Changeset 2575


Ignore:
Timestamp:
Apr 7, 2012, 8:59:21 PM (9 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/glib.master.bg.po

  • Property gtp:pluralfix deleted
  r2554 r2575  
  1010"Project-Id-Version: glib master\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2012-02-27 07:33+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2012-02-27 07:33+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2012-04-07 20:56+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2012-04-07 20:56+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2121
  2222#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
   
  3333msgstr "Потокът вече е затворен"
  3434
  35 #: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1834
  36 #: ../gio/gdbusconnection.c:1925 ../gio/gdbusconnection.c:2099
  37 #: ../gio/gdbusprivate.c:1413 ../gio/glocalfile.c:2133
  38 #: ../gio/gsimpleasyncresult.c:810 ../gio/gsimpleasyncresult.c:836
   35#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1836
   36#: ../gio/gdbusconnection.c:1928 ../gio/gdbusprivate.c:1414
   37#: ../gio/glocalfile.c:2133 ../gio/gsimpleasyncresult.c:833
   38#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:859
  3939#, c-format
  4040msgid "Operation was cancelled"
   
  6666msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  6767
  68 #: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:953
   68#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:961
  6969msgid "Cancellable initialization not supported"
  7070msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
   
  215215msgstr "Грешка при запис на съдържанието на моментен файл „%s“ в поток:"
  216216
  217 #: ../gio/gdbusaddress.c:951
   217#: ../gio/gdbusaddress.c:952
  218218msgid "The given address is empty"
  219219msgstr "Даденият адрес е празен"
  220220
  221 #: ../gio/gdbusaddress.c:1020
   221#: ../gio/gdbusaddress.c:1021
  222222msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
  223223msgstr ""
   
  225225"машина: "
  226226
  227 #: ../gio/gdbusaddress.c:1057
   227#: ../gio/gdbusaddress.c:1058
  228228#, c-format
  229229msgid "Error spawning command line `%s': "
  230230msgstr "Грешка при изпълняване на външна команда „%s“: "
  231231
  232 #: ../gio/gdbusaddress.c:1068
   232#: ../gio/gdbusaddress.c:1069
  233233#, c-format
  234234msgid "Abnormal program termination spawning command line `%s': %s"
  235235msgstr "Аварийно прекъсване при изпълняване на външна команда „%s“: %s"
  236236
  237 #: ../gio/gdbusaddress.c:1082
   237#: ../gio/gdbusaddress.c:1083
  238238#, c-format
  239239msgid "Command line `%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
  240240msgstr "Командата „%s“ завърши с ненулев резултат %d: %s"
  241241
  242 #: ../gio/gdbusaddress.c:1155
   242#: ../gio/gdbusaddress.c:1156
  243243#, c-format
  244244msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
   
  247247"тази операционна система)"
  248248
  249 #: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6688
   249#: ../gio/gdbusaddress.c:1255 ../gio/gdbusconnection.c:6705
  250250#, c-format
  251251msgid ""
   
  256256"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
  257257
  258 #: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6697
   258#: ../gio/gdbusaddress.c:1264 ../gio/gdbusconnection.c:6714
  259259msgid ""
  260260"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
   
  264264"DBUS_STARTER_BUS_TYPE липсва в обкръжението"
  265265
  266 #: ../gio/gdbusaddress.c:1273
   266#: ../gio/gdbusaddress.c:1274
  267267#, c-format
  268268msgid "Unknown bus type %d"
   
  366366msgstr "(Допълнително, отключването на „%s“ бе също неуспешно: %s) "
  367367
  368 #: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2402
   368#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2391
  369369msgid "The connection is closed"
  370370msgstr "Връзката е прекъсната"
  371371
  372 #: ../gio/gdbusconnection.c:1879
   372#: ../gio/gdbusconnection.c:1881
  373373msgid "Timeout was reached"
  374374msgstr "Времето за изчакване е просрочено"
  375375
  376 #: ../gio/gdbusconnection.c:2524
   376#: ../gio/gdbusconnection.c:2513
  377377msgid ""
  378378"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
  379379msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
  380380
  381 #: ../gio/gdbusconnection.c:4026 ../gio/gdbusconnection.c:4342
   381#: ../gio/gdbusconnection.c:4015 ../gio/gdbusconnection.c:4331
  382382#, c-format
  383383msgid ""
   
  385385msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
  386386
  387 #: ../gio/gdbusconnection.c:4097
   387#: ../gio/gdbusconnection.c:4086
  388388#, c-format
  389389msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
   
  391391"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
  392392
  393 #: ../gio/gdbusconnection.c:4192
   393#: ../gio/gdbusconnection.c:4181
  394394#, c-format
  395395msgid "No such property `%s'"
  396396msgstr "Липсва свойство „%s“"
  397397
  398 #: ../gio/gdbusconnection.c:4204
   398#: ../gio/gdbusconnection.c:4193
  399399#, c-format
  400400msgid "Property `%s' is not readable"
  401401msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
  402402
  403 #: ../gio/gdbusconnection.c:4215
   403#: ../gio/gdbusconnection.c:4204
  404404#, c-format
  405405msgid "Property `%s' is not writable"
  406406msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
  407407
  408 #: ../gio/gdbusconnection.c:4285 ../gio/gdbusconnection.c:6131
   408#: ../gio/gdbusconnection.c:4274 ../gio/gdbusconnection.c:6148
  409409#, c-format
  410410msgid "No such interface `%s'"
  411411msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
  412412
  413 #: ../gio/gdbusconnection.c:4469
   413#: ../gio/gdbusconnection.c:4458
  414414msgid "No such interface"
  415415msgstr "Липсва такъв интерфейс"
  416416
  417 #: ../gio/gdbusconnection.c:4690 ../gio/gdbusconnection.c:6637
   417#: ../gio/gdbusconnection.c:4676 ../gio/gdbusconnection.c:6654
  418418#, c-format
  419419msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
  420420msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
  421421
  422 #: ../gio/gdbusconnection.c:4742
   422#: ../gio/gdbusconnection.c:4731
  423423#, c-format
  424424msgid "No such method `%s'"
  425425msgstr "Липсва метод „%s“"
  426426
  427 #: ../gio/gdbusconnection.c:4773
   427#: ../gio/gdbusconnection.c:4762
  428428#, c-format
  429429msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
  430430msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
  431431
  432 #: ../gio/gdbusconnection.c:4993
   432#: ../gio/gdbusconnection.c:4982
  433433#, c-format
  434434msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
  435435msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
  436436
  437 #: ../gio/gdbusconnection.c:5191
   437#: ../gio/gdbusconnection.c:5180
  438438#, c-format
  439439msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
  440440msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
  441441
  442 #: ../gio/gdbusconnection.c:6242
   442#: ../gio/gdbusconnection.c:6259
  443443#, c-format
  444444msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
  445445msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
  446446
  447 #: ../gio/gdbusconnection.c:6361
   447#: ../gio/gdbusconnection.c:6378
  448448#, c-format
  449449msgid "A subtree is already exported for %s"
   
  631631msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
  632632
  633 #: ../gio/gdbusprivate.c:2065
   633#: ../gio/gdbusprivate.c:2066
  634634msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
  635635msgstr "Неуспешно зареждане на /var/lib/dbus/machine-id или /etc/machine-id: "
   
  645645msgstr "Неочакван отговор „%d“ от метода StartServicebyName(„%s“)"
  646646
  647 #: ../gio/gdbusproxy.c:2726 ../gio/gdbusproxy.c:2860
   647#: ../gio/gdbusproxy.c:2745 ../gio/gdbusproxy.c:2882
  648648msgid ""
  649649"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
   
  11951195msgstr "Елементът <%s> не е позволен на най-горно ниво"
  11961196
  1197 #: ../gio/glib-compile-resources.c:235
   1197#: ../gio/glib-compile-resources.c:238
  11981198#, c-format
  11991199msgid "File %s appears multiple times in the resource"
  12001200msgstr "Файлът „%s“ присъства многократно в ресурса"
  12011201
  1202 #: ../gio/glib-compile-resources.c:248
   1202#: ../gio/glib-compile-resources.c:251
  12031203#, c-format
  12041204msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
  12051205msgstr "„%s“ липсва във всички папки за ресурси"
  12061206
  1207 #: ../gio/glib-compile-resources.c:259
   1207#: ../gio/glib-compile-resources.c:262
  12081208#, c-format
  12091209msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
  12101210msgstr "„%s“ липсва в текущата папка"
  12111211
  1212 #: ../gio/glib-compile-resources.c:287
   1212#: ../gio/glib-compile-resources.c:290
  12131213#, c-format
  12141214msgid "Unknown processing option \"%s\""
  12151215msgstr "Непозната опция за обработка „%s“"
  12161216
  1217 #: ../gio/glib-compile-resources.c:305 ../gio/glib-compile-resources.c:363
   1217#: ../gio/glib-compile-resources.c:308 ../gio/glib-compile-resources.c:366
  12181218#, c-format
  12191219msgid "Failed to create temp file: %s"
  12201220msgstr "Неуспешно създаване на временен файл: %s"
  12211221
  1222 #: ../gio/glib-compile-resources.c:335
   1222#: ../gio/glib-compile-resources.c:338
  12231223msgid "Error processing input file with xmllint"
  12241224msgstr "Грешка при обработка на входящия файл с xmllint"
  12251225
  1226 #: ../gio/glib-compile-resources.c:390
   1226#: ../gio/glib-compile-resources.c:393
  12271227msgid "Error processing input file with to-pixdata"
  12281228msgstr "Грешка при обработка на входящия файл с to-pixdata"
  12291229
  1230 #: ../gio/glib-compile-resources.c:403
   1230#: ../gio/glib-compile-resources.c:406
  12311231#, c-format
  12321232msgid "Error reading file %s: %s"
  12331233msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  12341234
  1235 #: ../gio/glib-compile-resources.c:423
   1235#: ../gio/glib-compile-resources.c:426
  12361236#, c-format
  12371237msgid "Error compressing file %s"
  12381238msgstr "Грешка при компресиране на файл: %s"
  12391239
  1240 #: ../gio/glib-compile-resources.c:487 ../gio/glib-compile-schemas.c:1561
   1240#: ../gio/glib-compile-resources.c:490 ../gio/glib-compile-schemas.c:1561
  12411241#, c-format
  12421242msgid "text may not appear inside <%s>"
  12431243msgstr "в <%s> не е позволен текст"
  12441244
  1245 #: ../gio/glib-compile-resources.c:610
   1245#: ../gio/glib-compile-resources.c:613
  12461246msgid "name of the output file"
  12471247msgstr "име на изходният файл"
  12481248
  1249 #: ../gio/glib-compile-resources.c:610 ../gio/glib-compile-resources.c:643
   1249#: ../gio/glib-compile-resources.c:613 ../gio/glib-compile-resources.c:646
  12501250#: ../gio/gresource-tool.c:477 ../gio/gresource-tool.c:543
  12511251msgid "FILE"
  12521252msgstr "ФАЙЛ"
  12531253
  1254 #: ../gio/glib-compile-resources.c:611
   1254#: ../gio/glib-compile-resources.c:614
  12551255msgid ""
  12561256"The directories where files are to be read from (default to current "
   
  12581258msgstr "Папката откъдето да се четат файловете (стандартно е текущата)"
  12591259
  1260 #: ../gio/glib-compile-resources.c:611 ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
   1260#: ../gio/glib-compile-resources.c:614 ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
  12611261#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2019
  12621262msgid "DIRECTORY"
  12631263msgstr "ПАПКА"
  12641264
  1265 #: ../gio/glib-compile-resources.c:612
   1265#: ../gio/glib-compile-resources.c:615
  12661266msgid ""
  12671267"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
  12681268msgstr "Формат на изхода според разширението на изходния файл"
  12691269
  1270 #: ../gio/glib-compile-resources.c:613
   1270#: ../gio/glib-compile-resources.c:616
  12711271msgid "Generate source header"
  12721272msgstr "Заглавни части"
  12731273
  1274 #: ../gio/glib-compile-resources.c:614
   1274#: ../gio/glib-compile-resources.c:617
  12751275msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
  12761276msgstr "Генериране на изходния код за свързване на ресурса в кода"
  12771277
  1278 #: ../gio/glib-compile-resources.c:615
   1278#: ../gio/glib-compile-resources.c:618
  12791279msgid "Generate dependency list"
  12801280msgstr "Списък със зависимостите"
  12811281
  1282 #: ../gio/glib-compile-resources.c:616
   1282#: ../gio/glib-compile-resources.c:619
  12831283msgid "Don't automatically create and register resource"
  12841284msgstr "Без автоматично генериране и регистриране на ресурси"
  12851285
  1286 #: ../gio/glib-compile-resources.c:617
   1286#: ../gio/glib-compile-resources.c:620
  12871287msgid "C identifier name used for the generated source code"
  12881288msgstr "Идентификатор на C за генерирания изходен код"
  12891289
  1290 #: ../gio/glib-compile-resources.c:646
   1290#: ../gio/glib-compile-resources.c:649
  12911291msgid ""
  12921292"Compile a resource specification into a resource file.\n"
   
  12981298"а ресурсният файл на „.gresource“."
  12991299
  1300 #: ../gio/glib-compile-resources.c:662
   1300#: ../gio/glib-compile-resources.c:665
  13011301#, c-format
  13021302msgid "You should give exactly one file name\n"
   
  19991999msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
  20002000
  2001 #: ../gio/gresource.c:294 ../gio/gresource.c:539 ../gio/gresource.c:556
  2002 #: ../gio/gresource.c:679 ../gio/gresource.c:748 ../gio/gresource.c:809
  2003 #: ../gio/gresource.c:889 ../gio/gresourcefile.c:452
   2001#: ../gio/gresource.c:295 ../gio/gresource.c:540 ../gio/gresource.c:557
   2002#: ../gio/gresource.c:678 ../gio/gresource.c:747 ../gio/gresource.c:808
   2003#: ../gio/gresource.c:888 ../gio/gresourcefile.c:452
  20042004#: ../gio/gresourcefile.c:552 ../gio/gresourcefile.c:654
  20052005#, c-format
   
  20072007msgstr "Ресурсът „%s“ липсва"
  20082008
  2009 #: ../gio/gresource.c:456
   2009#: ../gio/gresource.c:457
  20102010#, c-format
  20112011msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
   
  23942394msgstr "Гнездото вече е затворено"
  23952395
  2396 #: ../gio/gsocket.c:305 ../gio/gsocket.c:3519 ../gio/gsocket.c:3574
   2396#: ../gio/gsocket.c:305 ../gio/gsocket.c:3527 ../gio/gsocket.c:3582
  23972397msgid "Socket I/O timed out"
  23982398msgstr "Просрочено време за отговор при входни-изходна операция с гнездото"
  23992399
  2400 #: ../gio/gsocket.c:471
   2400#: ../gio/gsocket.c:472
  24012401#, c-format
  24022402msgid "creating GSocket from fd: %s"
  24032403msgstr "създаване на GSocket от файлов дескриптор: %s"
  24042404
  2405 #: ../gio/gsocket.c:505 ../gio/gsocket.c:521
   2405#: ../gio/gsocket.c:506 ../gio/gsocket.c:513 ../gio/gsocket.c:529
  24062406#, c-format
  24072407msgid "Unable to create socket: %s"
  24082408msgstr "Неуспешно създаване на гнездо: %s"
  24092409
  2410 #: ../gio/gsocket.c:505
   2410#: ../gio/gsocket.c:506
   2411msgid "Unknown family was specified"
   2412msgstr "Указан е непознат вид версия на протокол"
   2413
   2414#: ../gio/gsocket.c:513
  24112415msgid "Unknown protocol was specified"
  24122416msgstr "Указан е непознат протокол"
  24132417
  2414 #: ../gio/gsocket.c:1712
   2418#: ../gio/gsocket.c:1720
  24152419#, c-format
  24162420msgid "could not get local address: %s"
  24172421msgstr "локалният адрес не може да бъде получен :%s"
  24182422
  2419 #: ../gio/gsocket.c:1755
   2423#: ../gio/gsocket.c:1763
  24202424#, c-format
  24212425msgid "could not get remote address: %s"
  24222426msgstr "отдалеченият адрес не може да бъде получен :%s"
  24232427
  2424 #: ../gio/gsocket.c:1816
   2428#: ../gio/gsocket.c:1824
  24252429#, c-format
  24262430msgid "could not listen: %s"
  24272431msgstr "не може да се слуша: %s"
  24282432
  2429 #: ../gio/gsocket.c:1890
   2433#: ../gio/gsocket.c:1898
  24302434#, c-format
  24312435msgid "Error binding to address: %s"
  24322436msgstr "Грешка при свързване към адрес: %s"
  24332437
  2434 #: ../gio/gsocket.c:1943 ../gio/gsocket.c:1979
   2438#: ../gio/gsocket.c:1951 ../gio/gsocket.c:1987
  24352439#, c-format
  24362440msgid "Error joining multicast group: %s"
  24372441msgstr "Грешка при включване към група за разпръскване: %s"
  24382442
  2439 #: ../gio/gsocket.c:1944 ../gio/gsocket.c:1980
   2443#: ../gio/gsocket.c:1952 ../gio/gsocket.c:1988
  24402444#, c-format
  24412445msgid "Error leaving multicast group: %s"
  24422446msgstr "Грешка при напускане на група за разпръскване: %s"
  24432447
  2444 #: ../gio/gsocket.c:1945
   2448#: ../gio/gsocket.c:1953
  24452449msgid "No support for source-specific multicast"
  24462450msgstr "Липсва поддръжка за насочено разпръскване"
  24472451
  2448 #: ../gio/gsocket.c:2164
   2452#: ../gio/gsocket.c:2172
  24492453#, c-format
  24502454msgid "Error accepting connection: %s"
  24512455msgstr "Грешка при приемане на връзка: %s"
  24522456
  2453 #: ../gio/gsocket.c:2285
   2457#: ../gio/gsocket.c:2293
  24542458msgid "Connection in progress"
  24552459msgstr "В момента се осъществява връзка"
  24562460
  2457 #: ../gio/gsocket.c:2337 ../gio/gsocket.c:4316
   2461#: ../gio/gsocket.c:2345 ../gio/gsocket.c:4324
  24582462#, c-format
  24592463msgid "Unable to get pending error: %s"
  24602464msgstr "Неуспешно получаване на текущата грешка: %s"
  24612465
  2462 #: ../gio/gsocket.c:2507
   2466#: ../gio/gsocket.c:2515
  24632467#, c-format
  24642468msgid "Error receiving data: %s"
  24652469msgstr "Грешка при получаване на данни: %s"
  24662470
  2467 #: ../gio/gsocket.c:2685
   2471#: ../gio/gsocket.c:2693
  24682472#, c-format
  24692473msgid "Error sending data: %s"
  24702474msgstr "Грешка при изпращане на данни: %s"
  24712475
  2472 #: ../gio/gsocket.c:2799
   2476#: ../gio/gsocket.c:2807
  24732477#, c-format
  24742478msgid "Unable to shutdown socket: %s"
  24752479msgstr "Неуспешно изключване на гнездо: %s"
  24762480
  2477 #: ../gio/gsocket.c:2878
   2481#: ../gio/gsocket.c:2886
  24782482#, c-format
  24792483msgid "Error closing socket: %s"
  24802484msgstr "Грешка при затваряне на гнездо: %s"
  24812485
  2482 #: ../gio/gsocket.c:3512
   2486#: ../gio/gsocket.c:3520
  24832487#, c-format
  24842488msgid "Waiting for socket condition: %s"
  24852489msgstr "Изчакване за състояние на гнездо: %s"
  24862490
  2487 #: ../gio/gsocket.c:3790 ../gio/gsocket.c:3871
   2491#: ../gio/gsocket.c:3798 ../gio/gsocket.c:3879
  24882492#, c-format
  24892493msgid "Error sending message: %s"
  24902494msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
  24912495
  2492 #: ../gio/gsocket.c:3815
   2496#: ../gio/gsocket.c:3823
  24932497msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
  24942498msgstr "GSocketControlMessage не се поддържа под Уиндоус"
  24952499
  2496 #: ../gio/gsocket.c:4095 ../gio/gsocket.c:4231
   2500#: ../gio/gsocket.c:4103 ../gio/gsocket.c:4239
  24972501#, c-format
  24982502msgid "Error receiving message: %s"
  24992503msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
  25002504
  2501 #: ../gio/gsocket.c:4335
   2505#: ../gio/gsocket.c:4343
  25022506msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
  25032507msgstr "g_socket_get_credentials не е реализирана на тази операционна система"
   
  27312735
  27322736#: ../gio/gunixinputstream.c:392 ../gio/gunixinputstream.c:413
  2733 #: ../gio/gunixinputstream.c:492
   2737#: ../gio/gunixinputstream.c:493
  27342738#, c-format
  27352739msgid "Error reading from file descriptor: %s"
  27362740msgstr "Грешка при четене от файловия дескриптор: %s"
  27372741
  2738 #: ../gio/gunixinputstream.c:447 ../gio/gunixinputstream.c:642
  2739 #: ../gio/gunixoutputstream.c:433 ../gio/gunixoutputstream.c:597
   2742#: ../gio/gunixinputstream.c:448 ../gio/gunixinputstream.c:643
   2743#: ../gio/gunixoutputstream.c:434 ../gio/gunixoutputstream.c:598
  27402744#, c-format
  27412745msgid "Error closing file descriptor: %s"
   
  27472751
  27482752#: ../gio/gunixoutputstream.c:378 ../gio/gunixoutputstream.c:399
  2749 #: ../gio/gunixoutputstream.c:478
   2753#: ../gio/gunixoutputstream.c:479
  27502754#, c-format
  27512755msgid "Error writing to file descriptor: %s"
   
  36283632msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  36293633
  3630 #: ../glib/goption.c:766
   3634#: ../glib/goption.c:746
  36313635msgid "Usage:"
  36323636msgstr "Употреба:"
  36333637
  3634 #: ../glib/goption.c:766
   3638#: ../glib/goption.c:746
  36353639msgid "[OPTION...]"
  36363640msgstr "[ОПЦИЯ…]"
  36373641
  3638 #: ../glib/goption.c:872
   3642#: ../glib/goption.c:852
  36393643msgid "Help Options:"
  36403644msgstr "Настройки на помощта:"
  36413645
  3642 #: ../glib/goption.c:873
   3646#: ../glib/goption.c:853
  36433647msgid "Show help options"
  36443648msgstr "Показване на настройките на помощта"
  36453649
  3646 #: ../glib/goption.c:879
   3650#: ../glib/goption.c:859
  36473651msgid "Show all help options"
  36483652msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  36493653
  3650 #: ../glib/goption.c:941
   3654#: ../glib/goption.c:921
  36513655msgid "Application Options:"
  36523656msgstr "Настройки на приложението:"
  36533657
  3654 #: ../glib/goption.c:1003 ../glib/goption.c:1073
   3658#: ../glib/goption.c:983 ../glib/goption.c:1053
  36553659#, c-format
  36563660msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  36573661msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  36583662
  3659 #: ../glib/goption.c:1013 ../glib/goption.c:1081
   3663#: ../glib/goption.c:993 ../glib/goption.c:1061
  36603664#, c-format
  36613665msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  36633667"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
  36643668
  3665 #: ../glib/goption.c:1038
   3669#: ../glib/goption.c:1018
  36663670#, c-format
  36673671msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   
  36693673"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  36703674
  3671 #: ../glib/goption.c:1046
   3675#: ../glib/goption.c:1026
  36723676#, c-format
  36733677msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   
  36763680"допустимите стойности"
  36773681
  3678 #: ../glib/goption.c:1309 ../glib/goption.c:1388
   3682#: ../glib/goption.c:1289 ../glib/goption.c:1368
  36793683#, c-format
  36803684msgid "Error parsing option %s"
  36813685msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  36823686
  3683 #: ../glib/goption.c:1419 ../glib/goption.c:1532
   3687#: ../glib/goption.c:1399 ../glib/goption.c:1512
  36843688#, c-format
  36853689msgid "Missing argument for %s"
  36863690msgstr "Липсва аргумент за %s"
  36873691
  3688 #: ../glib/goption.c:1985
   3692#: ../glib/goption.c:1965
  36893693#, c-format
  36903694msgid "Unknown option %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.