Changeset 2376


Ignore:
Timestamp:
Jan 17, 2012, 4:17:37 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/glib.master.bg.po

  r2344 r2376  
  11# Bulgarian translation of glib po-file.
  22# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
   3# Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
  44# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  5 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
   5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
  66# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
  77#
   
  1010"Project-Id-Version: glib master\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2011-09-18 08:37+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2011-09-18 08:37+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2012-01-08 16:48+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2012-01-08 16:47+0200\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  22 #: ../glib/gbookmarkfile.c:780
  23 #, c-format
  24 msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
  25 msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
  26 
  27 #: ../glib/gbookmarkfile.c:791 ../glib/gbookmarkfile.c:862
  28 #: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:979
  29 #, c-format
  30 msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
  31 msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
  32 
  33 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1149 ../glib/gbookmarkfile.c:1214
  34 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1278 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
  35 #, c-format
  36 msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
  37 msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
  38 
  39 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1174 ../glib/gbookmarkfile.c:1188
  40 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1256 ../glib/gbookmarkfile.c:1308
  41 #, c-format
  42 msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
  43 msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
  44 
  45 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1834
  46 msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
  47 msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
  48 
  49 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2035
  50 #, c-format
  51 msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
  52 msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
  53 
  54 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2081 ../glib/gbookmarkfile.c:2239
  55 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2324 ../glib/gbookmarkfile.c:2404
  56 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2489 ../glib/gbookmarkfile.c:2572
  57 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2650 ../glib/gbookmarkfile.c:2729
  58 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2771 ../glib/gbookmarkfile.c:2868
  59 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2994 ../glib/gbookmarkfile.c:3184
  60 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3260 ../glib/gbookmarkfile.c:3425
  61 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3514 ../glib/gbookmarkfile.c:3604
  62 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3732
  63 #, c-format
  64 msgid "No bookmark found for URI '%s'"
  65 msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
  66 
  67 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2413
  68 #, c-format
  69 msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
  70 msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
  71 
  72 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2498
  73 #, c-format
  74 msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
  75 msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
  76 
  77 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2877
  78 #, c-format
  79 msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
  80 msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
  81 
  82 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3278 ../glib/gbookmarkfile.c:3435
  83 #, c-format
  84 msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
  85 msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
  86 
  87 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3458
  88 #, c-format
  89 msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
  90 msgstr "Неуспешно дописване на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
  91 
  92 #: ../glib/gconvert.c:567 ../glib/gconvert.c:645 ../glib/giochannel.c:1405
  93 #: ../gio/gcharsetconverter.c:458
  94 #, c-format
  95 msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  96 msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  97 
  98 #: ../glib/gconvert.c:571 ../glib/gconvert.c:649
  99 #: ../gio/gcharsetconverter.c:462
  100 #, c-format
  101 msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  102 msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  103 
  104 #: ../glib/gconvert.c:767 ../glib/gconvert.c:1159 ../glib/giochannel.c:1577
  105 #: ../glib/giochannel.c:1619 ../glib/giochannel.c:2462 ../glib/gutf8.c:1014
  106 #: ../glib/gutf8.c:1465 ../gio/gcharsetconverter.c:345
  107 #: ../gio/gdatainputstream.c:854 ../gio/gdatainputstream.c:1291
  108 msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  109 msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  110 
  111 #: ../glib/gconvert.c:775 ../glib/gconvert.c:1084 ../glib/giochannel.c:1584
  112 #: ../glib/giochannel.c:2474 ../gio/gcharsetconverter.c:350
  113 #, c-format
  114 msgid "Error during conversion: %s"
  115 msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  116 
  117 #: ../glib/gconvert.c:806 ../glib/gutf8.c:1010 ../glib/gutf8.c:1220
  118 #: ../glib/gutf8.c:1357 ../glib/gutf8.c:1461
  119 msgid "Partial character sequence at end of input"
  120 msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
  121 
  122 #: ../glib/gconvert.c:1056
  123 #, c-format
  124 msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
  125 msgstr ""
  126 "Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
  127 
  128 #: ../glib/gconvert.c:1873
  129 #, c-format
  130 msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  131 msgstr ""
  132 "Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
  133 "система)"
  134 
  135 #: ../glib/gconvert.c:1883
  136 #, c-format
  137 msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  138 msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
  139 
  140 #: ../glib/gconvert.c:1900
  141 #, c-format
  142 msgid "The URI '%s' is invalid"
  143 msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
  144 
  145 #: ../glib/gconvert.c:1912
  146 #, c-format
  147 msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  148 msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
  149 
  150 #: ../glib/gconvert.c:1928
  151 #, c-format
  152 msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  153 msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  154 
  155 #: ../glib/gconvert.c:2023
  156 #, c-format
  157 msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  158 msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  159 
  160 #: ../glib/gconvert.c:2033
  161 msgid "Invalid hostname"
  162 msgstr "Неправилно име на хост"
  163 
  164 #. Translators: 'before midday' indicator
  165 #: ../glib/gdatetime.c:202
  166 msgctxt "GDateTime"
  167 msgid "AM"
  168 msgstr "пр. об."
  169 
  170 #. Translators: 'after midday' indicator
  171 #: ../glib/gdatetime.c:204
  172 msgctxt "GDateTime"
  173 msgid "PM"
  174 msgstr "сл. об."
  175 
  176 #. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
  177 #: ../glib/gdatetime.c:207
  178 msgctxt "GDateTime"
  179 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
  180 msgstr "%x (%a) %X %Z"
  181 
  182 #. Translators: this is the preferred format for expressing the date
  183 #: ../glib/gdatetime.c:210
  184 msgctxt "GDateTime"
  185 msgid "%m/%d/%y"
  186 msgstr "%d.%m.%y"
  187 
  188 #. Translators: this is the preferred format for expressing the time
  189 #: ../glib/gdatetime.c:213
  190 msgctxt "GDateTime"
  191 msgid "%H:%M:%S"
  192 msgstr "%H:%M:%S"
  193 
  194 #. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
  195 #: ../glib/gdatetime.c:216
  196 msgctxt "GDateTime"
  197 msgid "%I:%M:%S %p"
  198 msgstr "%l,%M,%S"
  199 
  200 #: ../glib/gdatetime.c:229
  201 msgctxt "full month name"
  202 msgid "January"
  203 msgstr "януари"
  204 
  205 #: ../glib/gdatetime.c:231
  206 msgctxt "full month name"
  207 msgid "February"
  208 msgstr "февруари"
  209 
  210 #: ../glib/gdatetime.c:233
  211 msgctxt "full month name"
  212 msgid "March"
  213 msgstr "март"
  214 
  215 #: ../glib/gdatetime.c:235
  216 msgctxt "full month name"
  217 msgid "April"
  218 msgstr "април"
  219 
  220 #: ../glib/gdatetime.c:237
  221 msgctxt "full month name"
  222 msgid "May"
  223 msgstr "май"
  224 
  225 #: ../glib/gdatetime.c:239
  226 msgctxt "full month name"
  227 msgid "June"
  228 msgstr "юни"
  229 
  230 #: ../glib/gdatetime.c:241
  231 msgctxt "full month name"
  232 msgid "July"
  233 msgstr "юли"
  234 
  235 #: ../glib/gdatetime.c:243
  236 msgctxt "full month name"
  237 msgid "August"
  238 msgstr "август"
  239 
  240 #: ../glib/gdatetime.c:245
  241 msgctxt "full month name"
  242 msgid "September"
  243 msgstr "септември"
  244 
  245 #: ../glib/gdatetime.c:247
  246 msgctxt "full month name"
  247 msgid "October"
  248 msgstr "октомври"
  249 
  250 #: ../glib/gdatetime.c:249
  251 msgctxt "full month name"
  252 msgid "November"
  253 msgstr "ноември"
  254 
  255 #: ../glib/gdatetime.c:251
  256 msgctxt "full month name"
  257 msgid "December"
  258 msgstr "декември"
  259 
  260 #: ../glib/gdatetime.c:266
  261 msgctxt "abbreviated month name"
  262 msgid "Jan"
  263 msgstr "яну"
  264 
  265 #: ../glib/gdatetime.c:268
  266 msgctxt "abbreviated month name"
  267 msgid "Feb"
  268 msgstr "фев"
  269 
  270 #: ../glib/gdatetime.c:270
  271 msgctxt "abbreviated month name"
  272 msgid "Mar"
  273 msgstr "мар"
  274 
  275 #: ../glib/gdatetime.c:272
  276 msgctxt "abbreviated month name"
  277 msgid "Apr"
  278 msgstr "апр"
  279 
  280 #: ../glib/gdatetime.c:274
  281 msgctxt "abbreviated month name"
  282 msgid "May"
  283 msgstr "май"
  284 
  285 #: ../glib/gdatetime.c:276
  286 msgctxt "abbreviated month name"
  287 msgid "Jun"
  288 msgstr "юни"
  289 
  290 #: ../glib/gdatetime.c:278
  291 msgctxt "abbreviated month name"
  292 msgid "Jul"
  293 msgstr "юли"
  294 
  295 #: ../glib/gdatetime.c:280
  296 msgctxt "abbreviated month name"
  297 msgid "Aug"
  298 msgstr "авг"
  299 
  300 #: ../glib/gdatetime.c:282
  301 msgctxt "abbreviated month name"
  302 msgid "Sep"
  303 msgstr "сеп"
  304 
  305 #: ../glib/gdatetime.c:284
  306 msgctxt "abbreviated month name"
  307 msgid "Oct"
  308 msgstr "окт"
  309 
  310 #: ../glib/gdatetime.c:286
  311 msgctxt "abbreviated month name"
  312 msgid "Nov"
  313 msgstr "ное"
  314 
  315 #: ../glib/gdatetime.c:288
  316 msgctxt "abbreviated month name"
  317 msgid "Dec"
  318 msgstr "дек"
  319 
  320 #: ../glib/gdatetime.c:303
  321 msgctxt "full weekday name"
  322 msgid "Monday"
  323 msgstr "понеделник"
  324 
  325 #: ../glib/gdatetime.c:305
  326 msgctxt "full weekday name"
  327 msgid "Tuesday"
  328 msgstr "вторник"
  329 
  330 #: ../glib/gdatetime.c:307
  331 msgctxt "full weekday name"
  332 msgid "Wednesday"
  333 msgstr "сряда"
  334 
  335 #: ../glib/gdatetime.c:309
  336 msgctxt "full weekday name"
  337 msgid "Thursday"
  338 msgstr "четвъртък"
  339 
  340 #: ../glib/gdatetime.c:311
  341 msgctxt "full weekday name"
  342 msgid "Friday"
  343 msgstr "петък"
  344 
  345 #: ../glib/gdatetime.c:313
  346 msgctxt "full weekday name"
  347 msgid "Saturday"
  348 msgstr "събота"
  349 
  350 #: ../glib/gdatetime.c:315
  351 msgctxt "full weekday name"
  352 msgid "Sunday"
  353 msgstr "неделя"
  354 
  355 #: ../glib/gdatetime.c:330
  356 msgctxt "abbreviated weekday name"
  357 msgid "Mon"
  358 msgstr "пн"
  359 
  360 #: ../glib/gdatetime.c:332
  361 msgctxt "abbreviated weekday name"
  362 msgid "Tue"
  363 msgstr "вт"
  364 
  365 #: ../glib/gdatetime.c:334
  366 msgctxt "abbreviated weekday name"
  367 msgid "Wed"
  368 msgstr "ср"
  369 
  370 #: ../glib/gdatetime.c:336
  371 msgctxt "abbreviated weekday name"
  372 msgid "Thu"
  373 msgstr "чт"
  374 
  375 #: ../glib/gdatetime.c:338
  376 msgctxt "abbreviated weekday name"
  377 msgid "Fri"
  378 msgstr "пт"
  379 
  380 #: ../glib/gdatetime.c:340
  381 msgctxt "abbreviated weekday name"
  382 msgid "Sat"
  383 msgstr "сб"
  384 
  385 #: ../glib/gdatetime.c:342
  386 msgctxt "abbreviated weekday name"
  387 msgid "Sun"
  388 msgstr "нд"
  389 
  390 #: ../glib/gdir.c:115 ../glib/gdir.c:138
  391 #, c-format
  392 msgid "Error opening directory '%s': %s"
  393 msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
  394 
  395 #: ../glib/gfileutils.c:540 ../glib/gfileutils.c:628
  396 #, c-format
  397 msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
  398 msgstr "Неуспешно заделяне на %lu байта за четене на файла „%s“"
  399 
  400 #: ../glib/gfileutils.c:555
  401 #, c-format
  402 msgid "Error reading file '%s': %s"
  403 msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  404 
  405 #: ../glib/gfileutils.c:569
  406 #, c-format
  407 msgid "File \"%s\" is too large"
  408 msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
  409 
  410 #: ../glib/gfileutils.c:652
  411 #, c-format
  412 msgid "Failed to read from file '%s': %s"
  413 msgstr "Неуспешно четене от файл „%s“: %s"
  414 
  415 #: ../glib/gfileutils.c:703 ../glib/gfileutils.c:790
  416 #, c-format
  417 msgid "Failed to open file '%s': %s"
  418 msgstr "Неуспешно отваряне на файл „%s“: %s"
  419 
  420 #: ../glib/gfileutils.c:720 ../glib/gmappedfile.c:174
  421 #, c-format
  422 msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
  423 msgstr ""
  424 "Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
  425 "fstat(): %s"
  426 
  427 #: ../glib/gfileutils.c:754
  428 #, c-format
  429 msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
  430 msgstr ""
  431 "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
  432 
  433 #: ../glib/gfileutils.c:862
  434 #, c-format
  435 msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
  436 msgstr ""
  437 "Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
  438 "g_rename(): %s"
  439 
  440 #: ../glib/gfileutils.c:904 ../glib/gfileutils.c:1449
  441 #, c-format
  442 msgid "Failed to create file '%s': %s"
  443 msgstr "Неуспешно създаване на файл „%s“: %s"
  444 
  445 #: ../glib/gfileutils.c:918
  446 #, c-format
  447 msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
  448 msgstr ""
  449 "Неуспешно отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen(): "
  450 "%s"
  451 
  452 #: ../glib/gfileutils.c:943
  453 #, c-format
  454 msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  455 msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  456 
  457 #: ../glib/gfileutils.c:962
  458 #, c-format
  459 msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
  460 msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fflush(): %s"
  461 
  462 #: ../glib/gfileutils.c:1006
  463 #, c-format
  464 msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
  465 msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fsync(): %s"
  466 
  467 #: ../glib/gfileutils.c:1030
  468 #, c-format
  469 msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
  470 msgstr "Неуспешно затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  471 
  472 #: ../glib/gfileutils.c:1152
  473 #, c-format
  474 msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
  475 msgstr ""
  476 "Неуспешно изтриване на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
  477 "g_unlink(): %s"
  478 
  479 #: ../glib/gfileutils.c:1412
  480 #, c-format
  481 msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  482 msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  483 
  484 #: ../glib/gfileutils.c:1425
  485 #, c-format
  486 msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
  487 msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
  488 
  489 #: ../glib/gfileutils.c:2001 ../glib/gfileutils.c:2029
  490 #: ../glib/gfileutils.c:2134
  491 #, c-format
  492 msgid "%u byte"
  493 msgid_plural "%u bytes"
  494 msgstr[0] "%u B"
  495 msgstr[1] "%u B"
  496 
  497 #: ../glib/gfileutils.c:2007
  498 #, c-format
  499 msgid "%.1f KiB"
  500 msgstr "%.1f KiB"
  501 
  502 #: ../glib/gfileutils.c:2010
  503 #, c-format
  504 msgid "%.1f MiB"
  505 msgstr "%.1f MiB"
  506 
  507 #: ../glib/gfileutils.c:2013
  508 #, c-format
  509 msgid "%.1f GiB"
  510 msgstr "%.1f GiB"
  511 
  512 #: ../glib/gfileutils.c:2016
  513 #, c-format
  514 msgid "%.1f TiB"
  515 msgstr "%.1f TiB"
  516 
  517 #: ../glib/gfileutils.c:2019
  518 #, c-format
  519 msgid "%.1f PiB"
  520 msgstr "%.1f PiB"
  521 
  522 #: ../glib/gfileutils.c:2022
  523 #, c-format
  524 msgid "%.1f EiB"
  525 msgstr "%.1f EiB"
  526 
  527 #: ../glib/gfileutils.c:2035
  528 #, c-format
  529 msgid "%.1f kB"
  530 msgstr "%.1f kb"
  531 
  532 #: ../glib/gfileutils.c:2038 ../glib/gfileutils.c:2147
  533 #, c-format
  534 msgid "%.1f MB"
  535 msgstr "%.1f MB"
  536 
  537 #: ../glib/gfileutils.c:2041 ../glib/gfileutils.c:2152
  538 #, c-format
  539 msgid "%.1f GB"
  540 msgstr "%.1f GB"
  541 
  542 #: ../glib/gfileutils.c:2044 ../glib/gfileutils.c:2157
  543 #, c-format
  544 msgid "%.1f TB"
  545 msgstr "%.1f TB"
  546 
  547 #: ../glib/gfileutils.c:2047 ../glib/gfileutils.c:2162
  548 #, c-format
  549 msgid "%.1f PB"
  550 msgstr "%.1f PB"
  551 
  552 #: ../glib/gfileutils.c:2050 ../glib/gfileutils.c:2167
  553 #, c-format
  554 msgid "%.1f EB"
  555 msgstr "%.1f EB"
  556 
  557 #. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
  558 #: ../glib/gfileutils.c:2087
  559 #, c-format
  560 msgid "%s byte"
  561 msgid_plural "%s bytes"
  562 msgstr[0] "%s байт"
  563 msgstr[1] "%s байта"
  564 
  565 #: ../glib/gfileutils.c:2142
  566 #, c-format
  567 msgid "%.1f KB"
  568 msgstr "%.1f KB"
  569 
  570 #: ../glib/gfileutils.c:2210
  571 #, c-format
  572 msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  573 msgstr "Неуспешно четене на символната връзка „%s“: %s"
  574 
  575 #: ../glib/gfileutils.c:2231
  576 msgid "Symbolic links not supported"
  577 msgstr "Символни връзки не се поддържат"
  578 
  579 #: ../glib/giochannel.c:1409
  580 #, c-format
  581 msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
  582 msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
  583 
  584 #: ../glib/giochannel.c:1754
  585 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
  586 msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
  587 
  588 #: ../glib/giochannel.c:1801 ../glib/giochannel.c:2058
  589 #: ../glib/giochannel.c:2145
  590 msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
  591 msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
  592 
  593 #: ../glib/giochannel.c:1882 ../glib/giochannel.c:1959
  594 msgid "Channel terminates in a partial character"
  595 msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
  596 
  597 #: ../glib/giochannel.c:1945
  598 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
  599 msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
  600 
  601 #: ../glib/gmappedfile.c:155
  602 #, c-format
  603 msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
  604 msgstr "Неуспешно отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
  605 
  606 #: ../glib/gmappedfile.c:234
  607 #, c-format
  608 msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
  609 msgstr ""
  610 "Неуспешно отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): %s"
  611 
  612 #: ../glib/gmarkup.c:355 ../glib/gmarkup.c:396
  613 #, c-format
  614 msgid "Error on line %d char %d: "
  615 msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
  616 
  617 #: ../glib/gmarkup.c:418 ../glib/gmarkup.c:501
  618 #, c-format
  619 msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
  620 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
  621 
  622 #: ../glib/gmarkup.c:429
  623 #, c-format
  624 msgid "'%s' is not a valid name "
  625 msgstr "„%s“ е неправилно име "
  626 
  627 #: ../glib/gmarkup.c:445
  628 #, c-format
  629 msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
  630 msgstr "„%s“ е неправилно име „%c“"
  631 
  632 #: ../glib/gmarkup.c:554
  633 #, c-format
  634 msgid "Error on line %d: %s"
  635 msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  636 
  637 #: ../glib/gmarkup.c:638
  638 #, c-format
  639 msgid ""
  640 "Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
  641 "reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
  642 msgstr ""
  643 "Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
  644 "(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  645 
  646 #: ../glib/gmarkup.c:650
  647 msgid ""
  648 "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
  649 "ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
  650 "as &amp;"
  651 msgstr ""
  652 "Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
  653 "без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
  654 "чрез „&amp;“"
  655 
  656 #: ../glib/gmarkup.c:676
  657 #, c-format
  658 msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
  659 msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
  660 
  661 #: ../glib/gmarkup.c:714
  662 msgid ""
  663 "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  664 msgstr ""
  665 "Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
  666 "последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
  667 
  668 #: ../glib/gmarkup.c:722
  669 #, c-format
  670 msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
  671 msgstr "Името на заместващата последователност „%-.*s“ е неизвестно"
  672 
  673 #: ../glib/gmarkup.c:727
  674 msgid ""
  675 "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
  676 "character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
  677 msgstr ""
  678 "Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
  679 "амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
  680 "амперсанда чрез „&amp;“"
  681 
  682 #: ../glib/gmarkup.c:1078
  683 msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  684 msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  685 
  686 #: ../glib/gmarkup.c:1118
  687 #, c-format
  688 msgid ""
  689 "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
  690 "element name"
  691 msgstr ""
  692 "„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  693 
  694 #: ../glib/gmarkup.c:1186
  695 #, c-format
  696 msgid ""
  697 "Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
  698 "'%s'"
  699 msgstr ""
  700 "Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
  701 "с „>“"
  702 
  703 #: ../glib/gmarkup.c:1270
  704 #, c-format
  705 msgid ""
  706 "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
  707 msgstr ""
  708 "Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент "
  709 "„%s“"
  710 
  711 #: ../glib/gmarkup.c:1311
  712 #, c-format
  713 msgid ""
  714 "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
  715 "element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
  716 "character in an attribute name"
  717 msgstr ""
  718 "Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
  719 "завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
  720 "вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
  721 
  722 #: ../glib/gmarkup.c:1355
  723 #, c-format
  724 msgid ""
  725 "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
  726 "giving value for attribute '%s' of element '%s'"
  727 msgstr ""
  728 "Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
  729 "се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  730 
  731 #: ../glib/gmarkup.c:1488
  732 #, c-format
  733 msgid ""
  734 "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
  735 "begin an element name"
  736 msgstr ""
  737 "„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
  738 
  739 #: ../glib/gmarkup.c:1524
  740 #, c-format
  741 msgid ""
  742 "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
  743 "allowed character is '>'"
  744 msgstr ""
  745 "„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
  746 "Позволен е знакът „>“"
  747 
  748 #: ../glib/gmarkup.c:1535
  749 #, c-format
  750 msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  751 msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  752 
  753 #: ../glib/gmarkup.c:1544
  754 #, c-format
  755 msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  756 msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  757 
  758 #: ../glib/gmarkup.c:1712
  759 msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  760 msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
  761 
  762 #: ../glib/gmarkup.c:1726
  763 msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  764 msgstr ""
  765 "Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
  766 
  767 #: ../glib/gmarkup.c:1734 ../glib/gmarkup.c:1779
  768 #, c-format
  769 msgid ""
  770 "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
  771 "element opened"
  772 msgstr ""
  773 "Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е "
  774 "„%s“"
  775 
  776 #: ../glib/gmarkup.c:1742
  777 #, c-format
  778 msgid ""
  779 "Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
  780 "the tag <%s/>"
  781 msgstr ""
  782 "Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
  783 "етикета <%s/>"
  784 
  785 #: ../glib/gmarkup.c:1748
  786 msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  787 msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  788 
  789 #: ../glib/gmarkup.c:1754
  790 msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  791 msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  792 
  793 #: ../glib/gmarkup.c:1759
  794 msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  795 msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  796 
  797 #: ../glib/gmarkup.c:1765
  798 msgid ""
  799 "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
  800 "name; no attribute value"
  801 msgstr ""
  802 "Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
  803 "атрибута. Атрибутът няма стойност"
  804 
  805 #: ../glib/gmarkup.c:1772
  806 msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  807 msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  808 
  809 #: ../glib/gmarkup.c:1788
  810 #, c-format
  811 msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  812 msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  813 
  814 #: ../glib/gmarkup.c:1794
  815 msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  816 msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  817 
  818 #: ../glib/gregex.c:189
  819 msgid "corrupted object"
  820 msgstr "повреден обект"
  821 
  822 #: ../glib/gregex.c:191
  823 msgid "internal error or corrupted object"
  824 msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
  825 
  826 #: ../glib/gregex.c:193
  827 msgid "out of memory"
  828 msgstr "недостатъчно памет"
  829 
  830 #: ../glib/gregex.c:198
  831 msgid "backtracking limit reached"
  832 msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
  833 
  834 #: ../glib/gregex.c:210 ../glib/gregex.c:218
  835 msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
  836 msgstr ""
  837 "шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
  838 
  839 #: ../glib/gregex.c:212 ../gio/glocalfile.c:2107
  840 msgid "internal error"
  841 msgstr "вътрешна грешка"
  842 
  843 #: ../glib/gregex.c:220
  844 msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
  845 msgstr ""
  846 "обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
  847 
  848 #: ../glib/gregex.c:229
  849 msgid "recursion limit reached"
  850 msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
  851 
  852 #: ../glib/gregex.c:231
  853 msgid "workspace limit for empty substrings reached"
  854 msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
  855 
  856 #: ../glib/gregex.c:233
  857 msgid "invalid combination of newline flags"
  858 msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
  859 
  860 #: ../glib/gregex.c:235
  861 msgid "bad offset"
  862 msgstr "неправилно отместване"
  863 
  864 #: ../glib/gregex.c:237
  865 msgid "short utf8"
  866 msgstr "прекалено къс utf8"
  867 
  868 #: ../glib/gregex.c:241
  869 msgid "unknown error"
  870 msgstr "непозната грешка"
  871 
  872 #: ../glib/gregex.c:261
  873 msgid "\\ at end of pattern"
  874 msgstr "„\\“ в края на шаблон"
  875 
  876 #: ../glib/gregex.c:264
  877 msgid "\\c at end of pattern"
  878 msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
  879 
  880 #: ../glib/gregex.c:267
  881 msgid "unrecognized character follows \\"
  882 msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
  883 
  884 #: ../glib/gregex.c:274
  885 msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
  886 msgstr ""
  887 "тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
  888 "„\\u“, „\\U“)"
  889 
  890 #: ../glib/gregex.c:277
  891 msgid "numbers out of order in {} quantifier"
  892 msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
  893 
  894 #: ../glib/gregex.c:280
  895 msgid "number too big in {} quantifier"
  896 msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
  897 
  898 #: ../glib/gregex.c:283
  899 msgid "missing terminating ] for character class"
  900 msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
  901 
  902 #: ../glib/gregex.c:286
  903 msgid "invalid escape sequence in character class"
  904 msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
  905 
  906 #: ../glib/gregex.c:289
  907 msgid "range out of order in character class"
  908 msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
  909 
  910 #: ../glib/gregex.c:292
  911 msgid "nothing to repeat"
  912 msgstr "няма какво да се повтори"
  913 
  914 #: ../glib/gregex.c:295
  915 msgid "unrecognized character after (?"
  916 msgstr "непознат знак след „(?“"
  917 
  918 #: ../glib/gregex.c:299
  919 msgid "unrecognized character after (?<"
  920 msgstr "непознат знак след „(?<“"
  921 
  922 #: ../glib/gregex.c:303
  923 msgid "unrecognized character after (?P"
  924 msgstr "непознат знак след „(?P“"
  925 
  926 #: ../glib/gregex.c:306
  927 msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
  928 msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
  929 
  930 #: ../glib/gregex.c:309
  931 msgid "missing terminating )"
  932 msgstr "липсва завършваща „)“"
  933 
  934 #: ../glib/gregex.c:313
  935 msgid ") without opening ("
  936 msgstr "„)“ без отваряща „(“"
  937 
  938 #. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
  939 #. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
  940 #.
  941 #: ../glib/gregex.c:320
  942 msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
  943 msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
  944 
  945 #: ../glib/gregex.c:323
  946 msgid "reference to non-existent subpattern"
  947 msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
  948 
  949 #: ../glib/gregex.c:326
  950 msgid "missing ) after comment"
  951 msgstr "липсва „)“ след коментар"
  952 
  953 #: ../glib/gregex.c:329
  954 msgid "regular expression too large"
  955 msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
  956 
  957 #: ../glib/gregex.c:332
  958 msgid "failed to get memory"
  959 msgstr "неуспешно получаване на памет"
  960 
  961 #: ../glib/gregex.c:335
  962 msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
  963 msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
  964 
  965 #: ../glib/gregex.c:338
  966 msgid "malformed number or name after (?("
  967 msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
  968 
  969 #: ../glib/gregex.c:341
  970 msgid "conditional group contains more than two branches"
  971 msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
  972 
  973 #: ../glib/gregex.c:344
  974 msgid "assertion expected after (?("
  975 msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
  976 
  977 #: ../glib/gregex.c:347
  978 msgid "unknown POSIX class name"
  979 msgstr "непознато име на клас по POSIX"
  980 
  981 #: ../glib/gregex.c:350
  982 msgid "POSIX collating elements are not supported"
  983 msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
  984 
  985 #: ../glib/gregex.c:353
  986 msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
  987 msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
  988 
  989 #: ../glib/gregex.c:356
  990 msgid "invalid condition (?(0)"
  991 msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
  992 
  993 #: ../glib/gregex.c:359
  994 msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
  995 msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
  996 
  997 #: ../glib/gregex.c:362
  998 msgid "recursive call could loop indefinitely"
  999 msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
  1000 
  1001 #: ../glib/gregex.c:365
  1002 msgid "missing terminator in subpattern name"
  1003 msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
  1004 
  1005 #: ../glib/gregex.c:368
  1006 msgid "two named subpatterns have the same name"
  1007 msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
  1008 
  1009 #: ../glib/gregex.c:371
  1010 msgid "malformed \\P or \\p sequence"
  1011 msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
  1012 
  1013 #: ../glib/gregex.c:374
  1014 msgid "unknown property name after \\P or \\p"
  1015 msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
  1016 
  1017 #: ../glib/gregex.c:377
  1018 msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
  1019 msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
  1020 
  1021 #: ../glib/gregex.c:380
  1022 msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
  1023 msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
  1024 
  1025 #: ../glib/gregex.c:383
  1026 msgid "octal value is greater than \\377"
  1027 msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
  1028 
  1029 #: ../glib/gregex.c:386
  1030 msgid "DEFINE group contains more than one branch"
  1031 msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
  1032 
  1033 #: ../glib/gregex.c:389
  1034 msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
  1035 msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
  1036 
  1037 #: ../glib/gregex.c:392
  1038 msgid "inconsistent NEWLINE options"
  1039 msgstr "несъвместими опции за нов ред"
  1040 
  1041 #: ../glib/gregex.c:395
  1042 msgid ""
  1043 "\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
  1044 msgstr ""
  1045 "„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
  1046 "евентуално във фигурни скоби"
  1047 
  1048 #: ../glib/gregex.c:400
  1049 msgid "unexpected repeat"
  1050 msgstr "неочаквано повторение"
  1051 
  1052 #: ../glib/gregex.c:404
  1053 msgid "code overflow"
  1054 msgstr "препълване на кода"
  1055 
  1056 #: ../glib/gregex.c:408
  1057 msgid "overran compiling workspace"
  1058 msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
  1059 
  1060 #: ../glib/gregex.c:412
  1061 msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
  1062 msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
  1063 
  1064 #: ../glib/gregex.c:630 ../glib/gregex.c:1753
  1065 #, c-format
  1066 msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
  1067 msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
  1068 
  1069 #: ../glib/gregex.c:1206
  1070 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
  1071 msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
  1072 
  1073 #: ../glib/gregex.c:1215
  1074 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
  1075 msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
  1076 
  1077 #: ../glib/gregex.c:1271
  1078 #, c-format
  1079 msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
  1080 msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
  1081 
  1082 #: ../glib/gregex.c:1307
  1083 #, c-format
  1084 msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
  1085 msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
  1086 
  1087 #: ../glib/gregex.c:2183
  1088 msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
  1089 msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
  1090 
  1091 #: ../glib/gregex.c:2199
  1092 msgid "hexadecimal digit expected"
  1093 msgstr "очаква се шестнайсетично число"
  1094 
  1095 #: ../glib/gregex.c:2239
  1096 msgid "missing '<' in symbolic reference"
  1097 msgstr "в символния указател липсва „<“"
  1098 
  1099 #: ../glib/gregex.c:2248
  1100 msgid "unfinished symbolic reference"
  1101 msgstr "незавършен символен указател"
  1102 
  1103 #: ../glib/gregex.c:2255
  1104 msgid "zero-length symbolic reference"
  1105 msgstr "символен указател с нулева дължина"
  1106 
  1107 #: ../glib/gregex.c:2266
  1108 msgid "digit expected"
  1109 msgstr "очаква се цифра"
  1110 
  1111 #: ../glib/gregex.c:2284
  1112 msgid "illegal symbolic reference"
  1113 msgstr "неправилен символен указател"
  1114 
  1115 #: ../glib/gregex.c:2346
  1116 msgid "stray final '\\'"
  1117 msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
  1118 
  1119 #: ../glib/gregex.c:2350
  1120 msgid "unknown escape sequence"
  1121 msgstr "непозната екранираща последователност"
  1122 
  1123 #: ../glib/gregex.c:2360
  1124 #, c-format
  1125 msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
  1126 msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
  1127 
  1128 #: ../glib/gshell.c:91
  1129 msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
  1130 msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
  1131 
  1132 #: ../glib/gshell.c:181
  1133 msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
  1134 msgstr ""
  1135 "Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
  1136 
  1137 #: ../glib/gshell.c:559
  1138 #, c-format
  1139 msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
  1140 msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
  1141 
  1142 #: ../glib/gshell.c:566
  1143 #, c-format
  1144 msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
  1145 msgstr ""
  1146 "Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
  1147 
  1148 #: ../glib/gshell.c:578
  1149 msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  1150 msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
  1151 
  1152 #: ../glib/gspawn-win32.c:282
  1153 msgid "Failed to read data from child process"
  1154 msgstr "Неуспешно четене на данни от дъщерен процес"
  1155 
  1156 #: ../glib/gspawn-win32.c:299 ../glib/gspawn.c:1516
  1157 #, c-format
  1158 msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  1159 msgstr "Неуспешно създаване на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  1160 
  1161 #: ../glib/gspawn-win32.c:338 ../glib/gspawn-win32.c:346 ../glib/gspawn.c:1169
  1162 #, c-format
  1163 msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  1164 msgstr "Неуспешно четене от дъщерен канал (%s)"
  1165 
  1166 #: ../glib/gspawn-win32.c:369 ../glib/gspawn.c:1382
  1167 #, c-format
  1168 msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  1169 msgstr "Неуспешна промяна към папка „%s“ (%s)"
  1170 
  1171 #: ../glib/gspawn-win32.c:375 ../glib/gspawn-win32.c:494
  1172 #, c-format
  1173 msgid "Failed to execute child process (%s)"
  1174 msgstr "Неуспешно изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  1175 
  1176 #: ../glib/gspawn-win32.c:444
  1177 #, c-format
  1178 msgid "Invalid program name: %s"
  1179 msgstr "Неправилно име на програма: %s"
  1180 
  1181 #: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:722
  1182 #: ../glib/gspawn-win32.c:1278
  1183 #, c-format
  1184 msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
  1185 msgstr "Неправилен низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
  1186 
  1187 #: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:737
  1188 #: ../glib/gspawn-win32.c:1311
  1189 #, c-format
  1190 msgid "Invalid string in environment: %s"
  1191 msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
  1192 
  1193 #: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1259
  1194 #, c-format
  1195 msgid "Invalid working directory: %s"
  1196 msgstr "Неправилна работна папка: %s"
  1197 
  1198 #: ../glib/gspawn-win32.c:783
  1199 #, c-format
  1200 msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  1201 msgstr "Неуспешно изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  1202 
  1203 #: ../glib/gspawn-win32.c:997
  1204 msgid ""
  1205 "Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
  1206 "process"
  1207 msgstr ""
  1208 "Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
  1209 "процес"
  1210 
  1211 #: ../glib/gspawn.c:207
  1212 #, c-format
  1213 msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  1214 msgstr "Неуспешно четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  1215 
  1216 #: ../glib/gspawn.c:347
  1217 #, c-format
  1218 msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
  1219 msgstr ""
  1220 "Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  1221 
  1222 #: ../glib/gspawn.c:432
  1223 #, c-format
  1224 msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  1225 msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  1226 
  1227 #: ../glib/gspawn.c:1236
  1228 #, c-format
  1229 msgid "Failed to fork (%s)"
  1230 msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  1231 
  1232 #: ../glib/gspawn.c:1392
  1233 #, c-format
  1234 msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  1235 msgstr "Неуспешно изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  1236 
  1237 #: ../glib/gspawn.c:1402
  1238 #, c-format
  1239 msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  1240 msgstr "Неуспешно пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  1241 
  1242 #: ../glib/gspawn.c:1411
  1243 #, c-format
  1244 msgid "Failed to fork child process (%s)"
  1245 msgstr "Неуспешно разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  1246 
  1247 #: ../glib/gspawn.c:1419
  1248 #, c-format
  1249 msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  1250 msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  1251 
  1252 #: ../glib/gspawn.c:1443
  1253 #, c-format
  1254 msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
  1255 msgstr ""
  1256 "Неуспешно четене на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
  1257 "идентификатор %s)"
  1258 
  1259 #: ../glib/gutf8.c:1088
  1260 msgid "Character out of range for UTF-8"
  1261 msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
  1262 
  1263 #: ../glib/gutf8.c:1188 ../glib/gutf8.c:1197 ../glib/gutf8.c:1327
  1264 #: ../glib/gutf8.c:1336 ../glib/gutf8.c:1475 ../glib/gutf8.c:1571
  1265 msgid "Invalid sequence in conversion input"
  1266 msgstr "Неправилна последователност на входа"
  1267 
  1268 #: ../glib/gutf8.c:1486 ../glib/gutf8.c:1582
  1269 msgid "Character out of range for UTF-16"
  1270 msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
  1271 
  1272 #: ../glib/goption.c:760
  1273 msgid "Usage:"
  1274 msgstr "Употреба:"
  1275 
  1276 #: ../glib/goption.c:760
  1277 msgid "[OPTION...]"
  1278 msgstr "[ОПЦИЯ…]"
  1279 
  1280 #: ../glib/goption.c:866
  1281 msgid "Help Options:"
  1282 msgstr "Настройки на помощта:"
  1283 
  1284 #: ../glib/goption.c:867
  1285 msgid "Show help options"
  1286 msgstr "Показване на настройките на помощта"
  1287 
  1288 #: ../glib/goption.c:873
  1289 msgid "Show all help options"
  1290 msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  1291 
  1292 #: ../glib/goption.c:935
  1293 msgid "Application Options:"
  1294 msgstr "Настройки на приложението:"
  1295 
  1296 #: ../glib/goption.c:997 ../glib/goption.c:1067
  1297 #, c-format
  1298 msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  1299 msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  1300 
  1301 #: ../glib/goption.c:1007 ../glib/goption.c:1075
  1302 #, c-format
  1303 msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
  1304 msgstr ""
  1305 "Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
  1306 
  1307 #: ../glib/goption.c:1032
  1308 #, c-format
  1309 msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
  1310 msgstr ""
  1311 "Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  1312 
  1313 #: ../glib/goption.c:1040
  1314 #, c-format
  1315 msgid "Double value '%s' for %s out of range"
  1316 msgstr ""
  1317 "Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
  1318 "допустимите стойности"
  1319 
  1320 #: ../glib/goption.c:1303 ../glib/goption.c:1382
  1321 #, c-format
  1322 msgid "Error parsing option %s"
  1323 msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  1324 
  1325 #: ../glib/goption.c:1413 ../glib/goption.c:1526
  1326 #, c-format
  1327 msgid "Missing argument for %s"
  1328 msgstr "Липсва аргумент за %s"
  1329 
  1330 #: ../glib/goption.c:1957
  1331 #, c-format
  1332 msgid "Unknown option %s"
  1333 msgstr "Непозната опция %s"
  1334 
  1335 #: ../glib/gkeyfile.c:366
  1336 msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
  1337 msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
  1338 
  1339 #: ../glib/gkeyfile.c:401
  1340 msgid "Not a regular file"
  1341 msgstr "Не е обикновен файл"
  1342 
  1343 #: ../glib/gkeyfile.c:409
  1344 msgid "File is empty"
  1345 msgstr "Файлът е празен"
  1346 
  1347 #: ../glib/gkeyfile.c:768
  1348 #, c-format
  1349 msgid ""
  1350 "Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
  1351 msgstr ""
  1352 "Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
  1353 "група, нито коментар"
  1354 
  1355 #: ../glib/gkeyfile.c:828
  1356 #, c-format
  1357 msgid "Invalid group name: %s"
  1358 msgstr "Неправилно име на група: %s"
  1359 
  1360 #: ../glib/gkeyfile.c:850
  1361 msgid "Key file does not start with a group"
  1362 msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  1363 
  1364 #: ../glib/gkeyfile.c:876
  1365 #, c-format
  1366 msgid "Invalid key name: %s"
  1367 msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
  1368 
  1369 #: ../glib/gkeyfile.c:903
  1370 #, c-format
  1371 msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  1372 msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  1373 
  1374 #: ../glib/gkeyfile.c:1149 ../glib/gkeyfile.c:1311 ../glib/gkeyfile.c:2688
  1375 #: ../glib/gkeyfile.c:2754 ../glib/gkeyfile.c:2889 ../glib/gkeyfile.c:3022
  1376 #: ../glib/gkeyfile.c:3164 ../glib/gkeyfile.c:3396 ../glib/gkeyfile.c:3465
  1377 #, c-format
  1378 msgid "Key file does not have group '%s'"
  1379 msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  1380 
  1381 #: ../glib/gkeyfile.c:1323
  1382 #, c-format
  1383 msgid "Key file does not have key '%s'"
  1384 msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  1385 
  1386 #: ../glib/gkeyfile.c:1430 ../glib/gkeyfile.c:1546
  1387 #, c-format
  1388 msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  1389 msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  1390 
  1391 #: ../glib/gkeyfile.c:1450 ../glib/gkeyfile.c:1566 ../glib/gkeyfile.c:1934
  1392 #, c-format
  1393 msgid ""
  1394 "Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
  1395 msgstr ""
  1396 "Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
  1397 "анализирана."
  1398 
  1399 #: ../glib/gkeyfile.c:2151 ../glib/gkeyfile.c:2517
  1400 #, c-format
  1401 msgid ""
  1402 "Key file contains key '%s' in group '%s' which has a value that cannot be "
  1403 "interpreted."
  1404 msgstr ""
  1405 "Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
  1406 "бъде анализирана."
  1407 
  1408 #: ../glib/gkeyfile.c:2229 ../glib/gkeyfile.c:2305
  1409 #, c-format
  1410 msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
  1411 msgstr "Ключът „%s“ в групата „%s“ има стойност „%s“, а се очакваше „%s“."
  1412 
  1413 #: ../glib/gkeyfile.c:2703 ../glib/gkeyfile.c:2904 ../glib/gkeyfile.c:3476
  1414 #, c-format
  1415 msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  1416 msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  1417 
  1418 #: ../glib/gkeyfile.c:3710
  1419 msgid "Key file contains escape character at end of line"
  1420 msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  1421 
  1422 #: ../glib/gkeyfile.c:3732
  1423 #, c-format
  1424 msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  1425 msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
  1426 
  1427 #: ../glib/gkeyfile.c:3874
  1428 #, c-format
  1429 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  1430 msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  1431 
  1432 #: ../glib/gkeyfile.c:3888
  1433 #, c-format
  1434 msgid "Integer value '%s' out of range"
  1435 msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  1436 
  1437 #: ../glib/gkeyfile.c:3921
  1438 #, c-format
  1439 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
  1440 msgstr ""
  1441 "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  1442 
  1443 #: ../glib/gkeyfile.c:3945
  1444 #, c-format
  1445 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
  1446 msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
  1447 
  144822#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
  144923#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
  145024#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:680
  1451 #: ../gio/goutputstream.c:198 ../gio/goutputstream.c:732
   25#: ../gio/goutputstream.c:201 ../gio/goutputstream.c:751
  145226#, c-format
  145327msgid "Too large count value passed to %s"
   
  145529
  145630#: ../gio/gbufferedinputstream.c:881 ../gio/ginputstream.c:888
  1457 #: ../gio/giostream.c:306 ../gio/goutputstream.c:1206
   31#: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1226
  145832msgid "Stream is already closed"
  145933msgstr "Потокът вече е затворен"
  146034
  1461 #: ../gio/gcancellable.c:321 ../gio/gdbusconnection.c:1646
  1462 #: ../gio/gdbusconnection.c:1735 ../gio/gdbusconnection.c:1922
  1463 #: ../gio/gdbusprivate.c:1352 ../gio/glocalfile.c:2100
  1464 #: ../gio/gsimpleasyncresult.c:814 ../gio/gsimpleasyncresult.c:840
   35#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1831
   36#: ../gio/gdbusconnection.c:1922 ../gio/gdbusconnection.c:2096
   37#: ../gio/gdbusprivate.c:1419 ../gio/glocalfile.c:2100
   38#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:810 ../gio/gsimpleasyncresult.c:836
  146539#, c-format
  146640msgid "Operation was cancelled"
   
  147953msgstr "Няма достатъчно място в целта"
  148054
  1481 #: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:854
   55#: ../gio/gcharsetconverter.c:345 ../gio/gdatainputstream.c:854
   56#: ../gio/gdatainputstream.c:1291 ../glib/gconvert.c:767
   57#: ../glib/gconvert.c:1159 ../glib/giochannel.c:1583 ../glib/giochannel.c:1625
   58#: ../glib/giochannel.c:2468 ../glib/gutf8.c:841 ../glib/gutf8.c:1292
   59msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
   60msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
   61
   62#: ../gio/gcharsetconverter.c:350 ../glib/gconvert.c:775
   63#: ../glib/gconvert.c:1084 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
   64#, c-format
   65msgid "Error during conversion: %s"
   66msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
   67
   68#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:856
  148269msgid "Cancellable initialization not supported"
  148370msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
   71
   72#: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:567
   73#: ../glib/gconvert.c:645 ../glib/giochannel.c:1411
   74#, c-format
   75msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
   76msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
   77
   78#: ../gio/gcharsetconverter.c:462 ../glib/gconvert.c:571
   79#: ../glib/gconvert.c:649
   80#, c-format
   81msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
   82msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  148483
  148584#: ../gio/gcontenttype.c:180
   
  1648247"тази операционна система)"
  1649248
  1650 #: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6415
   249#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6685
  1651250#, c-format
  1652251msgid ""
   
  1657256"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
  1658257
  1659 #: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6424
   258#: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6694
  1660259msgid ""
  1661260"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
   
  1670269msgstr "Непознат вид шина %d"
  1671270
  1672 #: ../gio/gdbusauth.c:288
   271#: ../gio/gdbusauth.c:287
  1673272msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
  1674273msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за четене на ред"
  1675274
  1676 #: ../gio/gdbusauth.c:332
   275#: ../gio/gdbusauth.c:331
  1677276msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
  1678277msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за (безопасно) четене на ред"
  1679278
  1680 #: ../gio/gdbusauth.c:503
   279#: ../gio/gdbusauth.c:502
  1681280#, c-format
  1682281msgid ""
   
  1686285"%s)"
  1687286
  1688 #: ../gio/gdbusauth.c:1159
   287#: ../gio/gdbusauth.c:1158
  1689288msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
  1690289msgstr "Прекъсване чрез GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
   
  1767366msgstr "(Допълнително, отключването на „%s“ бе също неуспешно: %s) "
  1768367
  1769 #: ../gio/gdbusconnection.c:1144 ../gio/gdbusconnection.c:1382
  1770 #: ../gio/gdbusconnection.c:1421 ../gio/gdbusconnection.c:1746
   368#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2399
  1771369msgid "The connection is closed"
  1772370msgstr "Връзката е прекъсната"
  1773371
  1774 #: ../gio/gdbusconnection.c:1690
   372#: ../gio/gdbusconnection.c:1876
  1775373msgid "Timeout was reached"
  1776374msgstr "Времето за изчакване е просрочено"
  1777375
  1778 #: ../gio/gdbusconnection.c:2312
   376#: ../gio/gdbusconnection.c:2521
  1779377msgid ""
  1780378"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
  1781379msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
  1782380
  1783 #: ../gio/gdbusconnection.c:3776 ../gio/gdbusconnection.c:4092
   381#: ../gio/gdbusconnection.c:4023 ../gio/gdbusconnection.c:4339
  1784382#, c-format
  1785383msgid ""
   
  1787385msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
  1788386
  1789 #: ../gio/gdbusconnection.c:3847
   387#: ../gio/gdbusconnection.c:4094
  1790388#, c-format
  1791389msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
   
  1793391"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
  1794392
  1795 #: ../gio/gdbusconnection.c:3942
   393#: ../gio/gdbusconnection.c:4189
  1796394#, c-format
  1797395msgid "No such property `%s'"
  1798396msgstr "Липсва свойство „%s“"
  1799397
  1800 #: ../gio/gdbusconnection.c:3954
   398#: ../gio/gdbusconnection.c:4201
  1801399#, c-format
  1802400msgid "Property `%s' is not readable"
  1803401msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
  1804402
  1805 #: ../gio/gdbusconnection.c:3965
   403#: ../gio/gdbusconnection.c:4212
  1806404#, c-format
  1807405msgid "Property `%s' is not writable"
  1808406msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
  1809407
  1810 #: ../gio/gdbusconnection.c:4035 ../gio/gdbusconnection.c:5859
   408#: ../gio/gdbusconnection.c:4282 ../gio/gdbusconnection.c:6128
  1811409#, c-format
  1812410msgid "No such interface `%s'"
  1813411msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
  1814412
  1815 #: ../gio/gdbusconnection.c:4219
   413#: ../gio/gdbusconnection.c:4466
  1816414msgid "No such interface"
  1817415msgstr "Липсва такъв интерфейс"
  1818416
  1819 #: ../gio/gdbusconnection.c:4438 ../gio/gdbusconnection.c:6365
   417#: ../gio/gdbusconnection.c:4687 ../gio/gdbusconnection.c:6634
  1820418#, c-format
  1821419msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
  1822420msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
  1823421
  1824 #: ../gio/gdbusconnection.c:4490
   422#: ../gio/gdbusconnection.c:4739
  1825423#, c-format
  1826424msgid "No such method `%s'"
  1827425msgstr "Липсва метод „%s“"
  1828426
  1829 #: ../gio/gdbusconnection.c:4521
   427#: ../gio/gdbusconnection.c:4770
  1830428#, c-format
  1831429msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
  1832430msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
  1833431
  1834 #: ../gio/gdbusconnection.c:4740
   432#: ../gio/gdbusconnection.c:4990
  1835433#, c-format
  1836434msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
  1837435msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
  1838436
  1839 #: ../gio/gdbusconnection.c:4938
   437#: ../gio/gdbusconnection.c:5188
  1840438#, c-format
  1841439msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
  1842440msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
  1843441
  1844 #: ../gio/gdbusconnection.c:5970
   442#: ../gio/gdbusconnection.c:6239
  1845443#, c-format
  1846444msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
  1847445msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
  1848446
  1849 #: ../gio/gdbusconnection.c:6088
   447#: ../gio/gdbusconnection.c:6358
  1850448#, c-format
  1851449msgid "A subtree is already exported for %s"
   
  2033631msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
  2034632
  2035 #: ../gio/gdbusprivate.c:1953
  2036 msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: "
  2037 msgstr "Неуспешно зареждане на /var/lib/dbus/machine-id: "
  2038 
  2039 #: ../gio/gdbusproxy.c:1489
   633#: ../gio/gdbusprivate.c:2071
   634msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
   635msgstr "Неуспешно зареждане на /var/lib/dbus/machine-id или /etc/machine-id: "
   636
   637#: ../gio/gdbusproxy.c:1529
  2040638#, c-format
  2041639msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
  2042640msgstr "Грешка при извикване на StartServiceByName за %s:"
  2043641
  2044 #: ../gio/gdbusproxy.c:1510
   642#: ../gio/gdbusproxy.c:1550
  2045643#, c-format
  2046644msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
  2047645msgstr "Неочакван отговор „%d“ от метода StartServicebyName(„%s“)"
  2048646
  2049 #: ../gio/gdbusproxy.c:2600 ../gio/gdbusproxy.c:2734
   647#: ../gio/gdbusproxy.c:2631 ../gio/gdbusproxy.c:2765
  2050648msgid ""
  2051649"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
   
  2056654"G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
  2057655
  2058 #: ../gio/gdbusserver.c:711
   656#: ../gio/gdbusserver.c:708
  2059657msgid "Abstract name space not supported"
  2060658msgstr "Не се поддържа абстрактно пространство за имена"
  2061659
  2062 #: ../gio/gdbusserver.c:798
   660#: ../gio/gdbusserver.c:795
  2063661msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
  2064662msgstr "Не може да се задава моментен файл при създаване на сървър"
  2065663
  2066 #: ../gio/gdbusserver.c:875
   664#: ../gio/gdbusserver.c:872
  2067665#, c-format
  2068666msgid "Error writing nonce file at `%s': %s"
  2069667msgstr "Грешка при запис в моментен файл „%s“: %s"
  2070668
  2071 #: ../gio/gdbusserver.c:1042
   669#: ../gio/gdbusserver.c:1038
  2072670#, c-format
  2073671msgid "The string `%s' is not a valid D-Bus GUID"
  2074672msgstr "Низът „%s“ не е допустим глобален идентификатор в D-Bus"
  2075673
  2076 #: ../gio/gdbusserver.c:1082
   674#: ../gio/gdbusserver.c:1078
  2077675#, c-format
  2078676msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
   
  2098696"  help         Показва този текст\n"
  2099697"  introspect   Анализ на отдалечен обект\n"
  2100 "  monitor      Наблюдаване на отдалечен обект\n"
   698"  monitor      Наблюдение на отдалечен обект\n"
  2101699"  call         Обръщане към метод на отдалечен обект\n"
  2102700"  emit         Издаване на сигнал\n"
   
  2306904msgstr "Наблюдение на отдалечен обект."
  2307905
  2308 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:572 ../gio/gwin32appinfo.c:221
   906#: ../gio/gdesktopappinfo.c:575 ../gio/gwin32appinfo.c:221
  2309907msgid "Unnamed"
  2310908msgstr "Без име"
  2311909
  2312 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:969
   910#: ../gio/gdesktopappinfo.c:988
  2313911msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
  2314912msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
  2315913
  2316 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1250
   914#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1276
  2317915msgid "Unable to find terminal required for application"
  2318916msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
  2319917
  2320 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1517
   918#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1563
  2321919#, c-format
  2322920msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
  2323921msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
  2324922
  2325 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1521
   923#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1567
  2326924#, c-format
  2327925msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
  2328926msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
  2329927
  2330 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1787 ../gio/gdesktopappinfo.c:1811
   928#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1807 ../gio/gdesktopappinfo.c:1831
  2331929msgid "Application information lacks an identifier"
  2332930msgstr "В информацията за програма липсва идентификатор"
  2333931
  2334 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:2035
   932#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2055
  2335933#, c-format
  2336934msgid "Can't create user desktop file %s"
  2337935msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
  2338936
  2339 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:2151
   937#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2171
  2340938#, c-format
  2341939msgid "Custom definition for %s"
   
  2380978msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblem"
  2381979
  2382 #: ../gio/gemblemedicon.c:368
   980#: ../gio/gemblemedicon.c:367
  2383981#, c-format
  2384982msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
  2385983msgstr "Версия %d на кодирането GEmblemedIcon не се поддържа"
  2386984
  2387 #: ../gio/gemblemedicon.c:378
   985#: ../gio/gemblemedicon.c:377
  2388986#, c-format
  2389987msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
  2390988msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblemedIcon"
  2391989
  2392 #: ../gio/gemblemedicon.c:401
   990#: ../gio/gemblemedicon.c:400
  2393991msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
  2394992msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
  2395993
  2396 #: ../gio/gfile.c:871 ../gio/gfile.c:1102 ../gio/gfile.c:1237
  2397 #: ../gio/gfile.c:1474 ../gio/gfile.c:1528 ../gio/gfile.c:1585
  2398 #: ../gio/gfile.c:1668 ../gio/gfile.c:1723 ../gio/gfile.c:1783
  2399 #: ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:3307 ../gio/gfile.c:3361
  2400 #: ../gio/gfile.c:3493 ../gio/gfile.c:3534 ../gio/gfile.c:3864
  2401 #: ../gio/gfile.c:4266 ../gio/gfile.c:4352 ../gio/gfile.c:4441
  2402 #: ../gio/gfile.c:4539 ../gio/gfile.c:4626 ../gio/gfile.c:4720
  2403 #: ../gio/gfile.c:5041 ../gio/gfile.c:5308 ../gio/gfile.c:5373
  2404 #: ../gio/gfile.c:6947 ../gio/gfile.c:7037 ../gio/gfile.c:7123
   994#: ../gio/gfile.c:874 ../gio/gfile.c:1105 ../gio/gfile.c:1240
   995#: ../gio/gfile.c:1477 ../gio/gfile.c:1531 ../gio/gfile.c:1588
   996#: ../gio/gfile.c:1671 ../gio/gfile.c:1726 ../gio/gfile.c:1786
   997#: ../gio/gfile.c:1840 ../gio/gfile.c:3312 ../gio/gfile.c:3366
   998#: ../gio/gfile.c:3500 ../gio/gfile.c:3541 ../gio/gfile.c:3871
   999#: ../gio/gfile.c:4273 ../gio/gfile.c:4359 ../gio/gfile.c:4448
   1000#: ../gio/gfile.c:4546 ../gio/gfile.c:4633 ../gio/gfile.c:4727
   1001#: ../gio/gfile.c:5048 ../gio/gfile.c:5315 ../gio/gfile.c:5380
   1002#: ../gio/gfile.c:7008 ../gio/gfile.c:7098 ../gio/gfile.c:7184
  24051003#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
  24061004msgid "Operation not supported"
   
  24151013#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
  24161014#. * exists.
  2417 #: ../gio/gfile.c:1358 ../gio/glocalfile.c:1051 ../gio/glocalfile.c:1062
   1015#: ../gio/gfile.c:1361 ../gio/glocalfile.c:1051 ../gio/glocalfile.c:1062
  24181016#: ../gio/glocalfile.c:1075
  24191017msgid "Containing mount does not exist"
  24201018msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
  24211019
  2422 #: ../gio/gfile.c:2411 ../gio/glocalfile.c:2256
   1020#: ../gio/gfile.c:2414 ../gio/glocalfile.c:2256
  24231021msgid "Can't copy over directory"
  24241022msgstr "Не може да се копира върху папка"
  24251023
  2426 #: ../gio/gfile.c:2472
   1024#: ../gio/gfile.c:2475
  24271025msgid "Can't copy directory over directory"
  24281026msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
  24291027
  2430 #: ../gio/gfile.c:2480 ../gio/glocalfile.c:2265
   1028#: ../gio/gfile.c:2483 ../gio/glocalfile.c:2265
  24311029msgid "Target file exists"
  24321030msgstr "Целевият файл съществува"
  24331031
  2434 #: ../gio/gfile.c:2498
   1032#: ../gio/gfile.c:2501
  24351033msgid "Can't recursively copy directory"
  24361034msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
  24371035
  2438 #: ../gio/gfile.c:2758
   1036#: ../gio/gfile.c:2761
  24391037msgid "Splice not supported"
  24401038msgstr "Не се поддържа разделяне"
  24411039
  2442 #: ../gio/gfile.c:2762
   1040#: ../gio/gfile.c:2765
  24431041#, c-format
  24441042msgid "Error splicing file: %s"
  24451043msgstr "Грешка при разделяне на файл: %s"
  24461044
  2447 #: ../gio/gfile.c:2909
   1045#: ../gio/gfile.c:2912
  24481046msgid "Can't copy special file"
  24491047msgstr "Не може да се копира специален файл"
  24501048
  2451 #: ../gio/gfile.c:3483
   1049#: ../gio/gfile.c:3490
  24521050msgid "Invalid symlink value given"
  24531051msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
  24541052
  2455 #: ../gio/gfile.c:3577
   1053#: ../gio/gfile.c:3584
  24561054msgid "Trash not supported"
  24571055msgstr "Не се поддържа кошче"
  24581056
  2459 #: ../gio/gfile.c:3626
   1057#: ../gio/gfile.c:3633
  24601058#, c-format
  24611059msgid "File names cannot contain '%c'"
  24621060msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
  24631061
  2464 #: ../gio/gfile.c:6006 ../gio/gvolume.c:332
   1062#: ../gio/gfile.c:6067 ../gio/gvolume.c:332
  24651063msgid "volume doesn't implement mount"
  24661064msgstr "томът не поддържа монтиране"
  24671065
  2468 #: ../gio/gfile.c:6117
   1066#: ../gio/gfile.c:6178
  24691067msgid "No application is registered as handling this file"
  24701068msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
   
  25441142msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
  25451143msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
   1144
   1145#: ../gio/ginetaddressmask.c:184
   1146msgid "No address specified"
   1147msgstr "Не е указан адрес"
   1148
   1149#: ../gio/ginetaddressmask.c:192
   1150#, c-format
   1151msgid "Length %u is too long for address"
   1152msgstr "Дължината на адреса %u е прекалено голяма"
   1153
   1154#: ../gio/ginetaddressmask.c:225
   1155msgid "Address has bits set beyond prefix length"
   1156msgstr "В адреса са зададени битове след префикса му"
   1157
   1158#: ../gio/ginetaddressmask.c:304
   1159#, c-format
   1160msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
   1161msgstr "„%s“ не е на маска за адреси на IP"
   1162
   1163#: ../gio/ginetsocketaddress.c:181 ../gio/ginetsocketaddress.c:198
   1164#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
   1165msgid "Not enough space for socket address"
   1166msgstr "Няма достатъчно място за адреса на гнездо"
   1167
   1168#: ../gio/ginetsocketaddress.c:211
   1169msgid "Unsupported socket address"
   1170msgstr "Неподдържан адрес на гнездо"
  25461171
  25471172#: ../gio/ginputstream.c:194
   
  25551180#. * already an operation running against this stream when
  25561181#. * you try to start one
  2557 #: ../gio/ginputstream.c:898 ../gio/giostream.c:316
  2558 #: ../gio/goutputstream.c:1216
   1182#: ../gio/ginputstream.c:898 ../gio/giostream.c:302
   1183#: ../gio/goutputstream.c:1236
  25591184msgid "Stream has outstanding operation"
  25601185msgstr "Действията върху потока не са привършили"
  2561 
  2562 #: ../gio/ginetsocketaddress.c:181 ../gio/ginetsocketaddress.c:198
  2563 #: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
  2564 msgid "Not enough space for socket address"
  2565 msgstr "Няма достатъчно място за адреса на гнездо"
  2566 
  2567 #: ../gio/ginetsocketaddress.c:211
  2568 msgid "Unsupported socket address"
  2569 msgstr "Неподдържан адрес на гнездо"
  25701186
  25711187#: ../gio/glib-compile-schemas.c:741
   
  27141330msgstr "вече е указано <%s id='%s'>"
  27151331
  2716 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1416
   1332#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1416 ../gio/gmenumarkup.c:299
  27171333#, c-format
  27181334msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
  27191335msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <%s>"
  27201336
  2721 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1420
   1337#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1420 ../gio/gmenumarkup.c:304
  27221338#, c-format
  27231339msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
  27241340msgstr "Елементът <%s> не е позволен на най-горно ниво"
  27251341
  2726 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1511
   1342#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1511 ../gio/gmenumarkup.c:383
  27271343#, c-format
  27281344msgid "text may not appear inside <%s>"
   
  27301346
  27311347#. Translators: Do not translate "--strict".
  2732 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1696 ../gio/glib-compile-schemas.c:1767
  2733 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1843
   1348#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1697 ../gio/glib-compile-schemas.c:1768
   1349#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1844
  27341350#, c-format
  27351351msgid "--strict was specified; exiting.\n"
  27361352msgstr "Указано е „--strict“, излизане.\n"
  27371353
  2738 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1704
   1354#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1705
  27391355#, c-format
  27401356msgid "This entire file has been ignored.\n"
  27411357msgstr "Целият файл е пренебрегнат.\n"
  27421358
  2743 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1763
   1359#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1764
  27441360#, c-format
  27451361msgid "Ignoring this file.\n"
  27461362msgstr "Пренебрегване на файла.\n"
  27471363
  2748 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1803
   1364#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1804
  27491365#, c-format
  27501366msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
   
  27521368"Липсва ключ „%s“ в схемата „%s“, указан във файла за предефиниране „%s“"
  27531369
  2754 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1809 ../gio/glib-compile-schemas.c:1867
  2755 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1895
   1370#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1810 ../gio/glib-compile-schemas.c:1868
   1371#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1896
  27561372#, c-format
  27571373msgid "; ignoring override for this key.\n"
  27581374msgstr "; пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
  27591375
  2760 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1813 ../gio/glib-compile-schemas.c:1871
  2761 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1899
   1376#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1814 ../gio/glib-compile-schemas.c:1872
   1377#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1900
  27621378#, c-format
  27631379msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
  27641380msgstr "и е указано „--strict“, излизане.\n"
  27651381
  2766 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1829
   1382#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1830
  27671383#, c-format
  27681384msgid ""
   
  27731389"предефиниране „%s“ — %s."
  27741390
  2775 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1839
   1391#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1840
  27761392#, c-format
  27771393msgid "Ignoring override for this key.\n"
  27781394msgstr "Пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
  27791395
  2780 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1857
   1396#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1858
  27811397#, c-format
  27821398msgid ""
   
  27871403"е извън обсега, даден в схемата"
  27881404
  2789 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1885
   1405#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1886
  27901406#, c-format
  27911407msgid ""
   
  27961412"не е в списъка с позволени стойности"
  27971413
  2798 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1938
   1414#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939
  27991415msgid "where to store the gschemas.compiled file"
  28001416msgstr "място за съхраняване на файла gschemas.compiled"
  28011417
  2802 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1938 ../gio/glib-compile-schemas.c:1968
   1418#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939 ../gio/glib-compile-schemas.c:1969
  28031419msgid "DIRECTORY"
  28041420msgstr "ПАПКА"
  28051421
  28061422# Явно става дума за обясняване на --strict
  2807 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939
   1423#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1940
  28081424msgid "Abort on any errors in schemas"
  28091425msgstr "Прекъсване на работа при всякакви грешки в схемите"
  28101426
  2811 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1940
   1427#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1941
  28121428msgid "Do not write the gschema.compiled file"
  28131429msgstr "Без запис на файл gschema.compiled"
  28141430
  2815 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1941
   1431#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
  28161432msgid "Do not enforce key name restrictions"
  28171433msgstr "Без налагане на ограниченията за имена на ключове"
  28181434
  2819 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1971
   1435#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1972
  28201436msgid ""
  28211437"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
   
  28271443"а файлът с кеша се нарича gschemas.compiled."
  28281444
  2829 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1987
   1445#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1988
  28301446#, c-format
  28311447msgid "You should give exactly one directory name\n"
  28321448msgstr "Изисква се точно едно име на папка\n"
  28331449
  2834 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2026
   1450#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2027
  28351451#, c-format
  28361452msgid "No schema files found: "
  28371453msgstr "Не са открити файлове със схеми: "
  28381454
  2839 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2029
   1455#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2030
  28401456#, c-format
  28411457msgid "doing nothing.\n"
  28421458msgstr "без обработка.\n"
  28431459
  2844 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2032
   1460#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2033
  28451461#, c-format
  28461462msgid "removed existing output file.\n"
   
  28501466msgid "Unable to find default local directory monitor type"
  28511467msgstr ""
  2852 "Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
   1468"Стандартната функционалност за наблюдение на локални папки не може да бъде "
   1469"открита"
  28531470
  28541471#: ../gio/glocalfile.c:571 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
   
  28761493
  28771494#: ../gio/glocalfile.c:1139 ../gio/glocalfile.c:2129 ../gio/glocalfile.c:2158
  2878 #: ../gio/glocalfile.c:2318 ../gio/glocalfileoutputstream.c:571
  2879 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:624 ../gio/glocalfileoutputstream.c:669
  2880 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1157
   1495#: ../gio/glocalfile.c:2318 ../gio/glocalfileoutputstream.c:581
   1496#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:634 ../gio/glocalfileoutputstream.c:679
   1497#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1167
  28811498msgid "Invalid filename"
  28821499msgstr "Неправилно име на файл"
   
  29251542msgstr "Неуспешно преместване на файл в кошчето: %s"
  29261543
   1544#: ../gio/glocalfile.c:2107 ../glib/gregex.c:213
   1545msgid "internal error"
   1546msgstr "вътрешна грешка"
   1547
  29271548#: ../gio/glocalfile.c:2133
  29281549#, c-format
   
  29491570msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
  29501571
  2951 #: ../gio/glocalfile.c:2278 ../gio/glocalfileoutputstream.c:955
  2952 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:969 ../gio/glocalfileoutputstream.c:984
  2953 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1000 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1014
   1572#: ../gio/glocalfile.c:2278 ../gio/glocalfileoutputstream.c:965
   1573#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:979 ../gio/glocalfileoutputstream.c:994
   1574#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1010 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1024
  29541575msgid "Backup file creation failed"
  29551576msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
   
  29811602msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
  29821603
  2983 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1482 ../gio/glocalfileoutputstream.c:833
   1604#: ../gio/glocalfileinfo.c:1426
   1605msgid " (invalid encoding)"
   1606msgstr " (неправилно кодиране)"
   1607
   1608#: ../gio/glocalfileinfo.c:1527 ../gio/glocalfileoutputstream.c:843
  29841609#, c-format
  29851610msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
  29861611msgstr "Грешка при получаване на информация за файла „%s“: %s"
  29871612
  2988 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1566
  2989 msgid " (invalid encoding)"
  2990 msgstr " (неправилно кодиране)"
  2991 
  2992 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1768
   1613#: ../gio/glocalfileinfo.c:1779
  29931614#, c-format
  29941615msgid "Error when getting information for file descriptor: %s"
  29951616msgstr "Грешка при получаване на информация за файловия дескриптор: %s"
  29961617
  2997 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1813
   1618#: ../gio/glocalfileinfo.c:1824
  29981619msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
  29991620msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
  30001621
  3001 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1831
   1622#: ../gio/glocalfileinfo.c:1842
  30021623msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
  30031624msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
  30041625
  3005 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1850 ../gio/glocalfileinfo.c:1869
   1626#: ../gio/glocalfileinfo.c:1861 ../gio/glocalfileinfo.c:1880
  30061627msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
  30071628msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
  30081629
  3009 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1904
   1630#: ../gio/glocalfileinfo.c:1915
  30101631msgid "Cannot set permissions on symlinks"
  30111632msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп на символната връзка"
  30121633
  3013 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1920
   1634#: ../gio/glocalfileinfo.c:1931
  30141635#, c-format
  30151636msgid "Error setting permissions: %s"
  30161637msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
  30171638
  3018 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1971
   1639#: ../gio/glocalfileinfo.c:1982
  30191640#, c-format
  30201641msgid "Error setting owner: %s"
  30211642msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
  30221643
  3023 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1994
   1644#: ../gio/glocalfileinfo.c:2005
  30241645msgid "symlink must be non-NULL"
  30251646msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
  30261647
  3027 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2004 ../gio/glocalfileinfo.c:2023
  3028 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2034
   1648#: ../gio/glocalfileinfo.c:2015 ../gio/glocalfileinfo.c:2034
   1649#: ../gio/glocalfileinfo.c:2045
  30291650#, c-format
  30301651msgid "Error setting symlink: %s"
  30311652msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
  30321653
  3033 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2013
   1654#: ../gio/glocalfileinfo.c:2024
  30341655msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
  30351656msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
  30361657
  3037 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2139
   1658#: ../gio/glocalfileinfo.c:2150
  30381659#, c-format
  30391660msgid "Error setting modification or access time: %s"
  30401661msgstr "Грешка при задаване на времето на промяна или достъп: %s"
  30411662
  3042 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2162
   1663#: ../gio/glocalfileinfo.c:2173
  30431664msgid "SELinux context must be non-NULL"
  30441665msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
  30451666
  3046 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2177
   1667#: ../gio/glocalfileinfo.c:2188
  30471668#, c-format
  30481669msgid "Error setting SELinux context: %s"
  30491670msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
  30501671
  3051 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2184
   1672#: ../gio/glocalfileinfo.c:2195
  30521673msgid "SELinux is not enabled on this system"
  30531674msgstr "SELinux не е включен на тази система"
  30541675
  3055 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2276
   1676#: ../gio/glocalfileinfo.c:2287
  30561677#, c-format
  30571678msgid "Setting attribute %s not supported"
  30581679msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
  30591680
  3060 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:722
   1681#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:732
  30611682#, c-format
  30621683msgid "Error reading from file: %s"
   
  30651686#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
  30661687#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
  3067 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1032
   1688#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1042
  30681689#, c-format
  30691690msgid "Error seeking in file: %s"
   
  30781699#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
  30791700msgid "Unable to find default local file monitor type"
  3080 msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
   1701msgstr ""
   1702"Стандартната функционалност за наблюдение на локални файлове не може да бъде "
   1703"открита"
  30811704
  30821705#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
  3083 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:743
   1706#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:753
  30841707#, c-format
  30851708msgid "Error writing to file: %s"
   
  31011724msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
  31021725
  3103 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1083
   1726#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1093
  31041727#, c-format
  31051728msgid "Error truncating file: %s"
  31061729msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
  31071730
  3108 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:577 ../gio/glocalfileoutputstream.c:630
  3109 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:675 ../gio/glocalfileoutputstream.c:815
  3110 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1064 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1163
   1731#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:587 ../gio/glocalfileoutputstream.c:640
   1732#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:685 ../gio/glocalfileoutputstream.c:825
   1733#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1074 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1173
  31111734#, c-format
  31121735msgid "Error opening file '%s': %s"
  31131736msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
  31141737
  3115 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:846
   1738#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:856
  31161739msgid "Target file is a directory"
  31171740msgstr "Целевият файл е папка"
  31181741
  3119 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:851
   1742#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:861
  31201743msgid "Target file is not a regular file"
  31211744msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
  31221745
  3123 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:863
   1746#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:873
  31241747msgid "The file was externally modified"
  31251748msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
  31261749
  3127 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1048
   1750#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1058
  31281751#, c-format
  31291752msgid "Error removing old file: %s"
  31301753msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
  31311754
  3132 #: ../gio/gmemoryinputstream.c:486 ../gio/gmemoryoutputstream.c:746
   1755#: ../gio/gmemoryinputstream.c:493 ../gio/gmemoryoutputstream.c:750
  31331756msgid "Invalid GSeekType supplied"
  31341757msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
  31351758
  3136 #: ../gio/gmemoryinputstream.c:496
   1759#: ../gio/gmemoryinputstream.c:503
  31371760msgid "Invalid seek request"
  31381761msgstr "Неправилна заявка за търсене"
  31391762
  3140 #: ../gio/gmemoryinputstream.c:520
   1763#: ../gio/gmemoryinputstream.c:527
  31411764msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
  31421765msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
   
  31581781"наличното адресно пространство."
  31591782
  3160 #: ../gio/gmemoryoutputstream.c:756
   1783#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:760
  31611784msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
  31621785msgstr "Заявеното търсене е преди началото на потока"
  31631786
  3164 #: ../gio/gmemoryoutputstream.c:765
   1787#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:769
  31651788msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
  31661789msgstr "Заявеното търсене е след края на потока"
   
  32221845msgstr "Името на хоста „%s“ съдържа „[“, но липсва „]“"
  32231846
  3224 #: ../gio/goutputstream.c:207 ../gio/goutputstream.c:411
   1847#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:178
   1848msgid "Network unreachable"
   1849msgstr "Мрежата е недостъпна"
   1850
   1851#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:218
   1852msgid "Host unreachable"
   1853msgstr "Хостът е недостъпен"
   1854
   1855#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:97 ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:109
   1856#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:120
   1857#, c-format
   1858msgid "Could not create network monitor: %s"
   1859msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде наблюдавано: %s"
   1860
   1861#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:129
   1862msgid "Could not create network monitor: "
   1863msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде наблюдавано: "
   1864
   1865#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:177
   1866msgid "Could not get network status: "
   1867msgstr "Състояниета на мрежата не може да бъде получено: "
   1868
   1869#: ../gio/goutputstream.c:210 ../gio/goutputstream.c:415
  32251870msgid "Output stream doesn't implement write"
  32261871msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
  32271872
  3228 #: ../gio/goutputstream.c:372 ../gio/goutputstream.c:855
   1873#: ../gio/goutputstream.c:376 ../gio/goutputstream.c:874
  32291874msgid "Source stream is already closed"
  32301875msgstr "Изходният поток вече е затворен"
  32311876
  3232 #: ../gio/gresolver.c:765
   1877#: ../gio/gresolver.c:764
  32331878#, c-format
  32341879msgid "Error resolving '%s': %s"
  32351880msgstr "Грешка при откриване по адрес на „%s“: %s"
  32361881
  3237 #: ../gio/gresolver.c:815
   1882#: ../gio/gresolver.c:814
  32381883#, c-format
  32391884msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
  32401885msgstr "Грешка при обратно откриване по адрес на „%s“: %s"
  32411886
  3242 #: ../gio/gresolver.c:850 ../gio/gresolver.c:929
   1887#: ../gio/gresolver.c:849 ../gio/gresolver.c:928
  32431888#, c-format
  32441889msgid "No service record for '%s'"
  32451890msgstr "Няма запис за услугата „%s“"
  32461891
  3247 #: ../gio/gresolver.c:855 ../gio/gresolver.c:934
   1892#: ../gio/gresolver.c:854 ../gio/gresolver.c:933
  32481893#, c-format
  32491894msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
  32501895msgstr "Временно е невъзможно „%s“ да бъде открит по адрес"
  32511896
  3252 #: ../gio/gresolver.c:860 ../gio/gresolver.c:939
   1897#: ../gio/gresolver.c:859 ../gio/gresolver.c:938
  32531898#, c-format
  32541899msgid "Error resolving '%s'"
  32551900msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
  32561901
  3257 #: ../gio/gsettings-tool.c:60
   1902#: ../gio/gsettings-tool.c:53 ../gio/gsettings-tool.c:74
   1903#, c-format
   1904msgid "No such schema '%s'\n"
   1905msgstr "Липсва схема „%s“\n"
   1906
   1907#: ../gio/gsettings-tool.c:59
  32581908#, c-format
  32591909msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
  32601910msgstr "Схемата „%s“ не може да се мести (не трябва да указвате път)\n"
  32611911
  3262 #: ../gio/gsettings-tool.c:65 ../gio/gsettings-tool.c:82
  3263 #, c-format
  3264 msgid "No such schema '%s'\n"
  3265 msgstr "Липсва схема „%s“\n"
  3266 
  3267 #: ../gio/gsettings-tool.c:77
   1912#: ../gio/gsettings-tool.c:80
  32681913#, c-format
  32691914msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
  32701915msgstr "Схемата „%s“ може да се мести (трябва да укажете път)\n"
  32711916
  3272 #: ../gio/gsettings-tool.c:92
   1917#: ../gio/gsettings-tool.c:94
  32731918#, c-format
  32741919msgid "Empty path given.\n"
  32751920msgstr "Даден е празен път.\n"
  32761921
  3277 #: ../gio/gsettings-tool.c:98
   1922#: ../gio/gsettings-tool.c:100
  32781923#, c-format
  32791924msgid "Path must begin with a slash (/)\n"
  32801925msgstr "Пътят трябва да започва с наклонена черта („/“)\n"
  32811926
  3282 #: ../gio/gsettings-tool.c:104
   1927#: ../gio/gsettings-tool.c:106
  32831928#, c-format
  32841929msgid "Path must end with a slash (/)\n"
  32851930msgstr "Пътят трябва да завършва с наклонена черта („/“)\n"
  32861931
  3287 #: ../gio/gsettings-tool.c:110
   1932#: ../gio/gsettings-tool.c:112
  32881933#, c-format
  32891934msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
  32901935msgstr "Пътят не трябва да съдържа две последователни наклонени черти („//“)\n"
  32911936
  3292 #: ../gio/gsettings-tool.c:131
   1937#: ../gio/gsettings-tool.c:133
  32931938#, c-format
  32941939msgid "No such key '%s'\n"
  32951940msgstr "Липсва ключ „%s“\n"
  32961941
  3297 #: ../gio/gsettings-tool.c:504
   1942#: ../gio/gsettings-tool.c:500
  32981943#, c-format
  32991944msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
  33001945msgstr "Стойността е извън интервала на допустимите стойности\n"
  33011946
  3302 #: ../gio/gsettings-tool.c:533
   1947#: ../gio/gsettings-tool.c:529
  33031948msgid "Print help"
  33041949msgstr "Извеждане на помощта"
  33051950
  3306 #: ../gio/gsettings-tool.c:539
   1951#: ../gio/gsettings-tool.c:535
  33071952msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
  33081953msgstr "Извеждане на инсталираните схеми (които не се местят)"
  33091954
  3310 #: ../gio/gsettings-tool.c:545
   1955#: ../gio/gsettings-tool.c:541
  33111956msgid "List the installed relocatable schemas"
  33121957msgstr "Извеждане на инсталираните схеми, които могат да се местят"
  33131958
  3314 #: ../gio/gsettings-tool.c:551
   1959#: ../gio/gsettings-tool.c:547
  33151960msgid "List the keys in SCHEMA"
  33161961msgstr "Извеждане на ключовете в СХЕМАта"
  33171962
  3318 #: ../gio/gsettings-tool.c:552 ../gio/gsettings-tool.c:558
  3319 #: ../gio/gsettings-tool.c:595
   1963#: ../gio/gsettings-tool.c:548 ../gio/gsettings-tool.c:554
   1964#: ../gio/gsettings-tool.c:591
  33201965msgid "SCHEMA[:PATH]"
  33211966msgstr "СХЕМА[:ПЪТ]"
  33221967
  3323 #: ../gio/gsettings-tool.c:557
   1968#: ../gio/gsettings-tool.c:553
  33241969msgid "List the children of SCHEMA"
  33251970msgstr "Извеждане на наследниците на СХЕМАта"
  33261971
  3327 #: ../gio/gsettings-tool.c:563
   1972#: ../gio/gsettings-tool.c:559
  33281973msgid ""
  33291974"List keys and values, recursively\n"
   
  33331978"Ако липсва СХЕМА, се извеждат всички ключове\n"
  33341979
  3335 #: ../gio/gsettings-tool.c:565
   1980#: ../gio/gsettings-tool.c:561
  33361981msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
  33371982msgstr "[СХЕМА[:ПЪТ]]"
  33381983
  3339 #: ../gio/gsettings-tool.c:570
   1984#: ../gio/gsettings-tool.c:566
  33401985msgid "Get the value of KEY"
  33411986msgstr "Получаване на стойността на КЛЮЧ"
  33421987
  3343 #: ../gio/gsettings-tool.c:571 ../gio/gsettings-tool.c:577
  3344 #: ../gio/gsettings-tool.c:589 ../gio/gsettings-tool.c:601
   1988#: ../gio/gsettings-tool.c:567 ../gio/gsettings-tool.c:573
   1989#: ../gio/gsettings-tool.c:585 ../gio/gsettings-tool.c:597
  33451990msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
  33461991msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ"
  33471992
  3348 #: ../gio/gsettings-tool.c:576
   1993#: ../gio/gsettings-tool.c:572
  33491994msgid "Query the range of valid values for KEY"
  33501995msgstr "Запитване за интервала от допустими стойности за КЛЮЧа"
  33511996
  3352 #: ../gio/gsettings-tool.c:582
   1997#: ../gio/gsettings-tool.c:578
  33531998msgid "Set the value of KEY to VALUE"
  33541999msgstr "Задаване на СТОЙНОСТта на КЛЮЧ"
  33552000
  3356 #: ../gio/gsettings-tool.c:583
   2001#: ../gio/gsettings-tool.c:579
  33572002msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
  33582003msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ СТОЙНОСТ"
  33592004
  3360 #: ../gio/gsettings-tool.c:588
   2005#: ../gio/gsettings-tool.c:584
  33612006msgid "Reset KEY to its default value"
  33622007msgstr "Връща стандартната стойност на КЛЮЧ"
  33632008
  3364 #: ../gio/gsettings-tool.c:594
   2009#: ../gio/gsettings-tool.c:590
  33652010msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
  33662011msgstr "Връщане на стандартната стойност на всички ключове в СХЕМАта"
  33672012
  3368 #: ../gio/gsettings-tool.c:600
   2013#: ../gio/gsettings-tool.c:596
  33692014msgid "Check if KEY is writable"
  33702015msgstr "Проверка дали стойността на КЛЮЧ може да се променя"
  33712016
  3372 #: ../gio/gsettings-tool.c:606
   2017#: ../gio/gsettings-tool.c:602
  33732018msgid ""
  33742019"Monitor KEY for changes.\n"
   
  33762021"Use ^C to stop monitoring.\n"
  33772022msgstr ""
  3378 "Следене за промени в КЛЮЧа.\n"
   2023"Наблюдение на КЛЮЧа за промени.\n"
  33792024"Ако не е указан определен КЛЮЧ, се следят всички във СХЕМАта.\n"
  3380 "Следенето се спира с „^C“.\n"
  3381 
  3382 #: ../gio/gsettings-tool.c:609
   2025"Наблюдението се спира с „^C“.\n"
   2026
   2027#: ../gio/gsettings-tool.c:605
  33832028msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
  33842029msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] [КЛЮЧ]"
  33852030
  3386 #: ../gio/gsettings-tool.c:613
   2031#: ../gio/gsettings-tool.c:609
  33872032#, c-format
  33882033msgid ""
   
  33932038"\n"
  33942039
  3395 #: ../gio/gsettings-tool.c:621
   2040#: ../gio/gsettings-tool.c:617
  33962041msgid ""
  33972042"Usage:\n"
  3398 "  gsettings COMMAND [ARGS...]\n"
   2043"  gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
  33992044"\n"
  34002045"Commands:\n"
   
  34172062msgstr ""
  34182063"Употреба:\n"
  3419 "  gsettings КОМАНДА [АРГУМЕНТИ…]\n"
   2064"  gsettings [--schemadir ПАПКА_НА_СХЕМА] КОМАНДА [АРГУМЕНТИ…]\n"
  34202065"\n"
  34212066"Команди:\n"
   
  34352080"схема\n"
  34362081"  writable                  Проверка дали даден ключ може да се променя\n"
  3437 "  monitor                   Наблюдаване на промените в даден ключ\n"
   2082"  monitor                   Наблюдение на даден ключ за промени\n"
  34382083"\n"
  34392084"Използвайте „gsettings help КОМАНДА“ за допълнителна информация.\n"
  34402085"\n"
  34412086
  3442 #: ../gio/gsettings-tool.c:643
   2087#: ../gio/gsettings-tool.c:639
  34432088#, c-format
  34442089msgid ""
  34452090"Usage:\n"
  3446 "  gsettings %s %s\n"
   2091"  gsettings [--schemadir SCHEMADIR] %s %s\n"
  34472092"\n"
  34482093"%s\n"
   
  34502095msgstr ""
  34512096"Уореба:\n"
  3452 "  gsettings %s %s\n"
   2097"  gsettings [--schemadir ПАПКА_НА_СХЕМА] %s %s\n"
  34532098"\n"
  34542099"%s\n"
  34552100"\n"
  34562101
  3457 #: ../gio/gsettings-tool.c:648
   2102#: ../gio/gsettings-tool.c:642
  34582103msgid "Arguments:\n"
  34592104msgstr "Аргументи:\n"
  34602105
  3461 #: ../gio/gsettings-tool.c:652
   2106#: ../gio/gsettings-tool.c:645
   2107msgid "  SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
   2108msgstr "  ПАПКА_НА_СХЕМА     Папка, в която да се търсят допълнителни схеми\n"
   2109
   2110#: ../gio/gsettings-tool.c:649
  34622111msgid "  COMMAND   The (optional) command to explain\n"
  34632112msgstr ""
  34642113"  КОМАНДА     Помощ за командата или обща помощ, ако не е указана команда\n"
  34652114
  3466 #: ../gio/gsettings-tool.c:656
   2115#: ../gio/gsettings-tool.c:653
  34672116msgid ""
  34682117"  SCHEMA    The name of the schema\n"
   
  34732122"  ПЪТ         Път (за схеми, които могат да се местят)\n"
  34742123
  3475 #: ../gio/gsettings-tool.c:661
   2124#: ../gio/gsettings-tool.c:658
  34762125msgid "  KEY       The (optional) key within the schema\n"
  34772126msgstr "  КЛЮЧ        Ключ в схемата (незадължителен)\n"
  34782127
  3479 #: ../gio/gsettings-tool.c:665
   2128#: ../gio/gsettings-tool.c:662
  34802129msgid "  KEY       The key within the schema\n"
  34812130msgstr "  КЛЮЧ        Ключ в схемата\n"
  34822131
  3483 #: ../gio/gsettings-tool.c:669
   2132#: ../gio/gsettings-tool.c:666
  34842133msgid "  VALUE     The value to set\n"
  34852134msgstr "  СТОЙНОСТ    Стойност, която да бъде зададена\n"
  34862135
  3487 #: ../gio/gsettings-tool.c:766
   2136#: ../gio/gsettings-tool.c:787
  34882137#, c-format
  34892138msgid "Empty schema name given\n"
  34902139msgstr "Подадено е празно име за схема\n"
  34912140
  3492 #: ../gio/gsocket.c:275
   2141#: ../gio/gsocket.c:277
  34932142msgid "Invalid socket, not initialized"
  34942143msgstr "Неправилно гнездо, не е инициализирано"
  34952144
  3496 #: ../gio/gsocket.c:282
   2145#: ../gio/gsocket.c:284
  34972146#, c-format
  34982147msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
  34992148msgstr "Неправилно гнездо, неуспешна инициализация понеже: %s"
  35002149
  3501 #: ../gio/gsocket.c:290
   2150#: ../gio/gsocket.c:292
  35022151msgid "Socket is already closed"
  35032152msgstr "Гнездото вече е затворено"
  35042153
  3505 #: ../gio/gsocket.c:298 ../gio/gsocket.c:2798 ../gio/gsocket.c:2842
   2154#: ../gio/gsocket.c:300 ../gio/gsocket.c:2805 ../gio/gsocket.c:2849
  35062155msgid "Socket I/O timed out"
  35072156msgstr "Просрочено време за отговор при входни-изходна операция с гнездото"
  35082157
  3509 #: ../gio/gsocket.c:464
   2158#: ../gio/gsocket.c:466
  35102159#, c-format
  35112160msgid "creating GSocket from fd: %s"
  35122161msgstr "създаване на GSocket от файлов дескриптор: %s"
  35132162
  3514 #: ../gio/gsocket.c:498 ../gio/gsocket.c:514
   2163#: ../gio/gsocket.c:500 ../gio/gsocket.c:516
  35152164#, c-format
  35162165msgid "Unable to create socket: %s"
  35172166msgstr "Неуспешно създаване на гнездо: %s"
  35182167
  3519 #: ../gio/gsocket.c:498
   2168#: ../gio/gsocket.c:500
  35202169msgid "Unknown protocol was specified"
  35212170msgstr "Указан е непознат протокол"
  35222171
  3523 #: ../gio/gsocket.c:1268
   2172#: ../gio/gsocket.c:1270
  35242173#, c-format
  35252174msgid "could not get local address: %s"
  35262175msgstr "локалният адрес не може да бъде получен :%s"
  35272176
  3528 #: ../gio/gsocket.c:1311
   2177#: ../gio/gsocket.c:1313
  35292178#, c-format
  35302179msgid "could not get remote address: %s"
  35312180msgstr "отдалеченият адрес не може да бъде получен :%s"
  35322181
  3533 #: ../gio/gsocket.c:1372
   2182#: ../gio/gsocket.c:1374
  35342183#, c-format
  35352184msgid "could not listen: %s"
  35362185msgstr "не може да се слуша: %s"
  35372186
  3538 #: ../gio/gsocket.c:1446
   2187#: ../gio/gsocket.c:1448
  35392188#, c-format
  35402189msgid "Error binding to address: %s"
  35412190msgstr "Грешка при свързване към адрес: %s"
  35422191
  3543 #: ../gio/gsocket.c:1566
   2192#: ../gio/gsocket.c:1568
  35442193#, c-format
  35452194msgid "Error accepting connection: %s"
  35462195msgstr "Грешка при приемане на връзка: %s"
  35472196
  3548 #: ../gio/gsocket.c:1683
  3549 msgid "Error connecting: "
  3550 msgstr "Грешка при свързване: "
  3551 
  3552 #: ../gio/gsocket.c:1688
   2197#: ../gio/gsocket.c:1689
  35532198msgid "Connection in progress"
  35542199msgstr "В момента се осъществява връзка"
  35552200
  3556 #: ../gio/gsocket.c:1695
  3557 #, c-format
  3558 msgid "Error connecting: %s"
  3559 msgstr "Грешка при свързване: %s"
  3560 
  3561 #: ../gio/gsocket.c:1738 ../gio/gsocket.c:3579
   2201#: ../gio/gsocket.c:1741 ../gio/gsocket.c:3590
  35622202#, c-format
  35632203msgid "Unable to get pending error: %s"
  35642204msgstr "Неуспешно получаване на текущата грешка: %s"
  35652205
  3566 #: ../gio/gsocket.c:1875
   2206#: ../gio/gsocket.c:1878
  35672207#, c-format
  35682208msgid "Error receiving data: %s"
  35692209msgstr "Грешка при получаване на данни: %s"
  35702210
  3571 #: ../gio/gsocket.c:2050
   2211#: ../gio/gsocket.c:2053
  35722212#, c-format
  35732213msgid "Error sending data: %s"
  35742214msgstr "Грешка при изпращане на данни: %s"
  35752215
  3576 #: ../gio/gsocket.c:2163
   2216#: ../gio/gsocket.c:2166
  35772217#, c-format
  35782218msgid "Unable to shutdown socket: %s"
  35792219msgstr "Неуспешно изключване на гнездо: %s"
  35802220
  3581 #: ../gio/gsocket.c:2242
   2221#: ../gio/gsocket.c:2245
  35822222#, c-format
  35832223msgid "Error closing socket: %s"
  35842224msgstr "Грешка при затваряне на гнездо: %s"
  35852225
  3586 #: ../gio/gsocket.c:2791
   2226#: ../gio/gsocket.c:2798
  35872227#, c-format
  35882228msgid "Waiting for socket condition: %s"
  35892229msgstr "Изчакване за състояние на гнездо: %s"
  35902230
  3591 #: ../gio/gsocket.c:3056 ../gio/gsocket.c:3137
   2231#: ../gio/gsocket.c:3065 ../gio/gsocket.c:3146
  35922232#, c-format
  35932233msgid "Error sending message: %s"
  35942234msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
  35952235
  3596 #: ../gio/gsocket.c:3081
   2236#: ../gio/gsocket.c:3090
  35972237msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
  35982238msgstr "GSocketControlMessage не се поддържа под Уиндоус"
  35992239
  3600 #: ../gio/gsocket.c:3358 ../gio/gsocket.c:3494
   2240#: ../gio/gsocket.c:3369 ../gio/gsocket.c:3505
  36012241#, c-format
  36022242msgid "Error receiving message: %s"
  36032243msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
  36042244
  3605 #: ../gio/gsocket.c:3598
   2245#: ../gio/gsocket.c:3609
  36062246msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
  36072247msgstr "g_socket_get_credentials не е реализирана на тази операционна система"
  36082248
  3609 #: ../gio/gsocketclient.c:798 ../gio/gsocketclient.c:1368
   2249#: ../gio/gsocketclient.c:171
   2250#, c-format
   2251msgid "Could not connect to proxy server %s: "
   2252msgstr "Неуспешно свързване към сървъра-посредник %s: "
   2253
   2254#: ../gio/gsocketclient.c:185
   2255#, c-format
   2256msgid "Could not connect to %s: "
   2257msgstr "Неуспешно свързване към „%s“: "
   2258
   2259#: ../gio/gsocketclient.c:187
   2260msgid "Could not connect: "
   2261msgstr "Неуспешно свързване: "
   2262
   2263#: ../gio/gsocketclient.c:973 ../gio/gsocketclient.c:1544
  36102264msgid "Unknown error on connect"
  36112265msgstr "Непозната грешка при свързване"
  36122266
  3613 #: ../gio/gsocketclient.c:836 ../gio/gsocketclient.c:1252
   2267#: ../gio/gsocketclient.c:1026 ../gio/gsocketclient.c:1483
  36142268msgid "Trying to proxy over non-TCP connection is not supported."
  36152269msgstr "Не се поддържа посредничество без използването на TCP."
  36162270
  3617 #: ../gio/gsocketclient.c:858 ../gio/gsocketclient.c:1277
   2271#: ../gio/gsocketclient.c:1052 ../gio/gsocketclient.c:1504
  36182272#, c-format
  36192273msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
   
  36342288
  36352289#: ../gio/gsocks4aproxy.c:139
  3636 #, c-format
  3637 msgid "SOCKSv4 implementation limits username to %i characters"
  3638 msgstr "Реализацията на SOCKSv4 ограничава потребителското име до %i знака"
  3639 
  3640 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:157
  3641 #, c-format
  3642 msgid "SOCKSv4a implementation limits hostname to %i characters"
  3643 msgstr "Реализацията на SOCKSv4a ограничава името на хоста до %i знака"
  3644 
  3645 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:183
   2290msgid "Username is too long for SOCKSv4 protocol"
   2291msgstr "Потребителското име е твърде дълго за протокола SOCKSv4"
   2292
   2293#: ../gio/gsocks4aproxy.c:156
   2294#, c-format
   2295msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv4 protocol"
   2296msgstr "Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv4"
   2297
   2298#: ../gio/gsocks4aproxy.c:182
  36462299msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
  36472300msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv4."
  36482301
  3649 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:190
   2302#: ../gio/gsocks4aproxy.c:189
  36502303msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
  36512304msgstr "Връзката през сървъра SOCKSv4 беше отхвърлена"
  36522305
  3653 #: ../gio/gsocks5proxy.c:155 ../gio/gsocks5proxy.c:328
  3654 #: ../gio/gsocks5proxy.c:338
   2306#: ../gio/gsocks5proxy.c:155 ../gio/gsocks5proxy.c:326
   2307#: ../gio/gsocks5proxy.c:336
  36552308msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
  36562309msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv5."
   
  36692322
  36702323#: ../gio/gsocks5proxy.c:208
  3671 #, c-format
  3672 msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol (max. is %i)."
  3673 msgstr ""
  3674 "Потребителското име или паролата са твърде дълги за протокола SOCKSv5 "
  3675 "(ограничението е %i знака)."
  3676 
  3677 #: ../gio/gsocks5proxy.c:239
   2324msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol."
   2325msgstr "Потребителското име или паролата са твърде дълги за протокола SOCKSv5."
   2326
   2327#: ../gio/gsocks5proxy.c:238
  36782328msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
  36792329msgstr ""
   
  36812331"парола."
  36822332
  3683 #: ../gio/gsocks5proxy.c:289
  3684 #, c-format
  3685 msgid "Hostname '%s' too long for SOCKSv5 protocol (maximum is %i bytes)"
  3686 msgstr ""
  3687 "Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv5 (допустимата дължина "
  3688 "е %i байта)"
  3689 
  3690 #: ../gio/gsocks5proxy.c:352
   2333#: ../gio/gsocks5proxy.c:288
   2334#, c-format
   2335msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv5 protocol"
   2336msgstr "Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv5."
   2337
   2338#: ../gio/gsocks5proxy.c:350
  36912339msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unknown address type."
  36922340msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 използва непознат вид адрес."
  36932341
  3694 #: ../gio/gsocks5proxy.c:359
   2342#: ../gio/gsocks5proxy.c:357
  36952343msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
  36962344msgstr "Вътрешна грешка на сървъра посредник за SOCKSv5."
  36972345
  3698 #: ../gio/gsocks5proxy.c:365
   2346#: ../gio/gsocks5proxy.c:363
  36992347msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
  37002348msgstr "Правилата не позволяват свързването по SOCKSv5."
  37012349
  3702 #: ../gio/gsocks5proxy.c:372
   2350#: ../gio/gsocks5proxy.c:370
  37032351msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
  37042352msgstr "Хостът не е достижим през сървъра за SOCKSv5."
  37052353
  3706 #: ../gio/gsocks5proxy.c:378
   2354#: ../gio/gsocks5proxy.c:376
  37072355msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
  37082356msgstr "Мрежата не е достижима през сървъра посредник за SOCKSv5."
  37092357
  3710 #: ../gio/gsocks5proxy.c:384
   2358#: ../gio/gsocks5proxy.c:382
  37112359msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
  37122360msgstr "Връзката сървъра посредник за SOCKSv5 е отказана."
  37132361
  3714 #: ../gio/gsocks5proxy.c:390
   2362#: ../gio/gsocks5proxy.c:388
  37152363msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
  37162364msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа командата „connect“."
  37172365
  3718 #: ../gio/gsocks5proxy.c:396
   2366#: ../gio/gsocks5proxy.c:394
  37192367msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
  37202368msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа предоставения вид адрес."
  37212369
  3722 #: ../gio/gsocks5proxy.c:402
   2370#: ../gio/gsocks5proxy.c:400
  37232371msgid "Unknown SOCKSv5 proxy error."
  37242372msgstr "Неизвестна грешка със сървъра посредник за SOCKSv5."
   
  37292377msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
  37302378
  3731 #: ../gio/gtlscertificate.c:226
   2379#: ../gio/gtlscertificate.c:249
   2380msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
   2381msgstr "Частният ключ, шифриран с PEM, не може да бъде дешифриран"
   2382
   2383#: ../gio/gtlscertificate.c:254
  37322384msgid "No PEM-encoded private key found"
  37332385msgstr "Липсва частен ключ, шифриран с PEM"
  37342386
  3735 #: ../gio/gtlscertificate.c:235
   2387#: ../gio/gtlscertificate.c:264
  37362388msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
  37372389msgstr "Частният ключ, шифриран с PEM, не може да бъде анализиран"
  37382390
  3739 #: ../gio/gtlscertificate.c:260
   2391#: ../gio/gtlscertificate.c:289
  37402392msgid "No PEM-encoded certificate found"
  37412393msgstr "Липсва сертификат, шифриран с PEM"
  37422394
  3743 #: ../gio/gtlscertificate.c:269
   2395#: ../gio/gtlscertificate.c:298
  37442396msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
  37452397msgstr "Сертификатът, шифриран с PEM, не може да бъде анализиран"
   
  38222474msgstr "Грешка при забраняване на SO_PASSCRED: %s"
  38232475
  3824 #: ../gio/gunixinputstream.c:368 ../gio/gunixinputstream.c:388
  3825 #: ../gio/gunixinputstream.c:466
  3826 #, c-format
  3827 msgid "Error reading from unix: %s"
  3828 msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС: %s"
  3829 
  3830 #: ../gio/gunixinputstream.c:421 ../gio/gunixinputstream.c:601
  3831 #: ../gio/gunixoutputstream.c:407 ../gio/gunixoutputstream.c:556
  3832 #, c-format
  3833 msgid "Error closing unix: %s"
  3834 msgstr "Грешка при затваряне на ЮНИКС: %s"
  3835 
  3836 #: ../gio/gunixmounts.c:1900 ../gio/gunixmounts.c:1937
   2476#: ../gio/gunixinputstream.c:392 ../gio/gunixinputstream.c:413
   2477#: ../gio/gunixinputstream.c:492
   2478#, c-format
   2479msgid "Error reading from file descriptor: %s"
   2480msgstr "Грешка при четене от файловия дескриптор: %s"
   2481
   2482#: ../gio/gunixinputstream.c:447 ../gio/gunixinputstream.c:642
   2483#: ../gio/gunixoutputstream.c:433 ../gio/gunixoutputstream.c:597
   2484#, c-format
   2485msgid "Error closing file descriptor: %s"
   2486msgstr "Грешка при затваряне на файловия дескриптор: %s"
   2487
   2488#: ../gio/gunixmounts.c:1983 ../gio/gunixmounts.c:2020
  38372489msgid "Filesystem root"
  38382490msgstr "Коренова папка на файловата система"
  38392491
  3840 #: ../gio/gunixoutputstream.c:353 ../gio/gunixoutputstream.c:374
  3841 #: ../gio/gunixoutputstream.c:452
  3842 #, c-format
  3843 msgid "Error writing to unix: %s"
  3844 msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
   2492#: ../gio/gunixoutputstream.c:378 ../gio/gunixoutputstream.c:399
   2493#: ../gio/gunixoutputstream.c:478
   2494#, c-format
   2495msgid "Error writing to file descriptor: %s"
   2496msgstr "Грешка при запис във файловия дескриптор: %s"
  38452497
  38462498#: ../gio/gunixsocketaddress.c:244
   
  38642516msgstr "Приложението не може да бъде открито"
  38652517
  3866 #: ../gio/gwin32appinfo.c:299
   2518#: ../gio/gwin32appinfo.c:308
  38672519#, c-format
  38682520msgid "Error launching application: %s"
  38692521msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
  38702522
  3871 #: ../gio/gwin32appinfo.c:335
   2523#: ../gio/gwin32appinfo.c:344
  38722524msgid "URIs not supported"
  38732525msgstr "Не се поддържат такива адреси"
  38742526
  3875 #: ../gio/gwin32appinfo.c:357
   2527#: ../gio/gwin32appinfo.c:366
  38762528msgid "association changes not supported on win32"
  38772529msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
  38782530
  3879 #: ../gio/gwin32appinfo.c:369
   2531#: ../gio/gwin32appinfo.c:378
  38802532msgid "Association creation not supported on win32"
  38812533msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
   
  39122564msgid "Invalid compressed data"
  39132565msgstr "Неправилни, компресирани данни"
   2566
   2567#: ../glib/gbookmarkfile.c:760
   2568#, c-format
   2569msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
   2570msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
   2571
   2572#: ../glib/gbookmarkfile.c:771 ../glib/gbookmarkfile.c:842
   2573#: ../glib/gbookmarkfile.c:852 ../glib/gbookmarkfile.c:959
   2574#, c-format
   2575msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
   2576msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
   2577
   2578#: ../glib/gbookmarkfile.c:1129 ../glib/gbookmarkfile.c:1194
   2579#: ../glib/gbookmarkfile.c:1258 ../glib/gbookmarkfile.c:1268
   2580#, c-format
   2581msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
   2582msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
   2583
   2584#: ../glib/gbookmarkfile.c:1154 ../glib/gbookmarkfile.c:1168
   2585#: ../glib/gbookmarkfile.c:1236 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
   2586#, c-format
   2587msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
   2588msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
   2589
   2590#: ../glib/gbookmarkfile.c:1814
   2591msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
   2592msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
   2593
   2594#: ../glib/gbookmarkfile.c:2015
   2595#, c-format
   2596msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
   2597msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
   2598
   2599#: ../glib/gbookmarkfile.c:2061 ../glib/gbookmarkfile.c:2219
   2600#: ../glib/gbookmarkfile.c:2304 ../glib/gbookmarkfile.c:2384
   2601#: ../glib/gbookmarkfile.c:2469 ../glib/gbookmarkfile.c:2552
   2602#: ../glib/gbookmarkfile.c:2630 ../glib/gbookmarkfile.c:2709
   2603#: ../glib/gbookmarkfile.c:2751 ../glib/gbookmarkfile.c:2848
   2604#: ../glib/gbookmarkfile.c:2968 ../glib/gbookmarkfile.c:3158
   2605#: ../glib/gbookmarkfile.c:3234 ../glib/gbookmarkfile.c:3399
   2606#: ../glib/gbookmarkfile.c:3488 ../glib/gbookmarkfile.c:3578
   2607#: ../glib/gbookmarkfile.c:3706
   2608#, c-format
   2609msgid "No bookmark found for URI '%s'"
   2610msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
   2611
   2612#: ../glib/gbookmarkfile.c:2393
   2613#, c-format
   2614msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
   2615msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
   2616
   2617#: ../glib/gbookmarkfile.c:2478
   2618#, c-format
   2619msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
   2620msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
   2621
   2622#: ../glib/gbookmarkfile.c:2857
   2623#, c-format
   2624msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
   2625msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
   2626
   2627#: ../glib/gbookmarkfile.c:3252 ../glib/gbookmarkfile.c:3409
   2628#, c-format
   2629msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
   2630msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
   2631
   2632#: ../glib/gbookmarkfile.c:3432
   2633#, c-format
   2634msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
   2635msgstr "Неуспешно дописване на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
   2636
   2637#: ../glib/gconvert.c:806 ../glib/gutf8.c:837 ../glib/gutf8.c:1047
   2638#: ../glib/gutf8.c:1184 ../glib/gutf8.c:1288
   2639msgid "Partial character sequence at end of input"
   2640msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
   2641
   2642#: ../glib/gconvert.c:1056
   2643#, c-format
   2644msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   2645msgstr ""
   2646"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
   2647
   2648#: ../glib/gconvert.c:1873
   2649#, c-format
   2650msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
   2651msgstr ""
   2652"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
   2653"система)"
   2654
   2655#: ../glib/gconvert.c:1883
   2656#, c-format
   2657msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
   2658msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
   2659
   2660#: ../glib/gconvert.c:1900
   2661#, c-format
   2662msgid "The URI '%s' is invalid"
   2663msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
   2664
   2665#: ../glib/gconvert.c:1912
   2666#, c-format
   2667msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
   2668msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
   2669
   2670#: ../glib/gconvert.c:1928
   2671#, c-format
   2672msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
   2673msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
   2674
   2675#: ../glib/gconvert.c:2023
   2676#, c-format
   2677msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
   2678msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
   2679
   2680#: ../glib/gconvert.c:2033
   2681msgid "Invalid hostname"
   2682msgstr "Неправилно име на хост"
   2683
   2684#. Translators: 'before midday' indicator
   2685#: ../glib/gdatetime.c:203
   2686msgctxt "GDateTime"
   2687msgid "AM"
   2688msgstr "пр. об."
   2689
   2690#. Translators: 'after midday' indicator
   2691#: ../glib/gdatetime.c:205
   2692msgctxt "GDateTime"
   2693msgid "PM"
   2694msgstr "сл. об."
   2695
   2696#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
   2697#: ../glib/gdatetime.c:208
   2698msgctxt "GDateTime"
   2699msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
   2700msgstr "%x (%a) %X %Z"
   2701
   2702#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
   2703#: ../glib/gdatetime.c:211
   2704msgctxt "GDateTime"
   2705msgid "%m/%d/%y"
   2706msgstr "%d.%m.%y"
   2707
   2708#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
   2709#: ../glib/gdatetime.c:214
   2710msgctxt "GDateTime"
   2711msgid "%H:%M:%S"
   2712msgstr "%H:%M:%S"
   2713
   2714#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
   2715#: ../glib/gdatetime.c:217
   2716msgctxt "GDateTime"
   2717msgid "%I:%M:%S %p"
   2718msgstr "%l,%M,%S"
   2719
   2720#: ../glib/gdatetime.c:230
   2721msgctxt "full month name"
   2722msgid "January"
   2723msgstr "януари"
   2724
   2725#: ../glib/gdatetime.c:232
   2726msgctxt "full month name"
   2727msgid "February"
   2728msgstr "февруари"
   2729
   2730#: ../glib/gdatetime.c:234
   2731msgctxt "full month name"
   2732msgid "March"
   2733msgstr "март"
   2734
   2735#: ../glib/gdatetime.c:236
   2736msgctxt "full month name"
   2737msgid "April"
   2738msgstr "април"
   2739
   2740#: ../glib/gdatetime.c:238
   2741msgctxt "full month name"
   2742msgid "May"
   2743msgstr "май"
   2744
   2745#: ../glib/gdatetime.c:240
   2746msgctxt "full month name"
   2747msgid "June"
   2748msgstr "юни"
   2749
   2750#: ../glib/gdatetime.c:242
   2751msgctxt "full month name"
   2752msgid "July"
   2753msgstr "юли"
   2754
   2755#: ../glib/gdatetime.c:244
   2756msgctxt "full month name"
   2757msgid "August"
   2758msgstr "август"
   2759
   2760#: ../glib/gdatetime.c:246
   2761msgctxt "full month name"
   2762msgid "September"
   2763msgstr "септември"
   2764
   2765#: ../glib/gdatetime.c:248
   2766msgctxt "full month name"
   2767msgid "October"
   2768msgstr "октомври"
   2769
   2770#: ../glib/gdatetime.c:250
   2771msgctxt "full month name"
   2772msgid "November"
   2773msgstr "ноември"
   2774
   2775#: ../glib/gdatetime.c:252
   2776msgctxt "full month name"
   2777msgid "December"
   2778msgstr "декември"
   2779
   2780#: ../glib/gdatetime.c:267
   2781msgctxt "abbreviated month name"
   2782msgid "Jan"
   2783msgstr "яну"
   2784
   2785#: ../glib/gdatetime.c:269
   2786msgctxt "abbreviated month name"
   2787msgid "Feb"
   2788msgstr "фев"
   2789
   2790#: ../glib/gdatetime.c:271
   2791msgctxt "abbreviated month name"
   2792msgid "Mar"
   2793msgstr "мар"
   2794
   2795#: ../glib/gdatetime.c:273
   2796msgctxt "abbreviated month name"
   2797msgid "Apr"
   2798msgstr "апр"
   2799
   2800#: ../glib/gdatetime.c:275
   2801msgctxt "abbreviated month name"
   2802msgid "May"
   2803msgstr "май"
   2804
   2805#: ../glib/gdatetime.c:277
   2806msgctxt "abbreviated month name"
   2807msgid "Jun"
   2808msgstr "юни"
   2809
   2810#: ../glib/gdatetime.c:279
   2811msgctxt "abbreviated month name"
   2812msgid "Jul"
   2813msgstr "юли"
   2814
   2815#: ../glib/gdatetime.c:281
   2816msgctxt "abbreviated month name"
   2817msgid "Aug"
   2818msgstr "авг"
   2819
   2820#: ../glib/gdatetime.c:283
   2821msgctxt "abbreviated month name"
   2822msgid "Sep"
   2823msgstr "сеп"
   2824
   2825#: ../glib/gdatetime.c:285
   2826msgctxt "abbreviated month name"
   2827msgid "Oct"
   2828msgstr "окт"
   2829
   2830#: ../glib/gdatetime.c:287
   2831msgctxt "abbreviated month name"
   2832msgid "Nov"
   2833msgstr "ное"
   2834
   2835#: ../glib/gdatetime.c:289
   2836msgctxt "abbreviated month name"
   2837msgid "Dec"
   2838msgstr "дек"
   2839
   2840#: ../glib/gdatetime.c:304
   2841msgctxt "full weekday name"
   2842msgid "Monday"
   2843msgstr "понеделник"
   2844
   2845#: ../glib/gdatetime.c:306
   2846msgctxt "full weekday name"
   2847msgid "Tuesday"
   2848msgstr "вторник"
   2849
   2850#: ../glib/gdatetime.c:308
   2851msgctxt "full weekday name"
   2852msgid "Wednesday"
   2853msgstr "сряда"
   2854
   2855#: ../glib/gdatetime.c:310
   2856msgctxt "full weekday name"
   2857msgid "Thursday"
   2858msgstr "четвъртък"
   2859
   2860#: ../glib/gdatetime.c:312
   2861msgctxt "full weekday name"
   2862msgid "Friday"
   2863msgstr "петък"
   2864
   2865#: ../glib/gdatetime.c:314
   2866msgctxt "full weekday name"
   2867msgid "Saturday"
   2868msgstr "събота"
   2869
   2870#: ../glib/gdatetime.c:316
   2871msgctxt "full weekday name"
   2872msgid "Sunday"
   2873msgstr "неделя"
   2874
   2875#: ../glib/gdatetime.c:331
   2876msgctxt "abbreviated weekday name"
   2877msgid "Mon"
   2878msgstr "пн"
   2879
   2880#: ../glib/gdatetime.c:333
   2881msgctxt "abbreviated weekday name"
   2882msgid "Tue"
   2883msgstr "вт"
   2884
   2885#: ../glib/gdatetime.c:335
   2886msgctxt "abbreviated weekday name"
   2887msgid "Wed"
   2888msgstr "ср"
   2889
   2890#: ../glib/gdatetime.c:337
   2891msgctxt "abbreviated weekday name"
   2892msgid "Thu"
   2893msgstr "чт"
   2894
   2895#: ../glib/gdatetime.c:339
   2896msgctxt "abbreviated weekday name"
   2897msgid "Fri"
   2898msgstr "пт"
   2899
   2900#: ../glib/gdatetime.c:341
   2901msgctxt "abbreviated weekday name"
   2902msgid "Sat"
   2903msgstr "сб"
   2904
   2905#: ../glib/gdatetime.c:343
   2906msgctxt "abbreviated weekday name"
   2907msgid "Sun"
   2908msgstr "нд"
   2909
   2910#: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:144
   2911#, c-format
   2912msgid "Error opening directory '%s': %s"
   2913msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
   2914
   2915#: ../glib/gfileutils.c:675 ../glib/gfileutils.c:763
   2916#, c-format
   2917msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
   2918msgstr "Неуспешно заделяне на %lu байта за четене на файла „%s“"
   2919
   2920#: ../glib/gfileutils.c:690
   2921#, c-format
   2922msgid "Error reading file '%s': %s"
   2923msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
   2924
   2925#: ../glib/gfileutils.c:704
   2926#, c-format
   2927msgid "File \"%s\" is too large"
   2928msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
   2929
   2930#: ../glib/gfileutils.c:787
   2931#, c-format
   2932msgid "Failed to read from file '%s': %s"
   2933msgstr "Неуспешно четене от файл „%s“: %s"
   2934
   2935#: ../glib/gfileutils.c:838 ../glib/gfileutils.c:925
   2936#, c-format
   2937msgid "Failed to open file '%s': %s"
   2938msgstr "Неуспешно отваряне на файл „%s“: %s"
   2939
   2940#: ../glib/gfileutils.c:855
   2941#, c-format
   2942msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   2943msgstr ""
   2944"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
   2945"fstat(): %s"
   2946
   2947#: ../glib/gfileutils.c:889
   2948#, c-format
   2949msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
   2950msgstr ""
   2951"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
   2952
   2953#: ../glib/gfileutils.c:997
   2954#, c-format
   2955msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
   2956msgstr ""
   2957"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
   2958"g_rename(): %s"
   2959
   2960#: ../glib/gfileutils.c:1039 ../glib/gfileutils.c:1584
   2961#, c-format
   2962msgid "Failed to create file '%s': %s"
   2963msgstr "Неуспешно създаване на файл „%s“: %s"
   2964
   2965#: ../glib/gfileutils.c:1053
   2966#, c-format
   2967msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   2968msgstr ""
   2969"Неуспешно отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen(): "
   2970"%s"
   2971
   2972#: ../glib/gfileutils.c:1078
   2973#, c-format
   2974msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
   2975msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
   2976
   2977#: ../glib/gfileutils.c:1097
   2978#, c-format
   2979msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
   2980msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fflush(): %s"
   2981
   2982#: ../glib/gfileutils.c:1141
   2983#, c-format
   2984msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
   2985msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fsync(): %s"
   2986
   2987#: ../glib/gfileutils.c:1165
   2988#, c-format
   2989msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   2990msgstr "Неуспешно затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
   2991
   2992#: ../glib/gfileutils.c:1287
   2993#, c-format
   2994msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   2995msgstr ""
   2996"Неуспешно изтриване на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
   2997"g_unlink(): %s"
   2998
   2999#: ../glib/gfileutils.c:1547
   3000#, c-format
   3001msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
   3002msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
   3003
   3004#: ../glib/gfileutils.c:1560
   3005#, c-format
   3006msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
   3007msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
   3008
   3009#: ../glib/gfileutils.c:2088
   3010#, c-format
   3011msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
   3012msgstr "Неуспешно четене на символната връзка „%s“: %s"
   3013
   3014#: ../glib/gfileutils.c:2109
   3015msgid "Symbolic links not supported"
   3016msgstr "Символни връзки не се поддържат"
   3017
   3018#: ../glib/giochannel.c:1415
   3019#, c-format
   3020msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
   3021msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
   3022
   3023#: ../glib/giochannel.c:1760
   3024msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
   3025msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
   3026
   3027#: ../glib/giochannel.c:1807 ../glib/giochannel.c:2064
   3028#: ../glib/giochannel.c:2151
   3029msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
   3030msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
   3031
   3032#: ../glib/giochannel.c:1888 ../glib/giochannel.c:1965
   3033msgid "Channel terminates in a partial character"
   3034msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
   3035
   3036#: ../glib/giochannel.c:1951
   3037msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
   3038msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
   3039
   3040#: ../glib/gkeyfile.c:730
   3041msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
   3042msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
   3043
   3044#: ../glib/gkeyfile.c:765
   3045msgid "Not a regular file"
   3046msgstr "Не е обикновен файл"
   3047
   3048#: ../glib/gkeyfile.c:1167
   3049#, c-format
   3050msgid ""
   3051"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
   3052msgstr ""
   3053"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
   3054"група, нито коментар"
   3055
   3056#: ../glib/gkeyfile.c:1227
   3057#, c-format
   3058msgid "Invalid group name: %s"
   3059msgstr "Неправилно име на група: %s"
   3060
   3061#: ../glib/gkeyfile.c:1249
   3062msgid "Key file does not start with a group"
   3063msgstr "Ключовият файл не започва с група"
   3064
   3065#: ../glib/gkeyfile.c:1275
   3066#, c-format
   3067msgid "Invalid key name: %s"
   3068msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
   3069
   3070#: ../glib/gkeyfile.c:1302
   3071#, c-format
   3072msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
   3073msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
   3074
   3075#: ../glib/gkeyfile.c:1548 ../glib/gkeyfile.c:1710 ../glib/gkeyfile.c:3088
   3076#: ../glib/gkeyfile.c:3154 ../glib/gkeyfile.c:3283 ../glib/gkeyfile.c:3416
   3077#: ../glib/gkeyfile.c:3558 ../glib/gkeyfile.c:3796 ../glib/gkeyfile.c:3865
   3078#, c-format
   3079msgid "Key file does not have group '%s'"
   3080msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
   3081
   3082#: ../glib/gkeyfile.c:1722
   3083#, c-format
   3084msgid "Key file does not have key '%s'"
   3085msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
   3086
   3087#: ../glib/gkeyfile.c:1829 ../glib/gkeyfile.c:1945
   3088#, c-format
   3089msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
   3090msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
   3091
   3092#: ../glib/gkeyfile.c:1849 ../glib/gkeyfile.c:1965 ../glib/gkeyfile.c:2334
   3093#, c-format
   3094msgid ""
   3095"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
   3096msgstr ""
   3097"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
   3098"анализирана."
   3099
   3100#: ../glib/gkeyfile.c:2551 ../glib/gkeyfile.c:2917
   3101#, c-format
   3102msgid ""
   3103"Key file contains key '%s' in group '%s' which has a value that cannot be "
   3104"interpreted."
   3105msgstr ""
   3106"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
   3107"бъде анализирана."
   3108
   3109#: ../glib/gkeyfile.c:2629 ../glib/gkeyfile.c:2705
   3110#, c-format
   3111msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
   3112msgstr "Ключът „%s“ в групата „%s“ има стойност „%s“, а се очакваше „%s“."
   3113
   3114#: ../glib/gkeyfile.c:3103 ../glib/gkeyfile.c:3298 ../glib/gkeyfile.c:3876
   3115#, c-format
   3116msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
   3117msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
   3118
   3119#: ../glib/gkeyfile.c:4110
   3120msgid "Key file contains escape character at end of line"
   3121msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
   3122
   3123#: ../glib/gkeyfile.c:4132
   3124#, c-format
   3125msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
   3126msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
   3127
   3128#: ../glib/gkeyfile.c:4274
   3129#, c-format
   3130msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
   3131msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
   3132
   3133#: ../glib/gkeyfile.c:4288
   3134#, c-format
   3135msgid "Integer value '%s' out of range"
   3136msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
   3137
   3138#: ../glib/gkeyfile.c:4321
   3139#, c-format
   3140msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   3141msgstr ""
   3142"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
   3143
   3144#: ../glib/gkeyfile.c:4345
   3145#, c-format
   3146msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
   3147msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
   3148
   3149#: ../glib/gmappedfile.c:128
   3150#, c-format
   3151msgid "Failed to get attributes of file '%s%s%s%s': fstat() failed: %s"
   3152msgstr ""
   3153"Неуспешно получаване на атрибутите на файла „%s%s%s%s“: неуспешно изпълнение "
   3154"на fstat(): %s"
   3155
   3156#: ../glib/gmappedfile.c:194
   3157#, c-format
   3158msgid "Failed to map %s%s%s%s: mmap() failed: %s"
   3159msgstr ""
   3160"Неуспешно отваряне на файл в паметта „%s%s%s%s“: неуспешно изпълнение на mmap"
   3161"(): %s"
   3162
   3163#: ../glib/gmappedfile.c:260
   3164#, c-format
   3165msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
   3166msgstr "Неуспешно отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
   3167
   3168#: ../glib/gmarkup.c:356 ../glib/gmarkup.c:397
   3169#, c-format
   3170msgid "Error on line %d char %d: "
   3171msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
   3172
   3173#: ../glib/gmarkup.c:419 ../glib/gmarkup.c:502
   3174#, c-format
   3175msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
   3176msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
   3177
   3178#: ../glib/gmarkup.c:430
   3179#, c-format
   3180msgid "'%s' is not a valid name "
   3181msgstr "„%s“ е неправилно име "
   3182
   3183#: ../glib/gmarkup.c:446
   3184#, c-format
   3185msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
   3186msgstr "„%s“ е неправилно име „%c“"
   3187
   3188#: ../glib/gmarkup.c:555
   3189#, c-format
   3190msgid "Error on line %d: %s"
   3191msgstr "Грешка на ред %d: %s"
   3192
   3193#: ../glib/gmarkup.c:639
   3194#, c-format
   3195msgid ""
   3196"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
   3197"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
   3198msgstr ""
   3199"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
   3200"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
   3201
   3202#: ../glib/gmarkup.c:651
   3203msgid ""
   3204"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   3205"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
   3206"as &amp;"
   3207msgstr ""
   3208"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
   3209"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
   3210"чрез „&amp;“"
   3211
   3212#: ../glib/gmarkup.c:677
   3213#, c-format
   3214msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
   3215msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
   3216
   3217#: ../glib/gmarkup.c:715
   3218msgid ""
   3219"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   3220msgstr ""
   3221"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
   3222"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
   3223
   3224#: ../glib/gmarkup.c:723
   3225#, c-format
   3226msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
   3227msgstr "Името на заместващата последователност „%-.*s“ е неизвестно"
   3228
   3229#: ../glib/gmarkup.c:728
   3230msgid ""
   3231"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   3232"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
   3233msgstr ""
   3234"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
   3235"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
   3236"амперсанда чрез „&amp;“"
   3237
   3238#: ../glib/gmarkup.c:1076
   3239msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
   3240msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
   3241
   3242#: ../glib/gmarkup.c:1116
   3243#, c-format
   3244msgid ""
   3245"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
   3246"element name"
   3247msgstr ""
   3248"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
   3249
   3250#: ../glib/gmarkup.c:1184
   3251#, c-format
   3252msgid ""
   3253"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
   3254"'%s'"
   3255msgstr ""
   3256"Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
   3257"с „>“"
   3258
   3259#: ../glib/gmarkup.c:1268
   3260#, c-format
   3261msgid ""
   3262"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
   3263msgstr ""
   3264"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент "
   3265"„%s“"
   3266
   3267#: ../glib/gmarkup.c:1309
   3268#, c-format
   3269msgid ""
   3270"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
   3271"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
   3272"character in an attribute name"
   3273msgstr ""
   3274"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
   3275"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
   3276"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
   3277
   3278#: ../glib/gmarkup.c:1353
   3279#, c-format
   3280msgid ""
   3281"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
   3282"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
   3283msgstr ""
   3284"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
   3285"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
   3286
   3287#: ../glib/gmarkup.c:1486
   3288#, c-format
   3289msgid ""
   3290"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
   3291"begin an element name"
   3292msgstr ""
   3293"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
   3294
   3295#: ../glib/gmarkup.c:1522
   3296#, c-format
   3297msgid ""
   3298"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
   3299"allowed character is '>'"
   3300msgstr ""
   3301"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
   3302"Позволен е знакът „>“"
   3303
   3304#: ../glib/gmarkup.c:1533
   3305#, c-format
   3306msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
   3307msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
   3308
   3309#: ../glib/gmarkup.c:1542
   3310#, c-format
   3311msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
   3312msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
   3313
   3314#: ../glib/gmarkup.c:1710
   3315msgid "Document was empty or contained only whitespace"
   3316msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
   3317
   3318#: ../glib/gmarkup.c:1724
   3319msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
   3320msgstr ""
   3321"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
   3322
   3323#: ../glib/gmarkup.c:1732 ../glib/gmarkup.c:1777
   3324#, c-format
   3325msgid ""
   3326"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
   3327"element opened"
   3328msgstr ""
   3329"Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е "
   3330"„%s“"
   3331
   3332#: ../glib/gmarkup.c:1740
   3333#, c-format
   3334msgid ""
   3335"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
   3336"the tag <%s/>"
   3337msgstr ""
   3338"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
   3339"етикета <%s/>"
   3340
   3341#: ../glib/gmarkup.c:1746
   3342msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
   3343msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
   3344
   3345#: ../glib/gmarkup.c:1752
   3346msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
   3347msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
   3348
   3349#: ../glib/gmarkup.c:1757
   3350msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
   3351msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
   3352
   3353#: ../glib/gmarkup.c:1763
   3354msgid ""
   3355"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   3356"name; no attribute value"
   3357msgstr ""
   3358"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
   3359"атрибута. Атрибутът няма стойност"
   3360
   3361#: ../glib/gmarkup.c:1770
   3362msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
   3363msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
   3364
   3365#: ../glib/gmarkup.c:1786
   3366#, c-format
   3367msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
   3368msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
   3369
   3370#: ../glib/gmarkup.c:1792
   3371msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
   3372msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
   3373
   3374#: ../glib/goption.c:759
   3375msgid "Usage:"
   3376msgstr "Употреба:"
   3377
   3378#: ../glib/goption.c:759
   3379msgid "[OPTION...]"
   3380msgstr "[ОПЦИЯ…]"
   3381
   3382#: ../glib/goption.c:865
   3383msgid "Help Options:"
   3384msgstr "Настройки на помощта:"
   3385
   3386#: ../glib/goption.c:866
   3387msgid "Show help options"
   3388msgstr "Показване на настройките на помощта"
   3389
   3390#: ../glib/goption.c:872
   3391msgid "Show all help options"
   3392msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
   3393
   3394#: ../glib/goption.c:934
   3395msgid "Application Options:"
   3396msgstr "Настройки на приложението:"
   3397
   3398#: ../glib/goption.c:996 ../glib/goption.c:1066
   3399#, c-format
   3400msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
   3401msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
   3402
   3403#: ../glib/goption.c:1006 ../glib/goption.c:1074
   3404#, c-format
   3405msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   3406msgstr ""
   3407"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
   3408
   3409#: ../glib/goption.c:1031
   3410#, c-format
   3411msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   3412msgstr ""
   3413"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
   3414
   3415#: ../glib/goption.c:1039
   3416#, c-format
   3417msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   3418msgstr ""
   3419"Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
   3420"допустимите стойности"
   3421
   3422#: ../glib/goption.c:1302 ../glib/goption.c:1381
   3423#, c-format
   3424msgid "Error parsing option %s"
   3425msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
   3426
   3427#: ../glib/goption.c:1412 ../glib/goption.c:1525
   3428#, c-format
   3429msgid "Missing argument for %s"
   3430msgstr "Липсва аргумент за %s"
   3431
   3432#: ../glib/goption.c:1956
   3433#, c-format
   3434msgid "Unknown option %s"
   3435msgstr "Непозната опция %s"
   3436
   3437#: ../glib/gregex.c:190
   3438msgid "corrupted object"
   3439msgstr "повреден обект"
   3440
   3441#: ../glib/gregex.c:192
   3442msgid "internal error or corrupted object"
   3443msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
   3444
   3445#: ../glib/gregex.c:194
   3446msgid "out of memory"
   3447msgstr "недостатъчно памет"
   3448
   3449#: ../glib/gregex.c:199
   3450msgid "backtracking limit reached"
   3451msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
   3452
   3453#: ../glib/gregex.c:211 ../glib/gregex.c:219
   3454msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
   3455msgstr ""
   3456"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
   3457
   3458#: ../glib/gregex.c:221
   3459msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
   3460msgstr ""
   3461"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
   3462
   3463#: ../glib/gregex.c:230
   3464msgid "recursion limit reached"
   3465msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
   3466
   3467#: ../glib/gregex.c:232
   3468msgid "workspace limit for empty substrings reached"
   3469msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
   3470
   3471#: ../glib/gregex.c:234
   3472msgid "invalid combination of newline flags"
   3473msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
   3474
   3475#: ../glib/gregex.c:236
   3476msgid "bad offset"
   3477msgstr "неправилно отместване"
   3478
   3479#: ../glib/gregex.c:238
   3480msgid "short utf8"
   3481msgstr "прекалено къс utf8"
   3482
   3483#: ../glib/gregex.c:242
   3484msgid "unknown error"
   3485msgstr "непозната грешка"
   3486
   3487#: ../glib/gregex.c:262
   3488msgid "\\ at end of pattern"
   3489msgstr "„\\“ в края на шаблон"
   3490
   3491#: ../glib/gregex.c:265
   3492msgid "\\c at end of pattern"
   3493msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
   3494
   3495#: ../glib/gregex.c:268
   3496msgid "unrecognized character follows \\"
   3497msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
   3498
   3499#: ../glib/gregex.c:275
   3500msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
   3501msgstr ""
   3502"тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
   3503"„\\u“, „\\U“)"
   3504
   3505#: ../glib/gregex.c:278
   3506msgid "numbers out of order in {} quantifier"
   3507msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
   3508
   3509#: ../glib/gregex.c:281
   3510msgid "number too big in {} quantifier"
   3511msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
   3512
   3513#: ../glib/gregex.c:284
   3514msgid "missing terminating ] for character class"
   3515msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
   3516
   3517#: ../glib/gregex.c:287
   3518msgid "invalid escape sequence in character class"
   3519msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
   3520
   3521#: ../glib/gregex.c:290
   3522msgid "range out of order in character class"
   3523msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
   3524
   3525#: ../glib/gregex.c:293
   3526msgid "nothing to repeat"
   3527msgstr "няма какво да се повтори"
   3528
   3529#: ../glib/gregex.c:296
   3530msgid "unrecognized character after (?"
   3531msgstr "непознат знак след „(?“"
   3532
   3533#: ../glib/gregex.c:300
   3534msgid "unrecognized character after (?<"
   3535msgstr "непознат знак след „(?<“"
   3536
   3537#: ../glib/gregex.c:304
   3538msgid "unrecognized character after (?P"
   3539msgstr "непознат знак след „(?P“"
   3540
   3541#: ../glib/gregex.c:307
   3542msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
   3543msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
   3544
   3545#: ../glib/gregex.c:310
   3546msgid "missing terminating )"
   3547msgstr "липсва завършваща „)“"
   3548
   3549#: ../glib/gregex.c:314
   3550msgid ") without opening ("
   3551msgstr "„)“ без отваряща „(“"
   3552
   3553#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
   3554#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
   3555#.
   3556#: ../glib/gregex.c:321
   3557msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
   3558msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
   3559
   3560#: ../glib/gregex.c:324
   3561msgid "reference to non-existent subpattern"
   3562msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
   3563
   3564#: ../glib/gregex.c:327
   3565msgid "missing ) after comment"
   3566msgstr "липсва „)“ след коментар"
   3567
   3568#: ../glib/gregex.c:330
   3569msgid "regular expression too large"
   3570msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
   3571
   3572#: ../glib/gregex.c:333
   3573msgid "failed to get memory"
   3574msgstr "неуспешно получаване на памет"
   3575
   3576#: ../glib/gregex.c:336
   3577msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
   3578msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
   3579
   3580#: ../glib/gregex.c:339
   3581msgid "malformed number or name after (?("
   3582msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
   3583
   3584#: ../glib/gregex.c:342
   3585msgid "conditional group contains more than two branches"
   3586msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
   3587
   3588#: ../glib/gregex.c:345
   3589msgid "assertion expected after (?("
   3590msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
   3591
   3592#: ../glib/gregex.c:348
   3593msgid "unknown POSIX class name"
   3594msgstr "непознато име на клас по POSIX"
   3595
   3596#: ../glib/gregex.c:351
   3597msgid "POSIX collating elements are not supported"
   3598msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
   3599
   3600#: ../glib/gregex.c:354
   3601msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
   3602msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
   3603
   3604#: ../glib/gregex.c:357
   3605msgid "invalid condition (?(0)"
   3606msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
   3607
   3608#: ../glib/gregex.c:360
   3609msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
   3610msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
   3611
   3612#: ../glib/gregex.c:363
   3613msgid "recursive call could loop indefinitely"
   3614msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
   3615
   3616#: ../glib/gregex.c:366
   3617msgid "missing terminator in subpattern name"
   3618msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
   3619
   3620#: ../glib/gregex.c:369
   3621msgid "two named subpatterns have the same name"
   3622msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
   3623
   3624#: ../glib/gregex.c:372
   3625msgid "malformed \\P or \\p sequence"
   3626msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
   3627
   3628#: ../glib/gregex.c:375
   3629msgid "unknown property name after \\P or \\p"
   3630msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
   3631
   3632#: ../glib/gregex.c:378
   3633msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
   3634msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
   3635
   3636#: ../glib/gregex.c:381
   3637msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
   3638msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
   3639
   3640#: ../glib/gregex.c:384
   3641msgid "octal value is greater than \\377"
   3642msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
   3643
   3644#: ../glib/gregex.c:387
   3645msgid "DEFINE group contains more than one branch"
   3646msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
   3647
   3648#: ../glib/gregex.c:390
   3649msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
   3650msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
   3651
   3652#: ../glib/gregex.c:393
   3653msgid "inconsistent NEWLINE options"
   3654msgstr "несъвместими опции за нов ред"
   3655
   3656#: ../glib/gregex.c:396
   3657msgid ""
   3658"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
   3659msgstr ""
   3660"„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
   3661"евентуално във фигурни скоби"
   3662
   3663#: ../glib/gregex.c:401
   3664msgid "unexpected repeat"
   3665msgstr "неочаквано повторение"
   3666
   3667#: ../glib/gregex.c:405
   3668msgid "code overflow"
   3669msgstr "препълване на кода"
   3670
   3671#: ../glib/gregex.c:409
   3672msgid "overran compiling workspace"
   3673msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
   3674
   3675#: ../glib/gregex.c:413
   3676msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
   3677msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
   3678
   3679#: ../glib/gregex.c:631 ../glib/gregex.c:1753
   3680#, c-format
   3681msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
   3682msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
   3683
   3684#: ../glib/gregex.c:1206
   3685msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
   3686msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
   3687
   3688#: ../glib/gregex.c:1215
   3689msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
   3690msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
   3691
   3692#: ../glib/gregex.c:1271
   3693#, c-format
   3694msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
   3695msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
   3696
   3697#: ../glib/gregex.c:1307
   3698#, c-format
   3699msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
   3700msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
   3701
   3702#: ../glib/gregex.c:2182
   3703msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
   3704msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
   3705
   3706#: ../glib/gregex.c:2198
   3707msgid "hexadecimal digit expected"
   3708msgstr "очаква се шестнайсетично число"
   3709
   3710#: ../glib/gregex.c:2238
   3711msgid "missing '<' in symbolic reference"
   3712msgstr "в символния указател липсва „<“"
   3713
   3714#: ../glib/gregex.c:2247
   3715msgid "unfinished symbolic reference"
   3716msgstr "незавършен символен указател"
   3717
   3718#: ../glib/gregex.c:2254
   3719msgid "zero-length symbolic reference"
   3720msgstr "символен указател с нулева дължина"
   3721
   3722#: ../glib/gregex.c:2265
   3723msgid "digit expected"
   3724msgstr "очаква се цифра"
   3725
   3726#: ../glib/gregex.c:2283
   3727msgid "illegal symbolic reference"
   3728msgstr "неправилен символен указател"
   3729
   3730#: ../glib/gregex.c:2345
   3731msgid "stray final '\\'"
   3732msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
   3733
   3734#: ../glib/gregex.c:2349
   3735msgid "unknown escape sequence"
   3736msgstr "непозната екранираща последователност"
   3737
   3738#: ../glib/gregex.c:2359
   3739#, c-format
   3740msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
   3741msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
   3742
   3743#: ../glib/gshell.c:91
   3744msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
   3745msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
   3746
   3747#: ../glib/gshell.c:181
   3748msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
   3749msgstr ""
   3750"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
   3751
   3752#: ../glib/gshell.c:559
   3753#, c-format
   3754msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
   3755msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
   3756
   3757#: ../glib/gshell.c:566
   3758#, c-format
   3759msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
   3760msgstr ""
   3761"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
   3762
   3763#: ../glib/gshell.c:578
   3764msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
   3765msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
   3766
   3767#: ../glib/gspawn.c:208
   3768#, c-format
   3769msgid "Failed to read data from child process (%s)"
   3770msgstr "Неуспешно четене на данни от дъщерен процес (%s)"
   3771
   3772#: ../glib/gspawn.c:348
   3773#, c-format
   3774msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   3775msgstr ""
   3776"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
   3777
   3778#: ../glib/gspawn.c:433
   3779#, c-format
   3780msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
   3781msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
   3782
   3783#: ../glib/gspawn.c:1174 ../glib/gspawn-win32.c:338 ../glib/gspawn-win32.c:346
   3784#, c-format
   3785msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
   3786msgstr "Неуспешно четене от дъщерен канал (%s)"
   3787
   3788#: ../glib/gspawn.c:1241
   3789#, c-format
   3790msgid "Failed to fork (%s)"
   3791msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
   3792
   3793#: ../glib/gspawn.c:1387 ../glib/gspawn-win32.c:369
   3794#, c-format
   3795msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
   3796msgstr "Неуспешна промяна към папка „%s“ (%s)"
   3797
   3798#: ../glib/gspawn.c:1397
   3799#, c-format
   3800msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
   3801msgstr "Неуспешно изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
   3802
   3803#: ../glib/gspawn.c:1407
   3804#, c-format
   3805msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
   3806msgstr "Неуспешно пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
   3807
   3808#: ../glib/gspawn.c:1416
   3809#, c-format
   3810msgid "Failed to fork child process (%s)"
   3811msgstr "Неуспешно разклоняване на дъщерен процес (%s)"
   3812
   3813#: ../glib/gspawn.c:1424
   3814#, c-format
   3815msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
   3816msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
   3817
   3818#: ../glib/gspawn.c:1448
   3819#, c-format
   3820msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   3821msgstr ""
   3822"Неуспешно четене на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
   3823"идентификатор %s)"
   3824
   3825#: ../glib/gspawn.c:1521 ../glib/gspawn-win32.c:299
   3826#, c-format
   3827msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
   3828msgstr "Неуспешно създаване на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
   3829
   3830#: ../glib/gspawn-win32.c:282
   3831msgid "Failed to read data from child process"
   3832msgstr "Неуспешно четене на данни от дъщерен процес"
   3833
   3834#: ../glib/gspawn-win32.c:375 ../glib/gspawn-win32.c:494
   3835#, c-format
   3836msgid "Failed to execute child process (%s)"
   3837msgstr "Неуспешно изпълнение на дъщерен процес (%s)"
   3838
   3839#: ../glib/gspawn-win32.c:444
   3840#, c-format
   3841msgid "Invalid program name: %s"
   3842msgstr "Неправилно име на програма: %s"
   3843
   3844#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:722
   3845#: ../glib/gspawn-win32.c:1278
   3846#, c-format
   3847msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
   3848msgstr "Неправилен низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
   3849
   3850#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:737
   3851#: ../glib/gspawn-win32.c:1311
   3852#, c-format
   3853msgid "Invalid string in environment: %s"
   3854msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
   3855
   3856#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1259
   3857#, c-format
   3858msgid "Invalid working directory: %s"
   3859msgstr "Неправилна работна папка: %s"
   3860
   3861#: ../glib/gspawn-win32.c:783
   3862#, c-format
   3863msgid "Failed to execute helper program (%s)"
   3864msgstr "Неуспешно изпълнение на програмата за помощта (%s)"
   3865
   3866#: ../glib/gspawn-win32.c:997
   3867msgid ""
   3868"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   3869"process"
   3870msgstr ""
   3871"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
   3872"процес"
   3873
   3874#: ../glib/gutf8.c:915
   3875msgid "Character out of range for UTF-8"
   3876msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
   3877
   3878#: ../glib/gutf8.c:1015 ../glib/gutf8.c:1024 ../glib/gutf8.c:1154
   3879#: ../glib/gutf8.c:1163 ../glib/gutf8.c:1302 ../glib/gutf8.c:1398
   3880msgid "Invalid sequence in conversion input"
   3881msgstr "Неправилна последователност на входа"
   3882
   3883#: ../glib/gutf8.c:1313 ../glib/gutf8.c:1409
   3884msgid "Character out of range for UTF-16"
   3885msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
   3886
   3887#: ../glib/gutils.c:2166 ../glib/gutils.c:2193 ../glib/gutils.c:2297
   3888#, c-format
   3889msgid "%u byte"
   3890msgid_plural "%u bytes"
   3891msgstr[0] "%u B"
   3892msgstr[1] "%u B"
   3893
   3894#: ../glib/gutils.c:2172
   3895#, c-format
   3896msgid "%.1f KiB"
   3897msgstr "%.1f KiB"
   3898
   3899#: ../glib/gutils.c:2174
   3900#, c-format
   3901msgid "%.1f MiB"
   3902msgstr "%.1f MiB"
   3903
   3904#: ../glib/gutils.c:2177
   3905#, c-format
   3906msgid "%.1f GiB"
   3907msgstr "%.1f GiB"
   3908
   3909#: ../glib/gutils.c:2180
   3910#, c-format
   3911msgid "%.1f TiB"
   3912msgstr "%.1f TiB"
   3913
   3914#: ../glib/gutils.c:2183
   3915#, c-format
   3916msgid "%.1f PiB"
   3917msgstr "%.1f PiB"
   3918
   3919#: ../glib/gutils.c:2186
   3920#, c-format
   3921msgid "%.1f EiB"
   3922msgstr "%.1f EiB"
   3923
   3924#: ../glib/gutils.c:2199
   3925#, c-format
   3926msgid "%.1f kB"
   3927msgstr "%.1f kb"
   3928
   3929#: ../glib/gutils.c:2202 ../glib/gutils.c:2310
   3930#, c-format
   3931msgid "%.1f MB"
   3932msgstr "%.1f MB"
   3933
   3934#: ../glib/gutils.c:2205 ../glib/gutils.c:2315
   3935#, c-format
   3936msgid "%.1f GB"
   3937msgstr "%.1f GB"
   3938
   3939#: ../glib/gutils.c:2207 ../glib/gutils.c:2320
   3940#, c-format
   3941msgid "%.1f TB"
   3942msgstr "%.1f TB"
   3943
   3944#: ../glib/gutils.c:2210 ../glib/gutils.c:2325
   3945#, c-format
   3946msgid "%.1f PB"
   3947msgstr "%.1f PB"
   3948
   3949#: ../glib/gutils.c:2213 ../glib/gutils.c:2330
   3950#, c-format
   3951msgid "%.1f EB"
   3952msgstr "%.1f EB"
   3953
   3954#. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
   3955#: ../glib/gutils.c:2250
   3956#, c-format
   3957msgid "%s byte"
   3958msgid_plural "%s bytes"
   3959msgstr[0] "%s байт"
   3960msgstr[1] "%s байта"
   3961
   3962#: ../glib/gutils.c:2305
   3963#, c-format
   3964msgid "%.1f KB"
   3965msgstr "%.1f KB"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.