Changeset 226 for sharp/abiword.bg.po


Ignore:
Timestamp:
Sep 29, 2005, 8:06:49 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Всички са подадени с изключение на abiword. Там съм заменил ивица с лента.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/abiword.bg.po

  r220 r226  
  33# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2001.
  44# Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>, 2001.
  5 #
   5# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
  66#
  77msgid ""
  88msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: AbiWord 1.0.2\n"
   9"Project-Id-Version: AbiWord 2.4\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1111"POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:21+0300\n"
  1212"PO-Revision-Date: 2005-09-29 13:54+0300\n"
  1313"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
  14 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
   14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
  1616"Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
   
  857857#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:355
  858858msgid "&Show Status Bar"
  859 msgstr "&Ïîêàçâàíå íà èâèöà çà ñúñòîÿíèåòî"
   859msgstr "&Ïîêàçâàíå íà ëåíòà çà ñúñòîÿíèåòî"
  860860
  861861#. DLG_Para_LabelSpecial
   
  877877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:363
  878878msgid "&Status bar"
  879 msgstr "&Èâèöà çà ñúñòîÿíèåòî"
   879msgstr "&Ëåíòà çà ñúñòîÿíèåòî"
  880880
  881881#. MENU_LABEL_FMT_SUBSCRIPT
   
  914914#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:379
  915915msgid "&Toolbars"
  916 msgstr "&Èâèöè ñ èíñòðóìåíòè"
   916msgstr "&Ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
  917917
  918918#. MENU_LABEL_TOOLS
   
  12051205#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:495
  12061206msgid "Allow Custom Toolbars"
  1207 msgstr "Âêëþ÷âàíå íà ïîòðåáèòåëñêèòå èâèöè ñ èíñòðóìåíòè"
   1207msgstr "Âêëþ÷âàíå íà ïîòðåáèòåëñêèòå ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
  12081208
  12091209#. MENU_STATUSLINE_VIEW_LOCKSTYLES
   
  26182618#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1075
  26192619msgid "Extra Toolbar"
  2620 msgstr "Äîïúëíèòåëíà èâèöà"
   2620msgstr "Äîïúëíèòåëíà ëåíòà"
  26212621
  26222622#. DLG_Field_Parameters
   
  51985198#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2148
  51995199msgid "Show or hide the status bar"
  5200 msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå èâèöàòà çà ñúñòîÿíèåòî"
   5200msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå ëåíòàòà çà ñúñòîÿíèåòî"
  52015201
  52025202#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_1
   
  52065206#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2153
  52075207msgid "Show or hide the toolbar"
  5208 msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå íà èâèöàòà ñ èíñòðóìåíòè"
   5208msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå íà ëåíòàòà ñ èíñòðóìåíòè"
  52095209
  52105210#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW
   
  52525252#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2172
  52535253msgid "Simple Toolbar"
  5254 msgstr "Ïðîñòà èâèöà ñ èíñòðóìåíòè"
   5254msgstr "Ïðîñòà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
  52555255
  52565256#. DLG_Para_SpacingSingle
   
  54675467#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2263
  54685468msgid "Standard Toolbar"
  5469 msgstr "Ñòàíäàðòíà èâèöà ñ èíñòðóìåíòè"
   5469msgstr "Ñòàíäàðòíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
  54705470
  54715471#. DLG_Lists_Star_List
   
  58955895#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2431
  58965896msgid "Toolbars"
  5897 msgstr "Èâèöè ñ èíñòðóìåíòè"
   5897msgstr "Ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
  58985898
  58995899#. TopMarginStatus
   
  67786778#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:246
  67796779msgid "Do you want to remove this icon from the toolbar?"
  6780 msgstr "Äà áúäå ëè ïðåìàõíàòà òàçè èêîíà îò èâèöàòà?"
   6780msgstr "Äà áúäå ëè ïðåìàõíàòà òàçè èêîíà îò ëåíòàòà?"
  67816781
  67826782#. DLG_DocComparison_WindowLabel
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.