Changeset 219


Ignore:
Timestamp:
Sep 29, 2005, 1:57:16 PM (17 years ago)
Author:
Ясен Праматаров
Message:

AbiWord? - cleaned fuzzy msgs. Fixes #26.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/abiword.bg.po

  r35 r219  
  99"Project-Id-Version: AbiWord 1.0.2\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-07-07 09:01+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2004-12-09 15:38+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:21+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-09-29 13:54+0300\n"
  1313"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
   
  327327#. MENU_LABEL_FMT_STYLE_DEFINE
  328328#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:139
  329 #, fuzzy
  330329msgid "&Create and Modify Styles"
  331330msgstr "&Ñúçäàâàíå è ïðîìÿíà"
   
  545544#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:228
  546545msgid "&Interval:"
  547 msgstr ""
   546msgstr "&Ïðåç:"
  548547
  549548#. MENU_LABEL_FMT_ITALIC
   
  570569#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:238
  571570msgid "&LRM"
  572 msgstr ""
   571msgstr "Îò&ëÿâî íàäÿñíî"
  573572
  574573#. DLG_PageSetup_Landscape
   
  590589#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:246
  591590msgid "&Left-to-right text"
  592 msgstr ""
   591msgstr "Îò&ëÿâî íàäÿñíî"
  593592
  594593#. DLG_Para_LabelLeft
   
  750749#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY_PURGE
  751750#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:311
  752 #, fuzzy
  753751msgid "&Purge History"
  754 msgstr "&Èñòîðèÿ íà äîêóìåíò"
   752msgstr "&Èç÷èñòâàíå íà èñòîðèÿòà"
  755753
  756754#. MENU_LABEL_FILE_EXIT
   
  762760#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:315
  763761msgid "&RLM"
  764 msgstr ""
   762msgstr "Îò&äÿñíî íàëÿâî"
  765763
  766764#. MENU_LABEL_EDIT_REDO
   
  802800#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:331
  803801msgid "&Right-to-left text"
  804 msgstr "Îò &äÿñíî íà ëÿâî"
   802msgstr "Îò&äÿñíî íàëÿâî"
  805803
  806804#. DLG_Para_LabelRight
   
  839837#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:347
  840838msgid "&Search for Help"
  841 msgstr "&Òúðñåíå íà ïîìîù"
   839msgstr "&Òúðñåíå"
  842840
  843841#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT
   
  17251723#. DLG_Options_Label_GrammarCheck
  17261724#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:712
  1727 #, fuzzy
  17281725msgid "Check &grammar as you type"
  1729 msgstr "Ïðîâåðêà íà &ïðàâîïèñà ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
   1726msgstr "Ïðîâåðêà íà &ãðàìàòèêàòà ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
  17301727
  17311728#. MENU_LABEL_HELP_CHECKVER
  17321729#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:714
  1733 #, fuzzy
  17341730msgid "Check for &Updates"
  1735 msgstr " Àâòîìàòè÷íî îáíîâÿâàíå íà âñåêè"
   1731msgstr "Ïðîâåðêà çà &íîâà âåðñèÿ"
  17361732
  17371733#. MENU_STATUSLINE_HELP_CHECKVER
   
  19211917#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXT
  19221918#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:785
  1923 #, fuzzy
  19241919msgid "Convert Table to Text"
  1925 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òåêñòà â òàáëèöà"
   1920msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òàáëèöàòà â òåêñò"
  19261921
  19271922#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE
   
  19321927#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXT
  19331928#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:789
  1934 #, fuzzy
  19351929msgid "Convert from a Table to Text"
  1936 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òåêñòà â òàáëèöà"
   1930msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òàáëèöàòà â òåêñò"
  19371931
  19381932#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_COPY
   
  19501944#. MENU_LABEL_EDIT_COPYIMAGE
  19511945#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:797
  1952 #, fuzzy
  19531946msgid "Copy Image"
  1954 msgstr "Çàäàâàíå íà èçîáðàæåíèå"
   1947msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçîáðàæåíèåòî"
  19551948
  19561949#. MENU_LABEL_EDIT_COPYEMBED
   
  21342127#. MENU_LABEL_EDIT_CUTIMAGE
  21352128#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:871
  2136 #, fuzzy
  21372129msgid "Cut Image"
  2138 msgstr "Çàäàâàíå íà èçîáðàæåíèå"
   2130msgstr "Èçðÿçâàíå íà èçîáðàæåíèåòî"
  21392131
  21402132#. MENU_LABEL_EDIT_CUTEMBED
  21412133#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:873
  2142 #, fuzzy
  21432134msgid "Cut Object"
  2144 msgstr "Îòíîñíî"
   2135msgstr "Èçðÿçâàíå íà îáåêòà"
  21452136
  21462137#. MENU_LABEL_EDIT_CUT_FRAME
   
  22742265#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEIMAGE
  22752266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:929
  2276 #, fuzzy
  22772267msgid "Delete Image"
  2278 msgstr "Çàäàâàíå íà èçîáðàæåíèå"
   2268msgstr "Èçòðèâàíå íà èçîáðàæåíèåòî"
  22792269
  22802270#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEEMBED
  22812271#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:931
  2282 #, fuzzy
  22832272msgid "Delete Object"
  2284 msgstr "Èçòðèâàíå íà òàáëèöà"
   2273msgstr "Èçòðèâàíå íà îáåêòà"
  22852274
  22862275#. MENU_LABEL_TABLE_DELETEROW
   
  24802469msgstr "Äâîéíî ðàçñòîÿíèå"
  24812470
   2471#. MENU_LABEL_EDIT_LATEXEQUATION
   2472#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1014
   2473msgid "Edit Equation"
   2474msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà óðàâíåíèåòî"
   2475
  24822476#. MENU_LABEL_EDIT_EDITFOOTER
  24832477#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_FOOTER
  24842478#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_FOOTER
  24852479#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_FOOTER
  2486 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1017
   2480#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1019
  24872481msgid "Edit Footer"
  24882482msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà äîëåí êîëîíòèòóë"
   
  24922486#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_HEADER
  24932487#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_HEADER
  2494 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1022
   2488#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1024
  24952489msgid "Edit Header"
  24962490msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ãîðåí êîëîíòèòóë"
  24972491
   2492#. MENU_STATUSLINE_EDIT_LATEXEQUATION
   2493#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1026
   2494msgid "Edit Latex Equation"
   2495msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà Latex-óðàâíåíèå"
   2496
  24982497#. MENU_STATUSLINE_INSERT_EDIT_HYPERLINK
  2499 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1024
   2498#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1028
  25002499msgid "Edit hyperlink"
  25012500msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà õèïåðâðúçêà"
  25022501
  25032502#. MENU_STATUSLINE_VIEW_HEADFOOT
  2504 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1026
   2503#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1030
  25052504msgid "Edit text at the top or bottom of every page"
  25062505msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà òåêñòà â íà÷àëîòî è êðàÿ íà âñÿêà ñòðàíèöà"
  25072506
  25082507#. MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITFOOTER
  2509 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1028
   2508#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1032
  25102509msgid "Edit the Footer on the current page"
  25112510msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë íà òåêóùàòà ñòðàíèöà"
  25122511
  25132512#. MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITHEADER
  2514 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1030
   2513#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1034
  25152514msgid "Edit the Header on the current page"
  25162515msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë íà òåêóùàòà ñòðàíèöà"
  25172516
  25182517#. MENU_LABEL_VIEW_LOCKSTYLES
  2519 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1032
   2518#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1036
  25202519msgid "Enable F&ormatting Tools"
  25212520msgstr ""
  25222521
  25232522#. DLG_Options_Label_CheckEnableSmoothScrolling
  2524 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1034
   2523#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1038
  25252524msgid "Enable Smooth Scrolling"
  2526 msgstr ""
   2525msgstr "Âêëþ÷âàíå íà ïëàâíî ïðåëèñòâàíå"
  25272526
  25282527#. FIELD_Numbers_EndnoteAnchor
  2529 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1036
   2528#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1040
  25302529msgid "Endnote anchor"
  25312530msgstr "Êîòâè÷êà íà áåëåæêàòà â êðàÿ"
  25322531
  25332532#. FIELD_Numbers_EndnoteReference
  2534 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1038
   2533#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1042
  25352534msgid "Endnote reference"
  25362535msgstr "Ñúäúðæàíèå íà áåëåæêàòà â êðàÿ"
  25372536
  25382537#. DLG_FormatFootnotes_EndStyle
  2539 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1040
   2538#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1044
  25402539msgid "Endnote style"
  25412540msgstr "Ñòèë íà áåëåæêèòå â êðàÿ"
  25422541
  25432542#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION
  2544 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1042
  2545 #, fuzzy
   2543#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1046
  25462544msgid "Equation"
  2547 msgstr "Îáðúùåíèå:"
   2545msgstr "Óðàâíåíèå"
  25482546
  25492547#. FIELD_Error
  2550 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1044
   2548#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1048
  25512549msgid "Error calculating value!"
  25522550msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñëÿâàíå íà ñòîéíîñòòà!"
  25532551
  25542552#. SCRIPT_CANTRUN
  2555 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1046
   2553#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1050
  25562554#, c-format
  25572555msgid "Error executing script %s"
   
  25592557
  25602558#. MSG_ImportError
  2561 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1048
   2559#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1052
  25622560#, c-format
  25632561msgid "Error importing file %s."
   
  25652563
  25662564#. MSG_SaveFailedExport
  2567 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1050
   2565#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1054
  25682566#, c-format
  25692567msgid "Error while attempting to save %s: could not construct exporter"
   
  25712569
  25722570#. MSG_SaveFailedName
  2573 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1052
   2571#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1056
  25742572#, c-format
  25752573msgid "Error while attempting to save %s: invalid name"
   
  25772575
  25782576#. TOOLBAR_LABEL_SCRIPT_PLAY
  2579 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1054
   2577#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1058
  25802578msgid "Ex. script"
  25812579msgstr "Èçïúëíåíèå íà ñêðèïò"
  25822580
  25832581#. DLG_Para_SpacingExactly
  2584 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1056
   2582#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1060
  25852583msgid "Exactly"
  25862584msgstr "Åäèí äî äðóã"
  25872585
  25882586#. DLG_Latex_Example
  2589 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1058
  2590 #, fuzzy
   2587#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1062
  25912588msgid "Example:"
  2592 msgstr "Ïðèìåð"
   2589msgstr "Ïðèìåð:"
  25932590
  25942591#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SCRIPTS
  2595 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1060
   2592#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1064
  25962593msgid "Execute helper scripts"
  25972594msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà ïîìîùíè ñêðèïòîâå"
   
  25992596#. TOOLBAR_STATUSLINE_SCRIPT_PLAY
  26002597#. TOOLBAR_TOOLTIP_SCRIPT_PLAY
  2601 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1063
   2598#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1067
  26022599msgid "Execute script"
  26032600msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà ïîìîùåí ñêðèïò"
  26042601
  26052602#. DLG_ListRevisions_Label1
  2606 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1065
   2603#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1069
  26072604msgid "Existing revisions:"
  26082605msgstr "Ñúùåñòâóâàùè ðåâèçèè:"
  26092606
  26102607#. TB_Extra
  2611 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1067
   2608#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1071
  26122609msgid "Extra"
  26132610msgstr "Äîïúëíèòåëíî"
  26142611
  26152612#. DLG_Field_Parameters_Capital
  2616 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1069
   2613#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1073
  26172614msgid "Extra Parameters"
  26182615msgstr "Äîïúëíèòåëíè ïàðàìåòðè"
  26192616
  26202617#. DLG_Options_Label_ViewExtraTB
  2621 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1071
   2618#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1075
  26222619msgid "Extra Toolbar"
  26232620msgstr "Äîïúëíèòåëíà èâèöà"
  26242621
  26252622#. DLG_Field_Parameters
  2626 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1073
   2623#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1077
  26272624msgid "Extra parameters:"
  26282625msgstr "Äîïúëíèòåëíè ïàðàìåòðè:"
  26292626
  26302627#. MENU_LABEL_INSERT_FILE
  2631 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1075
   2628#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1079
  26322629msgid "F&ile"
  26332630msgstr "&Ôàéë"
  26342631
  26352632#. MENU_LABEL_FORMAT
  2636 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1077
   2633#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1081
  26372634msgid "F&ormat"
  26382635msgstr "&Ôîðìàòèðàíå"
  26392636
  26402637#. MENU_LABEL_VIEW_FULLSCREEN
  2641 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1079
   2638#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1083
  26422639msgid "F&ull Screen"
  26432640msgstr "&Öÿë åêðàí"
  26442641
  26452642#. DLG_FR_FindLabel
  2646 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1081
   2643#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1085
  26472644msgid "Fi&nd what:"
  26482645msgstr "Íà&ìåðè ñëåäíîòî:"
  26492646
  26502647#. DLG_MailMerge_Insert_No_Colon
  2651 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1083
   2648#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1087
  26522649msgid "Field Name"
  26532650msgstr "Èìå íà ïîëå"
  26542651
  26552652#. DLG_MailMerge_Insert
  2656 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1085
   2653#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1089
  26572654msgid "Field Name:"
  26582655msgstr "Èìå íà ïîëå:"
  26592656
  26602657#. MSG_IE_UnsupportedType
  2661 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1087
   2658#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1091
  26622659#, c-format
  26632660msgid "File %s is not of a currently supported file type"
   
  26652662
  26662663#. MSG_IE_FakeType
  2667 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1089
   2664#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1093
  26682665#, c-format
  26692666msgid "File %s is not of the type it claims to be"
   
  26712668
  26722669#. MSG_IE_UnknownType
  2673 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1091
   2670#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1095
  26742671#, c-format
  26752672msgid "File %s is of unknown type"
   
  26772674
  26782675#. MSG_IE_FileNotFound
  2679 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1093
   2676#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1097
  26802677#, c-format
  26812678msgid "File %s not found"
   
  26832680
  26842681#. FIELD_Application_Filename
  2685 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1095
   2682#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1099
  26862683msgid "File Name"
  26872684msgstr "Èìå íà ôàéë"
  26882685
  26892686#. DLG_FormatTOC_FillStyle
  2690 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1097
   2687#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1101
  26912688msgid "Fill style:"
  26922689msgstr "Ñòèë íà çàïúëâàíå:"
  26932690
  26942691#. DLG_FR_FindTitle
  2695 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1099
   2692#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1103
  26962693msgid "Find"
  26972694msgstr ""
  26982695
  26992696#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_FIND_NEXT
  2700 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1101
   2697#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1105
  27012698msgid "Find &next revision"
  2702 msgstr ""
   2699msgstr "&Ñëåäâàùà ðåâèçèÿ"
  27032700
  27042701#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_FIND_PREV
  2705 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1103
   2702#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1107
  27062703msgid "Find &previous revision"
  2707 msgstr ""
   2704msgstr "&Ïðåäèøíà ðåâèçèÿ"
  27082705
  27092706#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_FIND_NEXT
  2710 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1105
   2707#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1109
  27112708msgid "Find next visible revision in the document"
  27122709msgstr ""
  27132710
  27142711#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_FIND_PREV
  2715 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1107
   2712#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1111
  27162713msgid "Find previous visible revision in the document"
  27172714msgstr ""
  27182715
  27192716#. MENU_STATUSLINE_EDIT_FIND
  2720 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1109
   2717#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1113
  27212718msgid "Find the specified text"
  27222719msgstr "Íàìèðàíå íà óêàçàíèÿ òåêñò"
  27232720
  27242721#. FirstLineIndentStatus
  2725 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1111
   2722#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1115
  27262723#, c-format
  27272724msgid "First Line Indent [%s]"
   
  27292726
  27302727#. DLG_Para_SpecialFirstLine
  2731 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1113
   2728#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1117
  27322729msgid "First line"
  27332730msgstr "Ïúðâè ðåä"
  27342731
  27352732#. DLG_InsertTable_FixedColSize
  2736 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1115
   2733#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1119
  27372734msgid "Fixed column size:"
  27382735msgstr "Óñòàíîâåí ðàçìåð íà êîëîíà:"
  27392736
  27402737#. DLG_Lists_FoldingLevel1
  2741 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1117
   2738#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1121
  27422739msgid "Fold below level 1"
  27432740msgstr ""
  27442741
  27452742#. DLG_Lists_FoldingLevel2
  2746 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1119
   2743#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1123
  27472744msgid "Fold below level 2"
  27482745msgstr ""
  27492746
  27502747#. DLG_Lists_FoldingLevel3
  2751 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1121
   2748#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1125
  27522749msgid "Fold below level 3"
  27532750msgstr ""
  27542751
  27552752#. DLG_Lists_FoldingLevel4
  2756 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1123
   2753#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1127
  27572754msgid "Fold below level 4"
  27582755msgstr ""
  27592756
  27602757#. DLG_Para_PreviewFollowParagraph
  2761 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1125
   2758#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1129
  27622759msgid ""
  27632760"Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following "
   
  27732770#. DLG_UFS_FontTitle
  27742771#. DLG_UFS_FontTab
  2775 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1130 po/tmp/xap_String_Id.h.h:315
   2772#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1134 po/tmp/xap_String_Id.h.h:315
  27762773msgid "Font"
  27772774msgstr "Øðèôò"
  27782775
  27792776#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_CHOOSE
  2780 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1132
  2781 #, fuzzy
   2777#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1136
  27822778msgid "Font Choose"
  2783 msgstr "Èçáåðåòå"
   2779msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
  27842780
  27852781#. TOOLBAR_LABEL_FMT_SIZE
  27862782#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_SIZE
  27872783#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_SIZE
  2788 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1136
   2784#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1140
  27892785msgid "Font Size"
  27902786msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"
  27912787
  27922788#. TOOLBAR_LABEL_FMT_CHOOSE
  2793 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1138
  2794 #, fuzzy
   2789#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1142
  27952790msgid "Font choose"
  2796 msgstr "Öâÿò íà òåêñòà"
   2791msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
  27972792
  27982793#. TOOLBAR_LABEL_COLOR_FORE
  27992794#. TOOLBAR_STATUSLINE_COLOR_FORE
  28002795#. TOOLBAR_TOOLTIP_COLOR_FORE
  2801 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1142
   2796#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1146
  28022797msgid "Font color"
  28032798msgstr "Öâÿò íà òåêñòà"
  28042799
  28052800#. DLG_Lists_ButtonFont
  2806 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1144
   2801#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1148
  28072802msgid "Font..."
  28082803msgstr "Øðèôò..."
   
  28102805#. DLG_Lists_Font
  28112806#. DLG_UFS_FontLabel
  2812 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1146 po/tmp/xap_String_Id.h.h:317
   2807#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1150 po/tmp/xap_String_Id.h.h:317
  28132808msgid "Font:"
  28142809msgstr "Øðèôò:"
  28152810
  28162811#. MENU_LABEL_INSERT_FOOTNOTE
  2817 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1148
   2812#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1152
  28182813msgid "Foot&note"
  28192814msgstr "&Áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
   
  28212816#. DLG_PageNumbers_Footer
  28222817#. MENU_LABEL_INSERT_FOOTER
  2823 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1151
   2818#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1155
  28242819msgid "Footer"
  28252820msgstr "Äîëåí êîëîíòèòóë"
  28262821
  28272822#. DLG_HdrFtr_FooterFrame
  2828 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1153
   2823#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1157
  28292824msgid "Footer Properties"
  28302825msgstr "Íàñòðîéêè íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë"
  28312826
  28322827#. FooterStatus
  2833 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1155
   2828#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1159
  28342829#, c-format
  28352830msgid "Footer [%s]"
   
  28372832
  28382833#. FIELD_Numbers_FootnoteAnchor
  2839 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1157
   2834#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1161
  28402835msgid "Footnote anchor"
  28412836msgstr "Êîòâà íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
  28422837
  28432838#. FIELD_Numbers_FootnoteReference
  2844 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1159
   2839#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1163
  28452840msgid "Footnote reference"
  28462841msgstr "Ïðåïðàòêà êúì áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
  28472842
  28482843#. DLG_FormatFootnotes_FootStyle
  2849 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1161
   2844#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1165
  28502845msgid "Footnote style"
  28512846msgstr ""
  28522847
  28532848#. MENU_LABEL_FMT_FOOTNOTES
  2854 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1163
   2849#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1167
  28552850msgid "Footnotes and Endnotes"
  28562851msgstr "Áåëåæêè ïîä ëèíèÿ è â êðàÿ"
   
  28582853#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
  28592854#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
  2860 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1166
   2855#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1170
  28612856msgid "Force LTR direction of text"
  28622857msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå îòëÿâî íàäÿñíî"
   
  28642859#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
  28652860#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
  2866 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1169
   2861#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1173
  28672862msgid "Force RTL direction of text"
  28682863msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
  28692864
  28702865#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DO_LTR
  2871 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1171
   2866#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1175
  28722867msgid "Force left-to-right direction of text"
  28732868msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îòëÿâî íàäÿñíî"
  28742869
  28752870#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DO_RTL
  2876 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1173
   2871#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1177
  28772872msgid "Force right-to-left direction of text"
  28782873msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îòäÿñíî íàëÿâî"
  28792874
  28802875#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
  2881 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1175
   2876#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1179
  28822877msgid "Force text LTR"
  28832878msgstr ""
  28842879
  28852880#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
  2886 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1177
   2881#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1181
  28872882msgid "Force text RTL"
  28882883msgstr ""
   
  28902885#. DLG_Styles_ModifyFormat
  28912886#. TB_Format
  2892 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1180
   2887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1184
  28932888msgid "Format"
  28942889msgstr "Ôîðìàòèðàíå"
  28952890
  28962891#. MENU_STATUSLINE_FMT_EMBED
  2897 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1182
   2892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1186
  28982893msgid "Format Embedded Object"
  28992894msgstr ""
  29002895
  29012896#. DLG_FormatFootnotes_Endnotes
  2902 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1184
   2897#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1188
  29032898msgid "Format Endnotes"
  29042899msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå â êðàÿ"
  29052900
  29062901#. DLG_FormatFootnotes_Footnotes
  2907 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1186
   2902#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1190
  29082903msgid "Format Footnotes"
  29092904msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå ïîä ëèíèÿ"
  29102905
  29112906#. DLG_FormatFootnotes_Title
  2912 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1188
   2907#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1192
  29132908msgid "Format Footnotes and Endnotes"
  29142909msgstr ""
  29152910
  29162911#. DLG_HdrFtr_Title
  2917 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1190
   2912#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1194
  29182913msgid "Format Header/Footers"
  29192914msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà êîëîíòèòóëèòå"
  29202915
  29212916#. MENU_LABEL_FMT_EMBED
  2922 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1192
  2923 #, fuzzy
   2917#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1196
  29242918msgid "Format Object"
  2925 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òàáëèöàòà"
   2919msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà îáåêòà"
  29262920
  29272921#. TOOLBAR_LABEL_FMTPAINTER
  2928 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1194
   2922#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1198
  29292923msgid "Format Painter"
  29302924msgstr ""
   
  29322926#. DLG_FormatTableTitle
  29332927#. MENU_STATUSLINE_TABLE_FORMAT
  2934 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1197
   2928#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1201
  29352929msgid "Format Table"
  29362930msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òàáëèöàòà"
  29372931
  29382932#. DLG_FormatTOC_Title
  2939 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1199
   2933#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1203
  29402934msgid "Format Table of Contents"
  29412935msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà ñúäúðæàíèåòî"
  29422936
  29432937#. DLG_FormatFrameTitle
  2944 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1201
   2938#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1205
  29452939msgid "Format Text Box"
  29462940msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òåêñòîâî ïîëå"
  29472941
  29482942#. DLG_Options_Label_ViewFormatTB
  2949 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1203
   2943#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1207
  29502944msgid "Format Toolbar"
  29512945msgstr "Èíñòðóìåíòè çà ôîðìàòèðàíå"
  29522946
  29532947#. MENU_STATUSLINE_FMT_POSIMAGE
  2954 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1205
  2955 #, fuzzy
   2948#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1209
  29562949msgid "Format this image"
  2957 msgstr "Ïðîìÿíà ðàçìåðà íà èçîáðàæåíèåòî"
   2950msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òîâà èçîáðàæåíèå"
  29582951
  29592952#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLIST
  2960 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1207
   2953#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1211
  29612954msgid "Format your document using styles"
  29622955msgstr ""
   
  29642957#. DLG_Lists_Format
  29652958#. DLG_DocComparison_Fmt
  2966 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1209 po/tmp/xap_String_Id.h.h:323
   2959#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1213 po/tmp/xap_String_Id.h.h:323
  29672960msgid "Format:"
  29682961msgstr "Ôîðìàòèðàíå:"
  29692962
  29702963#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION_FILE
  2971 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1211
  2972 #, fuzzy
   2964#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1215
  29732965msgid "From File"
  2974 msgstr "&Îò ôàéë"
   2966msgstr "Îò ôàéë"
  29752967
  29762968#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION_LATEX
  2977 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1213
  2978 #, fuzzy
   2969#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1217
  29792970msgid "From LaTeX"
  2980 msgstr "Îò:"
   2971msgstr "Îò LaTeX"
  29812972
  29822973#. TOOLBAR_LABEL_VIEW_FULL_SCREEN
  29832974#. TOOLBAR_STATUSLINE_VIEW_FULL_SCREEN
  29842975#. TOOLBAR_TOOLTIP_VIEW_FULL_SCREEN
  2985 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1217
  2986 #, fuzzy
   2976#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1221
  29872977msgid "Full Screen"
  2988 msgstr "&Öÿë åêðàí"
   2978msgstr "Öÿë åêðàí"
  29892979
  29902980#. DLG_FormatTOC_General
  29912981#. DLG_Options_Label_General
  29922982#. DLG_MetaData_TAB_General
  2993 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1221
   2983#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1225
  29942984msgid "General"
  29952985msgstr "Îáùè íàñòðîéêè"
  29962986
  29972987#. DLG_Goto_Btn_Goto
  2998 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1223
   2988#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1227
  29992989msgid "Go To"
  30002990msgstr "Áúðç ïðåõîä"
  30012991
  30022992#. DLG_Goto_Label_What
  3003 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1225
   2993#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1229
  30042994msgid "Go To &What:"
  30052995msgstr "Áúðç ïðåõîä &êúì:"
  30062996
  30072997#. DLG_Goto_Title
  3008 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1227
   2998#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1231
  30092999msgid "Go to..."
  30103000msgstr "Áúðç ïðåõîä êúì..."
  30113001
  30123002#. DLG_FormatTOC_HasLabel
  3013 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1229
   3003#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1233
  30143004msgid "H&as label"
  30153005msgstr "&Èìà åòèêåò"
  30163006
  30173007#. DLG_FormatTOC_HeadingText
  3018 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1231
   3008#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1235
  30193009msgid "H&eading text:"
  30203010msgstr ""
   
  30223012#. DLG_Lists_Hand_List
  30233013#. STYLE_HANDLIST
  3024 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1233 po/tmp/xap_String_Id.h.h:363
   3014#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1237 po/tmp/xap_String_Id.h.h:363
  30253015msgid "Hand List"
  30263016msgstr "Ðú÷è÷êè"
  30273017
  30283018#. DLG_Para_SpecialHanging
  3029 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1235
   3019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1239
  30303020msgid "Hanging"
  30313021msgstr "Íàâúòðå"
   
  30333023#. DLG_PageNumbers_Header
  30343024#. MENU_LABEL_INSERT_HEADER
  3035 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1238
   3025#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1242
  30363026msgid "Header"
  30373027msgstr "Ãîðåí êîëîíòèòóë"
  30383028
  30393029#. DLG_HdrFtr_HeaderFrame
  3040 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1240
   3030#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1244
  30413031msgid "Header Properties"
  30423032msgstr "Íàñòðîéêè íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë"
  30433033
  30443034#. HeaderStatus
  3045 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1242
   3035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1246
  30463036#, c-format
  30473037msgid "Header [%s]"
   
  30493039
  30503040#. MENU_LABEL_FMT_HDRFTR
  3051 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1244
   3041#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1248
  30523042msgid "Header/Footers"
  30533043msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà êîëîíòèòóëèòå"
  30543044
  30553045#. MSG_CHECK_PRINT_MODE
  3056 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1246
   3046#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1250
  30573047msgid ""
  30583048"Headers and Footers can only be created and edited while in Print View "
   
  30673057
  30683058#. DLG_Stylist_HeadingStyles
  3069 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1248
   3059#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1252
  30703060msgid "Heading Styles"
  30713061msgstr "Ñòèëîâå çà çàãëàâèÿ"
  30723062
  30733063#. DLG_FormatTOC_HeadingStyle
  3074 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1250
   3064#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1254
  30753065msgid "Heading style:"
  30763066msgstr "Ñòèë íà çàãëàâèå:"
   
  30783068#. DLG_Lists_Heart_List
  30793069#. STYLE_HEARTLIST
  3080 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1252 po/tmp/xap_String_Id.h.h:379
   3070#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1256 po/tmp/xap_String_Id.h.h:379
  30813071msgid "Heart List"
  30823072msgstr "Ñúðöà"
  30833073
  30843074#. DLG_Lists_Hebrew_List
  3085 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1254
   3075#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1258
  30863076msgid "Hebrew List"
  30873077msgstr "Åâðåéñêè ëèñò"
   
  30903080#. TOOLBAR_STATUSLINE_HELP
  30913081#. TOOLBAR_TOOLTIP_HELP
  3092 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1258
   3082#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1262
  30933083msgid "Help"
  30943084msgstr "Ïîìîù"
  30953085
  30963086#. MENU_LABEL_HELP_CONTENTS
  3097 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1260
   3087#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1264
  30983088msgid "Help &Contents"
  3099 msgstr "&Ñúäúðæàíèå íà ïîìîùòà"
   3089msgstr "&Ðúêîâîäñòâî"
  31003090
  31013091#. MENU_LABEL_HELP_INDEX
  3102 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1262
   3092#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1266
  31033093msgid "Help &Introduction"
  3104 msgstr "&Óâîä â ïîìîùòà"
   3094msgstr "&Âúâåäåíèå"
  31053095
  31063096#. DLG_Options_Label_Hide
  3107 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1264
   3097#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1268
  31083098msgid "Hide"
  31093099msgstr "Ñêðèâàíå"
  31103100
  31113101#. DLG_Options_Label_SpellHideErrors
  3112 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1266
   3102#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1270
  31133103msgid "Hide &spelling errors in the document"
  31143104msgstr "&Ñêðèé ïðàâîïèñíèòå ãðåøêè â äîêóìåíòà"
  31153105
  31163106#. DLG_Lists_FoldingLevelexp
  3117 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1268
   3107#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1272
  31183108msgid "Hide text below List Levels"
  31193109msgstr ""
   
  31223112#. TOOLBAR_STATUSLINE_COLOR_BACK
  31233113#. TOOLBAR_TOOLTIP_COLOR_BACK
  3124 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1272
   3114#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1276
  31253115msgid "Highlight"
  31263116msgstr "Îñâåòÿâàíå"
  31273117
  31283118#. DLG_Spell_IgnoreAll
  3129 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1274
   3119#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1278
  31303120msgid "I&gnore All"
  31313121msgstr "&Ïðîïóñêàíå íà âñè÷êè"
  31323122
  31333123#. DLG_FormatTOC_Indent
  3134 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1276
   3124#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1280
  31353125msgid "I&ndent:"
  31363126msgstr "&Îòñòúï:"
  31373127
  31383128#. InsertModeFieldINS
  3139 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1278
   3129#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1282
  31403130msgid "INS"
  31413131msgstr "ÂÌÚÊ"
  31423132
  31433133#. DLG_Options_Label_Icons
  3144 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1280
   3134#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1284
  31453135msgid "Icons"
  31463136msgstr "Êàðòèíêè"
  31473137
  31483138#. DLG_Options_Label_Ignore
  3149 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1282
   3139#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1286
  31503140msgid "Ignore"
  31513141msgstr "Ïðîïóñêàíå"
  31523142
  31533143#. DLG_Options_Label_SpellIgnoreWords
  3154 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1284
   3144#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1288
  31553145msgid "Ignore Words"
  3156 msgstr ""
   3146msgstr "Ïðåíåáðåãâàíå íà"
  31573147
  31583148#. MENU_STATUSLINE_SPELL_IGNOREALL
  3159 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1286
   3149#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1290
  31603150msgid "Ignore all occurrences of this word in the document"
  31613151msgstr "Ïðîïóñêàíå íà òàçè äóìà â ïðîâåðêàòà íà öåëèÿ äîêóìåíò"
  31623152
  31633153#. DLG_Options_Label_SpellIgnoredWord
  3164 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1288
   3154#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1292
  31653155msgid "Ignored words:"
  31663156msgstr "Ïðîïóñíàòè äóìè:"
   
  31683158#. DLG_FormatFrame_SetImageBackground
  31693159#. DLG_FormatTable_SetImageBackground
  3170 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1291
   3160#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1295
  31713161msgid "Image For Background"
  31723162msgstr "Èçîáðàæåíèå çà ôîí"
   
  31743164#. DLG_Lists_Implies_List
  31753165#. STYLE_IMPLIES_LIST
  3176 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1293 po/tmp/xap_String_Id.h.h:413
   3166#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1297 po/tmp/xap_String_Id.h.h:413
  31773167msgid "Implies List"
  31783168msgstr "Ïèòàíêè"
  31793169
  31803170#. MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORTSTYLES
  3181 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1295
   3171#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1299
  31823172msgid "Import style definitions from a document"
  31833173msgstr ""
  31843174
  31853175#. DLG_Styles_LBL_InUse
  3186 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1297
   3176#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1301
  31873177msgid "In Use"
  31883178msgstr "Èçïîëçâàíè"
  31893179
  31903180#. WORD_PassInvalid
  3191 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1299
   3181#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1303
  31923182msgid "Incorrect Password"
  31933183msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà"
   
  31963186#. TOOLBAR_STATUSLINE_INDENT
  31973187#. TOOLBAR_TOOLTIP_INDENT
  3198 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1303
   3188#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1307
  31993189msgid "Increase indent"
  32003190msgstr "Óâåëè÷àâàíå íà îòñòúïà"
  32013191
  32023192#. DLG_Para_LabelIndentation
  3203 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1305
   3193#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1309
  32043194msgid "Indentation"
  32053195msgstr "Îòñòúï"
  32063196
  32073197#. DLG_Para_TabLabelIndentsAndSpacing
  3208 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1307
  3209 #, fuzzy
   3198#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1311
  32103199msgid "Indents and Spacing"
  3211 msgstr "&Îòñòúïè è ðàçñòîÿíèÿ"
   3200msgstr "Îòñòúïè è ðàçñòîÿíèÿ"
  32123201
  32133202#. DLG_ToggleCase_FirstUpperCase
  3214 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1309
   3203#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1313
  32153204msgid "Initial Caps"
  32163205msgstr "Ãëàâíè áóêâè â íà÷àëîòî íà äóìèòå"
  32173206
  32183207#. DLG_FormatFootnotes_EndInitialVal
  3219 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1311
   3208#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1315
  32203209msgid "Initial Endnote value"
  32213210msgstr ""
  32223211
  32233212#. DLG_FormatFootnotes_FootInitialVal
  3224 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1313
   3213#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1317
  32253214msgid "Initial Footnote value"
  32263215msgstr ""
   
  32293218#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT
  32303219#. DLG_IP_Button_Label
  3231 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1316 po/tmp/xap_String_Id.h.h:423
   3220#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1320 po/tmp/xap_String_Id.h.h:423
  32323221msgid "Insert"
  32333222msgstr "Âìúêâàíå"
  32343223
  32353224#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTCOLUMN
  3236 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1318
   3225#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1322
  32373226msgid "Insert &Columns"
  32383227msgstr "Âìúêâàíå íà &êîëîíè"
  32393228
  32403229#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTROW
  3241 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1320
   3230#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1324
  32423231msgid "Insert &Rows"
  32433232msgstr "Âìúêâàíå íà &ðåäîâå"
  32443233
  32453234#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTTABLE
  3246 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1322
   3235#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1326
  32473236msgid "Insert &Table"
  32483237msgstr "Âìúêâàíå íà &òàáëèöà"
   
  32503239#. DLG_InsertBookmark_Title
  32513240#. TOOLBAR_LABEL_FMT_BOOKMARK
  3252 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1325
   3241#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1329
  32533242msgid "Insert Bookmark"
  32543243msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà"
  32553244
  32563245#. DLG_Break_BreakTitle_Capital
  3257 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1327
   3246#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1331
  32583247msgid "Insert Break"
  32593248msgstr ""
  32603249
  32613250#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_CELLS
  3262 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1329
   3251#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1333
  32633252msgid "Insert Cells"
  32643253msgstr "Âìúêâàíå íà êëåòêè"
  32653254
  32663255#. MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE
  3267 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1331
   3256#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1335
  32683257msgid "Insert Clipboard contents"
  32693258msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà ìåæäèííèÿ áóôåð"
  32703259
  32713260#. DLG_DateTime_DateTimeTitle
  3272 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1333
   3261#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1337
  32733262msgid "Insert Date and Time"
  32743263msgstr "Âìúêâàíå íà äàòà è ÷àñ"
  32753264
  32763265#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION
  3277 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1335
  3278 #, fuzzy
   3266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1339
  32793267msgid "Insert Equation"
  3280 msgstr "Îòñòúï"
   3268msgstr "Âìúêâàíå íà óðàâíåíèå"
  32813269
  32823270#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION_LATEX
  3283 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1337
   3271#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1341
  32843272msgid "Insert Equation from a LaTeX expression"
  32853273msgstr ""
  32863274
  32873275#. DLG_Field_FieldTitle_Capital
  3288 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1339
   3276#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1343
  32893277msgid "Insert Field"
  32903278msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå"
   
  32923280#. DLG_InsertHyperlink_Title
  32933281#. TOOLBAR_LABEL_FMT_HYPERLINK
  3294 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1342
   3282#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1346
  32953283msgid "Insert Hyperlink"
  32963284msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà"
  32973285
  32983286#. TOOLBAR_LABEL_IMG
  3299 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1344
   3287#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1348
  33003288msgid "Insert Image"
  33013289msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
  33023290
  33033291#. DLG_MailMerge_MailMergeTitle
  3304 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1346
   3292#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1350
  33053293msgid "Insert Mail Merge Field"
  33063294msgstr ""
  33073295
  33083296#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION_FILE
  3309 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1348
  3310 #, fuzzy
   3297#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1352
  33113298msgid "Insert MathML from a file"
  3312 msgstr "Âìúêâàíå íà ðåä íàä òåêóùèÿ"
   3299msgstr "Âìúêâàíå íà MathML îò ôàéë"
  33133300
  33143301#. DLG_InsertTable_TableTitle
  33153302#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_TABLE
  33163303#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERTTABLE
  3317 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1352
   3304#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1356
  33183305msgid "Insert Table"
  33193306msgstr "Âìúêâàíå íà òàáëèöà"
  33203307
  33213308#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER
  3322 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1354
   3309#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1358
  33233310msgid "Insert Unicode direction marker into the document"
  33243311msgstr ""
  33253312
  33263313#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FOOTER
  3327 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1356
   3314#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1360
  33283315msgid "Insert a Footer"
  33293316msgstr "Âìúêâàíå íà äîëåí êîëîíòèòóë"
  33303317
  33313318#. MENU_STATUSLINE_INSERT_HEADER
  3332 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1358
   3319#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1362
  33333320msgid "Insert a Header"
  33343321msgstr "Âìúêâàíå·íà ãîðåí·êîëîíòèòóë"
  33353322
  33363323#. MENU_STATUSLINE_INSERT_TABLEOFCONTENTS
  3337 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1360
   3324#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1364
  33383325msgid "Insert a Table of Contents based on Headings"
  33393326msgstr ""
  33403327
  33413328#. MENU_STATUSLINE_INSERT_TEXTBOX
  3342 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1362
   3329#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1366
  33433330msgid "Insert a Text Box"
  33443331msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâî ïîëå"
   
  33463333#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_BOOKMARK
  33473334#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_BOOKMARK
  3348 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1365
   3335#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1369
  33493336msgid "Insert a bookmark into the document"
  33503337msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà â äîêóìåíòà"
  33513338
  33523339#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FIELD
  3353 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1367
   3340#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1371
  33543341msgid "Insert a calculated field"
  33553342msgstr "Âìúêâàíå íà èç÷èñëåíî ïîëå"
  33563343
  33573344#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_COLUMNS_BEFORE
  3358 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1369
   3345#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1373
  33593346msgid "Insert a column to the left"
  33603347msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíà îòëÿâî"
   
  33623349#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_COLUMNS_AFTER
  33633350#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERTCOLUMN
  3364 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1372
   3351#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1376
  33653352msgid "Insert a column to the right"
  33663353msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíà îòäÿñíî"
  33673354
  33683355#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FOOTNOTE
  3369 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1374
   3356#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1378
  33703357msgid "Insert a footnote"
  33713358msgstr "Âìúêâàíå íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
   
  33733360#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_HYPERLINK
  33743361#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_HYPERLINK
  3375 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1377
   3362#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1381
  33763363msgid "Insert a hyperlink into the document"
  33773364msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà â äîêóìåíòà"
  33783365
  33793366#. MENU_STATUSLINE_INSERT_MAILMERGE
  3380 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1379
   3367#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1383
  33813368msgid "Insert a mail merge field"
  33823369msgstr ""
   
  33843371#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_TABLE
  33853372#. TOOLBAR_TOOLTIP_INSERT_TABLE
  3386 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1382
   3373#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1386
  33873374msgid "Insert a new table into your document"
  33883375msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáëèöà â äîêóìåíòà"
  33893376
  33903377#. MENU_STATUSLINE_INSERT_BREAK
  3391 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1384
   3378#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1388
  33923379msgid "Insert a page, column, or section break"
  33933380msgstr "Âìúêâàíå êðàé íà ñòðàíèöà, êîëîíà èëè ðàçäåë"
  33943381
  33953382#. MENU_STATUSLINE_INSERT_PICTURE
  3396 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1386
   3383#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1390
  33973384msgid "Insert a picture"
  33983385msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
  33993386
  34003387#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_ROWS_BEFORE
  3401 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1388
   3388#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1392
  34023389msgid "Insert a row above"
  34033390msgstr "Âìúêâàíå íà ðåä íàä òåêóùèÿ"
   
  34053392#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_ROWS_AFTER
  34063393#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERTROW
  3407 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1391
   3394#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1395
  34083395msgid "Insert a row below"
  34093396msgstr "Âìúêâàíå·íà·ðåä·ñëåä·òåêóùèÿ"
  34103397
  34113398#. MENU_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL
  3412 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1393
   3399#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1397
  34133400msgid "Insert a symbol or other special character"
  34143401msgstr "Âìúêâàíå íà ñïåöèàëåí ñèìâîë"
  34153402
  34163403#. MENU_STATUSLINE_INSERT_PAGENO
  3417 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1395
   3404#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1399
  34183405msgid "Insert an automatically-updated page number"
  34193406msgstr "Âìúêâàíå íà ñàìîîáíîâÿâàù ñå íîìåð íà ñòðàíèöà"
  34203407
  34213408#. MENU_STATUSLINE_INSERT_ENDNOTE
  3422 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1397
   3409#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1401
  34233410msgid "Insert an endnote"
  34243411msgstr "Âìúêâàíå íà áåëåæêà â êðàÿ"
  34253412
  34263413#. MENU_STATUSLINE_INSERT_GRAPHIC
  3427 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1399
   3414#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1403
  34283415msgid "Insert an existing picture from another file"
  34293416msgstr "Âìúêâàíå íà ñúùåñòâóâàùî èçîáðàæåíèå îò äðóã äîêóìåíò"
   
  34313418#. TOOLBAR_STATUSLINE_IMG
  34323419#. TOOLBAR_TOOLTIP_IMG
  3433 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1402
   3420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1406
  34343421msgid "Insert an image into the document"
  34353422msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå â äîêóìåíòà"
  34363423
  34373424#. MENU_STATUSLINE_INSERT_BOOKMARK
  3438 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1404
   3425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1408
  34393426msgid "Insert bookmark"
  34403427msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà"
  34413428
  34423429#. DLG_Break_BreakTitle
  3443 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1406
   3430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1410
  34443431msgid "Insert break"
  34453432msgstr ""
  34463433
  34473434#. MENU_STATUSLINE_INSERT_CLIPART
  3448 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1408
   3435#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1412
  34493436msgid "Insert clipart"
  34503437msgstr "Âìúêâàíå íà êëèï÷å"
  34513438
  34523439#. DLG_Field_FieldTitle
  3453 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1410
   3440#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1414
  34543441msgid "Insert field"
  34553442msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå"
  34563443
  34573444#. MENU_STATUSLINE_INSERT_HYPERLINK
  3458 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1412
   3445#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1416
  34593446msgid "Insert hyperlink"
  34603447msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà"
  34613448
  34623449#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER_LRM
  3463 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1414
   3450#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1418
  34643451msgid "Insert left-to-right direction marker (LRM)"
  34653452msgstr ""
  34663453
  34673454#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER_RLM
  3468 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1416
   3455#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1420
  34693456msgid "Insert right-to-left direction marker (RLM)"
  34703457msgstr ""
   
  34723459#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL
  34733460#. TOOLBAR_TOOLTIP_INSERT_SYMBOL
  3474 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1419
   3461#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1423
  34753462msgid "Insert symbol"
  34763463msgstr "Âìúêâàíå íà çíàê"
  34773464
  34783465#. TOOLBAR_LABEL_INSERT_TABLE
  3479 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1421
   3466#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1425
  34803467msgid "Insert table"
  34813468msgstr "Âìúêâàíå íà òàáëèöà"
  34823469
  34833470#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_SUMROWS
  3484 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1423
   3471#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1427
  34853472msgid "Insert the Sum of a Table Column"
  34863473msgstr "Âìúêâàíå ñóìàòà íà ÷èñëàòà â êîëîíàòà"
  34873474
  34883475#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_SUMCOLS
  3489 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1425
   3476#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1429
  34903477msgid "Insert the Sum of a Table Row"
  34913478msgstr ""
  34923479
  34933480#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FILE
  3494 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1427
   3481#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1431
  34953482msgid "Insert the contents of another file"
  34963483msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà äðóã ôàéë"
  34973484
  34983485#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DATETIME
  3499 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1429
   3486#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1433
  35003487msgid "Insert the date and/or time"
  35013488msgstr "Âìúêâàíå íà äàòà è/èëè ÷àñ"
  35023489
  35033490#. MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE_SPECIAL
  3504 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1431
   3491#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1435
  35053492msgid "Insert unformatted clipboard contents"
  35063493msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà ìåæäèííèÿ áóôåð íåôîðìàòèðàíî"
  35073494
  35083495#. DLG_Options_Label_ViewUnprintable
  3509 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1433
   3496#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1437
  35103497msgid "Invisible &Layout Marks"
  35113498msgstr "Íåâèäèìè ñèìâîëè ïî &èçãëåäà"
   
  35153502#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_ITALIC
  35163503#. DLG_UFS_StyleItalic
  3517 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1437 po/tmp/xap_String_Id.h.h:453
   3504#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1441 po/tmp/xap_String_Id.h.h:453
  35183505msgid "Italic"
  35193506msgstr "Êóðñèâ"
  35203507
  35213508#. MENU_STATUSLINE_INSERT_GOTO_HYPERLINK
  3522 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1439
   3509#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1443
  35233510msgid "Jump to hyperlink"
  35243511msgstr ""
  35253512
  35263513#. DLG_Para_AlignJustified
  3527 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1441
   3514#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1445
  35283515msgid "Justified"
  35293516msgstr "Äâóñòðàííî"
  35303517
  35313518#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_JUSTIFY
  3532 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1443
   3519#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1447
  35333520msgid "Justify"
  35343521msgstr "Äâóñòðàííî"
   
  35363523#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY
  35373524#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_JUSTIFY
  3538 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1446
   3525#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1450
  35393526msgid "Justify paragraph"
  35403527msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà äâóñòðàííî"
  35413528
  35423529#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY
  3543 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1448
   3530#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1452
  35443531msgid "Justify the paragraph"
  35453532msgstr "Äâóñòðàííî ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà"
  35463533
  35473534#. DLG_Para_PushKeepWithNext
  3548 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1450
   3535#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1454
  35493536msgid "Keep with ne&xt"
  35503537msgstr "Ïðèëåïâàíå êúì ñëåäâàùèÿ"
  35513538
  35523539#. FIELD_PieceTable_Test
  3553 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1452
   3540#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1456
  35543541msgid "Kevins Test"
  35553542msgstr "Òåñò íà Êåâèí"
  35563543
  35573544#. FIELD_Document_Keywords
  3558 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1454
   3545#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1458
  35593546msgid "Keywords"
  35603547msgstr "Êëþ÷îâè äóìè"
  35613548
  35623549#. DLG_MetaData_Keywords_LBL
  3563 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1456
   3550#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1460
  35643551msgid "Keywords:"
  35653552msgstr "Êëþ÷îâè äóìè:"
   
  35673554#. DLG_Latex_LatexTitle
  35683555#. DLG_Latex_LatexEquation
  3569 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1459
   3556#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1463
  35703557msgid "LaTeX Equation"
  3571 msgstr ""
   3558msgstr "LaTeX-óðàâíåíèå"
  35723559
  35733560#. DLG_Lists_Indent
  3574 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1461
   3561#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1465
  35753562msgid "Label Align:"
  35763563msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà åòèêåòà:"
  35773564
  35783565#. DLG_FormatTOC_DetailsTop
  3579 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1463
   3566#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1467
  35803567msgid "Label Definitions"
  35813568msgstr ""
   
  35843571#. DLG_Options_Label_Language
  35853572#. FIELD_Document_Language
  3586 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1467
   3573#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1471
  35873574msgid "Language"
  35883575msgstr "Åçèê"
  35893576
  35903577#. DLG_Options_Label_LangSettings
  3591 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1469
   3578#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1473
  35923579msgid "Language settings"
  35933580msgstr "Íàñòðîéêè íà åçèê"
  35943581
  35953582#. DLG_MetaData_Languages_LBL
  3596 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1471
   3583#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1475
  35973584msgid "Language(s):"
  35983585msgstr "Åçèê(-öè):"
  35993586
  36003587#. DLG_Options_Label_Layout
  3601 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1473
   3588#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1477
  36023589msgid "Layout"
  36033590msgstr "Èçãëåä"
  36043591
  36053592#. DLG_FormatTOC_LayoutDetails
  3606 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1475
   3593#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1479
  36073594msgid "Layout Details"
  36083595msgstr ""
  36093596
  36103597#. DLG_Tab_Label_Leader
  3611 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1477
   3598#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1481
  36123599msgid "Leader"
  36133600msgstr "Ëèäåð"
   
  36173604#. DLG_PageNumbers_Left
  36183605#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_LEFT
  3619 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1482
   3606#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1486
  36203607msgid "Left"
  36213608msgstr "Îòëÿâî"
  36223609
  36233610#. LeftIndentStatus
  3624 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1484
   3611#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1488
  36253612#, c-format
  36263613msgid "Left Indent [%s]"
   
  36283615
  36293616#. LeftIndentTextIndentStatus
  3630 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1486
   3617#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1490
  36313618#, c-format
  36323619msgid "Left Indent [%s] First Line Indent [%s]"
   
  36343621
  36353622#. LeftMarginStatus
  3636 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1488
   3623#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1492
  36373624#, c-format
  36383625msgid "Left Margin [%s]"
   
  36403627
  36413628#. TabToggleLeftTab
  3642 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1490
   3629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1494
  36433630msgid "Left Tab"
  36443631msgstr "Ëÿâà òàáóëàöèÿ"
   
  36463633#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_LEFT
  36473634#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_LEFT
  3648 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1493
   3635#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1497
  36493636msgid "Left alignment"
  36503637msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå îòëÿâî"
  36513638
  36523639#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_LEFT
  3653 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1495
   3640#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1499
  36543641msgid "Left-align the paragraph"
  36553642msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà îòëÿâî"
  36563643
  36573644#. DLG_FormatTOC_Level1
  3658 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1497
   3645#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1501
  36593646msgid "Level 1"
  36603647msgstr "Íèâî 1"
  36613648
  36623649#. DLG_FormatTOC_Level2
  3663 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1499
   3650#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1503
  36643651msgid "Level 2"
  36653652msgstr "Íèâî 2"
  36663653
  36673654#. DLG_FormatTOC_Level3
  3668 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1501
   3655#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1505
  36693656msgid "Level 3"
  36703657msgstr "Íèâî 3"
  36713658
  36723659#. DLG_FormatTOC_Level4
  3673 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1503
   3660#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1507
  36743661msgid "Level 4"
  36753662msgstr "Íèâî 4"
  36763663
  36773664#. DLG_Lists_DelimiterString
  3678 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1505
   3665#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1509
  36793666msgid "Level Delimiter:"
  36803667msgstr "Ðàçäåëèòåë çà íèâî:"
  36813668
  36823669#. DLG_Lists_Level
  3683 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1507
   3670#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1511
  36843671msgid "Level:"
  36853672msgstr "Íèâî:"
  36863673
  36873674#. DLG_Para_LabelLineSpacing
  3688 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1509
   3675#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1513
  36893676msgid "Li&ne spacing:"
  36903677msgstr "&Ðàçñòîÿíèå ìåæäó ðåäîâåòå:"
  36913678
  36923679#. DLG_Goto_Target_Line
  3693 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1511
   3680#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1515
  36943681msgid "Line"
  36953682msgstr "Ðåä"
  36963683
  36973684#. FIELD_Numbers_LineCount
  3698 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1513
   3685#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1517
  36993686msgid "Line Count"
  37003687msgstr "Áðîé ðåäîâå"
  37013688
  37023689#. MENU_STATUSLINE_FMT_TOPLINE
  3703 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1515
   3690#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1519
  37043691msgid "Line above the selection (toggle)"
  37053692msgstr "Ïîñòàâÿíå/ìàõàíå íà ÷åðòà íàä èçáðàíîòî"
  37063693
  37073694#. DLG_Para_TabLabelLineAndPageBreaks
  3708 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1517
  3709 #, fuzzy
   3695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1521
  37103696msgid "Line and Page Breaks"
  3711 msgstr "Êðàé íà &ðåä è ñòðàíèöà"
   3697msgstr "Êðàé íà ðåä è ñòðàíèöà"
  37123698
  37133699#. MENU_STATUSLINE_FMT_BOTTOMLINE
  3714 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1519
   3700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1523
  37153701msgid "Line below the selection (toggle)"
  37163702msgstr "Ïîñòàâÿíå/ìàõàíå·íà·÷åðòà ïîä èçáðàíîòî"
  37173703
  37183704#. DLG_Column_Line_Between
  3719 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1521
   3705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1525
  37203706msgid "Line between"
  37213707msgstr "Ðàçäåëåíè ñ ëèíèÿ"
  37223708
  37233709#. DLG_WordCount_Lines
  3724 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1523
   3710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1527
  37253711msgid "Lines:"
  37263712msgstr "Ðåäîâå:"
  37273713
  37283714#. DLG_Styles_List
  3729 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1525
   3715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1529
  37303716msgid "List"
  37313717msgstr "Ñïèñúê"
  37323718
  37333719#. FIELD_Numbers_ListLabel
  3734 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1527
   3720#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1531
  37353721msgid "List Label"
  37363722msgstr "Åòèêåò íà ñïèñúêà"
  37373723
  37383724#. DLG_Lists_PageProperties
  3739 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1529
   3725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1533
  37403726msgid "List Properties"
  37413727msgstr ""
  37423728
  37433729#. DLG_Stylist_ListStyles
  3744 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1531
   3730#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1535
  37453731msgid "List Styles"
  37463732msgstr "Ñïèñúê ñúñ ñòèëîâå"
  37473733
  37483734#. DLG_Lists_Title
  3749 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1533
   3735#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1537
  37503736msgid "Lists for "
  37513737msgstr "Ñïèñúöè çà "
  37523738
  37533739#. MENU_STATUSLINE_VIEW_LOCK_TB_LAYOUT
  3754 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1535
   3740#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1539
  37553741msgid "Lock the layout of the current toolbars"
  37563742msgstr ""
   
  37583744#. DLG_Lists_Lower_Case_List
  37593745#. STYLE_LOWERCASELIST
  3760 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1537 po/tmp/xap_String_Id.h.h:489
   3746#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1541 po/tmp/xap_String_Id.h.h:489
  37613747msgid "Lower Case List"
  37623748msgstr "Ìàëêè áóêâè"
   
  37643750#. DLG_Lists_Lower_Roman_List
  37653751#. STYLE_LOWERROMANLIST
  3766 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1539 po/tmp/xap_String_Id.h.h:491
   3752#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1543 po/tmp/xap_String_Id.h.h:491
  37673753msgid "Lower Roman List"
  37683754msgstr "Ìàëêè ðèìñêè"
  37693755
  37703756#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_MERGE_DOCUMENTS
  3771 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1541
   3757#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1545
  37723758msgid "M&erge documents"
  37733759msgstr "&Ñëèâàíå íà äîêóìåíòèòå"
   
  37753761#. FIELD_Application_MailMerge
  37763762#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_MAILMERGE
  3777 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1544
   3763#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1548
  37783764msgid "Mail Merge"
  37793765msgstr ""
  37803766
  37813767#. MENU_STATUSLINE_FMT_BOLD
  3782 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1546
   3768#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1550
  37833769msgid "Make the selection bold (toggle)"
  37843770msgstr "Ïî÷åðíÿâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
  37853771
  37863772#. MENU_STATUSLINE_FMT_ITALIC
  3787 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1548
   3773#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1552
  37883774msgid "Make the selection italic (toggle)"
  37893775msgstr "Èçáðàíîòî - â êóðñèâ (ñìÿíà)"
  37903776
  37913777#. MENU_STATUSLINE_FMT_SUBSCRIPT
  3792 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1550
   3778#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1554
  37933779msgid "Make the selection subscript (toggle)"
  37943780msgstr "Èçáðàíîòî - â äîëåí èíäåêñ (ñìÿíà)"
  37953781
  37963782#. MENU_STATUSLINE_FMT_SUPERSCRIPT
  3797 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1552
   3783#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1556
  37983784msgid "Make the selection superscript (toggle)"
  37993785msgstr "Èçáðàíîòî - â ãîðåí èíäåêñ (ñìÿíà)"
  38003786
  38013787#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS
  3802 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1554
   3788#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1558
  38033789msgid "Manage changes in document"
  38043790msgstr "Óïðàâëåíèå íà ïðîìåíèòå â äîêóìåíòà"
  38053791
  38063792#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_PLUGINS
  3807 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1556
   3793#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1560
  38083794msgid "Manage plugins"
  38093795msgstr "Óïðàâëåíèå íà ïðèñòàâêèòå"
  38103796
  38113797#. DLG_PageSetup_Margin
  3812 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1558
   3798#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1562
  38133799msgid "Margin"
  38143800msgstr ""
  38153801
  38163802#. DLG_MarkRevisions_Title
  3817 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1560
   3803#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1564
  38183804msgid "Mark Revisions"
  38193805msgstr ""
  38203806
  38213807#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MARK
  3822 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1562
   3808#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1566
  38233809msgid "Mark changes as you type"
  38243810msgstr "Îòáåëÿçâàíå íà ïðîìåíèòå ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
  38253811
  38263812#. FIELD_PieceTable_MartinTest
  3827 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1564
   3813#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1568
  38283814msgid "Martins Test"
  38293815msgstr "Òåñò íà Ìàðòèí"
  38303816
  38313817#. DLG_Column_Size
  3832 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1566
   3818#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1570
  38333819msgid "Max Column size"
  38343820msgstr "Ìàêñ. ðàçìåð íà êîëîíà"
  38353821
  38363822#. DLG_MergeCells_Above
  3837 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1568
   3823#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1572
  38383824msgid "Merge Above"
  38393825msgstr ""
  38403826
  38413827#. DLG_MergeCells_Below
  3842 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1570
   3828#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1574
  38433829msgid "Merge Below"
  38443830msgstr ""
   
  38473833#. DLG_MergeCells_Frame
  38483834#. MENU_STATUSLINE_TABLE_MERGE_CELLS
  3849 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1574
   3835#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1578
  38503836msgid "Merge Cells"
  38513837msgstr "Ñëèâàíå íà êëåòêè"
  38523838
  38533839#. DLG_MergeCells_Left
  3854 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1576
   3840#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1580
  38553841msgid "Merge Left"
  38563842msgstr ""
  38573843
  38583844#. DLG_MergeCells_Right
  3859 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1578
   3845#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1582
  38603846msgid "Merge Right"
  38613847msgstr ""
  38623848
  38633849#. TOOLBAR_LABEL_MERGEABOVE
  3864 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1580
   3850#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1584
  38653851msgid "Merge above"
  38663852msgstr ""
  38673853
  38683854#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MERGE_DOCUMENTS
  3869 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1582
   3855#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1586
  38703856msgid "Merge another document into the active document using revision marks"
  38713857msgstr ""
  38723858
  38733859#. TOOLBAR_LABEL_MERGEBELOW
  3874 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1584
   3860#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1588
  38753861msgid "Merge below"
  38763862msgstr ""
   
  38793865#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGE_CELLS
  38803866#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGE_CELLS
  3881 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1588
   3867#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1592
  38823868msgid "Merge cells"
  38833869msgstr "Ñëèâàíå íà êëåòêè"
  38843870
  38853871#. TOOLBAR_LABEL_MERGELEFT
  3886 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1590
   3872#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1594
  38873873msgid "Merge left"
  38883874msgstr ""
  38893875
  38903876#. TOOLBAR_LABEL_MERGERIGHT
  3891 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1592
   3877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1596
  38923878msgid "Merge right"
  38933879msgstr ""
   
  38953881#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEABOVE
  38963882#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGEABOVE
  3897 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1595
   3883#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1599
  38983884msgid "Merge with cell above"
  38993885msgstr ""
   
  39013887#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEBELOW
  39023888#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGEBELOW
  3903 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1598
   3889#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1602
  39043890msgid "Merge with cell below"
  39053891msgstr ""
   
  39073893#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGELEFT
  39083894#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGELEFT
  3909 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1601
   3895#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1605
  39103896msgid "Merge with left cell"
  39113897msgstr ""
   
  39133899#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGERIGHT
  39143900#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGERIGHT
  3915 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1604
   3901#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1608
  39163902msgid "Merge with right cell"
  39173903msgstr ""
  39183904
  39193905#. FIELD_DateTime_MilTime
  3920 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1606
   3906#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1610
  39213907msgid "Military Time"
  39223908msgstr "24 ÷àñîâî âðåìå"
  39233909
  39243910#. DLG_Options_TabLabel_Misc
  3925 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1608
   3911#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1612
  39263912msgid "Misc."
  39273913msgstr "Ðàçíè"
  39283914
  39293915#. DLG_Stylist_MiscStyles
  3930 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1610
   3916#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1614
  39313917msgid "Miscellaneous Styles"
  39323918msgstr ""
  39333919
  39343920#. DLG_Styles_ModifyTitle
  3935 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1612
   3921#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1616
  39363922msgid "Modify Styles"
  39373923msgstr "Ïðîìÿíà íà ñòèëîâå"
  39383924
  39393925#. DLG_Styles_Modify
  3940 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1614
   3926#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1618
  39413927msgid "Modify..."
  39423928msgstr "Ïðîìåíÿíå..."
  39433929
  39443930#. FIELD_DateTime_MonthDayYear
  3945 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1616
   3931#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1620
  39463932msgid "Month Day, Year"
  39473933msgstr "Ìåñåö Äåí, Ãîäèíà"
  39483934
  39493935#. MENU_STATUSLINE_EDIT_GOTO
  3950 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1618
   3936#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1622
  39513937msgid "Move the insertion point to a specific location"
  39523938msgstr "Ïðåìåñòâàíå òî÷êàòà íà âìúêâàíå íà îïðåäåëåíî ìÿñòî"
  39533939
  39543940#. FIELD_DateTime_MthDayYear
  3955 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1620
   3941#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1624
  39563942msgid "Mth. Day, Year"
  39573943msgstr "Ìåñ. Äåí, Ãîäèíà"
  39583944
  39593945#. DLG_Para_SpacingMultiple
  3960 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1622
   3946#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1626
  39613947msgid "Multiple"
  39623948msgstr "Ïðåç ðåäîâå"
  39633949
  39643950#. TOOLBAR_LABEL_FILE_NEW
  3965 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1624
   3951#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1628
  39663952msgid "New"
  39673953msgstr "Íîâ"
  39683954
  39693955#. DLG_NEW_Title
  3970 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1626
   3956#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1630
  39713957msgid "New Document"
  39723958msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
  39733959
  39743960#. DLG_Lists_New_List_Label
  3975 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1628
   3961#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1632
  39763962msgid "New List Label"
  39773963msgstr "Íîâ åòèêåò íà ñïèñúê"
  39783964
  39793965#. DLG_Lists_New_List_Type
  3980 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1630
   3966#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1634
  39813967msgid ""
  39823968"New List \n"
   
  39873973
  39883974#. DLG_Lists_Starting_Value
  3989 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1632
   3975#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1636
  39903976msgid ""
  39913977"New Starting \n"
   
  39963982
  39973983#. DLG_Styles_NewTitle
  3998 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1634
   3984#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1638
  39993985msgid "New Style"
  40003986msgstr "Íîâ ñòèë"
  40013987
  40023988#. DLG_Styles_New
  4003 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1636
   3989#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1640
  40043990msgid "New..."
  40053991msgstr "Íîâ..."
  40063992
  40073993#. DLG_Goto_Btn_Next
  4008 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1638
   3994#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1642
  40093995msgid "Next >>"
  40103996msgstr "Ñëåäâàùî >>"
  40113997
  40123998#. DLG_NEW_NoFile
  4013 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1640
   3999#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1644
  40144000msgid "No File"
  40154001msgstr "Íÿìà ôàéë"
  40164002
  40174003#. DLG_Lists_FoldingLevel0
  4018 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1642
   4004#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1646
  40194005msgid "No Folding"
  40204006msgstr ""
  40214007
  40224008#. DLG_Styles_ErrNoStyle
  4023 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1644
   4009#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1648
  40244010msgid ""
  40254011"No Style selected \n"
   
  40304016
  40314017#. SCRIPT_NOSCRIPTS
  4032 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1646
   4018#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1650
  40334019msgid "No scripts found"
  40344020msgstr "Íå ñà îòêðèòè ñêðèïòîâå"
   
  40384024#. DLG_Tab_Radio_NoAlign
  40394025#. DLG_Lists_Type_none
  4040 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1651
   4026#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1655
  40414027msgid "None"
  40424028msgstr "Áåç"
  40434029
  40444030#. TOOLBAR_LABEL_PARA_0BEFORE
  4045 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1653
   4031#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1657
  40464032msgid "None before"
  40474033msgstr ""
  40484034
  40494035#. MENU_STATUSLINE_VIEW_NORMAL
  4050 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1655
   4036#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1659
  40514037msgid "Normal View"
  40524038msgstr "Íîðìàëåí èçãëåä"
  40534039
  40544040#. DLG_Spell_UnknownWord
  4055 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1657
   4041#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1661
  40564042msgid "Not in dictionary&:"
  40574043msgstr " ðå÷íèêà &íÿìà "
  40584044
  40594045#. DLG_Stylist_FootnoteStyles
  4060 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1659
   4046#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1663
  40614047msgid "Note Styles"
  40624048msgstr ""
  40634049
  40644050#. DLG_Column_Number_Cols
  4065 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1661
   4051#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1665
  40664052msgid "Number of Columns"
  40674053msgstr "Áðîé êîëîíè"
  40684054
  40694055#. FIELD_Numbers_PagesCount
  4070 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1663
   4056#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1667
  40714057msgid "Number of Pages"
  40724058msgstr "Áðîé ñòðàíèöè"
  40734059
  40744060#. DLG_Column_Number
  4075 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1665
   4061#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1669
  40764062msgid "Number of columns"
  40774063msgstr "Áðîé êîëîíè"
  40784064
  40794065#. DLG_InsertTable_NumCols
  4080 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1667
   4066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1671
  40814067msgid "Number of columns:"
  40824068msgstr "Áðîé êîëîíè:"
  40834069
  40844070#. DLG_InsertTable_NumRows
  4085 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1669
   4071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1673
  40864072msgid "Number of rows:"
  40874073msgstr "Áðîé ðåäîâå:"
  40884074
  40894075#. DLG_Lists_Type_numbered
  4090 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1671
   4076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1675
  40914077msgid "Numbered"
  40924078msgstr "Íîìåðèðàí"
   
  40944080#. DLG_Lists_Numbered_List
  40954081#. STYLE_NUMBER_LIST
  4096 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1673 po/tmp/xap_String_Id.h.h:531
   4082#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1677 po/tmp/xap_String_Id.h.h:533
  40974083msgid "Numbered List"
  40984084msgstr "Àðàáñêè öèôðè"
   
  41034089#. TOOLBAR_STATUSLINE_LISTS_NUMBERS
  41044090#. TOOLBAR_TOOLTIP_LISTS_NUMBERS
  4105 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1679
   4091#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1683
  41064092msgid "Numbering"
  41074093msgstr "Íîìåðèðàíå"
  41084094
  41094095#. FIELD_Type_Numbers
  4110 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1681
   4096#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1685
  41114097msgid "Numbers"
  41124098msgstr "×èñëà"
  41134099
  41144100#. InsertModeFieldOVR
  4115 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1683
   4101#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1687
  41164102msgid "OVR"
  41174103msgstr "ÂÐÕÓ"
  41184104
  41194105#. DLG_Column_One
  4120 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1685
   4106#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1689
  41214107msgid "One"
  41224108msgstr "Åäíà"
  41234109
  41244110#. MENU_LABEL_FILE_IMPORT
  4125 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1687
   4111#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1691
  41264112msgid "Op&en Copy"
  41274113msgstr "Îò&âàðÿíå íà êîïèå"
  41284114
  41294115#. TOOLBAR_LABEL_FILE_OPEN
  4130 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1689
   4116#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1693
  41314117msgid "Open"
  41324118msgstr "Îòâàðÿíå"
  41334119
  41344120#. MENU_LABEL_OPEN_TEMPLATE
  4135 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1691
   4121#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1695
  41364122msgid "Open Template"
  41374123msgstr "Îòâîðè Øàáëîí"
  41384124
  41394125#. MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORT
  4140 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1693
   4126#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1697
  41414127msgid "Open a document by making a copy"
  41424128msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò ñ êîïèðàíå"
  41434129
  41444130#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT
  4145 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1695
   4131#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1699
  41464132msgid "Open a recently used document"
  41474133msgstr "Îòâàðÿíå íà ñêîðî èçïîëçâàí äîêóìåíò"
   
  41514137#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_OPEN
  41524138#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_OPEN
  4153 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1700
   4139#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1704
  41544140msgid "Open an existing document"
  41554141msgstr "Îòâàðÿíå íà ñúùåñòâóâàù äîêóìåíò"
  41564142
  41574143#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_NEW
  4158 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1702
   4144#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1706
  41594145msgid "Open another window for the document"
  41604146msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíòà â íîâ ïðîçîðåö"
   
  41694155#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_8
  41704156#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_9
  4171 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1712
   4157#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1716
  41724158msgid "Open this document"
  41734159msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíòà"
  41744160
  41754161#. DLG_PageSetup_Orient
  4176 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1714
   4162#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1718
  41774163msgid "Orientation..."
  41784164msgstr "Ðàçïîëîæåíèå..."
  41794165
  41804166#. DLG_Options_TabLabel_Other
  4181 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1716
   4167#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1720
  41824168msgid "Other"
  41834169msgstr "Äðóãî"
  41844170
  41854171#. MSG_IE_NoMemory
  4186 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1718
   4172#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1722
  41874173#, c-format
  41884174msgid "Out of memory attempting to open %s"
   
  41934179#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_OVERLINE
  41944180#. DLG_UFS_OverlineCheck
  4195 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1722 po/tmp/xap_String_Id.h.h:545
   4181#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1726 po/tmp/xap_String_Id.h.h:547
  41964182msgid "Overline"
  41974183msgstr "Íàä÷åðòàí"
  41984184
  41994185#. MENU_STATUSLINE_FMT_OVERLINE
  4200 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1724
   4186#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1728
  42014187msgid "Overline the selection (toggle)"
  42024188msgstr "×åðòà íàä èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
  42034189
  42044190#. MENU_LABEL_FILE_PROPERTIES
  4205 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1726
   4191#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1730
  42064192msgid "P&roperties"
  42074193msgstr "&Íàñòðîéêè"
  42084194
  42094195#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_PURGE
  4210 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1728
  4211 #, fuzzy
   4196#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1732
  42124197msgid "P&urge revisions"
  4213 msgstr "&Ïîêàçâàíå íà ðåâèçèèòå"
   4198msgstr "Èç&÷èñòâàíå íà ðåâèçèèòå"
  42144199
  42154200#. MENU_LABEL_EDIT_PASTE_SPECIAL
  4216 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1730
   4201#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1734
  42174202msgid "Pa&ste Unformatted"
  42184203msgstr "Â&ìúêâàíå íåôîðìàòèðàíî"
   
  42204205#. DLG_Goto_Target_Page
  42214206#. DLG_PageSetup_Page
  4222 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1733
   4207#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1737
  42234208msgid "Page"
  42244209msgstr "Ñòðàíèöà"
  42254210
  42264211#. DLG_Para_PushPageBreakBefore
  4227 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1735
   4212#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1739
  42284213msgid "Page &break before"
  42294214msgstr "Êðàé íà &ñòðàíèöà ïðåäè "
  42304215
  42314216#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND
  4232 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1737
   4217#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1741
  42334218msgid "Page Background"
  42344219msgstr "Ôîí íà ñòðàíèöàòà"
  42354220
  42364221#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND_PAGE_COLOR
  4237 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1739
   4222#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1743
  42384223msgid "Page C&olor"
  42394224msgstr "&Öâÿò íà ôîíà íà ñòðàíèöàòà"
  42404225
  42414226#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND_PAGE_IMAGE
  4242 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1741
   4227#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1745
  42434228msgid "Page Image"
  42444229msgstr "Ôîíîâî èçîáðàæåíèå íà ñòðàíèöàòà"
  42454230
  42464231#. MENU_LABEL_INSERT_PAGENO
  4247 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1743
   4232#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1747
  42484233msgid "Page N&umbers"
  42494234msgstr "Íîìåðà íà &ñòðàíèöè"
  42504235
  42514236#. FIELD_Numbers_PageNumber
  4252 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1745
   4237#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1749
  42534238msgid "Page Number"
  42544239msgstr "Íîìåð íà ñòðàíèöà"
  42554240
  42564241#. DLG_HdrFtr_PageNumberProperties
  4257 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1747
   4242#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1751
  42584243msgid "Page Number Properties"
  42594244msgstr "Íàñòðîéêè íà íîìåðèðàíåòî íà ñòðàíèöèòå"
  42604245
  42614246#. DLG_PageNumbers_Title
  4262 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1749
   4247#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1753
  42634248msgid "Page Numbers"
  42644249msgstr "Íîìåðà íà ñòðàíèöè"
  42654250
  42664251#. FIELD_Numbers_PageReference
  4267 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1751
   4252#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1755
  42684253msgid "Page Reference"
  42694254msgstr "Ïðåïðàòêà êúì ñòðàíèöà"
  42704255
  42714256#. MENU_LABEL_FILE_PAGESETUP
  4272 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1753
   4257#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1757
  42734258msgid "Page Set&up"
  42744259msgstr "&Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöà"
  42754260
  42764261#. DLG_PageSetup_Title
  4277 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1755
   4262#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1759
  42784263msgid "Page Setup"
  42794264msgstr "Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöà"
  42804265
  42814266#. PageInfoField
  4282 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1757
   4267#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1761
  42834268#, c-format
  42844269msgid "Page: %d/%d"
   
  42864271
  42874272#. DLG_WordCount_Pages
  4288 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1759
   4273#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1763
  42894274msgid "Pages:"
  42904275msgstr "Ñòðàíèöè:"
  42914276
  42924277#. DLG_Para_LabelPagination
  4293 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1761
   4278#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1765
  42944279msgid "Pagination"
  42954280msgstr "Ñòðàíèðàíå"
  42964281
  42974282#. DLG_PageSetup_Paper_Size
  4298 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1763
   4283#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1767
  42994284msgid "Paper Si&ze:"
  43004285msgstr "Ðàçìåð íà &õàðòèÿòà:"
  43014286
  43024287#. DLG_PageSetup_Paper
  4303 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1765
   4288#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1769
  43044289msgid "Paper..."
  43054290msgstr "Õàðòèÿ..."
   
  43074292#. DLG_Styles_ModifyParagraph
  43084293#. DLG_Para_ParaTitle
  4309 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1768
   4294#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1772
  43104295msgid "Paragraph"
  43114296msgstr "Àáçàö"
  43124297
  43134298#. FIELD_Numbers_ParaCount
  4314 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1770
   4299#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1774
  43154300msgid "Paragraph Count"
  43164301msgstr "Áðîé àáçàöè"
  43174302
  43184303#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DOM_DIRECTION
  4319 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1772
   4304#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1776
  43204305msgid "Paragraph Direction"
  43214306msgstr "Ïîñîêà íà àáçàö"
  43224307
  43234308#. DLG_Styles_ParaPrev
  4324 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1774
   4309#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1778
  43254310msgid "Paragraph Preview"
  43264311msgstr "Ïðåãëåä íà àáçàö"
  43274312
  43284313#. DLG_WordCount_Paragraphs
  4329 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1776
   4314#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1780
  43304315msgid "Paragraphs:"
  43314316msgstr "Àáçàöè:"
  43324317
  43334318#. WORD_PassRequired
  4334 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1778
   4319#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1782
  43354320msgid "Password required, this is an encrypted document"
  43364321msgstr "Èçèñêâà ñå ïàðîëà, òîâà å çàêîäèðàí äîêóìåíò"
   
  43394324#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_PASTE
  43404325#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_PASTE
  4341 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1782
   4326#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1786
  43424327msgid "Paste"
  43434328msgstr "Âìúêâàíå"
  43444329
  43454330#. DLG_MetaData_TAB_Permission
  4346 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1784
   4331#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1788
  43474332msgid "Permissions"
  43484333msgstr "Ïðàâà"
  43494334
  43504335#. DLG_Goto_Target_Picture
  4351 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1786
   4336#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1790
  43524337msgid "Picture"
  43534338msgstr "Èçîáðàæåíèå"
  43544339
  43554340#. FIELD_Type_PieceTable
  4356 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1788
   4341#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1792
  43574342msgid "Piece Table"
  43584343msgstr "Òàáëèöà îò ÷àñòè"
  43594344
  43604345#. DLG_FormatFootnotes_EndPlaceEndDoc
  4361 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1790
   4346#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1794
  43624347msgid "Place at end of document"
  43634348msgstr "Ïîñòàâÿíå â êðàÿ íà äîêóìåíòà"
  43644349
  43654350#. DLG_FormatFootnotes_EndPlaceEndSec
  4366 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1792
   4351#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1796
  43674352msgid "Place at end of section"
  43684353msgstr "Ïîñòàâÿíå â êðàÿ íà ðàçäåëà"
  43694354
  43704355#. DLG_FormatFootnotes_EndPlacement
  4371 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1794
   4356#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1798
  43724357msgid "Placement"
  43734358msgstr "Ðàçïîëîæåíèå"
   
  43754360#. DLG_Tab_Label_Position
  43764361#. DLG_PageNumbers_Position_No_Colon
  4377 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1797
   4362#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1801
  43784363msgid "Position"
  43794364msgstr "Ðàçïîëîæåíèå"
  43804365
  43814366#. DLG_FormatFrame_PositionTo
  4382 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1799
   4367#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1803
  43834368msgid "Position Text Box"
  43844369msgstr "Ðàçïîëîæåíèå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
  43854370
  43864371#. DLG_FormatFrame_SetToColumn
  4387 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1801
   4372#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1805
  43884373msgid "Position to Column"
  43894374msgstr ""
  43904375
  43914376#. DLG_FormatFrame_SetToPage
  4392 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1803
   4377#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1807
  43934378msgid "Position to Page"
  43944379msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî ñòðàíèöàòà"
  43954380
  43964381#. DLG_FormatFrame_SetToParagraph
  4397 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1805
   4382#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1809
  43984383msgid "Position to Paragraph"
  43994384msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî àáçàöà"
  44004385
  44014386#. DLG_PageNumbers_Position
  4402 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1807
   4387#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1811
  44034388msgid "Position:"
  44044389msgstr "Ðàçïîëîæåíèå:"
  44054390
  44064391#. MENU_LABEL_TOOLS_OPTIONS
  4407 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1809
   4392#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1813
  44084393msgid "Pr&eferences"
  44094394msgstr "&Íàñòðîéêè"
   
  44114396#. DLG_Options_TabLabel_Preferences
  44124397#. DLG_Options_Label_Schemes
  4413 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1812
   4398#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1816
  44144399msgid "Preference Schemes"
  44154400msgstr "Çàïîìíåíè íàñòðîéêè"
  44164401
  44174402#. DLG_Options_OptionsTitle
  4418 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1814
   4403#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1818
  44194404msgid "Preferences"
  44204405msgstr "Íàñòðîéêè"
   
  44284413#. DLG_PageNumbers_Preview
  44294414#. DLG_Zoom_PreviewFrame
  4430 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1822 po/tmp/xap_String_Id.h.h:575
   4415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1826 po/tmp/xap_String_Id.h.h:577
  44314416msgid "Preview"
  44324417msgstr "Ïðåãëåä"
   
  44344419#. MENU_STATUSLINE_WEB_WEBPREVIEW
  44354420#. MENU_STATUSLINE_WEB_SAVEASWEB
  4436 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1825
   4421#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1829
  44374422msgid "Preview the document as a web page"
  44384423msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà êàòî èíòåðíåò-ñòðàíèöà"
   
  44414426#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_PRINT_PREVIEW
  44424427#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_PRINT_PREVIEW
  4443 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1829
   4428#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1833
  44444429msgid "Preview the document before printing"
  44454430msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà ïðåäè îòïå÷àòâàíå"
  44464431
  44474432#. DLG_Para_PreviewPrevParagraph
  4448 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1831
   4433#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1835
  44494434msgid ""
  44504435"Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph "
   
  44574442#. DLG_UP_PrintTitle
  44584443#. DLG_UP_PrintButton
  4459 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1833 po/tmp/xap_String_Id.h.h:580
   4444#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1837 po/tmp/xap_String_Id.h.h:582
  44604445msgid "Print"
  44614446msgstr "Ïå÷àò"
  44624447
  44634448#. MENU_LABEL_FILE_PRINT_DIRECTLY
  4464 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1835
   4449#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1839
  44654450msgid "Print &directly"
  44664451msgstr "&Äèðåêòåí ïå÷àò"
  44674452
  44684453#. MENU_STATUSLINE_VIEW_PRINT
  4469 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1837
   4454#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1841
  44704455msgid "Print Layout"
  44714456msgstr "Èçãëåä çà ïå÷àò"
  44724457
  44734458#. MENU_LABEL_FILE_PRINT_PREVIEW
  4474 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1839
   4459#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1843
  44754460msgid "Print P&review"
  44764461msgstr "Ï&ðåãëåä çà ïå÷àò"
  44774462
  44784463#. TOOLBAR_LABEL_FILE_PRINT_PREVIEW
  4479 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1841
   4464#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1845
  44804465msgid "Print Preview"
  44814466msgstr "Ïðåãëåä çà ïå÷àò"
  44824467
  44834468#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT
  4484 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1843
   4469#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1847
  44854470msgid "Print all or part of the document"
  44864471msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà öåëèÿ äîêóìåíò èëè ÷àñò îò íåãî"
   
  44884473#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_PRINT
  44894474#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_PRINT
  4490 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1846
   4475#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1850
  44914476msgid "Print the document"
  44924477msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà äîêóìåíòà"
  44934478
  44944479#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_DIRECTLY
  4495 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1848
   4480#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1852
  44964481msgid "Print using the internal PS driver"
  44974482msgstr "Èçïîëçâàíå íà âúòðåøíèÿ PS äðàéâåð"
  44984483
  44994484#. MSG_PrintingDoc
  4500 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1850
   4485#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1854
  45014486msgid "Printing Document.."
  45024487msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà äîêóìåíòà..."
  45034488
  45044489#. MSG_PrintStatus
  4505 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1852
   4490#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1856
  45064491#, c-format
  45074492msgid "Printing page %d of %d"
   
  45094494
  45104495#. FIELD_Document_Publisher
  4511 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1854
   4496#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1858
  45124497msgid "Publisher"
  45134498msgstr "Èçäàòåë"
  45144499
  45154500#. DLG_MetaData_Publisher_LBL
  4516 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1856
   4501#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1860
  45174502msgid "Publisher:"
  45184503msgstr "Èçäàòåë:"
  45194504
  45204505#. MENU_LABEL_EDIT_REPLACE
  4521 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1858
   4506#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1862
  45224507msgid "R&eplace"
  45234508msgstr "&Çàìÿíà"
  45244509
  45254510#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DD_RTL
  4526 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1860
   4511#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1864
  45274512msgid "RTL &Paragraph"
  45284513msgstr "&Àáçàö ñ ïîñîêà îòäÿñíî íàëÿâî"
  45294514
  45304515#. DLG_FR_ReplaceWithLabel
  4531 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1862
   4516#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1866
  45324517msgid "Re&place with:"
  45334518msgstr "&Çàìÿíà ñ:"
  45344519
  45354520#. DLG_FR_ReverseFind
  4536 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1864
   4521#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1868
  45374522msgid "Re&verse find"
  45384523msgstr "Òúðñåíå &íàçàä"
  45394524
  45404525#. MENU_LABEL_FILE_REVERT
  4541 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1866
   4526#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1870
  45424527msgid "Re&vert"
  45434528msgstr "&Âúçñòàíîâÿâàíå"
  45444529
  45454530#. MENU_LABEL_FILE_RECENT
  4546 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1868
   4531#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1872
  45474532msgid "Recent &Files"
  45484533msgstr "Ñêîðî &èçïîëçâàíè ôàéëîâå"
  45494534
  45504535#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_REDO
  4551 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1870
   4536#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1874
  45524537msgid "Redo"
  45534538msgstr "Íàïðåä"
   
  45554540#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REDO
  45564541#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REDO
  4557 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1873
   4542#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1877
  45584543msgid "Redo editing"
  45594544msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ïîñëåäíàòà ðåäàêöèÿ"
  45604545
  45614546#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REDO
  4562 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1875
   4547#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1879
  45634548msgid "Redo previously undone editing"
  45644549msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà îòìåíåíî ïðåäè äåéñòâèå"
   
  45664551#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_MENU
  45674552#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM
  4568 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1878
   4553#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1882
  45694554msgid "Reduce or enlarge the document display"
  45704555msgstr "Íàìàëÿâàíå/óâåëè÷àâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà"
  45714556
  45724557#. DLG_MetaData_Relation_LBL
  4573 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1880
   4558#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1884
  45744559msgid "Relation:"
  45754560msgstr ""
  45764561
  45774562#. DLG_Styles_RemoveButton
  4578 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1882
   4563#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1886
  45794564msgid "Remove"
  45804565msgstr "Ïðåìàõâàíå"
   
  45844569#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER
  45854570#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REMOVEFOOTER
  4586 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1887
   4571#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1891
  45874572msgid "Remove Footer"
  45884573msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë"
   
  45924577#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER
  45934578#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REMOVEHEADER
  4594 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1892
   4579#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1896
  45954580msgid "Remove Header"
  45964581msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë"
  45974582
  45984583#. DLG_Styles_RemoveLab
  4599 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1894
   4584#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1898
  46004585msgid "Remove Property from Style"
  46014586msgstr "Ïðåìàõâàíå ñâîéñòâî íà ñòèëà"
  46024587
  46034588#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_REMOVE
  4604 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1896
  4605 #, fuzzy
   4589#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1900
  46064590msgid "Remove Row as Heading"
  4607 msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
   4591msgstr "Îòìÿíà íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
  46084592
  46094593#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_REMOVE
  4610 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1898
  4611 #, fuzzy
   4594#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1902
  46124595msgid "Remove Row as the page Heading"
  4613 msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
   4596msgstr "Îòìÿíà íà ðåäà êàòî çàãëàâèå íà ñòðàíèöàòà"
  46144597
  46154598#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_PURGE
  4616 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1900
  4617 #, fuzzy
   4599#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1904
  46184600msgid "Remove all revision information from the document"
  4619 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå îò äîêóìåíòà"
   4601msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äàííèòå çà ðåâèçèè îò äîêóìåíòà"
  46204602
  46214603#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY_PURGE
  4622 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1902
  4623 #, fuzzy
   4604#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1906
  46244605msgid "Remove full document history from the document"
  4625 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå îò äîêóìåíòà"
   4606msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èñòîðèÿòà ñ ïðîìåíèòå îò äîêóìåíòà"
  46264607
  46274608#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER
  4628 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1904
   4609#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1908
  46294610msgid "Remove the Footer on this page from the Document"
  46304611msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë îò òàçè ñòðàíèöà íà äîêóìåíòà"
  46314612
  46324613#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER
  4633 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1906
   4614#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1910
  46344615msgid "Remove the Header on this page from the Document"
  46354616msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë îò òàçè ñòðàíèöà íà äîêóìåíòà"
  46364617
  46374618#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUTIMAGE
  4638 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1908
  4639 #, fuzzy
   4619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1912
  46404620msgid "Remove the Image and save a copy on the clipboard"
  4641 msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçáðàíîòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
   4621msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èçîáðàæåíèåòî è çàïîìíÿíå íà êîïèå â ìåæäèííèÿ áóôåð"
  46424622
  46434623#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEIMAGE
  4644 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1910
  4645 #, fuzzy
   4624#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1914
  46464625msgid "Remove the Image from the Document"
  4647 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå îò äîêóìåíòà"
   4626msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èçîáðàæåíèåòî îò äîêóìåíòà"
  46484627
  46494628#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEFRAME
  4650 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1912
   4629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1916
  46514630msgid "Remove the Text Box from the Document"
  46524631msgstr "Ïðåìàõâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå îò äîêóìåíòà"
  46534632
  46544633#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_REJECT_REVISION
  4655 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1914
   4634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1918
  46564635msgid "Remove the suggested change"
  46574636msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ïðåäëîæåíàòà ïðîìÿíà"
  46584637
  46594638#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT
  4660 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1916
   4639#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1920
  46614640msgid "Repeat Row as Heading"
  46624641msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
  46634642
  46644643#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT
  4665 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1918
  4666 #, fuzzy
   4644#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1922
  46674645msgid "Repeat Row as Heading on each new page"
  4668 msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
   4646msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå íà âñÿêà ñòðàíèöà"
  46694647
  46704648#. DLG_FR_ReplaceTitle
  4671 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1920
   4649#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1924
  46724650msgid "Replace"
  46734651msgstr "Çàìÿíà"
  46744652
  46754653#. DLG_FR_ReplaceAllButton
  4676 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1922
   4654#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1926
  46774655msgid "Replace &All"
  46784656msgstr "Çàìÿíà íà &âñè÷êè"
  46794657
  46804658#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REPLACE
  4681 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1924
   4659#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1928
  46824660msgid "Replace the specified text with different text"
  46834661msgstr "Çàìÿíà íà äàäåí òåêñò ñ äðóã"
  46844662
  46854663#. MENU_LABEL_HELP_REPORT_BUG
  4686 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1926
   4664#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1930
  46874665msgid "Report a &Bug"
  46884666msgstr "Äîêëàäâàíå çà &ãðåøêà"
  46894667
  46904668#. MENU_STATUSLINE_HELP_REPORT_BUG
  4691 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1928
   4669#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1932
  46924670msgid "Report a bug and help AbiWord become a better product"
  46934671msgstr "Äîêëàäâàéòå çà ãðåøêà è ïîìîãíeòå AbiWord äà ñòàíå ïî-äîáúð ïðîäóêò"
  46944672
  46954673#. MENU_STATUSLINE_VIEW_DEFAULT_TB_LAYOUT
  4696 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1930
   4674#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1934
  46974675msgid "Reset the current toolbar layout to its defaults"
  46984676msgstr ""
  46994677
  47004678#. MENU_STATUSLINE_FMT_IMAGE
  4701 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1932
   4679#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1936
  47024680msgid "Resize this image"
  47034681msgstr "Ïðîìÿíà ðàçìåðà íà èçîáðàæåíèåòî"
  47044682
  47054683#. DLG_HdrFtr_RestartNumbers
  4706 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1934
   4684#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1938
  47074685msgid "Restart numbering at:"
  47084686msgstr "Ðåñòàðòèðàíå íà íîìåðàöèÿòà îò:"
  47094687
  47104688#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartPage
  4711 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1936
   4689#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1940
  47124690msgid "Restart on each page"
  47134691msgstr ""
   
  47154693#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartSec
  47164694#. DLG_FormatFootnotes_EndRestartSec
  4717 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1939
   4695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1943
  47184696msgid "Restart on each section"
  47194697msgstr "Ðåñòðèðàíå ïðè íîâ ðàçäåë"
  47204698
  47214699#. DLG_HdrFtr_RestartCheck
  4722 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1941
   4700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1945
  47234701msgid "Restart page numbers on new sections"
  47244702msgstr "Ðåñòðèðàíå íîìåðàöèÿòà íà ñòðàíèöèòå ïðè íîâ ðàçäåë"
  47254703
  47264704#. DLG_Lists_Resume_Previous_List
  4727 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1943
   4705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1947
  47284706msgid "Resume Previous List"
  47294707msgstr "Ïðîäúëæàâàíå íà ïðåäèøíèÿ ñïèñúê"
  47304708
  47314709#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_AUTO
  4732 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1945
   4710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1949
  47334711msgid "Retain all document changes"
  47344712msgstr ""
  47354713
  47364714#. MSG_RevertFile
  4737 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1947
  4738 #, fuzzy
   4715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1951
  47394716msgid "Revert file to last saved state?"
  4740 msgstr "Äà áúäå ëè âúðíàò äîêóìåíòúò â ïîñëåäíîòî íåçàïèñàíî ñúñòîÿíèå?"
   4717msgstr "Äà áúäå ëè âúðíàò äîêóìåíòúò â ïîñëåäíîòî çàïèñàíî ñúñòîÿíèå?"
  47414718
  47424719#. MENU_STATUSLINE_FILE_REVERT
  4743 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1949
   4720#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1953
  47444721msgid "Revert the document to the last saved state"
  47454722msgstr "Âðúùàíå íà äîêóìåíòà â ïîñëåäíîòî çàïèñàíî ñúñòîÿíèå"
  47464723
  47474724#. MSG_RevertBuffer
  4748 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1951
   4725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1955
  47494726#, c-format
  47504727msgid "Revert to saved copy of %s?"
   
  47524729
  47534730#. DLG_ListRevisions_Column1Label
  4754 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1953
   4731#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1957
  47554732msgid "Revision ID"
  47564733msgstr ""
   
  47604737#. DLG_PageNumbers_Right
  47614738#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_RIGHT
  4762 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1958
   4739#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1962
  47634740msgid "Right"
  47644741msgstr "Îòäÿñíî"
  47654742
  47664743#. RightIndentStatus
  4767 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1960
   4744#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1964
  47684745#, c-format
  47694746msgid "Right Indent [%s]"
   
  47714748
  47724749#. RightMarginStatus
  4773 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1962
   4750#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1966
  47744751#, c-format
  47754752msgid "Right Margin [%s]"
   
  47774754
  47784755#. TabToggleRightTab
  4779 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1964
   4756#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1968
  47804757msgid "Right Tab"
  47814758msgstr "Äÿñíà òàáóëàöèÿ"
   
  47834760#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT
  47844761#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_RIGHT
  4785 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1967
   4762#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1971
  47864763msgid "Right alignment"
  47874764msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå îòäÿñíî"
  47884765
  47894766#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT
  4790 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1969
   4767#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1973
  47914768msgid "Right-align the paragraph"
  47924769msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà îòäÿñíî"
  47934770
  47944771#. DLG_Para_DomDirection
  4795 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1971
   4772#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1975
  47964773msgid "Right-to-left &dominant"
  47974774msgstr "Ïðåäèìíî ïèñàíå îò äÿñíî íà ëÿâî"
  47984775
  47994776#. FIELD_Document_Rights
  4800 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1973
   4777#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1977
  48014778msgid "Rights"
  48024779msgstr "Àâòîðñêè ïðàâà"
  48034780
  48044781#. DLG_MetaData_Rights_LBL
  4805 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1975
   4782#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1979
  48064783msgid "Rights:"
  48074784msgstr "Àâòîðñêè ïðàâà:"
  48084785
  48094786#. DLG_FormatTable_Apply_To_Row
  4810 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1977
   4787#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1981
  48114788msgid "Row"
  48124789msgstr "Ðåä"
  48134790
  48144791#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_ROWS_BEFORE
  4815 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1979
   4792#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1983
  48164793msgid "Rows &Above"
  48174794msgstr "Âìúêâàíå íà ðåäîâå &îòãîðå"
  48184795
  48194796#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_ROWS_AFTER
  4820 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1981
   4797#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1985
  48214798msgid "Rows &Below"
  48224799msgstr "Âìúêâàíå íà ðåäîâå îò&äîëó"
  48234800
  48244801#. MENU_LABEL_TOOLS_SCRIPTS
  4825 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1983
   4802#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1987
  48264803msgid "S&cripts"
  48274804msgstr "Ñ&êðèïòîâå"
  48284805
  48294806#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW
  4830 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1985
   4807#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1989
  48314808msgid "S&how revisions"
  48324809msgstr "&Ïîêàçâàíå íà ðåâèçèèòå"
  48334810
  48344811#. MENU_LABEL_TABLE_SPLIT_CELLS
  4835 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1987
   4812#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1991
  48364813msgid "S&plit Cells"
  48374814msgstr "&Ðàçäåëÿíå íà êëåòêè"
  48384815
  48394816#. DLG_Options_Btn_Save
  4840 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1989
   4817#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1993
  48414818msgid "Sa&ve"
  48424819msgstr "&Çàïèñ"
  48434820
  48444821#. MENU_LABEL_FILE_EXPORT
  4845 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1991
   4822#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1995
  48464823msgid "Sav&e Copy"
  48474824msgstr "Çàïèñ íà &êîïèå"
  48484825
  48494826#. TOOLBAR_LABEL_FILE_SAVE
  4850 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1993
   4827#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1997
  48514828msgid "Save"
  48524829msgstr "Çàïèñ"
  48534830
  48544831#. MENU_LABEL_FILE_SAVEAS
  4855 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1995
   4832#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1999
  48564833msgid "Save &As"
  48574834msgstr "Çàïèñ &êàòî"
  48584835
  48594836#. MENU_LABEL_FILE_SAVE_TEMPLATE
  4860 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1997
   4837#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2001
  48614838msgid "Save &Template"
  48624839msgstr "Çàïèñ íà &øàáëîí"
  48634840
  48644841#. TOOLBAR_LABEL_FILE_SAVEAS
  4865 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1999
   4842#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2003
  48664843msgid "Save As"
  48674844msgstr "Çàïèñ êàòî"
  48684845
  48694846#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPYIMAGE
  4870 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2001
  4871 #, fuzzy
   4847#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2005
  48724848msgid "Save a copy of the image on the clipboard"
  4873 msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçáðàíîòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
   4849msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçîáðàæåíèåòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
  48744850
  48754851#. MSG_ConfirmSave
  4876 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2003
   4852#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2007
  48774853#, c-format
  48784854msgid "Save changes to document %s before closing?"
   
  48804856
  48814857#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEEMBED
  4882 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2005
   4858#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2009
  48834859msgid "Save the Embedded Object"
  48844860msgstr ""
   
  48874863#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_SAVE
  48884864#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_SAVE
  4889 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2009
   4865#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2013
  48904866msgid "Save the document"
  48914867msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà"
  48924868
  48934869#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVE_TEMPLATE
  4894 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2011
   4870#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2015
  48954871msgid "Save the document as a template"
  48964872msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà êàòî øàáëîí"
   
  48994875#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_SAVEAS
  49004876#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_SAVEAS
  4901 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2015
   4877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2019
  49024878msgid "Save the document under a different name"
  49034879msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà ïîä äðóãî èìå"
  49044880
  49054881#. MENU_STATUSLINE_FILE_EXPORT
  4906 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2017
   4882#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2021
  49074883msgid "Save the document without changing the current name"
  49084884msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà áåç ïðîìÿíà íà òåêóùîòî èìå"
  49094885
  49104886#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEIMAGE
  4911 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2019
   4887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2023
  49124888msgid "Save the selected image to a file"
  49134889msgstr "Çàïèñâàíå íà èçáðàíîòî èçîáðàæåíèå âúâ ôàéë"
  49144890
  49154891#. MENU_LABEL_FILE_SAVEEMBED
  4916 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2021
  4917 #, fuzzy
   4892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2025
  49184893msgid "Save to file"
  4919 msgstr "Çàïèñ íà ôàéëà êàòî"
   4894msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë"
  49204895
  49214896#. DLG_PageSetup_Scale
  4922 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2023
   4897#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2027
  49234898msgid "Scale..."
  49244899msgstr "Óâåëè÷åíèå..."
  49254900
  49264901#. MENU_STATUSLINE_HELP_SEARCH
  4927 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2025
   4902#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2029
  49284903msgid "Search for help about..."
  49294904msgstr "Òúðñåíå íà ïîìîù çà..."
  49304905
  49314906#. DLG_WordCount_Update_Rate
  4932 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2027
   4907#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2031
  49334908msgid "Seconds between updates"
  49344909msgstr " ñåêóíäè"
  49354910
  49364911#. FIELD_DateTime_Epoch
  4937 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2029
   4912#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2033
  49384913msgid "Seconds since the epoch"
  49394914msgstr "Ñåêóíäè ñëåä åïîõàòà"
  49404915
  49414916#. DLG_Break_SectionBreaks_Capital
  4942 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2031
   4917#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2035
  49434918msgid "Section Breaks"
  49444919msgstr ""
  49454920
  49464921#. DLG_Break_SectionBreaks
  4947 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2033
   4922#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2037
  49484923msgid "Section breaks"
  49494924msgstr ""
  49504925
  49514926#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY
  4952 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2035
   4927#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2039
  49534928msgid "See history of the current document"
  49544929msgstr "Ïîêàçâàíå èñòîðèÿòà íà òåêóùèÿ äîêóìåíò"
   
  49564931#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT
  49574932#. DLG_Select
  4958 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2037 po/tmp/xap_String_Id.h.h:630
   4933#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2041 po/tmp/xap_String_Id.h.h:632
  49594934msgid "Select"
  49604935msgstr "Èçáèðàíå"
  49614936
  49624937#. MENU_LABEL_EDIT_SELECTALL
  4963 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2039
   4938#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2043
  49644939msgid "Select A&ll"
  49654940msgstr "Èçáèðàíå íà &âñè÷êî"
  49664941
  49674942#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_CELL
  4968 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2041
   4943#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2045
  49694944msgid "Select Cell"
  49704945msgstr "Èçáèðàíå íà êëåòêà"
  49714946
  49724947#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_COLUMN
  4973 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2043
   4948#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2047
  49744949msgid "Select Column"
  49754950msgstr "Èçáèðàíå íà êîëîíà"
  49764951
  49774952#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_CHOOSE
  4978 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2045
  4979 #, fuzzy
   4953#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2049
  49804954msgid "Select Font"
  4981 msgstr "Èçáðàíî"
   4955msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
  49824956
  49834957#. DLG_ListRevisions_Title
  4984 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2047
   4958#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2051
  49854959msgid "Select Revision"
  49864960msgstr "Èçáèðàíå íà ðåâèçèÿ"
  49874961
  49884962#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_ROW
  4989 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2049
   4963#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2053
  49904964msgid "Select Row"
  49914965msgstr "Èçáèðàíå íà ðåä"
  49924966
  49934967#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_TABLE
  4994 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2051
   4968#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2055
  49954969msgid "Select Table"
  49964970msgstr "Èçáèðàíå íà òàáëèöàòà"
  49974971
  49984972#. MENU_LABEL_EDIT_SELECT_FRAME
  4999 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2053
   4973#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2057
  50004974msgid "Select Text Box"
  50014975msgstr "Èçáèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
  50024976
  50034977#. DLG_InsertHyperlink_Msg
  5004 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2055
   4978#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2059
  50054979msgid "Select a target bookmark from the list."
  50064980msgstr "Èçáåðåòå öåëòà - îòìåòêà îò ëèñòà."
   
  50084982#. DLG_FormatFrame_SelectImage
  50094983#. DLG_FormatTable_SelectImage
  5010 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2058
   4984#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2062
  50114985msgid "Select image from File"
  50124986msgstr "Èçáîð íà èçîáðàæåíèå îò ôàéë"
  50134987
  50144988#. MENU_STATUSLINE_EDIT_SELECT_FRAME
  5015 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2060
   4989#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2064
  50164990msgid "Select the Text Box"
  50174991msgstr "Èçáèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
  50184992
  50194993#. MENU_STATUSLINE_EDIT_SELECTALL
  5020 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2062
   4994#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2066
  50214995msgid "Select the entire document"
  50224996msgstr "Èçáèðàíå íà öåëèÿ äîêóìåíò"
   
  50244998#. DLG_FormatTable_Apply_To_Selection
  50254999#. DLG_UP_Selection
  5026 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2064 po/tmp/xap_String_Id.h.h:638
   5000#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2068 po/tmp/xap_String_Id.h.h:640
  50275001msgid "Selection"
  50285002msgstr "Èçáðàíî"
  50295003
  50305004#. DLG_ToggleCase_SentenceCase
  5031 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2066
   5005#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2070
  50325006msgid "Sentence case"
  50335007msgstr "Èçðå÷åíèÿ (ïúðâàòà áóêâà - ãëàâíà)"
  50345008
  50355009#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTCOMMAS
  5036 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2068
   5010#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2072
  50375011msgid "Separate table items with commas"
  50385012msgstr ""
  50395013
  50405014#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTCOMMASTABS
  5041 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2070
   5015#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2074
  50425016msgid "Separate table items with commas and tabs"
  50435017msgstr ""
  50445018
  50455019#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTTABS
  5046 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2072
   5020#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2076
  50475021msgid "Separate table items with tabs"
  50485022msgstr ""
  50495023
  50505024#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTCOMMAS
  5051 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2074
   5025#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2078
  50525026msgid "Separate with commas"
  50535027msgstr ""
  50545028
  50555029#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTCOMMASTABS
  5056 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2076
   5030#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2080
  50575031msgid "Separate with commas and tabs"
  50585032msgstr ""
  50595033
  50605034#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTTABS
  5061 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2078
  5062 #, fuzzy
   5035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2082
  50635036msgid "Separate with tabs"
  5064 msgstr "Çíàöè (âêë. èíòåðâàëèòå)"
   5037msgstr "Ðàçäåëÿíå ñ òàáóëàöèè"
  50655038
  50665039#. DLG_Tab_Button_Set
  5067 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2080
   5040#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2084
  50685041msgid "Set"
  50695042msgstr "Çàäàâàíå"
  50705043
  50715044#. MENU_LABEL_FMT_LANGUAGE
  5072 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2082
   5045#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2086
  50735046msgid "Set &Language"
  50745047msgstr "Çàäàâàíå íà &åçèê"
  50755048
  50765049#. DLG_Lists_SetDefault
  5077 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2084
   5050#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2088
  50785051msgid "Set Default Values"
  50795052msgstr "Çàäàâàíå íà ñòîéíîñòè ïî ïîäðàçáèðàíå"
   
  50815054#. DLG_FormatFrame_SetImage
  50825055#. DLG_FormatTable_SetImage
  5083 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2087
   5056#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2091
  50845057msgid "Set Image"
  50855058msgstr "Çàäàâàíå íà èçîáðàæåíèå"
  50865059
  50875060#. MENU_LABEL_FMT_SETPOSIMAGE
  5088 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2089
  5089 #, fuzzy
   5061#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2093
  50905062msgid "Set Positioned Image"
  5091 msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî ñòðàíèöàòà"
   5063msgstr ""
  50925064
  50935065#. DLG_FormatFrame_SetTextWrapping
  5094 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2091
   5066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2095
  50955067msgid "Set Text Wrapping"
  50965068msgstr ""
  50975069
  50985070#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND_PAGE_IMAGE
  5099 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2093
   5071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2097
  51005072msgid "Set an image as a background for your page"
  51015073msgstr ""
  51025074
  51035075#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DD_RTL
  5104 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2095
   5076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2099
  51055077msgid "Set dominant direction of paragraph to RTL"
  5106 msgstr ""
   5078msgstr "Íàñòðîéêà íà òîçè àáçàö çà ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
  51075079
  51085080#. MENU_STATUSLINE_FILE_PROPERTIES
  5109 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2097
   5081#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2101
  51105082msgid "Set meta-data properties"
  51115083msgstr "Çàäàâàíå íà èíôîðìàöèÿòà çà äîêóìåíòà"
  51125084
  51135085#. DLG_Tab_Label_New
  5114 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2099
  5115 #, fuzzy
   5086#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2103
  51165087msgid "Set new Tab"
  5117 msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáëèöà"
   5088msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáóëàöèÿ"
  51185089
  51195090#. DLG_FormatFrame_NoImageBackground
  51205091#. DLG_FormatTable_NoImageBackground
  5121 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2102
   5092#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2106
  51225093msgid "Set no image"
  51235094msgstr "Áåç èçîáðàæåíèå"
  51245095
  51255096#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_OPTIONS
  5126 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2104
   5097#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2108
  51275098msgid "Set preferences"
  51285099msgstr "Çàäàâàíå íà íàñòðîéêèòå"
  51295100
  51305101#. MENU_STATUSLINE_FMT_TABS
  5131 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2106
   5102#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2110
  51325103msgid "Set tab stops"
  51335104msgstr "Çàäàâàíå íà òàáóëàöèè"
  51345105
  51355106#. MENU_STATUSLINE_FMT_TABLEOFCONTENTS
  5136 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2108
   5107#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2112
  51375108msgid "Set the type and styles of the Table of Contents"
  51385109msgstr "Çàäàâàíå âèäà  ñòèëà íà ñúäúðæàíèåòî"
  51395110
  51405111#. MENU_STATUSLINE_FMT_FOOTNOTES
  5141 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2110
   5112#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2114
  51425113msgid "Set the types of Footnotes and Endnotes"
  51435114msgstr "Çàäàâàíå âèäà íà áåëåæêèòå ïîä ëèíèÿ è â êðàÿ"
  51445115
  51455116#. MENU_STATUSLINE_FMT_HDRFTR
  5146 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2112
   5117#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2116
  51475118msgid "Set the types of Headers and Footers"
  51485119msgstr "Çàäàâàíå âèäà íà êîëîíòèòóëèòå"
  51495120
  51505121#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_THIS
  5151 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2114
  5152 #, fuzzy
   5122#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2118
  51535123msgid "Set this Row as Heading"
  5154 msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
   5124msgstr "Çàäàâàíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
  51555125
  51565126#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_THIS
  5157 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2116
   5127#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2120
  51585128msgid "Set this Row as the Heading on each page"
  51595129msgstr ""
  51605130
  51615131#. MENU_STATUSLINE_FMT_SETPOSIMAGE
  5162 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2118
   5132#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2122
  51635133msgid "Set this image to be positioned"
  51645134msgstr ""
  51655135
  51665136#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELLPREFS
  5167 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2120
   5137#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2124
  51685138msgid "Set your spelling preferences"
  51695139msgstr "Çàäàâàíå íàñòðîéêèòå íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
  51705140
  51715141#. MENU_STATUSLINE_FMT_DOCUMENT
  5172 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2122
   5142#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2126
  51735143msgid "Setup your document's page properties such as page size and margins"
  51745144msgstr "Çàäàâàíå ñâîéñòâàòà íà äîêóìåíòà, êàòî ðàçìåð è ïîëåòà íà ëèñòà"
  51755145
  51765146#. DLG_Styles_ModifyShortCut
  5177 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2124
   5147#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2128
  51785148msgid "Shortcut Key"
  51795149msgstr "Áúðç êëàâèø"
   
  51815151#. DLG_Options_Label_Show
  51825152#. DLG_Show
  5183 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2126 po/tmp/xap_String_Id.h.h:650
   5153#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2130 po/tmp/xap_String_Id.h.h:652
  51845154msgid "Show"
  51855155msgstr "Ïîêàçâàíå"
  51865156
  51875157#. MENU_LABEL_VIEW_RULER
  5188 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2128
   5158#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2132
  51895159msgid "Show &Ruler"
  51905160msgstr "Ïîêàçâàíå íà &ëèíèéêà"
  51915161
  51925162#. TOOLBAR_LABEL_VIEW_SHOWPARA
  5193 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2130
   5163#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2134
  51945164msgid "Show All"
  51955165msgstr "Ïîêàçâàíå íà âñè÷êè"
  51965166
  51975167#. MENU_LABEL_VIEW_SHOWPARA
  5198 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2132
   5168#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2136
  51995169msgid "Show For&matting Marks"
  52005170msgstr "&Ïîêàæè çíàöèòå çà ôîðìàòèðàíå"
  52015171
  52025172#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_BEFORE
  5203 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2134
   5173#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2138
  52045174msgid "Show document &before revisions"
  52055175msgstr ""
  52065176
  52075177#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTER
  5208 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2136
   5178#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2140
  52095179msgid "Show document a&fter revisions"
  52105180msgstr ""
  52115181
  52125182#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTERPREV
  5213 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2138
   5183#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2142
  52145184msgid "Show document after &previous revisions"
  52155185msgstr ""
  52165186
  52175187#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_MORE
  5218 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2140
   5188#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2144
  52195189msgid "Show full list of documents"
  52205190msgstr "Ïúëåí ñïèñúê ñ äîêóìåíòè"
  52215191
  52225192#. MENU_STATUSLINE_VIEW_RULER
  5223 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2142
   5193#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2146
  52245194msgid "Show or hide the rulers"
  52255195msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå íà ëèíèéêèòå"
  52265196
  52275197#. MENU_STATUSLINE_VIEW_STATUSBAR
  5228 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2144
   5198#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2148
  52295199msgid "Show or hide the status bar"
  52305200msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå èâèöàòà çà ñúñòîÿíèåòî"
   
  52345204#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_3
  52355205#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_4
  5236 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2149
   5206#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2153
  52375207msgid "Show or hide the toolbar"
  52385208msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå íà èâèöàòà ñ èíñòðóìåíòè"
  52395209
  52405210#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW
  5241 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2151
   5211#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2155
  52425212msgid "Show revisions that are present in document"
  52435213msgstr ""
  52445214
  52455215#. DLG_Options_Label_ShowSplash
  5246 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2153
   5216#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2157
  52475217msgid "Show the AbiWord splash screen on application startup"
  52485218msgstr "Ïîêàçâàíå íà êàðòèíêà ïðè çàðåæäàíå"
  52495219
  52505220#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTERPREV
  5251 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2155
   5221#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2159
  52525222msgid "Show what the document looks like after previous revisions"
  52535223msgstr ""
  52545224
  52555225#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTER
  5256 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2157
   5226#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2161
  52575227msgid "Show what the document looks like after revisions"
  52585228msgstr ""
  52595229
  52605230#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_BEFORE
  5261 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2159
   5231#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2163
  52625232msgid "Show what the document looks like before revisions"
  52635233msgstr ""
  52645234
  52655235#. DLG_Options_Label_ViewShowHide
  5266 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2161
   5236#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2165
  52675237msgid "Show..."
  52685238msgstr "Ïîêàçâàíå..."
   
  52705240#. TOOLBAR_STATUSLINE_VIEW_SHOWPARA
  52715241#. TOOLBAR_TOOLTIP_VIEW_SHOWPARA
  5272 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2164
   5242#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2168
  52735243msgid "Show/hide formatting marks"
  52745244msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå çíàöèòå çà ôîðìàòèðàíå"
  52755245
  52765246#. TB_Simple
  5277 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2166
  5278 #, fuzzy
   5247#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2170
  52795248msgid "Simple"
  5280 msgstr "Ïðèìåð"
   5249msgstr "Îïðîñòåíà"
  52815250
  52825251#. DLG_Options_Label_ViewSimpleTB
  5283 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2168
  5284 #, fuzzy
   5252#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2172
  52855253msgid "Simple Toolbar"
  5286 msgstr "Èíñòðóìåíòè çà ôîðìàòèðàíå"
   5254msgstr "Ïðîñòà èâèöà ñ èíñòðóìåíòè"
  52875255
  52885256#. DLG_Para_SpacingSingle
  5289 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2170
   5257#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2174
  52905258msgid "Single"
  52915259msgstr "Åäèíè÷íî"
  52925260
  52935261#. TOOLBAR_LABEL_SINGLE_SPACE
  5294 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2172
   5262#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2176
  52955263msgid "Single Spacing"
  52965264msgstr "Åäèíè÷íî ðàçñòîÿíèå"
   
  52985266#. TOOLBAR_STATUSLINE_SINGLE_SPACE
  52995267#. TOOLBAR_TOOLTIP_SINGLE_SPACE
  5300 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2175
   5268#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2179
  53015269msgid "Single spacing"
  53025270msgstr "Åäèíè÷íî ðàçñòîÿíèå"
  53035271
  53045272#. MENU_LABEL_TABLE_SORT
  5305 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2177
   5273#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2181
  53065274msgid "So&rt Table"
  53075275msgstr "&Ïîäðåæäàíå íà òàáëèöàòà"
  53085276
  53095277#. MENU_LABEL_TABLE_SORTCOLSASCEND
  5310 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2179
   5278#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2183
  53115279msgid "Sort Columns in Ascending Order"
  53125280msgstr ""
  53135281
  53145282#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTCOLSASCEND
  5315 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2181
   5283#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2185
  53165284msgid "Sort Columns in Ascending Order based on Selected Row"
  53175285msgstr ""
  53185286
  53195287#. MENU_LABEL_TABLE_SORTCOLSDESCEND
  5320 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2183
   5288#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2187
  53215289msgid "Sort Columns in Descending Order"
  53225290msgstr ""
  53235291
  53245292#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTCOLSDESCEND
  5325 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2185
   5293#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2189
  53265294msgid "Sort Columns in Descending Order based on Selected Row"
  53275295msgstr ""
  53285296
  53295297#. MENU_LABEL_TABLE_SORTROWSASCEND
  5330 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2187
   5298#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2191
  53315299msgid "Sort Rows in Ascending Order"
  53325300msgstr ""
  53335301
  53345302#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTROWSASCEND
  5335 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2189
   5303#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2193
  53365304msgid "Sort Rows in Ascending Order based on selected Column"
  53375305msgstr ""
  53385306
  53395307#. MENU_LABEL_TABLE_SORTROWSDESCEND
  5340 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2191
   5308#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2195
  53415309msgid "Sort Rows in Descending Order"
  53425310msgstr ""
  53435311
  53445312#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTROWSDESCEND
  5345 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2193
   5313#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2197
  53465314msgid "Sort Rows in Descending Order based on Selected Column"
  53475315msgstr ""
  53485316
  53495317#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORT
  5350 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2195
   5318#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2199
  53515319msgid "Sort Table"
  53525320msgstr "Ïîäðåæäàíå íà òàáëèöàòà"
  53535321
  53545322#. DLG_MetaData_Source_LBL
  5355 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2197
   5323#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2201
  53565324msgid "Source:"
  53575325msgstr "Èçòî÷íèê:"
  53585326
  53595327#. DLG_Column_Space_After
  5360 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2199
   5328#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2203
  53615329msgid "Space after Column"
  53625330msgstr "Ðàçñòîÿíèå ñëåä êîëîíà"
   
  53645332#. TOOLBAR_STATUSLINE_PARA_12BEFORE
  53655333#. TOOLBAR_TOOLTIP_PARA_12BEFORE
  5366 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2202
   5334#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2206
  53675335msgid "Space before: 12 pt"
  53685336msgstr ""
   
  53705338#. TOOLBAR_STATUSLINE_PARA_0BEFORE
  53715339#. TOOLBAR_TOOLTIP_PARA_0BEFORE
  5372 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2205
   5340#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2209
  53735341msgid "Space before: None"
  53745342msgstr ""
  53755343
  53765344#. DLG_Para_LabelSpacing
  5377 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2207
   5345#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2211
  53785346msgid "Spacing"
  53795347msgstr "Ðàçñòîÿíèå"
  53805348
  53815349#. DLG_Options_SpellCheckingTitle
  5382 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2209
   5350#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2213
  53835351msgid "Spell Checking"
  53845352msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
  53855353
  53865354#. TOOLBAR_LABEL_SPELLCHECK
  5387 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2211
   5355#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2215
  53885356msgid "Spellcheck"
  53895357msgstr "Ïðàâîïèñ"
   
  53915359#. TOOLBAR_STATUSLINE_SPELLCHECK
  53925360#. TOOLBAR_TOOLTIP_SPELLCHECK
  5393 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2214
   5361#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2218
  53945362msgid "Spellcheck the document"
  53955363msgstr "Ïðîâåðêà íà äîêóìåíòà çà ïðàâîïèñíè ãðåøêè"
   
  53975365#. DLG_Spell_SpellTitle
  53985366#. DLG_Options_TabLabel_Spelling
  5399 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2217
   5367#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2221
  54005368msgid "Spelling"
  54015369msgstr "Ïðàâîïèñ"
  54025370
  54035371#. MENU_LABEL_TOOLS_SPELLPREFS
  5404 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2219
   5372#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2223
  54055373msgid "Spelling &Options"
  54065374msgstr "Íàñòðîéêè íà &ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñ"
  54075375
  54085376#. MENU_LABEL_TABLE_SPLIT_TABLE
  5409 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2221
   5377#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2225
  54105378msgid "Spli&t Table"
  54115379msgstr "Ðàç&äåëÿíå íà òàáëèöàòà"
   
  54145382#. DLG_SplitCells_Frame
  54155383#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SPLIT_CELLS
  5416 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2225
   5384#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2229
  54175385msgid "Split Cells"
  54185386msgstr "Ðàçäåëÿíå íà êëåòêè"
  54195387
  54205388#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SPLIT_TABLE
  5421 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2227
   5389#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2231
  54225390msgid "Split Table"
  54235391msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òàáëèöàòà"
  54245392
  54255393#. TOOLBAR_LABEL_SPLIT_CELLS
  5426 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2229
   5394#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2233
  54275395msgid "Split cells"
  54285396msgstr "Ðàçäåëÿíå íà &êëåòêè"
   
  54305398#. DLG_SplitCells_HoriMid
  54315399#. DLG_SplitCells_VertMid
  5432 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2232
   5400#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2236
  54335401msgid "Split in Middle"
  54345402msgstr "Ðàçäåëÿíå ïî ñðåäàòà"
  54355403
  54365404#. DLG_SplitCells_Below
  5437 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2234
   5405#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2238
  54385406msgid "Split on Bottom Side"
  54395407msgstr ""
  54405408
  54415409#. DLG_SplitCells_Left
  5442 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2236
   5410#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2240
  54435411msgid "Split on Left Side"
  54445412msgstr ""
  54455413
  54465414#. DLG_SplitCells_Right
  5447 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2238
   5415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2242
  54485416msgid "Split on Right Side"
  54495417msgstr ""
  54505418
  54515419#. DLG_SplitCells_Above
  5452 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2240
   5420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2244
  54535421msgid "Split on Top Side"
  54545422msgstr ""
  54555423
  54565424#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE_NOSPACES
  5457 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2242
   5425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2246
  54585426msgid "Split on all delimiters except spaces"
  54595427msgstr ""
  54605428
  54615429#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE_ALL
  5462 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2244
   5430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2248
  54635431msgid "Split on all word delimiters including spaces"
  54645432msgstr ""
  54655433
  54665434#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE_NOSPACES
  5467 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2246
   5435#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2250
  54685436msgid "Split text at commas or tabs"
  54695437msgstr ""
  54705438
  54715439#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE_ALL
  5472 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2248
   5440#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2252
  54735441msgid "Split text at spaces, commas, or tabs"
  54745442msgstr ""
   
  54765444#. TOOLBAR_STATUSLINE_SPLIT_CELLS
  54775445#. TOOLBAR_TOOLTIP_SPLIT_CELLS
  5478 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2251
   5446#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2255
  54795447msgid "Split this cell"
  54805448msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òàçè êëåòêà"
   
  54825450#. DLG_Lists_Square_List
  54835451#. STYLE_SQUARELIST
  5484 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2253 po/tmp/xap_String_Id.h.h:662
   5452#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2257 po/tmp/xap_String_Id.h.h:664
  54855453msgid "Square List"
  54865454msgstr "Êâàäðàòè"
  54875455
  54885456#. MENU_LABEL_FMT_STYLE
  5489 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2255
   5457#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2259
  54905458msgid "St&yle"
  54915459msgstr "&Ñòèë"
  54925460
  54935461#. TB_Standard
  5494 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2257
   5462#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2261
  54955463msgid "Standard"
  54965464msgstr "Ñòàíäàðòíà"
  54975465
  54985466#. DLG_Options_Label_ViewStandardTB
  5499 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2259
   5467#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2263
  55005468msgid "Standard Toolbar"
  55015469msgstr "Ñòàíäàðòíà èâèöà ñ èíñòðóìåíòè"
   
  55035471#. DLG_Lists_Star_List
  55045472#. STYLE_STARLIST
  5505 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2261 po/tmp/xap_String_Id.h.h:666
   5473#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2265 po/tmp/xap_String_Id.h.h:668
  55065474msgid "Star List"
  55075475msgstr "Çâåçäè"
  55085476
  55095477#. DLG_Lists_Start
  5510 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2263
   5478#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2267
  55115479msgid "Start At:"
  55125480msgstr "Çàïî÷âàíå îò:"
   
  55145482#. DLG_Lists_Start_New_List
  55155483#. DLG_Lists_Start_New
  5516 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2266
   5484#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2270
  55175485msgid "Start New List"
  55185486msgstr "Íîâ ñïèñúê"
  55195487
  55205488#. DLG_Lists_Start_Sub
  5521 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2268
   5489#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2272
  55225490msgid "Start Sublist"
  55235491msgstr "Çàïî÷âàíå íà ïîä-ñïèñúê"
  55245492
  55255493#. DLG_MarkRevisions_Check2Label
  5526 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2270
   5494#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2274
  55275495msgid "Start a new revision"
  55285496msgstr "Çàïî÷âàíå íà íîâà ðåâèçèÿ"
  55295497
  55305498#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_NEW_REVISION
  5531 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2272
  5532 #, fuzzy
   5499#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2276
  55335500msgid "Start ne&w revision"
  5534 msgstr "Çàïî÷âàíå íà íîâà ðåâèçèÿ"
   5501msgstr "Çàïî÷âàíå íà &íîâà ðåâèçèÿ"
  55355502
  55365503#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_NEW_REVISION
  5537 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2274
   5504#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2278
  55385505msgid "Start revision distinct from the current one"
  55395506msgstr ""
  55405507
  55415508#. DLG_WordCount_Statistics
  5542 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2276
   5509#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2280
  55435510msgid "Statistics:"
  55445511msgstr "Ñòàòèñòèêà:"
  55455512
  55465513#. DLG_Lists_Stop_Current_List
  5547 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2278
   5514#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2282
  55485515msgid "Stop Current List"
  55495516msgstr "Êðàé íà òåêóùèÿ ñïèñúê"
  55505517
  55515518#. MENU_LABEL_FMT_STRIKE
  5552 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2280
   5519#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2284
  55535520msgid "Stri&ke"
  55545521msgstr "&Çà÷åðêíàòî"
   
  55585525#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_STRIKE
  55595526#. DLG_UFS_StrikeoutCheck
  5560 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2284 po/tmp/xap_String_Id.h.h:668
   5527#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2288 po/tmp/xap_String_Id.h.h:670
  55615528msgid "Strike"
  55625529msgstr ""
  55635530
  55645531#. MENU_STATUSLINE_FMT_STRIKE
  5565 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2286
   5532#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2290
  55665533msgid "Strikeout the selection (toggle)"
  55675534msgstr "Çà÷åðêâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
  55685535
  55695536#. MENU_LABEL_FMT_STYLIST
  5570 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2288
   5537#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2292
  55715538msgid "Sty&list"
  55725539msgstr ""
   
  55755542#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_STYLE
  55765543#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_STYLE
  5577 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2292
   5544#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2296
  55785545msgid "Style"
  55795546msgstr "Ñòèë"
  55805547
  55815548#. DLG_Styles_ErrNotTitle1
  5582 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2294
   5549#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2298
  55835550msgid "Style Name - "
  55845551msgstr "Èìå íà ñòèëà - "
  55855552
  55865553#. DLG_Styles_ModifyName
  5587 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2296
   5554#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2300
  55885555msgid "Style Name:"
  55895556msgstr "Èìå íà ñòèëà:"
  55905557
  55915558#. DLG_Styles_ModifyType
  5592 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2298
   5559#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2302
  55935560msgid "Style Type"
  55945561msgstr "Âèä íà ñòèëà"
  55955562
  55965563#. DLG_Styles_ModifyFollowing
  5597 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2300
   5564#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2304
  55985565msgid "Style for following paragraph"
  55995566msgstr "Ñòèë çà ñëåäâàùèÿ àáçàö"
  56005567
  56015568#. DLG_Styles_ErrBlankName
  5602 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2302
   5569#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2306
  56035570msgid "Style name cannot be left blank"
  56045571msgstr "Ñòèëúò íå ìîæå äà áúäå áåç èìå"
   
  56065573#. DLG_Lists_Style
  56075574#. DLG_UFS_StyleLabel
  5608 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2304 po/tmp/xap_String_Id.h.h:670
   5575#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2308 po/tmp/xap_String_Id.h.h:672
  56095576msgid "Style:"
  56105577msgstr "Ñòèë:"
   
  56125579#. DLG_Styles_StylesTitle
  56135580#. DLG_Stylist_Styles
  5614 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2307
   5581#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2311
  56155582msgid "Styles"
  56165583msgstr "Ñòèëîâå"
  56175584
  56185585#. DLG_Stylist_Title
  5619 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2309
   5586#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2313
  56205587msgid "Stylist"
  56215588msgstr ""
  56225589
  56235590#. FIELD_Document_Subject
  5624 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2311
   5591#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2315
  56255592msgid "Subject"
  56265593msgstr "Îòíîñíî"
  56275594
  56285595#. DLG_MetaData_Subject_LBL
  5629 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2313
   5596#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2317
  56305597msgid "Subject:"
  56315598msgstr "Îòíîñíî:"
   
  56355602#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_SUBSCRIPT
  56365603#. DLG_UFS_SubScript
  5637 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2317 po/tmp/xap_String_Id.h.h:674
   5604#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2321 po/tmp/xap_String_Id.h.h:676
  56385605msgid "Subscript"
  56395606msgstr "Äîëåí èíäåêñ"
  56405607
  56415608#. DLG_Spell_Suggestions
  5642 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2319
   5609#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2323
  56435610msgid "Sugg&estions:"
  56445611msgstr "&Ïðåäëîæåíèÿ:"
  56455612
  56465613#. DLG_Options_Label_SpellMainOnly
  5647 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2321
   5614#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2325
  56485615msgid "Suggest from &main dictionary only"
  56495616msgstr "Ïðåäëîæåíèÿ ñàìî îò &îñíîâíèÿ ðå÷íèê"
  56505617
  56515618#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_SUMROWS
  5652 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2323
   5619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2327
  56535620msgid "Sum a Column"
  56545621msgstr "Ñóìà íà ÷èñëàòà â ðåäà"
  56555622
  56565623#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_SUMCOLS
  5657 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2325
   5624#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2329
  56585625msgid "Sum a Row"
  56595626msgstr ""
  56605627
  56615628#. FIELD_Numbers_TableSumRows
  5662 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2327
   5629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2331
  56635630msgid "Sum a Table Column"
  56645631msgstr "Ñóìà íà ÷èñëàòà â êîëîíàòà"
  56655632
  56665633#. FIELD_Numbers_TableSumCols
  5667 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2329
   5634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2333
  56685635msgid "Sum a Table Row"
  56695636msgstr ""
  56705637
  56715638#. DLG_MetaData_TAB_Summary
  5672 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2331
   5639#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2335
  56735640msgid "Summary"
  56745641msgstr "Îáîáùåíèå"
  56755642
  56765643#. MENU_LABEL_FMT_SUPERSCRIPT
  5677 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2333
   5644#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2337
  56785645msgid "Supe&rscript"
  56795646msgstr "&Ãîðåí èíäåêñ"
   
  56835650#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_SUPERSCRIPT
  56845651#. DLG_UFS_SuperScript
  5685 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2337 po/tmp/xap_String_Id.h.h:676
   5652#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2341 po/tmp/xap_String_Id.h.h:678
  56865653msgid "Superscript"
  56875654msgstr "Ãîðåí èíäåêñ"
  56885655
  56895656#. MENU_LABEL_INSERT_SYMBOL
  5690 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2339
   5657#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2343
  56915658msgid "Sy&mbol"
  56925659msgstr "&Ñèìâîë"
  56935660
  56945661#. TOOLBAR_LABEL_INSERT_SYMBOL
  5695 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2341
   5662#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2345
  56965663msgid "Symbol"
  56975664msgstr "Çíàê"
  56985665
  56995666#. MENU_LABEL_TABLE
  5700 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2343
   5667#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2347
  57015668msgid "T&able"
  57025669msgstr "&Òàáëèöà"
  57035670
  57045671#. TabStopStatus
  5705 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2345
   5672#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2349
  57065673#, c-format
  57075674msgid "Tab Stop [%s]"
   
  57095676
  57105677#. DLG_Tab_Label_TabPosition
  5711 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2347
   5678#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2351
  57125679msgid "Tab stop position:"
  57135680msgstr "Ðàçïîëîæåíèå íà òàáóëàöèÿòà:"
  57145681
  57155682#. DLG_Tab_Label_TabToClear
  5716 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2349
   5683#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2353
  57175684msgid "Tab stops to be cleared:"
  57185685msgstr "Òàáóëàöèè çà ìàõàíå:"
   
  57215688#. MENU_STATUSLINE_TABLE
  57225689#. TB_Table
  5723 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2353 po/tmp/xap_String_Id.h.h:686
   5690#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2357 po/tmp/xap_String_Id.h.h:688
  57245691msgid "Table"
  57255692msgstr "Òàáëèöà"
  57265693
  57275694#. DLG_InsertTable_TableSize_Capital
  5728 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2355
   5695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2359
  57295696msgid "Table Size"
  57305697msgstr "Ðàçìåðè íà òàáëèöàòà"
  57315698
  57325699#. DLG_Options_Label_ViewTableTB
  5733 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2357
   5700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2361
  57345701msgid "Table Toolbar"
  57355702msgstr ""
   
  57385705#. MENU_LABEL_INSERT_TABLEOFCONTENTS
  57395706#. MENU_LABEL_FMT_TABLEOFCONTENTS
  5740 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2361
   5707#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2365
  57415708msgid "Table of Contents"
  57425709msgstr "Ñúäúðæàíèå"
  57435710
  57445711#. FIELD_Numbers_TOCListLabel
  5745 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2363
   5712#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2367
  57465713msgid "Table of Contents List Label"
  57475714msgstr ""
  57485715
  57495716#. FIELD_Numbers_TOCPageNumber
  5750 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2365
   5717#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2369
  57515718msgid "Table of Contents Page"
  57525719msgstr ""
  57535720
  57545721#. DLG_InsertTable_TableSize
  5755 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2367
   5722#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2371
  57565723msgid "Table size"
  57575724msgstr "Ðàçìåðè íà òàáëèöàòà"
   
  57595726#. DLG_Styles_ModifyTabs
  57605727#. DLG_Tab_TabTitle
  5761 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2370
   5728#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2374
  57625729msgid "Tabs"
  57635730msgstr "Òàáóëàöèè"
  57645731
  57655732#. DLG_FormatTOC_DetailsTabPage
  5766 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2372
   5733#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2376
  57675734msgid "Tabs and Page Numbering"
  57685735msgstr "Òàáóëàöèè è íîìåðèðàíå íà ñòðàíèöèòå"
  57695736
  57705737#. MENU_LABEL_FMT
  5771 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2374
   5738#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2378
  57725739msgid "Te&xt Formatting"
  57735740msgstr "&Ôîðìàòèðàíå"
  57745741
  57755742#. DLG_Options_Label_Text
  5776 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2376
   5743#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2380
  57775744msgid "Text"
  57785745msgstr "Òåêñò"
  57795746
  57805747#. DLG_FormatTOC_TextAfter
  5781 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2378
   5748#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2382
  57825749msgid "Text &after:"
  57835750msgstr ""
  57845751
  57855752#. DLG_FormatTOC_TextBefore
  5786 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2380
   5753#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2384
  57875754msgid "Text &before:"
  57885755msgstr ""
  57895756
  57905757#. DLG_Lists_Align
  5791 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2382
   5758#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2386
  57925759msgid "Text Align:"
  57935760msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà òåêñòà:"
   
  57955762#. MENU_LABEL_INSERT_TEXTBOX
  57965763#. MENU_LABEL_FMT_FRAME
  5797 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2385
   5764#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2389
  57985765msgid "Text Box"
  57995766msgstr "Òåêñòîâî ïîëå"
  58005767
  58015768#. DLG_Lists_PageFolding
  5802 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2387
   5769#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2391
  58035770msgid "Text Folding"
  58045771msgstr ""
  58055772
  58065773#. DLG_FormatFrame_TextWrapping
  5807 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2389
   5774#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2393
  58085775msgid "Text Wrapping"
  58095776msgstr ""
  58105777
  58115778#. DLG_Options_Label_Both
  5812 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2391
   5779#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2395
  58135780msgid "Text and Icon"
  58145781msgstr "Òåêñò è êàðòèíêè"
  58155782
  58165783#. MSG_MergeDocsNotRelated
  5817 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2393
   5784#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2397
  58185785msgid ""
  58195786"The documents you are trying to merge are unrelated. AbiWord will attempt to "
   
  58225789
  58235790#. DLG_PageSetup_ErrBigMargins
  5824 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2395
   5791#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2399
  58255792msgid "The margins selected are too large to fit on the page."
  58265793msgstr "Èçáðàíèòå ïîëåòà ñà ïðåêàëåíî ãîëåìè äà ñå ñúáåðàò íà ñòðàíèöàòà."
  58275794
  58285795#. DLG_Options_Prompt_YouMustRestart
  5829 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2397
   5796#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2401
  58305797msgid ""
  58315798"The new user interface language will take effect the next time that you "
   
  58345801
  58355802#. MSG_SpellDone
  5836 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2399
   5803#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2403
  58375804msgid "The spelling check is complete."
  58385805msgstr "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà ïðèêëþ÷è."
  58395806
  58405807#. MSG_HyperlinkCrossesBoundaries
  5841 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2401
   5808#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2405
  58425809msgid ""
  58435810"The text to which the hyperlink is to be attached must be within a single "
   
  58485815
  58495816#. FIELD_DateTime_Wkday
  5850 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2403
   5817#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2407
  58515818msgid "The weekday"
  58525819msgstr "Äåíÿò îò ñåäìèöàòà"
  58535820
  58545821#. DLG_FormatTable_Thickness
  5855 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2405
   5822#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2409
  58565823msgid "Thickness:"
  58575824msgstr "Äåáåëèíà:"
  58585825
  58595826#. MSG_AfterRestartNew
  5860 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2407
   5827#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2411
  58615828msgid ""
  58625829"This change will only take effect when you restart AbiWord or create a new "
   
  58675834
  58685835#. MSG_HiddenRevisions
  5869 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2409
   5836#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2413
  58705837msgid ""
  58715838"This document contains revisions which are currently hidden from view. "
   
  58745841
  58755842#. DLG_Para_PreviewSampleFallback
  5876 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2411
   5843#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2415
  58775844msgid ""
  58785845"This paragraph represents words as they might appear in your document.  To "
   
  58855852
  58865853#. DLG_Styles_ErrStyleNot
  5887 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2413
   5854#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2417
  58885855msgid ""
  58895856"This style does not exist \n"
   
  58945861
  58955862#. DLG_Column_Three
  5896 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2415
   5863#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2419
  58975864msgid "Three"
  58985865msgstr "Òðè"
   
  59005867#. DLG_Lists_Tick_List
  59015868#. STYLE_TICKLIST
  5902 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2417 po/tmp/xap_String_Id.h.h:718
   5869#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2421 po/tmp/xap_String_Id.h.h:720
  59035870msgid "Tick List"
  59045871msgstr "×àâêè"
  59055872
  59065873#. FIELD_DateTime_TimeZone
  5907 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2419
   5874#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2423
  59085875msgid "Time Zone"
  59095876msgstr "×àñîâà çîíà"
  59105877
  59115878#. FIELD_Document_Title
  5912 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2421
   5879#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2425
  59135880msgid "Title"
  59145881msgstr "Çàãëàâèå"
  59155882
  59165883#. DLG_ToggleCase_TitleCase
  5917 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2423
   5884#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2427
  59185885msgid "Title Case"
  59195886msgstr "Äóìèòå Ñ Ãëàâíè Áóêâè"
   
  59215888#. DLG_MetaData_Title_LBL
  59225889#. DLG_Image_LblTitle
  5923 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2425 po/tmp/xap_String_Id.h.h:722
   5890#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2429 po/tmp/xap_String_Id.h.h:724
  59245891msgid "Title:"
  59255892msgstr "Çàãëàâèå:"
  59265893
  59275894#. DLG_Options_Label_Toolbars
  5928 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2427
   5895#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2431
  59295896msgid "Toolbars"
  59305897msgstr "Èâèöè ñ èíñòðóìåíòè"
  59315898
  59325899#. TopMarginStatus
  5933 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2429
   5900#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2433
  59345901#, c-format
  59355902msgid "Top Margin [%s]"
   
  59415908#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_TOPLINE
  59425909#. DLG_UFS_ToplineCheck
  5943 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2434 po/tmp/xap_String_Id.h.h:728
   5910#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2438 po/tmp/xap_String_Id.h.h:730
  59445911msgid "Topline"
  59455912msgstr "Ñ ëèíèÿ îòãîðå"
   
  59475914#. DLG_Lists_Triangle_List
  59485915#. STYLE_TRIANGLELIST
  5949 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2436 po/tmp/xap_String_Id.h.h:730
   5916#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2440 po/tmp/xap_String_Id.h.h:732
  59505917msgid "Triangle List"
  59515918msgstr "Òðèúãúëíèöè"
  59525919
  59535920#. DLG_Column_Two
  5954 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2438
   5921#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2442
  59555922msgid "Two"
  59565923msgstr "Äâå"
  59575924
  59585925#. FIELD_Document_Type
  5959 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2440
   5926#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2444
  59605927msgid "Type"
  59615928msgstr "Âèä"
  59625929
  59635930#. DLG_InsertBookmark_Msg
  5964 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2442
   5931#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2446
  59655932msgid "Type a name for the bookmark, or select an existing from the list."
  59665933msgstr "Âúâåäåòå èìå çà îòìåòêàòà èëè èçáåðåòå îò ñïèñúêà."
  59675934
  59685935#. DLG_Lists_Type
  5969 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2444
   5936#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2448
  59705937msgid "Type:"
  59715938msgstr "Âèä:"
  59725939
  59735940#. DLG_ToggleCase_UpperCase
  5974 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2446
   5941#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2450
  59755942msgid "UPPERCASE"
  59765943msgstr "ÃËÀÂÍÈ ÁÓÊÂÈ"
   
  59805947#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_UNDERLINE
  59815948#. DLG_UFS_UnderlineCheck
  5982 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2450 po/tmp/xap_String_Id.h.h:750
   5949#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2454 po/tmp/xap_String_Id.h.h:752
  59835950msgid "Underline"
  59845951msgstr "Ïîä÷åðòàí"
  59855952
  59865953#. MENU_STATUSLINE_FMT_UNDERLINE
  5987 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2452
   5954#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2456
  59885955msgid "Underline the selection (toggle)"
  59895956msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
  59905957
  59915958#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_UNDO
  5992 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2454
   5959#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2458
  59935960msgid "Undo"
  59945961msgstr "Íàçàä"
   
  59975964#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_UNDO
  59985965#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_UNDO
  5999 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2458
   5966#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2462
  60005967msgid "Undo editing"
  60015968msgstr "Îòìÿíà íà ïîñëåäíàòà ðåäàêöèÿ"
   
  60035970#. DLG_Lists_Upper_Case_List
  60045971#. STYLE_UPPERCASTELIST
  6005 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2460 po/tmp/xap_String_Id.h.h:784
   5972#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2464 po/tmp/xap_String_Id.h.h:786
  60065973msgid "Upper Case List"
  60075974msgstr "Ãëàâíè áóêâè"
   
  60095976#. DLG_Lists_Upper_Roman_List
  60105977#. STYLE_UPPERROMANLIST
  6011 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2462 po/tmp/xap_String_Id.h.h:786
   5978#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2466 po/tmp/xap_String_Id.h.h:788
  60125979msgid "Upper Roman List"
  60135980msgstr "Ãîëåìè ðèìñêè"
  60145981
  60155982#. DLG_Column_RtlOrder
  6016 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2464
   5983#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2468
  60175984msgid "Use RTL Order"
  60185985msgstr "Ïîëçâàíå íà ïîñîêà ÄË"
  60195986
  60205987#. DLG_Options_Label_HebrewContextGlyphs
  6021 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2466
   5988#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2470
  60225989msgid "Use glyph shaping for Hebrew"
  60235990msgstr "Îôîðìÿíå íà áóêâèòå çà Åâðåéñêè"
  60245991
  60255992#. DLG_Options_Label_UI
  6026 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2468
   5993#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2472
  60275994msgid "User Interface"
  6028 msgstr ""
   5995msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè èíòåðôåéñ"
  60295996
  60305997#. DLG_Options_Label_UILang
  6031 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2470
   5998#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2474
  60325999msgid "User Interface Language"
  60336000msgstr "Åçèê íà ïîòðåáèòåëñêèÿ èíòåðôåéñ"
  60346001
  60356002#. DLG_Stylist_UserStyles
  6036 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2472
   6003#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2476
  60376004msgid "User defined Styles"
  60386005msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñòèëîâå"
  60396006
  60406007#. DLG_Tab_Label_Existing
  6041 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2474
  6042 #, fuzzy
   6008#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2478
  60436009msgid "User-defined Tabs"
  6044 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñòèëîâå"
   6010msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè òàáóëàöèè"
  60456011
  60466012#. DLG_Styles_LBL_UserDefined
  6047 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2476
   6013#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2480
  60486014msgid "User-defined styles"
  60496015msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñòèëîâå"
   
  60516017#. FIELD_Application_Version
  60526018#. DLG_History_Version_Version
  6053 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2478 po/tmp/xap_String_Id.h.h:792
   6019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2482 po/tmp/xap_String_Id.h.h:794
  60546020msgid "Version"
  60556021msgstr "Âåðñèÿ"
  60566022
  60576023#. DLG_Options_TabLabel_View
  6058 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2480
   6024#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2484
  60596025msgid "View"
  60606026msgstr "Èçãëåä"
  60616027
  60626028#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY_SHOW
  6063 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2482
   6029#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2486
  60646030msgid "View document history"
  60656031msgstr "Ïðåãëåä íà èñòîðèÿòà íà äîêóìåíòà"
  60666032
  60676033#. MENU_STATUSLINE_VIEW_FULLSCREEN
  6068 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2484
   6034#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2488
  60696035msgid "View the document in full screen mode"
  60706036msgstr "Ïîêàçâàíå äîêóìåíòà íà öÿë åêðàí"
   
  60796045#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_8
  60806046#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_9
  6081 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2494
   6047#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2498
  60826048msgid "View this document"
  60836049msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà"
  60846050
  60856051#. DLG_Options_Label_ViewTooltips
  6086 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2496
   6052#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2500
  60876053msgid "View tooltips"
  60886054msgstr "Ïîêàçâàíå íà ïîäñêàçêèòå"
  60896055
  60906056#. DLG_Options_Label_ViewViewFrame
  6091 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2498
   6057#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2502
  60926058msgid "View..."
  60936059msgstr "Âèäèìî..."
  60946060
  60956061#. DLG_Options_Label_Visible
  6096 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2500
   6062#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2504
  60976063msgid "Visible"
  60986064msgstr "Âèäèìî"
  60996065
  61006066#. MSG_HyperlinkNoBookmark
  6101 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2502
   6067#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2506
  61026068#, c-format
  61036069msgid "Warning: the bookmark you provided [%s] does not exist."
   
  61056071
  61066072#. MENU_STATUSLINE_VIEW_WEB
  6107 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2504
   6073#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2508
  61086074msgid "Web Layout"
  61096075msgstr "Èçãëåä çà Èíòåðíåò"
  61106076
  61116077#. DLG_Styles_LBL_TxtMsg
  6112 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2506
   6078#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2510
  61136079msgid "What Hath God Wrought"
  61146080msgstr "Êàêâîòî äàë Ãîñïîä"
  61156081
  61166082#. DLG_Options_Label_WithExtension
  6117 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2508
   6083#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2512
  61186084msgid "With extension:"
  61196085msgstr "ñ ðàçøèðåíèå:"
   
  61216087#. DLG_WordCount_WordCountTitle
  61226088#. FIELD_Numbers_WordCount
  6123 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2511
   6089#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2515
  61246090msgid "Word Count"
  61256091msgstr "Áðîé äóìè"
  61266092
  61276093#. DLG_NEW_Tab1
  6128 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2513
   6094#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2517
  61296095msgid "Wordprocessing"
  61306096msgstr "Òåêñòîîáðàáîòêà"
  61316097
  61326098#. DLG_WordCount_Words_No_Notes
  6133 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2515
   6099#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2519
  61346100msgid "Words (no footnotes/endnotes):"
  61356101msgstr ""
  61366102
  61376103#. DLG_Options_Label_SpellUppercase
  6138 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2517
   6104#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2521
  61396105msgid "Words in &UPPERCASE"
  61406106msgstr "Äóìè ñàìî ñ &ÃËÀÂÍÈ áóêâè"
  61416107
  61426108#. DLG_Options_Label_SpellNumbers
  6143 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2519
   6109#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2523
  61446110msgid "Words with num&bers"
  61456111msgstr "Äóìè ñ &öèôðè"
  61466112
  61476113#. DLG_WordCount_Words
  6148 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2521
   6114#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2525
  61496115msgid "Words:"
  61506116msgstr "Äóìè:"
  61516117
  61526118#. MSG_SaveFailedWrite
  6153 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2523
   6119#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2527
  61546120#, c-format
  61556121msgid "Writing error when attempting to save %s"
   
  61576123
  61586124#. MSG_DefaultDirectionChg
  6159 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2525
   6125#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2529
  61606126msgid "You have changed the default direction."
  61616127msgstr "Ïðîìåíèëè ñòå ïîñîêàòà ïî ïîäðàçáèðàíå"
  61626128
  61636129#. MSG_DirectionModeChg
  6164 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2527
   6130#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2531
  61656131msgid "You have changed the direction mode."
  61666132msgstr "Ïðîìåíèëè ñòå ðåæèìà íà ïîñîêèòå"
  61676133
  61686134#. MSG_HyperlinkNoSelection
  6169 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2529
   6135#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2533
  61706136msgid "You must select a portion of the document before inserting a hyperlink."
  61716137msgstr "Òðÿáâà äà èçáåðåòå ÷àñò îò äîêóìåíòà, çà äà âìúêíåòå õèïåðâðúçêà."
  61726138
  61736139#. DLG_Options_Label_InvalidRangeForAutoSave
  6174 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2531
   6140#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2535
  61756141msgid "You should choose a range from 1 to 120 for the auto save frequency"
  61766142msgstr ""
  61776143
  61786144#. MSG_ConfirmSaveSecondary
  6179 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2533
   6145#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2537
  61806146msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
  61816147msgstr ""
   
  61856151#. TOOLBAR_TOOLTIP_ZOOM
  61866152#. DLG_Zoom_ZoomTitle
  6187 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2537 po/tmp/xap_String_Id.h.h:839
   6153#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2541 po/tmp/xap_String_Id.h.h:841
  61886154msgid "Zoom"
  61896155msgstr "Óâåëè÷è"
  61906156
  61916157#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_100
  6192 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2539
   6158#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2543
  61936159msgid "Zoom to &100%"
  61946160msgstr "Óâåëè÷åíèå &100%"
  61956161
  61966162#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_200
  6197 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2541
   6163#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2545
  61986164msgid "Zoom to &200%"
  61996165msgstr "Óâåëè÷åíèå &200%"
  62006166
  62016167#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_50
  6202 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2543
   6168#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2547
  62036169msgid "Zoom to &50%"
  62046170msgstr "Óâåëè÷åíèå &50%"
  62056171
  62066172#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_75
  6207 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2545
   6173#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2549
  62086174msgid "Zoom to &75%"
  62096175msgstr "Óâåëè÷åíèå &75%"
  62106176
  62116177#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_100
  6212 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2547
   6178#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2551
  62136179msgid "Zoom to 100%"
  62146180msgstr "Óâåëè÷åíèå 100%"
  62156181
  62166182#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_200
  6217 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2549
   6183#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2553
  62186184msgid "Zoom to 200%"
  62196185msgstr "Óâåëè÷åíèå 200%"
  62206186
  62216187#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_50
  6222 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2551
   6188#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2555
  62236189msgid "Zoom to 50%"
  62246190msgstr "Óâåëè÷åíèå 50%"
  62256191
  62266192#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_75
  6227 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2553
   6193#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2557
  62286194msgid "Zoom to 75%"
  62296195msgstr "Óâåëè÷åíèå 75%"
  62306196
  62316197#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WIDTH
  6232 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2555
   6198#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2559
  62336199msgid "Zoom to page width"
  62346200msgstr "Óâåëè÷åíèå äî øèðî÷èíàòà íà ñòðàíèöàòà"
  62356201
  62366202#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WHOLE
  6237 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2557
   6203#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2561
  62386204msgid "Zoom to whole page"
  62396205msgstr "Óâåëè÷åíèå äî öÿëàòà ñòðàíèöà"
  62406206
  62416207#. DLG_Options_Label_CustomDict
  6242 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2559
   6208#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2563
  62436209msgid "custom.dic"
  62446210msgstr "custom.dic"
  62456211
  62466212#. FIELD_DateTime_DDMMYY
  6247 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2561
   6213#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2565
  62486214msgid "dd/mm/yy"
  62496215msgstr "äåí/ìåñ/ãîä"
  62506216
  62516217#. DLG_ToggleCase_LowerCase
  6252 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2563
   6218#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2567
  62536219msgid "lowercase"
  62546220msgstr "ìàëêè áóêâè"
  62556221
  62566222#. DLG_Options_Label_Minutes
  6257 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2565
   6223#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2569
  62586224msgid "minutes"
  62596225msgstr "ìèíóòè"
  62606226
  62616227#. FIELD_DateTime_MMDDYY
  6262 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2567
   6228#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2571
  62636229msgid "mm/dd/yy"
  62646230msgstr "ìåñ/äåí/ãîä"
  62656231
  62666232#. DLG_ToggleCase_ToggleCase
  6267 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2569
   6233#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2573
  62686234msgid "tOGGLE cASE"
  62696235msgstr "Ñìÿíà ìàëêè <-> ãëàâíè"
   
  63756341#. LANG_AK_GH
  63766342#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:47
  6377 #, fuzzy
  63786343msgid "Akan"
  6379 msgstr "Àôðèêàíñ"
   6344msgstr ""
  63806345
  63816346#. LANG_SQ_AL
   
  64076372#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:61
  64086373msgid "Amharic (Ethiopia)"
  6409 msgstr ""
   6374msgstr "Àìõàðñêè (Åòèîïèÿ)"
  64106375
  64116376#. LANG_AR_EG
   
  64516416#. LANG_AST_ES
  64526417#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:81
  6453 #, fuzzy
  64546418msgid "Asturian (Spain)"
  6455 msgstr "Èñïàíñêè (Èñïàíèÿ)"
   6419msgstr ""
  64566420
  64576421#. DLG_Options_Label_DirMarkerAfterClosingParenthesis
   
  65086472#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:105
  65096473msgid "Bengali"
  6510 msgstr ""
   6474msgstr "Áåíãàëñêè"
  65116475
  65126476#. DLG_UP_BlackWhite
   
  65686532#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:137
  65696533msgid "Change Language when changing keyboard"
  6570 msgstr ""
   6534msgstr "Ñìÿíà íà åçèêà çàåäíî ñ êëàâèàòóðíàòà ïîäðåäáà"
  65716535
  65726536#. STYLE_CHAPHEADING
   
  67986762#. DLG_ULANG_DefaultLangLabel
  67996763#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:233
  6800 #, fuzzy
  68016764msgid "Default language: "
  6802 msgstr "Èçáîð íà åçèê:"
   6765msgstr "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå:"
  68036766
  68046767#. DLG_Image_Placement
   
  69506913#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:300
  69516914msgid "Export as HTML 4.01"
  6952 msgstr ""
   6915msgstr "Èçíàñÿíå êàòî HTML 4.01"
  69536916
  69546917#. DLG_HTMLOPT_ExpAbiWebDoc
  69556918#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:302
  69566919msgid "Export with PHP instructions"
  6957 msgstr ""
   6920msgstr "Èçíàñÿíå ñ PHP-êîìàíäè"
  69586921
  69596922#. LANG_FA_IR
   
  70867049#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:361
  70877050msgid "HTML Export Options"
  7088 msgstr ""
   7051msgstr "Íàñòðîéêè çà èçíàñÿíå â HTML"
  70897052
  70907053#. LANG_HA_NE
  70917054#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:365
  70927055msgid "Hausa (Niger)"
  7093 msgstr ""
   7056msgstr "Õàóñà (Íèãåð)"
  70947057
  70957058#. LANG_HA_NG
  70967059#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:367
  70977060msgid "Hausa (Nigeria)"
  7098 msgstr ""
   7061msgstr "Õàóñà (Íèãåðèÿ)"
  70997062
  71007063#. LANG_HAW_US
   
  72257188#. DLG_FOSA_InsertObject
  72267189#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:425
  7227 #, fuzzy
  72287190msgid "Insert Embeddable Object"
  7229 msgstr "Âìúêâàíå íà òàáëèöà"
   7191msgstr "Âìúêâàíå íà âãðàæäàù ñå îáåêò"
  72307192
  72317193#. DLG_FOSA_FileInsertObject
   
  72417203#. DLG_FOSA_InsertMath
  72427204#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:431
  7243 #, fuzzy
  72447205msgid "Insert Math File"
  7245 msgstr "Âìúêâàíå íà ôàéë"
   7206msgstr "Âìúêâàíå íà ôàéë ñ óðàâíåíèå"
  72467207
  72477208#. DLG_FOSA_FileInsertMath
  72487209#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:433
  7249 #, fuzzy
  72507210msgid "Insert MathML file:"
  7251 msgstr "Âìúêâàíå íà ôàéë"
   7211msgstr "Âìúêâàíå íà MathML ôàéë:"
  72527212
  72537213#. TB_InsertNewTable
   
  73537313#. LANG_KU
  73547314#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:477
  7355 #, fuzzy
  73567315msgid "Kurdish"
  7357 msgstr "Òóðñêè"
   7316msgstr "Êþðäñêè"
  73587317
  73597318#. LANG_LO_LA
   
  73897348#. DLG_ULANG_DefaultLangChkbox
  73907349#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:495
  7391 #, fuzzy
  73927350msgid "Make default for document"
  7393 msgstr "Ïîñòàâÿíå â êðàÿ íà äîêóìåíòà"
   7351msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå çà äîêóìåíòà"
   7352
   7353#. LANG_MS_MY
   7354#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:497
   7355msgid "Malay"
   7356msgstr ""
  73947357
  73957358#. LANG_MI_NZ
  7396 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:497
   7359#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:499
  73977360msgid "Maori"
  73987361msgstr "Ìàîðè"
  73997362
  74007363#. LANG_MR_IN
  7401 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:499
   7364#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:501
  74027365msgid "Marathi"
  74037366msgstr ""
  74047367
  74057368#. LANG_MH_MH
  7406 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:501
   7369#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:503
  74077370msgid "Marshallese (Marshall Islands)"
  7408 msgstr ""
   7371msgstr "Ìàðøàëñêè (Ìàðøàëñêè î-âè)"
  74097372
  74107373#. LANG_MH_NR
  7411 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:503
   7374#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:505
  74127375msgid "Marshallese (Nauru)"
  7413 msgstr ""
   7376msgstr "Ìàðøàëñêè (Íàóðó)"
  74147377
  74157378#. DLG_Merge
  7416 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:505
   7379#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:507
  74177380msgid "Merge"
  74187381msgstr "Ñëèâàíå"
  74197382
  74207383#. LANG_MN_MN
  7421 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:507
   7384#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:509
  74227385msgid "Mongolian"
  74237386msgstr "Ìîíãîëñêè"
  74247387
  74257388#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NAME
  7426 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:509
   7389#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:511
  74277390msgid "Name:"
  74287391msgstr "Èìå:"
  74297392
  74307393#. DLG_QNXMB_No
  7431 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:511
   7394#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:513
  74327395msgid "No"
  74337396msgstr "Íå"
  74347397
  74357398#. DLG_IP_No_Picture_Label
  7436 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:513
   7399#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:515
  74377400msgid "No Picture"
  74387401msgstr "Íÿìà èçîáðàæåíèå"
  74397402
  74407403#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NONE_SELECTED
  7441 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:515
   7404#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:517
  74427405msgid "No plugin selected"
  74437406msgstr "Íå å èçáðàíà ïðèñòàâêà"
  74447407
  74457408#. STYLE_NORMAL
  7446 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:517
   7409#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:519
  74477410msgid "Normal"
  74487411msgstr "Íîðìàëåí"
  74497412
  74507413#. LANG_NB_NO
  7451 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:519
   7414#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:521
  74527415msgid "Norwegian Bokmal"
  74537416msgstr "Íîðâåæêè Bokmal"
  74547417
  74557418#. LANG_NN_NO
  7456 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:521
   7419#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:523
  74577420msgid "Norwegian Nynorsk"
  74587421msgstr "Íîðâåæêè Nynorsk"
  74597422
  74607423#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NOT_AVAILABLE
  7461 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:523
   7424#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:525
  74627425msgid "Not available"
  74637426msgstr ""
  74647427
  74657428#. STYLE_NUMHEAD1
  7466 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:525
   7429#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:527
  74677430msgid "Numbered Heading 1"
  74687431msgstr "Íîìåðèðàíî çàãëàâèå 1"
  74697432
  74707433#. STYLE_NUMHEAD2
  7471 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:527
   7434#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:529
  74727435msgid "Numbered Heading 2"
  74737436msgstr "Íîìåðèðàíî çàãëàâèå 2"
  74747437
  74757438#. STYLE_NUMHEAD3
  7476 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:529
   7439#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:531
  74777440msgid "Numbered Heading 3"
  74787441msgstr "Íîìåðèðàíî çàãëàâèå 3"
  74797442
  74807443#. DLG_OK
  7481 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:533
   7444#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:535
  74827445msgid "OK"
  74837446msgstr "Äîáðå"
  74847447
  74857448#. LANG_OC_FR
  7486 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:535
   7449#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:537
  74877450msgid "Occitan"
  7488 msgstr ""
   7451msgstr "Ó÷èòàí"
  74897452
  74907453#. DLG_FOSA_OpenTitle
  7491 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:537
   7454#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:539
  74927455msgid "Open File"
  74937456msgstr "Îòâàðÿíå íà ôàéë"
  74947457
  74957458#. DLG_FOSA_FileOpenTypeLabel
  7496 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:539
   7459#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:541
  74977460msgid "Open file as type:"
  74987461msgstr "Îòâàðÿíå íà ôàéëà êàòî:"
  74997462
  75007463#. DLG_LISTDOCS_Title
  7501 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:541
   7464#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:543
  75027465msgid "Opened Documents"
  75037466msgstr "Îòâîðåíè äîêóìåíòè"
  75047467
  75057468#. TB_Zoom_Percent
  7506 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:543
   7469#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:545
  75077470msgid "Other..."
  75087471msgstr "Äðóãî..."
  75097472
  75107473#. DLG_Zoom_Percent
  7511 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:547
   7474#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:549
  75127475msgid "P&ercent:"
  75137476msgstr "&Ïðîöåíò:"
  75147477
  75157478#. TB_Zoom_PageWidth
  7516 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:549
   7479#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:551
  75177480msgid "Page Width"
  75187481msgstr "Øèðî÷èíà íà ñòðàíèöàòà"
  75197482
  75207483#. DLG_UP_PageRanges
  7521 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:551
   7484#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:553
  75227485msgid "Page ranges:"
  75237486msgstr "Îáõâàò íà ïå÷àòà:"
  75247487
  75257488#. DLG_Password_Password
  7526 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:553
   7489#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:555
  75277490msgid "Password:"
  75287491msgstr "Ïàðîëà:"
  75297492
  75307493#. STYLE_PLAIN_TEXT
  7531 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:555
   7494#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:557
  75327495msgid "Plain Text"
  75337496msgstr "×èñò òåêñò"
  75347497
  75357498#. DLG_PLUGIN_MANAGER_DETAILS
  7536 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:557
   7499#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:559
  75377500msgid "Plugin Details:"
  75387501msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðèñòàâêàòà:"
  75397502
  75407503#. DLG_PLUGIN_MANAGER_LIST
  7541 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:559
   7504#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:561
  75427505msgid "Plugin List"
  75437506msgstr "Ñïèñúê íà ïðèñòàâêèòå"
  75447507
  75457508#. LANG_PL_PL
  7546 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:561
   7509#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:563
  75477510msgid "Polish"
  75487511msgstr "Ïîëñêè"
  75497512
  75507513#. LANG_PT_BR
  7551 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:563
   7514#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:565
  75527515msgid "Portuguese (Brazil)"
  75537516msgstr "Ïîðòóãàëñêè (Áðàçèëèÿ)"
  75547517
  75557518#. LANG_PT_PT
  7556 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:565
   7519#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:567
  75577520msgid "Portuguese (Portugal)"
  75587521msgstr "Ïîðòóãàëñêè (Ïîðòóãàëèÿ)"
  75597522
  75607523#. DLG_Image_PlaceColumn
  7561 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:567
   7524#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:569
  75627525msgid "Position relative to its Column"
  75637526msgstr ""
  75647527
  75657528#. DLG_Image_PlacePage
  7566 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:569
   7529#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:571
  75677530msgid "Position relative to its Page"
  75687531msgstr ""
  75697532
  75707533#. DLG_Image_PlaceParagraph
  7571 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:571
   7534#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:573
  75727535msgid "Position relative to nearest paragraph"
  75737536msgstr ""
  75747537
  75757538#. DLG_Image_Aspect
  7576 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:573
   7539#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:575
  75777540msgid "Preserve aspect ratio"
  75787541msgstr "Çàïàçâàíå íà ñúîòíîøåíèåòî"
  75797542
  75807543#. DLG_IP_Activate_Label
  7581 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:577
   7544#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:579
  75827545msgid "Preview Picture"
  75837546msgstr "Ïðåãëåä íà èçîáðàæåíèåòî"
  75847547
  75857548#. DLG_FOSA_PrintToFileTitle
  7586 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:582
   7549#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:584
  75877550msgid "Print To File"
  75887551msgstr "Ïå÷àò êúì ôàéë"
  75897552
  75907553#. DLG_FOSA_FilePrintTypeLabel
  7591 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:584
   7554#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:586
  75927555msgid "Print file as type:"
  75937556msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà ôàéëà êàòî:"
  75947557
  75957558#. DLG_UP_PrintIn
  7596 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:586
   7559#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:588
  75977560msgid "Print in: "
  75987561msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà:"
  75997562
  76007563#. DLG_UP_PrintTo
  7601 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:588
   7564#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:590
  76027565msgid "Print to: "
  76037566msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà:"
  76047567
  76057568#. DLG_UP_Printer
  7606 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:590
   7569#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:592
  76077570msgid "Printer"
  76087571msgstr "Ïðèíòåð"
  76097572
  76107573#. DLG_UP_PrinterCommand
  7611 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:592
   7574#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:594
  76127575msgid "Printer command: "
  76137576msgstr "Êîìàíäà êúì ïðèíòåðà:"
  76147577
  76157578#. LANG_PA_IN
  7616 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:594
   7579#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:596
  76177580msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
  76187581msgstr ""
  76197582
  76207583#. LANG_PA_PK
  7621 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:596
   7584#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:598
  76227585msgid "Punjabi (Shahmukhi)"
  76237586msgstr ""
  76247587
  76257588#. LANG_QU_BO
  7626 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:598
   7589#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:600
  76277590msgid "Quechua"
  76287591msgstr ""
  76297592
  76307593#. DLG_UFS_StyleRegular
  7631 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:600
   7594#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:602
  76327595msgid "Regular"
  76337596msgstr "Íîðìàëåí"
  76347597
  76357598#. DLG_DocComparison_Relationship
  7636 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:602
   7599#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:604
  76377600msgid "Relationship:"
  76387601msgstr ""
  76397602
  76407603#. DLG_Restore
  7641 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:604
   7604#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:606
  76427605msgid "Restore"
  76437606msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå"
  76447607
  76457608#. DLG_HTMLOPT_ExpRestore
  7646 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:606
   7609#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:608
  76477610msgid "Restore Settings"
  76487611msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà íàñòðîéêèòå"
  76497612
  76507613#. DLG_DocComparison_Results
  7651 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:608
   7614#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:610
  76527615msgid "Results"
  76537616msgstr "Ðåçóëòàòè"
  76547617
  76557618#. LANG_RO_RO
  7656 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:610
   7619#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:612
  76577620msgid "Romanian"
  76587621msgstr "Ðóìúíñêè"
  76597622
  76607623#. ENC_ROMA_MAC
  7661 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:612
   7624#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:614
  76627625msgid "Romanian, Macintosh"
  76637626msgstr "Ðóìúíñêè, Macintosh"
  76647627
  76657628#. LANG_RU_RU
  7666 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:614
   7629#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:616
  76677630msgid "Russian (Russia)"
  76687631msgstr "Ðóñêè (Ðóñèÿ)"
  76697632
  76707633#. DLG_UFS_SampleFrameLabel
  7671 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:616
   7634#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:618
  76727635msgid "Sample"
  76737636msgstr "Ïðèìåð"
  76747637
  76757638#. LANG_SC_IT
  7676 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:618
   7639#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:620
  76777640msgid "Sardinian"
  76787641msgstr "Ñàðäèíñêè"
  76797642
  76807643#. DLG_FOSA_SaveAsTitle
  7681 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:620
   7644#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:622
  76827645msgid "Save File As"
  76837646msgstr "Çàïèñ íà ôàéëà êàòî"
  76847647
  76857648#. DLG_HTMLOPT_ExpSave
  7686 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:622
   7649#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:624
  76877650msgid "Save Settings"
  76887651msgstr "Çàïèñ íà íàñòðîéêèòå"
  76897652
  76907653#. DLG_FOSA_FileSaveTypeLabel
  7691 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:624
   7654#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:626
  76927655msgid "Save file as type:"
  76937656msgstr "Çàïèñ íà ôàéëà êàòî òèï:"
  76947657
  76957658#. DLG_UFS_ScriptLabel
  7696 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:626
   7659#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:628
  76977660msgid "Script:"
  76987661msgstr "Ñêðèïò:"
  76997662
  77007663#. STYLE_SECTHEADING
  7701 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:628
   7664#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:630
  77027665msgid "Section Heading"
  77037666msgstr "Íà÷àëî íà ðàçäåë"
  77047667
  77057668#. DLG_UENC_EncLabel
  7706 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:632
   7669#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:634
  77077670msgid "Select Encoding:"
  77087671msgstr "Èçáîð íà êîäîâà òàáëèöà:"
  77097672
  77107673#. DLG_HTMLOPT_ExpLabel
  7711 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:634
   7674#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:636
  77127675msgid "Select HTML export options:"
  7713 msgstr ""
   7676msgstr "Íàñòðîéêè çà èçíàñÿíåòî â HTML:"
  77147677
  77157678#. DLG_ULANG_LangLabel
  7716 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:636
   7679#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:638
  77177680msgid "Select Language:"
  77187681msgstr "Èçáîð íà åçèê:"
  77197682
  77207683#. LANG_SR
  7721 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:640
   7684#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:642
  77227685msgid "Serbian"
  77237686msgstr "Ñðúáñêè"
  77247687
  77257688#. DLG_Image_ImageDesc
  7726 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:642
   7689#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:644
  77277690msgid "Set Image Name"
  77287691msgstr "Çàäàâàíå èìå íà èçîáðàæåíèåòî"
  77297692
  77307693#. DLG_Image_ImageSize
  7731 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:644
   7694#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:646
  77327695msgid "Set Image Size"
  77337696msgstr "Çàäàâàíå·ðàçìåð·íà·èçîáðàæåíèåòî"
  77347697
  77357698#. DLG_ULANG_LangTitle
  7736 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:646
   7699#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:648
  77377700msgid "Set Language"
  77387701msgstr "Èçáîð íà åçèê"
  77397702
  77407703#. DLG_UFS_TransparencyCheck
  7741 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:648
   7704#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:650
  77427705msgid "Set no Highlight Color"
  77437706msgstr "Áåç öâÿò çà îñâåòÿâàíå"
  77447707
  77457708#. DLG_UFS_SizeLabel
  7746 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:652
   7709#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:654
  77477710msgid "Size:"
  77487711msgstr "Ðàçìåð:"
  77497712
  77507713#. LANG_SK_SK
  7751 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:654
   7714#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:656
  77527715msgid "Slovak"
  77537716msgstr "Ñëîâàøêè"
  77547717
  77557718#. LANG_SL_SI
  7756 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:656
   7719#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:658
  77577720msgid "Slovenian"
  77587721msgstr "Ñëîâåíñêè"
  77597722
  77607723#. LANG_ES_MX
  7761 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:658
   7724#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:660
  77627725msgid "Spanish (Mexico)"
  77637726msgstr "Èñïàíñêè (Ìåêñèêî)"
  77647727
  77657728#. LANG_ES_ES
  7766 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:660
   7729#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:662
  77677730msgid "Spanish (Spain)"
  77687731msgstr "Èñïàíñêè (Èñïàíèÿ)"
  77697732
  77707733#. DLG_Image_SquareWrap
  7771 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:664
   7734#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:666
  77727735msgid "Square text wrapping"
  77737736msgstr ""
  77747737
  77757738#. DLG_DocComparison_Styles
  7776 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:672
   7739#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:674
  77777740msgid "Styles:"
  77787741msgstr "Ñòèëîâå:"
  77797742
  77807743#. LANG_SW
  7781 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:678
   7744#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:680
  77827745msgid "Swahili"
  7783 msgstr ""
   7746msgstr "Ñóàõèëè"
  77847747
  77857748#. LANG_SV_SE
  7786 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:680
   7749#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:682
  77877750msgid "Swedish"
  77887751msgstr "Øâåäñêè"
  77897752
  77907753#. TB_Font_Symbol
  7791 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:682
  7792 #, fuzzy
   7754#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:684
  77937755msgid "Symbols"
  7794 msgstr "Çíàê"
   7756msgstr "Çíàöè"
  77957757
  77967758#. LANG_SYR
  7797 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:684
   7759#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:686
  77987760msgid "Syriac"
  7799 msgstr ""
   7761msgstr "Ñèðèéñêè"
  78007762
  78017763#. LANG_TL_PH
  7802 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:688
   7764#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:690
  78037765msgid "Tagalog"
  7804 msgstr ""
   7766msgstr "Òàãàëîã"
  78057767
  78067768#. LANG_TA_IN
  7807 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:690
   7769#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:692
  78087770msgid "Tamil"
  78097771msgstr "Òàìèëñêè"
  78107772
  78117773#. LANG_TE_IN
  7812 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:692
   7774#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:694
  78137775msgid "Telugu"
  78147776msgstr ""
  78157777
  78167778#. DLG_UFS_ColorTab
  7817 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:694
   7779#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:696
  78187780msgid "Text Color"
  78197781msgstr "Öâÿò íà òåêñòà"
  78207782
  78217783#. DLG_Image_WrappedBoth
  7822 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:696
   7784#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:698
  78237785msgid "Text wrapped on both sides of the Image"
  78247786msgstr ""
  78257787
  78267788#. DLG_Image_WrappedLeft
  7827 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:698
   7789#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:700
  78287790msgid "Text wrapped to the Left of the Image"
  78297791msgstr ""
  78307792
  78317793#. DLG_Image_WrappedRight
  7832 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:700
   7794#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:702
  78337795msgid "Text wrapped to the Right of the Image"
  78347796msgstr ""
  78357797
  78367798#. LANG_TH_TH
  7837 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:702
   7799#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:704
  78387800msgid "Thai"
  78397801msgstr "Òàéëàíäñêè"
  78407802
  78417803#. ENC_THAI_MAC
  7842 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:704
   7804#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:706
  78437805msgid "Thai, Macintosh"
  78447806msgstr "Òàéëàíäñêè, Macintosh"
  78457807
  78467808#. ENC_THAI_TIS
  7847 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:706
   7809#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:708
  78487810msgid "Thai, TIS-620"
  78497811msgstr "Òàéëàíäñêè, TIS-620"
  78507812
  78517813#. ENC_THAI_WIN
  7852 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:708
   7814#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:710
  78537815msgid "Thai, Windows Code Page 874"
  78547816msgstr "Òàéëàíäñêè, Windows Code Page 874"
  78557817
  78567818#. DLG_NoSaveFile_DirNotWriteable
  7857 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:710
   7819#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:712
  78587820#, c-format
  78597821msgid "The directory '%s' is write-protected."
   
  78617823
  78627824#. MSG_HistoryPartRestore2
  7863 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:712
   7825#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:714
  78647826#, c-format
  78657827msgid ""
   
  78697831
  78707832#. DLG_UP_InvalidPrintString
  7871 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:714
   7833#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:716
  78727834msgid "The print command string is not valid."
  78737835msgstr "Êîìàíäàòà êúì ïðèíòåðà å íåâàëèäíà."
  78747836
  78757837#. MSG_NoUndo
  7876 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:716
   7838#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:718
  78777839msgid "This operation cannot be undone. Are you sure you want to proceed?"
  78787840msgstr ""
  78797841
  78807842#. DLG_Image_TightWrap
  7881 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:720
   7843#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:722
  78827844msgid "Tight text wrapping"
  78837845msgstr ""
  78847846
  78857847#. MSG_HistoryPartRestore3
  7886 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:724
   7848#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:726
  78877849msgid "To continue anyway, press OK."
  78887850msgstr ""
  78897851
  78907852#. MSG_HistoryPartRestore4
  7891 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:726
   7853#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:728
  78927854msgid "To quit the restoration attempt, press Cancel."
  78937855msgstr ""
  78947856
  78957857#. LANG_TR_TR
  7896 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:732
   7858#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:734
  78977859msgid "Turkish"
  78987860msgstr "Òóðñêè"
  78997861
  79007862#. ENC_TURK_ISO
  7901 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:734
   7863#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:736
  79027864msgid "Turkish, ISO-8859-9"
  79037865msgstr "Òóðñêè, ISO-8859-9"
  79047866
  79057867#. ENC_TURK_MAC
  7906 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:736
   7868#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:738
  79077869msgid "Turkish, Macintosh"
  79087870msgstr "Òóðñêè, Macintosh"
  79097871
  79107872#. ENC_TURK_WIN
  7911 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:738
   7873#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:740
  79127874msgid "Turkish, Windows Code Page 1254"
  79137875msgstr "Òóðñêè, Windows Code Page 1254"
  79147876
  79157877#. DLG_Image_WrapType
  7916 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:740
   7878#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:742
  79177879msgid "Type of text wrapping"
  79187880msgstr ""
  79197881
  79207882#. ENC_WEST_ASCII
  7921 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:742
   7883#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:744
  79227884msgid "US-ASCII"
  79237885msgstr "US-ASCII"
  79247886
  79257887#. LANG_UK_UA
  7926 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:744
   7888#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:746
  79277889msgid "Ukrainian"
  79287890msgstr "Óêðàèíñêè"
  79297891
  79307892#. ENC_UKRA_KOI
  7931 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:746
   7893#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:748
  79327894msgid "Ukrainian, KOI8-U"
  79337895msgstr "Óêðàèíñêè, KIO8-U"
  79347896
  79357897#. ENC_UKRA_MAC
  7936 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:748
   7898#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:750
  79377899msgid "Ukrainian, Macintosh"
  79387900msgstr "Óêðàèíñêè, Macintosh"
  79397901
  79407902#. ENC_UNIC_UCS2
  7941 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:752
   7903#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:754
  79427904msgid "Unicode UCS-2"
  79437905msgstr "Óíèêîä UCS-2"
  79447906
  79457907#. ENC_UNIC_UCS_2BE
  7946 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:754
   7908#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:756
  79477909msgid "Unicode UCS-2 Big Endian"
  79487910msgstr "Óíèêîä UCS-2 Big Endian"
  79497911
  79507912#. ENC_UNIC_UCS_2LE
  7951 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:756
   7913#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:758
  79527914msgid "Unicode UCS-2 Little Endian"
  79537915msgstr "Óíèêîä UCS-2 Little Endian"
  79547916
  79557917#. ENC_UNIC_UCS4
  7956 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:758
   7918#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:760
  79577919msgid "Unicode UCS-4"
  79587920msgstr "Óíèêîä UCS-4"
  79597921
  79607922#. ENC_UNIC_UCS_4BE
  7961 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:760
   7923#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:762
  79627924msgid "Unicode UCS-4 Big Endian"
  79637925msgstr "Óíèêîä UCS-4 Big Endian"
  79647926
  79657927#. ENC_UNIC_UCS_4LE
  7966 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:762
   7928#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:764
  79677929msgid "Unicode UCS-4 Little Endian"
  79687930msgstr "Óíèêîä UCS-4 Little Endian"
  79697931
  79707932#. ENC_UNIC_UTF_16
  7971 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:764
   7933#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:766
  79727934msgid "Unicode UTF-16"
  79737935msgstr "Óíèêîä UTF-16"
  79747936
  79757937#. ENC_UNIC_UTF_16BE
  7976 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:766
   7938#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:768
  79777939msgid "Unicode UTF-16 Big Endian"
  79787940msgstr "Óíèêîä UTF-16 Big Endian"
  79797941
  79807942#. ENC_UNIC_UTF_16LE
  7981 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:768
   7943#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:770
  79827944msgid "Unicode UTF-16 Little Endian"
  79837945msgstr "Óíèêîä UTF-16 Little Endian"
  79847946
  79857947#. ENC_UNIC_UTF_32
  7986 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:770
   7948#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:772
  79877949msgid "Unicode UTF-32"
  79887950msgstr "Óíèêîä UTF-32"
  79897951
  79907952#. ENC_UNIC_UTF_32BE
  7991 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:772
   7953#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:774
  79927954msgid "Unicode UTF-32 Big Endian"
  79937955msgstr "Óíèêîä UTF-32 Big Endian"
  79947956
  79957957#. ENC_UNIC_UTF_32LE
  7996 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:774
   7958#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:776
  79977959msgid "Unicode UTF-32 Little Endian"
  79987960msgstr "Óíèêîä UTF-32 Little Endian"
  79997961
  80007962#. ENC_UNIC_UTF_7
  8001 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:776
   7963#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:778
  80027964msgid "Unicode UTF-7"
  80037965msgstr "Óíèêîä UTF-7"
  80047966
  80057967#. ENC_UNIC_UTF_8
  8006 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:778
   7968#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:780
  80077969msgid "Unicode UTF-8"
  80087970msgstr "Óíèêîä UTF-8"
  80097971
  80107972#. UntitledDocument
  8011 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:780
   7973#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:782
  80127974#, c-format
  80137975msgid "Untitled%d"
   
  80157977
  80167978#. DLG_Update
  8017 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:782
   7979#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:784
  80187980msgid "Update"
  80197981msgstr "Îáíîâÿâàíå"
  80207982
  80217983#. LANG_UR_PK
  8022 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:788
   7984#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:790
  80237985msgid "Urdu"
  80247986msgstr ""
  80257987
  80267988#. LANG_UZ_UZ
  8027 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:790
   7989#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:792
  80287990msgid "Uzbek"
  8029 msgstr ""
   7991msgstr "Óçáåêñêè"
  80307992
  80317993#. DLG_History_List_Title
  8032 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:794
   7994#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:796
  80337995msgid "Version history"
  80347996msgstr "Èñòîðèÿ íà âåðñèèòå"
   
  80367998#. DLG_PLUGIN_MANAGER_VERSION
  80377999#. DLG_History_Version
  8038 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:797
   8000#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:799
  80398001msgid "Version:"
  80408002msgstr "Âåðñèÿ:"
  80418003
  80428004#. LANG_VI_VN
  8043 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:799
   8005#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:801
  80448006msgid "Vietnamese"
  80458007msgstr "Âèåòíàìñêè"
  80468008
  80478009#. ENC_VIET_TCVN
  8048 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:801
   8010#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:803
  80498011msgid "Vietnamese, TCVN"
  80508012msgstr "Âèåòíàìñêè, TCVN"
  80518013
  80528014#. ENC_VIET_VISCII
  8053 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:803
   8015#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:805
  80548016msgid "Vietnamese, VISCII"
  80558017msgstr "Âèåòíàìñêè, VISCII"
  80568018
  80578019#. ENC_VIET_WIN
  8058 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:805
   8020#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:807
  80598021msgid "Vietnamese, Windows Code Page 1258"
  80608022msgstr "Âèåòíàìñêè, Windows Code Page 1258"
  80618023
  80628024#. DLG_MW_MoreWindows
  8063 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:807
   8025#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:809
  80648026msgid "View Document"
  80658027msgstr ""
  80668028
  80678029#. DLG_MW_Activate
  8068 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:809
   8030#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:811
  80698031msgid "View:"
  80708032msgstr "Èçãëåä:"
  80718033
  80728034#. LANG_CY_GB
  8073 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:811
   8035#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:813
  80748036msgid "Welsh"
  80758037msgstr "Óåëñêè"
  80768038
  80778039#. ENC_US_DOS
  8078 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:813
   8040#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:815
  80798041msgid "Western European, DOS/Windows Code Page 437"
  80808042msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, DOS/Windows·Code·Page·437"
  80818043
  80828044#. ENC_MLNG_DOS
  8083 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:815
   8045#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:817
  80848046msgid "Western European, DOS/Windows Code Page 850"
  80858047msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, DOS/Windows·Code·Page·850"
  80868048
  80878049#. ENC_WEST_HP
  8088 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:817
   8050#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:819
  80898051msgid "Western European, HP"
  80908052msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, HP"
  80918053
  80928054#. ENC_WEST_ISO
  8093 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:819
   8055#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:821
  80948056msgid "Western European, ISO-8859-1"
  80958057msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, ISO-8859-1"
  80968058
  80978059#. ENC_WEST_MAC
  8098 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:821
   8060#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:823
  80998061msgid "Western European, Macintosh"
  81008062msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, Macintosh"
  81018063
  81028064#. ENC_WEST_NXT
  8103 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:823
   8065#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:825
  81048066msgid "Western European, NeXT"
  81058067msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, NeXT"
  81068068
  81078069#. ENC_WEST_WIN
  8108 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:825
   8070#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:827
  81098071msgid "Western European, Windows Code Page 1252"
  81108072msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, Windows Code Page 1252"
  81118073
  81128074#. TB_Zoom_WholePage
  8113 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:827
   8075#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:829
  81148076msgid "Whole Page"
  81158077msgstr "Öÿëà ñòðàíèöà"
  81168078
  81178079#. DLG_Image_Width
  8118 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:829
   8080#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:831
  81198081msgid "Width:"
  81208082msgstr "Øèðî÷èíà:"
  81218083
  81228084#. DLG_IP_Width_Label
  8123 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:831
   8085#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:833
  81248086msgid "Width:  "
  81258087msgstr "Øèðî÷èíà:  "
  81268088
  81278089#. DLG_QNXMB_Yes
  8128 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:833
   8090#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:835
  81298091msgid "Yes"
  81308092msgstr "Äà"
  81318093
  81328094#. LANG_YI
  8133 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:835
   8095#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:837
  81348096msgid "Yiddish"
  81358097msgstr ""
  81368098
  81378099#. MSG_HistoryConfirmSave
  8138 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:837
   8100#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:839
  81398101#, c-format
  81408102msgid "You have to save changes to document %s before proceeding. Save now?"
   
  81428104
  81438105#. DLG_Zoom_RadioFrameCaption
  8144 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:841
   8106#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:843
  81458107msgid "Zoom to"
  81468108msgstr "Óâåëè÷åíèå äî"
  81478109
  81488110#. DLG_UnixMB_No
  8149 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:843
   8111#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:845
  81508112msgid "_No"
  81518113msgstr "_Íå"
  81528114
  81538115#. DLG_UnixMB_Yes
  8154 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:845
   8116#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:847
  81558117msgid "_Yes"
  81568118msgstr "_Äà"
  81578119
  81588120#. DLG_Unit_cm
  8159 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:847
   8121#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:849
  81608122msgid "cm"
  81618123msgstr "ñì"
  81628124
  81638125#. DLG_DocComparison_Different
  8164 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:849
   8126#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:851
  81658127msgid "different"
  81668128msgstr "ðàçëè÷íî"
  81678129
  81688130#. DLG_DocComparison_DivergingPos
  8169 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:851
   8131#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:853
  81708132#, c-format
  81718133msgid "diverging after document position %d"
   
  81738135
  81748136#. DLG_DocComparison_Diverging
  8175 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:853
   8137#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:855
  81768138#, c-format
  81778139msgid "diverging after version %d of %s"
   
  81798141
  81808142#. DLG_DocComparison_Identical
  8181 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:855
   8143#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:857
  81828144msgid "identical"
  81838145msgstr ""
  81848146
  81858147#. DLG_Unit_inch
  8186 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:857
   8148#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:859
  81878149msgid "inch"
  81888150msgstr "èí÷"
  81898151
  81908152#. DLG_Unit_mm
  8191 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:859
   8153#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:861
  81928154msgid "mm"
  81938155msgstr "ìì"
  81948156
  81958157#. DLG_Unit_pica
  8196 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:861
   8158#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:863
  81978159msgid "pica"
  81988160msgstr "ïèêà"
  81998161
  82008162#. DLG_Unit_points
  8201 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:863
   8163#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:865
  82028164msgid "points"
  82038165msgstr "òî÷êè"
  82048166
  82058167#. DLG_DocComparison_Siblings
  8206 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:865
   8168#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:867
  82078169msgid "siblings"
  82088170msgstr ""
  82098171
  82108172#. DLG_DocComparison_Unrelated
  8211 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:867
   8173#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:869
  82128174msgid "unrelated"
  82138175msgstr ""
  82148176
  82158177#~ msgid "&Autotext"
  8216 #~ msgstr "&Àâòîìàòè÷íî ïîïúëâàíå"
   8178#~ msgstr "&Автоматично попълване"
  82178179
  82188180#~ msgid "ATTN:"
  8219 #~ msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ:"
   8181#~ msgstr "ВНИМАНИЕ:"
  82208182
  82218183#~ msgid "About &GNU Free Software"
  8222 #~ msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà &GNU ñâîáîäíèÿ ñîôòóåð"
   8184#~ msgstr "Информация за &GNU свободния софтуер"
  82238185
  82248186#~ msgid "About &Open Source"
  8225 #~ msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà &îòâîðåíèÿ êîä"
   8187#~ msgstr "Информация за &отворения код"
  82268188
  82278189#~ msgid "About the GNU project"
  8228 #~ msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðîåêòà GNU"
   8190#~ msgstr "Информация за проекта GNU"
  82298191
  82308192#~ msgid "Attention:"
  8231 #~ msgstr "Âíèìàíèå:"
   8193#~ msgstr "Внимание:"
  82328194
  82338195#~ msgid "BCC:"
  8234 #~ msgstr "Ñêðèòî êîïèå:"
   8196#~ msgstr "Скрито копие:"
  82358197
  82368198#~ msgid "Best regards,"
  8237 #~ msgstr "Ñ ïî÷èò,"
   8199#~ msgstr "С почит,"
  82388200
  82398201#~ msgid "Best wishes,"
  8240 #~ msgstr "Âñè÷êî íàé-õóáàâî,"
   8202#~ msgstr "Всичко най-Ñ
   8203убаво,"
  82418204
  82428205#~ msgid "CC:"
  8243 #~ msgstr "Êîïèå:"
   8206#~ msgstr "Копие:"
  82448207
  82458208#~ msgid "CERTIFIED MAIL"
  8246 #~ msgstr "ÏÐÅÏÎÐÚ×ÀÍÎ"
   8209#~ msgstr "ПРЕПОРЪЧАНО"
  82478210
  82488211#~ msgid "CONFIDENTIAL"
  8249 #~ msgstr "ÏÎÂÅÐÈÒÅËÍÎ"
   8212#~ msgstr "ПОВЕРИТЕЛНО"
  82508213
  82518214#~ msgid "Check &Version"
  8252 #~ msgstr "Ïðîâåðè &âåðñèÿòà"
   8215#~ msgstr "Провери &версията"
  82538216
  82548217#~ msgid "Closing:"
  8255 #~ msgstr "Çàâúðøâàùè:"
   8218#~ msgstr "Завършващи:"
  82568219
  82578220#~ msgid "Cordially,"
  8258 #~ msgstr "Ñúðäå÷íè ïîçäðàâè,"
   8221#~ msgstr "Сърдечни поздрави,"
  82598222
  82608223#~ msgid "Dear Mom and Dad,"
  8261 #~ msgstr "Ñêúïè ìàìî è òàòêî,"
   8224#~ msgstr "Скъпи мамо и татко,"
  82628225
  82638226#~ msgid "Dear Sir or Madam:"
  8264