Changeset 1623


Ignore:
Timestamp:
Aug 8, 2008, 9:14:28 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

banshee: още малко превод

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/banshee.trunk.bg.po

  r1619 r1623  
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1212"POT-Creation-Date: 2008-08-06 18:21+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-08-06 19:52+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-08-08 08:47+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  354354msgstr "Задаване на силата на изпълнение (0-100)"
  355355
  356 --------------------
  357356#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:126
  358 #, fuzzy
  359357msgid "Seek to a specific point (seconds, float)"
  360 msgstr "Прескачане напред в текущата песен"
   358msgstr "Прескачане към определено време (секунди, число с плаваща запетая)"
  361359
  362360#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:129
  363361msgid "Player Engine Query Options"
  364 msgstr ""
   362msgstr "Опции за информация на модула за изпълнение"
  365363
  366364#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:130
  367365msgid "Current player state"
  368 msgstr ""
   366msgstr "Текущо състояние на изпълнение"
  369367
  370368#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:131
  371 #, fuzzy
  372369msgid "Last player state"
  373 msgstr "Последно слушана"
   370msgstr "Последно състояние на изпълнение"
  374371
  375372#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:132
  376373msgid "Query whether the player can be paused"
  377 msgstr ""
   374msgstr "Запитване дали може да се премине на пауза"
  378375
  379376#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:133
  380377msgid "Query whether the player can seek"
  381 msgstr ""
   378msgstr "Запитване дали може да се търси в изпълняваното"
  382379
  383380#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:134
  384 #, fuzzy
  385381msgid "Player volume"
  386 msgstr "_Номер на песен"
   382msgstr "Сила на звука"
  387383
  388384#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:135
  389385msgid "Player position in currently playing track"
  390 msgstr ""
   386msgstr "Позиция в текущо изпълняваната песен"
  391387
  392388#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:138
  393389msgid "Playing Track Metadata Query Options"
  394 msgstr ""
   390msgstr "Опции за запитване за мета данните на изпълняваната песен"
  395391
  396392#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:139
  397393msgid "URI"
  398 msgstr ""
   394msgstr "Адрес"
  399395
  400396#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:140
   
  410406#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:142
  411407#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:139
  412 #, fuzzy
  413408msgid "Track Title"
  414 msgstr "Заглавие"
   409msgstr "Заглавие на песен"
  415410
  416411#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:143
   
  420415
  421416#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:144
  422 #, fuzzy
  423417msgid "Track Number"
  424 msgstr "<b>Номер на _песен:</b>"
   418msgstr "Номер на песен"
  425419
  426420#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:145
  427 #, fuzzy
  428421msgid "Track Count"
  429 msgstr "_Номер на песен"
   422msgstr "Брой песни"
  430423
  431424#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:146
  432 #, fuzzy
  433425msgid "Disc Number"
  434 msgstr "Номер"
   426msgstr "Номер на диска"
  435427
  436428#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:147
   
  448440#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:151
  449441msgid "User Interface Options"
  450 msgstr ""
   442msgstr "Опции на потребителския интерфейс"
  451443
  452444#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:152
  453445msgid "Present the user interface on the active workspace"
  454 msgstr ""
   446msgstr "Показване на потребителския интерфейс на работното място"
  455447
  456448#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:153
  457 #, fuzzy
  458449msgid "Hide the user interface"
  459 msgstr "Зареждане на потребителския интерфейс"
   450msgstr "Скриване на потребителския интерфейс"
  460451
  461452#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:154
  462453msgid "Do not present the user interface, regardless of any other options"
  463 msgstr ""
   454msgstr "Потребителският интерфейс да не се показва независимо другите опции"
  464455
  465456#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:157
  466457msgid "Debugging and Development Options"
  467 msgstr ""
   458msgstr "Опции за рарзработчици и изчистване на грешки"
  468459
  469460#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:158
  470461msgid "Enable general debugging features"
  471 msgstr ""
   462msgstr "Включване на общите възможности за изчистване на грешки"
  472463
  473464#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:159
  474465msgid "Enable debugging output of SQL queries"
  475 msgstr ""
   466msgstr "Включване на информацията за изчисване на грешки на заявкине на SQL"
  476467
  477468#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:160
  478469msgid "Enable debugging output of Mono.Addins"
  479 msgstr ""
   470msgstr "Включване на информацията за изчисване на грешки на Mono.Addins"
  480471
  481472#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:161
  482473msgid "Specify an alternate database to use"
  483 msgstr ""
   474msgstr "Указване на алтернативна база от данни, която да се ползва"
  484475
  485476#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:162
   
  487478"Optimize instance for running uninstalled; most notably, this will create an "
  488479"alternate Mono.Addins database in the working directory"
  489 msgstr ""
   480msgstr "Оптимизиране на текущо работещата програма да работи, без да е инсталирана. Най-вероятно това ще създаде база от данни на Mono.Addins в текущата папка"
  490481
  491482#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:164
  492483msgid "Disable DBus support completely"
  493 msgstr ""
   484msgstr "Пълно изключване на поддръжката на DBus"
  494485
  495486#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:166
  496487#, csharp-format
  497488msgid "Skip loading a custom gtkrc file ({0}) if it exists"
  498 msgstr ""
   489msgstr "Пропускане на зареждането на потребителски файл gtkrc ({0}), ако той съществува"
  499490
  500491#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/Client.cs:196
  501492#, csharp-format
  502493msgid "The following help arguments are invalid: {0}"
  503 msgstr ""
   494msgstr "Следните аргументи за помощта са неправилни: {0}"
  504495
  505496#. Translators: this is the window title when a track is playing
  506497#. {0} is the track title, {1} is the artist name
  507498#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/PlayerInterface.cs:94
  508 #, fuzzy, csharp-format
   499#, csharp-format
  509500msgid "{0} by {1}"
  510 msgstr "{0} от {1}"
   501msgstr "{0} на {1}"
  511502
  512503#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:88
   
  515506
  516507#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:138
  517 #, fuzzy
  518508msgid "All Columns"
  519 msgstr "Колони..."
   509msgstr "Всички колони"
  520510
  521511#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:142
   
  530520#, csharp-format
  531521msgid "Filter Results"
  532 msgstr ""
   522msgstr "Филтриране на резултатите"
  533523
  534524#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Base/FileNamePattern.cs:87
   
  586576
  587577#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:216
  588 #, fuzzy
  589578msgid "Unknown Genre"
  590 msgstr "Неизвестни минути"
   579msgstr "Непознат жанр"
  591580
  592581#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:343
   
  598587#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:345
  599588#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:73
  600 #, fuzzy
  601589msgid "Video"
  602 msgstr "_Изглед"
   590msgstr "Видео"
  603591
  604592#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:347
  605 #, fuzzy
  606593msgid "Song"
  607 msgstr "песни"
   594msgstr "Песен"
  608595
  609596#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:348
  610 #, fuzzy
  611597msgid "Item"
  612 msgstr "{0} обект"
   598msgstr "Обект"
  613599
  614600#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Streaming/SaveTrackMetadataJob.cs:42
   
  618604
  619605#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseAlbumListModel.cs:68
  620 #, fuzzy, csharp-format
   606#, csharp-format
  621607msgid "All Albums ({0})"
  622 msgstr "Топ албуми по {0}"
   608msgstr "Всички албуми ({0})"
  623609
  624610#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseArtistListModel.cs:67
  625611#, csharp-format
  626612msgid "All Artists ({0})"
  627 msgstr ""
   613msgstr "Всички изпълнители ({0})"
  628614
  629615#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:162
  630 #, fuzzy
  631616msgid "Scanning for media"
  632 msgstr "Изчакване за носител"
   617msgstr "Търсене за носител"
  633618
  634619#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:214
  635620#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:850
  636621msgid "Scanning..."
  637 msgstr "Сканиране..."
   622msgstr "Прочитане…"
  638623
  639624#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:227
  640625#, fuzzy, csharp-format
  641626msgid "Scanning ({0} files)..."
  642 msgstr "Сканиране на iPod..."
   627msgstr "Прочитане (на {0} файла)…"
  643628
  644629#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:262
  645 #, fuzzy
  646630msgid "Importing Media"
  647 msgstr "Внасяне"
   631msgstr "Внасяне на данни от носител"
  648632
  649633#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:269
   
  661645#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:226
  662646msgid "Upgrading your Banshee Database"
  663 msgstr ""
   647msgstr "Обновяване на базата от данни на Banshee"
  664648
  665649#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:227
  666650msgid ""
  667651"Please wait while your old Banshee database is migrated to the new format."
  668 msgstr ""
   652msgstr "Изчакайте докато базата от данни на Banshee бъде обновена към новия формат."
  669653
  670654#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:849
  671 #, fuzzy
  672655msgid "Refreshing Metadata"
  673 msgstr "Р_едактиране на мета-данните за песента"
   656msgstr "Обновяване на мета-данните"
  674657
  675658#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/HomeDirectoryImportSource.cs:48
  676659msgid "Home Directory"
  677 msgstr "Домашна директория"
   660msgstr "Домашна папка"
  678661
  679662#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:52
  680 #, fuzzy
  681663msgid "Remove From Library"
  682 msgstr "Премахване на избраната песен(и) от фонотеката"
   664msgstr "Премахване от фонотеката"
  683665
  684666#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:41
   
  690672#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:71
  691673msgid "Favorites"
  692 msgstr ""
   674msgstr "Любими"
  693675
  694676#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:57
  695677msgid "Songs rated four and five stars"
  696 msgstr ""
   678msgstr "Песни оценени с поне 4 звезди"
  697679
  698680#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:61
  699681msgid "Recent Favorites"
  700 msgstr ""
   682msgstr "Последно любими"
  701683
  702684#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:62
  703685msgid "Songs listened to often in the past week"
  704 msgstr ""
   686msgstr "Често слушани през последната седмица песни"
  705687
  706688#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:66
  707 #, fuzzy
  708689msgid "Recently Added"
  709 msgstr "Най-скоро добавена"
   690msgstr "Скоро добавени"
  710691
  711692#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:67
  712693msgid "Songs imported within the last week"
  713 msgstr ""
   694msgstr "Внесени през последната седмица песни"
  714695
  715696#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:71
  716697msgid "Unheard"
  717 msgstr ""
   698msgstr "Неслушани"
  718699
  719700#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:72
  720701msgid "Songs that have not been played or skipped"
  721 msgstr ""
   702msgstr "Песни, които не са изпълнявани или са били прескачани"
  722703
  723704#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:78
  724705msgid "Neglected Favorites"
  725 msgstr ""
   706msgstr "Пренебрегвани любими"
  726707
  727708#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:79
  728709msgid "Favorites not played in over two weeks"
  729 msgstr ""
   710msgstr "Неизпълняване през последните две седмици любими"
  730711
  731712#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:83
  732713msgid "Least Favorite"
  733 msgstr ""
   714msgstr "Недолюбвани"
  734715
  735716#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:84
  736717msgid "Songs rated one or two stars or that you have frequently skipped"
  737 msgstr ""
   718msgstr "Често пропускани песни оценени с максимално две звезди"
  738719
  739720#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:88
  740721msgid "700 MB of Favorites"
  741 msgstr ""
   722msgstr "700 MB любими"
  742723
  743724#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:89
  744725msgid "A data CD worth of favorite songs"
  745 msgstr ""
   726msgstr "Любими песни за цяло CD"
  746727
  747728#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:94
  748729msgid "80 Minutes of Favorites"
  749 msgstr ""
   730msgstr "80 минути любими"
  750731
  751732#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:95
  752733msgid "An audio CD worth of favorite songs"
  753 msgstr ""
   734msgstr "Любими песни за едно аудио CD"
  754735
  755736#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:100
  756737msgid "Unrated"
  757 msgstr ""
   738msgstr "Неоценявани"
  758739
  759740#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:101
  760741msgid "Songs that haven't been rated"
  761 msgstr ""
   742msgstr "Песни без оценка"
  762743
  763744#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/ThreadPoolImportSource.cs:54
   
  766747
  767748#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/ThreadPoolImportSource.cs:109
  768 #, fuzzy, csharp-format
   749#, csharp-format
  769750msgid "Importing From {0}"
  770 msgstr "Внасяне на {0} от {1}"
   751msgstr "Внасяне {0}"
  771752
  772753#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:41
  773 #, fuzzy
  774754msgid "Video Library"
  775 msgstr "Фонотека за музика"
   755msgstr "Видеотека"
  776756
  777757#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:54
  778758msgid "Produced By"
  779 msgstr ""
   759msgstr "Продуцент"
  780760
  781761#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:72
  782762msgid "Videos rated four and five stars"
  783 msgstr ""
   763msgstr "Клипове оценени с поне 4 звезди"
  784764
  785765#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:76
  786766msgid "Unwatched"
  787 msgstr ""
   767msgstr "Негледани"
  788768
  789769#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:77
  790770msgid "Videos that haven't been played yet"
  791 msgstr ""
   771msgstr "Клипове, които не са пускани"
  792772
  793773#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/PlayerEngineService.cs:92
  794774msgid "Default player engine"
  795 msgstr "Подразбиращия се двигател за слушане"
   775msgstr "Стандартен модул за изпълнение"
  796776
  797777#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/PlayerEngineService.cs:99
   
  799779"No player engines were found. Please ensure Banshee has been cleanly "
  800780"installed."
  801 msgstr ""
   781msgstr "Не са открити модули за изпълнение. Проверете дали Banshee е инсталирана правилно."
  802782
  803783#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/PlayerEngineService.cs:279
   
  806786
  807787#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/TranscoderService.cs:129
  808 #, fuzzy, csharp-format
   788#, csharp-format
  809789msgid "Converting {0} of {1}"
  810 msgstr "Внасяне на {0} от {1}"
   790msgstr "Прекодиране на {0} от {1}"
  811791
  812792#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/TranscoderService.cs:129
  813 #, fuzzy
  814793msgid "Initializing"
  815 msgstr "Инициализиране на устройство"
   794msgstr "Инициализиране"
  816795
  817796#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/TranscoderService.cs:130
  818 #, fuzzy
  819797msgid ""
  820798"Files are currently being converted to another format. Would you like to "
  821799"stop this?"
  822 msgstr ""
  823 "В момента файловете се прекодират в друг аудио формат. Искате ли да спрете "
  824 "това?"
   800msgstr "В момента файловете се прекодират в друг формат. Искате ли да спрете това?"
  825801
  826802#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/TranscoderService.cs:237
  827 #, fuzzy
  828803msgid "Cannot Convert File"
  829 msgstr "Прекодиране на файлове"
   804msgstr "Файлът не може да бъде прекодиран"
  830805
  831806#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/NetworkDetect.cs:47
   
  835810#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/NetworkDetect.cs:81
  836811msgid "Cannot connect to NetworkManager"
  837 msgstr "Неуспех при свързването към мениджъра за локална мрежа"
   812msgstr "Неуспех при свързването към NetworkManager"
  838813
  839814#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/NetworkDetect.cs:82
  840815msgid "An available, working network connection will be assumed"
  841 msgstr ""
   816msgstr "Предполага се, че има работеща мрежова връзка"
  842817
  843818#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.PlayerMigration/AmarokPlayerImportSource.cs:156
  844 #, fuzzy, csharp-format
   819#, csharp-format
  845820msgid "Unable to import track: {0}"
  846 msgstr "Неуспех при внасянето на песен от {0}"
   821msgstr "Неуспех при внасянето на песен: {0}"
  847822
  848823#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.PlayerMigration/AmarokPlayerImportSource.cs:185
  849824msgid "Importing from Amarok failed"
  850 msgstr ""
   825msgstr "Неуспешно внасяне от Amarok"
  851826
  852827#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.PlayerMigration/AmarokPlayerImportSource.cs:196
  853 #, fuzzy
  854828msgid "Amarok"
  855 msgstr "Художествено оформление"
   829msgstr "Amarok"
  856830
  857831#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:59
   
  861835
  862836#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:122
  863 #, fuzzy
  864837msgid "Remove From Playlist"
  865 msgstr "Умен списък за изпълнение"
   838msgstr "Махане от списъка"
  866839
  867840#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:123
   
  878851
  879852#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/AsxPlaylistFormat.cs:46
  880 #, fuzzy
  881853msgid "Windows Media ASX (*.asx)"
  882 msgstr "Windows Media Audio"
   854msgstr "Windows Media ASX (*.asx)"
  883855
  884856#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/M3uPlaylistFormat.cs:44
  885857msgid "MPEG Version 3.0 Extended (*.m3u)"
  886 msgstr ""
   858msgstr "MPEG версия 3.0 — разшириен (*.m3u)"
  887859
  888860#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/PlsPlaylistFormat.cs:51
  889861msgid "Shoutcast Playlist version 2 (*.pls)"
  890 msgstr ""
   862msgstr "Shoutcast версия 2 (*.pls)"
  891863
  892864#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/Page.cs:52
  893 #, fuzzy
  894865msgid "General"
  895 msgstr "Жанр"
   866msgstr "Общи"
  896867
  897868#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/Page.cs:61
  898 #, fuzzy
  899869msgid "Co_py files to media folders when importing"
  900 msgstr ""
  901 "Копиране на файловете в папката за музика на Banshee при внасянето им във "
  902 "фонотеката"
   870msgstr "_Копиране на файловете в папките за мултимедия при внасянето им"
  903871
  904872#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/Page.cs:64
  905 #, fuzzy
  906873msgid "Write _metadata to files"
  907 msgstr "Редактиране на мета-данните за избраните песни"
   874msgstr "_Записване на мета-данните във файловете"
  908875
  909876#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/Page.cs:65
   
  911878"Enable this option to save tags and other metadata inside supported audio "
  912879"files."
  913 msgstr ""
   880msgstr "Когато настройката е включена, етикетите и другите метаданни се записват в самите аудио файлове."
  914881
  915882#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/Page.cs:69
  916 #, fuzzy
  917883msgid "File System Organization"
  918 msgstr "<b>Организация на файловата система</b>"
   884msgstr "Организация на файловата система"
  919885
  920886#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/Page.cs:72
  921 #, fuzzy
  922887msgid "Folder hie_rarchy"
  923 msgstr "Йе_рархия на папките:"
   888msgstr "_Йерархия на папките"
  924889
  925890#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/Page.cs:75
  926 #, fuzzy
  927891msgid "File _name"
  928 msgstr "Име _на файл:"
   892msgstr "_Име на файл"
  929893
  930894#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/Page.cs:77
  931895msgid "Extensions"
  932 msgstr ""
   896msgstr "Приставки"
  933897
  934898#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:59
   
  938902#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:69
  939903msgid "Highest Rating"
  940 msgstr "Най-висок рейтинг"
   904msgstr "Оценени най-високо"
  941905
  942906#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:70
  943907msgid "Lowest Rating"
  944 msgstr "Най-нисък рейтинг"
   908msgstr "Оценени най-ниско"
  945909
  946910#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:72
  947911msgid "Most Often Played"
  948 msgstr "Най-често слушана"
   912msgstr "Изпълнявани най-често"
  949913
  950914#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:73
  951915msgid "Least Often Played"
  952 msgstr "Най-рядко слушана"
   916msgstr "Изпълнявани най-рядко"
  953917
  954918#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:75
  955919msgid "Most Recently Played"
  956 msgstr "Най-скоро слушана"
   920msgstr "Изпълнавани най-скоро"
  957921
  958922#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:76
  959923msgid "Least Recently Played"
  960 msgstr "Най-отдавна слушана"
   924msgstr "Изпълнявани най-отдавна"
  961925
  962926#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:78
  963927msgid "Most Recently Added"
  964 msgstr "Най-скоро добавена"
   928msgstr "Добавени най-скоро"
  965929
  966930#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:79
  967931msgid "Least Recently Added"
  968 msgstr "Най-отдавна добавена"
   932msgstr "Добавени най-отдавна"
  969933
  970934#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:83
  971 #, fuzzy
  972935msgid "items"
  973 msgstr "минути"
   936msgstr "елементи"
  974937
  975938#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:84
   
  986949#: ../src/Libraries/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:63
  987950msgid "MB"
  988 msgstr "МБ"
   951msgstr "MB"
  989952
  990953#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:87
  991954#: ../src/Libraries/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:64
  992955msgid "GB"
  993 msgstr ""
   956msgstr "GB"
  994957
  995958#. Translators: These are unique search aliases for "artist".  Please, no spaces. Blank ok.
  996959#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:96
  997 #, fuzzy
  998960msgid "artist"
  999 msgstr "Изпълнител"
   961msgstr "изпълнител"
  1000962
  1001963#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:96
  1002964msgid "by"
  1003 msgstr "изпълнител"
   965msgstr "по"
  1004966
  1005967#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:96
  1006 #, fuzzy
  1007968msgid "artists"
  1008 msgstr "Изпълнител"
   969msgstr "изпълнители"
  1009970
  1010971#. Translators: These are unique search aliases for "album".  Please, no spaces. Blank ok.
  1011972#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:104
  1012 #, fuzzy
  1013973msgid "album"
  1014 msgstr "Албум"
   974msgstr "албум"
  1015975
  1016976#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:104
  1017 #, fuzzy
  1018977msgid "on"
  1019 msgstr "Готово"
   978msgstr "на"
  1020979
  1021980#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:104
  1022981msgid "from"
  1023 msgstr "албум"
   982msgstr "от"
  1024983
  1025984#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:110
  1026 #, fuzzy
  1027985msgid "Disc"
  1028 msgstr "е"
   986msgstr "Деск"
  1029987
  1030988#. Translators: These are unique search fields (and nouns).  Please, no spaces. Blank ok.
  1031989#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:112
  1032 #, fuzzy
  1033990msgid "disc"
  1034 msgstr "е"
   991msgstr "диск"
  1035992
  1036993#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:112
  1037994msgid "cd"
  1038 msgstr ""
   995msgstr "cd"
  1039996
  1040997#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:112
  1041 #, fuzzy
  1042998msgid "discnum"
  1043 msgstr "Средна"
   999msgstr "ном_диск"
  10441000
  10451001#. Translators: noun
   
  10501006#. Translators: These are unique search fields.  Please, no spaces. Blank ok.
  10511007#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:121
  1052 #, fuzzy
  10531008msgid "track"
  1054 msgstr "Песен"
   1009msgstr "песен"
  10551010
  10561011#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:121
  1057 #, fuzzy
  10581012msgid "trackno"
  1059 msgstr "Песен"
   1013msgstr "ном_песен"
  10601014
  10611015#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:121
  1062 #, fuzzy
  10631016msgid "tracknum"
  1064 msgstr "Песен"
   1017msgstr "брой_песни"
  10651018
  10661019#. Translators: These are unique search fields.  Please, no spaces. Blank ok.
  10671020#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:129
  1068 #, fuzzy
  10691021msgid "title"
  1070 msgstr "Заглавие"
   1022msgstr "заглавие"
  10711023
  10721024#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:129
   
  10761028
  10771029#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:129
  1078 #, fuzzy
  10791030msgid "name"
  1080 msgstr "Потребителско име"
   1031msgstr "име"
  10811032
  10821033#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:129
   
  10871038#. Translators: These are unique search fields.  Please, no spaces. Blank ok.
  10881039#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:137
  1089 #, fuzzy
  10901040msgid "year"
  1091 msgstr "Година"
   1041msgstr "година"
  10921042
  10931043#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:137
  10941044msgid "released"
  1095 msgstr ""
   1045msgstr "издаден"
  10961046
  10971047#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:137
  10981048msgid "yr"
  1099 msgstr ""
   1049msgstr "год"
  11001050
  11011051#. Translators: These are unique search fields.  Please, no spaces. Blank ok.
  11021052#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:145
  1103 #, fuzzy
  11041053msgid "genre"
  1105 msgstr "Жанр"
   1054msgstr "жанр"
  11061055
  11071056#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:150
  1108 #, fuzzy
  11091057msgid "Composer"
  1110 msgstr "Затваряне"
   1058msgstr "Композитор"
  11111059
  11121060#. Translators: These are unique search fields.  Please, no spaces. Blank ok.
  11131061#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:152
  11141062msgid "composer"
  1115 msgstr ""
   1063msgstr "композитор"
  11161064
  11171065#. Translators: noun
   
  11221070#. Translators: These are unique search fields (and nouns).  Please, no spaces. Blank ok.
  11231071#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:160
  1124 #, fuzzy
  11251072msgid "comment"
  1126 msgstr "Коментар"
   1073msgstr "коментар"
  11271074
  11281075#. , typeof(NullQueryValue)},
  11291076#. Translators: These are unique search fields.  Please, no spaces. Blank ok.
  11301077#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:167
  1131 #, fuzzy
  11321078msgid "rating"
  1133 msgstr "Оценка"
   1079msgstr "оценка"
  11341080
  11351081#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:167
  1136 #, fuzzy
  11371082msgid "stars"
  1138 msgstr "започва с"
  1139 
   1083msgstr "звезди"
   1084---------------------------
  11401085#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:173
  11411086#, fuzzy
   
  11941139#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:199
  11951140msgid "uri"
  1196 msgstr ""
   1141msgstr "адрес"
  11971142
  11981143#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:199
  11991144#, fuzzy
  12001145msgid "path"
  1201 msgstr "Път"
   1146msgstr "път"
  12021147
  12031148#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:199
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.