Changeset 1178


Ignore:
Timestamp:
Jul 27, 2007, 3:13:47 PM (15 years ago)
Author:
Ясен Праматаров
Message:

Нова версия на превода от Виктор Дачев. 0 непреведени, 0 неясни.

Location:
extras
Files:
2 added
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/gimp-freetype.trunk.bg.po

  r1097 r1178  
  1 # Bulgarian translation of gimp-freetype.HEAD.
  2 # Copyright (C) 2006 THE gimp-freetype.HEAD'S COPYRIGHT HOLDER
  3 # This file is distributed under the same license as the gimp-freetype.HEAD package.
  4 # Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2006.
   1# Bulgarian translation of gimp.
   2# Copyright (C) 2007 THE gimp'S COPYRIGHT HOLDER
   3# This file is distributed under the same license as the gimp package.
   4# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2007.
  55# , fuzzy
  66#
   
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gimp-freetype.HEAD\n"
   10"Project-Id-Version: gimp Freetype\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-10-03 02:52+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-10-05 18:50+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-06-24 03:36+0100\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-06-29 15:29+0300\n"
  1414"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
  1616"MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   17"Content-Type: text/plain; charset=windows-1251\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  1919
  2020#: ../src/about.c:200
  2121msgid "About GIMP FreeType"
  22 msgstr "Относно GIMP·FreeType"
   22msgstr "Îòíîñíî GIMP FreeType"
  2323
  2424#: ../src/about.c:284
  2525#, c-format
  2626msgid "Version %s brought to you by"
  27 msgstr "Версия %s благодарение на"
   27msgstr "Âåðñèÿ %s äîñòèãà äî âàñ, áëàãîäàðåíèå íà"
  2828
  2929#: ../src/fontsel.c:128
  3030msgid "Font Family"
  31 msgstr "Шрифтово семейство"
   31msgstr "Ñåìåéñòâî øðèôòîâå"
  3232
  3333#: ../src/fontsel.c:146
  3434msgid "Font Style"
  35 msgstr "Стил на шрифта"
   35msgstr "Ñòèë íà øðèôòà"
  3636
  3737#: ../src/fontsel.c:198
   
  4040"specify a list of folders where font files can be found on your system."
  4141msgstr ""
  42 "Изглежда използвате приставката FreeType·за пръв път. Трябва да зададете "
  43 "списък папки, където могат да бъдат намерени шрифтове в системата Ви."
   42"Èçãëåæäà âêëþ÷âàòå ïðèñòàâêàòà FreeType çà ïðúâ ïúò. Òðÿáâà äà çàäàäåòå "
   43"ñïèñúê ïàïêè â ñèñòåìàòà, ñúäúðæàùè øðèôòîâè ôàéëîâå."
  4444
  4545#: ../src/fontsel.c:537
  4646msgid "Configure Font Search Path"
  47 msgstr "Настройка на пътя за търсене на шрифтове"
   47msgstr "Íàñòðîéâàíå ïúòÿ çà òúðñåíå íà øðèôòîâå"
  4848
  4949#: ../src/fontsel.c:558
  5050msgid "Choose a folder"
  51 msgstr "Избор на папка"
   51msgstr "Èçáîð íà ïàïêà"
  5252
  5353#: ../src/fontsel.c:564
  5454msgid "You may specify multiple folders here."
  55 msgstr "Можете да зададете множество папки."
   55msgstr "Òóê ìîæåòå äà çàäàäåòå ìíîæåñòâî ïàïêè."
  5656
  5757#: ../src/fonttable.c:360 ../src/interface.c:549
  5858msgid "No font selected"
  59 msgstr "Не е избран шрифт"
   59msgstr "Íå å èçáðàí øðèôò"
  6060
  6161#: ../src/fonttable.c:519
  6262#, c-format
  6363msgid "Glyphs %d-%d"
  64 msgstr "Глифове %d-%d"
   64msgstr "Ãëèôîâå %d-%d"
  6565
  6666#: ../src/interface.c:765
  6767msgid "Rotation:"
  68 msgstr "Завъртане:"
   68msgstr "Çàâúðòàíå:"
  6969
  7070#: ../src/interface.c:785
  7171msgid "Scale X:"
  72 msgstr "Мащаб по хоризонтал:"
   72msgstr "Ìàùàáèðàíå Õ:"
  7373
  7474#: ../src/interface.c:804
  7575msgid "Scale Y:"
  76 msgstr "Мащаб·по·вертикал:"
   76msgstr "Ìàùàáèðàíå Â:"
  7777
  7878#: ../src/interface.c:823
  7979msgid "Shear:"
  80 msgstr "Наклон:"
   80msgstr "Ñìèâàíå:"
  8181
  8282#: ../src/interface.c:874
  8383msgid "Font Size:"
  84 msgstr "Размер на шрифта:"
   84msgstr "Ðàçìåð íà øðèôòà:"
  8585
  8686#: ../src/interface.c:911
  8787msgid "Spacing:"
  88 msgstr "Разрядка:"
   88msgstr "Ðàçñòîÿíèÿ:"
  8989
  9090#: ../src/interface.c:930
  9191msgid "Antialiasing"
  92 msgstr "Заглаждане"
   92msgstr "Çàãëàæäàíå"
  9393
  9494#: ../src/interface.c:944
  9595msgid "Hinting"
  96 msgstr "Загатване"
   96msgstr "Óäðÿíå"
  9797
  9898#: ../src/interface.c:958
  9999msgid "Kerning"
  100 msgstr "Кърнинг"
   100msgstr "Îòñòúï"
  101101
  102102#: ../src/interface.c:972
  103103msgid "Create Bezier Outline"
  104 msgstr "Създаване очертания на Беазие"
   104msgstr "Ñúçäàâàíå î÷åðòàíèÿ íà Áåàçèå"
  105105
  106106#: ../src/interface.c:1048
  107107msgid "FreeType Renderer"
  108 msgstr "FreeType генератор"
   108msgstr "FreeType èçîáðàçÿâàíå"
  109109
  110110#: ../src/interface.c:1052
  111111msgid "About"
  112 msgstr "Относно"
   112msgstr "Îòíîñíî"
  113113
  114114#: ../src/interface.c:1053
  115115msgid "Font Table"
  116 msgstr "Шрифтова таблица"
   116msgstr "Øðèôòîâà òàáëèöà"
  117117
  118118#: ../src/interface.c:1054
  119119msgid "Configure"
  120 msgstr "Настройване"
   120msgstr "Íàñòðîéêè"
  121121
  122122#: ../src/interface.c:1142
  123123msgid "Dot for Dot"
  124 msgstr "Точка за точка"
   124msgstr "Òî÷êà çà Òî÷êà"
  125125
  126126#: ../src/interface.c:1187
  127127msgid "Update Preview"
  128 msgstr "Обновяване на прегледа"
   128msgstr "Îáíîâÿâàíå íà ïðåãëåäà"
  129129
  130130#: ../src/interface.c:1195
  131131msgid "Auto"
  132 msgstr "Автоматично"
   132msgstr "Àâòî"
  133133
  134134#: ../src/interface.c:1224
  135135msgid "General"
  136 msgstr "Общи"
   136msgstr "Îáùè"
  137137
  138138#: ../src/interface.c:1227
  139139msgid "Transformation"
  140 msgstr "Преобразуване"
   140msgstr "Òðàíñôîðìàöèÿ"
  141141
  142142#. Don't translate the text in brackets (<Image>)
  143143#: ../src/main.c:147
  144144msgid "<Image>/Filters/Text/FreeType..."
  145 msgstr "<Image>/Филтри/Текст/FreeType..."
   145msgstr "<Image>/Ôèëòðè/Òåêñò/FreeType..."
  146146
 • extras/gimp-gap.trunk.bg.po

  r1097 r1178  
  1010"Project-Id-Version: gimp-gap.HEAD.bg\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-10-28 23:23+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-03-03 03:32+0000\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2006-10-28 23:00+0300\n"
  1414"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
 • extras/gimp-libgimp.trunk.bg.po

  r1097 r1178  
  1010"Project-Id-Version: gimp-libgimp.HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-10-28 12:47+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-10-28 12:44+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-05-08 03:37+0100\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-07-02 14:29+0300\n"
  1414"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20
   21#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:170
   22msgid "Brush Selection"
   23msgstr "Избор на четка"
   24
   25#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:911
   26#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:712
   27msgid "_Browse..."
   28msgstr "_Разглеждане..."
  2029
  2130#: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253
  2231#, c-format
  23 msgid "%s can't handle layers"
  24 msgstr "%s не поддържа слоеве"
   32msgid "%s plug-in can't handle layers"
   33msgstr "Приставката %s не поддържа слоеве"
  2534
  2635#: ../libgimp/gimpexport.c:218 ../libgimp/gimpexport.c:227
   
  3140#: ../libgimp/gimpexport.c:226
  3241#, c-format
  33 msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
  34 msgstr "%s не поддържа отмествания, размери или прозрачност на слоеве"
   42msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
   43msgstr "Приставката %s не поддържа отмествания, размери или прозрачност на слоеве"
  3544
  3645#: ../libgimp/gimpexport.c:235 ../libgimp/gimpexport.c:244
  3746#, c-format
  38 msgid "%s can only handle layers as animation frames"
  39 msgstr "%s поддържа слоеве само като кадри от анимация"
   47msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
   48msgstr "Приставката %s поддържа слоеве само като кадри от анимация"
  4049
  4150#: ../libgimp/gimpexport.c:236 ../libgimp/gimpexport.c:245
   
  5059#: ../libgimp/gimpexport.c:262
  5160#, c-format
  52 msgid "%s can't handle transparency"
  53 msgstr "%s не поддържа прозрачност"
   61msgid "%s plug-in can't handle transparency"
   62msgstr "Приставката %s не поддържа прозрачност"
  5463
  5564#: ../libgimp/gimpexport.c:271
  5665#, c-format
  57 msgid "%s can't handle layer masks"
  58 msgstr "%s не поддържа слоеви маски"
   66msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
   67msgstr "Приставката %s не поддържа слоеви маски"
  5968
  6069#: ../libgimp/gimpexport.c:272
   
  6473#: ../libgimp/gimpexport.c:280
  6574#, c-format
  66 msgid "%s can only handle RGB images"
  67 msgstr "%s поддържа само ЧЗС изображения"
   75msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
   76msgstr "Приставката %s поддържа само ЧЗС изображения"
  6877
  6978#: ../libgimp/gimpexport.c:281 ../libgimp/gimpexport.c:319
   
  7483#: ../libgimp/gimpexport.c:289
  7584#, c-format
  76 msgid "%s can only handle grayscale images"
  77 msgstr "%s поддържа само изображения в степени на сивото"
   85msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
   86msgstr "Приставката %s поддържа само изображения в степени на сивото"
  7887
  7988#: ../libgimp/gimpexport.c:290 ../libgimp/gimpexport.c:319
   
  8493#: ../libgimp/gimpexport.c:298
  8594#, c-format
  86 msgid "%s can only handle indexed images"
  87 msgstr "%s поддържа само изображения с индексирани цветове"
   95msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
   96msgstr "Приставката %s поддържа само изображения с индексирани цветове"
  8897
  8998#: ../libgimp/gimpexport.c:299 ../libgimp/gimpexport.c:328
   
  99108#: ../libgimp/gimpexport.c:308
  100109#, c-format
  101 msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
  102 msgstr ""
  103 "%s поддържа само черно-бели (двуцветни) изображения с индексирани цветове"
   110msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
   111msgstr "Приставката %s поддържа само черно-бели (двуцветни) изображения с индексирани цветове"
  104112
  105113#: ../libgimp/gimpexport.c:309
   
  114122#: ../libgimp/gimpexport.c:318
  115123#, c-format
  116 msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
  117 msgstr "%s поддържа само изображения с цветност ЧЗС или степени на сивото"
   124msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
   125msgstr "Приставката %s поддържа само изображения с цветност ЧЗС или степени на сивото"
  118126
  119127#: ../libgimp/gimpexport.c:327
  120128#, c-format
  121 msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
  122 msgstr "%s поддържа само изображения ЧЗС или индексирани цветове"
   129msgid "%s plug-in  can only handle RGB or indexed images"
   130msgstr "Приставката %s поддържа само изображения ЧЗС или индексирани цветове"
  123131
  124132#: ../libgimp/gimpexport.c:337
  125133#, c-format
  126 msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
  127 msgstr ""
  128 "%s поддържа само изображения в степени на сивото или с индексирани цветове"
   134msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
   135msgstr "Приставката %s поддържа само изображения в степени на сивото или с индексирани цветове"
  129136
  130137#: ../libgimp/gimpexport.c:348
  131138#, c-format
  132 msgid "%s needs an alpha channel"
  133 msgstr "%s се нуждае от канал за прозрачност"
   139msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
   140msgstr "Приставката %s се нуждае от канал за прозрачност"
  134141
  135142#: ../libgimp/gimpexport.c:349
   
  198205msgstr "Прав"
  199206
  200 #: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:131
   207#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:148
   208msgid "Gradient Selection"
   209msgstr "Избор на преливка"
   210
   211#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:239
  201212msgid "(Empty)"
  202213msgstr "(Празно)"
   214
   215#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:130
   216msgid "Palette Selection"
   217msgstr "Избор на палитра"
   218
   219#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:156
   220msgid "Pattern Selection"
   221msgstr "Избор на шарка"
  203222
  204223#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:140
   
  385404msgstr "Пресичане с текущата селекция"
  386405
  387 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
   406#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
  388407msgid "Red"
  389408msgstr "Червено"
  390409
  391 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
   410#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
  392411msgid "Green"
  393412msgstr "Зелено"
  394413
  395 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
   414#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
  396415msgid "Blue"
  397416msgstr "Синьо"
   
  405424msgstr "Индексирано"
  406425
  407 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
   426#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
  408427msgid "Alpha"
  409428msgstr "Прозрачност"
   
  446465
  447466#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:263
  448 msgid "Image source"
  449 msgstr "Източник на изображението"
   467msgid "Image"
   468msgstr "Изображение"
  450469
  451470#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
  452 msgid "Pattern source"
  453 msgstr "Източник на шарката"
   471msgid "Pattern"
   472msgstr "Шарка"
  454473
  455474#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
   
  485504msgstr "Радиално"
  486505
  487 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
   506#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
  488507msgid "Square"
  489508msgstr "Квадратно"
   
  590609
  591610#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:565
  592 msgid "Lanczos"
  593 msgstr "Ланкзос"
   611msgid "Sinc (Lanczos3)"
   612msgstr "Синх (Ланкзос3)"
  594613
  595614#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:593
   
  601620msgstr "Увеличаващо се"
  602621
  603 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:258
   622#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:267
  604623msgid "None"
  605624msgstr "Без"
   
  646665
  647666#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:744
  648 msgid "Forward"
  649 msgstr "Напред"
   667msgid "Normal (Forward)"
   668msgstr "Нормално (Напред)"
  650669
  651670#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
  652 msgid "Backward"
  653 msgstr "Назад"
  654 
  655 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:848
   671msgid "Corrective (Backward)"
   672msgstr "Поправяне (Назад)"
   673
   674#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:775
   675msgid "Adjust"
   676msgstr "Настройване"
   677
   678#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
   679msgid "Clip"
   680msgstr "Орязване"
   681
   682#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
   683msgid "Crop to result"
   684msgstr "Отрязване до резултата"
   685
   686#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
   687msgid "Crop with aspect"
   688msgstr "Отрязване с аспект"
   689
   690#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:881
  656691msgid "Internal GIMP procedure"
  657692msgstr "Вътрешна процедура на GIMP"
  658693
  659 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:849
   694#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:882
  660695msgid "GIMP Plug-In"
  661696msgstr "Приставка на GIMP"
  662697
  663 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:850
   698#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:883
  664699msgid "GIMP Extension"
  665700msgstr "Разширение на GIMP"
  666701
  667 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:851
   702#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:884
  668703msgid "Temporary Procedure"
  669704msgstr "Временна процедура"
   
  722757
  723758#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
  724 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:250
   759#: ../modules/cdisplay_lcms.c:259
  725760msgid "(invalid UTF-8 string)"
  726761msgstr "(невалидна последователност в UTF-8)"
   
  736771#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
  737772msgid ""
  738 "When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
  739 "windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
   773"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
   774"windowing system.  The configured monitor profile is then only used as a "
  740775"fallback."
  741776msgstr ""
  742777"Когато е включено, GIMP ще се опита да използва цветовия профил на монитора "
  743 "от графичната система. Конфигурираният профил на монитор тогава ще се с "
   778"от графичната система.  Конфигурираният профил на монитор тогава ще се с "
  744779"използва само в случай на проблем."
  745780
  746781#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
  747 msgid "The default RGB workspace color profile."
  748 msgstr "ЧЗС цветови профил по подразбиране."
   782msgid "The default RGB working space color profile."
   783msgstr "ЧЗС работен цветови профил по подразбиране."
  749784
  750785#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
   
  762797#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
  763798msgid ""
  764 "Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
   799"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
   800"device."
  765801msgstr ""
  766802"Задава как цветовете се конвертират от работната среда в симулация на печат."
   
  794830msgstr "Абсолютно цветометрично"
  795831
  796 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
   832#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:96
  797833#, c-format
  798834msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
   
  800836
  801837#. please don't translate 'yes' and 'no'
  802 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:426
   838#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:427
  803839#, c-format
  804840msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
  805841msgstr "при очаквано „да“ или „не“ за %s, е получено „%s“"
  806842
  807 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:500
   843#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:501
  808844#, c-format
  809845msgid "invalid value '%s' for token %s"
  810846msgstr "Грешна стойност за „%s“ в „%s“"
  811847
  812 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:515
   848#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:516
  813849#, c-format
  814850msgid "invalid value '%ld' for token %s"
  815851msgstr "Грешна стойност за „%ld“ в „%s“"
  816852
  817 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:584
   853#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:585
  818854#, c-format
  819855msgid "while parsing token '%s': %s"
  820856msgstr "при четене на „%s“: %s"
  821857
  822 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:453
  823 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:466 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:498
   858#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:454
   859#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:467 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:498
  824860#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:579
  825861msgid "fatal parse error"
  826862msgstr "фатална грешка при четене"
  827863
  828 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:376
   864#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:377
  829865#, c-format
  830866msgid "Cannot expand ${%s}"
   
  878914msgstr "Грешка при четене на „%s“ в ред %d: %s"
  879915
  880 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:152 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:170
  881 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:279 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:306
  882 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:417
   916#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:153 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:171
   917#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:280 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:307
   918#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:418
  883919#, c-format
  884920msgid "Module '%s' load error: %s"
  885921msgstr "Грешка при зареждане на модул „%s“: %s"
  886922
  887 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:374
   923#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
  888924msgid "Module error"
  889925msgstr "Грешка в модула"
  890926
  891 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
   927#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376
  892928msgid "Loaded"
  893929msgstr "Зареден"
  894930
  895 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376
   931#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377
  896932msgid "Load failed"
  897933msgstr "Зареждането е невъзможно"
  898934
  899 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377
   935#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:378
  900936msgid "Not loaded"
  901937msgstr "Незареден"
   
  916952msgstr "Грешка при създаване на папка за умалени копия „%s“."
  917953
  918 #: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:889
   954#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:498
   955msgid "Thumbnail contains no Thumb::URI tag"
   956msgstr "Умаленото изображение не съдържа Thumb::URI таг"
   957
   958#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:898
  919959#, c-format
  920960msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
   
  9811021msgstr "Избор на файл"
  9821022
  983 #: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:202
   1023#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:204
  9841024msgid "Kilobytes"
  9851025msgstr "Килобайти"
  9861026
  987 #: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:203
   1027#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:205
  9881028msgid "Megabytes"
  9891029msgstr "Мегабайти"
  9901030
  991 #: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:204
   1031#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:206
  9921032msgid "Gigabytes"
  9931033msgstr "Гигабайти"
   
  10561096
  10571097#. toggle button to (des)activate the instant preview
  1058 #: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:265
   1098#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:277
  10591099msgid "_Preview"
  10601100msgstr "_Предварителен преглед"
  10611101
  1062 #: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1869
   1102#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1901
  10631103#, c-format
  10641104msgid "This text input field is limited to %d character."
   
  10671107msgstr[1] "Полето за въвеждане на текст има ограничение от %d знака."
  10681108
  1069 #: ../libgimpwidgets/gimpresolutionentry.c:382
  1070 #, c-format
  1071 msgid "pixels/%s"
  1072 msgstr "пиксели/%s"
  1073 
  10741109#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:113
  10751110msgid "Anchor"
   
  11021137#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:120
  11031138msgid "_Reset"
  1104 msgstr "_Начално състояние"
   1139msgstr "_Начално"
  11051140
  11061141#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:121
   
  11441179msgstr "_Деформиране"
  11451180
  1146 #: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:267
   1181#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:266
  11471182msgid "More..."
  11481183msgstr "Още..."
   
  11521187msgstr "Избор на единици"
  11531188
  1154 #: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:625
   1189#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:626
  11551190msgid "Unit"
  11561191msgstr "Единица"
  11571192
  1158 #: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:629
   1193#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:630
  11591194msgid "Factor"
  11601195msgstr "Фактор"
   
  11821217msgstr "_Произволно"
  11831218
  1184 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
   1219#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:25
   1220msgid "Portrait"
   1221msgstr "Портрет"
   1222
   1223#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:26
   1224msgid "Landscape"
   1225msgstr "Пейзаж"
   1226
   1227#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:123
  11851228msgid "_H"
  11861229msgstr "_Н"
  11871230
  1188 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
   1231#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:123
  11891232msgid "Hue"
  11901233msgstr "Нюанс"
  11911234
  1192 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93
   1235#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:124
  11931236msgid "_S"
  11941237msgstr "_Н"
  11951238
  1196 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93
   1239#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:124
  11971240msgid "Saturation"
  11981241msgstr "Насищане"
  11991242
  1200 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
   1243#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:125
  12011244msgid "_V"
  12021245msgstr "_С"
  12031246
  1204 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
   1247#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:125
  12051248msgid "Value"
  12061249msgstr "Стойност"
  12071250
  1208 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
   1251#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
  12091252msgid "_R"
  12101253msgstr "_Ч"
  12111254
  1212 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
   1255#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
  12131256msgid "_G"
  12141257msgstr "_З"
  12151258
  1216 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
   1259#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
  12171260msgid "_B"
  12181261msgstr "_С"
  12191262
  1220 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
   1263#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
  12211264msgid "_A"
  12221265msgstr "_П"
  12231266
  1224 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
   1267#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:157
  12251268msgid "Layers"
  12261269msgstr "Слоеве"
  12271270
  1228 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
   1271#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:158
  12291272msgid "Images"
  12301273msgstr "Изображения"
  12311274
  1232 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:186
   1275#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:217
  12331276msgid "Zoom in"
  12341277msgstr "Увеличаване"
  12351278
  1236 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:187
   1279#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:218
  12371280msgid "Zoom out"
  12381281msgstr "Намаляване"
   
  12541297msgstr "Симулация на цветови недостиг (алгоритъм Брет-Венот-Молон)"
  12551298
  1256 #: ../modules/cdisplay_colorblind.c:290
   1299#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:292
  12571300msgid "Color Deficient Vision"
  12581301msgstr "Преглед с недостиг на цветове"
  12591302
  1260 #: ../modules/cdisplay_colorblind.c:505
   1303#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:507
  12611304msgid "Color _deficiency type:"
  12621305msgstr "Тип на _недостига на цветове:"
   
  12861329msgstr "_Нива на контраст:"
  12871330
  1288 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:107
   1331#: ../modules/cdisplay_lcms.c:116
  12891332msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
  12901333msgstr "Филтър за управление на цветовете, използващ ICC цветови профили"
  12911334
  1292 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:175
   1335#: ../modules/cdisplay_lcms.c:184
  12931336msgid "Color Management"
  12941337msgstr "Управления на цветовете"
  12951338
  1296 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:281
   1339#: ../modules/cdisplay_lcms.c:288
  12971340msgid ""
  12981341"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
   
  13021345"настройките."
  13031346
  1304 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:295
   1347#: ../modules/cdisplay_lcms.c:302
  13051348msgid "Mode of operation:"
  13061349msgstr "Режим на операция:"
  13071350
  1308 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:306
  1309 msgid "RGB workspace profile:"
  1310 msgstr "ЧЗС цветови профил за работа:"
   1351#: ../modules/cdisplay_lcms.c:309
   1352msgid "RGB working space profile:"
   1353msgstr "ЧЗС работен цветови профил:"
  13111354
  13121355#: ../modules/cdisplay_lcms.c:316
   
  13141357msgstr "Профил на монитора:"
  13151358
  1316 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:326
   1359#: ../modules/cdisplay_lcms.c:323
  13171360msgid "Print simulation profile:"
  13181361msgstr "Профил за симулиране на разпечатка:"
   
  14151458msgstr "Натиск"
  14161459
  1417 #: ../modules/controller_linux_input.c:56
   1460#: ../modules/controller_linux_input.c:58
  14181461msgid "Button 0"
  14191462msgstr "Бутон 0"
  14201463
  1421 #: ../modules/controller_linux_input.c:57
   1464#: ../modules/controller_linux_input.c:59
  14221465msgid "Button 1"
  14231466msgstr "Бутон 1"
  14241467
  1425 #: ../modules/controller_linux_input.c:58
   1468#: ../modules/controller_linux_input.c:60
  14261469msgid "Button 2"
  14271470msgstr "Бутон 2"
  14281471
  1429 #: ../modules/controller_linux_input.c:59
   1472#: ../modules/controller_linux_input.c:61
  14301473msgid "Button 3"
  14311474msgstr "Бутон 3"
  14321475
  1433 #: ../modules/controller_linux_input.c:60
   1476#: ../modules/controller_linux_input.c:62
  14341477msgid "Button 4"
  14351478msgstr "Бутон 4"
  14361479
  1437 #: ../modules/controller_linux_input.c:61
   1480#: ../modules/controller_linux_input.c:63
  14381481msgid "Button 5"
  14391482msgstr "Бутон 5"
  14401483
  1441 #: ../modules/controller_linux_input.c:62
   1484#: ../modules/controller_linux_input.c:64
  14421485msgid "Button 6"
  14431486msgstr "Бутон 6"
  14441487
  1445 #: ../modules/controller_linux_input.c:63
   1488#: ../modules/controller_linux_input.c:65
  14461489msgid "Button 7"
  14471490msgstr "Бутон 7"
  14481491
  1449 #: ../modules/controller_linux_input.c:64
   1492#: ../modules/controller_linux_input.c:66
  14501493msgid "Button 8"
  14511494msgstr "Бутон 8"
  14521495
  1453 #: ../modules/controller_linux_input.c:65
   1496#: ../modules/controller_linux_input.c:67
  14541497msgid "Button 9"
  14551498msgstr "Бутон 9"
  14561499
  1457 #: ../modules/controller_linux_input.c:66
   1500#: ../modules/controller_linux_input.c:68
  14581501msgid "Button Mouse"
  14591502msgstr "Бутон на мишката"
  14601503
  1461 #: ../modules/controller_linux_input.c:67
   1504#: ../modules/controller_linux_input.c:69
  14621505msgid "Button Left"
  14631506msgstr "Ляв бутон"
  14641507
  1465 #: ../modules/controller_linux_input.c:68
   1508#: ../modules/controller_linux_input.c:70
  14661509msgid "Button Right"
  14671510msgstr "Десен бутон"
  14681511
  1469 #: ../modules/controller_linux_input.c:69
   1512#: ../modules/controller_linux_input.c:71
  14701513msgid "Button Middle"
  14711514msgstr "Среден бутон"
  14721515
  1473 #: ../modules/controller_linux_input.c:70
   1516#: ../modules/controller_linux_input.c:72
  14741517msgid "Button Side"
  14751518msgstr "Страничен бутон"
  14761519
  1477 #: ../modules/controller_linux_input.c:71
   1520#: ../modules/controller_linux_input.c:73
  14781521msgid "Button Extra"
  14791522msgstr "Допълнителен бутон"
  14801523
  1481 #: ../modules/controller_linux_input.c:72
  1482 #: ../modules/controller_linux_input.c:73
   1524#: ../modules/controller_linux_input.c:74
  14831525msgid "Button Forward"
  14841526msgstr "Бутон напред"
  14851527
  14861528#: ../modules/controller_linux_input.c:75
   1529msgid "Button Back"
   1530msgstr "Бутон назад"
   1531
   1532#: ../modules/controller_linux_input.c:76
   1533msgid "Button Task"
   1534msgstr "Бутон за задача"
   1535
   1536#: ../modules/controller_linux_input.c:78
  14871537msgid "Button Wheel"
  14881538msgstr "Бутон на колелцето"
  14891539
  1490 #: ../modules/controller_linux_input.c:78
   1540#: ../modules/controller_linux_input.c:81
  14911541msgid "Button Gear Down"
  14921542msgstr "Долен механичен бутон"
  14931543
  1494 #: ../modules/controller_linux_input.c:81
   1544#: ../modules/controller_linux_input.c:84
  14951545msgid "Button Gear Up"
  14961546msgstr "Горен механичен бутон"
  14971547
  1498 #: ../modules/controller_linux_input.c:87
   1548#: ../modules/controller_linux_input.c:90
   1549#: ../modules/controller_dx_dinput.c:469
   1550msgid "X Move Left"
   1551msgstr "Х движение на ляво"
   1552
   1553#: ../modules/controller_linux_input.c:91
   1554#: ../modules/controller_dx_dinput.c:472
   1555msgid "X Move Right"
   1556msgstr "Х движение на дясно"
   1557
   1558#: ../modules/controller_linux_input.c:92
   1559msgid "Y Move Forward"
   1560msgstr "В преместване напред"
   1561
   1562#: ../modules/controller_linux_input.c:93
   1563msgid "Y Move Back"
   1564msgstr "В движение назад"
   1565
   1566#: ../modules/controller_linux_input.c:94
   1567#: ../modules/controller_dx_dinput.c:487
   1568msgid "Z Move Up"
   1569msgstr "Д движение нагоре"
   1570
   1571#: ../modules/controller_linux_input.c:95
   1572#: ../modules/controller_dx_dinput.c:490
   1573msgid "Z Move Down"
   1574msgstr "Д движение надолу"
   1575
   1576#: ../modules/controller_linux_input.c:97
   1577msgid "X Axis Tilt Forward"
   1578msgstr "Наклон напред по Х"
   1579
   1580#: ../modules/controller_linux_input.c:98
   1581msgid "X Axis Tilt Back"
   1582msgstr "Наклон назад по Х"
   1583
   1584#: ../modules/controller_linux_input.c:99
   1585#: ../modules/controller_dx_dinput.c:505
   1586msgid "Y Axis Tilt Right"
   1587msgstr "Наклон надясно по В"
   1588
   1589#: ../modules/controller_linux_input.c:100
   1590#: ../modules/controller_dx_dinput.c:508
   1591msgid "Y Axis Tilt Left"
   1592msgstr "Наклон наляво по В"
   1593
   1594#: ../modules/controller_linux_input.c:101
   1595#: ../modules/controller_dx_dinput.c:514
   1596msgid "Z Axis Turn Left"
   1597msgstr "Д обръщане на ляво"
   1598
   1599#: ../modules/controller_linux_input.c:102
   1600#: ../modules/controller_dx_dinput.c:517
   1601msgid "Z Axis Turn Right"
   1602msgstr "Д обръщане на дясно"
   1603
   1604#: ../modules/controller_linux_input.c:104
   1605msgid "Horiz. Wheel Turn Back"
   1606msgstr "Кориз. обратно на часовника"
   1607
   1608#: ../modules/controller_linux_input.c:105
   1609msgid "Horiz. Wheel Turn Forward"
   1610msgstr "Кориз. по часовника"
   1611
   1612#: ../modules/controller_linux_input.c:106
   1613msgid "Dial Turn Left"
   1614msgstr "Набиране обърнато на ляво"
   1615
   1616#: ../modules/controller_linux_input.c:107
   1617msgid "Dial Turn Right"
   1618msgstr "Набиране обърнато на дясно"
   1619
   1620#: ../modules/controller_linux_input.c:108
  14991621msgid "Wheel Turn Left"
  15001622msgstr "Завъртане колелцето на ляво"
  15011623
  1502 #: ../modules/controller_linux_input.c:88
   1624#: ../modules/controller_linux_input.c:109
  15031625msgid "Wheel Turn Right"
  15041626msgstr "Завъртане колелцето на дясно"
  15051627
  1506 #: ../modules/controller_linux_input.c:89
  1507 msgid "Dial Turn Left"
  1508 msgstr "Набиране обърнато на ляво"
  1509 
  1510 #: ../modules/controller_linux_input.c:90
  1511 msgid "Dial Turn Right"
  1512 msgstr "Набиране обърнато на дясно"
  1513 
  1514 #: ../modules/controller_linux_input.c:154
   1628#: ../modules/controller_linux_input.c:179
  15151629msgid "Linux input event controller"
  15161630msgstr "Linux контролер на входните устройства"
  15171631
  1518 #: ../modules/controller_linux_input.c:222 ../modules/controller_midi.c:246
   1632#: ../modules/controller_linux_input.c:249
   1633#: ../modules/controller_dx_dinput.c:227 ../modules/controller_midi.c:245
  15191634msgid "Device:"
  15201635msgstr "Устройство:"
  15211636
  1522 #: ../modules/controller_linux_input.c:223
   1637#: ../modules/controller_linux_input.c:250
  15231638msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
  15241639msgstr "Името на устройството, от което Linux да получава команди"
  15251640
  1526 #: ../modules/controller_linux_input.c:227
   1641#: ../modules/controller_linux_input.c:261
  15271642msgid "Linux Input"
  15281643msgstr "Linux входящи"
  15291644
  1530 #: ../modules/controller_linux_input.c:352
   1645#: ../modules/controller_linux_input.c:539
  15311646msgid "Linux Input Events"
  15321647msgstr "Linux входящи събития"
  15331648
  1534 #: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:483
  1535 #: ../modules/controller_midi.c:509
   1649#: ../modules/controller_linux_input.c:551
   1650#: ../modules/controller_dx_dinput.c:1122 ../modules/controller_midi.c:533
   1651msgid "No device configured"
   1652msgstr "Не е конфигурирано устройство"
   1653
   1654#: ../modules/controller_linux_input.c:577 ../modules/controller_midi.c:482
   1655#: ../modules/controller_midi.c:508
  15361656#, c-format
  15371657msgid "Reading from %s"
  15381658msgstr "Четене от %s"
  15391659
  1540 #: ../modules/controller_linux_input.c:389
  1541 #: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:465
  1542 #: ../modules/controller_midi.c:526 ../modules/controller_midi.c:597
   1660#: ../modules/controller_linux_input.c:595
   1661#: ../modules/controller_linux_input.c:649 ../modules/controller_midi.c:464
   1662#: ../modules/controller_midi.c:525 ../modules/controller_midi.c:596
  15431663#, c-format
  15441664msgid "Device not available: %s"
  15451665msgstr "Устройството не е на разположение: %s"
  15461666
  1547 #: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:534
  1548 msgid "No device configured"
  1549 msgstr "Не е конфигурирано устройство"
  1550 
  1551 #: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:606
   1667#: ../modules/controller_linux_input.c:614
   1668#: ../modules/controller_dx_dinput.c:1147
   1669msgid "Device not available"
   1670msgstr "Устройството не е достъпно"
   1671
   1672#: ../modules/controller_linux_input.c:658 ../modules/controller_midi.c:605
  15521673msgid "End of file"
  15531674msgstr "Край на файла"
  15541675
  1555 #: ../modules/controller_midi.c:168
   1676#: ../modules/controller_dx_dinput.c:157
   1677msgid "DirectX DirectInput event controller"
   1678msgstr "DirectX DirectInput контролер за събития"
   1679
   1680#: ../modules/controller_dx_dinput.c:228
   1681msgid "The device to read DirectInput events from."
   1682msgstr "Устройство, от което да се четат DirectInput събития."
   1683
   1684#: ../modules/controller_dx_dinput.c:237
   1685msgid "DirectX DirectInput"
   1686msgstr "DirectX DirectInput"
   1687
   1688#: ../modules/controller_dx_dinput.c:446
   1689#, c-format
   1690msgid "Button %d"
   1691msgstr "Бутон %d"
   1692
   1693#: ../modules/controller_dx_dinput.c:449
   1694#, c-format
   1695msgid "Button %d Press"
   1696msgstr "Бутон %d натискане"
   1697
   1698#: ../modules/controller_dx_dinput.c:452
   1699#, c-format
   1700msgid "Button %d Release"
   1701msgstr "Бутон %d освобождаване"
   1702
   1703#: ../modules/controller_dx_dinput.c:478
   1704msgid "Y Move Away"
   1705msgstr "В далечно движение"
   1706
   1707#: ../modules/controller_dx_dinput.c:481
   1708msgid "Y Move Near"
   1709msgstr "В близко движение"
   1710
   1711#: ../modules/controller_dx_dinput.c:496
   1712msgid "X Axis Tilt Away"
   1713msgstr "Далечен наклон по Х"
   1714
   1715#: ../modules/controller_dx_dinput.c:499
   1716msgid "X Axis Tilt Near"
   1717msgstr "Близък наклон по Х"
   1718
   1719#: ../modules/controller_dx_dinput.c:528
   1720#, c-format
   1721msgid "Slider %d Increase"
   1722msgstr "Увеличение на плъзгача %d"
   1723
   1724#: ../modules/controller_dx_dinput.c:531
   1725#, c-format
   1726msgid "Slider %d Decrease"
   1727msgstr "Намаление на плъзгача %d"
   1728
   1729#: ../modules/controller_dx_dinput.c:541
   1730#, c-format
   1731msgid "POV %d X View"
   1732msgstr "POV %d Х изглед"
   1733
   1734#: ../modules/controller_dx_dinput.c:544
   1735#, c-format
   1736msgid "POV %d Y View"
   1737msgstr "POV %d В изглед"
   1738
   1739#: ../modules/controller_dx_dinput.c:547
   1740#, c-format
   1741msgid "POV %d Return"
   1742msgstr "POV %d връщане"
   1743
   1744#: ../modules/controller_dx_dinput.c:1111
   1745msgid "DirectInput Events"
   1746msgstr "DirectInput събития"
   1747
   1748#: ../modules/controller_midi.c:167
  15561749msgid "MIDI event controller"
  15571750msgstr "MIDI контролер на събития"
  15581751
  1559 #: ../modules/controller_midi.c:237
   1752#: ../modules/controller_midi.c:236
  15601753msgid "The name of the device to read MIDI events from."
  15611754msgstr "Име на устройството, от което да се получават MIDI събития."
  15621755
  1563 #: ../modules/controller_midi.c:240
   1756#: ../modules/controller_midi.c:239
  15641757msgid "Enter 'alsa' to use the ALSA sequencer."
  15651758msgstr "Въведете „alsa“ за да се използва ALSA модула."
  15661759
  1567 #: ../modules/controller_midi.c:255
   1760#: ../modules/controller_midi.c:254
  15681761msgid "Channel:"
  15691762msgstr "Канал:"
  15701763
  1571 #: ../modules/controller_midi.c:256
   1764#: ../modules/controller_midi.c:255
  15721765msgid ""
  15731766"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
   
  15771770"всички MIDI канали."
  15781771
  1579 #: ../modules/controller_midi.c:260
   1772#: ../modules/controller_midi.c:259
  15801773msgid "MIDI"
  15811774msgstr "MIDI"
  15821775
  1583 #: ../modules/controller_midi.c:384
   1776#: ../modules/controller_midi.c:383
  15841777#, c-format
  15851778msgid "Note %02x on"
  15861779msgstr "Бележка %02x включена"
  15871780
  1588 #: ../modules/controller_midi.c:387
   1781#: ../modules/controller_midi.c:386
  15891782#, c-format
  15901783msgid "Note %02x off"
  15911784msgstr "Бележка %02x изключена"
  15921785
  1593 #: ../modules/controller_midi.c:390
   1786#: ../modules/controller_midi.c:389
  15941787#, c-format
  15951788msgid "Controller %03d"
  15961789msgstr "Контролер %03d"
  15971790
  1598 #: ../modules/controller_midi.c:437
   1791#: ../modules/controller_midi.c:436
  15991792msgid "MIDI Events"
  16001793msgstr "MIDI команди"
   1794
   1795#: ../modules/controller_midi.c:454
   1796msgid "GIMP"
   1797msgstr "GIMP"
   1798
   1799#: ../modules/controller_midi.c:456
   1800msgid "GIMP MIDI Input Controller"
   1801msgstr "GIMP MIDI входящ контролер"
   1802
   1803#~ msgid "Image source"
   1804#~ msgstr "Източник на изображението"
   1805
   1806#~ msgid "Pattern source"
   1807#~ msgstr "Източник на шарката"
   1808
   1809#~ msgid "Backward"
   1810#~ msgstr "Назад"
   1811
   1812#~ msgid "pixels/%s"
   1813#~ msgstr "пиксели/%s"
 • extras/gimp-plug-ins.trunk.bg.po

  r1097 r1178  
  1111"Project-Id-Version: gimp-plug-ins.HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-10-28 13:06+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-10-28 12:54+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-06-10 03:51+0100\n"
   14"PO-Revision-Date: 2007-06-20 12:35+0300\n"
  1515"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  2121
  2222#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:547
   
  5050#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:657
  5151msgid "Zoom"
  52 msgstr "Увеличаване"
   52msgstr "Приближаване"
  5353
  5454#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:693
   
  201201#. to figure out which button the user pushed, etc.
  202202#. Not my design, please don't blame me -- njl
  203 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:953 ../plug-ins/common/fp.c:226
   203#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:953 ../plug-ins/common/fp.c:227
  204204msgid "Red:"
  205205msgstr "Червено:"
   
  209209msgstr "Промяна интензивността на червения канал"
  210210
  211 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:963 ../plug-ins/common/fp.c:227
   211#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:963 ../plug-ins/common/fp.c:228
  212212msgid "Green:"
  213213msgstr "Зелено:"
   
  217217msgstr "Промяна интензивността на зеления канал"
  218218
  219 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:973 ../plug-ins/common/fp.c:228
   219#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:973 ../plug-ins/common/fp.c:229
  220220msgid "Blue:"
  221221msgstr "Синьо:"
   
  232232#. Redmode radio frame
  233233#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:991
  234 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:539 ../plug-ins/common/decompose.c:166
   234#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:536 ../plug-ins/common/decompose.c:174
  235235msgid "Red"
  236236msgstr "Червено"
   
  251251#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1040
  252252#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1081
  253 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:406
   253#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:416
  254254#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:421
  255 #: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3184
  256 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3196 ../plug-ins/common/psp.c:418
  257 #: ../plug-ins/fits/fits.c:1019
   255#: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3228
   256#: ../plug-ins/common/postscript.c:3240 ../plug-ins/common/psp.c:418
   257#: ../plug-ins/fits/fits.c:1026
  258258msgid "None"
  259259msgstr "Няма"
   
  299299#. Greenmode radio frame
  300300#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1032
  301 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:544 ../plug-ins/common/decompose.c:167
   301#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:541 ../plug-ins/common/decompose.c:175
  302302msgid "Green"
  303303msgstr "Зелено"
   
  305305#. Bluemode radio frame
  306306#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1073
  307 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:549 ../plug-ins/common/decompose.c:168
   307#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:546 ../plug-ins/common/decompose.c:176
  308308msgid "Blue"
  309309msgstr "Синьо"
   
  343343msgstr "_Фрактали"
  344344
  345 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1733
  346 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1168 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:294
  347 #: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2008
  348 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1062 ../plug-ins/common/compressor.c:410
  349 #: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:836
   345#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1546
   346#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1180 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:294
   347#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2004
   348#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1054 ../plug-ins/common/compressor.c:410
   349#: ../plug-ins/common/compressor.c:473 ../plug-ins/common/compressor.c:563
   350#: ../plug-ins/common/compressor.c:632 ../plug-ins/common/curve_bend.c:818
  350351#: ../plug-ins/common/dicom.c:691 ../plug-ins/common/gbr.c:616
  351 #: ../plug-ins/common/gif.c:986 ../plug-ins/common/gih.c:1258
   352#: ../plug-ins/common/gif-save.c:986 ../plug-ins/common/gih.c:1258
  352353#: ../plug-ins/common/gtm.c:225 ../plug-ins/common/mng.c:561
  353 #: ../plug-ins/common/mng.c:953 ../plug-ins/common/pat.c:447
   354#: ../plug-ins/common/mng.c:950 ../plug-ins/common/pat.c:447
  354355#: ../plug-ins/common/pcx.c:588 ../plug-ins/common/pix.c:508
  355 #: ../plug-ins/common/png.c:1166 ../plug-ins/common/pnm.c:929
  356 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1185 ../plug-ins/common/psd_save.c:1448
   356#: ../plug-ins/common/png.c:1243 ../plug-ins/common/pnm.c:931
   357#: ../plug-ins/common/postscript.c:1194 ../plug-ins/common/psd-save.c:1458
  357358#: ../plug-ins/common/raw.c:528 ../plug-ins/common/raw.c:555
  358 #: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2119 ../plug-ins/common/sunras.c:507
  359 #: ../plug-ins/common/tga.c:1027 ../plug-ins/common/tiff.c:1938
   359#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2120 ../plug-ins/common/sunras.c:506
   360#: ../plug-ins/common/tga.c:1030 ../plug-ins/common/tiff-save.c:653
  360361#: ../plug-ins/common/xbm.c:1002 ../plug-ins/common/xwd.c:565
  361 #: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
   362#: ../plug-ins/fits/fits.c:457 ../plug-ins/flame/flame.c:442
  362363#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/gfli/gfli.c:715
  363 #: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2377 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
  364 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:268
  365 #: ../plug-ins/winicon/icosave.c:1019 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1277
  366 #: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1711
   364#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2376 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
   365#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:270
   366#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:1020 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1280
   367#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1714
  367368#, c-format
  368369msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
  369370msgstr "Не може да се отвори „%s“ за записване: %s"
  370371
  371 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1747
   372#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1560
  372373#, c-format
  373374msgid "Could not write '%s': %s"
  374375msgstr "Не може да се запише „%s“: %s"
  375376
  376 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1822
   377#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1635
  377378msgid "Load Fractal Parameters"
  378379msgstr "Зареждане параметри на фрактал"
  379380
  380 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1860
   381#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1673
  381382msgid "Save Fractal Parameters"
  382383msgstr "Запазване параметри на фрактал"
   
  384385#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
  385386#. stat error (file does not exist)
  386 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2049
  387 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:930
  388 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1312 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:149
  389 #: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2228
  390 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:979 ../plug-ins/common/curve_bend.c:888
   387#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1863
   388#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:933
   389#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1323 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:149
   390#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2177
   391#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:976 ../plug-ins/common/compressor.c:464
   392#: ../plug-ins/common/compressor.c:622 ../plug-ins/common/curve_bend.c:870
  391393#: ../plug-ins/common/dicom.c:296 ../plug-ins/common/gbr.c:348
  392 #: ../plug-ins/common/gifload.c:309 ../plug-ins/common/gih.c:649
  393 #: ../plug-ins/common/mng.c:1124 ../plug-ins/common/pat.c:317
  394 #: ../plug-ins/common/pcx.c:309 ../plug-ins/common/pix.c:329
  395 #: ../plug-ins/common/png.c:650 ../plug-ins/common/pnm.c:480
  396 #: ../plug-ins/common/poppler.c:368 ../plug-ins/common/postscript.c:1012
  397 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2993 ../plug-ins/common/psd.c:1880
  398 #: ../plug-ins/common/psp.c:1460 ../plug-ins/common/raw.c:243
  399 #: ../plug-ins/common/raw.c:645 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2009
  400 #: ../plug-ins/common/sunras.c:379 ../plug-ins/common/svg.c:307
  401 #: ../plug-ins/common/svg.c:677 ../plug-ins/common/tga.c:411
  402 #: ../plug-ins/common/tiff.c:535 ../plug-ins/common/xbm.c:720
  403 #: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
  404 #: ../plug-ins/fits/fits.c:342 ../plug-ins/flame/flame.c:411
  405 #: ../plug-ins/gfig/gfig.c:434 ../plug-ins/gfli/gfli.c:429
  406 #: ../plug-ins/gfli/gfli.c:464 ../plug-ins/help/domain.c:426
  407 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:88 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:874
  408 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:257
  409 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:170 ../plug-ins/winicon/icoload.c:651
  410 #: ../plug-ins/winicon/icoload.c:728 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2535
  411 #: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2543
   394#: ../plug-ins/common/gif-load.c:309 ../plug-ins/common/gih.c:649
   395#: ../plug-ins/common/lcms.c:655 ../plug-ins/common/mng.c:1121
   396#: ../plug-ins/common/pat.c:317 ../plug-ins/common/pcx.c:309
   397#: ../plug-ins/common/pix.c:329 ../plug-ins/common/png.c:707
   398#: ../plug-ins/common/pnm.c:482 ../plug-ins/common/poppler.c:500
   399#: ../plug-ins/common/postscript.c:1021 ../plug-ins/common/postscript.c:3029
   400#: ../plug-ins/common/psd-load.c:1898 ../plug-ins/common/psp.c:1460
   401#: ../plug-ins/common/raw.c:243 ../plug-ins/common/raw.c:645
   402#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2010 ../plug-ins/common/sunras.c:378
   403#: ../plug-ins/common/svg.c:320 ../plug-ins/common/svg.c:683
   404#: ../plug-ins/common/tga.c:414 ../plug-ins/common/tiff-load.c:271
   405#: ../plug-ins/common/xbm.c:720 ../plug-ins/common/xwd.c:420
   406#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219 ../plug-ins/fits/fits.c:345
   407#: ../plug-ins/flame/flame.c:411 ../plug-ins/gfig/gfig.c:434
   408#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:429 ../plug-ins/gfli/gfli.c:464
   409#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:193 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:94
   410#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:842 ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:259
   411#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:172 ../plug-ins/winicon/icoload.c:651
   412#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:728 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2545
   413#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2553
  412414#, c-format
  413415msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
  414416msgstr "Не може да се отвори „%s“ за четене: %s"
  415417
  416 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2057
   418#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1871
  417419#, c-format
  418420msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
  419421msgstr "„%s“ не е файл на браузъра за фрактали"
  420422
  421 #: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2063
   423#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1877
  422424#, c-format
  423425msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
  424426msgstr "„%s“ е повреден. Редът %d за избор на опция е неправилен"
  425427
  426 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:247
   428#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:243
  427429msgid "Render fractal art"
  428430msgstr "Генериране на фрактално изкуство"
  429431
  430 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:252
   432#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:248
  431433msgid "_Fractal Explorer..."
  432434msgstr "_Четец за фрактали..."
  433435
  434 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:382
   436#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:378
  435437msgid "Rendering fractal"
  436438msgstr "Генериране на фрактал"
  437439
  438 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:757
   440#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:760
  439441#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3126
  440442#, c-format
   
  442444msgstr "Сигурни ли сте че искате да изтриете „%s“ от списъка и от диска?"
  443445
  444 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:761
   446#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:764
  445447msgid "Delete Fractal"
  446448msgstr "Изтриване на фрактал"
  447449
  448 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:951
   450#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:954
  449451#, c-format
  450452msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
  451453msgstr "Файлът „%s“ не е файл на браузъра за фрактали"
  452454
  453 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:960
   455#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:963
  454456#, c-format
  455457msgid ""
   
  460462"Редът %d за избор на опция е неправилен"
  461463
  462 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1004
   464#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1007
  463465msgid "My first fractal"
  464466msgstr "Моят първи фрактал"
  465467
  466 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1068
   468#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1071
  467469msgid "Select folder and rescan collection"
  468470msgstr "Избор на папка и обновяване на колекцията"
  469471
  470 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1080
   472#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1083
  471473msgid "Apply currently selected fractal"
  472474msgstr "Прилагане на текущия фрактал"
  473475
  474 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1092
   476#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1095
  475477msgid "Delete currently selected fractal"
  476478msgstr "Изтриване на текущия фрактал"
  477479
  478 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1115
   480#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1118
  479481msgid "Rescan for Fractals"
  480482msgstr "Обновяване на списъка"
  481483
  482 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1134
   484#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1137
  483485msgid "Add FractalExplorer Path"
  484486msgstr "Добавяне на нова папка"
  485487
  486 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:103
  487 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:978
   488#: ../plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:104
   489#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:988
  488490msgid "Lighting Effects"
  489491msgstr "Светлинни ефекти"
   
  498500
  499501#. General options
  500 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:284
   502#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:294
  501503#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:473
  502504msgid "General Options"
  503505msgstr "Общи настройки"
  504506
  505 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:292
   507#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:302
  506508msgid "T_ransparent background"
  507509msgstr "_Прозрачен фон"
  508510
  509 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:302
   511#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:312
  510512msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
  511513msgstr "Прозрачно изображение-цел, където височината на релефа е нула"
  512514
  513 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:305
   515#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:315
  514516msgid "Cre_ate new image"
  515517msgstr "_Създаване на ново изображение"
  516518
  517 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:315
   519#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:325
  518520#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:547
  519521msgid "Create a new image when applying filter"
  520522msgstr "Създаване на ново изображение с прилагането на филтъра"
  521523
  522 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:317
   524#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:327
  523525msgid "High _quality preview"
  524526msgstr "_Висококачествен предварителен преглед"
  525527
  526 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:327
   528#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:337
  527529msgid "Enable/disable high quality preview"
  528530msgstr "Включване/изключване на висококачествения предварителен преглед"
  529531
  530 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:334
   532#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:344
  531533msgid "Distance:"
  532534msgstr "Разстояние:"
  533535
  534 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:368
   536#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:378
  535537#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:626
  536538msgid "Light Settings"
  537539msgstr "Настройки на светлината"
  538540
  539 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:381
   541#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:391
  540542msgid "Light 1"
  541543msgstr "Светлина 1"
  542544
  543 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:382
   545#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:392
  544546msgid "Light 2"
  545547msgstr "Светлина 2"
  546548
  547 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:383
   549#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:393
  548550msgid "Light 3"
  549551msgstr "Светлина 3"
  550552
  551 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:384
   553#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:394
  552554msgid "Light 4"
  553555msgstr "Светлина 4"
  554556
  555 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:385
   557#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:395
  556558msgid "Light 5"
  557559msgstr "Светлина 5"
  558560
  559 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:386
   561#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:396
  560562msgid "Light 6"
  561563msgstr "Светлина 6"
  562564
  563565#. row labels
  564 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:395
  565 #: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2701
   566#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:405
   567#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2706
  566568msgid "Type:"
  567569msgstr "Тип:"
  568570
  569 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:400
   571#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:410
  570572msgid "Color:"
  571573msgstr "Цвят:"
  572574
  573 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:407
   575#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:417
  574576msgid "Directional"
  575577msgstr "Насочена"
  576578
  577 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:408
   579#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:418
  578580msgid "Point"
  579581msgstr "Точкова"
  580582
  581 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:423
   583#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:433
  582584#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:654
  583585msgid "Type of light source to apply"
  584586msgstr "Тип на светлинния източник"
  585587
  586 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:425
   588#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:435
  587589#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:656
  588590msgid "Select lightsource color"
  589591msgstr "Избор на цвят на светлинния източник"
  590592
  591 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:437
   593#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:447
  592594#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:669
  593595msgid "Set light source color"
  594596msgstr "Задаване цвят на светлинния източник"
  595597
  596 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:445
   598#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:455
  597599msgid "_Intensity:"
  598600msgstr "_Интензитет:"
  599601
  600 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:451
   602#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:461
  601603msgid "Light intensity"
  602604msgstr "Интензитет на светлината"
  603605
  604 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:454
   606#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:464
  605607#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:671
  606608#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:998
   
  608610msgstr "Позиция"
  609611
  610 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:464 ../plug-ins/common/flarefx.c:760
  611 #: ../plug-ins/common/mblur.c:992 ../plug-ins/common/nova.c:457
  612 #: ../plug-ins/common/papertile.c:273 ../plug-ins/flame/flame.c:1223
   612#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:474 ../plug-ins/common/flarefx.c:772
   613#: ../plug-ins/common/mblur.c:1082 ../plug-ins/common/nova.c:463
   614#: ../plug-ins/common/papertile.c:282 ../plug-ins/flame/flame.c:1227
  613615#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2651
  614616msgid "_X:"
  615617msgstr "По _хоризонтал:"
  616618
  617 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:470
   619#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:480
  618620#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:695
  619621msgid "Light source X position in XYZ space"
   
  621623"Местоположение на светлинния източник по хоризонтал в координатната система"
  622624
  623 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:477 ../plug-ins/common/flarefx.c:765
  624 #: ../plug-ins/common/mblur.c:997 ../plug-ins/common/nova.c:462
  625 #: ../plug-ins/common/papertile.c:282 ../plug-ins/flame/flame.c:1237
   625#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:487 ../plug-ins/common/flarefx.c:777
   626#: ../plug-ins/common/mblur.c:1087 ../plug-ins/common/nova.c:468
   627#: ../plug-ins/common/papertile.c:291 ../plug-ins/flame/flame.c:1241
  626628#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2655
  627629msgid "_Y:"
  628630msgstr "По _вертикал:"
  629631
  630 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:483
   632#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:493
  631633#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:709
  632634msgid "Light source Y position in XYZ space"
   
  634636"Местоположение на светлинния източник по вертикал в координатната система"
  635637
  636 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:490
   638#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:500
  637639msgid "_Z:"
  638640msgstr "_Дълбочина:"
  639641
  640 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:496
   642#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:506
  641643#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:723
  642644msgid "Light source Z position in XYZ space"
   
  647649#. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
  648650#. *************************************************
  649 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499 ../plug-ins/common/struc.c:1294
  650 #: ../plug-ins/common/wind.c:945
   651#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:509 ../plug-ins/common/struc.c:1294
   652#: ../plug-ins/common/wind.c:936
  651653msgid "Direction"
  652654msgstr "Посока"
  653655
  654656#. X
  655 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:508
   657#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:518
  656658#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:687
  657659#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:741
   
  662664msgstr "Хоризонтално:"
  663665
  664 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:514
   666#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:524
  665667#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:749
  666668msgid "Light source X direction in XYZ space"
   
  668670
  669671#. Y
  670 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:520
   672#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:530
  671673#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:701
  672674#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:754
   
  678680msgstr "Вертикално:"
  679681
  680 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:526
   682#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:536
  681683#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:762
  682684msgid "Light source Y direction in XYZ space"
  683685msgstr "Вертикална посока на светлинния източник в координатната система"
  684686
  685 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:532
   687#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:542
  686688#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:715
  687689#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:767
   
  692694msgstr "Дълбочина:"
  693695
  694 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:538
   696#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:548
  695697#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:775
  696698msgid "Light source Z direction in XYZ space"
  697699msgstr "Дълбочинна посока на светлинния източник в координатната система"
  698700
  699 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:541
   701#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:551
  700702msgid "I_solate"
  701703msgstr "_Изолиране"
  702704
  703 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:550
   705#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:560
  704706msgid "Lighting preset:"
  705707msgstr "Шаблон на осветление:"
  706708
  707 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:596
   709#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:606
  708710msgid "Material Properties"
  709711msgstr "Свойства на материала"
  710712
  711 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:614
   713#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:624
  712714msgid "_Glowing:"
  713715msgstr "_Светене:"
  714716
  715 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:630
   717#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:640
  716718#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:836
  717719msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
  718720msgstr "Количество на оригиналния цвят, където не попада директна светлина"
  719721
  720 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:643
   722#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:653
  721723msgid "_Bright:"
  722724msgstr "_Осветеност:"
  723725
  724 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:659
   726#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:669
  725727#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:865
  726728msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
  727729msgstr "Интензитет на оригиналния цвят, където е осветен"
  728730
  729 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:672
   731#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:682
  730732msgid "_Shiny:"
  731733msgstr "_Блясък:"
  732734
  733 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:688
   735#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:698
  734736#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:937
  735737msgid "Controls how intense the highlights will be"
  736738msgstr "Контролира колко да са интензивни светлите зони"
  737739
  738 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:700
   740#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:710
  739741msgid "_Polished:"
  740742msgstr "_Полираност:"
  741743
  742 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:716
   744#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:726
  743745#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:966
  744746msgid "Higher values makes the highlights more focused"
   
  746748
  747749#. Metallic
  748 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:725
   750#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:735
  749751msgid "_Metallic"
  750752msgstr "_Металност"
  751753
  752 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:761
   754#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:771
  753755msgid "E_nable bump mapping"
  754756msgstr "_Включване карта на релефа"
  755757
  756 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:775
   758#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:785
  757759msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
  758760msgstr "Включване/изключване картата та на релефа (дълбочина на изображението)"
  759761
  760 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:793
   762#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:803
  761763msgid "Bumpm_ap image:"
  762764msgstr "Прилагане на релеф:"
  763765
  764766#. Map type menu
  765 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:796 ../plug-ins/common/bumpmap.c:902
  766 #: ../plug-ins/flame/flame.c:742
   767#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:806 ../plug-ins/common/bumpmap.c:835
   768#: ../plug-ins/flame/flame.c:746
  767769msgid "Linear"
  768770msgstr "Линейно"
  769771
  770 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:797
   772#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:807
  771773msgid "Logarithmic"
  772774msgstr "Логаритмично"
  773775
  774 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:798 ../plug-ins/common/bumpmap.c:904
  775 #: ../plug-ins/flame/flame.c:743
   776#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:808 ../plug-ins/common/bumpmap.c:837
   777#: ../plug-ins/flame/flame.c:747
  776778msgid "Sinusoidal"
  777779msgstr "Синуидално"
  778780
  779 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:799 ../plug-ins/common/bumpmap.c:903
  780 #: ../plug-ins/flame/flame.c:744
   781#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:809 ../plug-ins/common/bumpmap.c:836
   782#: ../plug-ins/flame/flame.c:748
  781783msgid "Spherical"
  782784msgstr "Сферично"
  783785
  784 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:809
   786#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:819
  785787msgid "Cu_rve:"
  786788msgstr "_Крива:"
  787789
  788 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:814
   790#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:824
  789791msgid "Ma_ximum height:"
  790792msgstr "_Максимална височина:"
  791793
  792 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:824
   794#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:834
  793795msgid "Maximum height for bumps"
  794796msgstr "Максимална височина на релефа"
  795797
  796 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:849
   798#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:859
  797799msgid "E_nable environment mapping"
  798800msgstr "Включване карта на _обкръжението"
  799801
  800 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:863
   802#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:873
  801803msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
  802804msgstr "Включване/изключване на картата на средата (отражение)"
  803805
  804 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:885
   806#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:895
  805807msgid "En_vironment image:"
  806808msgstr "_Изображение на средата:"
  807809
  808 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:887
   810#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:897
  809811msgid "Environment image to use"
  810812msgstr "Изображение на средата, което ще се използва"
  811813
  812 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:909
   814#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:919
  813815msgid "Op_tions"
  814816msgstr "_Настройки"
  815817
  816 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:913
   818#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:923
  817819#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1303
  818820msgid "_Light"
  819821msgstr "_Светлина"
  820822
  821 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:917
   823#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:927
  822824#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1307
  823825msgid "_Material"
  824826msgstr "_Материал"
  825827
  826 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:921
   828#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:931
  827829msgid "_Bump Map"
  828830msgstr "_Релеф"
  829831
  830 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:925
   832#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:935
  831833msgid "_Environment Map"
  832834msgstr "_Карта на средата"
  833835
  834 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1034
  835 #: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:185
   836#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1044
   837#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:186
  836838#: ../plug-ins/gimpressionist/repaint.c:1166
  837839#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:515
   
  839841msgstr "_Обновяване"
  840842
  841 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1041
   843#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1051
  842844#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1409
  843845msgid "Recompute preview image"
  844846msgstr "Преизчисляване на предварителния преглед"
  845847
  846 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1043
   848#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1053
  847849msgid "I_nteractive"
  848850msgstr "_Интерактивно"
  849851
  850 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1057
   852#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1067
  851853msgid "Enable/disable real time preview of changes"
  852854msgstr "Включване/изключване показването на промените в реално време"
  853855
  854 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1096
   856#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1106
  855857msgid "Save Lighting Preset"
  856858msgstr "Запазване настройките на осветлението"
  857859
  858 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1238
   860#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1250
  859861msgid "Load Lighting Preset"
  860862msgstr "Зареждане настройки на осветлението"
  861863
  862 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:274
   864#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:275
  863865msgid "Map to plane"
  864866msgstr "Карта към плоскост"
  865867
  866 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:277
   868#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:278
  867869msgid "Map to sphere"
  868870msgstr "Карта към сфера"
  869871
  870 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:280
   872#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:281
  871873msgid "Map to box"
  872874msgstr "Карта към кутия"
  873875
  874 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:283
   876#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:284
  875877msgid "Map to cylinder"
  876878msgstr "Карта към цилиндър"
   
  947949msgstr "Включване/изключване премахването на назъбените ръбове (заглаждане)"
  948950
  949 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:579 ../plug-ins/common/bumpmap.c:983
  950 #: ../plug-ins/common/emboss.c:525 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:792
   951#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:579 ../plug-ins/common/bumpmap.c:916
   952#: ../plug-ins/common/emboss.c:525 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:796
  951953#: ../plug-ins/common/struc.c:1326
  952954msgid "_Depth:"
   
  958960
  959961#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:591 ../plug-ins/common/redeye.c:173
  960 #: ../plug-ins/common/unsharp.c:707 ../plug-ins/common/wind.c:1008
   962#: ../plug-ins/common/unsharp.c:707 ../plug-ins/common/wind.c:999
  961963#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:441
  962964msgid "_Threshold:"
   
  10361038#. Rotation
  10371039#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1047
  1038 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3382
   1040#: ../plug-ins/common/postscript.c:3426
  10391041msgid "Rotation"
  10401042msgstr "Завъртане"
   
  10651067
  10661068#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1155
  1067 #: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2795
   1069#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2800
  10681070msgid "Scale X:"
  10691071msgstr "Мащабиране по хоризонтал:"
   
  11051107msgstr "Радиус на цилиндъра"
  11061108
  1107 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1264 ../plug-ins/common/mblur.c:1023
   1109#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1264 ../plug-ins/common/mblur.c:1113
  11081110msgid "L_ength:"
  11091111msgstr "_Дължина:"
   
  11481150#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:154 ../plug-ins/common/CEL.c:304
  11491151#: ../plug-ins/common/dicom.c:301 ../plug-ins/common/gbr.c:353
  1150 #: ../plug-ins/common/gifload.c:314 ../plug-ins/common/gih.c:654
   1152#: ../plug-ins/common/gif-load.c:314 ../plug-ins/common/gih.c:654
  11511153#: ../plug-ins/common/pat.c:322 ../plug-ins/common/pcx.c:314
  1152 #: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:657
  1153 #: ../plug-ins/common/pnm.c:485 ../plug-ins/common/poppler.c:414
  1154 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1018 ../plug-ins/common/psd.c:1885
  1155 #: ../plug-ins/common/raw.c:650 ../plug-ins/common/sunras.c:433
  1156 #: ../plug-ins/common/tga.c:416 ../plug-ins/common/tiff.c:540
  1157 #: ../plug-ins/common/wmf.c:954 ../plug-ins/common/xbm.c:725
   1154#: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:714
   1155#: ../plug-ins/common/pnm.c:487 ../plug-ins/common/poppler.c:545
   1156#: ../plug-ins/common/postscript.c:1027 ../plug-ins/common/psd-load.c:1903
   1157#: ../plug-ins/common/raw.c:650 ../plug-ins/common/sunras.c:432
   1158#: ../plug-ins/common/tga.c:419 ../plug-ins/common/tiff-load.c:534
   1159#: ../plug-ins/common/wmf.c:956 ../plug-ins/common/xbm.c:725
  11581160#: ../plug-ins/common/xpm.c:343 ../plug-ins/common/xwd.c:473
  11591161#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:204 ../plug-ins/gfli/gfli.c:469
  1160 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:94 ../plug-ins/sgi/sgi.c:318
  1161 #: ../plug-ins/winicon/icoload.c:645 ../plug-ins/xjt/xjt.c:3319
   1162#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:100 ../plug-ins/sgi/sgi.c:318
   1163#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:645 ../plug-ins/xjt/xjt.c:3344
  11621164#, c-format
  11631165msgid "Opening '%s'"
   
  11921194#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:546 ../plug-ins/common/CEL.c:349
  11931195#: ../plug-ins/common/CEL.c:352 ../plug-ins/common/blinds.c:277
  1194 #: ../plug-ins/common/compose.c:911 ../plug-ins/common/decompose.c:686
  1195 #: ../plug-ins/common/dicom.c:486 ../plug-ins/common/film.c:944
  1196 #: ../plug-ins/common/gifload.c:879 ../plug-ins/common/pcx.c:339
   1196#: ../plug-ins/common/compose.c:924 ../plug-ins/common/decompose.c:703
   1197#: ../plug-ins/common/dicom.c:486 ../plug-ins/common/film.c:746
   1198#: ../plug-ins/common/gif-load.c:879 ../plug-ins/common/pcx.c:339
  11971199#: ../plug-ins/common/pcx.c:345 ../plug-ins/common/pix.c:368
  1198 #: ../plug-ins/common/png.c:778 ../plug-ins/common/pnm.c:564
  1199 #: ../plug-ins/common/psd.c:2310 ../plug-ins/common/raw.c:691
  1200 #: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:257 ../plug-ins/common/sunras.c:917
  1201 #: ../plug-ins/common/tga.c:928 ../plug-ins/common/tiff.c:893
   1200#: ../plug-ins/common/png.c:835 ../plug-ins/common/pnm.c:566
   1201#: ../plug-ins/common/psd-load.c:2326 ../plug-ins/common/raw.c:691
   1202#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:257 ../plug-ins/common/sunras.c:918
   1203#: ../plug-ins/common/tga.c:931 ../plug-ins/common/tiff-load.c:908
  12021204#: ../plug-ins/common/tile.c:265 ../plug-ins/common/xbm.c:866
  1203 #: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:464 ../plug-ins/fits/fits.c:508
  1204 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1282
  1205 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:121 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:239
  1206 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:741 ../plug-ins/sgi/sgi.c:369
   1205#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:464 ../plug-ins/fits/fits.c:511
   1206#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1284
   1207#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:122 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:247
   1208#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:751 ../plug-ins/sgi/sgi.c:369
  12071209#: ../plug-ins/twain/twain.c:574 ../plug-ins/winsnap/winsnap.c:1155
  12081210msgid "Background"
  12091211msgstr "Фон"
  12101212
  1211 #: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:681 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:722
  1212 #: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:772
   1213#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:717 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:758
   1214#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:808
  12131215msgid "The bitmap ends unexpectedly."
  12141216msgstr "Изображението свършва неочаквано."
   
  12271229#. init the progress meter
  12281230#: ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:305 ../plug-ins/common/CEL.c:573
  1229 #: ../plug-ins/common/gbr.c:621 ../plug-ins/common/gif.c:993
   1231#: ../plug-ins/common/gbr.c:621 ../plug-ins/common/gif-save.c:993
  12301232#: ../plug-ins/common/gih.c:1263 ../plug-ins/common/gtm.c:245
  12311233#: ../plug-ins/common/pat.c:452 ../plug-ins/common/pcx.c:550
  1232 #: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1173
  1233 #: ../plug-ins/common/pnm.c:934 ../plug-ins/common/postscript.c:1190
  1234 #: ../plug-ins/common/psd_save.c:1453 ../plug-ins/common/sunras.c:512
  1235 #: ../plug-ins/common/tga.c:1032 ../plug-ins/common/tiff.c:1943
   1234#: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1250
   1235#: ../plug-ins/common/pnm.c:936 ../plug-ins/common/postscript.c:1199
   1236#: ../plug-ins/common/psd-save.c:1463 ../plug-ins/common/sunras.c:511
   1237#: ../plug-ins/common/tga.c:1035 ../plug-ins/common/tiff-save.c:661
  12361238#: ../plug-ins/common/xbm.c:1007 ../plug-ins/common/xpm.c:623
  1237 #: ../plug-ins/common/xwd.c:570 ../plug-ins/fits/fits.c:459
   1239#: ../plug-ins/common/xwd.c:570 ../plug-ins/fits/fits.c:462
  12381240#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:684 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:226
  1239 #: ../plug-ins/sgi/sgi.c:537 ../plug-ins/winicon/icosave.c:1014
  1240 #: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1694
   1241#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:537 ../plug-ins/winicon/icosave.c:1015
   1242#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1697
  12411243#, c-format
  12421244msgid "Saving '%s'"
   
  13671369#. Propagate Mode
  13681370#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:514 ../plug-ins/common/hot.c:595
  1369 #: ../plug-ins/common/vpropagate.c:1098 ../plug-ins/common/waves.c:273
   1371#: ../plug-ins/common/vpropagate.c:1098 ../plug-ins/common/waves.c:276
  13701372msgid "Mode"
  13711373msgstr "Режим"
   
  15041506msgstr "Минимум (x+d, -), (0.5 < x)"
  15051507
  1506 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:200 ../plug-ins/common/sunras.c:1593
   1508#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:200 ../plug-ins/common/sunras.c:1594
  15071509msgid "Standard"
  15081510msgstr "Стандартно"
   
  15851587
  15861588#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:300 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:308
  1587 #: ../plug-ins/common/decompose.c:180
   1589#: ../plug-ins/common/decompose.c:188
  15881590#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:162
  15891591#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:165
   
  15921594
  15931595#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:301 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:309
  1594 #: ../plug-ins/common/decompose.c:181
   1596#: ../plug-ins/common/decompose.c:189
  15951597msgid "Saturation"
  15961598msgstr "Насищане"
  15971599
  15981600#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:302 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:310
  1599 #: ../plug-ins/common/decompose.c:182
   1601#: ../plug-ins/common/decompose.c:190
  16001602#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:138
  16011603#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:141 ../plug-ins/metadata/interface.c:142
   
  16071609msgstr "(Няма)"
  16081610
  1609 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:457
   1611#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:455
  16101612msgid "Create abstract Coupled-Map Lattice patterns"
  16111613msgstr "Създаване на абстрактни Coupled-Map Lattice шарки"
  16121614
  1613 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:468
   1615#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:466
  16141616msgid "CML _Explorer..."
  16151617msgstr "СКР _четец..."
  16161618
  1617 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:758
   1619#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:756
  16181620msgid "CML Explorer: evoluting"
  16191621msgstr "СКР _четец: развитие"
  16201622
  1621 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1179
   1623#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1177
  16221624msgid "Coupled-Map-Lattice Explorer"
  16231625msgstr "Сдвоена-карта-решетка браузър"
  16241626
  1625 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1226
   1627#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1224
  16261628msgid "New Seed"
  16271629msgstr "Ново посяване"
  16281630
  1629 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1237
   1631#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1235
  16301632msgid "Fix Seed"
  16311633msgstr "Фиксирано посяване"
  16321634
  1633 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1248
   1635#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1246
  16341636msgid "Random Seed"
  16351637msgstr "Произволно посяване"
  16361638
  1637 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1290 ../plug-ins/common/fp.c:696
   1639#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1288 ../plug-ins/common/fp.c:699
  16381640#: ../plug-ins/common/lic.c:671
  16391641msgid "_Hue"
  16401642msgstr "_Тон"
  16411643
  1642 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1294
   1644#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1292
  16431645msgid "Sat_uration"
  16441646msgstr "_Насищане"
  16451647
  1646 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1298 ../plug-ins/common/fp.c:704
   1648#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1296 ../plug-ins/common/fp.c:707
  16471649msgid "_Value"
  16481650msgstr "_Стойност"
  16491651
  1650 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1302
   1652#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1300
  16511653msgid "_Advanced"
  16521654msgstr "_Разширени"
  16531655
  1654 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1317
   1656#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1315
  16551657msgid "Channel Independent Parameters"
  16561658msgstr "Параметри, независими от канала"
  16571659
  1658 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1339
   1660#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1337
  16591661msgid "Initial value:"
  16601662msgstr "Начална стойност:"
  16611663
  1662 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1345
   1664#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1343
  16631665msgid "Zoom scale:"
  16641666msgstr "Стойност на приближаване:"
  16651667
  1666 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1354
   1668#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1352
  16671669msgid "Start offset:"
  16681670msgstr "Начално отместване:"
  16691671
  1670 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1363
   1672#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1361
  16711673msgid "Seed of Random (only for \"From Seed\" Modes)"
  16721674msgstr "Произволно посяване (само за режимите „От посяване“)"
  16731675
  1674 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1374 ../plug-ins/maze/maze_face.c:299
   1676#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1372 ../plug-ins/maze/maze_face.c:299
  16751677msgid "Seed:"
  16761678msgstr "Разпръскване:"
  16771679
  1678 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1387
   1680#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1385
  16791681msgid "Switch to \"From seed\" With the Last Seed"
  16801682msgstr "Превключване към „От посяване“ в последно посяване"
  16811683
  1682 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1399
   1684#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1397
  16831685msgid ""
  16841686"\"Fix seed\" button is an alias of me.\n"
   
  16921694"предварителния преглед) и (2) всички стойности на мутации са равни на нула."
  16931695
  1694 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1407
   1696#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1405
  16951697msgid "O_thers"
  16961698msgstr "_Други"
  16971699
  1698 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1422
   1700#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1420
  16991701msgid "Copy Settings"
  17001702msgstr "Копиране на настройките"
  17011703
  1702 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1441
   1704#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1439
  17031705msgid "Source channel:"
  17041706msgstr "Изходен канал:"
  17051707
  1706 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1456
  1707 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1504
   1708#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1454
   1709#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1502
  17081710msgid "Destination channel:"
  17091711msgstr "Целеви канал:"
  17101712
  1711 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1460
   1713#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1458
  17121714msgid "Copy Parameters"
  17131715msgstr "Копиране на параметрите"
  17141716
  1715 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1469
   1717#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1467
  17161718msgid "Selective Load Settings"
  17171719msgstr "Изборно зареждане на параметри"
  17181720
  1719 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1489
   1721#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1487
  17201722msgid "Source channel in file:"
  17211723msgstr "Изходен канал във файла:"
  17221724
  1723 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1510
   1725#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1508
  17241726msgid "_Misc Ops."
  17251727msgstr "_Други настр."
  17261728
  1727 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1559
   1729#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1557
  17281730msgid "Function type:"
  17291731msgstr "Функция тип:"
  17301732
  1731 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1575
   1733#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1573
  17321734msgid "Composition:"
  17331735msgstr "Композиция:"
  17341736
  1735 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1589
   1737#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1587
  17361738msgid "Misc arrange:"
  17371739msgstr "Друга подредба:"
  17381740
  1739 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1593
   1741#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1591
  17401742msgid "Use cyclic range"
  17411743msgstr "Използване на цикличен обхват"
  17421744
  1743 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1603
   1745#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1601
  17441746msgid "Mod. rate:"
  17451747msgstr "Сила на промяна:"
  17461748
  1747 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1612
   1749#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1610
  17481750msgid "Env. sensitivity:"
  17491751msgstr "Чувствителност на средата:"
  17501752
  1751 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1621
   1753#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1619
  17521754msgid "Diffusion dist.:"
  17531755msgstr "Разпределяне на разпр.:"
  17541756
  1755 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1630
   1757#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1628
  17561758msgid "# of subranges:"
  17571759msgstr "# подобхвати:"
  17581760
  1759 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1639
   1761#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1637
  17601762msgid "P(ower factor):"
  17611763msgstr "С(илов фактор):"
  17621764
  1763 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1648
   1765#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1646
  17641766msgid "Parameter k:"
  17651767msgstr "Параметър k:"
  17661768
  1767 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1657
   1769#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1655
  17681770msgid "Range low:"
  17691771msgstr "Долна граница:"
  17701772
  1771 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1666
   1773#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1664
  17721774msgid "Range high:"
  17731775msgstr "Горна граница:"
  17741776
  1775 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1678
   1777#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1676
  17761778msgid "Plot a Graph of the Settings"
  17771779msgstr "Изчертаване на графика на настройките"
  17781780
  1779 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1723
   1781#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1721
  17801782msgid "Ch. sensitivity:"
  17811783msgstr "Чувствителност на канала:"
  17821784
  1783 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1733
   1785#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1731
  17841786msgid "Mutation rate:"
  17851787msgstr "Сила на мутацията:"
  17861788
  1787 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1743
   1789#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1741
  17881790msgid "Mutation dist.:"
  17891791msgstr "Разпределение на мутацията:"
  17901792
  1791 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1820
   1793#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1818
  17921794msgid "Graph of the Current Settings"
  17931795msgstr "Графика на текущите настройки"
  17941796
  1795 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1891
   1797#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1889
  17961798msgid "Warning: the source and the destination are the same channel."
  17971799msgstr "Внимание: каналите източник и краен са един и същ."
  17981800
  1799 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1950
  1800 msgid "Save Parameters To"
  1801 msgstr "Запазване на параметрите в"
  1802 
  1803 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2063
  1804 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1070
   1801#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1948
   1802msgid "Save CML Explorer Parameters"
   1803msgstr "Запазване параметрите за CML"
   1804
   1805#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2059
   1806#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1062
  18051807#, c-format
  18061808msgid "Parameters were saved to '%s'"
  18071809msgstr "Параметрите са запазени в „%s“"
  18081810
  1809 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2084
  1810 msgid "CML Explorer: Overwrite File?"
  1811 msgstr "СКР _четец: Презаписване на файл?"
  1812 
  1813 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2098
  1814 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1101
  1815 #, c-format
  1816 msgid ""
  1817 "File '%s' exists.\n"
  1818 "Overwrite it?"
  1819 msgstr ""
  1820 "Файла „%s“ съществува.\n"
  1821 "Презаписване?"
  1822 
  1823 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2152
  1824 msgid "Load Parameters From"
  1825 msgstr "Зареждане на параметри от"
  1826 
  1827 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2154
  1828 msgid "Selective Load From"
  1829 msgstr "Избираемо зареждане от"
  1830 
  1831 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2250
   1811#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2081
   1812msgid "Load CML Explorer Parameters"
   1813msgstr "Зареждане параметри на CML"
   1814
   1815#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2199
  18321816msgid "Error: it's not CML parameter file."
  18331817msgstr "Грешка: това не е СКР файл с параметри."
  18341818
  1835 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2257
   1819#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2206
  18361820#, c-format
  18371821msgid "Warning: '%s' is an old format file."
  18381822msgstr "Внимание: файлът „%s“ е в стар формат."
  18391823
  1840 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2260
  1841 #, c-format
  1842 msgid "Warning: '%s' is a parameter file for newer CML_explorer than me."
   1824#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2210
   1825#, c-format
   1826msgid "Warning: '%s' is a parameter file for a newer version of CML Explorer."
  18431827msgstr ""
  1844 "Внимание: „%s“ е файл с параметри за по-нова версия на СКР_четеца от "
  1845 "текущата."
  1846 
  1847 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2323
   1828"Внимание: '%s'·е файл с параметри за по-нова версия на СКР четеца."
   1829
   1830#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2273
  18481831msgid "Error: failed to load parameters"
  18491832msgstr "Внимание: грешка при зареждането на параметри"
   
  18671850
  18681851#: ../plug-ins/common/align_layers.c:133
  1869 msgid "Align _Visible Layers..."
   1852msgid "Align Visi_ble Layers..."
  18701853msgstr "Подравняване на _видимите слоеве..."
  18711854
   
  20512034msgstr "Оптимизиране на анимацията"
  20522035
  2053 #: ../plug-ins/common/antialias.c:81
   2036#: ../plug-ins/common/antialias.c:84
  20542037msgid "Antialias using the Scale3X edge-extrapolation algorithm"
  20552038msgstr ""
  20562039"Заглаждане чрез използването на алгоритъма за заглаждане на ръбове Scale3X"
  20572040
  2058 #: ../plug-ins/common/antialias.c:87
   2041#: ../plug-ins/common/antialias.c:90
  20592042msgid "_Antialias"
  20602043msgstr "За_глаждане"
  20612044
  2062 #: ../plug-ins/common/antialias.c:144
   2045#: ../plug-ins/common/antialias.c:147
  20632046msgid "Antialiasing..."
  20642047msgstr "Заглаждане..."
   
  21002083msgstr "_Индекс на пречупване за лещите:"
  21012084
  2102 #: ../plug-ins/common/autocrop.c:84
   2085#: ../plug-ins/common/autocrop.c:85
  21032086msgid "Remove empty borders from the image"
  21042087msgstr "Премахване празните граници от изображението"
  21052088
  2106 #: ../plug-ins/common/autocrop.c:89
   2089#: ../plug-ins/common/autocrop.c:90
  21072090msgid "Autocrop Imag_e"
  21082091msgstr "_Автоматично отрязване на изображението"
  21092092
  2110 #: ../plug-ins/common/autocrop.c:98
   2093#: ../plug-ins/common/autocrop.c:99
  21112094msgid "Remove empty borders from the layer"
  21122095msgstr "Премахване празните граници от слоя"
  21132096
  2114 #: ../plug-ins/common/autocrop.c:103
   2097#: ../plug-ins/common/autocrop.c:104
  21152098msgid "Autocrop Lay_er"
  21162099msgstr "_Автоматично отрязване на слоя"
  21172100
  2118 #: ../plug-ins/common/autocrop.c:150
   2101#: ../plug-ins/common/autocrop.c:151
  21192102msgid "Cropping"
  21202103msgstr "Отрязване"
  21212104
  2122 #: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:69
   2105#: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:68
  21232106msgid "Stretch image contrast to cover the maximum possible range"
  21242107msgstr "Разтягане контраста на изображението до максимален обхват"
  21252108
  2126 #: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:82
   2109#: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:81
  21272110msgid "Stretch _HSV"
  21282111msgstr "Разтягане по _HSV"
  21292112
  2130 #: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:117
   2113#: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:116
  21312114msgid "Auto-Stretching HSV"
  21322115msgstr "Автоматично разтягане по HSV"
  21332116
  2134 #: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:193
   2117#: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:192
  21352118msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL!  Quitting...\n"
  21362119msgstr ""
   
  21602143
  21612144#: ../plug-ins/common/blinds.c:263 ../plug-ins/common/ripple.c:542
  2162 #: ../plug-ins/common/tileit.c:426 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:534
   2145#: ../plug-ins/common/tileit.c:425 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:534
  21632146msgid "_Horizontal"
  21642147msgstr "_Хоризонтално"
  21652148
  21662149#: ../plug-ins/common/blinds.c:264 ../plug-ins/common/ripple.c:543
  2167 #: ../plug-ins/common/tileit.c:436 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:533
   2150#: ../plug-ins/common/tileit.c:435 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:533
  21682151msgid "_Vertical"
  21692152msgstr "_Вертикално"
  21702153
  2171 #: ../plug-ins/common/blinds.c:281 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:734
  2172 #: ../plug-ins/common/papertile.c:364
   2154#: ../plug-ins/common/blinds.c:281 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:738
   2155#: ../plug-ins/common/papertile.c:384
  21732156msgid "_Transparent"
  21742157msgstr "_Прозрачно"
   
  21822165msgstr "_Брой сегменти:"
  21832166
  2184 #: ../plug-ins/common/blur.c:130
   2167#: ../plug-ins/common/blur.c:125
  21852168msgid "Simple blur, fast but not very strong"
  21862169msgstr "Просто замъгляване, бързо, но много силно"
  21872170
  2188 #: ../plug-ins/common/blur.c:139
   2171#: ../plug-ins/common/blur.c:134
  21892172msgid "_Blur"
  21902173msgstr "_Замъгляване"
  21912174
  2192 #: ../plug-ins/common/blur.c:183 ../plug-ins/common/unsharp.c:441
   2175#: ../plug-ins/common/blur.c:178 ../plug-ins/common/unsharp.c:441
  21932176msgid "Blurring"
  21942177msgstr "Замъгляване"
   
  22222205msgstr "_Количество:"
  22232206
  2224 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:330
   2207#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:257
  22252208msgid "Create an embossing effect using a bump map"
  22262209msgstr "Създаване на релефен ефект с карта на релефа"
  22272210
  2228 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:340
   2211#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:267
  22292212msgid "_Bump Map..."
  22302213msgstr "_Карта на релефа..."
  22312214
  2232 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:489
   2215#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:416
  22332216msgid "Bump-mapping"
  22342217msgstr "Създаване на релеф"
  22352218
  2236 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:833
   2219#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:766
  22372220msgid "Bump Map"
  22382221msgstr "Карта на релефа"
  22392222
  2240 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:899
   2223#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:832
  22412224msgid "_Bump map:"
  22422225msgstr "_Карта на релефа:"
  22432226
  2244 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:911
   2227#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:844
  22452228msgid "_Map type:"
  22462229msgstr "_Тип на картата:"
  22472230
  22482231#. Compensate darkening
  2249 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:916
   2232#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:849
  22502233msgid "Co_mpensate for darkening"
  22512234msgstr "_Компенсиране на потъмняването"
  22522235
  22532236#. Invert bumpmap
  2254 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:930
   2237#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:863
  22552238msgid "I_nvert bumpmap"
  22562239msgstr "_Обръщане стойностите на картата"
  22572240
  22582241#. Tile bumpmap
  2259 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:944
   2242#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:877
  22602243msgid "_Tile bumpmap"
  22612244msgstr "_Размножаване картата на релефа"
  22622245
  2263 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:959 ../plug-ins/common/emboss.c:501
   2246#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:892 ../plug-ins/common/emboss.c:501
  22642247msgid "_Azimuth:"
  22652248msgstr "_Азимут:"
  22662249
  2267 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:971
   2250#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:904
  22682251msgid "_Elevation:"
  22692252msgstr "_Издигане:"
  22702253
  2271 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:997 ../plug-ins/common/postscript.c:3335
   2254#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:930 ../plug-ins/common/postscript.c:3379
  22722255msgid "_X offset:"
  22732256msgstr "Отместване по _хоризонтал:"
  22742257
  2275 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1000 ../plug-ins/common/bumpmap.c:1014
   2258#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:933 ../plug-ins/common/bumpmap.c:947
  22762259msgid ""
  22772260"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
   
  22812264"средния бутон на мишката."
  22822265
  2283 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1011 ../plug-ins/common/postscript.c:3344
   2266#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:944 ../plug-ins/common/postscript.c:3388
  22842267msgid "_Y offset:"
  22852268msgstr "Отместване по _вертикал:"
  22862269
  2287 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1025
   2270#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:958
  22882271msgid "_Waterlevel:"
  22892272msgstr "_Ниво на водата:"
  22902273
  2291 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1037
   2274#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:970
  22922275msgid "A_mbient:"
  22932276msgstr "_Обкръжение:"
  22942277
  2295 #: ../plug-ins/common/c_astretch.c:69
   2278#: ../plug-ins/common/c_astretch.c:68
  22962279msgid "Stretch contrast to cover the maximum possible range"
  22972280msgstr "Разпъване на контраста до максималния обхват"
  22982281
  2299 #: ../plug-ins/common/c_astretch.c:80
   2282#: ../plug-ins/common/c_astretch.c:79
  23002283msgid "_Stretch Contrast"
  23012284msgstr "_Разтягане на контраста"
  23022285
  2303 #: ../plug-ins/common/c_astretch.c:114
   2286#: ../plug-ins/common/c_astretch.c:113
  23042287msgid "Auto-stretching contrast"
  23052288msgstr "Автоматично разтягане на контраста"
  23062289
  2307 #: ../plug-ins/common/c_astretch.c:153
   2290#: ../plug-ins/common/c_astretch.c:152
  23082291msgid "c_astretch: cmap was NULL!  Quitting...\n"
  23092292msgstr ""
   
  23182301msgstr "_Анимационен..."
  23192302
  2320 #: ../plug-ins/common/cartoon.c:231 ../plug-ins/common/dog.c:248
   2303#: ../plug-ins/common/cartoon.c:231 ../plug-ins/common/dog.c:253
  23212304#: ../plug-ins/common/gauss.c:445 ../plug-ins/common/neon.c:225
  23222305#: ../plug-ins/common/photocopy.c:243 ../plug-ins/common/sel_gauss.c:213
  23232306#: ../plug-ins/common/softglow.c:221 ../plug-ins/gflare/gflare.c:965
  2324 #: ../plug-ins/sgi/sgi.c:520 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1685
   2307#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:520 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1688
  23252308msgid "Cannot operate on indexed color images."
  23262309msgstr "Не работи на изображения с индексирани цветове."
   
  23382321msgstr "_Процент черно:"
  23392322
  2340 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:107
   2323#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:106
  23412324msgid "Analyze the set of colors in the image"
  23422325msgstr "Анализиране цветовете на изобрацението"
  23432326
  2344 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:113
   2327#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:112
  23452328msgid "Colorcube A_nalysis..."
  23462329msgstr "_Анализ на цветовете..."
  23472330
  2348 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:202 ../plug-ins/common/ccanalyze.c:360
   2331#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:200 ../plug-ins/common/ccanalyze.c:356
  23492332msgid "Colorcube Analysis"
  23502333msgstr "Анализ на цветовото пространство"
  23512334
  23522335#. output results
  2353 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:388
  2354 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:233
   2336#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:384
   2337#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:231
  23552338#, c-format
  23562339msgid "Image dimensions: %d × %d"
  23572340msgstr "Размери на изображението: %d на %d"
  23582341
  2359 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:391
   2342#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:387
  23602343msgid "No colors"
  23612344msgstr "Без цветове"
  23622345
  2363 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:393
   2346#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:389
  23642347msgid "Only one unique color"
  23652348msgstr "Само един уникален цвят"
  23662349
  2367 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:395
   2350#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:391
  23682351#, c-format
  23692352msgid "Number of unique colors: %d"
  23702353msgstr "Брой уникални цветове: %d"
  23712354
  2372 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:398
  2373 #, c-format
  2374 msgid "Uncompressed size: %s"
  2375 msgstr "Некомпресиран размер: %s"
  2376 
  2377 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:405
  2378 #, c-format
  2379 msgid "Filename: %s"
  2380 msgstr "Име на файла: %s"
  2381 
  2382 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:406
  2383 #, c-format
  2384 msgid "Compressed size: %s"
  2385 msgstr "Компресиран размер: %s"
  2386 
  2387 #: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:407
  2388 #, c-format
  2389 msgid "Compression ratio (approx.): %d to 1"
  2390 msgstr "Коефициент на компресия (приблизителен): %d към 1"
  2391 
  2392 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:178
   2355#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:175
  23932356msgid "Alter colors by mixing RGB Channels"
  23942357msgstr "Променяне не цветовете чрез смесване на ЧЗС каналите"
  23952358
  2396 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:183
   2359#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:180
  23972360msgid "Channel Mi_xer..."
  23982361msgstr "_Смесване на канали..."
   
  24012364#. param[3].data.d_int32, mix.black.red_gain,
  24022365#. mix.black.green_gain, mix.black.blue_gain);
  2403 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:274
  2404 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:494
   2366#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:271
   2367#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:491
  24052368msgid "Channel Mixer"
  24062369msgstr "Смесване на канали"
  24072370
  2408 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:530
   2371#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:527
  24092372msgid "O_utput channel:"
  24102373msgstr "_Краен канал:"
  24112374
  2412 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:584 ../plug-ins/common/compose.c:185
  2413 #: ../plug-ins/common/compose.c:196 ../plug-ins/common/diffraction.c:501
   2375#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:581 ../plug-ins/common/compose.c:190
   2376#: ../plug-ins/common/compose.c:201 ../plug-ins/common/diffraction.c:501
  24142377#: ../plug-ins/common/diffraction.c:539 ../plug-ins/common/diffraction.c:577
  24152378#: ../plug-ins/common/exchange.c:400 ../plug-ins/common/noisify.c:530
   
  24182381msgstr "_Червен:"
  24192382
  2420 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:602 ../plug-ins/common/compose.c:186
  2421 #: ../plug-ins/common/compose.c:197 ../plug-ins/common/diffraction.c:510
   2383#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:599 ../plug-ins/common/compose.c:191
   2384#: ../plug-ins/common/compose.c:202 ../plug-ins/common/diffraction.c:510
  24222385#: ../plug-ins/common/diffraction.c:548 ../plug-ins/common/diffraction.c:586
  24232386#: ../plug-ins/common/exchange.c:460 ../plug-ins/common/noisify.c:531
   
  24262389msgstr "_Зелен:"
  24272390
  2428 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:621 ../plug-ins/common/compose.c:187
  2429 #: ../plug-ins/common/compose.c:198 ../plug-ins/common/diffraction.c:519
   2391#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:618 ../plug-ins/common/compose.c:192
   2392#: ../plug-ins/common/compose.c:203 ../plug-ins/common/diffraction.c:519
  24302393#: ../plug-ins/common/diffraction.c:557 ../plug-ins/common/diffraction.c:595
  24312394#: ../plug-ins/common/exchange.c:521 ../plug-ins/common/noisify.c:532
   
  24342397msgstr "_Син:"
  24352398
  2436 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:633
   2399#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:630
  24372400msgid "_Monochrome"
  24382401msgstr "_Едноцветно"
  24392402
  2440 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:646
   2403#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:643
  24412404msgid "Preserve _luminosity"
  24422405msgstr "Запазване на _светлинността"
  24432406
  2444 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:875
   2407#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:872
  24452408msgid "Load Channel Mixer Settings"
  24462409msgstr "Зареждане настройки за смесване на канали"
  24472410
  2448 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1002
   2411#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:999
  24492412msgid "Save Channel Mixer Settings"
  24502413msgstr "Запазване настройките за смесване на канали"
  2451 
  2452 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1086
  2453 msgid "Channel Mixer File Operation Warning"
  2454 msgstr "Предупреждение от смесването на канали при работа с файл"
  24552414
  24562415#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:89
   
  24662425msgstr "Добавяне на шахматна дъска"
  24672426
  2468 #: ../plug-ins/common/checkerboard.c:345
   2427#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:346
  24692428msgid "Checkerboard"
  24702429msgstr "Шахматна дъска"
  24712430
  2472 #: ../plug-ins/common/checkerboard.c:373
  2473 msgid "_Psychobilly"
  2474 msgstr "_Психоделично"
  2475 
  2476 #: ../plug-ins/common/checkerboard.c:417 ../plug-ins/common/papertile.c:293
   2431#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:412
  24772432#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:493
  24782433msgid "_Size:"
  24792434msgstr "_Размер:"
  24802435
  2481 #: ../plug-ins/common/color_enhance.c:70
   2436#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:421
   2437msgid "_Psychobilly"
   2438msgstr "_Психоделично"
   2439
   2440#: ../plug-ins/common/color_enhance.c:69
  24822441msgid "Stretch color saturation to cover maximum possible range"
  24832442msgstr "Разпъване на насищането до покриване на максималния обхват"
  24842443
  2485 #: ../plug-ins/common/color_enhance.c:82
   2444#: ../plug-ins/common/color_enhance.c:81
  24862445msgid "_Color Enhance"
  24872446msgstr "_Подобряване на цветовете"
  24882447
  2489 #: ../plug-ins/common/color_enhance.c:116
   2448#: ../plug-ins/common/color_enhance.c:115
  24902449msgid "Color Enhance"
  24912450msgstr "Подобряване на цветовете"
   
  24962455
  24972456#: ../plug-ins/common/colorify.c:108
  2498 msgid "_Colorify..."
   2457msgid "Colorif_y..."
  24992458msgstr "_Оцветяване..."
  25002459
   
  26042563msgstr "към прозрачност"
  26052564
  2606 #: ../plug-ins/common/compose.c:184 ../plug-ins/common/decompose.c:162
   2565#: ../plug-ins/common/compose.c:189 ../plug-ins/common/decompose.c:170
  26072566#: ../plug-ins/common/raw.c:1002
  26082567msgid "RGB"
  26092568msgstr "ЧЗС"
  26102569
  2611 #: ../plug-ins/common/compose.c:195 ../plug-ins/common/decompose.c:170
   2570#: ../plug-ins/common/compose.c:200 ../plug-ins/common/decompose.c:178
  26122571msgid "RGBA"
  26132572msgstr "ЧЗСП"
  26142573
  2615 #: ../plug-ins/common/compose.c:199 ../plug-ins/common/noisify.c:525
   2574#: ../plug-ins/common/compose.c:204 ../plug-ins/common/noisify.c:525
  26162575#: ../plug-ins/common/noisify.c:540
  26172576msgid "_Alpha:"
  26182577msgstr "_Прозрачност:"
  26192578
  2620 #: ../plug-ins/common/compose.c:206 ../plug-ins/common/decompose.c:176
   2579#: ../plug-ins/common/compose.c:211 ../plug-ins/common/decompose.c:184
  26212580msgid "HSV"
  26222581msgstr "HSV"
  26232582
  2624 #: ../plug-ins/common/compose.c:207
   2583#: ../plug-ins/common/compose.c:212 ../plug-ins/common/compose.c:220
  26252584msgid "_Hue:"
  26262585msgstr "_Нюанс:"
  26272586
  2628 #: ../plug-ins/common/compose.c:208 ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:413
   2587#: ../plug-ins/common/compose.c:213 ../plug-ins/common/compose.c:221
   2588#: ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:413
  26292589msgid "_Saturation:"
  26302590msgstr "_Насищане:"
  26312591
  2632 #: ../plug-ins/common/compose.c:209 ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:425
   2592#: ../plug-ins/common/compose.c:214 ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:425
  26332593msgid "_Value:"
  26342594msgstr "_Стойност:"
  26352595
  2636 #: ../plug-ins/common/compose.c:214 ../plug-ins/common/decompose.c:185
   2596#: ../plug-ins/common/compose.c:219 ../plug-ins/common/decompose.c:193
   2597msgid "HSL"
   2598msgstr "HSL"
   2599
   2600#: ../plug-ins/common/compose.c:222
   2601msgid "_Lightness:"
   2602msgstr "_Свтлост:"
   2603
   2604#: ../plug-ins/common/compose.c:227 ../plug-ins/common/decompose.c:202
  26372605msgid "CMY"
  26382606msgstr "CMY"
  26392607
  2640 #: ../plug-ins/common/compose.c:215 ../plug-ins/common/compose.c:223
   2608#: ../plug-ins/common/compose.c:228 ../plug-ins/common/compose.c:236
  26412609msgid "_Cyan:"
  26422610msgstr "_Циан:"
  26432611
  2644 #: ../plug-ins/common/compose.c:216 ../plug-ins/common/compose.c:224
   2612#: ../plug-ins/common/compose.c:229 ../plug-ins/common/compose.c:237
  26452613msgid "_Magenta:"
  26462614msgstr "_Магента:"
  26472615
  2648 #: ../plug-ins/common/compose.c:217 ../plug-ins/common/compose.c:225
   2616#: ../plug-ins/common/compose.c:230 ../plug-ins/common/compose.c:238
  26492617msgid "_Yellow:"
  26502618msgstr "_Жълто:"
  26512619
  2652 #: ../plug-ins/common/compose.c:222 ../plug-ins/common/decompose.c:194
   2620#: ../plug-ins/common/compose.c:235 ../plug-ins/common/decompose.c:211
  26532621msgid "CMYK"
  26542622msgstr "CMYK"
  26552623
  2656 #: ../plug-ins/common/compose.c:226
   2624#: ../plug-ins/common/compose.c:239
  26572625msgid "_Black:"
  26582626msgstr "_Черно:"
  26592627
  2660 #: ../plug-ins/common/compose.c:230 ../plug-ins/common/decompose.c:207
   2628#: ../plug-ins/common/compose.c:243 ../plug-ins/common/decompose.c:224
  26612629msgid "LAB"
  26622630msgstr "LAB"
  26632631
  2664 #: ../plug-ins/common/compose.c:239
   2632#: ../plug-ins/common/compose.c:252
  26652633msgid "_Luma y470:"
  26662634msgstr "_Светлина_y470:"
  26672635
  2668 #: ../plug-ins/common/compose.c:240
   2636#: ../plug-ins/common/compose.c:253
  26692637msgid "_Blueness cb470:"
  26702638msgstr "_Синьо_cb470:"
  26712639
  2672 #: ../plug-ins/common/compose.c:241
   2640#: ../plug-ins/common/compose.c:254
  26732641msgid "_Redness cr470:"
  26742642msgstr "_Червено_cr470:"
  26752643
  2676 #: ../plug-ins/common/compose.c:247
   2644#: ../plug-ins/common/compose.c:260
  26772645msgid "_Luma y709:"
  26782646msgstr "_Светлина_y709:"
  26792647
  2680 #: ../plug-ins/common/compose.c:248
   2648#: ../plug-ins/common/compose.c:261
  26812649msgid "_Blueness cb709:"
  26822650msgstr "_Синьо_cb709:"
  26832651
  2684 #: ../plug-ins/common/compose.c:249
   2652#: ../plug-ins/common/compose.c:262
  26852653msgid "_Redness cr709:"
  26862654msgstr "_Червено_cr709:"
  26872655
  2688 #: ../plug-ins/common/compose.c:255
   2656#: ../plug-ins/common/compose.c:268
  26892657msgid "_Luma y470f:"
  26902658msgstr "_Светлина_y470f:"
  26912659
  2692 #: ../plug-ins/common/compose.c:256
   2660#: ../plug-ins/common/compose.c:269
  26932661msgid "_Blueness cb470f:"
  26942662msgstr "_Синьо_cb470f:"
  26952663
  2696 #: ../plug-ins/common/compose.c:257
   2664#: ../plug-ins/common/compose.c:270
  26972665msgid "_Redness cr470f:"
  26982666msgstr "_Червено_cr470f:"
  26992667
  2700 #: ../plug-ins/common/compose.c:263
   2668#: ../plug-ins/common/compose.c:276
  27012669msgid "_Luma y709f:"
  27022670msgstr "_Светлина_y709f:"
  27032671
  2704 #: ../plug-ins/common/compose.c:264
   2672#: ../plug-ins/common/compose.c:277
  27052673msgid "_Blueness cb709f:"
  27062674msgstr "_Синьо_cb709f:"
  27072675
  2708 #: ../plug-ins/common/compose.c:265
   2676#: ../plug-ins/common/compose.c:278
  27092677msgid "_Redness cr709f:"
  27102678msgstr "_Червено_cr709f:"
  27112679
  2712 #: ../plug-ins/common/compose.c:380
   2680#: ../plug-ins/common/compose.c:393
  27132681msgid "Create an image using multiple gray images as color channels"
  27142682msgstr ""
  27152683"Създаване на изображение от няколко сиви изображения както цветови канали"
  27162684
  2717 #: ../plug-ins/common/compose.c:386
   2685#: ../plug-ins/common/compose.c:399
  27182686msgid "C_ompose..."
  27192687msgstr "_Съставяне..."
  27202688
  2721 #: ../plug-ins/common/compose.c:410
   2689#: ../plug-ins/common/compose.c:423
  27222690msgid "Recompose an image that was previously decomposed"
  27232691msgstr "Сглобяване отново на вече разбито изображение"
  27242692
  2725 #: ../plug-ins/common/compose.c:418
   2693#: ../plug-ins/common/compose.c:431
  27262694msgid "R_ecompose"
  27272695msgstr "_Пресъставяне"
  27282696
  2729 #: ../plug-ins/common/compose.c:462
   2697#: ../plug-ins/common/compose.c:475
  27302698msgid ""
  27312699"You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
   
  27352703"„Разбито“."
  27362704
  2737 #: ../plug-ins/common/compose.c:486
   2705#: ../plug-ins/common/compose.c:499
  27382706msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
  27392707msgstr ""
   
  27412709"твърде малко слоеве."
  27422710
  2743 #: ../plug-ins/common/compose.c:519
   2711#: ../plug-ins/common/compose.c:532
  27442712#, c-format
  27452713msgid "Could not get layers for image %d"
  27462714msgstr "Не могат да бъдат взети слоеве за изображението %d"
  27472715
  2748 #: ../plug-ins/common/compose.c:592
   2716#: ../plug-ins/common/compose.c:605
  27492717msgid "Composing"
  27502718msgstr "Съставяне"
  27512719
  2752 #: ../plug-ins/common/compose.c:677 ../plug-ins/common/compose.c:1673
   2720#: ../plug-ins/common/compose.c:690 ../plug-ins/common/compose.c:1724
  27532721msgid "At least one image is needed to compose"
  27542722msgstr "Необходимо е поне едно изображение за съставяне"
  27552723
  2756 #: ../plug-ins/common/compose.c:688 ../plug-ins/common/compose.c:701
   2724#: ../plug-ins/common/compose.c:701 ../plug-ins/common/compose.c:714
  27572725#, c-format
  27582726msgid "Specified layer %d not found"
  27592727msgstr "Посоченият слой %d не е намерен"
  27602728
  2761 #: ../plug-ins/common/compose.c:708
   2729#: ../plug-ins/common/compose.c:721
  27622730msgid "Drawables have different size"
  27632731msgstr "Рисуваемите имат различни размери"
  27642732
  2765 #: ../plug-ins/common/compose.c:733
   2733#: ../plug-ins/common/compose.c:746
  27662734msgid "Images have different size"
  27672735msgstr "Изображенията имат различни размери"
  27682736
  2769 #: ../plug-ins/common/compose.c:750
   2737#: ../plug-ins/common/compose.c:763
  27702738msgid "Error in getting layer IDs"
  27712739msgstr "Грешка при вземане номерата на слоевете"
  27722740
  2773 #: ../plug-ins/common/compose.c:771
   2741#: ../plug-ins/common/compose.c:784
  27742742#, c-format
  27752743msgid "Image is not a gray image (bpp=%d)"
  27762744msgstr "Изображението не е сиво (bpp=%d)"
  27772745
  2778 #: ../plug-ins/common/compose.c:798
   2746#: ../plug-ins/common/compose.c:811
  27792747msgid "Unable to recompose, source layer not found"
  27802748msgstr "Грешка при пресъставяне, изходният слой не е намерен"
  27812749
  2782 #: ../plug-ins/common/compose.c:1426
   2750#: ../plug-ins/common/compose.c:1477
  27832751msgid "Compose"
  27842752msgstr "Съставяне"
  27852753
  27862754#. Compose type combo
  2787 #: ../plug-ins/common/compose.c:1453
   2755#: ../plug-ins/common/compose.c:1504
  27882756msgid "Compose Channels"
  27892757msgstr "Съставяне на канали"
  27902758
  2791 #: ../plug-ins/common/compose.c:1463 ../plug-ins/common/decompose.c:1378
   2759#: ../plug-ins/common/compose.c:1514 ../plug-ins/common/decompose.c:1495
  27922760msgid "Color _model:"
  27932761msgstr "Цветови _модел:"
  27942762
  27952763#. Channel representation table
  2796 #: ../plug-ins/common/compose.c:1495
   2764#: ../plug-ins/common/compose.c:1546
  27972765msgid "Channel Representations"
  27982766msgstr "Представяния на канали"
  27992767
  2800 #: ../plug-ins/common/compose.c:1558
   2768#: ../plug-ins/common/compose.c:1609
  28012769msgid "Mask value"
  28022770msgstr "Стойност на маската"
   
  28112779
  28122780#: ../plug-ins/common/compressor.c:373
  2813 msgid "No sensible extension, saving as compressed XCF."
  2814 msgstr "Няма смислено разширение, запазване като XCF."
  2815 
  2816 #: ../plug-ins/common/compressor.c:514
  2817 msgid "No sensible extension, attempting to load with file magic."
  2818 msgstr "Няма смислено разширение, опит за зареждане с file magic."
   2781msgid "No sensible file extension, saving as compressed XCF."
   2782msgstr "Няма разбираемо разширение, запазване като компресиран XCF."
   2783
   2784#: ../plug-ins/common/compressor.c:536
   2785msgid "No sensible file extension, attempting to load with file magic."
   2786msgstr "Няма разбираемо файлово разширение, опит за зареждане с file magic."
  28192787
  28202788#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:101
   
  28432811
  28442812#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:111 ../plug-ins/common/displace.c:475
  2845 #: ../plug-ins/common/edge.c:700 ../plug-ins/common/ripple.c:563
   2813#: ../plug-ins/common/edge.c:710 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:736
   2814#: ../plug-ins/common/ripple.c:563
  28462815msgid "_Wrap"
  28472816msgstr "_Обвиване"
   
  29862955msgstr "_Деформиране по крива..."
  29872956
  2988 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:678
   2957#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:676
  29892958msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
  29902959msgstr ""
  29912960"Може да работи само върху слоеве (опит да се приложи върху канал или маска)."
  29922961
  2993 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:696
   2962#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:684
  29942963msgid "Cannot operate on layers with masks."
  29952964msgstr "Не работи върху слоеве с маски."
  29962965
  2997 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:711
   2966#. could not float the selection because selection rectangle
   2967#. * is completely empty return GIMP_PDB_EXECUTION_ERROR
   2968#.
   2969#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:695
  29982970msgid "Cannot operate on empty selections."
  29992971msgstr "Не работи върху празни селекции."
   
  30012973#. Possibly retrieve data from a previous run
  30022974#. The shell and main vbox
  3003 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1214 ../plug-ins/common/curve_bend.c:2931
   2975#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1196 ../plug-ins/common/curve_bend.c:2915
  30042976msgid "Curve Bend"
  30052977msgstr "Деформиране по крива"
  30062978
  30072979#. Preview area, top of column
  3008 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1250
   2980#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1232
  30092981#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:574
  30102982#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:443
   
  30132985
  30142986#. The preview button
  3015 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1279
   2987#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1261
  30162988msgid "_Preview Once"
  30172989msgstr "_Предварителен преглед веднъж"
  30182990
  30192991#. The preview toggle
  3020 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1288
   2992#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1270
  30212993msgid "Automatic pre_view"
  30222994msgstr "_Автоматичен предварителен преглед"
   
  30242996#. Options area, bottom of column
  30252997#. Options section
  3026 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1298 ../plug-ins/common/ripple.c:504
  3027 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1205
   2998#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1280 ../plug-ins/common/ripple.c:504
   2999#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1207
  30283000msgid "Options"
  30293001msgstr "Настройки"
  30303002
  30313003#. Rotate spinbutton
  3032 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1312
   3004#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1294
  30333005msgid "Rotat_e:"
  30343006msgstr "За_въртане:"
  30353007
  30363008#. The smoothing toggle
  3037 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1330
   3009#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1312
  30383010msgid "Smoo_thing"
  30393011msgstr "_Изглаждане"
  30403012
  30413013#. The antialiasing toggle
  3042 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1340 ../plug-ins/common/gqbist.c:839
   3014#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1322 ../plug-ins/common/gqbist.c:853
  30433015#: ../plug-ins/common/mosaic.c:730 ../plug-ins/common/ripple.c:513
  30443016msgid "_Antialiasing"
   
  30463018
  30473019#. The work_on_copy toggle
  3048 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1350
   3020#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1332
  30493021msgid "Work on cop_y"
  30503022msgstr "В _копие"
  30513023
  30523024#. The curves graph
  3053 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1360
   3025#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1342
  30543026msgid "Modify Curves"
  30553027msgstr "Промяна на кривите"
  30563028
  3057 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1388
   3029#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1370
  30583030msgid "Curve for Border"
  30593031msgstr "Крива за рамка"
  30603032
  3061 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1392
   3033#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1374
  30623034msgid "_Upper"
  30633035msgstr "_Горно"
  30643036
  3065 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1393
   3037#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1375
  30663038msgid "_Lower"
  30673039msgstr "_Долно"
  30683040
  3069 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1403
   3041#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1385
  30703042msgid "Curve Type"
  30713043msgstr "Вид на кривата"
  30723044
  3073 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1407
   3045#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1389
  30743046msgid "Smoot_h"
  30753047msgstr "_Изглаждане"
  30763048
  3077 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1408
   3049#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1390
  30783050msgid "_Free"
  30793051msgstr "_Свободно"
  30803052
  30813053#. The Copy button
  3082 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1423
   3054#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1405
  30833055msgid "_Copy"
  30843056msgstr "_Копие"
  30853057
  3086 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1428
   3058#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1410
  30873059msgid "Copy the active curve to the other border"
  30883060msgstr "Копиране на активната крива в друга рамка"
  30893061
  30903062#. The CopyInv button
  3091 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1435
   3063#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1417
  30923064msgid "_Mirror"
  30933065msgstr "_Огледало"
  30943066
  3095 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1440
   3067#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1422
  30963068msgid "Mirror the active curve to the other border"
  30973069msgstr "Огледало на активната крива в друга рамка"
  30983070
  30993071#. The Swap button
  3100 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1448
   3072#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1430
  31013073msgid "S_wap"
  31023074msgstr "_Размяна"
  31033075
  3104 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1453
   3076#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1435
  31053077msgid "Swap the two curves"
  31063078msgstr "Размяна на двете криви"
  31073079
  3108 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1465
   3080#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1447
  31093081msgid "Reset the active curve"
  31103082msgstr "Връщане на активната крива към начална позиция"
  31113083
  3112 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1482
   3084#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1464
  31133085msgid "Load the curves from a file"
  31143086msgstr "Зареждане на кривите от файл"
  31153087
  3116 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1494
   3088#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1476
  31173089msgid "Save the curves to a file"
  31183090msgstr "Запазване на кривите като файл"
  31193091
  3120 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2029
   3092#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2013
  31213093msgid "Load Curve Points from File"
  31223094msgstr "Зареждане точките на кривата от файл"
  31233095
  3124 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2064
   3096#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2048
  31253097msgid "Save Curve Points to File"
  31263098msgstr "Запазване точките на кривата като файл"
  31273099
  3128 #: ../plug-ins/common/decompose.c:162 ../plug-ins/common/decompose.c:166
  3129 #: ../plug-ins/common/decompose.c:170
   3100#: ../plug-ins/common/decompose.c:170 ../plug-ins/common/decompose.c:174
   3101#: ../plug-ins/common/decompose.c:178
  31303102msgid "red"
  31313103msgstr "червено"
  31323104
  3133 #: ../plug-ins/common/decompose.c:163 ../plug-ins/common/decompose.c:167
  3134 #: ../plug-ins/common/decompose.c:171
   3105#: ../plug-ins/common/decompose.c:171 ../plug-ins/common/decompose.c:175
   3106#: ../plug-ins/common/decompose.c:179
  31353107msgid "green"
  31363108msgstr "зелено"
  31373109
  3138 #: ../plug-ins/common/decompose.c:164 ../plug-ins/common/decompose.c:168
  3139 #: ../plug-ins/common/decompose.c:172
   3110#: ../plug-ins/common/decompose.c:172 ../plug-ins/common/decompose.c:176
   3111#: ../plug-ins/common/decompose.c:180
  31403112msgid "blue"
  31413113msgstr "синьо"
  31423114
  3143 #: ../plug-ins/common/decompose.c:173 ../plug-ins/common/decompose.c:204
   3115#: ../plug-ins/common/decompose.c:181 ../plug-ins/common/decompose.c:221
  31443116msgid "alpha"
  31453117msgstr "прозрачност"
  31463118
  3147 #: ../plug-ins/common/decompose.c:176 ../plug-ins/common/decompose.c:180
   3119#: ../plug-ins/common/decompose.c:184 ../plug-ins/common/decompose.c:188
  31483120msgid "hue"
  31493121msgstr "тон"
  31503122
  3151 #: ../plug-ins/common/decompose.c:177 ../plug-ins/common/decompose.c:181
   3123#: ../plug-ins/common/decompose.c:185 ../plug-ins/common/decompose.c:189
  31523124msgid "saturation"
  31533125msgstr "насищане"
  31543126
  3155 #: ../plug-ins/common/decompose.c:178 ../plug-ins/common/decompose.c:182
   3127#: ../plug-ins/common/decompose.c:186 ../plug-ins/common/decompose.c:190
  31563128msgid "value"
  31573129msgstr "стойност"
  31583130
  3159 #: ../plug-ins/common/decompose.c:185 ../plug-ins/common/decompose.c:189
   3131#: ../plug-ins/common/decompose.c:193 ../plug-ins/common/decompose.c:197
   3132msgid "hue_l"
   3133msgstr "тон_l"
   3134
   3135#: ../plug-ins/common/decompose.c:194 ../plug-ins/common/decompose.c:198
   3136msgid "saturation_l"
   3137msgstr "насищане_l"
   3138
   3139#: ../plug-ins/common/decompose.c:195 ../plug-ins/common/decompose.c:199
   3140msgid "lightness"
   3141msgstr "светлинност"
   3142
   3143#: ../plug-ins/common/decompose.c:197
   3144msgid "Hue (HSL)"
   3145msgstr "Цвят·(HSL)"
   3146
   3147#: ../plug-ins/common/decompose.c:198
   3148msgid "Saturation (HSL)"
   3149msgstr "Насищане·(HSL)"
   3150
   3151#: ../plug-ins/common/decompose.c:199
   3152msgid "Lightness"
   3153msgstr "Светлинност"
   3154
   3155#: ../plug-ins/common/decompose.c:202 ../plug-ins/common/decompose.c:206
  31603156msgid "cyan"
  31613157msgstr "циан"
  31623158
  3163 #: ../plug-ins/common/decompose.c:186 ../plug-ins/common/decompose.c:190
   3159#: ../plug-ins/common/decompose.c:203 ../plug-ins/common/decompose.c:207
  31643160msgid "magenta"
  31653161msgstr "магента"
  31663162
  3167 #: ../plug-ins/common/decompose.c:187 ../plug-ins/common/decompose.c:191
   3163#: ../plug-ins/common/decompose.c:204 ../plug-ins/common/decompose.c:208
  31683164msgid "yellow"
  31693165msgstr "жълто"
  31703166
  3171 #: ../plug-ins/common/decompose.c:189
   3167#: ../plug-ins/common/decompose.c:206
  31723168msgid "Cyan"
  31733169msgstr "Циан"
  31743170
  3175 #: ../plug-ins/common/decompose.c:190
   3171#: ../plug-ins/common/decompose.c:207
  31763172msgid "Magenta"
  31773173msgstr "Магента"
  31783174
  3179 #: ../plug-ins/common/decompose.c:191
   3175#: ../plug-ins/common/decompose.c:208
  31803176msgid "Yellow"
  31813177msgstr "Жълто"
  31823178
  3183 #: ../plug-ins/common/decompose.c:194 ../plug-ins/common/decompose.c:199
   3179#: ../plug-ins/common/decompose.c:211 ../plug-ins/common/decompose.c:216
  31843180msgid "cyan-k"
  31853181msgstr "циан-ч"
  31863182
  3187 #: ../plug-ins/common/decompose.c:195 ../plug-ins/common/decompose.c:200
   3183#: ../plug-ins/common/decompose.c:212 ../plug-ins/common/decompose.c:217
  31883184msgid "magenta-k"
  31893185msgstr "магента-ч"
  31903186
  3191 #: ../plug-ins/common/decompose.c:196 ../plug-ins/common/decompose.c:201
   3187#: ../plug-ins/common/decompose.c:213 ../plug-ins/common/decompose.c:218
  31923188msgid "yellow-k"
  31933189msgstr "жълто-ч"
  31943190
  3195 #: ../plug-ins/common/decompose.c:197
   3191#: ../plug-ins/common/decompose.c:214
  31963192msgid "black"
  31973193msgstr "черно"
  31983194
  3199 #: ../plug-ins/common/decompose.c:199
   3195#: ../plug-ins/common/decompose.c:216
  32003196msgid "Cyan_K"
  32013197msgstr "Циан_Ч"
  32023198
  3203 #: ../plug-ins/common/decompose.c:200
   3199#: ../plug-ins/common/decompose.c:217
  32043200msgid "Magenta_K"
  32053201msgstr "Магента_Ч"
  32063202
  3207 #: ../plug-ins/common/decompose.c:201
   3203#: ../plug-ins/common/decompose.c:218
  32083204msgid "Yellow_K"
  32093205msgstr "Жълто_Ч"
  32103206
  3211 #: ../plug-ins/common/decompose.c:204
   3207#: ../plug-ins/common/decompose.c:221
  32123208msgid "Alpha"
  32133209msgstr "Прозрачност"
  32143210
  3215 #: ../plug-ins/common/decompose.c:212
   3211#: ../plug-ins/common/decompose.c:229
  32163212msgid "luma-y470"
  32173213msgstr "светлинност-у470"
  32183214
  3219 #: ../plug-ins/common/decompose.c:213
   3215#: ../plug-ins/common/decompose.c:230
  32203216msgid "blueness-cb470"
  32213217msgstr "синьо-cb470"
  32223218
  3223 #: ../plug-ins/common/decompose.c:214
   3219#: ../plug-ins/common/decompose.c:231
  32243220msgid "redness-cr470"
  32253221msgstr "червено-cr470"
  32263222
  3227 #: ../plug-ins/common/decompose.c:216
   3223#: ../plug-ins/common/decompose.c:233
  32283224msgid "luma-y709"
  32293225msgstr "светлинност-y709"
  32303226
  3231 #: ../plug-ins/common/decompose.c:217
   3227#: ../plug-ins/common/decompose.c:234
  32323228msgid "blueness-cb709"
  32333229msgstr "синьо-cb709"
  32343230
  3235 #: ../plug-ins/common/decompose.c:218
   3231#: ../plug-ins/common/decompose.c:235
  32363232msgid "redness-cr709"
  32373233msgstr "червено-cr709"
  32383234
  3239 #: ../plug-ins/common/decompose.c:220
   3235#: ../plug-ins/common/decompose.c:237
  32403236msgid "luma-y470f"
  32413237msgstr "светлинност-y470f"
  32423238
  3243 #: ../plug-ins/common/decompose.c:221
   3239#: ../plug-ins/common/decompose.c:238
  32443240msgid "blueness-cb470f"
  32453241msgstr "синьо-cb470f"
  32463242
  3247 #: ../plug-ins/common/decompose.c:222
   3243#: ../plug-ins/common/decompose.c:239
  32483244msgid "redness-cr470f"
  32493245msgstr "червено-cr470f"
  32503246
  3251 #: ../plug-ins/common/decompose.c:224
   3247#: ../plug-ins/common/decompose.c:241
  32523248msgid "luma-y709f"
  32533249msgstr "светлинност-y709f"
  32543250
  3255 #: ../plug-ins/common/decompose.c:225
   3251#: ../plug-ins/common/decompose.c:242
  32563252msgid "blueness-cb709f"
  32573253msgstr "синьо-cb709f"
  32583254
  3259 #: ../plug-ins/common/decompose.c:226
   3255#: ../plug-ins/common/decompose.c:243
  32603256msgid "redness-cr709f"
  32613257msgstr "червено-cr709f"
  32623258
  3263 #: ../plug-ins/common/decompose.c:277 ../plug-ins/common/decompose.c:291
   3259#: ../plug-ins/common/decompose.c:294 ../plug-ins/common/decompose.c:308
  32643260msgid "Decompose an image into separate colorspace components"
  32653261msgstr "Разбиване на изображението на отделни цветови компоненти"
  32663262
  3267 #: ../plug-ins/common/decompose.c:283 ../plug-ins/common/decompose.c:301
   3263#: ../plug-ins/common/decompose.c:300 ../plug-ins/common/decompose.c:318
  32683264msgid "_Decompose..."
  32693265msgstr "_Разбиване..."
  32703266
  3271 #: ../plug-ins/common/decompose.c:392
   3267#: ../plug-ins/common/decompose.c:409
  32723268msgid "Decomposing"
  32733269msgstr "Разбиване"
  32743270
  3275 #: ../plug-ins/common/decompose.c:1343
   3271#: ../plug-ins/common/decompose.c:1460
  32763272msgid "Decompose"
  32773273msgstr "Разбиване"
  32783274
  3279 #: ../plug-ins/common/decompose.c:1366
   3275#: ../plug-ins/common/decompose.c:1483
  32803276msgid "Extract Channels"
  32813277msgstr "Вадене на канали"
  32823278
  3283 #: ../plug-ins/common/decompose.c:1413
   3279#: ../plug-ins/common/decompose.c:1530
  32843280msgid "_Decompose to layers"
  32853281msgstr "_Разбиване на слоеве"
  32863282
  3287 #: ../plug-ins/common/decompose.c:1424
   3283#: ../plug-ins/common/decompose.c:1541
  32883284msgid "_Foreground as registration color"
  32893285msgstr "Цвят за _рисуване като регеистрационния"
  32903286
  3291 #: ../plug-ins/common/decompose.c:1425
   3287#: ../plug-ins/common/decompose.c:1542
  32923288msgid ""
  32933289"Pixels in the foreground color will appear black in all output images.  This "
   
  33673363msgstr "Грешка при зареждане на местен файл „%s“: %s"
  33683364
  3369 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:146
   3365#: ../plug-ins/common/despeckle.c:149
  33703366msgid "Remove speckle noise from the image"
  33713367msgstr "Премахване на петнистия шум от изображението"
  33723368
  3373 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:152
   3369#: ../plug-ins/common/despeckle.c:155
  33743370msgid "Des_peckle..."
  33753371msgstr "_Петънца..."
  33763372
  3377 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:392 ../plug-ins/common/despeckle.c:612
   3373#: ../plug-ins/common/despeckle.c:396 ../plug-ins/common/despeckle.c:616
  33783374msgid "Despeckle"
  33793375msgstr "Петънца"
  33803376
  3381 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:421
   3377#: ../plug-ins/common/despeckle.c:425
  33823378msgid "Median"
  33833379msgstr "Медиана"
  33843380
  3385 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:429
   3381#: ../plug-ins/common/despeckle.c:433
  33863382msgid "_Adaptive"
  33873383msgstr "_Адаптивно"
  33883384
  3389 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:439
   3385#: ../plug-ins/common/despeckle.c:443
  33903386msgid "R_ecursive"
  33913387msgstr "_Рекурсивно"
  33923388
  3393 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:460 ../plug-ins/common/neon.c:739
  3394 #: ../plug-ins/common/nlfilt.c:1090 ../plug-ins/common/nova.c:365
   3389#: ../plug-ins/common/despeckle.c:464 ../plug-ins/common/neon.c:730
   3390#: ../plug-ins/common/nlfilt.c:1090 ../plug-ins/common/nova.c:366
  33953391#: ../plug-ins/common/unsharp.c:681 ../plug-ins/common/whirlpinch.c:587
  33963392#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2684 ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:278
   
  33983394msgstr "_Радиус:"
  33993395
  3400 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:476
   3396#: ../plug-ins/common/despeckle.c:480
  34013397msgid "_Black level:"
  34023398msgstr "Ниво на _черното:"
  34033399
  3404 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:492
   3400#: ../plug-ins/common/despeckle.c:496
  34053401msgid "_White level:"
  34063402msgstr "Ниво на _бялото:"
  34073403
  3408 #: ../plug-ins/common/destripe.c:102
   3404#: ../plug-ins/common/destripe.c:103
  34093405msgid "Remove vertical stripe artifacts from the image"
  34103406msgstr "Премахване на вертикалните черти от изображението"
  34113407
  3412 #: ../plug-ins/common/destripe.c:108
   3408#: ../plug-ins/common/destripe.c:109
  34133409msgid "Des_tripe..."
  34143410msgstr "_Лентички:"
  34153411
  3416 #: ../plug-ins/common/destripe.c:271
   3412#: ../plug-ins/common/destripe.c:272
  34173413msgid "Destriping"
  34183414msgstr "Прилагане на лентички"
  34193415
  3420 #: ../plug-ins/common/destripe.c:437
   3416#: ../plug-ins/common/destripe.c:438
  34213417msgid "Destripe"
  34223418msgstr "Лентички"
  34233419
  3424 #: ../plug-ins/common/destripe.c:471 ../plug-ins/common/gtm.c:583
  3425 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3109 ../plug-ins/common/postscript.c:3317
  3426 #: ../plug-ins/common/raw.c:1035 ../plug-ins/common/smooth_palette.c:436
  3427 #: ../plug-ins/common/tile.c:423 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:167
   3420#: ../plug-ins/common/destripe.c:472 ../plug-ins/common/gtm.c:584
   3421#: ../plug-ins/common/papertile.c:302 ../plug-ins/common/postscript.c:3152
   3422#: ../plug-ins/common/postscript.c:3361 ../plug-ins/common/raw.c:1035
   3423#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:436 ../plug-ins/common/tile.c:423
   3424#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:165
  34283425#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:403
   3426#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:239
  34293427msgid "_Width:"
  34303428msgstr "_Ширина:"
  34313429
  3432 #: ../plug-ins/common/destripe.c:482
   3430#: ../plug-ins/common/destripe.c:483
  34333431msgid "Create _histogram"
  34343432msgstr "Създаване на _хистограма"
   
  34483446
  34493447#: ../plug-ins/common/dicom.c:661 ../plug-ins/common/pcx.c:582
  3450 #: ../plug-ins/common/pnm.c:920
   3448#: ../plug-ins/common/pnm.c:922
  34513449msgid "Cannot save images with alpha channel."
  34523450msgstr "Не могат да се запазват изображения с канал за прозрачност."
  34533451
  3454 #: ../plug-ins/common/dicom.c:676 ../plug-ins/common/postscript.c:1176
  3455 #: ../plug-ins/common/xwd.c:556 ../plug-ins/fits/fits.c:445
  3456 #: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1689
   3452#: ../plug-ins/common/dicom.c:676 ../plug-ins/common/postscript.c:1185
   3453#: ../plug-ins/common/xwd.c:556 ../plug-ins/fits/fits.c:448
   3454#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1692
  34573455msgid "Cannot operate on unknown image types."
  34583456msgstr "Не работи върху изображения от непознат тип."
   
  34873485
  34883486#: ../plug-ins/common/diffraction.c:615 ../plug-ins/common/softglow.c:681
  3489 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1053
   3487#: ../plug-ins/flame/flame.c:1057
  34903488msgid "_Brightness:"
  34913489msgstr "_Яркост:"
   
  35203518
  35213519#: ../plug-ins/common/displace.c:172
  3522 msgid "Displace pixels as indicated by displacment maps"
   3520msgid "Displace pixels as indicated by displacement maps"
  35233521msgstr "Разместване на пикселите, както зададеното в картите на разместване"
  35243522
   
  35613559msgstr "Поведение на ръбовете"
  35623560
  3563 #: ../plug-ins/common/displace.c:477 ../plug-ins/common/edge.c:713
  3564 #: ../plug-ins/common/ripple.c:564 ../plug-ins/common/waves.c:277
   3561#: ../plug-ins/common/displace.c:477 ../plug-ins/common/edge.c:723
   3562#: ../plug-ins/common/ripple.c:564 ../plug-ins/common/waves.c:280
  35653563msgid "_Smear"
  35663564msgstr "_Замазване"
  35673565
  3568 #: ../plug-ins/common/displace.c:479 ../plug-ins/common/edge.c:726
  3569 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:736 ../plug-ins/common/newsprint.c:400
   3566#: ../plug-ins/common/displace.c:479 ../plug-ins/common/edge.c:736
   3567#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:740 ../plug-ins/common/newsprint.c:400
  35703568msgid "_Black"
  35713569msgstr "_Черно"
   
  35793577msgstr "_Разлика на гаусите..."
  35803578
  3581 #: ../plug-ins/common/dog.c:230 ../plug-ins/common/dog.c:275
   3579#: ../plug-ins/common/dog.c:233 ../plug-ins/common/dog.c:280
  35823580msgid "DoG Edge Detect"
  35833581msgstr "DoG откриване на ръбове"
  35843582
  3585 #: ../plug-ins/common/dog.c:303
   3583#: ../plug-ins/common/dog.c:308
  35863584msgid "Smoothing Parameters"
  35873585msgstr "Параметри на заглаждане"
  35883586
  3589 #: ../plug-ins/common/dog.c:317
   3587#: ../plug-ins/common/dog.c:322
  35903588msgid "_Radius 1:"
  35913589msgstr "_Радиус 1:"
  35923590
  3593 #: ../plug-ins/common/dog.c:321
   3591#: ../plug-ins/common/dog.c:326
  35943592msgid "R_adius 2:"
  35953593msgstr "Р_адиус 2:"
  35963594
  3597 #: ../plug-ins/common/dog.c:333 ../plug-ins/common/normalize.c:89
   3595#: ../plug-ins/common/dog.c:338 ../plug-ins/common/normalize.c:92
  35983596msgid "_Normalize"
  35993597msgstr "_Нормализиране"
  36003598
  3601 #: ../plug-ins/common/dog.c:344 ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:149
   3599#: ../plug-ins/common/dog.c:349 ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:149
  36023600msgid "_Invert"
  36033601msgstr "_Обръщане"
   
  36153613msgstr "Откриване на ръбове"
  36163614
  3617 #: ../plug-ins/common/edge.c:625
   3615#: ../plug-ins/common/edge.c:635
  36183616msgid "Edge Detection"
  36193617msgstr "Откриване на ръбове"
  36203618
  3621 #: ../plug-ins/common/edge.c:659
   3619#: ../plug-ins/common/edge.c:669
  36223620msgid "Sobel"
  36233621msgstr "Собел"
  36243622
  3625 #: ../plug-ins/common/edge.c:660
   3623#: ../plug-ins/common/edge.c:670
  36263624msgid "Prewitt compass"
  36273625msgstr "Компас на Превит"
  36283626
  3629 #: ../plug-ins/common/edge.c:661 ../plug-ins/common/sinus.c:904
   3627#: ../plug-ins/common/edge.c:671 ../plug-ins/common/sinus.c:904
  36303628msgid "Gradient"
  36313629msgstr "Преливка"
  36323630
  3633 #: ../plug-ins/common/edge.c:662
   3631#: ../plug-ins/common/edge.c:672
  36343632msgid "Roberts"
  36353633msgstr "Робъртс"
  36363634
  3637 #: ../plug-ins/common/edge.c:663
   3635#: ../plug-ins/common/edge.c:673
  36383636msgid "Differential"
  36393637msgstr "Диференциал"
  36403638
  3641 #: ../plug-ins/common/edge.c:664 ../plug-ins/common/laplace.c:243
   3639#: ../plug-ins/common/edge.c:674 ../plug-ins/common/laplace.c:243
  36423640msgid "Laplace"
  36433641msgstr "Лаплас"
  36443642
  3645 #: ../plug-ins/common/edge.c:673
   3643#: ../plug-ins/common/edge.c:683
  36463644msgid "_Algorithm:"
  36473645msgstr "_Алгоритъм:"
  36483646
  3649 #: ../plug-ins/common/edge.c:681
   3647#: ../plug-ins/common/edge.c:691
  36503648msgid "A_mount:"
  36513649msgstr "_Количество:"
   
  36953693msgstr "Гравиране"
  36963694
  3697 #: ../plug-ins/common/engrave.c:245 ../plug-ins/common/film.c:1201
  3698 #: ../plug-ins/common/gtm.c:599 ../plug-ins/common/postscript.c:3118
  3699 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3326 ../plug-ins/common/raw.c:1048
  3700 #: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:441 ../plug-ins/common/tile.c:427
  3701 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:177
   3695#: ../plug-ins/common/engrave.c:245 ../plug-ins/common/film.c:1003
   3696#: ../plug-ins/common/gtm.c:600 ../plug-ins/common/papertile.c:313
   3697#: ../plug-ins/common/postscript.c:3162 ../plug-ins/common/postscript.c:3370
   3698#: ../plug-ins/common/raw.c:1048 ../plug-ins/common/smooth_palette.c:441
   3699#: ../plug-ins/common/tile.c:427 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:175
  37023700#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:410
   3701#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:241
  37033702msgid "_Height:"
  37043703msgstr "_Височина:"
   
  37583757msgstr "Заключване на обхватите"
  37593758
  3760 #: ../plug-ins/common/film.c:233
   3759#: ../plug-ins/common/film.c:217
  37613760msgid "Combine several images on a film strip"
  37623761msgstr "Комбиниране на няколко изображения във филмова лента"
  37633762
  3764 #: ../plug-ins/common/film.c:238
   3763#: ../plug-ins/common/film.c:222
  37653764msgid "_Filmstrip..."
  37663765msgstr "_Филмова лента..."
  37673766
  3768 #: ../plug-ins/common/film.c:323
   3767#: ../plug-ins/common/film.c:307
  37693768msgid "Composing images"
  37703769msgstr "Съставяне на изображения"
  37713770
  3772 #: ../plug-ins/common/film.c:436 ../plug-ins/common/guillotine.c:185
  3773 #: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:863
   3771#: ../plug-ins/common/film.c:425 ../plug-ins/common/guillotine.c:185
   3772#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:1143
  37743773msgid "Untitled"
  37753774msgstr "Неозаглавено"
  37763775
  3777 #. ** Get a RGB copy of the source region **
  3778 #: ../plug-ins/common/film.c:698
  3779 msgid "Temporary"
  3780 msgstr "Временно"
  3781 
  3782 #: ../plug-ins/common/film.c:1077
   3776#: ../plug-ins/common/film.c:879
  37833777msgid "Available images:"
  37843778msgstr "Възможни изображения:"
  37853779
  3786 #: ../plug-ins/common/film.c:1078
   3780#: ../plug-ins/common/film.c:880
  37873781msgid "On film:"
  37883782msgstr "На филм:"
  37893783
  37903784#. Create selection
  3791 #: ../plug-ins/common/film.c:1164 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:366
  3792 #: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:173 ../plug-ins/sel2path/sel2path.c:428
   3785#: ../plug-ins/common/film.c:966 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:367
   3786#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:173 ../plug-ins/sel2path/sel2path.c:430
  37933787msgid "Selection"
  37943788msgstr "Селекция"
  37953789
  37963790#. Film height/colour
  3797 #: ../plug-ins/common/film.c:1174 ../plug-ins/common/film.c:1446
   3791#: ../plug-ins/common/film.c:976 ../plug-ins/common/film.c:1248
  37983792msgid "Filmstrip"
  37993793msgstr "Филмова лента"
  38003794
  38013795#. Keep maximum image height
  3802 #: ../plug-ins/common/film.c:1183
   3796#: ../plug-ins/common/film.c:985
  38033797msgid "_Fit height to images"
  38043798msgstr "_Напасване височината по изображенията"
  38053799
  38063800#. Film color
  3807 #: ../plug-ins/common/film.c:1219
   3801#: ../plug-ins/common/film.c:1021
  38083802msgid "Select Film Color"
  38093803msgstr "Избор на цвят за филма"
  38103804
  3811 #: ../plug-ins/common/film.c:1224 ../plug-ins/common/film.c:1274
  3812 #: ../plug-ins/common/nova.c:352
   3805#: ../plug-ins/common/film.c:1026 ../plug-ins/common/film.c:1076
   3806#: ../plug-ins/common/nova.c:353
  38133807msgid "Co_lor:"
  38143808msgstr "_Цвят:"
  38153809
  38163810#. Film numbering: Startindex/Font/colour
  3817 #: ../plug-ins/common/film.c:1233
   3811#: ../plug-ins/common/film.c:1035
  38183812msgid "Numbering"
  38193813msgstr "Номериране"
  38203814
  3821 #: ../plug-ins/common/film.c:1251
   3815#: ../plug-ins/common/film.c:1053
  38223816msgid "Start _index:"
  38233817msgstr "Начален _индекс:"
  38243818
  3825 #: ../plug-ins/common/film.c:1264
   3819#: ../plug-ins/common/film.c:1066
  38263820msgid "_Font:"
  38273821msgstr "_Шрифт:"
  38283822
  38293823#. Numbering color
  3830 #: ../plug-ins/common/film.c:1269
   3824#: ../plug-ins/common/film.c:1071
  38313825msgid "Select Number Color"
  38323826msgstr "Избор на цвят за номерата"
  38333827
  3834 #: ../plug-ins/common/film.c:1284
   3828#: ../plug-ins/common/film.c:1086
  38353829msgid "At _bottom"
  38363830msgstr "От_долу"
  38373831
  3838 #: ../plug-ins/common/film.c:1285
   3832#: ../plug-ins/common/film.c:1087
  38393833msgid "At _top"
  38403834msgstr "От_горе"
  38413835
  38423836#. ** The right frame keeps the image selection **
  3843 #: ../plug-ins/common/film.c:1298
   3837#: ../plug-ins/common/film.c:1100
  38443838msgid "Image Selection"
  38453839msgstr "Избор на изображение"
  38463840
  3847 #: ../plug-ins/common/film.c:1326
   3841#: ../plug-ins/common/film.c:1128
  38483842msgid "All Values are Fractions of the Strip Height"
  38493843msgstr "Всички стойности са части от височината на лентата"
  38503844
  3851 #: ../plug-ins/common/film.c:1329
   3845#: ../plug-ins/common/film.c:1131
  38523846msgid "Ad_vanced"
  38533847msgstr "_Разширени"
  38543848
  3855 #: ../plug-ins/common/film.c:1348
   3849#: ../plug-ins/common/film.c:1150
  38563850msgid "Image _height:"
  38573851msgstr "_Височина на изображението:"
  38583852
  3859 #: ../plug-ins/common/film.c:1359
   3853#: ../plug-ins/common/film.c:1161
  38603854msgid "Image spac_ing:"
  38613855msgstr "_Разстояние между изображенията:"
  38623856
  3863 #: ../plug-ins/common/film.c:1370
   3857#: ../plug-ins/common/film.c:1172
  38643858msgid "_Hole offset:"
  38653859msgstr "_Отместване на дупките:"
  38663860
  3867 #: ../plug-ins/common/film.c:1381
   3861#: ../plug-ins/common/film.c:1183
  38683862msgid "Ho_le width:"
  38693863msgstr "_Ширина на дупките:"
  38703864
  3871 #: ../plug-ins/common/film.c:1392
   3865#: ../plug-ins/common/film.c:1194
  38723866msgid "Hol_e height:"
  38733867msgstr "_Височина на дупките:"
  38743868
  3875 #: ../plug-ins/common/film.c:1403
   3869#: ../plug-ins/common/film.c:1205
  38763870msgid "Hole sp_acing:"
  38773871msgstr "_Разстояние между дупките"
  38783872
  3879 #: ../plug-ins/common/film.c:1414
   3873#: ../plug-ins/common/film.c:1216
  38803874msgid "_Number height:"
  38813875msgstr "_Стойност за височина:"
   
  38973891msgstr "Отблясък на леща"
  38983892
  3899 #: ../plug-ins/common/flarefx.c:745
   3893#: ../plug-ins/common/flarefx.c:753
  39003894msgid "Center of Flare Effect"
  39013895msgstr "Център на ефекта на отблясък"
  39023896
  3903 #: ../plug-ins/common/flarefx.c:781 ../plug-ins/common/nova.c:478
   3897#: ../plug-ins/common/flarefx.c:793 ../plug-ins/common/nova.c:484
  39043898msgid "Show _position"
  39053899msgstr "_Показване на позиция"
  39063900
  3907 #: ../plug-ins/common/fp.c:229
   3901#: ../plug-ins/common/fp.c:230
  39083902msgid "Cyan:"
  39093903msgstr "Циан:"
  39103904
  3911 #: ../plug-ins/common/fp.c:230
   3905#: ../plug-ins/common/fp.c:231
  39123906msgid "Yellow:"
  39133907msgstr "Жълто:"
  39143908
  3915 #: ../plug-ins/common/fp.c:231
   3909#: ../plug-ins/common/fp.c:232
  39163910msgid "Magenta:"
  39173911msgstr "Магента:"
  39183912
  3919 #: ../plug-ins/common/fp.c:233
   3913#: ../plug-ins/common/fp.c:234
  39203914msgid "Darker:"
  39213915msgstr "По-тъмно:"
  39223916
  3923 #: ../plug-ins/common/fp.c:234
   3917#: ../plug-ins/common/fp.c:235
  39243918msgid "Lighter:"
  39253919msgstr "По-светло:"
  39263920
  3927 #: ../plug-ins/common/fp.c:236
   3921#: ../plug-ins/common/fp.c:237
  39283922msgid "More Sat:"
  39293923msgstr "Още насищане:"
  39303924
  3931 #: ../plug-ins/common/fp.c:237
   3925#: ../plug-ins/common/fp.c:238
  39323926msgid "Less Sat:"
  39333927msgstr "По-малко насищане:"
  39343928
  3935 #: ../plug-ins/common/fp.c:239 ../plug-ins/common/fp.c:529
   3929#: ../plug-ins/common/fp.c:240 ../plug-ins/common/fp.c:532
  39363930msgid "Current:"
  39373931msgstr "Сега:"
  39383932
  3939 #: ../plug-ins/common/fp.c:323
   3933#: ../plug-ins/common/fp.c:325
  39403934msgid "Interactively modify the image colors"
  39413935msgstr "Интерактивно променяне цветовете на изображението"
  39423936
  3943 #: ../plug-ins/common/fp.c:328
   3937#: ../plug-ins/common/fp.c:330
  39443938msgid "_Filter Pack..."
  39453939msgstr "_Пакет филтри..."
  39463940
  3947 #: ../plug-ins/common/fp.c:374
   3941#: ../plug-ins/common/fp.c:376
  39483942msgid "FP can only be used on RGB images."
  39493943msgstr "ПФ може да се използва само при изображения в ЧЗС."
  39503944
  3951 #: ../plug-ins/common/fp.c:384
   3945#: ../plug-ins/common/fp.c:386
  39523946msgid "FP can only be run interactively."
  39533947msgstr "ПФ може да се използва само интерактивно."
  39543948
  3955 #: ../plug-ins/common/fp.c:402
   3949#: ../plug-ins/common/fp.c:404
  39563950msgid "Applying filter pack"
  39573951msgstr "Прилагане на пакет филтри"
  39583952
  3959 #: ../plug-ins/common/fp.c:521
   3953#: ../plug-ins/common/fp.c:524
  39603954msgid "Original:"
  39613955msgstr "Оригинал:"
  39623956
  3963 #: ../plug-ins/common/fp.c:573
   3957#: ../plug-ins/common/fp.c:576
  39643958msgid "Hue Variations"
  39653959msgstr "Вариации на тоновете"
  39663960
  3967 #: ../plug-ins/common/fp.c:627
   3961#: ../plug-ins/common/fp.c:630
  39683962msgid "Roughness"
  39693963msgstr "Грубост"
  39703964
  3971 #: ../plug-ins/common/fp.c:670
   3965#: ../plug-ins/common/fp.c:673
  39723966msgid "Affected Range"
  39733967msgstr "Засегнат периметър"
  39743968
  3975 #: ../plug-ins/common/fp.c:674
   3969#: ../plug-ins/common/fp.c:677
  39763970msgid "Sha_dows"
  39773971msgstr "_Сенки"
  39783972
  3979 #: ../plug-ins/common/fp.c:675
   3973#: ../plug-ins/common/fp.c:678
  39803974msgid "_Midtones"
  39813975msgstr "С_редни тонове"
  39823976
  3983 #: ../plug-ins/common/fp.c:676
   3977#: ../plug-ins/common/fp.c:679
  39843978msgid "H_ighlights"
  39853979msgstr "С_ветли участъци"
  39863980
  3987 #: ../plug-ins/common/fp.c:690
   3981#: ../plug-ins/common/fp.c:693
  39883982msgid "Windows"
  39893983msgstr "Прозорци"
  39903984
  3991 #: ../plug-ins/common/fp.c:700 ../plug-ins/common/lic.c:672
   3985#: ../plug-ins/common/fp.c:703 ../plug-ins/common/lic.c:672
  39923986msgid "_Saturation"
  39933987msgstr "_Насищане"
  39943988
  3995 #: ../plug-ins/common/fp.c:708
   3989#: ../plug-ins/common/fp.c:711
  39963990msgid "A_dvanced"
  39973991msgstr "_Разширени"
  39983992
  3999 #: ../plug-ins/common/fp.c:728
   3993#: ../plug-ins/common/fp.c:731
  40003994msgid "Value Variations"
  40013995msgstr "Вариации на стойността"
  40023996
  4003 #: ../plug-ins/common/fp.c:772
   3997#: ../plug-ins/common/fp.c:775
  40043998msgid "Saturation Variations"
  40053999msgstr "Вариации на насищането"
  40064000
  4007 #: ../plug-ins/common/fp.c:824
   4001#: ../plug-ins/common/fp.c:827
  40084002msgid "Select Pixels By"
  40094003msgstr "Избор на пиксели по"
  40104004
  4011 #: ../plug-ins/common/fp.c:829
   4005#: ../plug-ins/common/fp.c:832
  40124006msgid "H_ue"
  40134007msgstr "_Тонове"
  40144008
  4015 #: ../plug-ins/common/fp.c:830
   4009#: ../plug-ins/common/fp.c:833
  40164010msgid "Satu_ration"
  40174011msgstr "_Насищане"
  40184012
  4019 #: ../plug-ins/common/fp.c:831
   4013#: ../plug-ins/common/fp.c:834
  40204014msgid "V_alue"
  40214015msgstr "_Стойност"
  40224016
  4023 #: ../plug-ins/common/fp.c:857
   4017#: ../plug-ins/common/fp.c:860
  40244018msgid "Show"
  40254019msgstr "Показване"
  40264020
  4027 #: ../plug-ins/common/fp.c:862
   4021#: ../plug-ins/common/fp.c:865
  40284022msgid "_Entire image"
  40294023msgstr "_Цялото изображение"
  40304024
  4031 #: ../plug-ins/common/fp.c:863
   4025#: ../plug-ins/common/fp.c:866
  40324026msgid "Se_lection only"
  40334027msgstr "Само _селекцията"
  40344028
  4035 #: ../plug-ins/common/fp.c:864
   4029#: ../plug-ins/common/fp.c:867
  40364030msgid "Selec_tion in context"
  40374031msgstr "Се_лекция в контекст"
  40384032
  4039 #: ../plug-ins/common/fp.c:1179
   4033#: ../plug-ins/common/fp.c:1216
  40404034msgid "Filter Pack Simulation"
  40414035msgstr "Пакет филтри - симулация"
  40424036
  4043 #: ../plug-ins/common/fp.c:1297
   4037#: ../plug-ins/common/fp.c:1334
  40444038msgid "Shadows:"
  40454039msgstr "Сенки:"
  40464040
  4047 #: ../plug-ins/common/fp.c:1298
   4041#: ../plug-ins/common/fp.c:1335
  40484042msgid "Midtones:"
  40494043msgstr "Средни тонове:"
  40504044
  4051 #: ../plug-ins/common/fp.c:1299
   4045#: ../plug-ins/common/fp.c:1336
  40524046msgid "Highlights:"
  40534047msgstr "Светли петна:"
  40544048
  4055 #: ../plug-ins/common/fp.c:1311
   4049#: ../plug-ins/common/fp.c:1348
  40564050msgid "Advanced Filter Pack Options"
  40574051msgstr "Разширени опции на пакета филтри"
  40584052
  4059 #: ../plug-ins/common/fp.c:1322
   4053#: ../plug-ins/common/fp.c:1359
  40604054msgid "Smoothness of Aliasing"
  40614055msgstr "Смекчаване и заглаждане"
  40624056
  4063 #: ../plug-ins/common/fp.c:1422
   4057#: ../plug-ins/common/fp.c:1460
  40644058msgid "Preview as You Drag"
  40654059msgstr "Предварителен преглед в движение"
  40664060
  4067 #: ../plug-ins/common/fp.c:1426
   4061#: ../plug-ins/common/fp.c:1464
  40684062msgid "Preview Size"
  40694063msgstr "Размер на предварителния преглед"
   
  40774071msgstr "_Фрактално очертаване..."
  40784072
  4079 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:460 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:687
   4073#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:460 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:691
  40804074msgid "Fractal Trace"
  40814075msgstr "Фрактално очертаване"
  40824076
  40834077#. Settings
  4084 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:727
   4078#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:731
  40854079msgid "Outside Type"
  40864080msgstr "Външен тип"
  40874081
  4088 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:732
  4089 msgid "_Warp"
  4090 msgstr "_Изкривяване"
  4091 
  4092 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:738
   4082#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:742
  40934083msgid "_White"
  40944084msgstr "_Бяло"
  40954085
  4096 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:745
   4086#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:749
  40974087msgid "Mandelbrot Parameters"
  40984088msgstr "Параметри за Манделброт"
  40994089
  4100 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:756
   4090#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:760
  41014091msgid "X_1:"
  41024092msgstr "Хоризонтал_1:"
  41034093
  4104 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:765
   4094#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:769
  41054095msgid "X_2:"
  41064096msgstr "Хоризонтал_2:"
  41074097
  4108 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:774
   4098#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:778
  41094099msgid "Y_1:"
  41104100msgstr "Вертикал_1:"
  41114101
  4112 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:783
   4102#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:787
  41134103msgid "Y_2:"
  41144104msgstr "Вертикал_2:"
   
  41994189msgstr "Описание:"
  42004190
  4201 #: ../plug-ins/common/gee.c:101 ../plug-ins/common/gee_zoom.c:121
   4191#: ../plug-ins/common/gee.c:99 ../plug-ins/common/gee_zoom.c:121
  42024192msgid "A big hello from the GIMP team!"
  42034193msgstr "Много поздрави от екипа на GIMP!"
  42044194
  4205 #: ../plug-ins/common/gee.c:106 ../plug-ins/common/gee.c:162
   4195#: ../plug-ins/common/gee.c:104 ../plug-ins/common/gee.c:160
  42064196msgid "Gee Slime"
  42074197msgstr "Gee Slime"
  42084198
  4209 #: ../plug-ins/common/gee.c:168 ../plug-ins/common/gee_zoom.c:192
   4199#: ../plug-ins/common/gee.c:166 ../plug-ins/common/gee_zoom.c:192
  42104200msgid "Thank You for Choosing GIMP"
  42114201msgstr "Благодарим Ви, че избрахте на GIMP"
  42124202
  4213 #: ../plug-ins/common/gee.c:175
   4203#: ../plug-ins/common/gee.c:173
  42144204#, c-format
  42154205msgid "A less obsolete creation by %s"
   
  42184208#: ../plug-ins/common/gee_zoom.c:126 ../plug-ins/common/gee_zoom.c:186
  42194209msgid "Gee Zoom"
  4220 msgstr "Gee увеличаване"
   4210msgstr "Gee приближаване"
  42214211
  42224212#: ../plug-ins/common/gee_zoom.c:200
   
  42254215msgstr "Остаряло творение на %s"
  42264216
  4227 #: ../plug-ins/common/gif.c:410 ../plug-ins/common/gifload.c:141
   4217#: ../plug-ins/common/gif-load.c:141 ../plug-ins/common/gif-save.c:410
  42284218msgid "GIF image"
  42294219msgstr "GIF изображение"
  42304220
  4231 #: ../plug-ins/common/gif.c:683
   4221#: ../plug-ins/common/gif-load.c:325
   4222msgid "This is not a GIF file"
   4223msgstr "Това не е GIF файл"
   4224
   4225#: ../plug-ins/common/gif-load.c:364
   4226msgid "Non-square pixels.  Image might look squashed."
   4227msgstr "Неквадратни пиксели.  Изображението може да изглежда смачкано."
   4228
   4229#: ../plug-ins/common/gif-load.c:881
   4230#, c-format
   4231msgid "Background (%d%s)"
   4232msgstr "Фон (%d%s)"
   4233
   4234#: ../plug-ins/common/gif-load.c:904
   4235#, c-format
   4236msgid "Opening '%s' (frame %d)"
   4237msgstr "Отваряне на „%s“ (кадър %d)"
   4238
   4239#: ../plug-ins/common/gif-load.c:933 ../plug-ins/common/iwarp.c:796
   4240#: ../plug-ins/common/iwarp.c:831
   4241#, c-format
   4242msgid "Frame %d"
   4243msgstr "Кадър %d"
   4244
   4245#: ../plug-ins/common/gif-load.c:935
   4246#, c-format
   4247msgid "Frame %d (%d%s)"
   4248msgstr "Кадър %d (%d%s)"
   4249
   4250#: ../plug-ins/common/gif-load.c:966
   4251#, c-format
   4252msgid ""
   4253"GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled.  Animation might not "
   4254"play or re-save perfectly."
   4255msgstr ""
   4256"GIF: Недокументиран GIF съставен тип %d не се поддържа. Анимацията може да "
   4257"не се записва или възпроизвежда или презаписва чисто."
   4258
   4259#: ../plug-ins/common/gif-save.c:683
  42324260msgid "Couldn't simply reduce colors further. Saving as opaque."
  42334261msgstr ""
   
  42354263"непрозрачно."
  42364264
  4237 #: ../plug-ins/common/gif.c:899
   4265#: ../plug-ins/common/gif-save.c:899
  42384266msgid ""
  42394267"The GIF format only supports comments in 7bit ASCII encoding. No comment is "
   
  42434271"запазен коментар."
  42444272
  4245 #: ../plug-ins/common/gif.c:958
   4273#: ../plug-ins/common/gif-save.c:958
  42464274msgid ""
  42474275"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
   
  42504278"индексирани цветове или степени на сивото."
  42514279
  4252 #: ../plug-ins/common/gif.c:1135
   4280#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1135
  42534281msgid "Delay inserted to prevent evil CPU-sucking animation."
  42544282msgstr ""
   
  42564284"ресурсите на процесора."
  42574285
  4258 #: ../plug-ins/common/gif.c:1175
   4286#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1175
  42594287msgid ""
  42604288"The image you are trying to save as a GIF contains layers which extend "
   
  42644292"излизат извън границите му."
  42654293
  4266 #: ../plug-ins/common/gif.c:1192
   4294#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1192
  42674295msgid ""
  42684296"The GIF file format does not allow this.  You may choose whether to crop all "
   
  42724300"слоеве според границите на изображението или да се откажете от запазване."
  42734301
  4274 #: ../plug-ins/common/gif.c:1233
   4302#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1233
  42754303msgid "Save as GIF"
  42764304msgstr "Запазване като GIF"
  42774305
  42784306#. regular gif parameter settings
  4279 #: ../plug-ins/common/gif.c:1255
   4307#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1255
  42804308msgid "GIF Options"
  42814309msgstr "GIF настройки"
  42824310
  4283 #: ../plug-ins/common/gif.c:1261
   4311#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1261
  42844312msgid "I_nterlace"
  42854313msgstr "_Сплитане"
  42864314
  4287 #: ../plug-ins/common/gif.c:1277
   4315#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1277
  42884316msgid "_GIF comment:"
  42894317msgstr "_GIF коментар:"
  42904318
  42914319#. additional animated gif parameter settings
  4292 #: ../plug-ins/common/gif.c:1334
   4320#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1334
  42934321msgid "Animated GIF Options"
  42944322msgstr "Настройки за анимиран GIF"
  42954323
  4296 #: ../plug-ins/common/gif.c:1340
   4324#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1340
  42974325msgid "_Loop forever"
  42984326msgstr "_Вечно превъртане"
  42994327
  4300 #: ../plug-ins/common/gif.c:1353
   4328#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1353
  43014329msgid "_Delay between frames where unspecified:"
  43024330msgstr "_Пауза между кадрите, където не е посочена:"
  43034331
  4304 #: ../plug-ins/common/gif.c:1368 ../plug-ins/common/mng.c:1542
   4332#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1368 ../plug-ins/common/mng.c:1539
  43054333msgid "milliseconds"
  43064334msgstr "милисекунди"
  43074335
  4308 #: ../plug-ins/common/gif.c:1378
   4336#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1378
  43094337msgid "_Frame disposal where unspecified:"
  43104338msgstr "_Разположение на кадрите, където не е посочено:"
  43114339
  4312 #: ../plug-ins/common/gif.c:1382
   4340#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1382
  43134341msgid "I don't care"
  43144342msgstr "Без значение"
  43154343
  4316 #: ../plug-ins/common/gif.c:1384
   4344#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1384
  43174345msgid "Cumulative layers (combine)"
  43184346msgstr "Натрупващи се слоеве (комбиниране)"
  43194347
  4320 #: ../plug-ins/common/gif.c:1386
   4348#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1386
  43214349msgid "One frame per layer (replace)"
  43224350msgstr "Един кадър на слой (заместване)"
  43234351
  43244352#. The "Always use default values" toggles
  4325 #: ../plug-ins/common/gif.c:1402
   4353#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1402
  43264354msgid "_Use delay entered above for all frames"
  43274355msgstr "_Използване на въведеното забавяне за всички кадри"
  43284356
  4329 #: ../plug-ins/common/gif.c:1412
   4357#: ../plug-ins/common/gif-save.c:1412
  43304358msgid "U_se disposal entered above for all frames"
  43314359msgstr "_Използване на въведеното разположение за всички кадри"
  43324360
  4333 #: ../plug-ins/common/gif.c:2565
   4361#: ../plug-ins/common/gif-save.c:2565
  43344362msgid "Error writing output file."
  43354363msgstr "Грешка при запис на файл."
  43364364
  4337 #: ../plug-ins/common/gif.c:2635
   4365#: ../plug-ins/common/gif-save.c:2635
  43384366#, c-format
  43394367msgid "The default comment is limited to %d characters."
  43404368msgstr "По подразбиране коментара е ограничен до %d символа."
  4341 
  4342 #: ../plug-ins/common/gifload.c:325
  4343 msgid "This is not a GIF file"
  4344 msgstr "Това не е GIF файл"
  4345 
  4346 #: ../plug-ins/common/gifload.c:364
  4347 msgid "Non-square pixels.  Image might look squashed."
  4348 msgstr "Неквадратни пиксели.  Изображението може да изглежда смачкано."
  4349 
  4350 #: ../plug-ins/common/gifload.c:881
  4351 #, c-format
  4352 msgid "Background (%d%s)"
  4353 msgstr "Фон (%d%s)"
  4354 
  4355 #: ../plug-ins/common/gifload.c:904
  4356 #, c-format
  4357 msgid "Opening '%s' (frame %d)"
  4358 msgstr "Отваряне на „%s“ (кадър %d)"
  4359 
  4360 #: ../plug-ins/common/gifload.c:933 ../plug-ins/common/iwarp.c:796
  4361 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:831
  4362 #, c-format
  4363 msgid "Frame %d"
  4364 msgstr "Кадър %d"
  4365 
  4366 #: ../plug-ins/common/gifload.c:935
  4367 #, c-format
  4368 msgid "Frame %d (%d%s)"
  4369 msgstr "Кадър %d (%d%s)"
  4370 
  4371 #: ../plug-ins/common/gifload.c:966
  4372 #, c-format
  4373 msgid ""
  4374 "GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled.  Animation might not "
  4375 "play or re-save perfectly."
  4376 msgstr ""
  4377 "GIF: Недокументиран GIF съставен тип %d не се поддържа. Анимацията може да "
  4378 "не се записва или възпроизвежда или презаписва чисто."
  43794369
  43804370#: ../plug-ins/common/gih.c:207 ../plug-ins/common/gih.c:228
   
  44794469msgstr "Абстрактни"
  44804470
  4481 #: ../plug-ins/common/gqbist.c:694
   4471#: ../plug-ins/common/gqbist.c:707
  44824472msgid "Load QBE File"
  44834473msgstr "Зареждане на QBE файл"
  44844474
  4485 #: ../plug-ins/common/gqbist.c:737
  4486 msgid "Save (middle transform) as QBE File"
  4487 msgstr "Запазване (на средния вариант) като QBE фай"
  4488 
  4489 #: ../plug-ins/common/gqbist.c:790
   4475#: ../plug-ins/common/gqbist.c:749
   4476msgid "Save as QBE File"
   4477msgstr "Запазване като QBE файл"
   4478
   4479#: ../plug-ins/common/gqbist.c:803
  44904480msgid "G-Qbist"
  44914481msgstr "G-Qbist "
   
  45274517msgstr "Мрежа за рисуване"
  45284518
  4529 #: ../plug-ins/common/grid.c:635 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1353
   4519#: ../plug-ins/common/grid.c:635 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1355
   4520#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:209
  45304521msgid "Grid"
  45314522msgstr "Мрежа"
   
  45454536
  45464537#. Width and Height
  4547 #: ../plug-ins/common/grid.c:724 ../plug-ins/common/svg.c:750
  4548 #: ../plug-ins/common/wmf.c:549
   4538#: ../plug-ins/common/grid.c:724 ../plug-ins/common/svg.c:758
   4539#: ../plug-ins/common/wmf.c:551
  45494540msgid "Width:"
  45504541msgstr "Ширина:"
   
  45724563msgstr "HTML таблица"
  45734564
  4574 #: ../plug-ins/common/gtm.c:397
   4565#: ../plug-ins/common/gtm.c:398
  45754566msgid "Save as HTML table"
  45764567msgstr "Запазване като HTML таблица"
  45774568
  4578 #: ../plug-ins/common/gtm.c:424
   4569#: ../plug-ins/common/gtm.c:425
  45794570msgid "Warning"
  45804571msgstr "Предупреждение"
  45814572
  4582 #: ../plug-ins/common/gtm.c:435
   4573#: ../plug-ins/common/gtm.c:436
  45834574msgid ""
  45844575"You are about to create a huge\n"
   
  45914582
  45924583#. HTML Page Options
  4593 #: ../plug-ins/common/gtm.c:444
   4584#: ../plug-ins/common/gtm.c:445
  45944585msgid "HTML Page Options"
  45954586msgstr "Настройки на HTML страницата"
  45964587
  4597 #: ../plug-ins/common/gtm.c:451
   4588#: ../plug-ins/common/gtm.c:452
  45984589msgid "_Generate full HTML document"
  45994590msgstr "_Генериране на пълен HTML документ"
  46004591
  4601 #: ../plug-ins/common/gtm.c:457
   4592#: ../plug-ins/common/gtm.c:458
  46024593msgid ""
  46034594"If checked GTM will output a full HTML document with <HTML>, <BODY>, etc. "
   
  46084599
  46094600#. HTML Table Creation Options
  4610 #: ../plug-ins/common/gtm.c:470
   4601#: ../plug-ins/common/gtm.c:471
  46114602msgid "Table Creation Options"
  46124603msgstr "Настройки за създаване на таблица"
  46134604
  4614 #: ../plug-ins/common/gtm.c:478
   4605#: ../plug-ins/common/gtm.c:479
  46154606msgid "_Use cellspan"
  46164607msgstr "_Използване разстоянието между клетките"
  46174608
  4618 #: ../plug-ins/common/gtm.c:484
   4609#: ../plug-ins/common/gtm.c:485
  46194610msgid ""
  46204611"If checked GTM will replace any rectangular sections of identically colored "
   
  46244615"оцветени участъци с една голяма клетка със ROWSPAN и COLSPAN стойности."
  46254616
  4626 #: ../plug-ins/common/gtm.c:493
   4617#: ../plug-ins/common/gtm.c:494
  46274618msgid "Co_mpress TD tags"
  46284619msgstr "_Компресия на TD таговете"
  46294620
  4630 #: ../plug-ins/common/gtm.c:499
   4621#: ../plug-ins/common/gtm.c:500
  46314622msgid ""
  46324623"Checking this tag will cause GTM to leave no whitespace between the TD tags "
   
  46384629"позиционирането до пиксел."
  46394630
  4640 #: ../plug-ins/common/gtm.c:509
   4631#: ../plug-ins/common/gtm.c:510
  46414632msgid "C_aption"
  46424633msgstr "_Заглавие"
  46434634
  4644 #: ../plug-ins/common/gtm.c:515
   4635#: ../plug-ins/common/gtm.c:516
  46454636msgid "Check if you would like to have the table captioned."
  46464637msgstr "Маркира се ако искате да имате заглавие на таблицата."
  46474638
  4648 #: ../plug-ins/common/gtm.c:530
   4639#: ../plug-ins/common/gtm.c:531
  46494640msgid "The text for the table caption."
  46504641msgstr "Текста за тази опция."
  46514642
  4652 #: ../plug-ins/common/gtm.c:543
   4643#: ../plug-ins/common/gtm.c:544
  46534644msgid "C_ell content:"
  46544645msgstr "_Съдържание на клетката:"
  46554646
  4656 #: ../plug-ins/common/gtm.c:547
   4647#: ../plug-ins/common/gtm.c:548
  46574648msgid "The text to go into each cell."
  46584649msgstr "Текстът, който да попадне във всяка клетка."
  46594650
  46604651#. HTML Table Options
  4661 #: ../plug-ins/common/gtm.c:557
   4652#: ../plug-ins/common/gtm.c:558
  46624653msgid "Table Options"
  46634654msgstr "Настройки на таблицата"
  46644655
  4665 #: ../plug-ins/common/gtm.c:568
   4656#: ../plug-ins/common/gtm.c:569
  46664657msgid "_Border:"
  46674658msgstr "_Рамка:"
  46684659
  4669 #: ../plug-ins/common/gtm.c:572
   4660#: ../plug-ins/common/gtm.c:573
  46704661msgid "The number of pixels in the table border."
  46714662msgstr "Брой пиксели в рамката на таблицата."
  46724663
  4673 #: ../plug-ins/common/gtm.c:587
   4664#: ../plug-ins/common/gtm.c:588
  46744665msgid "The width for each table cell.  Can be a number or a percent."
  46754666msgstr "Ширината на всяка клетка от таблицата. Може да е цифра или процент."
  46764667
  4677 #: ../plug-ins/common/gtm.c:603
   4668#: ../plug-ins/common/gtm.c:604
  46784669msgid "The height for each table cell.  Can be a number or a percent."
  46794670msgstr "Височината на всяка клетка от таблицата. Може да е цифра или процент."
  46804671
  4681 #: ../plug-ins/common/gtm.c:614
   4672#: ../plug-ins/common/gtm.c:615
  46824673msgid "Cell-_padding:"
  46834674msgstr "_Уплътняване на клетките:"
  46844675
  4685 #: ../plug-ins/common/gtm.c:618
   4676#: ../plug-ins/common/gtm.c:619
  46864677msgid "The amount of cellpadding."
  46874678msgstr "Количество уплътняване на клетките."
  46884679
  4689 #: ../plug-ins/common/gtm.c:627
   4680#: ../plug-ins/common/gtm.c:628
  46904681msgid "Cell-_spacing:"
  46914682msgstr "Разстояние между клетките:"
  46924683
  4693 #: ../plug-ins/common/gtm.c:631
   4684#: ../plug-ins/common/gtm.c:632
  46944685msgid "The amount of cellspacing."
  46954686msgstr "Количество разстояние между клетките."
   
  47394730msgstr "Намаляване на _насищането"
  47404731
  4741 #: ../plug-ins/common/hot.c:622 ../plug-ins/common/waves.c:278
   4732#: ../plug-ins/common/hot.c:622 ../plug-ins/common/waves.c:281
  47424733msgid "_Blacken"
  47434734msgstr "По_черняне"
   
  47514742msgstr "_Илюзия..."
  47524743
  4753 #: ../plug-ins/common/illusion.c:168 ../plug-ins/common/illusion.c:385
   4744#: ../plug-ins/common/illusion.c:168 ../plug-ins/common/illusion.c:389
  47544745msgid "Illusion"
  47554746msgstr "Илюзия"
  47564747
  4757 #: ../plug-ins/common/illusion.c:423
   4748#: ../plug-ins/common/illusion.c:427
  47584749msgid "_Divisions:"
  47594750msgstr "_Разделения:"
  47604751
  4761 #: ../plug-ins/common/illusion.c:433
   4752#: ../plug-ins/common/illusion.c:437
  47624753msgid "Mode _1"
  47634754msgstr "Режим _1"
  47644755
  4765 #: ../plug-ins/common/illusion.c:448
   4756#: ../plug-ins/common/illusion.c:452
  47664757msgid "Mode _2"
  47674758msgstr "Режим _2"
   
  49574948msgstr "Почистване"
  49584949
  4959 #: ../plug-ins/common/lens.c:142
   4950#: ../plug-ins/common/lcms.c:183
   4951msgid "Set color profile"
   4952msgstr "Задаване на цветови профил"
   4953
   4954#: ../plug-ins/common/lcms.c:199
   4955msgid "Set default RGB profile"
   4956msgstr "Задаване на ЧЗС профил по подразбиране"
   4957
   4958#: ../plug-ins/common/lcms.c:215
   4959msgid "Apply color profile"
   4960msgstr "Прилагане на цветови профил"
   4961
   4962#: ../plug-ins/common/lcms.c:233
   4963msgid "Apply default RGB profile"
   4964msgstr "Прилагане на ЧЗС профила по подразбиране"
   4965
   4966#: ../plug-ins/common/lcms.c:247 ../plug-ins/common/lcms.c:261
   4967msgid "Color Profile Information"
   4968msgstr "Информация за цветовия профил"
   4969
   4970#: ../plug-ins/common/lcms.c:462
   4971#, c-format
   4972msgid "Could not open color profile from '%s'"
   4973msgstr "Не може да бъде отворен цветови профил от '%s'"
   4974
   4975#: ../plug-ins/common/lcms.c:470 ../plug-ins/common/lcms.c:687
   4976#, c-format
   4977msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
   4978msgstr "Цветовия профил '%s' на е за ЧЗС цветово пространство."
   4979
   4980#. ICC color profile conversion
   4981#: ../plug-ins/common/lcms.c:517
   4982#, c-format
   4983msgid "Converting from '%s' to '%s'"
   4984msgstr "Преобразуване от '%s'·в·'%s'"
   4985
   4986#: ../plug-ins/common/lcms.c:576
   4987msgid "Default RGB working space"
   4988msgstr "ЧЗС работно пространство по подразбиране"
   4989
   4990#: ../plug-ins/common/lcms.c:626
   4991msgid ""
   4992"Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
   4993msgstr ""
   4994"Данни, прикрепени като 'icc-профил' не изглежда да са ICC профил"
   4995
   4996#: ../plug-ins/common/lcms.c:693
   4997#, c-format
   4998msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
   4999msgstr "Файлът '%s' не изглежда да е ICC цветови профил"
   5000
   5001#: ../plug-ins/common/lcms.c:852
   5002#, c-format
   5003msgid "Could not open ICC profile from '%s'"
   5004msgstr "Не може да бъде отворен ICC профил от '%s'"
   5005
   5006#: ../plug-ins/common/lcms.c:874
   5007#, c-format
   5008msgid "The image '%s' has an embedded color profile:"
   5009msgstr "Изображението '%s' има включен цветови профил:"
   5010
   5011#: ../plug-ins/common/lcms.c:918
   5012#, c-format
   5013msgid "Convert the image to the RGB working space (%s)?"
   5014msgstr "Превръщане на изображението в ЧЗС работно пространство (%s)?"
   5015
   5016#: ../plug-ins/common/lcms.c:950
   5017msgid "Convert to RGB working space?"
   5018msgstr "Преобразуване в ЧЗС работно пространство?"
   5019
   5020#: ../plug-ins/common/lcms.c:955
   5021msgid "_Keep"
   5022msgstr "_Запазване"
   5023
   5024#: ../plug-ins/common/lcms.c:960
   5025msgid "_Convert"
   5026msgstr "_Преобразуване"
   5027
   5028#: ../plug-ins/common/lcms.c:987 ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:398
   5029msgid "_Don't ask me again"
   5030msgstr "_Не питай отново"
   5031
   5032#: ../plug-ins/common/lens.c:143
  49605033msgid "Corrects lens distortion"
  49615034msgstr "Поправяне на разкривяване от лещи"
  49625035
  4963 #: ../plug-ins/common/lens.c:147
   5036#: ../plug-ins/common/lens.c:148
  49645037msgid "Lens Distortion..."
  49655038msgstr "Разкривяване от лещи..."
  49665039
  4967 #: ../plug-ins/common/lens.c:784
   5040#: ../plug-ins/common/lens.c:813
  49685041msgid "Lens distortion"
  49695042msgstr "Разкривяване от лещи"
  49705043
  4971 #: ../plug-ins/common/lens.c:894
   5044#: ../plug-ins/common/lens.c:933
  49725045msgid "Lens Distortion"
  49735046msgstr "Изкривяване от лещи"
  49745047
  4975 #: ../plug-ins/common/lens.c:931
   5048#: ../plug-ins/common/lens.c:970
  49765049msgid "_Main:"
  49775050msgstr "_Главен:"
  49785051
  4979 #: ../plug-ins/common/lens.c:945
   5052#: ../plug-ins/common/lens.c:984
  49805053msgid "_Edge:"
  49815054msgstr "_Ръб:"
  49825055
  4983 #: ../plug-ins/common/lens.c:959 ../plug-ins/flame/flame.c:1209
   5056#: ../plug-ins/common/lens.c:998 ../plug-ins/flame/flame.c:1213
  49845057msgid "_Zoom:"
  4985 msgstr "_Увеличение:"
  4986 
  4987 #: ../plug-ins/common/lens.c:973
   5058msgstr "_Приближаване:"
   5059
   5060#: ../plug-ins/common/lens.c:1012
  49885061msgid "_Brighten:"
  49895062msgstr "_По-светъл:"
  49905063
  4991 #: ../plug-ins/common/lens.c:987
   5064#: ../plug-ins/common/lens.c:1026
  49925065msgid "_X shift:"
  49935066msgstr "Размер по _хоризонтал:"
  49945067
  4995 #: ../plug-ins/common/lens.c:1001
   5068#: ../plug-ins/common/lens.c:1040
  49965069msgid "_Y shift:"
  49975070msgstr "Размер по _вертикал:"
   
  50655138msgstr "_Ван Гог (LIC)..."
  50665139
  5067 #: ../plug-ins/common/mail.c:264
   5140#: ../plug-ins/common/mail.c:259
  50685141msgid "Email the image"
  50695142msgstr "Изпращане на изображението"
  50705143
  5071 #: ../plug-ins/common/mail.c:270
   5144#: ../plug-ins/common/mail.c:265
  50725145msgid "_Mail Image..."
  50735146msgstr "_Изпращане..."
  50745147
  5075 #: ../plug-ins/common/mail.c:519
   5148#: ../plug-ins/common/mail.c:524
  50765149msgid "Send as Mail"
  50775150msgstr "Изпращане като писмо"
  50785151
  5079 #: ../plug-ins/common/mail.c:524
   5152#: ../plug-ins/common/mail.c:529
  50805153msgid "_Send"
  50815154msgstr "_Изпращане"
  50825155
  5083 #: ../plug-ins/common/mail.c:556
   5156#: ../plug-ins/common/mail.c:561
  50845157msgid "_Filename:"
  50855158msgstr "_Име на файла:"
  50865159
  50875160#. Encapsulation label
  5088 #: ../plug-ins/common/mail.c:563
   5161#: ../plug-ins/common/mail.c:568
  50895162msgid "Encapsulation:"
  50905163msgstr "Вграждане:"
  50915164
  5092 #: ../plug-ins/common/mail.c:575
   5165#: ../plug-ins/common/mail.c:580
  50935166msgid "_MIME"
  50945167msgstr "_MIME"
  50955168
  5096 #: ../plug-ins/common/mail.c:576
   5169#: ../plug-ins/common/mail.c:581
  50975170msgid "_Uuencode"
  50985171msgstr "_Uuencode"
  50995172
  5100 #: ../plug-ins/common/mail.c:590
   5173#: ../plug-ins/common/mail.c:595
  51015174msgid "_Recipient:"
  51025175msgstr "_Получател:"
  51035176
  5104 #: ../plug-ins/common/mail.c:604
   5177#: ../plug-ins/common/mail.c:609
  51055178msgid "_Sender:"
  51065179msgstr "_Подател:"
  51075180
  5108 #: ../plug-ins/common/mail.c:616
   5181#: ../plug-ins/common/mail.c:621
  51095182msgid "S_ubject:"
  51105183msgstr "_Тема:"
  51115184
  5112 #: ../plug-ins/common/mail.c:628
   5185#: ../plug-ins/common/mail.c:633
  51135186msgid "Comm_ent:"
  51145187msgstr "_Коментар:"
  51155188
  5116 #: ../plug-ins/common/mail.c:736
   5189#: ../plug-ins/common/mail.c:741
  51175190msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
  51185191msgstr "някаква грешка, свързана с типа на файла или източника му"
  51195192
  5120 #: ../plug-ins/common/mail.c:963
   5193#: ../plug-ins/common/mail.c:903
  51215194#, c-format
  51225195msgid "Could not start sendmail (%s)"
   
  51555228msgstr "_Карта на цветови диапазон..."
  51565229
  5157 #: ../plug-ins/common/mapcolor.c:214 ../plug-ins/common/mapcolor.c:507
   5230#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:214 ../plug-ins/common/mapcolor.c:526
  51585231msgid "Cannot operate on gray or indexed color images."
  51595232msgstr ""
   
  51925265
  51935266#: ../plug-ins/common/max_rgb.c:95
  5194 msgid "Ma_ximum RGB..."
   5267msgid "Maxim_um RGB..."
  51955268msgstr "_Максимум ЧЗС..."
  51965269
   
  52155288msgstr "Запазване на м_инималните канали"
  52165289
  5217 #: ../plug-ins/common/mblur.c:167
   5290#: ../plug-ins/common/mblur.c:156
  52185291msgid "Simulate movement using directional blur"
  52195292msgstr "Симулиране на движение чрез насочено замъгляване"
  52205293
  5221 #: ../plug-ins/common/mblur.c:174
   5294#: ../plug-ins/common/mblur.c:163
  52225295msgid "_Motion Blur..."
  52235296msgstr "_Скорост..."
  52245297
  5225 #: ../plug-ins/common/mblur.c:808
   5298#: ../plug-ins/common/mblur.c:898
  52265299msgid "Motion blurring"
  52275300msgstr "Замъгляване от скорост"
  52285301
  5229 #: ../plug-ins/common/mblur.c:910
   5302#: ../plug-ins/common/mblur.c:1000
  52305303msgid "Motion Blur"
  52315304msgstr "Скорост"
  52325305
  5233 #: ../plug-ins/common/mblur.c:943
   5306#: ../plug-ins/common/mblur.c:1033
  52345307msgid "Blur Type"
  52355308msgstr "Тип на замъгляването"
  52365309
  5237 #: ../plug-ins/common/mblur.c:947
   5310#: ../plug-ins/common/mblur.c:1037
  52385311msgid "_Linear"
  52395312msgstr "_Линейно"
  52405313
  5241 #: ../plug-ins/common/mblur.c:948
   5314#: ../plug-ins/common/mblur.c:1038
  52425315msgid "_Radial"
  52435316msgstr "_Радиално"
  52445317
  5245 #: ../plug-ins/common/mblur.c:949
   5318#: ../plug-ins/common/mblur.c:1039 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:203
  52465319msgid "_Zoom"
  5247 msgstr "_Увеличение"
  5248 
  5249 #: ../plug-ins/common/mblur.c:956
   5320msgstr "_Приближаване"
   5321
   5322#: ../plug-ins/common/mblur.c:1046
  52505323msgid "Blur Center"
  52515324msgstr "Център на замъгляване"
  52525325
  5253 #: ../plug-ins/common/mblur.c:999
   5326#: ../plug-ins/common/mblur.c:1089
  52545327msgid "Blur _outward"
  52555328msgstr "Замъгляване _навън"
  52565329
  5257 #: ../plug-ins/common/mblur.c:1012
   5330#: ../plug-ins/common/mblur.c:1102
  52585331msgid "Blur Parameters"
  52595332msgstr "Параметри на замъгляване"
  52605333
  5261 #: ../plug-ins/common/mblur.c:1036 ../plug-ins/common/newsprint.c:1003
   5334#: ../plug-ins/common/mblur.c:1126 ../plug-ins/common/newsprint.c:1003
  52625335msgid "_Angle:"
  52635336msgstr "_Ъгъл:"
   
  52655338#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
  52665339#. * transparency & just use the full palette
  5267 #: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1652
   5340#: ../plug-ins/common/mng.c:499 ../plug-ins/common/png.c:1729
  52685341msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
  52695342msgstr "Не може бъде записана прозрачност без загуби, записване като плътно."
  52705343
  5271 #: ../plug-ins/common/mng.c:1322
   5344#: ../plug-ins/common/mng.c:1319
  52725345msgid "Save as MNG"
  52735346msgstr "Запазване като MNG"
  52745347
  5275 #: ../plug-ins/common/mng.c:1342
   5348#: ../plug-ins/common/mng.c:1339
  52765349msgid "MNG Options"
  52775350msgstr "MNG настройки"
  52785351
  5279 #: ../plug-ins/common/mng.c:1348
   5352#: ../plug-ins/common/mng.c:1345
  52805353msgid "Interlace"
  52815354msgstr "Преплитане"
  52825355
  5283 #: ../plug-ins/common/mng.c:1360
   5356#: ../plug-ins/common/mng.c:1357
  52845357msgid "Save background color"
  52855358msgstr "Запазване цвета на фона"
  52865359
  5287 #: ../plug-ins/common/mng.c:1371
   5360#: ../plug-ins/common/mng.c:1368
  52885361msgid "Save gamma"
  52895362msgstr "Запазване на гамата"
  52905363
  5291 #: ../plug-ins/common/mng.c:1381
   5364#: ../plug-ins/common/mng.c:1378
  52925365msgid "Save resolution"
  52935366msgstr "Запазване на резолюцията"
  52945367
  5295 #: ../plug-ins/common/mng.c:1392
   5368#: ../plug-ins/common/mng.c:1389
  52965369msgid "Save creation time"
  52975370msgstr "Запазване часа на създаване"
  52985371
  5299 #: ../plug-ins/common/mng.c:1411
   5372#: ../plug-ins/common/mng.c:1408
  53005373msgid "PNG"
  53015374msgstr "PNG"
  53025375
  5303 #: ../plug-ins/common/mng.c:1412
   5376#: ../plug-ins/common/mng.c:1409
  53045377msgid "JNG"
  53055378msgstr "JNG"
  53065379
  5307 #: ../plug-ins/common/mng.c:1415
   5380#: ../plug-ins/common/mng.c:1412
  53085381msgid "PNG + delta PNG"
  53095382msgstr "PNG + делта PNG"
  53105383
  5311 #: ../plug-ins/common/mng.c:1416
   5384#: ../plug-ins/common/mng.c:1413
  53125385msgid "JNG + delta PNG"
  53135386msgstr "JNG + делта JNG"
  53145387
  5315 #: ../plug-ins/common/mng.c:1417
   5388#: ../plug-ins/common/mng.c:1414
  53165389msgid "All PNG"
  53175390msgstr "Всичко PNG"
  53185391
  5319 #: ../plug-ins/common/mng.c:1418
   5392#: ../plug-ins/common/mng.c:1415
  53205393msgid "All JNG"
  53215394msgstr "Всичко JNG"
  53225395
  5323 #: ../plug-ins/common/mng.c:1430
   5396#: ../plug-ins/common/mng.c:1427
  53245397msgid "Default chunks type:"
  53255398msgstr "Тип на парчетата по подразбиране"
  53265399
  5327 #: ../plug-ins/common/mng.c:1433
   5400#: ../plug-ins/common/mng.c:1430
  53285401msgid "Combine"
  53295402msgstr "Комбиниране"
  53305403
  5331 #: ../plug-ins/common/mng.c:1434
   5404#: ../plug-ins/common/mng.c:1431
  53325405msgid "Replace"
  53335406msgstr "Презаписване"
  53345407
  5335 #: ../plug-ins/common/mng.c:1445
   5408#: ../plug-ins/common/mng.c:1442
  53365409msgid "Default frame disposal:"
  53375410msgstr "Разположение на кадрите по подразбиране:"
  53385411
  5339 #: ../plug-ins/common/mng.c:1457
   5412#: ../plug-ins/common/mng.c:1454
  53405413msgid "PNG compression level:"
  53415414msgstr "Ниво на PNG компресията:"
  53425415
  5343 #: ../plug-ins/common/mng.c:1465 ../plug-ins/common/png.c:1799
   5416#: ../plug-ins/common/mng.c:1462 ../plug-ins/common/png.c:1876
  53445417msgid "Choose a high compression level for small file size"
  53455418msgstr "С високо ниво на компресия се получава малък размер на файла"
  53465419
  5347 #: ../plug-ins/common/mng.c:1479
   5420#: ../plug-ins/common/mng.c:1476
  53485421msgid "JPEG compression quality:"
  53495422msgstr "Качество на JPEG  компресията:"
  53505423
  5351 #: ../plug-ins/common/mng.c:1496
   5424#: ../plug-ins/common/mng.c:1493
  53525425msgid "JPEG smoothing factor:"
  53535426msgstr "JPEG фактор на заглаждане:"
  53545427
  5355 #: ../plug-ins/common/mng.c:1506
   5428#: ../plug-ins/common/mng.c:1503
  53565429msgid "Animated MNG Options"
  53575430msgstr "Настройки на анимиран MNG"
  53585431
  5359 #: ../plug-ins/common/mng.c:1512
   5432#: ../plug-ins/common/mng.c:1509
  53605433msgid "Loop"
  53615434msgstr "Повтаряне"
  53625435
  5363 #: ../plug-ins/common/mng.c:1526
   5436#: ../plug-ins/common/mng.c:1523
  53645437msgid "Default frame delay:"
  53655438msgstr "Забавяне на кадрите по подразбиране:"
  53665439
  5367 #: ../plug-ins/common/mng.c:1599
   5440#: ../plug-ins/common/mng.c:1596
  53685441msgid "MNG animation"
  53695442msgstr "MNG анимация"
   
  54475520msgstr "_ЦР/ЦФ осветяване"
  54485521
  5449 #: ../plug-ins/common/mosaic.c:2685
   5522#: ../plug-ins/common/mosaic.c:2687
  54505523msgid "Unable to add additional point.\n"
  54515524msgstr "Не може да се добави допълнителна точка.\n"
   
  54635536msgstr "Неон"
  54645537
  5465 #: ../plug-ins/common/neon.c:702
   5538#: ../plug-ins/common/neon.c:693
  54665539msgid "Neon Detection"
  54675540msgstr "Откриване на неон"
  54685541
  5469 #: ../plug-ins/common/neon.c:754 ../plug-ins/common/unsharp.c:694
   5542#: ../plug-ins/common/neon.c:745 ../plug-ins/common/unsharp.c:694
  54705543msgid "_Amount:"
  54715544msgstr "_Сила:"
   
  55825655
  55835656#. anti-alias control
  5584 #: ../plug-ins/common/newsprint.c:1443 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1254
   5657#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1443 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1256
  55855658msgid "Antialiasing"
  55865659msgstr "Заглаждане"
   
  56555728msgstr "Канал #%d:"
  56565729
  5657 #: ../plug-ins/common/normalize.c:77
   5730#: ../plug-ins/common/normalize.c:80
  56585731msgid "Stretch brightness values to cover the full range"
  56595732msgstr "Разпъване стойността на светлината за да покрие пълната област"
  56605733
  5661 #: ../plug-ins/common/normalize.c:123
   5734#: ../plug-ins/common/normalize.c:126
  56625735msgid "Normalizing"
  56635736msgstr "Нормализиране"
   
  56685741
  56695742#: ../plug-ins/common/nova.c:177
  5670 msgid "Su_pernova..."
   5743msgid "Super_nova..."
  56715744msgstr "_Свръхнова..."
  56725745
   
  56795752msgstr "Свръхнова"
  56805753
  5681 #: ../plug-ins/common/nova.c:348
   5754#: ../plug-ins/common/nova.c:349
  56825755msgid "Supernova Color Picker"
  56835756msgstr "Избор на цвят за свръхнова"
  56845757
  5685 #: ../plug-ins/common/nova.c:377
   5758#: ../plug-ins/common/nova.c:378
  56865759msgid "_Spokes:"
  56875760msgstr "_Лъчи:"
  56885761
  5689 #: ../plug-ins/common/nova.c:392
   5762#: ../plug-ins/common/nova.c:393
  56905763msgid "R_andom hue:"
  56915764msgstr "_Произволен тон:"
  56925765
  5693 #: ../plug-ins/common/nova.c:444
   5766#: ../plug-ins/common/nova.c:446
  56945767msgid "Center of Nova"
  56955768msgstr "Център на свръхновата"
  56965769
  5697 #: ../plug-ins/common/oilify.c:97
   5770#: ../plug-ins/common/oilify.c:96
  56985771msgid "Smear colors to simulate an oil painting"
  56995772msgstr "Замазване на цветовете за симулиране на маслена картина"
  57005773
  5701 #: ../plug-ins/common/oilify.c:104
   5774#: ../plug-ins/common/oilify.c:103
  57025775msgid "Oili_fy..."
  57035776msgstr "_Масленост..."
  57045777
  5705 #: ../plug-ins/common/oilify.c:182
   5778#: ../plug-ins/common/oilify.c:181
  57065779msgid "Oil painting"
  57075780msgstr "Маслени бои"
  57085781
  5709 #: ../plug-ins/common/oilify.c:470
   5782#: ../plug-ins/common/oilify.c:469
  57105783msgid "Oilify"
  57115784msgstr "Масленост"
  57125785
  5713 #: ../plug-ins/common/oilify.c:504
   5786#: ../plug-ins/common/oilify.c:503
  57145787msgid "_Mask size:"
  57155788msgstr "_Размер на маската:"
  57165789
  5717 #: ../plug-ins/common/oilify.c:515
   5790#: ../plug-ins/common/oilify.c:514
  57185791msgid "_Use intensity"
  57195792msgstr "_Интензитет на омасляване"
  57205793
  5721 #: ../plug-ins/common/papertile.c:234 ../plug-ins/common/papertile.c:533
   5794#: ../plug-ins/common/papertile.c:243 ../plug-ins/common/papertile.c:556
  57225795msgid "Paper Tile"
  57235796msgstr "Накъсана хартия"
  57245797
  5725 #: ../plug-ins/common/papertile.c:260
   5798#: ../plug-ins/common/papertile.c:269
  57265799msgid "Division"
  57275800msgstr "Разделяне"
  57285801
  5729 #: ../plug-ins/common/papertile.c:299
   5802#: ../plug-ins/common/papertile.c:319
  57305803msgid "Fractional Pixels"
  57315804msgstr "Пиксели в дупките"
  57325805
  5733 #: ../plug-ins/common/papertile.c:304
   5806#: ../plug-ins/common/papertile.c:324
  57345807msgid "_Background"
  57355808msgstr "_Фон"
  57365809
  5737 #: ../plug-ins/common/papertile.c:306
   5810#: ../plug-ins/common/papertile.c:326
  57385811msgid "_Ignore"
  57395812msgstr "_Игнориране"
  57405813
  5741 #: ../plug-ins/common/papertile.c:308
   5814#: ../plug-ins/common/papertile.c:328
  57425815msgid "_Force"
  57435816msgstr "_Задължително"
  57445817
  5745 #: ../plug-ins/common/papertile.c:315
   5818#: ../plug-ins/common/papertile.c:335
  57465819msgid "C_entering"
  57475820msgstr "_Центриране"
  57485821
  5749 #: ../plug-ins/common/papertile.c:330
   5822#: ../plug-ins/common/papertile.c:350
  57505823msgid "Movement"
  57515824msgstr "Движение"
  57525825
  5753 #: ../plug-ins/common/papertile.c:343
   5826#: ../plug-ins/common/papertile.c:363
  57545827msgid "_Max (%):"
  57555828msgstr "_Максимум (%):"
  57565829
  5757 #: ../plug-ins/common/papertile.c:349
   5830#: ../plug-ins/common/papertile.c:369
  57585831msgid "_Wrap around"
  57595832msgstr "_Увиване около"
  57605833
  5761 #: ../plug-ins/common/papertile.c:359
   5834#: ../plug-ins/common/papertile.c:379
  57625835msgid "Background Type"
  57635836msgstr "Тип на фона"
  57645837
  5765 #: ../plug-ins/common/papertile.c:366
   5838#: ../plug-ins/common/papertile.c:386
  57665839msgid "I_nverted image"
  57675840msgstr "_Обърнато изображение"
  57685841
  5769 #: ../plug-ins/common/papertile.c:368
   5842#: ../plug-ins/common/papertile.c:388
  57705843msgid "Im_age"
  57715844msgstr "_Изображение"
  57725845
  5773 #: ../plug-ins/common/papertile.c:370
   5846#: ../plug-ins/common/papertile.c:390
  57745847msgid "Fo_reground color"
  57755848msgstr "Цвят за _рисуване"
  57765849
  5777 #: ../plug-ins/common/papertile.c:372
   5850#: ../plug-ins/common/papertile.c:392
  57785851msgid "Bac_kground color"
  57795852msgstr "Цвят на _фона"
  57805853
  5781 #: ../plug-ins/common/papertile.c:374
   5854#: ../plug-ins/common/papertile.c:394
  57825855msgid "S_elect here:"
  57835856msgstr "_Избор тук:"
  57845857
  5785 #: ../plug-ins/common/papertile.c:381
   5858#: ../plug-ins/common/papertile.c:401
  57865859msgid "Background Color"
  57875860msgstr "Цвят на фона"
  57885861
  5789 #: ../plug-ins/common/papertile.c:814
   5862#: ../plug-ins/common/papertile.c:846
  57905863msgid "Cut image into paper tiles, and slide them"
  57915864msgstr "Нарязване на изображението на хартиени парченца и подреждането им"
  57925865
  5793 #: ../plug-ins/common/papertile.c:819
   5866#: ../plug-ins/common/papertile.c:851
  57945867msgid "September 31, 1999"
  57955868msgstr "Септември 31, 1999"
  57965869
  5797 #: ../plug-ins/common/papertile.c:820
   5870#: ../plug-ins/common/papertile.c:852
  57985871msgid "_Paper Tile..."
  57995872msgstr "_Накъсана хартия..."
   
  59686041msgstr "Преглед като дърво"
  59696042
  5970 #: ../plug-ins/common/png.c:259 ../plug-ins/common/png.c:280
  5971 #: ../plug-ins/common/png.c:302 ../plug-ins/common/png.c:321
   6043#: ../plug-ins/common/png.c:261 ../plug-ins/common/png.c:282
   6044#: ../plug-ins/common/png.c:304 ../plug-ins/common/png.c:323
  59726045msgid "PNG image"
  59736046msgstr "PNG изображение"
  59746047
  5975 #: ../plug-ins/common/png.c:633
   6048#: ../plug-ins/common/png.c:617
   6049#, c-format
   6050msgid "Error loading PNG file: %s"
   6051msgstr "Грешка при зареждане на PNG файл: %s"
   6052
   6053#: ../plug-ins/common/png.c:690
  59766054#, c-format
  59776055msgid "Error while reading '%s'. File corrupted?"
   
  59796057
  59806058#. Aie! Unknown type
  5981 #: ../plug-ins/common/png.c:761
   6059#: ../plug-ins/common/png.c:818
  59826060#, c-format
  59836061msgid "Unknown color model in PNG file '%s'."
  59846062msgstr "Непознат цветови модел в PNG файл „%s“."
  59856063
  5986 #: ../plug-ins/common/png.c:815
   6064#: ../plug-ins/common/png.c:872
  59876065msgid ""
  59886066"The PNG file specifies an offset that caused the layer to be positioned "
   
  59906068msgstr "PNG файлът съдържа отместване, което изкарва слой извън изображението."
  59916069
  5992 #: ../plug-ins/common/png.c:1151
   6070#: ../plug-ins/common/png.c:1228
  59936071#, c-format
  59946072msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
  59956073msgstr "Грешка при запис на „%s“. Не може да бъде запазено изображението."
  59966074
  5997 #: ../plug-ins/common/png.c:1677
   6075#: ../plug-ins/common/png.c:1754
  59986076msgid "Save as PNG"
  59996077msgstr "Запазване като PNG"
  60006078
  6001 #: ../plug-ins/common/png.c:1708
   6079#: ../plug-ins/common/png.c:1785
  60026080msgid "_Interlacing (Adam7)"
  60036081msgstr "_Преплитане (Adam7)"
  60046082
  6005 #: ../plug-ins/common/png.c:1719
   6083#: ../plug-ins/common/png.c:1796
  60066084msgid "Save _background color"
  60076085msgstr "Запазване на _фонов цвят"
  60086086
  6009 #: ../plug-ins/common/png.c:1727
   6087#: ../plug-ins/common/png.c:1804
  60106088msgid "Save _gamma"
  60116089msgstr "Запазване на _гама"
  60126090
  6013 #: ../plug-ins/common/png.c:1737
   6091#: ../plug-ins/common/png.c:1814
  60146092msgid "Save layer o_ffset"
  60156093msgstr "Запазване _отместването на слоевете"
  60166094
  6017 #: ../plug-ins/common/png.c:1746
   6095#: ../plug-ins/common/png.c:1823
  60186096msgid "Save _resolution"
  60196097msgstr "Запазване на _резолюцията"
  60206098
  6021 #: ../plug-ins/common/png.c:1756
   6099#: ../plug-ins/common/png.c:1833
  60226100msgid "Save creation _time"
  60236101msgstr "Запазване времето на _създаване"
  60246102
  6025 #: ../plug-ins/common/png.c:1765
   6103#: ../plug-ins/common/png.c:1842
  60266104msgid "Save comme_nt"
  60276105msgstr "Запазване на _коментар"
  60286106
  6029 #: ../plug-ins/common/png.c:1781
   6107#: ../plug-ins/common/png.c:1858
  60306108msgid "Save color _values from transparent pixels"
  60316109msgstr "Запазване на цветовите _стойности за прозрачни пиксели"
  60326110
  6033 #: ../plug-ins/common/png.c:1795
   6111#: ../plug-ins/common/png.c:1872
  60346112msgid "Co_mpression level:"
  60356113msgstr "Ниво на _компресия:"
  60366114
  6037 #: ../plug-ins/common/png.c:1813
   6115#: ../plug-ins/common/png.c:1890
  60386116msgid "_Load Defaults"
  60396117msgstr "_Зареждане ст. по подр."
  60406118
  6041 #: ../plug-ins/common/png.c:1821
   6119#: ../plug-ins/common/png.c:1898
  60426120msgid "S_ave Defaults"
  60436121msgstr "За_пазване като ст. по подр."
  6044 
  6045 #: ../plug-ins/common/png.c:1930
  6046 msgid "Could not load PNG defaults"
  6047 msgstr "Не могат да бъдат заредени стойностите по подразбиране за PNG"
  60486122
  60496123#: ../plug-ins/common/pnm.c:247
   
  60676141msgstr "PPM изображение"
  60686142
  6069 #: ../plug-ins/common/pnm.c:511 ../plug-ins/common/pnm.c:533
  6070 #: ../plug-ins/common/pnm.c:540 ../plug-ins/common/pnm.c:549
  6071 #: ../plug-ins/common/pnm.c:624 ../plug-ins/common/pnm.c:685
   6143#: ../plug-ins/common/pnm.c:513 ../plug-ins/common/pnm.c:535
   6144#: ../plug-ins/common/pnm.c:542 ../plug-ins/common/pnm.c:551
   6145#: ../plug-ins/common/pnm.c:626 ../plug-ins/common/pnm.c:687
  60726146msgid "Premature end of file."
  60736147msgstr "Неочакван край на файла."
  60746148
  6075 #: ../plug-ins/common/pnm.c:513
   6149#: ../plug-ins/common/pnm.c:515
  60766150msgid "Invalid file."
  60776151msgstr "Невалиден файл."
  60786152
  6079 #: ../plug-ins/common/pnm.c:527
   6153#: ../plug-ins/common/pnm.c:529
  60806154msgid "File not in a supported format."
  60816155msgstr "Файла не е от поддържан формат."
  60826156
  6083 #: ../plug-ins/common/pnm.c:536
   6157#: ../plug-ins/common/pnm.c:538
  60846158msgid "Invalid X resolution."
  60856159msgstr "Невалидна резолюция по хоризонтал."
  60866160
  6087 #: ../plug-ins/common/pnm.c:543
   6161#: ../plug-ins/common/pnm.c:545
  60886162msgid "Invalid Y resolution."
  60896163msgstr "Невалидна резолюция по вертикал."
  60906164
  6091 #: ../plug-ins/common/pnm.c:555
   6165#: ../plug-ins/common/pnm.c:557
  60926166msgid "Invalid maximum value."
  60936167msgstr "Невалидна максимална стойност."
  60946168
  6095 #: ../plug-ins/common/pnm.c:738
   6169#: ../plug-ins/common/pnm.c:740
  60966170msgid "Error reading file."
  60976171msgstr "Грешка при четене на файл."
  60986172
  6099 #: ../plug-ins/common/pnm.c:1103
   6173#: ../plug-ins/common/pnm.c:1105
  61006174msgid "Save as PNM"
  61016175msgstr "Запазване като PNM"
  61026176
  61036177#. file save type
  6104 #: ../plug-ins/common/pnm.c:1120
   6178#: ../plug-ins/common/pnm.c:1122
  61056179msgid "Data formatting"
  61066180msgstr "Формат на данните"
  61076181
  6108 #: ../plug-ins/common/pnm.c:1124
   6182#: ../plug-ins/common/pnm.c:1126
  61096183msgid "Raw"
  61106184msgstr "Суров"
  61116185
  6112 #: ../plug-ins/common/pnm.c:1125
   6186#: ../plug-ins/common/pnm.c:1127
  61136187msgid "Ascii"
  61146188msgstr "Ascii"
   
  61746248"Ако е маркирано - в кръг."
  61756249
  6176 #: ../plug-ins/common/poppler.c:147
   6250#: ../plug-ins/common/poppler.c:282
  61776251msgid "Portable Document Format"
  61786252msgstr "Портативен Документен Формат (PDF)"
  61796253
  6180 #: ../plug-ins/common/poppler.c:452
   6254#: ../plug-ins/common/poppler.c:579
  61816255#, c-format
  61826256msgid "%s-%s"
  61836257msgstr "%s-%s"
  61846258
  6185 #: ../plug-ins/common/poppler.c:454 ../plug-ins/common/postscript.c:1100
   6259#: ../plug-ins/common/poppler.c:581 ../plug-ins/common/postscript.c:1109
  61866260#, c-format
  61876261msgid "%s-pages"
  61886262msgstr "%s-страници"
  61896263
  6190 #: ../plug-ins/common/poppler.c:650
   6264#: ../plug-ins/common/poppler.c:759
  61916265msgid "Import from PDF"
  61926266msgstr "Импортиране от PDF"
  61936267
  6194 #: ../plug-ins/common/poppler.c:655 ../plug-ins/common/postscript.c:3048
   6268#: ../plug-ins/common/poppler.c:764 ../plug-ins/common/postscript.c:3081
   6269#: ../plug-ins/common/tiff-load.c:417
  61956270msgid "_Import"
  61966271msgstr "_Импортиране"
  61976272
  6198 #: ../plug-ins/common/poppler.c:716
   6273#: ../plug-ins/common/poppler.c:830
  61996274msgid "_Width (pixels):"
  62006275msgstr "_Ширина (пиксели):"
  62016276
  6202 #: ../plug-ins/common/poppler.c:717
   6277#: ../plug-ins/common/poppler.c:831
  62036278msgid "_Height (pixels):"
  62046279msgstr "_Височина (пиксели)"
  62056280
  6206 #: ../plug-ins/common/poppler.c:720 ../plug-ins/common/poppler.c:721
   6281#: ../plug-ins/common/poppler.c:833
  62076282msgid "_Resolution:"
  62086283msgstr "_Резолюция:"
  62096284
  6210 #. Antialiasing
  6211 #: ../plug-ins/common/poppler.c:735
  6212 msgid "A_ntialiasing"
  6213 msgstr "_Заглаждане"
  6214 
  6215 #: ../plug-ins/common/postscript.c:588 ../plug-ins/common/postscript.c:680
   6285#: ../plug-ins/common/poppler.c:1107
   6286#, c-format
   6287msgid "pixels/%s"
   6288msgstr "пиксели/%s"
   6289
   6290#: ../plug-ins/common/postscript.c:597 ../plug-ins/common/postscript.c:689
  62166291msgid "PostScript document"
  62176292msgstr "PostScript документ"
  62186293
  6219 #: ../plug-ins/common/postscript.c:607 ../plug-ins/common/postscript.c:696
   6294#: ../plug-ins/common/postscript.c:616 ../plug-ins/common/postscript.c:705
  62206295msgid "Encapsulated PostScript image"
  62216296msgstr "Encapsulated PostScript изображение (EPS)"
  62226297
  6223 #: ../plug-ins/common/postscript.c:627
   6298#: ../plug-ins/common/postscript.c:636
  62246299msgid "PDF document"
  62256300msgstr "PDF документ"
  62266301
  6227 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1025
   6302#: ../plug-ins/common/postscript.c:1034
  62286303#, c-format
  62296304msgid "Could not interpret '%s'"
  62306305msgstr "Неразбираем „%s“"
  62316306
  6232 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1165
   6307#: ../plug-ins/common/postscript.c:1174
  62336308msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
  62346309msgstr ""
  62356310"Запазването като PostScript не потддържа изображения с канали за прозрачност"
  62366311
  6237 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1692 ../plug-ins/common/postscript.c:1722
   6312#: ../plug-ins/common/postscript.c:1711 ../plug-ins/common/postscript.c:1744
  62386313#, c-format
  62396314msgid ""
   
  62486323"(%s)"
  62496324
  6250 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1886 ../plug-ins/common/tiff.c:895
   6325#: ../plug-ins/common/postscript.c:1911 ../plug-ins/common/tiff-load.c:910
  62516326#, c-format
  62526327msgid "Page %d"
  62536328msgstr "Страница %d"
  62546329
  6255 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2554 ../plug-ins/common/postscript.c:2687
  6256 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2839 ../plug-ins/common/postscript.c:2968
  6257 #: ../plug-ins/common/sunras.c:1446 ../plug-ins/common/sunras.c:1554
  6258 #: ../plug-ins/fits/fits.c:828 ../plug-ins/fits/fits.c:952
   6330#: ../plug-ins/common/postscript.c:2581 ../plug-ins/common/postscript.c:2714
   6331#: ../plug-ins/common/postscript.c:2866 ../plug-ins/common/postscript.c:2992
   6332#: ../plug-ins/common/sunras.c:1447 ../plug-ins/common/sunras.c:1555
   6333#: ../plug-ins/fits/fits.c:831 ../plug-ins/fits/fits.c:955
  62596334msgid "Write error occurred"
  62606335msgstr "Грешка при запис"
  62616336
  6262 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3043
   6337#: ../plug-ins/common/postscript.c:3076
  62636338msgid "Import from PostScript"
  62646339msgstr "Импорт от PostScript"
  62656340
  62666341#. Rendering
  6267 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3084
   6342#: ../plug-ins/common/postscript.c:3119
  62686343msgid "Rendering"
  62696344msgstr "Генериране"
  62706345
  62716346#. Resolution
  6272 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3100 ../plug-ins/common/svg.c:871
  6273 #: ../plug-ins/common/wmf.c:670
   6347#: ../plug-ins/common/postscript.c:3135 ../plug-ins/common/svg.c:879
   6348#: ../plug-ins/common/wmf.c:672
  62746349msgid "Resolution:"
  62756350msgstr "Резолюция:"
  62766351
  6277 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3130
   6352#: ../plug-ins/common/postscript.c:3174
  62786353msgid "Pages:"
  62796354msgstr "Страници:"
  62806355
  6281 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3137
   6356#: ../plug-ins/common/postscript.c:3181
  62826357msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
  62836358msgstr "Страници за зареждане (например: 1-4 или 1,3,5-7)"
  62846359
  6285 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3141
  6286 #: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2645
   6360#: ../plug-ins/common/postscript.c:3185
   6361#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2650
  62876362msgid "Layers"
  62886363msgstr "Слоеве"
  62896364
  6290 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3143
   6365#: ../plug-ins/common/postscript.c:3187
  62916366msgid "Images"
  62926367msgstr "Изображения"
  62936368
  6294 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3146
   6369#: ../plug-ins/common/postscript.c:3190
  62956370msgid "Open as"
  62966371msgstr "Отваряне като"
  62976372
  6298 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3150
   6373#: ../plug-ins/common/postscript.c:3194
  62996374msgid "Try Bounding Box"
  63006375msgstr "Опит с ограждаща кутия"
  63016376
  63026377#. Colouring
  6303 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3163
   6378#: ../plug-ins/common/postscript.c:3207
  63046379msgid "Coloring"
  63056380msgstr "Оцветяване"
  63066381
  6307 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3167
   6382#: ../plug-ins/common/postscript.c:3211
  63086383msgid "B/W"
  63096384msgstr "Ч/Б"
  63106385
  6311 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3168 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:419
   6386#: ../plug-ins/common/postscript.c:3212 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:214
   6387#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:419
  63126388msgid "Gray"
  63136389msgstr "Сиво"
  63146390
  6315 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3169 ../plug-ins/common/xpm.c:468
   6391#: ../plug-ins/common/postscript.c:3213 ../plug-ins/common/xpm.c:468
  63166392#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:48
  6317 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:151
   6393#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:152
   6394#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:213
  63186395msgid "Color"
  63196396msgstr "Цвят"
  63206397
  6321 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3170 ../plug-ins/fits/fits.c:1007
   6398#: ../plug-ins/common/postscript.c:3214 ../plug-ins/fits/fits.c:1014
  63226399msgid "Automatic"
  63236400msgstr "Автоматично"
  63246401
  6325 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3180
   6402#: ../plug-ins/common/postscript.c:3224
  63266403msgid "Text antialiasing"
  63276404msgstr "Заглаждане на текста"
  63286405
  6329 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3185 ../plug-ins/common/postscript.c:3197
   6406#: ../plug-ins/common/postscript.c:3229 ../plug-ins/common/postscript.c:3241
  63306407msgid "Weak"
  63316408msgstr "Слабо"
  63326409
  6333 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3186 ../plug-ins/common/postscript.c:3198
   6410#: ../plug-ins/common/postscript.c:3230 ../plug-ins/common/postscript.c:3242
  63346411msgid "Strong"
  63356412msgstr "Силно"
  63366413
  6337 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3192
   6414#: ../plug-ins/common/postscript.c:3236
  63386415msgid "Graphic antialiasing"
  63396416msgstr "Заглаждане на графиките"
  63406417
  6341 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3270
   6418#: ../plug-ins/common/postscript.c:3314
  63426419msgid "Save as PostScript"
  63436420msgstr "Запазване както PostScript"
  63446421
  63456422#. Image Size
  6346 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3301
   6423#: ../plug-ins/common/postscript.c:3345
   6424#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:202
  63476425msgid "Image Size"
  63486426msgstr "Размер на изображението"
  63496427
  6350 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3350
   6428#: ../plug-ins/common/postscript.c:3394
  63516429msgid "_Keep aspect ratio"
  63526430msgstr "_Запазване на пропорцията"
  63536431
  6354 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3356
   6432#: ../plug-ins/common/postscript.c:3400
  63556433msgid ""
  63566434