Changeset 1146


Ignore:
Timestamp:
May 29, 2007, 12:49:25 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1303@kochinka: ash | 2007-05-28 00:50:35 +0300
bash: още поправки и уеднаквяване.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1145 r1146  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-05-24 21:40+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-05-28 00:27+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3232#: bashline.c:2947
  3333msgid "bash_execute_unix_command: cannot find keymap for command"
  34 msgstr "bash_execute_unix_command: не може да се открие подредбата на клавишите за командата"
   34msgstr ""
   35"изпълнение на команда на Юникс от bash: не може да се открие клавишната подредба\n"
   36"за командата"
  3537
  3638#: bashline.c:2996
   
  4244#, c-format
  4345msgid "no closing `%c' in %s"
  44 msgstr "липсва затвярящ знак „%c“ в %s"
   46msgstr "в %2$s липсва затвярящ знак „%1$c“"
  4547
  4648#: bashline.c:3059
  4749#, c-format
  4850msgid "%s: missing colon separator"
  49 msgstr "%s: разделителят двоеточие липсва"
   51msgstr "%s: разделителят двуеточие липсва"
  5052
  5153#: builtins/bind.def:194
   
  6264#, c-format
  6365msgid "`%s': cannot unbind"
  64 msgstr "„%s“: не може да се премахне"
   66msgstr "„%s“: не може да се премахне присвояване"
  6567
  6668#: builtins/bind.def:283
   
  9799#: builtins/caller.def:134
  98100msgid "Without EXPR, returns returns \"$line $filename\".  With EXPR,"
  99 msgstr "Без ИЗРАЗ връща \"$ред $име_на_файл\".  С ИЗРАЗ връща"
   101msgstr "Без ИЗРАЗ връща „$ред $име_на_файл“.  С ИЗРАЗ връща"
  100102
  101103#: builtins/caller.def:135
   
  113115#: builtins/caller.def:139
  114116msgid "current one; the top frame is frame 0."
  115 msgstr "трябва да се върнат. Последното извикване е ."
   117msgstr "трябва да се върнат. Последното извикване е 0."
  116118
  117119#: builtins/cd.def:203
  118120msgid "HOME not set"
  119 msgstr "Променливата HOME не зададена"
   121msgstr "Променливата $HOME не зададена"
  120122
  121123#: builtins/cd.def:215
  122124msgid "OLDPWD not set"
  123 msgstr "Променливата OLDPWD не е зададена"
   125msgstr "Променливата $OLDPWD не е зададена"
  124126
  125127#: builtins/common.c:133 test.c:921
   
  180182#, c-format
  181183msgid "%s: %s out of range"
  182 msgstr "%s: %s извън интервала на допустимите стойности"
   184msgstr "%s: %s е извън допустимия интервал"
  183185
  184186#: builtins/common.c:230 builtins/common.c:232
  185187msgid "argument"
  186 msgstr "аргумент"
   188msgstr "аргументът"
  187189
  188190#: builtins/common.c:232
  189191#, c-format
  190192msgid "%s out of range"
  191 msgstr "%s извън интервала на допустимите стойности"
   193msgstr "%s е извън допустимия интервал"
  192194
  193195#: builtins/common.c:240
   
  208210#, c-format
  209211msgid "%s: restricted"
  210 msgstr "%s: ограничен"
   212msgstr "%s: ограничена обвивка"
  211213
  212214#: builtins/common.c:262
  213215msgid "restricted"
  214 msgstr "ограничен"
   216msgstr "ограничена обвивка"
  215217
  216218#: builtins/common.c:270
   
  302304#, c-format
  303305msgid "%s: not a regular file"
  304 msgstr "%s: не е обиновен файл"
   306msgstr "%s: не е обикновен файл"
  305307
  306308#: builtins/evalfile.c:142
   
  371373msgid ""
  372374"no help topics match `%s'.  Try `help help' or `man -k %s' or `info %s'."
  373 msgstr "няма теми в помощта, които да отговарят на „%s“.  Опитайте с „help help“, „man -k %s“ или „info %s“."
   375msgstr ""
   376"няма теми в помощта, които да отговарят на „%s“.  Опитайте с\n"
   377"„help help“, „man -k %s“ или „info %s“."
  374378
  375379#: builtins/help.def:164
   
  390394"Тези команди на интерпретатора са дефинирани вътрешно.\n"
  391395"Напишете „help“, за да видите списъка.\n"
  392 "Напишете „help име_на_функция“ за повече информация за съответната функция.\n"
   396"Напишете „help ИМЕ_НА_ФУНКЦИЯ“ за повече информация за съответната функция.\n"
  393397"Напишете „info bash“ за повече информация за обвивката като цяло.\n"
  394398"Напишете „man -k“ или „info“ за повече информация за командите извън списъка.\n"
  395399"\n"
  396 вездичка (*) до името на комнанда, означава, че тя е изключена.\n"
   400накът звездичка „*“ до името на команда означава, че тя е изключена.\n"
  397401"\n"
  398402
   
  417421#, c-format
  418422msgid "%s: arguments must be process or job IDs"
  419 msgstr "%s: аргументите трябва да са процеси или идентификатори на задачи"
   423msgstr "%s: аргументите трябва да са идентификатори на процеси или задачи"
  420424
  421425#: builtins/kill.def:250
   
  447451#: builtins/pushd.def:440
  448452msgid "<no current directory>"
  449 msgstr "<няма текуща директория>"
   453msgstr "«няма текуща директория»"
  450454
  451455#: builtins/pushd.def:657
   
  467471#: builtins/pushd.def:662
  468472msgid "of directories which are relative to your home directory.  This means"
  469 msgstr "на директориите, които са относителни към домашната ви директория.  Това"
   473msgstr "на директориите, които са относителни спрямо домашната ви директория.  Това"
  470474
  471475#: builtins/pushd.def:663
   
  479483#: builtins/pushd.def:665
  480484msgid "prepending the directory name with its position in the stack.  The -p"
  481 msgstr "пред всяка се отпечатва мястото й в стека.  Опцията „-p“ прави същото, без да"
   485msgstr "пред всяка се отпечатва мястото ѝ в стека.  Опцията „-p“ прави същото, без да"
  482486
  483487#: builtins/pushd.def:666
   
  491495#: builtins/pushd.def:669
  492496msgid "+N   displays the Nth entry counting from the left of the list shown by"
  493 msgstr "+N   показва N-ия елемент отляво в списъка показван от"
   497msgstr "+N    показва N-тия елемент отляво в списъка показван от"
  494498
  495499#: builtins/pushd.def:670 builtins/pushd.def:673
  496500msgid "     dirs when invoked without options, starting with zero."
  497 msgstr "     командата „dirs“, когато е стартирана без опции.  Брои се от 0."
   501msgstr "      командата „dirs“, когато е стартирана без опции.  Брои се от 0."
  498502
  499503#: builtins/pushd.def:672
  500504msgid ""
  501505"-N   displays the Nth entry counting from the right of the list shown by"
  502 msgstr "-N   показва N-ия елемент отдясно в списъка показван от"
   506msgstr "-N    показва N-тия елемент отдясно в списъка показван от"
  503507
  504508#: builtins/pushd.def:678
  505509msgid "Adds a directory to the top of the directory stack, or rotates"
  506 msgstr "Добявя директория в стека на директориите или превърта стека"
   510msgstr "Добявя директория в стека на директориите или превърта стека,"
  507511
  508512#: builtins/pushd.def:679
   
  516520#: builtins/pushd.def:682
  517521msgid "+N   Rotates the stack so that the Nth directory (counting"
  518 msgstr "+N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои"
   522msgstr "+N    Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои"
  519523
  520524#: builtins/pushd.def:683
  521525msgid "     from the left of the list shown by `dirs', starting with"
  522 msgstr "     от лявата страна на списъка, показан от комадата „dirs“"
   526msgstr "      от лявата страна на списъка, показан от комадата „dirs“"
  523527
  524528#: builtins/pushd.def:684 builtins/pushd.def:688
  525529msgid "     zero) is at the top."
  526 msgstr "      като се почва от 0) да е най-отгоре."
   530msgstr "       като се почва от 0) да е най-отгоре."
  527531
  528532#: builtins/pushd.def:686
  529533msgid "-N   Rotates the stack so that the Nth directory (counting"
  530 msgstr "-N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои"
   534msgstr "-N    Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои"
  531535
  532536#: builtins/pushd.def:687
  533537msgid "     from the right of the list shown by `dirs', starting with"
  534 msgstr "     от дясната страна на списъка, показан от комадата „dirs“"
   538msgstr "      от дясната страна на списъка, показан от комадата „dirs“"
  535539
  536540#: builtins/pushd.def:690
  537541msgid "-n   suppress the normal change of directory when adding directories"
  538 msgstr "-n   подтискане на нормлното преминаване към директория при"
   542msgstr "-n    подтискане на нормлното преминаване към директория при"
  539543
  540544#: builtins/pushd.def:691
  541545msgid "     to the stack, so only the stack is manipulated."
  542 msgstr "      добавянето на директории към стека, така че се променя само той."
   546msgstr "       добавянето на директории към стека, така че се променя само той."
  543547
  544548#: builtins/pushd.def:693
  545549msgid "dir  adds DIR to the directory stack at the top, making it the"
  546 msgstr "dir  добавя ДИР най-отгоре в стека на директориите, като я прави"
   550msgstr "dir   добавя ДИР най-отгоре в стека на директориите, като я прави"
  547551
  548552#: builtins/pushd.def:694
  549553msgid "     new current working directory."
  550 msgstr "     новата текуща работна директория."
   554msgstr "      новата текуща работна директория."
  551555
  552556#: builtins/pushd.def:696 builtins/pushd.def:716
   
  568572#: builtins/pushd.def:705
  569573msgid "+N   removes the Nth entry counting from the left of the list"
  570 msgstr "+N   премахва N-тия елемент като се брои отляво в списъка"
   574msgstr "+N    премахва N-тия елемент като се брои отляво в списъка"
  571575
  572576#: builtins/pushd.def:706
  573577msgid "     shown by `dirs', starting with zero.  For example: `popd +0'"
  574 msgstr "     показван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd +0“"
   578msgstr "      показван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd +0“"
  575579
  576580#: builtins/pushd.def:707
  577581msgid "     removes the first directory, `popd +1' the second."
  578 msgstr "     премахва първата директория, „popd +1“ - втората."
   582msgstr "      премахва първата директория, „popd +1“ - втората."
  579583
  580584#: builtins/pushd.def:709
  581585msgid "-N   removes the Nth entry counting from the right of the list"
  582 msgstr "-N   премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка"
   586msgstr "-N    премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка"
  583587
  584588#: builtins/pushd.def:710
  585589msgid "     shown by `dirs', starting with zero.  For example: `popd -0'"
  586 msgstr "     показван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd -0“"
   590msgstr "      показван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd -0“"
  587591
  588592#: builtins/pushd.def:711
  589593msgid "     removes the last directory, `popd -1' the next to last."
  590 msgstr "     премахва последната директория, „popd -1“ - предпоследната."
   594msgstr "      премахва последната директория, „popd -1“ - предпоследната."
  591595
  592596#: builtins/pushd.def:713
  593597msgid "-n   suppress the normal change of directory when removing directories"
  594 msgstr "-n   подтискане на нормлното преминаване към директория при премахването на"
   598msgstr "-n    подтискане на нормлното преминаване към директория при премахването на"
  595599
  596600#: builtins/pushd.def:714
  597601msgid "     from the stack, so only the stack is manipulated."
  598 msgstr "     директории от стека, така че се променя само той."
   602msgstr "      директории от стека, така че се променя само той."
  599603
  600604#: builtins/read.def:211
   
  639643#, c-format
  640644msgid "%s: not an array variable"
  641 msgstr "%s: не е променлива-масив"
   645msgstr "%s: не е променлива за масив"
  642646
  643647#: builtins/setattr.def:166
   
  747751#: error.c:173
  748752msgid "Aborting..."
  749 msgstr "Преустановяване..."
   753msgstr "Преустановяване"
  750754
  751755#: error.c:260
   
  760764#: error.c:406
  761765msgid "bad command type"
  762 msgstr "неправилен ви команда"
   766msgstr "неправилен вид команда"
  763767
  764768#: error.c:407
   
  768772#: error.c:408
  769773msgid "bad jump"
  770 msgstr "лош скок"
   774msgstr "неправилен преход"
  771775
  772776#: error.c:446
   
  787791#, c-format
  788792msgid "TIMEFORMAT: `%c': invalid format character"
  789 msgstr "TIMEFORMAT: „%c“: грешен форматиращ знак"
   793msgstr "в променливата $TIMEFORMAT: „%c“: грешен форматиращ знак"
  790794
  791795#: execute_cmd.c:3551
   
  812816#, c-format
  813817msgid "cannot duplicate fd %d to fd %d"
  814 msgstr "файловият дескриптор %d не може да се копира като дескриптор %d"
   818msgstr "файловият дескриптор %d не може да се дублира като дескриптор %d"
  815819
  816820#: expr.c:240
  817821msgid "expression recursion level exceeded"
  818 msgstr "максималният борой нива за рекурсия в израз бяха преминати"
   822msgstr "максималният брой нива за рекурсия в израз бяха преминати"
  819823
  820824#: expr.c:264
  821825msgid "recursion stack underflow"
  822 msgstr "преизпразване на стека за рекурсии"
   826msgstr "отрицателно препълване на стека за рекурсии"
  823827
  824828#: expr.c:375
   
  828832#: expr.c:415
  829833msgid "attempted assignment to non-variable"
  830 msgstr "опита за присвояване на стойност на нещо, което не е променлива"
   834msgstr "опит за присвояване на стойност на нещо, което не е променлива"
  831835
  832836#: expr.c:436 expr.c:441 expr.c:751
   
  848852#: expr.c:821
  849853msgid "identifier expected after pre-increment or pre-decrement"
  850 msgstr "очаква се идентификатор след прдварително увеличаване или намаляване"
   854msgstr "очаква се идентификатор след предварително увеличаване или намаляване"
  851855
  852856#: expr.c:849
   
  882886#, c-format
  883887msgid "save_bash_input: buffer already exists for new fd %d"
  884 msgstr "save_bash_input: вече съществува буфер за новия файлов дескриптор %d"
   888msgstr "запазване на входа на bash: вече съществува буфер за новия файлов дескриптор %d"
  885889
  886890#: jobs.c:923
   
  892896#, c-format
  893897msgid "describe_pid: %ld: no such pid"
  894 msgstr "describe_pid: %ld: няма такъв идентификатор на процес"
   898msgstr "описателен идентификатор на процес: %ld: няма такъв идентификатор на процес"
  895899
  896900#: jobs.c:1981 nojobs.c:648
   
  902906#, c-format
  903907msgid "wait_for: No record of process %ld"
  904 msgstr "изчакване за: липсват данни за процес с идентификатор %ld"
   908msgstr "изчакване: липсват данни за процес с идентификатор %ld"
  905909
  906910#: jobs.c:2435
  907911#, c-format
  908912msgid "wait_for_job: job %d is stopped"
  909 msgstr "wait_for_job: задачата %d е спряна"
   913msgstr "изчакване на задача: задачата %d е спряна"
  910914
  911915#: jobs.c:2657
   
  926930#, c-format
  927931msgid "malloc: failed assertion: %s\n"
  928 msgstr "malloc: грешно предоположение: %s\n"
   932msgstr "заделяне на памет: грешно предоположение: %s\n"
  929933
  930934#: lib/malloc/malloc.c:314
   
  935939msgstr ""
  936940"\r\n"
  937 "malloc: %s:%d: позакърпено предположение\r\n"
   941"заделяне на памет: %s:%d: предположението е отпечатано\r\n"
  938942
  939943#: lib/malloc/malloc.c:740
  940944msgid "malloc: block on free list clobbered"
  941 msgstr "malloc: блок в списъка със свободни блокове е бил премазан"
   945msgstr "заделяне на памет: блок в списъка със свободни блокове е зает или неподходящ"
  942946
  943947#: lib/malloc/malloc.c:817
  944948msgid "free: called with already freed block argument"
  945 msgstr "free: извикана е с блоков аргумент, който вече е изчистен"
   949msgstr "изчистване на памет: извикано е с блоков аргумент, който вече е изчистен"
  946950
  947951#: lib/malloc/malloc.c:820
  948952msgid "free: called with unallocated block argument"
  949 msgstr "free: извикана е с незаделен блоков аргумент"
   953msgstr "изчистване на памет: извикано е с незаделен блоков аргумент"
  950954
  951955#: lib/malloc/malloc.c:839
  952956msgid "free: underflow detected; mh_nbytes out of range"
  953 msgstr "free: открито е преизпразване с mh_nbytes извън обхвата"
   957msgstr ""
   958"изчистване на памет: открито е отрицателно препълване с mh_nbytes извън\n"
   959"допустимия интервал"
  954960
  955961#: lib/malloc/malloc.c:845
  956962msgid "free: start and end chunk sizes differ"
  957 msgstr "free: размерите на началната и крайната области се различават"
   963msgstr "изчистване на памет: късовете на началната и крайната области се различават"
  958964
  959965#: lib/malloc/malloc.c:942
  960966msgid "realloc: called with unallocated block argument"
  961 msgstr "realloc: извикана е с аргумент с незаделен блок"
   967msgstr "презаделяне: извикано е с аргумент с незаделен блок"
  962968
  963969#: lib/malloc/malloc.c:957
  964970msgid "realloc: underflow detected; mh_nbytes out of range"
  965 msgstr "realloc: открито е преизпразване с mh_nbytes извън обхвата"
   971msgstr "презаделяне: открито е преизпразване с mh_nbytes извън допустимия интервал"
  966972
  967973#: lib/malloc/malloc.c:963
  968974msgid "realloc: start and end chunk sizes differ"
  969 msgstr "realloc: размерите на началната и крайната области се различават"
   975msgstr "презаделяне: късовете на началната и крайната области се различават"
  970976
  971977#: lib/malloc/table.c:175
  972978msgid "register_alloc: alloc table is full with FIND_ALLOC?\n"
  973 msgstr "register_alloc: таблицата за заделянията е пълна с FIND_ALLOC?\n"
   979msgstr "регистриране на презаделяне: таблицата за заделянията е пълна с FIND_ALLOC?\n"
  974980
  975981#: lib/malloc/table.c:182
  976982#, c-format
  977983msgid "register_alloc: %p already in table as allocated?\n"
  978 msgstr "register_alloc: %p вече е в таблицата като заделен?\n"
   984msgstr "регистриране на презаделяне: %p вече е в таблицата като заделен?\n"
  979985
  980986#: lib/malloc/table.c:218
  981987#, c-format
  982988msgid "register_free: %p already in table as free?\n"
  983 msgstr "register_alloc: %p вече е в таблицата като свободен?\n"
   989msgstr "регистриране на свободни: %p вече е в таблицата като свободен?\n"
  984990
  985991#: lib/malloc/watch.c:46
   
  10061012#, c-format
  10071013msgid "malloc: watch alert: %p %s "
  1008 msgstr "malloc: предупреждение при наблюдение: %p %s "
   1014msgstr "заделяне на памет: предупреждение при наблюдение: %p %s "
  10091015
  10101016#: lib/sh/fmtulong.c:101
   
  10421048#, c-format
  10431049msgid "The mail in %s has been read\n"
  1044 msgstr "Пощата %s вече е прочетена\n"
   1050msgstr "Пощата в %s вече е прочетена\n"
  10451051
  10461052#: make_cmd.c:322
  10471053msgid "syntax error: arithmetic expression required"
  1048 msgstr "синтактична греша: изсква се аритметичен израз"
   1054msgstr "синтактична грешка: изсква се аритметичен израз"
  10491055
  10501056#: make_cmd.c:324
  10511057msgid "syntax error: `;' unexpected"
  1052 msgstr "синтактична греша: неочакван знак „;“"
   1058msgstr "синтактична грешка: неочакван знак „;“"
  10531059
  10541060#: make_cmd.c:325
   
  10601066#, c-format
  10611067msgid "make_here_document: bad instruction type %d"
  1062 msgstr "вътрешен документ с <<: неправилен вид инструкция %d"
   1068msgstr "вътрешен документ с „<<“: неправилен вид инструкция %d"
  10631069
  10641070#: make_cmd.c:736
  10651071#, c-format
  10661072msgid "make_redirection: redirection instruction `%d' out of range"
  1067 msgstr "пренасочване: инструкцията за пренасочване „%d“ е извън допустимите стойности"
   1073msgstr "пренасочване: инструкцията за пренасочване „%d“ е извън допустимия интервал"
  10681074
  10691075#: parse.y:2747
   
  11711177#, c-format
  11721178msgid "progcomp_insert: %s: NULL COMPSPEC"
  1173 msgstr "вмъкване на завършване на команда: %s специфициране на команда, което е NULL"
   1179msgstr "вмъкване на завършване на команда: %s указване на команда, което е NULL"
  11741180
  11751181#: print_cmd.c:264
   
  11811187#, c-format
  11821188msgid "cprintf: `%c': invalid format character"
  1183 msgstr "cprintf: „%c“: неправилен форматиращ знак"
   1189msgstr "отпечатване: „%c“: неправилен форматиращ знак"
  11841190
  11851191#: redir.c:99
  11861192msgid "file descriptor out of range"
  1187 msgstr "файловият дескриптор е извън допустимите стойности"
   1193msgstr "файловият дескриптор е извън допустимия интервал"
  11881194
  11891195#: redir.c:141
   
  12001206#, c-format
  12011207msgid "%s: restricted: cannot redirect output"
  1202 msgstr "%s: поради ограничение: изходът не може да се пренсочи"
   1208msgstr "%s: поради ограничение изходът не може да се пренасочи"
  12031209
  12041210#: redir.c:155
  12051211#, c-format
  12061212msgid "cannot create temp file for here document: %s"
  1207 msgstr "не може да се създаде временен файл за вътрешен документ с <<: %s"
   1213msgstr "не може да се създаде временен файл за вътрешен документ с „<<“: %s"
  12081214
  12091215#: redir.c:509
   
  12171223#: shell.c:309
  12181224msgid "could not find /tmp, please create!"
  1219 msgstr "директорията /tmp не може да бъде открита. Създайте я!"
   1225msgstr "не е открита директорията /tmp. Създайте я!"
  12201226
  12211227#: shell.c:313
   
  12381244"\t%s [GNU long option] [option] script-file ...\n"
  12391245msgstr ""
  1240 "Употреба:        %s [дълга опция на GNU] [опция] ...\n"
  1241 "                 %s [дълга опция на GNU] [опция] файл-скрипт ...\n"
   1246"Употреба:    %s [дълга опция на GNU] [опция] …\n"
   1247"             %s [дълга опция на GNU] [опция] файл-скрипт …\n"
  12421248
  12431249#: shell.c:1735
   
  12511257#: shell.c:1740
  12521258msgid "\t-irsD or -c command or -O shopt_option\t\t(invocation only)\n"
  1253 msgstr "        -irsD или -c команда, или -O къса_опция            (само при стартиране)\n"
   1259msgstr "    -irsD или -c команда, или -O къса_опция        (само при стартиране)\n"
  12541260
  12551261#: shell.c:1755
  12561262#, c-format
  12571263msgid "\t-%s or -o option\n"
  1258 msgstr "        -%s или -o опция\n"
   1264msgstr "    -%s или -o опция\n"
  12591265
  12601266#: shell.c:1761
  12611267#, c-format
  12621268msgid "Type `%s -c \"help set\"' for more information about shell options.\n"
  1263 msgstr "Въведете „%s -c \"help set\"“ за повече информация за опциите на обвивката.\n"
   1269msgstr "За повече информация за опциите на обвивката въведете „%s -c \"help set\"“.\n"
  12641270
  12651271#: shell.c:1762
   
  12751281#, c-format
  12761282msgid "sigprocmask: %d: invalid operation"
  1277 msgstr "sigprocmask: %d: невалидна операция"
   1283msgstr "маска за обработката на сигнали: %d: невалидна операция"
  12781284
  12791285#: subst.c:1123
   
  13151321msgstr ""
  13161322"именованият програмен канал %s не може да се\n"
  1317 "копира като файловия дескриптор %d"
   1323"дублира като файловия дескриптор %d"
  13181324
  13191325#: subst.c:4495
   
  13271333#: subst.c:4548
  13281334msgid "command_substitute: cannot duplicate pipe as fd 1"
  1329 msgstr "заместване на команди: каналът не може да се копира като fd 1"
   1335msgstr "заместване на команди: каналът не може да се дублира като fd 1"
  13301336
  13311337#: subst.c:5013
  13321338#, c-format
  13331339msgid "%s: parameter null or not set"
  1334 msgstr "%s: параметърът е null или не е зададен"
   1340msgstr "%s: аргументът е null или не е зададен"
  13351341
  13361342#: subst.c:5287
   
  13931399#, c-format
  13941400msgid "run_pending_traps: bad value in trap_list[%d]: %p"
  1395 msgstr "при стартиране на предстоящите капани: неправилна стойност в trap_list[%d]: %p"
   1401msgstr "стартиране на предстоящите капани: неправилна стойност в trap_list[%d]: %p"
  13961402
  13971403#: trap.c:313
   
  14001406"run_pending_traps: signal handler is SIG_DFL, resending %d (%s) to myself"
  14011407msgstr ""
  1402 "при стартиране на предстоящите капани: обработката на сигнали е SIG_DFL.\n"
   1408"стартиране на предстоящите капани: обработката на сигнали е SIG_DFL.\n"
  14031409"%d (%s) е преизпратено на текущата обвивка"
  14041410
   
  14201426#: variables.c:1651
  14211427msgid "make_local_variable: no function context at current scope"
  1422 msgstr "създаване на локална променлива: липсва контекст на функция в текущия обхват"
   1428msgstr ""
   1429"създаване на локална променлива: липсва контекст на функция в текущата област\n"
   1430"на видимост"
  14231431
  14241432#: variables.c:2807
  14251433msgid "all_local_variables: no function context at current scope"
  1426 msgstr "всички локални променливи: липсва контекст на функция в текущия обхват"
   1434msgstr ""
   1435"всички локални променливи: липсва контекст на функция в текущата област на\n"
   1436"видимост"
  14271437
  14281438#: variables.c:3021 variables.c:3030
   
  14511461msgid "pop_scope: head of shell_variables not a temporary environment scope"
  14521462msgstr ""
  1453 "изваждане на контекст: последният елемент структурата за променливи на обвивката\n"
   1463"изваждане на област: последният елемент структурата за променливи на обвивката\n"
  14541464"(shell_variables) не е временна област в обкръжението"
  14551465
   
  14611471#, c-format
  14621472msgid "xmalloc: cannot allocate %lu bytes (%lu bytes allocated)"
  1463 msgstr "xmalloc: %lu байта не могат да се заделят (заделени са %lu байта)"
   1473msgstr ""
   1474"заделяне на памет: %lu байта не могат да се заделят (заделени са\n"
   1475"%lu байта)"
  14641476
  14651477#: xmalloc.c:95
  14661478#, c-format
  14671479msgid "xmalloc: cannot allocate %lu bytes"
  1468 msgstr "xmalloc: %lu байта не могат да се заделят"
   1480msgstr "заделяне на памет: %lu байта не могат да се заделят"
  14691481
  14701482#: xmalloc.c:115
  14711483#, c-format
  14721484msgid "xrealloc: cannot reallocate %lu bytes (%lu bytes allocated)"
  1473 msgstr "xrealloc: %lu байта не могат да се заделят наново (заделени са %lu байта)"
   1485msgstr ""
   1486"презаделяне на памет: %lu байта не могат да се заделят наново (заделени са\n"
   1487"%lu байта)"
  14741488
  14751489#: xmalloc.c:117
  14761490#, c-format
  14771491msgid "xrealloc: cannot allocate %lu bytes"
  1478 msgstr "xrealloc: %lu байта не могат да се заделят"
   1492msgstr "презаделяне на памет: %lu байта не могат да се заделят"
  14791493
  14801494#: xmalloc.c:151
  14811495#, c-format
  14821496msgid "xmalloc: %s:%d: cannot allocate %lu bytes (%lu bytes allocated)"
  1483 msgstr "xmalloc: %s:%d: %lu байта не могат да се заделят (заделени са %lu байта)"
   1497msgstr ""
   1498"заделяне на памет: %s:%d: %lu байта не могат да се заделят (заделени са\n"
   1499"%lu байта)"
  14841500
  14851501#: xmalloc.c:153
  14861502#, c-format
  14871503msgid "xmalloc: %s:%d: cannot allocate %lu bytes"
  1488 msgstr "xmalloc: %s:%d: %lu байта не могат да се заделят"
   1504msgstr "заделяне на памет: %s:%d: %lu байта не могат да се заделят"
  14891505
  14901506#: xmalloc.c:175
  14911507#, c-format
  14921508msgid "xrealloc: %s:%d: cannot reallocate %lu bytes (%lu bytes allocated)"
  1493 msgstr "xrealloc: %s:%d: %lu байта не могат да се заделят (заделени са %lu байта)"
   1509msgstr "презаделяне на памет: %s:%d: %lu байта не могат да се заделят (заделени са %lu байта)"
  14941510
  14951511#: xmalloc.c:177
  14961512#, c-format
  14971513msgid "xrealloc: %s:%d: cannot allocate %lu bytes"
  1498 msgstr "xrealloc: %s:%d: %lu байта не могат да се заделят"
   1514msgstr "презаделяне на памет: %s:%d: %lu байта не могат да се заделят"
  14991515
  15001516#: builtins.c:244
   
  15091525" „alias“ без аргументи или с опцията „-p“ отпечатва списъка със синонимите във\n"
  15101526"    формат ИМЕ=СТОЙНОСТ на стандартния изход.  В противен случай за всяко ИМЕ,\n"
  1511 "    за което е зададена стойност, се дефинира синоним.  Шпация в края на\n"
   1527"    за което е зададена стойност, се дефинира синоним.  Интервал в края на\n"
  15121528"    стойност предизивква синонимно разширяване на следващата дума при\n"
  15131529"    заместването на синонима.  Командата alias връща истина, освен в случаите,\n"
   
  16051621msgstr ""
  16061622" Продължение със следващата итерация от цикъл ползващ FOR, WHILE или UNTIL.\n"
  1607 "    Ако е указан N, се продължава от N-ия обхващащ цикъл."
   1623"    Ако е указан N, се продължава от N-тия обхващащ цикъл."
  16081624
  16091625#: builtins.c:311
   
  16531669msgstr ""
  16541670" Смяна на текущата директория да е ДИРЕКТОРИЯ.  Променливата $HOME е\n"
  1655 "    стандартната директория.  Променливата CDPATH определя пътя за търсене\n"
  1656 "    на директории, които могат да съдържат ДИРЕКТОРИЯта.  Директориите в CDPATH\n"
   1671"    стандартната директория.  Променливата $CDPATH определя пътя за търсене\n"
   1672"    на директории, които могат да съдържат ДИРЕКТОРИЯта.  Директориите в $CDPATH\n"
  16571673"    са разделени с „:“.  Липсващо име на директория означава текущата\n"
  16581674"    директория, т.е. „.“. Ако името на ДИРЕКТОРИЯта започва с наклонена черта\n"
  1659 "    „/“, CDPATH не се ползва.  Ако директорията не е открита, но е зададена\n"
   1675"    „/“, $CDPATH не се ползва.  Ако директорията не е открита, но е зададена\n"
  16601676"    опцията на обвивката „cdable_vars“, то думата се пробва като име на\n"
  1661 "    променлива.  Ако променливата има стойност, то се директорията се сменя\n"
   1677"    променлива.  Ако променливата има стойност, то директорията се сменя\n"
  16621678"    към стойността на таи променлива.  Опцията „-P“ налага използването на\n"
  16631679"    фактическата подредба на директориите, вместо да се следват символните\n"
   
  16701686"    makes pwd follow symbolic links."
  16711687msgstr ""
  1672 " Отпечатва текущата работна директория.  С опцията „-P“ командата pwd извежда\n"
   1688" Отпечатва текущата работна директория.  С опцията „-P“ командата „pwd“ извежда\n"
  16731689"    физическата директория - без символни връзки.  Опцията „-L“ кара командата\n"
  16741690"    pwd да следва физическите връзки."
   
  17381754"        -a    да се създадат масиви с тези ИМЕна (ако това се поддържа)\n"
  17391755"        -f    да се избира само измежду имената на фунцкиите\n"
  1740 "        -F    да се изведат имената на функциите (номера на реда и името на\n"
  1741 "                  с изходния код при изчистване на грешки) без дефинициите.\n"
   1756"        -F    да се изведат имената на функциите (с номер на реда и име на файла\n"
   1757"              с изходния код при изчистване на грешки) без дефинициите.\n"
  17421758"        -i    на ИМЕто се дава атрибут „цяло число“\n"
  17431759"        -r    маха се възможността за промяна на ИМЕната\n"
   
  17481764"    (вижте командата „let“) при първоначално присвояване.\n"
  17491765"    \n"
  1750 "    При извеждането на стойностите на променливите, „-f“ извежда имената и\n"
   1766"    При извеждането на стойностите на променливите „-f“ извежда имената и\n"
  17511767"    дефинициите на функциите.  Опцията „-F“ ограничава изведената информация\n"
  17521768"    до имената.\n"
   
  17651781"    have a visible scope restricted to that function and its children."
  17661782msgstr ""
  1767 " Създаване на локална променлива с ИМЕ и присвояване на СТОЙНОСТ.  LOCAL може\n"
   1783" Създаване на локална променлива с ИМЕ и присвояване на СТОЙНОСТ.  ЛОКАЛНАта може\n"
  17681784"    да се използва само във функция.  Тя кара променливата на ИМЕ да е с област\n"
  1769 "    на видимост, която е ограничена до тази функция и наследниците й."
   1785"    на видимост, която е ограничена до тази функция и наследниците ѝ."
  17701786
  17711787#: builtins.c:431
   
  18391855"    системите, които раполагат с динамично зареждане, опцията „-f“ може да се\n"
  18401856"    използва за зареждането на нова команда вградена в обвивката от споделен\n"
  1841 "    обект с файлово оме ИМЕ_НА_ФАЙЛ.  Опцията „-d“ изтрива ресурса зареден с\n"
   1857"    обект със съответното ИМЕ_НА_ФАЙЛ.  Опцията „-d“ изтрива ресурса зареден с\n"
  18421858"    „-f“.  Ако не са зададени имена, които да не са опции, или се използва\n"
  18431859"    опцията „-p“, се извеждат имената на вградените команди.  Опцията „-a“\n"
  1844 "    означава всяка вградена да се изведе заедно с това дали е включена или\n"
  1845 "    изключена.  Опцията „-s“ ограничава изхода до „специалните“ вградени команди\n"
  1846 "    на POSIX.2.  Опцията „-s“ ивежда списъка на всички изключени вградени\n"
  1847 "    команди."
   1860"    означава всяка вградена команда да се изведе заедно с това дали е включена\n"
   1861"    или изключена.  Опцията „-s“ ограничава изхода до „специалните“ вградени\n"
   1862"    команди на POSIX.2.  Опцията „-s“ ивежда списъка на всички изключени\n"
   1863"    вградени команди."
  18481864
  18491865#: builtins.c:480
   
  18871903msgstr ""
  18881904" getopts се използва от процедурите на обвивката за анализа на позиционните\n"
  1889 "    параметри.\n"
   1905"    аргменти.\n"
  18901906"    \n"
  18911907"    НИЗът_С_ОПЦИИ съдържа знаците, които трябва да се разпознават като опции.\n"
   
  19121928"    \n"
  19131929"    „getopts“ по принцип анализира позиционните аргументи ($0 - $9), но ако са\n"
  1914 "    дадени повече параметри, те биват анализирани вместо това. //FIXME"
   1930"    дадени повече аргументи, те биват анализирани вместо това. //FIXME"
  19151931
  19161932#: builtins.c:521
   
  19261942msgstr ""
  19271943" Изпълнение на ФАЙЛ, като обвивката бива заменена с указаната програма.  Ако\n"
  1928 "    ФАЙЛът не е указан, преенасочването се извършва в тази обвивка.  Ако първaтa\n"
   1944"    ФАЙЛът не е указан, пренасочването се извършва в тази обвивка.  Ако първaтa\n"
  19291945"    опция е „-l“, нулевият аргумент подаден на ФАЙЛа e тире - подобно на това,\n"
  1930 "    което се свучва при влизане в системата.   При подаването на опцията „-c“\n"
   1946"    което се случва при влизане в системата.   При подаването на опцията „-c“\n"
  19311947"    ФАЙЛът се изпълнява с нулево (чисто) обкръжение.  Опцията „-a“ означава\n"
  19321948"    нулевият елемент от масива с аргументи (argv[0]) да е ИМЕ.  Ако ФАЙЛът не\n"
   
  19711987" „fc“ се използва, за изброяването или редактирането и повторното изпълнение на\n"
  19721988"    команди от списъка на историята.  ПЪРВИ и ПОСЛЕДЕН са номера, които могат да\n"
  1973 "    указват интервала.  Ако е зададен само ПЪРВИят аргумент,  той задава низ,\n"
  1974 "    който е началото на команда.\n"
  1975 "    \n"
  1976 "       -e РЕДАКТОР    показва редакторът, който да се използва.  Стандартно е\n"
   1989"    указват допустимия интервал.  Ако е зададен само ПЪРВИят аргумент,  той\n"
   1990"    задава низ, който е началото на команда.\n"
   1991"    \n"
   1992"       -e РЕДАКТОР    показва редактора, който да се използва.  Стандартно е\n"
  19771993"                          $FCEDIT, след това се проверява $EDITOR и накрая „vi“.\n"
  19781994"       -l             означава редовете да се покажат вместо редактират.\n"
   
  19801996"       -r             означава обратна подредба (отпред да е най-новият ред).\n"
  19811997"    \n"
  1982 "    При варианта „fc -s [ШАБЛ=ЗАМЕСТ ...] [KOMANDA]“ командата се изпълнява, като\n"
   1998"    При варианта „fc -s [ШАБЛ=ЗАМЕСТ …] [КОМАНДА]“ командата се изпълнява, като\n"
  19831999"    всяка поява на ШАБЛона се заменя със ЗАМЕСТителя.\n"
  19842000"    \n"
   
  20192035"displayed."
  20202036msgstr ""
  2021 " За всяко ИМЕ, се определя и запомня пълното име с пътя на командата.\n"
   2037" За всяко ИМЕ се определя и запомня пълното име с пътя на командата.\n"
  20222038"    Когато е указана опцията „-p“, ПЪТят се използва като пълен път за името и\n"
  20232039"    не се търси в нормалния път.  Опцията „-r“ кара обвивката да забрави всички\n"
   
  20382054msgstr ""
  20392055" Извеждане на полезна информация за вградените команди.  Ако е указан ШАБЛОН,\n"
  2040 "    се извежда информация само за командите, които напасват, в потивен случай\n"
   2056"    се извежда информация само за командите, които напасват, в противен случай\n"
  20412057"    се извежда информация за всички команди.  Опцията „-s“  ограничава\n"
  20422058"    информацията за всяка вгадена команда до кратко съобщение за\n"
  2043 "    предназанчението й."
   2059"    предназанчението ѝ."
  20442060
  20452061#: builtins.c:620
   
  20702086"    отбелязани със знака „*“, са били променени.  Аргументът N указва да се\n"
  20712087"    извеждат само N на брой реда.  Опцията „-c“ предизвиква изчистването на\n"
  2072 "    списъка като се изтриват всички елементи от него.  Опцията „-d“ изтрива\n"
  2073 "    елемента в историята намиращ се посочената ПОЗИЦИЯ. Опцията „-w“ записва\n"
   2088"    списъка, като се изтриват всички елементи от него.  Опцията „-d“ изтрива\n"
   2089"    елемента в историята намиращ се посочената ПОЗИЦИЯ.  Опцията „-w“ записва\n"
  20742090"    текущата история във файла за историята.  Опцията „-r“ означава същият файл\n"
  20752091"    да се прочете, а съдържанието му да се добави към историята.  Опцията „-a“\n"
   
  20822098"    историята. Ако той липсва, се използва файлът сочен в променливата на\n"
  20832099"    средата $HISTFILE. В противен случай се ползва „~/.bash_history“. Ако е\n"
  2084 "    зададена опцията „-s“, аргументите, които не са опции се добавят като един\n"
   2100"    зададена опцията „-s“, аргументите, които не са опции, се добавят като един\n"
  20852101"    елемент към файла с историята.  Опцията „-p“ означава да се извърши\n"
  20862102"    историческо заместване за всеки АРГУМЕНТ, а резултатът да се изведе, без\n"
  20872103"    нищо да се записва в историята на командите.\n"
  20882104"    \n"
  2089 "    Ако променливата $HISTTIMEFORMAT е зададена и не е „null“, стойността й се\n"
   2105"    Ако променливата $HISTTIMEFORMAT е зададена и не е „null“, стойността ѝ се\n"
  20902106"    използва като форматиращия низ за функцията „strftime“, за да се отбелязва\n"
  20912107"    времето свързано с всеки елемент от историята.  В противен случай времето не\n"
   
  22902306"    противен случай „read“ завършва с грешка.  Ако е зададена, стойността на\n"
  22912307"    променливата $TMOUT обозначава времето, за което трябва да се въведе редът.\n"
  2292 "    Изходният код е 0, освен ако не се срещне знак за край на файл (EOF), мине\n"
   2308"    Изходният код е 0, освен ако не се срещне знак за край на файл „EOF“, мине\n"
  22932309"    ИНТЕРВАЛът за въвеждане или е зададен неправилен файлов дескриптор като\n"
  22942310"    аргумент на „-u“."
   
  23822398"              бъдат изнесени.\n"
  23832399"    -b    Незабавно известяване на спиране на задача.\n"
  2384 "    -e    Незабавен изход, ако команда приключи команда с код, койо не е 0.\n"
   2400"    -e    Незабавен изход, ако команда приключи команда с код, който не е 0.\n"
  23852401"    -f    Изключване на генерирането на имена на файлове (чрез „*“, „?“ и т.н.).\n"
  23862402"    -h    Запомняне на местоположението на команди при търсенето им.\n"
   
  24012417"        history      включване на историята на командите\n"
  24022418"        ignoreeof    обвивката няма да излезе при откриване на знак за край на\n"
  2403 "                         файл (EOF).\n"
   2419"                         файл „EOF“.\n"
  24042420"        interactive-comments\n"
  24052421"                     позволяване на коментари в интерактивните команди\n"
   
  24452461"    Използването на „+“ вместо „-“ изключва опциите.  Тези опции могат да се\n"
  24462462"    използват и при стартирането на обвивката.  Текущото им състояние се намира\n"
  2447 "    в „$-“.  Останалите n на борй АРГументи са позиционни и се пристояват\n"
  2448 "    съответно на $1, $2,... $n.  Ако не са зададени АРГументи, се извеждат\n"
   2463"    в „$-“.  Останалите n на брой АРГументи са позиционни и се пристояват\n"
   2464"    съответно на $1, $2, $n.  Ако не са зададени АРГументи, се извеждат\n"
  24492465"    всички променливи на средата."
  24502466
   
  24952511"    функциите с тези ИМЕна.  Ако не са дадени аргументи или е използвана опцията\n"
  24962512"    „-p“, се извеждат имената, които са без възможност за промяна.  Опцията „-a“\n"
  2497 "    означава всяко име да се интерпретира като променлива масив.  Аргументът\n"
   2513"    означава всяко име да се интерпретира като променлива за масив.  Аргументът\n"
  24982514"    „--“ изключва третирането на следващите аргументи като опции."
  24992515
   
  25032519"    not given, it is assumed to be 1."
  25042520msgstr ""
  2505 " Позициционните параметри от $N+1 и нагоре съответно се преименуват на $1 и\n"
  2506 "    нагоре.  Ако N не е зададен, приема се, че е 1.    not given, it is assumed to be 1."
   2521" Позициционните аргументи от $N+1 и нагоре съответно се преименуват на $1 и\n"
   2522"    нагоре.  Ако N не е зададен, приема се, че е 1."
  25072523
  25082524#: builtins.c:877 builtins.c:886
   
  25152531" Изчитане и изпълнение на командите от ФАЙЛа и изход.  Директориите описани в\n"
  25162532"    пременливата PATH се използват за изпълнението на комадите от ФАЙЛа.  Ако\n"
  2517 "    са зададени АРГУМЕНТИ, те се превръщат в позиционни параметри при\n"
   2533"    са зададени АРГУМЕНТИ, те се превръщат в позиционни аргументи при\n"
  25182534"    изпълнението на ФАЙЛа."
  25192535
   
  25262542" Временно спиране на изпълнението на текущата обвивка до получаването на сигнала\n"
  25272543"    „SIGCONT“.  Ако е зададена опцията „-f“, се подтиска предупреждението, че\n"
  2528 "    това е входна обвивка, изпълнението й просто се спира."
   2544"    това е входна обвивка, изпълнението ѝ просто се спира."
  25292545
  25302546#: builtins.c:905
   
  28382854"    отпечатва число в осмична бройна система.  Ако е дадена опцията „-p“, а\n"
  28392855"    режимът е пропуснат, изходът може да се използва като вход.  Ако РЕЖИМът\n"
  2840 "    започва с чифра, то той се интерпретира като осмично число, в противен\n"
   2856"    започва с цифра, то той се интерпретира като осмично число, в противен\n"
  28412857"    случай е описателен низ, който се приема от командата chmod."
  28422858
   
  28742890msgstr ""
  28752891" Цикълът „for“ изпълнява последователност от команди за всеки член в списък от\n"
  2876 "    елементи.  Ако блокът „в ДУМИ ...“ не присъства, използва се „in \"$@\"“.  За\n"
   2892"    елементи.  Ако блокът „в ДУМИ “ не присъства, използва се „in \"$@\"“.  За\n"
  28772893"    всеки елемент в ДУМИте, ИМЕто се задава да е елементът и се изпълняват\n"
  28782894"    КОМАНДИте."
   
  29192935"    съответства на някоя от показаните думи, ИМЕто се задава да е тази дума.\n"
  29202936"    Ако редът е празен, отново се отпечатват ДУМИте и подсказката.  Ако се\n"
  2921 "    прочете EOF, комндата завършва.  Всяка друга стойност присвоява null на ИМЕ.\n"
  2922 "    Прочетеният ред null се запазва в променливата REPLY.  КОМАНДИте се\n"
   2937"    прочете „EOF“, комндата завършва.  Всяка друга стойност присвоява „null“ на\n"
   2938"    ИМЕ.  Прочетеният ред „null“ се запазва в променливата REPLY.  КОМАНДИте се\n"
  29232939"    изпълняват след всеки избор до изпълняването на команда за прекъсване\n"
  29242940"    (break)."
   
  29933009" Създаване на проста команда, която се извиква чрез ИМЕ, която стартира КОМАНДИ.\n"
  29943010"    Аргументите на командния ред, заедно с ИМЕто, се предават на функцията като\n"
  2995 "    $0 .. $n."
   3011"    $0 $n."
  29963012
  29973013#: builtins.c:1195
   
  31143130msgstr ""
  31153131" BASH_VERSION   Информация за версията на bash.\n"
  3116 "    CDPATH      Списък с директории разделени с двуеточие, които да се търсят\n"
  3117 "                    като аргументи за командата „cd“.\n"
  3118 "    GLOBIGNORE  Списък с шаблони на файлови имена, разделени с двуеточие, които\n"
  3119 "                    да се игнорират от заместването на пътя.\n"
   3132"    CDPATH          Списък с директории разделени с двуеточие, които да се\n"
   3133"                        търсят като аргументи за командата „cd“.\n"
   3134"    GLOBIGNORE      Списък с шаблони на файлови имена, разделени с двуеточие,\n"
   3135"                        които да се игнорират от заместването на пътя.\n"
  31203136"    HISTFILE        Името на файла, в който се съхранява историята на командите.\n"
  31213137"    HISTFILESIZE    Максималният брой редове, които горният файл може да\n"
  3122 "                    съдържа.\n"
   3138"                        съдържа.\n"
  31233139"    HISTSIZE        Максималният брой редове, които една работеща обвика може да\n"
  3124 "                    достъпи.\n"
   3140"                        достъпи.\n"
  31253141"    HOME            Пълният път до домашната ви директория.\n"
  31263142"    HOSTNAME        Името на текущата машина.\n"
  31273143"    HOSTTYPE        Видът на процесора, под който работи текущата обвивка.\n"
  31283144"    IGNOREEOF       Управлява действието на обвивката при срещането на единичен\n"
  3129 "                знак за край на файл (EOF).  Ако променливата е зададена, тя\n"
  3130 "                указва броя на знаците EOF, който могат да се срещнат\n"
  3131 "                самостоятелно на един ред, преди обвивката да завърши работа и\n"
  3132 "                излезе (стандартно е 10).  Когато променливата не е зададена,\n"
  3133 "                един EOF означава край на входящите данни.\n"
  3134 "    MACHTYPE    Низ, който описва текущата система, на която работи bash.\n"
  3135 "    MAILCHECK   Колко често, в секунди, да проверява bash за нови писма.\n"
  3136 "    MAILPATH    Списък с файлове, които bash проверява за нови писма.\n"
   3145"                        знак за край на файл „EOF“.  Ако променливата е зададена,\n"
   3146"                        тя указва броя на знаците „EOF“, който могат да се\n"
   3147"                        срещнат самостоятелно на един ред, преди обвивката да\n"
   3148"                        завърши работа и излезе (стандартно е 10).  Когато\n"
   3149"                        променливата не е зададена, един „EOF“ означава край на\n"
   3150"                        входящите данни.\n"
   3151"    MACHTYPE        Низ, който описва текущата система, на която работи bash.\n"
   3152"    MAILCHECK       Колко често, в секунди, да проверява bash за нови писма.\n"
   3153"    MAILPATH        Списък с файлове, които bash проверява за нови писма.\n"
  31373154"    OSTYPE          Версоията на Юникс, на която работи bash.\n"
  31383155"    PATH            Списък с директории, които да се претърсват за команди.\n"
  31393156"    PROMPT_COMMAND  Команда, която да се изпълнява преди отпечатването на\n"
  3140 "                    основната подсказка на командния ред.\n"
   3157"                        основната подсказка на командния ред.\n"
  31413158"    PS1             Низ за основната подсказка.\n"
  31423159"    PS2             Низ за втората подсказка.\n"
  3143 "    PWD         Пъният път и име на текущата директория.\n"
  3144 "    SHELLOPTS   Списък с включените опции на обвивката, разделени с двуеточие.\n"
   3160"    PWD             Пълният път и име на текущата директория.\n"
   3161"    SHELLOPTS       Списък с включените опции на обвивката, разделени с\n"
   3162"                        двуеточие.\n"
  31453163"    TERM            Името на текущия вид терминал.\n"
  3146 "    TIMEFORMAT  Изходният формат за статистиката за времето за изпълнение\n"
  3147 "                на команда, който се използва от запазената дума „time“.\n"
  3148 "    auto_resume     Стойност, която не е null, означава, че командна дума, която\n"
  3149 "                се появява самостоятелно на ред, първо се проверява в списъка с\n"
  3150 "                текущо спрените задачи.  Ако бъде открита там, задачата се\n"
  3151 "                пуска и се слага на преден план.  Стойност „exact“ (строго\n"
  3152 "                съвпадение) означава, че командната дума, трябва точно да\n"
  3153 "                съвпада с името на команда в списъка със спрени задачи.\n"
  3154 "                Стойност „substring“ (съвпрадение на подниз) означава, че\n"
  3155 "                командната дума трябва да е подниз на задачата.  Всяка друга\n"
  3156 "                стойност означава, че командата думата трябва да е началото на\n"
  3157 "                спряна задача.\n"
   3164"    TIMEFORMAT      Изходният формат за статистиката за времето за изпълнение\n"
   3165"                        на команда, който се използва от запазената дума „time“.\n"
   3166"    auto_resume     Стойност, която не е „null“, означава, че командна дума, която\n"
   3167"                        се появява самостоятелно на ред, първо се проверява в\n"
   3168"                        списъка с текущо спрените задачи.  Ако бъде открита там,\n"
   3169"                        задачата се пуска и се слага на преден план.  Стойност\n"
   3170"                        „exact“ (строго съвпадение) означава, че командната\n"
   3171"                        дума, трябва точно да съвпада с името на команда в\n"
   3172"                        списъка със спрени задачи.  Стойност „substring“\n"
   3173"                        (съвпадение на подниз) означава, че командната дума\n"
   3174"                        трябва да е подниз на задачата.  Всяка друга стойност\n"
   3175"                        означава, че командата думата трябва да е началото на\n"
   3176"                        спряна задача.\n"
  31583177"    histchars       Знаци, които определят бързото заместване и това по история.\n"
  3159 "                Първият знак е за заместването по история, обикновено е „!“.\n"
  3160 "                Вторият е за бързото заместване, обикновено е „^“.  Третият е за\n"
  3161 "                коментарите в историята,  обикновено е „#“.\n"
  3162 "    HISTIGNORE  Списък с шаблони, разделени с двуеточие, които указват кои\n"
  3163 "                команди да не се запазват в историята.\n"
   3178"                        Първият знак е за заместването по история, обикновено е\n"
   3179"                        „!“.  Вторият е за бързото заместване, обикновено е „^“.\n"
   3180"                        Третият е за коментарите в историята,  обикновено е „#“.\n"
   3181"    HISTIGNORE      Списък с шаблони, разделени с двуеточие, които указват кои\n"
   3182"                        команди да не се запазват в историята.\n"
  31643183
  31653184#: builtins.c:1292
   
  32283247"    последна директория.\n"
  32293248"    \n"
  3230 "    +N\tпремахва N-тия елемент като се брои отляво в списъка\n"
  3231 "    \tпоказван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd +0“\n"
  3232 "    \tпремахва първата директория, „popd +1“ - втората.\n"
  3233 "    \n"
  3234 "    -N\tпремахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка\n"
  3235 "    \tпоказван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd -0“\n"
  3236 "    \tпремахва последната директория, „popd -1“ - предпоследната.\n"
  3237 "    \n"
  3238 "    -n\tподтискане на нормлното преминаване към директория при добавянето на\n"
  3239 "    \tдиректории към стека, така че се променя само той.\n"
  3240 "    \n"
   3249"    +N  премахва N-тия елемент като се брои отляво в списъка\n"
   3250"        показван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd +0“\n"
   3251"        премахва първата директория, „popd +1“ - втората.\n"
   3252"\n"
   3253"    -N  премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка\n"
   3254"        показван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd -0“\n"
   3255"        премахва последната директория, „popd -1“ - предпоследната.\n"
   3256"\n"
   3257"    -n  подтискане на нормлното преминаване към директория при добавянето на\n"
   3258"        директории към стека, така че се променя само той.\n"
   3259"\n"
  32413260"    Стекът с директориите се визуализира с командата „dirs“."
  32423261
   
  32713290"    ред и се предхожда от номера си в стека.  Опцията „-p“ също води до поредово\n"
  32723291"    отпечатване, но без поредния номер в стека.  Опцията „-c“ изчиства стека на\n"
  3273 "    директориите като изрива всички елементи.\n"
  3274 "    \n"
  3275 "    +N  показва N-ия елемент отляво в списъка показван от\n"
   3292"    директориите като изтрива всички елементи.\n"
   3293"    \n"
   3294"    +N  показва N-тия елемент отляво в списъка показван от\n"
  32763295"        командата „dirs“, когато е стартирана без опции.  Брои се от 0.\n"
  32773296"    \n"
  3278 "    -N  показва N-ия елемент отдясно в списъка показван от\n"
   3297"    -N  показва N-тия елемент отдясно в списъка показван от\n"
  32793298"        командата „dirs“, когато е стартирана без опции.  Брои се от 0."
  32803299
   
  32913310msgstr ""
  32923311" Превключва стойностите на променливите, които управляват допълнителното\n"
  3293 "    поведение.  Опцията „-s“ позволява задаването на всеки ФЛАГ.  Опцията „-q“\n"
  3294 "    премахва всеки ФЛАГ.  Опцията „-q“ предотвратява извеждането на информация.\n"
  3295 "    Върнатият код показва дали всеки код опция е зададена или премахната. Флагът\n"
  3296 "    „-o“ ограничава ФЛАГовете до тези, които са дефинирани да се използват със\n"
  3297 "    „set -o“.  Без опции или с опцията „-p“ се извежда списъка на всички флагове\n"
   3312"    поведение.  Опцията „-s“ позволява задаването на всяка ОПЦИЯ.  Опцията „-q“\n"
   3313"    премахва всяка ОПЦИЯ.  Опцията „-q“ предотвратява извеждането на информация.\n"
   3314"    Върнатият код показва дали всяка опция е зададена или премахната. Опцията\n"
   3315"    „-o“ ограничава ОПЦИите до тези, които са дефинирани да се използват със\n"
   3316"    „set -o“.  Без опции или с опцията „-p“ се извежда списъка на всички опции\n"
  32983317"    като се показва дали са зададени или не."
  32993318
   
  33203339"    на стандартния изход; и форматиращи знакови последователности, всяка от\n"
  33213340"    които предизвиква отпечатването на следващ аргумент.  Освен стандартните\n"
  3322 "    форматирания описани във printf(1), „%b“ предизиква заместването на\n"
  3323 "    екраниранията с обратно наклонени черти в съответния аргумент, а „%q“\n"
   3341"    форматирания описани в ръководството на printf, „%b“ предизиква заместването\n"
   3342"    на екраниранията с обратно наклонени черти в съответния аргумент, а „%q“\n"
  33243343"    предизвиква цитирането на аргумента, така че да може да бъде използван като\n"
  33253344"    вход за обвивката. Ако е включена опцията „-v“, изходът се поставя в\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.