Ignore:
Timestamp:
Apr 17, 2007, 9:40:43 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1252@kochinka: ash | 2007-04-17 09:40:30 +0300
bash: още малко превод.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1116 r1120  
  11# Bulgarian translation of bash po-file.
  2 # Copyright (C) 2007, Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the bash package.
  44# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-04-15 21:20+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-04-17 09:40+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  352352#: builtins/hash.def:83
  353353msgid "hashing disabled"
  354 msgstr ""
   354msgstr "хеширането е изключено"
  355355
  356356#: builtins/hash.def:128
  357357#, c-format
  358358msgid "%s: hash table empty\n"
  359 msgstr ""
   359msgstr "%s: таблицата с хешове е празна\n"
  360360
  361361#: builtins/help.def:108
   
  491491#: builtins/pushd.def:669
  492492msgid "+N   displays the Nth entry counting from the left of the list shown by"
  493 msgstr ""
   493msgstr "+N   показва N-ия елемент отляво в списъка показван от"
  494494
  495495#: builtins/pushd.def:670 builtins/pushd.def:673
  496496msgid "     dirs when invoked without options, starting with zero."
  497 msgstr ""
   497msgstr "     командата dirs, когато е стартирана без опции.  Брои се от 0."
  498498
  499499#: builtins/pushd.def:672
  500500msgid ""
  501501"-N   displays the Nth entry counting from the right of the list shown by"
  502 msgstr ""
   502msgstr "-N   показва N-ия елемент отдясно в списъка показван от"
  503503
  504504#: builtins/pushd.def:678
  505505msgid "Adds a directory to the top of the directory stack, or rotates"
  506 msgstr ""
   506msgstr "Добявя директория в стека на директориите или превърта стека"
  507507
  508508#: builtins/pushd.def:679
  509509msgid "the stack, making the new top of the stack the current working"
  510 msgstr ""
   510msgstr "като най-горна директория става текущата директория.  Без"
  511511
  512512#: builtins/pushd.def:680
  513513msgid "directory.  With no arguments, exchanges the top two directories."
  514 msgstr ""
   514msgstr "аргументи сменя най-горните две директории."
  515515
  516516#: builtins/pushd.def:682
  517517msgid "+N   Rotates the stack so that the Nth directory (counting"
  518 msgstr ""
   518msgstr "+N   Превърта стека, така че N-тата доректория (като се брои"
  519519
  520520#: builtins/pushd.def:683
  521521msgid "     from the left of the list shown by `dirs', starting with"
  522 msgstr ""
   522msgstr "     от лявата страна на списъка, показан от комадата „dirs“"
  523523
  524524#: builtins/pushd.def:684 builtins/pushd.def:688
  525525msgid "     zero) is at the top."
  526 msgstr ""
   526msgstr "      като се брои от 0) да е най-отгоре."
  527527
  528528#: builtins/pushd.def:686
  529529msgid "-N   Rotates the stack so that the Nth directory (counting"
  530 msgstr ""
   530msgstr "-N   Превърта стека, така че N-тата доректория (като се брои"
  531531
  532532#: builtins/pushd.def:687
  533533msgid "     from the right of the list shown by `dirs', starting with"
  534 msgstr ""
   534msgstr "     от дясната страна на списъка, показан от комадата „dirs“"
  535535
  536536#: builtins/pushd.def:690
  537537msgid "-n   suppress the normal change of directory when adding directories"
  538 msgstr ""
   538msgstr "-n   подтискане на нормлното преминаване към директория при добавянето на"
  539539
  540540#: builtins/pushd.def:691
  541541msgid "     to the stack, so only the stack is manipulated."
  542 msgstr ""
   542msgstr "     директории към стека, така че се променя само той."
  543543
  544544#: builtins/pushd.def:693
  545545msgid "dir  adds DIR to the directory stack at the top, making it the"
  546 msgstr ""
   546msgstr "dir  добавя ДИР най-отгоре в стека на директориите, като я прави"
  547547
  548548#: builtins/pushd.def:694
  549549msgid "     new current working directory."
  550 msgstr ""
   550msgstr "     новата текуща работна директория."
  551551
  552552#: builtins/pushd.def:696 builtins/pushd.def:716
   
  568568#: builtins/pushd.def:705
  569569msgid "+N   removes the Nth entry counting from the left of the list"
  570 msgstr ""
   570msgstr "+N   премахва N-тия елемент като се брои отляво в списъка"
  571571
  572572#: builtins/pushd.def:706
  573573msgid "     shown by `dirs', starting with zero.  For example: `popd +0'"
  574 msgstr ""
   574msgstr "     показван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd +0“"
  575575
  576576#: builtins/pushd.def:707
  577577msgid "     removes the first directory, `popd +1' the second."
  578 msgstr ""
   578msgstr "     премахва първата директория, „popd +1“ - втората."
  579579
  580580#: builtins/pushd.def:709
  581581msgid "-N   removes the Nth entry counting from the right of the list"
  582 msgstr ""
   582msgstr "-N   премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка"
  583583
  584584#: builtins/pushd.def:710
  585585msgid "     shown by `dirs', starting with zero.  For example: `popd -0'"
  586 msgstr ""
   586msgstr "     показван от командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd -0“"
  587587
  588588#: builtins/pushd.def:711
  589589msgid "     removes the last directory, `popd -1' the next to last."
  590 msgstr ""
   590msgstr "     премахва последната директория, „popd -1“ - предпоследната."
  591591
  592592#: builtins/pushd.def:713
  593593msgid "-n   suppress the normal change of directory when removing directories"
  594 msgstr ""
   594msgstr "-n   подтискане на нормлното преминаване към директория при премахването на"
  595595
  596596#: builtins/pushd.def:714
  597597msgid "     from the stack, so only the stack is manipulated."
  598 msgstr ""
   598msgstr "     директории от стека, така че се променя само той."
  599599
  600600#: builtins/read.def:211
   
  648648#: builtins/shift.def:66 builtins/shift.def:72
  649649msgid "shift count"
  650 msgstr ""
   650msgstr "брой на преместванията"
  651651
  652652#: builtins/shopt.def:227
   
  677677
  678678#: builtins/type.def:232
  679 #, c-format
   679#, c-format, fuzzy
  680680msgid "%s is aliased to `%s'\n"
  681 msgstr ""
   681msgstr "%s е синоним на „%s“\n"
  682682
  683683#: builtins/type.def:253
   
  702702
  703703#: builtins/type.def:339
  704 #, c-format
   704#, c-format, fuzzy
  705705msgid "%s is hashed (%s)\n"
  706 msgstr ""
   706msgstr "%s е хеширан (%s)\n"
  707707
  708708#: builtins/ulimit.def:344
  709709#, c-format
  710710msgid "%s: invalid limit argument"
  711 msgstr ""
   711msgstr "%s: неправилен аргумент за ограничение"
  712712
  713713#: builtins/ulimit.def:370
   
  731731
  732732#: builtins/umask.def:226
  733 #, c-format
   733#, c-format, fuzzy
  734734msgid "`%c': invalid symbolic mode operator"
  735 msgstr ""
   735msgstr "„%c“: неправилен оператор за символен режим"
  736736
  737737#: builtins/umask.def:281
  738 #, c-format
   738#, c-format, fuzzy
  739739msgid "`%c': invalid symbolic mode character"
  740 msgstr ""
   740msgstr "„%c“: неправилен знак за символен режим"
  741741
  742742#: error.c:165
   
  877877#, c-format
  878878msgid "cannot allocate new file descriptor for bash input from fd %d"
  879 msgstr ""
   879msgstr "не може да се задели нов файлов дескриптор за вход на bash от дескриптор %d"
  880880
  881881#: input.c:239
  882882#, c-format
  883883msgid "save_bash_input: buffer already exists for new fd %d"
  884 msgstr ""
   884msgstr "save_bash_input: вече съществува буфер за новия файлов дескриптор %d"
  885885
  886886#: jobs.c:923
  887887#, c-format
  888888msgid "deleting stopped job %d with process group %ld"
  889 msgstr ""
   889msgstr "изтриване на спряната задача %d в групата процеси %ld"
  890890
  891891#: jobs.c:1308
   
  897897#, c-format
  898898msgid "wait: pid %ld is not a child of this shell"
  899 msgstr "wait: pid %ld is not a child of this shell"
   899msgstr ""
  900900
  901901#: jobs.c:2180
   
  907907#, c-format
  908908msgid "wait_for_job: job %d is stopped"
  909 msgstr ""
   909msgstr "wait_for_job: задачата %d е спряна"
  910910
  911911#: jobs.c:2657
   
  941941#: lib/malloc/malloc.c:817
  942942msgid "free: called with already freed block argument"
  943 msgstr ""
   943msgstr "free: извикана е с блоков аргумент, който вече е изчистен"
  944944
  945945#: lib/malloc/malloc.c:820
  946946msgid "free: called with unallocated block argument"
  947 msgstr ""
   947msgstr "free: извикана е с незаделен блоков аргумент"
  948948
  949949#: lib/malloc/malloc.c:839
   
  994994
  995995#: lib/malloc/watch.c:52
   996#, fuzzy
  996997msgid "just resized"
  997 msgstr ""
   998msgstr "току що преораземерени"
  998999
  9991000#: lib/malloc/watch.c:54
   
  10131014#, c-format
  10141015msgid "%s: host unknown"
  1015 msgstr ""
   1016msgstr "%s: непознах хост"
  10161017
  10171018#: lib/sh/netopen.c:165
  10181019#, c-format
  10191020msgid "%s: invalid service"
  1020 msgstr ""
   1021msgstr "%s: неправилна услуга"
  10211022
  10221023#: lib/sh/netopen.c:296
   
  10271028#: lib/sh/netopen.c:336
  10281029msgid "network operations not supported"
  1029 msgstr ""
   1030msgstr "не се поддържат мрежови операции"
  10301031
  10311032#: mailcheck.c:386
  10321033msgid "You have mail in $_"
  1033 msgstr ""
   1034msgstr "Имате поща в $_"
  10341035
  10351036#: mailcheck.c:411
  10361037msgid "You have new mail in $_"
  1037 msgstr ""
   1038msgstr "Имате нова поща в $_"
  10381039
  10391040#: mailcheck.c:427
  10401041#, c-format
  10411042msgid "The mail in %s has been read\n"
  1042 msgstr ""
   1043msgstr "Пощата %s вече е прочетена\n"
  10431044
  10441045#: make_cmd.c:322
  10451046msgid "syntax error: arithmetic expression required"
  1046 msgstr ""
   1047msgstr "синтактична греша: изсква се аритметичен израз"
  10471048
  10481049#: make_cmd.c:324
  10491050msgid "syntax error: `;' unexpected"
  1050 msgstr ""
   1051msgstr "синтактична греша: очаква се „;“"
  10511052
  10521053#: make_cmd.c:325
  10531054#, c-format
  10541055msgid "syntax error: `((%s))'"
  1055 msgstr ""
   1056msgstr "синтактична грешка: „((%s))“"
  10561057
  10571058#: make_cmd.c:566
   
  11421143#, c-format
  11431144msgid "syntax error near `%s'"
  1144 msgstr ""
   1145msgstr "синтактична грешка в близост до „%s“"
  11451146
  11461147#: parse.y:4489
  11471148msgid "syntax error: unexpected end of file"
  1148 msgstr ""
   1149msgstr "синтактична грешка: неочакван край на файл"
  11491150
  11501151#: parse.y:4489
  11511152msgid "syntax error"
  1152 msgstr ""
   1153msgstr "синтактична грешка"
  11531154
  11541155#: parse.y:4551
  11551156#, c-format
  11561157msgid "Use \"%s\" to leave the shell.\n"
  1157 msgstr ""
   1158msgstr "Използвайте „%s“, за да излезете от обвивката.\n"
  11581159
  11591160#: parse.y:4710
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.