Changeset 1109


Ignore:
Timestamp:
Apr 3, 2007, 9:53:55 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1232@kochinka: ash | 2007-04-03 09:53:36 +0300
bash: още мъничко превод.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1108 r1109  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-04-02 01:21+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-04-03 09:53+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  208208#, c-format
  209209msgid "%s: restricted"
  210 msgstr ""
   210msgstr "%s: ограничен"
  211211
  212212#: builtins/common.c:262
  213213msgid "restricted"
  214 msgstr ""
   214msgstr "ограничен"
  215215
  216216#: builtins/common.c:270
   
  227227#, c-format
  228228msgid "%s: error retrieving current directory: %s: %s\n"
  229 msgstr ""
   229msgstr "%s: грешка при получаването на текущата директория: %s: %s\n"
  230230
  231231#: builtins/common.c:550 builtins/common.c:552
  232232#, c-format
  233233msgid "%s: ambiguous job spec"
  234 msgstr ""
   234msgstr "%s: нееднозначно указана задача"
  235235
  236236#: builtins/complete.def:251
  237237#, c-format
  238238msgid "%s: invalid action name"
  239 msgstr ""
   239msgstr "%s: грешно име на действие"
  240240
  241241#: builtins/complete.def:381 builtins/complete.def:524
   
  268268#, c-format
  269269msgid "%s: cannot destroy array variables in this way"
  270 msgstr ""
   270msgstr "%s: променливите за масиви не могат да се унищожават така"
  271271
  272272#: builtins/enable.def:128 builtins/enable.def:136
   
  297297#, c-format
  298298msgid "%s: is a directory"
  299 msgstr ""
   299msgstr "%s: е директория"
  300300
  301301#: builtins/evalfile.c:134
   
  343343#, c-format
  344344msgid "%s: illegal option -- %c\n"
  345 msgstr ""
   345msgstr "%s: непозволена опция -- %c\n"
  346346
  347347#: builtins/getopt.c:110
  348348#, c-format
  349349msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
  350 msgstr ""
   350msgstr "%s: опцията изисква аргумент -- %c\n"
  351351
  352352#: builtins/hash.def:83
   
  361361#: builtins/help.def:108
  362362msgid "Shell commands matching keywords `"
  363 msgstr ""
   363msgstr "Команди на обвивката, които напасват на ключовите думи „"
  364364
  365365#: builtins/help.def:110
  366366msgid "Shell commands matching keyword `"
  367 msgstr ""
   367msgstr "Команди на обвивката, които напасват на ключовата дума „"
  368368
  369369#: builtins/help.def:138
   
  371371msgid ""
  372372"no help topics match `%s'.  Try `help help' or `man -k %s' or `info %s'."
  373 msgstr ""
   373msgstr "няма теми в помощта, които да отговарят на „%s“.  Опитайте с „help help“, „man -k %s“ или „info %s“."
  374374
  375375#: builtins/help.def:164
   
  399399#: builtins/history.def:150
  400400msgid "cannot use more than one of -anrw"
  401 msgstr ""
   401msgstr "не може да се ползва едновремено повече от една от опциите -anrw"
  402402
  403403#: builtins/history.def:182
   
  443443#: builtins/pushd.def:173
  444444msgid "no other directory"
  445 msgstr ""
   445msgstr "няма друга директория"
  446446
  447447#: builtins/pushd.def:440
  448448msgid "<no current directory>"
  449 msgstr ""
   449msgstr "<няма текуща директория>"
  450450
  451451#: builtins/pushd.def:657
  452452msgid "Display the list of currently remembered directories.  Directories"
  453 msgstr ""
   453msgstr "Показване на списъка с текущо запомнените директории.  Те биват запомнени чрез"
  454454
  455455#: builtins/pushd.def:658
  456456msgid "find their way onto the list with the `pushd' command; you can get"
  457 msgstr ""
   457msgstr "командата „pushd“.  Можете да преминете в обратен ред в списъка чрез командата"
  458458
  459459#: builtins/pushd.def:659
  460460msgid "back up through the list with the `popd' command."
  461 msgstr ""
   461msgstr "„popd“."
  462462
  463463#: builtins/pushd.def:661
  464464msgid "The -l flag specifies that `dirs' should not print shorthand versions"
  465 msgstr ""
   465msgstr "Флагът „-l“ указва, че командата „dirs“ не трябва да извежда кратката версия на"
  466466
  467467#: builtins/pushd.def:662
  468468msgid "of directories which are relative to your home directory.  This means"
  469 msgstr ""
   469msgstr "на директориите, които са относителни към домашната ви директория.  Това"
  470470
  471471#: builtins/pushd.def:663
  472472msgid "that `~/bin' might be displayed as `/homes/bfox/bin'.  The -v flag"
  473 msgstr ""
   473msgstr "означава, че вместо „~/bin“ ще бъде изведено нещо подобно на „/homes/geek/bin“."
  474474
  475475#: builtins/pushd.def:664
  476476msgid "causes `dirs' to print the directory stack with one entry per line,"
  477 msgstr ""
   477msgstr "Флагът „-v“ кара „dirs“ да извежда стека с директориите по една на ред, като"
  478478
  479479#: builtins/pushd.def:665
  480480msgid "prepending the directory name with its position in the stack.  The -p"
  481 msgstr ""
   481msgstr "пред всяка се отпечатва мястото й в стека.  Флагът „-p“ прави същото, без да"
  482482
  483483#: builtins/pushd.def:666
  484484msgid "flag does the same thing, but the stack position is not prepended."
  485 msgstr ""
   485msgstr "включва мястото на директорията в стека.  Флагът „-c“ изчиства стека с"
  486486
  487487#: builtins/pushd.def:667
  488488msgid "The -c flag clears the directory stack by deleting all of the elements."
  489 msgstr ""
   489msgstr "директориите като изтрива всичките му елементи."
  490490
  491491#: builtins/pushd.def:669
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.