Changeset 1099


Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2007, 8:03:40 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1211@kochinka: ash | 2007-03-23 08:03:06 +0200
xchat: продължавам със сливането, но това е трудничко.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/xchat.vasil.bg.po

  r1084 r1099  
  1010msgid ""
  1111msgstr ""
  12 "Project-Id-Version: xchat 2.6.x\n"
   12"Project-Id-Version: xchat 2.4.2\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: www.xchat.org\n"
  14 "POT-Creation-Date: 2007-03-16 08:06+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2007-03-16 08:22+0200\n"
  16 "Last-Translator: Vasil Vasilev <Ekspert.BG@gmail.com>\n"
  17 "Language-Team: \n"
   14"POT-Creation-Date: 2007-03-16 08:05+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2007-03-23 08:02+0200\n"
   16"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1818"MIME-Version: 1.0\n"
  1919"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  4343#: ../src/common/dcc.c:67
  4444msgid "Waiting"
  45 msgstr "Изчакване"
   45msgstr "Чакам"
  4646
  4747#. black
   
  8787#, c-format
  8888msgid "%s is offering \"%s\". Do you want to accept?"
  89 msgstr "%s предлага \"%s\". Потвърждаване?"
   89msgstr ""
  9090
  9191#: ../src/common/dcc.c:2586
   
  110110#, c-format
  111111msgid "You are being CTCP flooded from %s, ignoring %s\n"
  112 msgstr "Засипват ви CTCP заявки от %s, %s игнориране.\n"
   112msgstr "Вие сте CTCP flood-нати от %s, игнорира се %s\n"
  113113
  114114#: ../src/common/ignore.c:402
   
  116116msgid "You are being MSG flooded from %s, setting gui_auto_open_dialog OFF.\n"
  117117msgstr ""
  118 "Засипват ви със съобщения от %s, изключвам автоотварянето на диалога"
  119 "(променлива gui_auto_open_dialog).\n"
   118"Вие сте заляти(flood) със съобщения от %s, настройва се автоматичния диалог "
   119"на изключен.\n"
  120120
  121121#: ../src/common/notify.c:449
   
  131131#: ../src/common/outbound.c:72
  132132msgid "No channel joined. Try /join #<channel>\n"
  133 msgstr "Няма въведен канал. Напишете /join #<канал>\n"
   133msgstr "Не сте влезли в стая. Опитайте с /join #<стая>\n"
  134134
  135135#: ../src/common/outbound.c:78
   
  151151
  152152#: ../src/common/outbound.c:2183
   153#, fuzzy
  153154msgid "Commands Available:"
  154 msgstr "Достъпни команди:"
   155msgstr ""
   156"\n"
   157"Налични команди:\n"
   158"\n"
   159"  "
  155160
  156161#: ../src/common/outbound.c:2197
   162#, fuzzy
  157163msgid "User defined commands:"
  158 msgstr "Потребителски команди:"
   164msgstr ""
   165"Потребителски команди:\n"
   166"\n"
   167"  "
  159168
  160169#: ../src/common/outbound.c:2213
   170#, fuzzy
  161171msgid "Plugin defined commands:"
  162 msgstr "Команди от налични плъгинни:"
   172msgstr ""
   173"Потребителски команди:\n"
   174"\n"
   175"  "
  163176
  164177#: ../src/common/outbound.c:2224
   178#, fuzzy
  165179msgid "Type /HELP <command> for more information, or /HELP -l"
  166 msgstr "Въедете команда /HELP за помощ, или /HELP -l"
   180msgstr ""
   181"\n"
   182"\n"
   183"Напишете /HELP <команда> за повече информация, или /HELP -l\n"
   184"\n"
  167185
  168186#: ../src/common/outbound.c:2299
   
  173191#: ../src/common/outbound.c:3238
  174192msgid "No such plugin found.\n"
  175 msgstr "Няма такъв плъгин\n"
   193msgstr "Няма намерен такъв плъгин.\n"
  176194
  177195#: ../src/common/outbound.c:3243 ../src/fe-gtk/plugingui.c:186
  178196msgid "That plugin is refusing to unload.\n"
  179 msgstr "Плъгинът не може да се спре.\n"
   197msgstr "Този плъгин не иска да се отзарежда.\n"
  180198
  181199#: ../src/common/outbound.c:3512
  182200msgid "ADDBUTTON <name> <action>, adds a button under the user-list"
  183 msgstr "ADDBUTTON <име> <действие> - добавя бутон в потребителски бутони"
   201msgstr "ADDBUTTON <име> <действие>, добавя бутон под списъка с потребители"
  184202
  185203#: ../src/common/outbound.c:3514
  186204msgid "ALLCHAN <cmd>, sends a command to all channels you're in"
  187 msgstr ""
  188 "ALLCHAN <команда> - изпраща команда във всички канали в които сте влезли "
   205msgstr "ALLCHAN <команда>, изпраща команда към всички присъединени стаи"
  189206
  190207#: ../src/common/outbound.c:3516
  191208msgid "ALLCHANL <cmd>, sends a command to all channels you're in"
  192 msgstr "ALLCHANL <команда> -изпраща команда във всички отворени канали"
   209msgstr "ALLCHAN <команда>, изпраща команда към всички присъединени стаи"
  193210
  194211#: ../src/common/outbound.c:3518
   
  411428#: ../src/common/outbound.c:3608
  412429msgid "LASTLOG <string>, searches for a string in the buffer"
  413 msgstr "LASTLOG <низ>, търси за низ в буфера"
   430msgstr "LASTLOG <Стринг> - търси низ в буфера"
  414431
  415432#: ../src/common/outbound.c:3610
  416433msgid "LOAD [-e] <file>, loads a plugin or script"
  417 msgstr "LOAD <файл>, зарежда плъгин или скрипт"
   434msgstr "LOAD [-e] <файл> - зарежда скрипт или плъгин"
  418435
  419436#: ../src/common/outbound.c:3613
   
  435452"the 3rd person, like /me jumps)"
  436453msgstr ""
  437 "ME <action> - изпраща действие на текущия канал (действието се пише от трето "
  438 "лице, например, /me скатах се)"
   454"ME <действие>, изпраща действието към текущата стая (действията трябва да са "
   455"в трето лице. пример: /me скача)"
  439456
  440457#: ../src/common/outbound.c:3621
   
  452469#: ../src/common/outbound.c:3625
  453470msgid "MSG <nick> <message>, sends a private message"
  454 msgstr "MSG <прякор> <съобщение>, праща лично съобщение"
   471msgstr "MSG <Ник> <съобщение> - изпраща лично съобщение"
  455472
  456473#: ../src/common/outbound.c:3628
   
  463480
  464481#: ../src/common/outbound.c:3631
  465 #, fuzzy
  466482msgid "NEWSERVER [-noconnect] <hostname> [<port>]"
  467 msgstr "NEWSERVER <име на хост> [<порт>]"
   483msgstr ""
   484"NEWSERVER [-noconnect] <хост> [<порт>] - Свързване със сървъра в нов "
   485"подпрозорец"
  468486
  469487#: ../src/common/outbound.c:3632
  470488msgid "NICK <nickname>, sets your nick"
  471 msgstr "NICK <прякор>, настройва прякора ви"
   489msgstr "/NICK <Ник> - сменя вашия ник"
  472490
  473491#: ../src/common/outbound.c:3635
   
  479497"към които трябва да се реагира автоматично"
  480498
  481 #----------------------------
  482499#: ../src/common/outbound.c:3637
  483 #, fuzzy
  484500msgid ""
  485501"NOTIFY [-n network1[,network2,...]] [<nick>], displays your notify list or "
  486502"adds someone to it"
  487 msgstr "NOTIFY [<прякор>], изписва списъка с приятелчетата ти или добавя някой"
   503msgstr ""
   504"NOTIFY [-n network1[,network2,...]] [<ник>] - показва списък на "
   505"уведомяванията или ги добавя в техния ник"
  488506
  489507#: ../src/common/outbound.c:3639
  490508msgid "OP <nick>, gives chanop status to the nick (needs chanop)"
  491 msgstr "OP <прякор>, дава операторски статус на прякора (изисква същия статус)"
   509msgstr ""
   510"OP <Ник> - дава на потребител статус на оператор на канала (изисква права на "
   511"оператора)"
  492512
  493513#: ../src/common/outbound.c:3641
  494514msgid ""
  495515"PART [<channel>] [<reason>], leaves the channel, by default the current one"
  496 msgstr "PART [<стая>] [<причина>], напуска стаята, по подразбиране текущата"
   516msgstr ""
   517"PART [<Канал>] [<Причина>] - изход от канала, по подразбитане от текущия"
  497518
  498519#: ../src/common/outbound.c:3643
  499520msgid "PING <nick | channel>, CTCP pings nick or channel"
  500 msgstr "PING <прякор | стая>, CTCP пинг към прякор или стая"
   521msgstr "PING <Ник | канал> - CTCP-пинг до потребител или канал"
  501522
  502523#: ../src/common/outbound.c:3645
  503 #, fuzzy
  504524msgid "QUERY [-nofocus] <nick>, opens up a new privmsg window to someone"
  505 msgstr "QUERY <прякор>, отваря нов диалогов прозорец с някой"
   525msgstr "QUERY [-nofocus] <ник> - Започва личен разговор"
  506526
  507527#: ../src/common/outbound.c:3647
  508528msgid "QUIT [<reason>], disconnects from the current server"
  509 msgstr "QUIT [<причина>], разкача се от текущия сървър"
   529msgstr "QUIT [<причина>] - прекъсва връзката с текущия сървър"
  510530
  511531#: ../src/common/outbound.c:3649
  512532msgid "QUOTE <text>, sends the text in raw form to the server"
  513 msgstr "QUOTE <текст>, праща текста в чиста форма към сървъра"
   533msgstr "QUOTE <Текст> - изпраща текст в чист вид на сървъра"
  514534
  515535#: ../src/common/outbound.c:3652
   
  519539"reconnect to all the open servers"
  520540msgstr ""
   541"RECONNECT [-ssl] [<Сервер>] [<Порт>] [<Парола>]. Използва се само като /"
   542"RECONNECT за повторно свързване с текущ сервър, или /RECONNECT ALL за "
   543"повторно свързване със всички текущи сървъри"
  521544
  522545#: ../src/common/outbound.c:3655
   
  526549"all the open servers"
  527550msgstr ""
   551"RECONNECT [-ssl] [<Сервер>] [<Порт>] [<Парола>]. Използва се само като /"
   552"RECONNECT за повторно свързване с текущ сервър, или /RECONNECT ALL за "
   553"повторно свързване със всички текущи сървъри"
  528554
  529555#: ../src/common/outbound.c:3657
   
  532558"server"
  533559msgstr ""
  534 "RECV <текст>, праща чиста информация към X-Chat, както ако е била получена "
  535 "от IRC сървър"
   560"RECV <Текст> - изпраща данни в xchat, все едно че са получени от сървъра"
  536561
  537562#: ../src/common/outbound.c:3660
  538563msgid "SAY <text>, sends the text to the object in the current window"
  539 msgstr "SAY <текст>, праща текста към обекта в текущия прозорец"
   564msgstr "SAY <Текст> - изпраща текста до обекта в текущия прозорец"
  540565
  541566#: ../src/common/outbound.c:3661
  542567msgid "SEND <nick> [<file>]"
  543 msgstr ""
   568msgstr "SEND <ник> [<файл>] - изпраща файл по DCC"
  544569
  545570#: ../src/common/outbound.c:3664
   
  556581"default port is 6667 for normal connections, and 9999 for ssl connections"
  557582msgstr ""
  558 "SERVER [-ssl] <хост> [<порт>] [<парола>], свързва се със сървър, стандартния "
  559 "порт е 6667 за нормални връзки и 9999 за SSL връзки"
   583"SERVER [-ssl] <адрес> [<порт>] [<парола>] - свързва със сървър. Порт по "
   584"подразбиране е 6667 за обикновенна връзка и 9999 за връзка през SSL"
  560585
  561586#: ../src/common/outbound.c:3674
   
  564589"is 6667"
  565590msgstr ""
  566 "SERVER <хост> [<порт>] [<парола>], свързва се със сървър, стандартния порт е "
  567 "6667"
   591"SERVER <адрес> [<порт>] [<парола>] - свързва се съа сървъра. Порта по "
   592"подразбиране е 6667"
  568593
  569594#: ../src/common/outbound.c:3676
  570 #, fuzzy
  571595msgid "SET [-e] [-quiet] <variable> [<value>]"
  572596msgstr "SET [-quiet] <променлива> [<стойност>]"
   
  580604"TOPIC [<topic>], sets the topic if one is given, else shows the current topic"
  581605msgstr ""
  582 "TOPIC [<тема>], настройва темата ако е дадената такава, ако не-показва "
  583 "текущата"
   606"TOPIC [<тема>] - задава тема на канала, ако е указана. Иначе показва "
   607"текущуата тема"
  584608
  585609#: ../src/common/outbound.c:3684
   
  600624msgid "UNIGNORE <mask> [QUIET]"
  601625msgstr ""
   626"UNIGNORE <маска> [QUIET] - маха игнориране на съобщения от определена MASK"
  602627
  603628#: ../src/common/outbound.c:3693
   
  607632#: ../src/common/outbound.c:3694
  608633msgid "URL <url>, opens a URL in your browser"
  609 msgstr "URL <url>, отваря URL-то в браузъра ви"
   634msgstr "URL <препратка>, отваря препратката в браузъра"
  610635
  611636#: ../src/common/outbound.c:3696
   
  613638"USELECT [-a] [-s] <nick1> <nick2> etc, highlights nick(s) in channel userlist"
  614639msgstr ""
   640"USELECT [-a] [-s] <ник1> <ник2> ... - избиране ник(ове) в списък потребители"
  615641
  616642#: ../src/common/outbound.c:3699
  617643msgid "VOICE <nick>, gives voice status to someone (needs chanop)"
  618644msgstr ""
  619 "VOICE <прякор>, дава статуса \"voice\" на някой (изисква операторски статус "
  620 "в стаята)"
   645"VOICE <Ник> - дава ограничени права на някого (нужни са права поне на voice)"
  621646
  622647#: ../src/common/outbound.c:3701
   
  661686#: ../src/common/plugin.c:356 ../src/common/plugin.c:397
  662687msgid "No xchat_plugin_init symbol; is this really an xchat plugin?"
  663 msgstr "Няма xchat_plugin_init символ; това наистина ли е X-Chat плъгин?"
   688msgstr "Грешка xchat_plugin_init; сигурно ли е че плъгина е за xchat?"
  664689
  665690#: ../src/common/server.c:634
   
  668693
  669694#: ../src/common/server.c:1025
   695# Merge
  670696#, c-format
  671697msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.