Changeset 1085


Ignore:
Timestamp:
Mar 16, 2007, 8:27:35 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1182@kochinka: ash | 2007-03-16 08:26:47 +0200
anarchism: съвсем мъничко превод.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/emoglen/anarchism.bg.xml

  r835 r1085  
  165165    г.  и продълавах така в разнообразие от компютърни услуги,
  166166    инжинерство и многонационални технологически предрпиятия
  167     (#enerprises) до 1985г.  In 1975 I helped write one of the first
  168     networked e-mail systems in the United States; from 1979 I was
   167    (#enerprises) до 1985г.  През 1975 спомогнах за написването на
   168    една от първите системи за електронна поща в САЩ.  От 1979г. бях
   169    зает с проучването и разработката на висши компютърни езици за
   170    програмиране в Ай Би Ем.  Тези дейности направиха икономически
   171    възможно за мен да изучавам и  I was
  169172    engaged in research and development of advanced computer
  170173    programming languages at IBM. These activities made it
   
  378381    the econodwarf is, resist the resistance.</para>
  379382
  380     <para>Of course, this is all very well in theory. "Resist the
  381     resistance" sounds good, but we'd have a serious problem, theory
  382     notwithstanding, if the dwarf were right and we found ourselves
  383     under-producing good software because we didn't let people own it. But
  384     dwarves and droids are formalists of different kinds, and the
  385     advantage of realism is that if you start from the facts the facts are
  386     always on your side. It turns out that treating software as property
  387     makes bad software.</para>
   383    <para>Естествено, всичко това звучи много добре на теория.
   384    „Съпротивлявай се на съпротивата“ звучи добре, но ще се окажем
   385    пред сериозен проблем, каквато и да е теорията, ако открием, че не
   386    се произвежда достатъчно софтуерна стока, ако не позволяваме на
   387    хората да я притежават.  Но джуджетатат и дроидите са формалисти
   388    от различно естество, предимството на реализма е, че ако започнеш
   389    с фактитв, те винаги са на твоя страна.  Оказва се, че да се
   390    отнасяме към софтуера като съм собственост, води до правенето на
   391    лош софтуер.</para>
  388392
  389393  </section>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.