source: @ 3313

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 2774   10 years Александър Шопов Лепенки. CMYK за print.bg. Шрифтове Liberation Sans Bold и Source Sans …
gnome 3216   5 years Александър Шопов rygel: подаден в master
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 3313   3 years Александър Шопов make: подаден през робота
scripts 3259   4 years Александър Шопов bashrc: съвместимост с BSD sed (и GNU sed)
sharp 2831   9 years Александър Шопов hamster: подаден в master чрез github
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.