source:

Name Size Rev Age Author Last Change
sharp 2831   9 years Александър Шопов hamster: подаден в master чрез github
scripts 3259   3 years Александър Шопов bashrc: съвместимост с BSD sed (и GNU sed)
non-gtk 3478   28 hours Александър Шопов git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/605
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
gnome 3475   7 weeks Александър Шопов gnome-font-viewer: подаден през vertimus
administrativa 2774   9 years Александър Шопов Лепенки. CMYK за print.bg. Шрифтове Liberation Sans Bold и Source Sans …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.