source: sharp/xchat.HEAD.bg.po @ 441

Last change on this file since 441 was 441, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Премествам, зада отговарят на клоновете и да знам откъде да ги дърпам.

File size: 141.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of xchat2.
2# This file is put in the public domain.
3# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005.
4# Even though this file is set to correspond to 2.4.2
5# version it is synced with xchat HEAD. We still have to
6# work around the TP robot.
7# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: xchat 2.4.2\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2005-08-10 22:52+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2005-08-11 11:28+0300\n"
16"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
22
23#: ../src/common/cfgfiles.c:350
24msgid "Cannot create ~/.xchat2"
25msgstr "Не може да се създаде ~/.xchat2"
26
27#: ../src/common/cfgfiles.c:676
28msgid "I'm busy"
29msgstr "Зает съм"
30
31#: ../src/common/cfgfiles.c:677
32msgid "Leaving"
33msgstr "Напускам"
34
35#: ../src/common/cfgfiles.c:723
36msgid ""
37"* Running IRC as root is stupid! You should\n"
38"  create a User Account and use that to login.\n"
39msgstr ""
40"* Да влизате в IRC като root е ГЛУПАВО! Направете си\n"
41"  потребител и използвайте него.\n"
42
43#: ../src/common/dcc.c:67
44msgid "Waiting"
45msgstr "Чакам"
46
47#. black
48#: ../src/common/dcc.c:68
49msgid "Active"
50msgstr "Активна"
51
52#. cyan
53#: ../src/common/dcc.c:69
54msgid "Failed"
55msgstr "Пропадна"
56
57#. red
58#: ../src/common/dcc.c:70
59msgid "Done"
60msgstr "Готово"
61
62#. green
63#: ../src/common/dcc.c:71
64msgid "Connect"
65msgstr "Свързване"
66
67#. black
68#: ../src/common/dcc.c:72
69msgid "Aborted"
70msgstr "Прекъснато"
71
72#: ../src/common/dcc.c:1340
73#, c-format
74msgid "Cannot access %s\n"
75msgstr "Няма достъп до %s\n"
76
77#: ../src/common/dcc.c:1990
78msgid "No active DCCs\n"
79msgstr "Няма активни DCC-та\n"
80
81#: ../src/common/ignore.c:120 ../src/common/ignore.c:124
82#: ../src/common/ignore.c:128 ../src/common/ignore.c:132
83#: ../src/common/ignore.c:136 ../src/common/ignore.c:140
84#: ../src/common/ignore.c:144
85msgid "YES  "
86msgstr "ДА"
87
88#: ../src/common/ignore.c:122 ../src/common/ignore.c:126
89#: ../src/common/ignore.c:130 ../src/common/ignore.c:134
90#: ../src/common/ignore.c:138 ../src/common/ignore.c:142
91#: ../src/common/ignore.c:146
92msgid "NO   "
93msgstr "НЕ"
94
95#: ../src/common/ignore.c:373
96#, c-format
97msgid "You are being CTCP flooded from %s, ignoring %s\n"
98msgstr "Вие сте CTCP flood-нати от %s, игнорира се %s\n"
99
100#: ../src/common/ignore.c:398
101#, c-format
102msgid "You are being MSG flooded from %s, setting gui_auto_open_dialog OFF.\n"
103msgstr ""
104"Вие сте заляти(flood) със съобщения от %s, настройва се автоматичния диалог "
105"на изключен.\n"
106
107#: ../src/common/notify.c:400
108#, c-format
109msgid "  %-20s online\n"
110msgstr "  %-20s онлайн\n"
111
112#: ../src/common/notify.c:402
113#, c-format
114msgid "  %-20s offline\n"
115msgstr "  %-20s офлайн\n"
116
117#: ../src/common/outbound.c:71
118msgid "No channel joined. Try /join #<channel>\n"
119msgstr "Не сте влезли в стая. Опитайте с /join #<стая>\n"
120
121#: ../src/common/outbound.c:77
122msgid "Not connected. Try /server <host> [<port>]\n"
123msgstr "Не сте свързани. Опитайте с /server <хост> [<порт>]\n"
124
125#: ../src/common/outbound.c:1642
126msgid "I need /bin/sh to run!\n"
127msgstr "Нужен е /bin/sh, за да се изпълни!\n"
128
129#: ../src/common/outbound.c:1958
130msgid "Commands Available:"
131msgstr "Налични команди:"
132
133#: ../src/common/outbound.c:1972
134msgid "User defined commands:"
135msgstr "Потребителски команди:"
136
137#: ../src/common/outbound.c:1988
138msgid "Plugin defined commands:"
139msgstr "Определени от приставките команди:"
140
141#: ../src/common/outbound.c:1999
142msgid "Type /HELP <command> for more information, or /HELP -l"
143msgstr "Напишете /HELP <команда> за повече информация, или /HELP -l"
144
145#: ../src/common/outbound.c:2074
146#, c-format
147msgid "Unknown arg '%s' ignored."
148msgstr "Непознатия аргумент '%s' се игнорира."
149
150#: ../src/common/outbound.c:2863
151msgid "No such plugin found.\n"
152msgstr "Няма намерена такава приставка.\n"
153
154#: ../src/common/outbound.c:2868 ../src/fe-gtk/plugingui.c:185
155msgid "That plugin is refusing to unload.\n"
156msgstr "Тази приставка не иска да се отзарежда.\n"
157
158#: ../src/common/outbound.c:3047
159msgid "ADDBUTTON <name> <action>, adds a button under the user-list"
160msgstr "ADDBUTTON <име> <действие>, добавя бутон под списъка с потребители"
161
162#: ../src/common/outbound.c:3049
163msgid "ALLCHAN <cmd>, sends a command to all channels you're in"
164msgstr "ALLCHAN <команда>, изпраща команда към всички присъединени стаи"
165
166#: ../src/common/outbound.c:3051
167msgid "ALLCHANL <cmd>, sends a command to all channels you're in"
168msgstr "ALLCHAN <команда>, изпраща команда към всички присъединени стаи"
169
170#: ../src/common/outbound.c:3053
171msgid "ALLSERV <cmd>, sends a command to all servers you're in"
172msgstr ""
173"ALLSERV <команда>, изпраща команда към всички сървъри, към които сте свързан"
174
175#: ../src/common/outbound.c:3054
176msgid "AWAY [<reason>], sets you away"
177msgstr "AWAY [<причина>], включва режим \"Отсъствам\""
178
179#: ../src/common/outbound.c:3056
180msgid ""
181"BAN <mask> [<bantype>], bans everyone matching the mask from the current "
182"channel. If they are already on the channel this doesn't kick them (needs "
183"chanop)"
184msgstr ""
185"BAN <маска> [<вид забрана>], забранява достъпа на всички отговарящи на маската "
186"в текущата стая. Ако вече са в стаята, това не ги изхвърля (изисква операторски права в стаята)"
187
188#: ../src/common/outbound.c:3058
189msgid "CLEAR, Clears the current text window"
190msgstr "CLEAR, изчиства текущия текстов прозорец"
191
192#: ../src/common/outbound.c:3059
193msgid "CLOSE, Closes the current window/tab"
194msgstr "CLOSE, затваря текущия прозорец/таб"
195
196#: ../src/common/outbound.c:3062
197msgid "COUNTRY [-s] <code|wildcard>, finds a country code, eg: au = australia"
198msgstr "COUNTRY <код>, намира код на страна, пример: au = Австралия"
199
200#: ../src/common/outbound.c:3064
201msgid ""
202"CTCP <nick> <message>, send the CTCP message to nick, common messages are "
203"VERSION and USERINFO"
204msgstr ""
205"CTCP <прякор> <съобщение>, изпраща CTCP съобщение до прякор. Стандартни съобщения "
206"са VERSION и USERINFO."
207
208#: ../src/common/outbound.c:3066
209msgid "CYCLE, parts current channel and immediately rejoins"
210msgstr "CYCLE, излиза се от текущата стая и после веднага пак се влиза в нея"
211
212#: ../src/common/outbound.c:3068
213msgid ""
214"\n"
215"DCC GET <nick>                      - accept an offered file\n"
216"DCC SEND [-maxcps=#] <nick> [file]  - send a file to someone\n"
217"DCC PSEND [-maxcps=#] <nick> [file] - send a file using passive mode\n"
218"DCC LIST                            - show DCC list\n"
219"DCC CHAT <nick>                     - offer DCC CHAT to someone\n"
220"DCC PCHAT <nick>                    - offer DCC CHAT using passive mode\n"
221"DCC CLOSE <type> <nick> <file>         example:\n"
222"         /dcc close send johnsmith file.tar.gz"
223msgstr ""
224"\n"
225"DCC GET <прякор>                      - приемане на предложен файл\n"
226"DCC SEND [-maxcps=#] <прякор> [файл]  - изпращане на файл до някого\n"
227"DCC PSEND [-maxcps=#] <прякор> [файл] - изпращане на файл използвайки пасивен режим\n"
228"DCC LIST                            - показване на DCC списък\n"
229"DCC CHAT <прякор>                     - предлагане на директен разговор на някого\n"
230"DCC PCHAT <прякор>                    - предлагане на директен разговор използвайки пасивен режим\n"
231"DCC CLOSE <вид> <прякор> <файл>         пример:\n"
232"         /dcc close send IvanIvanov файл.tar.gz"
233
234#: ../src/common/outbound.c:3080
235msgid ""
236"DEHOP <nick>, removes chanhalf-op status from the nick on the current "
237"channel (needs chanop)"
238msgstr ""
239
240#: ../src/common/outbound.c:3082
241msgid "DELBUTTON <name>, deletes a button from under the user-list"
242msgstr ""
243"DELBUTTON <име>, изтрива бутон от тези, които са под списъка с потребителите"
244
245#: ../src/common/outbound.c:3084
246msgid ""
247"DEOP <nick>, removes chanop status from the nick on the current channel "
248"(needs chanop)"
249msgstr ""
250
251#: ../src/common/outbound.c:3086
252msgid ""
253"DEVOICE <nick>, removes voice status from the nick on the current channel "
254"(needs chanop)"
255msgstr ""
256
257#: ../src/common/outbound.c:3087
258msgid "DISCON, Disconnects from server"
259msgstr "DISCON, прекъсва връзката към сървъра"
260
261#: ../src/common/outbound.c:3088
262msgid "DNS <nick|host|ip>, Finds a users IP number"
263msgstr "DNS <прякор|хост|ip>, Открива IP адреса на потребителя."
264
265#: ../src/common/outbound.c:3089
266msgid "ECHO <text>, Prints text locally"
267msgstr ""
268
269#: ../src/common/outbound.c:3092
270msgid ""
271"EXEC [-o] <command>, runs the command. If -o flag is used then output is "
272"sent to current channel, else is printed to current text box"
273msgstr ""
274
275#: ../src/common/outbound.c:3094
276msgid "EXECCONT, sends the process SIGCONT"
277msgstr ""
278
279#: ../src/common/outbound.c:3097
280msgid ""
281"EXECKILL [-9], kills a running exec in the current session. If -9 is given "
282"the process is SIGKILL'ed"
283msgstr ""
284
285#: ../src/common/outbound.c:3099
286msgid "EXECSTOP, sends the process SIGSTOP"
287msgstr ""
288
289#: ../src/common/outbound.c:3100
290msgid "EXECWRITE, sends data to the processes stdin"
291msgstr ""
292
293#: ../src/common/outbound.c:3104
294msgid "FLUSHQ, flushes the current server's send queue"
295msgstr ""
296
297#: ../src/common/outbound.c:3106
298msgid "GATE <host> [<port>], proxies through a host, port defaults to 23"
299msgstr ""
300
301#: ../src/common/outbound.c:3112
302msgid "HOP <nick>, gives chanhalf-op status to the nick (needs chanop)"
303msgstr ""
304
305#: ../src/common/outbound.c:3113
306msgid "ID <password>, identifies yourself to nickserv"
307msgstr "ID <парола>, identifies yourself to nickserv"
308
309#: ../src/common/outbound.c:3115
310msgid ""
311"IGNORE <mask> <types..> <options..>\n"
312"    mask - host mask to ignore, eg: *!*@*.aol.com\n"
313"    types - types of data to ignore, one or all of:\n"
314"            PRIV, CHAN, NOTI, CTCP, DCC, INVI, ALL\n"
315"    options - NOSAVE, QUIET"
316msgstr ""
317
318#: ../src/common/outbound.c:3122
319msgid ""
320"INVITE <nick> [<channel>], invites someone to a channel, by default the "
321"current channel (needs chanop)"
322msgstr ""
323
324#: ../src/common/outbound.c:3123
325msgid "JOIN <channel>, joins the channel"
326msgstr "JOIN <стая>, влизане в дадена стая"
327
328#: ../src/common/outbound.c:3125
329msgid "KICK <nick>, kicks the nick from the current channel (needs chanop)"
330msgstr ""
331"KICK <прякор>, изхвърля упоменатия човек от текущата стая (изисква "
332"операторски статус)"
333
334#: ../src/common/outbound.c:3127
335msgid ""
336"KICKBAN <nick>, bans then kicks the nick from the current channel (needs "
337"chanop)"
338msgstr ""
339
340#: ../src/common/outbound.c:3130
341msgid "LAGCHECK, forces a new lag check"
342msgstr "LAGCHECK, пуска нова проверка на забавянето на репликите"
343
344#: ../src/common/outbound.c:3132
345msgid "LASTLOG <string>, searches for a string in the buffer"
346msgstr "LASTLOG <низ>, търси за низ в буфера"
347
348#: ../src/common/outbound.c:3134
349msgid "LOAD [-e] <file>, loads a plugin or script"
350msgstr "LOAD [-e] <файл>, зарежда приставка или скрипт"
351
352#: ../src/common/outbound.c:3137
353msgid ""
354"MDEHOP, Mass deop's all chanhalf-ops in the current channel (needs chanop)"
355msgstr ""
356
357#: ../src/common/outbound.c:3139
358msgid "MDEOP, Mass deop's all chanops in the current channel (needs chanop)"
359msgstr ""
360
361#: ../src/common/outbound.c:3141
362msgid ""
363"ME <action>, sends the action to the current channel (actions are written in "
364"the 3rd person, like /me jumps)"
365msgstr ""
366"ME <действие>, изпраща действието към текущата стая (действията трябва да са "
367"в трето лице. пример: /me скача)"
368
369#: ../src/common/outbound.c:3144
370msgid ""
371"MKICK, Mass kicks everyone except you in the current channel (needs chanop)"
372msgstr ""
373
374#: ../src/common/outbound.c:3147
375msgid "MOP, Mass op's all users in the current channel (needs chanop)"
376msgstr ""
377"MOP, масово дава операторски статус на всички потребители в дадената стая "
378"(изисква същия статус)"
379
380#: ../src/common/outbound.c:3148
381msgid "MSG <nick> <message>, sends a private message"
382msgstr "MSG <прякор> <съобщение>, праща лично съобщение"
383
384#: ../src/common/outbound.c:3151
385msgid "NAMES, Lists the nicks on the current channel"
386msgstr "NAMES, изписва прякорите в текущата стая"
387
388#: ../src/common/outbound.c:3153
389msgid "NCTCP <nick> <message>, Sends a CTCP notice"
390msgstr ""
391
392#: ../src/common/outbound.c:3154
393msgid "NEWSERVER <hostname> [<port>]"
394msgstr "NEWSERVER <име на хост> [<порт>]"
395
396#: ../src/common/outbound.c:3155
397msgid "NICK <nickname>, sets your nick"
398msgstr "NICK <прякор>, настройва прякора ви"
399
400#: ../src/common/outbound.c:3158
401msgid ""
402"NOTICE <nick/channel> <message>, sends a notice. Notices are a type of "
403"message that should be auto reacted to"
404msgstr ""
405"NOTICE <прякор/стая> <съобщение>, изпраща уведомение. Това са вид въобщения,"
406"към които трябва да се реагира автоматично"
407
408#: ../src/common/outbound.c:3160
409msgid "NOTIFY [<nick>], lists your notify list or adds someone to it"
410msgstr "NOTIFY [<прякор>], изписва списъка с приятелчетата ти или добавя някой"
411
412#: ../src/common/outbound.c:3162
413msgid "OP <nick>, gives chanop status to the nick (needs chanop)"
414msgstr "OP <прякор>, дава операторски статус на прякора (изисква същия статус)"
415
416#: ../src/common/outbound.c:3164
417msgid ""
418"PART [<channel>] [<reason>], leaves the channel, by default the current one"
419msgstr "PART [<стая>] [<причина>], напуска стаята, по подразбиране текущата"
420
421#: ../src/common/outbound.c:3166
422msgid "PING <nick | channel>, CTCP pings nick or channel"
423msgstr "PING <прякор | стая>, CTCP пинг към прякор или стая"
424
425#: ../src/common/outbound.c:3168
426msgid "QUERY <nick>, opens up a new privmsg window to someone"
427msgstr "QUERY <прякор>, отваря нов диалогов прозорец с някой"
428
429#: ../src/common/outbound.c:3170
430msgid "QUIT [<reason>], disconnects from the current server"
431msgstr "QUIT [<причина>], разкача се от текущия сървър"
432
433#: ../src/common/outbound.c:3172
434msgid "QUOTE <text>, sends the text in raw form to the server"
435msgstr "QUOTE <текст>, праща текста в чиста форма към сървъра"
436
437#: ../src/common/outbound.c:3175
438msgid ""
439"RECONNECT [-ssl] [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /"
440"RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to "
441"reconnect to all the open servers"
442msgstr ""
443
444#: ../src/common/outbound.c:3178
445msgid ""
446"RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT "
447"to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to "
448"all the open servers"
449msgstr ""
450
451#: ../src/common/outbound.c:3180
452msgid ""
453"RECV <text>, send raw data to xchat, as if it was received from the irc "
454"server"
455msgstr ""
456"RECV <текст>, праща чиста информация към X-Chat, както ако е била получена "
457"от IRC сървър"
458
459#: ../src/common/outbound.c:3183
460msgid "SAY <text>, sends the text to the object in the current window"
461msgstr "SAY <текст>, праща текста към обекта в текущия прозорец"
462
463#: ../src/common/outbound.c:3186
464msgid "SERVCHAN [-ssl] <host> <port> <channel>, connects and joins a channel"
465msgstr "SERVCHAN [-ssl] <хост> <порт> <стая>, свързва се и влиза в стая"
466
467#: ../src/common/outbound.c:3189
468msgid "SERVCHAN <host> <port> <channel>, connects and joins a channel"
469msgstr "SERVCHAN <хост> <порт> <стая>, свързва се и влиза в стая"
470
471#: ../src/common/outbound.c:3193
472msgid ""
473"SERVER [-ssl] <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the "
474"default port is 6667 for normal connections, and 9999 for ssl connections"
475msgstr ""
476"SERVER [-ssl] <хост> [<порт>] [<парола>], свързва се със сървър, стандартния "
477"порт е 6667 за нормални връзки и 9999 за SSL връзки"
478
479#: ../src/common/outbound.c:3196
480msgid ""
481"SERVER <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the default port "
482"is 6667"
483msgstr ""
484"SERVER <хост> [<порт>] [<парола>], свързва се със сървър, стандартния порт е "
485"6667"
486
487#: ../src/common/outbound.c:3198
488msgid "SET [-quiet] <variable> [<value>]"
489msgstr "SET [-quiet] <променлива> [<стойност>]"
490
491#: ../src/common/outbound.c:3199
492msgid "SETCURSOR [-|+]<position>"
493msgstr "SETCURSOR [-|+]<позиция>, определя позицията на курсора"
494
495#: ../src/common/outbound.c:3203
496msgid ""
497"TOPIC [<topic>], sets the topic if one is given, else shows the current topic"
498msgstr ""
499"TOPIC [<тема>], настройва темата ако е дадената такава, ако не-показва "
500"текущата"
501
502#: ../src/common/outbound.c:3205
503msgid "UNBAN <mask> [<mask>...], unbans the specified masks."
504msgstr "UNBAN <маска> [<маска>...], маха забраната от избраните маски"
505
506#: ../src/common/outbound.c:3206
507msgid "UNIGNORE <mask> [QUIET]"
508msgstr ""
509
510#: ../src/common/outbound.c:3207
511msgid "UNLOAD <name>, unloads a plugin or script"
512msgstr "UNLOAD <име>, отзарежда приставка или скрипт"
513
514#: ../src/common/outbound.c:3208
515msgid "URL <url>, opens a URL in your browser"
516msgstr "URL <url>, отваря URL-то в браузъра ви"
517
518#: ../src/common/outbound.c:3210
519msgid ""
520"USELECT [-a] [-s] <nick1> <nick2> etc, highlights nick(s) in channel userlist"
521msgstr ""
522
523#: ../src/common/outbound.c:3213
524msgid "VOICE <nick>, gives voice status to someone (needs chanop)"
525msgstr ""
526"VOICE <прякор>, дава статуса \"voice\" на някой (изисква операторски статус "
527"в стаята)"
528
529#: ../src/common/outbound.c:3215
530msgid "WALLCHAN <message>, writes the message to all channels"
531msgstr "WALLCHAN <съобщение>, изпраща съобщението до всички стаи"
532
533#: ../src/common/outbound.c:3217
534msgid ""
535"WALLCHOP <message>, sends the message to all chanops on the current channel"
536msgstr ""
537"WALLCHOP <съобщение>, изпраща съобщение до всички оператори в текущата стая"
538
539#: ../src/common/outbound.c:3250
540#, c-format
541msgid "Usage: %s\n"
542msgstr "Употреба: %s\n"
543
544#: ../src/common/outbound.c:3255
545msgid ""
546"\n"
547"No help available on that command.\n"
548msgstr ""
549"\n"
550"Няма налична помощ за тази команда.\n"
551
552#: ../src/common/outbound.c:3261
553msgid "No such command.\n"
554msgstr "Няма такава команда.\n"
555
556#: ../src/common/outbound.c:3585
557msgid "Bad arguments for user command.\n"
558msgstr "Грешни аргументи за потребителската команда.\n"
559
560#: ../src/common/outbound.c:3749
561msgid "Too many recursive usercommands, aborting."
562msgstr "Прекалено много рекурсивни потребителски команди, прекъсва се..."
563
564#: ../src/common/outbound.c:3826
565msgid "Unknown Command. Try /help\n"
566msgstr "Непозната команда. Опитайте /help\n"
567
568#: ../src/common/plugin.c:371 ../src/common/plugin.c:412
569msgid "No xchat_plugin_init symbol; is this really an xchat plugin?"
570msgstr "Няма xchat_plugin_init символ; това наистина ли е X-Chat приставка?"
571
572#: ../src/common/server.c:596
573msgid "Are you sure this is a SSL capable server and port?\n"
574msgstr "Сигурни ли сте, че това е SSL сървър и правилния порт?\n"
575
576#: ../src/common/server.c:947
577#, c-format
578msgid ""
579"Cannot resolve hostname %s\n"
580"Check your IP Settings!\n"
581msgstr ""
582"Не може да се разбере името на хоста %s\n"
583"Проверете вашите IP настройки!\n"
584
585#: ../src/common/server.c:952
586msgid "Proxy traversal failed.\n"
587msgstr "Пренасянето към проксито пропадна.\n"
588
589#: ../src/common/servlist.c:606
590#, c-format
591msgid "Cycling to next server in %s...\n"
592msgstr "Минава се към следващия сървър в %s...\n"
593
594#: ../src/common/servlist.c:983
595#, c-format
596msgid ""
597"Warning: \"%s\" character set is unknown. No conversion will be applied for "
598"network %s."
599msgstr ""
600"Внимание: Кодовата таблица \"%s\" е непозната. Няма да има преобразуване за "
601"мрежата %s."
602
603#: ../src/common/textevents.h:6
604msgid "%C22*%O$t$1 added to notify list."
605msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 е добавен/а към списъка с приятели."
606
607#: ../src/common/textevents.h:9
608msgid "%C22*%O$t$1 Banlist:%C19 $4%C20 $2%C21 $3"
609msgstr "%C22*%O$t$1 Списък със забраните:%C19 $4%C20 $2%C21 $3"
610
611#: ../src/common/textevents.h:12
612msgid "%C22*%O$tCannot join%C26 %B$1 %O(You are banned)."
613msgstr "%C22*%O$tНе можете да влезнете в%C26 %B$1 %O(Забранен ви е достъпа)."
614
615#: ../src/common/textevents.h:18
616msgid "%C22*%O$t$1 is now known as $2"
617msgstr "%C22*%O$t$1 си смени прякора на $2"
618
619#: ../src/common/textevents.h:21
620msgid "%C18*$t$1%O $2"
621msgstr "%C18*$t$1%O $2"
622
623#: ../src/common/textevents.h:24
624msgid "%C21*%O$t%C21%B$1%O%C21 $2"
625msgstr "%C21*%O$t%C21%B$1%O%C21 $2"
626
627#: ../src/common/textevents.h:27
628msgid "%C22*%O$t$1 sets ban on $2"
629msgstr "%C22*%O$t$1 поставя забрана на $2"
630
631#: ../src/common/textevents.h:30
632msgid "%C22*%O$tChannel $1 created on $2"
633msgstr "%C22*%O$tСтаята $1 е създадена на $2"
634
635#: ../src/common/textevents.h:33
636msgid "%C22*%O$t%C26$1%O removes channel half-operator status from%C26 $2"
637msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O·маха·полу-операторския·статус·на%C26 $2"
638
639#: ../src/common/textevents.h:36
640msgid "%C22*%O$t%C26$1%O removes channel operator status from%C26 $2"
641msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O·маха·операторския·статус·от·%C26 $2"
642
643#: ../src/common/textevents.h:39
644msgid "%C22*%O$t%C26$1%O removes voice from%C26 $2"
645msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O премахва поканите от%C26 $2"
646
647#: ../src/common/textevents.h:42
648msgid "%C22*%O$t$1 sets exempt on $2"
649msgstr "%C22*%O$t$1 слага покани за $2"
650
651#: ../src/common/textevents.h:45
652msgid "%C22*%O$t%C26$1%O gives channel half-operator status to%C26 $2"
653msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O дава полу-операторски статус на %C26 $2"
654
655#: ../src/common/textevents.h:48
656msgid "%C22*%O$t$1 sets invite on $2"
657msgstr "%C22*%O$t$1 слага покани за $2"
658
659#: ../src/common/textevents.h:51
660msgid "%UChannel          Users   Topic"
661msgstr "%UСтая     Потребители   Тема"
662
663#: ../src/common/textevents.h:54
664msgid "%C18%B%B$4$1%O%C18%O$t$2"
665msgstr "%C18%B%B$4$1%O%C18%O$t$2"
666
667#: ../src/common/textevents.h:57
668msgid "%C22*%O$t$1 sets mode $2$3 $4"
669msgstr "%C22*%O$t$1 поставя режим $2$3 $4"
670
671#: ../src/common/textevents.h:60
672msgid "%C22*%O$t%C22Channel $1 modes: $2"
673msgstr "%C22*%O$t%C22Стая $1 режими: $2"
674
675#: ../src/common/textevents.h:63
676msgid "$4%C21%B$1%O%C21$t$2"
677msgstr "$4%C21%B$1%O%C21$t$2"
678
679#: ../src/common/textevents.h:66
680msgid "%C28-%C29$1/$2%C28-%O$t$3"
681msgstr "%C28-%C29$1/$2%C28-%O$t$3"
682
683#: ../src/common/textevents.h:69
684msgid "%C22*%O$t%C26$1%O gives channel operator status to%C26 $2"
685msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O дава статус на оператор за стаята на%C26 $"
686
687#: ../src/common/textevents.h:72
688msgid "%C22*%O$t$1 removes exempt on $2"
689msgstr "%C22*%O$t$1 маха exempt от $2"
690
691#: ../src/common/textevents.h:75
692msgid "%C22*%O$t$1 removes invite on $2"
693msgstr "%C22*%O$t$1 премахва поканите от $2"
694
695#: ../src/common/textevents.h:78
696msgid "%C22*%O$t$1 removes channel keyword"
697msgstr "%C22*%O$t$1 маха ключовата дума на стаята"
698
699#: ../src/common/textevents.h:81
700msgid "%C22*%O$t$1 removes user limit"
701msgstr "%C22*%O$t$1 маха потребителския лимит"
702
703#: ../src/common/textevents.h:84
704msgid "%C22*%O$t$1 sets channel keyword to $2"
705msgstr "%C22*%O$t$1 настройва ключовата дума на стаята на $2"
706
707#: ../src/common/textevents.h:87
708msgid "%C22*%O$t$1 sets channel limit to $2"
709msgstr "%C22*%O$t$1 настройва лимита на стаята на $2"
710
711#: ../src/common/textevents.h:90
712msgid "%C22*%O$t$1 removes ban on $2"
713msgstr "%C22*%O$t$1 маха забраната за $2"
714
715#: ../src/common/textevents.h:93
716msgid "%C22*%O$t%C26$1%O gives voice to%C26 $2"
717msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O дава статус \"Voice\" на%C26 $2"
718
719#: ../src/common/textevents.h:96
720msgid "%C22*%O$t%C22Connected. Now logging in..."
721msgstr "%C22*%O$t%C22Връзката е осъществена. Сега се влиза..."
722
723#: ../src/common/textevents.h:99
724msgid "%C22*%O$t%C22Connecting to $1 ($2) port $3%O..."
725msgstr "%C22*%O$t%C22Свързване с $1 ($2) порт $3%O..."
726
727#: ../src/common/textevents.h:102
728msgid "%C21*%O$t%C21Connection failed. Error: $1"
729msgstr "%C21*%O$t%C21Връзката пропадна. Грешка: $1"
730
731#: ../src/common/textevents.h:105
732msgid "%C22*%O$tReceived a CTCP $1 from $2"
733msgstr "%C22*%O$tПолучен CTCP $1 от $2"
734
735#: ../src/common/textevents.h:108
736msgid "%C22*%O$tReceived a CTCP $1 from $2 (to $3)"
737msgstr "%C22*%O$tПолучен CTCP $1 от $2 (до $3)"
738
739#: ../src/common/textevents.h:111
740msgid "%C19>%O$1%C19<%O$tCTCP $2"
741msgstr "%C19>%O$1%C19<%O$tCTCP $2"
742
743#: ../src/common/textevents.h:114
744msgid "%C22*%O$tReceived a CTCP Sound $1 from $2"
745msgstr "%C22*%O$tПолучен CTCP звук $1 от $2"
746
747#: ../src/common/textevents.h:117
748msgid "%C22*%O$tReceived a CTCP Sound $1 from $2 (to $3)"
749msgstr "%C22*%O$tПолучен звук CTCP $1 от $2 (до $3)"
750
751#: ../src/common/textevents.h:120
752msgid "%C22*%O$tDCC CHAT to %C26$1%O aborted."
753msgstr "%C22*%O$tDCC разговор с %C26$1%O прекъснат."
754
755#: ../src/common/textevents.h:123
756msgid "%C22*%O$tDCC CHAT connection established to %C26$1 %C30[%O$2%C30]"
757msgstr "%C22*%O$tDCC разговор осъществи връзка с %C26$1 %C30[%O$2%C30]"
758
759#: ../src/common/textevents.h:126
760msgid "%C22*%O$tDCC CHAT to %C26$1%O lost ($4)."
761msgstr "%C22*%O$tDCC разговор с %C26$1%O е изгубен ($4)."
762
763#: ../src/common/textevents.h:129
764msgid "%C22*%O$tReceived a DCC CHAT offer from $1"
765msgstr "%C22*%O$tПолучено предложение за DCC разговор от $1"
766
767#: ../src/common/textevents.h:132
768msgid "%C22*%O$tOffering DCC CHAT to $1"
769msgstr "%C22*%O$tПредлагане на DCC разговор на $1"
770
771#: ../src/common/textevents.h:135
772msgid "%C22*%O$tAlready offering CHAT to $1"
773msgstr "%C22*%O$tВече се предлага разговор на $1"
774
775#: ../src/common/textevents.h:138
776msgid "%C22*%O$tDCC $1 connect attempt to%C26 $2%O failed (err=$3)."
777msgstr "%C22*%O$tDCC $1 опит за връзка към %C26·$2%O·пропадна (err=$3)."
778
779#: ../src/common/textevents.h:141
780msgid "%C22*%O$tReceived '$1%O' from $2"
781msgstr "%C22*%O$tПолучено '$1%O' от $2"
782
783#: ../src/common/textevents.h:144
784#, c-format
785msgid "%C24,18 Type  To/From    Status  Size    Pos     File         "
786msgstr "%C24,18 Вид  До/От    Статус  Размер    Позиция     Файл         "
787
788#: ../src/common/textevents.h:147
789msgid ""
790"%C22*%O$tReceived a malformed DCC request from %C26$1%O.%010%C22*%O"
791"$tContents of packet: $2"
792msgstr ""
793"%C22*%O$tПолучи грешно DCC искане от %C26$1%O.%010%C22*%O$tСъдържание на "
794"пакета: $2"
795
796#: ../src/common/textevents.h:150
797msgid "%C22*%O$tOffering%C26 $1%O to%C26 $2"
798msgstr "%C22*%O$tПредлага се%C26 $1%O на%C26 $2"
799
800#: ../src/common/textevents.h:153
801msgid "%C22*%O$tNo such DCC offer."
802msgstr "%C22*%O$tНяма такова DCC предложение."
803
804#: ../src/common/textevents.h:156
805msgid "%C22*%O$tDCC RECV%C26 $2%O to%C26 $1%O aborted."
806msgstr "%C22*%O$tDCC Получаване %C26·$2%O до %C26·$1%O е прекъснато."
807
808#: ../src/common/textevents.h:159
809msgid ""
810"%C22*%O$tDCC RECV%C26 $1%O from%C26 $3%O complete %C30[%C26$4%O cps%C30]%O."
811msgstr ""
812"%C22*%O$tDCC получаване %C26·$1%O от %C26·$3%O завърши %C30[%C26$4%O·cps%"
813"C30]%O."
814
815#: ../src/common/textevents.h:162
816msgid "%C22*%O$tDCC RECV connection established to%C26 $1 %C30[%O$2%C30]"
817msgstr "%C22*%O$tDCC получаване осъществи връзка с %C26 $1 %C30[%O$2%C30]"
818
819#: ../src/common/textevents.h:165
820msgid "%C22*%O$tDCC RECV%C26 $1%O from%C26 $3%O failed ($4)."
821msgstr "%C22*%O$tDCC получаване %C26·$1%O от %C26·$3%O пропадна. ($4)."
822
823#: ../src/common/textevents.h:168
824msgid "%C22*%O$tDCC RECV: Cannot open $1 for writing ($2)."
825msgstr "%C22*%O$tDCC Получаване: Не може да отвори $1 за запис ($2)."
826
827#: ../src/common/textevents.h:171
828msgid ""
829"%C22*%O$tThe file%C26 $1%C already exists, saving it as%C26 $2%O instead."
830msgstr ""
831"%C22*%O$tФайлът %C26·$1%C вече съществува, вместо това се записва като %C26·"
832"$2%O."
833
834#: ../src/common/textevents.h:174
835msgid "%C22*%O$t%C26$1 %Ohas requested to resume%C26 $2 %Cfrom%C26 $3%C."
836msgstr "%C22*%O$t%C26$1 %Oпоиска да продължи %C26·$2·%Cот %C26 $3%C."
837
838#: ../src/common/textevents.h:177
839msgid "%C22*%O$tDCC SEND%C26 $2%O to%C26 $1%O aborted."
840msgstr "%C22*%O$tDCC изпращане %C26·$2%O·до %C26·$1%O е прекъснато."
841
842#: ../src/common/textevents.h:180
843msgid ""
844"%C22*%O$tDCC SEND%C26 $1%O to%C26 $2%O complete %C30[%C26$3%O cps%C30]%O."
845msgstr ""
846"%C22*%O$tDCC изпращане %C26·$1%O до %C26 $2%O завърши %C30[%C26$3%O cps%C30]%"
847"O."
848
849#: ../src/common/textevents.h:183
850msgid "%C22*%O$tDCC SEND connection established to%C26 $1 %C30[%O$2%C30]"
851msgstr "%C22*%O$tDCC изпращане осъществи връзка с %C26 $1 %C30[%O$2%C30]"
852
853#: ../src/common/textevents.h:186
854msgid "%C22*%O$tDCC SEND%C26 $1%O to%C26 $2%O failed. $3"
855msgstr "%C22*%O$tDCC изпращане %C26·$1%O до %C26·$2%O пропадна. $3"
856
857#: ../src/common/textevents.h:189
858msgid "%C22*%O$t%C26$1 %Ohas offered%C26 $2 %O(%C26$3 %Obytes)"
859msgstr "%C22*%O$t%C26$1·%Oе предложил %C26·$2·%O(%C26$3·%Oбайта)"
860
861#: ../src/common/textevents.h:192
862msgid "%C22*%O$tDCC $1%C26 $2 %Oto%C26 $3 %Cstalled - aborting."
863msgstr "%C22*%O$tDCC $1%C26·$2·%Oдо %C26·$3·%Cе спряло - прекъсва."
864
865#: ../src/common/textevents.h:195
866msgid "%C22*%O$tDCC $1%C26 $2 %Oto%C26 $3 %Otimed out - aborting."
867msgstr "%C22*%O$tDCC $1%C26·$2·%Oдо %C26·$3·%Oе спряло - прекъсва."
868
869#: ../src/common/textevents.h:198
870msgid "%C22*%O$t$1 deleted from notify list."
871msgstr "%C22*%O$t$1 е изтрит/а от списъка с приятелчетата."
872
873#: ../src/common/textevents.h:201
874msgid "%C22*%O$tDisconnected ($1)."
875msgstr "%C22*%O$t$1Връзката е прекъсната ($1)."
876
877#: ../src/common/textevents.h:204
878msgid "%C22*%O$tFound your IP: [$1]"
879msgstr "%C22*%O$tВашето IP е намерено: [$1]"
880
881#: ../src/common/textevents.h:207
882msgid "$1$t$2"
883msgstr "$1$t$2"
884
885#: ../src/common/textevents.h:210
886msgid "%O%C26$1%O added to ignore list."
887msgstr "%O%C26$1%O е добавен/а в списъка с игнорираните"
888
889#: ../src/common/textevents.h:213
890msgid "Ignore on %C26$1%O changed."
891msgstr "Игнорирането на %C26$1%O беше променено."
892
893#: ../src/common/textevents.h:216
894#, c-format
895msgid "%C24,18                                                              "
896msgstr "%C24,18                                                              "
897
898#: ../src/common/textevents.h:219
899#, c-format
900msgid "%C24,18 Hostmask                  PRIV NOTI CHAN CTCP DCC  INVI UNIG "
901msgstr ""
902
903#: ../src/common/textevents.h:222
904msgid "%O%C26$1%O removed from ignore list."
905msgstr "%O%C26$1%O е махнат/а от списъка с игнорираните."
906
907#: ../src/common/textevents.h:225
908msgid "  Ignore list is empty."
909msgstr "  Списъка с игнорираните е празен."
910
911#: ../src/common/textevents.h:228
912msgid "%C22*%O$tCannot join%C26 %B$1 %O(Channel is invite only)."
913msgstr "%C22*%O$tНе може да се влезне в%C26·%B$1·%O(Стаята е само с покани)."
914
915#: ../src/common/textevents.h:231
916msgid "%C22*%O$tYou have been invited to%C26 $1%O by%C26 $2%C (%C26$3%C)"
917msgstr "%C22*%O$tБяхте поканени в %C26·$1%O от %C26 $2%C (%C26$3%C)"
918
919#: ../src/common/textevents.h:234
920msgid "%C19*%O$t%C19%B$1 %B($3) has joined $2"
921msgstr "%C19*%O$t%C19%B$1 %B($3) влезе в $2"
922
923#: ../src/common/textevents.h:237
924msgid "%C22*%O$tCannot join%C26 %B$1 %O(Requires keyword)."
925msgstr "%C22*%O$tНе може да се влезне в%C26 %B$1 %O(Нужна е ключова дума)."
926
927#: ../src/common/textevents.h:240
928msgid "%C21*%O$t%C21$1 has kicked $2 from $3 ($4%O%C21)"
929msgstr "%C21*%O$t%C21$1 изхвърли $2 от $3 ($4%O%C21)"
930
931#: ../src/common/textevents.h:243
932msgid "%C22*%O$tYou have been killed by $1 ($2%O%C22)"
933msgstr "%C22*%O$tБяхте убит/а от $1 ($2%O%C22)"
934
935#: ../src/common/textevents.h:246 ../src/common/textevents.h:270
936msgid "%C19>%O$1%C19<%O$t$2"
937msgstr "%C19>%O$1%C19<%O$t$2"
938
939#: ../src/common/textevents.h:249
940msgid "%C16*%O$t$1%O"
941msgstr "%C16*%O$t$1%O"
942
943#: ../src/common/textevents.h:252
944msgid "%C22*%O$t%C22MOTD Skipped."
945msgstr "%C22*%O$t%C22Съобщението за деня е пропуснато."
946
947#: ../src/common/textevents.h:255
948msgid "%C22*%O$t$1 already in use. Retrying with $2..."
949msgstr "%C22*%O$t$1 вече е зает. Опитва се отново с $2..."
950
951#: ../src/common/textevents.h:258
952msgid "%C22*%O$tNickname already in use. Use /NICK to try another."
953msgstr "%C22*%O$tПрякора е вече зает. Използвайте /NICK ,за да опитате с друг."
954
955#: ../src/common/textevents.h:261
956msgid "%C22*%O$tNo such DCC."
957msgstr "%C22*%O$tНяма такова DCC"
958
959#: ../src/common/textevents.h:264
960msgid "%C22*%O$tNo process is currently running"
961msgstr "%C22*%O$tНяма текущ вървящ процес"
962
963#: ../src/common/textevents.h:267
964msgid "%C28-%C29$1%C28-%O$t$2"
965msgstr "%C28-%C29$1%C28-%O$t$2"
966
967#: ../src/common/textevents.h:273
968msgid "$tNotify list is empty."
969msgstr "$tСписъка с приятелчета е празен."
970
971#: ../src/common/textevents.h:276
972msgid "%C24,18 %B  Notify List                           "
973msgstr "%C24,18 %B  Списък с приятелчета                           "
974
975#: ../src/common/textevents.h:279
976msgid "%C22*%O$t$1 users in notify list."
977msgstr "%C22*%O$t$1 потребителя в списъка с приятелчета."
978
979#: ../src/common/textevents.h:282
980msgid "%C22*%O$tNotify: $1 is offline ($2)."
981msgstr "%C22*%O$tУведомяване: $1 вече не е на линия ($2)."
982
983#: ../src/common/textevents.h:285
984msgid "%C22*%O$tNotify: $1 is online ($2)."
985msgstr "%C22*%O$tУведомяване: $1 е на линия ($2)."
986
987#: ../src/common/textevents.h:291
988msgid "%C23*%O$t%C23$1 (%O%C23$2) has left $3"
989msgstr "%C23*%O$t%C23$1 (%O%C23$2) напусна $3"
990
991#: ../src/common/textevents.h:294
992msgid "%C23*%O$t%C23$1 (%O%C23$2) has left $3 (%O%C23%B%B$4%O%C23)"
993msgstr "%C23*%O$t%C23$1 (%O%C23$2) напусна $3 (%O%C23$4)"
994
995#: ../src/common/textevents.h:297
996msgid "%C22*%O$tPing reply from $1: $2 second(s)"
997msgstr "%C22*%O$tПинг отговор от $1 : $2 секунда/и"
998
999#: ../src/common/textevents.h:300
1000msgid "%C22*%O$tNo ping reply for $1 seconds, disconnecting."
1001msgstr "%C22*%O$tНямаше отговор от пинга за $1 секунди, прекъсване на връзката"
1002
1003#: ../src/common/textevents.h:303
1004msgid "%C28*%C29$3$1%C28*$t%O$2"
1005msgstr "%C28*%C29$3$1%C28*$t%O$2"
1006
1007#: ../src/common/textevents.h:306
1008msgid "%C18%B%B$3$1%O$t$2"
1009msgstr "%C18%B%B$3$1%O$t$2"
1010
1011#: ../src/common/textevents.h:309
1012msgid "%C22*%O$tA process is already running"
1013msgstr "%C22*%O$tA - процеса вече върви"
1014
1015#: ../src/common/textevents.h:312
1016msgid "%C23*%O$t%C23$1 has quit (%O%C23%B%B$2%O%C23)"
1017msgstr "%C23*%O$t%C23$1 излезе от IRC (%O%C23$2)"
1018
1019#: ../src/common/textevents.h:315
1020msgid "%C22*%O$t$1 sets modes%B %C30[%O$2%B%C30]"
1021msgstr "%C22*%O$t$1 поставя режими%B %C30[%O$2%B%C30]"
1022
1023#: ../src/common/textevents.h:318
1024msgid "%C28-%C29$1/Wallops%C28-%O$t$2"
1025msgstr "%C28-%C29$1/Wallop съобщения%C28-%O$t$2"
1026
1027#: ../src/common/textevents.h:321
1028msgid "%C22*%O$tLooking up IP number for%C26 $1%O..."
1029msgstr "%C22*%O$tТърсене на IP номера заr%C26 $1%O..."
1030
1031#: ../src/common/textevents.h:324
1032msgid "%C22*%O$t%C22Connected."
1033msgstr "%C22*%O$t%C22Връзката е осъществена."
1034
1035#: ../src/common/textevents.h:327 ../src/common/textevents.h:333
1036#: ../src/common/textevents.h:336
1037msgid "%C22*%O$t$1"
1038msgstr "%C22*%O$t$1"
1039
1040#: ../src/common/textevents.h:330
1041msgid "%C22*%O$t%C22Looking up $1"
1042msgstr "%C22*%O$t%C22Търсене... $1"
1043
1044#: ../src/common/textevents.h:339
1045msgid "%C22*%O$tStopped previous connection attempt (pid=$1)"
1046msgstr "%C22*%O$tПредишния опит за връзка спрян (pid=$1)"
1047
1048#: ../src/common/textevents.h:342
1049msgid "%C29*%O$t%C29Topic for $1%C %C29is: $2"
1050msgstr "%C29*%O$t%C29Темата на $1%C %C29е: $2"
1051
1052#: ../src/common/textevents.h:345
1053msgid "%C22*%O$t$1 has changed the topic to: $2"
1054msgstr "%C22*%O$t$1 смени темата на: $2"
1055
1056#: ../src/common/textevents.h:348
1057msgid "%C29*%O$t%C29Topic for $1%C %C29set by $2%C %C29at $3"
1058msgstr "%C29*%O$t%C29Темата на $1%C %C29е настроена от $2%C %C29на $3"
1059
1060#: ../src/common/textevents.h:351
1061msgid "%C22*%O$tUnknown host. Maybe you misspelled it?"
1062msgstr "%C22*%O$tНепознат хост. Може би сте направили грешка при изписването?"
1063
1064#: ../src/common/textevents.h:354
1065msgid "%C22*%O$tCannot join%C26 %B$1 %O(User limit reached)."
1066msgstr ""
1067"%C22*%O$tНе може да се влезне в%C26 %B$1 %O(Достигнат е потребителският "
1068"лимит)."
1069
1070#: ../src/common/textevents.h:357
1071msgid "%C22*%O$t%C26Users on $1:%C $2"
1072msgstr "%C22*%O$t%C26Потребителя в $1:%C $2"
1073
1074#: ../src/common/textevents.h:360
1075msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %O$2%C27 $3"
1076msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %O$2%C27 $3"
1077
1078#: ../src/common/textevents.h:363
1079msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %Cis away %C30(%O$2%O%C30)"
1080msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %Cотсъства %C30(%O$2%O%C30)"
1081
1082#: ../src/common/textevents.h:366 ../src/common/textevents.h:372
1083#: ../src/common/textevents.h:387 ../src/common/textevents.h:390
1084msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O $2"
1085msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O $2"
1086
1087#: ../src/common/textevents.h:369
1088msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %OEnd of WHOIS list."
1089msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %OКрай на \"Кой е...?\" информацията."
1090
1091#: ../src/common/textevents.h:375
1092msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O idle%C26 $2"
1093msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O неактивност%C26 $2"
1094
1095#: ../src/common/textevents.h:378
1096msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O idle%C26 $2%O, signon:%C26 $3"
1097msgstr ""
1098"%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O неактивност%C26 $2%O, включил/а се на:%C26 $3"
1099
1100#: ../src/common/textevents.h:381
1101msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %C30(%O$2@$3%C30)%O: $4"
1102msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %C30(%O$2@$3%C30)%O: $4"
1103
1104#: ../src/common/textevents.h:384
1105msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %Oreal user@host%C27 $2%O, real IP%C27 $3"
1106msgstr ""
1107"%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %Oистински потребител@хост%C27 $2%O, реално IP%C27 $3"
1108
1109#: ../src/common/textevents.h:393
1110msgid "%C19*%O$t%C19Now talking on $2"
1111msgstr "%C19*%O$t%C19Сега говорите в $2"
1112
1113#: ../src/common/textevents.h:396
1114msgid "%C23*$tYou have been kicked from $2 by $3 ($4%O%C23)"
1115msgstr "%C23*$tБяхте изхвърлени от стаята $2 от $3 ($4%O%C23)"
1116
1117#: ../src/common/textevents.h:399
1118#, c-format
1119msgid "%C23*$tYou have left channel $3"
1120msgstr "%C23*$tНапуснахте стаята $3"
1121
1122#: ../src/common/textevents.h:402
1123msgid "%C23*$tYou have left channel $3 (%O%C23%B%B$4%O%C23)"
1124msgstr "%C23*$tНапуснахте стаята $3 (%O%C23%B%B$4%O%C23)"
1125
1126#: ../src/common/textevents.h:405
1127msgid "%C22*%O$tYou've invited%C26 $1%O to%C26 $2%O (%C26$3%O)"
1128msgstr "%C22*%O$tПоканихте%C26 $1%O в%C26 $2%O (%C26$3%O)"
1129
1130#: ../src/common/textevents.h:408
1131msgid "%C31%B%B$4$1%O%C30$t$2"
1132msgstr "%C31%B%B$4$1%O%C30$t$2"
1133
1134#: ../src/common/textevents.h:411
1135msgid "%C22*%O$tYou are now known as $2"
1136msgstr "-%C10-%C11-%O$tНовият ви прякор е $2"
1137
1138#: ../src/common/text.c:61
1139#, c-format
1140msgid "**** ENDING LOGGING AT %s\n"
1141msgstr "**** КРАЙ НА ЗАПИСВАНЕ НА РАЗГОВОРА В %s\n"
1142
1143#: ../src/common/text.c:179
1144#, c-format
1145msgid "**** BEGIN LOGGING AT %s\n"
1146msgstr "**** НАЧАЛО НА ЗАПИСВАНЕ НА РАЗГОВОРА В %s\n"
1147
1148#: ../src/common/text.c:198
1149#, c-format
1150msgid ""
1151"* Can't open log file(s) for writing. Check the\n"
1152"  permissions on %s/xchatlogs"
1153msgstr ""
1154"* Не може да се пише във файла за записване на разговорите.\n"
1155"  Проверете правата за %s/xchatlogs"
1156
1157#: ../src/common/text.c:417
1158msgid "Left message"
1159msgstr "Ляво съобщение"
1160
1161#: ../src/common/text.c:418
1162msgid "Right message"
1163msgstr "Дясно съобщение"
1164
1165#: ../src/common/text.c:422
1166msgid "The nick of the joining person"
1167msgstr "Прякора на човека, който влиза"
1168
1169#: ../src/common/text.c:423
1170msgid "The channel being joined"
1171msgstr "Стаята, в която се влиза"
1172
1173#: ../src/common/text.c:424 ../src/common/text.c:469 ../src/common/text.c:526
1174msgid "The host of the person"
1175msgstr "Хоста на човека"
1176
1177#: ../src/common/text.c:428 ../src/common/text.c:433 ../src/common/text.c:440
1178#: ../src/common/text.c:507 ../src/common/text.c:633 ../src/common/text.c:640
1179#: ../src/common/text.c:645 ../src/common/text.c:650 ../src/common/text.c:655
1180#: ../src/common/text.c:661 ../src/common/text.c:666 ../src/common/text.c:670
1181#: ../src/common/text.c:676 ../src/common/text.c:682 ../src/common/text.c:728
1182#: ../src/common/text.c:737 ../src/common/text.c:742 ../src/common/text.c:747
1183#: ../src/common/text.c:756 ../src/common/text.c:767 ../src/common/text.c:774
1184#: ../src/common/text.c:780 ../src/common/text.c:785 ../src/common/text.c:790
1185#: ../src/common/text.c:797 ../src/common/text.c:803 ../src/common/text.c:809
1186#: ../src/common/text.c:814 ../src/common/text.c:819 ../src/common/text.c:823
1187#: ../src/common/text.c:829 ../src/common/text.c:837 ../src/common/text.c:871
1188#: ../src/common/text.c:876
1189msgid "Nickname"
1190msgstr "Прякор"
1191
1192#: ../src/common/text.c:429
1193msgid "The action"
1194msgstr "Действието"
1195
1196#: ../src/common/text.c:434
1197msgid "The text"
1198msgstr "Текстът"
1199
1200#: ../src/common/text.c:435
1201msgid "Mode char"
1202msgstr ""
1203
1204#: ../src/common/text.c:436 ../src/common/text.c:509
1205msgid "Identified text"
1206msgstr ""
1207
1208#: ../src/common/text.c:441 ../src/common/text.c:497 ../src/common/text.c:503
1209#: ../src/common/text.c:508
1210msgid "The message"
1211msgstr "Съобщението"
1212
1213#: ../src/common/text.c:445 ../src/common/text.c:513
1214msgid "Old nickname"
1215msgstr "Стар прякор"
1216
1217#: ../src/common/text.c:446 ../src/common/text.c:514
1218msgid "New nickname"
1219msgstr "Нов прякор"
1220
1221#: ../src/common/text.c:450
1222msgid "Nick of person who changed the topic"
1223msgstr "Прякорът на човека, който смени темата"
1224
1225#: ../src/common/text.c:451 ../src/common/text.c:457
1226#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:599 ../src/fe-gtk/chanlist.c:700
1227msgid "Topic"
1228msgstr "Тема"
1229
1230#: ../src/common/text.c:452 ../src/common/text.c:456 ../src/common/text.c:891
1231#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:597 ../src/fe-gtk/chanlist.c:691
1232#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:176
1233msgid "Channel"
1234msgstr "Стая"
1235
1236#: ../src/common/text.c:461 ../src/common/text.c:520
1237msgid "The nickname of the kicker"
1238msgstr "Прякора на човека, който е изхвърлил някой"
1239
1240#: ../src/common/text.c:462 ../src/common/text.c:518
1241msgid "The person being kicked"
1242msgstr "Човека, който е бил изхвърлен от стаята"
1243
1244#: ../src/common/text.c:463 ../src/common/text.c:470 ../src/common/text.c:474
1245#: ../src/common/text.c:479 ../src/common/text.c:519 ../src/common/text.c:527
1246#: ../src/common/text.c:534
1247msgid "The channel"
1248msgstr "Стаята"
1249
1250#: ../src/common/text.c:464 ../src/common/text.c:521 ../src/common/text.c:528
1251msgid "The reason"
1252msgstr "Причината"
1253
1254#: ../src/common/text.c:468 ../src/common/text.c:525
1255msgid "The nick of the person leaving"
1256msgstr "Прякорът на човека, който излиза"
1257
1258#: ../src/common/text.c:475 ../src/common/text.c:481
1259msgid "The time"
1260msgstr "Времето"
1261
1262#: ../src/common/text.c:480
1263msgid "The creator"
1264msgstr "Създателят"
1265
1266#: ../src/common/text.c:485
1267msgid "Nick"
1268msgstr "Прякор"
1269
1270#: ../src/common/text.c:486 ../src/common/text.c:743
1271msgid "Reason"
1272msgstr "Причина"
1273
1274#: ../src/common/text.c:487 ../src/common/text.c:635 ../src/common/text.c:718
1275msgid "Host"
1276msgstr "Хост"
1277
1278#: ../src/common/text.c:491 ../src/common/text.c:496 ../src/common/text.c:501
1279msgid "Who it's from"
1280msgstr "От кой е"
1281
1282#: ../src/common/text.c:492
1283msgid "The time in x.x format (see below)"
1284msgstr "Времето във х.х формат (вижте долу)"
1285
1286#: ../src/common/text.c:502 ../src/common/text.c:545
1287msgid "The Channel it's going to"
1288msgstr "Стаята, към която отива"
1289
1290#: ../src/common/text.c:532
1291msgid "The sound"
1292msgstr "Звукът"
1293
1294#: ../src/common/text.c:533 ../src/common/text.c:539 ../src/common/text.c:544
1295msgid "The nick of the person"
1296msgstr "Прякорът на човека"
1297
1298#: ../src/common/text.c:538 ../src/common/text.c:543
1299msgid "The CTCP event"
1300msgstr "CTCP събитието"
1301
1302#: ../src/common/text.c:549
1303msgid "The nick of the person who set the key"
1304msgstr "Прякорът на човека, който е поставил ключа"
1305
1306#: ../src/common/text.c:550
1307msgid "The key"
1308msgstr "Ключът"
1309
1310#: ../src/common/text.c:554
1311msgid "The nick of the person who set the limit"
1312msgstr "Прякора на този, който е настроил лимита"
1313
1314#: ../src/common/text.c:555
1315msgid "The limit"
1316msgstr "Лимитът"
1317
1318#: ../src/common/text.c:559
1319msgid "The nick of the person who did the op'ing"
1320msgstr "Прякорът на човека, който е дал операторския статус"
1321
1322#: ../src/common/text.c:560
1323msgid "The nick of the person who has been op'ed"
1324msgstr "Прякорът на човека, който е получил операторски статус"
1325
1326#: ../src/common/text.c:564
1327msgid "The nick of the person who has been halfop'ed"
1328msgstr "Прякорът на човека, който е получил полу-операторски статус"
1329
1330#: ../src/common/text.c:565
1331msgid "The nick of the person who did the halfop'ing"
1332msgstr "Прякора на човека, който е дал полу-операторския статус"
1333
1334#: ../src/common/text.c:569
1335msgid "The nick of the person who did the voice'ing"
1336msgstr "Прякора на човека, който е дал статус \"Voice\""
1337
1338#: ../src/common/text.c:570
1339msgid "The nick of the person who has been voice'ed"
1340msgstr "Прякора на човека, който е получил статус \"Voice\""
1341
1342#: ../src/common/text.c:574
1343msgid "The nick of the person who did the banning"
1344msgstr "Прякора на този, който е сложил забраната"
1345
1346#: ../src/common/text.c:575 ../src/common/text.c:602
1347msgid "The ban mask"
1348msgstr "Маската на забраната"
1349
1350#: ../src/common/text.c:579
1351msgid "The nick who removed the key"
1352msgstr "Прякорът, който е премахнал ключа"
1353
1354#: ../src/common/text.c:583
1355msgid "The nick who removed the limit"
1356msgstr "Прякорът, който премахва лимита"
1357
1358#: ../src/common/text.c:587
1359msgid "The nick of the person of did the deop'ing"
1360msgstr "Прякорът на човека, който е махнал операторския статус"
1361
1362#: ../src/common/text.c:588
1363msgid "The nick of the person who has been deop'ed"
1364msgstr "Прякорът на човека, на който му е бил взет операторския статус"
1365
1366#: ../src/common/text.c:591
1367msgid "The nick of the person of did the dehalfop'ing"
1368msgstr "Прякорът на човека, който е махнал операторския статус"
1369
1370#: ../src/common/text.c:592
1371msgid "The nick of the person who has been dehalfop'ed"
1372msgstr "Прякорът на човека, на който му е бил взет полу-операторския статус"
1373
1374#: ../src/common/text.c:596
1375msgid "The nick of the person of did the devoice'ing"
1376msgstr "Прякорът на човека, който е махнал статуса \"Voice\""
1377
1378#: ../src/common/text.c:597
1379msgid "The nick of the person who has been devoice'ed"
1380msgstr "Прякорът на човека, на който е бил взет статус \"Voice\""
1381
1382#: ../src/common/text.c:601
1383msgid "The nick of the person of did the unban'ing"
1384msgstr "Прякорът на човека, който е махнал забраната"
1385
1386#: ../src/common/text.c:606
1387msgid "The nick of the person who did the exempt"
1388msgstr ""
1389
1390#: ../src/common/text.c:607 ../src/common/text.c:612
1391msgid "The exempt mask"
1392msgstr "Маската на exempt статуса"
1393
1394#: ../src/common/text.c:611
1395msgid "The nick of the person removed the exempt"
1396msgstr ""
1397
1398#: ../src/common/text.c:616
1399msgid "The nick of the person who did the invite"
1400msgstr "Прякорът на човека, който е отправил поканата"
1401
1402#: ../src/common/text.c:617 ../src/common/text.c:622
1403msgid "The invite mask"
1404msgstr "Маската за поканата"
1405
1406#: ../src/common/text.c:621
1407msgid "The nick of the person removed the invite"
1408msgstr "Прякорът на човека, който е махнал поканата"
1409
1410#: ../src/common/text.c:626
1411msgid "The nick of the person setting the mode"
1412msgstr "Прякорът на човека, който е настроил режима"
1413
1414#: ../src/common/text.c:627
1415msgid "The mode's sign (+/-)"
1416msgstr "Знакът на режима (+/-)"
1417
1418#: ../src/common/text.c:628
1419msgid "The mode letter"
1420msgstr "Буквата на режима"
1421
1422#: ../src/common/text.c:629
1423msgid "The channel it's being set on"
1424msgstr "Стаята, за която се настройва"
1425
1426#: ../src/common/text.c:634
1427msgid "Username"
1428msgstr "Потребителско име"
1429
1430#: ../src/common/text.c:636
1431msgid "Full name"
1432msgstr "Пълно име"
1433
1434#: ../src/common/text.c:641
1435msgid "Channel Membership/\"is an IRC operator\""
1436msgstr ""
1437
1438#: ../src/common/text.c:646
1439msgid "Server Information"
1440msgstr "Информация за сървъра"
1441
1442#: ../src/common/text.c:651 ../src/common/text.c:656
1443msgid "Idle time"
1444msgstr "Време без активност"
1445
1446#: ../src/common/text.c:657
1447msgid "Signon time"
1448msgstr "Време на влизане"
1449
1450#: ../src/common/text.c:662
1451msgid "Away reason"
1452msgstr "Причина за отсъствието"
1453
1454#: ../src/common/text.c:671 ../src/common/text.c:677 ../src/common/text.c:685
1455#: ../src/common/text.c:863
1456msgid "Message"
1457msgstr "Съобщение"
1458
1459#: ../src/common/text.c:678
1460msgid "Account"
1461msgstr "Абонамент"
1462
1463#: ../src/common/text.c:683
1464msgid "Real user@host"
1465msgstr "истински потребител@хост"
1466
1467#: ../src/common/text.c:684
1468msgid "Real IP"
1469msgstr "Истинско IP"
1470
1471#: ../src/common/text.c:689 ../src/common/text.c:698 ../src/common/text.c:704
1472#: ../src/common/text.c:732 ../src/common/text.c:886
1473msgid "Channel Name"
1474msgstr "Име на стаята"
1475
1476#: ../src/common/text.c:693 ../src/common/text.c:849
1477#: ../src/fe-gtk/textgui.c:338
1478msgid "Text"
1479msgstr "Текст"
1480
1481#: ../src/common/text.c:694 ../src/common/text.c:700 ../src/common/text.c:845
1482#: ../src/common/text.c:887
1483msgid "Server Name"
1484msgstr "Име на сървъра"
1485
1486#: ../src/common/text.c:699
1487msgid "Nick of person who invited you"
1488msgstr "Прякора на този, който ви е поканил"
1489
1490#: ../src/common/text.c:705 ../src/fe-gtk/chanlist.c:598
1491msgid "Users"
1492msgstr "Потребители"
1493
1494#: ../src/common/text.c:709
1495msgid "Nickname in use"
1496msgstr "Прякора е зает"
1497
1498#: ../src/common/text.c:710
1499msgid "Nick being tried"
1500msgstr "Опитва се с този прякор"
1501
1502#. ! if (osvi.dwMajorVersion >= 5)
1503#. fallback to error number
1504#: ../src/common/text.c:714 ../src/common/text.c:750 ../src/common/text.c:761
1505#: ../src/common/text.c:768 ../src/common/text.c:781 ../src/common/text.c:798
1506#: ../src/common/text.c:898 ../src/common/util.c:352
1507msgid "Error"
1508msgstr "Грешка"
1509
1510#: ../src/common/text.c:719 ../src/common/text.c:853
1511msgid "IP"
1512msgstr "IP"
1513
1514#: ../src/common/text.c:720 ../src/common/text.c:749
1515msgid "Port"
1516msgstr "Порт"
1517
1518#: ../src/common/text.c:724
1519msgid "PID"
1520msgstr "PID"
1521
1522#: ../src/common/text.c:733 ../src/common/text.c:738
1523msgid "Modes string"
1524msgstr ""
1525
1526#: ../src/common/text.c:748 ../src/common/text.c:786 ../src/common/text.c:791
1527#: ../src/common/text.c:832
1528msgid "IP address"
1529msgstr "IP адрес"
1530
1531#: ../src/common/text.c:754 ../src/common/text.c:779
1532msgid "DCC Type"
1533msgstr "DCC Вид"
1534
1535#: ../src/common/text.c:755 ../src/common/text.c:760 ../src/common/text.c:765
1536#: ../src/common/text.c:772 ../src/common/text.c:792 ../src/common/text.c:796
1537#: ../src/common/text.c:802 ../src/common/text.c:808 ../src/common/text.c:815
1538#: ../src/common/text.c:824 ../src/common/text.c:830
1539msgid "Filename"
1540msgstr "Име на файла"
1541
1542#: ../src/common/text.c:766 ../src/common/text.c:773
1543msgid "Destination filename"
1544msgstr "Име, под което да се запази файла"
1545
1546#: ../src/common/text.c:775 ../src/common/text.c:804
1547msgid "CPS"
1548msgstr "CPS"
1549
1550#: ../src/common/text.c:810
1551msgid "Pathname"
1552msgstr ""
1553
1554#: ../src/common/text.c:825 ../src/fe-gtk/dccgui.c:537
1555#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:707
1556msgid "Position"
1557msgstr "Позиция"
1558
1559#: ../src/common/text.c:831 ../src/fe-gtk/dccgui.c:536
1560#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:706
1561msgid "Size"
1562msgstr "Размер"
1563
1564#: ../src/common/text.c:836
1565msgid "DCC String"
1566msgstr "DCC низ"
1567
1568#: ../src/common/text.c:841
1569msgid "Number of notify items"
1570msgstr "Брой на обектите за уведомяване"
1571
1572#: ../src/common/text.c:857
1573msgid "Old Filename"
1574msgstr "Старо име на файла"
1575
1576#: ../src/common/text.c:858
1577msgid "New Filename"
1578msgstr "Ново име на файла"
1579
1580#: ../src/common/text.c:862
1581msgid "Receiver"
1582msgstr "Получател"
1583
1584#: ../src/common/text.c:867
1585msgid "Hostmask"
1586msgstr "Хостмаска"
1587
1588#: ../src/common/text.c:872
1589msgid "Hostname"
1590msgstr "Име на хоста"
1591
1592#: ../src/common/text.c:877
1593msgid "The Packet"
1594msgstr "Пакетът"
1595
1596#: ../src/common/text.c:881
1597msgid "Seconds"
1598msgstr "Секунди"
1599
1600#: ../src/common/text.c:885
1601msgid "Nick of person who have been invited"
1602msgstr "Прякор на човека, който е поканен"
1603
1604#: ../src/common/text.c:892
1605msgid "Banmask"
1606msgstr "Маска на забраната"
1607
1608#: ../src/common/text.c:893
1609msgid "Who set the ban"
1610msgstr "Кой е настроил забраната"
1611
1612#: ../src/common/text.c:894
1613msgid "Ban time"
1614msgstr "Време на забраната"
1615
1616#: ../src/common/text.c:934
1617#, c-format
1618msgid ""
1619"Error parsing event %s.\n"
1620"Loading default."
1621msgstr ""
1622
1623#: ../src/common/text.c:1587
1624#, c-format
1625msgid ""
1626"Cannot read sound file:\n"
1627"%s"
1628msgstr ""
1629"Звуковият файл не може да бъде прочетен:\n"
1630"%s"
1631
1632#: ../src/common/util.c:296
1633msgid "Remote host closed socket"
1634msgstr ""
1635
1636#: ../src/common/util.c:301
1637msgid "Connection refused"
1638msgstr "Връзката отказана"
1639
1640#: ../src/common/util.c:304
1641msgid "No route to host"
1642msgstr "Няма път то хоста"
1643
1644#: ../src/common/util.c:306
1645msgid "Connection timed out"
1646msgstr "Връзката се разпадна (Connection timed out)"
1647
1648#: ../src/common/util.c:308
1649msgid "Cannot assign that address"
1650msgstr "Не може да се назначи този адрес"
1651
1652#: ../src/common/util.c:310
1653msgid "Connection reset by peer"
1654msgstr ""
1655
1656#: ../src/common/util.c:821
1657msgid "Andorra"
1658msgstr "Андора"
1659
1660#: ../src/common/util.c:822
1661msgid "United Arab Emirates"
1662msgstr "ОАЕ"
1663
1664#: ../src/common/util.c:823
1665msgid "Afghanistan"
1666msgstr "Афганистан"
1667
1668#: ../src/common/util.c:824
1669msgid "Antigua and Barbuda"
1670msgstr "Атигуа и Барбуда"
1671
1672#: ../src/common/util.c:825
1673msgid "Anguilla"
1674msgstr "Ангила"
1675
1676#: ../src/common/util.c:826
1677msgid "Albania"
1678msgstr "Албания"
1679
1680#: ../src/common/util.c:827
1681msgid "Armenia"
1682msgstr "Армения"
1683
1684#: ../src/common/util.c:828
1685msgid "Netherlands Antilles"
1686msgstr "Холандски антили"
1687
1688#: ../src/common/util.c:829
1689msgid "Angola"
1690msgstr "Ангола"
1691
1692#: ../src/common/util.c:830
1693msgid "Antarctica"
1694msgstr "Антарктика"
1695
1696#: ../src/common/util.c:831
1697msgid "Argentina"
1698msgstr "Аржентина"
1699
1700#: ../src/common/util.c:832
1701msgid "Reverse DNS"
1702msgstr ""
1703
1704#: ../src/common/util.c:833
1705msgid "American Samoa"
1706msgstr "Американска Самоа"
1707
1708#: ../src/common/util.c:834
1709msgid "Austria"
1710msgstr "Австрия"
1711
1712#: ../src/common/util.c:835
1713msgid "Nato Fiel"
1714msgstr "НАТО"
1715
1716#: ../src/common/util.c:836
1717msgid "Australia"
1718msgstr "Австралия"
1719
1720#: ../src/common/util.c:837
1721msgid "Aruba"
1722msgstr "Аруба"
1723
1724#: ../src/common/util.c:838
1725msgid "Azerbaijan"
1726msgstr "Азербайджан"
1727
1728#: ../src/common/util.c:839
1729msgid "Bosnia and Herzegovina"
1730msgstr "Босна и Херцеговина"
1731
1732#: ../src/common/util.c:840
1733msgid "Barbados"
1734msgstr "Барбадос"
1735
1736#: ../src/common/util.c:841
1737msgid "Bangladesh"
1738msgstr "Бангладеш"
1739
1740#: ../src/common/util.c:842
1741msgid "Belgium"
1742msgstr "Белгия"
1743
1744#: ../src/common/util.c:843
1745msgid "Burkina Faso"
1746msgstr "Буркина Фасо"
1747
1748#: ../src/common/util.c:844
1749msgid "Bulgaria"
1750msgstr "България"
1751
1752#: ../src/common/util.c:845
1753msgid "Bahrain"
1754msgstr "Бахрейн"
1755
1756#: ../src/common/util.c:846
1757msgid "Burundi"
1758msgstr "Бурунди"
1759
1760#: ../src/common/util.c:847
1761msgid "Businesses"
1762msgstr "Бизнеси"
1763
1764#: ../src/common/util.c:848
1765msgid "Benin"
1766msgstr "Бенин"
1767
1768#: ../src/common/util.c:849
1769msgid "Bermuda"
1770msgstr "Бермуда"
1771
1772#: ../src/common/util.c:850
1773msgid "Brunei Darussalam"
1774msgstr "Бруней Дарусалам"
1775
1776#: ../src/common/util.c:851
1777msgid "Bolivia"
1778msgstr "Боливия"
1779
1780#: ../src/common/util.c:852
1781msgid "Brazil"
1782msgstr "Бразилия"
1783
1784#: ../src/common/util.c:853
1785msgid "Bahamas"
1786msgstr "Бахамите"
1787
1788#: ../src/common/util.c:854
1789msgid "Bhutan"
1790msgstr "Бутан"
1791
1792#: ../src/common/util.c:855
1793msgid "Bouvet Island"
1794msgstr "Острови Буве"
1795
1796#: ../src/common/util.c:856
1797msgid "Botswana"
1798msgstr "Ботсвана"
1799
1800#: ../src/common/util.c:857
1801msgid "Belarus"
1802msgstr "Беларус"
1803
1804#: ../src/common/util.c:858
1805msgid "Belize"
1806msgstr "Белиз"
1807
1808#: ../src/common/util.c:859
1809msgid "Canada"
1810msgstr "Канада"
1811
1812#: ../src/common/util.c:860
1813msgid "Cocos Islands"
1814msgstr "Кокосови острови"
1815
1816#: ../src/common/util.c:861
1817msgid "Democratic Republic of Congo"
1818msgstr "Демократична република Конго"
1819
1820#: ../src/common/util.c:862
1821msgid "Central African Republic"
1822msgstr "Централна Африканска Република"
1823
1824#: ../src/common/util.c:863
1825msgid "Congo"
1826msgstr "Конго"
1827
1828#: ../src/common/util.c:864
1829msgid "Switzerland"
1830msgstr "Швейцария"
1831
1832#: ../src/common/util.c:865
1833msgid "Cote d'Ivoire"
1834msgstr "Кот Д'Ивоар"
1835
1836#: ../src/common/util.c:866
1837msgid "Cook Islands"
1838msgstr "Островите Кук"
1839
1840#: ../src/common/util.c:867
1841msgid "Chile"
1842msgstr "Чили"
1843
1844#: ../src/common/util.c:868
1845msgid "Cameroon"
1846msgstr "Камерун"
1847
1848#: ../src/common/util.c:869
1849msgid "China"
1850msgstr "Китай"
1851
1852#: ../src/common/util.c:870
1853msgid "Colombia"
1854msgstr "Колумбия"
1855
1856#: ../src/common/util.c:871
1857msgid "Internic Commercial"
1858msgstr "Интерник Комерсиален"
1859
1860#: ../src/common/util.c:872
1861msgid "Costa Rica"
1862msgstr "Коста Рика"
1863
1864#: ../src/common/util.c:873
1865msgid "Serbia and Montenegro"
1866msgstr "Сърбия и Черна гора"
1867
1868#: ../src/common/util.c:874
1869msgid "Cuba"
1870msgstr "Куба"
1871
1872#: ../src/common/util.c:875
1873msgid "Cape Verde"
1874msgstr "Капе Верде"
1875
1876#: ../src/common/util.c:876
1877msgid "Christmas Island"
1878msgstr "Коледния остров"
1879
1880#: ../src/common/util.c:877
1881msgid "Cyprus"
1882msgstr "Кипър"
1883
1884#: ../src/common/util.c:878
1885msgid "Czech Republic"
1886msgstr "Чехия"
1887
1888#: ../src/common/util.c:879
1889msgid "Germany"
1890msgstr "Германия"
1891
1892#: ../src/common/util.c:880
1893msgid "Djibouti"
1894msgstr "Джибути"
1895
1896#: ../src/common/util.c:881
1897msgid "Denmark"
1898msgstr "Дания"
1899
1900#: ../src/common/util.c:882
1901msgid "Dominica"
1902msgstr "Доминика"
1903
1904#: ../src/common/util.c:883
1905msgid "Dominican Republic"
1906msgstr "Доминиканската република"
1907
1908#: ../src/common/util.c:884
1909msgid "Algeria"
1910msgstr "Алжир"
1911
1912#: ../src/common/util.c:885
1913msgid "Ecuador"
1914msgstr "Еквадор"
1915
1916#: ../src/common/util.c:886
1917msgid "Educational Institution"
1918msgstr "Образователна институция"
1919
1920#: ../src/common/util.c:887
1921msgid "Estonia"
1922msgstr "Естония"
1923
1924#: ../src/common/util.c:888
1925msgid "Egypt"
1926msgstr "Египет"
1927
1928#: ../src/common/util.c:889
1929msgid "Western Sahara"
1930msgstr "Задана сахара"
1931
1932#: ../src/common/util.c:890
1933msgid "Eritrea"
1934msgstr "Еритрея"
1935
1936#: ../src/common/util.c:891
1937msgid "Spain"
1938msgstr "Испания"
1939
1940#: ../src/common/util.c:892
1941msgid "Ethiopia"
1942msgstr "Етиопия"
1943
1944#: ../src/common/util.c:893
1945msgid "Finland"
1946msgstr "Финландия"
1947
1948#: ../src/common/util.c:894
1949msgid "Fiji"
1950msgstr "Фиджи"
1951
1952#: ../src/common/util.c:895
1953msgid "Falkland Islands"
1954msgstr "Фолкландските острови"
1955
1956#: ../src/common/util.c:896
1957msgid "Micronesia"
1958msgstr "Микронезия"
1959
1960#: ../src/common/util.c:897
1961msgid "Faroe Islands"
1962msgstr "Фарьорските острови"
1963
1964#: ../src/common/util.c:898
1965msgid "France"
1966msgstr "Франция"
1967
1968#: ../src/common/util.c:899
1969msgid "France, Metropolitan"
1970msgstr "Франция, метрополитан"
1971
1972#: ../src/common/util.c:900
1973msgid "Gabon"
1974msgstr "Габон"
1975
1976#: ../src/common/util.c:901
1977msgid "Great Britain"
1978msgstr "Великобритания"
1979
1980#: ../src/common/util.c:902
1981msgid "Grenada"
1982msgstr "Гренада"
1983
1984#: ../src/common/util.c:903
1985msgid "Georgia"
1986msgstr "Грузия"
1987
1988#: ../src/common/util.c:904
1989msgid "French Guiana"
1990msgstr "Френска Гвиана"
1991
1992#: ../src/common/util.c:905
1993msgid "British Channel Isles"
1994msgstr "О-ви при Британския канал"
1995
1996#: ../src/common/util.c:906
1997msgid "Ghana"
1998msgstr "Гана"
1999
2000#: ../src/common/util.c:907
2001msgid "Gibraltar"
2002msgstr "Гибралтар"
2003
2004#: ../src/common/util.c:908
2005msgid "Greenland"
2006msgstr "Гренландия"
2007
2008#: ../src/common/util.c:909
2009msgid "Gambia"
2010msgstr "Гамбия"
2011
2012#: ../src/common/util.c:910
2013msgid "Guinea"
2014msgstr "Гвинея"
2015
2016#: ../src/common/util.c:911
2017msgid "Government"
2018msgstr "Правителствен"
2019
2020#: ../src/common/util.c:912
2021msgid "Guadeloupe"
2022msgstr "Гваделупа"
2023
2024#: ../src/common/util.c:913
2025msgid "Equatorial Guinea"
2026msgstr "Екваториалня Гвинея"
2027
2028#: ../src/common/util.c:914
2029msgid "Greece"
2030msgstr "Гърция"
2031
2032#: ../src/common/util.c:915
2033msgid "S. Georgia and S. Sandwich Isles"
2034msgstr "Св. Джорджия и Св. Сандичеви о-ви"
2035
2036#: ../src/common/util.c:916
2037msgid "Guatemala"
2038msgstr "Гватемала"
2039
2040#: ../src/common/util.c:917
2041msgid "Guam"
2042msgstr "Гуам"
2043
2044#: ../src/common/util.c:918
2045msgid "Guinea-Bissau"
2046msgstr "Гвинея-Бисау"
2047
2048#: ../src/common/util.c:919
2049msgid "Guyana"
2050msgstr "Гияна"
2051
2052#: ../src/common/util.c:920
2053msgid "Hong Kong"
2054msgstr "Хонг Конг"
2055
2056#: ../src/common/util.c:921
2057msgid "Heard and McDonald Islands"
2058msgstr "Хърд и Макдоналдови о-ви"
2059
2060#: ../src/common/util.c:922
2061msgid "Honduras"
2062msgstr "Хондурас"
2063
2064#: ../src/common/util.c:923
2065msgid "Croatia"
2066msgstr "Хърватска"
2067
2068#: ../src/common/util.c:924
2069msgid "Haiti"
2070msgstr "Хаити"
2071
2072#: ../src/common/util.c:925
2073msgid "Hungary"
2074msgstr "Унгария"
2075
2076#: ../src/common/util.c:926
2077msgid "Indonesia"
2078msgstr "Индонезия"
2079
2080#: ../src/common/util.c:927
2081msgid "Ireland"
2082msgstr "Ирландия"
2083
2084#: ../src/common/util.c:928
2085msgid "Israel"
2086msgstr "Израел"
2087
2088#: ../src/common/util.c:929
2089msgid "India"
2090msgstr "Индия"
2091
2092#: ../src/common/util.c:930
2093msgid "Informational"
2094msgstr "Информационен"
2095
2096#: ../src/common/util.c:931
2097msgid "International"
2098msgstr "Международен"
2099
2100#: ../src/common/util.c:932
2101msgid "British Indian Ocean Territory"
2102msgstr "Британска територия в Индийския океан"
2103
2104#: ../src/common/util.c:933
2105msgid "Iraq"
2106msgstr "Ирак"
2107
2108#: ../src/common/util.c:934
2109msgid "Iran"
2110msgstr "Иран"
2111
2112#: ../src/common/util.c:935
2113msgid "Iceland"
2114msgstr "Исландия"
2115
2116#: ../src/common/util.c:936
2117msgid "Italy"
2118msgstr "Италия"
2119
2120#: ../src/common/util.c:937
2121msgid "Jamaica"
2122msgstr "Ямайка"
2123
2124#: ../src/common/util.c:938
2125msgid "Jordan"
2126msgstr "Йордания"
2127
2128#: ../src/common/util.c:939
2129msgid "Japan"
2130msgstr "Япония"
2131
2132#: ../src/common/util.c:940
2133msgid "Kenya"
2134msgstr "Кения"
2135
2136#: ../src/common/util.c:941
2137msgid "Kyrgyzstan"
2138msgstr "Киргистан"
2139
2140#: ../src/common/util.c:942
2141msgid "Cambodia"
2142msgstr "Камбоджа"
2143
2144#: ../src/common/util.c:943
2145msgid "Kiribati"
2146msgstr "Кирибати"
2147
2148#: ../src/common/util.c:944
2149msgid "Comoros"
2150msgstr "Коморос"
2151
2152#: ../src/common/util.c:945
2153msgid "St. Kitts and Nevis"
2154msgstr "Св. Китс и Невис"
2155
2156#: ../src/common/util.c:946
2157msgid "North Korea"
2158msgstr "Северна Корея"
2159
2160#: ../src/common/util.c:947
2161msgid "South Korea"
2162msgstr "Южна Корея"
2163
2164#: ../src/common/util.c:948
2165msgid "Kuwait"
2166msgstr "Кувейт"
2167
2168#: ../src/common/util.c:949
2169msgid "Cayman Islands"
2170msgstr "Каймановите острови"
2171
2172#: ../src/common/util.c:950
2173msgid "Kazakhstan"
2174msgstr "Казакстан"
2175
2176#: ../src/common/util.c:951
2177msgid "Laos"
2178msgstr "Лаос"
2179
2180#: ../src/common/util.c:952
2181msgid "Lebanon"
2182msgstr "Ливан"
2183
2184#: ../src/common/util.c:953
2185msgid "Saint Lucia"
2186msgstr "Св. Лучия"
2187
2188#: ../src/common/util.c:954
2189msgid "Liechtenstein"
2190msgstr "Лихтенщайн"
2191
2192#: ../src/common/util.c:955
2193msgid "Sri Lanka"
2194msgstr "Шри Ланка"
2195
2196#: ../src/common/util.c:956
2197msgid "Liberia"
2198msgstr "Либерия"
2199
2200#: ../src/common/util.c:957
2201msgid "Lesotho"
2202msgstr "Лесото"
2203
2204#: ../src/common/util.c:958
2205msgid "Lithuania"
2206msgstr "Литва"
2207
2208#: ../src/common/util.c:959
2209msgid "Luxembourg"
2210msgstr "Люксембург"
2211
2212#: ../src/common/util.c:960
2213msgid "Latvia"
2214msgstr "Латвия"
2215
2216#: ../src/common/util.c:961
2217msgid "Libya"
2218msgstr "Либия"
2219
2220#: ../src/common/util.c:962
2221msgid "Morocco"
2222msgstr "Мароко"
2223
2224#: ../src/common/util.c:963
2225msgid "Monaco"
2226msgstr "Монако"
2227
2228#: ../src/common/util.c:964
2229msgid "Moldova"
2230msgstr "Молдова"
2231
2232#: ../src/common/util.c:965
2233msgid "United States Medical"
2234msgstr "Медицински САЩ"
2235
2236#: ../src/common/util.c:966
2237msgid "Madagascar"
2238msgstr "Мадагаскар"
2239
2240#: ../src/common/util.c:967
2241msgid "Marshall Islands"
2242msgstr "Маршаловите острови"
2243
2244#: ../src/common/util.c:968
2245msgid "Military"
2246msgstr "Военен"
2247
2248#: ../src/common/util.c:969
2249msgid "Macedonia"
2250msgstr "Македония"
2251
2252#: ../src/common/util.c:970
2253msgid "Mali"
2254msgstr "Мали"
2255
2256#: ../src/common/util.c:971
2257msgid "Myanmar"
2258msgstr "Мианмар"
2259
2260#: ../src/common/util.c:972
2261msgid "Mongolia"
2262msgstr "Монголия"
2263
2264#: ../src/common/util.c:973
2265msgid "Macau"
2266msgstr "Макао"
2267
2268#: ../src/common/util.c:974
2269msgid "Northern Mariana Islands"
2270msgstr "Северни Мариански острови"
2271
2272#: ../src/common/util.c:975
2273msgid "Martinique"
2274msgstr "Мартиника"
2275
2276#: ../src/common/util.c:976
2277msgid "Mauritania"
2278msgstr "Мавритания"
2279
2280#: ../src/common/util.c:977
2281msgid "Montserrat"
2282msgstr "Монсера"
2283
2284#: ../src/common/util.c:978
2285msgid "Malta"
2286msgstr "Малта"
2287
2288#: ../src/common/util.c:979
2289msgid "Mauritius"
2290msgstr "Маврициус"
2291
2292#: ../src/common/util.c:980
2293msgid "Maldives"
2294msgstr "Малдивите"
2295
2296#: ../src/common/util.c:981
2297msgid "Malawi"
2298msgstr "Малави"
2299
2300#: ../src/common/util.c:982
2301msgid "Mexico"
2302msgstr "Мексико"
2303
2304#: ../src/common/util.c:983
2305msgid "Malaysia"
2306msgstr "Малайзия"
2307
2308#: ../src/common/util.c:984
2309msgid "Mozambique"
2310msgstr "Мозамбик"
2311
2312#: ../src/common/util.c:985
2313msgid "Namibia"
2314msgstr "Намибия"
2315
2316#: ../src/common/util.c:986
2317msgid "New Caledonia"
2318msgstr "Нова Каледония"
2319
2320#: ../src/common/util.c:987
2321msgid "Niger"
2322msgstr "Нигер"
2323
2324#: ../src/common/util.c:988
2325msgid "Internic Network"
2326msgstr "Мрежата на InterNIC"
2327
2328#: ../src/common/util.c:989
2329msgid "Norfolk Island"
2330msgstr "Норфолксите острови"
2331
2332#: ../src/common/util.c:990
2333msgid "Nigeria"
2334msgstr "Нигерия"
2335
2336#: ../src/common/util.c:991
2337msgid "Nicaragua"
2338msgstr "Никарагуа"
2339
2340#: ../src/common/util.c:992
2341msgid "Netherlands"
2342msgstr "Холандия"
2343
2344#: ../src/common/util.c:993
2345msgid "Norway"
2346msgstr "Норвегия"
2347
2348#: ../src/common/util.c:994
2349msgid "Nepal"
2350msgstr "Непал"
2351
2352#: ../src/common/util.c:995
2353msgid "Nauru"
2354msgstr "Науру"
2355
2356#: ../src/common/util.c:996
2357msgid "Neutral Zone"
2358msgstr "Неутрална зона"
2359
2360#: ../src/common/util.c:997
2361msgid "Niue"
2362msgstr "Niue"
2363
2364#: ../src/common/util.c:998
2365msgid "New Zealand"
2366msgstr "Нова Зеландия"
2367
2368#: ../src/common/util.c:999
2369msgid "Oman"
2370msgstr "Оман"
2371
2372#: ../src/common/util.c:1000
2373msgid "Internic Non-Profit Organization"
2374msgstr "InterNIC огранизация с идеална цел"
2375
2376#: ../src/common/util.c:1001
2377msgid "Panama"
2378msgstr "Панама"
2379
2380#: ../src/common/util.c:1002
2381msgid "Peru"
2382msgstr "Перу"
2383
2384#: ../src/common/util.c:1003
2385msgid "French Polynesia"
2386msgstr "Френска полинезия"
2387
2388#: ../src/common/util.c:1004
2389msgid "Papua New Guinea"
2390msgstr "Папуа Нова Гвинея"
2391
2392#: ../src/common/util.c:1005
2393msgid "Philippines"
2394msgstr "Филипините"
2395
2396#: ../src/common/util.c:1006
2397msgid "Pakistan"
2398msgstr "Пакистан"
2399
2400#: ../src/common/util.c:1007
2401msgid "Poland"
2402msgstr "Полша"
2403
2404#: ../src/common/util.c:1008
2405msgid "St. Pierre and Miquelon"
2406msgstr "Св. Пиер и Микелон"
2407
2408#: ../src/common/util.c:1009
2409msgid "Pitcairn"
2410msgstr "Pitcairn"
2411
2412#: ../src/common/util.c:1010
2413msgid "Puerto Rico"
2414msgstr "Пуерто Рико"
2415
2416#: ../src/common/util.c:1011
2417msgid "Palestinian Territory"
2418msgstr "Палестински територии"
2419
2420#: ../src/common/util.c:1012
2421msgid "Portugal"
2422msgstr "Португалия"
2423
2424#: ../src/common/util.c:1013
2425msgid "Palau"
2426msgstr "Палау"
2427
2428#: ../src/common/util.c:1014
2429msgid "Paraguay"
2430msgstr "Парагвай"
2431
2432#: ../src/common/util.c:1015
2433msgid "Qatar"
2434msgstr "Катар"
2435
2436#: ../src/common/util.c:1016
2437msgid "Reunion"
2438msgstr "Reunion"
2439
2440#: ../src/common/util.c:1017
2441msgid "Romania"
2442msgstr "Румъния"
2443
2444#: ../src/common/util.c:1018
2445msgid "Old School ARPAnet"
2446msgstr "Old School ARPAnet"
2447
2448#: ../src/common/util.c:1019
2449msgid "Russian Federation"
2450msgstr "Руската федерация"
2451
2452#: ../src/common/util.c:1020
2453msgid "Rwanda"
2454msgstr "Руанда"
2455
2456#: ../src/common/util.c:1021
2457msgid "Saudi Arabia"
2458msgstr "Саудитска Арабия"
2459
2460#: ../src/common/util.c:1022
2461msgid "Solomon Islands"
2462msgstr "Соломоновите острови"
2463
2464#: ../src/common/util.c:1023
2465msgid "Seychelles"
2466msgstr "Сейшелските острови"
2467
2468#: ../src/common/util.c:1024
2469msgid "Sudan"
2470msgstr "Судан"
2471
2472#: ../src/common/util.c:1025
2473msgid "Sweden"
2474msgstr "Швеция"
2475
2476#: ../src/common/util.c:1026
2477msgid "Singapore"
2478msgstr "Сингапур"
2479
2480#: ../src/common/util.c:1027
2481msgid "St. Helena"
2482msgstr "Св. Елена"
2483
2484#: ../src/common/util.c:1028
2485msgid "Slovenia"
2486msgstr "Словения"
2487
2488#: ../src/common/util.c:1029
2489msgid "Svalbard and Jan Mayen Islands"
2490msgstr "О-ви Свалбард и Ян Майен"
2491
2492#: ../src/common/util.c:1030
2493msgid "Slovak Republic"
2494msgstr "Словакия"
2495
2496#: ../src/common/util.c:1031
2497msgid "Sierra Leone"
2498msgstr "Сиера Леоне"
2499
2500#: ../src/common/util.c:1032
2501msgid "San Marino"
2502msgstr "Сан Марино"
2503
2504#: ../src/common/util.c:1033
2505msgid "Senegal"
2506msgstr "Сенегал"
2507
2508#: ../src/common/util.c:1034
2509msgid "Somalia"
2510msgstr "Сомалия"
2511
2512#: ../src/common/util.c:1035
2513msgid "Suriname"
2514msgstr "Суринам"
2515
2516#: ../src/common/util.c:1036
2517msgid "Sao Tome and Principe"
2518msgstr "Сао Томе и Принцип"
2519
2520#: ../src/common/util.c:1037
2521msgid "Former USSR"
2522msgstr "Бившият СССР"
2523
2524#: ../src/common/util.c:1038
2525msgid "El Salvador"
2526msgstr "Ел Салвадор"
2527
2528#: ../src/common/util.c:1039
2529msgid "Syria"
2530msgstr "Сирия"
2531
2532#: ../src/common/util.c:1040
2533msgid "Swaziland"
2534msgstr "Свазиленд"
2535
2536#: ../src/common/util.c:1041
2537msgid "Turks and Caicos Islands"
2538msgstr "Турски и Кайко о-ви"
2539
2540#: ../src/common/util.c:1042
2541msgid "Chad"
2542msgstr "Чад"
2543
2544#: ../src/common/util.c:1043
2545msgid "French Southern Territories"
2546msgstr "Френски южни територии"
2547
2548#: ../src/common/util.c:1044
2549msgid "Togo"
2550msgstr "Того"
2551
2552#: ../src/common/util.c:1045
2553msgid "Thailand"
2554msgstr "Тайланд"
2555
2556#: ../src/common/util.c:1046
2557msgid "Tajikistan"
2558msgstr "Таджикистан"
2559
2560#: ../src/common/util.c:1047
2561msgid "Tokelau"
2562msgstr "Токелау"
2563
2564#: ../src/common/util.c:1048
2565msgid "Turkmenistan"
2566msgstr "Туркменистан"
2567
2568#: ../src/common/util.c:1049
2569msgid "Tunisia"
2570msgstr "Тунис"
2571
2572#: ../src/common/util.c:1050
2573msgid "Tonga"
2574msgstr "Тонга"
2575
2576#: ../src/common/util.c:1051
2577msgid "East Timor"
2578msgstr "Източен Тимор"
2579
2580#: ../src/common/util.c:1052
2581msgid "Turkey"
2582msgstr "Турция"
2583
2584#: ../src/common/util.c:1053
2585msgid "Trinidad and Tobago"
2586msgstr "Тринидад и Тобаго"
2587
2588#: ../src/common/util.c:1054
2589msgid "Tuvalu"
2590msgstr "Тувалу"
2591
2592#: ../src/common/util.c:1055
2593msgid "Taiwan"
2594msgstr "Тайван"
2595
2596#: ../src/common/util.c:1056
2597msgid "Tanzania"
2598msgstr "Танзания"
2599
2600#: ../src/common/util.c:1057
2601msgid "Ukraine"
2602msgstr "Украйна"
2603
2604#: ../src/common/util.c:1058
2605msgid "Uganda"
2606msgstr "Уганда"
2607
2608#: ../src/common/util.c:1059
2609msgid "United Kingdom"
2610msgstr "Обединеното Кралство"
2611
2612#: ../src/common/util.c:1060
2613msgid "US Minor Outlying Islands"
2614msgstr "О-ви под американско управление"
2615
2616#: ../src/common/util.c:1061
2617msgid "United States of America"
2618msgstr "САЩ"
2619
2620#: ../src/common/util.c:1062
2621msgid "Uruguay"
2622msgstr "Уругвай"
2623
2624#: ../src/common/util.c:1063
2625msgid "Uzbekistan"
2626msgstr "Узбекистан"
2627
2628#: ../src/common/util.c:1064
2629msgid "Vatican City State"
2630msgstr "Ватикана"
2631
2632#: ../src/common/util.c:1065
2633msgid "St. Vincent and the Grenadines"
2634msgstr "Св. Винсент и гренадините"
2635
2636#: ../src/common/util.c:1066
2637msgid "Venezuela"
2638msgstr "Венецуела"
2639
2640#: ../src/common/util.c:1067
2641msgid "British Virgin Islands"
2642msgstr "Британските Вирджински острови"
2643
2644#: ../src/common/util.c:1068
2645msgid "US Virgin Islands"
2646msgstr "Американските Вирджински острови"
2647
2648#: ../src/common/util.c:1069
2649msgid "Vietnam"
2650msgstr "Виетнам"
2651
2652#: ../src/common/util.c:1070
2653msgid "Vanuatu"
2654msgstr "Вануату"
2655
2656#: ../src/common/util.c:1071
2657msgid "Wallis and Futuna Islands"
2658msgstr "Wallis and Futuna Islands"
2659
2660#: ../src/common/util.c:1072
2661msgid "Samoa"
2662msgstr "Самоа"
2663
2664#: ../src/common/util.c:1073
2665msgid "Yemen"
2666msgstr "Йемен"
2667
2668#: ../src/common/util.c:1074
2669msgid "Mayotte"
2670msgstr "Майот"
2671
2672#: ../src/common/util.c:1075
2673msgid "Yugoslavia"
2674msgstr "Югославия"
2675
2676#: ../src/common/util.c:1076
2677msgid "South Africa"
2678msgstr "Южна Африка"
2679
2680#: ../src/common/util.c:1077
2681msgid "Zambia"
2682msgstr "Замбия"
2683
2684#: ../src/common/util.c:1078
2685msgid "Zimbabwe"
2686msgstr "Зимбабве"
2687
2688#: ../src/common/util.c:1088 ../src/common/util.c:1098
2689#: ../src/fe-gtk/menu.c:500 ../src/fe-gtk/menu.c:504 ../src/fe-gtk/menu.c:508
2690#: ../src/fe-gtk/menu.c:512 ../src/fe-gtk/menu.c:521 ../src/fe-gtk/menu.c:527
2691msgid "Unknown"
2692msgstr "Непознат"
2693
2694#: ../src/common/xchat.c:860
2695msgid "Direct client-to-client"
2696msgstr "Директна връзка клиент-клиент"
2697
2698#: ../src/common/xchat.c:861
2699msgid "Send File"
2700msgstr "Изпращане файл"
2701
2702#: ../src/common/xchat.c:862
2703msgid "Offer Chat"
2704msgstr "Предлагане на чат"
2705
2706#: ../src/common/xchat.c:863
2707msgid "Abort Chat"
2708msgstr "Отказване на разговор"
2709
2710#: ../src/common/xchat.c:864 ../src/fe-gtk/plugingui.c:73
2711msgid "Version"
2712msgstr "Версия"
2713
2714#: ../src/common/xchat.c:865
2715msgid "Userinfo"
2716msgstr "Информация за потребител"
2717
2718#: ../src/common/xchat.c:866
2719msgid "Clientinfo"
2720msgstr "Информация за програма"
2721
2722#: ../src/common/xchat.c:867 ../src/common/xchat.c:901
2723#: ../src/common/xchat.c:952
2724msgid "Ping"
2725msgstr "Пинг"
2726
2727#: ../src/common/xchat.c:868
2728msgid "Time"
2729msgstr "Време"
2730
2731#: ../src/common/xchat.c:869
2732msgid "Finger"
2733msgstr "Finger"
2734
2735#: ../src/common/xchat.c:870
2736msgid "Oper"
2737msgstr "Оператор"
2738
2739#: ../src/common/xchat.c:871
2740msgid "Kill this user"
2741msgstr "Убиване на този потребител"
2742
2743#: ../src/common/xchat.c:872
2744msgid "Mode"
2745msgstr "Режим"
2746
2747#: ../src/common/xchat.c:873
2748msgid "Give Ops"
2749msgstr "Даване на операторски статус"
2750
2751#: ../src/common/xchat.c:874
2752msgid "Take Ops"
2753msgstr "Взимане на операторски статус"
2754
2755#: ../src/common/xchat.c:875
2756msgid "Give Half-Ops"
2757msgstr ""
2758"Даване на полу-\n"
2759"операторски статус"
2760
2761#: ../src/common/xchat.c:876
2762msgid "Take Half-Ops"
2763msgstr ""
2764"Взимане на полу-\n"
2765"операторски статус"
2766
2767#: ../src/common/xchat.c:877
2768msgid "Give Voice"
2769msgstr "Даване на Voice статус"
2770
2771#: ../src/common/xchat.c:878
2772msgid "Take Voice"
2773msgstr "Взимане на Voice статус"
2774
2775#: ../src/common/xchat.c:879
2776msgid "Ignore"
2777msgstr "Игнориране"
2778
2779#: ../src/common/xchat.c:880
2780msgid "Ignore User"
2781msgstr "Игнориране на потребител"
2782
2783#: ../src/common/xchat.c:881
2784msgid "UnIgnore User"
2785msgstr "Премахване на игнорирането"
2786
2787#: ../src/common/xchat.c:882
2788msgid "Kick/Ban"
2789msgstr "Изхвърляне/Забрана"
2790
2791#: ../src/common/xchat.c:883 ../src/common/xchat.c:935
2792msgid "Kick"
2793msgstr "Изхвърляне"
2794
2795#: ../src/common/xchat.c:884 ../src/common/xchat.c:885
2796#: ../src/common/xchat.c:886 ../src/common/xchat.c:887
2797#: ../src/common/xchat.c:888 ../src/common/xchat.c:934
2798msgid "Ban"
2799msgstr "Забрана"
2800
2801#: ../src/common/xchat.c:889 ../src/common/xchat.c:890
2802#: ../src/common/xchat.c:891 ../src/common/xchat.c:892
2803msgid "KickBan"
2804msgstr "Изхвърляне и Забрана"
2805
2806#: ../src/common/xchat.c:893 ../src/fe-gtk/dccgui.c:584
2807#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:742
2808msgid "Info"
2809msgstr "Информация"
2810
2811#: ../src/common/xchat.c:894
2812msgid "Who"
2813msgstr "Who"
2814
2815#: ../src/common/xchat.c:895 ../src/common/xchat.c:948
2816msgid "WhoIs"
2817msgstr "Кой е ...?"
2818
2819#: ../src/common/xchat.c:896
2820msgid "DNS Lookup"
2821msgstr ""
2822
2823#: ../src/common/xchat.c:897
2824msgid "Trace"
2825msgstr "Trace"
2826
2827#: ../src/common/xchat.c:898
2828msgid "UserHost"
2829msgstr "Хост на потребителя"
2830
2831#: ../src/common/xchat.c:899
2832msgid "External"
2833msgstr "Външни"
2834
2835#: ../src/common/xchat.c:900
2836msgid "Traceroute"
2837msgstr "Traceroute"
2838
2839#: ../src/common/xchat.c:902
2840msgid "Telnet"
2841msgstr "Telnet"
2842
2843#: ../src/common/xchat.c:903
2844msgid "Open Dialog Window"
2845msgstr "Започване на разговор"
2846
2847#: ../src/common/xchat.c:915
2848msgid "Disconnect"
2849msgstr "Прекъсване на връзката"
2850
2851#: ../src/common/xchat.c:916
2852msgid "Reconnect"
2853msgstr "Свързване наново"
2854
2855#: ../src/common/xchat.c:917
2856msgid "Leave Channel"
2857msgstr "Напускане на стаята"
2858
2859#: ../src/common/xchat.c:918
2860msgid "Join Channel..."
2861msgstr "Влизане в стая ..."
2862
2863#: ../src/common/xchat.c:919
2864msgid "Enter Channel to Join:"
2865msgstr "Въведете име на стая:"
2866
2867#: ../src/common/xchat.c:920
2868msgid "Server Links"
2869msgstr "Сървърни връзки"
2870
2871#: ../src/common/xchat.c:921
2872msgid "Ping Server"
2873msgstr "Пингване на сървър"
2874
2875#: ../src/common/xchat.c:922
2876msgid "Hide Version"
2877msgstr "Скриване на версията"
2878
2879#: ../src/common/xchat.c:932
2880msgid "Op"
2881msgstr "Даване на оп. статус"
2882
2883#: ../src/common/xchat.c:933
2884msgid "DeOp"
2885msgstr "Взимане на оп. статус"
2886
2887#: ../src/common/xchat.c:936
2888msgid "bye"
2889msgstr "чао"
2890
2891#: ../src/common/xchat.c:937
2892#, c-format
2893msgid "Enter reason to kick %s:"
2894msgstr "Причина за изхвърлянето на %s:"
2895
2896#: ../src/common/xchat.c:938
2897msgid "Sendfile"
2898msgstr "Изпращане на файл"
2899
2900#: ../src/common/xchat.c:939
2901msgid "Dialog"
2902msgstr "Разговор"
2903
2904#: ../src/common/xchat.c:949
2905msgid "Send"
2906msgstr "Изпращане"
2907
2908#: ../src/common/xchat.c:950
2909msgid "Chat"
2910msgstr "Разговор"
2911
2912#: ../src/common/xchat.c:951 ../src/fe-gtk/banlist.c:319
2913#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:388 ../src/fe-gtk/search.c:117
2914#: ../src/fe-gtk/urlgrab.c:201
2915msgid "Clear"
2916msgstr "Изчистване"
2917
2918#: ../src/fe-gtk/about.c:102
2919msgid "About X-Chat"
2920msgstr "Относно X-Chat"
2921
2922#: ../src/fe-gtk/about.c:129
2923msgid "A multiplatform IRC Client"
2924msgstr "Мултиплатформен IRC клиент"
2925
2926#: ../src/fe-gtk/ascii.c:131
2927msgid "Character Chart"
2928msgstr "Таблица със символи"
2929
2930#: ../src/fe-gtk/banlist.c:153 ../src/fe-gtk/banlist.c:237
2931msgid "You must select some bans."
2932msgstr "Трябва да изберете някои забрани."
2933
2934#: ../src/fe-gtk/banlist.c:253 ../src/fe-gtk/ignoregui.c:175
2935msgid "Mask"
2936msgstr "Маска"
2937
2938#: ../src/fe-gtk/banlist.c:254 ../src/fe-gtk/dccgui.c:539
2939msgid "From"
2940msgstr "От"
2941
2942#: ../src/fe-gtk/banlist.c:255
2943msgid "Date"
2944msgstr "Дата"
2945
2946#: ../src/fe-gtk/banlist.c:299
2947#, c-format
2948msgid "X-Chat: Ban List (%s)"
2949msgstr "X-Chat:·Списък със забранени адреси·(%s)"
2950
2951#: ../src/fe-gtk/banlist.c:315
2952msgid "Unban"
2953msgstr "Махане на забрана"
2954
2955#: ../src/fe-gtk/banlist.c:317
2956msgid "Crop"
2957msgstr "Изрязване"
2958
2959#: ../src/fe-gtk/banlist.c:321
2960msgid "Refresh"
2961msgstr "Опресняване"
2962
2963#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:120
2964#, c-format
2965msgid "User and Channel Statistics: %d/%d Users on %d/%d Channels"
2966msgstr "Статистика за потребители и стаи: %d/%d Потребителя в %d/%d стаи"
2967
2968#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:536
2969msgid "I can't save an empty list!"
2970msgstr "Не може списъка да е празен!"
2971
2972#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:539 ../src/fe-gtk/menu.c:935
2973#: ../src/fe-gtk/urlgrab.c:148
2974msgid "Select an output filename"
2975msgstr "Изберете изходно файлово име"
2976
2977#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:607
2978#, c-format
2979msgid "X-Chat: Channel List (%s)"
2980msgstr "X-Chat: Списък с стаите (%s)"
2981
2982#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:622
2983msgid "List display options:"
2984msgstr ""
2985
2986#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:634
2987msgid "Minimum Users:"
2988msgstr "Минимум потребители:"
2989
2990#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:649
2991msgid "Maximum Users:"
2992msgstr "Максимум потребители:"
2993
2994#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:664
2995msgid "Regex Match:"
2996msgstr ""
2997
2998#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:685
2999msgid "Apply Match to:"
3000msgstr "Прилагане на съвпаденията към:"
3001
3002#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:709
3003msgid "Apply"
3004msgstr "Прилагане"
3005
3006#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:751
3007msgid "Refresh the list"
3008msgstr "Опресняване на списъка"
3009
3010#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:753
3011msgid "Save the list"
3012msgstr "Записване на списъка"
3013
3014#: ../src/fe-gtk/chanlist.c:755 ../src/fe-gtk/menu.c:732
3015msgid "Join Channel"
3016msgstr "Влизане в стая"
3017
3018#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:117
3019#, c-format
3020msgid "Send file to %s"
3021msgstr "Изпращане на файл на %s"
3022
3023#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:340
3024msgid "None"
3025msgstr "Няма"
3026
3027#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:351
3028msgid "File:"
3029msgstr "Файл:"
3030
3031#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:352
3032msgid "From:"
3033msgstr "От:"
3034
3035#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:352
3036msgid "To:"
3037msgstr "До:"
3038
3039#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:353
3040msgid "Size:"
3041msgstr "Размер:"
3042
3043#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:354
3044msgid "Address:"
3045msgstr "Адрес:"
3046
3047#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:355
3048msgid "Started:"
3049msgstr "Започнато:"
3050
3051#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:356
3052msgid "Speed limit:"
3053msgstr "Ограничение на скоростта:"
3054
3055#. unknown error
3056#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:381
3057msgid "That file is not resumable."
3058msgstr "Приемането на файла не може да бъде продължено."
3059
3060#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:385
3061#, c-format
3062msgid ""
3063"Cannot access file: %s\n"
3064"%s.\n"
3065"Resuming not possible."
3066msgstr ""
3067"Няма достъп до файл: %s\n"
3068"%s.\n"
3069"Продължаването не възможно."
3070
3071#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:392
3072msgid ""
3073"File in download directory is larger than file offered. Resuming not "
3074"possible."
3075msgstr ""
3076"Файлът в папката за сваляне и по-голям от предлагания файл. Продължаването "
3077"не е възможно."
3078
3079#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:396
3080msgid "Cannot resume the same file from two people."
3081msgstr "Не може да се продължава същия файл от различни хора."
3082
3083#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:528
3084msgid "MIME Type"
3085msgstr "MIME Вид"
3086
3087#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:534 ../src/fe-gtk/dccgui.c:704
3088#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:847 ../src/fe-gtk/notifygui.c:111
3089msgid "Status"
3090msgstr "Статус"
3091
3092#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:535 ../src/fe-gtk/dccgui.c:705
3093#: ../src/fe-gtk/plugingui.c:74
3094msgid "File"
3095msgstr "Файл"
3096
3097#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:538 ../src/fe-gtk/dccgui.c:709
3098msgid "ETA"
3099msgstr ""
3100
3101#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:548
3102msgid "X-Chat: File Receive List"
3103msgstr "X-Chat: Списък с приеманите файлове"
3104
3105#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:578 ../src/fe-gtk/dccgui.c:741
3106#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:879
3107msgid "Abort"
3108msgstr "Прекъсване"
3109
3110#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:580 ../src/fe-gtk/dccgui.c:880
3111msgid "Accept"
3112msgstr "Приемане"
3113
3114#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:582
3115msgid "Resume"
3116msgstr "Продължаване"
3117
3118#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:586
3119msgid "Open"
3120msgstr "Отваряне"
3121
3122#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:708
3123msgid "Ack"
3124msgstr ""
3125
3126#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:710
3127msgid "To"
3128msgstr "До"
3129
3130#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:720
3131msgid "X-Chat: File Send List"
3132msgstr "X-Chat: Списък с изпращаните файлове"
3133
3134#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:848
3135msgid "To/From"
3136msgstr "До/От"
3137
3138#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:849
3139msgid "Recv"
3140msgstr ""
3141
3142#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:850
3143msgid "Sent"
3144msgstr "Изпратено"
3145
3146#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:851
3147msgid "StartTime"
3148msgstr "Време на начало"
3149
3150#: ../src/fe-gtk/dccgui.c:861
3151msgid "X-Chat: DCC Chat List"
3152msgstr "X-Chat: Списък с разговорите клиент-клиент"
3153
3154#: ../src/fe-gtk/editlist.c:139
3155msgid "*NEW*"
3156msgstr "*НОВО*"
3157
3158#: ../src/fe-gtk/editlist.c:140
3159msgid "EDIT ME"
3160msgstr "РЕДАКТИРАЙ МЕ"
3161
3162#: ../src/fe-gtk/editlist.c:305 ../src/fe-gtk/plugingui.c:72
3163msgid "Name"
3164msgstr "Име"
3165
3166#: ../src/fe-gtk/editlist.c:306
3167msgid "Command"
3168msgstr "Команда"
3169
3170#: ../src/fe-gtk/editlist.c:333
3171msgid "Move Up"
3172msgstr "Преместване нагоре"
3173
3174#: ../src/fe-gtk/editlist.c:337
3175msgid "Move Dn"
3176msgstr "Преместване надолу"
3177
3178#: ../src/fe-gtk/editlist.c:345
3179msgid "Cancel"
3180msgstr "Отмяна"
3181
3182#: ../src/fe-gtk/editlist.c:349 ../src/fe-gtk/textgui.c:413
3183#: ../src/fe-gtk/urlgrab.c:205
3184msgid "Save"
3185msgstr "Запазване"
3186
3187#: ../src/fe-gtk/editlist.c:357 ../src/fe-gtk/fkeys.c:747
3188msgid "Add New"
3189msgstr "Добавяне на ново"
3190
3191#: ../src/fe-gtk/editlist.c:361 ../src/fe-gtk/fkeys.c:752
3192#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:386
3193msgid "Delete"
3194msgstr "Изтриване"
3195
3196#: ../src/fe-gtk/editlist.c:369
3197msgid "Sort"
3198msgstr "Подреждане"
3199
3200#: ../src/fe-gtk/editlist.c:373
3201msgid "Help"
3202msgstr "Помощ"
3203
3204#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:170
3205msgid "Options"
3206msgstr "Опции"
3207
3208#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:171
3209msgid "don't auto connect"
3210msgstr "без автоматично свързване"
3211
3212#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:172
3213msgid "DIRECTORY"
3214msgstr "ПАПКА"
3215
3216#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:173
3217msgid "use a different config dir"
3218msgstr "използване на различна папка за настройки"
3219
3220#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:174
3221msgid "don't auto load any plugins"
3222msgstr "без автоматично зареждане на приставки"
3223
3224#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:175
3225msgid "show plugin auto-load dir"
3226msgstr "показване на папката с автоматично зареждащи се приставки"
3227
3228#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:176
3229msgid "show user config dir"
3230msgstr "показване на папката за настройките"
3231
3232#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:177
3233msgid "show version information"
3234msgstr "показване на информация за версията"
3235
3236#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:262
3237#, c-format
3238msgid ""
3239"Failed to open font:\n"
3240"\n"
3241"%s"
3242msgstr ""
3243"Неуспех при отваряне на шрифта:\n"
3244"\n"
3245"%s"
3246
3247#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:622
3248msgid "Search buffer is empty.\n"
3249msgstr "Буфера за търсенето е празен.\n"
3250
3251#: ../src/fe-gtk/fe-gtk.c:699
3252#, c-format
3253msgid "%d bytes"
3254msgstr "%d байта"
3255
3256#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:155
3257msgid ""
3258"The Run Command action runs the data in Data 1 as if it has been typed into "
3259"the entry box where you pressed the key sequence. Thus it can contain text "
3260"(which will be sent to the channel/person), commands or user commands. When "
3261"run all \\n characters in Data 1 are used to deliminate seperate commands so "
3262"it is possible to run more than one command. If you want a \\ in the actual "
3263"text run then enter \\\\"
3264msgstr ""
3265
3266#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:157
3267msgid ""
3268"The Change Page command switches between pages in the notebook. Set Data 1 "
3269"to the page you want to switch to. If Data 2 is set to anything then the "
3270"switch will be relative to the current position"
3271msgstr ""
3272
3273#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:159
3274msgid ""
3275"The Insert in Buffer command will insert the contents of Data 1 into the "
3276"entry where the key sequence was pressed at the current cursor position"
3277msgstr ""
3278
3279#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:161
3280msgid ""
3281"The Scroll Page command scrolls the text widget up or down one page or one "
3282"line. Set Data 1 to either Up, Down, +1 or -1."
3283msgstr ""
3284
3285#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:163
3286msgid ""
3287"The Set Buffer command sets the entry where the key sequence was entered to "
3288"the contents of Data 1"
3289msgstr ""
3290
3291#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:165
3292msgid ""
3293"The Last Command command sets the entry to contain the last command entered "
3294"- the same as pressing up in a shell"
3295msgstr ""
3296
3297#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:167
3298msgid ""
3299"The Next Command command sets the entry to contain the next command entered "
3300"- the same as pressing down in a shell"
3301msgstr ""
3302
3303#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:169
3304msgid ""
3305"This command changes the text in the entry to finish an incomplete nickname "
3306"or command. If Data 1 is set then double-tabbing in a string will select the "
3307"last nick, not the next"
3308msgstr ""
3309
3310#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:171
3311msgid ""
3312"This command scrolls up and down through the list of nicks. If Data 1 is set "
3313"to anything it will scroll up, else it scrolls down"
3314msgstr ""
3315
3316#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:173
3317msgid ""
3318"This command checks the last word entered in the entry against the replace "
3319"list and replaces it if it finds a match"
3320msgstr ""
3321
3322#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:175
3323msgid "This command moves the front tab left by one"
3324msgstr "Тази команда премества избрания таб с една позиция на ляво"
3325
3326#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:177
3327msgid "This command moves the front tab right by one"
3328msgstr "Тази команда премества избрания таб с една позиция на дясно"
3329
3330#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:179
3331msgid "This command moves the current tab family to the left"
3332msgstr "Тази команда премества избраната група табове на ляво"
3333
3334#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:181
3335msgid "This command moves the current tab family to the right"
3336msgstr "Тази команда премества избраната група табове надясно"
3337
3338#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:183
3339msgid "Push input line into history but doesn't send to server"
3340msgstr ""
3341"Внасяне на реда написан в полето за писане в историята, но без да се изпраща "
3342"на сървъра"
3343
3344#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:195
3345msgid "There was an error loading key bindings configuration"
3346msgstr ""
3347
3348#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:440 ../src/fe-gtk/fkeys.c:441
3349#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:442 ../src/fe-gtk/fkeys.c:443
3350#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:725 ../src/fe-gtk/fkeys.c:731
3351#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:736 ../src/fe-gtk/maingui.c:944
3352#: ../src/fe-gtk/maingui.c:960 ../src/fe-gtk/maingui.c:1103
3353#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1198 ../src/fe-gtk/maingui.c:2620
3354msgid "<none>"
3355msgstr "<няма>"
3356
3357#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:689
3358msgid "Mod"
3359msgstr "Режим"
3360
3361#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:690 ../src/fe-gtk/fkeys.c:785
3362msgid "Key"
3363msgstr "Ключ"
3364
3365#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:691
3366msgid "Action"
3367msgstr "Действие"
3368
3369#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:700
3370msgid "X-Chat: Keyboard Shortcuts"
3371msgstr "X-Chat: Бързи клавиши"
3372
3373#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:778
3374msgid "Shift"
3375msgstr "Shift"
3376
3377#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:780
3378msgid "Alt"
3379msgstr "Alt"
3380
3381#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:782
3382msgid "Ctrl"
3383msgstr "Ctrl"
3384
3385#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:789
3386msgid "Data 1"
3387msgstr "Данни 1"
3388
3389#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:792
3390msgid "Data 2"
3391msgstr "Данни 2"
3392
3393#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:835
3394msgid "Error opening keys config file\n"
3395msgstr "Грешка при отваряне на конфигурационния файл на клавишите\n"
3396
3397#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:1006
3398#, c-format
3399msgid ""
3400"Unknown keyname %s in key bindings config file\n"
3401"Load aborted, please fix %s/keybindings.conf\n"
3402msgstr ""
3403
3404#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:1044
3405#, c-format
3406msgid ""
3407"Unknown action %s in key bindings config file\n"
3408"Load aborted, Please fix %s/keybindings\n"
3409msgstr ""
3410
3411#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:1065
3412#, c-format
3413msgid ""
3414"Expecting Data line (beginning Dx{:|!}) but got:\n"
3415"%s\n"
3416"\n"
3417"Load aborted, Please fix %s/keybindings\n"
3418msgstr ""
3419
3420#: ../src/fe-gtk/fkeys.c:1134
3421#, c-format
3422msgid ""
3423"Key bindings config file is corrupt, load aborted\n"
3424"Please fix %s/keybindings.conf\n"
3425msgstr ""
3426
3427#: ../src/fe-gtk/gtkutil.c:154
3428msgid "Cannot write to that file."
3429msgstr "Не може да се пише в този файл."
3430
3431#: ../src/fe-gtk/gtkutil.c:156
3432msgid "Cannot read that file."
3433msgstr "Не може да се чете от този файл."
3434
3435#. duplicate, ignore
3436#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:117 ../src/fe-gtk/ignoregui.c:263
3437msgid "That mask already exists."
3438msgstr "Тази маска вече съществува."
3439
3440#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:177 ../src/fe-gtk/maingui.c:1669
3441msgid "Private"
3442msgstr "Частен"
3443
3444#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:178
3445msgid "Notice"
3446msgstr "Уведомяване"
3447
3448#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:179
3449msgid "CTCP"
3450msgstr "CTCP"
3451
3452#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:180
3453msgid "DCC"
3454msgstr "DCC"
3455
3456#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:181
3457msgid "Invite"
3458msgstr "Покана"
3459
3460#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:182
3461msgid "Unignore"
3462msgstr "Махане на игнорирането"
3463
3464#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:307
3465msgid "Enter mask to ignore:"
3466msgstr "Въведете маската, която да се игнорира:"
3467
3468#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:354
3469msgid "X-Chat: Ignore list"
3470msgstr "X-Chat: Списък с игнорираните"
3471
3472#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:361
3473msgid "Ignore Stats:"
3474msgstr "Статистика за игнорирането:"
3475
3476#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:369
3477msgid "Channel:"
3478msgstr "Стая:"
3479
3480#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:370
3481msgid "Private:"
3482msgstr "Частен:"
3483
3484#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:371
3485msgid "Notice:"
3486msgstr "Уведомяване:"
3487
3488#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:372
3489msgid "CTCP:"
3490msgstr "CTCP:"
3491
3492#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:373
3493msgid "Invite:"
3494msgstr "Покана:"
3495
3496#: ../src/fe-gtk/ignoregui.c:384 ../src/fe-gtk/notifygui.c:307
3497msgid "Add"
3498msgstr "Добавяне"
3499
3500#: ../src/fe-gtk/maingui.c:351
3501msgid "Dialog with"
3502msgstr "Разговор с"
3503
3504#: ../src/fe-gtk/maingui.c:607
3505#, c-format
3506msgid "Topic for %s is: %s"
3507msgstr "Темата на %s е: %s"
3508
3509#: ../src/fe-gtk/maingui.c:611
3510msgid "No topic is set"
3511msgstr "Няма настроена тема"
3512
3513#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1013
3514msgid "No other tabs open, quit xchat?"
3515msgstr ""
3516"Няма отворени други табове,\n"
3517"желаете ли да затворите X-Chat?"
3518
3519#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1059
3520msgid "Insert color code"
3521msgstr "Вмъкване на код за цвят"
3522
3523#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1108
3524msgid "Beep on message"
3525msgstr "Бибиткане при съобщение"
3526
3527#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1111
3528msgid "Show join/part messages"
3529msgstr "Показване на кой влиза и излиза"
3530
3531#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1113
3532msgid "Color paste"
3533msgstr "Поставяне на цвят"
3534
3535#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1120
3536msgid "Go to"
3537msgstr "Отиване на"
3538
3539#. 14
3540#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1133 ../src/fe-gtk/menu.c:1262
3541msgid "Close Tab"
3542msgstr "Затваряне на таб"
3543
3544#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1136 ../src/fe-gtk/menu.c:1658
3545msgid "Detach Tab"
3546msgstr "Откачане на таб"
3547
3548#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1387
3549msgid "Some file transfers still active, quit xchat?"
3550msgstr ""
3551"Някои файлови трансфери са още активни,\n"
3552"желаете ли да затворите X-Chat?"
3553
3554#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1537 ../src/fe-gtk/maingui.c:1643
3555msgid "User limit must be a number!\n"
3556msgstr "Лимита на потребители трябва да е номер!\n"
3557
3558#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1665
3559msgid "Topic Protection"
3560msgstr "Защита на темата"
3561
3562#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1666
3563msgid "No outside messages"
3564msgstr "Без външни съобщения"
3565
3566#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1667
3567msgid "Secret"
3568msgstr "Таен"
3569
3570#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1668
3571msgid "Invite Only"
3572msgstr "Само с покана"
3573
3574#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1670
3575msgid "Moderated"
3576msgstr "Модериран"
3577
3578#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1671
3579msgid "Ban List"
3580msgstr "Списък със забранени потребители/адреси"
3581
3582#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1673
3583msgid "Keyword"
3584msgstr "Ключова дума"
3585
3586#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1685
3587msgid "User Limit"
3588msgstr "Потребителски лимит"
3589
3590#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1701
3591msgid "Close this tab/window"
3592msgstr "Затваряне на този таб/прозорец"
3593
3594#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1798
3595msgid "Show/Hide userlist"
3596msgstr "Показва/скрива списъка с потребители"
3597
3598#: ../src/fe-gtk/maingui.c:1923
3599msgid ""
3600"Unable to set transparent background!\n"
3601"\n"
3602"You may be using a non-compliant window\n"
3603"manager that is not currently supported.\n"
3604msgstr ""
3605"Не може да се използва прозрачен фон!\n"
3606"\n"
3607"Може би използвате несъвместим дисплей\n"
3608"мениджър, който не се поддържа.\n"
3609
3610#: ../src/fe-gtk/maingui.c:2116
3611msgid "Enter new nickname:"
3612msgstr "Въведете нов прякор:"
3613
3614#: ../src/fe-gtk/menu.c:116
3615msgid "Host unknown"
3616msgstr "Непознат хост"
3617
3618#. let the translators tweak this if need be
3619#: ../src/fe-gtk/menu.c:497
3620#, c-format
3621msgid "<tt><b>%-11s</b></tt> %s"
3622msgstr "<tt><b>%-11s</b></tt> %s"
3623
3624#: ../src/fe-gtk/menu.c:499
3625msgid "User:"
3626msgstr "Потребител:"
3627
3628#: ../src/fe-gtk/menu.c:503
3629msgid "Country:"
3630msgstr "Страна:"
3631
3632#: ../src/fe-gtk/menu.c:507
3633msgid "Real Name:"
3634msgstr "Истинско име:"
3635
3636#: ../src/fe-gtk/menu.c:511
3637msgid "Server:"
3638msgstr "Сървър:"
3639
3640#: ../src/fe-gtk/menu.c:520
3641msgid "Away Msg:"
3642msgstr "Съобщение \"Няма ме\":"
3643
3644#: ../src/fe-gtk/menu.c:526
3645msgid "Last Msg:"
3646msgstr "Последно съобщение:"
3647
3648#. sep
3649#: ../src/fe-gtk/menu.c:613
3650msgid "Menu Bar"
3651msgstr "Лента с менютата"
3652
3653#: ../src/fe-gtk/menu.c:614
3654msgid "Topic Bar"
3655msgstr "Лента с темата"
3656
3657#: ../src/fe-gtk/menu.c:618 ../src/fe-gtk/setup.c:159
3658msgid "User List"
3659msgstr "Списък с потребители"
3660
3661#: ../src/fe-gtk/menu.c:621
3662msgid "Mode Buttons"
3663msgstr "Бутони за режимите"
3664
3665#: ../src/fe-gtk/menu.c:627
3666msgid "User List Buttons"
3667msgstr "Бутони за потребителския списък"
3668
3669#: ../src/fe-gtk/menu.c:673 ../src/fe-gtk/urlgrab.c:203
3670msgid "Copy selected URL"
3671msgstr "Копиране на избрания URL"
3672
3673#: ../src/fe-gtk/menu.c:736
3674msgid "Part Channel"
3675msgstr "Напускане на стаята"
3676
3677#: ../src/fe-gtk/menu.c:738
3678msgid "Cycle Channel"
3679msgstr "Излизане и влизане в стаята"
3680
3681#: ../src/fe-gtk/menu.c:761
3682msgid "X-Chat: User menu"
3683msgstr "X-Chat: Потребителско меню"
3684
3685#. sep
3686#: ../src/fe-gtk/menu.c:770
3687msgid "Edit This Menu..."
3688msgstr "Редактиране на това меню..."
3689
3690#: ../src/fe-gtk/menu.c:877
3691msgid ""
3692"*WARNING*\n"
3693"Auto accepting DCC to your home directory\n"
3694"can be dangerous and is exploitable. Eg:\n"
3695"Someone could send you a .bash_profile"
3696msgstr ""
3697"*ВНИМАНИЕ*\n"
3698"Автоматично приемане на DCC във вашата домашна папка\n"
3699"може да бъде опасно и използваемо от други. Пример:\n"
3700"Някой може да ви прати .bash_profile"
3701
3702#: ../src/fe-gtk/menu.c:1005
3703msgid "Settings saved."
3704msgstr "Настройките са запазени."
3705
3706#: ../src/fe-gtk/menu.c:1042
3707msgid ""
3708"User Commands - Special codes:\n"
3709"\n"
3710"%c  =  current channel\n"
3711"%m  =  machine info\n"
3712"%n  =  your nick\n"
3713"%t  =  time/date\n"
3714"%v  =  xchat version\n"
3715"%2  =  word 2\n"
3716"%3  =  word 3\n"
3717"&2  =  word 2 to the end of line\n"
3718"&3  =  word 3 to the end of line\n"
3719"\n"
3720"eg:\n"
3721"/cmd john hello\n"
3722"\n"
3723"%2 would be \"john\"\n"
3724"&2 would be \"john hello\"."
3725msgstr ""
3726
3727#: ../src/fe-gtk/menu.c:1057
3728msgid ""
3729"Userlist Buttons - Special codes:\n"
3730"\n"
3731"%a  =  all selected nicks\n"
3732"%c  =  current channel\n"
3733"%h  =  selected nick's hostname\n"
3734"%m  =  machine info\n"
3735"%n  =  your nick\n"
3736"%s  =  selected nick\n"
3737"%t  =  time/date\n"
3738msgstr ""
3739
3740#: ../src/fe-gtk/menu.c:1066
3741msgid ""
3742"Dialog Buttons - Special codes:\n"
3743"\n"
3744"%a  =  all selected nicks\n"
3745"%c  =  current channel\n"
3746"%h  =  selected nick's hostname\n"
3747"%m  =  machine info\n"
3748"%n  =  your nick\n"
3749"%s  =  selected nick\n"
3750"%t  =  time/date\n"
3751msgstr ""
3752
3753#: ../src/fe-gtk/menu.c:1075
3754msgid ""
3755"CTCP Replies - Special codes:\n"
3756"\n"
3757"%d  =  data (the whole ctcp)\n"
3758"%m  =  machine info\n"
3759"%s  =  nick who sent the ctcp\n"
3760"%t  =  time/date\n"
3761"%2  =  word 2\n"
3762"%3  =  word 3\n"
3763"&2  =  word 2 to the end of line\n"
3764"&3  =  word 3 to the end of line\n"
3765"\n"
3766msgstr ""
3767"CTCP Отговори - Специални кодове:\n"
3768"\n"
3769"%d  =  данни (целия ctcp)\n"
3770"%m  =  информация за машината\n"
3771"%s  =  прякора на този, който изпратил ctcp\n"
3772"%t  =  време/дата\n"
3773"%2  =  дума 2\n"
3774"%3  =  дума 3\n"
3775"&2  =  дума 2 до края на реда\n"
3776"&3  =  duma 3 до края на реда\n"
3777"\n"
3778
3779#: ../src/fe-gtk/menu.c:1085
3780#, c-format
3781msgid ""
3782"URL Handlers - Special codes:\n"
3783"\n"
3784"%s  =  the URL string\n"
3785"\n"
3786"Putting a ! infront of the command\n"
3787"indicates it should be sent to a\n"
3788"shell instead of X-Chat"
3789msgstr ""
3790
3791#: ../src/fe-gtk/menu.c:1094
3792msgid "X-Chat: User Defined Commands"
3793msgstr "X-Chat: Потребителски команди"
3794
3795#: ../src/fe-gtk/menu.c:1101
3796msgid "X-Chat: Userlist Popup menu"
3797msgstr "X-Chat: Меню за потребителския списък"
3798
3799#: ../src/fe-gtk/menu.c:1108
3800msgid "X-Chat: Replace"
3801msgstr "X-Chat: Замяна"
3802
3803#: ../src/fe-gtk/menu.c:1115
3804msgid "X-Chat: URL Handlers"
3805msgstr "X-Chat: Управление на URL"
3806
3807#: ../src/fe-gtk/menu.c:1134
3808msgid "X-Chat: Userlist buttons"
3809msgstr "X-Chat: Бутони за списъка с потребители"
3810
3811#: ../src/fe-gtk/menu.c:1141
3812msgid "X-Chat: Dialog buttons"
3813msgstr "X-Chat: Диалогови бутони"
3814
3815#: ../src/fe-gtk/menu.c:1148
3816msgid "X-Chat: CTCP Replies"
3817msgstr "X-Chat: CTCP отговори"
3818
3819#: ../src/fe-gtk/menu.c:1236
3820msgid "_X-Chat"
3821msgstr "_X-Chat"
3822
3823#: ../src/fe-gtk/menu.c:1237
3824msgid "Server List..."
3825msgstr "Списък със сървърите"
3826
3827#: ../src/fe-gtk/menu.c:1240
3828msgid "New"
3829msgstr "Ново"
3830
3831#: ../src/fe-gtk/menu.c:1241
3832msgid "Server Tab..."
3833msgstr "Таб за сървъра"
3834
3835#: ../src/fe-gtk/menu.c:1242
3836msgid "Channel Tab..."
3837msgstr "Таб за стая..."
3838
3839#: ../src/fe-gtk/menu.c:1243
3840msgid "Server Window..."
3841msgstr "Прозорец за сървър"
3842
3843#: ../src/fe-gtk/menu.c:1244
3844msgid "Channel Window..."
3845msgstr "Прозорец за стая..."
3846
3847#: ../src/fe-gtk/menu.c:1249 ../src/fe-gtk/menu.c:1251
3848msgid "Load Plugin or Script..."
3849msgstr "Зарежане на нова приставка или скрипт..."
3850
3851#: ../src/fe-gtk/menu.c:1255
3852msgid "New Shell Tab..."
3853msgstr ""
3854
3855#: ../src/fe-gtk/menu.c:1264
3856msgid "Quit"
3857msgstr "Изход"
3858
3859#. 17
3860#: ../src/fe-gtk/menu.c:1266
3861msgid "_IRC"
3862msgstr "_IRC"
3863
3864#: ../src/fe-gtk/menu.c:1267
3865msgid "Invisible"
3866msgstr "Невидим"
3867
3868#: ../src/fe-gtk/menu.c:1268
3869msgid "Receive Wallops"
3870msgstr "Получаване на wallop съобщения"
3871
3872#: ../src/fe-gtk/menu.c:1269
3873msgid "Receive Server Notices"
3874msgstr "Получване на сървърни уведомявания"
3875
3876#: ../src/fe-gtk/menu.c:1271
3877msgid "Marked Away"
3878msgstr "\"Няма ме\""
3879
3880#. 24
3881#: ../src/fe-gtk/menu.c:1273
3882msgid "Auto Rejoin when Kicked"
3883msgstr "Автоматично влизане наново при изхвърляне"
3884
3885#: ../src/fe-gtk/menu.c:1274
3886msgid "Auto Reconnect to Server"
3887msgstr "Автоматично свързване наново"
3888
3889#: ../src/fe-gtk/menu.c:1275
3890msgid "Never-give-up ReConnect"
3891msgstr "Постоянни опити за ново свързване"
3892
3893#. 28
3894#: ../src/fe-gtk/menu.c:1277
3895msgid "Auto Open Dialog Windows"
3896msgstr "Автоматично отваряне на диалогови прозорци"
3897
3898#: ../src/fe-gtk/menu.c:1278
3899msgid "Auto Accept Direct Chat"
3900msgstr "Автоматично приемане на директен разговор"
3901
3902#: ../src/fe-gtk/menu.c:1279
3903msgid "Auto Accept Files"
3904msgstr "Автоматично приемане на файлове"
3905
3906#: ../src/fe-gtk/menu.c:1281
3907msgid "_Server"
3908msgstr "Сървър"
3909
3910#. 32
3911#: ../src/fe-gtk/menu.c:1283
3912msgid "S_ettings"
3913msgstr "Настройки"
3914
3915#. 33
3916#: ../src/fe-gtk/menu.c:1284
3917msgid "Preferences..."
3918msgstr "Настройки"
3919
3920#: ../src/fe-gtk/menu.c:1286
3921msgid "Advanced"
3922msgstr "Допълнителни"
3923
3924#: ../src/fe-gtk/menu.c:1287
3925msgid "Auto Replace..."
3926msgstr "Автоматично заменяне"
3927
3928#: ../src/fe-gtk/menu.c:1288
3929msgid "CTCP Replies..."
3930msgstr "CTCP отговори..."
3931
3932#: ../src/fe-gtk/menu.c:1289
3933msgid "Dialog Buttons..."
3934msgstr "Диалогови бутони..."
3935
3936#: ../src/fe-gtk/menu.c:1290
3937msgid "Keyboard Shortcuts..."
3938msgstr "Бързи клавиши..."
3939
3940#: ../src/fe-gtk/menu.c:1291
3941msgid "Text Events..."
3942msgstr "Текстови събития..."
3943
3944#: ../src/fe-gtk/menu.c:1292
3945msgid "URL Handlers..."
3946msgstr "Управление на URL-тата..."
3947
3948#: ../src/fe-gtk/menu.c:1293
3949msgid "User Commands..."
3950msgstr "Потребителски команди..."
3951
3952#: ../src/fe-gtk/menu.c:1294
3953msgid "Userlist Buttons..."
3954msgstr "Бутони при потребителския списък..."
3955
3956#: ../src/fe-gtk/menu.c:1295
3957msgid "Userlist Popup..."
3958msgstr "Меню на списъка с потребители"
3959
3960#. 56
3961#: ../src/fe-gtk/menu.c:1300
3962msgid "Reload Settings"
3963msgstr "Презареждане на настройките"
3964
3965#: ../src/fe-gtk/menu.c:1302
3966msgid "Save Settings now"
3967msgstr "Запазване на настройките сега"
3968
3969#: ../src/fe-gtk/menu.c:1303
3970msgid "Save Settings on exit"
3971msgstr "Запазване на настройките при изход"
3972
3973#: ../src/fe-gtk/menu.c:1306
3974msgid "_Window"
3975msgstr "Прозорец"
3976
3977#: ../src/fe-gtk/menu.c:1307
3978msgid "Ban List..."
3979msgstr "Списък със забранение адреси..."
3980
3981#: ../src/fe-gtk/menu.c:1308
3982msgid "Channel List..."
3983msgstr "Списък с стаите..."
3984
3985#: ../src/fe-gtk/menu.c:1309
3986msgid "Character Chart..."
3987msgstr "Таблица с символи..."
3988
3989#: ../src/fe-gtk/menu.c:1310
3990msgid "Direct Chat..."
3991msgstr "Директен чат..."
3992
3993#: ../src/fe-gtk/menu.c:1311
3994msgid "File Receive..."
3995msgstr "Получаване на файлове..."
3996
3997#: ../src/fe-gtk/menu.c:1312
3998msgid "File Send..."
3999msgstr "Изпращане на файлове..."
4000
4001#: ../src/fe-gtk/menu.c:1313
4002msgid "Ignore List..."
4003msgstr "Списък с игнорираните"
4004
4005#: ../src/fe-gtk/menu.c:1314
4006msgid "Notify List..."
4007msgstr "Списък с приятели..."
4008
4009#: ../src/fe-gtk/menu.c:1315
4010msgid "Plugins and Scripts..."
4011msgstr "Приставки и скриптове..."
4012
4013#: ../src/fe-gtk/menu.c:1316
4014msgid "Raw Log..."
4015msgstr "Необработен журнал..."
4016
4017#. 51
4018#: ../src/fe-gtk/menu.c:1317
4019msgid "URL Grabber..."
4020msgstr "Улавяне на URL-та..."
4021
4022#: ../src/fe-gtk/menu.c:1319
4023msgid "Reset Marker Line"
4024msgstr "Зануляване на отбелязващата линия"
4025
4026#: ../src/fe-gtk/menu.c:1320
4027msgid "C_lear Text"
4028msgstr "Изчистване на текста"
4029
4030#: ../src/fe-gtk/menu.c:1321
4031msgid "Search Text..."
4032msgstr "Търсене из текста..."
4033
4034#: ../src/fe-gtk/menu.c:1322
4035msgid "Save Text..."
4036msgstr "Записване на текста..."
4037
4038#: ../src/fe-gtk/menu.c:1324
4039msgid "_Help"
4040msgstr "Помощ"
4041
4042#. 62
4043#: ../src/fe-gtk/menu.c:1325
4044msgid "_Contents"
4045msgstr "_Потребителско ръководство"
4046
4047#: ../src/fe-gtk/menu.c:1327 ../src/fe-gtk/menu.c:1329
4048msgid "_About"
4049msgstr "_Относно"
4050
4051#: ../src/fe-gtk/menu.c:1660
4052msgid "Attach Tab"
4053msgstr "Закачане на таб"
4054
4055#: ../src/fe-gtk/notifygui.c:110
4056msgid "User"
4057msgstr "Потребител"
4058
4059#: ../src/fe-gtk/notifygui.c:112
4060msgid "Server"
4061msgstr "Сървър"
4062
4063#: ../src/fe-gtk/notifygui.c:113
4064msgid "Last Seen"
4065msgstr "Последно видян"
4066
4067#: ../src/fe-gtk/notifygui.c:150
4068msgid "Offline"
4069msgstr "Не е на линия"
4070
4071#: ../src/fe-gtk/notifygui.c:170 ../src/fe-gtk/setup.c:199
4072msgid "Never"
4073msgstr "Никога"
4074
4075#: ../src/fe-gtk/notifygui.c:188
4076msgid "Online"
4077msgstr "На линия"
4078
4079#: ../src/fe-gtk/notifygui.c:278
4080msgid "Enter nickname to add:"
4081msgstr "Въведете прякор за добавяне:"
4082
4083#: ../src/fe-gtk/notifygui.c:294
4084msgid "X-Chat: Notify List"
4085msgstr "X-Chat: Списък с приятелчета"
4086
4087#: ../src/fe-gtk/notifygui.c:309
4088msgid "Remove"
4089msgstr "Премахване"
4090
4091#: ../src/fe-gtk/plugingui.c:75 ../src/fe-gtk/textgui.c:341
4092msgid "Description"
4093msgstr "Описание"
4094
4095#: ../src/fe-gtk/plugingui.c:150
4096msgid "Select a Plugin or Script to load"
4097msgstr "Избор на приставка или скрипт за зареждане"
4098
4099#: ../src/fe-gtk/plugingui.c:222
4100msgid "X-Chat: Plugins and Scripts"
4101msgstr "X-Chat: Приставки и скриптове"
4102
4103#: ../src/fe-gtk/plugingui.c:228
4104msgid "_Load..."
4105msgstr "Зареждане..."
4106
4107#: ../src/fe-gtk/plugingui.c:231
4108msgid "_UnLoad"
4109msgstr "_Отзареждане"
4110
4111#: ../src/fe-gtk/plugingui.c:235
4112msgid "_Close"
4113msgstr "Затваряне"
4114
4115#: ../src/fe-gtk/rawlog.c:78
4116msgid "Save rawlog"
4117msgstr "Запазване на необработен журнал"
4118
4119#: ../src/fe-gtk/rawlog.c:94
4120#, c-format
4121msgid "X-Chat: Rawlog (%s)"
4122msgstr "X-Chat: Необработен журнал (%s)"
4123
4124#: ../src/fe-gtk/rawlog.c:123
4125msgid "Clear rawlog"
4126msgstr "Изчистване на необработния журнал"
4127
4128#: ../src/fe-gtk/rawlog.c:126
4129msgid "Save rawlog..."
4130msgstr "Запазване на необработен журнал..."
4131
4132#: ../src/fe-gtk/search.c:47
4133msgid "The window you opened this Search for doesn't exist anymore."
4134msgstr "Прозореца, за който отворихте това търсене вече не съществува."
4135
4136#: ../src/fe-gtk/search.c:91
4137msgid "X-Chat: Search"
4138msgstr "X-Chat: Търсене"
4139
4140#: ../src/fe-gtk/search.c:100
4141msgid "Find:"
4142msgstr "Търсене:"
4143
4144#: ../src/fe-gtk/search.c:114
4145msgid "Find"
4146msgstr "Търсене"
4147
4148#: ../src/fe-gtk/search.c:119
4149msgid "Close"
4150msgstr "Затваряне"
4151
4152#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:162 ../src/fe-gtk/servlistgui.c:261
4153msgid "New Network"
4154msgstr "Нова мрежа"
4155
4156#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:494
4157#, c-format
4158msgid "Really remove network \"%s\" and all its servers?"
4159msgstr "Наистина ли да се изтрие мрежата \"%s\" и всичките и сървъри?"
4160
4161#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:618 ../src/fe-gtk/servlistgui.c:637
4162msgid "User name and Real name cannot be left blank."
4163msgstr "Потребителското име и истинското име на може да бъдат оставени празни."
4164
4165#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:988
4166#, c-format
4167msgid "X-Chat: Edit %s"
4168msgstr "X-Chat:·Редактиране на %s"
4169
4170#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1007
4171#, c-format
4172msgid "Servers for %s"
4173msgstr "Сървъри за %s"
4174
4175#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1018
4176msgid "Connect to selected server only"
4177msgstr "Свързване САМО към избрания сървър"
4178
4179#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1019
4180msgid "Don't cycle through all the servers when the connection fails."
4181msgstr "Да не се пробват един по един сървърите, ако връзката пропада."
4182
4183#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1021
4184msgid "Your Details"
4185msgstr "Вашите данни"
4186
4187#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1027
4188msgid "Use global user information"
4189msgstr "Използване на глобална потребителска информация"
4190
4191#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1030 ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1262
4192msgid "_Nick name:"
4193msgstr "Прякор:"
4194
4195#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1034 ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1283
4196msgid "_User name:"
4197msgstr "Потребител:"
4198
4199#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1038 ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1290
4200msgid "Rea_l name:"
4201msgstr "Истинско име:"
4202
4203#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1041
4204msgid "Connecting"
4205msgstr "Свързва се"
4206
4207#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1047
4208msgid "Auto connect to this network at startup"
4209msgstr ""
4210"Автоматично свързване към тази мрежа\n"
4211"при стартирането на X-Chat"
4212
4213#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1049
4214msgid "Use a proxy server"
4215msgstr "Използване на прокси сървър"
4216
4217#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1051
4218msgid "Use SSL for all the servers on this network"
4219msgstr "Използване на SSL за всички сървъри от тази мрежа"
4220
4221#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1056
4222msgid "Accept invalid SSL certificate"
4223msgstr "Приемане на невалидния SSL сертификат"
4224
4225#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1062
4226msgid "C_hannels to join:"
4227msgstr "Стаи, в които да се влиза:"
4228
4229#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1064
4230msgid "Channels to join, separated by commas, but not spaces!"
4231msgstr "Стаи, в които да се влиза, разделени със запетаи, не с празни места!!!"
4232
4233#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1067
4234msgid "Connect command:"
4235msgstr "Команда при свързване:"
4236
4237#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1069
4238msgid ""
4239"Extra command to execute after connecting. If you need more than one, set "
4240"this to LOAD -e <filename>, where <filename> is a text-file full of commands "
4241"to execute."
4242msgstr ""
4243
4244#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1072
4245msgid "Nickserv password:"
4246msgstr "Парола за NickServ:"
4247
4248#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1077
4249msgid "Server password:"
4250msgstr "Парола за сървъра:"
4251
4252#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1079
4253msgid "Password for the server, if in doubt, leave blank."
4254msgstr "Парола за сървъра. Ако не сте сигурни, оставете полето празно."
4255
4256#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1082
4257msgid "Character set:"
4258msgstr "Кодиране:"
4259
4260#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1155
4261msgid "_Edit"
4262msgstr "_Редактиране"
4263
4264#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1236
4265msgid "X-Chat: Server List"
4266msgstr "X-Chat: Списък на сървърите"
4267
4268#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1252
4269msgid "User Information"
4270msgstr "Информация за потребителя"
4271
4272#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1269
4273msgid "Second choice:"
4274msgstr "Втори избор:"
4275
4276#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1276
4277msgid "Third choice:"
4278msgstr "Трети избор:"
4279
4280#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1336
4281msgid "Networks"
4282msgstr "Мрежи"
4283
4284#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1377
4285msgid "Skip server list on startup"
4286msgstr "Да не се показва списъка със сървърите при стартиране"
4287
4288#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1408
4289msgid "_Edit..."
4290msgstr "_Редактиране..."
4291
4292#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1415
4293msgid "_Sort"
4294msgstr "_Подреждане"
4295
4296#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1438
4297msgid "C_onnect"
4298msgstr "Свързване"
4299
4300#: ../src/fe-gtk/servlistgui.c:1447
4301msgid "Connect in new tab"
4302msgstr "Свързване в нов таб"
4303
4304#: ../src/fe-gtk/setup.c:95
4305msgid "Text Box Appearance"
4306msgstr "Външен вид на полето за текста"
4307
4308#: ../src/fe-gtk/setup.c:96
4309msgid "Font:"
4310msgstr "Шрифт:"
4311
4312#: ../src/fe-gtk/setup.c:97
4313msgid "Background image:"
4314msgstr "Изображение за фон:"
4315
4316#: ../src/fe-gtk/setup.c:98
4317msgid "Scrollback lines:"
4318msgstr "Запазени редове назад:"
4319
4320#: ../src/fe-gtk/setup.c:99
4321msgid "Transparent background"
4322msgstr "Прозрачен фон"
4323
4324#: ../src/fe-gtk/setup.c:100
4325msgid "Indent nick names"
4326msgstr ""
4327
4328#: ../src/fe-gtk/setup.c:101
4329msgid "Make nick names right-justified"
4330msgstr "Прякорите да са подравнени в дясно"
4331
4332#: ../src/fe-gtk/setup.c:102
4333msgid "Tint (shade) transparency"
4334msgstr ""
4335
4336#: ../src/fe-gtk/setup.c:103
4337msgid "Colored nick names"
4338msgstr "Цветни прякори"
4339
4340#: ../src/fe-gtk/setup.c:104
4341msgid "Give each person on IRC a different color"
4342msgstr "Всеки прякор да има назначен различен цвят"
4343
4344#: ../src/fe-gtk/setup.c:105
4345msgid "Strip mIRC colors"
4346msgstr ""
4347
4348#: ../src/fe-gtk/setup.c:106
4349msgid "Show marker line"
4350msgstr "Показва маркиращата линия"
4351
4352#: ../src/fe-gtk/setup.c:107
4353msgid "Insert a red line after the last read text."
4354msgstr "Вмъкване на червена линия след последно прочетения текст"
4355
4356#: ../src/fe-gtk/setup.c:108
4357msgid "Tint Settings"
4358msgstr ""
4359
4360#: ../src/fe-gtk/setup.c:109
4361msgid "Red:"
4362msgstr "Червено:"
4363
4364#: ../src/fe-gtk/setup.c:110
4365msgid "Green:"
4366msgstr "Зелено:"
4367
4368#: ../src/fe-gtk/setup.c:111
4369msgid "Blue:"
4370msgstr "Синьо:"
4371
4372#: ../src/fe-gtk/setup.c:113 ../src/fe-gtk/setup.c:313
4373msgid "Time Stamps"
4374msgstr "Време срещу всяка реплика"
4375
4376#: ../src/fe-gtk/setup.c:114
4377msgid "Time stamp format:"
4378msgstr "Формат на отбелязване на времето:"
4379
4380#: ../src/fe-gtk/setup.c:115
4381msgid "See strftime manpage for details."
4382msgstr "Вижте man страницата за strftime за повече информация"
4383
4384#: ../src/fe-gtk/setup.c:116
4385msgid "Enable time stamps"
4386msgstr "Вмъква времето на репликите"
4387
4388#: ../src/fe-gtk/setup.c:123
4389msgid "Nick Completion"
4390msgstr "Довършване на прякорите"
4391
4392#: ../src/fe-gtk/setup.c:124
4393msgid "Automatic nick completion"
4394msgstr "Автоматично довършване на прякорите"
4395
4396#: ../src/fe-gtk/setup.c:125
4397msgid "Completes nick names without using the TAB key"
4398msgstr "Довършване на прякорите без да се използва клавиша TAB"
4399
4400#: ../src/fe-gtk/setup.c:126
4401msgid "Nick completion suffix:"
4402msgstr "Допълнение след довършените прякори:"
4403
4404#: ../src/fe-gtk/setup.c:128
4405msgid "Input Box Codes"
4406msgstr "Кодове за полето за писане"
4407
4408#: ../src/fe-gtk/setup.c:129
4409#, c-format
4410msgid "Interpret %nnn as an ASCII value"
4411msgstr "Интерпретиране на %nnn като ASCII стойност"
4412
4413#: ../src/fe-gtk/setup.c:130
4414msgid "Interpret %C, %B as Color, Bold etc"
4415msgstr "Интерпретиране на %C, %B като Цвят, Удебелено и т.н."
4416
4417#: ../src/fe-gtk/setup.c:132
4418msgid "Input Box Appearance"
4419msgstr "Външен вид на полето за писане"
4420
4421#: ../src/fe-gtk/setup.c:133 ../src/fe-gtk/setup.c:163
4422msgid "Use the Text box font and colors"
4423msgstr "Използване на шрифта и цветовете на полето за текста"
4424
4425#: ../src/fe-gtk/setup.c:140
4426msgid "Off"
4427msgstr "Изкл."
4428
4429#: ../src/fe-gtk/setup.c:141
4430msgid "Graph"
4431msgstr "Графа"
4432
4433#: ../src/fe-gtk/setup.c:142
4434msgid "Info text"
4435msgstr "Информация"
4436
4437#: ../src/fe-gtk/setup.c:143
4438msgid "Both"
4439msgstr "И двете"
4440
4441#: ../src/fe-gtk/setup.c:149
4442msgid "A-Z, Ops first"
4443msgstr "A-Z, Операторите първо"
4444
4445#: ../src/fe-gtk/setup.c:150
4446msgid "A-Z"
4447msgstr "A-Z"
4448
4449#: ../src/fe-gtk/setup.c:151
4450msgid "Z-A, Ops last"
4451msgstr "Z-A, Операторите последно"
4452
4453#: ../src/fe-gtk/setup.c:152
4454msgid "Z-A"
4455msgstr "Z-A"
4456
4457#: ../src/fe-gtk/setup.c:153
4458msgid "Unsorted"
4459msgstr "Неподреден"
4460
4461#: ../src/fe-gtk/setup.c:160
4462msgid "User list sorted by:"
4463msgstr "Списък с потребителите сортиран по:"
4464
4465#: ../src/fe-gtk/setup.c:161
4466msgid "Show hostnames in user list"
4467msgstr "Показва хостовете в списъка с потребители"
4468
4469#: ../src/fe-gtk/setup.c:162
4470msgid "User list buttons enabled"
4471msgstr "Бутони за потребителския списък - включени"
4472
4473#: ../src/fe-gtk/setup.c:164
4474msgid "Resizable user list"
4475msgstr "Оразмерим списък с потребителите"
4476
4477#: ../src/fe-gtk/setup.c:166
4478msgid "Away tracking"
4479msgstr "Следене на статуса \"Няма ме\""
4480
4481#: ../src/fe-gtk/setup.c:167
4482msgid "Enable away tracking"
4483msgstr ""
4484"Включване на следенето\n"
4485"на статуса \"Няма ме\""
4486
4487#: ../src/fe-gtk/setup.c:168
4488msgid "On channels smaller than:"
4489msgstr "В стаи по-малки от:"
4490
4491#: ../src/fe-gtk/setup.c:170
4492msgid "Action Upon Double Click"
4493msgstr "Действие при двойно натискане"
4494
4495#: ../src/fe-gtk/setup.c:171
4496msgid "Execute command:"
4497msgstr "Изпълнение на команда:"
4498
4499#: ../src/fe-gtk/setup.c:173
4500msgid "Extra Gadgets"
4501msgstr "Допълнителни играчки"
4502
4503#: ../src/fe-gtk/setup.c:174
4504msgid "Lag meter:"
4505msgstr "Измервател на забавянето:"
4506
4507#: ../src/fe-gtk/setup.c:175
4508msgid "Throttle meter:"
4509msgstr ""
4510
4511#: ../src/fe-gtk/setup.c:182
4512msgid "Windows"
4513msgstr "Прозорци"
4514
4515#: ../src/fe-gtk/setup.c:183 ../src/fe-gtk/setup.c:207
4516#: ../src/fe-gtk/setup.c:1447
4517msgid "Tabs"
4518msgstr "Табове"
4519
4520#: ../src/fe-gtk/setup.c:189
4521msgid "Bottom"
4522msgstr "Долу"
4523
4524#: ../src/fe-gtk/setup.c:190
4525msgid "Top"
4526msgstr "Горе"
4527
4528#: ../src/fe-gtk/setup.c:191
4529msgid "Left"
4530msgstr "Ляво"
4531
4532#: ../src/fe-gtk/setup.c:192
4533msgid "Right"
4534msgstr "Дясно"
4535
4536#: ../src/fe-gtk/setup.c:193
4537msgid "Hidden"
4538msgstr "Скрит"
4539
4540#: ../src/fe-gtk/setup.c:200
4541msgid "Always"
4542msgstr "Винаги"
4543
4544#: ../src/fe-gtk/setup.c:201
4545msgid "Only requested tabs"
4546msgstr "Само изискани табове"
4547
4548#: ../src/fe-gtk/setup.c:208
4549msgid "Open an extra tab for server messages"
4550msgstr "Отваряне на допълнителен таб за сървърни съобщения"
4551
4552#: ../src/fe-gtk/setup.c:209
4553msgid "Open an extra tab for server notices"
4554msgstr "Отваряне на нов таб за сървърните уведомявания"
4555
4556#: ../src/fe-gtk/setup.c:210
4557msgid "Small tabs"
4558msgstr "Малки табове"
4559
4560#: ../src/fe-gtk/setup.c:211
4561msgid "Sort tabs in alphabetical order"
4562msgstr "Подрежда табовете по азбучен ред"
4563
4564#: ../src/fe-gtk/setup.c:212
4565msgid "Focus new tabs:"
4566msgstr "Фокусиране на новите табове:"
4567
4568#: ../src/fe-gtk/setup.c:213
4569msgid "Shorten tab labels to:"
4570msgstr "Скъсява табовете до:"
4571
4572#: ../src/fe-gtk/setup.c:213
4573msgid "letters."
4574msgstr "букви."
4575
4576#: ../src/fe-gtk/setup.c:215
4577msgid "Tabs Location"
4578msgstr "Положение на табовете"
4579
4580#: ../src/fe-gtk/setup.c:216
4581msgid "Show tabs at:"
4582msgstr "Показване на табовете в:"
4583
4584#: ../src/fe-gtk/setup.c:218
4585msgid "Tabs or Windows"
4586msgstr "Табове или Прозорци"
4587
4588#: ../src/fe-gtk/setup.c:219
4589msgid "Open channels in:"
4590msgstr "Отваряне на стаи в:"
4591
4592#: ../src/fe-gtk/setup.c:220
4593msgid "Open dialogs in:"
4594msgstr "Отваряне на разговори в:"
4595
4596#: ../src/fe-gtk/setup.c:221
4597msgid "Open utilities in:"
4598msgstr "Отваряне на инструментите в:"
4599
4600#: ../src/fe-gtk/setup.c:221
4601msgid "Open DCC, Ignore, Notify etc, in tabs or windows?"
4602msgstr ""
4603"Отваряне на DCC, Игнориране, Списък с приятелчета и т.н. в отделни табове "
4604"или прозорци?"
4605
4606#: ../src/fe-gtk/setup.c:228
4607msgid "Files and Directories"
4608msgstr "Файлове и папки"
4609
4610#: ../src/fe-gtk/setup.c:229
4611msgid "Download files to:"
4612msgstr "Сваляне на файловете в:"
4613
4614#: ../src/fe-gtk/setup.c:230
4615msgid "Move completed files to:"
4616msgstr "Преместване на завършените файлове в:"
4617
4618#: ../src/fe-gtk/setup.c:231
4619msgid "Save nick name in filenames"
4620msgstr "Запазване на прякора в името на файла"
4621
4622#: ../src/fe-gtk/setup.c:232
4623msgid "Convert spaces to underscore before sending"
4624msgstr "Преобразуване на празните места в долни черти преди да се изпрати"
4625
4626#: ../src/fe-gtk/setup.c:234
4627msgid "Network Settings"
4628msgstr "Настройки на мрежата"
4629
4630#: ../src/fe-gtk/setup.c:235
4631msgid "DCC IP address:"
4632msgstr "DCC IP адрес:"
4633
4634#: ../src/fe-gtk/setup.c:236
4635msgid "Claim you are at this address when offering files."
4636msgstr "Заявяване, че сте на този адрес при изпращането на файлове"
4637
4638#: ../src/fe-gtk/setup.c:237
4639msgid "First DCC send port:"
4640msgstr "Първи DCC порт за пращане:"
4641
4642#: ../src/fe-gtk/setup.c:238
4643msgid "Last DCC send port:"
4644msgstr "Последен DCC порт за пращане:"
4645
4646#: ../src/fe-gtk/setup.c:239
4647msgid "(Leave ports at zero for full range)."
4648msgstr "(Оставете портовете на нула за пълния обсег)"
4649
4650#: ../src/fe-gtk/setup.c:240
4651msgid "Get my address from the IRC server"
4652msgstr "Взимане на собствения адрес от IRC сървъра"
4653
4654#: ../src/fe-gtk/setup.c:241
4655msgid ""
4656"Asks the IRC server for your real address. Use this if you have a 192.168.*."
4657"* address!"
4658msgstr ""
4659"Пита IRC сървъра за истинския ви адрес. Използвайте това ако имате адрес от "
4660"вида 192.168.*.*!"
4661
4662#: ../src/fe-gtk/setup.c:243
4663msgid "Maximum File Transfer Speeds (bytes per second)"
4664msgstr "Максимална скорост за файловите трансфери (байтове в секунда)"
4665
4666#: ../src/fe-gtk/setup.c:244
4667msgid "One upload:"
4668msgstr "Едно качване:"
4669
4670#: ../src/fe-gtk/setup.c:245 ../src/fe-gtk/setup.c:247
4671msgid "Maximum speed for one transfer"
4672msgstr "Максимална скорост за един трансфер"
4673
4674#: ../src/fe-gtk/setup.c:246
4675msgid "One download:"
4676msgstr "Едно сваляне:"
4677
4678#: ../src/fe-gtk/setup.c:248
4679msgid "All uploads combined:"
4680msgstr "Всички качвания комбинирано:"
4681
4682#: ../src/fe-gtk/setup.c:249 ../src/fe-gtk/setup.c:251
4683msgid "Maximum speed for all files"
4684msgstr "Маскимална скорост за всички файлове"
4685
4686#: ../src/fe-gtk/setup.c:250
4687msgid "All downloads combined:"
4688msgstr "Всички сваляния комбинирано:"
4689
4690#: ../src/fe-gtk/setup.c:258
4691msgid "Default Messages"
4692msgstr "Стандартни съобщения"
4693
4694#: ../src/fe-gtk/setup.c:259
4695msgid "Quit:"
4696msgstr "Изход:"
4697
4698#: ../src/fe-gtk/setup.c:260
4699msgid "Leave channel:"
4700msgstr "Напускане на стая"
4701
4702#: ../src/fe-gtk/setup.c:261
4703msgid "Away:"
4704msgstr "Няма ме:"
4705
4706#: ../src/fe-gtk/setup.c:263
4707msgid "Away"
4708msgstr "\"Няма ме\""
4709
4710#: ../src/fe-gtk/setup.c:264
4711msgid "Announce away messages"
4712msgstr "Обявяване на съобщенията за статуса \"Няма ме\""
4713
4714#: ../src/fe-gtk/setup.c:265
4715msgid "Announce your away messages to all channels"
4716msgstr "Обявяване на статуса \"Няма ме\" във всички стаи"
4717
4718#: ../src/fe-gtk/setup.c:266
4719msgid "Show away once"
4720msgstr "Показване на съобщението за липса само веднъж"
4721
4722#: ../src/fe-gtk/setup.c:266
4723msgid "Show identical away messages only once"
4724msgstr "Показване на еднаквите съобщения за липса само веднъж"
4725
4726#: ../src/fe-gtk/setup.c:267
4727msgid "Automatically unmark away"
4728msgstr "Автоматично махане на статуса \"Няма ме\""
4729
4730#: ../src/fe-gtk/setup.c:267
4731msgid "Unmark yourself as away before sending messages"
4732msgstr ""
4733"Отбелязване, че вече не сте в режим \"Няма ме\" преди да избращате съобщения"
4734
4735#: ../src/fe-gtk/setup.c:270
4736msgid "(Can be a text file relative to ~/.xchat2/)."
4737msgstr "(може да е текстов файл с адрес относителен към ~/.xchat2/)"
4738
4739#: ../src/fe-gtk/setup.c:272
4740msgid "(Can be a text file relative to config dir)."
4741msgstr "(може да е текстов файл с адрес относителен към папка с настройките)"
4742
4743#: ../src/fe-gtk/setup.c:276
4744msgid "Alerts"
4745msgstr "Звукови уведомявания"
4746
4747#: ../src/fe-gtk/setup.c:278
4748msgid "Flash taskbar on highlighted messages"
4749msgstr "Премигване при лентата с прозорците при осветено съобщение"
4750
4751#: ../src/fe-gtk/setup.c:280
4752msgid "Beep on highlighted messages"
4753msgstr "Бибиткане при осветени съобщения"
4754
4755#: ../src/fe-gtk/setup.c:281
4756msgid "Extra words to highlight on:"
4757msgstr "Допълнителни думи, които да се осветяват:"
4758
4759#: ../src/fe-gtk/setup.c:282
4760msgid "Nicks not to highlight on:"
4761msgstr "Прякори, които да не се осветяват:"
4762
4763#: ../src/fe-gtk/setup.c:283
4764msgid "(Separate multiple words with commas)."
4765msgstr "(Ако са повече от една дума - разделете със запетаи)"
4766
4767#: ../src/fe-gtk/setup.c:284
4768msgid "Beep on private messages"
4769msgstr "Бибиткане при лични съобщения"
4770
4771#: ../src/fe-gtk/setup.c:285
4772msgid "Beep on channel messages"
4773msgstr "Бибиткане при съобщения в стая"
4774
4775#: ../src/fe-gtk/setup.c:292
4776msgid "Advanced Settings"
4777msgstr "Подробни настройки"
4778
4779#: ../src/fe-gtk/setup.c:293
4780msgid "Auto reconnect delay:"
4781msgstr "Изчакване преди автоматично свързване:"
4782
4783#: ../src/fe-gtk/setup.c:294
4784msgid "Display MODEs in raw form"
4785msgstr "Показване на режимите в чиста форма"
4786
4787#: ../src/fe-gtk/setup.c:295
4788msgid "Whois on notify"
4789msgstr "Пускане на \"Кой е ...?\" при появяване"
4790
4791#: ../src/fe-gtk/setup.c:295
4792msgid "Sends a /WHOIS when a user comes online in your notify list"
4793msgstr ""
4794"Изпращане на /WHOIS , когато потребител от списъка с приятелчета стане на "
4795"линия"
4796
4797#: ../src/fe-gtk/setup.c:296
4798msgid "Hide join and part messages"
4799msgstr "Скриване на кой влиза и излиза"
4800
4801#: ../src/fe-gtk/setup.c:296
4802msgid "Hide channel join/part messages by default"
4803msgstr ""
4804"По подразбиране да се скриват съобщенията за влизане и излизане от стаите"
4805
4806#: ../src/fe-gtk/setup.c:297
4807msgid "Auto Open DCC Windows"
4808msgstr "Автоматично отваряне на DCC прозорци"
4809
4810#: ../src/fe-gtk/setup.c:298
4811msgid "Send window"
4812msgstr "Прозореца за изпращане на файлове"
4813
4814#: ../src/fe-gtk/setup.c:299
4815msgid "Receive window"
4816msgstr "Прозореца за получване на файлове"
4817
4818#: ../src/fe-gtk/setup.c:300
4819msgid "Chat window"
4820msgstr "Прозореца за разговори"
4821
4822#: ../src/fe-gtk/setup.c:308 ../src/fe-gtk/setup.c:1452
4823msgid "Logging"
4824msgstr "Записване на разговори"
4825
4826#: ../src/fe-gtk/setup.c:309
4827msgid "Enable logging of conversations"
4828msgstr "Включване на записването на разговори"
4829
4830#: ../src/fe-gtk/setup.c:310
4831msgid "Log filename mask:"
4832msgstr ""
4833"Маска на файловото име на\n"
4834"записа на разговор:"
4835
4836#: ../src/fe-gtk/setup.c:311
4837#, c-format
4838msgid "(%s=Server %c=Channel %n=Network)."
4839msgstr "(%s=Сървър %c=Стая/Прякор %n=Мрежа)."
4840
4841#: ../src/fe-gtk/setup.c:314
4842msgid "Insert timestamps in logs"
4843msgstr ""
4844"Вмъква времето на репликите\n"
4845"в записаните разговори(логовете)"
4846
4847#: ../src/fe-gtk/setup.c:315
4848msgid "Log timestamp format:"
4849msgstr "Формат на отбелязване на времето:"
4850
4851#: ../src/fe-gtk/setup.c:316
4852msgid "(See strftime manpage for details)."
4853msgstr "(вижте man страницата за strftime за повече информация)."
4854
4855#: ../src/fe-gtk/setup.c:323
4856msgid "(Disabled)"
4857msgstr "(изключено)"
4858
4859#: ../src/fe-gtk/setup.c:324
4860msgid "Wingate"
4861msgstr "Wingate"
4862
4863#: ../src/fe-gtk/setup.c:325
4864msgid "Socks4"
4865msgstr "Socks4"
4866
4867#: ../src/fe-gtk/setup.c:326
4868msgid "Socks5"
4869msgstr "Socks5"
4870
4871#: ../src/fe-gtk/setup.c:327
4872msgid "HTTP"
4873msgstr "HTTP"
4874
4875#: ../src/fe-gtk/setup.c:333
4876msgid "Your Address"
4877msgstr "Вашият адрес"
4878
4879#: ../src/fe-gtk/setup.c:334
4880msgid "Bind to:"
4881msgstr "Вързване към:"
4882
4883#: ../src/fe-gtk/setup.c:335
4884msgid "(Only useful for computers with multiple addresses)."
4885msgstr "(Полезно само за компютри с множество адреси)"
4886
4887#: ../src/fe-gtk/setup.c:337
4888msgid "Proxy Server"
4889msgstr "Прокси сървър"
4890
4891#: ../src/fe-gtk/setup.c:338
4892msgid "Hostname:"
4893msgstr "Хост:"
4894
4895#: ../src/fe-gtk/setup.c:339
4896msgid "Username:"
4897msgstr "Потребител:"
4898
4899#: ../src/fe-gtk/setup.c:340
4900msgid "Password:"
4901msgstr "Парола:"
4902
4903#: ../src/fe-gtk/setup.c:341
4904msgid "Port:"
4905msgstr "Порт:"
4906
4907#: ../src/fe-gtk/setup.c:342
4908msgid "Type:"
4909msgstr "Вид:"
4910
4911#: ../src/fe-gtk/setup.c:344
4912msgid "Authenticate to the proxy server (HTTP and Socks5)"
4913msgstr "Идентифициране пред прокси сървъра (HTTP и Socks5)"
4914
4915#: ../src/fe-gtk/setup.c:567
4916msgid "(disabled)"
4917msgstr "(изключено)"
4918
4919#: ../src/fe-gtk/setup.c:568
4920msgid "A star (*)"
4921msgstr "Звезда (*)"
4922
4923#: ../src/fe-gtk/setup.c:569
4924msgid "A red star (*)"
4925msgstr "Червена звезда (*)"
4926
4927#: ../src/fe-gtk/setup.c:570
4928msgid "Underlined"
4929msgstr "Подчертано"
4930
4931#: ../src/fe-gtk/setup.c:667
4932msgid "Select an Image File"
4933msgstr "Избор на файл с Изображение"
4934
4935#: ../src/fe-gtk/setup.c:703
4936msgid "Select font"
4937msgstr "Избор на шрифт"
4938
4939#: ../src/fe-gtk/setup.c:777
4940msgid "Browse..."
4941msgstr "Разглеждане..."
4942
4943#: ../src/fe-gtk/setup.c:894
4944msgid "Mark identified users with:"
4945msgstr "Маркиране на регистрираните потребители с:"
4946
4947#: ../src/fe-gtk/setup.c:896
4948msgid "Mark not-identified users with:"
4949msgstr "Маркиране на нерегистрираните потребители с:"
4950
4951#: ../src/fe-gtk/setup.c:959
4952msgid "Select color"
4953msgstr "Избор на цвят"
4954
4955#: ../src/fe-gtk/setup.c:1039
4956msgid "Text Colors"
4957msgstr "Цветове за текста"
4958
4959#: ../src/fe-gtk/setup.c:1041
4960msgid "mIRC colors:"
4961msgstr "Цветове на mIRC:"
4962
4963#: ../src/fe-gtk/setup.c:1049
4964msgid "Extra colors:"
4965msgstr "Допълнителни цветове:"
4966
4967#: ../src/fe-gtk/setup.c:1057 ../src/fe-gtk/setup.c:1062
4968msgid "Foreground:"
4969msgstr "Цвят:"
4970
4971#: ../src/fe-gtk/setup.c:1058 ../src/fe-gtk/setup.c:1063
4972msgid "Background:"
4973msgstr "Фон:"
4974
4975#: ../src/fe-gtk/setup.c:1060
4976msgid "Marking Text"
4977msgstr "Маркиране на текст"
4978
4979#: ../src/fe-gtk/setup.c:1065
4980msgid "Interface Colors"
4981msgstr "Цветовете на интерфейса"
4982
4983#: ../src/fe-gtk/setup.c:1067
4984msgid "New data:"
4985msgstr "Нови данни:"
4986
4987#: ../src/fe-gtk/setup.c:1068
4988msgid "Marker line:"
4989msgstr "Отбелязваща линия:"
4990
4991#: ../src/fe-gtk/setup.c:1069
4992msgid "New message:"
4993msgstr "Ново съобщение:"
4994
4995#: ../src/fe-gtk/setup.c:1070
4996msgid "Away user:"
4997msgstr "Липсващ потребител:"
4998
4999#: ../src/fe-gtk/setup.c:1071
5000msgid "Highlight:"
5001msgstr "Осветявания:"
5002
5003#: ../src/fe-gtk/setup.c:1167 ../src/fe-gtk/textgui.c:337
5004msgid "Event"
5005msgstr "Събитие"
5006
5007#: ../src/fe-gtk/setup.c:1173
5008msgid "Sound file"
5009msgstr "Звуков файл"
5010
5011#: ../src/fe-gtk/setup.c:1208
5012msgid "Select a sound file"
5013msgstr "Избор на звуков файл"
5014
5015#: ../src/fe-gtk/setup.c:1280
5016msgid "Sound playing method:"
5017msgstr "Метод за пускане на звуци:"
5018
5019#: ../src/fe-gtk/setup.c:1288
5020msgid "External sound playing _program:"
5021msgstr "Външна програма за пускане на звуци:"
5022
5023#: ../src/fe-gtk/setup.c:1306
5024msgid "_External program"
5025msgstr "_Външни програми"
5026
5027#: ../src/fe-gtk/setup.c:1316
5028msgid "_Automatic"
5029msgstr "_Автоматично"
5030
5031#: ../src/fe-gtk/setup.c:1329
5032msgid "Sound files _directory:"
5033msgstr "Папка със звуковите файлове:"
5034
5035#: ../src/fe-gtk/setup.c:1368
5036msgid "Sound file:"
5037msgstr "Звуков файл:"
5038
5039#: ../src/fe-gtk/setup.c:1383
5040msgid "_Browse..."
5041msgstr "_Разглеждане..."
5042
5043#: ../src/fe-gtk/setup.c:1394
5044msgid "_Play"
5045msgstr "_Изпълнение"
5046
5047#: ../src/fe-gtk/setup.c:1443
5048msgid "Interface"
5049msgstr "Интерфейс"
5050
5051#: ../src/fe-gtk/setup.c:1444
5052msgid "Text box"
5053msgstr "Поле за текста"
5054
5055#: ../src/fe-gtk/setup.c:1445
5056msgid "Input box"
5057msgstr "Поле за писане"
5058
5059#: ../src/fe-gtk/setup.c:1446
5060msgid "User list"
5061msgstr "Списък с потребителите"
5062
5063#: ../src/fe-gtk/setup.c:1448
5064msgid "Colors"
5065msgstr "Цветове"
5066
5067#: ../src/fe-gtk/setup.c:1450
5068msgid "Chatting"
5069msgstr "Разговаряне"
5070
5071#: ../src/fe-gtk/setup.c:1451
5072msgid "General"
5073msgstr "Общи"
5074
5075#: ../src/fe-gtk/setup.c:1453
5076msgid "Sound"
5077msgstr "Звук"
5078
5079#: ../src/fe-gtk/setup.c:1456
5080msgid "Network"
5081msgstr "Мрежа"
5082
5083#: ../src/fe-gtk/setup.c:1457
5084msgid "Network setup"
5085msgstr "Настройки на мрежата"
5086
5087#: ../src/fe-gtk/setup.c:1458
5088msgid "File transfers"
5089msgstr "Файлови трансфери"
5090
5091#: ../src/fe-gtk/setup.c:1565
5092msgid "Categories"
5093msgstr "Категории"
5094
5095#: ../src/fe-gtk/setup.c:1695
5096msgid "Some settings were changed that require a restart to take full effect."
5097msgstr ""
5098"Някои от променените настройки изискват рестартиране на програмата преди да "
5099"влезнат в действие."
5100
5101#: ../src/fe-gtk/setup.c:1723
5102msgid "X-Chat: Preferences"
5103msgstr "Настройки на X-Chat"
5104
5105#: ../src/fe-gtk/textgui.c:160
5106msgid "There was an error parsing the string"
5107msgstr "Имаше грешка при обработването на низа"
5108
5109#: ../src/fe-gtk/textgui.c:168
5110#, c-format
5111msgid "This signal is only passed %d args, $%d is invalid"
5112msgstr "На този сигнал се подават само %d аргумента, $%d е невалиден"
5113
5114#: ../src/fe-gtk/textgui.c:276 ../src/fe-gtk/textgui.c:299
5115msgid "Print Texts File"
5116msgstr "Разпечатване на текстов файл"
5117
5118#: ../src/fe-gtk/textgui.c:340
5119msgid "$ Number"
5120msgstr "$ Номер"
5121
5122#: ../src/fe-gtk/textgui.c:350
5123msgid "Edit Events"
5124msgstr "Редактиране на събития"
5125
5126#: ../src/fe-gtk/textgui.c:418
5127msgid "Save As"
5128msgstr "Записване като..."
5129
5130#: ../src/fe-gtk/textgui.c:423
5131msgid "Load From"
5132msgstr "Зареждане от"
5133
5134#: ../src/fe-gtk/textgui.c:428
5135msgid "Test All"
5136msgstr "Тестване на всички"
5137
5138#: ../src/fe-gtk/urlgrab.c:98
5139msgid "URL"
5140msgstr "URL"
5141
5142#: ../src/fe-gtk/urlgrab.c:188
5143msgid "X-Chat: URL Grabber"
5144msgstr "X-Chat: Улавяне на URL-та"
5145
5146#: ../src/fe-gtk/urlgrab.c:201
5147msgid "Clear list"
5148msgstr "Изчистване на списъка"
5149
5150#: ../src/fe-gtk/urlgrab.c:203
5151msgid "Copy"
5152msgstr "Копиране"
5153
5154#: ../src/fe-gtk/urlgrab.c:205
5155msgid "Save list to a file"
5156msgstr "Запазване на списък във файл"
5157
5158#: ../src/fe-gtk/userlistgui.c:107
5159#, c-format
5160msgid "%d ops, %d total"
5161msgstr "%d оператора, %d общо"
5162
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.