source: sharp/teatime.bg.po @ 505

Last change on this file since 505 was 84, checked in by yavorescu, 17 years ago

(teatime/sharp) Пълен превод на този аплет. Не ми харесва името, както винаги страдам от липса на въображение.

File size: 7.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of teatime.
2# Copyright (C) 2005 THE teatime'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the teatime package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: teatime 2.4.3\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-07-30 12:11+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-30 17:57+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: src/teatime.c:33
22msgid "Assam"
23msgstr "Черен чай от Assam"
24
25#: src/teatime.c:34
26msgid "Darjeling"
27msgstr "Черен чай от Darjeeling"
28
29#: src/teatime.c:35
30msgid "Fruit Tea"
31msgstr "Плодов чай"
32
33#: src/teatime.c:36
34msgid "Green Tea"
35msgstr "Зелен чай"
36
37#: src/teatime.c:37
38msgid "Herbal Tea"
39msgstr "Билков чай"
40
41#: src/teatime.c:38
42msgid "Peppermint Tea"
43msgstr "Ментов чай"
44
45#: src/teatime.c:148
46#, c-format
47msgid "%s %i s left"
48msgstr "%s - остават %i сек"
49
50#: src/teatime.c:154
51#, c-format
52msgid "%s (%is)"
53msgstr "%s (%i сек)"
54
55#: src/teatime.c:258 src/teatime.c:296
56msgid ""
57"Your Tea\n"
58"is ready"
59msgstr ""
60"Чаят ви\n"
61"е готов"
62
63#: src/teatime.c:484
64#, c-format
65msgid ""
66"Only images with a color depth of 24 or 32 Bit are allowed for the Teatime "
67"Aplett\n"
68"The requested images %s* have a depth of %i"
69msgstr ""
70"Аплетът „Време за чай“ поддържа само изображения с дълбочина на цвета от 24 или 32 бита.\n"
71"Избраните изображения %s* имат дълбочина на цвета %i"
72
73#: src/teatime.c:844
74#, c-format
75msgid "%i std %-2.2i min"
76msgstr "%i часа %-2.2i мин"
77
78#: src/teatime.c:846
79#, c-format
80msgid "%i min %-2.2i sec"
81msgstr "%i мин %-2.2i сек"
82
83#: src/teatime.c:848
84#, c-format
85msgid "%i sec"
86msgstr "%i сек"
87
88#: src/teatime.c:888
89msgid ""
90"Do you realy want to reset your tea's\n"
91"drawing times to the default values?"
92msgstr ""
93"Наистина ли искате да върнете времената\n"
94"за показване на чая до стандартните стойности?"
95
96#: src/teatime.c:953
97msgid "Teatime Properties"
98msgstr "Настройки на „Време за чай“"
99
100#: src/teatime.c:954
101msgid "drawing time"
102msgstr "Време за показване"
103
104#: src/teatime.c:955
105msgid "tea cup"
106msgstr "Чаша чай"
107
108#: src/teatime.c:956
109msgid "alarm"
110msgstr "Аларма"
111
112#: src/teatime.c:968
113#, c-format
114msgid "%s drawing time"
115msgstr "%s - време за показване"
116
117#: src/teatime.c:998
118msgid "reset to defaults"
119msgstr "Връщане на стандартните стойности"
120
121#: src/teatime.c:1013
122msgid "Chose your teacup"
123msgstr "Избор на чаша"
124
125#: src/teatime.c:1041
126msgid "Open window if tea is ready"
127msgstr "Отваряне на прозорец, когато чаят е готов"
128
129#: src/teatime.c:1042
130msgid "Play sound if tea is ready"
131msgstr "Изпълнение на звук, когато чаят е готов"
132
133#: src/teatime.c:1051 teatime.schemas.in.h:6
134msgid "Show clock while drawing"
135msgstr "Показване на часовника"
136
137#: src/teatime.c:1116
138msgid ""
139"Detlef Reichl\n"
140"\tdetlef ! reichl () gmx ! org"
141msgstr "Detlef Reichl <detlef.reichl@gmx.org>"
142
143#: src/teatime.c:1125
144msgid "Teatime"
145msgstr "Време за чай"
146
147#: src/teatime.c:1126
148msgid "Copyright (C) 1998-2005 Detlef Reichl"
149msgstr "Авторски права © 1998-2005 Detlef Reichl"
150
151#: src/teatime.c:1127
152msgid ""
153"A\n"
154"tea-drawing-time-observer.\n"
155"The most usefull GNOME program ;-)"
156msgstr ""
157"Наблюдателница за чай\n"
158"Най-полезната програма за GNOME ;-)"
159
160#. Translators put their name
161#. into the msgstr
162#: src/teatime.c:1133
163msgid ""
164"This crappy English is from\n"
165"Detlef Reichl <detlef ! reichl () gmx ! org>"
166msgstr ""
167"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
168"\n"
169"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
170"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
171"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
172
173#: src/teatime.c:1155
174msgid "Restart drawing?"
175msgstr "Рестартиране на времето?"
176
177#: src/teatime.c:1341
178msgid "Properties ..."
179msgstr "Настройки..."
180
181#. _("Help"),
182#: src/teatime.c:1343
183msgid "About"
184msgstr "Относно"
185
186#: teatime.schemas.in.h:1
187msgid "Enabled to play a sound"
188msgstr "Изпълнението на звук е активирано"
189
190#: teatime.schemas.in.h:2
191msgid "If a message window shall open on the end of the drawing time"
192msgstr "Дали да се показва съобщение, когато чаят е готов"
193
194#: teatime.schemas.in.h:3
195msgid "If a sound shall be played on the end of the drawing time"
196msgstr "Дали да се изпълнява звук, когато чаят е готов"
197
198#: teatime.schemas.in.h:4
199msgid "Popup on the end of the drawing time"
200msgstr "Показване на прозорец, когато чаят е готов"
201
202#: teatime.schemas.in.h:5
203msgid ""
204"Show a clock in the applet while drawing, which shows the remeaning drawing "
205"time"
206msgstr "Показване на часовник в аплета, който изобразява оставащото време"
207
208#: teatime.schemas.in.h:7
209msgid "Sound"
210msgstr "Звук"
211
212#: teatime.schemas.in.h:8
213msgid "The applets cup"
214msgstr "Чашата на аплета"
215
216#: teatime.schemas.in.h:9
217msgid "The assam drawing time"
218msgstr "Времето за черен чай от Assam"
219
220#: teatime.schemas.in.h:10
221msgid "The cup, that will be shown in the panel"
222msgstr "Чашата, която ще се показва в аплета"
223
224#: teatime.schemas.in.h:11
225msgid "The darjeling drawing time"
226msgstr "Времето за черен чай Darjeeling"
227
228#: teatime.schemas.in.h:12
229msgid "The fruit tea drawing time"
230msgstr "Времето за плодов чай"
231
232#: teatime.schemas.in.h:13
233msgid "The green tea drawing time"
234msgstr "Времето за зелен чай"
235
236#: teatime.schemas.in.h:14
237msgid "The herbal tea drawing time"
238msgstr "Времето за билков чай"
239
240#: teatime.schemas.in.h:15
241msgid "The last tea the user selected"
242msgstr "Последният вид чай, който е избран от потребителя"
243
244#: teatime.schemas.in.h:16
245msgid "The peppermint tea drawing time"
246msgstr "Времето за ментов чай"
247
248#: teatime.schemas.in.h:17
249msgid "The sound that shall be played on end of the drawingtime"
250msgstr "Звукът, който ще се изпълни, когато чаят е готов"
251
252#: GNOME_TeatimeApplet_Factory.server.in.h:1
253msgid "Accessories"
254msgstr "Принадлежности"
255
256#: GNOME_TeatimeApplet_Factory.server.in.h:2
257msgid "Tea Drawing Time Observer"
258msgstr "Наблюдателница за чай"
259
260#: GNOME_TeatimeApplet_Factory.server.in.h:3
261msgid "Teatime Applet Factory"
262msgstr "Фабрика на аплета „Време за чай“"
263
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.