source: sharp/serpentine.po @ 505

Last change on this file since 505 was 202, checked in by zbrox, 17 years ago

serpentine (sharp) initial release

  • първоначален почти готов превод
File size: 15.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of serpentine.
2# Copyright (C) 2005 THE serpentine'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the serpentine package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5# , fuzzy
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: serpentine\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-09-21 12:45+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-09-21 13:03+0300\n"
14"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../data/serpentine.desktop.in.h:1
22msgid "Create Audio-CD's from music files and playlists"
23msgstr "Създаване на аудио дискове от музикални файлове и списъци с песни"
24
25#: ../data/serpentine.desktop.in.h:2
26msgid "Serpentine Audio-CD Creator"
27msgstr "Създаване на аудио дискове (Serpentine)"
28
29#: ../data/serpentine.glade.h:1
30msgid ""
31"21 minutes\n"
32"74 minutes\n"
33"80 minutes\n"
34"90 minutes"
35msgstr ""
36"21 минути\n"
37"74 минути\n"
38"80 минути\n"
39"90 минути"
40
41#: ../data/serpentine.glade.h:5
42msgid "<b>Disc capacity exceeded!</b>"
43msgstr "<b>Надвишен е капацитетът на диска!</b>"
44
45#: ../data/serpentine.glade.h:6
46msgid "<b>Writing Device</b>"
47msgstr "<b>Записващо устройство</b>"
48
49#: ../data/serpentine.glade.h:7
50msgid "<b>Writing Options</b>"
51msgstr "<b>Настройки на записа</b>"
52
53#: ../data/serpentine.glade.h:8
54msgid "Add tracks to playlist"
55msgstr "Добавяне на песни към списък"
56
57#: ../data/serpentine.glade.h:9
58msgid "Add two seconds gap between tracks"
59msgstr "Добавяне на 2 секунди пауза между песните"
60
61#: ../data/serpentine.glade.h:10
62msgid "Audio Widget Wrapper"
63msgstr ""
64
65#: ../data/serpentine.glade.h:11
66msgid "Choose writing speed"
67msgstr "Избор на скорост на запис"
68
69#: ../data/serpentine.glade.h:12
70msgid "Clear playlist"
71msgstr "Изчистване на списъка"
72
73#: ../data/serpentine.glade.h:13
74msgid "Device:"
75msgstr "Устройство:"
76
77#: ../data/serpentine.glade.h:14
78msgid "Disc Capacity:"
79msgstr "Капацитет на диска:"
80
81#: ../data/serpentine.glade.h:15
82msgid "Disc Usage:"
83msgstr "Заето място на диска:"
84
85#: ../data/serpentine.glade.h:16
86msgid "Edit"
87msgstr "Редактиране"
88
89#: ../data/serpentine.glade.h:17
90msgid "Eject disk after writing"
91msgstr "Изваждане на диска след записването"
92
93#: ../data/serpentine.glade.h:18
94msgid "Open Playlist..."
95msgstr "Отваряне на списък с песни..."
96
97#: ../data/serpentine.glade.h:19
98msgid "Refreshes the max writing speed"
99msgstr "Опресняване на максималната скорост на запис"
100
101#: ../data/serpentine.glade.h:20
102msgid "Remove selected tracks from playlist"
103msgstr "Премахване на избраните песни от списъка"
104
105#: ../data/serpentine.glade.h:21
106msgid "Save Playlist As..."
107msgstr "Запазване на списъка с песни като..."
108
109#: ../data/serpentine.glade.h:22
110msgid "Serpentine Audio Mastering"
111msgstr ""
112
113#: ../data/serpentine.glade.h:23 ../serpentine/preferences.py:63
114msgid "Serpentine Preferences"
115msgstr "Настройки на Serpentine"
116
117#: ../data/serpentine.glade.h:24
118msgid "Use maximum writing speed"
119msgstr "Използване на максимална скорост"
120
121#: ../data/serpentine.glade.h:25
122msgid "Write playlist to disc"
123msgstr "Запис на списък с песни към диск"
124
125#: ../data/serpentine.glade.h:26 ../serpentine/mainwindow.py:478
126msgid "Write to Disc"
127msgstr "Запис на диск"
128
129#: ../data/serpentine.glade.h:27
130msgid "_File"
131msgstr "_Файл"
132
133#: ../data/serpentine.glade.h:28
134msgid "_Help"
135msgstr "_Помощ"
136
137#: ../data/serpentine.glade.h:29
138msgid "_Toolbar"
139msgstr "_Лента с инструменти"
140
141#: ../data/serpentine.glade.h:30
142msgid "_View"
143msgstr "П_реглед"
144
145#: ../scripts/serpentine:39
146msgid "Recording operations will be done in simulation mode."
147msgstr "Операциите по записа ще бъдат направени в режим на симулация"
148
149#: ../scripts/serpentine:42
150msgid "Show preferences dialog and exit."
151msgstr "Показване на прозореца с настройки и излизане"
152
153#: ../scripts/serpentine:45
154msgid ""
155"Writes the filenames after this option to a CD. This will show a dialog "
156"suitable for embedding in other applications."
157msgstr ""
158
159#: ../scripts/serpentine:73
160msgid "Simulation mode"
161msgstr "Режим на симулация"
162
163#: ../scripts/serpentine:74
164msgid ""
165"Serpentine is on simulation mode, no actual writing will be done on inserted "
166"media."
167msgstr ""
168"Serpentine е в режим на симулация, така че няма всъщност да има запис по поставения носител."
169
170#: ../serpentine/__init__.py:59 ../serpentine/__init__.py:106
171#: ../serpentine/__init__.py:111
172msgid "All files"
173msgstr "Всички файлове"
174
175#: ../serpentine/__init__.py:216
176msgid "Supported files"
177msgstr "Поддържани файлове"
178
179#: ../serpentine/__init__.py:224
180msgid "Playlists"
181msgstr "Списъци с песни"
182
183#: ../serpentine/common.py:48
184msgid "GByte"
185msgstr "ГБайт"
186
187#: ../serpentine/common.py:48
188msgid "GBytes"
189msgstr "ГБайта"
190
191#: ../serpentine/common.py:49
192msgid "MByte"
193msgstr "Мбайт"
194
195#: ../serpentine/common.py:49
196msgid "MBytes"
197msgstr "Мбайта"
198
199#: ../serpentine/common.py:50
200msgid "KByte"
201msgstr "Кбайт"
202
203#: ../serpentine/common.py:51
204msgid "byte"
205msgstr "байт"
206
207#: ../serpentine/common.py:51
208msgid "bytes"
209msgstr "байта"
210
211#: ../serpentine/common.py:128
212msgid "Please check if the cache location exists and has writable permissions."
213msgstr "Проверете дали временната папка съществува и има права за писане в нея"
214
215#: ../serpentine/common.py:138
216#, python-format
217msgid ""
218"Remove some music tracks or make sure your cache location location has "
219"enough free space (about %s)."
220msgstr ""
221"Махнете някои песни или се уверете, че временната Ви папка има достатъчно свободно "
222"пространство (около %s)."
223
224#: ../serpentine/mainwindow.py:142
225msgid "Playlist Saved"
226msgstr "Списъкът с песни е запазен"
227
228#: ../serpentine/mainwindow.py:143
229msgid "Playlist was saved successfully."
230msgstr "Списъкът с песни беше запазен успешно"
231
232#: ../serpentine/mainwindow.py:148
233msgid "Playlist Not Saved"
234msgstr "Списъкът с песни не е запазен"
235
236#: ../serpentine/mainwindow.py:149
237msgid "There was an error while saving the playlist."
238msgstr "Имаше грешка при запазването на списъка с песни"
239
240#: ../serpentine/mainwindow.py:180
241msgid "Replace existing file"
242msgstr "Замяна на съществуващия файл"
243
244#: ../serpentine/mainwindow.py:181
245#, python-format
246msgid ""
247"A file named <i>%s</i> already exists. Do you want to replace it with the "
248"one you are saving?"
249msgstr ""
250"Файл под името <i>%s</i> вече съществува. Искате ли да го замените с този, който сега запазвате?"
251
252#: ../serpentine/mainwindow.py:195
253msgid "Unsupported Format"
254msgstr "Неподдържан формат"
255
256#: ../serpentine/mainwindow.py:196
257msgid ""
258"The playlist format you used (by the file extension) is currently not "
259"supported."
260msgstr ""
261"Форматът на списъка с песни, който използвахте (съдейки по файловото разширение) "
262"в момента не се поддържа."
263
264#: ../serpentine/mainwindow.py:379
265msgid "No recording drive found"
266msgstr "Няма открито записващо устройство"
267
268#: ../serpentine/mainwindow.py:380
269msgid ""
270"No recording drive found on your system, therefore some of Serpentine's "
271"functionalities will be disabled."
272msgstr ""
273"Няма открито записващо устройство на системата Ви. Затова някои от функциите на Serpentine "
274"ще бъдат недостъпни."
275
276#: ../serpentine/mainwindow.py:455
277msgid "Cache directory location unavailable"
278msgstr "Местонахождението на временната папка е неналично"
279
280#: ../serpentine/mainwindow.py:459
281msgid "Not enough space on cache directory"
282msgstr "Няма достатъчно място във временната папка"
283
284#: ../serpentine/mainwindow.py:466
285msgid "Do you want to overburn your disc?"
286msgstr ""
287
288#: ../serpentine/mainwindow.py:467
289msgid ""
290"You are about to record a media disc in overburn mode. This may not work on "
291"all drives and shouldn't give you more then a couple of minutes."
292msgstr ""
293
294#: ../serpentine/mainwindow.py:470
295msgid "Write to Disc (Overburning)"
296msgstr ""
297
298#: ../serpentine/mainwindow.py:473
299msgid "Do you want to record your music?"
300msgstr "Искате ли да запишете музиката си?"
301
302#: ../serpentine/mainwindow.py:474
303msgid ""
304"You are about to record a media disc. Canceling a writing operation will "
305"make your disc unusable."
306msgstr ""
307"Ще записвате диск с медия. Отказа от операцията ще направи диска неизползваем."
308
309#: ../serpentine/mastering.py:71
310msgid "Unsupported file types"
311msgstr "Неподдържани файлови видове"
312
313#: ../serpentine/mastering.py:73
314msgid "Unsupported file type"
315msgstr "Неподдържан файлов вид"
316
317#: ../serpentine/mastering.py:81 ../serpentine/mastering.py:83
318msgid "The following files were not added:"
319msgstr "Следните файлове не бяха добавени:"
320
321#: ../serpentine/mastering.py:116
322msgid "Unknown"
323msgstr "Непознат"
324
325#: ../serpentine/mastering.py:117
326msgid "Unknow Artist"
327msgstr "Непознат изпълнител"
328
329#: ../serpentine/mastering.py:566
330msgid "Track"
331msgstr "Песен"
332
333#: ../serpentine/mastering.py:579
334msgid "Artist"
335msgstr "Изпълнител"
336
337#: ../serpentine/mastering.py:582
338msgid "Duration"
339msgstr "Времетраене"
340
341#. To translators: I know this is ugly for you
342#: ../serpentine/mastering.py:682
343msgid "minute"
344msgstr "минута"
345
346#: ../serpentine/mastering.py:682
347msgid "minutes"
348msgstr "минути"
349
350#. To translators: I know this is ugly for you
351#: ../serpentine/mastering.py:686
352msgid "second"
353msgstr "секунда"
354
355#: ../serpentine/mastering.py:686
356msgid "seconds"
357msgstr "секунди"
358
359#: ../serpentine/mastering.py:688
360msgid " and "
361msgstr " и "
362
363#: ../serpentine/mastering.py:709
364#, python-format
365msgid "%s remaining"
366msgstr "Остават %s"
367
368#: ../serpentine/mastering.py:711
369#, python-format
370msgid "%s overlaping"
371msgstr "%s припокриване"
372
373#: ../serpentine/mastering.py:713
374msgid "Empty"
375msgstr "Празен"
376
377#: ../serpentine/preferences.py:307
378msgid "Tests if temporary directory exists and has write permissions."
379msgstr "Тестване дали временната папка съществува и в нея може да се пише"
380
381#: ../serpentine/preferences.py:333 ../serpentine/preferences.py:351
382msgid "Serpentine's playlist"
383msgstr "Списък с песни на Serpentine"
384
385#: ../serpentine/recording.py:39
386msgid "Converting files failed"
387msgstr "Преобразуването на файловете пропадна"
388
389#: ../serpentine/recording.py:40
390msgid "Writing to disc didn't start so it is still usable."
391msgstr "Записването на диска не започна, така че той е още използваем"
392
393#: ../serpentine/recording.py:54
394msgid "Writing to disc failed"
395msgstr "Записа на диск пропадна"
396
397#: ../serpentine/recording.py:55
398msgid "Writing to disc canceled"
399msgstr "Записа на диск беше отказан"
400
401#: ../serpentine/recording.py:56
402msgid "The writing operation as started so the disc might be unusable."
403msgstr "Операцията по записа беше започнала, така че диска може и да е неизползваем."
404
405#: ../serpentine/recording.py:74
406msgid "Writing Audio Disc"
407msgstr "Записване на аудио диск"
408
409#: ../serpentine/recording.py:75
410msgid ""
411"The audio tracks are going to be written to a disc. This operation may take "
412"a long time, depending on data size and write speed."
413msgstr ""
414"Аудио пистите ще бъдат записани на диск. Тази операция може да отнеме много време, "
415"в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
416
417#: ../serpentine/recording.py:108
418msgid "CD-RW disc will be erased"
419msgstr "Презаписваемият диск ще бъде изтрит"
420
421#: ../serpentine/recording.py:109
422msgid "Please remove your disc if you want to preserve it's contents."
423msgstr "Махнете диска си, ако искате да запазите съдържанието му"
424
425#: ../serpentine/recording.py:158
426msgid "Preparing recorder"
427msgstr "Подготвяне на записвачката"
428
429#: ../serpentine/recording.py:160
430msgid "Writing media files to disc"
431msgstr "Записване на медийни файлове на диск"
432
433#: ../serpentine/recording.py:162
434msgid "Fixating disc"
435msgstr "Фиксиране на диск"
436
437#: ../serpentine/recording.py:170
438msgid "Preparing media files"
439msgstr "Подготвяне на медийните файлове"
440
441#: ../serpentine/recording.py:185
442msgid "Writing to disc finished"
443msgstr "Приключи записа на диска"
444
445#: ../serpentine/recording.py:186
446msgid "Disc writing was successful."
447msgstr "Записа на диск беше успешен!"
448
449#: ../serpentine/recording.py:219
450msgid "Writing Files to Disc"
451msgstr "Записване на файлове на диск"
452
453#: ../serpentine/recording.py:278
454msgid "Please make sure another application is not using the drive."
455msgstr "Уверете се,че друга програма не използва устройството"
456
457#: ../serpentine/recording.py:279
458msgid "Drive is busy"
459msgstr "Устройството е заето"
460
461#: ../serpentine/recording.py:281
462msgid "Please put a rewritable or blank disc into the drive."
463msgstr "Поставете презаписваем или празен диск в устройството"
464
465#: ../serpentine/recording.py:282
466msgid "Insert rewritable or blank disc"
467msgstr "Поставете презаписваем или празен диск"
468
469#: ../serpentine/recording.py:284
470msgid "Please put a blank disc into the drive."
471msgstr "Поставете празен диск в устройството"
472
473#: ../serpentine/recording.py:285
474msgid "Insert blank disc"
475msgstr "Поставете празен диск"
476
477#: ../serpentine/recording.py:287
478msgid "Please replace the disc in the drive with a rewritable or blank disc."
479msgstr "Заменете диска в устройството с празен или презаписваем"
480
481#: ../serpentine/recording.py:290
482msgid "Reload rewritable or blank disc"
483msgstr "Презареждане на презаписваем или празен диск"
484
485#: ../serpentine/recording.py:292
486msgid "Please replace the disc in the drive a blank disc."
487msgstr "Заменете диска в устройството с празен такъв."
488
489#: ../serpentine/recording.py:293
490msgid "Reload blank disc"
491msgstr "Презареждане на празен диск"
492
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.