source: sharp/mail-notification.bg.po @ 28

Last change on this file since 28 was 28, checked in by zbrox, 17 years ago

mail-notification (sharp) big update edition

  • поправена е грешка #29
  • преведени много непреведени низове
  • изчистени натупраните fuzzy съобщения
File size: 65.6 KB
Line 
1# Bulgarian translations for mail-notification.
2# Copyright (C) 2003, 2004 Jean-Yves Lefort.
3# This file is distributed under the same license as the
4# mail-notification package.
5# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
7# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: mail-notification\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2005-03-02 02:32+0100\n"
15"PO-Revision-Date: 2005-07-04 12:28+0300\n"
16"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;"
22
23#: data/GNOME_MailNotification_Automation.server.in.in.h:1
24msgid "Mail Notification automation"
25msgstr "Автоматизиране на известяването за поща"
26
27#: data/GNOME_MailNotification_Automation.server.in.in.h:2
28msgid "Mail Notification automation factory"
29msgstr "Фабрика за автоматизирането на известяването за поща"
30
31#: data/mail-notification-properties.desktop.in.h:1 src/mn-main-window.c:145
32msgid "Configure Mail Notification"
33msgstr "Настройване на известяването за поща"
34
35#: data/mail-notification-properties.desktop.in.h:2
36#: data/mail-notification.desktop.in.h:2
37#: data/mail-notification.soundlist.in.h:1 src/mn-about-dialog.gob:39
38#: src/mn-mail-icon.gob:224 src/mn-main.c:292 ui/main.glade.h:1
39msgid "Mail Notification"
40msgstr "Известяване за поща"
41
42#: data/mail-notification.desktop.in.h:1
43msgid "Get notified when new mail arrives"
44msgstr "Ще бъдете известяван за пристигането на нова поща"
45
46#: data/mail-notification.schemas.in.h:1
47msgid "Automatically close the mail summary popup"
48msgstr "Автоматично затваряне на изскачащото обобщение за пощата"
49
50#: data/mail-notification.schemas.in.h:2
51msgid "Blink on errors"
52msgstr "Мигане при грешки"
53
54#: data/mail-notification.schemas.in.h:3
55msgid "Delay between mail checks (minutes part)."
56msgstr "Период между проверката за поща (минути)."
57
58#: data/mail-notification.schemas.in.h:4
59msgid "Delay between mail checks (seconds part)."
60msgstr "Период между проверките за поща (секунди)."
61
62#: data/mail-notification.schemas.in.h:5
63msgid "Display mail summary in tooltip"
64msgstr "Показване на обобщението за пощата в подсказка"
65
66#: data/mail-notification.schemas.in.h:6
67msgid "Do not show the immediate notification error dialog"
68msgstr ""
69
70#: data/mail-notification.schemas.in.h:7
71msgid "Double-click action"
72msgstr "Команда при двойна натискане"
73
74#: data/mail-notification.schemas.in.h:8
75msgid "Enable mail summary popup"
76msgstr "Включване на изскачащото обобщение за пощата"
77
78#: data/mail-notification.schemas.in.h:9
79msgid "Fingerprints of trusted X509 certificates"
80msgstr "Пръстови отпечатъци на проверени X509 сертификати"
81
82#: data/mail-notification.schemas.in.h:10
83msgid "Has already been run"
84msgstr "Вече е стартиран"
85
86#: data/mail-notification.schemas.in.h:11
87msgid "Height of edit toolbars dialog"
88msgstr "Височина на прозореца за редакция на лентите с инструменти"
89
90#: data/mail-notification.schemas.in.h:12
91msgid "Height of main window"
92msgstr "Височина на главния прозорец"
93
94#: data/mail-notification.schemas.in.h:13
95msgid "Height of properties dialog"
96msgstr "Височина на диалоговия прозорец за настройките"
97
98#: data/mail-notification.schemas.in.h:14
99msgid "Mail read command"
100msgstr "Команда за пощенската програма"
101
102#: data/mail-notification.schemas.in.h:15
103msgid "Mail reader command"
104msgstr "Команда за пощенската програма"
105
106#: data/mail-notification.schemas.in.h:16
107msgid "Mail summary popup contents font"
108msgstr "Шрифтът за съдържанието на изскачащото обобщение на пощата"
109
110#: data/mail-notification.schemas.in.h:17
111msgid "Mail summary popup fonts aspect source"
112msgstr ""
113
114#: data/mail-notification.schemas.in.h:18
115msgid "Mail summary popup horizontal offset"
116msgstr "Хоризонталното отстояние за изскачащото обобщение на пощата"
117
118#: data/mail-notification.schemas.in.h:19
119msgid "Mail summary popup position"
120msgstr "Позиция на изскачащото обобщение на пощата"
121
122#: data/mail-notification.schemas.in.h:20
123msgid "Mail summary popup title font"
124msgstr "Шрифтът за заглавието на изскачащото обобщение на пощата"
125
126#: data/mail-notification.schemas.in.h:21
127msgid "Mail summary popup vertical offset"
128msgstr "Вертикално отстояние за изскачащото обобщение на пощата"
129
130#: data/mail-notification.schemas.in.h:22
131msgid "Mailbox list"
132msgstr "Списък с пощенските кутии"
133
134#: data/mail-notification.schemas.in.h:23
135msgid "Minutes between mail checks"
136msgstr "Минути между проверките"
137
138#: data/mail-notification.schemas.in.h:24
139msgid "Minutes to wait before closing the mail summary popup"
140msgstr "Минути изчакване преди да се затвори изскачащото обобщение на пощата"
141
142#: data/mail-notification.schemas.in.h:25
143msgid "New mail command"
144msgstr "Нова команда за поща"
145
146#: data/mail-notification.schemas.in.h:26
147msgid "Only display recent mail in mail summary popup"
148msgstr "Показване само на скорошните съобщения в изскачащото обобщение на пощата"
149
150#: data/mail-notification.schemas.in.h:27
151msgid "Run a command when all mail is read"
152msgstr "Стартиране на команда, когато цялата поща е прочетена"
153
154#: data/mail-notification.schemas.in.h:28
155msgid "Run a command when new mail arrives"
156msgstr "Стартиране на команда при пристигането на нова поща"
157
158#: data/mail-notification.schemas.in.h:29
159msgid "Seconds between mail checks"
160msgstr "Секунди между проверките за поща"
161
162#: data/mail-notification.schemas.in.h:30
163msgid "Seconds to wait before closing the mail summary popup"
164msgstr "Секунди изчакване преди да се затвори изскачащото обобщение на пощата"
165
166#: data/mail-notification.schemas.in.h:31
167msgid "Set a mail reader"
168msgstr "Избор на пощенска програма"
169
170#: data/mail-notification.schemas.in.h:32
171msgid ""
172"The action to perform when the icon is double-clicked. Must be \"display-"
173"main-window\", \"launch-mail-reader\" or \"update-mail-status\"."
174msgstr ""
175"Действието, което да се извърши, когато иконата бъде натисната два пъти. Трябва да е \"display-main-window\", "
176"\"launch-mail-reader\" или \"update-mail-status\"."
177
178#: data/mail-notification.schemas.in.h:33
179msgid ""
180"The amount of time to wait before closing the mail summary popup (minutes "
181"part)."
182msgstr ""
183"Времевият интервал за изчакване преди да се затвори изскачащото обобщение на пощата (минути)"
184
185#: data/mail-notification.schemas.in.h:34
186msgid ""
187"The amount of time to wait before closing the mail summary popup (seconds "
188"part)."
189msgstr ""
190"Времевият интервал за изчакване преди да се затвори изскачащото обобщение на пощата (секунди)"
191
192#: data/mail-notification.schemas.in.h:35
193msgid ""
194"The aspect source of the mail summary popup fonts. Must be \"theme\" or "
195"\"custom\"."
196msgstr ""
197
198#: data/mail-notification.schemas.in.h:36
199msgid "The command to run to launch the mail reader."
200msgstr "Командата, която да се стартира, за да се пусне пощенската програма"
201
202#: data/mail-notification.schemas.in.h:37
203msgid "The command to run when all mail is read."
204msgstr "Командата, която да се стартира, когато всичката поща е прочетена."
205
206#: data/mail-notification.schemas.in.h:38
207msgid "The command to run when new mail arrives."
208msgstr "Командата, която да се стартира при пристигането на нова поща."
209
210#: data/mail-notification.schemas.in.h:39
211msgid "The custom font to use for the contents of the mail summary popup."
212msgstr "Личният шрифт за съдържанието на изскачащото обобщение на пощата"
213
214#: data/mail-notification.schemas.in.h:40
215msgid "The custom font to use for the title of the mail summary popup."
216msgstr "Личният шрифт за заглавието на изскачащото обобщение на пощата"
217
218#: data/mail-notification.schemas.in.h:41
219msgid "The height of the edit toolbars dialog in pixels."
220msgstr "Височина на прозореца за редакция на лентите с инструменти в пиксели"
221
222#: data/mail-notification.schemas.in.h:42
223msgid "The height of the main window in pixels."
224msgstr "Височината на главния прозорец в пиксели"
225
226#: data/mail-notification.schemas.in.h:43
227msgid "The height of the properties dialog in pixels."
228msgstr "Височината в пиксели на диалоговия прозорец за настройките."
229
230#: data/mail-notification.schemas.in.h:44
231msgid "The list of mailboxes to monitor."
232msgstr "Списъкът на пощенските кутии за следене."
233
234#: data/mail-notification.schemas.in.h:45
235msgid ""
236"The list of trusted SSL/TLS servers (hostname:port) lacking a X509 "
237"certificate."
238msgstr ""
239"Списъкът с доверени SSL/TLS сървъри (хост:порт), които нямат X509 сертификат."
240
241#: data/mail-notification.schemas.in.h:46
242msgid ""
243"The list of trusted X509 certificates, represented by their MD5 fingerprint."
244msgstr ""
245"Списъкът на проверените сертификати тип X509, представени от техните "
246"пръстови отпечатъци в MD5 формат."
247
248#: data/mail-notification.schemas.in.h:47
249msgid ""
250"The number of pixels to leave between the left or right side of the screen "
251"and the mail summary popup."
252msgstr ""
253"Броя пиксели, които да се оставят между лявата или дясната страна на екрана и изскачащото обобщение на пощата"
254
255#: data/mail-notification.schemas.in.h:48
256msgid ""
257"The number of pixels to leave between the top or bottom side of the screen "
258"and the mail summary popup."
259msgstr ""
260"Броя пиксели, които да се оставят между долната или горната страна на екрана и изскачащото обобщение на пощата"
261
262#: data/mail-notification.schemas.in.h:49
263msgid ""
264"The position of the mail summary popup. Must be \"top-left\", \"top-right\", "
265"\"bottom-left\" or \"bottom-right\"."
266msgstr ""
267"Позицията на изскачащото обобщение на пощата. Трябва да е \"top-left\", \"top-right\", "
268"\"bottom-left\" или \"bottom-right\"."
269
270#: data/mail-notification.schemas.in.h:50
271msgid ""
272"The style of the toolbars. Must be \"desktop-default\", \"icons\", \"text\", "
273"\"both\" or \"both-horiz\"."
274msgstr ""
275"Стила на лентите с инструменти. Трябва да бъде \"desktop-default\", \"icons\", \"text\", \"both\" или \"both-horiz\""
276
277#: data/mail-notification.schemas.in.h:51
278msgid "The width of the edit toolbars dialog in pixels."
279msgstr "Ширина на прозореца за редакция на лентите с инструменти в пиксели"
280
281#: data/mail-notification.schemas.in.h:52
282msgid "The width of the main window in pixels."
283msgstr "Ширината на главния прозорец в пиксели"
284
285#: data/mail-notification.schemas.in.h:53
286msgid "The width of the properties dialog in pixels."
287msgstr "Ширината на диалоговия прозорец за настройките в пиксели."
288
289#: data/mail-notification.schemas.in.h:54
290msgid "Toolbars style"
291msgstr "Стил на лентите с инструменти"
292
293#: data/mail-notification.schemas.in.h:55
294msgid "Trusted servers list"
295msgstr "Списък на проверените сървъри"
296
297#: data/mail-notification.schemas.in.h:56
298msgid "View statusbar"
299msgstr "Показване на лентата за състоянието"
300
301#: data/mail-notification.schemas.in.h:57
302msgid "View toolbars"
303msgstr "Показване на лентите с инструменти"
304
305#: data/mail-notification.schemas.in.h:58
306msgid "Whether Mail Notification has already been run or not."
307msgstr "Дали известяването за поща вече е стартирано или не."
308
309#: data/mail-notification.schemas.in.h:59
310msgid "Whether the status icon should blink on errors or not."
311msgstr "Дали иконата за състоянието да мига при грешки или не"
312
313#: data/mail-notification.schemas.in.h:60
314msgid "Whether the statusbar should be visible or not."
315msgstr "Дали лентата за състоянието да е видима или не"
316
317#: data/mail-notification.schemas.in.h:61
318msgid "Whether the toolbars should be visible or not."
319msgstr "Дали лентите с инструменти трябва да са видими или не"
320
321#: data/mail-notification.schemas.in.h:62
322msgid "Whether to automatically close the mail summary popup or not."
323msgstr "Дали автоматично да се затваря изскачащото обобщение на пощата или не"
324
325#: data/mail-notification.schemas.in.h:63
326msgid "Whether to display the mail summary in the status icon tooltip or not."
327msgstr "Дали да се показва обобщението на пощата в подсказката на иконата за състоянието"
328
329#: data/mail-notification.schemas.in.h:64
330msgid "Whether to display the mail summary popup when new mail arrives or not."
331msgstr "Дали да се показва изскачащото обобщение на пощата, когато пристигне нова поща или не"
332
333#: data/mail-notification.schemas.in.h:65
334msgid ""
335"Whether to hide previously displayed mail in the mail summary popup or not."
336msgstr ""
337"Дали да се скрива вече показаната поща в изскачащото обобщение на пощата."
338
339#: data/mail-notification.schemas.in.h:66
340msgid ""
341"Whether to prevent the immediate notification error dialog from being "
342"displayed or not."
343msgstr ""
344
345#: data/mail-notification.schemas.in.h:67
346msgid "Whether to run a command when all mail is read or not."
347msgstr "Дали да се стартира команда, когато цялата поща е прочетена или не"
348
349#: data/mail-notification.schemas.in.h:68
350msgid "Whether to run a command when new mail arrives or not."
351msgstr "Дали да се стартира команда при пристигането на нова поща или не"
352
353#: data/mail-notification.schemas.in.h:69
354msgid "Whether to set a mail reader or not."
355msgstr "Дали да има избрана пощенска програма или не."
356
357#: data/mail-notification.schemas.in.h:70
358msgid "Width of edit toolbars dialog"
359msgstr "Ширина на прозореца за редакция на лентите с инструменти"
360
361#: data/mail-notification.schemas.in.h:71
362msgid "Width of main window"
363msgstr "Ширина на главния прозорец"
364
365#: data/mail-notification.schemas.in.h:72
366msgid "Width of properties dialog"
367msgstr "Ширина на диалоговия прозорец за настройките"
368
369#: data/mail-notification.soundlist.in.h:2
370msgid "New Mail"
371msgstr "Нова поща"
372
373#: src/egg-editable-toolbar.c:536
374msgid "_Remove Toolbar"
375msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
376
377#: src/egg-toolbar-editor.c:558
378msgid "Separator"
379msgstr "Разделител"
380
381#: src/egg-toolbar-editor.c:588
382msgid ""
383"Drag an item onto the toolbars above to add it, from the toolbars in the "
384"items table to remove it."
385msgstr ""
386
387#: src/eggtrayicon.c:109
388msgid "Orientation"
389msgstr "Ориентация"
390
391#: src/eggtrayicon.c:110
392msgid "The orientation of the tray."
393msgstr ""
394
395#: src/mn-about-dialog.gob:42
396msgid "A Mail Notification Icon"
397msgstr "Уведомяване за поща"
398
399#. translator: replace with your name and email
400#: src/mn-about-dialog.gob:46
401msgid "Jean-Yves Lefort <jylefort@brutele.be>"
402msgstr "Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>"
403
404#: src/mn-auth-combo-box.gob:102 src/mn-autodetect-mailbox-properties.gob:39
405msgid "<span style=\"italic\">autodetect</span>"
406msgstr "<span style=\"italic\">автоматично засичане</span>"
407
408#: src/mn-authenticated-mailbox.gob:85
409#, c-format
410msgid ""
411"Mail Notification was unable to log into %s mailbox %s, possibly because the "
412"password you have entered is invalid.\n"
413"\n"
414"Please re-enter your password."
415msgstr ""
416"Уведомяването за поща не успя да се свърже с %s пощенска кутия %s. Вероятната "
417"причина е, че не сте въвели правилно паролата си.\n"
418"\n"
419"Въведете паролата си отново."
420
421#: src/mn-authenticated-mailbox.gob:86
422#, c-format
423msgid "Enter your password for %s mailbox %s."
424msgstr "Въведете паролата си за %s пощенска кутия %s."
425
426#: src/mn-authenticated-mailbox.gob:137
427#, c-format
428msgid ""
429"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Mail Notification requires a password</"
430"span>\n"
431"\n"
432"%s"
433msgstr ""
434"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Уведомяването за поща изисква парола</"
435"span>\n"
436"\n"
437"%s"
438
439#: src/mn-autodetect-mailbox-properties.gob:70
440msgid "_Location:"
441msgstr "_Местоположение:"
442
443#: src/mn-autodetect-mailbox-properties.gob:76
444msgid "_Browse..."
445msgstr "_Разглеждане..."
446
447#: src/mn-autodetect-mailbox-properties.gob:81
448msgid "The URI of the mailbox"
449msgstr "Адресът на пощенската кутия"
450
451#: src/mn-autodetect-mailbox-properties.gob:123
452msgid "Select a File or Folder"
453msgstr "Избор на файл или папка"
454
455#: src/mn-blinking-image.gob:32
456msgid "Whether the image is blinking or not"
457msgstr "Дали изображението да мига или не"
458
459#: src/mn-client-session.c:220
460#, c-format
461msgid "resolving %s"
462msgstr "търсене на %s"
463
464#: src/mn-client-session.c:230
465#, c-format
466msgid "unable to resolve %s: %s"
467msgstr "неуспех при намирането на %s: %s"
468
469#: src/mn-client-session.c:267
470#, c-format
471msgid "%s: unsupported address family"
472msgstr "%s: неподдържано адресно семейство"
473
474#: src/mn-client-session.c:274
475#, c-format
476msgid "%s: unable to create socket: %s"
477msgstr "%s: не може да се създаде сокет: %s"
478
479#: src/mn-client-session.c:278
480#, c-format
481msgid "connecting to %s (%s) port %i"
482msgstr "свързване с %s (%s) порт %i"
483
484#: src/mn-client-session.c:281
485#, c-format
486msgid "unable to connect: %s"
487msgstr "неуспех при свързването: %s"
488
489#: src/mn-client-session.c:286
490msgid "connected successfully"
491msgstr "успешно свързване"
492
493#. if reached, we couldn't find a working address
494#: src/mn-client-session.c:292
495#, c-format
496msgid "unable to connect to %s"
497msgstr "неуспех при свързването с %s"
498
499#: src/mn-client-session.c:308
500#, c-format
501msgid "unable to initialize the OpenSSL library: %s"
502msgstr "неуспех при инициализацията на OpenSSL библиотеката: %s"
503
504#: src/mn-client-session.c:316
505#, c-format
506msgid "unable to create a SSL/TLS object: %s"
507msgstr "неуспех при създаване на SSL/TLS обект: %s"
508
509#: src/mn-client-session.c:322
510#, c-format
511msgid "unable to set the SSL/TLS file descriptor: %s"
512msgstr ""
513
514#: src/mn-client-session.c:328
515#, c-format
516msgid "unable to perform the SSL/TLS handshake: %s"
517msgstr ""
518
519#: src/mn-client-session.c:334
520msgid "untrusted server"
521msgstr "непроверен сървър"
522
523#: src/mn-client-session.c:338
524#, c-format
525msgid "a SSL/TLS layer is now active (%s, %s %i-bit)"
526msgstr "SSL/TLS слоя е вече активен (%s, %s %i-бит)"
527
528#: src/mn-client-session.c:385
529#, c-format
530msgid "%s, fingerprint: %s"
531msgstr "%s, пръстов отпечатък: %s"
532
533#: src/mn-client-session.c:414
534msgid "missing certificate"
535msgstr "липсващ сертификат"
536
537#: src/mn-client-session.c:440
538#, c-format
539msgid ""
540"Mail Notification was unable to trust \"%s\" (%s). It is possible that "
541"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
542"information.\n"
543"\n"
544"You should only connect to the server if you are certain you are connected "
545"to \"%s\". If you choose to connect to the server, this message will not be "
546"shown again."
547msgstr ""
548
549#: src/mn-client-session.c:457
550msgid "Connect to untrusted server?"
551msgstr "Свързване с непроверен сървър?"
552
553#: src/mn-client-session.c:462
554msgid "Co_nnect"
555msgstr "Свъ_рзване"
556
557#: src/mn-client-session.c:518
558#, c-format
559msgid "response \"%s\" is not valid in current context"
560msgstr ""
561
562#: src/mn-client-session.c:544
563#, c-format
564msgid "unable to parse response \"%s\""
565msgstr "неуспех при преглед на отговор \"%s\""
566
567#: src/mn-client-session.c:592 src/mn-client-session.c:599
568#, c-format
569msgid "unable to read from server: %s"
570msgstr "неуспех при четенето от сървър: %s"
571
572#: src/mn-client-session.c:597
573msgid "unable to read from server: EOF"
574msgstr "неуспех при четенето от сървър: EOF"
575
576#: src/mn-client-session.c:609
577#, c-format
578msgid "unable to decode data using SASL: %s"
579msgstr ""
580
581#: src/mn-client-session.c:743
582#, c-format
583msgid "unable to encode data using SASL: %s"
584msgstr ""
585
586#: src/mn-client-session.c:774 src/mn-client-session.c:781
587#, c-format
588msgid "unable to write to server: %s"
589msgstr "неуспех при записването на сървър: %s"
590
591#: src/mn-client-session.c:779
592msgid "unable to write to server: EOF"
593msgstr "неуспех при записването на сървър: EOF"
594
595#: src/mn-client-session.c:811
596#, c-format
597msgid "unable to encode Base64: %s"
598msgstr ""
599
600#: src/mn-client-session.c:922
601#, c-format
602msgid "unable to initialize the SASL library: %s"
603msgstr ""
604
605#: src/mn-client-session.c:931
606#, c-format
607msgid "unable to retrieve local address of socket: %s"
608msgstr ""
609
610#: src/mn-client-session.c:937
611#, c-format
612msgid "unable to retrieve remote address of socket: %s"
613msgstr ""
614
615#: src/mn-client-session.c:971
616#, c-format
617msgid "unable to set SASL security properties: %s"
618msgstr ""
619
620#: src/mn-client-session.c:995
621msgid ""
622"unable to start SASL authentication: SASL asked for something we did not know"
623msgstr ""
624
625#: src/mn-client-session.c:1014
626#, c-format
627msgid "unable to start SASL authentication: %s"
628msgstr ""
629
630#: src/mn-client-session.c:1018
631#, c-format
632msgid "unable to create a SASL connection: %s"
633msgstr ""
634
635#: src/mn-client-session.c:1055
636msgid "SASL asked for something we did not know, aborting SASL authentication"
637msgstr ""
638
639#: src/mn-client-session.c:1072
640#, c-format
641msgid "%s, aborting SASL authentication"
642msgstr ""
643
644#. compliance error
645#: src/mn-client-session.c:1077
646#, c-format
647msgid "unable to decode Base64 input from server: %s"
648msgstr ""
649
650#: src/mn-client-session.c:1080
651msgid ""
652"the server sent a SASL challenge, but there was a pending initial SASL "
653"client response"
654msgstr ""
655
656#: src/mn-client-session.c:1094
657msgid ""
658"the server did not send a SASL challenge, but there was no pending initial "
659"SASL client response"
660msgstr ""
661
662#: src/mn-client-session.c:1119
663#, c-format
664msgid "a SASL security layer of strength factor %i is now active"
665msgstr ""
666
667#. a security layer is active but we can't retrieve maxoutbuf -> fatal
668#: src/mn-client-session.c:1124
669#, c-format
670msgid "unable to get SASL_MAXOUTBUF property: %s"
671msgstr ""
672
673#: src/mn-client-session.c:1130
674#, c-format
675msgid "warning: unable to get SASL_SSF property: %s"
676msgstr ""
677
678#: src/mn-conf.c:238
679msgid "A directory creation error has occurred"
680msgstr "Получи се грешка при създаването на папка"
681
682#: src/mn-conf.c:239
683#, c-format
684msgid "Unable to create directory \"%s\": %s."
685msgstr "Неуспех при създаването на папката \"%s\": %s."
686
687#: src/mn-conf.c:313
688#, c-format
689msgid "recursively unsetting %s"
690msgstr ""
691
692#: src/mn-conf.c:317
693msgid "syncing the GConf database"
694msgstr "синхронизиране на базата данни на GConf"
695
696#: src/mn-conf.c:320
697msgid "completed"
698msgstr "завършено"
699
700#: src/mn-gmail-mailbox-properties.gob:76
701msgid "Your Gmail username"
702msgstr "Вашето Gmail потребителско име"
703
704#: src/mn-gmail-mailbox-properties.gob:77
705msgid ""
706"Your Gmail password (if left blank, you will be prompted for the password "
707"when needed)"
708msgstr ""
709"Вашата парола за Gmail (ако полето е празно, ще бъдете запитани за паролата, когато е нужна)"
710
711#: src/mn-gmail-mailbox.gob:86
712msgid "libsoup has not been compiled with SSL/TLS support"
713msgstr "библиотеката libsoup не е била компилирана с поддръжка на SSL/TLS"
714
715#: src/mn-gmail-mailbox.gob:164
716#, c-format
717msgid "unable to parse URI \"%s\""
718msgstr ""
719
720#: src/mn-gmail-mailbox.gob:217
721msgid "received non-UTF-8 data from server"
722msgstr "получени не-UTF-8 данни от сървъра"
723
724#: src/mn-gmail-mailbox.gob:224
725#, c-format
726msgid "unable to transfer data: %s"
727msgstr "неуспех при пренасянето на данни: %s"
728
729#: src/mn-gmail-mailbox.gob:345
730msgid "logging in"
731msgstr "влизане"
732
733#: src/mn-gmail-mailbox.gob:423
734msgid "login failed"
735msgstr "влизането е неуспешно"
736
737#: src/mn-gmail-mailbox.gob:496
738msgid "searching for unread mail"
739msgstr "търсене за непрочетена поща"
740
741#: src/mn-gmail-mailbox.gob:527
742msgid "unable to initialize the ICU library"
743msgstr "неуспех при инициализирането на библиотеката ICU"
744
745#: src/mn-gmail-mailbox.gob:554
746msgid "unable to parse Gmail data"
747msgstr "неуспех при прегледа на данни от Gmail"
748
749#: src/mn-gmail-mailbox.gob:891
750#, c-format
751msgid "unable to open calendar: %s"
752msgstr "неуспех при отварянето на календар: %s"
753
754#: src/mn-gmail-mailbox.gob:899
755#, c-format
756msgid "unable to set calendar time: %s"
757msgstr "неуспех при настройването на календарно време: %s"
758
759#: src/mn-gmail-mailbox.gob:968
760#, c-format
761msgid "unable to get calendar time: %s"
762msgstr "неуспех при взимането на календарно време: %s"
763
764#: src/mn-gmime-stream-vfs.gob:49
765#, c-format
766msgid "unable to read %s: %s"
767msgstr "неуспех при четенето на %s: %s"
768
769#: src/mn-gmime-stream-vfs.gob:51
770#, c-format
771msgid "unable to write to %s: %s"
772msgstr "неуспех при записването към %s: %s"
773
774#: src/mn-gmime-stream-vfs.gob:53
775#, c-format
776msgid "unable to seek in %s: %s"
777msgstr ""
778
779#: src/mn-gmime-stream-vfs.gob:55
780#, c-format
781msgid "unable to tell position of %s: %s"
782msgstr ""
783
784#: src/mn-gmime-stream-vfs.gob:57
785#, c-format
786msgid "unable to close %s: %s"
787msgstr "неуспех при затварянето на %s: %s"
788
789#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:95
790msgid "Mailbox:"
791msgstr "Пощенска кутия:"
792
793#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:99
794msgid "in_box"
795msgstr "ку_тия"
796
797#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:110
798msgid "oth_er:"
799msgstr "др_уги"
800
801#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:122
802msgid "U_se idle mode if possible"
803msgstr ""
804
805#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:129
806msgid "The hostname or IP address of the IMAP server"
807msgstr "Хостът или IP адресът на IMAP сървъра"
808
809#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:130
810msgid "Your username on the IMAP server"
811msgstr "Потребителското ви име за IMAP сървъра"
812
813#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:131
814msgid ""
815"Your password on the IMAP server (if left blank, you will be prompted for "
816"the password when needed)"
817msgstr ""
818
819#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:132
820#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:133
821msgid "The port number of the IMAP server"
822msgstr "Номера на порта на IMAP сървъра"
823
824#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:134
825msgid "The mailbox name"
826msgstr "Име на пощенската кутия"
827
828#: src/mn-imap-mailbox-properties.gob:135
829msgid "If possible, whether to use idle mode or not"
830msgstr ""
831
832#: src/mn-imap-mailbox.gob:156 src/mn-pop3-mailbox.gob:136
833msgid "SSL/TLS support has not been compiled in"
834msgstr ""
835
836#: src/mn-imap-mailbox.gob:236
837msgid "server did not send capabilities"
838msgstr "сървъра не изпрати възможности"
839
840#: src/mn-imap-mailbox.gob:408
841msgid "server advertised LOGINDISABLED, not using LOGIN authentication"
842msgstr ""
843
844#: src/mn-imap-mailbox.gob:409
845msgid "unable to login"
846msgstr "неуспех при влизането"
847
848#. compliance error
849#: src/mn-imap-mailbox.gob:542
850msgid "server did not send search results"
851msgstr "сървърът не изпрати резултати от търсене"
852
853#. compliance error
854#: src/mn-imap-mailbox.gob:617
855msgid "server did not send all the messages we requested"
856msgstr "сървърът не изпрати всички поискани съобщения"
857
858#: src/mn-imap-mailbox.gob:671
859msgid "unable to fetch message"
860msgstr "неуспех при взимане на съобщение"
861
862#: src/mn-imap-mailbox.gob:1006 src/mn-pop3-mailbox.gob:927
863msgid "unknown server error"
864msgstr "неизвестна грешка в сървъра"
865
866#: src/mn-imap-mailbox.gob:1108 src/mn-pop3-mailbox.gob:220
867msgid "server does not support in-band SSL/TLS"
868msgstr ""
869
870#: src/mn-imap-mailbox.gob:1127 src/mn-pop3-mailbox.gob:837
871msgid ""
872"a SASL authentication mechanism was selected but SASL support has not been "
873"compiled in"
874msgstr ""
875
876#: src/mn-imap-mailbox.gob:1137 src/mn-pop3-mailbox.gob:857
877#, c-format
878msgid "unknown authentication mechanism \"%s\""
879msgstr "неизвестен механизъм за идентификация \"%s\""
880
881#: src/mn-imap-mailbox.gob:1160
882msgid "falling back to IMAP LOGIN authentication"
883msgstr ""
884
885#: src/mn-imap-mailbox.gob:1172 src/mn-pop3-mailbox.gob:901
886msgid "authentication failed"
887msgstr "неуспешна идентификация"
888
889#: src/mn-mail-icon.gob:91
890msgid "Main _Window"
891msgstr "_Главен прозорец"
892
893#: src/mn-mail-icon.gob:92 src/mn-main-window.c:101
894msgid "_Mail Reader"
895msgstr "_Пощенска програма"
896
897#: src/mn-mail-icon.gob:93 src/mn-main-window.c:109
898msgid "_Update"
899msgstr "_Актуализиране"
900
901#: src/mn-mail-icon.gob:99
902msgid "R_emove From Notification Area"
903msgstr "Пре_махване от зоната за известяване"
904
905#: src/mn-mailbox-properties-dialog.c:156
906msgid "Add a Mailbox"
907msgstr "Добавяне на пощенска кутия"
908
909#: src/mn-mailbox-properties-dialog.c:325
910#, c-format
911msgid "%s Properties"
912msgstr "%s Настройки"
913
914#: src/mn-mailbox-properties-util.c:77 ui/authentication.glade.h:3
915msgid "_Username:"
916msgstr "_Име:"
917
918#: src/mn-mailbox-properties-util.c:87 ui/authentication.glade.h:2
919msgid "_Password:"
920msgstr "_Парола:"
921
922#: src/mn-mailbox-properties-util.c:154
923msgid "Connection type:"
924msgstr "Тип на връзката:"
925
926#: src/mn-mailbox-properties-util.c:161
927msgid "Port:"
928msgstr "Порт:"
929
930#: src/mn-mailbox-properties-util.c:189
931msgid "_Authentication mechanism:"
932msgstr "Механизъм за _идентификация:"
933
934#: src/mn-mailbox-properties.c:63
935msgid "Label"
936msgstr "Етикет"
937
938#: src/mn-mailbox-properties.c:64
939msgid "The marked up text to show in the type combo box"
940msgstr ""
941
942#: src/mn-mailbox-properties.c:69
943msgid "Size group"
944msgstr "Размер на групата"
945
946#: src/mn-mailbox-properties.c:70
947msgid "A GtkSizeGroup for aligning control labels"
948msgstr ""
949
950#: src/mn-mailbox-properties.c:75
951msgid "Complete"
952msgstr "Завършено"
953
954#: src/mn-mailbox-properties.c:76
955msgid "Whether the properties are completely filled or not"
956msgstr "Дали свойствата са напълно попълнени или не"
957
958#: src/mn-mailbox-view.gob:271 src/mn-message-view.gob:312
959msgid "Mailbox"
960msgstr "Пощенска кутия"
961
962#. format column
963#: src/mn-mailbox-view.gob:287
964msgid "Format"
965msgstr "Формат"
966
967#: src/mn-mailbox-view.gob:577
968msgid "Unable to add mailbox"
969msgstr "Неуспех при добавянето на пощенската кутия"
970
971#: src/mn-mailbox-view.gob:577
972msgid "The mailbox is already in the list."
973msgstr "Пощенската кутия е вече в списъка."
974
975#: src/mn-mailbox.gob:131
976msgid "The mailbox URI"
977msgstr "Адресът на пощенската кутия"
978
979#: src/mn-mailbox.gob:142
980msgid "The mailbox human-readable name"
981msgstr "Името на пощенската кутия във формат разбираем от хора"
982
983#: src/mn-mailbox.gob:146
984msgid "Whether the mailbox has to be polled or not"
985msgstr ""
986
987#: src/mn-mailbox.gob:152
988msgid "The list of new and unread MNMessage objects"
989msgstr "Списъкът с нови и непрочетени MNMessage обекти"
990
991#: src/mn-mailbox.gob:206
992msgid "The mailbox error, if any"
993msgstr "Грешката в пощенската кутия, ако има"
994
995#: src/mn-mailbox.gob:305
996msgid "does not exist"
997msgstr "не съществува"
998
999#: src/mn-mailbox.gob:337
1000msgid "unknown format"
1001msgstr "непознат формат"
1002
1003#: src/mn-mailbox.gob:403
1004#, c-format
1005msgid "unable to enable immediate notification: %s"
1006msgstr ""
1007
1008#: src/mn-mailbox.gob:421
1009#, c-format
1010msgid ""
1011"As a fallback, they will be checked every %i second (this delay is "
1012"configurable from the Properties Dialog)."
1013"As a fallback, they will be checked every %i seconds (this delay is "
1014"configurable from the Properties Dialog)."
1015msgstr ""
1016
1017#: src/mn-mailbox.gob:432
1018#, c-format
1019msgid ""
1020"As a fallback, they will be checked every %i minute (this delay is "
1021"configurable from the Properties Dialog)."
1022"As a fallback, they will be checked every %i minutes (this delay is "
1023"configurable from the Properties Dialog)."
1024msgstr ""
1025
1026#: src/mn-mailbox.gob:443
1027#, c-format
1028msgid ""
1029"As a fallback, they will be checked approximately every %i minute (this "
1030"delay is configurable from the Properties Dialog)."
1031"As a fallback, they will be checked approximately every %i minutes (this "
1032"delay is configurable from the Properties Dialog)."
1033msgstr ""
1034
1035#: src/mn-mailbox.gob:459
1036msgid "A monitoring error has occurred"
1037msgstr "Получи се грешка при наблюдението"
1038
1039#: src/mn-mailbox.gob:460
1040#, c-format
1041msgid ""
1042"Mail Notification was unable to enable immediate notification for one or "
1043"more mailboxes. %s"
1044msgstr ""
1045"Известяването за поща не можа да разреши моменталното известяване за една "
1046"или повече пощенски кутии. %s"
1047
1048#: src/mn-mailboxes.gob:130
1049msgid "Whether one or more of the mailboxes has to be polled"
1050msgstr ""
1051
1052#: src/mn-mailboxes.gob:260
1053#, c-format
1054msgid "%s is unsupported: %s"
1055msgstr "%s е неподдържан: %s"
1056
1057#: src/mn-mailboxes.gob:290
1058#, c-format
1059msgid "%s has %i new message"
1060msgid_plural "%s has %i new messages"
1061msgstr[0] "%s има %i ново съобщение"
1062msgstr[1] "%s има %i нови съобщения"
1063
1064#: src/mn-mailboxes.gob:307
1065#, c-format
1066msgid "%s reported an error: %s"
1067msgstr "%s докладва за грешка: %s"
1068
1069#: src/mn-maildir-mailbox.gob:112
1070#, c-format
1071msgid "unable to open folder \"new\": %s"
1072msgstr "неуспех при отварянето на папка \"нови\": %s"
1073
1074#: src/mn-maildir-mailbox.gob:141
1075#, c-format
1076msgid "unable to close folder \"new\": %s"
1077msgstr "неуспех при отварянето на папка \"нови\": %s"
1078
1079#: src/mn-maildir-mailbox.gob:144
1080#, c-format
1081msgid "error while reading folder \"new\": %s"
1082msgstr "грешка при четенето на папката \"нови\": %s"
1083
1084#. Toplevel
1085#: src/mn-main-window.c:92
1086msgid "_Mail"
1087msgstr "_Пощенска кутия"
1088
1089#: src/mn-main-window.c:93
1090msgid "_Edit"
1091msgstr "_Редактиране"
1092
1093#: src/mn-main-window.c:94
1094msgid "_View"
1095msgstr "_Преглед"
1096
1097#: src/mn-main-window.c:95
1098msgid "_Help"
1099msgstr "_Помощ"
1100
1101#: src/mn-main-window.c:103
1102msgid "Launch the mail reader"
1103msgstr "Стартиране на пощенската програма"
1104
1105#. Reload
1106#: src/mn-main-window.c:111 src/mn-main.c:230
1107msgid "Update the mail status"
1108msgstr "Актуализиране състоянието на пощата"
1109
1110#: src/mn-main-window.c:117
1111msgid "_Close"
1112msgstr "_Затваряне"
1113
1114#: src/mn-main-window.c:119
1115msgid "Close this window"
1116msgstr "Затваряне на този прозорец"
1117
1118#: src/mn-main-window.c:125
1119msgid "_Quit"
1120msgstr "_Изход"
1121
1122#: src/mn-main-window.c:127 src/mn-main.c:257
1123msgid "Quit Mail Notification"
1124msgstr "Спиране на Известяване за поща"
1125
1126#: src/mn-main-window.c:135 src/mn-main-window.c:183
1127msgid "_Toolbars"
1128msgstr "_Ленти с инструменти"
1129
1130#: src/mn-main-window.c:137
1131msgid "Customize the toolbars"
1132msgstr "Персонализиране на лентите с инструменти"
1133
1134#: src/mn-main-window.c:143
1135msgid "_Preferences"
1136msgstr "_Настройки"
1137
1138#: src/mn-main-window.c:153
1139msgid "Toolbars Styl_e"
1140msgstr "Стил на лентата _с инструменти"
1141
1142#: src/mn-main-window.c:155
1143msgid "Customize the toolbars style"
1144msgstr "Персонализиране стила на лентите с инструменти"
1145
1146#: src/mn-main-window.c:163
1147msgid "_Contents"
1148msgstr "_Потребителско ръководство"
1149
1150#: src/mn-main-window.c:165
1151msgid "Display help"
1152msgstr "Показване на помощ"
1153
1154#: src/mn-main-window.c:171
1155msgid "_About"
1156msgstr "_Относно"
1157
1158#: src/mn-main-window.c:173
1159msgid "Display credits"
1160msgstr "Показване на заслугите"
1161
1162#: src/mn-main-window.c:185
1163msgid "Show or hide the toolbars"
1164msgstr "Показване или скриване на лентите с инструменти"
1165
1166#: src/mn-main-window.c:192
1167msgid "_Statusbar"
1168msgstr "_Лента за състоянието"
1169
1170#: src/mn-main-window.c:194
1171msgid "Show or hide the statusbar"
1172msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
1173
1174#: src/mn-main-window.c:205
1175msgid "_Desktop Default"
1176msgstr "_Стандартно за работната среда"
1177
1178#: src/mn-main-window.c:207
1179msgid "Set the toolbars style to the desktop default setting"
1180msgstr "Настройване стила на лентите с инструменти като стандартния за работната среда"
1181
1182#: src/mn-main-window.c:213
1183msgid "I_cons Only"
1184msgstr "Само _икони"
1185
1186#: src/mn-main-window.c:215
1187msgid "Only display the toolbars icons"
1188msgstr "Показване само на икони при лентата с инструменти"
1189
1190#: src/mn-main-window.c:221
1191msgid "_Text Only"
1192msgstr "Само _текст"
1193
1194#: src/mn-main-window.c:223
1195msgid "Only display the toolbars text"
1196msgstr "Показване само на текст при лентата с инструменти"
1197
1198#: src/mn-main-window.c:229
1199msgid "Text Belo_w Icons"
1200msgstr "Текст _под иконите"
1201
1202#: src/mn-main-window.c:231
1203msgid "Display the toolbars text below the icons"
1204msgstr "Показване на текста под иконите в лентата с инструменти"
1205
1206#: src/mn-main-window.c:237
1207msgid "Text Be_side Icons"
1208msgstr "Текст _отстрани на иконите"
1209
1210#: src/mn-main-window.c:239
1211msgid "Display the toolbars text beside the icons"
1212msgstr "Показване на текста отстрани на иконите в лентата с инструменти"
1213
1214#: src/mn-main-window.c:363
1215#, c-format
1216msgid "unable to load menus.xml: %s"
1217msgstr "неуспех при зареждането на menus.xml: %s"
1218
1219#: src/mn-main-window.c:398
1220msgid "Help messages"
1221msgstr "Помощни съобщения"
1222
1223#: src/mn-main-window.c:399
1224msgid "Count messages"
1225msgstr "Броене на съобщенията"
1226
1227#: src/mn-main-window.c:503
1228#, c-format
1229msgid "%i new message"
1230msgid_plural "%i new messages"
1231msgstr[0] "%i ново съобщение"
1232msgstr[1] "%i нови съобщения"
1233
1234#: src/mn-main-window.c:540
1235msgid "unable to load toolbars.xml"
1236msgstr "неуспех при зареждането на toolbars.xml"
1237
1238#: src/mn-main.c:99
1239#, c-format
1240msgid "Compiled-in mailbox backends: %s\n"
1241msgstr "Компилирана пощенска поддръжка: %s\n"
1242
1243#: src/mn-main.c:113
1244msgid "Gmail timestamps"
1245msgstr "Отбелязванията на времето на Gmail"
1246
1247#: src/mn-main.c:116
1248#, c-format
1249msgid "Compiled-in features: %s\n"
1250msgstr "Компилирани възможности: %s\n"
1251
1252#: src/mn-main.c:176
1253msgid "Enable informational output"
1254msgstr "Разрешаване на информационния изход"
1255
1256#: src/mn-main.c:185
1257msgid "List the compiled-in features"
1258msgstr "Изписване на компилираните възможности"
1259
1260#: src/mn-main.c:194
1261msgid "Display the main window"
1262msgstr "Показване на главния прозорец"
1263
1264#: src/mn-main.c:203
1265msgid "Display the properties dialog"
1266msgstr "Показване на диалоговия прозорец с настройките"
1267
1268#: src/mn-main.c:212
1269msgid "Display the about dialog"
1270msgstr "Изобразяване на диалоговия прозорец с информацията"
1271
1272#: src/mn-main.c:221
1273msgid "Close the mail summary popup"
1274msgstr "Затваряне на изскачащото обобщение на пощата"
1275
1276#: src/mn-main.c:239
1277msgid "Report the mail status"
1278msgstr "Докладване за състоянието на пощата"
1279
1280#: src/mn-main.c:248
1281msgid "Unset obsolete GConf configuration"
1282msgstr ""
1283
1284#.
1285#. * We can't use mn_error_dialog() because gtk_init() has not been
1286#. * called yet.
1287#.
1288#: src/mn-main.c:284
1289msgid "multi-threading is not available"
1290msgstr "много-нишки не е налично"
1291
1292#: src/mn-main.c:338
1293msgid ""
1294"Bonobo could not locate the automation object. Please check your Mail "
1295"Notification installation."
1296msgstr ""
1297
1298#: src/mn-main.c:344
1299msgid "quitting Mail Notification"
1300msgstr "Затваряне на известяване за поща"
1301
1302#: src/mn-main.c:348
1303msgid "Mail Notification is not running"
1304msgstr "Известяването за поща не е стартирано"
1305
1306#: src/mn-main.c:355
1307msgid "Unable to initialize the GnomeVFS library."
1308msgstr "Неуспех при инициализирането на библиотеката GnomeVFS."
1309
1310#: src/mn-main.c:391
1311msgid "updating the mail status"
1312msgstr "актуализиране състоянието на пощата"
1313
1314#: src/mn-main.c:409
1315msgid "Mail Notification is already running"
1316msgstr "Известяването за поща вече е стартирано"
1317
1318#: src/mn-main.c:417
1319msgid ""
1320"Bonobo could not locate the GNOME_MailNotification_Automation.server file. "
1321"Please check your Mail Notification installation."
1322msgstr ""
1323
1324#: src/mn-main.c:421
1325msgid ""
1326"Bonobo was unable to register the automation server. Please check your Mail "
1327"Notification installation."
1328msgstr ""
1329"Bonobo не успя да регистрира сървъра за автоматизация. Моля, проверете "
1330"инсталацията на известяването за поща."
1331
1332#: src/mn-mbox-mailbox.gob:184
1333#, c-format
1334msgid "unable to open mailbox: %s"
1335msgstr "грешка при отварянето на пощенската кутия: %s"
1336
1337#: src/mn-message-mime.c:105
1338msgid "unable to parse MIME message"
1339msgstr ""
1340
1341#: src/mn-message-view.gob:81
1342msgid "You have no new mail."
1343msgstr "Нямате нова поща."
1344
1345#: src/mn-message-view.gob:321
1346msgid "Unreadable message"
1347msgstr "Нечитаемо съобщение"
1348
1349#: src/mn-message-view.gob:329
1350msgid "From"
1351msgstr "От"
1352
1353#: src/mn-message-view.gob:337
1354msgid "Subject"
1355msgstr "Тема"
1356
1357#: src/mn-message-view.gob:348
1358msgid "Sent"
1359msgstr "Изпратено"
1360
1361#: src/mn-message.gob:101
1362msgid "Unknown"
1363msgstr "Непознат"
1364
1365#: src/mn-message.gob:126
1366#, c-format
1367msgid "%i second ago"
1368msgid_plural "%i seconds ago"
1369msgstr[0] "Преди %i секунда"
1370msgstr[1] "Преди %i секунди"
1371
1372#: src/mn-message.gob:130
1373#, c-format
1374msgid "about %i minute ago"
1375msgid_plural "about %i minutes ago"
1376msgstr[0] "Преди около %i минута"
1377msgstr[1] "Преди около %i минути"
1378
1379#: src/mn-message.gob:135
1380#, c-format
1381msgid "about %i hour ago"
1382msgid_plural "about %i hours ago"
1383msgstr[0] "Преди около %i час"
1384msgstr[1] "Преди около %i часа"
1385
1386#: src/mn-message.gob:140
1387#, c-format
1388msgid "about %i day ago"
1389msgid_plural "about %i days ago"
1390msgstr[0] "Преди около %i ден"
1391msgstr[1] "Преди около %i дни"
1392
1393#: src/mn-message.gob:145
1394#, c-format
1395msgid "about %i week ago"
1396msgid_plural "about %i weeks ago"
1397msgstr[0] "Преди около %i седмица"
1398msgstr[1] "Преди около %i седмици"
1399
1400#: src/mn-mh-mailbox.gob:147
1401#, c-format
1402msgid "error while reading .mh_sequences: %s"
1403msgstr "грешка при четенето на .mh_sequences: %s"
1404
1405#: src/mn-mh-mailbox.gob:157
1406#, c-format
1407msgid "unable to open .mh_sequences: %s"
1408msgstr "неуспех при отварянето на .mh_sequences: %s"
1409
1410#: src/mn-pending-mailbox.gob:35
1411msgid "detecting"
1412msgstr "засичане"
1413
1414#: src/mn-pi-mailbox-properties.gob:75
1415msgid "_Hostname:"
1416msgstr "_Хост:"
1417
1418#: src/mn-pi-mailbox-properties.gob:93
1419msgid "_Details"
1420msgstr "_Подробности"
1421
1422#: src/mn-pi-mailbox-properties.gob:105
1423msgid "sta_ndard"
1424msgstr "стан_дартно"
1425
1426#: src/mn-pi-mailbox-properties.gob:115
1427msgid "_in-band SSL/TLS"
1428msgstr "_in-band SSL/TLS"
1429
1430#: src/mn-pi-mailbox-properties.gob:125
1431msgid "SSL/TLS on sepa_rate port"
1432msgstr "SSL/TLS на отделен по_рт"
1433
1434#: src/mn-pop3-mailbox-properties.gob:86
1435msgid "The hostname or IP address of the POP3 server"
1436msgstr "Хостът или IP адресът на POP3 сървъра"
1437
1438#: src/mn-pop3-mailbox-properties.gob:87
1439msgid "Your username on the POP3 server"
1440msgstr "Потребителското име в POP3 сървъра"
1441
1442#: src/mn-pop3-mailbox-properties.gob:88
1443msgid ""
1444"Your password on the POP3 server (if left blank, you will be prompted for "
1445"the password when needed)"
1446msgstr ""
1447"Паролата Ви за POP3 сървъра (ако полето е празно, ще бъдете запитани за парола, когато е нужна)"
1448
1449#: src/mn-pop3-mailbox-properties.gob:89 src/mn-pop3-mailbox-properties.gob:90
1450msgid "The port number of the POP3 server"
1451msgstr "Номера на порта на POP3 сървъра"
1452
1453#: src/mn-pop3-mailbox.gob:266
1454msgid "invalid arguments for the LOGIN-DELAY capability"
1455msgstr ""
1456
1457#: src/mn-pop3-mailbox.gob:569
1458msgid "unknown error"
1459msgstr "неизвестна грешка"
1460
1461#: src/mn-pop3-mailbox.gob:656
1462#, c-format
1463msgid "honouring LOGIN-DELAY, sleeping for %i second"
1464msgstr ""
1465
1466#: src/mn-pop3-mailbox.gob:849
1467msgid "server does not support APOP authentication"
1468msgstr "Сървърът не поддържа идентификация тип APOP"
1469
1470#: src/mn-pop3-mailbox.gob:884
1471msgid "falling back to APOP authentication"
1472msgstr ""
1473
1474#: src/mn-pop3-mailbox.gob:889
1475msgid "falling back to USER/PASS authentication"
1476msgstr ""
1477
1478#: src/mn-properties-dialog.c:218
1479msgid "top left"
1480msgstr "горе в ляво"
1481
1482#: src/mn-properties-dialog.c:219
1483msgid "top right"
1484msgstr "горе в дясно"
1485
1486#: src/mn-properties-dialog.c:220
1487msgid "bottom left"
1488msgstr "долу в ляво"
1489
1490#: src/mn-properties-dialog.c:221
1491msgid "bottom right"
1492msgstr "долу в дясно"
1493
1494#: src/mn-properties-dialog.c:323
1495msgid "No mailbox selected."
1496msgstr "Няма избрана кутия."
1497
1498#: src/mn-properties-dialog.c:328
1499#, c-format
1500msgid "%i mailbox selected."
1501msgid_plural "%i mailboxes selected."
1502msgstr[0] "%i избрана кутия."
1503msgstr[1] "%i избрани кутии."
1504
1505#: src/mn-shell.gob:96
1506msgid "You have new mail."
1507msgstr "Имате поща."
1508
1509#: src/mn-shell.gob:361
1510msgid "Mailboxes Having New Mail"
1511msgstr "Пощенски кутии с нови съобщения"
1512
1513#: src/mn-shell.gob:382
1514msgid "Errors"
1515msgstr "Грешки"
1516
1517#: src/mn-shell.gob:403
1518msgid "Unsupported Mailboxes"
1519msgstr "Неподдържани пощенски кутии"
1520
1521#: src/mn-shell.gob:418
1522msgid "Mail Summary"
1523msgstr "Обобщение на пощата"
1524
1525#: src/mn-soup.c:140
1526#, c-format
1527msgid "unable to parse proxy URI \"%s\""
1528msgstr ""
1529
1530#: src/mn-ssl.c:79
1531msgid "unknown SSL/TLS error"
1532msgstr "неизвестна SSL/TLS грешка"
1533
1534#: src/mn-stock.c:28
1535msgid "Select _All"
1536msgstr "Избор на _всички"
1537
1538#: src/mn-stock.c:29
1539msgid "Leave Fullscreen"
1540msgstr "Оставане в пълен екран"
1541
1542#: src/mn-sylpheed-mailbox.gob:113
1543#, c-format
1544msgid "unable to open folder: %s"
1545msgstr "неуспех при отварянето на папката: %s"
1546
1547#: src/mn-sylpheed-mailbox.gob:147
1548#, c-format
1549msgid "unable to close folder: %s"
1550msgstr "неуспех при затварянето на папката: %s"
1551
1552#: src/mn-sylpheed-mailbox.gob:150
1553#, c-format
1554msgid "error while reading folder: %s"
1555msgstr "грешка при четенето на папката: %s"
1556
1557#: src/mn-system-mailbox-properties.gob:34 src/mn-uri.gob:411
1558msgid "System Mailbox"
1559msgstr "Системна кутия"
1560
1561#: src/mn-system-mailbox-properties.gob:57
1562#, c-format
1563msgid "Your system mailbox (<span weight=\"bold\">%s</span>) will be used."
1564msgstr ""
1565"Системната ви пощенска кутия (<span weight=\"bold\">%s</span>) ще бъде "
1566"използвана."
1567
1568#: src/mn-system-mailbox-properties.gob:64
1569msgid ""
1570"The location of your system mailbox could not be detected. Please set the "
1571"MAIL environment variable."
1572msgstr ""
1573"Местоположението на Вашата системна пощенска кутия не може да бъде засечено. "
1574"Моля, настройте променливата MAIL environment."
1575
1576#: src/mn-unsupported-mailbox.gob:33
1577msgid "The reason why the mailbox is unsupported"
1578msgstr "Причината защо пощенската кутия е неподдържана"
1579
1580#: src/mn-unsupported-mailbox.gob:40
1581msgid "unsupported"
1582msgstr "не е поддържан"
1583
1584#: src/mn-util.c:245
1585#, c-format
1586msgid "error loading image: %s"
1587msgstr "грешка при зареждането на изображение: %s"
1588
1589#: src/mn-util.c:276
1590#, c-format
1591msgid "widget \"%s\" not found in interface \"%s\""
1592msgstr "уиджетът \"%s\" не е намерен в интерфейса \"%s\""
1593
1594#: src/mn-util.c:390
1595msgid "received an invalid URI list"
1596msgstr "получен е некоректен списък с адреси"
1597
1598#: src/mn-util.c:426
1599msgid "received an invalid Mozilla URL"
1600msgstr "получен е некоректен Mozilla адрес"
1601
1602#: src/mn-util.c:519
1603msgid "Unable to display help"
1604msgstr "Неуспех при показването на помощта"
1605
1606#: src/mn-util.c:533
1607#, c-format
1608msgid "Unable to create a thread: %s."
1609msgstr "Неуспех при създаването на нишка: %s."
1610
1611#: src/mn-util.c:626
1612msgid "_Do not show this message again"
1613msgstr "_Без да се показва това съобщение отново"
1614
1615#: src/mn-util.c:710
1616msgid "A fatal error has occurred in Mail Notification"
1617msgstr "Получи се сериозна грешка в известяването за поща"
1618
1619#: src/mn-util.c:725
1620#, c-format
1621msgid "unable to get current time: %s"
1622msgstr "неуспех при получаването на текущото време: %s"
1623
1624#: src/mn-util.c:787
1625#, c-format
1626msgid "invalid signal specification \"%s\""
1627msgstr ""
1628
1629#: src/mn-util.c:826
1630msgid "A command error has occurred in Mail Notification"
1631msgstr "Грешка с командите се получи в известяването за поща"
1632
1633#: src/mn-util.c:827
1634#, c-format
1635msgid "Unable to execute \"%s\": %s."
1636msgstr "неуспех при изпълнението на \"%s\": %s"
1637
1638#: ui/authentication.glade.h:1
1639msgid "_Authenticate"
1640msgstr "_Идентификация"
1641
1642#: ui/edit-toolbars.glade.h:1
1643msgid "Edit Toolbars"
1644msgstr "Редактиране на лентата с инструменти"
1645
1646#: ui/edit-toolbars.glade.h:2
1647msgid "_Add a New Toolbar"
1648msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
1649
1650#: ui/edit-toolbars.glade.h:3
1651msgid "_Use Default"
1652msgstr "_Използване на стандартното"
1653
1654#: ui/mailbox-properties.glade.h:1
1655msgid "_Mailbox type:"
1656msgstr "_Тип на пощенската кутия:"
1657
1658#: ui/properties.glade.h:1
1659msgid "<span weight=\"bold\">Commands</span>"
1660msgstr "<span weight=\"bold\">Команди</span>"
1661
1662#: ui/properties.glade.h:2
1663msgid "<span weight=\"bold\">Double-click Action</span>"
1664msgstr "<span weight=\"bold\">Действие при двойно натискане</span>"
1665
1666#: ui/properties.glade.h:3
1667msgid "<span weight=\"bold\">Fonts</span>"
1668msgstr "<span weight=\"bold\">Шрифтове</span>"
1669
1670#: ui/properties.glade.h:4
1671msgid "<span weight=\"bold\">General</span>"
1672msgstr "<span weight=\"bold\">Основни</span>"
1673
1674#: ui/properties.glade.h:5
1675msgid "<span weight=\"bold\">Mailbox List</span>"
1676msgstr "<span weight=\"bold\">Списък с пощенски кутии</span>"
1677
1678#: ui/properties.glade.h:6
1679msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
1680msgstr "<span weight=\"bold\">Позиция</span>"
1681
1682#: ui/properties.glade.h:7
1683msgid "Co_ntents:"
1684msgstr "С_ъдържание:"
1685
1686#: ui/properties.glade.h:8
1687msgid "Dis_play mail summary in tooltip"
1688msgstr "По_казване на пощенското обобщение в подсказка"
1689
1690#: ui/properties.glade.h:9
1691msgid "General"
1692msgstr "Общи"
1693
1694#: ui/properties.glade.h:10
1695msgid "Hori_zontal offset:"
1696msgstr "Хоризонтално отстояние:"
1697
1698#: ui/properties.glade.h:11
1699msgid "Mail Notification Properties"
1700msgstr "Настройки на известяването за поща"
1701
1702#: ui/properties.glade.h:12
1703msgid "Mail Summary Popup"
1704msgstr "Изскачащо обобщение на пощата"
1705
1706#: ui/properties.glade.h:13
1707msgid "Mailboxes"
1708msgstr "Пощенска кутии"
1709
1710#: ui/properties.glade.h:14
1711msgid "Only display _recent mail"
1712msgstr "Показване само на скорошните _съобщения"
1713
1714#: ui/properties.glade.h:15
1715msgid "P_osition:"
1716msgstr "_Местоположение:"
1717
1718#: ui/properties.glade.h:16
1719msgid "The amount of time to wait before closing the mail summary popup"
1720msgstr "Времевият интервал за изчакване преди да се затвори изскачащото обобщение на пощата"
1721
1722#: ui/properties.glade.h:17
1723msgid "The amount of time to wait between mail checks"
1724msgstr "Времевият интервал за изчакване между проверките за нова поща"
1725
1726#: ui/properties.glade.h:18
1727msgid "The command to run to launch the mail reader"
1728msgstr "Командата, която да се изпълни, за да се пусне пощенската програма"
1729
1730#: ui/properties.glade.h:19
1731msgid "The command to run when all mail is read"
1732msgstr "Командата, която да се изпълни, когато цялата поща е прочетена"
1733
1734#: ui/properties.glade.h:20
1735msgid "The command to run when new mail arrives"
1736msgstr "Командата, която да се изпълни при пристигането на нова поща"
1737
1738#: ui/properties.glade.h:21
1739msgid ""
1740"The number of pixels to leave between the left or right side of the screen "
1741"and the mail summary popup"
1742msgstr ""
1743"Броя·пиксели,·които·да·се·оставят·между·лявата·или·дясната·страна·на·екрана·и·изскачащото·обобщение·на·пощата"
1744
1745#: ui/properties.glade.h:22
1746msgid ""
1747"The number of pixels to leave between the top or bottom side of the screen "
1748"and the mail summary popup"
1749msgstr ""
1750"Броя·пиксели,·които·да·се·оставят·между·горната и долната·страна·на·екрана·и·изскачащото·обобщение·на·пощата"
1751
1752#: ui/properties.glade.h:23
1753msgid "Use these _fonts:"
1754msgstr "Използване на тези _шрифтове:"
1755
1756#: ui/properties.glade.h:24
1757msgid "When _all mail is read:"
1758msgstr "Когато цялата поща е прочетена:"
1759
1760#: ui/properties.glade.h:25
1761msgid "When _new mail arrives:"
1762msgstr "При пристигане на _нова поща:"
1763
1764#: ui/properties.glade.h:26
1765msgid "Whether the status icon should blink on errors or not"
1766msgstr "Дали иконата за състоянието да започне да мига при грешки или не"
1767
1768#: ui/properties.glade.h:27
1769msgid "Whether to automatically close the mail summary popup or not"
1770msgstr "Дали автоматично да се затваря изскачащото обобщение на пощата или не"
1771
1772#: ui/properties.glade.h:28
1773msgid "Whether to display the mail summary in the status icon tooltip or not"
1774msgstr "Дали да е показва пощенското обобщение в подсказката на иконата за статуса"
1775
1776#: ui/properties.glade.h:29
1777msgid "Whether to display the mail summary popup when new mail arrives or not"
1778msgstr "Дали да се показва изскачащото обобщение на пощата, когато пристигне нова поща или не"
1779
1780#: ui/properties.glade.h:30
1781msgid "Whether to hide previously displayed mail or not"
1782msgstr "Дали да се скрива вече показваната поща"
1783
1784#: ui/properties.glade.h:31
1785msgid "Whether to run a command when all mail is read or not"
1786msgstr "Дали да се стартира команда при прочитането на цялата поща или не"
1787
1788#: ui/properties.glade.h:32
1789msgid "Whether to run a command when new mail arrives or not"
1790msgstr "Дали да се стартира команда при пристигането на нова поща или не"
1791
1792#: ui/properties.glade.h:33
1793msgid "Whether to set a mail reader or not"
1794msgstr "Дали да се избере пощенска програма или не"
1795
1796#: ui/properties.glade.h:34
1797msgid ""
1798"Whether to start Mail Notification when you log into your GNOME session or "
1799"not"
1800msgstr ""
1801"Дали да се стартира известяването за поща, когато влизате в GNOME или не"
1802
1803#: ui/properties.glade.h:35
1804msgid "_Automatically close after:"
1805msgstr "_Автоматично затваряне след:"
1806
1807#: ui/properties.glade.h:36
1808msgid "_Blink on errors"
1809msgstr "_Мигане при грешки"
1810
1811#: ui/properties.glade.h:37
1812msgid "_Delay between mail checks:"
1813msgstr "_Време между проверките за поща:"
1814
1815#: ui/properties.glade.h:38
1816msgid "_Display the main window"
1817msgstr "_Показване на главния прозорец"
1818
1819#: ui/properties.glade.h:39
1820msgid "_Enable mail summary popup"
1821msgstr "_Включване на изскачащото обобщение на пощата"
1822
1823#: ui/properties.glade.h:40
1824msgid "_Launch the mail reader"
1825msgstr "_Стартиране на пощенската програма"
1826
1827#: ui/properties.glade.h:41
1828msgid "_Mail reader:"
1829msgstr "_Пощенска програма:"
1830
1831#: ui/properties.glade.h:42
1832msgid "_Start Mail Notification on GNOME login"
1833msgstr "_Стартиране на известяването за поща при влизане в GNOME"
1834
1835#: ui/properties.glade.h:43
1836msgid "_Title:"
1837msgstr "_Заглавие:"
1838
1839#: ui/properties.glade.h:44
1840msgid "_Update the mail status"
1841msgstr "_Актуализиране състоянието на пощата"
1842
1843#: ui/properties.glade.h:45
1844msgid "_Use fonts from theme"
1845msgstr "_Използване на шрифтове от темата"
1846
1847#: ui/properties.glade.h:46
1848msgid "_Vertical offset:"
1849msgstr "_Вертикално отстояние:"
1850
1851#: ui/properties.glade.h:47
1852msgid "minutes"
1853msgstr "минути"
1854
1855#: ui/properties.glade.h:48
1856msgid "pixels"
1857msgstr "пиксели"
1858
1859#: ui/properties.glade.h:49
1860msgid "seconds"
1861msgstr "секунди"
1862
1863#: ui/summary-popup.glade.h:1
1864msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Mail Summary</span>"
1865msgstr "<span weight=\"bold\">Пощенско обобщение</span>"
1866
1867#: ui/welcome.glade.h:1
1868msgid ""
1869"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">First startup</span>\n"
1870"\n"
1871"Mail Notification has been loaded successfully.\n"
1872"\n"
1873"Since this is the first time you run Mail Notification, you need to "
1874"configure it.\n"
1875"\n"
1876"Note: this message will not be shown anymore. To configure Mail Notification "
1877"again, choose <span weight=\"bold\">Applications</span> → <span weight=\"bold"
1878"\">Desktop Preferences</span> → <span weight=\"bold\">Mail Notification</"
1879"span> (or on some systems <span weight=\"bold\">Applications → Preferences → "
1880"More Preferences → Mail Notification</span>)."
1881msgstr ""
1882"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Първо стартиране</span>\n"
1883"\n"
1884"Известяването за поща беше стартирано успешно.\n"
1885"\n"
1886"След като стартирате за първи път известяването за поща, то сигурно желаете "
1887"да го настроите.\n"
1888"\n"
1889"Забележка: няма да видите това съобщение отново. За да настроите известяването "
1890"за поща отново, то изберете <span weight=\"bold\">Програми</span> → "
1891"<span·weight=\"bold\">Настройки на средата</span> → <span weight=\"bold"
1892"\">Известяване за поща</span> (или при някои системи <span weight=\"bold"
1893"\">Програми → Настройки → Допълнителни настройки → Известяване за поща</"
1894"span>)."
1895
1896#: ui/welcome.glade.h:8
1897msgid "_Configure Mail Notification"
1898msgstr "_Настройки на известяването за поща"
1899
1900#: ui/welcome.glade.h:9
1901msgid "_Skip configuration"
1902msgstr "_Пропускане на настройването"
1903
1904#~ msgid "Run a command when the icon is double-clicked"
1905#~ msgstr "Стартиране на команда при двойно натискане на иконата"
1906
1907#~ msgid "The command to run when the icon is double-clicked."
1908#~ msgstr ""
1909#~ "Командата, която да се стартира при двойно натискане на иконата - писмо."
1910
1911#~ msgid "Whether to run a command when the icon is double-clicked or not."
1912#~ msgstr "Дали да се стартира команда при натискането на иконата-писмо или не"
1913
1914#~ msgid "Your Gmail password"
1915#~ msgstr "Вашата парола в Gmail"
1916
1917#~ msgid "successfully logged in"
1918#~ msgstr "успешно влязъл в"
1919
1920#~ msgid "Your password on the IMAP server"
1921#~ msgstr "Паролата ви за IMAP сървъра"
1922
1923#~ msgid "_Run %s"
1924#~ msgstr "_Стартиране %s"
1925
1926#~ msgid "_Run Default Action"
1927#~ msgstr "_Стартиране на стандартното действие"
1928
1929#~ msgid "%s has no new mail"
1930#~ msgstr "%s няма нова поща"
1931
1932#~ msgid "error while reading mailbox: %s"
1933#~ msgstr "грешка при четенето на пощенската кутия: %s"
1934
1935#~ msgid "Your password on the POP3 server"
1936#~ msgstr "Паролата ви в POP3 сървъра"
1937
1938#~ msgid "A command error has occurred"
1939#~ msgstr "След изпълнението на командата се получи грешка"
1940
1941#~ msgid "Unable to execute double-clicked command: %s."
1942#~ msgstr "Неуспех при стартирането на командата: %s."
1943
1944#~ msgid "The following mailbox has new mail:\n"
1945#~ msgstr "Следната пощенска кутия има нова поща:\n"
1946
1947#~ msgid "The following mailbox reported an error:\n"
1948#~ msgstr "Следната пощенска кутия докладва за грешка:\n"
1949
1950#~ msgid "The following mailbox is unsupported:\n"
1951#~ msgstr "Следните пощенски кутии не се поддържат:\n"
1952
1953#~ msgid "Unable to execute new mail command: %s."
1954#~ msgstr "Неуспех при стартирането на нова пощенска команда: %s."
1955
1956#~ msgid "    "
1957#~ msgstr "    "
1958
1959#~ msgid "*"
1960#~ msgstr "*"
1961
1962#~ msgid "The command to run when the icon is double-clicked"
1963#~ msgstr ""
1964#~ "Командата, която да се стартира когато иконата-писмо се натисне два пъти"
1965
1966#~ msgid "When double-click_ed:"
1967#~ msgstr "При _двойно натискане:"
1968
1969#~ msgid "Whether to run a command when the icon is double-clicked or not"
1970#~ msgstr "Дали да се стартира команда при двойно натискане на иконата или не"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.