source: sharp/gajim.bg.po @ 904

Last change on this file since 904 was 904, checked in by yavorescu, 16 years ago

[gajim]: Обновен превод за предстоящата версия 0.11.1.

File size: 236.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of Gajim.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the Gajim package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005, 2006, 2007.
5#
6#
7#
8#: ../src/gajim-remote.py:203 ../src/gajim-remote.py:210
9#: ../src/gajim-remote.py:236 ../src/gajim-remote.py:237
10#: ../src/gajim-remote.py:243 ../src/gajim-remote.py:244
11#: ../src/gajim-remote.py:245 ../src/gajim-remote.py:246
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: Gajim 0.11.1\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2007-01-17 18:48+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2007-01-17 18:54+0200\n"
18"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../data/gajim.desktop.in.in.h:1
26msgid "A GTK+ Jabber client"
27msgstr "GTK+ Джабър клиент"
28
29#: ../data/gajim.desktop.in.in.h:2
30msgid "Gajim Instant Messenger"
31msgstr "Моментни съобщения (Gajim)"
32
33#: ../data/gajim.desktop.in.in.h:3
34msgid "Jabber IM Client"
35msgstr "Джабър клиент за бързи съобщения"
36
37#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:1
38msgid "Send Single _Message..."
39msgstr "Изпращане на _еднократно съобщение..."
40
41#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:2
42msgid "_Add Contact..."
43msgstr "_Добавяне на контакт..."
44
45#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:3
46msgid "_Discover Services..."
47msgstr "_Откриване на услуги..."
48
49#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:4
50msgid "_Execute Command..."
51msgstr "_Изпълнение на команда..."
52
53#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:5
54#: ../data/glade/roster_window.glade.h:16
55#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:6
56msgid "_Group Chat"
57msgstr "С_тая"
58
59#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:6
60#: ../data/glade/zeroconf_context_menu.glade.h:1
61msgid "_Modify Account..."
62msgstr "_Промяна на акаунт..."
63
64#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:7
65msgid "_Open Gmail Inbox"
66msgstr "_Отваряне на пощенската кутия на Gmail"
67
68#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:8
69#: ../data/glade/zeroconf_context_menu.glade.h:2
70msgid "_Status"
71msgstr "_Състояние"
72
73#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:1
74msgid ""
75"<b>Account is being created</b>\n"
76"\n"
77"Please wait..."
78msgstr ""
79"<b>Акаунтът се създава</b>\n"
80"\n"
81"Изчакайте..."
82
83#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:4
84msgid "<b>Please choose one of the options below:</b>"
85msgstr "<b>Изберете една от опциите по-долу:</b>"
86
87#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:5
88msgid "<b>Please fill in the data for your new account</b>"
89msgstr "<b>Попълнете данните за нов акаунт</b>"
90
91#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:6
92msgid "Click to see features (like MSN, ICQ transports) of jabber servers"
93msgstr ""
94"Натиснете, за да видите функционалностите (като MSN, ICQ транспорти) на "
95"Джабър сървърите"
96
97#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:7
98msgid "Connect when I press Finish"
99msgstr "Свързване при натискане на бутона „Приключване“"
100
101#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:8
102msgid "Gajim: Account Creation Wizard"
103msgstr "Gajim: Помощник за създаване на акаунт"
104
105#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:9
106msgid "I already have an account I want to use"
107msgstr "Вече имам регистриран акаунт, който искам да използвам"
108
109#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:10
110msgid "I want to _register for a new account"
111msgstr "_Искам да регистрирам нов акаунт"
112
113#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:11
114#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:18
115msgid "If checked, Gajim will remember the password for this account"
116msgstr "Ако тази опция е избрана, ще се запомни паролата за този акаунт."
117
118#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:12
119#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:6
120msgid "Pass_word:"
121msgstr "Паро_ла:"
122
123#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:13
124#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:38
125msgid "Save pass_word"
126msgstr "Запазване на паро_ла"
127
128#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:14
129msgid "Servers Features"
130msgstr "Функционалности на сървърите"
131
132#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:15
133msgid "Set my profile when I connect"
134msgstr "Настройване на профила при свързване"
135
136#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:16
137msgid ""
138"You need to have an account in order to connect\n"
139"to the Jabber network."
140msgstr ""
141"Трябва да имате акаунт, за да се свържете с\n"
142"мрежата на Джабър."
143
144#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:18
145msgid "Your JID:"
146msgstr "Вашия JID:"
147
148#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:19
149#: ../data/glade/roster_window.glade.h:11
150msgid "_Advanced"
151msgstr "На_преднали"
152
153#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:20
154msgid "_Finish"
155msgstr "_Приключване"
156
157#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:21
158#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:9
159msgid "_Host:"
160msgstr "_Хост:"
161
162#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:22
163#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:47
164msgid "_Password:"
165msgstr "_Парола:"
166
167#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:23
168#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:10
169msgid "_Port:"
170msgstr "По_рт:"
171
172#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:24
173msgid "_Retype Password:"
174msgstr "_Въведете паролата отново:"
175
176#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:25
177msgid "_Server:"
178msgstr "С_ървър:"
179
180#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:26
181msgid "_Use proxy"
182msgstr "_Използване на сървър-посредник"
183
184#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:27
185#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:11
186msgid "_Username:"
187msgstr "И_ме на потребител:"
188
189#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:1
190#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:8
191msgid "<b>Miscellaneous</b>"
192msgstr "<b>Разни</b>"
193
194#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:2
195#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:1
196msgid "<b>OpenPGP</b>"
197msgstr "<b>OpenPGP</b>"
198
199#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:3
200#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:2
201msgid "<b>Personal Information</b>"
202msgstr "<b>Лични данни</b>"
203
204#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:4
205msgid "Account"
206msgstr "Акаунт"
207
208#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:5
209msgid "Account Modification"
210msgstr "Промяна на акаунт"
211
212#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:6
213msgid "Auto-reconnect when connection is lost"
214msgstr "Автоматично свързване при разпадане на връзката"
215
216#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:7
217#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:3
218msgid "C_onnect on Gajim startup"
219msgstr "С_вързване при стартиране"
220
221#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:8
222msgid "Chan_ge Password"
223msgstr "Пром_яна на парола"
224
225#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:9
226msgid ""
227"Check this so Gajim will connect in port 5223 where legacy servers are "
228"expected to have SSL capabilities. Note that Gajim uses TLS encryption by "
229"default if broadcasted by the server, and with this option enabled TLS will "
230"be disabled"
231msgstr ""
232"Изберете тази опция, за да може Gajim да се свързва по порт 5223, където се "
233"очаква сървърите да предоставят възможности по SSL. Забележете, че Gajim "
234"използва TLS шифриране по подразбиране и избирайки тази опция, изключвате "
235"TLS."
236
237#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:10
238#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:4
239msgid "Choose _Key..."
240msgstr "Избор на _ключ..."
241
242#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:11
243msgid "Click to change account's password"
244msgstr "Натиснете, за да смените паролата на акаунта"
245
246#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:12
247msgid "Connection"
248msgstr "Свързване"
249
250#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:13
251msgid "Edit Personal Information..."
252msgstr "Редактиране на личните данни..."
253
254#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:14
255#: ../data/glade/roster_window.glade.h:5 ../src/notify.py:458
256#: ../src/notify.py:480 ../src/notify.py:492 ../src/common/helpers.py:914
257msgid "Gajim"
258msgstr "Gajim"
259
260#. Contact is not in a group, so count it in General group
261#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:15
262#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:51
263#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:7
264#: ../src/roster_window.py:346 ../src/roster_window.py:1225
265#: ../src/roster_window.py:1436 ../src/roster_window.py:2112
266#: ../src/roster_window.py:2154 ../src/common/contacts.py:280
267msgid "General"
268msgstr "Общи"
269
270#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:16
271msgid "Hostname: "
272msgstr "Хост: "
273
274#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:17
275msgid ""
276"If checked, Gajim will also broadcast some more IPs except from just your "
277"IP, so file transfer has higher chances of working."
278msgstr ""
279"Ако тази опция е избрана, Gajim ще излъчва повече IP адреси освен вашия "
280"собствен, така че файловият трансфер има повече шансове да работи добре."
281
282#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:19
283msgid ""
284"If checked, Gajim will send keep-alive packets to prevent connection timeout "
285"which results in disconnection"
286msgstr ""
287"Ако тази опция е избрана, Gajim ще изпраща пакети за поддържане на връзката "
288"с цел избягване на разпадането ѝ."
289
290#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:20
291#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:8
292msgid ""
293"If checked, Gajim will store the password in ~/.gajim/config with 'read' "
294"permission only for you"
295msgstr ""
296"Ако тази опция е избрана, паролата ще се запази в ~/.gajim/config с права за "
297"четене само за потребителя."
298
299#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:21
300#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:9
301msgid ""
302"If checked, Gajim, when launched, will automatically connect to jabber using "
303"this account"
304msgstr ""
305"Ако тази опция е избрана, при стартиране Gajim ще се свързва автоматично, "
306"използвайки този акаунт."
307
308#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:22
309#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:10
310msgid ""
311"If checked, any change to the global status (handled by the combobox at the "
312"bottom of the roster window) will change the status of this account "
313"accordingly"
314msgstr ""
315"Ако тази опция е избрана, всяка промяна на общото състояние (от списъка в "
316"долната част на главния прозорец) ще променя и състоянието на този акаунт."
317
318#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:23
319msgid "Information about you, as stored in the server"
320msgstr "Вашите личните данни, както са запазени на сървъра"
321
322#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:24
323msgid "Manage..."
324msgstr "Управление на..."
325
326#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:25
327#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:16 ../src/config.py:1617
328#: ../src/config.py:3409
329msgid "No key selected"
330msgstr "Няма избран ключ"
331
332#. None means no proxy profile selected
333#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:27 ../src/config.py:1197
334#: ../src/config.py:1202 ../src/config.py:1386 ../src/config.py:1607
335#: ../src/config.py:1616 ../src/config.py:1675 ../src/config.py:1749
336#: ../src/config.py:3399 ../src/config.py:3408 ../src/dialogs.py:281
337#: ../src/dialogs.py:283
338msgid "None"
339msgstr "Няма"
340
341#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:28
342#: ../data/glade/profile_window.glade.h:25
343#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:17
344msgid "Personal Information"
345msgstr "Лични данни"
346
347#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:29
348msgid "Port: "
349msgstr "Порт: "
350
351#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:30
352msgid "Priori_ty:"
353msgstr "Приори_тет:"
354
355#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:31
356msgid ""
357"Priority is used in Jabber to determine who gets the events from the jabber "
358"server when two or more clients are connected using the same account; The "
359"client with the highest priority gets the events"
360msgstr ""
361"Приоритетът в Джабър се използва, за да се определи кой да получава "
362"събитията от Джабър сървър, когато два или повече клиента са свързани с един "
363"и същ акаунт. Клиентът с най-голям приоритет ще получава събитията."
364
365#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:32
366msgid "Priority will change automatically according to your status."
367msgstr "Приоритетът ще се сменя автоматично в зависимост от състоянието ви."
368
369#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:33
370msgid "Proxy:"
371msgstr "Сървър-посредник:"
372
373#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:34
374msgid "Resour_ce:"
375msgstr "_Ресурс:"
376
377#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:35
378msgid ""
379"Resource is sent to the Jabber server in order to separate the same JID in "
380"two or more parts depending on the number of the clients connected in the "
381"same server with the same account. So you might be connected in the same "
382"account with resource 'Home' and 'Work' at the same time. The resource which "
383"has the highest priority will get the events. (see below)"
384msgstr ""
385"Ресурсът се изпраща до Джабър сървъра, за да „раздели“ един и същи JID на "
386"две или повече части в зависимост от броя на клиентите, свързани с един "
387"сървър и един и същ акаунт. Така може да сте свързани със същия акаунт и "
388"ресурси „Вкъщи“ и „На работа“ по едно и също време. Ресурсът с най-голям "
389"приоритет ще получава събитията. (вижте по-долу)"
390
391#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:36
392#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:18
393msgid "Save _passphrase (insecure)"
394msgstr "Запазване на _паролата (рисковано за сигурността)"
395
396#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:37
397#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:19
398msgid "Save conversation _logs for all contacts"
399msgstr "Запазване на история на _разговорите за всички контакти"
400
401#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:39
402msgid "Send keep-alive packets"
403msgstr "Изпращане на пакети за поддържане на връзката"
404
405#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:40
406#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:20
407msgid "Synch_ronize account status with global status"
408msgstr "Син_хронизиране на състоянието на акаунта с общото състояние"
409
410#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:41
411msgid "Use _SSL (legacy)"
412msgstr "Използване на _SSL (извън употреба)"
413
414#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:42
415msgid "Use custom hostname/port"
416msgstr "Използване на нестандартен хост/порт"
417
418#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:43
419msgid "Use file transfer proxies"
420msgstr "Използване на сървъри-посредници за файлови трансфери"
421
422#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:44
423msgid "_Adjust to status"
424msgstr "_Съгласуване спрямо състоянието"
425
426#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:45
427msgid "_Jabber ID:"
428msgstr "_Jabber ID:"
429
430#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:46
431msgid "_Name:"
432msgstr "_Име:"
433
434#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:1
435msgid "Accounts"
436msgstr "Акаунти"
437
438#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:2
439msgid ""
440"If checked, all local contacts that use a Bonjour compatible chat client "
441"(like iChat, Trillian or Gaim) will be shown in roster. You don't need to be "
442"connected to a jabber server for it to work.\n"
443"This is only available if python-avahi is installed and avahi-daemon is "
444"running."
445msgstr ""
446"Ако тази опция е избрана, всички локални контакти, които използват клиент, "
447"съвместим с Bonjour (като iChat, Trillian или Gaim), ще бъдат показани в "
448"списъка.  Не е необходимо да сте свързани към Джабър сървър.\n"
449"Това е достъпно само при инсталиран „python-avahi“ и работещ „avahi-daemon“."
450
451#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:4
452msgid ""
453"If you have 2 or more accounts and this is checked, Gajim will list all "
454"contacts as if you had one account"
455msgstr ""
456"Ако имате два или повече акаунта и тази опция е избрана, Gajim ще изобразява "
457"всички контакти като от един акаунт."
458
459#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:5
460msgid "Mer_ge accounts"
461msgstr "_Смесване на акаунти"
462
463#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:6
464msgid "_Enable link-local messaging"
465msgstr "_Активиране на съобщения от/за локални контакти (link-local messaging)"
466
467#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:7
468msgid "_Modify"
469msgstr "Пром_яна"
470
471#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:8
472#: ../data/glade/remove_account_window.glade.h:4
473msgid "_Remove"
474msgstr "_Премахване"
475
476#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:1
477msgid "A_ccount:"
478msgstr "_Акаунт:"
479
480#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:2
481msgid "A_llow this contact to view my status"
482msgstr "_Позволяване на този контакт да вижда състоянието ми"
483
484#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:3
485msgid "Add New Contact"
486msgstr "Добавяне на нов контакт"
487
488#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:4
489msgid "I would like to add you to my contact list."
490msgstr "Бих искал(а) да ви добавя към списъка си."
491
492#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:5
493msgid ""
494"You have to register with this transport\n"
495"to be able to add a contact from this\n"
496"protocol. Click on register button to\n"
497"proceed."
498msgstr ""
499"Трябва да регистрирате този транспорт,\n"
500"за да може да добавите контакт от този\n"
501"протокол.  Натиснете бутона „Регистриране“,\n"
502"за да продължите."
503
504#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:9
505msgid ""
506"You must be connected to the transport to be able\n"
507"to add a contact from this protocol."
508msgstr ""
509"Трябва да сте свързани към транспорта, за да може\n"
510"да добавите контакт от този протокол."
511
512#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:11
513msgid "_Group:"
514msgstr "_Група:"
515
516#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:12
517msgid "_Nickname:"
518msgstr "Псе_вдоним:"
519
520#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:13
521msgid "_Protocol:"
522msgstr "П_ротокол:"
523
524#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:14
525msgid "_Register"
526msgstr "_Регистриране"
527
528#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:15
529msgid "_User ID:"
530msgstr "_Идентификатор на потребител:"
531
532#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:1
533msgid "<b>An error has occurred:</b>"
534msgstr "<b>Възникна грешка:</b>"
535
536#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:2
537msgid "<b>Choose command to execute:</b>"
538msgstr "<b>Изберете команда за изпълнение:</b>"
539
540#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:3
541msgid "Ad-hoc Commands - Gajim"
542msgstr "Специални команди - Gajim"
543
544#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:4
545msgid "Check once more"
546msgstr "Проверка наново"
547
548#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:5
549msgid "Error description..."
550msgstr "Описание на грешката..."
551
552#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:6
553msgid "Please wait while retrieving command list..."
554msgstr "Изчакайте, докато се извлече списъка с команди..."
555
556#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:7
557msgid "Please wait while the command is sending..."
558msgstr "Изчакайте, докато командата се изпраща..."
559
560#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:8
561msgid "Please wait..."
562msgstr "Изчакайте..."
563
564#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:9
565msgid "This jabber entity does not expose any commands."
566msgstr "Този Джабър контакт не предлага никакви команди."
567
568#: ../data/glade/advanced_configuration_window.glade.h:1
569msgid "<b>Description</b>"
570msgstr "<b>Описание</b>"
571
572#: ../data/glade/advanced_configuration_window.glade.h:2
573msgid "<b>NOTE:</b> You should restart Gajim for some settings to take effect"
574msgstr ""
575"<b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Трябва да рестартирате Gajim, за да влязат в сила някои от "
576"настройките"
577
578#: ../data/glade/advanced_configuration_window.glade.h:3
579msgid "Advanced Configuration Editor"
580msgstr "Редактор на настройки за напреднали"
581
582#: ../data/glade/advanced_configuration_window.glade.h:4
583msgid "Filter:"
584msgstr "Филтър:"
585
586#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:1
587msgid "Delete MOTD"
588msgstr "Изтриване на MOTD"
589
590#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:2
591msgid "Deletes Message of the Day"
592msgstr "Изтрива съобщението за деня"
593
594#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:3
595msgid "Sends a message to users currently connected to this server"
596msgstr ""
597"Изпраща съобщение на всички потребители, свързани със сървъра в момента"
598
599#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:4
600msgid "Set MOTD"
601msgstr "Настройване на MOTD"
602
603#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:5
604msgid "Sets Message of the Day"
605msgstr "Настройване на съобщение за деня"
606
607#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:6
608msgid "Show _XML Console"
609msgstr "Показване на _XML конзола"
610
611#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:7
612msgid "Update MOTD"
613msgstr "Актуализиране на MOTD"
614
615#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:8
616msgid "Updates Message of the Day"
617msgstr "Актуализиране на съобщението за деня"
618
619#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:9
620msgid "_Administrator"
621msgstr "_Администратор"
622
623#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:10
624msgid "_Privacy Lists"
625msgstr "_Филтри за уединение"
626
627#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:11
628msgid "_Send Server Message"
629msgstr "_Изпращане на съобщение от сървъра"
630
631#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:12
632msgid "_Send Single Message"
633msgstr "_Изпращане на еднократно съобщение"
634
635#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:1
636msgid " a window/tab opened with that contact "
637msgstr " отворен прозорец/подпрозорец с този контакт "
638
639#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:2
640msgid "<b>Actions</b>"
641msgstr "<b>Действия</b>"
642
643#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:3
644msgid "<b>Conditions</b>"
645msgstr "<b>Условия</b>"
646
647#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:4
648#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:10
649msgid "<b>Sounds</b>"
650msgstr "<b>Звуци</b>"
651
652#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:5
653msgid "Advanced Actions"
654msgstr "Действия за напреднали"
655
656#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:6
657msgid "Advanced Notifications Control"
658msgstr "Контрол на уведомления за напреднали"
659
660#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:7
661msgid "All statuses"
662msgstr "Всички състояния"
663
664#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:8
665#: ../src/common/commands.py:91 ../src/common/helpers.py:243
666msgid "Away"
667msgstr "Отсъствам"
668
669#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:9
670msgid "Busy "
671msgstr "Зает "
672
673#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:10
674msgid "Don't have "
675msgstr "нямам "
676
677#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:11
678msgid "Have "
679msgstr "имам "
680
681#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:12
682#: ../src/common/helpers.py:253
683msgid "Invisible"
684msgstr "Невидим"
685
686#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:13
687msgid "Launch a command"
688msgstr "Изпълнение на команда"
689
690#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:14
691#: ../src/common/helpers.py:226
692msgid "Not Available"
693msgstr "Не съм на разположение"
694
695#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:15
696msgid "One or more special statuses..."
697msgstr "Едно или повече определени състояния..."
698
699#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:16
700msgid "Online / Free For Chat"
701msgstr "На линия / Свободен за разговор"
702
703#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:17
704msgid "Play a sound"
705msgstr "Изпълнение на звук"
706
707#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:18
708msgid ""
709"Receive a Message\n"
710"Contact Disconnected \n"
711"Contact Change Status \n"
712"Group Chat Message Highlight \n"
713"Group Chat Message Received \n"
714"File Transfer Request \n"
715"File Transfer Started \n"
716"File Transfer Finished"
717msgstr ""
718"се получава съобщение\n"
719"контактът се изключва \n"
720"контактът сменя състоянието си \n"
721"се осветява съобщение в стая \n"
722"се получава съобщение в стая \n"
723"се получава запитване за файлов трансфер \n"
724"започва файлов трансфер \n"
725"завършва файлов трансфер"
726
727#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:26
728msgid "When "
729msgstr "Когато "
730
731#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:27
732msgid ""
733"_Activate window manager's UrgencyHint to make chat window in taskbar flash"
734msgstr ""
735"_Активиране на подсказката за спешност на мениджъра на прозорци, за да мига "
736"прозореца в панела"
737
738#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:28
739msgid "_Disable auto opening chat window"
740msgstr "_Изключване на автоматичното появяване на прозорец за разговор"
741
742#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:29
743msgid "_Disable existing popup window"
744msgstr "_Изключване на съществуващ изскачащ прозорец"
745
746#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:30
747msgid "_Disable existing sound for this event"
748msgstr "_Изключване на съществуващ звук за това събитие"
749
750#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:31
751msgid "_Disable showing event in roster"
752msgstr "_Изключване на показване на събитието в списъка"
753
754#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:32
755msgid "_Disable showing event in systray"
756msgstr "_Изключване на показване на събитието в областта за уведомяване"
757
758#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:33
759msgid "_Inform me with a popup window"
760msgstr "_Информиране с изскачащ прозорец"
761
762#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:34
763msgid "_Open chat window with user"
764msgstr "_Отваряне на прозорец за разговор с потребителя"
765
766#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:35
767msgid "_Show event in roster"
768msgstr "Показване на събитието в спис_ъка"
769
770#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:36
771msgid "_Show event in systray"
772msgstr "Показване на събитието в областта за _уведомяване"
773
774#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:37
775msgid "and I "
776msgstr "и аз "
777
778#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:38
779msgid ""
780"contact(s)\n"
781"group(s)\n"
782"everybody"
783msgstr ""
784"контакт(и)\n"
785"група/и\n"
786"всички"
787
788#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:41
789msgid "for "
790msgstr "за "
791
792#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:42
793msgid "when I'm in"
794msgstr "когато съм"
795
796#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:1
797msgid "2003-12-13T18:30:02Z"
798msgstr "13-12-2003T18:30:02Z"
799
800#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:2
801msgid "<small>Romeo and Juliet</small>"
802msgstr "<small>Ромео и Жулиета</small>"
803
804#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:3
805msgid "Entry:"
806msgstr "Запис:"
807
808#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:4
809msgid "Feed name:"
810msgstr "Име на емисията:"
811
812#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:5
813msgid "Last modified:"
814msgstr "Последно променена:"
815
816#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:6
817msgid "New entry received"
818msgstr "Получен е нов запис"
819
820#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:7
821msgid "Old stories"
822msgstr "Стари записи"
823
824#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:8
825msgid "Soliloquy"
826msgstr "Монолог"
827
828#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:9
829msgid "You have received new entry:"
830msgstr "Получихте нов запис:"
831
832#: ../data/glade/change_password_dialog.glade.h:1
833msgid "Change Password"
834msgstr "Промяна на парола"
835
836#: ../data/glade/change_password_dialog.glade.h:2
837msgid "Enter it again for confirmation:"
838msgstr "Въведете я отново за потвърждение:"
839
840#: ../data/glade/change_password_dialog.glade.h:3
841msgid "Enter new password:"
842msgstr "Въведете нова парола:"
843
844#: ../data/glade/change_status_message_dialog.glade.h:1
845msgid "<b>Type your new status message</b>"
846msgstr "<b>Напишете новото съобщение за състояние</b>"
847
848#: ../data/glade/change_status_message_dialog.glade.h:2
849msgid "Preset messages:"
850msgstr "Настроени съобщения:"
851
852#: ../data/glade/change_status_message_dialog.glade.h:3
853msgid "Save as Preset..."
854msgstr "Запазване като настроено..."
855
856#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:1
857msgid "Join _Group Chat"
858msgstr "_Влизане в стая"
859
860#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:2
861#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:4
862#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:2
863#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:10
864msgid "_Add to Roster"
865msgstr "Добавяне към _списъка..."
866
867#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:3
868msgid "_Copy JID/Email Address"
869msgstr "Копиране на _JID/Е-поща"
870
871#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:4
872msgid "_Copy Link Location"
873msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
874
875#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:5
876msgid "_Open Email Composer"
877msgstr "_Отваряне на пощенската програма"
878
879#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:6
880msgid "_Open Link in Browser"
881msgstr "_Отваряне на връзката в браузър"
882
883#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:7
884#: ../data/glade/roster_window.glade.h:20
885#: ../data/glade/subscription_request_popup_menu.glade.h:1
886#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:7
887msgid "_Start Chat"
888msgstr "_Започване на разговор"
889
890#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:1
891msgid "Click to see past conversations with this contact"
892msgstr "Натиснете, за да видите стари разговори с този контакт"
893
894#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:2
895#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:8
896#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:4
897msgid "Send _File"
898msgstr "Изпращане на _файл"
899
900#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:3
901msgid "Toggle Open_PGP Encryption"
902msgstr "Превключване на Open_PGP шифриране"
903
904#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:5
905#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:6
906msgid "_Compact View    Alt+C"
907msgstr "_Компактен изглед (Alt+C)"
908
909#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:6
910#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:7
911#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:5
912#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:13
913#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:6
914msgid "_History"
915msgstr "Ист_ория"
916
917#: ../data/glade/data_form_window.glade.h:1
918msgid "Fill in the form."
919msgstr "Попълнете формуляра."
920
921#: ../data/glade/data_form_window.glade.h:2
922msgid "Room Configuration"
923msgstr "Настройки на стаята"
924
925#: ../data/glade/edit_groups_dialog.glade.h:1
926msgid "Edit Groups"
927msgstr "Редактиране на групи"
928
929#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:1
930msgid "A list of active, completed and stopped file transfers"
931msgstr "Списък с активни, завършили и прекъснати файлови трансфери"
932
933#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:2
934msgid "Cancel file transfer"
935msgstr "Отменя файловия трансфер"
936
937#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:3
938msgid "Cancels the selected file transfer"
939msgstr "Отменя избрания файлов трансфер"
940
941#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:4
942msgid "Cancels the selected file transfer and removes incomplete file"
943msgstr "Отменя избрания файлов трансфер и изтрива непълния файл"
944
945#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:5
946msgid "Clean _up"
947msgstr "Из_чистване"
948
949#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:6
950msgid "File Transfers"
951msgstr "Файлови трансфери"
952
953#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:7
954msgid "Hides the window"
955msgstr "Скрива прозореца"
956
957#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:8
958msgid "Remove file transfer from the list."
959msgstr "Премахване на файловия трансфер от списъка."
960
961#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:9
962msgid "Removes completed, cancelled and failed file transfers from the list"
963msgstr ""
964"Премахва завършилите, прекъснатите или провалени файлови трансфери от списъка"
965
966#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:10
967msgid "Shows a list of file transfers between you and others"
968msgstr "Показва списък с файловите трансфери между вас и останалите"
969
970#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:11
971msgid ""
972"This action removes single file transfer from the list. If the transfer is "
973"active, it is first stopped and then removed"
974msgstr ""
975"Това действие премахва файлов трансфер от списъка. Ако трансферът е активен, "
976"първо се прекъсва и след това се премахва."
977
978#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:12
979msgid "When a file transfer is complete show a popup notification"
980msgstr "Уведомяване чрез изскачащ прозорец при завършване на файловия трансфер"
981
982#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:13 ../src/filetransfers_window.py:769
983msgid "_Continue"
984msgstr "П_родължаване"
985
986#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:14
987msgid "_Notify me when a file transfer is complete"
988msgstr "_Уведомяване при завършване на файловия трансфер"
989
990#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:15 ../src/filetransfers_window.py:190
991msgid "_Open Containing Folder"
992msgstr "_Отваряне на папката"
993
994#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:16
995msgid "_Pause"
996msgstr "П_ауза"
997
998#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:17
999msgid "file transfers list"
1000msgstr "списък с файлови трансфери"
1001
1002#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:1
1003msgid "<b>Chatstate Tab Colors</b>"
1004msgstr "<b>Цветове на подпрозорците</b>"
1005
1006#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:2
1007msgid ""
1008"Account row\n"
1009"Group row\n"
1010"Contact row\n"
1011"Chat Banner"
1012msgstr ""
1013"Ред за акаунт\n"
1014"Ред за група\n"
1015"Ред за контакт\n"
1016"Лента за разговор"
1017
1018#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:6
1019msgid "Bold"
1020msgstr "Получер"
1021
1022#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:7
1023msgid "Composing"
1024msgstr "Пише"
1025
1026#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:8
1027msgid "Font style:"
1028msgstr "Стил на шрифта:"
1029
1030#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:9
1031msgid "Gajim Themes Customization"
1032msgstr "Персонализиране на темите на Gajim"
1033
1034#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:10
1035msgid "Gone"
1036msgstr "Отсъства"
1037
1038#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:11
1039msgid "Inactive"
1040msgstr "Бездеен"
1041
1042#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:12
1043msgid "Italic"
1044msgstr "Курсив"
1045
1046#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:13
1047msgid ""
1048"MUC\n"
1049"Messages"
1050msgstr ""
1051"Съобщения\n"
1052"в стая"
1053
1054#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:15
1055msgid ""
1056"MUC Directed\n"
1057"Messages"
1058msgstr ""
1059"Съобщения\n"
1060"за стая"
1061
1062#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:17
1063msgid "Paused"
1064msgstr "Временно преустановен"
1065
1066#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:18
1067msgid "Text _color:"
1068msgstr "_Цвят на текста:"
1069
1070#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:19
1071msgid "Text _font:"
1072msgstr "_Шрифт на текста:"
1073
1074#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:20
1075msgid "_Background:"
1076msgstr "_Фон:"
1077
1078#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:1
1079msgid "Change _Nickname"
1080msgstr "Смяна на псе_вдоним"
1081
1082#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:2
1083msgid "Change _Subject"
1084msgstr "Промяна на _темата"
1085
1086#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:3
1087msgid "Click to see past conversation in this room"
1088msgstr "Натиснете, за да видите стари разговори в тази стая"
1089
1090#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:4
1091msgid "Configure _Room"
1092msgstr "Настройки на _стаята"
1093
1094#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:5
1095msgid "_Bookmark This Room"
1096msgstr "_Добавяне на тази стая към отметките"
1097
1098#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:1
1099msgid "Mo_derator"
1100msgstr "_Председател"
1101
1102#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:3
1103msgid "_Admin"
1104msgstr "_Администратор"
1105
1106#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:4
1107msgid "_Ban"
1108msgstr "_Забраняване на достъпа"
1109
1110#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:6
1111msgid "_Kick"
1112msgstr "_Изритване"
1113
1114#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:7
1115msgid "_Member"
1116msgstr "_Член"
1117
1118#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:8
1119msgid "_Occupant Actions"
1120msgstr "_Действия"
1121
1122#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:9
1123msgid "_Owner"
1124msgstr "Со_бственик"
1125
1126#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:10
1127msgid "_Send Private Message"
1128msgstr "_Изпращане на лично съобщение"
1129
1130#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:11
1131msgid "_Voice"
1132msgstr "_Глас"
1133
1134#: ../data/glade/groups_post_window.glade.h:1
1135msgid "Create new post"
1136msgstr "Създаване на ново съобщение"
1137
1138#: ../data/glade/groups_post_window.glade.h:2 ../src/common/helpers.py:268
1139msgid "From"
1140msgstr "От"
1141
1142#. holds subject
1143#: ../data/glade/groups_post_window.glade.h:3 ../src/history_manager.py:142
1144#: ../src/history_manager.py:173
1145msgid "Subject"
1146msgstr "Тема"
1147
1148#: ../data/glade/history_manager.glade.h:1
1149msgid ""
1150"<big><b>Welcome to Gajim History Logs Manager</b></big>\n"
1151"\n"
1152"You can select logs from the left and/or search database from below.\n"
1153"\n"
1154"<b>WARNING:</b>\n"
1155"If you plan to do massive deletions, please make sure Gajim is not running. "
1156"Generally avoid deletions with contacts you currently chat with."
1157msgstr ""
1158"<big><b>Добре дошли в мениджъра на историята на разговорите на Gajim</b></"
1159"big>\n"
1160"\n"
1161"Може да избирате дневници отляво и/или да търсите в базата от данни долу.\n"
1162"\n"
1163"<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b>\n"
1164"Ако планирате да изтривате масово, уверете се, че Gajim не е стартиран. Като "
1165"цяло избягвайте да изтривате история за контакти, с които разговаряте в "
1166"момента."
1167
1168#: ../data/glade/history_manager.glade.h:7
1169msgid "Delete"
1170msgstr "Изтриване"
1171
1172#: ../data/glade/history_manager.glade.h:8
1173msgid "Export"
1174msgstr "Изнасяне"
1175
1176#: ../data/glade/history_manager.glade.h:9
1177msgid "Gajim History Logs Manager"
1178msgstr "Мениджър на историята на разговорите"
1179
1180#: ../data/glade/history_manager.glade.h:10
1181msgid "_Search Database"
1182msgstr "_Търсене в базата от данни"
1183
1184#: ../data/glade/history_window.glade.h:1
1185msgid "Build custom query"
1186msgstr "Потребителска заявка"
1187
1188#: ../data/glade/history_window.glade.h:2
1189msgid "Conversation History"
1190msgstr "История на разговорите"
1191
1192#: ../data/glade/history_window.glade.h:3
1193msgid "Query Builder..."
1194msgstr "Изготвяне на заявки..."
1195
1196#: ../data/glade/history_window.glade.h:4
1197msgid "Search"
1198msgstr "Търсене"
1199
1200#: ../data/glade/history_window.glade.h:5
1201msgid "_Search"
1202msgstr "_Търсене"
1203
1204#: ../data/glade/invitation_received_dialog.glade.h:1
1205msgid "Accept"
1206msgstr "Приемане"
1207
1208#: ../data/glade/invitation_received_dialog.glade.h:2
1209#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:8
1210msgid "Deny"
1211msgstr "Отказване"
1212
1213#: ../data/glade/invitation_received_dialog.glade.h:3
1214msgid "Invitation Received"
1215msgstr "Получена покана"
1216
1217#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:1 ../src/dialogs.py:1148
1218msgid "Join Group Chat"
1219msgstr "Влизане в стая"
1220
1221#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:2
1222msgid "Join this room automatically when I connect"
1223msgstr "Влизане в тази стая автоматично при свързване"
1224
1225#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:3
1226#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:4
1227#: ../data/glade/profile_window.glade.h:23
1228#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:29
1229msgid "Nickname:"
1230msgstr "Псевдоним:"
1231
1232#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:4
1233#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:5
1234msgid "Password:"
1235msgstr "Парола:"
1236
1237#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:5
1238msgid "Recently:"
1239msgstr "Скоро посетени:"
1240
1241#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:6
1242#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:7
1243msgid "Room:"
1244msgstr "Стая:"
1245
1246#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:7 ../src/disco.py:1149
1247#: ../src/disco.py:1516
1248msgid "_Join"
1249msgstr "_Влизане"
1250
1251#: ../data/glade/manage_accounts_window.glade.h:1
1252msgid "Manage Accounts"
1253msgstr "Управление на акаунти"
1254
1255#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:1
1256msgid "Auto join"
1257msgstr "Автоматично влизане"
1258
1259#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:2
1260msgid "If checked, Gajim will join this group chat on startup"
1261msgstr "Ако тази опция е избрана, ще влизате в тази стая при стартиране."
1262
1263#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:3
1264msgid "Manage Bookmarks"
1265msgstr "Управление на отметките"
1266
1267#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:6
1268msgid "Print status:"
1269msgstr "Изписване на състоянията:"
1270
1271#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:8
1272msgid "Server:"
1273msgstr "Сървър:"
1274
1275#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:9
1276msgid "Title:"
1277msgstr "Заглавие:"
1278
1279#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:1
1280msgid "<b>Properties</b>"
1281msgstr "<b>Настройки</b>"
1282
1283#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:2
1284msgid "<b>Settings</b>"
1285msgstr "<b>Настройки</b>"
1286
1287#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:3
1288msgid "HTTP Connect"
1289msgstr "Свързване по HTTP"
1290
1291#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:4
1292msgid "Manage Proxy Profiles"
1293msgstr "Настройки на сървъра-посредник"
1294
1295#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:5
1296#: ../data/glade/profile_window.glade.h:22
1297#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:28
1298msgid "Name:"
1299msgstr "Име:"
1300
1301#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:7
1302msgid "Type:"
1303msgstr "Тип:"
1304
1305#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:8
1306msgid "Use authentication"
1307msgstr "Използване на удостоверяване"
1308
1309#: ../data/glade/message_window.glade.h:1
1310msgid "Click to insert an emoticon (Alt+M)"
1311msgstr "Натиснете за вмъкване на емотикона (Alt+M)"
1312
1313#: ../data/glade/message_window.glade.h:2 ../src/chat_control.py:1109
1314msgid "OpenPGP Encryption"
1315msgstr "OpenPGP шифриране"
1316
1317#. Make sure the character after "_" is not M/m (conflicts with Alt+M that is supposed to show the Emoticon Selector)
1318#: ../data/glade/message_window.glade.h:4
1319#: ../data/glade/roster_window.glade.h:10
1320#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:6
1321msgid "_Actions"
1322msgstr "_Действия"
1323
1324#. Make sure the character after "_" is not M/m (conflicts with Alt+M that is supposed to show the Emoticon Selector)
1325#: ../data/glade/message_window.glade.h:6
1326#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:11
1327#: ../src/filetransfers_window.py:253
1328msgid "_Send"
1329msgstr "_Изпращане"
1330
1331#: ../data/glade/passphrase_dialog.glade.h:1
1332msgid "Passphrase"
1333msgstr "Парола"
1334
1335#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:1
1336msgid "<b>Advanced Configuration Editor</b>"
1337msgstr "<b>Редактор на настройките за напреднали</b>"
1338
1339#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:2
1340msgid "<b>Applications</b>"
1341msgstr "<b>Програми</b>"
1342
1343#. a header for custom browser/client/file manager. so translate sth like: Custom Settings
1344#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:4
1345msgid "<b>Custom</b>"
1346msgstr "<b>Персонални</b>"
1347
1348#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:5
1349msgid "<b>Format of a line</b>"
1350msgstr "<b>Формат на реда</b>"
1351
1352#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:6
1353msgid "<b>GMail Options</b>"
1354msgstr "<b>Настройки за Gmail</b>"
1355
1356#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:7
1357msgid "<b>Interface Customization</b>"
1358msgstr "<b>Персонализиране на интерфейса</b>"
1359
1360#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:9
1361msgid "<b>Preset Status Messages</b>"
1362msgstr "<b>Настроени съобщения за състояние</b>"
1363
1364#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:11
1365msgid "<b>Visual Notifications</b>"
1366msgstr "<b>Зрителни уведомления</b>"
1367
1368#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:12
1369msgid "Advanced"
1370msgstr "Напреднали"
1371
1372#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:13
1373msgid ""
1374"All chat states\n"
1375"Composing only\n"
1376"Disabled"
1377msgstr ""
1378"Всички състояния\n"
1379"Само при писане\n"
1380"Изключено"
1381
1382#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:16
1383msgid "Allow _OS information to be sent"
1384msgstr "Позволяване изпращането на _информация за ОС"
1385
1386#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:17
1387msgid "Allow popup/notifications when I'm _away/na/busy/invisible"
1388msgstr ""
1389"Позволяване на прозорци/уведомления при _Отсъствам/Не съм на разположение/"
1390"Зает/Невидим"
1391
1392#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:18
1393msgid "Also known as iChat style"
1394msgstr "Познато и като стил „iChat“"
1395
1396#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:19
1397msgid "Always check to see if Gajim is the _default Jabber client on startup"
1398msgstr ""
1399"_Винаги да се проверява дали Gajim е стандартния Джабър клиент при стартиране"
1400
1401#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:20
1402msgid ""
1403"An example: If you have enabled status message for away, Gajim won't ask you "
1404"anymore for a status message when you change your status to away; it will "
1405"use the default one set here"
1406msgstr ""
1407"Например, ако сте активирали съобщението за състояние за „Отсъствам“, Gajim "
1408"няма да ви пита повече за съобщението за състояние, когато го променяте; ще "
1409"използва стандартното съобщение, настроено тук."
1410
1411#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:21
1412msgid "Ask status message when I:"
1413msgstr "Питане за съобщение за състояние при преминаване в режим:"
1414
1415#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:22
1416msgid "Auto _away after:"
1417msgstr "Автоматично „_Отсъствам“ след:"
1418
1419#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:23
1420msgid "Auto _not available after:"
1421msgstr "Автоматично „Не съм на _разположение“ след:"
1422
1423#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:24
1424msgid ""
1425"Autodetect on every Gajim startup\n"
1426"Always use GNOME default applications\n"
1427"Always use KDE default applications\n"
1428"Always use XFCE4 default applications\n"
1429"Custom"
1430msgstr ""
1431"Автоматично определяне при всяко стартиране на Gajim\n"
1432"Винаги да се използват стандартните програми на GNOME\n"
1433"Винаги да се използват стандартните програми на KDE\n"
1434"Винаги да се използват стандартните програми на Xfce4\n"
1435"Персонални"
1436
1437#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:29 ../src/chat_control.py:852
1438msgid "Chat"
1439msgstr "Разговор"
1440
1441#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:30
1442msgid ""
1443"Check this option, only if someone you don't have in the roster spams/annoys "
1444"you. Use with caution, because it blocks all messages from any contact that "
1445"is not in the roster"
1446msgstr ""
1447"Изберете тази опция само ако някой, който не в списъка, ви притеснява или "
1448"дразни. Използвайте я внимателно, тъй като блокира всички съобщения от всеки "
1449"контакт, който не е в списъка."
1450
1451#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:31
1452msgid "Configure color and font of the interface"
1453msgstr "Настройване на цвят и шрифт на интерфейса"
1454
1455#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:32
1456msgid "Default Status Messages"
1457msgstr "Стандартни съобщения за състояние"
1458
1459#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:33
1460msgid "Default status _iconset:"
1461msgstr "Стандартен _набор икони за състояние:"
1462
1463#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:34
1464msgid ""
1465"Determined by sender\n"
1466"Chat message\n"
1467"Single message"
1468msgstr ""
1469"определени от изпращача\n"
1470"разговор\n"
1471"лично съобщение"
1472
1473#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:37
1474msgid "Display _extra email details"
1475msgstr "Показване на _допълнителни данни за е-поща"
1476
1477#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:38
1478msgid "Display a_vatars of contacts in roster"
1479msgstr "Показване на _аватари на контактите в списъка"
1480
1481#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:39
1482msgid "Display status _messages of contacts in roster"
1483msgstr "Показване на _съобщенията за състояние на контактите в списъка"
1484
1485#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:40
1486msgid "Displayed Chat state noti_fications:"
1487msgstr "Показвани уведомления при _разговор:"
1488
1489#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:41
1490msgid "E_very 5 minutes"
1491msgstr "Всеки 5 _минути"
1492
1493#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:42
1494msgid "Emoticons:"
1495msgstr "Емотикони:"
1496
1497#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:43
1498msgid "Events"
1499msgstr "Събития"
1500
1501#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:44
1502msgid ""
1503"Gajim can send and receive meta-information related to a conversation you "
1504"may have with a contact. Here you can specify which chatstates you want to "
1505"display in chat windows."
1506msgstr ""
1507"Gajim може да изпраща и получава мета-информация, свързана с разговора с "
1508"даден контакт. Тук може да укажете кои състояния бихте искали да се показват "
1509"в прозорците за разговор."
1510
1511#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:45
1512msgid ""
1513"Gajim can send and receive meta-information related to a conversation you "
1514"may have with a contact. Here you can specify which chatstates you want to "
1515"send to the other party."
1516msgstr ""
1517"Gajim може да изпраща и получава мета-информация, свързана с разговора с "
1518"даден контакт. Тук може да укажете кои състояния бихте искали да изпращате."
1519
1520#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:46
1521msgid ""
1522"Gajim will automatically show new events by popping up the relevant window"
1523msgstr ""
1524"Автоматично ще се показват нови събития с изскачане на съответния прозорец"
1525
1526#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:47
1527msgid ""
1528"Gajim will notify you for new events via a popup in the bottom right of the "
1529"screen"
1530msgstr ""
1531"Ще се появяват съобщения за уведомяване чрез изскачащ прозорец в долния "
1532"десен ъгъл на екрана"
1533
1534#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:48
1535msgid ""
1536"Gajim will notify you via a popup window in the bottom right of the screen "
1537"about contacts that just signed in"
1538msgstr ""
1539"Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана при "
1540"включване на контакти"
1541
1542#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:49
1543msgid ""
1544"Gajim will notify you via a popup window in the bottom right of the screen "
1545"about contacts that just signed out"
1546msgstr ""
1547"Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана при "
1548"изключване на контакти"
1549
1550#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:50
1551msgid ""
1552"Gajim will only change the icon of the contact that triggered the new event"
1553msgstr "Само ще се променя иконата на контакта, от който идва новото събитие"
1554
1555#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:52
1556msgid ""
1557"If checked, Gajim will also include information about the sender of the new "
1558"emails"
1559msgstr ""
1560"Ако тази опция е избрана, Gajim ще включва информация за подателя на новите "
1561"писма."
1562
1563#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:53
1564msgid ""
1565"If checked, Gajim will display avatars of contacts in roster window and in "
1566"group chats"
1567msgstr ""
1568"Ако тази опция е избрана, Gajim ще изобразява аватари на контакти в списъка "
1569"и стаите"
1570
1571#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:54
1572msgid ""
1573"If checked, Gajim will display status messages of contacts under the contact "
1574"name in roster window and in group chats"
1575msgstr ""
1576"Ако тази опция е избрана, съобщенията за състояние на контактите ще се "
1577"показват под имената им в списъка и в стаите"
1578
1579#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:55
1580msgid ""
1581"If checked, Gajim will remember the roster and chat window positions in the "
1582"screen and the sizes of them next time you run it"
1583msgstr ""
1584"Ако тази опция е избрана, ще се запомнят размерите и позициите на списъка и "
1585"прозореца за разговор на екрана за следващото стартиране на програмата."
1586
1587#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:56
1588msgid ""
1589"If checked, Gajim will use protocol-specific status icons. (eg. A contact "
1590"from MSN will have the equivalent msn icon for status online, away, busy, "
1591"etc...)"
1592msgstr ""
1593"Ако тази опция е избрана, ще се използват специфични за протокола икони за "
1594"състояние (т.е. контакт от MSN ще има еквивалентната за MSN икона за "
1595"състоянията „На линия“, „Отсъствам“, „Зает“ и т.н.)."
1596
1597#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:57
1598msgid ""
1599"If not disabled, Gajim will replace ascii smilies like ':)' with equivalent "
1600"animated or static graphical emoticons"
1601msgstr ""
1602"Ако тази опция е избрана, усмивките в ASCII като „:)“ ще се изобразяват със "
1603"съответните анимирани или статични емотикони."
1604
1605#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:58
1606msgid "Ignore rich content in incoming messages"
1607msgstr ""
1608"Пренебрегване на съдържанието на входящите съобщения, което не е обикновен "
1609"текст"
1610
1611#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:59
1612msgid "Ma_nage..."
1613msgstr "_Управление..."
1614
1615#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:60
1616msgid ""
1617"Never\n"
1618"Always\n"
1619"Per account\n"
1620"Per type"
1621msgstr ""
1622"Никога\n"
1623"Винаги\n"
1624"Според акаунта\n"
1625"Според типа"
1626
1627#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:64
1628msgid "Notify me about contacts that: "
1629msgstr "Уведомяване за контакти при: "
1630
1631#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:65
1632msgid "Notify on new _GMail email"
1633msgstr "Уведомяване при нова поща от _Gmail"
1634
1635#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:66
1636msgid "On every _message"
1637msgstr "На _всяко съобщение"
1638
1639#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:67
1640msgid "One message _window:"
1641msgstr "_Един прозорец за разговори:"
1642
1643#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:68
1644msgid "Outgoing Chat state noti_fications:"
1645msgstr "_Изпращани уведомления при разговор:"
1646
1647#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:69
1648msgid "Play _sounds"
1649msgstr "Изпълнение на з_вуци"
1650
1651#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:70
1652msgid "Preferences"
1653msgstr "Настройки"
1654
1655#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:71
1656msgid "Print time:"
1657msgstr "Изписване на часа:"
1658
1659#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:72
1660msgid "Save _position and size for roster and chat windows"
1661msgstr ""
1662"Запазване на _положението и размера на списъка с контакти и прозорците за "
1663"разговор"
1664
1665#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:73
1666msgid "Set status message to reflect currently playing _music track"
1667msgstr ""
1668"Настройване на съобщението за състояние да отразява _песента, която се "
1669"изпълнява в момента"
1670
1671#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:74
1672msgid "Show only in _roster"
1673msgstr "Показване само в спис_ъка"
1674
1675#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:75
1676msgid "Sign _in"
1677msgstr "_Включване"
1678
1679#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:76
1680msgid "Sign _out"
1681msgstr "Изкл_ючване"
1682
1683#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:77
1684msgid ""
1685"Some messages may include rich content (formatting, colors etc). If checked, "
1686"Gajim will just display the raw message text."
1687msgstr ""
1688"Някои съобщения могат да включват „rich content“ (форматиране, цветове и т."
1689"н.). Ако тази опция е избрана, Gajim ще изобразява само обикновения текст."
1690
1691#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:78
1692msgid "Status"
1693msgstr "Състояние"
1694
1695#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:79
1696msgid "T_heme:"
1697msgstr "_Тема:"
1698
1699#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:80
1700msgid "The auto away status message"
1701msgstr "Автоматично съобщение за състояние при „Отсъствам“"
1702
1703#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:81
1704msgid "The auto not available status message"
1705msgstr "Автоматично съобщение за състояние при „Не съм на разположение“"
1706
1707#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:82
1708msgid "Treat all incoming messages as:"
1709msgstr "Третиране на всички входящи съобщения като:"
1710
1711#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:83
1712msgid "Use _transports iconsets"
1713msgstr "Използване на набор и_кони на транспортите"
1714
1715#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:84
1716msgid "Use system _default"
1717msgstr "Използване на стан_дартните за системата"
1718
1719#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:85
1720msgid "Use t_rayicon (aka. notification area icon)"
1721msgstr "_Икона в областта за уведомяване"
1722
1723#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:86
1724msgid ""
1725"When a new event (message, file transfer request etc..) is received, the "
1726"following methods may be used to inform you about it. Please note that "
1727"events about new messages only occur if it is a new message from a contact "
1728"you are not already chatting with"
1729msgstr ""
1730"Когато се получи ново събитие (съобщение, запитване за файлов трансфер и т."
1731"н.), могат да се използват следните методи за уведомяване. Забележете, че "
1732"събития за нови съобщения възникват само ако са нови съобщения от контакт, с "
1733"който не говорите в момента."
1734
1735#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:87
1736msgid "When new event is received"
1737msgstr "При получаване на ново събитие"
1738
1739#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:88
1740msgid ""
1741"Works for Rhythmbox and Muine players. For more players, please visit http://"
1742"trac.gajim.org/wiki/GajimAndMusicPlayer"
1743msgstr ""
1744"Работи с Rhythmbox и Muine. За повече програми, посетете http://trac.gajim."
1745"org/wiki/GajimAndMusicPlayer."
1746
1747#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:89
1748msgid "_Advanced Notifications Control..."
1749msgstr "_Контрол на уведомления за напреднали..."
1750
1751#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:90
1752msgid "_Browser:"
1753msgstr "Интернет _браузър:"
1754
1755#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:91
1756msgid "_File manager:"
1757msgstr "_Файлов мениджър:"
1758
1759#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:92
1760msgid "_Font:"
1761msgstr "_Шрифт:"
1762
1763#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:93
1764msgid "_Highlight misspelled words"
1765msgstr "_Осветяване на неправилно изписаните думи"
1766
1767#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:94
1768msgid "_Ignore events from contacts not in the roster"
1769msgstr "Прене_брегване на събития от контакти, които не са в списъка"
1770
1771#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:95
1772msgid "_Incoming message:"
1773msgstr "В_ходящо съобщение:"
1774
1775#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:96
1776msgid "_Log status changes of contacts"
1777msgstr "Запазване на промените на _състоянията на контактите"
1778
1779#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:97
1780msgid "_Mail client:"
1781msgstr "_Програма за е-поща:"
1782
1783#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:98
1784msgid "_Never"
1785msgstr "_Никога"
1786
1787#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:99
1788msgid "_Notify me about it"
1789msgstr "_Уведомяване"
1790
1791#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:100
1792msgid "_Open..."
1793msgstr "_Отваряне..."
1794
1795#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:101
1796msgid "_Outgoing message:"
1797msgstr "_Изходящо съобщение:"
1798
1799#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:102
1800msgid "_Player:"
1801msgstr "Пле_йър:"
1802
1803#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:103
1804msgid "_Pop it up"
1805msgstr "_Показване"
1806
1807#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:104
1808msgid "_Reset to Default Colors"
1809msgstr "Възстановяване на стандартните _цветове"
1810
1811#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:105
1812msgid "_Sort contacts by status"
1813msgstr "Подре_ждане на контактите по състояние"
1814
1815#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:106
1816msgid "_Status message:"
1817msgstr "С_ъобщение за състояние:"
1818
1819#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:107
1820msgid "_URL:"
1821msgstr "_Адрес:"
1822
1823#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:108
1824msgid "minutes"
1825msgstr "минути"
1826
1827#: ../data/glade/privacy_lists_window.glade.h:1
1828msgid "Privacy Lists:"
1829msgstr "Филтри за уединение:"
1830
1831#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:1
1832msgid "<b>Add / Edit a rule</b>"
1833msgstr "<b>Добавяне / Редактиране на правило</b>"
1834
1835#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:2
1836msgid "<b>List of rules</b>"
1837msgstr "<b>Списък с правила</b>"
1838
1839#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:3
1840msgid "<i>Privacy List</i>"
1841msgstr "<i>Филтър за уединение</i>"
1842
1843#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:4
1844msgid "Active for this session"
1845msgstr "Активен за тази сесия"
1846
1847#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:5
1848msgid "Active on each startup"
1849msgstr "Активен при всяко стартиране"
1850
1851#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:6
1852msgid "All"
1853msgstr "Всички"
1854
1855#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:7
1856msgid "Allow"
1857msgstr "Позволяване на"
1858
1859#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:9
1860msgid "JabberID"
1861msgstr "Jabber ID"
1862
1863#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:10
1864msgid "Order:"
1865msgstr "Ред:"
1866
1867#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:11 ../src/dialogs.py:1862
1868msgid "Privacy List"
1869msgstr "Филтър за уединение"
1870
1871#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:12
1872msgid "all by subscription"
1873msgstr "всички със записване"
1874
1875#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:13
1876msgid "all in the group"
1877msgstr "всички в групата"
1878
1879#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:14
1880msgid ""
1881"none\n"
1882"both\n"
1883"from\n"
1884"to"
1885msgstr ""
1886"без\n"
1887"двустранно\n"
1888"от\n"
1889"за"
1890
1891#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:18
1892msgid "to send me messages"
1893msgstr "да ми изпраща съобщения"
1894
1895#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:19
1896msgid "to send me queries"
1897msgstr "да ми изпращат лични съобщения"
1898
1899#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:20
1900msgid "to send me status"
1901msgstr "да ми изпращат състоянието си"
1902
1903#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:21
1904msgid "to view my status"
1905msgstr "да виждат състоянието ми"
1906
1907#. "About" is the text of a tab of vcard window
1908#: ../data/glade/profile_window.glade.h:2
1909#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:2
1910msgid "About"
1911msgstr "Относно"
1912
1913#: ../data/glade/profile_window.glade.h:3
1914#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:3
1915msgid "Address"
1916msgstr "Адрес"
1917
1918#: ../data/glade/profile_window.glade.h:4
1919msgid "Avatar:"
1920msgstr "Аватар:"
1921
1922#: ../data/glade/profile_window.glade.h:5
1923#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:6
1924msgid "Birthday:"
1925msgstr "Рожден ден:"
1926
1927#: ../data/glade/profile_window.glade.h:6
1928#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:7
1929msgid "City:"
1930msgstr "Град:"
1931
1932#: ../data/glade/profile_window.glade.h:7
1933#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:10
1934msgid "Company:"
1935msgstr "Фирма:"
1936
1937#: ../data/glade/profile_window.glade.h:8
1938#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:13
1939msgid "Country:"
1940msgstr "Държава:"
1941
1942#: ../data/glade/profile_window.glade.h:9
1943#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:14
1944msgid "Department:"
1945msgstr "Отдел:"
1946
1947#: ../data/glade/profile_window.glade.h:10
1948#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:15
1949#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:2
1950#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:5
1951msgid "E-Mail:"
1952msgstr "Е-поща:"
1953
1954#: ../data/glade/profile_window.glade.h:11
1955#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:16
1956msgid "Extra Address:"
1957msgstr "Допълнителен адрес:"
1958
1959#. Family Name
1960#: ../data/glade/profile_window.glade.h:13
1961#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:18
1962msgid "Family:"
1963msgstr "Фамилия:"
1964
1965#. Do NOT change sequence. Just translate YYYY and MM and DD (from Year, Month, Day accordingly)
1966#: ../data/glade/profile_window.glade.h:15
1967#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:20
1968msgid "Format: YYYY-MM-DD"
1969msgstr "Формат: гггг-мм-дд"
1970
1971#. Given Name
1972#: ../data/glade/profile_window.glade.h:17
1973#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:22
1974msgid "Given:"
1975msgstr "Собствено:"
1976
1977#: ../data/glade/profile_window.glade.h:18
1978#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:23
1979msgid "Homepage:"
1980msgstr "Страница в Интернет:"
1981
1982#. Middle Name
1983#: ../data/glade/profile_window.glade.h:20
1984#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:26
1985msgid "Middle:"
1986msgstr "Бащино:"
1987
1988#: ../data/glade/profile_window.glade.h:21
1989#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:27
1990msgid "More"
1991msgstr "Още"
1992
1993#: ../data/glade/profile_window.glade.h:24
1994#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:31
1995msgid "Personal Info"
1996msgstr "Лични данни"
1997
1998#: ../data/glade/profile_window.glade.h:26
1999#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:32
2000msgid "Phone No.:"
2001msgstr "Телефон:"
2002
2003#: ../data/glade/profile_window.glade.h:27
2004#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:33
2005msgid "Position:"
2006msgstr "Длъжност:"
2007
2008#: ../data/glade/profile_window.glade.h:28
2009#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:34
2010msgid "Postal Code:"
2011msgstr "Пощенски код:"
2012
2013#. Prefix in Name
2014#: ../data/glade/profile_window.glade.h:30
2015#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:36
2016msgid "Prefix:"
2017msgstr "Обръщение:"
2018
2019#: ../data/glade/profile_window.glade.h:31
2020#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:38 ../src/vcard.py:273
2021msgid "Role:"
2022msgstr "Роля:"
2023
2024#: ../data/glade/profile_window.glade.h:32
2025#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:39
2026msgid "State:"
2027msgstr "Щат:"
2028
2029#: ../data/glade/profile_window.glade.h:33
2030#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:41
2031msgid "Street:"
2032msgstr "Улица:"
2033
2034#. Suffix in Name
2035#: ../data/glade/profile_window.glade.h:35
2036#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:45
2037msgid "Suffix:"
2038msgstr "Наставка:"
2039
2040#: ../data/glade/profile_window.glade.h:36
2041#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:46
2042msgid "Work"
2043msgstr "Работа"
2044
2045#: ../data/glade/remove_account_window.glade.h:1
2046msgid "<b>What do you want to do?</b>"
2047msgstr "<b>Какво искате да направите?</b>"
2048
2049#: ../data/glade/remove_account_window.glade.h:2
2050msgid "Remove account _only from Gajim"
2051msgstr "Премахване на акаунт _само от Gajim"
2052
2053#: ../data/glade/remove_account_window.glade.h:3
2054msgid "Remove account from Gajim and from _server"
2055msgstr "Премахване на акаунт от Gajim и от с_ървъра"
2056
2057#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:1
2058msgid "A_sk to see his/her status"
2059msgstr "_Запитване за виждане на състоянието на контакта"
2060
2061#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:2
2062#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:1
2063msgid "Add Special _Notification"
2064msgstr "Добавяне на специално _уведомление"
2065
2066#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:3
2067#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:2
2068msgid "Assign Open_PGP Key"
2069msgstr "Задаване на Open_PGP ключ"
2070
2071#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:4
2072#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:3
2073#: ../src/roster_window.py:2076
2074msgid "Edit _Groups"
2075msgstr "Редактиране на _групи"
2076
2077#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:5
2078#: ../src/roster_window.py:2211
2079msgid "Execute Command..."
2080msgstr "Изпълнение на команда..."
2081
2082#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:6
2083#: ../src/roster_window.py:2034
2084msgid "In_vite to"
2085msgstr "По_кана в"
2086
2087#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:7
2088#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:2
2089msgid "Send Single _Message"
2090msgstr "Изпращане на _еднократно съобщение"
2091
2092#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:9
2093#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:5
2094msgid "Start _Chat"
2095msgstr "Започване на _разговор"
2096
2097#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:11
2098msgid "_Allow him/her to see my status"
2099msgstr "_Позволение за виждане на състоянието ми"
2100
2101#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:12
2102msgid "_Forbid him/her to see my status"
2103msgstr "За_брана за виждане на състоянието ми"
2104
2105#. Remove group
2106#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:14
2107#: ../src/roster_window.py:2028 ../src/roster_window.py:2125
2108#: ../src/roster_window.py:2232
2109msgid "_Remove from Roster"
2110msgstr "П_ремахване от списъка"
2111
2112#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:15
2113#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:7
2114#: ../src/roster_window.py:2220
2115msgid "_Rename"
2116msgstr "_Преименуване"
2117
2118#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:16
2119msgid "_Subscription"
2120msgstr "_Записване"
2121
2122#: ../data/glade/roster_window.glade.h:1
2123msgid "A_ccounts"
2124msgstr "А_каунти"
2125
2126#: ../data/glade/roster_window.glade.h:2
2127msgid "Add _Contact"
2128msgstr "Добавяне на _контакт"
2129
2130#: ../data/glade/roster_window.glade.h:3
2131msgid "File _Transfers"
2132msgstr "_Файлови трансфери"
2133
2134#: ../data/glade/roster_window.glade.h:4
2135msgid "Frequently Asked Questions (online)"
2136msgstr "Често задавани въпроси (уеб страница)"
2137
2138#: ../data/glade/roster_window.glade.h:6
2139msgid "Help online"
2140msgstr "Помощ в Интернет (уеб страници)"
2141
2142#: ../data/glade/roster_window.glade.h:7
2143msgid "Profile, A_vatar"
2144msgstr "Профил, _аватар"
2145
2146#: ../data/glade/roster_window.glade.h:8
2147msgid "Show Trans_ports"
2148msgstr "Показване на т_ранспорти"
2149
2150#: ../data/glade/roster_window.glade.h:9
2151msgid "Show _Offline Contacts"
2152msgstr "Показване на изкл_ючените контакти"
2153
2154#: ../data/glade/roster_window.glade.h:12
2155msgid "_Contents"
2156msgstr "_Ръководства"
2157
2158#: ../data/glade/roster_window.glade.h:13
2159msgid "_Discover Services"
2160msgstr "_Откриване на услуги"
2161
2162#: ../data/glade/roster_window.glade.h:14 ../src/disco.py:1254
2163#: ../src/roster_window.py:2203
2164msgid "_Edit"
2165msgstr "_Редактиране"
2166
2167#: ../data/glade/roster_window.glade.h:15
2168msgid "_FAQ"
2169msgstr "_ЧЗВ"
2170
2171#: ../data/glade/roster_window.glade.h:17
2172msgid "_Help"
2173msgstr "_Помощ"
2174
2175#: ../data/glade/roster_window.glade.h:18
2176msgid "_Preferences"
2177msgstr "_Настройки"
2178
2179#: ../data/glade/roster_window.glade.h:19
2180msgid "_Quit"
2181msgstr "_Изход"
2182
2183#: ../data/glade/roster_window.glade.h:21
2184msgid "_View"
2185msgstr "_Изглед"
2186
2187#: ../data/glade/service_discovery_window.glade.h:1
2188msgid "G_o"
2189msgstr "_Отиване"
2190
2191#: ../data/glade/service_discovery_window.glade.h:2
2192msgid "_Address:"
2193msgstr "_Адрес:"
2194
2195#: ../data/glade/service_discovery_window.glade.h:3
2196msgid "_Filter:"
2197msgstr "_Филтър:"
2198
2199#: ../data/glade/service_registration_window.glade.h:1
2200msgid "Register to"
2201msgstr "Регистриране към"
2202
2203#: ../data/glade/service_registration_window.glade.h:2
2204msgid "_Cancel"
2205msgstr "_Отказ"
2206
2207#: ../data/glade/service_registration_window.glade.h:3
2208msgid "_OK"
2209msgstr "_Да"
2210
2211#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:1
2212msgid "0"
2213msgstr "0"
2214
2215#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:2
2216msgid "From:"
2217msgstr "От:"
2218
2219#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:3
2220msgid "Reply to this message"
2221msgstr "Отговор на това съобщение"
2222
2223#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:4
2224msgid "Sen_d"
2225msgstr "_Изпращане"
2226
2227#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:5
2228msgid "Send message"
2229msgstr "Изпращане на съобщение"
2230
2231#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:6
2232msgid "Send message and close window"
2233msgstr "Изпращане на съобщението и затваряне на прозореца"
2234
2235#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:7
2236msgid "Subject:"
2237msgstr "Тема:"
2238
2239#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:8
2240msgid "To:"
2241msgstr "До:"
2242
2243#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:9
2244msgid "_Reply"
2245msgstr "_Отговор"
2246
2247#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:10
2248msgid "_Send & Close"
2249msgstr "Изпра_щане и затваряне"
2250
2251#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:1
2252msgid "Au_thorize"
2253msgstr "_Упълномощаване"
2254
2255#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:2
2256msgid "Authorize contact so he or she can know when you're connected"
2257msgstr "Упълномощаване на контакта, така че да знае кога сте свързани"
2258
2259#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:3
2260msgid ""
2261"Deny authorization from contact so he or she cannot know when you're "
2262"connected"
2263msgstr ""
2264"Отказване на упълномощаване на контакт, така че да не знае кога сте свързани"
2265
2266#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:4
2267msgid "Subscription Request"
2268msgstr "Искане за записване"
2269
2270#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:7
2271msgid "_Deny"
2272msgstr "_Отказване"
2273
2274#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:1
2275msgid "Mute Sounds"
2276msgstr "Изключване на звука"
2277
2278#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:3
2279msgid "Show All Pending _Events"
2280msgstr "Показване на всички _чакащи събития"
2281
2282#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:4
2283msgid "Show _Roster"
2284msgstr "П_оказване на списъка"
2285
2286#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:5
2287msgid "Sta_tus"
2288msgstr "С_ъстояние"
2289
2290#. Given Name
2291#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:5
2292msgid "Ask:"
2293msgstr "Питане за:"
2294
2295#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:8
2296msgid "Client:"
2297msgstr "Клиент:"
2298
2299#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:9
2300msgid "Comments"
2301msgstr "Коментари"
2302
2303#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:11
2304#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:1
2305msgid "Contact"
2306msgstr "Контакт"
2307
2308#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:12
2309msgid "Contact Information"
2310msgstr "Информация за контакта"
2311
2312#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:24
2313#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:4
2314#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:13 ../src/dialogs.py:416
2315msgid "Jabber ID:"
2316msgstr "Jabber ID:"
2317
2318#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:30
2319msgid "OS:"
2320msgstr "ОС:"
2321
2322#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:37
2323#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:8
2324msgid "Resource:"
2325msgstr "Ресурс:"
2326
2327#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:40
2328#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:9
2329msgid "Status:"
2330msgstr "Състояние:"
2331
2332#. Family Name
2333#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:43
2334msgid "Subscription:"
2335msgstr "Записване:"
2336
2337#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:47
2338#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:10
2339msgid "_Log conversation history"
2340msgstr "_Запазване на разговорите"
2341
2342#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:1
2343msgid "<b>Jabber Traffic</b>"
2344msgstr "<b>Джабър трафик</b>"
2345
2346#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:2
2347msgid "<b>XML Input</b>"
2348msgstr "<b>Вход в XML формат</b>"
2349
2350#. XML Console enable checkbutton
2351#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:4
2352msgid "Enable"
2353msgstr "Активиране"
2354
2355#. Info/Query make the "IQ" initials. So translate like this 'YourLang/YourLang (Info/Query)'. Thanks (it's a tooltip so width is not a problem)
2356#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:6
2357msgid "Info/Query"
2358msgstr "Информация/запитване (Info/Query)"
2359
2360#. Info/Query: all(?) jabber xml start with <iq Leaving it _IQ is not a bad idea unless you are sure your lang has this somehow else translated (NOTE: xml still will still say <iq in your language (of course))
2361#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:8
2362msgid "_IQ"
2363msgstr "I_Q"
2364
2365#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:9
2366msgid "_Message"
2367msgstr "_Съобщение"
2368
2369#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:10
2370msgid "_Presence"
2371msgstr "С_ъстояние"
2372
2373#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:3
2374#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:6
2375msgid "First Name:"
2376msgstr "Собствено име:"
2377
2378#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:5
2379#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:14
2380msgid "Last Name:"
2381msgstr "Фамилия:"
2382
2383#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:6
2384msgid "Local jid:"
2385msgstr "Локален JID:"
2386
2387#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:7
2388msgid "Personal"
2389msgstr "Лични данни"
2390
2391#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:11
2392msgid ""
2393"If the default port that is used for incoming messages is unfitting for your "
2394"setup you can select another one here.\n"
2395"You might consider to change possible firewall settings."
2396msgstr ""
2397"Ако стандартния порт за входящи съобщения е неудобен за настройките ви, може "
2398"да изберете друг тук.\n"
2399"Може да помислите и да промените настройките на огнената стена, евентуално."
2400
2401#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:15
2402msgid "Modify Account"
2403msgstr "Промяна на акаунт"
2404
2405#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:21
2406msgid "Use custom port:"
2407msgstr "Използване на нестандартен порт:"
2408
2409#. For i18n
2410#: ../src/advanced.py:51
2411msgid "Activated"
2412msgstr "Активирана"
2413
2414#: ../src/advanced.py:51
2415msgid "Deactivated"
2416msgstr "Изключена"
2417
2418#: ../src/advanced.py:53
2419msgid "Boolean"
2420msgstr "Булев израз"
2421
2422#: ../src/advanced.py:54
2423msgid "Integer"
2424msgstr "Число"
2425
2426#: ../src/advanced.py:55
2427msgid "Text"
2428msgstr "Текст"
2429
2430#: ../src/advanced.py:56
2431msgid "Color"
2432msgstr "Цвят"
2433
2434#: ../src/advanced.py:65
2435msgid "Preference Name"
2436msgstr "Име на опцията"
2437
2438#: ../src/advanced.py:71
2439msgid "Value"
2440msgstr "Стойност"
2441
2442#: ../src/advanced.py:79
2443msgid "Type"
2444msgstr "Тип"
2445
2446#. we talk about option description in advanced configuration editor
2447#: ../src/advanced.py:136
2448msgid "(None)"
2449msgstr "(Няма)"
2450
2451#. we talk about password
2452#: ../src/advanced.py:239
2453msgid "Hidden"
2454msgstr "Скрита"
2455
2456#. the next script, executed in the "po" directory,
2457#. generates the following list.
2458#. #!/bin/sh
2459#. LANG=$(for i in *.po; do  j=${i/.po/}; echo -n "_('"$j"')":" '"$j"', " ; done)
2460#. echo "{_('en'):'en'",$LANG"}"
2461#: ../src/chat_control.py:52
2462msgid "English"
2463msgstr "английски"
2464
2465#: ../src/chat_control.py:52
2466msgid "Belarusian"
2467msgstr "белоруски"
2468
2469#: ../src/chat_control.py:52
2470msgid "Bulgarian"
2471msgstr "български"
2472
2473#: ../src/chat_control.py:52
2474msgid "Briton"
2475msgstr "бретонски"
2476
2477#: ../src/chat_control.py:52
2478msgid "Czech"
2479msgstr "чешки"
2480
2481#: ../src/chat_control.py:52
2482msgid "German"
2483msgstr "немски"
2484
2485#: ../src/chat_control.py:52
2486msgid "Greek"
2487msgstr "гръцки"
2488
2489#: ../src/chat_control.py:52
2490msgid "British"
2491msgstr "британски английски"
2492
2493#: ../src/chat_control.py:52
2494msgid "Esperanto"
2495msgstr "есперанто"
2496
2497#: ../src/chat_control.py:52
2498msgid "Spanish"
2499msgstr "испански"
2500
2501#: ../src/chat_control.py:52
2502msgid "Basc"
2503msgstr "баски"
2504
2505#: ../src/chat_control.py:52
2506msgid "French"
2507msgstr "френски"
2508
2509#: ../src/chat_control.py:52
2510msgid "Croatian"
2511msgstr "хърватски"
2512
2513#: ../src/chat_control.py:52
2514msgid "Italian"
2515msgstr "италиански"
2516
2517#: ../src/chat_control.py:52
2518msgid "Norwegian (b)"
2519msgstr "норвежки (Bokmål)"
2520
2521#: ../src/chat_control.py:52
2522msgid "Dutch"
2523msgstr "холандски"
2524
2525#: ../src/chat_control.py:52
2526msgid "Norwegian"
2527msgstr "норвежки (Nynorsk)"
2528
2529#: ../src/chat_control.py:52
2530msgid "Polish"
2531msgstr "полски"
2532
2533#: ../src/chat_control.py:52
2534msgid "Portuguese"
2535msgstr "португалски"
2536
2537#: ../src/chat_control.py:52
2538msgid "Brazilian Portuguese"
2539msgstr "бразилски португалски"
2540
2541#: ../src/chat_control.py:52
2542msgid "Russian"
2543msgstr "руски"
2544
2545#: ../src/chat_control.py:52
2546msgid "Slovak"
2547msgstr "словашки"
2548
2549#: ../src/chat_control.py:52
2550msgid "Swedish"
2551msgstr "шведски"
2552
2553#: ../src/chat_control.py:52
2554msgid "Chinese (Ch)"
2555msgstr "китайски"
2556
2557#: ../src/chat_control.py:208 ../src/dialogs.py:1516
2558msgid ""
2559"If that is not your language for which you want to highlight misspelled "
2560"words, then please set your $LANG as appropriate. Eg. for French do export "
2561"LANG=fr_FR or export LANG=fr_FR.UTF-8 in ~/.bash_profile or to make it "
2562"global in /etc/profile.\n"
2563"\n"
2564"Highlighting misspelled words feature will not be used"
2565msgstr ""
2566"Ако това не е езикът, за който искате осветяване на неправилно изписаните "
2567"думи, настройте променливата $LANG. За български език напишете „export "
2568"LANG=bg_BG“ или „export LANG=bg_BG.UTF-8“ в ~/.bash_profile или за системна "
2569"настройка в /etc/profile.\n"
2570"\n"
2571"Осветяването на неправилно изписаните думи няма да се използва"
2572
2573#: ../src/chat_control.py:247
2574msgid "Spelling language"
2575msgstr "Език за проверка на правописа"
2576
2577#. we are not connected
2578#: ../src/chat_control.py:270 ../src/chat_control.py:476
2579msgid "A connection is not available"
2580msgstr "В момента няма връзка"
2581
2582#: ../src/chat_control.py:271 ../src/chat_control.py:477
2583msgid "Your message can not be sent until you are connected."
2584msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено, докато не се свържете."
2585
2586#: ../src/chat_control.py:852
2587msgid "Chats"
2588msgstr "Разговори"
2589
2590#: ../src/chat_control.py:1034
2591#, python-format
2592msgid "%(nickname)s from group chat %(room_name)s"
2593msgstr "%(nickname)s от стая %(room_name)s"
2594
2595#. we talk about a contact here
2596#: ../src/chat_control.py:1123
2597#, python-format
2598msgid "%s has not broadcast an OpenPGP key, nor has one been assigned"
2599msgstr "%s не предлага OpenPGP ключ и не сте задавали такъв"
2600
2601#: ../src/chat_control.py:1259
2602msgid "Encryption enabled"
2603msgstr "Шифрирането е включено"
2604
2605#: ../src/chat_control.py:1264
2606msgid "Encryption disabled"
2607msgstr "Шифрирането е изключено"
2608
2609#. add_to_roster_menuitem
2610#: ../src/chat_control.py:1406 ../src/conversation_textview.py:493
2611#: ../src/dialogs.py:629 ../src/gajim.py:842 ../src/gajim.py:843
2612#: ../src/gajim.py:1187 ../src/roster_window.py:332
2613#: ../src/roster_window.py:410 ../src/roster_window.py:1498
2614#: ../src/roster_window.py:1508 ../src/roster_window.py:1684
2615#: ../src/roster_window.py:1890 ../src/roster_window.py:2475
2616#: ../src/roster_window.py:3900 ../src/roster_window.py:3902
2617#: ../src/common/contacts.py:73 ../src/common/helpers.py:43
2618#: ../src/common/helpers.py:255
2619msgid "Not in Roster"
2620msgstr "Не е в списъка"
2621
2622#. %s is being replaced in the code with JID
2623#: ../src/chat_control.py:1550
2624#, python-format
2625msgid "You just received a new message from \"%s\""
2626msgstr "Току-що получихте ново съобщение от „%s“"
2627
2628#: ../src/chat_control.py:1551
2629msgid ""
2630"If you close this tab and you have history disabled, this message will be "
2631"lost."
2632msgstr ""
2633"Ако затворите този прозорец и нямате включена опция за запазване на "
2634"историята, съобщението ще бъде загубено."
2635
2636#: ../src/config.py:137 ../src/config.py:588
2637msgid "Disabled"
2638msgstr "Изключени"
2639
2640#: ../src/config.py:231
2641#, python-format
2642msgid "Every %s _minutes"
2643msgstr "Всеки %s _минути"
2644
2645#: ../src/config.py:353
2646msgid "Active"
2647msgstr "Активен"
2648
2649#: ../src/config.py:361
2650msgid "Event"
2651msgstr "Събитие"
2652
2653#: ../src/config.py:684 ../src/gajim.py:2222
2654#, python-format
2655msgid "Dictionary for lang %s not available"
2656msgstr "Няма наличен речник за %s език"
2657
2658#: ../src/config.py:685 ../src/gajim.py:2223
2659#, python-format
2660msgid ""
2661"You have to install %s dictionary to use spellchecking, or choose another "
2662"language by setting the speller_language option."
2663msgstr ""
2664"За да използвате проверката за правопис, трябва да инсталирате %s речник или "
2665"да изберете друг език чрез настройването на опцията „speller_language“."
2666
2667#: ../src/config.py:1009
2668msgid "status message title"
2669msgstr "заглавие на съобщението за състояние"
2670
2671#: ../src/config.py:1009
2672msgid "status message text"
2673msgstr "текст на съобщението за състояние"
2674
2675#: ../src/config.py:1045
2676msgid "First Message Received"
2677msgstr "Първо получено съобщение"
2678
2679#: ../src/config.py:1046
2680msgid "Next Message Received"
2681msgstr "Следващо получено съобщение"
2682
2683#: ../src/config.py:1047
2684msgid "Contact Connected"
2685msgstr "Включване на контакт"
2686
2687#: ../src/config.py:1048
2688msgid "Contact Disconnected"
2689msgstr "Изключване на контакт"
2690
2691#: ../src/config.py:1049
2692msgid "Message Sent"
2693msgstr "Изпратено съобщение"
2694
2695#: ../src/config.py:1050
2696msgid "Group Chat Message Highlight"
2697msgstr "Осветено съобщение в стая"
2698
2699#: ../src/config.py:1051
2700msgid "Group Chat Message Received"
2701msgstr "Получено съобщение в стая"
2702
2703#: ../src/config.py:1058
2704msgid "GMail Email Received"
2705msgstr "Получена поща от Gmail"
2706
2707#: ../src/config.py:1261
2708msgid "OpenPGP is not usable in this computer"
2709msgstr "OpenPGP не може да бъде използван на този компютър"
2710
2711#: ../src/config.py:1307
2712msgid "You are currently connected to the server"
2713msgstr "В момента сте свързани със сървъра"
2714
2715#: ../src/config.py:1308
2716msgid "To change the account name, you must be disconnected."
2717msgstr "Трябва да сте изключени, за да смените името на акаунта."
2718
2719#: ../src/config.py:1311 ../src/config.py:1905
2720msgid "Unread events"
2721msgstr "Непрочетени събития"
2722
2723#: ../src/config.py:1312
2724msgid "To change the account name, you must read all pending events."
2725msgstr ""
2726"За да смените името на акаунта, трябва да прочетете всички чакащи събития."
2727
2728#: ../src/config.py:1316
2729msgid "Account Name Already Used"
2730msgstr "Името на акаунта вече се използва"
2731
2732#: ../src/config.py:1317
2733msgid ""
2734"This name is already used by another of your accounts. Please choose another "
2735"name."
2736msgstr "Това име вече се използва от друг акаунт. Изберете друго име."
2737
2738#: ../src/config.py:1321 ../src/config.py:1325
2739msgid "Invalid account name"
2740msgstr "Невалидно име на акаунт"
2741
2742#: ../src/config.py:1322
2743msgid "Account name cannot be empty."
2744msgstr "Трябва да посочите някакво име на акаунта."
2745
2746#: ../src/config.py:1326
2747msgid "Account name cannot contain spaces."
2748msgstr "Името на акаунта не може да съдържа интервали."
2749
2750#: ../src/config.py:1334 ../src/config.py:1340 ../src/config.py:1350
2751#: ../src/config.py:3008
2752msgid "Invalid Jabber ID"
2753msgstr "Невалиден Jabber ID"
2754
2755#: ../src/config.py:1341
2756msgid "A Jabber ID must be in the form \"user@servername\"."
2757msgstr "Jabber ID трябва да бъде във формат „user@server“."
2758
2759#: ../src/config.py:1400
2760msgid "Invalid entry"
2761msgstr "Невалиден формат"
2762
2763#: ../src/config.py:1401
2764msgid "Custom port must be a port number."
2765msgstr "Портът по избор трябва все пак да е номер на порт."
2766
2767#: ../src/config.py:1529 ../src/common/config.py:366
2768msgid "Be right back."
2769msgstr "Сега се връщам."
2770
2771#: ../src/config.py:1539
2772msgid "Relogin now?"
2773msgstr "Свързване наново?"
2774
2775#: ../src/config.py:1540
2776msgid "If you want all the changes to apply instantly, you must relogin."
2777msgstr ""
2778"Ако искате всички промени да влязат в сила веднага, трябва да се свържете "
2779"наново."
2780
2781#: ../src/config.py:1566
2782msgid "No such account available"
2783msgstr "Няма такъв наличен акаунт"
2784
2785#: ../src/config.py:1567
2786msgid "You must create your account before editing your personal information."
2787msgstr ""
2788"Трябва първо да създадете акаунт и след това да редактирате личните данни."
2789
2790#: ../src/config.py:1574 ../src/dialogs.py:1130 ../src/dialogs.py:1316
2791#: ../src/disco.py:418 ../src/profile_window.py:313
2792msgid "You are not connected to the server"
2793msgstr "Не сте свързани към сървъра."
2794
2795#: ../src/config.py:1575
2796msgid "Without a connection, you can not edit your personal information."
2797msgstr "Трябва да сте свързани, за да редактирате личните данни."
2798
2799#: ../src/config.py:1579
2800msgid "Your server doesn't support Vcard"
2801msgstr "Сървърът ви не поддържа визитки"
2802
2803#: ../src/config.py:1580
2804msgid "Your server can't save your personal information."
2805msgstr "Сървърът ви не може да запази личната ви информация."
2806
2807#: ../src/config.py:1604 ../src/config.py:3396
2808msgid "Failed to get secret keys"
2809msgstr "Неуспех при извличането на частните ключове"
2810
2811#: ../src/config.py:1605 ../src/config.py:3397
2812msgid "There was a problem retrieving your OpenPGP secret keys."
2813msgstr "Възникна проблем при извличането на частните ви OpenPGP ключове."
2814
2815#: ../src/config.py:1608 ../src/config.py:3400
2816msgid "OpenPGP Key Selection"
2817msgstr "Избор на OpenPGP ключ"
2818
2819#: ../src/config.py:1609 ../src/config.py:3401
2820msgid "Choose your OpenPGP key"
2821msgstr "Изберете вашия OpenPGP ключ"
2822
2823#. Name column
2824#: ../src/config.py:1839 ../src/disco.py:739 ../src/disco.py:1465
2825#: ../src/disco.py:1703 ../src/history_window.py:78
2826msgid "Name"
2827msgstr "Име"
2828
2829#: ../src/config.py:1842
2830msgid "Server"
2831msgstr "Сървър"
2832
2833#: ../src/config.py:1906
2834msgid "Read all pending events before removing this account."
2835msgstr "Преди да премахнете този акаунт, прочетете всички чакащи събития."
2836
2837#: ../src/config.py:1943
2838#, python-format
2839msgid "You have opened chat in account %s"
2840msgstr "Имате активни разговори за акаунт „%s“"
2841
2842#: ../src/config.py:1944
2843msgid "All chat and groupchat windows will be closed. Do you want to continue?"
2844msgstr ""
2845"Всички прозорци за разговори и стаи ще бъдат затворени. Искате ли да "
2846"продължите?"
2847
2848#: ../src/config.py:2003
2849msgid "Account Local already exists."
2850msgstr "Името на акаунта вече се използва."
2851
2852#: ../src/config.py:2004
2853msgid "Please rename or remove it before enabling link-local messaging."
2854msgstr ""
2855"Преименувайте го или го премахнете преди да активирате съобщения от/за "
2856"локални контакти."
2857
2858#: ../src/config.py:2238
2859#, python-format
2860msgid "Edit %s"
2861msgstr "Редактиране на %s"
2862
2863#: ../src/config.py:2240
2864#, python-format
2865msgid "Register to %s"
2866msgstr "Регистриране в %s"
2867
2868#. list at the beginning
2869#: ../src/config.py:2306
2870msgid "Ban List"
2871msgstr "Списък с отлъчени"
2872
2873#: ../src/config.py:2307
2874msgid "Member List"
2875msgstr "Списък с членове"
2876
2877#: ../src/config.py:2308
2878msgid "Owner List"
2879msgstr "Списък със собственици"
2880
2881#: ../src/config.py:2309
2882msgid "Administrator List"
2883msgstr "Списък с администратори"
2884
2885#. Address column
2886#. holds JID (who said this)
2887#: ../src/config.py:2342 ../src/disco.py:746 ../src/history_manager.py:155
2888msgid "JID"
2889msgstr "JID"
2890
2891#: ../src/config.py:2350
2892msgid "Reason"
2893msgstr "Причина"
2894
2895#: ../src/config.py:2355
2896msgid "Nick"
2897msgstr "Псевдоним"
2898
2899#: ../src/config.py:2359
2900msgid "Role"
2901msgstr "Роля"
2902
2903#: ../src/config.py:2380
2904msgid "Banning..."
2905msgstr "Отлъчване..."
2906
2907#. You can move '\n' before user@domain if that line is TOO BIG
2908#: ../src/config.py:2382
2909msgid ""
2910"<b>Whom do you want to ban?</b>\n"
2911"\n"
2912msgstr ""
2913"<b>Кого искате да отлъчите?</b>\n"
2914"\n"
2915
2916#: ../src/config.py:2384
2917msgid "Adding Member..."
2918msgstr "Добавяне на член..."
2919
2920#: ../src/config.py:2385
2921msgid ""
2922"<b>Whom do you want to make a member?</b>\n"
2923"\n"
2924msgstr ""
2925"<b>Кого искате да направите член?</b>\n"
2926"\n"
2927
2928#: ../src/config.py:2387
2929msgid "Adding Owner..."
2930msgstr "Добавяне на собственик..."
2931
2932#: ../src/config.py:2388
2933msgid ""
2934"<b>Whom do you want to make an owner?</b>\n"
2935"\n"
2936msgstr ""
2937"<b>Кого искате да направите собственик?</b>\n"
2938"\n"
2939
2940#: ../src/config.py:2390
2941msgid "Adding Administrator..."
2942msgstr "Добавяне на администратор..."
2943
2944#: ../src/config.py:2391
2945msgid ""
2946"<b>Whom do you want to make an administrator?</b>\n"
2947"\n"
2948msgstr ""
2949"<b>Кого искате да направите администратор?</b>\n"
2950"\n"
2951
2952#: ../src/config.py:2392
2953msgid ""
2954"Can be one of the following:\n"
2955"1. user@domain/resource (only that resource matches).\n"
2956"2. user@domain (any resource matches).\n"
2957"3. domain/resource (only that resource matches).\n"
2958"4. domain (the domain itself matches, as does any user@domain,\n"
2959"domain/resource, or address containing a subdomain."
2960msgstr ""
2961"Може да бъде едно от следните:\n"
2962"1. потребител@домейн/ресурс (само този ресурс съвпада).\n"
2963"2. потребител@домейн (всеки ресурс съвпада).\n"
2964"3. домейн/ресурс (само този ресурс съвпада).\n"
2965"4. домейн (домейна съвпада, както и всеки потребител@домейн,\n"
2966"домейн/ресурс или адрес, съдържащ под-домейн."
2967
2968#: ../src/config.py:2497
2969#, python-format
2970msgid "Removing %s account"
2971msgstr "Премахване на акаунт „%s“"
2972
2973#: ../src/config.py:2514 ../src/roster_window.py:2733
2974msgid "Password Required"
2975msgstr "Необходима е парола"
2976
2977#: ../src/config.py:2515 ../src/roster_window.py:2729
2978#, python-format
2979msgid "Enter your password for account %s"
2980msgstr "Въведете парола за акаунт „%s“"
2981
2982#: ../src/config.py:2516 ../src/roster_window.py:2734
2983msgid "Save password"
2984msgstr "Запазване на паролата"
2985
2986#: ../src/config.py:2530
2987#, python-format
2988msgid "Account \"%s\" is connected to the server"
2989msgstr "Акаунт „%s“ е свързан към сървъра"
2990
2991#: ../src/config.py:2531
2992msgid "If you remove it, the connection will be lost."
2993msgstr "Ако го премахнете, връзката ще се разпадне."
2994
2995#: ../src/config.py:2616
2996msgid "Default"
2997msgstr "По подразбиране"
2998
2999#: ../src/config.py:2616
3000msgid "?print_status:All"
3001msgstr "Всички"
3002
3003#: ../src/config.py:2617
3004msgid "Enter and leave only"
3005msgstr "Само влизащи и излизащи"
3006
3007#: ../src/config.py:2618
3008msgid "?print_status:None"
3009msgstr "Без"
3010
3011#: ../src/config.py:2686
3012msgid "New Group Chat"
3013msgstr "Нова стая"
3014
3015#: ../src/config.py:2719
3016msgid "This bookmark has invalid data"
3017msgstr "Тази отметка съдържа невалидни данни"
3018
3019#: ../src/config.py:2720
3020msgid ""
3021"Please be sure to fill out server and room fields or remove this bookmark."
3022msgstr "Попълнете полетата за сървър и стая или изтрийте тази отметка."
3023
3024#: ../src/config.py:2983
3025msgid "Invalid username"
3026msgstr "Невалидно потребителско име"
3027
3028#: ../src/config.py:2984
3029msgid "You must provide a username to configure this account."
3030msgstr "Трябва да въведете име на потребител за новия акаунт."
3031
3032#: ../src/config.py:2994 ../src/dialogs.py:1335
3033msgid "Invalid password"
3034msgstr "Невалидна парола"
3035
3036#: ../src/config.py:2995
3037msgid "You must enter a password for the new account."
3038msgstr "Трябва да въведете парола за новия акаунт."
3039
3040#: ../src/config.py:2999 ../src/dialogs.py:1340
3041msgid "Passwords do not match"
3042msgstr "Паролите не съвпадат"
3043
3044#: ../src/config.py:3000 ../src/dialogs.py:1341
3045msgid "The passwords typed in both fields must be identical."
3046msgstr "Паролите, написани в двете полета, трябва да са едни и същи."
3047
3048#: ../src/config.py:3019
3049msgid "Duplicate Jabber ID"
3050msgstr "Дублиран Jabber ID"
3051
3052#: ../src/config.py:3020
3053msgid "This account is already configured in Gajim."
3054msgstr "Този акаунт вече е конфигуриран в Gajim."
3055
3056#: ../src/config.py:3037
3057msgid "Account has been added successfully"
3058msgstr "Акаунтът беше добавен успешно"
3059
3060#: ../src/config.py:3038 ../src/config.py:3073
3061msgid ""
3062"You can set advanced account options by pressing the Advanced button, or "
3063"later by choosing the Accounts menuitem under the Edit menu from the main "
3064"window."
3065msgstr ""
3066"Може да настроите допълнителните опции, като натиснете бутона „Напреднали“ "
3067"или по-късно от менюто „Редактиране“->„Акаунти“ в основния прозорец."
3068
3069#: ../src/config.py:3072
3070msgid "Your new account has been created successfully"
3071msgstr "Новият акаунт беше създаден успешно"
3072
3073#: ../src/config.py:3090
3074msgid "An error occurred during account creation"
3075msgstr "Възникна грешка при създаването на акаунта"
3076
3077#: ../src/config.py:3148
3078msgid "Account name is in use"
3079msgstr "Името на акаунта се използва"
3080
3081#: ../src/config.py:3149
3082msgid "You already have an account using this name."
3083msgstr "Вече има регистриран акаунт с това име."
3084
3085#: ../src/conversation_textview.py:271
3086msgid ""
3087"Text below this line is what has been said since the last time you paid "
3088"attention to this group chat"
3089msgstr ""
3090"Текстът под този ред е последното, което е казано откакто за последен път "
3091"сте обърнали внимание на тази стая"
3092
3093#: ../src/conversation_textview.py:340
3094#, python-format
3095msgid "_Actions for \"%s\""
3096msgstr "_Действия за „%s“"
3097
3098#: ../src/conversation_textview.py:352
3099msgid "Read _Wikipedia Article"
3100msgstr "Четене на статия от _Уикипедия"
3101
3102#: ../src/conversation_textview.py:357
3103msgid "Look it up in _Dictionary"
3104msgstr "Проверка в _речника"
3105
3106#. we must have %s in the url if not WIKTIONARY
3107#: ../src/conversation_textview.py:373
3108#, python-format
3109msgid "Dictionary URL is missing an \"%s\" and it is not WIKTIONARY"
3110msgstr "Липсва „%s“ в адреса на речника и не е WIKTIONARY"
3111
3112#. we must have %s in the url
3113#: ../src/conversation_textview.py:386
3114#, python-format
3115msgid "Web Search URL is missing an \"%s\""
3116msgstr "Липсва „%s“ в адреса за търсене"
3117
3118#: ../src/conversation_textview.py:389
3119msgid "Web _Search for it"
3120msgstr "_Търсене в уеб"
3121
3122#: ../src/conversation_textview.py:395
3123msgid "Open as _Link"
3124msgstr "Отваряне като _връзка"
3125
3126#: ../src/conversation_textview.py:752
3127msgid "Yesterday"
3128msgstr "Вчера"
3129
3130#. the number is >= 2
3131#. %i is day in year (1-365), %d (1-31) we want %i
3132#: ../src/conversation_textview.py:756
3133#, python-format
3134msgid "%i days ago"
3135msgstr "Преди %i дни"
3136
3137#. if we have subject, show it too!
3138#: ../src/conversation_textview.py:790
3139#, python-format
3140msgid "Subject: %s\n"
3141msgstr "Тема: %s\n"
3142
3143#: ../src/dialogs.py:59
3144#, python-format
3145msgid "Contact name: <i>%s</i>"
3146msgstr "Име на контакта: <i>%s</i>"
3147
3148#: ../src/dialogs.py:61
3149#, python-format
3150msgid "Jabber ID: <i>%s</i>"
3151msgstr "Jabber ID: <i>%s</i>"
3152
3153#: ../src/dialogs.py:211
3154msgid "Group"
3155msgstr "Група"
3156
3157#: ../src/dialogs.py:218
3158msgid "In the group"
3159msgstr "В групата"
3160
3161#: ../src/dialogs.py:269
3162msgid "KeyID"
3163msgstr "Идентификатор на ключ"
3164
3165#: ../src/dialogs.py:272
3166msgid "Contact name"
3167msgstr "Име на контакта"
3168
3169#: ../src/dialogs.py:318
3170#, python-format
3171msgid "%s Status Message"
3172msgstr "Съобщение за състояние „%s“"
3173
3174#: ../src/dialogs.py:320
3175msgid "Status Message"
3176msgstr "Съобщение за състояние"
3177
3178#: ../src/dialogs.py:395
3179msgid "Save as Preset Status Message"
3180msgstr "Запазване като настроено съобщение за състояние"
3181
3182#: ../src/dialogs.py:396
3183msgid "Please type a name for this status message"
3184msgstr "Напишете име за това съобщение за състояние"
3185
3186#: ../src/dialogs.py:417
3187msgid "AIM Address:"
3188msgstr "Адрес на AIM:"
3189
3190#: ../src/dialogs.py:418
3191msgid "GG Number:"
3192msgstr "Номер на GG:"
3193
3194#: ../src/dialogs.py:419
3195msgid "ICQ Number:"
3196msgstr "Номер на ICQ:"
3197
3198#: ../src/dialogs.py:420
3199msgid "MSN Address:"
3200msgstr "Адрес на MSN:"
3201
3202#: ../src/dialogs.py:421
3203msgid "Yahoo! Address:"
3204msgstr "Адрес на Yahoo!:"
3205
3206#: ../src/dialogs.py:457
3207#, python-format
3208msgid "Please fill in the data of the contact you want to add in account %s"
3209msgstr ""
3210"Попълнете данните за контакта, който искате да добавите към акаунт „%s“"
3211
3212#: ../src/dialogs.py:459
3213msgid "Please fill in the data of the contact you want to add"
3214msgstr "Попълнете данните за контакта, който искате да добавите"
3215
3216#: ../src/dialogs.py:609 ../src/dialogs.py:615
3217msgid "Invalid User ID"
3218msgstr "Невалиден идентификатор"
3219
3220#: ../src/dialogs.py:616
3221msgid "The user ID must not contain a resource."
3222msgstr "Потребителският идентификатор не трябва да съдържа ресурс."
3223
3224#: ../src/dialogs.py:630
3225msgid "Contact already in roster"
3226msgstr "Контактът вече е в списъка"
3227
3228#: ../src/dialogs.py:631
3229msgid "This contact is already listed in your roster."
3230msgstr "Контактът вече съществува в списъка."
3231
3232#: ../src/dialogs.py:668
3233msgid "User ID:"
3234msgstr "Идентификатор на потребител:"
3235
3236#: ../src/dialogs.py:731
3237msgid "A GTK+ jabber client"
3238msgstr "GTK+ Джабър клиент"
3239
3240#: ../src/dialogs.py:732
3241msgid "GTK+ Version:"
3242msgstr "Версия на GTK+:"
3243
3244#: ../src/dialogs.py:733
3245msgid "PyGTK Version:"
3246msgstr "Версия на PyGTK:"
3247
3248#: ../src/dialogs.py:747
3249msgid "Current Developers:"
3250msgstr "Текущи разработчици:"
3251
3252#: ../src/dialogs.py:749
3253msgid "Past Developers:"
3254msgstr "Бивши разработчици:"
3255
3256#: ../src/dialogs.py:759
3257msgid "THANKS:"
3258msgstr "БЛАГОДАРНОСТИ:"
3259
3260#. remove one english sentence
3261#. and add it manually as translatable
3262#: ../src/dialogs.py:765
3263msgid "Last but not least, we would like to thank all the package maintainers."
3264msgstr ""
3265"И не на последно място, бихме искали да благодарим на всички, които "
3266"поддържат пакетите."
3267
3268#. here you write your name in the form Name FamilyName <someone@somewhere>
3269#: ../src/dialogs.py:778
3270msgid "translator-credits"
3271msgstr ""
3272"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
3273"\n"
3274"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3275"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3276"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3277
3278#: ../src/dialogs.py:908
3279#, python-format
3280msgid "Unable to bind to port %s."
3281msgstr "Неуспех при свързването с порт %s."
3282
3283#: ../src/dialogs.py:909
3284msgid ""
3285"Maybe you have another running instance of Gajim. File Transfer will be "
3286"cancelled."
3287msgstr ""
3288"Навярно имате стартирана друга инстанция на Gajim. Файловият трансфер ще "
3289"бъде отменен."
3290
3291#: ../src/dialogs.py:1060
3292#, python-format
3293msgid "Subscription request for account %s from %s"
3294msgstr "Искане за записване за акаунт „%s“ от %s"
3295
3296#: ../src/dialogs.py:1063
3297#, python-format
3298msgid "Subscription request from %s"
3299msgstr "Искане за записване от %s"
3300
3301#: ../src/dialogs.py:1123 ../src/roster_window.py:687
3302#, python-format
3303msgid "You are already in group chat %s"
3304msgstr "Вече сте в стая „%s“"
3305
3306#: ../src/dialogs.py:1131
3307msgid "You can not join a group chat unless you are connected."
3308msgstr "Трябва да сте свързани, за да влезете в стая."
3309
3310#: ../src/dialogs.py:1146
3311#, python-format
3312msgid "Join Group Chat with account %s"
3313msgstr "Влизане в стая с акаунт „%s“"
3314
3315#: ../src/dialogs.py:1214 ../src/dialogs.py:1220
3316msgid "Invalid group chat Jabber ID"
3317msgstr "Невалиден Jabber ID на стая"
3318
3319#: ../src/dialogs.py:1215 ../src/dialogs.py:1221
3320msgid "The group chat Jabber ID has not allowed characters."
3321msgstr "Jabber ID на стаята съдържа непозволени знаци."
3322
3323#: ../src/dialogs.py:1227
3324msgid "This is not a group chat"
3325msgstr "Това не е стая"
3326
3327#: ../src/dialogs.py:1228
3328#, python-format
3329msgid "%s is not the name of a group chat."
3330msgstr "%s не е име на стая."
3331
3332#: ../src/dialogs.py:1267
3333#, python-format
3334msgid "Start Chat with account %s"
3335msgstr "Започване на разговор с акаунт „%s“"
3336
3337#: ../src/dialogs.py:1269
3338msgid "Start Chat"
3339msgstr "Започване на разговор"
3340
3341#: ../src/dialogs.py:1270
3342msgid ""
3343"Fill in the nickname or the Jabber ID of the contact you would like\n"
3344"to send a chat message to:"
3345msgstr ""
3346"Въведете JID или псевдоним на контакта, до който\n"
3347"искате да изпратите съобщение:"
3348
3349#. if offline or connecting
3350#: ../src/dialogs.py:1295 ../src/dialogs.py:1654 ../src/dialogs.py:1785
3351msgid "Connection not available"
3352msgstr "В момента няма връзка"
3353
3354#: ../src/dialogs.py:1296 ../src/dialogs.py:1655 ../src/dialogs.py:1786
3355#, python-format
3356msgid "Please make sure you are connected with \"%s\"."
3357msgstr "Уверете се, че сте свързани към „%s“."
3358
3359#: ../src/dialogs.py:1305 ../src/dialogs.py:1308
3360msgid "Invalid JID"
3361msgstr "Невалиден JID"
3362
3363#: ../src/dialogs.py:1308
3364#, python-format
3365msgid "Unable to parse \"%s\"."
3366msgstr "Неуспех при анализирането на „%s“."
3367
3368#: ../src/dialogs.py:1317
3369msgid "Without a connection, you can not change your password."
3370msgstr "Трябва да сте свързани, за да променяте паролата."
3371
3372#: ../src/dialogs.py:1336
3373msgid "You must enter a password."
3374msgstr "Трябва да въведете парола."
3375
3376#. img to display
3377#. default value
3378#: ../src/dialogs.py:1383 ../src/notify.py:212 ../src/notify.py:416
3379msgid "Contact Signed In"
3380msgstr "Включи се контакт"
3381
3382#: ../src/dialogs.py:1385 ../src/notify.py:220 ../src/notify.py:418
3383msgid "Contact Signed Out"
3384msgstr "Изключи се контакт"
3385
3386#. chat message
3387#: ../src/dialogs.py:1387 ../src/notify.py:239 ../src/notify.py:420
3388msgid "New Message"
3389msgstr "Ново съобщение"
3390
3391#. single message
3392#: ../src/dialogs.py:1387 ../src/notify.py:224 ../src/notify.py:420
3393msgid "New Single Message"
3394msgstr "Ново еднократно съобщение"
3395
3396#. private message
3397#: ../src/dialogs.py:1388 ../src/notify.py:231 ../src/notify.py:421
3398msgid "New Private Message"
3399msgstr "Ново лично съобщение"
3400
3401#: ../src/dialogs.py:1388 ../src/gajim.py:1282 ../src/notify.py:429
3402msgid "New E-mail"
3403msgstr "Нова е-поща"
3404
3405#: ../src/dialogs.py:1390 ../src/gajim.py:1435 ../src/notify.py:423
3406msgid "File Transfer Request"
3407msgstr "Запитване за файлов трансфер"
3408
3409#: ../src/dialogs.py:1392 ../src/gajim.py:1254 ../src/gajim.py:1411
3410#: ../src/notify.py:425
3411msgid "File Transfer Error"
3412msgstr "Грешка при файловия трансфер"
3413
3414#: ../src/dialogs.py:1394 ../src/gajim.py:1474 ../src/gajim.py:1496
3415#: ../src/gajim.py:1513 ../src/notify.py:427
3416msgid "File Transfer Completed"
3417msgstr "Файловият трансфер е приключен"
3418
3419#: ../src/dialogs.py:1395 ../src/gajim.py:1477 ../src/notify.py:427
3420msgid "File Transfer Stopped"
3421msgstr "Файловият трансфер е преустановен"
3422
3423#: ../src/dialogs.py:1397 ../src/gajim.py:1151 ../src/notify.py:431
3424msgid "Groupchat Invitation"
3425msgstr "Покана за разговор в стая"
3426
3427#: ../src/dialogs.py:1399 ../src/notify.py:204 ../src/notify.py:433
3428msgid "Contact Changed Status"
3429msgstr "Контактът промени състоянието си"
3430
3431#: ../src/dialogs.py:1584
3432#, python-format
3433msgid "Single Message using account %s"
3434msgstr "Еднократно съобщение с акаунт „%s“"
3435
3436#: ../src/dialogs.py:1586
3437#, python-format
3438msgid "Single Message in account %s"
3439msgstr "Еднократно съобщение за акаунт „%s“"
3440
3441#: ../src/dialogs.py:1588
3442msgid "Single Message"
3443msgstr "Еднократно съобщение"
3444
3445#. prepare UI for Sending
3446#: ../src/dialogs.py:1591
3447#, python-format
3448msgid "Send %s"
3449msgstr "Изпращане на %s"
3450
3451#. prepare UI for Receiving
3452#: ../src/dialogs.py:1614
3453#, python-format
3454msgid "Received %s"
3455msgstr "Получено %s"
3456
3457#. we create a new blank window to send and we preset RE: and to jid
3458#: ../src/dialogs.py:1686
3459#, python-format
3460msgid "RE: %s"
3461msgstr "Относно: %s"
3462
3463#: ../src/dialogs.py:1687
3464#, python-format
3465msgid "%s wrote:\n"
3466msgstr "%s написа:\n"
3467
3468#: ../src/dialogs.py:1731
3469#, python-format
3470msgid "XML Console for %s"
3471msgstr "XML конзола за %s"
3472
3473#: ../src/dialogs.py:1733
3474msgid "XML Console"
3475msgstr "XML конзола"
3476
3477#: ../src/dialogs.py:1856
3478#, python-format
3479msgid "Privacy List <b><i>%s</i></b>"
3480msgstr "Филтър за уединение <b><i>%s</i></b>"
3481
3482#: ../src/dialogs.py:1860
3483#, python-format
3484msgid "Privacy List for %s"
3485msgstr "Филтър за уединение за %s"
3486
3487#: ../src/dialogs.py:1908
3488#, python-format
3489msgid "Order: %s, action: %s, type: %s, value: %s"
3490msgstr "Ред: %s, действие: %s, вид: %s, стойност: %s"
3491
3492#: ../src/dialogs.py:1911
3493#, python-format
3494msgid "Order: %s, action: %s"
3495msgstr "Ред: %s, действие: %s"
3496
3497#: ../src/dialogs.py:1953
3498msgid "<b>Edit a rule</b>"
3499msgstr "<b>Редактиране на правило</b>"
3500
3501#: ../src/dialogs.py:2040
3502msgid "<b>Add a rule</b>"
3503msgstr "<b>Добавяне на правило</b>"
3504
3505#: ../src/dialogs.py:2136
3506#, python-format
3507msgid "Privacy Lists for %s"
3508msgstr "Филтри за уединение за %s"
3509
3510#: ../src/dialogs.py:2138
3511msgid "Privacy Lists"
3512msgstr "Филтри за уединение"
3513
3514#: ../src/dialogs.py:2208
3515msgid "Invalid List Name"
3516msgstr "Невалидно име на филтър"
3517
3518#: ../src/dialogs.py:2209
3519msgid "You must enter a name to create a privacy list."
3520msgstr "Трябва да въведете име, за да се създаде филтър за уединение."
3521
3522#. Don't translate $Contact
3523#: ../src/dialogs.py:2243
3524#, python-format
3525msgid "$Contact has invited you to group chat %(room_jid)s"
3526msgstr "$Contact ви покани в стая %(room_jid)s."
3527
3528#. only if not None and not ''
3529#: ../src/dialogs.py:2255
3530#, python-format
3531msgid "Comment: %s"
3532msgstr "Коментар: %s"
3533
3534#: ../src/dialogs.py:2317
3535msgid "Choose Sound"
3536msgstr "Избор на звук"
3537
3538#: ../src/dialogs.py:2327 ../src/dialogs.py:2372
3539msgid "All files"
3540msgstr "Всички файлове"
3541
3542#: ../src/dialogs.py:2332
3543msgid "Wav Sounds"
3544msgstr "Формат WAV"
3545
3546#: ../src/dialogs.py:2362
3547msgid "Choose Image"
3548msgstr "Избор на изображение"
3549
3550#: ../src/dialogs.py:2377
3551msgid "Images"
3552msgstr "Изображения"
3553
3554#: ../src/dialogs.py:2434
3555#, python-format
3556msgid "When %s becomes:"
3557msgstr "Когато %s стане:"
3558
3559#: ../src/dialogs.py:2436
3560#, python-format
3561msgid "Adding Special Notification for %s"
3562msgstr "Добавяне на специално уведомление за %s"
3563
3564#. # means number
3565#: ../src/dialogs.py:2507
3566msgid "#"
3567msgstr "№"
3568
3569#: ../src/dialogs.py:2513
3570msgid "Condition"
3571msgstr "Условие"
3572
3573#: ../src/dialogs.py:2634
3574msgid "when I am "
3575msgstr "когато съм "
3576
3577#: ../src/disco.py:102
3578msgid "Others"
3579msgstr "Други"
3580
3581#: ../src/disco.py:103 ../src/disco.py:104 ../src/disco.py:1251
3582#: ../src/gajim.py:596 ../src/roster_window.py:271 ../src/roster_window.py:329
3583#: ../src/roster_window.py:368 ../src/roster_window.py:451
3584#: ../src/roster_window.py:483 ../src/roster_window.py:485
3585#: ../src/roster_window.py:3896 ../src/roster_window.py:3898
3586#: ../src/common/contacts.py:267 ../src/common/helpers.py:43
3587msgid "Transports"
3588msgstr "Транспорти"
3589
3590#. conference is a category for listing mostly groupchats in service discovery
3591#: ../src/disco.py:106
3592msgid "Conference"
3593msgstr "Стаи за разговор"
3594
3595#: ../src/disco.py:419
3596msgid "Without a connection, you can not browse available services"
3597msgstr "Трябва да сте свързани, за да разглеждате наличните услуги"
3598
3599#: ../src/disco.py:498
3600#, python-format
3601msgid "Service Discovery using account %s"
3602msgstr "Откриване на налични услуги за акаунт „%s“"
3603
3604#: ../src/disco.py:500
3605msgid "Service Discovery"
3606msgstr "Откриване на услуги"
3607
3608#: ../src/disco.py:640
3609msgid "The service could not be found"
3610msgstr "Услугата не може да бъде намерена"
3611
3612#: ../src/disco.py:641
3613msgid ""
3614"There is no service at the address you entered, or it is not responding. "
3615"Check the address and try again."
3616msgstr ""
3617"Няма услуга на въведения адрес или не отговаря. Проверете адреса и опитайте "
3618"отново."
3619
3620#: ../src/disco.py:645 ../src/disco.py:926
3621msgid "The service is not browsable"
3622msgstr "Услугата не е достъпна"
3623
3624#: ../src/disco.py:646
3625msgid "This type of service does not contain any items to browse."
3626msgstr "Този вид услуга не съдържа обекти за показване."
3627
3628#: ../src/disco.py:726
3629#, python-format
3630msgid "Browsing %s using account %s"
3631msgstr "Търсене в %s от акаунт „%s“"
3632
3633#: ../src/disco.py:765
3634msgid "_Browse"
3635msgstr "_Търсене"
3636
3637#: ../src/disco.py:927
3638msgid "This service does not contain any items to browse."
3639msgstr "Тази услуга не съдържа обекти за показване."
3640
3641#: ../src/disco.py:1141 ../src/disco.py:1256
3642msgid "Re_gister"
3643msgstr "_Регистриране"
3644
3645#: ../src/disco.py:1293
3646#, python-format
3647msgid "Scanning %d / %d.."
3648msgstr "Сканиране на %d / %d.."
3649
3650#. Users column
3651#: ../src/disco.py:1474
3652msgid "Users"
3653msgstr "Потребители"
3654
3655#. Description column
3656#: ../src/disco.py:1481
3657msgid "Description"
3658msgstr "Описание"
3659
3660#. Id column
3661#: ../src/disco.py:1488
3662msgid "Id"
3663msgstr "Идентификатор"
3664
3665#: ../src/disco.py:1711
3666msgid "Subscribed"
3667msgstr "Записан"
3668
3669#: ../src/disco.py:1737
3670msgid "New post"
3671msgstr "Ново съобщение"
3672
3673#: ../src/disco.py:1743
3674msgid "_Subscribe"
3675msgstr "_Записване"
3676
3677#: ../src/disco.py:1749
3678msgid "_Unsubscribe"
3679msgstr "_Отписване"
3680
3681#: ../src/filetransfers_window.py:72
3682msgid "File"
3683msgstr "Файл:"
3684
3685#: ../src/filetransfers_window.py:87
3686msgid "Time"
3687msgstr "Време"
3688
3689#: ../src/filetransfers_window.py:99
3690msgid "Progress"
3691msgstr "Напредък"
3692
3693#: ../src/filetransfers_window.py:163 ../src/filetransfers_window.py:223
3694#, python-format
3695msgid "Filename: %s"
3696msgstr "Име на файл: %s"
3697
3698#: ../src/filetransfers_window.py:164 ../src/filetransfers_window.py:298
3699#, python-format
3700msgid "Size: %s"
3701msgstr "Размер: %s"
3702
3703#. You is a reply of who sent a file
3704#. You is a reply of who received a file
3705#: ../src/filetransfers_window.py:173 ../src/filetransfers_window.py:183
3706#: ../src/history_manager.py:463
3707msgid "You"
3708msgstr "Вие"
3709
3710#: ../src/filetransfers_window.py:174
3711#, python-format
3712msgid "Sender: %s"
3713msgstr "Изпращач: %s"
3714
3715#: ../src/filetransfers_window.py:175 ../src/filetransfers_window.py:572
3716#: ../src/tooltips.py:573
3717msgid "Recipient: "
3718msgstr "Получател: "
3719
3720#: ../src/filetransfers_window.py:186
3721#, python-format
3722msgid "Saved in: %s"
3723msgstr "Запазен в: %s"
3724
3725#: ../src/filetransfers_window.py:188
3726msgid "File transfer completed"
3727msgstr "Файловият трансфер завърши"
3728
3729#: ../src/filetransfers_window.py:204 ../src/filetransfers_window.py:212
3730msgid "File transfer cancelled"
3731msgstr "Файловият трансфер е прекъснат"
3732
3733#: ../src/filetransfers_window.py:204 ../src/filetransfers_window.py:213
3734msgid "Connection with peer cannot be established."
3735msgstr "Не може да бъде установен контакт с отсрещната машина."
3736
3737#: ../src/filetransfers_window.py:224
3738#, python-format
3739msgid "Recipient: %s"
3740msgstr "Получател: %s"
3741
3742#: ../src/filetransfers_window.py:226
3743#, python-format
3744msgid "Error message: %s"
3745msgstr "Грешка: %s"
3746
3747#: ../src/filetransfers_window.py:227
3748msgid "File transfer stopped by the contact at the other end"
3749msgstr "Файловият трансфер е преустановен от отсрещната страна"
3750
3751#: ../src/filetransfers_window.py:244
3752msgid "Choose File to Send..."
3753msgstr "Избор на файл за изпращане..."
3754
3755#: ../src/filetransfers_window.py:263
3756msgid "Gajim cannot access this file"
3757msgstr "Неуспех при достъпа до този файл"
3758
3759#: ../src/filetransfers_window.py:264
3760msgid "This file is being used by another process."
3761msgstr "Този файл се използва от друг процес."
3762
3763#: ../src/filetransfers_window.py:296
3764#, python-format
3765msgid "File: %s"
3766msgstr "Файл: %s"
3767
3768#: ../src/filetransfers_window.py:301
3769#, python-format
3770msgid "Type: %s"
3771msgstr "Тип: %s"
3772
3773#: ../src/filetransfers_window.py:303
3774#, python-format
3775msgid "Description: %s"
3776msgstr "Описание: %s"
3777
3778#: ../src/filetransfers_window.py:304
3779#, python-format
3780msgid "%s wants to send you a file:"
3781msgstr "%s иска да ви изпрати файл:"
3782
3783#: ../src/filetransfers_window.py:318 ../src/gtkgui_helpers.py:747
3784#, python-format
3785msgid "Cannot overwrite existing file \"%s\""
3786msgstr "Неуспех при презаписването на съществуващия файл „%s“"
3787
3788#: ../src/filetransfers_window.py:319 ../src/gtkgui_helpers.py:749
3789msgid ""
3790"A file with this name already exists and you do not have permission to "
3791"overwrite it."
3792msgstr "Вече съществува файл с това име и нямате права да го презапишете."
3793
3794#: ../src/filetransfers_window.py:326 ../src/gtkgui_helpers.py:753
3795msgid "This file already exists"
3796msgstr "Този файл вече съществува"
3797
3798#: ../src/filetransfers_window.py:326 ../src/gtkgui_helpers.py:753
3799msgid "What do you want to do?"
3800msgstr "Какво искате да направите?"
3801
3802#: ../src/filetransfers_window.py:338 ../src/gtkgui_helpers.py:763
3803#, python-format
3804msgid "Directory \"%s\" is not writable"
3805msgstr "Папката „%s“ не е разрешена за запис"
3806
3807#: ../src/filetransfers_window.py:338 ../src/gtkgui_helpers.py:764
3808msgid "You do not have permission to create files in this directory."
3809msgstr "Нямата права да създавате файлове в тази папка."
3810
3811#: ../src/filetransfers_window.py:348
3812msgid "Save File as..."
3813msgstr "Запазване на файла като..."
3814
3815#. Print remaining time in format 00:00:00
3816#. You can change the places of (hours), (minutes), (seconds) -
3817#. they are not translatable.
3818#: ../src/filetransfers_window.py:429
3819#, python-format
3820msgid "%(hours)02.d:%(minutes)02.d:%(seconds)02.d"
3821msgstr "%(hours)02.d:%(minutes)02.d:%(seconds)02.d"
3822
3823#. This should make the string Kb/s,
3824#. where 'Kb' part is taken from %s.
3825#. Only the 's' after / (which means second) should be translated.
3826#: ../src/filetransfers_window.py:505
3827#, python-format
3828msgid "(%(filesize_unit)s/s)"
3829msgstr "(%(filesize_unit)s/сек)"
3830
3831#: ../src/filetransfers_window.py:544 ../src/filetransfers_window.py:547
3832msgid "Invalid File"
3833msgstr "Невалиден файл"
3834
3835#: ../src/filetransfers_window.py:544
3836msgid "File: "
3837msgstr "Файл: "
3838
3839#: ../src/filetransfers_window.py:548
3840msgid "It is not possible to send empty files"
3841msgstr "Не е възможно да бъдат изпращани празни файлове"
3842
3843#: ../src/filetransfers_window.py:568 ../src/tooltips.py:563
3844msgid "Name: "
3845msgstr "Име: "
3846
3847#: ../src/filetransfers_window.py:570 ../src/tooltips.py:567
3848msgid "Sender: "
3849msgstr "Изпращач: "
3850
3851#: ../src/filetransfers_window.py:758
3852msgid "Pause"
3853msgstr "Пауза"
3854
3855#: ../src/gajim.py:47
3856#, python-format
3857msgid "%s is not a valid loglevel"
3858msgstr "%s не е валидно ниво за дневник"
3859
3860#: ../src/gajim.py:122
3861msgid "Gajim needs X server to run. Quiting..."
3862msgstr "Необходим е X сървър. Спиране на програмата..."
3863
3864#: ../src/gajim.py:126
3865msgid "Gajim needs PyGTK 2.8 or above"
3866msgstr "Gajim изисква PyGTK 2.8 или по-нова версия"
3867
3868#: ../src/gajim.py:127
3869msgid "Gajim needs PyGTK 2.8 or above to run. Quiting..."
3870msgstr "Gajim изисква PyGTK 2.8 или по-нова версия. Спиране на програмата..."
3871
3872#: ../src/gajim.py:129
3873msgid "Gajim needs GTK 2.8 or above"
3874msgstr "Gajim изисква GTK 2.8 или по-нова версия"
3875
3876#: ../src/gajim.py:130
3877msgid "Gajim needs GTK 2.8 or above to run. Quiting..."
3878msgstr "Gajim изисква GTK 2.8 или по-нова версия. Спиране на програмата..."
3879
3880#: ../src/gajim.py:135
3881msgid "GTK+ runtime is missing libglade support"
3882msgstr "Липсва поддръжка на libglade за библиотеката GTK+"
3883
3884#: ../src/gajim.py:137
3885#, python-format
3886msgid ""
3887"Please remove your current GTK+ runtime and install the latest stable "
3888"version from %s"
3889msgstr ""
3890"Премахнете текущата версия на библиотеката GTK+ и инсталирайте последната "
3891"стабилна от %s"
3892
3893#: ../src/gajim.py:139
3894msgid ""
3895"Please make sure that GTK+ and PyGTK have libglade support in your system."
3896msgstr ""
3897"Уверете се, че версиите на GTK+ и PyGTK на системата ви имат поддръжка за "
3898"libglade."
3899
3900#: ../src/gajim.py:144
3901msgid "Gajim needs PySQLite2 to run"
3902msgstr "Gajim изисква PySQLite2"
3903
3904#: ../src/gajim.py:152
3905msgid "Gajim needs pywin32 to run"
3906msgstr "Gajim изисква pywin32"
3907
3908#: ../src/gajim.py:153
3909#, python-format
3910msgid ""
3911"Please make sure that Pywin32 is installed on your system. You can get it at "
3912"%s"
3913msgstr ""
3914"Уверете се, че Pywin32 е инсталиран на системата. Може да го изтеглите от %s"
3915
3916#. set the icon to all newly opened wind
3917#: ../src/gajim.py:296
3918msgid "Gajim is already running"
3919msgstr "Gajim вече е стартиран"
3920
3921#: ../src/gajim.py:297
3922msgid ""
3923"Another instance of Gajim seems to be running\n"
3924"Run anyway?"
3925msgstr ""
3926"Изглежда вече е стартирана друга инстанция на Gajim\n"
3927"Продължаване въпреки това?"
3928
3929#: ../src/gajim.py:403
3930#, python-format
3931msgid "HTTP (%s) Authorization for %s (id: %s)"
3932msgstr "HTTP (%s) упълномощаване за „%s“ (id: %s)"
3933
3934#: ../src/gajim.py:404
3935msgid "Do you accept this request?"
3936msgstr "Приемате ли това запитване?"
3937
3938#: ../src/gajim.py:450 ../src/notify.py:435
3939msgid "Connection Failed"
3940msgstr "Неуспех при свързването"
3941
3942#: ../src/gajim.py:767
3943#, python-format
3944msgid "Subject: %s"
3945msgstr "Тема: %s"
3946
3947#. ('MSGNOTSENT', account, (jid, ierror_msg, msg, time))
3948#: ../src/gajim.py:812 ../src/gajim.py:825
3949#, python-format
3950msgid "error while sending %s ( %s )"
3951msgstr "грешка при изпращане на %s ( %s )"
3952
3953#: ../src/gajim.py:858
3954msgid "Authorization accepted"
3955msgstr "Упълномощаването е прието"
3956
3957#: ../src/gajim.py:859
3958#, python-format
3959msgid "The contact \"%s\" has authorized you to see his or her status."
3960msgstr "Контактът „%s“ ви упълномощи да виждате състоянието му."
3961
3962#: ../src/gajim.py:867
3963#, python-format
3964msgid "Contact \"%s\" removed subscription from you"
3965msgstr "Контактът „%s“ премахна записването за вас"
3966
3967#: ../src/gajim.py:868
3968msgid "You will always see him or her as offline."
3969msgstr "Винаги ще го виждате като изключен."
3970
3971#: ../src/gajim.py:911
3972#, python-format
3973msgid "Contact with \"%s\" cannot be established"
3974msgstr "Неуспех при установяването на контакт с „%s“"
3975
3976#: ../src/gajim.py:912 ../src/common/connection.py:417
3977msgid "Check your connection or try again later."
3978msgstr "Проверете връзката или опитайте отново по-късно."
3979
3980#: ../src/gajim.py:1061 ../src/roster_window.py:1218
3981#, python-format
3982msgid "%s is now %s (%s)"
3983msgstr "%s вече е %s (%s)"
3984
3985#. No status message
3986#: ../src/gajim.py:1064 ../src/groupchat_control.py:944
3987#: ../src/roster_window.py:1221
3988#, python-format
3989msgid "%s is now %s"
3990msgstr "%s сега е %s"
3991
3992#: ../src/gajim.py:1161
3993msgid "Your passphrase is incorrect"
3994msgstr "Паролата е грешна"
3995
3996#: ../src/gajim.py:1162
3997msgid "You are currently connected without your OpenPGP key."
3998msgstr "В момента сте свързани без OpenPGP ключ."
3999
4000#: ../src/gajim.py:1265
4001#, python-format
4002msgid "New mail on %(gmail_mail_address)s"
4003msgstr "Ново писмо за %(gmail_mail_address)s"
4004
4005#: ../src/gajim.py:1267
4006#, python-format
4007msgid "You have %d new mail conversation"
4008msgid_plural "You have %d new mail conversations"
4009msgstr[0] "Имате %d ново писмо"
4010msgstr[1] "Имате %d нови писма"
4011
4012#. FIXME: emulate Gtalk client popups. find out what they parse and how
4013#. they decide what to show
4014#. each message has a 'From', 'Subject' and 'Snippet' field
4015#: ../src/gajim.py:1276
4016#, python-format
4017msgid ""
4018"\n"
4019"From: %(from_address)s"
4020msgstr ""
4021"\n"
4022"От: %(from_address)s"
4023
4024#: ../src/gajim.py:1432
4025#, python-format
4026msgid "%s wants to send you a file."
4027msgstr "%s иска да ви изпрати файл."
4028
4029#: ../src/gajim.py:1497
4030#, python-format
4031msgid "You successfully received %(filename)s from %(name)s."
4032msgstr "Успешно получихте %(filename)s от %(name)s."
4033
4034#. ft stopped
4035#: ../src/gajim.py:1501
4036#, python-format
4037msgid "File transfer of %(filename)s from %(name)s stopped."
4038msgstr "Файловият трансфер на %(filename)s от %(name)s прекъсна."
4039
4040#: ../src/gajim.py:1514
4041#, python-format
4042msgid "You successfully sent %(filename)s to %(name)s."
4043msgstr "Успешно изпратихте %(filename)s на %(name)s."
4044
4045#. ft stopped
4046#: ../src/gajim.py:1518
4047#, python-format
4048msgid "File transfer of %(filename)s to %(name)s stopped."
4049msgstr "Файловият трансфер на %(filename)s до %(name)s прекъсна."
4050
4051#: ../src/gajim.py:1631
4052msgid "Username Conflict"
4053msgstr "Конфликт с имената на потребители"
4054
4055#: ../src/gajim.py:1632
4056msgid "Please type a new username for your local account"
4057msgstr "Укажете ново потребителско име за локалния ви акаунт"
4058
4059#. it is good to notify the user
4060#. in case he or she cannot see the output of the console
4061#: ../src/gajim.py:1972
4062msgid "Could not save your settings and preferences"
4063msgstr "Неуспех при запазването на настройките"
4064
4065#: ../src/gajim.py:2170
4066msgid "Network Manager support not available"
4067msgstr "Няма поддръжка за NetworkManager"
4068
4069#: ../src/gajim.py:2249
4070msgid "Session Management support not available (missing gnome.ui module)"
4071msgstr "Липсва поддръжка за управление на сесиите (модул gnome.ui)"
4072
4073#: ../src/gajim-remote.py:65
4074msgid "Shows a help on specific command"
4075msgstr "Показва помощ за специфична команда"
4076
4077#. User gets help for the command, specified by this parameter
4078#: ../src/gajim-remote.py:68
4079msgid "command"
4080msgstr "команда"
4081
4082#: ../src/gajim-remote.py:69
4083msgid "show help on command"
4084msgstr "показване на помощ за команда"
4085
4086#: ../src/gajim-remote.py:73
4087msgid "Shows or hides the roster window"
4088msgstr "Показва или скрива списъка"
4089
4090#: ../src/gajim-remote.py:77
4091msgid "Pops up a window with the next pending event"
4092msgstr "Показва следващото чакащо събитие в изскачащ прозорец"
4093
4094#: ../src/gajim-remote.py:81
4095msgid ""
4096"Prints a list of all contacts in the roster. Each contact appears on a "
4097"separate line"
4098msgstr ""
4099"Показване на списък с всички контакти. Всеки контакт се появява на отделен "
4100"ред"
4101
4102#: ../src/gajim-remote.py:84 ../src/gajim-remote.py:99
4103#: ../src/gajim-remote.py:109 ../src/gajim-remote.py:122
4104#: ../src/gajim-remote.py:136 ../src/gajim-remote.py:157
4105#: ../src/gajim-remote.py:187 ../src/gajim-remote.py:196
4106#: ../src/gajim-remote.py:203 ../src/gajim-remote.py:210
4107#: ../src/gajim-remote.py:221 ../src/gajim-remote.py:237
4108#: ../src/gajim-remote.py:246
4109msgid "account"
4110msgstr "акаунт"
4111
4112#: ../src/gajim-remote.py:84
4113msgid "show only contacts of the given account"
4114msgstr "показва само контактите на дадения акаунт"
4115
4116#: ../src/gajim-remote.py:90
4117msgid "Prints a list of registered accounts"
4118msgstr "Показване на списък с регистрираните акаунти"
4119
4120#: ../src/gajim-remote.py:94
4121msgid "Changes the status of account or accounts"
4122msgstr "Промяна на състоянието на акаунта или акаунтите"
4123
4124#. offline, online, chat, away, xa, dnd, invisible should not be translated
4125#: ../src/gajim-remote.py:97
4126msgid "status"
4127msgstr "състояние"
4128
4129#: ../src/gajim-remote.py:97
4130msgid "one of: offline, online, chat, away, xa, dnd, invisible "
4131msgstr ""
4132"едно от: offline (изключен), online (на линия), chat (свободен за разговор), "
4133"away (отсъствам), xa (не съм на разположение), dnd (зает), invisible "
4134"(невидим)"
4135
4136#: ../src/gajim-remote.py:98 ../src/gajim-remote.py:119
4137#: ../src/gajim-remote.py:133
4138msgid "message"
4139msgstr "съобщение"
4140
4141#: ../src/gajim-remote.py:98
4142msgid "status message"
4143msgstr "съобщение за състояние"
4144
4145#: ../src/gajim-remote.py:99
4146msgid ""
4147"change status of account \"account\". If not specified, try to change status "
4148"of all accounts that have \"sync with global status\" option set"
4149msgstr ""
4150"променя състоянието на акаунта. Ако не е указано се прави опит за смяна на "
4151"състоянието на всички акаунти, които имат настроена опция „синхронизиране с "
4152"общото състояние“"
4153
4154#: ../src/gajim-remote.py:105
4155msgid "Shows the chat dialog so that you can send messages to a contact"
4156msgstr ""
4157"Показване на диалогов прозорец за разговор, за да може да се изпрати "
4158"съобщение до контакта"
4159
4160#: ../src/gajim-remote.py:107
4161msgid "JID of the contact that you want to chat with"
4162msgstr "JID на контакта, с който искате да разговаряте"
4163
4164#: ../src/gajim-remote.py:109 ../src/gajim-remote.py:187
4165msgid "if specified, contact is taken from the contact list of this account"
4166msgstr "ако е указано, контактът се взима от списъка с контакти на този акаунт"
4167
4168#: ../src/gajim-remote.py:114
4169msgid ""
4170"Sends new chat message to a contact in the roster. Both OpenPGP key and "
4171"account are optional. If you want to set only 'account', without 'OpenPGP "
4172"key', just set 'OpenPGP key' to ''."
4173msgstr ""
4174"Изпращане на ново съобщение до контакт от списъка. Опциите „account“ и "
4175"„OpenPGP key“ са по избор. Ако искате да настроите само „account“ без "
4176"“OpenPGP key“, настройте „OpenPGP key“ на „“."
4177
4178#: ../src/gajim-remote.py:118 ../src/gajim-remote.py:131
4179msgid "JID of the contact that will receive the message"
4180msgstr "JID на контакта, който ще получи съобщението"
4181
4182#: ../src/gajim-remote.py:119 ../src/gajim-remote.py:133
4183msgid "message contents"
4184msgstr "текст на съобщението"
4185
4186#: ../src/gajim-remote.py:120 ../src/gajim-remote.py:134
4187msgid "pgp key"
4188msgstr "OpenPGP ключ"
4189
4190#: ../src/gajim-remote.py:120 ../src/gajim-remote.py:134
4191msgid "if specified, the message will be encrypted using this public key"
4192msgstr ""
4193"ако е указано, съобщението ще се шифрира, използвайки този публичен ключ"
4194
4195#: ../src/gajim-remote.py:122 ../src/gajim-remote.py:136
4196msgid "if specified, the message will be sent using this account"
4197msgstr "ако е указано, съобщението ще бъде изпратено от този акаунт"
4198
4199#: ../src/gajim-remote.py:127
4200msgid ""
4201"Sends new single message to a contact in the roster. Both OpenPGP key and "
4202"account are optional. If you want to set only 'account', without 'OpenPGP "
4203"key', just set 'OpenPGP key' to ''."
4204msgstr ""
4205"Изпращане на ново съобщение до контакт от списъка. Опциите „account“ и "
4206"„OpenPGP key“ са по избор. Ако искате да настроите само „account“ без "
4207"“OpenPGP key“, настройте „OpenPGP key“ на „“."
4208
4209#: ../src/gajim-remote.py:132
4210msgid "subject"
4211msgstr "тема"
4212
4213#: ../src/gajim-remote.py:132
4214msgid "message subject"
4215msgstr "тема на съобщението"
4216
4217#: ../src/gajim-remote.py:141
4218msgid "Gets detailed info on a contact"
4219msgstr "Получаване на подробна информация за контакта"
4220
4221#: ../src/gajim-remote.py:143 ../src/gajim-remote.py:156
4222#: ../src/gajim-remote.py:186 ../src/gajim-remote.py:195
4223msgid "JID of the contact"
4224msgstr "JID на контакта"
4225
4226#: ../src/gajim-remote.py:147
4227msgid "Gets detailed info on a account"
4228msgstr "Получаване на подробна информация за акаунта"
4229
4230#: ../src/gajim-remote.py:149
4231msgid "Name of the account"
4232msgstr "Име на акаунта"
4233
4234#: ../src/gajim-remote.py:153
4235msgid "Sends file to a contact"
4236msgstr "Изпращане на файл до контакт"
4237
4238#: ../src/gajim-remote.py:155
4239msgid "file"
4240msgstr "файл"
4241
4242#: ../src/gajim-remote.py:155
4243msgid "File path"
4244msgstr "Път до файл"
4245
4246#: ../src/gajim-remote.py:157
4247msgid "if specified, file will be sent using this account"
4248msgstr "ако е указано, файлът бъде изпратен от този акаунт"
4249
4250#: ../src/gajim-remote.py:162
4251msgid "Lists all preferences and their values"
4252msgstr "Показва всички настройки и техните стойности"
4253
4254#: ../src/gajim-remote.py:166
4255msgid "Sets value of 'key' to 'value'."
4256msgstr "Настройва стойността на „ключ“ на „стойност“."
4257
4258#: ../src/gajim-remote.py:168
4259msgid "key=value"
4260msgstr "ключ=стойност"
4261
4262#: ../src/gajim-remote.py:168
4263msgid "'key' is the name of the preference, 'value' is the value to set it to"
4264msgstr ""
4265"„ключ“ е името на настройката, „стойност“ е стойността, която се задава"
4266
4267#: ../src/gajim-remote.py:173
4268msgid "Deletes a preference item"
4269msgstr "Изтрива обект от настройките"
4270
4271#: ../src/gajim-remote.py:175
4272msgid "key"
4273msgstr "ключ"
4274
4275#: ../src/gajim-remote.py:175
4276msgid "name of the preference to be deleted"
4277msgstr "име на настройката за изтриване"
4278
4279#: ../src/gajim-remote.py:179
4280msgid "Writes the current state of Gajim preferences to the .config file"
4281msgstr "Запазва текущото състояние на настройките във файла .config"
4282
4283#: ../src/gajim-remote.py:184
4284msgid "Removes contact from roster"
4285msgstr "Премахване на контакт от списъка"
4286
4287#: ../src/gajim-remote.py:193
4288msgid "Adds contact to roster"
4289msgstr "Добавяне на контакт към списъка"
4290
4291#: ../src/gajim-remote.py:195
4292msgid "jid"
4293msgstr "JID"
4294
4295#: ../src/gajim-remote.py:196
4296msgid "Adds new contact to this account"
4297msgstr "Добавяне на нов контакт към този акаунт"
4298
4299#: ../src/gajim-remote.py:201
4300msgid "Returns current status (the global one unless account is specified)"
4301msgstr "Връща текущото състояние (общото, в случай, че не е указан акаунт)"
4302
4303#: ../src/gajim-remote.py:208
4304msgid ""
4305"Returns current status message(the global one unless account is specified)"
4306msgstr ""
4307"Връща текущото съобщение за състояние (общото, в случай, че не е указан "
4308"акаунт)"
4309
4310#: ../src/gajim-remote.py:215
4311msgid "Returns number of unread messages"
4312msgstr "Връща броя непрочетени съобщения"
4313
4314#: ../src/gajim-remote.py:219
4315msgid "Opens 'Start Chat' dialog"
4316msgstr "Отваря прозореца „Започване на разговор“"
4317
4318#: ../src/gajim-remote.py:221
4319msgid "Starts chat, using this account"
4320msgstr "Започване на разговор, като се използва този акаунт"
4321
4322#: ../src/gajim-remote.py:225
4323msgid "Sends custom XML"
4324msgstr "Изпраща указан XML"
4325
4326#: ../src/gajim-remote.py:227
4327msgid "XML to send"
4328msgstr "XML за изпращане"
4329
4330#: ../src/gajim-remote.py:228
4331msgid ""
4332"Account in which the xml will be sent; if not specified, xml will be sent to "
4333"all accounts"
4334msgstr ""
4335"Акаунт, до който да се изпраща XML; ако не е указан, ще се изпрати до всички "
4336"акаунти"
4337
4338#: ../src/gajim-remote.py:234
4339msgid "Handle a xmpp:/ uri"
4340msgstr "Обработка на адрес тип xmpp://"
4341
4342#: ../src/gajim-remote.py:236
4343msgid "uri"
4344msgstr "адрес"
4345
4346#: ../src/gajim-remote.py:241
4347msgid "Join a MUC room"
4348msgstr "Влизане в стая"
4349
4350#: ../src/gajim-remote.py:243
4351msgid "room"
4352msgstr "стая"
4353
4354#: ../src/gajim-remote.py:244
4355msgid "nick"
4356msgstr "псевдоним"
4357
4358#: ../src/gajim-remote.py:245
4359msgid "password"
4360msgstr "парола"
4361
4362#: ../src/gajim-remote.py:268
4363msgid "Missing argument \"contact_jid\""
4364msgstr "Липсващ аргумент „contact_jid“"
4365
4366#: ../src/gajim-remote.py:287
4367#, python-format
4368msgid ""
4369"'%s' is not in your roster.\n"
4370"Please specify account for sending the message."
4371msgstr ""
4372"„%s“ не е в списъка ви.\n"
4373"Укажете акаунт за изпращането на това съобщение."
4374
4375#: ../src/gajim-remote.py:290
4376msgid "You have no active account"
4377msgstr "Нямате активен акаунт"
4378
4379#: ../src/gajim-remote.py:354
4380#, python-format
4381msgid ""
4382"Usage: %s %s %s \n"
4383"\t %s"
4384msgstr ""
4385"Употреба: %s %s %s \n"
4386"\t %s"
4387
4388#: ../src/gajim-remote.py:357
4389msgid "Arguments:"
4390msgstr "Аргументи:"
4391
4392#: ../src/gajim-remote.py:361
4393#, python-format
4394msgid "%s not found"
4395msgstr "%s не е намерен"
4396
4397#: ../src/gajim-remote.py:365
4398#, python-format
4399msgid ""
4400"Usage: %s command [arguments]\n"
4401"Command is one of:\n"
4402msgstr ""
4403"Употреба: %s команда [аргументи]\n"
4404"Командата е една от:\n"
4405
4406#: ../src/gajim-remote.py:438
4407#, python-format
4408msgid ""
4409"Too many arguments. \n"
4410"Type \"%s help %s\" for more info"
4411msgstr ""
4412"Твърде много аргументи. \n"
4413"Напишете „%s help %s“ за повече информация"
4414
4415#: ../src/gajim-remote.py:442
4416#, python-format
4417msgid ""
4418"Argument \"%s\" is not specified. \n"
4419"Type \"%s help %s\" for more info"
4420msgstr ""
4421"Не е указан аргумент „%s“.\n"
4422"Напишете „%s help %s“ за повече информация"
4423
4424#: ../src/gajim-remote.py:460
4425msgid "Wrong uri"
4426msgstr "Грешен адрес"
4427
4428#: ../src/gajim_themes_window.py:60
4429msgid "Theme"
4430msgstr "Тема"
4431
4432#. don't confuse translators
4433#: ../src/gajim_themes_window.py:155
4434msgid "theme name"
4435msgstr "име на тема"
4436
4437#: ../src/gajim_themes_window.py:172
4438msgid "You cannot delete your current theme"
4439msgstr "Не може да изтриете текущата тема"
4440
4441#: ../src/gajim_themes_window.py:173
4442msgid "Please first choose another for your current theme."
4443msgstr "Първо изберете друга като текуща тема."
4444
4445#: ../src/groupchat_control.py:106
4446msgid "Private Chat"
4447msgstr "Личен разговор"
4448
4449#: ../src/groupchat_control.py:106
4450msgid "Private Chats"
4451msgstr "Лични разговори"
4452
4453#: ../src/groupchat_control.py:123
4454msgid "Sending private message failed"
4455msgstr "Неуспех при изпращането на лично съобщение"
4456
4457#. in second %s code replaces with nickname
4458#: ../src/groupchat_control.py:125
4459#, python-format
4460msgid "You are no longer in group chat \"%s\" or \"%s\" has left."
4461msgstr "Вече не сте в стая „%s“ или „%s“ е напуснал(а)."
4462
4463#: ../src/groupchat_control.py:144
4464msgid "Group Chat"
4465msgstr "Стая"
4466
4467#: ../src/groupchat_control.py:144
4468msgid "Group Chats"
4469msgstr "Стаи"
4470
4471#: ../src/groupchat_control.py:318
4472msgid "Insert Nickname"
4473msgstr "Въведете псевдоним"
4474
4475#. do not print 'kicked by None'
4476#: ../src/groupchat_control.py:829
4477#, python-format
4478msgid "%(nick)s has been kicked: %(reason)s"
4479msgstr "%(nick)s беше изритан: %(reason)s"
4480
4481#: ../src/groupchat_control.py:833
4482#, python-format
4483msgid "%(nick)s has been kicked by %(who)s: %(reason)s"
4484msgstr "%(nick)s беше изритан от %(who)s: %(reason)s"
4485
4486#. do not print 'banned by None'
4487#: ../src/groupchat_control.py:840
4488#, python-format
4489msgid "%(nick)s has been banned: %(reason)s"
4490msgstr "%(nick)s беше отлъчен: %(reason)s"
4491
4492#: ../src/groupchat_control.py:844
4493#, python-format
4494msgid "%(nick)s has been banned by %(who)s: %(reason)s"
4495msgstr "%(nick)s беше отлъчен от %(who)s: %(reason)s"
4496
4497#: ../src/groupchat_control.py:852
4498#, python-format
4499msgid "You are now known as %s"
4500msgstr "Вече сте познати като %s"
4501
4502#: ../src/groupchat_control.py:854
4503#, python-format
4504msgid "%s is now known as %s"
4505msgstr "%s вече е познат като %s"
4506
4507#: ../src/groupchat_control.py:937
4508#, python-format
4509msgid "%s has left"
4510msgstr "%s напусна"
4511
4512#: ../src/groupchat_control.py:942
4513#, python-format
4514msgid "%s has joined the group chat"
4515msgstr "%s влезе в стаята"
4516
4517#: ../src/groupchat_control.py:1063 ../src/groupchat_control.py:1081
4518#: ../src/groupchat_control.py:1174 ../src/groupchat_control.py:1191
4519#, python-format
4520msgid "Nickname not found: %s"
4521msgstr "Псевдонимът не е намерен: %s"
4522
4523#: ../src/groupchat_control.py:1097
4524msgid "This group chat has no subject"
4525msgstr "Тази стая няма тема"
4526
4527#: ../src/groupchat_control.py:1110
4528#, python-format
4529msgid "Invited %(contact_jid)s to %(room_jid)s."
4530msgstr "%(contact_jid)s е поканен в %(room_jid)s."
4531
4532#. %s is something the user wrote but it is not a jid so we inform
4533#: ../src/groupchat_control.py:1117 ../src/groupchat_control.py:1145
4534#, python-format
4535msgid "%s does not appear to be a valid JID"
4536msgstr "„%s“ изглежда не е валиден JID"
4537
4538#: ../src/groupchat_control.py:1228
4539#, python-format
4540msgid "No such command: /%s (if you want to send this, prefix it with /say)"
4541msgstr ""
4542"Няма такава команда: /%s (ако искате да изпратите това, сложете представка /"
4543"say)"
4544
4545#: ../src/groupchat_control.py:1251
4546#, python-format
4547msgid "Commands: %s"
4548msgstr "Команди: %s"
4549
4550#: ../src/groupchat_control.py:1253
4551#, python-format
4552msgid ""
4553"Usage: /%s <nickname|JID> [reason], bans the JID from the group chat. The "
4554"nickname of an occupant may be substituted, but not if it contains \"@\". If "
4555"the JID is currently in the group chat, he/she/it will also be kicked. Does "
4556"NOT support spaces in nickname."
4557msgstr ""
4558"Употреба: /%s <псевдоним|JID> [причина], отлъчва контакта от стаята. "
4559"Псевдонимът може да се замества, но не и ако съдържа „@“. Ако контактът е в "
4560"стаята, той също ще бъде изритан. Не се поддържат интервали в псевдонима."
4561
4562#: ../src/groupchat_control.py:1260
4563#, python-format
4564msgid ""
4565"Usage: /%s <nickname>, opens a private chat window with the specified "
4566"occupant."
4567msgstr ""
4568"Употреба: /%s <псевдоним>, отваря прозорец за лично съобщение със съответния "
4569"участник."
4570
4571#: ../src/groupchat_control.py:1264
4572#, python-format
4573msgid "Usage: /%s, clears the text window."
4574msgstr "Употреба: /%s, изчиства текстовия прозорец."
4575
4576#: ../src/groupchat_control.py:1266
4577#, python-format
4578msgid ""
4579"Usage: /%s [reason], closes the current window or tab, displaying reason if "
4580"specified."
4581msgstr ""
4582"Употреба: /%s [причина], затваря текущия прозорец или подпрозорец и показва "
4583"причина, ако е указана."
4584
4585#: ../src/groupchat_control.py:1269
4586#, python-format
4587msgid "Usage: /%s, hide the chat buttons."
4588msgstr "Употреба: /%s, скрива бутоните за разговор."
4589
4590#: ../src/groupchat_control.py:1272
4591#, python-format
4592msgid ""
4593"Usage: /%s <JID> [reason], invites JID to the current group chat, optionally "
4594"providing a reason."
4595msgstr ""
4596"Употреба: /%s <JID> [причина], кани JID в текущата стая, причината е по "
4597"избор."
4598
4599#: ../src/groupchat_control.py:1276
4600#, python-format
4601msgid ""
4602"Usage: /%s <room>@<server>[/nickname], offers to join room@server optionally "
4603"using specified nickname."
4604msgstr ""
4605"Употреба: /%s <стая>@<сървър>[/псевдоним], предлага влизане в стая@сървър, "
4606"използването на указания псевдоним е по избор."
4607
4608#: ../src/groupchat_control.py:1280
4609#, python-format
4610msgid ""
4611"Usage: /%s <nickname> [reason], removes the occupant specified by nickname "
4612"from the group chat and optionally displays a reason. Does NOT support "
4613"spaces in nickname."
4614msgstr ""
4615"Употреба: /%s <псевдоним> [причина], премахва указания с псевдоним участник "
4616"от стаята и евентуално показва причина. Не се поддържат интервали в "
4617"псевдонима."
4618
4619#: ../src/groupchat_control.py:1285
4620#, python-format
4621msgid ""
4622"Usage: /%s <action>, sends action to the current group chat. Use third "
4623"person. (e.g. /%s explodes.)"
4624msgstr ""
4625"Употреба: /%s <действие>, изпраща действие до текущата стая. Използва се "
4626"трето лице (т.е. „/%s експлодира“)."
4627
4628#: ../src/groupchat_control.py:1289
4629#, python-format
4630msgid ""
4631"Usage: /%s <nickname> [message], opens a private message window and sends "
4632"message to the occupant specified by nickname."
4633msgstr ""
4634"Употреба: /%s <псевдоним> [съобщение], отваря прозорец за лично съобщение и "
4635"изпраща съобщение до участника, указан с псевдонима."
4636
4637#: ../src/groupchat_control.py:1294
4638#, python-format
4639msgid "Usage: /%s <nickname>, changes your nickname in current group chat."
4640msgstr "Употреба: /%s <псевдоним>, сменя псевдонима ви в текущата стая."
4641
4642#: ../src/groupchat_control.py:1298
4643#, python-format
4644msgid "Usage: /%s , display the names of group chat occupants."
4645msgstr "Употреба: /%s, показва имената на участниците в стаята."
4646
4647#: ../src/groupchat_control.py:1302
4648#, python-format
4649msgid "Usage: /%s [topic], displays or updates the current group chat topic."
4650msgstr "Употреба: /%s [тема], показва или актуализира текущата тема на стаята."
4651
4652#: ../src/groupchat_control.py:1305
4653#, python-format
4654msgid ""
4655"Usage: /%s <message>, sends a message without looking for other commands."
4656msgstr ""
4657"Употреба: /%s <съобщение>, изпраща съобщение без да се имат предвид други "
4658"команди."
4659
4660#: ../src/groupchat_control.py:1308
4661#, python-format
4662msgid "No help info for /%s"
4663msgstr "Няма помощна информация за /%s"
4664
4665#: ../src/groupchat_control.py:1359
4666#, python-format
4667msgid "Are you sure you want to leave group chat \"%s\"?"
4668msgstr "Сигурни ли сте, че искате да напуснете стаята „%s“?"
4669
4670#: ../src/groupchat_control.py:1361
4671msgid ""
4672"If you close this window, you will be disconnected from this group chat."
4673msgstr "Ако затворите този прозорец, връзката със стаята ще бъде прекъсната."
4674
4675#: ../src/groupchat_control.py:1365 ../src/roster_window.py:4036
4676msgid "Do _not ask me again"
4677msgstr "Да _не се задава този въпрос отново"
4678
4679#: ../src/groupchat_control.py:1399
4680msgid "Changing Subject"
4681msgstr "Промяна на темата"
4682
4683#: ../src/groupchat_control.py:1400
4684msgid "Please specify the new subject:"
4685msgstr "Въведете новата тема:"
4686
4687#: ../src/groupchat_control.py:1409
4688msgid "Changing Nickname"
4689msgstr "Промяна на псевдонима"
4690
4691#: ../src/groupchat_control.py:1410
4692msgid "Please specify the new nickname you want to use:"
4693msgstr "Въведете новия псевдоним, който искате да използвате:"
4694
4695#: ../src/groupchat_control.py:1435
4696msgid "Bookmark already set"
4697msgstr "Отметката вече е установена"
4698
4699#: ../src/groupchat_control.py:1436
4700#, python-format
4701msgid "Group Chat \"%s\" is already in your bookmarks."
4702msgstr "Стаята „%s“ вече присъства в отметките."
4703
4704#: ../src/groupchat_control.py:1445
4705msgid "Bookmark has been added successfully"
4706msgstr "Отметката беше добавена успешно"
4707
4708#: ../src/groupchat_control.py:1446
4709msgid "You can manage your bookmarks via Actions menu in your roster."
4710msgstr "Може да организирате отметките чрез менюто „Действия“."
4711
4712#. ask for reason
4713#: ../src/groupchat_control.py:1574
4714#, python-format
4715msgid "Kicking %s"
4716msgstr "Изритване на %s"
4717
4718#: ../src/groupchat_control.py:1575 ../src/groupchat_control.py:1858
4719msgid "You may specify a reason below:"
4720msgstr "Може да уточните причина по-долу:"
4721
4722#. ask for reason
4723#: ../src/groupchat_control.py:1857
4724#, python-format
4725msgid "Banning %s"
4726msgstr "Отлъчване на %s"
4727
4728#: ../src/gtkexcepthook.py:41
4729msgid "A programming error has been detected"
4730msgstr "Беше открита програмна грешка"
4731
4732#: ../src/gtkexcepthook.py:42
4733msgid ""
4734"It probably is not fatal, but should be reported to the developers "
4735"nonetheless."
4736msgstr ""
4737"Вероятно не е фатална, но би трябвало да се докладва на разработчиците."
4738
4739#: ../src/gtkexcepthook.py:48
4740msgid "_Report Bug"
4741msgstr "_Докладване на грешка"
4742
4743#: ../src/gtkexcepthook.py:71
4744msgid "Details"
4745msgstr "Подробности"
4746
4747#. we talk about file
4748#: ../src/gtkgui_helpers.py:156 ../src/gtkgui_helpers.py:171
4749#, python-format
4750msgid "Error: cannot open %s for reading"
4751msgstr "Грешка: %s не може да бъде отворен за четене"
4752
4753#: ../src/gtkgui_helpers.py:336
4754msgid "Error reading file:"
4755msgstr "Грешка при четене на файл:"
4756
4757#: ../src/gtkgui_helpers.py:339
4758msgid "Error parsing file:"
4759msgstr "Грешка при анализиране на файл:"
4760
4761#. do not traceback (could be a permission problem)
4762#. we talk about a file here
4763#: ../src/gtkgui_helpers.py:376
4764#, python-format
4765msgid "Could not write to %s. Session Management support will not work"
4766msgstr ""
4767"Неуспех при запис на %s. Поддръжката за управление на сесиите няма да работи"
4768
4769#. xmpp: is currently handled by another program, so ask the user
4770#: ../src/gtkgui_helpers.py:691
4771msgid "Gajim is not the default Jabber client"
4772msgstr "Gajim не е стандартния Джабър клиент"
4773
4774#: ../src/gtkgui_helpers.py:692
4775msgid "Would you like to make Gajim the default Jabber client?"
4776msgstr "Искате ли Gajim да бъде стандартния Джабър клиент?"
4777
4778#: ../src/gtkgui_helpers.py:693
4779msgid "Always check to see if Gajim is the default Jabber client on startup"
4780msgstr ""
4781"Винаги да се проверява дали Gajim е стандартния Джабър клиент при всяко "
4782"стартиране"
4783
4784#: ../src/gtkgui_helpers.py:792
4785msgid "Extension not supported"
4786msgstr "Разширението не се поддържа"
4787
4788#: ../src/gtkgui_helpers.py:793
4789#, python-format
4790msgid "Image cannot be saved in %(type)s format. Save as %(new_filename)s?"
4791msgstr ""
4792"Изображението не може да бъде запазено във формат %(type)s. Запазване като %"
4793"(new_filename)s?"
4794
4795#: ../src/gtkgui_helpers.py:802
4796msgid "Save Image as..."
4797msgstr "Запазване на изображението като..."
4798
4799#: ../src/history_manager.py:65
4800msgid "Cannot find history logs database"
4801msgstr "Неуспех при откриването на базата от данни за разговорите"
4802
4803#. holds jid
4804#: ../src/history_manager.py:108
4805msgid "Contacts"
4806msgstr "Контакти"
4807
4808#. holds time
4809#: ../src/history_manager.py:121 ../src/history_manager.py:161
4810#: ../src/history_window.py:86
4811msgid "Date"
4812msgstr "Дата"
4813
4814#. holds nickname
4815#: ../src/history_manager.py:127 ../src/history_manager.py:179
4816msgid "Nickname"
4817msgstr "Псевдоним"
4818
4819#. holds message
4820#: ../src/history_manager.py:135 ../src/history_manager.py:167
4821#: ../src/history_window.py:94
4822msgid "Message"
4823msgstr "Съобщение"
4824
4825#: ../src/history_manager.py:187
4826msgid ""
4827"Do you want to clean up the database? (STRONGLY NOT RECOMMENDED IF GAJIM IS "
4828"RUNNING)"
4829msgstr ""
4830"Искате ли да изчистите базата от данни? (ИЗОБЩО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА АКО GAJIM Е "
4831"СТАРТИРАН)"
4832
4833#: ../src/history_manager.py:189
4834msgid ""
4835"Normally allocated database size will not be freed, it will just become "
4836"reusable. If you really want to reduce database filesize, click YES, else "
4837"click NO.\n"
4838"\n"
4839"In case you click YES, please wait..."
4840msgstr ""
4841"Разпределеното пространство на базата от данни няма да бъде освободено, а ще "
4842"стане наново използваемо. Ако наистина искате да намалите файловия размер на "
4843"базата от данни, изберете „Да“; в противен случай изберете „Не“.\n"
4844"\n"
4845"В случай, че изберете „Да“, изчакайте..."
4846
4847#: ../src/history_manager.py:401
4848msgid "Exporting History Logs..."
4849msgstr "Изнасяне на записите на разговорите..."
4850
4851#: ../src/history_manager.py:476
4852#, python-format
4853msgid "%(who)s on %(time)s said: %(message)s\n"
4854msgstr "%(who)s каза в %(time)s: %(message)s\n"
4855
4856#: ../src/history_manager.py:514
4857msgid "Do you really want to delete logs of the selected contact?"
4858msgid_plural "Do you really want to delete logs of the selected contacts?"
4859msgstr[0] "Наистина ли искате да изтриете дневниците на избрания контакт?"
4860msgstr[1] "Наистина ли искате да изтриете дневниците на избраните контакти?"
4861
4862#: ../src/history_manager.py:518 ../src/history_manager.py:554
4863msgid "This is an irreversible operation."
4864msgstr "Това е необратима операция."
4865
4866#: ../src/history_manager.py:551
4867msgid "Do you really want to delete the selected message?"
4868msgid_plural "Do you really want to delete the selected messages?"
4869msgstr[0] "Наистина ли искате да изтриете избраното съобщение?"
4870msgstr[1] "Наистина ли искате да изтриете избраните съобщения?"
4871
4872#: ../src/history_window.py:103 ../src/history_window.py:105
4873#, python-format
4874msgid "Conversation History with %s"
4875msgstr "История на разговорите с %s"
4876
4877#: ../src/history_window.py:258
4878#, python-format
4879msgid "%(nick)s is now %(status)s: %(status_msg)s"
4880msgstr "%(nick)s вече е %(status)s: %(status_msg)s"
4881
4882#: ../src/history_window.py:262 ../src/notify.py:199
4883#, python-format
4884msgid "%(nick)s is now %(status)s"
4885msgstr "%(nick)s вече е %(status)s"
4886
4887#: ../src/history_window.py:268
4888#, python-format
4889msgid "Status is now: %(status)s: %(status_msg)s"
4890msgstr "Сегашното състояние е: %(status)s: %(status_msg)s"
4891
4892#: ../src/history_window.py:271
4893#, python-format
4894msgid "Status is now: %(status)s"
4895msgstr "Сегашното състояние е: %(status)s"
4896
4897#: ../src/message_window.py:273
4898msgid "Messages"
4899msgstr "Съобщения"
4900
4901#: ../src/message_window.py:274
4902#, python-format
4903msgid "%s - Gajim"
4904msgstr "%s - Gajim"
4905
4906#: ../src/notify.py:197
4907#, python-format
4908msgid "%(nick)s Changed Status"
4909msgstr "%(nick)s промени състоянието си"
4910
4911#: ../src/notify.py:207
4912#, python-format
4913msgid "%(nickname)s Signed In"
4914msgstr "%(nickname)s се включи"
4915
4916#: ../src/notify.py:215
4917#, python-format
4918msgid "%(nickname)s Signed Out"
4919msgstr "%(nickname)s се изключи"
4920
4921#: ../src/notify.py:227
4922#, python-format
4923msgid "New Single Message from %(nickname)s"
4924msgstr "Ново еднократно съобщение от %(nickname)s"
4925
4926#: ../src/notify.py:235
4927#, python-format
4928msgid "New Private Message from group chat %s"
4929msgstr "Ново лично съобщение от стая „%s“"
4930
4931#: ../src/notify.py:236
4932#, python-format
4933msgid "%(nickname)s: %(message)s"
4934msgstr "%(nickname)s: %(message)s"
4935
4936#: ../src/notify.py:242
4937#, python-format
4938msgid "New Message from %(nickname)s"
4939msgstr "Ново съобщение от %(nickname)s"
4940
4941#: ../src/profile_window.py:72
4942msgid "Retrieving profile..."
4943msgstr "Извличане на профила..."
4944
4945#: ../src/profile_window.py:107 ../src/profile_window.py:210
4946#: ../src/profile_window.py:219
4947msgid "Click to set your avatar"
4948msgstr "Натиснете, за да настроите аватара си"
4949
4950#. keep identation
4951#: ../src/profile_window.py:137
4952msgid "Could not load image"
4953msgstr "Неуспех при зареждането на изображението"
4954
4955#: ../src/profile_window.py:245
4956msgid "Information received"
4957msgstr "Получена информация"
4958
4959#: ../src/profile_window.py:314
4960msgid "Without a connection you can not publish your contact information."
4961msgstr "Трябва да сте свързани, за да публикувате визитката."
4962
4963#: ../src/profile_window.py:326
4964msgid "Sending profile..."
4965msgstr "Изпращане на профила..."
4966
4967#: ../src/profile_window.py:341
4968msgid "Information NOT published"
4969msgstr "Информацията НЕ Е публикувана"
4970
4971#: ../src/profile_window.py:348
4972msgid "vCard publication failed"
4973msgstr "Неуспех при публикуването на визитката"
4974
4975#: ../src/profile_window.py:349
4976msgid ""
4977"There was an error while publishing your personal information, try again "
4978"later."
4979msgstr ""
4980"Възникна грешка при публикуване на личните данни, опитайте отново по-късно."
4981
4982#: ../src/roster_window.py:171 ../src/roster_window.py:226
4983msgid "Merged accounts"
4984msgstr "Смесени акаунти"
4985
4986#: ../src/roster_window.py:344 ../src/common/helpers.py:43
4987msgid "Observers"
4988msgstr "Наблюдатели"
4989
4990#: ../src/roster_window.py:692 ../src/roster_window.py:3201
4991msgid "You cannot join a group chat while you are invisible"
4992msgstr "Не може да влезете в стая, докато сте невидими."
4993
4994#. new chat
4995#. for chat_with
4996#. for single message
4997#: ../src/roster_window.py:884 ../src/systray.py:187 ../src/systray.py:192
4998#, python-format
4999msgid "using account %s"
5000msgstr "от акаунт „%s“"
5001
5002#. the 'manage gc bookmarks' item is shown
5003#. below to avoid duplicate code
5004#. add
5005#: ../src/roster_window.py:909
5006#, python-format
5007msgid "to %s account"
5008msgstr "към акаунт „%s“"
5009
5010#. disco
5011#: ../src/roster_window.py:914
5012#, python-format
5013msgid "using %s account"
5014msgstr "за акаунт „%s“"
5015
5016#. profile, avatar
5017#: ../src/roster_window.py:989
5018#, python-format
5019msgid "of account %s"
5020msgstr "за акаунт „%s“"
5021
5022#: ../src/roster_window.py:1009
5023msgid "_Manage Bookmarks..."
5024msgstr "_Управление на отметките..."
5025
5026#: ../src/roster_window.py:1038
5027#, python-format
5028msgid "for account %s"
5029msgstr "за акаунт „%s“"
5030
5031#. History manager
5032#: ../src/roster_window.py:1059
5033msgid "History Manager"
5034msgstr "Мениджър на историята"
5035
5036#: ../src/roster_window.py:1068
5037msgid "_Join New Group Chat"
5038msgstr "_Влизане в нова стая"
5039
5040#: ../src/roster_window.py:1398 ../src/roster_window.py:3394
5041#: ../src/roster_window.py:3401
5042msgid "You have unread messages"
5043msgstr "Имате непрочетени съобщения"
5044
5045#: ../src/roster_window.py:1399
5046msgid "You must read them before removing this transport."
5047msgstr "Трябва да ги прочетете преди да премахнете този транспорт."
5048
5049#: ../src/roster_window.py:1402
5050#, python-format
5051msgid "Transport \"%s\" will be removed"
5052msgstr "Транспортът „%s“ ще бъде премахнат"
5053
5054#: ../src/roster_window.py:1403
5055msgid ""
5056"You will no longer be able to send and receive messages from contacts using "
5057"this transport."
5058msgstr ""
5059"Вече няма да можете да получавате и изпращате съобщения до контакти чрез "
5060"този транспорт."
5061
5062#: ../src/roster_window.py:1406
5063msgid "Transports will be removed"
5064msgstr "Ще бъдат премахнати транспорти"
5065
5066#: ../src/roster_window.py:1411
5067#, python-format
5068msgid ""
5069"You will no longer be able to send and receive messages to contacts from "
5070"these transports:%s"
5071msgstr ""
5072"Вече няма да можете да получавате и изпращате съобщения до контакти чрез "
5073"тези транспорти: %s"
5074
5075#. it's jid
5076#: ../src/roster_window.py:1431
5077msgid "Rename Contact"
5078msgstr "Преименуване на контакт"
5079
5080#: ../src/roster_window.py:1432
5081#, python-format
5082msgid "Enter a new nickname for contact %s"
5083msgstr "Въведете нов псевдоним за контакт „%s“"
5084
5085#: ../src/roster_window.py:1439
5086msgid "Rename Group"
5087msgstr "Преименуване на група"
5088
5089#: ../src/roster_window.py:1440
5090#, python-format
5091msgid "Enter a new name for group %s"
5092msgstr "Въведете ново име за група „%s“"
5093
5094#: ../src/roster_window.py:1515
5095msgid "Remove Group"
5096msgstr "Премахване на група"
5097
5098#: ../src/roster_window.py:1516
5099#, python-format
5100msgid "Do you want to remove group %s from the roster?"
5101msgstr "Искате ли да премахнете групата „%s“ от списъка?"
5102
5103#: ../src/roster_window.py:1517
5104msgid "Remove also all contacts in this group from your roster"
5105msgstr "Премахване от списъка и на всички контакти в тази група"
5106
5107#: ../src/roster_window.py:1546
5108msgid "Assign OpenPGP Key"
5109msgstr "Задаване на OpenPGP ключ"
5110
5111#: ../src/roster_window.py:1547
5112msgid "Select a key to apply to the contact"
5113msgstr "Изберете ключ за този контакт"
5114
5115#: ../src/roster_window.py:1782 ../src/roster_window.py:2043
5116msgid "_New group chat"
5117msgstr "_Нова стая"
5118
5119#: ../src/roster_window.py:1913
5120msgid "I would like to add you to my roster"
5121msgstr ""
5122"Бих искал(а) да Ви добавя към списъка си. I would like to add you to my "
5123"roster."
5124
5125#: ../src/roster_window.py:2088 ../src/roster_window.py:2135
5126msgid "Send Group M_essage"
5127msgstr "_Изпращане на групово съобщение"
5128
5129#: ../src/roster_window.py:2114
5130msgid "Re_name"
5131msgstr "Пре_именуване"
5132
5133#: ../src/roster_window.py:2141
5134msgid "To all users"
5135msgstr "До всички потребители"
5136
5137#: ../src/roster_window.py:2144
5138msgid "To all online users"
5139msgstr "До всички включени потребители"
5140
5141#: ../src/roster_window.py:2180
5142msgid "_Log on"
5143msgstr "_Включване"
5144
5145#: ../src/roster_window.py:2190
5146msgid "Log _off"
5147msgstr "Изкл_ючване"
5148
5149#: ../src/roster_window.py:2312 ../src/roster_window.py:2383
5150msgid "_Change Status Message"
5151msgstr "Пром_яна на съобщението за състояние"
5152
5153#: ../src/roster_window.py:2455
5154msgid "Authorization has been sent"
5155msgstr "Упълномощаването беше изпратено"
5156
5157#: ../src/roster_window.py:2456
5158#, python-format
5159msgid "Now \"%s\" will know your status."
5160msgstr "„%s“ вече ще знае състоянието ви."
5161
5162#: ../src/roster_window.py:2476
5163msgid "Subscription request has been sent"
5164msgstr "Искането за записване беше изпратено"
5165
5166#: ../src/roster_window.py:2477
5167#, python-format
5168msgid "If \"%s\" accepts this request you will know his or her status."
5169msgstr "Ако „%s“ приеме това запитване, ще знаете за състоянието му."
5170
5171#: ../src/roster_window.py:2489
5172msgid "Authorization has been removed"
5173msgstr "Упълномощаването беше прекратено"
5174
5175#: ../src/roster_window.py:2490
5176#, python-format
5177msgid "Now \"%s\" will always see you as offline."
5178msgstr "„%s“ винаги ще ви вижда като изключен."
5179
5180#: ../src/roster_window.py:2680
5181#, python-format
5182msgid "Contact \"%s\" will be removed from your roster"
5183msgstr "Контактът „%s“ ще бъде премахнат от списъка ви"
5184
5185#: ../src/roster_window.py:2684
5186msgid ""
5187"By removing this contact you also remove authorization resulting in him or "
5188"her always seeing you as offline."
5189msgstr ""
5190"Премахвайки този контакт, прекратявате и упълномощаването. Контактът винаги "
5191"ще ви вижда изключен."
5192
5193#: ../src/roster_window.py:2689
5194msgid ""
5195"By removing this contact you also by default remove authorization resulting "
5196"in him or her always seeing you as offline."
5197msgstr ""
5198"Премахвайки този контакт, прекратявате и упълномощаването. Контактът винаги "
5199"ще ви вижда изключен."
5200
5201#: ../src/roster_window.py:2692
5202msgid "I want this contact to know my status after removal"
5203msgstr "Искам този контакт да вижда състоянието ми след премахването"
5204
5205#. several contact to remove at the same time
5206#: ../src/roster_window.py:2696
5207msgid "Contacts will be removed from your roster"
5208msgstr "Ще бъдат премахнати контакти от списъка"
5209
5210#: ../src/roster_window.py:2700
5211#, python-format
5212msgid ""
5213"By removing these contacts:%s\n"
5214"you also remove authorization resulting in them always seeing you as offline."
5215msgstr ""
5216"Премахвайки тези контакти: %s\n"
5217"прекратявате и упълномощаването, така че винаги ще ви виждат изключен(а)."
5218
5219#: ../src/roster_window.py:2732
5220msgid ""
5221"Gnomekeyring is installed but not correctly started (environment variable "
5222"probably not correctly set)"
5223msgstr ""
5224"Наборът с ключове на GNOME е инсталиран, но не е стартиран правилно (навярно "
5225"променливата на обкръжението не е настроена)"
5226
5227#. TODO: make this string translatable
5228#. %s is the account name here
5229#: ../src/roster_window.py:2760 ../src/common/connection.py:671
5230#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:158
5231#, python-format
5232msgid "You will be connected to %s without OpenPGP."
5233msgstr "Ще бъдете свързани към „%s“ без OpenPGP."
5234
5235#: ../src/roster_window.py:2777
5236msgid "Passphrase Required"
5237msgstr "Необходима е парола"
5238
5239#: ../src/roster_window.py:2778
5240#, python-format
5241msgid "Enter GPG key passphrase for account %s."
5242msgstr "Въведете парола за GPG ключ за акаунт „%s“."
5243
5244#: ../src/roster_window.py:2783
5245msgid "Save passphrase"
5246msgstr "Запазване на паролата"
5247
5248#: ../src/roster_window.py:2791
5249msgid "Wrong Passphrase"
5250msgstr "Грешна парола"
5251
5252#: ../src/roster_window.py:2792
5253msgid "Please retype your GPG passphrase or press Cancel."
5254msgstr "Въведете паролата за GPG ключа наново или натиснете „Отказване“."
5255
5256#: ../src/roster_window.py:2849 ../src/roster_window.py:2909
5257msgid "You are participating in one or more group chats"
5258msgstr "Участвате в една или повече стаи"
5259
5260#: ../src/roster_window.py:2850 ../src/roster_window.py:2910
5261msgid ""
5262"Changing your status to invisible will result in disconnection from those "
5263"group chats. Are you sure you want to go invisible?"
5264msgstr ""
5265"Промяната на състоянието до „Невидим“ ще ви изключи от тези стаи. Сигурни ли "
5266"сте, че искате да станете „Невидим“?"
5267
5268#: ../src/roster_window.py:2867
5269msgid "No account available"
5270msgstr "Няма наличен акаунт"
5271
5272#: ../src/roster_window.py:2868
5273msgid "You must create an account before you can chat with other contacts."
5274msgstr ""
5275"За да разговаряте с други контакти, първо трябва да създадете Джабър акаунт."
5276
5277#: ../src/roster_window.py:2966
5278#, python-format
5279msgid "\"%(title)s\" by %(artist)s"
5280msgstr "„%(title)s“ от %(artist)s"
5281
5282#: ../src/roster_window.py:3395 ../src/roster_window.py:3402
5283msgid ""
5284"Messages will only be available for reading them later if you have history "
5285"enabled."
5286msgstr ""
5287"Може да преглеждате съобщенията по-късно само ако е активирана опцията за "
5288"историята."
5289
5290#: ../src/roster_window.py:3986
5291msgid "Metacontacts storage not supported by your server"
5292msgstr "Сървърът ви няма поддръжка за мета-контакти"
5293
5294#: ../src/roster_window.py:3988
5295msgid ""
5296"Your server does not support storing metacontacts information. So those "
5297"information will not be save on next reconnection."
5298msgstr ""
5299"Вашият сървър не поддържа съхраняването на информация за мета-контакти, така "
5300"че тази информация няма да се запази при следващото свързване."
5301
5302#: ../src/roster_window.py:4030
5303msgid ""
5304"You are about to create a metacontact. Are you sure you want to continue?"
5305msgstr ""
5306"На път сте да създадете мета-контакт. Сигурни ли сте, че искате да "
5307"продължите?"
5308
5309#: ../src/roster_window.py:4032
5310msgid ""
5311"Metacontacts are a way to regroup several contacts in one line. Generally it "
5312"is used when the same person has several Jabber accounts or transport "
5313"accounts."
5314msgstr ""
5315"Мета-контактите са начин за прегрупиране на няколко контакта на един ред. "
5316"Основно се използва, когато един и същ потребител има няколко акаунта за "
5317"Джабър или акаунти за транспорти."
5318
5319#: ../src/roster_window.py:4199
5320#, python-format
5321msgid "Drop %s in group %s"
5322msgstr "Преместване на %s в група %s"
5323
5324#: ../src/roster_window.py:4206
5325#, python-format
5326msgid "Make %s and %s metacontacts"
5327msgstr "Създаване на %s и %s като мета-контакти"
5328
5329#: ../src/roster_window.py:4393
5330msgid "Change Status Message..."
5331msgstr "Промяна на съобщението за състояние..."
5332
5333#: ../src/systray.py:144
5334msgid "_Change Status Message..."
5335msgstr "_Промяна на съобщението за състояние..."
5336
5337#: ../src/systray.py:232
5338msgid "Hide this menu"
5339msgstr "Скриване на това меню"
5340
5341#: ../src/tooltips.py:309 ../src/tooltips.py:492
5342msgid "Jabber ID: "
5343msgstr "Jabber ID: "
5344
5345#: ../src/tooltips.py:312 ../src/tooltips.py:496
5346msgid "Resource: "
5347msgstr "Ресурс: "
5348
5349#: ../src/tooltips.py:317
5350#, python-format
5351msgid "%(owner_or_admin_or_member)s of this group chat"
5352msgstr "%(owner_or_admin_or_member)s на тази стая"
5353
5354#: ../src/tooltips.py:430 ../src/tooltips.py:610
5355msgid "Status: "
5356msgstr "Състояние: "
5357
5358#: ../src/tooltips.py:461
5359#, python-format
5360msgid "Last status: %s"
5361msgstr "Последно състояние: %s"
5362
5363#: ../src/tooltips.py:463
5364#, python-format
5365msgid " since %s"
5366msgstr " от %s"
5367
5368#. ('both' is the normal sub so we don't show it)
5369#: ../src/tooltips.py:502
5370msgid "Subscription: "
5371msgstr "Записване: "
5372
5373#: ../src/tooltips.py:512
5374msgid "OpenPGP: "
5375msgstr "OpenPGP: "
5376
5377#: ../src/tooltips.py:566
5378msgid "Download"
5379msgstr "Изтегляне"
5380
5381#: ../src/tooltips.py:572
5382msgid "Upload"
5383msgstr "Качване"
5384
5385#: ../src/tooltips.py:579
5386msgid "Type: "
5387msgstr "Тип: "
5388
5389#: ../src/tooltips.py:585
5390msgid "Transferred: "
5391msgstr "Прехвърлени: "
5392
5393#: ../src/tooltips.py:588 ../src/tooltips.py:609
5394msgid "Not started"
5395msgstr "Не е започнал"
5396
5397#: ../src/tooltips.py:592
5398msgid "Stopped"
5399msgstr "Преустановен"
5400
5401#: ../src/tooltips.py:594 ../src/tooltips.py:597
5402msgid "Completed"
5403msgstr "Завършил"
5404
5405#: ../src/tooltips.py:601
5406msgid "?transfer status:Paused"
5407msgstr "Временно прекъснат"
5408
5409#. stalled is not paused. it is like 'frozen' it stopped alone
5410#: ../src/tooltips.py:605
5411msgid "Stalled"
5412msgstr "Блокирал"
5413
5414#: ../src/tooltips.py:607
5415msgid "Transferring"
5416msgstr "Прехвърляне"
5417
5418#: ../src/tooltips.py:639
5419msgid "This service has not yet responded with detailed information"
5420msgstr "Тази услуга все още не е отговорила с подробна информация"
5421
5422#: ../src/tooltips.py:642
5423msgid ""
5424"This service could not respond with detailed information.\n"
5425"It is most likely legacy or broken"
5426msgstr ""
5427"Тази услуга не можа да отговори с подробна информация.\n"
5428"Най-вероятно е извън употреба или повредена"
5429
5430#: ../src/vcard.py:217
5431msgid "?Client:Unknown"
5432msgstr "Неизвестен"
5433
5434#: ../src/vcard.py:219
5435msgid "?OS:Unknown"
5436msgstr "Неизвестна"
5437
5438#: ../src/vcard.py:247 ../src/vcard.py:449
5439#, python-format
5440msgid "since %s"
5441msgstr "от %s"
5442
5443#: ../src/vcard.py:277
5444msgid "Affiliation:"
5445msgstr "Връзка:"
5446
5447#: ../src/vcard.py:285
5448msgid ""
5449"This contact is interested in your presence information, but you are not "
5450"interested in his/her presence"
5451msgstr ""
5452"Този контакт се интересува от информацията за вашето състояние, но вие не се "
5453"интересувате от неговото"
5454
5455#: ../src/vcard.py:287
5456msgid ""
5457"You are interested in the contact's presence information, but he/she is not "
5458"interested in yours"
5459msgstr ""
5460"Вие с интересувате от информацията за състоянието на този контакт, но той не "
5461"се интересува от вашето"
5462
5463#: ../src/vcard.py:289
5464msgid "You and the contact are interested in each other's presence information"
5465msgstr ""
5466"Вие и контакта се интересувате взаимно от информацията за състоянията си"
5467
5468#. None
5469#: ../src/vcard.py:291
5470msgid ""
5471"You are not interested in the contact's presence, and neither he/she is "
5472"interested in yours"
5473msgstr ""
5474"Вие не се интересувате от информацията за състоянието на контакта, както и "
5475"той от вашата"
5476
5477#: ../src/vcard.py:299
5478msgid "You are waiting contact's answer about your subscription request"
5479msgstr "Чакате отговора на контакта относно запитването ви за записване"
5480
5481#: ../src/vcard.py:311 ../src/vcard.py:338 ../src/vcard.py:482
5482msgid " resource with priority "
5483msgstr " ресурс с приоритет "
5484
5485#: ../src/common/check_paths.py:33
5486msgid "creating logs database"
5487msgstr "създаване на база от данни за разговорите"
5488
5489#: ../src/common/check_paths.py:89 ../src/common/check_paths.py:100
5490#: ../src/common/check_paths.py:107
5491#, python-format
5492msgid "%s is a file but it should be a directory"
5493msgstr "%s e файл, а би трябвало да е папка"
5494
5495#: ../src/common/check_paths.py:90 ../src/common/check_paths.py:101
5496#: ../src/common/check_paths.py:108 ../src/common/check_paths.py:116
5497msgid "Gajim will now exit"
5498msgstr "Спиране на програмата"
5499
5500#: ../src/common/check_paths.py:115
5501#, python-format
5502msgid "%s is a directory but should be a file"
5503msgstr "%s e папка, а би трябвало да е файл"
5504
5505#: ../src/common/check_paths.py:131
5506#, python-format
5507msgid "creating %s directory"
5508msgstr "създаване на папка %s"
5509
5510#: ../src/common/commands.py:69
5511msgid "Change status information"
5512msgstr "Промяна на информацията за състоянието"
5513
5514#: ../src/common/commands.py:82
5515msgid "Change status"
5516msgstr "Промяна на състоянието"
5517
5518#: ../src/common/commands.py:83
5519msgid "Set the presence type and description"
5520msgstr "Настройване на съобщението за състояние и описанието му"
5521
5522#: ../src/common/commands.py:89
5523msgid "Free for chat"
5524msgstr "Свободен за разговор"
5525
5526#: ../src/common/commands.py:90
5527msgid "Online"
5528msgstr "На линия"
5529
5530#: ../src/common/commands.py:92
5531msgid "Extended away"
5532msgstr "Не съм на разположение"
5533
5534#: ../src/common/commands.py:93
5535msgid "Do not disturb"
5536msgstr "Не ме притеснявайте"
5537
5538#: ../src/common/commands.py:94
5539msgid "Offline - disconnect"
5540msgstr "Изключен - изключване"
5541
5542#: ../src/common/commands.py:99
5543msgid "Presence description:"
5544msgstr "Описание на състоянието:"
5545
5546#: ../src/common/commands.py:134
5547msgid "The status has been changed."
5548msgstr "Състоянието беше променено."
5549
5550#: ../src/common/commands.py:179
5551#, python-format
5552msgid "%(nickname)s on %(room_jid)s"
5553msgstr "%(nickname)s от стая %(room_jid)s"
5554
5555#: ../src/common/commands.py:183
5556msgid "You have not joined a groupchat."
5557msgstr "Не сте влезли в стая."
5558
5559#: ../src/common/commands.py:189
5560msgid "Leave Groupchats"
5561msgstr "Излизане от стаите"
5562
5563#: ../src/common/commands.py:190
5564msgid "Choose the groupchats you want to leave"
5565msgstr "Изберете стаите, които искате да напуснете"
5566
5567#: ../src/common/commands.py:194
5568msgid "Groupchats"
5569msgstr "Стаи"
5570
5571#: ../src/common/commands.py:230
5572msgid "You leaved the following groupchats:"
5573msgstr "Излязохте от следните стаи:"
5574
5575#: ../src/common/config.py:56
5576msgid "Use D-Bus and Notification-Daemon to show notifications"
5577msgstr "Използване на DBus и Notification-Daemon за показване на уведомленията"
5578
5579#: ../src/common/config.py:61
5580msgid "Time in minutes, after which your status changes to away."
5581msgstr "Време в минути, след което състоянието да се променя на „Отсъствам“."
5582
5583#: ../src/common/config.py:62
5584msgid "Away as a result of being idle"
5585msgstr "Автоматично състояние поради липса на активност"
5586
5587#: ../src/common/config.py:64
5588msgid "Time in minutes, after which your status changes to not available."
5589msgstr ""
5590"Време в минути, след което състоянието да се променя на „Не съм на "
5591"разположение“."
5592
5593#: ../src/common/config.py:65
5594msgid "Not available as a result of being idle"
5595msgstr "Автоматично състояние поради липса на активност"
5596
5597#: ../src/common/config.py:83
5598msgid ""
5599"List (space separated) of rows (accounts and groups) that are collapsed."
5600msgstr ""
5601"Списък (разделен с интервали) на редове (акаунти и групи), които да се "
5602"свиват автоматично."
5603
5604#: ../src/common/config.py:88
5605msgid "Enable link-local/zeroconf messaging"
5606msgstr ""
5607"Активиране на съобщения от/за локални потребители (link-local/zeroconf)"
5608
5609#: ../src/common/config.py:91
5610msgid "Language used by speller"
5611msgstr "Език, който да се използва за проверката на правописа"
5612
5613#: ../src/common/config.py:92
5614msgid ""
5615"'always' - print time for every message.\n"
5616"'sometimes' - print time every print_ichat_every_foo_minutes minute.\n"
5617"'never' - never print time."
5618msgstr ""
5619"„always“ - изписване на часа при всяко съобщение.\n"
5620"„sometimes“ - изписване на часа през интервал, указан в "
5621"„print_ichat_every_foo_minutes“.\n"
5622"„never“ - никога да не се изписва часа."
5623
5624#: ../src/common/config.py:93
5625msgid ""
5626"Print time in chats using Fuzzy Clock. Value of fuzziness from 1 to 4, or 0 "
5627"to disable fuzzyclock. 1 is the most precise clock, 4 the least precise one. "
5628"This is used only if print_time is 'sometimes'."
5629msgstr ""
5630"Изписване на часа при разговорите чрез „Относителен часовник“. Стойността на "
5631"относителността е от 1 до 4, или 0 за премахването на относителния часовник. "
5632"1 е най-прецизния часовник, 4 е най-относителния. Това е в сила само ако "
5633"опцията „print_time“ е настроена на „sometimes“."
5634
5635#: ../src/common/config.py:96
5636msgid "Treat * / _ pairs as possible formatting characters."
5637msgstr "Тълкуване на двойки от „* / _“ като възможни символи за форматиране."
5638
5639#: ../src/common/config.py:97
5640msgid ""
5641"If True, do not remove */_ . So *abc* will be bold but with * * not removed."
5642msgstr ""
5643"Ако е „True“, не се премахват */_. Така *абв* ще е в получер стил, но със "
5644"символите * *."
5645
5646#: ../src/common/config.py:100
5647msgid ""
5648"Uses ReStructured text markup to send HTML, plus ascii formatting if "
5649"selected. For syntax, see http://docutils.sourceforge.net/docs/ref/rst/"
5650"restructuredtext.html (If you want to use this, install docutils)"
5651msgstr ""
5652"Ако е избрана, използва реструктуриран текст за изпращане на HTML и "
5653"форматиране в ASCII, ако е указано. За синтаксиса, вижте http://docutils."
5654"sourceforge.net/docs/ref/rst/restructuredtext.html (Ако искате да използвате "
5655"това, инсталирайте docutils)"
5656
5657#: ../src/common/config.py:109
5658msgid ""
5659"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
5660"chat."
5661msgstr ""
5662"Знак за добавяне след името на псевдонима при използване на автоматично "
5663"допълване (TAB) в стая."
5664
5665#: ../src/common/config.py:110
5666msgid ""
5667"Character to propose to add after desired nickname when desired nickname is "
5668"used by someone else in group chat."
5669msgstr ""
5670"Знак, който да се предложи да бъде добавен след желания псевдоним, когато "
5671"той вече е използван от някой в стаята."
5672
5673#: ../src/common/config.py:133
5674msgid ""
5675"This option let you customize timestamp that is printed in conversation. For "
5676"exemple \"[%H:%M] \" will show \"[hour:minute] \". See python doc on "
5677"strftime for full documentation: http://docs.python.org/lib/module-time.html"
5678msgstr ""
5679"Чрез тази опция може да персонализирате начина на изписване на времето в "
5680"разговор. Например „[%H:%M] “ ще показва „час:минути] “. Вижте "
5681"документацията на Питон относно „strftime“ за повече информация: http://docs."
5682"python.org/lib/module-time.html"
5683
5684#: ../src/common/config.py:134
5685msgid "Characters that are printed before the nickname in conversations"
5686msgstr "Знаци, които се изобразяват в разговори преди псевдонима"
5687
5688#: ../src/common/config.py:135
5689msgid "Characters that are printed after the nickname in conversations"
5690msgstr "Знаци, които се изобразяват в разговори след псевдонима"
5691
5692#: ../src/common/config.py:142
5693msgid "Add * and [n] in roster title?"
5694msgstr "Добавяне на * и [n] към заглавието на списъка?"
5695
5696#: ../src/common/config.py:143
5697msgid ""
5698"How many lines to remember from previous conversation when a chat tab/window "
5699"is reopened."
5700msgstr ""
5701"Колко реда от предишния разговор да за запомнят при повторното отваряне на "
5702"подпрозорец/прозорец."
5703
5704#: ../src/common/config.py:144
5705msgid "How many minutes should last lines from previous conversation last."
5706msgstr "Колко минути да отделят последните редове от предишния разговор."
5707
5708#: ../src/common/config.py:145
5709msgid ""
5710"Send message on Ctrl+Enter and with Enter make new line (Mirabilis ICQ "
5711"Client default behaviour)."
5712msgstr "Изпращане на съобщение при Ctrl+Enter и нов ред с „Enter“."
5713
5714#: ../src/common/config.py:147
5715msgid "How many lines to store for Ctrl+KeyUP."
5716msgstr "Колко реда да се запазват за Ctrl+горна стрелка."
5717
5718#: ../src/common/config.py:150
5719#, python-format
5720msgid ""
5721"Either custom url with %s in it where %s is the word/phrase or 'WIKTIONARY' "
5722"which means use wiktionary."
5723msgstr ""
5724"Или определен адрес, съдържащ %s, където %s е думата/фразата, или "
5725"„WIKTIONARY“, което означава използване на wiktionary."
5726
5727#: ../src/common/config.py:153
5728msgid "If checked, Gajim can be controlled remotely using gajim-remote."
5729msgstr ""
5730"Ако тази опция е избрана, Gajim може да се контролира отдалечено чрез gajim-"
5731"remote."
5732
5733#: ../src/common/config.py:154
5734msgid ""
5735"If True, listen to D-Bus signals from NetworkManager and change the status "
5736"of accounts (provided they do not have listen_to_network_manager set to "
5737"False and they sync with global status) based upon the status of the network "
5738"connection."
5739msgstr ""
5740"Ако е „True“, слуша за сигнали по DBus от NetworkManager и променя "
5741"състоянието на акаунтите (при положение, че нямат настроена "
5742"„listen_to_network_manager“ на „False“ и се синхронизират с общото "
5743"състояние) в зависимост от състоянието на мрежовата връзка."
5744
5745#: ../src/common/config.py:155
5746msgid ""
5747"Sent chat state notifications. Can be one of all, composing_only, disabled."
5748msgstr ""
5749"Изпращане на уведомления за състоянието на разговор. Може да бъде „all“, "
5750"„composing_only“, „disabled“."
5751
5752#: ../src/common/config.py:156
5753msgid ""
5754"Displayed chat state notifications in chat windows. Can be one of all, "
5755"composing_only, disabled."
5756msgstr ""
5757"Показвани уведомления за състоянието на разговора в прозорците за разговор. "
5758"Може да бъде „all“, „composing_only“, „disabled“."
5759
5760#: ../src/common/config.py:158
5761msgid ""
5762"When not printing time for every message (print_time==sometimes), print it "
5763"every x minutes."
5764msgstr ""
5765"Когато не се изписва часа на всяко съобщение („print_time“ е настроено на "
5766"„sometimes“), да се показва на всеки x минути."
5767
5768#: ../src/common/config.py:159
5769msgid "Ask before closing a group chat tab/window."
5770msgstr "Питане преди затваряне на подпрозорец/прозорец на стая."
5771
5772#: ../src/common/config.py:160
5773msgid ""
5774"Always ask before closing group chat tab/window in this space separated list "
5775"of group chat jids."
5776msgstr ""
5777"Винаги да се пита преди затваряне на подпрозорец/прозорец на стая от този "
5778"списък с адреси на стаи."
5779
5780#: ../src/common/config.py:161
5781msgid ""
5782"Never ask before closing group chat tab/window in this space separated list "
5783"of group chat jids."
5784msgstr ""
5785"Никога да не се пита преди затваряне на подпрозорец/прозорец на стая от този "
5786"списък с адреси на стаи."
5787
5788#: ../src/common/config.py:164
5789msgid ""
5790"Overrides the host we send for File Transfer in case of address translation/"
5791"port forwarding."
5792msgstr ""
5793"Превъзмогва хоста при файлов трансфер в случай, че се ползва NAT/"
5794"пренасочване на портове."
5795
5796#: ../src/common/config.py:166
5797msgid "IEC standard says KiB = 1024 bytes, KB = 1000 bytes."
5798msgstr "Според стандарта на IEC KiB = 1024 байта, KB = 1000 байта."
5799
5800#: ../src/common/config.py:168
5801msgid "Notify of events in the system trayicon."
5802msgstr "Уведомяване за събития в областта за уведомяване."
5803
5804#: ../src/common/config.py:174
5805msgid "Show tab when only one conversation?"
5806msgstr "Показване на подпрозорец при един разговор?"
5807
5808#: ../src/common/config.py:175
5809msgid "Show tabbed notebook border in chat windows?"
5810msgstr "Показване на границата на подпрозореца в прозорците за разговор?"
5811
5812#: ../src/common/config.py:176
5813msgid "Show close button in tab?"
5814msgstr "Показване на бутона за затваряне на подпрозореца?"
5815
5816#: ../src/common/config.py:189
5817msgid ""
5818"A semicolon-separated list of words that will be highlighted in group chats."
5819msgstr ""
5820"Списък с думи, отделени с точка и запетая, които ще се осветяват при "
5821"разговор в стая."
5822
5823#: ../src/common/config.py:190
5824msgid ""
5825"If True, quits Gajim when X button of Window Manager is clicked. This "
5826"setting is taken into account only if trayicon is used."
5827msgstr ""
5828"Ако е „True“, се спира програмата при натискане на бутона „X“ на "
5829"администратора на прозорци. Тази настройка е валидна само ако се използва "
5830"иконата в областта за уведомяване."
5831
5832#: ../src/common/config.py:191
5833msgid ""
5834"If True, Gajim will check if it's the default jabber client on each startup."
5835msgstr ""
5836"Ако е „True“, Gajim ще проверява дали е стандартния Джабър клиент при всяко "
5837"стартиране."
5838
5839#: ../src/common/config.py:192
5840msgid ""
5841"If True, Gajim will display an icon on each tab containing unread messages. "
5842"Depending on the theme, this icon may be animated."
5843msgstr ""
5844"Ако е „True“, ще се изобразява икона във всеки подпрозорец, съдържащ "
5845"непрочетени съобщения. В зависимост от темата иконата може да бъде анимирана."
5846
5847#: ../src/common/config.py:193
5848msgid ""
5849"If True, Gajim will display the status message, if not empty, for every "
5850"contact under the contact name in roster window."
5851msgstr ""
5852"Ако е „True“, ще се показва съобщението за състояние, ако има такова, на "
5853"всеки контакт под името му списъка."
5854
5855#: ../src/common/config.py:195
5856msgid ""
5857"If True, Gajim will ask for avatar each contact that did not have an avatar "
5858"last time or has one cached that is too old."
5859msgstr ""
5860"Ако е „True“, ще се изпраща запитване за аватар до всеки контакт, който е "
5861"нямал такъв последния път или пък има остарял кеширан аватар."
5862
5863#: ../src/common/config.py:196
5864msgid ""
5865"If False, Gajim will no longer print status line in chats when a contact "
5866"changes his or her status and/or his or her status message."
5867msgstr ""
5868"Ако е „False“, вече няма да виждате реда за състоянието при разговорите, "
5869"когато контактът променя състоянието си."
5870
5871#: ../src/common/config.py:197
5872msgid ""
5873"can be \"none\", \"all\" or \"in_and_out\". If \"none\", Gajim will no "
5874"longer print status line in groupchats when a member changes his or her "
5875"status and/or his or her status message. If \"all\" Gajim will print all "
5876"status messages. If \"in_and_out\", Gajim will only print FOO enters/leaves "
5877"group chat."
5878msgstr ""
5879"Може да бъде „none“, „all“ или „in_and_out“. Ако е „none“, няма да се "
5880"изписват състоянията в стаите, когато някой член сменя съобщението си за "
5881"състояние или влиза/излиза в стаята. Ако е „all“, ще се изписват всички "
5882"съобщения за състояние. Ако е „in_and_out“, ще се изписва само „Сульо влезе "
5883"в стаята“ или „Сульо напусна“."
5884
5885#: ../src/common/config.py:199
5886msgid "Background color of contacts when they just signed in."
5887msgstr "Цвят на фона на контактите, които се включват."
5888
5889#: ../src/common/config.py:200
5890msgid "Background color of contacts when they just signed out."
5891msgstr "Цвят на фона на контактите, които се изключват."
5892
5893#: ../src/common/config.py:202
5894msgid ""
5895"If True, restored messages will use a smaller font than the default one."
5896msgstr ""
5897"Ако е „True“, ще се използва по-малък шрифт от стандартния за възстановените "
5898"съобщения."
5899
5900#: ../src/common/config.py:203
5901msgid "Don't show avatar for the transport itself."
5902msgstr "Да не се показва аватара на транспорта."
5903
5904#: ../src/common/config.py:204
5905msgid "Don't show roster in the system taskbar."
5906msgstr "Да не се показва списъка в панела."
5907
5908#: ../src/common/config.py:205
5909msgid ""
5910"If True and installed GTK+ and PyGTK versions are at least 2.8, make the "
5911"window flash (the default behaviour in most Window Managers) when holding "
5912"pending events."
5913msgstr ""
5914"Ако е „True“ и инсталираните версии на GTK+ и PyGTK са поне 2.8, прозорецът "
5915"ще мига (стандартното поведение при повечето мениджъри на прозорци) при "
5916"задържане на чакащи събития."
5917
5918#: ../src/common/config.py:207
5919msgid ""
5920"Jabberd1.4 does not like sha info when one join a password protected group "
5921"chat. Turn this option to False to stop sending sha info in group chat "
5922"presences."
5923msgstr ""
5924"Jabberd1.4 не харесва информация от тип SHA при включване в стая, защитена с "
5925"пароли. Настройте тази опция на „False“, за да спрете да изпращате "
5926"информация от тип SHA при присъствие в стаи."
5927
5928#. always, never, peracct, pertype should not be translated
5929#: ../src/common/config.py:210
5930msgid ""
5931"Controls the window where new messages are placed.\n"
5932"'always' - All messages are sent to a single window.\n"
5933"'never' - All messages get their own window.\n"
5934"'peracct' - Messages for each account are sent to a specific window.\n"
5935"'pertype' - Each message type (e.g., chats vs. groupchats) are sent to a "
5936"specific window. Note, changing this option requires restarting Gajim before "
5937"the changes will take effect."
5938msgstr ""
5939"Контролира прозореца, където се отварят нови съобщения.\n"
5940"„always“ - Всички съобщения се отварят в един прозорец.\n"
5941"„never“ - Всички съобщения се отварят в собствен прозорец.\n"
5942"„peracct“ - Съобщенията за всеки акаунт се отварят в специфичен прозорец.\n"
5943"„pertype“ - Всеки тип съобщение (т.е. разговор и от стая) се отварят в "
5944"специфичен прозорец. Забележете, че промяната на тази опция изисква "
5945"рестартирането на Gajim, за да влезе в сила."
5946
5947#: ../src/common/config.py:211
5948msgid "If False, you will no longer see the avatar in the chat window."
5949msgstr "Ако е „False“, повече няма да виждате аватар в прозореца за разговор."
5950
5951#: ../src/common/config.py:212
5952msgid "If True, pressing the escape key closes a tab/window."
5953msgstr ""
5954"Ако е „True“, натискането на клавиша „Escape“ затваря прозореца/подпрозореца."
5955
5956#: ../src/common/config.py:213
5957msgid "Hides the buttons in group chat window."
5958msgstr "Скрива бутоните в прозореца на стаята."
5959
5960#: ../src/common/config.py:214
5961msgid "Hides the buttons in two persons chat window."
5962msgstr "Скрива бутоните в прозорец за разговор с два контакта."
5963
5964#: ../src/common/config.py:215
5965msgid "Hides the banner in a group chat window"
5966msgstr "Скрива лентата в прозореца на стаята"
5967
5968#: ../src/common/config.py:216
5969msgid "Hides the banner in two persons chat window"
5970msgstr "Скрива лентата в прозорец за разговор с два контакта"
5971
5972#: ../src/common/config.py:217
5973msgid "Hides the group chat occupants list in group chat window."
5974msgstr "Скрива списъка на участниците в прозореца на стаята."
5975
5976#: ../src/common/config.py:218
5977msgid ""
5978"In a chat, show the nickname at the beginning of a line only when it's not "
5979"the same person talking than in previous message."
5980msgstr ""
5981"В разговор, показва псевдонима в началото на реда само ако не е същия човек, "
5982"който е написал предното съобщение."
5983
5984#: ../src/common/config.py:219
5985msgid "Indentation when using merge consecutive nickname."
5986msgstr "Отстъп, когато се използва смесване на последователен псевдоним."
5987
5988#: ../src/common/config.py:220
5989msgid "List of colors that will be used to color nicknames in group chats."
5990msgstr ""
5991"Списък с цветове, които да се използват за оцветяване на псевдонимите в "
5992"стаите."
5993
5994#: ../src/common/config.py:221
5995msgid "Ctrl-Tab go to next composing tab when none is unread."
5996msgstr "Ctrl-TAB отива на следващия подпрозорец, когато всички са прочетени."
5997
5998#: ../src/common/config.py:222
5999msgid ""
6000"Should we show the confirm metacontacts creation dialog or not? Empty string "
6001"means we never show the dialog."
6002msgstr ""
6003"Да се показва ли диалогов прозорец за потвърждение при създаване на мета-"
6004"контакти? Празен низ означава никога да не се показва диалогов прозорец."
6005
6006#: ../src/common/config.py:223
6007msgid ""
6008"If True, you will be able to set a negative priority to your account in "
6009"account modification window. BE CAREFUL, when you are logged in with a "
6010"negative priority, you will NOT receive any message from your server."
6011msgstr ""
6012"Ако е „True“, ще може да настроите отрицателен приоритет за акаунта в "
6013"прозореца за промяна на акаунти. ВНИМАВАЙТЕ, понеже когато сте свързани с "
6014"отрицателен приоритет, НЯМА да получите нито едно съобщение от сървъра."
6015
6016#: ../src/common/config.py:224
6017msgid ""
6018"If True, Gajim will use Gnome Keyring (if available) to store account "
6019"passwords."
6020msgstr ""
6021"Ако е „True“, Gajim ще използва набора на ключове на GNOME (gnome-keyring), "
6022"ако е достъпен, за да запазва информация за паролите на акаунтите."
6023
6024#: ../src/common/config.py:225
6025msgid ""
6026"If True, Gajim will show number of online and total contacts in account and "
6027"group rows."
6028msgstr ""
6029"Ако е „True“, Gajim ще показва броя на включените контакти и общия брой в "
6030"редовете за акаунти и групи."
6031
6032#: ../src/common/config.py:226
6033msgid ""
6034"Can be empty, 'chat' or 'normal'. If not empty, treat all incoming messages "
6035"as if they were of this type"
6036msgstr ""
6037"Може да е празно, „chat“ или „normal“. Ако не е празно, всички входящи "
6038"съобщения се третират като от указания тип."
6039
6040#: ../src/common/config.py:237
6041msgid ""
6042"Priority will change automatically according to your status. Priorities are "
6043"defined in autopriority_* options."
6044msgstr ""
6045"Приоритетът ще се променя автоматично в съответствие със състоянието ви. "
6046"Приоритетите се настройват в опциите „autopriority_*“."
6047
6048#. yes, no, ask
6049#: ../src/common/config.py:266
6050msgid "Jabberd2 workaround"
6051msgstr "Заобикалка заради Jabberd2"
6052
6053#: ../src/common/config.py:270
6054msgid ""
6055"If checked, Gajim will use your IP and proxies defined in "
6056"file_transfer_proxies option for file transfer."
6057msgstr ""
6058"Ако тази опция е избрана, ще се използва вашия IP адрес и сървърите-"
6059"посредници, указани в опцията file_transfer_proxies, за файлови трансфери."
6060
6061#: ../src/common/config.py:329
6062msgid "Is OpenPGP enabled for this contact?"
6063msgstr "Активиран ли е OpenPGP за този контакт?"
6064
6065#: ../src/common/config.py:330 ../src/common/config.py:333
6066msgid "Language for which we want to check misspelled words"
6067msgstr "Език, за който желаете да се проверяват сгрешените думи."
6068
6069#: ../src/common/config.py:339
6070msgid "all or space separated status"
6071msgstr "„all“ или състояния, разделени с интервал"
6072
6073#: ../src/common/config.py:340
6074msgid "'yes', 'no', or 'both'"
6075msgstr "„yes“, „no“ или „both“"
6076
6077#: ../src/common/config.py:341 ../src/common/config.py:343
6078#: ../src/common/config.py:344 ../src/common/config.py:347
6079#: ../src/common/config.py:348
6080msgid "'yes', 'no' or ''"
6081msgstr "„yes“, „no“ или „“"
6082
6083#: ../src/common/config.py:354
6084msgid "Sleeping"
6085msgstr "Спя"
6086
6087#: ../src/common/config.py:355
6088msgid "Back soon"
6089msgstr "Връщам се скоро"
6090
6091#: ../src/common/config.py:355
6092msgid "Back in some minutes."
6093msgstr "Ще се върна след малко."
6094
6095#: ../src/common/config.py:356
6096msgid "Eating"
6097msgstr "Хапвам"
6098
6099#: ../src/common/config.py:356
6100msgid "I'm eating, so leave me a message."
6101msgstr "Хапвам, така че ми оставете съобщение."
6102
6103#: ../src/common/config.py:357
6104msgid "Movie"
6105msgstr "Филм"
6106
6107#: ../src/common/config.py:357
6108msgid "I'm watching a movie."
6109msgstr "Гледам филм."
6110
6111#: ../src/common/config.py:358
6112msgid "Working"
6113msgstr "Работя"
6114
6115#: ../src/common/config.py:358
6116msgid "I'm working."
6117msgstr "Работя."
6118
6119#: ../src/common/config.py:359
6120msgid "Phone"
6121msgstr "Телефон"
6122
6123#: ../src/common/config.py:359
6124msgid "I'm on the phone."
6125msgstr "Говоря по телефона."
6126
6127#: ../src/common/config.py:360
6128msgid "Out"
6129msgstr "Навън"
6130
6131#: ../src/common/config.py:360
6132msgid "I'm out enjoying life."
6133msgstr "Наслаждавам се на живота навън."
6134
6135#: ../src/common/config.py:364
6136msgid "I'm available."
6137msgstr "На линия съм."
6138
6139#: ../src/common/config.py:365
6140msgid "I'm free for chat."
6141msgstr "Свободен за разговор."
6142
6143#: ../src/common/config.py:367
6144msgid "I'm not available."
6145msgstr "Не съм на разположение."
6146
6147#: ../src/common/config.py:368
6148msgid "Do not disturb."
6149msgstr "Не ме притеснявайте."
6150
6151#: ../src/common/config.py:369 ../src/common/config.py:370
6152msgid "Bye!"
6153msgstr "Довиждане!"
6154
6155#: ../src/common/config.py:379
6156msgid ""
6157"Sound to play when a group chat message contains one of the words in "
6158"muc_highlight_words, or when a group chat message contains your nickname."
6159msgstr ""
6160"Звукът, който да се възпроизвежда, когато в стаята се изпише дума от "
6161"„muc_higlighted_words“ или когато съобщение съдържа псевдонима ви."
6162
6163#: ../src/common/config.py:380
6164msgid "Sound to play when any MUC message arrives."
6165msgstr "Звук за изпълнение при получаване на каквото и да е съобщение в стая."
6166
6167#: ../src/common/config.py:389 ../src/common/optparser.py:193
6168msgid "green"
6169msgstr "зелена"
6170
6171#: ../src/common/config.py:393 ../src/common/optparser.py:179
6172msgid "grocery"
6173msgstr "колониална"
6174
6175#: ../src/common/config.py:397
6176msgid "human"
6177msgstr "хуманна"
6178
6179#: ../src/common/config.py:401
6180msgid "marine"
6181msgstr "морска"
6182
6183#: ../src/common/connection_handlers.py:52
6184#: ../src/common/zeroconf/connection_handlers_zeroconf.py:44
6185msgid "Unable to load idle module"
6186msgstr "Неуспех при зареждането на модула „idle“"
6187
6188#: ../src/common/connection_handlers.py:177
6189#: ../src/common/zeroconf/connection_handlers_zeroconf.py:233
6190msgid "Wrong host"
6191msgstr "Грешен хост"
6192
6193#: ../src/common/connection_handlers.py:177
6194#: ../src/common/zeroconf/connection_handlers_zeroconf.py:233
6195msgid ""
6196"The host you configured as the ft_override_host_to_send advanced option is "
6197"not valid, so ignored."
6198msgstr ""
6199"Хостът, който сте конфигурирали в опцията „ft_override_host_to_send“ не е "
6200"валиден, така че се пренебрегва."
6201
6202#: ../src/common/connection_handlers.py:590
6203#, python-format
6204msgid "Registration information for transport %s has not arrived in time"
6205msgstr "Информацията за регистрация за транспорт %s не пристигна навреме"
6206
6207#: ../src/common/connection_handlers.py:1543
6208#, python-format
6209msgid "Nickname not allowed: %s"
6210msgstr "Псевдонимът не е позволен: %s"
6211
6212#. password required to join
6213#. we are banned
6214#. group chat does not exist
6215#: ../src/common/connection_handlers.py:1605
6216#: ../src/common/connection_handlers.py:1608
6217#: ../src/common/connection_handlers.py:1611
6218#: ../src/common/connection_handlers.py:1614
6219#: ../src/common/connection_handlers.py:1617
6220#: ../src/common/connection_handlers.py:1620
6221#: ../src/common/connection_handlers.py:1628
6222msgid "Unable to join group chat"
6223msgstr "Неуспех при влизането в стаята"
6224
6225#: ../src/common/connection_handlers.py:1606
6226msgid "A password is required to join this group chat."
6227msgstr "Необходима е парола за влизане в тази стая."
6228
6229#: ../src/common/connection_handlers.py:1609
6230msgid "You are banned from this group chat."
6231msgstr "Вие сте отлъчени от тази стая."
6232
6233#: ../src/common/connection_handlers.py:1612
6234msgid "Such group chat does not exist."
6235msgstr "Такава стая не съществува."
6236
6237#: ../src/common/connection_handlers.py:1615
6238msgid "Group chat creation is restricted."
6239msgstr "Създаването на стаи е ограничено."
6240
6241#: ../src/common/connection_handlers.py:1618
6242msgid "Your registered nickname must be used."
6243msgstr "Трябва да се използва регистрирания ви псевдоним."
6244
6245#: ../src/common/connection_handlers.py:1621
6246msgid "You are not in the members list."
6247msgstr "Не сте в списъка с членове."
6248
6249#: ../src/common/connection_handlers.py:1629
6250msgid ""
6251"Your desired nickname is in use or registered by another occupant.\n"
6252"Please specify another nickname below:"
6253msgstr ""
6254"Желаният от вас псевдоним се използва или е регистриран от друг участник.\n"
6255"Укажете друг псевдоним по-долу:"
6256
6257#: ../src/common/connection_handlers.py:1679
6258msgid "I would like to add you to my roster."
6259msgstr ""
6260"Бих искал(а) да ви добавя към списъка си. I would like to add you to my "
6261"roster."
6262
6263#. BE CAREFUL: no con.updateRosterItem() in a callback
6264#: ../src/common/connection_handlers.py:1700
6265#, python-format
6266msgid "we are now subscribed to %s"
6267msgstr "вече сме записани за %s"
6268
6269#: ../src/common/connection_handlers.py:1702
6270#, python-format
6271msgid "unsubscribe request from %s"
6272msgstr "искане за отписване от %s"
6273
6274#: ../src/common/connection_handlers.py:1704
6275#, python-format
6276msgid "we are now unsubscribed from %s"
6277msgstr "вече сме отписани от %s"
6278
6279#: ../src/common/connection_handlers.py:1874
6280#, python-format
6281msgid ""
6282"JID %s is not RFC compliant. It will not be added to your roster. Use roster "
6283"management tools such as http://jru.jabberstudio.org/ to remove it"
6284msgstr ""
6285"JID %s не е съгласно стандарта по RFC. Няма да бъде добавен към списъка. "
6286"Използвайте инструменти за управление на списък като http://jru.jabberstudio."
6287"org/, за да го премахнете."
6288
6289#: ../src/common/connection.py:182
6290#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:196
6291#, python-format
6292msgid "Connection with account \"%s\" has been lost"
6293msgstr "Връзката на акаунт „%s“ се разпадна"
6294
6295#: ../src/common/connection.py:183
6296msgid "Reconnect manually."
6297msgstr "Свържете се наново."
6298
6299#: ../src/common/connection.py:194 ../src/common/connection.py:221
6300#, python-format
6301msgid "Transport %s answered wrongly to register request: %s"
6302msgstr "Транспортът „%s“ отговори погрешно на запитването за регистрация: %s"
6303
6304#. wrong answer
6305#: ../src/common/connection.py:220
6306msgid "Invalid answer"
6307msgstr "Невалиден отговор"
6308
6309#: ../src/common/connection.py:416 ../src/common/connection.py:515
6310#: ../src/common/connection.py:973
6311#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:217
6312#, python-format
6313msgid "Could not connect to \"%s\""
6314msgstr "Не може да се осъществи свързване с „%s“"
6315
6316#: ../src/common/connection.py:430
6317#, python-format
6318msgid "Connected to server %s:%s with %s"
6319msgstr "Свързан към сървър %s:%s с %s"
6320
6321#: ../src/common/connection.py:444
6322#, python-format
6323msgid "Security error connecting to \"%s\""
6324msgstr "Грешка в сигурността при свързването с „%s“"
6325
6326#: ../src/common/connection.py:445
6327msgid ""
6328"The server's key has changed, or someone is trying to hack your connection."
6329msgstr ""
6330"Ключът на сървъра е променен, или някой се опитва да взломи връзката ви."
6331
6332#: ../src/common/connection.py:452
6333#, python-format
6334msgid "Unable to check fingerprint for %s. Connection could be insecure."
6335msgstr ""
6336"Неуспех при проверката на отпечатъка на %s. Свързването може да е несигурно."
6337
6338#: ../src/common/connection.py:494
6339#, python-format
6340msgid "Missing fingerprint in SSL connection to %s"
6341msgstr "Липсва отпечатък при свързването чрез SSL с %s"
6342
6343#: ../src/common/connection.py:500
6344#, python-format
6345msgid "Fingerprint mismatch for %s: Got %s, expected %s"
6346msgstr "Отпечатъкът на %s не съвпада; получи се %s, а се очакваше %s"
6347
6348#: ../src/common/connection.py:516
6349msgid "Check your connection or try again later"
6350msgstr "Проверете връзката или опитайте отново по-късно"
6351
6352#: ../src/common/connection.py:542
6353#, python-format
6354msgid "Authentication failed with \"%s\""
6355msgstr "Неуспех при удостоверяването с „%s“"
6356
6357#: ../src/common/connection.py:543
6358msgid "Please check your login and password for correctness."
6359msgstr "Проверете дали името и паролата са правилни."
6360
6361#: ../src/common/connection.py:570
6362msgid "Error while removing privacy list"
6363msgstr "Грешка при премахването на списъка за уединение"
6364
6365#: ../src/common/connection.py:571
6366#, python-format
6367msgid ""
6368"Privacy list %s has not been removed. It is maybe active in one of your "
6369"connected resources. Desactivate it and try again."
6370msgstr ""
6371"Списъкът за уединение „%s“ не беше премахнат. Навярно е активен в някой от "
6372"свързаните ви ресурси. Изключете го и опитайте отново."
6373
6374#. We didn't set a passphrase
6375#: ../src/common/connection.py:669
6376#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:156
6377msgid "OpenPGP passphrase was not given"
6378msgstr "Не беше зададена парола за OpenPGP"
6379
6380#. do not show I'm invisible!
6381#: ../src/common/connection.py:711
6382msgid "invisible"
6383msgstr "невидим"
6384
6385#: ../src/common/connection.py:712
6386msgid "offline"
6387msgstr "изключен"
6388
6389#: ../src/common/connection.py:713
6390#, python-format
6391msgid "I'm %s"
6392msgstr "%s"
6393
6394#. we're not english
6395#. one  in locale and one en
6396#: ../src/common/connection.py:804
6397msgid "[This message is *encrypted* (See :JEP:`27`]"
6398msgstr ""
6399"[Това съобщение е *шифрирано* (вижте JEP:„27“)]\n"
6400"[This message is *encrypted* (See: JEP:`27')]"
6401
6402#: ../src/common/connection.py:860
6403#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:397
6404#, python-format
6405msgid ""
6406"Subject: %s\n"
6407"%s"
6408msgstr ""
6409"Тема: %s\n"
6410"%s"
6411
6412#: ../src/common/connection.py:999
6413msgid "Not fetched because of invisible status"
6414msgstr "Не е изтеглен, понеже е в състояние „Невидим“"
6415
6416#: ../src/common/contacts.py:271
6417msgid "Not in roster"
6418msgstr "Не е в списъка"
6419
6420#. only say that to non Windows users
6421#: ../src/common/dbus_support.py:33
6422msgid "D-Bus python bindings are missing in this computer"
6423msgstr "На този компютър няма инсталиран модул на Питон за D-Bus"
6424
6425#: ../src/common/dbus_support.py:34
6426msgid "D-Bus capabilities of Gajim cannot be used"
6427msgstr "Възможностите за D-Bus не могат да бъдат използвани"
6428
6429#: ../src/common/exceptions.py:22
6430msgid "pysqlite2 (aka python-pysqlite2) dependency is missing. Exiting..."
6431msgstr ""
6432"Липсва зависимостта pysqlite2 (също познато и като python-pysqlite2). "
6433"Спиране на програмата..."
6434
6435#: ../src/common/exceptions.py:30
6436msgid "Service not available: Gajim is not running, or remote_control is False"
6437msgstr ""
6438"Услугата не е налична: Gajim не е стартиран или „remote_control“ е „False“"
6439
6440#: ../src/common/exceptions.py:38
6441msgid "D-Bus is not present on this machine or python module is missing"
6442msgstr "На тази машина няма инсталиран D-Bus или липсва модула за Питон"
6443
6444#: ../src/common/exceptions.py:46
6445msgid ""
6446"Session bus is not available.\n"
6447"Try reading http://trac.gajim.org/wiki/GajimDBus"
6448msgstr ""
6449"Липсва „session bus“.\n"
6450"Опитайте се да прочетете http://trac.gajim.org/wiki/GajimDBus"
6451
6452#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6453msgid "one"
6454msgstr "един"
6455
6456#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6457msgid "two"
6458msgstr "два"
6459
6460#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6461msgid "three"
6462msgstr "три"
6463
6464#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6465msgid "four"
6466msgstr "четири"
6467
6468#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6469msgid "five"
6470msgstr "пет"
6471
6472#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6473msgid "six"
6474msgstr "шест"
6475
6476#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6477msgid "seven"
6478msgstr "седем"
6479
6480#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6481msgid "eight"
6482msgstr "осем"
6483
6484#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6485msgid "nine"
6486msgstr "девет"
6487
6488#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6489msgid "ten"
6490msgstr "десет"
6491
6492#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6493msgid "eleven"
6494msgstr "единадесет"
6495
6496#: ../src/common/fuzzyclock.py:44
6497msgid "twelve"
6498msgstr "дванадесет"
6499
6500#. Strings to use for the output. %0 will be replaced with the preceding hour (e.g. "x PAST %0"), %1 with the coming hour (e.g. "x TO %1). '''
6501#. A "singular-form". It is used when talking about hour 0
6502#: ../src/common/fuzzyclock.py:47 ../src/common/fuzzyclock.py:55
6503msgid "$0 o'clock"
6504msgstr "$0 часа"
6505
6506#: ../src/common/fuzzyclock.py:47 ../src/common/fuzzyclock.py:55
6507msgid "five past $0"
6508msgstr "$0 и пет"
6509
6510#: ../src/common/fuzzyclock.py:48 ../src/common/fuzzyclock.py:56
6511msgid "ten past $0"
6512msgstr "$0 и десет"
6513
6514#: ../src/common/fuzzyclock.py:48 ../src/common/fuzzyclock.py:56
6515msgid "quarter past $0"
6516msgstr "$0 и петнадесет"
6517
6518#: ../src/common/fuzzyclock.py:49 ../src/common/fuzzyclock.py:57
6519msgid "twenty past $0"
6520msgstr "$0 и двадесет"
6521
6522#: ../src/common/fuzzyclock.py:49 ../src/common/fuzzyclock.py:57
6523msgid "twenty five past $0"
6524msgstr "$0 и двадесет и пет"
6525
6526#: ../src/common/fuzzyclock.py:50 ../src/common/fuzzyclock.py:58
6527msgid "half past $0"
6528msgstr "$0 и половина"
6529
6530#: ../src/common/fuzzyclock.py:50 ../src/common/fuzzyclock.py:58
6531msgid "twenty five to $1"
6532msgstr "$1 без двадесет и пет"
6533
6534#: ../src/common/fuzzyclock.py:51 ../src/common/fuzzyclock.py:59
6535msgid "twenty to $1"
6536msgstr "$1 без двадесет"
6537
6538#: ../src/common/fuzzyclock.py:51 ../src/common/fuzzyclock.py:59
6539msgid "quarter to $1"
6540msgstr "$1 без петнадесет"
6541
6542#: ../src/common/fuzzyclock.py:52 ../src/common/fuzzyclock.py:60
6543msgid "ten to $1"
6544msgstr "$1 без десет"
6545
6546#: ../src/common/fuzzyclock.py:52 ../src/common/fuzzyclock.py:60
6547msgid "five to $1"
6548msgstr "$1 без пет"
6549
6550#: ../src/common/fuzzyclock.py:52 ../src/common/fuzzyclock.py:61
6551msgid "$1 o'clock"
6552msgstr "$1 часа"
6553
6554#: ../src/common/fuzzyclock.py:64
6555msgid "Night"
6556msgstr "Нощ"
6557
6558#: ../src/common/fuzzyclock.py:64
6559msgid "Early morning"
6560msgstr "Рано сутрин"
6561
6562#: ../src/common/fuzzyclock.py:64
6563msgid "Morning"
6564msgstr "Сутрин"
6565
6566#: ../src/common/fuzzyclock.py:64
6567msgid "Almost noon"
6568msgstr "Почти обед"
6569
6570#: ../src/common/fuzzyclock.py:65
6571msgid "Noon"
6572msgstr "Обед"
6573
6574#: ../src/common/fuzzyclock.py:65
6575msgid "Afternoon"
6576msgstr "Следобед"
6577
6578#: ../src/common/fuzzyclock.py:65
6579msgid "Evening"
6580msgstr "Вечер"
6581
6582#: ../src/common/fuzzyclock.py:65
6583msgid "Late evening"
6584msgstr "Късно вечер"
6585
6586#: ../src/common/fuzzyclock.py:67
6587msgid "Start of week"
6588msgstr "Началото на седмицата"
6589
6590#: ../src/common/fuzzyclock.py:67
6591msgid "Middle of week"
6592msgstr "Средата на седмицата"
6593
6594#: ../src/common/fuzzyclock.py:67
6595msgid "End of week"
6596msgstr "Края на седмицата"
6597
6598#: ../src/common/fuzzyclock.py:68
6599msgid "Weekend!"
6600msgstr "Събота и неделя!"
6601
6602#: ../src/common/helpers.py:114
6603msgid "Invalid character in username."
6604msgstr "Невалиден символ в потребителското име."
6605
6606#: ../src/common/helpers.py:119
6607msgid "Server address required."
6608msgstr "Необходим е адрес на сървъра."
6609
6610#: ../src/common/helpers.py:124
6611msgid "Invalid character in hostname."
6612msgstr "Невалиден символ в името на хоста."
6613
6614#: ../src/common/helpers.py:130
6615msgid "Invalid character in resource."
6616msgstr "Невалиден символ в ресурса."
6617
6618#. GiB means gibibyte
6619#: ../src/common/helpers.py:170
6620#, python-format
6621msgid "%s GiB"
6622msgstr "%s GiB"
6623
6624#. GB means gigabyte
6625#: ../src/common/helpers.py:173
6626#, python-format
6627msgid "%s GB"
6628msgstr "%s GB"
6629
6630#. MiB means mibibyte
6631#: ../src/common/helpers.py:177
6632#, python-format
6633msgid "%s MiB"
6634msgstr "%s MiB"
6635
6636#. MB means megabyte
6637#: ../src/common/helpers.py:180
6638#, python-format
6639msgid "%s MB"
6640msgstr "%s MB"
6641
6642#. KiB means kibibyte
6643#: ../src/common/helpers.py:184
6644#, python-format
6645msgid "%s KiB"
6646msgstr "%s KB"
6647
6648#. KB means kilo bytes
6649#: ../src/common/helpers.py:187
6650#, python-format
6651msgid "%s KB"
6652msgstr "%s KB"
6653
6654#. B means bytes
6655#: ../src/common/helpers.py:190
6656#, python-format
6657msgid "%s B"
6658msgstr "%s B"
6659
6660#: ../src/common/helpers.py:219
6661msgid "_Busy"
6662msgstr "_Зает"
6663
6664#: ../src/common/helpers.py:221
6665msgid "Busy"
6666msgstr "Зает"
6667
6668#: ../src/common/helpers.py:224
6669msgid "_Not Available"
6670msgstr "_Не съм на разположение"
6671
6672#: ../src/common/helpers.py:229
6673msgid "_Free for Chat"
6674msgstr "_Свободен за разговор"
6675
6676#: ../src/common/helpers.py:231
6677msgid "Free for Chat"
6678msgstr "Свободен за разговор"
6679
6680#: ../src/common/helpers.py:234
6681msgid "_Available"
6682msgstr "На _линия"
6683
6684#: ../src/common/helpers.py:236
6685msgid "Available"
6686msgstr "На линия"
6687
6688#: ../src/common/helpers.py:238
6689msgid "Connecting"
6690msgstr "Свързване"
6691
6692#: ../src/common/helpers.py:241
6693msgid "A_way"
6694msgstr "_Отсъствам"
6695
6696#: ../src/common/helpers.py:246
6697msgid "_Offline"
6698msgstr "_Изключен"
6699
6700#: ../src/common/helpers.py:248
6701msgid "Offline"
6702msgstr "Изключен"
6703
6704#: ../src/common/helpers.py:251
6705msgid "_Invisible"
6706msgstr "Не_видим"
6707
6708#: ../src/common/helpers.py:257
6709msgid "?contact has status:Unknown"
6710msgstr "Неизвестно"
6711
6712#: ../src/common/helpers.py:259
6713msgid "?contact has status:Has errors"
6714msgstr "Има грешки"
6715
6716#: ../src/common/helpers.py:264
6717msgid "?Subscription we already have:None"
6718msgstr "Няма"
6719
6720#: ../src/common/helpers.py:266
6721msgid "To"
6722msgstr "За"
6723
6724#: ../src/common/helpers.py:270
6725msgid "Both"
6726msgstr "Двустранно"
6727
6728#: ../src/common/helpers.py:278
6729msgid "?Ask (for Subscription):None"
6730msgstr "Няма"
6731
6732#: ../src/common/helpers.py:280
6733msgid "Subscribe"
6734msgstr "Записване"
6735
6736#: ../src/common/helpers.py:289
6737msgid "?Group Chat Contact Role:None"
6738msgstr "Не е установен"
6739
6740#: ../src/common/helpers.py:292
6741msgid "Moderators"
6742msgstr "Председатели"
6743
6744#: ../src/common/helpers.py:294
6745msgid "Moderator"
6746msgstr "Председател"
6747
6748#: ../src/common/helpers.py:297
6749msgid "Participants"
6750msgstr "Участници"
6751
6752#: ../src/common/helpers.py:299
6753msgid "Participant"
6754msgstr "Участник"
6755
6756#: ../src/common/helpers.py:302
6757msgid "Visitors"
6758msgstr "Посетители"
6759
6760#: ../src/common/helpers.py:304
6761msgid "Visitor"
6762msgstr "Посетител"
6763
6764#: ../src/common/helpers.py:310
6765msgid "?Group Chat Contact Affiliation:None"
6766msgstr "Няма"
6767
6768#: ../src/common/helpers.py:312
6769msgid "Owner"
6770msgstr "Собственик"
6771
6772#: ../src/common/helpers.py:314
6773msgid "Administrator"
6774msgstr "Администратор"
6775
6776#: ../src/common/helpers.py:316
6777msgid "Member"
6778msgstr "Член"
6779
6780#: ../src/common/helpers.py:355
6781msgid "is paying attention to the conversation"
6782msgstr "обръща внимание на разговора"
6783
6784#: ../src/common/helpers.py:357
6785msgid "is doing something else"
6786msgstr "прави нещо друго"
6787
6788#: ../src/common/helpers.py:359
6789msgid "is composing a message..."
6790msgstr "пише съобщение..."
6791
6792#. paused means he or she was composing but has stopped for a while
6793#: ../src/common/helpers.py:362
6794msgid "paused composing a message"
6795msgstr "спря да пише съобщение"
6796
6797#: ../src/common/helpers.py:364
6798msgid "has closed the chat window or tab"
6799msgstr "затвори прозореца или подпрозореца"
6800
6801#: ../src/common/helpers.py:890
6802#, python-format
6803msgid " %d unread message"
6804msgid_plural " %d unread messages"
6805msgstr[0] " %d непрочетено съобщение"
6806msgstr[1] " %d непрочетени съобщения"
6807
6808#: ../src/common/helpers.py:896
6809#, python-format
6810msgid " %d unread single message"
6811msgid_plural " %d unread single messages"
6812msgstr[0] " %d непрочетено еднократно съобщение"
6813msgstr[1] " %d непрочетени еднократни съобщения"
6814
6815#: ../src/common/helpers.py:902
6816#, python-format
6817msgid " %d unread group chat message"
6818msgid_plural " %d unread group chat messages"
6819msgstr[0] " %d непрочетено съобщение в стая"
6820msgstr[1] " %d непрочетени съобщения в стаи"
6821
6822#: ../src/common/helpers.py:908
6823#, python-format
6824msgid " %d unread private message"
6825msgid_plural " %d unread private messages"
6826msgstr[0] " %d непрочетено лично съобщение"
6827msgstr[1] " %d непрочетени лични съобщения"
6828
6829#: ../src/common/helpers.py:918 ../src/common/helpers.py:920
6830#, python-format
6831msgid "Gajim - %s"
6832msgstr "Gajim - %s"
6833
6834#. we talk about a file
6835#: ../src/common/optparser.py:59
6836#, python-format
6837msgid "error: cannot open %s for reading"
6838msgstr "грешка: %s не може да бъде отворен за четене"
6839
6840#: ../src/common/optparser.py:179
6841msgid "gtk+"
6842msgstr "GTK+"
6843
6844#: ../src/common/optparser.py:188 ../src/common/optparser.py:189
6845msgid "cyan"
6846msgstr "синьозелена"
6847
6848#: ../src/common/optparser.py:306
6849msgid "migrating logs database to indices"
6850msgstr "мигриране на базата от данни с дневници към индекси"
6851
6852#: ../src/common/passwords.py:92
6853#, python-format
6854msgid "Gajim account %s"
6855msgstr "Акаунт „%s“"
6856
6857#: ../src/common/zeroconf/client_zeroconf.py:189
6858msgid ""
6859"Connection to host could not be established: Incorrect answer from server."
6860msgstr ""
6861"Неуспех при установяването на връзка с хоста: Неправилен отговор от сървъра."
6862
6863#: ../src/common/zeroconf/client_zeroconf.py:205
6864msgid "Connection to host could not be established"
6865msgstr "Неуспех при установяването на връзка с хоста"
6866
6867#: ../src/common/zeroconf/client_zeroconf.py:334
6868msgid ""
6869"Connection to host could not be established: Timeout while sending data."
6870msgstr ""
6871"Неуспех при установяването на връзка с хоста: Изтичане на допустимото време "
6872"при изпращането на данните."
6873
6874#: ../src/common/zeroconf/client_zeroconf.py:627
6875msgid "Contact is offline. Your message could not be sent."
6876msgstr "Контактът е изключен. Съобщението ви не можа да бъде изпратено."
6877
6878#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:197
6879msgid "To continue sending and receiving messages, you will need to reconnect."
6880msgstr ""
6881"За да продължите да изпращате и получавате съобщения, трябва да се свържете "
6882"наново."
6883
6884#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:207
6885msgid "Avahi error"
6886msgstr "Грешка в Avahi"
6887
6888#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:207
6889#, python-format
6890msgid ""
6891"%s\n"
6892"Link-local messaging might not work properly."
6893msgstr ""
6894"%s\n"
6895"Изпращането и получаването на съобщения тип „link-local“ може и да не "
6896"функционира правилно."
6897
6898#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:218
6899msgid "Please check if Avahi is installed."
6900msgstr "Проверете дали Avahi е инсталиран."
6901
6902#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:227
6903#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:231
6904msgid "Could not start local service"
6905msgstr "Неуспех при стартирането на локална услуга"
6906
6907#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:228
6908#, python-format
6909msgid "Unable to bind to port %d."
6910msgstr "Неуспех при свързването с порт %d."
6911
6912#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:232
6913#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:325
6914msgid "Please check if avahi-daemon is running."
6915msgstr "Проверете дали е стартиран avahi-daemon."
6916
6917#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:324
6918#, python-format
6919msgid "Could not change status of account \"%s\""
6920msgstr "Неуспех при промяната на състоянието на акаунт „%s“"
6921
6922#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:341
6923msgid ""
6924"You are not connected or not visible to others. Your message could not be "
6925"sent."
6926msgstr ""
6927"Не сте свързани и не сте видими за другите. Съобщението ви не можа да бъде "
6928"изпратено."
6929
6930#. we're not english
6931#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:353
6932msgid "[This message is encrypted]"
6933msgstr "[Това съобщение е шифрирано]"
6934
6935#: ../src/common/zeroconf/zeroconf.py:180
6936#, python-format
6937msgid "Error while adding service. %s"
6938msgstr "Грешка при добавянето на услугата. %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.