source: sharp/gajim.bg.po @ 1221

Last change on this file since 1221 was 1221, checked in by yavorescu, 15 years ago

[gajim]: Обновяване за 0.11.2:

+ Коригирани 3 проблема в диалоговия прозорец за създаване на
акаунт (затваря: #473).

File size: 236.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of Gajim.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the Gajim package.
4# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2006, 2007.
5#
6#: ../src/gajim-remote.py:204 ../src/gajim-remote.py:211
7#: ../src/gajim-remote.py:237 ../src/gajim-remote.py:238
8#: ../src/gajim-remote.py:244 ../src/gajim-remote.py:245
9#: ../src/gajim-remote.py:246 ../src/gajim-remote.py:247
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: Gajim 0.11.2\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2007-09-10 18:34+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2007-09-10 18:34+0300\n"
16"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../data/gajim.desktop.in.in.h:1
24msgid "A GTK+ Jabber client"
25msgstr "GTK+ Джабър клиент"
26
27#: ../data/gajim.desktop.in.in.h:2
28msgid "Gajim Instant Messenger"
29msgstr "Моментни съобщения (Gajim)"
30
31#: ../data/gajim.desktop.in.in.h:3
32msgid "Jabber IM Client"
33msgstr "Джабър клиент за бързи съобщения"
34
35#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:1
36msgid "Send Single _Message..."
37msgstr "Изпращане на _еднократно съобщение..."
38
39#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:2
40msgid "_Add Contact..."
41msgstr "_Добавяне на контакт..."
42
43#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:3
44msgid "_Discover Services..."
45msgstr "_Откриване на услуги..."
46
47#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:4 ../src/disco.py:1147
48msgid "_Execute Command..."
49msgstr "_Изпълнение на команда..."
50
51#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:5
52#: ../data/glade/roster_window.glade.h:16
53#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:6
54msgid "_Group Chat"
55msgstr "С_тая"
56
57#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:6
58#: ../data/glade/zeroconf_context_menu.glade.h:1
59msgid "_Modify Account..."
60msgstr "_Промяна на акаунт..."
61
62#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:7
63msgid "_Open Gmail Inbox"
64msgstr "_Отваряне на пощенската кутия на Gmail"
65
66#: ../data/glade/account_context_menu.glade.h:8
67#: ../data/glade/zeroconf_context_menu.glade.h:2
68msgid "_Status"
69msgstr "_Състояние"
70
71#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:1
72msgid ""
73"<b>Account is being created</b>\n"
74"\n"
75"Please wait..."
76msgstr ""
77"<b>Акаунтът се създава</b>\n"
78"\n"
79"Изчакайте..."
80
81#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:4
82msgid "<b>Please choose one of the options below:</b>"
83msgstr "<b>Изберете една от възможностите по-долу:</b>"
84
85#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:5
86msgid "<b>Please fill in the data for your new account</b>"
87msgstr "<b>Попълнете данните за нов акаунт</b>"
88
89#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:6
90msgid "Click to see features (like MSN, ICQ transports) of jabber servers"
91msgstr ""
92"Натиснете, за да видите функционалностите (като MSN, ICQ транспорти) на "
93"Джабър сървърите"
94
95#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:7
96msgid "Connect when I press Finish"
97msgstr "Свързване при натискане на бутона „Приключване“"
98
99#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:8
100msgid "Gajim: Account Creation Wizard"
101msgstr "Gajim: Помощник за създаване на акаунт"
102
103#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:9
104msgid "I already have an account I want to use"
105msgstr "_Вече имам регистриран акаунт, който искам да използвам"
106
107#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:10
108msgid "I want to _register for a new account"
109msgstr "_Искам да регистрирам нов акаунт"
110
111#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:11
112#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:18
113msgid "If checked, Gajim will remember the password for this account"
114msgstr "Ако тази опция е избрана, ще се запомни паролата за този акаунт."
115
116#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:12
117#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:6
118msgid "Pass_word:"
119msgstr "Паро_ла:"
120
121#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:13
122#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:38
123msgid "Save pass_word"
124msgstr "Запазване на паро_ла"
125
126#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:14
127msgid "Servers Features"
128msgstr "Функционалности на сървърите"
129
130#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:15
131msgid "Set my profile when I connect"
132msgstr "Настройване на профила при свързване"
133
134#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:16
135msgid ""
136"You need to have an account in order to connect\n"
137"to the Jabber network."
138msgstr "Трябва да имате акаунт, за да се свържете с мрежата на Джабър."
139
140#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:18
141msgid "Your JID:"
142msgstr "Вашия JID:"
143
144#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:19
145#: ../data/glade/roster_window.glade.h:11
146msgid "_Advanced"
147msgstr "На_преднали"
148
149#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:20
150msgid "_Finish"
151msgstr "_Приключване"
152
153#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:21
154#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:9
155msgid "_Host:"
156msgstr "_Хост:"
157
158#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:22
159#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:47
160msgid "_Password:"
161msgstr "_Парола:"
162
163#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:23
164#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:10
165msgid "_Port:"
166msgstr "По_рт:"
167
168#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:24
169msgid "_Retype Password:"
170msgstr "_Въведете паролата отново:"
171
172#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:25
173msgid "_Server:"
174msgstr "С_ървър:"
175
176#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:26
177msgid "_Use proxy"
178msgstr "_Използване на сървър-посредник"
179
180#: ../data/glade/account_creation_wizard_window.glade.h:27
181#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:11
182msgid "_Username:"
183msgstr "И_ме на потребител:"
184
185#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:1
186#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:8
187msgid "<b>Miscellaneous</b>"
188msgstr "<b>Разни</b>"
189
190#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:2
191#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:1
192msgid "<b>OpenPGP</b>"
193msgstr "<b>OpenPGP</b>"
194
195#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:3
196#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:2
197msgid "<b>Personal Information</b>"
198msgstr "<b>Лични данни</b>"
199
200#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:4
201msgid "Account"
202msgstr "Акаунт"
203
204#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:5
205msgid "Account Modification"
206msgstr "Промяна на акаунт"
207
208#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:6
209msgid "Auto-reconnect when connection is lost"
210msgstr "Автоматично свързване при разпадане на връзката"
211
212#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:7
213#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:3
214msgid "C_onnect on Gajim startup"
215msgstr "С_вързване при стартиране"
216
217#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:8
218msgid "Chan_ge Password"
219msgstr "Пром_яна на парола"
220
221#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:9
222msgid ""
223"Check this so Gajim will connect in port 5223 where legacy servers are "
224"expected to have SSL capabilities. Note that Gajim uses TLS encryption by "
225"default if broadcasted by the server, and with this option enabled TLS will "
226"be disabled"
227msgstr ""
228"Изберете тази опция, за да може Gajim да се свързва по порт 5223, където се "
229"очаква сървърите да предоставят възможности по SSL. Забележете, че Gajim "
230"използва TLS шифриране по подразбиране и избирайки тази опция, изключвате "
231"TLS."
232
233#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:10
234#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:4
235msgid "Choose _Key..."
236msgstr "Избор на _ключ..."
237
238#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:11
239msgid "Click to change account's password"
240msgstr "Натиснете, за да смените паролата на акаунта"
241
242#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:12
243msgid "Connection"
244msgstr "Свързване"
245
246#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:13
247msgid "Edit Personal Information..."
248msgstr "Редактиране на личните данни..."
249
250#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:14
251#: ../data/glade/roster_window.glade.h:5 ../src/notify.py:457
252#: ../src/notify.py:479 ../src/notify.py:491 ../src/common/helpers.py:918
253msgid "Gajim"
254msgstr "Gajim"
255
256#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:15
257#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:51
258#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:7
259#: ../src/roster_window.py:347 ../src/roster_window.py:1237
260#: ../src/roster_window.py:1447 ../src/roster_window.py:2123
261#: ../src/roster_window.py:2165 ../src/common/contacts.py:290
262msgid "General"
263msgstr "Общи"
264
265#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:16
266msgid "Hostname: "
267msgstr "Хост: "
268
269#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:17
270msgid ""
271"If checked, Gajim will also broadcast some more IPs except from just your "
272"IP, so file transfer has higher chances of working."
273msgstr ""
274"Ако тази опция е избрана, Gajim ще излъчва повече IP адреси освен вашия "
275"собствен, така че файловият трансфер има повече шансове да работи добре."
276
277#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:19
278msgid ""
279"If checked, Gajim will send keep-alive packets to prevent connection timeout "
280"which results in disconnection"
281msgstr ""
282"Ако тази опция е избрана, Gajim ще изпраща пакети за поддържане на връзката "
283"с цел избягване на разпадането ѝ."
284
285#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:20
286#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:8
287msgid ""
288"If checked, Gajim will store the password in ~/.gajim/config with 'read' "
289"permission only for you"
290msgstr ""
291"Ако тази опция е избрана, паролата ще се запази в ~/.gajim/config с права за "
292"четене само за потребителя."
293
294#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:21
295#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:9
296msgid ""
297"If checked, Gajim, when launched, will automatically connect to jabber using "
298"this account"
299msgstr ""
300"Ако тази опция е избрана, при стартиране Gajim ще се свързва автоматично, "
301"използвайки този акаунт."
302
303#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:22
304#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:10
305msgid ""
306"If checked, any change to the global status (handled by the combobox at the "
307"bottom of the roster window) will change the status of this account "
308"accordingly"
309msgstr ""
310"Ако тази опция е избрана, всяка промяна на общото състояние (от списъка в "
311"долната част на главния прозорец) ще променя и състоянието на този акаунт."
312
313#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:23
314msgid "Information about you, as stored in the server"
315msgstr "Вашите личните данни, както са запазени на сървъра"
316
317#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:24
318msgid "Manage..."
319msgstr "Управление на..."
320
321#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:25
322#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:16 ../src/config.py:1630
323#: ../src/config.py:3321
324msgid "No key selected"
325msgstr "Няма избран ключ"
326
327#. None means no proxy profile selected
328#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:27 ../src/config.py:1210
329#: ../src/config.py:1215 ../src/config.py:1399 ../src/config.py:1620
330#: ../src/config.py:1629 ../src/config.py:1688 ../src/config.py:1762
331#: ../src/config.py:3311 ../src/config.py:3320 ../src/dialogs.py:281
332#: ../src/dialogs.py:283
333msgid "None"
334msgstr "Няма"
335
336#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:28
337#: ../data/glade/profile_window.glade.h:26
338#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:17
339msgid "Personal Information"
340msgstr "Лични данни"
341
342#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:29
343msgid "Port: "
344msgstr "Порт: "
345
346#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:30
347msgid "Priori_ty:"
348msgstr "Приори_тет:"
349
350#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:31
351msgid ""
352"Priority is used in Jabber to determine who gets the events from the jabber "
353"server when two or more clients are connected using the same account; The "
354"client with the highest priority gets the events"
355msgstr ""
356"Приоритетът в Джабър се използва, за да се определи кой да получава "
357"събитията от Джабър сървър, когато два или повече клиента са свързани с един "
358"и същ акаунт. Клиентът с най-голям приоритет ще получава събитията."
359
360#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:32
361msgid "Priority will change automatically according to your status."
362msgstr "Приоритетът ще се сменя автоматично в зависимост от състоянието ви."
363
364#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:33
365msgid "Proxy:"
366msgstr "Сървър-посредник:"
367
368#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:34
369msgid "Resour_ce:"
370msgstr "_Ресурс:"
371
372#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:35
373msgid ""
374"Resource is sent to the Jabber server in order to separate the same JID in "
375"two or more parts depending on the number of the clients connected in the "
376"same server with the same account. So you might be connected in the same "
377"account with resource 'Home' and 'Work' at the same time. The resource which "
378"has the highest priority will get the events. (see below)"
379msgstr ""
380"Ресурсът се изпраща до Джабър сървъра, за да „раздели“ един и същи JID на "
381"две или повече части в зависимост от броя на клиентите, свързани с един "
382"сървър и един и същ акаунт. Така може да сте свързани със същия акаунт и "
383"ресурси „Вкъщи“ и „На работа“ по едно и също време. Ресурсът с най-голям "
384"приоритет ще получава събитията. (вижте по-долу)"
385
386#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:36
387#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:18
388msgid "Save _passphrase (insecure)"
389msgstr "Запазване на _паролата (рисковано за сигурността)"
390
391#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:37
392#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:19
393msgid "Save conversation _logs for all contacts"
394msgstr "Запазване на история на _разговорите за всички контакти"
395
396#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:39
397msgid "Send keep-alive packets"
398msgstr "Изпращане на пакети за поддържане на връзката"
399
400#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:40
401#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:20
402msgid "Synch_ronize account status with global status"
403msgstr "Син_хронизиране на състоянието на акаунта с общото състояние"
404
405#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:41
406msgid "Use _SSL (legacy)"
407msgstr "Използване на _SSL (извън употреба)"
408
409#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:42
410msgid "Use custom hostname/port"
411msgstr "Използване на нестандартен хост/порт"
412
413#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:43
414msgid "Use file transfer proxies"
415msgstr "Използване на сървъри-посредници за файлови трансфери"
416
417#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:44
418msgid "_Adjust to status"
419msgstr "_Съгласуване спрямо състоянието"
420
421#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:45
422msgid "_Jabber ID:"
423msgstr "_Jabber ID:"
424
425#: ../data/glade/account_modification_window.glade.h:46
426msgid "_Name:"
427msgstr "_Име:"
428
429#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:1
430msgid "Accounts"
431msgstr "Акаунти"
432
433#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:2
434msgid ""
435"If checked, all local contacts that use a Bonjour compatible chat client "
436"(like iChat, Trillian or Gaim) will be shown in roster. You don't need to be "
437"connected to a jabber server for it to work.\n"
438"This is only available if python-avahi is installed and avahi-daemon is "
439"running."
440msgstr ""
441"Ако тази опция е избрана, всички локални контакти, които използват клиент, "
442"съвместим с Bonjour (като iChat, Trillian или Gaim), ще бъдат показани в "
443"списъка.  Не е необходимо да сте свързани към Джабър сървър.\n"
444"Това е достъпно само при инсталиран „python-avahi“ и работещ „avahi-daemon“."
445
446#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:4
447msgid ""
448"If you have 2 or more accounts and this is checked, Gajim will list all "
449"contacts as if you had one account"
450msgstr ""
451"Ако имате два или повече акаунта и тази опция е избрана, Gajim ще изобразява "
452"всички контакти като от един акаунт."
453
454#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:5
455msgid "Mer_ge accounts"
456msgstr "_Смесване на акаунти"
457
458#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:6
459msgid "_Enable link-local messaging"
460msgstr "_Активиране на съобщения от/за локални контакти (link-local messaging)"
461
462#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:7
463msgid "_Modify"
464msgstr "Пром_яна"
465
466#: ../data/glade/accounts_window.glade.h:8
467#: ../data/glade/remove_account_window.glade.h:4
468msgid "_Remove"
469msgstr "_Премахване"
470
471#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:1
472msgid "A_ccount:"
473msgstr "_Акаунт:"
474
475#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:2
476msgid "A_llow this contact to view my status"
477msgstr "_Позволяване на този контакт да вижда състоянието ми"
478
479#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:3
480msgid "Add New Contact"
481msgstr "Добавяне на нов контакт"
482
483#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:4
484msgid "I would like to add you to my contact list."
485msgstr "Бих искал(а) да ви добавя към списъка си."
486
487#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:5
488msgid ""
489"You have to register with this transport\n"
490"to be able to add a contact from this\n"
491"protocol. Click on register button to\n"
492"proceed."
493msgstr ""
494"Трябва да регистрирате този транспорт,\n"
495"за да може да добавите контакт от този\n"
496"протокол.  Натиснете бутона „Регистриране“,\n"
497"за да продължите."
498
499#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:9
500msgid ""
501"You must be connected to the transport to be able\n"
502"to add a contact from this protocol."
503msgstr ""
504"Трябва да сте свързани към транспорта, за да може\n"
505"да добавите контакт от този протокол."
506
507#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:11
508msgid "_Group:"
509msgstr "_Група:"
510
511#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:12
512msgid "_Nickname:"
513msgstr "Псе_вдоним:"
514
515#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:13
516msgid "_Protocol:"
517msgstr "П_ротокол:"
518
519#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:14
520msgid "_Register"
521msgstr "_Регистриране"
522
523#: ../data/glade/add_new_contact_window.glade.h:15
524msgid "_User ID:"
525msgstr "_Идентификатор на потребител:"
526
527#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:1
528msgid "<b>An error has occurred:</b>"
529msgstr "<b>Възникна грешка:</b>"
530
531#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:2
532msgid "<b>Choose command to execute:</b>"
533msgstr "<b>Изберете команда за изпълнение:</b>"
534
535#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:3
536msgid "Ad-hoc Commands - Gajim"
537msgstr "Специални команди - Gajim"
538
539#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:4
540msgid "Check once more"
541msgstr "Проверка наново"
542
543#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:5
544msgid "Error description..."
545msgstr "Описание на грешката..."
546
547#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:6
548msgid "Please wait while retrieving command list..."
549msgstr "Изчакайте, докато се извлече списъка с команди..."
550
551#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:7
552msgid "Please wait while the command is sending..."
553msgstr "Изчакайте, докато командата се изпраща..."
554
555#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:8
556msgid "Please wait..."
557msgstr "Изчакайте..."
558
559#: ../data/glade/adhoc_commands_window.glade.h:9
560msgid "This jabber entity does not expose any commands."
561msgstr "Този Джабър контакт не предлага никакви команди."
562
563#: ../data/glade/advanced_configuration_window.glade.h:1
564msgid "<b>Description</b>"
565msgstr "<b>Описание</b>"
566
567#: ../data/glade/advanced_configuration_window.glade.h:2
568msgid "<b>NOTE:</b> You should restart Gajim for some settings to take effect"
569msgstr ""
570"<b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Трябва да рестартирате Gajim, за да влязат в сила някои от "
571"настройките"
572
573#: ../data/glade/advanced_configuration_window.glade.h:3
574msgid "Advanced Configuration Editor"
575msgstr "Редактор на настройки за напреднали"
576
577#: ../data/glade/advanced_configuration_window.glade.h:4
578msgid "Filter:"
579msgstr "Филтър:"
580
581#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:1
582msgid "Delete MOTD"
583msgstr "Изтриване на MOTD"
584
585#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:2
586msgid "Deletes Message of the Day"
587msgstr "Изтрива съобщението за деня"
588
589#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:3
590msgid "Sends a message to users currently connected to this server"
591msgstr ""
592"Изпраща съобщение на всички потребители, свързани със сървъра в момента"
593
594#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:4
595msgid "Set MOTD"
596msgstr "Настройване на MOTD"
597
598#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:5
599msgid "Sets Message of the Day"
600msgstr "Настройване на съобщение за деня"
601
602#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:6
603msgid "Show _XML Console"
604msgstr "Показване на _XML конзола"
605
606#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:7
607msgid "Update MOTD"
608msgstr "Актуализиране на MOTD"
609
610#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:8
611msgid "Updates Message of the Day"
612msgstr "Актуализиране на съобщението за деня"
613
614#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:9
615msgid "_Administrator"
616msgstr "_Администратор"
617
618#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:10
619msgid "_Privacy Lists"
620msgstr "_Филтри за уединение"
621
622#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:11
623msgid "_Send Server Message"
624msgstr "_Изпращане на съобщение от сървъра"
625
626#: ../data/glade/advanced_menuitem_menu.glade.h:12
627msgid "_Send Single Message"
628msgstr "_Изпращане на еднократно съобщение"
629
630#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:1
631msgid " a window/tab opened with that contact "
632msgstr " отворен прозорец/подпрозорец с този контакт "
633
634#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:2
635msgid "<b>Actions</b>"
636msgstr "<b>Действия</b>"
637
638#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:3
639msgid "<b>Conditions</b>"
640msgstr "<b>Условия</b>"
641
642#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:4
643#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:10
644msgid "<b>Sounds</b>"
645msgstr "<b>Звуци</b>"
646
647#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:5
648msgid "Advanced Actions"
649msgstr "Действия за напреднали"
650
651#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:6
652msgid "Advanced Notifications Control"
653msgstr "Контрол на уведомления за напреднали"
654
655#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:7
656msgid "All statuses"
657msgstr "Всички състояния"
658
659#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:8
660#: ../src/common/commands.py:91 ../src/common/helpers.py:245
661msgid "Away"
662msgstr "Отсъствам"
663
664#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:9
665msgid "Busy "
666msgstr "Зает "
667
668#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:10
669msgid "Don't have "
670msgstr "нямам "
671
672#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:11
673msgid "Have "
674msgstr "имам "
675
676#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:12
677#: ../src/common/helpers.py:255
678msgid "Invisible"
679msgstr "Невидим"
680
681#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:13
682msgid "Launch a command"
683msgstr "Изпълнение на команда"
684
685#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:14
686#: ../src/common/helpers.py:228
687msgid "Not Available"
688msgstr "Не съм на разположение"
689
690#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:15
691msgid "One or more special statuses..."
692msgstr "Едно или повече определени състояния..."
693
694#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:16
695msgid "Online / Free For Chat"
696msgstr "На линия / Свободен за разговор"
697
698#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:17
699msgid "Play a sound"
700msgstr "Изпълнение на звук"
701
702#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:18
703msgid ""
704"Receive a Message\n"
705"Contact Disconnected \n"
706"Contact Change Status \n"
707"Group Chat Message Highlight \n"
708"Group Chat Message Received \n"
709"File Transfer Request \n"
710"File Transfer Started \n"
711"File Transfer Finished"
712msgstr ""
713"се получава съобщение\n"
714"контактът се изключва \n"
715"контактът сменя състоянието си \n"
716"се осветява съобщение в стая \n"
717"се получава съобщение в стая \n"
718"се получава запитване за файлов трансфер \n"
719"започва файлов трансфер \n"
720"завършва файлов трансфер"
721
722#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:26
723msgid "When "
724msgstr "Когато "
725
726#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:27
727msgid ""
728"_Activate window manager's UrgencyHint to make chat window in taskbar flash"
729msgstr ""
730"_Активиране на подсказката за спешност на мениджъра на прозорци, за да мига "
731"прозореца в панела"
732
733#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:28
734msgid "_Disable auto opening chat window"
735msgstr "_Изключване на автоматичното появяване на прозорец за разговор"
736
737#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:29
738msgid "_Disable existing popup window"
739msgstr "_Изключване на съществуващ изскачащ прозорец"
740
741#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:30
742msgid "_Disable existing sound for this event"
743msgstr "_Изключване на съществуващ звук за това събитие"
744
745#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:31
746msgid "_Disable showing event in roster"
747msgstr "_Изключване на показване на събитието в списъка"
748
749#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:32
750msgid "_Disable showing event in systray"
751msgstr "_Изключване на показване на събитието в областта за уведомяване"
752
753#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:33
754msgid "_Inform me with a popup window"
755msgstr "_Информиране с изскачащ прозорец"
756
757#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:34
758msgid "_Open chat window with user"
759msgstr "_Отваряне на прозорец за разговор с потребителя"
760
761#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:35
762msgid "_Show event in roster"
763msgstr "Показване на събитието в спис_ъка"
764
765#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:36
766msgid "_Show event in systray"
767msgstr "Показване на събитието в областта за _уведомяване"
768
769#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:37
770msgid "and I "
771msgstr "и аз "
772
773#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:38
774msgid ""
775"contact(s)\n"
776"group(s)\n"
777"everybody"
778msgstr ""
779"контакт(и)\n"
780"група/и\n"
781"всички"
782
783#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:41
784msgid "for "
785msgstr "за "
786
787#: ../data/glade/advanced_notifications_window.glade.h:42
788msgid "when I'm in"
789msgstr "когато съм"
790
791#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:1
792msgid "Entry:"
793msgstr "Запис:"
794
795#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:2
796msgid "Feed name:"
797msgstr "Име на емисията:"
798
799#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:3
800msgid "Last modified:"
801msgstr "Последно променена:"
802
803#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:4
804msgid "New entry received"
805msgstr "Получен е нов запис"
806
807#: ../data/glade/atom_entry_window.glade.h:5
808msgid "You have received new entry:"
809msgstr "Получихте нов запис:"
810
811#: ../data/glade/change_password_dialog.glade.h:1
812msgid "Change Password"
813msgstr "Промяна на парола"
814
815#: ../data/glade/change_password_dialog.glade.h:2
816msgid "Enter it again for confirmation:"
817msgstr "Въведете я отново за потвърждение:"
818
819#: ../data/glade/change_password_dialog.glade.h:3
820msgid "Enter new password:"
821msgstr "Въведете нова парола:"
822
823#: ../data/glade/change_status_message_dialog.glade.h:1
824msgid "<b>Type your new status message</b>"
825msgstr "<b>Напишете новото съобщение за състояние</b>"
826
827#: ../data/glade/change_status_message_dialog.glade.h:2
828msgid "Preset messages:"
829msgstr "Настроени съобщения:"
830
831#: ../data/glade/change_status_message_dialog.glade.h:3
832msgid "Save as Preset..."
833msgstr "Запазване като настроено..."
834
835#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:1
836msgid "Join _Group Chat"
837msgstr "_Влизане в стая"
838
839#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:2
840#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:4
841#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:2
842#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:10
843msgid "_Add to Roster"
844msgstr "Добавяне към _списъка..."
845
846#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:3
847msgid "_Copy JID/Email Address"
848msgstr "Копиране на _JID/Е-поща"
849
850#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:4
851msgid "_Copy Link Location"
852msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
853
854#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:5
855msgid "_Open Email Composer"
856msgstr "_Отваряне на пощенската програма"
857
858#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:6
859msgid "_Open Link in Browser"
860msgstr "_Отваряне на връзката в браузър"
861
862#: ../data/glade/chat_context_menu.glade.h:7
863#: ../data/glade/roster_window.glade.h:20
864#: ../data/glade/subscription_request_popup_menu.glade.h:1
865#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:7
866msgid "_Start Chat"
867msgstr "_Започване на разговор"
868
869#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:1
870msgid "Click to see past conversations with this contact"
871msgstr "Натиснете, за да видите стари разговори с този контакт"
872
873#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:2
874#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:8
875#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:4
876msgid "Send _File"
877msgstr "Изпращане на _файл"
878
879#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:3
880msgid "Toggle Open_PGP Encryption"
881msgstr "Превключване на Open_PGP шифриране"
882
883#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:5
884#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:6
885msgid "_Compact View    Alt+C"
886msgstr "_Компактен изглед (Alt+C)"
887
888#: ../data/glade/chat_control_popup_menu.glade.h:6
889#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:7
890#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:5
891#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:13
892#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:6
893msgid "_History"
894msgstr "Ист_ория"
895
896#: ../data/glade/data_form_window.glade.h:1
897msgid "Fill in the form."
898msgstr "Попълнете формуляра."
899
900#: ../data/glade/data_form_window.glade.h:2
901msgid "Room Configuration"
902msgstr "Настройки на стаята"
903
904#: ../data/glade/edit_groups_dialog.glade.h:1
905msgid "Edit Groups"
906msgstr "Редактиране на групи"
907
908#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:1
909msgid "A list of active, completed and stopped file transfers"
910msgstr "Списък с активни, завършили и прекъснати файлови трансфери"
911
912#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:2
913msgid "Cancel file transfer"
914msgstr "Отменя файловия трансфер"
915
916#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:3
917msgid "Cancels the selected file transfer"
918msgstr "Отменя избрания файлов трансфер"
919
920#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:4
921msgid "Cancels the selected file transfer and removes incomplete file"
922msgstr "Отменя избрания файлов трансфер и изтрива непълния файл"
923
924#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:5
925msgid "Clean _up"
926msgstr "Из_чистване"
927
928#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:6
929msgid "File Transfers"
930msgstr "Файлови трансфери"
931
932#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:7
933msgid "Hides the window"
934msgstr "Скрива прозореца"
935
936#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:8
937msgid "Remove file transfer from the list."
938msgstr "Премахване на файловия трансфер от списъка."
939
940#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:9
941msgid "Removes completed, cancelled and failed file transfers from the list"
942msgstr ""
943"Премахва завършилите, прекъснатите или провалени файлови трансфери от списъка"
944
945#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:10
946msgid "Shows a list of file transfers between you and others"
947msgstr "Показва списък с файловите трансфери между вас и останалите"
948
949#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:11
950msgid ""
951"This action removes single file transfer from the list. If the transfer is "
952"active, it is first stopped and then removed"
953msgstr ""
954"Това действие премахва файлов трансфер от списъка. Ако трансферът е активен, "
955"първо се прекъсва и след това се премахва."
956
957#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:12
958msgid "When a file transfer is complete show a popup notification"
959msgstr "Уведомяване чрез изскачащ прозорец при завършване на файловия трансфер"
960
961#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:13 ../src/filetransfers_window.py:761
962msgid "_Continue"
963msgstr "П_родължаване"
964
965#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:14
966msgid "_Notify me when a file transfer is complete"
967msgstr "_Уведомяване при завършване на файловия трансфер"
968
969#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:15 ../src/filetransfers_window.py:188
970msgid "_Open Containing Folder"
971msgstr "_Отваряне на папката"
972
973#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:16
974msgid "_Pause"
975msgstr "П_ауза"
976
977#: ../data/glade/filetransfers.glade.h:17
978msgid "file transfers list"
979msgstr "списък с файлови трансфери"
980
981#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:1
982msgid "<b>Chatstate Tab Colors</b>"
983msgstr "<b>Цветове на подпрозорците</b>"
984
985#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:2
986msgid ""
987"Account row\n"
988"Group row\n"
989"Contact row\n"
990"Chat Banner"
991msgstr ""
992"Ред за акаунт\n"
993"Ред за група\n"
994"Ред за контакт\n"
995"Лента за разговор"
996
997#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:6
998msgid "Bold"
999msgstr "Получер"
1000
1001#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:7
1002msgid "Composing"
1003msgstr "Пише"
1004
1005#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:8
1006msgid "Font style:"
1007msgstr "Стил на шрифта:"
1008
1009#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:9
1010msgid "Gajim Themes Customization"
1011msgstr "Персонализиране на темите на Gajim"
1012
1013#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:10
1014msgid "Gone"
1015msgstr "Отсъства"
1016
1017#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:11
1018msgid "Inactive"
1019msgstr "Бездеен"
1020
1021#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:12
1022msgid "Italic"
1023msgstr "Курсив"
1024
1025#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:13
1026msgid ""
1027"MUC\n"
1028"Messages"
1029msgstr ""
1030"Съобщения\n"
1031"в стая"
1032
1033#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:15
1034msgid ""
1035"MUC Directed\n"
1036"Messages"
1037msgstr ""
1038"Съобщения\n"
1039"за стая"
1040
1041#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:17
1042msgid "Paused"
1043msgstr "Временно преустановен"
1044
1045#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:18
1046msgid "Text _color:"
1047msgstr "_Цвят на текста:"
1048
1049#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:19
1050msgid "Text _font:"
1051msgstr "_Шрифт на текста:"
1052
1053#: ../data/glade/gajim_themes_window.glade.h:20
1054msgid "_Background:"
1055msgstr "_Фон:"
1056
1057#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:1
1058msgid "Change _Nickname"
1059msgstr "Смяна на псе_вдоним"
1060
1061#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:2
1062msgid "Change _Subject"
1063msgstr "Промяна на _темата"
1064
1065#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:3
1066msgid "Click to see past conversation in this room"
1067msgstr "Натиснете, за да видите стари разговори в тази стая"
1068
1069#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:4
1070msgid "Configure _Room"
1071msgstr "Настройки на _стаята"
1072
1073#: ../data/glade/gc_control_popup_menu.glade.h:5
1074msgid "_Bookmark This Room"
1075msgstr "_Добавяне на тази стая към отметките"
1076
1077#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:1
1078msgid "Mo_derator"
1079msgstr "_Председател"
1080
1081#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:3
1082msgid "_Admin"
1083msgstr "_Администратор"
1084
1085#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:4
1086msgid "_Ban"
1087msgstr "_Забраняване на достъпа"
1088
1089#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:6
1090msgid "_Kick"
1091msgstr "_Изритване"
1092
1093#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:7
1094msgid "_Member"
1095msgstr "_Член"
1096
1097#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:8
1098msgid "_Occupant Actions"
1099msgstr "_Действия"
1100
1101#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:9
1102msgid "_Owner"
1103msgstr "Со_бственик"
1104
1105#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:10
1106msgid "_Send Private Message"
1107msgstr "_Изпращане на лично съобщение"
1108
1109#: ../data/glade/gc_occupants_menu.glade.h:11
1110msgid "_Voice"
1111msgstr "_Глас"
1112
1113#: ../data/glade/groups_post_window.glade.h:1
1114msgid "Create new post"
1115msgstr "Създаване на ново съобщение"
1116
1117#: ../data/glade/groups_post_window.glade.h:2 ../src/common/helpers.py:270
1118msgid "From"
1119msgstr "От"
1120
1121#. holds subject
1122#: ../data/glade/groups_post_window.glade.h:3 ../src/history_manager.py:141
1123#: ../src/history_manager.py:172
1124msgid "Subject"
1125msgstr "Тема"
1126
1127#: ../data/glade/history_manager.glade.h:1
1128msgid ""
1129"<big><b>Welcome to Gajim History Logs Manager</b></big>\n"
1130"\n"
1131"You can select logs from the left and/or search database from below.\n"
1132"\n"
1133"<b>WARNING:</b>\n"
1134"If you plan to do massive deletions, please make sure Gajim is not running. "
1135"Generally avoid deletions with contacts you currently chat with."
1136msgstr ""
1137"<big><b>Добре дошли в мениджъра на историята на разговорите на Gajim</b></"
1138"big>\n"
1139"\n"
1140"Може да избирате дневници отляво и/или да търсите в базата от данни долу.\n"
1141"\n"
1142"<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b>\n"
1143"Ако планирате да изтривате масово, уверете се, че Gajim не е стартиран. Като "
1144"цяло избягвайте да изтривате история за контакти, с които разговаряте в "
1145"момента."
1146
1147#: ../data/glade/history_manager.glade.h:7
1148msgid "Delete"
1149msgstr "Изтриване"
1150
1151#: ../data/glade/history_manager.glade.h:8
1152msgid "Export"
1153msgstr "Изнасяне"
1154
1155#: ../data/glade/history_manager.glade.h:9
1156msgid "Gajim History Logs Manager"
1157msgstr "Мениджър на историята на разговорите"
1158
1159#: ../data/glade/history_manager.glade.h:10
1160msgid "_Search Database"
1161msgstr "_Търсене в базата от данни"
1162
1163#: ../data/glade/history_window.glade.h:1
1164msgid "Build custom query"
1165msgstr "Потребителска заявка"
1166
1167#: ../data/glade/history_window.glade.h:2
1168msgid "Conversation History"
1169msgstr "История на разговорите"
1170
1171#: ../data/glade/history_window.glade.h:3
1172msgid "Query Builder..."
1173msgstr "Изготвяне на заявки..."
1174
1175#: ../data/glade/history_window.glade.h:4
1176msgid "Search"
1177msgstr "Търсене"
1178
1179#: ../data/glade/history_window.glade.h:5
1180msgid "_Search"
1181msgstr "_Търсене"
1182
1183#: ../data/glade/invitation_received_dialog.glade.h:1
1184msgid "Accept"
1185msgstr "Приемане"
1186
1187#: ../data/glade/invitation_received_dialog.glade.h:2
1188#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:8
1189msgid "Deny"
1190msgstr "Отказване"
1191
1192#: ../data/glade/invitation_received_dialog.glade.h:3
1193msgid "Invitation Received"
1194msgstr "Получена покана"
1195
1196#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:1 ../src/dialogs.py:1166
1197msgid "Join Group Chat"
1198msgstr "Влизане в стая"
1199
1200#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:2
1201msgid "Join this room automatically when I connect"
1202msgstr "Влизане в тази стая автоматично при свързване"
1203
1204#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:3
1205#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:4
1206#: ../data/glade/profile_window.glade.h:24
1207#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:29
1208msgid "Nickname:"
1209msgstr "Псевдоним:"
1210
1211#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:4
1212#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:5
1213msgid "Password:"
1214msgstr "Парола:"
1215
1216#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:5
1217msgid "Recently:"
1218msgstr "Скоро посетени:"
1219
1220#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:6
1221#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:7
1222msgid "Room:"
1223msgstr "Стая:"
1224
1225#: ../data/glade/join_groupchat_window.glade.h:7 ../src/disco.py:1165
1226#: ../src/disco.py:1553
1227msgid "_Join"
1228msgstr "_Влизане"
1229
1230#: ../data/glade/manage_accounts_window.glade.h:1
1231msgid "Manage Accounts"
1232msgstr "Управление на акаунти"
1233
1234#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:1
1235msgid "Auto join"
1236msgstr "Автоматично влизане"
1237
1238#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:2
1239msgid "If checked, Gajim will join this group chat on startup"
1240msgstr "Ако тази опция е избрана, ще влизате в тази стая при стартиране."
1241
1242#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:3
1243msgid "Manage Bookmarks"
1244msgstr "Управление на отметките"
1245
1246#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:6
1247msgid "Print status:"
1248msgstr "Изписване на състоянията:"
1249
1250#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:8
1251msgid "Server:"
1252msgstr "Сървър:"
1253
1254#: ../data/glade/manage_bookmarks_window.glade.h:9
1255msgid "Title:"
1256msgstr "Заглавие:"
1257
1258#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:1
1259msgid "<b>Properties</b>"
1260msgstr "<b>Настройки</b>"
1261
1262#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:2
1263msgid "<b>Settings</b>"
1264msgstr "<b>Настройки</b>"
1265
1266#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:3
1267msgid "HTTP Connect"
1268msgstr "Свързване по HTTP"
1269
1270#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:4
1271msgid "Manage Proxy Profiles"
1272msgstr "Настройки на сървъра-посредник"
1273
1274#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:5
1275#: ../data/glade/profile_window.glade.h:23
1276#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:28
1277msgid "Name:"
1278msgstr "Име:"
1279
1280#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:7
1281msgid "Type:"
1282msgstr "Тип:"
1283
1284#: ../data/glade/manage_proxies_window.glade.h:8
1285msgid "Use authentication"
1286msgstr "Използване на удостоверяване"
1287
1288#: ../data/glade/message_window.glade.h:1
1289msgid "Click to insert an emoticon (Alt+M)"
1290msgstr "Натиснете за вмъкване на емотикона (Alt+M)"
1291
1292#: ../data/glade/message_window.glade.h:2 ../src/chat_control.py:1126
1293msgid "OpenPGP Encryption"
1294msgstr "OpenPGP шифриране"
1295
1296#. Make sure the character after "_" is not M/m (conflicts with Alt+M that is supposed to show the Emoticon Selector)
1297#: ../data/glade/message_window.glade.h:4
1298#: ../data/glade/roster_window.glade.h:10
1299#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:6
1300msgid "_Actions"
1301msgstr "_Действия"
1302
1303#. Make sure the character after "_" is not M/m (conflicts with Alt+M that is supposed to show the Emoticon Selector)
1304#: ../data/glade/message_window.glade.h:6
1305#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:11
1306#: ../src/filetransfers_window.py:245
1307msgid "_Send"
1308msgstr "_Изпращане"
1309
1310#: ../data/glade/passphrase_dialog.glade.h:1
1311msgid "Passphrase"
1312msgstr "Парола"
1313
1314#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:1
1315msgid "<b>Advanced Configuration Editor</b>"
1316msgstr "<b>Редактор на настройките за напреднали</b>"
1317
1318#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:2
1319msgid "<b>Applications</b>"
1320msgstr "<b>Програми</b>"
1321
1322#. a header for custom browser/client/file manager. so translate sth like: Custom Settings
1323#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:4
1324msgid "<b>Custom</b>"
1325msgstr "<b>Персонални</b>"
1326
1327#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:5
1328msgid "<b>Format of a line</b>"
1329msgstr "<b>Формат на реда</b>"
1330
1331#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:6
1332msgid "<b>GMail Options</b>"
1333msgstr "<b>Настройки за Gmail</b>"
1334
1335#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:7
1336msgid "<b>Interface Customization</b>"
1337msgstr "<b>Персонализиране на интерфейса</b>"
1338
1339#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:9
1340msgid "<b>Preset Status Messages</b>"
1341msgstr "<b>Настроени съобщения за състояние</b>"
1342
1343#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:11
1344msgid "<b>Visual Notifications</b>"
1345msgstr "<b>Зрителни уведомления</b>"
1346
1347#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:12
1348msgid "Advanced"
1349msgstr "Напреднали"
1350
1351#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:13
1352msgid ""
1353"All chat states\n"
1354"Composing only\n"
1355"Disabled"
1356msgstr ""
1357"Всички състояния\n"
1358"Само при писане\n"
1359"Изключено"
1360
1361#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:16
1362msgid "Allow _OS information to be sent"
1363msgstr "Позволяване изпращането на _информация за ОС"
1364
1365#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:17
1366msgid "Allow popup/notifications when I'm _away/na/busy/invisible"
1367msgstr ""
1368"Позволяване на прозорци/уведомления при _Отсъствам/Не съм на разположение/"
1369"Зает/Невидим"
1370
1371#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:18
1372msgid "Also known as iChat style"
1373msgstr "Познато и като стил „iChat“"
1374
1375#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:19
1376msgid "Always check to see if Gajim is the _default Jabber client on startup"
1377msgstr ""
1378"_Винаги да се проверява дали Gajim е стандартния Джабър клиент при стартиране"
1379
1380#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:20
1381msgid ""
1382"An example: If you have enabled status message for away, Gajim won't ask you "
1383"anymore for a status message when you change your status to away; it will "
1384"use the default one set here"
1385msgstr ""
1386"Например, ако сте активирали съобщението за състояние за „Отсъствам“, Gajim "
1387"няма да ви пита повече за съобщението за състояние, когато го променяте; ще "
1388"използва стандартното съобщение, настроено тук."
1389
1390#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:21
1391msgid "Ask status message when I:"
1392msgstr "Питане за съобщение за състояние при преминаване в режим:"
1393
1394#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:22
1395msgid "Auto _away after:"
1396msgstr "Автоматично „_Отсъствам“ след:"
1397
1398#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:23
1399msgid "Auto _not available after:"
1400msgstr "Автоматично „Не съм на _разположение“ след:"
1401
1402#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:24
1403msgid ""
1404"Autodetect on every Gajim startup\n"
1405"Always use GNOME default applications\n"
1406"Always use KDE default applications\n"
1407"Always use XFCE4 default applications\n"
1408"Custom"
1409msgstr ""
1410"Автоматично определяне при всяко стартиране на Gajim\n"
1411"Винаги да се използват стандартните програми на GNOME\n"
1412"Винаги да се използват стандартните програми на KDE\n"
1413"Винаги да се използват стандартните програми на Xfce4\n"
1414"Персонални"
1415
1416#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:29
1417msgid "Chat"
1418msgstr "Разговор"
1419
1420#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:30
1421msgid ""
1422"Check this option, only if someone you don't have in the roster spams/annoys "
1423"you. Use with caution, because it blocks all messages from any contact that "
1424"is not in the roster"
1425msgstr ""
1426"Изберете тази опция само ако някой, който не в списъка, ви притеснява или "
1427"дразни. Използвайте я внимателно, тъй като блокира всички съобщения от всеки "
1428"контакт, който не е в списъка."
1429
1430#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:31
1431msgid "Configure color and font of the interface"
1432msgstr "Настройване на цвят и шрифт на интерфейса"
1433
1434#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:32
1435msgid "Default Status Messages"
1436msgstr "Стандартни съобщения за състояние"
1437
1438#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:33
1439msgid "Default status _iconset:"
1440msgstr "Стандартен _набор икони за състояние:"
1441
1442#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:34
1443msgid ""
1444"Determined by sender\n"
1445"Chat message\n"
1446"Single message"
1447msgstr ""
1448"определени от изпращача\n"
1449"разговор\n"
1450"лично съобщение"
1451
1452#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:37
1453msgid "Display _extra email details"
1454msgstr "Показване на _допълнителни данни за е-поща"
1455
1456#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:38
1457msgid "Display a_vatars of contacts in roster"
1458msgstr "Показване на _аватари на контактите в списъка"
1459
1460#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:39
1461msgid "Display status _messages of contacts in roster"
1462msgstr "Показване на _съобщенията за състояние на контактите в списъка"
1463
1464#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:40
1465msgid "Displayed Chat state noti_fications:"
1466msgstr "Показвани уведомления при _разговор:"
1467
1468#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:41
1469msgid "E_very 5 minutes"
1470msgstr "Всеки 5 _минути"
1471
1472#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:42
1473msgid "Emoticons:"
1474msgstr "Емотикони:"
1475
1476#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:43
1477msgid "Events"
1478msgstr "Събития"
1479
1480#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:44
1481msgid ""
1482"Gajim can send and receive meta-information related to a conversation you "
1483"may have with a contact. Here you can specify which chatstates you want to "
1484"display in chat windows."
1485msgstr ""
1486"Gajim може да изпраща и получава мета-информация, свързана с разговора с "
1487"даден контакт. Тук може да укажете кои състояния бихте искали да се показват "
1488"в прозорците за разговор."
1489
1490#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:45
1491msgid ""
1492"Gajim can send and receive meta-information related to a conversation you "
1493"may have with a contact. Here you can specify which chatstates you want to "
1494"send to the other party."
1495msgstr ""
1496"Gajim може да изпраща и получава мета-информация, свързана с разговора с "
1497"даден контакт. Тук може да укажете кои състояния бихте искали да изпращате."
1498
1499#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:46
1500msgid ""
1501"Gajim will automatically show new events by popping up the relative window"
1502msgstr ""
1503"Автоматично ще се показват нови събития с изскачане на съответния прозорец"
1504
1505#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:47
1506msgid ""
1507"Gajim will notify you for new events via a popup in the bottom right of the "
1508"screen"
1509msgstr ""
1510"Ще се появяват съобщения за уведомяване чрез изскачащ прозорец в долния "
1511"десен ъгъл на екрана"
1512
1513#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:48
1514msgid ""
1515"Gajim will notify you via a popup window in the bottom right of the screen "
1516"about contacts that just signed in"
1517msgstr ""
1518"Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана при "
1519"включване на контакти"
1520
1521#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:49
1522msgid ""
1523"Gajim will notify you via a popup window in the bottom right of the screen "
1524"about contacts that just signed out"
1525msgstr ""
1526"Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана при "
1527"изключване на контакти"
1528
1529#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:50
1530msgid ""
1531"Gajim will only change the icon of the contact that triggered the new event"
1532msgstr "Само ще се променя иконата на контакта, от който идва новото събитие"
1533
1534#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:52
1535msgid ""
1536"If checked, Gajim will also include information about the sender of the new "
1537"emails"
1538msgstr ""
1539"Ако тази опция е избрана, Gajim ще включва информация за подателя на новите "
1540"писма."
1541
1542#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:53
1543msgid ""
1544"If checked, Gajim will display avatars of contacts in roster window and in "
1545"group chats"
1546msgstr ""
1547"Ако тази опция е избрана, Gajim ще изобразява аватари на контакти в списъка "
1548"и стаите"
1549
1550#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:54
1551msgid ""
1552"If checked, Gajim will display status messages of contacts under the contact "
1553"name in roster window and in group chats"
1554msgstr ""
1555"Ако тази опция е избрана, съобщенията за състояние на контактите ще се "
1556"показват под имената им в списъка и в стаите"
1557
1558#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:55
1559msgid ""
1560"If checked, Gajim will remember the roster and chat window positions in the "
1561"screen and the sizes of them next time you run it"
1562msgstr ""
1563"Ако тази опция е избрана, ще се запомнят размерите и позициите на списъка и "
1564"прозореца за разговор на екрана за следващото стартиране на програмата."
1565
1566#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:56
1567msgid ""
1568"If checked, Gajim will use protocol-specific status icons. (eg. A contact "
1569"from MSN will have the equivalent msn icon for status online, away, busy, "
1570"etc...)"
1571msgstr ""
1572"Ако тази опция е избрана, ще се използват специфични за протокола икони за "
1573"състояние (т.е. контакт от MSN ще има еквивалентната за MSN икона за "
1574"състоянията „На линия“, „Отсъствам“, „Зает“ и т.н.)."
1575
1576#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:57
1577msgid ""
1578"If not disabled, Gajim will replace ascii smilies like ':)' with equivalent "
1579"animated or static graphical emoticons"
1580msgstr ""
1581"Ако тази опция е избрана, усмивките в ASCII като „:)“ ще се изобразяват със "
1582"съответните анимирани или статични емотикони."
1583
1584#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:58
1585msgid "Ignore rich content in incoming messages"
1586msgstr ""
1587"Пренебрегване на съдържанието на входящите съобщения, което не е обикновен "
1588"текст"
1589
1590#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:59
1591msgid "Ma_nage..."
1592msgstr "_Управление..."
1593
1594#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:60
1595msgid ""
1596"Never\n"
1597"Always\n"
1598"Per account\n"
1599"Per type"
1600msgstr ""
1601"Никога\n"
1602"Винаги\n"
1603"Според акаунта\n"
1604"Според типа"
1605
1606#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:64
1607msgid "Notify me about contacts that: "
1608msgstr "Уведомяване за контакти при: "
1609
1610#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:65
1611msgid "Notify on new _GMail email"
1612msgstr "Уведомяване при нова поща от _Gmail"
1613
1614#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:66
1615msgid "On every _message"
1616msgstr "На _всяко съобщение"
1617
1618#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:67
1619msgid "One message _window:"
1620msgstr "_Един прозорец за разговори:"
1621
1622#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:68
1623msgid "Outgoing Chat state noti_fications:"
1624msgstr "_Изпращани уведомления при разговор:"
1625
1626#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:69
1627msgid "Play _sounds"
1628msgstr "Изпълнение на з_вуци"
1629
1630#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:70
1631msgid "Preferences"
1632msgstr "Настройки"
1633
1634#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:71
1635msgid "Print time:"
1636msgstr "Изписване на часа:"
1637
1638#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:72
1639msgid "Save _position and size for roster and chat windows"
1640msgstr ""
1641"Запазване на _положението и размера на списъка с контакти и прозорците за "
1642"разговор"
1643
1644#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:73
1645msgid "Set status message to reflect currently playing _music track"
1646msgstr ""
1647"Настройване на съобщението за състояние да отразява _песента, която се "
1648"изпълнява в момента"
1649
1650#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:74
1651msgid "Show only in _roster"
1652msgstr "Показване само в спис_ъка"
1653
1654#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:75
1655msgid "Sign _in"
1656msgstr "_Включване"
1657
1658#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:76
1659msgid "Sign _out"
1660msgstr "Изкл_ючване"
1661
1662#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:77
1663msgid ""
1664"Some messages may include rich content (formatting, colors etc). If checked, "
1665"Gajim will just display the raw message text."
1666msgstr ""
1667"Някои съобщения могат да включват „rich content“ (форматиране, цветове и т."
1668"н.). Ако тази опция е избрана, Gajim ще изобразява само обикновения текст."
1669
1670#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:78
1671msgid "Status"
1672msgstr "Състояние"
1673
1674#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:79
1675msgid "T_heme:"
1676msgstr "_Тема:"
1677
1678#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:80
1679msgid "The auto away status message"
1680msgstr "Автоматично съобщение за състояние при „Отсъствам“"
1681
1682#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:81
1683msgid "The auto not available status message"
1684msgstr "Автоматично съобщение за състояние при „Не съм на разположение“"
1685
1686#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:82
1687msgid "Treat all incoming messages as:"
1688msgstr "Третиране на всички входящи съобщения като:"
1689
1690#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:83
1691msgid "Use _transports iconsets"
1692msgstr "Използване на набор и_кони на транспортите"
1693
1694#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:84
1695msgid "Use system _default"
1696msgstr "Използване на стан_дартните за системата"
1697
1698#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:85
1699msgid "Use t_rayicon (aka. notification area icon)"
1700msgstr "_Икона в областта за уведомяване"
1701
1702#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:86
1703msgid ""
1704"When a new event (message, file transfer request etc..) is received, the "
1705"following methods may be used to inform you about it. Please note that "
1706"events about new messages only occur if it is a new message from a contact "
1707"you are not already chatting with"
1708msgstr ""
1709"Когато се получи ново събитие (съобщение, запитване за файлов трансфер и т."
1710"н.), могат да се използват следните методи за уведомяване. Забележете, че "
1711"събития за нови съобщения възникват само ако са нови съобщения от контакт, с "
1712"който не говорите в момента."
1713
1714#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:87
1715msgid "When new event is received"
1716msgstr "При получаване на ново събитие"
1717
1718#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:88
1719msgid ""
1720"Works for Rhythmbox and Muine players. For more players, please visit http://"
1721"trac.gajim.org/wiki/GajimAndMusicPlayer"
1722msgstr ""
1723"Работи с Rhythmbox и Muine. За повече програми, посетете http://trac.gajim."
1724"org/wiki/GajimAndMusicPlayer."
1725
1726#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:89
1727msgid "_Advanced Notifications Control..."
1728msgstr "_Контрол на уведомления за напреднали..."
1729
1730#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:90
1731msgid "_Browser:"
1732msgstr "Интернет _браузър:"
1733
1734#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:91
1735msgid "_File manager:"
1736msgstr "_Файлов мениджър:"
1737
1738#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:92
1739msgid "_Font:"
1740msgstr "_Шрифт:"
1741
1742#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:93
1743msgid "_Highlight misspelled words"
1744msgstr "_Осветяване на неправилно изписаните думи"
1745
1746#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:94
1747msgid "_Ignore events from contacts not in the roster"
1748msgstr "Прене_брегване на събития от контакти, които не са в списъка"
1749
1750#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:95
1751msgid "_Incoming message:"
1752msgstr "В_ходящо съобщение:"
1753
1754#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:96
1755msgid "_Log status changes of contacts"
1756msgstr "Запазване на промените на _състоянията на контактите"
1757
1758#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:97
1759msgid "_Mail client:"
1760msgstr "_Програма за е-поща:"
1761
1762#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:98
1763msgid "_Never"
1764msgstr "_Никога"
1765
1766#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:99
1767msgid "_Notify me about it"
1768msgstr "_Уведомяване"
1769
1770#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:100
1771msgid "_Open..."
1772msgstr "_Отваряне..."
1773
1774#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:101
1775msgid "_Outgoing message:"
1776msgstr "_Изходящо съобщение:"
1777
1778#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:102
1779msgid "_Player:"
1780msgstr "Пле_йър:"
1781
1782#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:103
1783msgid "_Pop it up"
1784msgstr "_Показване"
1785
1786#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:104
1787msgid "_Reset to Default Colors"
1788msgstr "Възстановяване на стандартните _цветове"
1789
1790#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:105
1791msgid "_Sort contacts by status"
1792msgstr "Подре_ждане на контактите по състояние"
1793
1794#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:106
1795msgid "_Status message:"
1796msgstr "С_ъобщение за състояние:"
1797
1798#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:107
1799msgid "_URL:"
1800msgstr "_Адрес:"
1801
1802#: ../data/glade/preferences_window.glade.h:108
1803msgid "minutes"
1804msgstr "минути"
1805
1806#: ../data/glade/privacy_lists_window.glade.h:1
1807msgid "Privacy Lists:"
1808msgstr "Филтри за уединение:"
1809
1810#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:1
1811msgid "<b>Add / Edit a rule</b>"
1812msgstr "<b>Добавяне / Редактиране на правило</b>"
1813
1814#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:2
1815msgid "<b>List of rules</b>"
1816msgstr "<b>Списък с правила</b>"
1817
1818#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:3
1819msgid "<i>Privacy List</i>"
1820msgstr "<i>Филтър за уединение</i>"
1821
1822#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:4
1823msgid "Active for this session"
1824msgstr "Активен за тази сесия"
1825
1826#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:5
1827msgid "Active on each startup"
1828msgstr "Активен при всяко стартиране"
1829
1830#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:6
1831msgid "All"
1832msgstr "Всички"
1833
1834#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:7
1835msgid "Allow"
1836msgstr "Позволяване на"
1837
1838#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:9
1839msgid "JabberID"
1840msgstr "Jabber ID"
1841
1842#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:10
1843msgid "Order:"
1844msgstr "Ред:"
1845
1846#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:11 ../src/dialogs.py:1882
1847msgid "Privacy List"
1848msgstr "Филтър за уединение"
1849
1850#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:12
1851msgid "all by subscription"
1852msgstr "всички със записване"
1853
1854#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:13
1855msgid "all in the group"
1856msgstr "всички в групата"
1857
1858#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:14
1859msgid ""
1860"none\n"
1861"both\n"
1862"from\n"
1863"to"
1864msgstr ""
1865"без\n"
1866"двустранно\n"
1867"от\n"
1868"за"
1869
1870#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:18
1871msgid "to send me messages"
1872msgstr "да ми изпраща съобщения"
1873
1874#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:19
1875msgid "to send me queries"
1876msgstr "да ми изпращат лични съобщения"
1877
1878#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:20
1879msgid "to send me status"
1880msgstr "да ми изпращат състоянието си"
1881
1882#: ../data/glade/privacy_list_window.glade.h:21
1883msgid "to view my status"
1884msgstr "да виждат състоянието ми"
1885
1886#. "About" is the text of a tab of vcard window
1887#: ../data/glade/profile_window.glade.h:2
1888#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:2
1889msgid "About"
1890msgstr "Относно"
1891
1892#: ../data/glade/profile_window.glade.h:3
1893#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:3
1894msgid "Address"
1895msgstr "Адрес"
1896
1897#: ../data/glade/profile_window.glade.h:4
1898msgid "Avatar:"
1899msgstr "Аватар:"
1900
1901#: ../data/glade/profile_window.glade.h:5
1902#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:6
1903msgid "Birthday:"
1904msgstr "Рожден ден:"
1905
1906#: ../data/glade/profile_window.glade.h:6
1907#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:7
1908msgid "City:"
1909msgstr "Град:"
1910
1911#: ../data/glade/profile_window.glade.h:7
1912msgid "Click to set your avatar"
1913msgstr "Натиснете, за да настроите аватара си"
1914
1915#: ../data/glade/profile_window.glade.h:8
1916#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:10
1917msgid "Company:"
1918msgstr "Фирма:"
1919
1920#: ../data/glade/profile_window.glade.h:9
1921#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:13
1922msgid "Country:"
1923msgstr "Държава:"
1924
1925#: ../data/glade/profile_window.glade.h:10
1926#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:14
1927msgid "Department:"
1928msgstr "Отдел:"
1929
1930#: ../data/glade/profile_window.glade.h:11
1931#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:15
1932#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:2
1933#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:5
1934msgid "E-Mail:"
1935msgstr "Е-поща:"
1936
1937#: ../data/glade/profile_window.glade.h:12
1938#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:16
1939msgid "Extra Address:"
1940msgstr "Допълнителен адрес:"
1941
1942#. Family Name
1943#: ../data/glade/profile_window.glade.h:14
1944#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:18
1945msgid "Family:"
1946msgstr "Фамилия:"
1947
1948#. Do NOT change sequence. Just translate YYYY and MM and DD (from Year, Month, Day accordingly)
1949#: ../data/glade/profile_window.glade.h:16
1950#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:20
1951msgid "Format: YYYY-MM-DD"
1952msgstr "Формат: гггг-мм-дд"
1953
1954#. Given Name
1955#: ../data/glade/profile_window.glade.h:18
1956#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:22
1957msgid "Given:"
1958msgstr "Собствено:"
1959
1960#: ../data/glade/profile_window.glade.h:19
1961#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:23
1962msgid "Homepage:"
1963msgstr "Страница в Интернет:"
1964
1965#. Middle Name
1966#: ../data/glade/profile_window.glade.h:21
1967#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:26
1968msgid "Middle:"
1969msgstr "Бащино:"
1970
1971#: ../data/glade/profile_window.glade.h:22
1972#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:27
1973msgid "More"
1974msgstr "Още"
1975
1976#: ../data/glade/profile_window.glade.h:25
1977#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:31
1978msgid "Personal Info"
1979msgstr "Лични данни"
1980
1981#: ../data/glade/profile_window.glade.h:27
1982#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:32
1983msgid "Phone No.:"
1984msgstr "Телефон:"
1985
1986#: ../data/glade/profile_window.glade.h:28
1987#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:33
1988msgid "Position:"
1989msgstr "Длъжност:"
1990
1991#: ../data/glade/profile_window.glade.h:29
1992#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:34
1993msgid "Postal Code:"
1994msgstr "Пощенски код:"
1995
1996#. Prefix in Name
1997#: ../data/glade/profile_window.glade.h:31
1998#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:36
1999msgid "Prefix:"
2000msgstr "Обръщение:"
2001
2002#: ../data/glade/profile_window.glade.h:32
2003#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:38 ../src/vcard.py:290
2004msgid "Role:"
2005msgstr "Роля:"
2006
2007#: ../data/glade/profile_window.glade.h:33
2008#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:39
2009msgid "State:"
2010msgstr "Щат:"
2011
2012#: ../data/glade/profile_window.glade.h:34
2013#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:41
2014msgid "Street:"
2015msgstr "Улица:"
2016
2017#. Suffix in Name
2018#: ../data/glade/profile_window.glade.h:36
2019#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:45
2020msgid "Suffix:"
2021msgstr "Наставка:"
2022
2023#: ../data/glade/profile_window.glade.h:37
2024#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:46
2025msgid "Work"
2026msgstr "Работа"
2027
2028#: ../data/glade/remove_account_window.glade.h:1
2029msgid "<b>What do you want to do?</b>"
2030msgstr "<b>Какво искате да направите?</b>"
2031
2032#: ../data/glade/remove_account_window.glade.h:2
2033msgid "Remove account _only from Gajim"
2034msgstr "Премахване на акаунт _само от Gajim"
2035
2036#: ../data/glade/remove_account_window.glade.h:3
2037msgid "Remove account from Gajim and from _server"
2038msgstr "Премахване на акаунт от Gajim и от с_ървъра"
2039
2040#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:1
2041msgid "A_sk to see his/her status"
2042msgstr "_Запитване за виждане на състоянието на контакта"
2043
2044#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:2
2045#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:1
2046msgid "Add Special _Notification"
2047msgstr "Добавяне на специално _уведомление"
2048
2049#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:3
2050#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:2
2051msgid "Assign Open_PGP Key"
2052msgstr "Задаване на Open_PGP ключ"
2053
2054#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:4
2055#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:3
2056#: ../src/roster_window.py:2087
2057msgid "Edit _Groups"
2058msgstr "Редактиране на _групи"
2059
2060#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:5
2061#: ../src/roster_window.py:2222
2062msgid "Execute Command..."
2063msgstr "Изпълнение на команда..."
2064
2065#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:6
2066#: ../src/roster_window.py:2045
2067msgid "In_vite to"
2068msgstr "По_кана в"
2069
2070#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:7
2071#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:2
2072msgid "Send Single _Message"
2073msgstr "Изпращане на _еднократно съобщение"
2074
2075#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:9
2076#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:5
2077msgid "Start _Chat"
2078msgstr "Започване на _разговор"
2079
2080#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:11
2081msgid "_Allow him/her to see my status"
2082msgstr "_Позволение за виждане на състоянието ми"
2083
2084#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:12
2085msgid "_Forbid him/her to see my status"
2086msgstr "За_брана за виждане на състоянието ми"
2087
2088#. Remove group
2089#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:14
2090#: ../src/roster_window.py:2039 ../src/roster_window.py:2136
2091#: ../src/roster_window.py:2243
2092msgid "_Remove from Roster"
2093msgstr "П_ремахване от списъка"
2094
2095#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:15
2096#: ../data/glade/zeroconf_contact_context_menu.glade.h:7
2097#: ../src/roster_window.py:2231
2098msgid "_Rename"
2099msgstr "_Преименуване"
2100
2101#: ../data/glade/roster_contact_context_menu.glade.h:16
2102msgid "_Subscription"
2103msgstr "_Записване"
2104
2105#: ../data/glade/roster_window.glade.h:1
2106msgid "A_ccounts"
2107msgstr "А_каунти"
2108
2109#: ../data/glade/roster_window.glade.h:2
2110msgid "Add _Contact"
2111msgstr "Добавяне на _контакт"
2112
2113#: ../data/glade/roster_window.glade.h:3
2114msgid "File _Transfers"
2115msgstr "_Файлови трансфери"
2116
2117#: ../data/glade/roster_window.glade.h:4
2118msgid "Frequently Asked Questions (online)"
2119msgstr "Често задавани въпроси (уеб страница)"
2120
2121#: ../data/glade/roster_window.glade.h:6
2122msgid "Help online"
2123msgstr "Помощ в Интернет (уеб страници)"
2124
2125#: ../data/glade/roster_window.glade.h:7
2126msgid "Profile, A_vatar"
2127msgstr "Профил, _аватар"
2128
2129#: ../data/glade/roster_window.glade.h:8
2130msgid "Show Trans_ports"
2131msgstr "Показване на т_ранспорти"
2132
2133#: ../data/glade/roster_window.glade.h:9
2134msgid "Show _Offline Contacts"
2135msgstr "Показване на изкл_ючените контакти"
2136
2137#: ../data/glade/roster_window.glade.h:12
2138msgid "_Contents"
2139msgstr "_Ръководства"
2140
2141#: ../data/glade/roster_window.glade.h:13
2142msgid "_Discover Services"
2143msgstr "_Откриване на услуги"
2144
2145#: ../data/glade/roster_window.glade.h:14 ../src/disco.py:1286
2146#: ../src/roster_window.py:2214
2147msgid "_Edit"
2148msgstr "_Редактиране"
2149
2150#: ../data/glade/roster_window.glade.h:15
2151msgid "_FAQ"
2152msgstr "_ЧЗВ"
2153
2154#: ../data/glade/roster_window.glade.h:17
2155msgid "_Help"
2156msgstr "_Помощ"
2157
2158#: ../data/glade/roster_window.glade.h:18
2159msgid "_Preferences"
2160msgstr "_Настройки"
2161
2162#: ../data/glade/roster_window.glade.h:19
2163msgid "_Quit"
2164msgstr "_Изход"
2165
2166#: ../data/glade/roster_window.glade.h:21
2167msgid "_View"
2168msgstr "_Изглед"
2169
2170#: ../data/glade/service_discovery_window.glade.h:1
2171msgid "G_o"
2172msgstr "_Отиване"
2173
2174#: ../data/glade/service_discovery_window.glade.h:2
2175msgid "_Address:"
2176msgstr "_Адрес:"
2177
2178#: ../data/glade/service_discovery_window.glade.h:3
2179msgid "_Filter:"
2180msgstr "_Филтър:"
2181
2182#: ../data/glade/service_registration_window.glade.h:1
2183msgid "Register to"
2184msgstr "Регистриране към"
2185
2186#: ../data/glade/service_registration_window.glade.h:2
2187msgid "_Cancel"
2188msgstr "_Отказ"
2189
2190#: ../data/glade/service_registration_window.glade.h:3
2191msgid "_OK"
2192msgstr "_Да"
2193
2194#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:1
2195msgid "0"
2196msgstr "0"
2197
2198#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:2
2199msgid "From:"
2200msgstr "От:"
2201
2202#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:3
2203msgid "Reply to this message"
2204msgstr "Отговор на това съобщение"
2205
2206#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:4
2207msgid "Sen_d"
2208msgstr "_Изпращане"
2209
2210#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:5
2211msgid "Send message"
2212msgstr "Изпращане на съобщение"
2213
2214#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:6
2215msgid "Send message and close window"
2216msgstr "Изпращане на съобщението и затваряне на прозореца"
2217
2218#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:7
2219msgid "Subject:"
2220msgstr "Тема:"
2221
2222#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:8
2223msgid "To:"
2224msgstr "До:"
2225
2226#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:9
2227msgid "_Reply"
2228msgstr "_Отговор"
2229
2230#: ../data/glade/single_message_window.glade.h:10
2231msgid "_Send & Close"
2232msgstr "Изпра_щане и затваряне"
2233
2234#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:1
2235msgid "Au_thorize"
2236msgstr "_Упълномощаване"
2237
2238#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:2
2239msgid "Authorize contact so he or she can know when you're connected"
2240msgstr "Упълномощаване на контакта, така че да знае кога сте свързани"
2241
2242#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:3
2243msgid ""
2244"Deny authorization from contact so he or she cannot know when you're "
2245"connected"
2246msgstr ""
2247"Отказване на упълномощаване на контакт, така че да не знае кога сте свързани"
2248
2249#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:4
2250msgid "Subscription Request"
2251msgstr "Искане за записване"
2252
2253#: ../data/glade/subscription_request_window.glade.h:7
2254msgid "_Deny"
2255msgstr "_Отказване"
2256
2257#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:1
2258msgid "Mute Sounds"
2259msgstr "Изключване на звука"
2260
2261#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:3
2262msgid "Show All Pending _Events"
2263msgstr "Показване на всички _чакащи събития"
2264
2265#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:4
2266msgid "Show _Roster"
2267msgstr "П_оказване на списъка"
2268
2269#: ../data/glade/systray_context_menu.glade.h:5
2270msgid "Sta_tus"
2271msgstr "С_ъстояние"
2272
2273#. Given Name
2274#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:5
2275msgid "Ask:"
2276msgstr "Питане за:"
2277
2278#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:8
2279msgid "Client:"
2280msgstr "Клиент:"
2281
2282#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:9
2283msgid "Comments"
2284msgstr "Коментари"
2285
2286#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:11
2287#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:1
2288msgid "Contact"
2289msgstr "Контакт"
2290
2291#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:12
2292msgid "Contact Information"
2293msgstr "Информация за контакта"
2294
2295#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:24
2296#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:4
2297#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:13 ../src/dialogs.py:425
2298msgid "Jabber ID:"
2299msgstr "Jabber ID:"
2300
2301#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:30
2302msgid "OS:"
2303msgstr "ОС:"
2304
2305#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:37
2306#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:8
2307msgid "Resource:"
2308msgstr "Ресурс:"
2309
2310#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:40
2311#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:9
2312msgid "Status:"
2313msgstr "Състояние:"
2314
2315#. Family Name
2316#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:43
2317msgid "Subscription:"
2318msgstr "Записване:"
2319
2320#: ../data/glade/vcard_information_window.glade.h:47
2321#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:10
2322msgid "_Log conversation history"
2323msgstr "_Запазване на разговорите"
2324
2325#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:1
2326msgid "<b>Jabber Traffic</b>"
2327msgstr "<b>Джабър трафик</b>"
2328
2329#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:2
2330msgid "<b>XML Input</b>"
2331msgstr "<b>Вход в XML формат</b>"
2332
2333#. XML Console enable checkbutton
2334#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:4
2335msgid "Enable"
2336msgstr "Активиране"
2337
2338#. Info/Query make the "IQ" initials. So translate like this 'YourLang/YourLang (Info/Query)'. Thanks (it's a tooltip so width is not a problem)
2339#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:6
2340msgid "Info/Query"
2341msgstr "Информация/запитване (Info/Query)"
2342
2343#. Info/Query: all(?) jabber xml start with <iq Leaving it _IQ is not a bad idea unless you are sure your lang has this somehow else translated (NOTE: xml still will still say <iq in your language (of course))
2344#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:8
2345msgid "_IQ"
2346msgstr "I_Q"
2347
2348#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:9
2349msgid "_Message"
2350msgstr "_Съобщение"
2351
2352#: ../data/glade/xml_console_window.glade.h:10
2353msgid "_Presence"
2354msgstr "С_ъстояние"
2355
2356#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:3
2357#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:6
2358msgid "First Name:"
2359msgstr "Собствено име:"
2360
2361#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:5
2362#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:14
2363msgid "Last Name:"
2364msgstr "Фамилия:"
2365
2366#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:6
2367msgid "Local jid:"
2368msgstr "Локален JID:"
2369
2370#: ../data/glade/zeroconf_information_window.glade.h:7
2371msgid "Personal"
2372msgstr "Лични данни"
2373
2374#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:11
2375msgid ""
2376"If the default port that is used for incoming messages is unfitting for your "
2377"setup you can select another one here.\n"
2378"You might consider to change possible firewall settings."
2379msgstr ""
2380"Ако стандартния порт за входящи съобщения е неудобен за настройките ви, може "
2381"да изберете друг тук.\n"
2382"Може да помислите и да промените настройките на огнената стена, евентуално."
2383
2384#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:15
2385msgid "Modify Account"
2386msgstr "Промяна на акаунт"
2387
2388#: ../data/glade/zeroconf_properties_window.glade.h:21
2389msgid "Use custom port:"
2390msgstr "Използване на нестандартен порт:"
2391
2392#. For i18n
2393#: ../src/advanced.py:51
2394msgid "Activated"
2395msgstr "Активирана"
2396
2397#: ../src/advanced.py:51
2398msgid "Deactivated"
2399msgstr "Изключена"
2400
2401#: ../src/advanced.py:53
2402msgid "Boolean"
2403msgstr "Булев израз"
2404
2405#: ../src/advanced.py:54
2406msgid "Integer"
2407msgstr "Число"
2408
2409#: ../src/advanced.py:55
2410msgid "Text"
2411msgstr "Текст"
2412
2413#: ../src/advanced.py:56
2414msgid "Color"
2415msgstr "Цвят"
2416
2417#: ../src/advanced.py:65
2418msgid "Preference Name"
2419msgstr "Име на опцията"
2420
2421#: ../src/advanced.py:71
2422msgid "Value"
2423msgstr "Стойност"
2424
2425#: ../src/advanced.py:80
2426msgid "Type"
2427msgstr "Тип"
2428
2429#. we talk about option description in advanced configuration editor
2430#: ../src/advanced.py:137
2431msgid "(None)"
2432msgstr "(Няма)"
2433
2434#. we talk about password
2435#: ../src/advanced.py:240
2436msgid "Hidden"
2437msgstr "Скрита"
2438
2439#. the next script, executed in the "po" directory,
2440#. generates the following list.
2441#. #!/bin/sh
2442#. LANG=$(for i in *.po; do  j=${i/.po/}; echo -n "_('"$j"')":" '"$j"', " ; done)
2443#. echo "{_('en'):'en'",$LANG"}"
2444#: ../src/chat_control.py:52
2445msgid "English"
2446msgstr "английски"
2447
2448#: ../src/chat_control.py:52
2449msgid "Belarusian"
2450msgstr "белоруски"
2451
2452#: ../src/chat_control.py:52
2453msgid "Bulgarian"
2454msgstr "български"
2455
2456#: ../src/chat_control.py:52
2457msgid "Briton"
2458msgstr "бретонски"
2459
2460#: ../src/chat_control.py:52
2461msgid "Czech"
2462msgstr "чешки"
2463
2464#: ../src/chat_control.py:52
2465msgid "German"
2466msgstr "немски"
2467
2468#: ../src/chat_control.py:52
2469msgid "Greek"
2470msgstr "гръцки"
2471
2472#: ../src/chat_control.py:52
2473msgid "British"
2474msgstr "британски английски"
2475
2476#: ../src/chat_control.py:52
2477msgid "Esperanto"
2478msgstr "есперанто"
2479
2480#: ../src/chat_control.py:52
2481msgid "Spanish"
2482msgstr "испански"
2483
2484#: ../src/chat_control.py:52
2485msgid "Basc"
2486msgstr "баски"
2487
2488#: ../src/chat_control.py:52
2489msgid "French"
2490msgstr "френски"
2491
2492#: ../src/chat_control.py:52
2493msgid "Croatian"
2494msgstr "хърватски"
2495
2496#: ../src/chat_control.py:52
2497msgid "Italian"
2498msgstr "италиански"
2499
2500#: ../src/chat_control.py:52
2501msgid "Norwegian (b)"
2502msgstr "норвежки (Bokmål)"
2503
2504#: ../src/chat_control.py:52
2505msgid "Dutch"
2506msgstr "холандски"
2507
2508#: ../src/chat_control.py:52
2509msgid "Norwegian"
2510msgstr "норвежки (Nynorsk)"
2511
2512#: ../src/chat_control.py:52
2513msgid "Polish"
2514msgstr "полски"
2515
2516#: ../src/chat_control.py:52
2517msgid "Portuguese"
2518msgstr "португалски"
2519
2520#: ../src/chat_control.py:52
2521msgid "Brazilian Portuguese"
2522msgstr "бразилски португалски"
2523
2524#: ../src/chat_control.py:52
2525msgid "Russian"
2526msgstr "руски"
2527
2528#: ../src/chat_control.py:52
2529msgid "Serbian"
2530msgstr "сръбски"
2531
2532#: ../src/chat_control.py:52
2533msgid "Slovak"
2534msgstr "словашки"
2535
2536#: ../src/chat_control.py:52
2537msgid "Swedish"
2538msgstr "шведски"
2539
2540#: ../src/chat_control.py:52
2541msgid "Chinese (Ch)"
2542msgstr "китайски"
2543
2544#: ../src/chat_control.py:213 ../src/dialogs.py:1536
2545msgid ""
2546"If that is not your language for which you want to highlight misspelled "
2547"words, then please set your $LANG as appropriate. Eg. for French do export "
2548"LANG=fr_FR or export LANG=fr_FR.UTF-8 in ~/.bash_profile or to make it "
2549"global in /etc/profile.\n"
2550"\n"
2551"Highlighting misspelled words feature will not be used"
2552msgstr ""
2553"Ако това не е езикът, за който искате осветяване на неправилно изписаните "
2554"думи, настройте променливата $LANG. За български език напишете „export "
2555"LANG=bg_BG“ или „export LANG=bg_BG.UTF-8“ в ~/.bash_profile или за системна "
2556"настройка в /etc/profile.\n"
2557"\n"
2558"Осветяването на неправилно изписаните думи няма да се използва"
2559
2560#: ../src/chat_control.py:252
2561msgid "Spelling language"
2562msgstr "Език за проверка на правописа"
2563
2564#. we are not connected
2565#: ../src/chat_control.py:275 ../src/chat_control.py:481
2566msgid "A connection is not available"
2567msgstr "В момента няма връзка"
2568
2569#: ../src/chat_control.py:276 ../src/chat_control.py:482
2570msgid "Your message can not be sent until you are connected."
2571msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено, докато не се свържете."
2572
2573#: ../src/chat_control.py:1052
2574#, python-format
2575msgid "%(nickname)s from group chat %(room_name)s"
2576msgstr "%(nickname)s от стая %(room_name)s"
2577
2578#. we talk about a contact here
2579#: ../src/chat_control.py:1140
2580#, python-format
2581msgid "%s has not broadcast an OpenPGP key, nor has one been assigned"
2582msgstr "%s не предлага OpenPGP ключ и не сте задавали такъв"
2583
2584#: ../src/chat_control.py:1272
2585msgid "Encryption enabled"
2586msgstr "Шифрирането е включено"
2587
2588#: ../src/chat_control.py:1277
2589msgid "Encryption disabled"
2590msgstr "Шифрирането е изключено"
2591
2592#. add_to_roster_menuitem
2593#: ../src/chat_control.py:1421 ../src/conversation_textview.py:497
2594#: ../src/dialogs.py:638 ../src/gajim.py:806 ../src/gajim.py:807
2595#: ../src/gajim.py:1155 ../src/roster_window.py:333
2596#: ../src/roster_window.py:412 ../src/roster_window.py:1509
2597#: ../src/roster_window.py:1519 ../src/roster_window.py:1695
2598#: ../src/roster_window.py:1901 ../src/roster_window.py:2486
2599#: ../src/roster_window.py:2687 ../src/roster_window.py:3958
2600#: ../src/roster_window.py:3960 ../src/common/contacts.py:76
2601#: ../src/common/helpers.py:43 ../src/common/helpers.py:257
2602msgid "Not in Roster"
2603msgstr "Не е в списъка"
2604
2605#. %s is being replaced in the code with JID
2606#: ../src/chat_control.py:1565
2607#, python-format
2608msgid "You just received a new message from \"%s\""
2609msgstr "Току-що получихте ново съобщение от „%s“"
2610
2611#: ../src/chat_control.py:1566
2612msgid ""
2613"If you close this tab and you have history disabled, this message will be "
2614"lost."
2615msgstr ""
2616"Ако затворите този прозорец и нямате включена опция за запазване на "
2617"историята, съобщението ще бъде загубено."
2618
2619#: ../src/config.py:139 ../src/config.py:590
2620msgid "Disabled"
2621msgstr "Изключени"
2622
2623#: ../src/config.py:224
2624#, python-format
2625msgid "Every %s _minutes"
2626msgstr "Всеки %s _минути"
2627
2628#: ../src/config.py:344
2629msgid "Active"
2630msgstr "Активен"
2631
2632#: ../src/config.py:352
2633msgid "Event"
2634msgstr "Събитие"
2635
2636#: ../src/config.py:698 ../src/gajim.py:2198
2637#, python-format
2638msgid "Dictionary for lang %s not available"
2639msgstr "Няма наличен речник за %s език"
2640
2641#: ../src/config.py:699 ../src/gajim.py:2199
2642#, python-format
2643msgid ""
2644"You have to install %s dictionary to use spellchecking, or choose another "
2645"language by setting the speller_language option."
2646msgstr ""
2647"За да използвате проверката за правопис, трябва да инсталирате %s речник или "
2648"да изберете друг език чрез настройването на опцията „speller_language“."
2649
2650#: ../src/config.py:1022
2651msgid "status message title"
2652msgstr "заглавие на съобщението за състояние"
2653
2654#: ../src/config.py:1022
2655msgid "status message text"
2656msgstr "текст на съобщението за състояние"
2657
2658#: ../src/config.py:1058
2659msgid "First Message Received"
2660msgstr "Първо получено съобщение"
2661
2662#: ../src/config.py:1059
2663msgid "Next Message Received"
2664msgstr "Следващо получено съобщение"
2665
2666#: ../src/config.py:1060
2667msgid "Contact Connected"
2668msgstr "Включване на контакт"
2669
2670#: ../src/config.py:1061
2671msgid "Contact Disconnected"
2672msgstr "Изключване на контакт"
2673
2674#: ../src/config.py:1062
2675msgid "Message Sent"
2676msgstr "Изпратено съобщение"
2677
2678#: ../src/config.py:1063
2679msgid "Group Chat Message Highlight"
2680msgstr "Осветено съобщение в стая"
2681
2682#: ../src/config.py:1064
2683msgid "Group Chat Message Received"
2684msgstr "Получено съобщение в стая"
2685
2686#: ../src/config.py:1071
2687msgid "GMail Email Received"
2688msgstr "Получена поща от Gmail"
2689
2690#: ../src/config.py:1274
2691msgid "OpenPGP is not usable in this computer"
2692msgstr "OpenPGP не може да бъде използван на този компютър"
2693
2694#: ../src/config.py:1320
2695msgid "You are currently connected to the server"
2696msgstr "В момента сте свързани със сървъра"
2697
2698#: ../src/config.py:1321
2699msgid "To change the account name, you must be disconnected."
2700msgstr "Трябва да сте изключени, за да смените името на акаунта."
2701
2702#: ../src/config.py:1324 ../src/config.py:1918
2703msgid "Unread events"
2704msgstr "Непрочетени събития"
2705
2706#: ../src/config.py:1325
2707msgid "To change the account name, you must read all pending events."
2708msgstr ""
2709"За да смените името на акаунта, трябва да прочетете всички чакащи събития."
2710
2711#: ../src/config.py:1329
2712msgid "Account Name Already Used"
2713msgstr "Името на акаунта вече се използва"
2714
2715#: ../src/config.py:1330
2716msgid ""
2717"This name is already used by another of your accounts. Please choose another "
2718"name."
2719msgstr "Това име вече се използва от друг акаунт. Изберете друго име."
2720
2721#: ../src/config.py:1334 ../src/config.py:1338
2722msgid "Invalid account name"
2723msgstr "Невалидно име на акаунт"
2724
2725#: ../src/config.py:1335
2726msgid "Account name cannot be empty."
2727msgstr "Трябва да посочите някакво име на акаунта."
2728
2729#: ../src/config.py:1339
2730msgid "Account name cannot contain spaces."
2731msgstr "Името на акаунта не може да съдържа интервали."
2732
2733#: ../src/config.py:1347 ../src/config.py:1353 ../src/config.py:1363
2734#: ../src/config.py:2920
2735msgid "Invalid Jabber ID"
2736msgstr "Невалиден Jabber ID"
2737
2738#: ../src/config.py:1354
2739msgid "A Jabber ID must be in the form \"user@servername\"."
2740msgstr "Jabber ID трябва да бъде във формат „user@server“."
2741
2742#: ../src/config.py:1413
2743msgid "Invalid entry"
2744msgstr "Невалиден формат"
2745
2746#: ../src/config.py:1414
2747msgid "Custom port must be a port number."
2748msgstr "Портът по избор трябва все пак да е номер на порт."
2749
2750#: ../src/config.py:1542 ../src/common/config.py:366
2751msgid "Be right back."
2752msgstr "Сега се връщам."
2753
2754#: ../src/config.py:1552
2755msgid "Relogin now?"
2756msgstr "Свързване наново?"
2757
2758#: ../src/config.py:1553
2759msgid "If you want all the changes to apply instantly, you must relogin."
2760msgstr ""
2761"Ако искате всички промени да влязат в сила веднага, трябва да се свържете "
2762"наново."
2763
2764#: ../src/config.py:1579
2765msgid "No such account available"
2766msgstr "Няма такъв наличен акаунт"
2767
2768#: ../src/config.py:1580
2769msgid "You must create your account before editing your personal information."
2770msgstr ""
2771"Трябва първо да създадете акаунт и след това да редактирате личните данни."
2772
2773#: ../src/config.py:1587 ../src/dialogs.py:1145 ../src/dialogs.py:1336
2774#: ../src/disco.py:418 ../src/profile_window.py:323
2775msgid "You are not connected to the server"
2776msgstr "Не сте свързани към сървъра."
2777
2778#: ../src/config.py:1588
2779msgid "Without a connection, you can not edit your personal information."
2780msgstr "Трябва да сте свързани, за да редактирате личните данни."
2781
2782#: ../src/config.py:1592
2783msgid "Your server doesn't support Vcard"
2784msgstr "Сървърът ви не поддържа визитки"
2785
2786#: ../src/config.py:1593
2787msgid "Your server can't save your personal information."
2788msgstr "Сървърът ви не може да запази личната ви информация."
2789
2790#: ../src/config.py:1617 ../src/config.py:3308
2791msgid "Failed to get secret keys"
2792msgstr "Неуспех при извличането на частните ключове"
2793
2794#: ../src/config.py:1618 ../src/config.py:3309
2795msgid "There was a problem retrieving your OpenPGP secret keys."
2796msgstr "Възникна проблем при извличането на частните ви OpenPGP ключове."
2797
2798#: ../src/config.py:1621 ../src/config.py:3312
2799msgid "OpenPGP Key Selection"
2800msgstr "Избор на OpenPGP ключ"
2801
2802#: ../src/config.py:1622 ../src/config.py:3313
2803msgid "Choose your OpenPGP key"
2804msgstr "Изберете вашия OpenPGP ключ"
2805
2806#. Name column
2807#: ../src/config.py:1852 ../src/disco.py:742 ../src/disco.py:1497
2808#: ../src/disco.py:1742 ../src/history_window.py:78
2809msgid "Name"
2810msgstr "Име"
2811
2812#: ../src/config.py:1855
2813msgid "Server"
2814msgstr "Сървър"
2815
2816#: ../src/config.py:1919
2817msgid "Read all pending events before removing this account."
2818msgstr "Преди да премахнете този акаунт, прочетете всички чакащи събития."
2819
2820#: ../src/config.py:1956
2821#, python-format
2822msgid "You have opened chat in account %s"
2823msgstr "Имате активни разговори за акаунт „%s“"
2824
2825#: ../src/config.py:1957
2826msgid "All chat and groupchat windows will be closed. Do you want to continue?"
2827msgstr ""
2828"Всички прозорци за разговори и стаи ще бъдат затворени. Искате ли да "
2829"продължите?"
2830
2831#: ../src/config.py:2016
2832msgid "Account Local already exists."
2833msgstr "Името на акаунта вече се използва."
2834
2835#: ../src/config.py:2017
2836msgid "Please rename or remove it before enabling link-local messaging."
2837msgstr ""
2838"Преименувайте го или го премахнете преди да активирате съобщения от/за "
2839"локални контакти."
2840
2841#: ../src/config.py:2155
2842#, python-format
2843msgid "Edit %s"
2844msgstr "Редактиране на %s"
2845
2846#: ../src/config.py:2157
2847#, python-format
2848msgid "Register to %s"
2849msgstr "Регистриране в %s"
2850
2851#. list at the beginning
2852#: ../src/config.py:2193
2853msgid "Ban List"
2854msgstr "Списък с отлъчени"
2855
2856#: ../src/config.py:2194
2857msgid "Member List"
2858msgstr "Списък с членове"
2859
2860#: ../src/config.py:2195
2861msgid "Owner List"
2862msgstr "Списък със собственици"
2863
2864#: ../src/config.py:2196
2865msgid "Administrator List"
2866msgstr "Списък с администратори"
2867
2868#. Address column
2869#. holds JID (who said this)
2870#: ../src/config.py:2245 ../src/disco.py:749 ../src/history_manager.py:154
2871msgid "JID"
2872msgstr "JID"
2873
2874#: ../src/config.py:2253
2875msgid "Reason"
2876msgstr "Причина"
2877
2878#: ../src/config.py:2258
2879msgid "Nick"
2880msgstr "Псевдоним"
2881
2882#: ../src/config.py:2262
2883msgid "Role"
2884msgstr "Роля"
2885
2886#: ../src/config.py:2287
2887msgid "Banning..."
2888msgstr "Отлъчване..."
2889
2890#. You can move '\n' before user@domain if that line is TOO BIG
2891#: ../src/config.py:2289
2892msgid ""
2893"<b>Whom do you want to ban?</b>\n"
2894"\n"
2895msgstr ""
2896"<b>Кого искате да отлъчите?</b>\n"
2897"\n"
2898
2899#: ../src/config.py:2291
2900msgid "Adding Member..."
2901msgstr "Добавяне на член..."
2902
2903#: ../src/config.py:2292
2904msgid ""
2905"<b>Whom do you want to make a member?</b>\n"
2906"\n"
2907msgstr ""
2908"<b>Кого искате да направите член?</b>\n"
2909"\n"
2910
2911#: ../src/config.py:2294
2912msgid "Adding Owner..."
2913msgstr "Добавяне на собственик..."
2914
2915#: ../src/config.py:2295
2916msgid ""
2917"<b>Whom do you want to make an owner?</b>\n"
2918"\n"
2919msgstr ""
2920"<b>Кого искате да направите собственик?</b>\n"
2921"\n"
2922
2923#: ../src/config.py:2297
2924msgid "Adding Administrator..."
2925msgstr "Добавяне на администратор..."
2926
2927#: ../src/config.py:2298
2928msgid ""
2929"<b>Whom do you want to make an administrator?</b>\n"
2930"\n"
2931msgstr ""
2932"<b>Кого искате да направите администратор?</b>\n"
2933"\n"
2934
2935#: ../src/config.py:2299
2936msgid ""
2937"Can be one of the following:\n"
2938"1. user@domain/resource (only that resource matches).\n"
2939"2. user@domain (any resource matches).\n"
2940"3. domain/resource (only that resource matches).\n"
2941"4. domain (the domain itself matches, as does any user@domain,\n"
2942"domain/resource, or address containing a subdomain."
2943msgstr ""
2944"Може да бъде едно от следните:\n"
2945"1. потребител@домейн/ресурс (само този ресурс съвпада).\n"
2946"2. потребител@домейн (всеки ресурс съвпада).\n"
2947"3. домейн/ресурс (само този ресурс съвпада).\n"
2948"4. домейн (домейна съвпада, както и всеки потребител@домейн,\n"
2949"домейн/ресурс или адрес, съдържащ под-домейн."
2950
2951#: ../src/config.py:2403
2952#, python-format
2953msgid "Removing %s account"
2954msgstr "Премахване на акаунт „%s“"
2955
2956#: ../src/config.py:2420 ../src/roster_window.py:2746
2957msgid "Password Required"
2958msgstr "Необходима е парола"
2959
2960#: ../src/config.py:2421 ../src/roster_window.py:2742
2961#, python-format
2962msgid "Enter your password for account %s"
2963msgstr "Въведете парола за акаунт „%s“"
2964
2965#: ../src/config.py:2422 ../src/roster_window.py:2747
2966msgid "Save password"
2967msgstr "Запазване на паролата"
2968
2969#: ../src/config.py:2436
2970#, python-format
2971msgid "Account \"%s\" is connected to the server"
2972msgstr "Акаунт „%s“ е свързан към сървъра"
2973
2974#: ../src/config.py:2437
2975msgid "If you remove it, the connection will be lost."
2976msgstr "Ако го премахнете, връзката ще се разпадне."
2977
2978#: ../src/config.py:2524
2979msgid "Default"
2980msgstr "По подразбиране"
2981
2982#: ../src/config.py:2524
2983msgid "?print_status:All"
2984msgstr "Всички"
2985
2986#: ../src/config.py:2525
2987msgid "Enter and leave only"
2988msgstr "Само влизащи и излизащи"
2989
2990#: ../src/config.py:2526
2991msgid "?print_status:None"
2992msgstr "Без"
2993
2994#: ../src/config.py:2594
2995msgid "New Group Chat"
2996msgstr "Нова стая"
2997
2998#: ../src/config.py:2627
2999msgid "This bookmark has invalid data"
3000msgstr "Тази отметка съдържа невалидни данни"
3001
3002#: ../src/config.py:2628
3003msgid ""
3004"Please be sure to fill out server and room fields or remove this bookmark."
3005msgstr "Попълнете полетата за сървър и стая или изтрийте тази отметка."
3006
3007#: ../src/config.py:2890 ../src/config.py:2896 ../src/config.py:2897
3008msgid "Invalid username"
3009msgstr "Невалидно потребителско име"
3010
3011#: ../src/config.py:2891
3012msgid "You must provide a username to configure this account."
3013msgstr "Трябва да въведете име на потребител за новия акаунт."
3014
3015#: ../src/config.py:2906 ../src/dialogs.py:1355
3016msgid "Invalid password"
3017msgstr "Невалидна парола"
3018
3019#: ../src/config.py:2907
3020msgid "You must enter a password for the new account."
3021msgstr "Трябва да въведете парола за новия акаунт."
3022
3023#: ../src/config.py:2911 ../src/dialogs.py:1360
3024msgid "Passwords do not match"
3025msgstr "Паролите не съвпадат"
3026
3027#: ../src/config.py:2912 ../src/dialogs.py:1361
3028msgid "The passwords typed in both fields must be identical."
3029msgstr "Паролите, написани в двете полета, трябва да са едни и същи."
3030
3031#: ../src/config.py:2931
3032msgid "Duplicate Jabber ID"
3033msgstr "Дублиран Jabber ID"
3034
3035#: ../src/config.py:2932
3036msgid "This account is already configured in Gajim."
3037msgstr "Този акаунт вече е конфигуриран в Gajim."
3038
3039#: ../src/config.py:2949
3040msgid "Account has been added successfully"
3041msgstr "Акаунтът беше добавен успешно"
3042
3043#: ../src/config.py:2950 ../src/config.py:2985
3044msgid ""
3045"You can set advanced account options by pressing the Advanced button, or "
3046"later by choosing the Accounts menuitem under the Edit menu from the main "
3047"window."
3048msgstr ""
3049"Може да настроите допълнителните опции, като натиснете бутона „Напреднали“ "
3050"или по-късно от менюто „Редактиране“->„Акаунти“ в основния прозорец."
3051
3052#: ../src/config.py:2984
3053msgid "Your new account has been created successfully"
3054msgstr "Новият акаунт беше създаден успешно"
3055
3056#: ../src/config.py:3002
3057msgid "An error occurred during account creation"
3058msgstr "Възникна грешка при създаването на акаунта"
3059
3060#: ../src/config.py:3060
3061msgid "Account name is in use"
3062msgstr "Името на акаунта се използва"
3063
3064#: ../src/config.py:3061
3065msgid "You already have an account using this name."
3066msgstr "Вече има регистриран акаунт с това име."
3067
3068#: ../src/conversation_textview.py:275
3069msgid ""
3070"Text below this line is what has been said since the last time you paid "
3071"attention to this group chat"
3072msgstr ""
3073"Текстът под този ред е последното, което е казано откакто за последен път "
3074"сте обърнали внимание на тази стая"
3075
3076#: ../src/conversation_textview.py:344
3077#, python-format
3078msgid "_Actions for \"%s\""
3079msgstr "_Действия за „%s“"
3080
3081#: ../src/conversation_textview.py:356
3082msgid "Read _Wikipedia Article"
3083msgstr "Четене на статия от _Уикипедия"
3084
3085#: ../src/conversation_textview.py:361
3086msgid "Look it up in _Dictionary"
3087msgstr "Проверка в _речника"
3088
3089#. we must have %s in the url if not WIKTIONARY
3090#: ../src/conversation_textview.py:377
3091#, python-format
3092msgid "Dictionary URL is missing an \"%s\" and it is not WIKTIONARY"
3093msgstr "Липсва „%s“ в адреса на речника и не е WIKTIONARY"
3094
3095#. we must have %s in the url
3096#: ../src/conversation_textview.py:390
3097#, python-format
3098msgid "Web Search URL is missing an \"%s\""
3099msgstr "Липсва „%s“ в адреса за търсене"
3100
3101#: ../src/conversation_textview.py:393
3102msgid "Web _Search for it"
3103msgstr "_Търсене в уеб"
3104
3105#: ../src/conversation_textview.py:399
3106msgid "Open as _Link"
3107msgstr "Отваряне като _връзка"
3108
3109#: ../src/conversation_textview.py:761
3110msgid "Yesterday"
3111msgstr "Вчера"
3112
3113#. the number is >= 2
3114#. %i is day in year (1-365), %d (1-31) we want %i
3115#: ../src/conversation_textview.py:765
3116#, python-format
3117msgid "%i days ago"
3118msgstr "Преди %i дни"
3119
3120#. if we have subject, show it too!
3121#: ../src/conversation_textview.py:799
3122#, python-format
3123msgid "Subject: %s\n"
3124msgstr "Тема: %s\n"
3125
3126#: ../src/dialogs.py:59
3127#, python-format
3128msgid "Contact name: <i>%s</i>"
3129msgstr "Име на контакта: <i>%s</i>"
3130
3131#: ../src/dialogs.py:61
3132#, python-format
3133msgid "Jabber ID: <i>%s</i>"
3134msgstr "Jabber ID: <i>%s</i>"
3135
3136#: ../src/dialogs.py:211
3137msgid "Group"
3138msgstr "Група"
3139
3140#: ../src/dialogs.py:218
3141msgid "In the group"
3142msgstr "В групата"
3143
3144#: ../src/dialogs.py:269
3145msgid "KeyID"
3146msgstr "Идентификатор на ключ"
3147
3148#: ../src/dialogs.py:272
3149msgid "Contact name"
3150msgstr "Име на контакта"
3151
3152#: ../src/dialogs.py:318
3153#, python-format
3154msgid "%s Status Message"
3155msgstr "Съобщение за състояние „%s“"
3156
3157#: ../src/dialogs.py:320
3158msgid "Status Message"
3159msgstr "Съобщение за състояние"
3160
3161#: ../src/dialogs.py:397
3162msgid "Save as Preset Status Message"
3163msgstr "Запазване като настроено съобщение за състояние"
3164
3165#: ../src/dialogs.py:398
3166msgid "Please type a name for this status message"
3167msgstr "Напишете име за това съобщение за състояние"
3168
3169#: ../src/dialogs.py:409
3170msgid "Overwrite Status Message?"
3171msgstr "Презаписвване на съобщението за състояние?"
3172
3173#: ../src/dialogs.py:410
3174msgid ""
3175"This name is already used. Do you want to overwrite this status message?"
3176msgstr ""
3177"Това име вече се използва. Искате ли да презапишете това съобщение за "
3178"състояние?"
3179
3180#: ../src/dialogs.py:426
3181msgid "AIM Address:"
3182msgstr "Адрес на AIM:"
3183
3184#: ../src/dialogs.py:427
3185msgid "GG Number:"
3186msgstr "Номер на GG:"
3187
3188#: ../src/dialogs.py:428
3189msgid "ICQ Number:"
3190msgstr "Номер на ICQ:"
3191
3192#: ../src/dialogs.py:429
3193msgid "MSN Address:"
3194msgstr "Адрес на MSN:"
3195
3196#: ../src/dialogs.py:430
3197msgid "Yahoo! Address:"
3198msgstr "Адрес на Yahoo!:"
3199
3200#: ../src/dialogs.py:466
3201#, python-format
3202msgid "Please fill in the data of the contact you want to add in account %s"
3203msgstr ""
3204"Попълнете данните за контакта, който искате да добавите към акаунт „%s“"
3205
3206#: ../src/dialogs.py:468
3207msgid "Please fill in the data of the contact you want to add"
3208msgstr "Попълнете данните за контакта, който искате да добавите"
3209
3210#: ../src/dialogs.py:618 ../src/dialogs.py:624
3211msgid "Invalid User ID"
3212msgstr "Невалиден идентификатор"
3213
3214#: ../src/dialogs.py:625
3215msgid "The user ID must not contain a resource."
3216msgstr "Потребителският идентификатор не трябва да съдържа ресурс."
3217
3218#: ../src/dialogs.py:639
3219msgid "Contact already in roster"
3220msgstr "Контактът вече е в списъка"
3221
3222#: ../src/dialogs.py:640
3223msgid "This contact is already listed in your roster."
3224msgstr "Контактът вече съществува в списъка."
3225
3226#: ../src/dialogs.py:677
3227msgid "User ID:"
3228msgstr "Идентификатор на потребител:"
3229
3230#: ../src/dialogs.py:740
3231msgid "A GTK+ jabber client"
3232msgstr "GTK+ Джабър клиент"
3233
3234#: ../src/dialogs.py:741
3235msgid "GTK+ Version:"
3236msgstr "Версия на GTK+:"
3237
3238#: ../src/dialogs.py:742
3239msgid "PyGTK Version:"
3240msgstr "Версия на PyGTK:"
3241
3242#: ../src/dialogs.py:756
3243msgid "Current Developers:"
3244msgstr "Текущи разработчици:"
3245
3246#: ../src/dialogs.py:758
3247msgid "Past Developers:"
3248msgstr "Бивши разработчици:"
3249
3250#: ../src/dialogs.py:768
3251msgid "THANKS:"
3252msgstr "БЛАГОДАРНОСТИ:"
3253
3254#. remove one english sentence
3255#. and add it manually as translatable
3256#: ../src/dialogs.py:774
3257msgid "Last but not least, we would like to thank all the package maintainers."
3258msgstr ""
3259"И не на последно място, бихме искали да благодарим на всички, които "
3260"поддържат пакетите."
3261
3262#. here you write your name in the form Name FamilyName <someone@somewhere>
3263#: ../src/dialogs.py:788
3264msgid "translator-credits"
3265msgstr ""
3266"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
3267"\n"
3268"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3269"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3270"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3271
3272#: ../src/dialogs.py:918
3273#, python-format
3274msgid "Unable to bind to port %s."
3275msgstr "Неуспех при свързването с порт %s."
3276
3277#: ../src/dialogs.py:919
3278msgid ""
3279"Maybe you have another running instance of Gajim. File Transfer will be "
3280"cancelled."
3281msgstr ""
3282"Навярно имате стартирана друга инстанция на Gajim. Файловият трансфер ще "
3283"бъде отменен."
3284
3285#: ../src/dialogs.py:1074
3286#, python-format
3287msgid "Subscription request for account %s from %s"
3288msgstr "Искане за записване за акаунт „%s“ от %s"
3289
3290#: ../src/dialogs.py:1077
3291#, python-format
3292msgid "Subscription request from %s"
3293msgstr "Искане за записване от %s"
3294
3295#: ../src/dialogs.py:1138 ../src/roster_window.py:690
3296#, python-format
3297msgid "You are already in group chat %s"
3298msgstr "Вече сте в стая „%s“"
3299
3300#: ../src/dialogs.py:1146
3301msgid "You can not join a group chat unless you are connected."
3302msgstr "Трябва да сте свързани, за да влезете в стая."
3303
3304#: ../src/dialogs.py:1164
3305#, python-format
3306msgid "Join Group Chat with account %s"
3307msgstr "Влизане в стая с акаунт „%s“"
3308
3309#: ../src/dialogs.py:1234 ../src/dialogs.py:1240
3310msgid "Invalid group chat Jabber ID"
3311msgstr "Невалиден Jabber ID на стая"
3312
3313#: ../src/dialogs.py:1235 ../src/dialogs.py:1241
3314msgid "The group chat Jabber ID has not allowed characters."
3315msgstr "Jabber ID на стаята съдържа непозволени знаци."
3316
3317#: ../src/dialogs.py:1247
3318msgid "This is not a group chat"
3319msgstr "Това не е стая"
3320
3321#: ../src/dialogs.py:1248
3322#, python-format
3323msgid "%s is not the name of a group chat."
3324msgstr "%s не е име на стая."
3325
3326#: ../src/dialogs.py:1287
3327#, python-format
3328msgid "Start Chat with account %s"
3329msgstr "Започване на разговор с акаунт „%s“"
3330
3331#: ../src/dialogs.py:1289
3332msgid "Start Chat"
3333msgstr "Започване на разговор"
3334
3335#: ../src/dialogs.py:1290
3336msgid ""
3337"Fill in the nickname or the Jabber ID of the contact you would like\n"
3338"to send a chat message to:"
3339msgstr ""
3340"Въведете JID или псевдоним на контакта, до който\n"
3341"искате да изпратите съобщение:"
3342
3343#. if offline or connecting
3344#: ../src/dialogs.py:1315 ../src/dialogs.py:1674 ../src/dialogs.py:1805
3345msgid "Connection not available"
3346msgstr "В момента няма връзка"
3347
3348#: ../src/dialogs.py:1316 ../src/dialogs.py:1675 ../src/dialogs.py:1806
3349#, python-format
3350msgid "Please make sure you are connected with \"%s\"."
3351msgstr "Уверете се, че сте свързани към „%s“."
3352
3353#: ../src/dialogs.py:1325 ../src/dialogs.py:1328
3354msgid "Invalid JID"
3355msgstr "Невалиден JID"
3356
3357#: ../src/dialogs.py:1328
3358#, python-format
3359msgid "Unable to parse \"%s\"."
3360msgstr "Неуспех при анализирането на „%s“."
3361
3362#: ../src/dialogs.py:1337
3363msgid "Without a connection, you can not change your password."
3364msgstr "Трябва да сте свързани, за да променяте паролата."
3365
3366#: ../src/dialogs.py:1356
3367msgid "You must enter a password."
3368msgstr "Трябва да въведете парола."
3369
3370#. img to display
3371#. default value
3372#: ../src/dialogs.py:1403 ../src/notify.py:211 ../src/notify.py:415
3373msgid "Contact Signed In"
3374msgstr "Включи се контакт"
3375
3376#: ../src/dialogs.py:1405 ../src/notify.py:219 ../src/notify.py:417
3377msgid "Contact Signed Out"
3378msgstr "Изключи се контакт"
3379
3380#. chat message
3381#: ../src/dialogs.py:1407 ../src/notify.py:238 ../src/notify.py:419
3382msgid "New Message"
3383msgstr "Ново съобщение"
3384
3385#. single message
3386#: ../src/dialogs.py:1407 ../src/notify.py:223 ../src/notify.py:419
3387msgid "New Single Message"
3388msgstr "Ново еднократно съобщение"
3389
3390#. private message
3391#: ../src/dialogs.py:1408 ../src/notify.py:230 ../src/notify.py:420
3392msgid "New Private Message"
3393msgstr "Ново лично съобщение"
3394
3395#: ../src/dialogs.py:1408 ../src/gajim.py:1250 ../src/notify.py:428
3396msgid "New E-mail"
3397msgstr "Нова е-поща"
3398
3399#: ../src/dialogs.py:1410 ../src/gajim.py:1403 ../src/notify.py:422
3400msgid "File Transfer Request"
3401msgstr "Запитване за файлов трансфер"
3402
3403#: ../src/dialogs.py:1412 ../src/gajim.py:1222 ../src/gajim.py:1379
3404#: ../src/notify.py:424
3405msgid "File Transfer Error"
3406msgstr "Грешка при файловия трансфер"
3407
3408#: ../src/dialogs.py:1414 ../src/gajim.py:1442 ../src/gajim.py:1464
3409#: ../src/gajim.py:1481 ../src/notify.py:426
3410msgid "File Transfer Completed"
3411msgstr "Файловият трансфер е приключен"
3412
3413#: ../src/dialogs.py:1415 ../src/gajim.py:1445 ../src/notify.py:426
3414msgid "File Transfer Stopped"
3415msgstr "Файловият трансфер е преустановен"
3416
3417#: ../src/dialogs.py:1417 ../src/gajim.py:1119 ../src/notify.py:430
3418msgid "Groupchat Invitation"
3419msgstr "Покана за разговор в стая"
3420
3421#: ../src/dialogs.py:1419 ../src/notify.py:203 ../src/notify.py:432
3422msgid "Contact Changed Status"
3423msgstr "Контактът промени състоянието си"
3424
3425#: ../src/dialogs.py:1604
3426#, python-format
3427msgid "Single Message using account %s"
3428msgstr "Еднократно съобщение с акаунт „%s“"
3429
3430#: ../src/dialogs.py:1606
3431#, python-format
3432msgid "Single Message in account %s"
3433msgstr "Еднократно съобщение за акаунт „%s“"
3434
3435#: ../src/dialogs.py:1608
3436msgid "Single Message"
3437msgstr "Еднократно съобщение"
3438
3439#. prepare UI for Sending
3440#: ../src/dialogs.py:1611
3441#, python-format
3442msgid "Send %s"
3443msgstr "Изпращане на %s"
3444
3445#. prepare UI for Receiving
3446#: ../src/dialogs.py:1634
3447#, python-format
3448msgid "Received %s"
3449msgstr "Получено %s"
3450
3451#. we create a new blank window to send and we preset RE: and to jid
3452#: ../src/dialogs.py:1706
3453#, python-format
3454msgid "RE: %s"
3455msgstr "Относно: %s"
3456
3457#: ../src/dialogs.py:1707
3458#, python-format
3459msgid "%s wrote:\n"
3460msgstr "%s написа:\n"
3461
3462#: ../src/dialogs.py:1751
3463#, python-format
3464msgid "XML Console for %s"
3465msgstr "XML конзола за %s"
3466
3467#: ../src/dialogs.py:1753
3468msgid "XML Console"
3469msgstr "XML конзола"
3470
3471#: ../src/dialogs.py:1876
3472#, python-format
3473msgid "Privacy List <b><i>%s</i></b>"
3474msgstr "Филтър за уединение <b><i>%s</i></b>"
3475
3476#: ../src/dialogs.py:1880
3477#, python-format
3478msgid "Privacy List for %s"
3479msgstr "Филтър за уединение за %s"
3480
3481#: ../src/dialogs.py:1928
3482#, python-format
3483msgid "Order: %s, action: %s, type: %s, value: %s"
3484msgstr "Ред: %s, действие: %s, вид: %s, стойност: %s"
3485
3486#: ../src/dialogs.py:1931
3487#, python-format
3488msgid "Order: %s, action: %s"
3489msgstr "Ред: %s, действие: %s"
3490
3491#: ../src/dialogs.py:1973
3492msgid "<b>Edit a rule</b>"
3493msgstr "<b>Редактиране на правило</b>"
3494
3495#: ../src/dialogs.py:2060
3496msgid "<b>Add a rule</b>"
3497msgstr "<b>Добавяне на правило</b>"
3498
3499#: ../src/dialogs.py:2156
3500#, python-format
3501msgid "Privacy Lists for %s"
3502msgstr "Филтри за уединение за %s"
3503
3504#: ../src/dialogs.py:2158
3505msgid "Privacy Lists"
3506msgstr "Филтри за уединение"
3507
3508#: ../src/dialogs.py:2228
3509msgid "Invalid List Name"
3510msgstr "Невалидно име на филтър"
3511
3512#: ../src/dialogs.py:2229
3513msgid "You must enter a name to create a privacy list."
3514msgstr "Трябва да въведете име, за да се създаде филтър за уединение."
3515
3516#. Don't translate $Contact
3517#: ../src/dialogs.py:2264
3518#, python-format
3519msgid "$Contact has invited you to group chat %(room_jid)s"
3520msgstr "$Contact ви покани в стая %(room_jid)s."
3521
3522#. only if not None and not ''
3523#: ../src/dialogs.py:2276
3524#, python-format
3525msgid "Comment: %s"
3526msgstr "Коментар: %s"
3527
3528#: ../src/dialogs.py:2339
3529msgid "Choose Sound"
3530msgstr "Избор на звук"
3531
3532#: ../src/dialogs.py:2349 ../src/dialogs.py:2394
3533msgid "All files"
3534msgstr "Всички файлове"
3535
3536#: ../src/dialogs.py:2354
3537msgid "Wav Sounds"
3538msgstr "Формат WAV"
3539
3540#: ../src/dialogs.py:2384
3541msgid "Choose Image"
3542msgstr "Избор на изображение"
3543
3544#: ../src/dialogs.py:2399
3545msgid "Images"
3546msgstr "Изображения"
3547
3548#: ../src/dialogs.py:2456
3549#, python-format
3550msgid "When %s becomes:"
3551msgstr "Когато %s стане:"
3552
3553#: ../src/dialogs.py:2458
3554#, python-format
3555msgid "Adding Special Notification for %s"
3556msgstr "Добавяне на специално уведомление за %s"
3557
3558#. # means number
3559#: ../src/dialogs.py:2529
3560msgid "#"
3561msgstr "№"
3562
3563#: ../src/dialogs.py:2535
3564msgid "Condition"
3565msgstr "Условие"
3566
3567#: ../src/dialogs.py:2656
3568msgid "when I am "
3569msgstr "когато съм "
3570
3571#: ../src/disco.py:102
3572msgid "Others"
3573msgstr "Други"
3574
3575#: ../src/disco.py:103 ../src/disco.py:104 ../src/disco.py:1283
3576#: ../src/gajim.py:561 ../src/roster_window.py:272 ../src/roster_window.py:330
3577#: ../src/roster_window.py:370 ../src/roster_window.py:452
3578#: ../src/roster_window.py:484 ../src/roster_window.py:486
3579#: ../src/roster_window.py:3954 ../src/roster_window.py:3956
3580#: ../src/common/contacts.py:273 ../src/common/contacts.py:288
3581#: ../src/common/helpers.py:43
3582msgid "Transports"
3583msgstr "Транспорти"
3584
3585#. conference is a category for listing mostly groupchats in service discovery
3586#: ../src/disco.py:106
3587msgid "Conference"
3588msgstr "Стаи за разговор"
3589
3590#: ../src/disco.py:419
3591msgid "Without a connection, you can not browse available services"
3592msgstr "Трябва да сте свързани, за да разглеждате наличните услуги"
3593
3594#: ../src/disco.py:498
3595#, python-format
3596msgid "Service Discovery using account %s"
3597msgstr "Откриване на налични услуги за акаунт „%s“"
3598
3599#: ../src/disco.py:500
3600msgid "Service Discovery"
3601msgstr "Откриване на услуги"
3602
3603#: ../src/disco.py:643
3604msgid "The service could not be found"
3605msgstr "Услугата не може да бъде намерена"
3606
3607#: ../src/disco.py:644
3608msgid ""
3609"There is no service at the address you entered, or it is not responding. "
3610"Check the address and try again."
3611msgstr ""
3612"Няма услуга на въведения адрес или не отговаря. Проверете адреса и опитайте "
3613"отново."
3614
3615#: ../src/disco.py:648 ../src/disco.py:929
3616msgid "The service is not browsable"
3617msgstr "Услугата не е достъпна"
3618
3619#: ../src/disco.py:649
3620msgid "This type of service does not contain any items to browse."
3621msgstr "Този вид услуга не съдържа обекти за показване."
3622
3623#: ../src/disco.py:729
3624#, python-format
3625msgid "Browsing %s using account %s"
3626msgstr "Търсене в %s от акаунт „%s“"
3627
3628#: ../src/disco.py:768
3629msgid "_Browse"
3630msgstr "_Търсене"
3631
3632#: ../src/disco.py:930
3633msgid "This service does not contain any items to browse."
3634msgstr "Тази услуга не съдържа обекти за показване."
3635
3636#: ../src/disco.py:1157 ../src/disco.py:1288
3637msgid "Re_gister"
3638msgstr "_Регистриране"
3639
3640#: ../src/disco.py:1325
3641#, python-format
3642msgid "Scanning %d / %d.."
3643msgstr "Сканиране на %d / %d.."
3644
3645#. Users column
3646#: ../src/disco.py:1507
3647msgid "Users"
3648msgstr "Потребители"
3649
3650#. Description column
3651#: ../src/disco.py:1515
3652msgid "Description"
3653msgstr "Описание"
3654
3655#. Id column
3656#: ../src/disco.py:1523
3657msgid "Id"
3658msgstr "Идентификатор"
3659
3660#: ../src/disco.py:1751
3661msgid "Subscribed"
3662msgstr "Записан"
3663
3664#: ../src/disco.py:1777
3665msgid "New post"
3666msgstr "Ново съобщение"
3667
3668#: ../src/disco.py:1783
3669msgid "_Subscribe"
3670msgstr "_Записване"
3671
3672#: ../src/disco.py:1789
3673msgid "_Unsubscribe"
3674msgstr "_Отписване"
3675
3676#: ../src/filetransfers_window.py:72
3677msgid "File"
3678msgstr "Файл:"
3679
3680#: ../src/filetransfers_window.py:87
3681msgid "Time"
3682msgstr "Време"
3683
3684#: ../src/filetransfers_window.py:99
3685msgid "Progress"
3686msgstr "Напредък"
3687
3688#: ../src/filetransfers_window.py:161 ../src/filetransfers_window.py:215
3689#, python-format
3690msgid "Filename: %s"
3691msgstr "Име на файл: %s"
3692
3693#: ../src/filetransfers_window.py:162 ../src/filetransfers_window.py:290
3694#, python-format
3695msgid "Size: %s"
3696msgstr "Размер: %s"
3697
3698#. You is a reply of who sent a file
3699#. You is a reply of who received a file
3700#: ../src/filetransfers_window.py:171 ../src/filetransfers_window.py:181
3701#: ../src/history_manager.py:463
3702msgid "You"
3703msgstr "Вие"
3704
3705#: ../src/filetransfers_window.py:172
3706#, python-format
3707msgid "Sender: %s"
3708msgstr "Изпращач: %s"
3709
3710#: ../src/filetransfers_window.py:173 ../src/filetransfers_window.py:564
3711#: ../src/tooltips.py:573
3712msgid "Recipient: "
3713msgstr "Получател: "
3714
3715#: ../src/filetransfers_window.py:184
3716#, python-format
3717msgid "Saved in: %s"
3718msgstr "Запазен в: %s"
3719
3720#: ../src/filetransfers_window.py:186
3721msgid "File transfer completed"
3722msgstr "Файловият трансфер завърши"
3723
3724#: ../src/filetransfers_window.py:200 ../src/filetransfers_window.py:206
3725msgid "File transfer cancelled"
3726msgstr "Файловият трансфер е прекъснат"
3727
3728#: ../src/filetransfers_window.py:200 ../src/filetransfers_window.py:207
3729msgid "Connection with peer cannot be established."
3730msgstr "Не може да бъде установен контакт с отсрещната машина."
3731
3732#: ../src/filetransfers_window.py:216
3733#, python-format
3734msgid "Recipient: %s"
3735msgstr "Получател: %s"
3736
3737#: ../src/filetransfers_window.py:218
3738#, python-format
3739msgid "Error message: %s"
3740msgstr "Грешка: %s"
3741
3742#: ../src/filetransfers_window.py:219
3743msgid "File transfer stopped by the contact at the other end"
3744msgstr "Файловият трансфер е преустановен от отсрещната страна"
3745
3746#: ../src/filetransfers_window.py:236
3747msgid "Choose File to Send..."
3748msgstr "Избор на файл за изпращане..."
3749
3750#: ../src/filetransfers_window.py:255
3751msgid "Gajim cannot access this file"
3752msgstr "Неуспех при достъпа до този файл"
3753
3754#: ../src/filetransfers_window.py:256
3755msgid "This file is being used by another process."
3756msgstr "Този файл се използва от друг процес."
3757
3758#: ../src/filetransfers_window.py:288
3759#, python-format
3760msgid "File: %s"
3761msgstr "Файл: %s"
3762
3763#: ../src/filetransfers_window.py:293
3764#, python-format
3765msgid "Type: %s"
3766msgstr "Тип: %s"
3767
3768#: ../src/filetransfers_window.py:295
3769#, python-format
3770msgid "Description: %s"
3771msgstr "Описание: %s"
3772
3773#: ../src/filetransfers_window.py:296
3774#, python-format
3775msgid "%s wants to send you a file:"
3776msgstr "%s иска да ви изпрати файл:"
3777
3778#: ../src/filetransfers_window.py:310 ../src/gtkgui_helpers.py:705
3779#, python-format
3780msgid "Cannot overwrite existing file \"%s\""
3781msgstr "Неуспех при презаписването на съществуващия файл „%s“"
3782
3783#: ../src/filetransfers_window.py:311 ../src/gtkgui_helpers.py:707
3784msgid ""
3785"A file with this name already exists and you do not have permission to "
3786"overwrite it."
3787msgstr "Вече съществува файл с това име и нямате права да го презапишете."
3788
3789#: ../src/filetransfers_window.py:318 ../src/gtkgui_helpers.py:711
3790msgid "This file already exists"
3791msgstr "Този файл вече съществува"
3792
3793#: ../src/filetransfers_window.py:318 ../src/gtkgui_helpers.py:711
3794msgid "What do you want to do?"
3795msgstr "Какво искате да направите?"
3796
3797#: ../src/filetransfers_window.py:330 ../src/gtkgui_helpers.py:721
3798#, python-format
3799msgid "Directory \"%s\" is not writable"
3800msgstr "Папката „%s“ не е разрешена за запис"
3801
3802#: ../src/filetransfers_window.py:330 ../src/gtkgui_helpers.py:722
3803msgid "You do not have permission to create files in this directory."
3804msgstr "Нямата права да създавате файлове в тази папка."
3805
3806#: ../src/filetransfers_window.py:340
3807msgid "Save File as..."
3808msgstr "Запазване на файла като..."
3809
3810#. Print remaining time in format 00:00:00
3811#. You can change the places of (hours), (minutes), (seconds) -
3812#. they are not translatable.
3813#: ../src/filetransfers_window.py:421
3814#, python-format
3815msgid "%(hours)02.d:%(minutes)02.d:%(seconds)02.d"
3816msgstr "%(hours)02.d:%(minutes)02.d:%(seconds)02.d"
3817
3818#. This should make the string Kb/s,
3819#. where 'Kb' part is taken from %s.
3820#. Only the 's' after / (which means second) should be translated.
3821#: ../src/filetransfers_window.py:497
3822#, python-format
3823msgid "(%(filesize_unit)s/s)"
3824msgstr "(%(filesize_unit)s/сек)"
3825
3826#: ../src/filetransfers_window.py:536 ../src/filetransfers_window.py:539
3827msgid "Invalid File"
3828msgstr "Невалиден файл"
3829
3830#: ../src/filetransfers_window.py:536
3831msgid "File: "
3832msgstr "Файл: "
3833
3834#: ../src/filetransfers_window.py:540
3835msgid "It is not possible to send empty files"
3836msgstr "Не е възможно да бъдат изпращани празни файлове"
3837
3838#: ../src/filetransfers_window.py:560 ../src/tooltips.py:563
3839msgid "Name: "
3840msgstr "Име: "
3841
3842#: ../src/filetransfers_window.py:562 ../src/tooltips.py:567
3843msgid "Sender: "
3844msgstr "Изпращач: "
3845
3846#: ../src/filetransfers_window.py:750
3847msgid "Pause"
3848msgstr "Пауза"
3849
3850#: ../src/gajim.py:47
3851msgid "Gajim needs X server to run. Quiting..."
3852msgstr "Необходим е X сървър. Спиране на програмата..."
3853
3854#: ../src/gajim.py:51
3855msgid "Gajim needs PyGTK 2.6 or above"
3856msgstr "Gajim изисква PyGTK 2.6 или по-нова версия"
3857
3858#: ../src/gajim.py:52
3859msgid "Gajim needs PyGTK 2.6 or above to run. Quiting..."
3860msgstr "Gajim изисква PyGTK 2.6 или по-нова версия. Спиране на програмата..."
3861
3862#: ../src/gajim.py:54
3863msgid "Gajim needs GTK 2.6 or above"
3864msgstr "Gajim изисква GTK 2.6 или по-нова версия"
3865
3866#: ../src/gajim.py:55
3867msgid "Gajim needs GTK 2.6 or above to run. Quiting..."
3868msgstr "Gajim изисква GTK 2.6 или по-нова версия. Спиране на програмата..."
3869
3870#: ../src/gajim.py:60
3871msgid "GTK+ runtime is missing libglade support"
3872msgstr "Липсва поддръжка на libglade за библиотеката GTK+"
3873
3874#: ../src/gajim.py:62
3875#, python-format
3876msgid ""
3877"Please remove your current GTK+ runtime and install the latest stable "
3878"version from %s"
3879msgstr ""
3880"Премахнете текущата версия на библиотеката GTK+ и инсталирайте последната "
3881"стабилна от %s"
3882
3883#: ../src/gajim.py:64
3884msgid ""
3885"Please make sure that GTK+ and PyGTK have libglade support in your system."
3886msgstr ""
3887"Уверете се, че версиите на GTK+ и PyGTK на системата ви имат поддръжка за "
3888"libglade."
3889
3890#: ../src/gajim.py:69
3891msgid "Gajim needs PySQLite2 to run"
3892msgstr "Gajim изисква PySQLite2"
3893
3894#: ../src/gajim.py:77
3895msgid "Gajim needs pywin32 to run"
3896msgstr "Gajim изисква pywin32"
3897
3898#: ../src/gajim.py:78
3899#, python-format
3900msgid ""
3901"Please make sure that Pywin32 is installed on your system. You can get it at "
3902"%s"
3903msgstr ""
3904"Уверете се, че Pywin32 е инсталиран на системата. Може да го изтеглите от %s"
3905
3906#. set the icon to all newly opened wind
3907#: ../src/gajim.py:241
3908msgid "Gajim is already running"
3909msgstr "Gajim вече е стартиран"
3910
3911#: ../src/gajim.py:242
3912msgid ""
3913"Another instance of Gajim seems to be running\n"
3914"Run anyway?"
3915msgstr ""
3916"Изглежда вече е стартирана друга инстанция на Gajim\n"
3917"Продължаване въпреки това?"
3918
3919#: ../src/gajim.py:265 ../src/common/connection_handlers.py:864
3920#: ../src/common/connection_handlers.py:1487
3921#: ../src/common/connection_handlers.py:1509
3922#: ../src/common/connection_handlers.py:1520
3923#: ../src/common/connection_handlers.py:1535
3924#: ../src/common/connection_handlers.py:1696
3925#: ../src/common/connection_handlers.py:1793 ../src/common/connection.py:792
3926msgid "Disk Write Error"
3927msgstr "Грешка при запис на диска"
3928
3929#: ../src/gajim.py:356
3930msgid "Do you accept this request?"
3931msgstr "Приемате ли това запитване?"
3932
3933#: ../src/gajim.py:359
3934#, python-format
3935msgid "HTTP (%s) Authorization for %s (id: %s)"
3936msgstr "HTTP (%s) упълномощаване за „%s“ (id: %s)"
3937
3938#: ../src/gajim.py:406 ../src/notify.py:434
3939msgid "Connection Failed"
3940msgstr "Неуспех при свързването"
3941
3942#: ../src/gajim.py:732
3943#, python-format
3944msgid "Subject: %s"
3945msgstr "Тема: %s"
3946
3947#. ('MSGNOTSENT', account, (jid, ierror_msg, msg, time))
3948#: ../src/gajim.py:776 ../src/gajim.py:789
3949#, python-format
3950msgid "error while sending %s ( %s )"
3951msgstr "грешка при изпращане на %s ( %s )"
3952
3953#: ../src/gajim.py:822
3954msgid "Authorization accepted"
3955msgstr "Упълномощаването е прието"
3956
3957#: ../src/gajim.py:823
3958#, python-format
3959msgid "The contact \"%s\" has authorized you to see his or her status."
3960msgstr "Контактът „%s“ ви упълномощи да виждате състоянието му."
3961
3962#: ../src/gajim.py:831
3963#, python-format
3964msgid "Contact \"%s\" removed subscription from you"
3965msgstr "Контактът „%s“ премахна записването за вас"
3966
3967#: ../src/gajim.py:832
3968msgid "You will always see him or her as offline."
3969msgstr "Винаги ще го виждате като изключен."
3970
3971#: ../src/gajim.py:876
3972#, python-format
3973msgid "Contact with \"%s\" cannot be established"
3974msgstr "Неуспех при установяването на контакт с „%s“"
3975
3976#: ../src/gajim.py:877 ../src/common/connection.py:410
3977msgid "Check your connection or try again later."
3978msgstr "Проверете връзката или опитайте отново по-късно."
3979
3980#: ../src/gajim.py:1029 ../src/roster_window.py:1229
3981#, python-format
3982msgid "%s is now %s (%s)"
3983msgstr "%s вече е %s (%s)"
3984
3985#. No status message
3986#: ../src/gajim.py:1032 ../src/groupchat_control.py:996
3987#: ../src/roster_window.py:1232
3988#, python-format
3989msgid "%s is now %s"
3990msgstr "%s сега е %s"
3991
3992#: ../src/gajim.py:1129
3993msgid "Your passphrase is incorrect"
3994msgstr "Паролата е грешна"
3995
3996#: ../src/gajim.py:1130
3997msgid "You are currently connected without your OpenPGP key."
3998msgstr "В момента сте свързани без OpenPGP ключ."
3999
4000#: ../src/gajim.py:1233
4001#, python-format
4002msgid "New mail on %(gmail_mail_address)s"
4003msgstr "Ново писмо за %(gmail_mail_address)s"
4004
4005#: ../src/gajim.py:1235
4006#, python-format
4007msgid "You have %d new mail conversation"
4008msgid_plural "You have %d new mail conversations"
4009msgstr[0] "Имате %d ново писмо"
4010msgstr[1] "Имате %d нови писма"
4011
4012#. FIXME: emulate Gtalk client popups. find out what they parse and how
4013#. they decide what to show
4014#. each message has a 'From', 'Subject' and 'Snippet' field
4015#: ../src/gajim.py:1244
4016#, python-format
4017msgid ""
4018"\n"
4019"From: %(from_address)s"
4020msgstr ""
4021"\n"
4022"От: %(from_address)s"
4023
4024#: ../src/gajim.py:1400
4025#, python-format
4026msgid "%s wants to send you a file."
4027msgstr "%s иска да ви изпрати файл."
4028
4029#: ../src/gajim.py:1465
4030#, python-format
4031msgid "You successfully received %(filename)s from %(name)s."
4032msgstr "Успешно получихте %(filename)s от %(name)s."
4033
4034#. ft stopped
4035#: ../src/gajim.py:1469
4036#, python-format
4037msgid "File transfer of %(filename)s from %(name)s stopped."
4038msgstr "Файловият трансфер на %(filename)s от %(name)s прекъсна."
4039
4040#: ../src/gajim.py:1482
4041#, python-format
4042msgid "You successfully sent %(filename)s to %(name)s."
4043msgstr "Успешно изпратихте %(filename)s на %(name)s."
4044
4045#. ft stopped
4046#: ../src/gajim.py:1486
4047#, python-format
4048msgid "File transfer of %(filename)s to %(name)s stopped."
4049msgstr "Файловият трансфер на %(filename)s до %(name)s прекъсна."
4050
4051#: ../src/gajim.py:1599
4052msgid "Username Conflict"
4053msgstr "Конфликт с имената на потребители"
4054
4055#: ../src/gajim.py:1600
4056msgid "Please type a new username for your local account"
4057msgstr "Укажете ново потребителско име за локалния ви акаунт"
4058
4059#. it is good to notify the user
4060#. in case he or she cannot see the output of the console
4061#: ../src/gajim.py:1946
4062msgid "Could not save your settings and preferences"
4063msgstr "Неуспех при запазването на настройките"
4064
4065#. sorted alphanum
4066#: ../src/gajim.py:2061 ../src/common/config.py:84 ../src/common/config.py:386
4067#: ../src/common/optparser.py:189 ../src/common/optparser.py:407
4068#: ../src/common/optparser.py:441
4069msgid "default"
4070msgstr "по подразбиране"
4071
4072#: ../src/gajim.py:2146
4073msgid "Network Manager support not available"
4074msgstr "Няма поддръжка за NetworkManager"
4075
4076#: ../src/gajim.py:2224
4077msgid "Session Management support not available (missing gnome.ui module)"
4078msgstr "Липсва поддръжка за управление на сесиите (модул gnome.ui)"
4079
4080#: ../src/gajim-remote.py:66
4081msgid "Shows a help on specific command"
4082msgstr "Показва помощ за специфична команда"
4083
4084#. User gets help for the command, specified by this parameter
4085#: ../src/gajim-remote.py:69
4086msgid "command"
4087msgstr "команда"
4088
4089#: ../src/gajim-remote.py:70
4090msgid "show help on command"
4091msgstr "показване на помощ за команда"
4092
4093#: ../src/gajim-remote.py:74
4094msgid "Shows or hides the roster window"
4095msgstr "Показва или скрива списъка"
4096
4097#: ../src/gajim-remote.py:78
4098msgid "Pops up a window with the next pending event"
4099msgstr "Показва следващото чакащо събитие в изскачащ прозорец"
4100
4101#: ../src/gajim-remote.py:82
4102msgid ""
4103"Prints a list of all contacts in the roster. Each contact appears on a "
4104"separate line"
4105msgstr ""
4106"Показване на списък с всички контакти. Всеки контакт се появява на отделен "
4107"ред"
4108
4109#: ../src/gajim-remote.py:85 ../src/gajim-remote.py:100
4110#: ../src/gajim-remote.py:110 ../src/gajim-remote.py:123
4111#: ../src/gajim-remote.py:137 ../src/gajim-remote.py:158
4112#: ../src/gajim-remote.py:188 ../src/gajim-remote.py:197
4113#: ../src/gajim-remote.py:204 ../src/gajim-remote.py:211
4114#: ../src/gajim-remote.py:222 ../src/gajim-remote.py:238
4115#: ../src/gajim-remote.py:247
4116msgid "account"
4117msgstr "акаунт"
4118
4119#: ../src/gajim-remote.py:85
4120msgid "show only contacts of the given account"
4121msgstr "показва само контактите на дадения акаунт"
4122
4123#: ../src/gajim-remote.py:91
4124msgid "Prints a list of registered accounts"
4125msgstr "Показване на списък с регистрираните акаунти"
4126
4127#: ../src/gajim-remote.py:95
4128msgid "Changes the status of account or accounts"
4129msgstr "Промяна на състоянието на акаунта или акаунтите"
4130
4131#. offline, online, chat, away, xa, dnd, invisible should not be translated
4132#: ../src/gajim-remote.py:98
4133msgid "status"
4134msgstr "състояние"
4135
4136#: ../src/gajim-remote.py:98
4137msgid "one of: offline, online, chat, away, xa, dnd, invisible "
4138msgstr ""
4139"едно от: offline (изключен), online (на линия), chat (свободен за разговор), "
4140"away (отсъствам), xa (не съм на разположение), dnd (зает), invisible "
4141"(невидим)"
4142
4143#: ../src/gajim-remote.py:99 ../src/gajim-remote.py:120
4144#: ../src/gajim-remote.py:134
4145msgid "message"
4146msgstr "съобщение"
4147
4148#: ../src/gajim-remote.py:99
4149msgid "status message"
4150msgstr "съобщение за състояние"
4151
4152#: ../src/gajim-remote.py:100
4153msgid ""
4154"change status of account \"account\". If not specified, try to change status "
4155"of all accounts that have \"sync with global status\" option set"
4156msgstr ""
4157"променя състоянието на акаунта. Ако не е указано се прави опит за смяна на "
4158"състоянието на всички акаунти, които имат настроена опция „синхронизиране с "
4159"общото състояние“"
4160
4161#: ../src/gajim-remote.py:106
4162msgid "Shows the chat dialog so that you can send messages to a contact"
4163msgstr ""
4164"Показване на диалогов прозорец за разговор, за да може да се изпрати "
4165"съобщение до контакта"
4166
4167#: ../src/gajim-remote.py:108
4168msgid "JID of the contact that you want to chat with"
4169msgstr "JID на контакта, с който искате да разговаряте"
4170
4171#: ../src/gajim-remote.py:110 ../src/gajim-remote.py:188
4172msgid "if specified, contact is taken from the contact list of this account"
4173msgstr "ако е указано, контактът се взима от списъка с контакти на този акаунт"
4174
4175#: ../src/gajim-remote.py:115
4176msgid ""
4177"Sends new chat message to a contact in the roster. Both OpenPGP key and "
4178"account are optional. If you want to set only 'account', without 'OpenPGP "
4179"key', just set 'OpenPGP key' to ''."
4180msgstr ""
4181"Изпращане на ново съобщение до контакт от списъка. Опциите „account“ и "
4182"„OpenPGP key“ са по избор. Ако искате да настроите само „account“ без "
4183"“OpenPGP key“, настройте „OpenPGP key“ на „“."
4184
4185#: ../src/gajim-remote.py:119 ../src/gajim-remote.py:132
4186msgid "JID of the contact that will receive the message"
4187msgstr "JID на контакта, който ще получи съобщението"
4188
4189#: ../src/gajim-remote.py:120 ../src/gajim-remote.py:134
4190msgid "message contents"
4191msgstr "текст на съобщението"
4192
4193#: ../src/gajim-remote.py:121 ../src/gajim-remote.py:135
4194msgid "pgp key"
4195msgstr "OpenPGP ключ"
4196
4197#: ../src/gajim-remote.py:121 ../src/gajim-remote.py:135
4198msgid "if specified, the message will be encrypted using this public key"
4199msgstr ""
4200"ако е указано, съобщението ще се шифрира, използвайки този публичен ключ"
4201
4202#: ../src/gajim-remote.py:123 ../src/gajim-remote.py:137
4203msgid "if specified, the message will be sent using this account"
4204msgstr "ако е указано, съобщението ще бъде изпратено от този акаунт"
4205
4206#: ../src/gajim-remote.py:128
4207msgid ""
4208"Sends new single message to a contact in the roster. Both OpenPGP key and "
4209"account are optional. If you want to set only 'account', without 'OpenPGP "
4210"key', just set 'OpenPGP key' to ''."
4211msgstr ""
4212"Изпращане на ново съобщение до контакт от списъка. Опциите „account“ и "
4213"„OpenPGP key“ са по избор. Ако искате да настроите само „account“ без "
4214"“OpenPGP key“, настройте „OpenPGP key“ на „“."
4215
4216#: ../src/gajim-remote.py:133
4217msgid "subject"
4218msgstr "тема"
4219
4220#: ../src/gajim-remote.py:133
4221msgid "message subject"
4222msgstr "тема на съобщението"
4223
4224#: ../src/gajim-remote.py:142
4225msgid "Gets detailed info on a contact"
4226msgstr "Получаване на подробна информация за контакта"
4227
4228#: ../src/gajim-remote.py:144 ../src/gajim-remote.py:157
4229#: ../src/gajim-remote.py:187 ../src/gajim-remote.py:196
4230msgid "JID of the contact"
4231msgstr "JID на контакта"
4232
4233#: ../src/gajim-remote.py:148
4234msgid "Gets detailed info on a account"
4235msgstr "Получаване на подробна информация за акаунта"
4236
4237#: ../src/gajim-remote.py:150
4238msgid "Name of the account"
4239msgstr "Име на акаунта"
4240
4241#: ../src/gajim-remote.py:154
4242msgid "Sends file to a contact"
4243msgstr "Изпращане на файл до контакт"
4244
4245#: ../src/gajim-remote.py:156
4246msgid "file"
4247msgstr "файл"
4248
4249#: ../src/gajim-remote.py:156
4250msgid "File path"
4251msgstr "Път до файл"
4252
4253#: ../src/gajim-remote.py:158
4254msgid "if specified, file will be sent using this account"
4255msgstr "ако е указано, файлът бъде изпратен от този акаунт"
4256
4257#: ../src/gajim-remote.py:163
4258msgid "Lists all preferences and their values"
4259msgstr "Показва всички настройки и техните стойности"
4260
4261#: ../src/gajim-remote.py:167
4262msgid "Sets value of 'key' to 'value'."
4263msgstr "Настройва стойността на „ключ“ на „стойност“."
4264
4265#: ../src/gajim-remote.py:169
4266msgid "key=value"
4267msgstr "ключ=стойност"
4268
4269#: ../src/gajim-remote.py:169
4270msgid "'key' is the name of the preference, 'value' is the value to set it to"
4271msgstr ""
4272"„ключ“ е името на настройката, „стойност“ е стойността, която се задава"
4273
4274#: ../src/gajim-remote.py:174
4275msgid "Deletes a preference item"
4276msgstr "Изтрива обект от настройките"
4277
4278#: ../src/gajim-remote.py:176
4279msgid "key"
4280msgstr "ключ"
4281
4282#: ../src/gajim-remote.py:176
4283msgid "name of the preference to be deleted"
4284msgstr "име на настройката за изтриване"
4285
4286#: ../src/gajim-remote.py:180
4287msgid "Writes the current state of Gajim preferences to the .config file"
4288msgstr "Запазва текущото състояние на настройките във файла .config"
4289
4290#: ../src/gajim-remote.py:185
4291msgid "Removes contact from roster"
4292msgstr "Премахване на контакт от списъка"
4293
4294#: ../src/gajim-remote.py:194
4295msgid "Adds contact to roster"
4296msgstr "Добавяне на контакт към списъка"
4297
4298#: ../src/gajim-remote.py:196
4299msgid "jid"
4300msgstr "JID"
4301
4302#: ../src/gajim-remote.py:197
4303msgid "Adds new contact to this account"
4304msgstr "Добавяне на нов контакт към този акаунт"
4305
4306#: ../src/gajim-remote.py:202
4307msgid "Returns current status (the global one unless account is specified)"
4308msgstr "Връща текущото състояние (общото, в случай, че не е указан акаунт)"
4309
4310#: ../src/gajim-remote.py:209
4311msgid ""
4312"Returns current status message(the global one unless account is specified)"
4313msgstr ""
4314"Връща текущото съобщение за състояние (общото, в случай, че не е указан "
4315"акаунт)"
4316
4317#: ../src/gajim-remote.py:216
4318msgid "Returns number of unread messages"
4319msgstr "Връща броя непрочетени съобщения"
4320
4321#: ../src/gajim-remote.py:220
4322msgid "Opens 'Start Chat' dialog"
4323msgstr "Отваря прозореца „Започване на разговор“"
4324
4325#: ../src/gajim-remote.py:222
4326msgid "Starts chat, using this account"
4327msgstr "Започване на разговор, като се използва този акаунт"
4328
4329#: ../src/gajim-remote.py:226
4330msgid "Sends custom XML"
4331msgstr "Изпраща указан XML"
4332
4333#: ../src/gajim-remote.py:228
4334msgid "XML to send"
4335msgstr "XML за изпращане"
4336
4337#: ../src/gajim-remote.py:229
4338msgid ""
4339"Account in which the xml will be sent; if not specified, xml will be sent to "
4340"all accounts"
4341msgstr ""
4342"Акаунт, до който да се изпраща XML; ако не е указан, ще се изпрати до всички "
4343"акаунти"
4344
4345#: ../src/gajim-remote.py:235
4346msgid "Handle a xmpp:/ uri"
4347msgstr "Обработка на адрес тип xmpp://"
4348
4349#: ../src/gajim-remote.py:237
4350msgid "uri"
4351msgstr "адрес"
4352
4353#: ../src/gajim-remote.py:242
4354msgid "Join a MUC room"
4355msgstr "Влизане в стая"
4356
4357#: ../src/gajim-remote.py:244
4358msgid "room"
4359msgstr "стая"
4360
4361#: ../src/gajim-remote.py:245
4362msgid "nick"
4363msgstr "псевдоним"
4364
4365#: ../src/gajim-remote.py:246
4366msgid "password"
4367msgstr "парола"
4368
4369#: ../src/gajim-remote.py:269
4370msgid "Missing argument \"contact_jid\""
4371msgstr "Липсващ аргумент „contact_jid“"
4372
4373#: ../src/gajim-remote.py:288
4374#, python-format
4375msgid ""
4376"'%s' is not in your roster.\n"
4377"Please specify account for sending the message."
4378msgstr ""
4379"„%s“ не е в списъка ви.\n"
4380"Укажете акаунт за изпращането на това съобщение."
4381
4382#: ../src/gajim-remote.py:291
4383msgid "You have no active account"
4384msgstr "Нямате активен акаунт"
4385
4386#: ../src/gajim-remote.py:355
4387#, python-format
4388msgid ""
4389"Usage: %s %s %s \n"
4390"\t %s"
4391msgstr ""
4392"Употреба: %s %s %s \n"
4393"\t %s"
4394
4395#: ../src/gajim-remote.py:358
4396msgid "Arguments:"
4397msgstr "Аргументи:"
4398
4399#: ../src/gajim-remote.py:362
4400#, python-format
4401msgid "%s not found"
4402msgstr "%s не е намерен"
4403
4404#: ../src/gajim-remote.py:366
4405#, python-format
4406msgid ""
4407"Usage: %s command [arguments]\n"
4408"Command is one of:\n"
4409msgstr ""
4410"Употреба: %s команда [аргументи]\n"
4411"Командата е една от:\n"
4412
4413#: ../src/gajim-remote.py:439
4414#, python-format
4415msgid ""
4416"Too many arguments. \n"
4417"Type \"%s help %s\" for more info"
4418msgstr ""
4419"Твърде много аргументи. \n"
4420"Напишете „%s help %s“ за повече информация"
4421
4422#: ../src/gajim-remote.py:443
4423#, python-format
4424msgid ""
4425"Argument \"%s\" is not specified. \n"
4426"Type \"%s help %s\" for more info"
4427msgstr ""
4428"Не е указан аргумент „%s“.\n"
4429"Напишете „%s help %s“ за повече информация"
4430
4431#: ../src/gajim-remote.py:461
4432msgid "Wrong uri"
4433msgstr "Грешен адрес"
4434
4435#: ../src/gajim_themes_window.py:60
4436msgid "Theme"
4437msgstr "Тема"
4438
4439#. don't confuse translators
4440#: ../src/gajim_themes_window.py:157
4441msgid "theme name"
4442msgstr "име на тема"
4443
4444#: ../src/gajim_themes_window.py:174
4445msgid "You cannot delete your current theme"
4446msgstr "Не може да изтриете текущата тема"
4447
4448#: ../src/gajim_themes_window.py:175
4449msgid "Please first choose another for your current theme."
4450msgstr "Първо изберете друга като текуща тема."
4451
4452#: ../src/groupchat_control.py:129
4453msgid "Sending private message failed"
4454msgstr "Неуспех при изпращането на лично съобщение"
4455
4456#. in second %s code replaces with nickname
4457#: ../src/groupchat_control.py:131
4458#, python-format
4459msgid "You are no longer in group chat \"%s\" or \"%s\" has left."
4460msgstr "Вече не сте в стая „%s“ или „%s“ е напуснал(а)."
4461
4462#: ../src/groupchat_control.py:326
4463msgid "Insert Nickname"
4464msgstr "Въведете псевдоним"
4465
4466#. do not print 'kicked by None'
4467#: ../src/groupchat_control.py:849
4468#, python-format
4469msgid "%(nick)s has been kicked: %(reason)s"
4470msgstr "%(nick)s беше изритан: %(reason)s"
4471
4472#: ../src/groupchat_control.py:853
4473#, python-format
4474msgid "%(nick)s has been kicked by %(who)s: %(reason)s"
4475msgstr "%(nick)s беше изритан от %(who)s: %(reason)s"
4476
4477#. do not print 'banned by None'
4478#: ../src/groupchat_control.py:860
4479#, python-format
4480msgid "%(nick)s has been banned: %(reason)s"
4481msgstr "%(nick)s беше отлъчен: %(reason)s"
4482
4483#: ../src/groupchat_control.py:864
4484#, python-format
4485msgid "%(nick)s has been banned by %(who)s: %(reason)s"
4486msgstr "%(nick)s беше отлъчен от %(who)s: %(reason)s"
4487
4488#: ../src/groupchat_control.py:872
4489#, python-format
4490msgid "You are now known as %s"
4491msgstr "Вече сте познати като %s"
4492
4493#: ../src/groupchat_control.py:874
4494#, python-format
4495msgid "%s is now known as %s"
4496msgstr "%s вече е познат като %s"
4497
4498#: ../src/groupchat_control.py:989
4499#, python-format
4500msgid "%s has left"
4501msgstr "%s напусна"
4502
4503#: ../src/groupchat_control.py:994
4504#, python-format
4505msgid "%s has joined the group chat"
4506msgstr "%s влезе в стаята"
4507
4508#. Invalid Nickname
4509#. invalid char
4510#: ../src/groupchat_control.py:1105 ../src/groupchat_control.py:1386
4511msgid "Invalid nickname"
4512msgstr "Невалиден псевдоним"
4513
4514#: ../src/groupchat_control.py:1106 ../src/groupchat_control.py:1387
4515msgid "The nickname has not allowed characters."
4516msgstr "Псевдонимът съдържа непозволени знаци."
4517
4518#: ../src/groupchat_control.py:1128 ../src/groupchat_control.py:1146
4519#: ../src/groupchat_control.py:1233 ../src/groupchat_control.py:1250
4520#, python-format
4521msgid "Nickname not found: %s"
4522msgstr "Псевдонимът не е намерен: %s"
4523
4524#: ../src/groupchat_control.py:1162
4525msgid "This group chat has no subject"
4526msgstr "Тази стая няма тема"
4527
4528#: ../src/groupchat_control.py:1173
4529#, python-format
4530msgid "Invited %(contact_jid)s to %(room_jid)s."
4531msgstr "%(contact_jid)s е поканен в %(room_jid)s."
4532
4533#. %s is something the user wrote but it is not a jid so we inform
4534#: ../src/groupchat_control.py:1204
4535#, python-format
4536msgid "%s does not appear to be a valid JID"
4537msgstr "„%s“ изглежда не е валиден JID"
4538
4539#: ../src/groupchat_control.py:1287
4540#, python-format
4541msgid "No such command: /%s (if you want to send this, prefix it with /say)"
4542msgstr ""
4543"Няма такава команда: /%s (ако искате да изпратите това, сложете представка /"
4544"say)"
4545
4546#: ../src/groupchat_control.py:1310
4547#, python-format
4548msgid "Commands: %s"
4549msgstr "Команди: %s"
4550
4551#: ../src/groupchat_control.py:1313
4552#, python-format
4553msgid ""
4554"Usage: /%s <nickname|JID> [reason], bans the JID from the group chat. The "
4555"nickname of an occupant may be substituted, but not if it contains \"@\". If "
4556"the JID is currently in the group chat, he/she/it will also be kicked. Does "
4557"NOT support spaces in nickname."
4558msgstr ""
4559"Употреба: /%s <псевдоним|JID> [причина], отлъчва контакта от стаята. "
4560"Псевдонимът може да се замества, но не и ако съдържа „@“. Ако контактът е в "
4561"стаята, той също ще бъде изритан. Не се поддържат интервали в псевдонима."
4562
4563#: ../src/groupchat_control.py:1320
4564#, python-format
4565msgid ""
4566"Usage: /%s <nickname>, opens a private chat window with the specified "
4567"occupant."
4568msgstr ""
4569"Употреба: /%s <псевдоним>, отваря прозорец за лично съобщение със съответния "
4570"участник."
4571
4572#: ../src/groupchat_control.py:1324
4573#, python-format
4574msgid "Usage: /%s, clears the text window."
4575msgstr "Употреба: /%s, изчиства текстовия прозорец."
4576
4577#: ../src/groupchat_control.py:1326
4578#, python-format
4579msgid ""
4580"Usage: /%s [reason], closes the current window or tab, displaying reason if "
4581"specified."
4582msgstr ""
4583"Употреба: /%s [причина], затваря текущия прозорец или подпрозорец и показва "
4584"причина, ако е указана."
4585
4586#: ../src/groupchat_control.py:1329
4587#, python-format
4588msgid "Usage: /%s, hide the chat buttons."
4589msgstr "Употреба: /%s, скрива бутоните за разговор."
4590
4591#: ../src/groupchat_control.py:1332
4592#, python-format
4593msgid ""
4594"Usage: /%s <JID> [reason], invites JID to the current group chat, optionally "
4595"providing a reason."
4596msgstr ""
4597"Употреба: /%s <JID> [причина], кани JID в текущата стая, причината е по "
4598"избор."
4599
4600#: ../src/groupchat_control.py:1336
4601#, python-format
4602msgid ""
4603"Usage: /%s <room>@<server>[/nickname], offers to join room@server optionally "
4604"using specified nickname."
4605msgstr ""
4606"Употреба: /%s <стая>@<сървър>[/псевдоним], предлага влизане в стая@сървър, "
4607"използването на указания псевдоним е по избор."
4608
4609#: ../src/groupchat_control.py:1340
4610#, python-format
4611msgid ""
4612"Usage: /%s <nickname> [reason], removes the occupant specified by nickname "
4613"from the group chat and optionally displays a reason. Does NOT support "
4614"spaces in nickname."
4615msgstr ""
4616"Употреба: /%s <псевдоним> [причина], премахва указания с псевдоним участник "
4617"от стаята и евентуално показва причина. Не се поддържат интервали в "
4618"псевдонима."
4619
4620#: ../src/groupchat_control.py:1345
4621#, python-format
4622msgid ""
4623"Usage: /%s <action>, sends action to the current group chat. Use third "
4624"person. (e.g. /%s explodes.)"
4625msgstr ""
4626"Употреба: /%s <действие>, изпраща действие до текущата стая. Използва се "
4627"трето лице (т.е. „/%s експлодира“)."
4628
4629#: ../src/groupchat_control.py:1349
4630#, python-format
4631msgid ""
4632"Usage: /%s <nickname> [message], opens a private message window and sends "
4633"message to the occupant specified by nickname."
4634msgstr ""
4635"Употреба: /%s <псевдоним> [съобщение], отваря прозорец за лично съобщение и "
4636"изпраща съобщение до участника, указан с псевдонима."
4637
4638#: ../src/groupchat_control.py:1354
4639#, python-format
4640msgid "Usage: /%s <nickname>, changes your nickname in current group chat."
4641msgstr "Употреба: /%s <псевдоним>, сменя псевдонима ви в текущата стая."
4642
4643#: ../src/groupchat_control.py:1358
4644#, python-format
4645msgid "Usage: /%s , display the names of group chat occupants."
4646msgstr "Употреба: /%s, показва имената на участниците в стаята."
4647
4648#: ../src/groupchat_control.py:1362
4649#, python-format
4650msgid "Usage: /%s [topic], displays or updates the current group chat topic."
4651msgstr "Употреба: /%s [тема], показва или актуализира текущата тема на стаята."
4652
4653#: ../src/groupchat_control.py:1365
4654#, python-format
4655msgid ""
4656"Usage: /%s <message>, sends a message without looking for other commands."
4657msgstr ""
4658"Употреба: /%s <съобщение>, изпраща съобщение без да се имат предвид други "
4659"команди."
4660
4661#: ../src/groupchat_control.py:1368
4662#, python-format
4663msgid "No help info for /%s"
4664msgstr "Няма помощна информация за /%s"
4665
4666#: ../src/groupchat_control.py:1436
4667#, python-format
4668msgid "Are you sure you want to leave group chat \"%s\"?"
4669msgstr "Сигурни ли сте, че искате да напуснете стаята „%s“?"
4670
4671#: ../src/groupchat_control.py:1438
4672msgid ""
4673"If you close this window, you will be disconnected from this group chat."
4674msgstr "Ако затворите този прозорец, връзката със стаята ще бъде прекъсната."
4675
4676#: ../src/groupchat_control.py:1442 ../src/roster_window.py:4094
4677msgid "Do _not ask me again"
4678msgstr "Да _не се задава този въпрос отново"
4679
4680#: ../src/groupchat_control.py:1476
4681msgid "Changing Subject"
4682msgstr "Промяна на темата"
4683
4684#: ../src/groupchat_control.py:1477
4685msgid "Please specify the new subject:"
4686msgstr "Въведете новата тема:"
4687
4688#: ../src/groupchat_control.py:1486
4689msgid "Changing Nickname"
4690msgstr "Промяна на псевдонима"
4691
4692#: ../src/groupchat_control.py:1487
4693msgid "Please specify the new nickname you want to use:"
4694msgstr "Въведете новия псевдоним, който искате да използвате:"
4695
4696#: ../src/groupchat_control.py:1512
4697msgid "Bookmark already set"
4698msgstr "Отметката вече е установена"
4699
4700#: ../src/groupchat_control.py:1513
4701#, python-format
4702msgid "Group Chat \"%s\" is already in your bookmarks."
4703msgstr "Стаята „%s“ вече присъства в отметките."
4704
4705#: ../src/groupchat_control.py:1522
4706msgid "Bookmark has been added successfully"
4707msgstr "Отметката беше добавена успешно"
4708
4709#: ../src/groupchat_control.py:1523
4710msgid "You can manage your bookmarks via Actions menu in your roster."
4711msgstr "Може да организирате отметките чрез менюто „Действия“."
4712
4713#. ask for reason
4714#: ../src/groupchat_control.py:1651
4715#, python-format
4716msgid "Kicking %s"
4717msgstr "Изритване на %s"
4718
4719#: ../src/groupchat_control.py:1652 ../src/groupchat_control.py:1934
4720msgid "You may specify a reason below:"
4721msgstr "Може да уточните причина по-долу:"
4722
4723#. ask for reason
4724#: ../src/groupchat_control.py:1933
4725#, python-format
4726msgid "Banning %s"
4727msgstr "Отлъчване на %s"
4728
4729#: ../src/gtkexcepthook.py:41
4730msgid "A programming error has been detected"
4731msgstr "Беше открита програмна грешка"
4732
4733#: ../src/gtkexcepthook.py:42
4734msgid ""
4735"It probably is not fatal, but should be reported to the developers "
4736"nonetheless."
4737msgstr ""
4738"Вероятно не е фатална, но би трябвало да се докладва на разработчиците."
4739
4740#: ../src/gtkexcepthook.py:48
4741msgid "_Report Bug"
4742msgstr "_Докладване на грешка"
4743
4744#: ../src/gtkexcepthook.py:71
4745msgid "Details"
4746msgstr "Подробности"
4747
4748#. we talk about file
4749#: ../src/gtkgui_helpers.py:153 ../src/gtkgui_helpers.py:168
4750#, python-format
4751msgid "Error: cannot open %s for reading"
4752msgstr "Грешка: %s не може да бъде отворен за четене"
4753
4754#: ../src/gtkgui_helpers.py:293
4755msgid "Error reading file:"
4756msgstr "Грешка при четене на файл:"
4757
4758#: ../src/gtkgui_helpers.py:296
4759msgid "Error parsing file:"
4760msgstr "Грешка при анализиране на файл:"
4761
4762#. do not traceback (could be a permission problem)
4763#. we talk about a file here
4764#: ../src/gtkgui_helpers.py:334
4765#, python-format
4766msgid "Could not write to %s. Session Management support will not work"
4767msgstr ""
4768"Неуспех при запис на %s. Поддръжката за управление на сесиите няма да работи"
4769
4770#. xmpp: is currently handled by another program, so ask the user
4771#: ../src/gtkgui_helpers.py:649
4772msgid "Gajim is not the default Jabber client"
4773msgstr "Gajim не е стандартния Джабър клиент"
4774
4775#: ../src/gtkgui_helpers.py:650
4776msgid "Would you like to make Gajim the default Jabber client?"
4777msgstr "Искате ли Gajim да бъде стандартния Джабър клиент?"
4778
4779#: ../src/gtkgui_helpers.py:651
4780msgid "Always check to see if Gajim is the default Jabber client on startup"
4781msgstr ""
4782"Винаги да се проверява дали Gajim е стандартния Джабър клиент при всяко "
4783"стартиране"
4784
4785#: ../src/gtkgui_helpers.py:750
4786msgid "Extension not supported"
4787msgstr "Разширението не се поддържа"
4788
4789#: ../src/gtkgui_helpers.py:751
4790#, python-format
4791msgid "Image cannot be saved in %(type)s format. Save as %(new_filename)s?"
4792msgstr ""
4793"Изображението не може да бъде запазено във формат %(type)s. Запазване като %"
4794"(new_filename)s?"
4795
4796#: ../src/gtkgui_helpers.py:760
4797msgid "Save Image as..."
4798msgstr "Запазване на изображението като..."
4799
4800#: ../src/history_manager.py:64
4801msgid "Cannot find history logs database"
4802msgstr "Неуспех при откриването на базата от данни за разговорите"
4803
4804#. holds jid
4805#: ../src/history_manager.py:107
4806msgid "Contacts"
4807msgstr "Контакти"
4808
4809#. holds time
4810#: ../src/history_manager.py:120 ../src/history_manager.py:160
4811#: ../src/history_window.py:86
4812msgid "Date"
4813msgstr "Дата"
4814
4815#. holds nickname
4816#: ../src/history_manager.py:126 ../src/history_manager.py:178
4817msgid "Nickname"
4818msgstr "Псевдоним"
4819
4820#. holds message
4821#: ../src/history_manager.py:134 ../src/history_manager.py:166
4822#: ../src/history_window.py:94
4823msgid "Message"
4824msgstr "Съобщение"
4825
4826#: ../src/history_manager.py:186
4827msgid ""
4828"Do you want to clean up the database? (STRONGLY NOT RECOMMENDED IF GAJIM IS "
4829"RUNNING)"
4830msgstr ""
4831"Искате ли да изчистите базата от данни? (ИЗОБЩО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА АКО GAJIM Е "
4832"СТАРТИРАН)"
4833
4834#: ../src/history_manager.py:188
4835msgid ""
4836"Normally allocated database size will not be freed, it will just become "
4837"reusable. If you really want to reduce database filesize, click YES, else "
4838"click NO.\n"
4839"\n"
4840"In case you click YES, please wait..."
4841msgstr ""
4842"Разпределеното пространство на базата от данни няма да бъде освободено, а ще "
4843"стане наново използваемо. Ако наистина искате да намалите файловия размер на "
4844"базата от данни, изберете „Да“; в противен случай изберете „Не“.\n"
4845"\n"
4846"В случай, че изберете „Да“, изчакайте..."
4847
4848#: ../src/history_manager.py:400
4849msgid "Exporting History Logs..."
4850msgstr "Изнасяне на записите на разговорите..."
4851
4852#: ../src/history_manager.py:476
4853#, python-format
4854msgid "%(who)s on %(time)s said: %(message)s\n"
4855msgstr "%(who)s каза в %(time)s: %(message)s\n"
4856
4857#: ../src/history_manager.py:514
4858msgid "Do you really want to delete logs of the selected contact?"
4859msgid_plural "Do you really want to delete logs of the selected contacts?"
4860msgstr[0] "Наистина ли искате да изтриете дневниците на избрания контакт?"
4861msgstr[1] "Наистина ли искате да изтриете дневниците на избраните контакти?"
4862
4863#: ../src/history_manager.py:518 ../src/history_manager.py:554
4864msgid "This is an irreversible operation."
4865msgstr "Това е необратима операция."
4866
4867#: ../src/history_manager.py:551
4868msgid "Do you really want to delete the selected message?"
4869msgid_plural "Do you really want to delete the selected messages?"
4870msgstr[0] "Наистина ли искате да изтриете избраното съобщение?"
4871msgstr[1] "Наистина ли искате да изтриете избраните съобщения?"
4872
4873#: ../src/history_window.py:103 ../src/history_window.py:105
4874#, python-format
4875msgid "Conversation History with %s"
4876msgstr "История на разговорите с %s"
4877
4878#: ../src/history_window.py:258
4879#, python-format
4880msgid "%(nick)s is now %(status)s: %(status_msg)s"
4881msgstr "%(nick)s вече е %(status)s: %(status_msg)s"
4882
4883#: ../src/history_window.py:262 ../src/notify.py:198
4884#, python-format
4885msgid "%(nick)s is now %(status)s"
4886msgstr "%(nick)s вече е %(status)s"
4887
4888#: ../src/history_window.py:268
4889#, python-format
4890msgid "Status is now: %(status)s: %(status_msg)s"
4891msgstr "Сегашното състояние е: %(status)s: %(status_msg)s"
4892
4893#: ../src/history_window.py:271
4894#, python-format
4895msgid "Status is now: %(status)s"
4896msgstr "Сегашното състояние е: %(status)s"
4897
4898#: ../src/htmltextview.py:583 ../src/htmltextview.py:594
4899msgid "Timeout loading image"
4900msgstr "Изтече времето за връзка при зареждане на изображението"
4901
4902#: ../src/htmltextview.py:604
4903msgid "Image is too big"
4904msgstr "Изображението е твърде голямо"
4905
4906#: ../src/message_window.py:280
4907msgid "Chats"
4908msgstr "Разговори"
4909
4910#: ../src/message_window.py:282
4911msgid "Group Chats"
4912msgstr "Стаи"
4913
4914#: ../src/message_window.py:284
4915msgid "Private Chats"
4916msgstr "Лични разговори"
4917
4918#: ../src/message_window.py:286
4919msgid "Messages"
4920msgstr "Съобщения"
4921
4922#: ../src/message_window.py:287
4923#, python-format
4924msgid "%s - Gajim"
4925msgstr "%s - Gajim"
4926
4927#: ../src/notify.py:196
4928#, python-format
4929msgid "%(nick)s Changed Status"
4930msgstr "%(nick)s промени състоянието си"
4931
4932#: ../src/notify.py:206
4933#, python-format
4934msgid "%(nickname)s Signed In"
4935msgstr "%(nickname)s се включи"
4936
4937#: ../src/notify.py:214
4938#, python-format
4939msgid "%(nickname)s Signed Out"
4940msgstr "%(nickname)s се изключи"
4941
4942#: ../src/notify.py:226
4943#, python-format
4944msgid "New Single Message from %(nickname)s"
4945msgstr "Ново еднократно съобщение от %(nickname)s"
4946
4947#: ../src/notify.py:234
4948#, python-format
4949msgid "New Private Message from group chat %s"
4950msgstr "Ново лично съобщение от стая „%s“"
4951
4952#: ../src/notify.py:235
4953#, python-format
4954msgid "%(nickname)s: %(message)s"
4955msgstr "%(nickname)s: %(message)s"
4956
4957#: ../src/notify.py:241
4958#, python-format
4959msgid "New Message from %(nickname)s"
4960msgstr "Ново съобщение от %(nickname)s"
4961
4962#: ../src/profile_window.py:72
4963msgid "Retrieving profile..."
4964msgstr "Извличане на профила..."
4965
4966#. keep identation
4967#: ../src/profile_window.py:143
4968msgid "Could not load image"
4969msgstr "Неуспех при зареждането на изображението"
4970
4971#: ../src/profile_window.py:255
4972msgid "Information received"
4973msgstr "Получена информация"
4974
4975#: ../src/profile_window.py:324
4976msgid "Without a connection you can not publish your contact information."
4977msgstr "Трябва да сте свързани, за да публикувате визитката."
4978
4979#: ../src/profile_window.py:336
4980msgid "Sending profile..."
4981msgstr "Изпращане на профила..."
4982
4983#: ../src/profile_window.py:351
4984msgid "Information NOT published"
4985msgstr "Информацията НЕ Е публикувана"
4986
4987#: ../src/profile_window.py:358
4988msgid "vCard publication failed"
4989msgstr "Неуспех при публикуването на визитката"
4990
4991#: ../src/profile_window.py:359
4992msgid ""
4993"There was an error while publishing your personal information, try again "
4994"later."
4995msgstr ""
4996"Възникна грешка при публикуване на личните данни, опитайте отново по-късно."
4997
4998#: ../src/roster_window.py:172 ../src/roster_window.py:227
4999msgid "Merged accounts"
5000msgstr "Смесени акаунти"
5001
5002#: ../src/roster_window.py:345 ../src/common/helpers.py:43
5003msgid "Observers"
5004msgstr "Наблюдатели"
5005
5006#: ../src/roster_window.py:695 ../src/roster_window.py:3250
5007msgid "You cannot join a group chat while you are invisible"
5008msgstr "Не може да влезете в стая, докато сте невидими."
5009
5010#. new chat
5011#. for chat_with
5012#. for single message
5013#: ../src/roster_window.py:890 ../src/systray.py:187 ../src/systray.py:192
5014#, python-format
5015msgid "using account %s"
5016msgstr "от акаунт „%s“"
5017
5018#. add
5019#: ../src/roster_window.py:914
5020#, python-format
5021msgid "to %s account"
5022msgstr "към акаунт „%s“"
5023
5024#. disco
5025#: ../src/roster_window.py:919
5026#, python-format
5027msgid "using %s account"
5028msgstr "за акаунт „%s“"
5029
5030#: ../src/roster_window.py:988
5031msgid "_Manage Bookmarks..."
5032msgstr "_Управление на отметките..."
5033
5034#. profile, avatar
5035#: ../src/roster_window.py:1007
5036#, python-format
5037msgid "of account %s"
5038msgstr "за акаунт „%s“"
5039
5040#: ../src/roster_window.py:1047
5041#, python-format
5042msgid "for account %s"
5043msgstr "за акаунт „%s“"
5044
5045#. History manager
5046#: ../src/roster_window.py:1068
5047msgid "History Manager"
5048msgstr "Мениджър на историята"
5049
5050#: ../src/roster_window.py:1077
5051msgid "_Join New Group Chat"
5052msgstr "_Влизане в нова стая"
5053
5054#: ../src/roster_window.py:1409 ../src/roster_window.py:3447
5055#: ../src/roster_window.py:3454
5056msgid "You have unread messages"
5057msgstr "Имате непрочетени съобщения"
5058
5059#: ../src/roster_window.py:1410
5060msgid "You must read them before removing this transport."
5061msgstr "Трябва да ги прочетете преди да премахнете този транспорт."
5062
5063#: ../src/roster_window.py:1413
5064#, python-format
5065msgid "Transport \"%s\" will be removed"
5066msgstr "Транспортът „%s“ ще бъде премахнат"
5067
5068#: ../src/roster_window.py:1414
5069msgid ""
5070"You will no longer be able to send and receive messages from contacts using "
5071"this transport."
5072msgstr ""
5073"Вече няма да можете да получавате и изпращате съобщения до контакти чрез "
5074"този транспорт."
5075
5076#: ../src/roster_window.py:1417
5077msgid "Transports will be removed"
5078msgstr "Ще бъдат премахнати транспорти"
5079
5080#: ../src/roster_window.py:1422
5081#, python-format
5082msgid ""
5083"You will no longer be able to send and receive messages to contacts from "
5084"these transports:%s"
5085msgstr ""
5086"Вече няма да можете да получавате и изпращате съобщения до контакти чрез "
5087"тези транспорти: %s"
5088
5089#. it's jid
5090#: ../src/roster_window.py:1442
5091msgid "Rename Contact"
5092msgstr "Преименуване на контакт"
5093
5094#: ../src/roster_window.py:1443
5095#, python-format
5096msgid "Enter a new nickname for contact %s"
5097msgstr "Въведете нов псевдоним за контакт „%s“"
5098
5099#: ../src/roster_window.py:1450
5100msgid "Rename Group"
5101msgstr "Преименуване на група"
5102
5103#: ../src/roster_window.py:1451
5104#, python-format
5105msgid "Enter a new name for group %s"
5106msgstr "Въведете ново име за група „%s“"
5107
5108#: ../src/roster_window.py:1526
5109msgid "Remove Group"
5110msgstr "Премахване на група"
5111
5112#: ../src/roster_window.py:1527
5113#, python-format
5114msgid "Do you want to remove group %s from the roster?"
5115msgstr "Искате ли да премахнете групата „%s“ от списъка?"
5116
5117#: ../src/roster_window.py:1528
5118msgid "Remove also all contacts in this group from your roster"
5119msgstr "Премахване от списъка и на всички контакти в тази група"
5120
5121#: ../src/roster_window.py:1557
5122msgid "Assign OpenPGP Key"
5123msgstr "Задаване на OpenPGP ключ"
5124
5125#: ../src/roster_window.py:1558
5126msgid "Select a key to apply to the contact"
5127msgstr "Изберете ключ за този контакт"
5128
5129#: ../src/roster_window.py:1793 ../src/roster_window.py:2054
5130msgid "_New group chat"
5131msgstr "_Нова стая"
5132
5133#: ../src/roster_window.py:1924
5134msgid "I would like to add you to my roster"
5135msgstr ""
5136"Бих искал(а) да Ви добавя към списъка си. I would like to add you to my "
5137"roster."
5138
5139#: ../src/roster_window.py:2099 ../src/roster_window.py:2146
5140msgid "Send Group M_essage"
5141msgstr "_Изпращане на групово съобщение"
5142
5143#: ../src/roster_window.py:2125
5144msgid "Re_name"
5145msgstr "Пре_именуване"
5146
5147#: ../src/roster_window.py:2152
5148msgid "To all users"
5149msgstr "До всички потребители"
5150
5151#: ../src/roster_window.py:2155
5152msgid "To all online users"
5153msgstr "До всички включени потребители"
5154
5155#: ../src/roster_window.py:2191
5156msgid "_Log on"
5157msgstr "_Включване"
5158
5159#: ../src/roster_window.py:2201
5160msgid "Log _off"
5161msgstr "Изкл_ючване"
5162
5163#: ../src/roster_window.py:2323 ../src/roster_window.py:2394
5164msgid "_Change Status Message"
5165msgstr "Пром_яна на съобщението за състояние"
5166
5167#: ../src/roster_window.py:2466
5168msgid "Authorization has been sent"
5169msgstr "Упълномощаването беше изпратено"
5170
5171#: ../src/roster_window.py:2467
5172#, python-format
5173msgid "Now \"%s\" will know your status."
5174msgstr "„%s“ вече ще знае състоянието ви."
5175
5176#: ../src/roster_window.py:2487
5177msgid "Subscription request has been sent"
5178msgstr "Искането за записване беше изпратено"
5179
5180#: ../src/roster_window.py:2488
5181#, python-format
5182msgid "If \"%s\" accepts this request you will know his or her status."
5183msgstr "Ако „%s“ приеме това запитване, ще знаете за състоянието му."
5184
5185#: ../src/roster_window.py:2500
5186msgid "Authorization has been removed"
5187msgstr "Упълномощаването беше прекратено"
5188
5189#: ../src/roster_window.py:2501
5190#, python-format
5191msgid "Now \"%s\" will always see you as offline."
5192msgstr "„%s“ винаги ще ви вижда като изключен."
5193
5194#: ../src/roster_window.py:2693
5195#, python-format
5196msgid "Contact \"%s\" will be removed from your roster"
5197msgstr "Контактът „%s“ ще бъде премахнат от списъка ви"
5198
5199#: ../src/roster_window.py:2697
5200msgid ""
5201"By removing this contact you also remove authorization resulting in him or "
5202"her always seeing you as offline."
5203msgstr ""
5204"Премахвайки този контакт, прекратявате и упълномощаването. Контактът винаги "
5205"ще ви вижда изключен."
5206
5207#: ../src/roster_window.py:2702
5208msgid ""
5209"By removing this contact you also by default remove authorization resulting "
5210"in him or her always seeing you as offline."
5211msgstr ""
5212"Премахвайки този контакт, прекратявате и упълномощаването. Контактът винаги "
5213"ще ви вижда изключен."
5214
5215#: ../src/roster_window.py:2705
5216msgid "I want this contact to know my status after removal"
5217msgstr "Искам този контакт да вижда състоянието ми след премахването"
5218
5219#. several contact to remove at the same time
5220#: ../src/roster_window.py:2709
5221msgid "Contacts will be removed from your roster"
5222msgstr "Ще бъдат премахнати контакти от списъка"
5223
5224#: ../src/roster_window.py:2713
5225#, python-format
5226msgid ""
5227"By removing these contacts:%s\n"
5228"you also remove authorization resulting in them always seeing you as offline."
5229msgstr ""
5230"Премахвайки тези контакти: %s\n"
5231"прекратявате и упълномощаването, така че винаги ще ви виждат изключен(а)."
5232
5233#: ../src/roster_window.py:2745
5234msgid ""
5235"Gnomekeyring is installed but not correctly started (environment variable "
5236"probably not correctly set)"
5237msgstr ""
5238"Наборът с ключове на GNOME е инсталиран, но не е стартиран правилно (навярно "
5239"променливата на обкръжението не е настроена)"
5240
5241#. TODO: make this string translatable
5242#. %s is the account name here
5243#: ../src/roster_window.py:2773 ../src/common/connection.py:598
5244#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:161
5245#, python-format
5246msgid "You will be connected to %s without OpenPGP."
5247msgstr "Ще бъдете свързани към „%s“ без OpenPGP."
5248
5249#: ../src/roster_window.py:2790
5250msgid "Passphrase Required"
5251msgstr "Необходима е парола"
5252
5253#: ../src/roster_window.py:2791
5254#, python-format
5255msgid "Enter GPG key passphrase for account %s."
5256msgstr "Въведете парола за GPG ключ за акаунт „%s“."
5257
5258#: ../src/roster_window.py:2796
5259msgid "Save passphrase"
5260msgstr "Запазване на паролата"
5261
5262#: ../src/roster_window.py:2804
5263msgid "Wrong Passphrase"
5264msgstr "Грешна парола"
5265
5266#: ../src/roster_window.py:2805
5267msgid "Please retype your GPG passphrase or press Cancel."
5268msgstr "Въведете паролата за GPG ключа наново или натиснете „Отказване“."
5269
5270#: ../src/roster_window.py:2879 ../src/roster_window.py:2939
5271msgid "You are participating in one or more group chats"
5272msgstr "Участвате в една или повече стаи"
5273
5274#: ../src/roster_window.py:2880 ../src/roster_window.py:2940
5275msgid ""
5276"Changing your status to invisible will result in disconnection from those "
5277"group chats. Are you sure you want to go invisible?"
5278msgstr ""
5279"Промяната на състоянието до „Невидим“ ще ви изключи от тези стаи. Сигурни ли "
5280"сте, че искате да станете „Невидим“?"
5281
5282#: ../src/roster_window.py:2897
5283msgid "No account available"
5284msgstr "Няма наличен акаунт"
5285
5286#: ../src/roster_window.py:2898
5287msgid "You must create an account before you can chat with other contacts."
5288msgstr ""
5289"За да разговаряте с други контакти, първо трябва да създадете Джабър акаунт."
5290
5291#: ../src/roster_window.py:3000
5292#, python-format
5293msgid "\"%(title)s\" by %(artist)s"
5294msgstr "„%(title)s“ от %(artist)s"
5295
5296#: ../src/roster_window.py:3448 ../src/roster_window.py:3455
5297msgid ""
5298"Messages will only be available for reading them later if you have history "
5299"enabled."
5300msgstr ""
5301"Може да преглеждате съобщенията по-късно само ако е активирана опцията за "
5302"историята."
5303
5304#: ../src/roster_window.py:4044
5305msgid "Metacontacts storage not supported by your server"
5306msgstr "Сървърът ви няма поддръжка за мета-контакти"
5307
5308#: ../src/roster_window.py:4046
5309msgid ""
5310"Your server does not support storing metacontacts information. So those "
5311"information will not be save on next reconnection."
5312msgstr ""
5313"Вашият сървър не поддържа съхраняването на информация за мета-контакти, така "
5314"че тази информация няма да се запази при следващото свързване."
5315
5316#: ../src/roster_window.py:4088
5317msgid ""
5318"You are about to create a metacontact. Are you sure you want to continue?"
5319msgstr ""
5320"На път сте да създадете мета-контакт. Сигурни ли сте, че искате да "
5321"продължите?"
5322
5323#: ../src/roster_window.py:4090
5324msgid ""
5325"Metacontacts are a way to regroup several contacts in one line. Generally it "
5326"is used when the same person has several Jabber accounts or transport "
5327"accounts."
5328msgstr ""
5329"Мета-контактите са начин за прегрупиране на няколко контакта на един ред. "
5330"Основно се използва, когато един и същ потребител има няколко акаунта за "
5331"Джабър или акаунти за транспорти."
5332
5333#: ../src/roster_window.py:4257
5334#, python-format
5335msgid "Drop %s in group %s"
5336msgstr "Преместване на %s в група %s"
5337
5338#: ../src/roster_window.py:4264
5339#, python-format
5340msgid "Make %s and %s metacontacts"
5341msgstr "Създаване на %s и %s като мета-контакти"
5342
5343#: ../src/roster_window.py:4451
5344msgid "Change Status Message..."
5345msgstr "Промяна на съобщението за състояние..."
5346
5347#: ../src/systray.py:144
5348msgid "_Change Status Message..."
5349msgstr "_Промяна на съобщението за състояние..."
5350
5351#: ../src/systray.py:234
5352msgid "Hide this menu"
5353msgstr "Скриване на това меню"
5354
5355#: ../src/tooltips.py:309 ../src/tooltips.py:492
5356msgid "Jabber ID: "
5357msgstr "Jabber ID: "
5358
5359#: ../src/tooltips.py:312 ../src/tooltips.py:496
5360msgid "Resource: "
5361msgstr "Ресурс: "
5362
5363#: ../src/tooltips.py:317
5364#, python-format
5365msgid "%(owner_or_admin_or_member)s of this group chat"
5366msgstr "%(owner_or_admin_or_member)s на тази стая"
5367
5368#: ../src/tooltips.py:430 ../src/tooltips.py:610
5369msgid "Status: "
5370msgstr "Състояние: "
5371
5372#: ../src/tooltips.py:461
5373#, python-format
5374msgid "Last status: %s"
5375msgstr "Последно състояние: %s"
5376
5377#: ../src/tooltips.py:463
5378#, python-format
5379msgid " since %s"
5380msgstr " от %s"
5381
5382#. ('both' is the normal sub so we don't show it)
5383#: ../src/tooltips.py:502
5384msgid "Subscription: "
5385msgstr "Записване: "
5386
5387#: ../src/tooltips.py:512
5388msgid "OpenPGP: "
5389msgstr "OpenPGP: "
5390
5391#: ../src/tooltips.py:566
5392msgid "Download"
5393msgstr "Изтегляне"
5394
5395#: ../src/tooltips.py:572
5396msgid "Upload"
5397msgstr "Качване"
5398
5399#: ../src/tooltips.py:579
5400msgid "Type: "
5401msgstr "Тип: "
5402
5403#: ../src/tooltips.py:585
5404msgid "Transferred: "
5405msgstr "Прехвърлени: "
5406
5407#: ../src/tooltips.py:588 ../src/tooltips.py:609
5408msgid "Not started"
5409msgstr "Не е започнал"
5410
5411#: ../src/tooltips.py:592
5412msgid "Stopped"
5413msgstr "Преустановен"
5414
5415#: ../src/tooltips.py:594 ../src/tooltips.py:597
5416msgid "Completed"
5417msgstr "Завършил"
5418
5419#: ../src/tooltips.py:601
5420msgid "?transfer status:Paused"
5421msgstr "Временно прекъснат"
5422
5423#. stalled is not paused. it is like 'frozen' it stopped alone
5424#: ../src/tooltips.py:605
5425msgid "Stalled"
5426msgstr "Блокирал"
5427
5428#: ../src/tooltips.py:607
5429msgid "Transferring"
5430msgstr "Прехвърляне"
5431
5432#: ../src/tooltips.py:639
5433msgid "This service has not yet responded with detailed information"
5434msgstr "Тази услуга все още не е отговорила с подробна информация"
5435
5436#: ../src/tooltips.py:642
5437msgid ""
5438"This service could not respond with detailed information.\n"
5439"It is most likely legacy or broken"
5440msgstr ""
5441"Тази услуга не можа да отговори с подробна информация.\n"
5442"Най-вероятно е извън употреба или повредена"
5443
5444#: ../src/vcard.py:228
5445msgid "?Client:Unknown"
5446msgstr "Неизвестен"
5447
5448#: ../src/vcard.py:230
5449msgid "?OS:Unknown"
5450msgstr "Неизвестна"
5451
5452#: ../src/vcard.py:255 ../src/vcard.py:265 ../src/vcard.py:479
5453#, python-format
5454msgid "since %s"
5455msgstr "от %s"
5456
5457#: ../src/vcard.py:294
5458msgid "Affiliation:"
5459msgstr "Връзка:"
5460
5461#: ../src/vcard.py:302
5462msgid ""
5463"This contact is interested in your presence information, but you are not "
5464"interested in his/her presence"
5465msgstr ""
5466"Този контакт се интересува от информацията за вашето състояние, но вие не се "
5467"интересувате от неговото"
5468
5469#: ../src/vcard.py:304
5470msgid ""
5471"You are interested in the contact's presence information, but he/she is not "
5472"interested in yours"
5473msgstr ""
5474"Вие с интересувате от информацията за състоянието на този контакт, но той не "
5475"се интересува от вашето"
5476
5477#: ../src/vcard.py:306
5478msgid "You and the contact are interested in each other's presence information"
5479msgstr ""
5480"Вие и контакта се интересувате взаимно от информацията за състоянията си"
5481
5482#. None
5483#: ../src/vcard.py:308
5484msgid ""
5485"You are not interested in the contact's presence, and neither he/she is "
5486"interested in yours"
5487msgstr ""
5488"Вие не се интересувате от информацията за състоянието на контакта, както и "
5489"той от вашата"
5490
5491#: ../src/vcard.py:316
5492msgid "You are waiting contact's answer about your subscription request"
5493msgstr "Чакате отговора на контакта относно запитването ви за записване"
5494
5495#: ../src/vcard.py:328 ../src/vcard.py:365 ../src/vcard.py:512
5496msgid " resource with priority "
5497msgstr " ресурс с приоритет "
5498
5499#: ../src/common/check_paths.py:33
5500msgid "creating logs database"
5501msgstr "създаване на база от данни за разговорите"
5502
5503#: ../src/common/check_paths.py:89 ../src/common/check_paths.py:100
5504#: ../src/common/check_paths.py:107
5505#, python-format
5506msgid "%s is a file but it should be a directory"
5507msgstr "%s e файл, а би трябвало да е папка"
5508
5509#: ../src/common/check_paths.py:90 ../src/common/check_paths.py:101
5510#: ../src/common/check_paths.py:108 ../src/common/check_paths.py:116
5511msgid "Gajim will now exit"
5512msgstr "Спиране на програмата"
5513
5514#: ../src/common/check_paths.py:115
5515#, python-format
5516msgid "%s is a directory but should be a file"
5517msgstr "%s e папка, а би трябвало да е файл"
5518
5519#: ../src/common/check_paths.py:131
5520#, python-format
5521msgid "creating %s directory"
5522msgstr "създаване на папка %s"
5523
5524#: ../src/common/commands.py:69
5525msgid "Change status information"
5526msgstr "Промяна на информацията за състоянието"
5527
5528#: ../src/common/commands.py:82
5529msgid "Change status"
5530msgstr "Промяна на състоянието"
5531
5532#: ../src/common/commands.py:83
5533msgid "Set the presence type and description"
5534msgstr "Настройване на съобщението за състояние и описанието му"
5535
5536#: ../src/common/commands.py:89
5537msgid "Free for chat"
5538msgstr "Свободен за разговор"
5539
5540#: ../src/common/commands.py:90
5541msgid "Online"
5542msgstr "На линия"
5543
5544#: ../src/common/commands.py:92
5545msgid "Extended away"
5546msgstr "Не съм на разположение"
5547
5548#: ../src/common/commands.py:93
5549msgid "Do not disturb"
5550msgstr "Не ме притеснявайте"
5551
5552#: ../src/common/commands.py:94
5553msgid "Offline - disconnect"
5554msgstr "Изключен - изключване"
5555
5556#: ../src/common/commands.py:99
5557msgid "Presence description:"
5558msgstr "Описание на състоянието:"
5559
5560#: ../src/common/commands.py:134
5561msgid "The status has been changed."
5562msgstr "Състоянието беше променено."
5563
5564#: ../src/common/commands.py:179
5565#, python-format
5566msgid "%(nickname)s on %(room_jid)s"
5567msgstr "%(nickname)s от стая %(room_jid)s"
5568
5569#: ../src/common/commands.py:183
5570msgid "You have not joined a groupchat."
5571msgstr "Не сте влезли в стая."
5572
5573#: ../src/common/commands.py:189
5574msgid "Leave Groupchats"
5575msgstr "Излизане от стаите"
5576
5577#: ../src/common/commands.py:190
5578msgid "Choose the groupchats you want to leave"
5579msgstr "Изберете стаите, които искате да напуснете"
5580
5581#: ../src/common/commands.py:194
5582msgid "Groupchats"
5583msgstr "Стаи"
5584
5585#: ../src/common/commands.py:230
5586msgid "You leaved the following groupchats:"
5587msgstr "Излязохте от следните стаи:"
5588
5589#: ../src/common/config.py:56
5590msgid "Use D-Bus and Notification-Daemon to show notifications"
5591msgstr "Използване на DBus и Notification-Daemon за показване на уведомленията"
5592
5593#: ../src/common/config.py:61
5594msgid "Time in minutes, after which your status changes to away."
5595msgstr "Време в минути, след което състоянието да се променя на „Отсъствам“."
5596
5597#: ../src/common/config.py:62
5598msgid "Away as a result of being idle"
5599msgstr "Автоматично състояние поради липса на активност"
5600
5601#: ../src/common/config.py:64
5602msgid "Time in minutes, after which your status changes to not available."
5603msgstr ""
5604"Време в минути, след което състоянието да се променя на „Не съм на "
5605"разположение“."
5606
5607#: ../src/common/config.py:65
5608msgid "Not available as a result of being idle"
5609msgstr "Автоматично състояние поради липса на активност"
5610
5611#: ../src/common/config.py:83
5612msgid ""
5613"List (space separated) of rows (accounts and groups) that are collapsed."
5614msgstr ""
5615"Списък (разделен с интервали) на редове (акаунти и групи), които да се "
5616"свиват автоматично."
5617
5618#: ../src/common/config.py:88
5619msgid "Enable link-local/zeroconf messaging"
5620msgstr ""
5621"Активиране на съобщения от/за локални потребители (link-local/zeroconf)"
5622
5623#: ../src/common/config.py:91
5624msgid "Language used by speller"
5625msgstr "Език, който да се използва за проверката на правописа"
5626
5627#: ../src/common/config.py:92
5628msgid ""
5629"'always' - print time for every message.\n"
5630"'sometimes' - print time every print_ichat_every_foo_minutes minute.\n"
5631"'never' - never print time."
5632msgstr ""
5633"„always“ - изписване на часа при всяко съобщение.\n"
5634"„sometimes“ - изписване на часа през интервал, указан в "
5635"„print_ichat_every_foo_minutes“.\n"
5636"„never“ - никога да не се изписва часа."
5637
5638#: ../src/common/config.py:93
5639msgid ""
5640"Print time in chats using Fuzzy Clock. Value of fuzziness from 1 to 4, or 0 "
5641"to disable fuzzyclock. 1 is the most precise clock, 4 the least precise one. "
5642"This is used only if print_time is 'sometimes'."
5643msgstr ""
5644"Изписване на часа при разговорите чрез „Относителен часовник“. Стойността на "
5645"относителността е от 1 до 4, или 0 за премахването на относителния часовник. "
5646"1 е най-прецизния часовник, 4 е най-относителния. Това е в сила само ако "
5647"опцията „print_time“ е настроена на „sometimes“."
5648
5649#: ../src/common/config.py:96
5650msgid "Treat * / _ pairs as possible formatting characters."
5651msgstr "Тълкуване на двойки от „* / _“ като възможни символи за форматиране."
5652
5653#: ../src/common/config.py:97
5654msgid ""
5655"If True, do not remove */_ . So *abc* will be bold but with * * not removed."
5656msgstr ""
5657"Ако е „True“, не се премахват */_. Така *абв* ще е в получер стил, но със "
5658"символите * *."
5659
5660#: ../src/common/config.py:100
5661msgid ""
5662"Uses ReStructured text markup to send HTML, plus ascii formatting if "
5663"selected. For syntax, see http://docutils.sourceforge.net/docs/ref/rst/"
5664"restructuredtext.html (If you want to use this, install docutils)"
5665msgstr ""
5666"Ако е избрана, използва реструктуриран текст за изпращане на HTML и "
5667"форматиране в ASCII, ако е указано. За синтаксиса, вижте http://docutils."
5668"sourceforge.net/docs/ref/rst/restructuredtext.html (Ако искате да използвате "
5669"това, инсталирайте docutils)"
5670
5671#: ../src/common/config.py:109
5672msgid ""
5673"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
5674"chat."
5675msgstr ""
5676"Знак за добавяне след името на псевдонима при използване на автоматично "
5677"допълване (TAB) в стая."
5678
5679#: ../src/common/config.py:110
5680msgid ""
5681"Character to propose to add after desired nickname when desired nickname is "
5682"used by someone else in group chat."
5683msgstr ""
5684"Знак, който да се предложи да бъде добавен след желания псевдоним, когато "
5685"той вече е използван от някой в стаята."
5686
5687#: ../src/common/config.py:133
5688msgid ""
5689"This option let you customize timestamp that is printed in conversation. For "
5690"exemple \"[%H:%M] \" will show \"[hour:minute] \". See python doc on "
5691"strftime for full documentation: http://docs.python.org/lib/module-time.html"
5692msgstr ""
5693"Чрез тази опция може да персонализирате начина на изписване на времето в "
5694"разговор. Например „[%H:%M] “ ще показва „час:минути] “. Вижте "
5695"документацията на Питон относно „strftime“ за повече информация: http://docs."
5696"python.org/lib/module-time.html"
5697
5698#: ../src/common/config.py:134
5699msgid "Characters that are printed before the nickname in conversations"
5700msgstr "Знаци, които се изобразяват в разговори преди псевдонима"
5701
5702#: ../src/common/config.py:135
5703msgid "Characters that are printed after the nickname in conversations"
5704msgstr "Знаци, които се изобразяват в разговори след псевдонима"
5705
5706#: ../src/common/config.py:142
5707msgid "Add * and [n] in roster title?"
5708msgstr "Добавяне на * и [n] към заглавието на списъка?"
5709
5710#: ../src/common/config.py:143
5711msgid ""
5712"How many lines to remember from previous conversation when a chat tab/window "
5713"is reopened."
5714msgstr ""
5715"Колко реда от предишния разговор да за запомнят при повторното отваряне на "
5716"подпрозорец/прозорец."
5717
5718#: ../src/common/config.py:144
5719msgid "How many minutes should last lines from previous conversation last."
5720msgstr "Колко минути да отделят последните редове от предишния разговор."
5721
5722#: ../src/common/config.py:145
5723msgid ""
5724"Send message on Ctrl+Enter and with Enter make new line (Mirabilis ICQ "
5725"Client default behaviour)."
5726msgstr "Изпращане на съобщение при Ctrl+Enter и нов ред с „Enter“."
5727
5728#: ../src/common/config.py:147
5729msgid "How many lines to store for Ctrl+KeyUP."
5730msgstr "Колко реда да се запазват за Ctrl+горна стрелка."
5731
5732#: ../src/common/config.py:150
5733#, python-format
5734msgid ""
5735"Either custom url with %s in it where %s is the word/phrase or 'WIKTIONARY' "
5736"which means use wiktionary."
5737msgstr ""
5738"Или определен адрес, съдържащ %s, където %s е думата/фразата, или "
5739"„WIKTIONARY“, което означава използване на wiktionary."
5740
5741#: ../src/common/config.py:153
5742msgid "If checked, Gajim can be controlled remotely using gajim-remote."
5743msgstr ""
5744"Ако тази опция е избрана, Gajim може да се контролира отдалечено чрез gajim-"
5745"remote."
5746
5747#: ../src/common/config.py:154
5748msgid ""
5749"If True, listen to D-Bus signals from NetworkManager and change the status "
5750"of accounts (provided they do not have listen_to_network_manager set to "
5751"False and they sync with global status) based upon the status of the network "
5752"connection."
5753msgstr ""
5754"Ако е „True“, слуша за сигнали по DBus от NetworkManager и променя "
5755"състоянието на акаунтите (при положение, че нямат настроена "
5756"„listen_to_network_manager“ на „False“ и се синхронизират с общото "
5757"състояние) в зависимост от състоянието на мрежовата връзка."
5758
5759#: ../src/common/config.py:155
5760msgid ""
5761"Sent chat state notifications. Can be one of all, composing_only, disabled."
5762msgstr ""
5763"Изпращане на уведомления за състоянието на разговор. Може да бъде „all“, "
5764"„composing_only“, „disabled“."
5765
5766#: ../src/common/config.py:156
5767msgid ""
5768"Displayed chat state notifications in chat windows. Can be one of all, "
5769"composing_only, disabled."
5770msgstr ""
5771"Показвани уведомления за състоянието на разговора в прозорците за разговор. "
5772"Може да бъде „all“, „composing_only“, „disabled“."
5773
5774#: ../src/common/config.py:158
5775msgid ""
5776"When not printing time for every message (print_time==sometimes), print it "
5777"every x minutes."
5778msgstr ""
5779"Когато не се изписва часа на всяко съобщение („print_time“ е настроено на "
5780"„sometimes“), да се показва на всеки x минути."
5781
5782#: ../src/common/config.py:159
5783msgid "Ask before closing a group chat tab/window."
5784msgstr "Питане преди затваряне на подпрозорец/прозорец на стая."
5785
5786#: ../src/common/config.py:160
5787msgid ""
5788"Always ask before closing group chat tab/window in this space separated list "
5789"of group chat jids."
5790msgstr ""
5791"Винаги да се пита преди затваряне на подпрозорец/прозорец на стая от този "
5792"списък с адреси на стаи."
5793
5794#: ../src/common/config.py:161
5795msgid ""
5796"Never ask before closing group chat tab/window in this space separated list "
5797"of group chat jids."
5798msgstr ""
5799"Никога да не се пита преди затваряне на подпрозорец/прозорец на стая от този "
5800"списък с адреси на стаи."
5801
5802#: ../src/common/config.py:164
5803msgid ""
5804"Overrides the host we send for File Transfer in case of address translation/"
5805"port forwarding."
5806msgstr ""
5807"Превъзмогва хоста при файлов трансфер в случай, че се ползва NAT/"
5808"пренасочване на портове."
5809
5810#: ../src/common/config.py:166
5811msgid "IEC standard says KiB = 1024 bytes, KB = 1000 bytes."
5812msgstr "Според стандарта на IEC KiB = 1024 байта, KB = 1000 байта."
5813
5814#: ../src/common/config.py:168
5815msgid "Notify of events in the system trayicon."
5816msgstr "Уведомяване за събития в областта за уведомяване."
5817
5818#: ../src/common/config.py:174
5819msgid "Show tab when only one conversation?"
5820msgstr "Показване на подпрозорец при един разговор?"
5821
5822#: ../src/common/config.py:175
5823msgid "Show tabbed notebook border in chat windows?"
5824msgstr "Показване на границата на подпрозореца в прозорците за разговор?"
5825
5826#: ../src/common/config.py:176
5827msgid "Show close button in tab?"
5828msgstr "Показване на бутона за затваряне на подпрозореца?"
5829
5830#: ../src/common/config.py:189
5831msgid ""
5832"A semicolon-separated list of words that will be highlighted in group chats."
5833msgstr ""
5834"Списък с думи, отделени с точка и запетая, които ще се осветяват при "
5835"разговор в стая."
5836
5837#: ../src/common/config.py:190
5838msgid ""
5839"If True, quits Gajim when X button of Window Manager is clicked. This "
5840"setting is taken into account only if trayicon is used."
5841msgstr ""
5842"Ако е „True“, се спира програмата при натискане на бутона „X“ на "
5843"администратора на прозорци. Тази настройка е валидна само ако се използва "
5844"иконата в областта за уведомяване."
5845
5846#: ../src/common/config.py:191
5847msgid ""
5848"If True, Gajim will check if it's the default jabber client on each startup."
5849msgstr ""
5850"Ако е „True“, Gajim ще проверява дали е стандартния Джабър клиент при всяко "
5851"стартиране."
5852
5853#: ../src/common/config.py:192
5854msgid ""
5855"If True, Gajim will display an icon on each tab containing unread messages. "
5856"Depending on the theme, this icon may be animated."
5857msgstr ""
5858"Ако е „True“, ще се изобразява икона във всеки подпрозорец, съдържащ "
5859"непрочетени съобщения. В зависимост от темата иконата може да бъде анимирана."
5860
5861#: ../src/common/config.py:193
5862msgid ""
5863"If True, Gajim will display the status message, if not empty, for every "
5864"contact under the contact name in roster window."
5865msgstr ""
5866"Ако е „True“, ще се показва съобщението за състояние, ако има такова, на "
5867"всеки контакт под името му списъка."
5868
5869#: ../src/common/config.py:195
5870msgid ""
5871"If True, Gajim will ask for avatar each contact that did not have an avatar "
5872"last time or has one cached that is too old."
5873msgstr ""
5874"Ако е „True“, ще се изпраща запитване за аватар до всеки контакт, който е "
5875"нямал такъв последния път или пък има остарял кеширан аватар."
5876
5877#: ../src/common/config.py:196
5878msgid ""
5879"If False, Gajim will no longer print status line in chats when a contact "
5880"changes his or her status and/or his or her status message."
5881msgstr ""
5882"Ако е „False“, вече няма да виждате реда за състоянието при разговорите, "
5883"когато контактът променя състоянието си."
5884
5885#: ../src/common/config.py:197
5886msgid ""
5887"can be \"none\", \"all\" or \"in_and_out\". If \"none\", Gajim will no "
5888"longer print status line in groupchats when a member changes his or her "
5889"status and/or his or her status message. If \"all\" Gajim will print all "
5890"status messages. If \"in_and_out\", Gajim will only print FOO enters/leaves "
5891"group chat."
5892msgstr ""
5893"Може да бъде „none“, „all“ или „in_and_out“. Ако е „none“, няма да се "
5894"изписват състоянията в стаите, когато някой член сменя съобщението си за "
5895"състояние или влиза/излиза в стаята. Ако е „all“, ще се изписват всички "
5896"съобщения за състояние. Ако е „in_and_out“, ще се изписва само „Сульо влезе "
5897"в стаята“ или „Сульо напусна“."
5898
5899#: ../src/common/config.py:199
5900msgid "Background color of contacts when they just signed in."
5901msgstr "Цвят на фона на контактите, които се включват."
5902
5903#: ../src/common/config.py:200
5904msgid "Background color of contacts when they just signed out."
5905msgstr "Цвят на фона на контактите, които се изключват."
5906
5907#: ../src/common/config.py:202
5908msgid ""
5909"If True, restored messages will use a smaller font than the default one."
5910msgstr ""
5911"Ако е „True“, ще се използва по-малък шрифт от стандартния за възстановените "
5912"съобщения."
5913
5914#: ../src/common/config.py:203
5915msgid "Don't show avatar for the transport itself."
5916msgstr "Да не се показва аватара на транспорта."
5917
5918#: ../src/common/config.py:204
5919msgid "Don't show roster in the system taskbar."
5920msgstr "Да не се показва списъка в панела."
5921
5922#: ../src/common/config.py:205
5923msgid ""
5924"If True and installed GTK+ and PyGTK versions are at least 2.8, make the "
5925"window flash (the default behaviour in most Window Managers) when holding "
5926"pending events."
5927msgstr ""
5928"Ако е „True“ и инсталираните версии на GTK+ и PyGTK са поне 2.8, прозорецът "
5929"ще мига (стандартното поведение при повечето мениджъри на прозорци) при "
5930"задържане на чакащи събития."
5931
5932#: ../src/common/config.py:207
5933msgid ""
5934"Jabberd1.4 does not like sha info when one join a password protected group "
5935"chat. Turn this option to False to stop sending sha info in group chat "
5936"presences."
5937msgstr ""
5938"Jabberd1.4 не харесва информация от тип SHA при включване в стая, защитена с "
5939"пароли. Настройте тази опция на „False“, за да спрете да изпращате "
5940"информация от тип SHA при присъствие в стаи."
5941
5942#. always, never, peracct, pertype should not be translated
5943#: ../src/common/config.py:210
5944msgid ""
5945"Controls the window where new messages are placed.\n"
5946"'always' - All messages are sent to a single window.\n"
5947"'never' - All messages get their own window.\n"
5948"'peracct' - Messages for each account are sent to a specific window.\n"
5949"'pertype' - Each message type (e.g., chats vs. groupchats) are sent to a "
5950"specific window. Note, changing this option requires restarting Gajim before "
5951"the changes will take effect."
5952msgstr ""
5953"Контролира прозореца, където се отварят нови съобщения.\n"
5954"„always“ - Всички съобщения се отварят в един прозорец.\n"
5955"„never“ - Всички съобщения се отварят в собствен прозорец.\n"
5956"„peracct“ - Съобщенията за всеки акаунт се отварят в специфичен прозорец.\n"
5957"„pertype“ - Всеки тип съобщение (т.е. разговор и от стая) се отварят в "
5958"специфичен прозорец. Забележете, че промяната на тази опция изисква "
5959"рестартирането на Gajim, за да влезе в сила."
5960
5961#: ../src/common/config.py:211
5962msgid "If False, you will no longer see the avatar in the chat window."
5963msgstr "Ако е „False“, повече няма да виждате аватар в прозореца за разговор."
5964
5965#: ../src/common/config.py:212
5966msgid "If True, pressing the escape key closes a tab/window."
5967msgstr ""
5968"Ако е „True“, натискането на клавиша „Escape“ затваря прозореца/подпрозореца."
5969
5970#: ../src/common/config.py:213
5971msgid "Hides the buttons in group chat window."
5972msgstr "Скрива бутоните в прозореца на стаята."
5973
5974#: ../src/common/config.py:214
5975msgid "Hides the buttons in two persons chat window."
5976msgstr "Скрива бутоните в прозорец за разговор с два контакта."
5977
5978#: ../src/common/config.py:215
5979msgid "Hides the banner in a group chat window"
5980msgstr "Скрива лентата в прозореца на стаята"
5981
5982#: ../src/common/config.py:216
5983msgid "Hides the banner in two persons chat window"
5984msgstr "Скрива лентата в прозорец за разговор с два контакта"
5985
5986#: ../src/common/config.py:217
5987msgid "Hides the group chat occupants list in group chat window."
5988msgstr "Скрива списъка на участниците в прозореца на стаята."
5989
5990#: ../src/common/config.py:218
5991msgid ""
5992"In a chat, show the nickname at the beginning of a line only when it's not "
5993"the same person talking than in previous message."
5994msgstr ""
5995"В разговор, показва псевдонима в началото на реда само ако не е същия човек, "
5996"който е написал предното съобщение."
5997
5998#: ../src/common/config.py:219
5999msgid "Indentation when using merge consecutive nickname."
6000msgstr "Отстъп, когато се използва смесване на последователен псевдоним."
6001
6002#: ../src/common/config.py:220
6003msgid "List of colors that will be used to color nicknames in group chats."
6004msgstr ""
6005"Списък с цветове, които да се използват за оцветяване на псевдонимите в "
6006"стаите."
6007
6008#: ../src/common/config.py:221
6009msgid "Ctrl-Tab go to next composing tab when none is unread."
6010msgstr "Ctrl-TAB отива на следващия подпрозорец, когато всички са прочетени."
6011
6012#: ../src/common/config.py:222
6013msgid ""
6014"Should we show the confirm metacontacts creation dialog or not? Empty string "
6015"means we never show the dialog."
6016msgstr ""
6017"Да се показва ли диалогов прозорец за потвърждение при създаване на мета-"
6018"контакти? Празен низ означава никога да не се показва диалогов прозорец."
6019
6020#: ../src/common/config.py:223
6021msgid ""
6022"If True, you will be able to set a negative priority to your account in "
6023"account modification window. BE CAREFUL, when you are logged in with a "
6024"negative priority, you will NOT receive any message from your server."
6025msgstr ""
6026"Ако е „True“, ще може да настроите отрицателен приоритет за акаунта в "
6027"прозореца за промяна на акаунти. ВНИМАВАЙТЕ, понеже когато сте свързани с "
6028"отрицателен приоритет, НЯМА да получите нито едно съобщение от сървъра."
6029
6030#: ../src/common/config.py:224
6031msgid ""
6032"If True, Gajim will use Gnome Keyring (if available) to store account "
6033"passwords."
6034msgstr ""
6035"Ако е „True“, Gajim ще използва набора на ключове на GNOME (gnome-keyring), "
6036"ако е достъпен, за да запазва информация за паролите на акаунтите."
6037
6038#: ../src/common/config.py:225
6039msgid ""
6040"If True, Gajim will show number of online and total contacts in account and "
6041"group rows."
6042msgstr ""
6043"Ако е „True“, Gajim ще показва броя на включените контакти и общия брой в "
6044"редовете за акаунти и групи."
6045
6046#: ../src/common/config.py:226
6047msgid ""
6048"Can be empty, 'chat' or 'normal'. If not empty, treat all incoming messages "
6049"as if they were of this type"
6050msgstr ""
6051"Може да е празно, „chat“ или „normal“. Ако не е празно, всички входящи "
6052"съобщения се третират като от указания тип."
6053
6054#: ../src/common/config.py:237
6055msgid ""
6056"Priority will change automatically according to your status. Priorities are "
6057"defined in autopriority_* options."
6058msgstr ""
6059"Приоритетът ще се променя автоматично в съответствие със състоянието ви. "
6060"Приоритетите се настройват в опциите „autopriority_*“."
6061
6062#. yes, no, ask
6063#: ../src/common/config.py:266
6064msgid "Jabberd2 workaround"
6065msgstr "Заобикалка заради Jabberd2"
6066
6067#: ../src/common/config.py:270
6068msgid ""
6069"If checked, Gajim will use your IP and proxies defined in "
6070"file_transfer_proxies option for file transfer."
6071msgstr ""
6072"Ако тази опция е избрана, ще се използва вашия IP адрес и сървърите-"
6073"посредници, указани в опцията file_transfer_proxies, за файлови трансфери."
6074
6075#: ../src/common/config.py:329
6076msgid "Is OpenPGP enabled for this contact?"
6077msgstr "Активиран ли е OpenPGP за този контакт?"
6078
6079#: ../src/common/config.py:330 ../src/common/config.py:333
6080msgid "Language for which we want to check misspelled words"
6081msgstr "Език, за който желаете да се проверяват сгрешените думи."
6082
6083#: ../src/common/config.py:339
6084msgid "all or space separated status"
6085msgstr "„all“ или състояния, разделени с интервал"
6086
6087#: ../src/common/config.py:340
6088msgid "'yes', 'no', or 'both'"
6089msgstr "„yes“, „no“ или „both“"
6090
6091#: ../src/common/config.py:341 ../src/common/config.py:343
6092#: ../src/common/config.py:344 ../src/common/config.py:347
6093#: ../src/common/config.py:348
6094msgid "'yes', 'no' or ''"
6095msgstr "„yes“, „no“ или „“"
6096
6097#: ../src/common/config.py:354
6098msgid "Sleeping"
6099msgstr "Спя"
6100
6101#: ../src/common/config.py:355
6102msgid "Back soon"
6103msgstr "Връщам се скоро"
6104
6105#: ../src/common/config.py:355
6106msgid "Back in some minutes."
6107msgstr "Ще се върна след малко."
6108
6109#: ../src/common/config.py:356
6110msgid "Eating"
6111msgstr "Хапвам"
6112
6113#: ../src/common/config.py:356
6114msgid "I'm eating, so leave me a message."
6115msgstr "Хапвам, така че ми оставете съобщение."
6116
6117#: ../src/common/config.py:357
6118msgid "Movie"
6119msgstr "Филм"
6120
6121#: ../src/common/config.py:357
6122msgid "I'm watching a movie."
6123msgstr "Гледам филм."
6124
6125#: ../src/common/config.py:358
6126msgid "Working"
6127msgstr "Работя"
6128
6129#: ../src/common/config.py:358
6130msgid "I'm working."
6131msgstr "Работя."
6132
6133#: ../src/common/config.py:359
6134msgid "Phone"
6135msgstr "Телефон"
6136
6137#: ../src/common/config.py:359
6138msgid "I'm on the phone."
6139msgstr "Говоря по телефона."
6140
6141#: ../src/common/config.py:360
6142msgid "Out"
6143msgstr "Навън"
6144
6145#: ../src/common/config.py:360
6146msgid "I'm out enjoying life."
6147msgstr "Наслаждавам се на живота навън."
6148
6149#: ../src/common/config.py:364
6150msgid "I'm available."
6151msgstr "На линия съм."
6152
6153#: ../src/common/config.py:365
6154msgid "I'm free for chat."
6155msgstr "Свободен за разговор."
6156
6157#: ../src/common/config.py:367
6158msgid "I'm not available."
6159msgstr "Не съм на разположение."
6160
6161#: ../src/common/config.py:368
6162msgid "Do not disturb."
6163msgstr "Не ме притеснявайте."
6164
6165#: ../src/common/config.py:369 ../src/common/config.py:370
6166msgid "Bye!"
6167msgstr "Довиждане!"
6168
6169#: ../src/common/config.py:379
6170msgid ""
6171"Sound to play when a group chat message contains one of the words in "
6172"muc_highlight_words, or when a group chat message contains your nickname."
6173msgstr ""
6174"Звукът, който да се възпроизвежда, когато в стаята се изпише дума от "
6175"„muc_higlighted_words“ или когато съобщение съдържа псевдонима ви."
6176
6177#: ../src/common/config.py:380
6178msgid "Sound to play when any MUC message arrives."
6179msgstr "Звук за изпълнение при получаване на каквото и да е съобщение в стая."
6180
6181#: ../src/common/config.py:389 ../src/common/optparser.py:203
6182msgid "green"
6183msgstr "зелена"
6184
6185#: ../src/common/config.py:393 ../src/common/optparser.py:189
6186msgid "grocery"
6187msgstr "колониална"
6188
6189#: ../src/common/config.py:397
6190msgid "human"
6191msgstr "хуманна"
6192
6193#: ../src/common/config.py:401
6194msgid "marine"
6195msgstr "морска"
6196
6197#: ../src/common/connection_handlers.py:53
6198#: ../src/common/zeroconf/connection_handlers_zeroconf.py:44
6199msgid "Unable to load idle module"
6200msgstr "Неуспех при зареждането на модула „idle“"
6201
6202#: ../src/common/connection_handlers.py:178
6203#: ../src/common/zeroconf/connection_handlers_zeroconf.py:233
6204msgid "Wrong host"
6205msgstr "Грешен хост"
6206
6207#: ../src/common/connection_handlers.py:178
6208#: ../src/common/zeroconf/connection_handlers_zeroconf.py:233
6209msgid ""
6210"The host you configured as the ft_override_host_to_send advanced option is "
6211"not valid, so ignored."
6212msgstr ""
6213"Хостът, който сте конфигурирали в опцията „ft_override_host_to_send“ не е "
6214"валиден, така че се пренебрегва."
6215
6216#: ../src/common/connection_handlers.py:591
6217#, python-format
6218msgid "Registration information for transport %s has not arrived in time"
6219msgstr "Информацията за регистрация за транспорт %s не пристигна навреме"
6220
6221#: ../src/common/connection_handlers.py:1588
6222#, python-format
6223msgid "Nickname not allowed: %s"
6224msgstr "Псевдонимът не е позволен: %s"
6225
6226#. password required to join
6227#. we are banned
6228#. group chat does not exist
6229#: ../src/common/connection_handlers.py:1652
6230#: ../src/common/connection_handlers.py:1655
6231#: ../src/common/connection_handlers.py:1658
6232#: ../src/common/connection_handlers.py:1661
6233#: ../src/common/connection_handlers.py:1664
6234#: ../src/common/connection_handlers.py:1667
6235#: ../src/common/connection_handlers.py:1675
6236msgid "Unable to join group chat"
6237msgstr "Неуспех при влизането в стаята"
6238
6239#: ../src/common/connection_handlers.py:1653
6240msgid "A password is required to join this group chat."
6241msgstr "Необходима е парола за влизане в тази стая."
6242
6243#: ../src/common/connection_handlers.py:1656
6244msgid "You are banned from this group chat."
6245msgstr "Вие сте отлъчени от тази стая."
6246
6247#: ../src/common/connection_handlers.py:1659
6248msgid "Such group chat does not exist."
6249msgstr "Такава стая не съществува."
6250
6251#: ../src/common/connection_handlers.py:1662
6252msgid "Group chat creation is restricted."
6253msgstr "Създаването на стаи е ограничено."
6254
6255#: ../src/common/connection_handlers.py:1665
6256msgid "Your registered nickname must be used."
6257msgstr "Трябва да се използва регистрирания ви псевдоним."
6258
6259#: ../src/common/connection_handlers.py:1668
6260msgid "You are not in the members list."
6261msgstr "Не сте в списъка с членове."
6262
6263#: ../src/common/connection_handlers.py:1676
6264msgid ""
6265"Your desired nickname is in use or registered by another occupant.\n"
6266"Please specify another nickname below:"
6267msgstr ""
6268"Желаният от вас псевдоним се използва или е регистриран от друг участник.\n"
6269"Укажете друг псевдоним по-долу:"
6270
6271#: ../src/common/connection_handlers.py:1726
6272msgid "I would like to add you to my roster."
6273msgstr ""
6274"Бих искал(а) да ви добавя към списъка си. I would like to add you to my "
6275"roster."
6276
6277#. BE CAREFUL: no con.updateRosterItem() in a callback
6278#: ../src/common/connection_handlers.py:1747
6279#, python-format
6280msgid "we are now subscribed to %s"
6281msgstr "вече сме записани за %s"
6282
6283#: ../src/common/connection_handlers.py:1749
6284#, python-format
6285msgid "unsubscribe request from %s"
6286msgstr "искане за отписване от %s"
6287
6288#: ../src/common/connection_handlers.py:1751
6289#, python-format
6290msgid "we are now unsubscribed from %s"
6291msgstr "вече сме отписани от %s"
6292
6293#: ../src/common/connection_handlers.py:1871
6294#, python-format
6295msgid ""
6296"JID %s is not RFC compliant. It will not be added to your roster. Use roster "
6297"management tools such as http://jru.jabberstudio.org/ to remove it"
6298msgstr ""
6299"JID %s не е съгласно стандарта по RFC. Няма да бъде добавен към списъка. "
6300"Използвайте инструменти за управление на списък като http://jru.jabberstudio."
6301"org/, за да го премахнете."
6302
6303#: ../src/common/connection.py:185
6304#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:199
6305#, python-format
6306msgid "Connection with account \"%s\" has been lost"
6307msgstr "Връзката на акаунт „%s“ се разпадна"
6308
6309#: ../src/common/connection.py:186
6310msgid "Reconnect manually."
6311msgstr "Свържете се наново."
6312
6313#: ../src/common/connection.py:197 ../src/common/connection.py:224
6314#, python-format
6315msgid "Transport %s answered wrongly to register request: %s"
6316msgstr "Транспортът „%s“ отговори погрешно на запитването за регистрация: %s"
6317
6318#. wrong answer
6319#: ../src/common/connection.py:223
6320msgid "Invalid answer"
6321msgstr "Невалиден отговор"
6322
6323#: ../src/common/connection.py:409 ../src/common/connection.py:443
6324#: ../src/common/connection.py:900
6325#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:233
6326#, python-format
6327msgid "Could not connect to \"%s\""
6328msgstr "Не може да се осъществи свързване с „%s“"
6329
6330#: ../src/common/connection.py:423
6331#, python-format
6332msgid "Connected to server %s:%s with %s"
6333msgstr "Свързан към сървър %s:%s с %s"
6334
6335#: ../src/common/connection.py:444
6336msgid "Check your connection or try again later"
6337msgstr "Проверете връзката или опитайте отново по-късно"
6338
6339#: ../src/common/connection.py:469
6340#, python-format
6341msgid "Authentication failed with \"%s\""
6342msgstr "Неуспех при удостоверяването с „%s“"
6343
6344#: ../src/common/connection.py:470
6345msgid "Please check your login and password for correctness."
6346msgstr "Проверете дали името и паролата са правилни."
6347
6348#: ../src/common/connection.py:497
6349msgid "Error while removing privacy list"
6350msgstr "Грешка при премахването на списъка за уединение"
6351
6352#: ../src/common/connection.py:498
6353#, python-format
6354msgid ""
6355"Privacy list %s has not been removed. It is maybe active in one of your "
6356"connected resources. Desactivate it and try again."
6357msgstr ""
6358"Списъкът за уединение „%s“ не беше премахнат. Навярно е активен в някой от "
6359"свързаните ви ресурси. Изключете го и опитайте отново."
6360
6361#. We didn't set a passphrase
6362#: ../src/common/connection.py:596
6363#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:159
6364msgid "OpenPGP passphrase was not given"
6365msgstr "Не беше зададена парола за OpenPGP"
6366
6367#. we're not english
6368#. one  in locale and one en
6369#: ../src/common/connection.py:727
6370msgid "[This message is *encrypted* (See :JEP:`27`]"
6371msgstr ""
6372"[Това съобщение е *шифрирано* (вижте JEP:„27“)]\n"
6373"[This message is *encrypted* (See: JEP:`27')]"
6374
6375#: ../src/common/connection.py:783
6376#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:418
6377#, python-format
6378msgid ""
6379"Subject: %s\n"
6380"%s"
6381msgstr ""
6382"Тема: %s\n"
6383"%s"
6384
6385#: ../src/common/connection.py:934
6386msgid "Not fetched because of invisible status"
6387msgstr "Не е изтеглен, понеже е в състояние „Невидим“"
6388
6389#: ../src/common/contacts.py:277
6390msgid "Not in roster"
6391msgstr "Не е в списъка"
6392
6393#. only say that to non Windows users
6394#: ../src/common/dbus_support.py:33
6395msgid "D-Bus python bindings are missing in this computer"
6396msgstr "На този компютър няма инсталиран модул на Питон за D-Bus"
6397
6398#: ../src/common/dbus_support.py:34
6399msgid "D-Bus capabilities of Gajim cannot be used"
6400msgstr "Възможностите за D-Bus не могат да бъдат използвани"
6401
6402#: ../src/common/exceptions.py:22
6403msgid "pysqlite2 (aka python-pysqlite2) dependency is missing. Exiting..."
6404msgstr ""
6405"Липсва зависимостта pysqlite2 (също познато и като python-pysqlite2). "
6406"Спиране на програмата..."
6407
6408#: ../src/common/exceptions.py:39
6409msgid "Service not available: Gajim is not running, or remote_control is False"
6410msgstr ""
6411"Услугата не е налична: Gajim не е стартиран или „remote_control“ е „False“"
6412
6413#: ../src/common/exceptions.py:47
6414msgid "D-Bus is not present on this machine or python module is missing"
6415msgstr "На тази машина няма инсталиран D-Bus или липсва модула за Питон"
6416
6417#: ../src/common/exceptions.py:55
6418msgid ""
6419"Session bus is not available.\n"
6420"Try reading http://trac.gajim.org/wiki/GajimDBus"
6421msgstr ""
6422"Липсва „session bus“.\n"
6423"Опитайте се да прочетете http://trac.gajim.org/wiki/GajimDBus"
6424
6425#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6426msgid "one"
6427msgstr "един"
6428
6429#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6430msgid "two"
6431msgstr "два"
6432
6433#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6434msgid "three"
6435msgstr "три"
6436
6437#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6438msgid "four"
6439msgstr "четири"
6440
6441#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6442msgid "five"
6443msgstr "пет"
6444
6445#: ../src/common/fuzzyclock.py:42
6446msgid "six"
6447msgstr "шест"
6448
6449#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6450msgid "seven"
6451msgstr "седем"
6452
6453#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6454msgid "eight"
6455msgstr "осем"
6456
6457#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6458msgid "nine"
6459msgstr "девет"
6460
6461#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6462msgid "ten"
6463msgstr "десет"
6464
6465#: ../src/common/fuzzyclock.py:43
6466msgid "eleven"
6467msgstr "единадесет"
6468
6469#: ../src/common/fuzzyclock.py:44
6470msgid "twelve"
6471msgstr "дванадесет"
6472
6473#. Strings to use for the output. %0 will be replaced with the preceding hour (e.g. "x PAST %0"), %1 with the coming hour (e.g. "x TO %1). '''
6474#. A "singular-form". It is used when talking about hour 0
6475#: ../src/common/fuzzyclock.py:47 ../src/common/fuzzyclock.py:55
6476msgid "$0 o'clock"
6477msgstr "$0 часа"
6478
6479#: ../src/common/fuzzyclock.py:47 ../src/common/fuzzyclock.py:55
6480msgid "five past $0"
6481msgstr "$0 и пет"
6482
6483#: ../src/common/fuzzyclock.py:48 ../src/common/fuzzyclock.py:56
6484msgid "ten past $0"
6485msgstr "$0 и десет"
6486
6487#: ../src/common/fuzzyclock.py:48 ../src/common/fuzzyclock.py:56
6488msgid "quarter past $0"
6489msgstr "$0 и петнадесет"
6490
6491#: ../src/common/fuzzyclock.py:49 ../src/common/fuzzyclock.py:57
6492msgid "twenty past $0"
6493msgstr "$0 и двадесет"
6494
6495#: ../src/common/fuzzyclock.py:49 ../src/common/fuzzyclock.py:57
6496msgid "twenty five past $0"
6497msgstr "$0 и двадесет и пет"
6498
6499#: ../src/common/fuzzyclock.py:50 ../src/common/fuzzyclock.py:58
6500msgid "half past $0"
6501msgstr "$0 и половина"
6502
6503#: ../src/common/fuzzyclock.py:50 ../src/common/fuzzyclock.py:58
6504msgid "twenty five to $1"
6505msgstr "$1 без двадесет и пет"
6506
6507#: ../src/common/fuzzyclock.py:51 ../src/common/fuzzyclock.py:59
6508msgid "twenty to $1"
6509msgstr "$1 без двадесет"
6510
6511#: ../src/common/fuzzyclock.py:51 ../src/common/fuzzyclock.py:59
6512msgid "quarter to $1"
6513msgstr "$1 без петнадесет"
6514
6515#: ../src/common/fuzzyclock.py:52 ../src/common/fuzzyclock.py:60
6516msgid "ten to $1"
6517msgstr "$1 без десет"
6518
6519#: ../src/common/fuzzyclock.py:52 ../src/common/fuzzyclock.py:60
6520msgid "five to $1"
6521msgstr "$1 без пет"
6522
6523#: ../src/common/fuzzyclock.py:52 ../src/common/fuzzyclock.py:61
6524msgid "$1 o'clock"
6525msgstr "$1 часа"
6526
6527#: ../src/common/fuzzyclock.py:64
6528msgid "Night"
6529msgstr "Нощ"
6530
6531#: ../src/common/fuzzyclock.py:64
6532msgid "Early morning"
6533msgstr "Рано сутрин"
6534
6535#: ../src/common/fuzzyclock.py:64
6536msgid "Morning"
6537msgstr "Сутрин"
6538
6539#: ../src/common/fuzzyclock.py:64
6540msgid "Almost noon"
6541msgstr "Почти обед"
6542
6543#: ../src/common/fuzzyclock.py:65
6544msgid "Noon"
6545msgstr "Обед"
6546
6547#: ../src/common/fuzzyclock.py:65
6548msgid "Afternoon"
6549msgstr "Следобед"
6550
6551#: ../src/common/fuzzyclock.py:65
6552msgid "Evening"
6553msgstr "Вечер"
6554
6555#: ../src/common/fuzzyclock.py:65
6556msgid "Late evening"
6557msgstr "Късно вечер"
6558
6559#: ../src/common/fuzzyclock.py:67
6560msgid "Start of week"
6561msgstr "Началото на седмицата"
6562
6563#: ../src/common/fuzzyclock.py:67
6564msgid "Middle of week"
6565msgstr "Средата на седмицата"
6566
6567#: ../src/common/fuzzyclock.py:67
6568msgid "End of week"
6569msgstr "Края на седмицата"
6570
6571#: ../src/common/fuzzyclock.py:68
6572msgid "Weekend!"
6573msgstr "Събота и неделя!"
6574
6575#: ../src/common/helpers.py:114
6576msgid "Invalid character in username."
6577msgstr "Невалиден символ в потребителското име."
6578
6579#: ../src/common/helpers.py:119
6580msgid "Server address required."
6581msgstr "Необходим е адрес на сървъра."
6582
6583#: ../src/common/helpers.py:124
6584msgid "Invalid character in hostname."
6585msgstr "Невалиден символ в името на хоста."
6586
6587#: ../src/common/helpers.py:130
6588msgid "Invalid character in resource."
6589msgstr "Невалиден символ в ресурса."
6590
6591#. GiB means gibibyte
6592#: ../src/common/helpers.py:170
6593#, python-format
6594msgid "%s GiB"
6595msgstr "%s GiB"
6596
6597#. GB means gigabyte
6598#: ../src/common/helpers.py:173
6599#, python-format
6600msgid "%s GB"
6601msgstr "%s GB"
6602
6603#. MiB means mibibyte
6604#: ../src/common/helpers.py:177
6605#, python-format
6606msgid "%s MiB"
6607msgstr "%s MiB"
6608
6609#. MB means megabyte
6610#: ../src/common/helpers.py:180
6611#, python-format
6612msgid "%s MB"
6613msgstr "%s MB"
6614
6615#. KiB means kibibyte
6616#: ../src/common/helpers.py:184
6617#, python-format
6618msgid "%s KiB"
6619msgstr "%s KB"
6620
6621#. KB means kilo bytes
6622#: ../src/common/helpers.py:187
6623#, python-format
6624msgid "%s KB"
6625msgstr "%s KB"
6626
6627#. B means bytes
6628#: ../src/common/helpers.py:190
6629#, python-format
6630msgid "%s B"
6631msgstr "%s B"
6632
6633#: ../src/common/helpers.py:221
6634msgid "_Busy"
6635msgstr "_Зает"
6636
6637#: ../src/common/helpers.py:223
6638msgid "Busy"
6639msgstr "Зает"
6640
6641#: ../src/common/helpers.py:226
6642msgid "_Not Available"
6643msgstr "_Не съм на разположение"
6644
6645#: ../src/common/helpers.py:231
6646msgid "_Free for Chat"
6647msgstr "_Свободен за разговор"
6648
6649#: ../src/common/helpers.py:233
6650msgid "Free for Chat"
6651msgstr "Свободен за разговор"
6652
6653#: ../src/common/helpers.py:236
6654msgid "_Available"
6655msgstr "На _линия"
6656
6657#: ../src/common/helpers.py:238
6658msgid "Available"
6659msgstr "На линия"
6660
6661#: ../src/common/helpers.py:240
6662msgid "Connecting"
6663msgstr "Свързване"
6664
6665#: ../src/common/helpers.py:243
6666msgid "A_way"
6667msgstr "_Отсъствам"
6668
6669#: ../src/common/helpers.py:248
6670msgid "_Offline"
6671msgstr "_Изключен"
6672
6673#: ../src/common/helpers.py:250
6674msgid "Offline"
6675msgstr "Изключен"
6676
6677#: ../src/common/helpers.py:253
6678msgid "_Invisible"
6679msgstr "Не_видим"
6680
6681#: ../src/common/helpers.py:259
6682msgid "?contact has status:Unknown"
6683msgstr "Неизвестно"
6684
6685#: ../src/common/helpers.py:261
6686msgid "?contact has status:Has errors"
6687msgstr "Има грешки"
6688
6689#: ../src/common/helpers.py:266
6690msgid "?Subscription we already have:None"
6691msgstr "Няма"
6692
6693#: ../src/common/helpers.py:268
6694msgid "To"
6695msgstr "За"
6696
6697#: ../src/common/helpers.py:272
6698msgid "Both"
6699msgstr "Двустранно"
6700
6701#: ../src/common/helpers.py:280
6702msgid "?Ask (for Subscription):None"
6703msgstr "Няма"
6704
6705#: ../src/common/helpers.py:282
6706msgid "Subscribe"
6707msgstr "Записване"
6708
6709#: ../src/common/helpers.py:291
6710msgid "?Group Chat Contact Role:None"
6711msgstr "Не е установен"
6712
6713#: ../src/common/helpers.py:294
6714msgid "Moderators"
6715msgstr "Председатели"
6716
6717#: ../src/common/helpers.py:296
6718msgid "Moderator"
6719msgstr "Председател"
6720
6721#: ../src/common/helpers.py:299
6722msgid "Participants"
6723msgstr "Участници"
6724
6725#: ../src/common/helpers.py:301
6726msgid "Participant"
6727msgstr "Участник"
6728
6729#: ../src/common/helpers.py:304
6730msgid "Visitors"
6731msgstr "Посетители"
6732
6733#: ../src/common/helpers.py:306
6734msgid "Visitor"
6735msgstr "Посетител"
6736
6737#: ../src/common/helpers.py:312
6738msgid "?Group Chat Contact Affiliation:None"
6739msgstr "Няма"
6740
6741#: ../src/common/helpers.py:314
6742msgid "Owner"
6743msgstr "Собственик"
6744
6745#: ../src/common/helpers.py:316
6746msgid "Administrator"
6747msgstr "Администратор"
6748
6749#: ../src/common/helpers.py:318
6750msgid "Member"
6751msgstr "Член"
6752
6753#: ../src/common/helpers.py:357
6754msgid "is paying attention to the conversation"
6755msgstr "обръща внимание на разговора"
6756
6757#: ../src/common/helpers.py:359
6758msgid "is doing something else"
6759msgstr "прави нещо друго"
6760
6761#: ../src/common/helpers.py:361
6762msgid "is composing a message..."
6763msgstr "пише съобщение..."
6764
6765#. paused means he or she was composing but has stopped for a while
6766#: ../src/common/helpers.py:364
6767msgid "paused composing a message"
6768msgstr "спря да пише съобщение"
6769
6770#: ../src/common/helpers.py:366
6771msgid "has closed the chat window or tab"
6772msgstr "затвори прозореца или подпрозореца"
6773
6774#: ../src/common/helpers.py:894
6775#, python-format
6776msgid " %d unread message"
6777msgid_plural " %d unread messages"
6778msgstr[0] " %d непрочетено съобщение"
6779msgstr[1] " %d непрочетени съобщения"
6780
6781#: ../src/common/helpers.py:900
6782#, python-format
6783msgid " %d unread single message"
6784msgid_plural " %d unread single messages"
6785msgstr[0] " %d непрочетено еднократно съобщение"
6786msgstr[1] " %d непрочетени еднократни съобщения"
6787
6788#: ../src/common/helpers.py:906
6789#, python-format
6790msgid " %d unread group chat message"
6791msgid_plural " %d unread group chat messages"
6792msgstr[0] " %d непрочетено съобщение в стая"
6793msgstr[1] " %d непрочетени съобщения в стаи"
6794
6795#: ../src/common/helpers.py:912
6796#, python-format
6797msgid " %d unread private message"
6798msgid_plural " %d unread private messages"
6799msgstr[0] " %d непрочетено лично съобщение"
6800msgstr[1] " %d непрочетени лични съобщения"
6801
6802#: ../src/common/helpers.py:922 ../src/common/helpers.py:924
6803#, python-format
6804msgid "Gajim - %s"
6805msgstr "Gajim - %s"
6806
6807#. we talk about a file
6808#: ../src/common/optparser.py:59
6809#, python-format
6810msgid "error: cannot open %s for reading"
6811msgstr "грешка: %s не може да бъде отворен за четене"
6812
6813#: ../src/common/optparser.py:198 ../src/common/optparser.py:199
6814msgid "cyan"
6815msgstr "синьозелена"
6816
6817#: ../src/common/optparser.py:315
6818msgid "migrating logs database to indices"
6819msgstr "мигриране на базата от данни с дневници към индекси"
6820
6821#: ../src/common/passwords.py:82
6822#, python-format
6823msgid "Gajim account %s"
6824msgstr "Акаунт „%s“"
6825
6826#: ../src/common/zeroconf/client_zeroconf.py:135
6827#: ../src/common/zeroconf/client_zeroconf.py:218
6828msgid "Connection to host could not be established"
6829msgstr "Неуспех при установяването на връзка с хоста"
6830
6831#: ../src/common/zeroconf/client_zeroconf.py:192
6832msgid ""
6833"Connection to host could not be established: Incorrect answer from server."
6834msgstr ""
6835"Неуспех при установяването на връзка с хоста: Неправилен отговор от сървъра."
6836
6837#: ../src/common/zeroconf/client_zeroconf.py:352
6838msgid ""
6839"Connection to host could not be established: Timeout while sending data."
6840msgstr ""
6841"Неуспех при установяването на връзка с хоста: Изтичане на допустимото време "
6842"при изпращането на данните."
6843
6844#: ../src/common/zeroconf/client_zeroconf.py:647
6845msgid "Contact is offline. Your message could not be sent."
6846msgstr "Контактът е изключен. Съобщението ви не можа да бъде изпратено."
6847
6848#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:200
6849msgid "To continue sending and receiving messages, you will need to reconnect."
6850msgstr ""
6851"За да продължите да изпращате и получавате съобщения, трябва да се свържете "
6852"наново."
6853
6854#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:223
6855msgid "Avahi error"
6856msgstr "Грешка в Avahi"
6857
6858#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:223
6859#, python-format
6860msgid ""
6861"%s\n"
6862"Link-local messaging might not work properly."
6863msgstr ""
6864"%s\n"
6865"Изпращането и получаването на съобщения тип „link-local“ може и да не "
6866"функционира правилно."
6867
6868#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:234
6869msgid "Please check if Avahi is installed."
6870msgstr "Проверете дали Avahi е инсталиран."
6871
6872#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:243
6873#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:247
6874msgid "Could not start local service"
6875msgstr "Неуспех при стартирането на локална услуга"
6876
6877#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:244
6878#, python-format
6879msgid "Unable to bind to port %d."
6880msgstr "Неуспех при свързването с порт %d."
6881
6882#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:248
6883#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:342
6884msgid "Please check if avahi-daemon is running."
6885msgstr "Проверете дали е стартиран avahi-daemon."
6886
6887#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:341
6888#, python-format
6889msgid "Could not change status of account \"%s\""
6890msgstr "Неуспех при промяната на състоянието на акаунт „%s“"
6891
6892#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:358
6893msgid ""
6894"You are not connected or not visible to others. Your message could not be "
6895"sent."
6896msgstr ""
6897"Не сте свързани и не сте видими за другите. Съобщението ви не можа да бъде "
6898"изпратено."
6899
6900#. we're not english
6901#: ../src/common/zeroconf/connection_zeroconf.py:370
6902msgid "[This message is encrypted]"
6903msgstr "[Това съобщение е шифрирано]"
6904
6905#: ../src/common/zeroconf/zeroconf.py:180
6906#, python-format
6907msgid "Error while adding service. %s"
6908msgstr "Грешка при добавянето на услугата. %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.