source: sharp/gaim.HEAD.bg.po @ 517

Last change on this file since 517 was 517, checked in by kaladan, 17 years ago

gaim 2.0 beta - актуализиран превод на програмата. Все още е далеч от съвършенство, но пък е много по-добър от този, който е в текущия CVS. @Сашко - моляте, подай този превод към официалния CVS, за да бъде тестван от повече потребители, а и да сме сигурни че няма да изпуснем излизането на 2.0

File size: 357.6 KB

HTML preview not available, since the file size exceeds 256.0 KB. Try downloading the file instead.

Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.