source: sharp/abiword.bg.po @ 614

Last change on this file since 614 was 614, checked in by Ясен Праматаров, 16 years ago

Abiword: Отново, че файлът беше повреден. Не е за предаване още.

File size: 190.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of AbiWord.OA
2# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2001.
4# Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>, 2001.
5# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005, 2006.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: AbiWord 2.4\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:21+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-03-29 02:19+0300\n"
13"Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
18
19#.
20#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
21#. * DO NOT compile this file as part of your application.
22#.
23#. MENU_LABEL__BOGUS1__
24#. MENU_LABEL__BOGUS2__
25#. MENU_STATUSLINE__BOGUS1__
26#. MENU_STATUSLINE__BOGUS2__
27#. MENU_STATUSLINE_OPEN_TEMPLATE
28#. MENU_STATUSLINE_FILE
29#. MENU_STATUSLINE_EDIT
30#. MENU_STATUSLINE_VIEW
31#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TOOLBARS
32#. MENU_STATUSLINE_INSERT
33#. MENU_STATUSLINE_FORMAT
34#. MENU_STATUSLINE_FMT
35#. MENU_STATUSLINE_TOOLS
36#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELLING
37#. MENU_STATUSLINE_ALIGN
38#. MENU_STATUSLINE_WINDOW
39#. MENU_STATUSLINE_HELP
40#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:23
41msgid " "
42msgstr " "
43
44#. DLG_Styles_ErrNotTitle2
45#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:25
46msgid ""
47" - Reserved. \n"
48" You cannot use this name. Choose Another \n"
49msgstr ""
50" - Çàïàçåíî. \n"
51" Íå ìîæåòå äà èçïîëçâàòå òîâà èìå. Èçáåðåòå äðóãî \n"
52
53#. DLG_WordCount_Auto_Update
54#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:27
55msgid " Auto Update"
56msgstr " Àâòîìàòè÷íî îáíîâÿâàíå íà âñåêè"
57
58#
59#. DLG_PageSetup_Percent
60#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:29
61#, c-format
62msgid "% of normal size"
63msgstr "% îò íîðìàëíèÿ ðàçìåð"
64
65#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_1
66#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_2
67#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_3
68#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_4
69#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_5
70#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_6
71#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_7
72#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_8
73#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_9
74#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:39
75#, c-format
76msgid "%s"
77msgstr "%s"
78
79#. MSG_DlgNotImp
80#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:41
81#, c-format
82msgid ""
83"%s not implemented yet.\n"
84"\n"
85"If you are a programmer, feel free to add code in %s, line %d\n"
86"and mail patches to:\n"
87"\n"
88"\tabiword-dev@abisource.com\n"
89"\n"
90"Otherwise, please be patient."
91msgstr ""
92"%s îùå íå å âêëþ÷åíî.\n"
93"\n"
94"Àêî ñòå ïðîãðàìèñò, ìîæåòå äà äîáàâèòå êîä â %s, ðåä %d\n"
95"è äà èçïðàòèòå êðúïêèòå íà:\n"
96"\n"
97"\tabiword-dev@abisource.com\n"
98"\n"
99"Èíà÷å ïðîÿâåòå òúðïåíèå."
100
101#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_1
102#. MENU_LABEL_VIEW_TB_1
103#. MENU_LABEL_WINDOW_1
104#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:45
105#, c-format
106msgid "&1 %s"
107msgstr "&1 %s"
108
109#. DLG_Tab_Radio_None
110#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:47
111msgid "&1 None"
112msgstr "&1 Áåç"
113
114#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_2
115#. MENU_LABEL_VIEW_TB_2
116#. MENU_LABEL_WINDOW_2
117#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:51
118#, c-format
119msgid "&2 %s"
120msgstr "&2 %s"
121
122#. DLG_Tab_Radio_Dot
123#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:53
124msgid "&2 .........."
125msgstr "&2 .........."
126
127#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_3
128#. MENU_LABEL_VIEW_TB_3
129#. MENU_LABEL_WINDOW_3
130#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:57
131#, c-format
132msgid "&3 %s"
133msgstr "&3 %s"
134
135#. DLG_Tab_Radio_Dash
136#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:59
137msgid "&3 ----------"
138msgstr "&3 ----------"
139
140#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_4
141#. MENU_LABEL_VIEW_TB_4
142#. MENU_LABEL_WINDOW_4
143#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:63
144#, c-format
145msgid "&4 %s"
146msgstr "&4 %s"
147
148#. DLG_Tab_Radio_Underline
149#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:65
150msgid "&4 __________"
151msgstr "&4 __________"
152
153#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_5
154#. MENU_LABEL_WINDOW_5
155#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:68
156#, c-format
157msgid "&5 %s"
158msgstr "&5 %s"
159
160#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_6
161#. MENU_LABEL_WINDOW_6
162#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:71
163#, c-format
164msgid "&6 %s"
165msgstr "&6 %s"
166
167#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_7
168#. MENU_LABEL_WINDOW_7
169#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:74
170#, c-format
171msgid "&7 %s"
172msgstr "&7 %s"
173
174#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_8
175#. MENU_LABEL_WINDOW_8
176#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:77
177#, c-format
178msgid "&8 %s"
179msgstr "&8 %s"
180
181#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_9
182#. MENU_LABEL_WINDOW_9
183#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:80
184#, c-format
185msgid "&9 %s"
186msgstr "&9 %s"
187
188#. MENU_LABEL_HELP_ABOUT
189#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:82
190#, c-format
191msgid "&About %s"
192msgstr "&Îòíîñíî %s"
193
194#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_ACCEPT_REVISION
195#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:84
196msgid "&Accept revision"
197msgstr "&Ïðèåìàíå íà ðåâèçèÿ"
198
199#. DLG_Spell_AddToDict
200#. MENU_LABEL_SPELL_ADD
201#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:87
202msgid "&Add"
203msgstr "&Äîáàâÿíå"
204
205#. DLG_PageSetup_Adjust
206#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:89
207msgid "&Adjust to:"
208msgstr "&Íàãëàñÿâàíå íà:"
209
210#. MENU_LABEL_ALIGN
211#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:91
212msgid "&Align"
213msgstr "&Ïîäðàâíÿâàíå"
214
215#. DLG_Options_Label_ViewAll
216#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:93
217msgid "&All"
218msgstr "&Âñè÷êî"
219
220#. DLG_ApplyButton
221#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:95
222msgid "&Apply"
223msgstr "&Ïðèëàãàíå"
224
225#. DLG_Para_LabelAt
226#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:97
227msgid "&At:"
228msgstr "&Ïðåç:"
229
230#. MENU_LABEL_TOOLS_AUTOSPELL
231#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:99
232msgid "&Auto Spellcheck"
233msgstr "&Àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñ"
234
235#. MENU_LABEL_TABLE_AUTOFIT
236#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:101
237msgid "&Autofit Table"
238msgstr "&Àâòîìàòè÷íî îðàçìåðÿâàíå íà òàáëèöàòà"
239
240#. DLG_Options_Label_PrefsAutoSave
241#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:103
242msgid "&Automatically save this Scheme"
243msgstr "&Àâòîìàòè÷íî çàïîìíÿíå íà òåçè íàñòðîéêè"
244
245#. DLG_DateTime_AvailableFormats
246#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:105
247msgid "&Available formats:"
248msgstr "&Íàëè÷íè ôîðìàòè:"
249
250#. DLG_Para_LabelBefore
251#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:107
252msgid "&Before:"
253msgstr "&Ïðåäè:"
254
255#. MENU_LABEL_FMT_BOLD
256#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:109
257msgid "&Bold"
258msgstr "&Ïîëó÷åðíî"
259
260#. DLG_PageSetup_Bottom
261#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:111
262msgid "&Bottom:"
263msgstr "&Îòäîëó:"
264
265#. MENU_LABEL_INSERT_BREAK
266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:113
267msgid "&Break"
268msgstr "&Êðàé"
269
270#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_CELL
271#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:115
272msgid "&Cell"
273msgstr "&Êëåòêà"
274
275#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_CELLS
276#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_CELLS
277#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:118
278msgid "&Cells"
279msgstr "&Êëåòêè"
280
281#. MENU_LABEL_ALIGN_CENTER
282#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:120
283msgid "&Center"
284msgstr "&Ïî ñðåäàòà"
285
286#. DLG_Spell_Change
287#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:122
288msgid "&Change"
289msgstr "&Ïðîìÿíà"
290
291#. MENU_LABEL_INSERT_CLIPART
292#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:124
293msgid "&Clip Art"
294msgstr "&Êëèï÷å"
295
296#. DLG_CloseButton
297#. MENU_LABEL_FILE_CLOSE
298#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:127
299msgid "&Close"
300msgstr "&Çàòâàðÿíå"
301
302#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_COLUMNS
303#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:129
304msgid "&Column"
305msgstr "&Êîëîíà"
306
307#. DLG_Break_ColumnBreak
308#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:131
309msgid "&Column break"
310msgstr "&Êðàé íà êîëîíà"
311
312#. MENU_LABEL_FMT_COLUMNS
313#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:133
314msgid "&Columns"
315msgstr "&Êîëîíè"
316
317#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_COMPARE_DOCUMENTS
318#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:135
319msgid "&Compare documents"
320msgstr "&Ñðàâíÿâàíå íà äîêóìåíòè"
321
322#. MENU_LABEL_EDIT_COPY
323#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:137
324msgid "&Copy"
325msgstr "&Çàïîìíÿíå"
326
327#. MENU_LABEL_FMT_STYLE_DEFINE
328#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:139
329msgid "&Create and Modify Styles"
330msgstr "&Ñúçäàâàíå è ïðîìÿíà"
331
332#. DLG_Options_Label_PrefsCurrentScheme
333#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:141
334msgid "&Current Preferences Scheme"
335msgstr "&Òåêóùè íàñòðîéêè"
336
337#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE
338#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:143
339msgid "&Delete"
340msgstr "&Èçòðèâàíå"
341
342#. MENU_LABEL_INSERT_DELETE_HYPERLINK
343#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:145
344msgid "&Delete hyperlink"
345msgstr "&Èçòðèâàíå íà õèïåðâðúçêà"
346
347#. DLG_Options_Btn_CustomDict
348#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:147
349msgid "&Dictionary..."
350msgstr "&Ðå÷íèê..."
351
352#. MENU_LABEL_INSERT_DIRECTIONMARKER
353#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:149
354msgid "&Direction Marker"
355msgstr ""
356
357#. MENU_LABEL_FMT_DOCUMENT
358#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:151
359msgid "&Document"
360msgstr "&Äîêóìåíò"
361
362#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY
363#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:153
364msgid "&Document History"
365msgstr "&Èñòîðèÿ íà äîêóìåíò"
366
367#. MENU_LABEL_WINDOW
368#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:155
369msgid "&Documents"
370msgstr "&Äîêóìåíòè"
371
372#. DLG_Para_PushNoHyphenate
373#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:157
374msgid "&Don't hyphenate"
375msgstr "&Áåç ïðåíàñÿíå"
376
377#. DLG_Options_Btn_IgnoreEdit
378#. MENU_LABEL_EDIT
379#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:160
380msgid "&Edit"
381msgstr "&Ðåäàêòèðàíå"
382
383#. MENU_LABEL_INSERT_EDIT_HYPERLINK
384#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:162
385msgid "&Edit hyperlink"
386msgstr "&Ðåäàêòèðàíå íà õèïåðâðúçêà"
387
388#. DLG_Options_Label_SmartQuotesEnable
389#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:164
390msgid "&Enable smart quotes"
391msgstr "&Âêëþ÷âàíå íà çàêðèâåíè êàâè÷êè"
392
393#. MENU_LABEL_INSERT_ENDNOTE
394#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:166
395msgid "&Endnote"
396msgstr "&Áåëåæêà â êðàÿ"
397
398#. DLG_Break_EvenPage
399#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:168
400msgid "&Even page"
401msgstr "&×åòíà ñòðàíèöà"
402
403#. MENU_LABEL_INSERT_FIELD
404#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:170
405msgid "&Field"
406msgstr "&Ïîëå"
407
408#. DLG_Field_Fields_No_Colon
409#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:172
410msgid "&Fields"
411msgstr "&Ïîëåòà"
412
413#. DLG_Field_Fields
414#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:174
415msgid "&Fields:"
416msgstr "&Ïîëåòà:"
417
418#. MENU_LABEL_FILE
419#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:176
420msgid "&File"
421msgstr "&Ôàéë"
422
423#. DLG_Options_Label_FileExtension
424#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:178
425msgid "&File extension:"
426msgstr "Ñ &ðàçøèðåíèå:"
427
428#. MENU_LABEL_EDIT_FIND
429#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:180
430msgid "&Find"
431msgstr "&Òúðñåíå"
432
433#. DLG_FR_FindNextButton
434#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:182
435msgid "&Find Next"
436msgstr "&Ïîâòîðíî òúðñåíå"
437
438#. MENU_LABEL_FMT_FONT
439#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:184
440msgid "&Font"
441msgstr "&Øðèôò"
442
443#. DLG_PageSetup_Footer
444#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:186
445msgid "&Footer:"
446msgstr "&Äîëåí êîëîíòèòóë:"
447
448#. MENU_LABEL_TABLE_FORMAT
449#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:188
450msgid "&Format Table"
451msgstr "&Ôîðìàòèðàíå íà òàáëèöàòà"
452
453#. MENU_LABEL_INSERT_GRAPHIC
454#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:190
455msgid "&From File"
456msgstr "&Îò ôàéë"
457
458#. MENU_LABEL_EDIT_GOTO
459#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:192
460msgid "&Go To"
461msgstr "&Áúðç ïðåõîä"
462
463#. DLG_FormatTOC_HasHeading
464#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:194
465msgid "&Has Heading"
466msgstr "Èìà &çàãëàâèå"
467
468#. MENU_LABEL_VIEW_HEADFOOT
469#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:196
470msgid "&Header and Footer"
471msgstr "&Êîëîíòèòóëè"
472
473#. DLG_PageSetup_Header
474#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:198
475msgid "&Header:"
476msgstr "&Ãîðåí êîëîíòèòóë:"
477
478#. DLG_PageSetup_Height
479#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:200
480msgid "&Height:"
481msgstr "&Âèñî÷èíà:"
482
483#. DLG_HelpButton
484#. MENU_LABEL_HELP
485#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:203
486msgid "&Help"
487msgstr "&Ïîìîù"
488
489#. DLG_Options_Label_ViewHiddenText
490#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:205
491msgid "&Hidden Text"
492msgstr "&Ñêðèò òåêñò"
493
494#. DLG_Options_Label_SpellHighlightMisspelledWords
495#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:207
496msgid "&Highlight misspelled words"
497msgstr "&Îñâåòÿâàíå íà ñãðåøåíèòå äóìè"
498
499#. MENU_LABEL_INSERT_HYPERLINK
500#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:209
501msgid "&Hyperlink"
502msgstr "&Õèïåðâðúçêà"
503
504#. DLG_Spell_Ignore
505#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:211
506msgid "&Ignore"
507msgstr "&Ïðîïóñêàíå"
508
509#. MENU_LABEL_SPELL_IGNOREALL
510#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:213
511msgid "&Ignore All"
512msgstr "&Ïðîïóñíè âñè÷êè"
513
514#. MENU_LABEL_FMT_IMAGE
515#. MENU_LABEL_FMT_POSIMAGE
516#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:216
517msgid "&Image"
518msgstr "&Èçîáðàæåíèå"
519
520#. MENU_LABEL_FILE_IMPORTSTYLES
521#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:218
522msgid "&Import Styles"
523msgstr "&Âíàñÿíå íà ñòèëîâå"
524
525#. MENU_LABEL_WEB_WEBPREVIEW
526#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:220
527msgid "&In web browser"
528msgstr "Ïðåãëåä â &óåá-÷åòåö"
529
530#. DLG_FormatTOC_InheritLabel
531#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:222
532msgid "&Inherit label"
533msgstr "&Íàñëåäÿâàíå íà åòèêåò"
534
535#. DLG_InsertButton
536#. MENU_LABEL_INSERT
537#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT
538#. DLG_Insert
539#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:226 po/tmp/xap_String_Id.h.h:15
540msgid "&Insert"
541msgstr "&Âìúêâàíå"
542
543#. DLG_Options_Label_AutoSaveInterval
544#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:228
545msgid "&Interval:"
546msgstr "&Ïðåç:"
547
548#. MENU_LABEL_FMT_ITALIC
549#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:230
550msgid "&Italic"
551msgstr "&Êóðñèâ"
552
553#. MENU_LABEL_INSERT_GOTO_HYPERLINK
554#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:232
555msgid "&Jump to hyperlink"
556msgstr "&Ïðåõîä êúì õèïåðâðúçêàòà"
557
558#. MENU_LABEL_ALIGN_JUSTIFY
559#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:234
560msgid "&Justify"
561msgstr "&Äâóñòðàííî"
562
563#. DLG_Para_PushKeepLinesTogether
564#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:236
565msgid "&Keep lines together"
566msgstr "&Áåç ðàçäåëÿíå íà ðåäîâåòå"
567
568#. MENU_LABEL_INSERT_DIRECTIONMARKER_LRM
569#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:238
570msgid "&LRM"
571msgstr "Îò&ëÿâî íàäÿñíî"
572
573#. DLG_PageSetup_Landscape
574#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:240
575msgid "&Landscape"
576msgstr "&Âîäîðàâíî"
577
578#. MENU_LABEL_TOOLS_LANGUAGE
579#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:242
580msgid "&Language"
581msgstr "&Åçèê"
582
583#. MENU_LABEL_ALIGN_LEFT
584#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:244
585msgid "&Left"
586msgstr "&Îòëÿâî"
587
588#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DO_LTR
589#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:246
590msgid "&Left-to-right text"
591msgstr "Îò&ëÿâî íàäÿñíî"
592
593#. DLG_Para_LabelLeft
594#. DLG_PageSetup_Left
595#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:249
596msgid "&Left:"
597msgstr "&Îòëÿâî:"
598
599#. MENU_LABEL_VIEW_LOCK_TB_LAYOUT
600#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:251
601msgid "&Lock layout"
602msgstr "&Çàêëþ÷âàíå íà èçãëåäà"
603
604#. MENU_LABEL_TOOLS_MAILMERGE
605#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:253
606msgid "&Mail Merge"
607msgstr ""
608
609#. MENU_LABEL_INSERT_MAILMERGE
610#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:255
611msgid "&Mail Merge Field"
612msgstr ""
613
614#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_AUTO
615#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:257
616msgid "&Maintain Full History"
617msgstr "&Ïîääúðæàíå íà ïúëíà èñòîðèÿ"
618
619#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_MARK
620#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:259
621msgid "&Mark revisions while typing"
622msgstr "&Îòáåëÿçâàíå íà ðåâèçèèòå ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
623
624#. DLG_FR_MatchCase
625#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:261
626msgid "&Match case"
627msgstr "&Ñúâïàäåíèå íà ìàëêè/ãëàâíè áóêâè"
628
629#. MENU_LABEL_TABLE_MERGE_CELLS
630#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:263
631msgid "&Merge Cells"
632msgstr "&Ñëèâàíå íà êëåòêè"
633
634#. MENU_LABEL_WINDOW_MORE
635#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:265
636msgid "&More Documents"
637msgstr "&Îùå äîêóìåíòè"
638
639#. DLG_Goto_Label_Name
640#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:267
641msgid "&Name:"
642msgstr "&Èìå:"
643
644#. MENU_LABEL_FILE_NEW
645#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:269
646msgid "&New"
647msgstr "&Íîâ"
648
649#. MENU_LABEL_WINDOW_NEW
650#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:271
651msgid "&New Window"
652msgstr "&Íîâ ïðîçîðåö"
653
654#. MENU_LABEL_FILE_NEW_USING_TEMPLATE
655#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:273
656msgid "&New using Template"
657msgstr "&Íîâ ïî øàáëîí"
658
659#. DLG_Break_NextPage
660#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:275
661msgid "&Next page"
662msgstr "&Ñëåäâàùà ñòðàíèöà"
663
664#. MENU_LABEL_VIEW_NORMAL
665#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:277
666msgid "&Normal Layout"
667msgstr "&Íîðìàëåí èçãëåä"
668
669#. DLG_Goto_Label_Number
670#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:279
671msgid "&Number:"
672msgstr "&Íîìåð:"
673
674#. DLG_FormatTOC_NumberingType
675#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:281
676msgid "&Numbering type:"
677msgstr "&Âèä íîìåðèðàíå"
678
679#. DLG_Break_OddPage
680#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:283
681msgid "&Odd page"
682msgstr "&Íå÷åòíà ñòðàíèöà"
683
684#. MENU_LABEL_FILE_OPEN
685#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:285
686msgid "&Open"
687msgstr "&Îòâàðÿíå"
688
689#. DLG_MailMerge_OpenFile
690#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:287
691msgid "&Open File"
692msgstr "&Îòâàðÿíå íà ôàéë"
693
694#. MENU_LABEL_FMT_OVERLINE
695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:289
696msgid "&Overline"
697msgstr "×åðòà &îòãîðå"
698
699#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_WIDTH
700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:291
701msgid "&Page Width"
702msgstr "&Øèðî÷èíà íà ñòðàíèöàòà"
703
704#. DLG_Break_PageBreak
705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:293
706msgid "&Page break"
707msgstr "&Êðàé íà ñòðàíèöà"
708
709#. DLG_FormatTOC_PageNumbering
710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:295
711msgid "&Page numbering:"
712msgstr "&Íîìåðèðàíå íà ñòðàíèöèòå:"
713
714#. MENU_LABEL_FMT_PARAGRAPH
715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:297
716msgid "&Paragraph"
717msgstr "&Àáçàö"
718
719#. MENU_LABEL_EDIT_PASTE
720#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:299
721msgid "&Paste"
722msgstr "&Âìúêâàíå"
723
724#. MENU_LABEL_INSERT_PICTURE
725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:301
726msgid "&Picture"
727msgstr "&Èçîáðàæåíèå"
728
729#. MENU_LABEL_TOOLS_PLUGINS
730#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:303
731msgid "&Plugins"
732msgstr "Ï&ðèñòàâêè"
733
734#. DLG_PageSetup_Portrait
735#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:305
736msgid "&Portrait"
737msgstr "&Èçïðàâåíî"
738
739#. MENU_LABEL_FILE_PRINT
740#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:307
741msgid "&Print"
742msgstr "Îò&ïå÷àòâàíå"
743
744#. MENU_LABEL_VIEW_PRINT
745#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:309
746msgid "&Print Layout"
747msgstr "&Ïå÷àòåí èçãëåä"
748
749#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY_PURGE
750#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:311
751msgid "&Purge History"
752msgstr "&Èç÷èñòâàíå íà èñòîðèÿòà"
753
754#. MENU_LABEL_FILE_EXIT
755#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:313
756msgid "&Quit"
757msgstr "&Èçõîä"
758
759#. MENU_LABEL_INSERT_DIRECTIONMARKER_RLM
760#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:315
761msgid "&RLM"
762msgstr "Îò&äÿñíî íàëÿâî"
763
764#. MENU_LABEL_EDIT_REDO
765#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:317
766msgid "&Redo"
767msgstr "Íàï&ðåä"
768
769#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_REJECT_REVISION
770#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:319
771msgid "&Reject revision"
772msgstr "&Îòõâúðëÿíå íà ðåâèçèÿ"
773
774#. DLG_FR_ReplaceButton
775#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:321
776msgid "&Replace"
777msgstr "&Çàìåñòâàíå"
778
779#. DLG_Options_Btn_IgnoreReset
780#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:323
781msgid "&Reset"
782msgstr "&Èç÷èñòâàíå"
783
784#. MENU_LABEL_VIEW_DEFAULT_TB_LAYOUT
785#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:325
786msgid "&Reset to default layout"
787msgstr "&Âðúùàíå íà èçãëåäà ïî ïîäðàçáèðàíå"
788
789#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS
790#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:327
791msgid "&Revisions"
792msgstr "&Ðåâèçèè"
793
794#. MENU_LABEL_ALIGN_RIGHT
795#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:329
796msgid "&Right"
797msgstr "&Îòäÿñíî"
798
799#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DO_RTL
800#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:331
801msgid "&Right-to-left text"
802msgstr "Îò&äÿñíî íàëÿâî"
803
804#. DLG_Para_LabelRight
805#. DLG_PageSetup_Right
806#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:334
807msgid "&Right:"
808msgstr "&Îòäÿñíî:"
809
810#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_ROWS
811#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_ROW
812#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:337
813msgid "&Row"
814msgstr "&Ðåä"
815
816#. DLG_Options_Label_ViewRuler
817#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:339
818msgid "&Ruler"
819msgstr "&Ëèíèéêà"
820
821#. MENU_LABEL_FILE_SAVE
822#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:341
823msgid "&Save"
824msgstr "&Çàïèñ"
825
826#. MENU_LABEL_FILE_SAVEIMAGE
827#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:343
828msgid "&Save Image As"
829msgstr "Çàïèñ íà &èçîáðàæåíèåòî êàòî"
830
831#. MENU_LABEL_WEB_SAVEASWEB
832#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:345
833msgid "&Save web page"
834msgstr "Çàïèñ êàòî &èíòåðíåò-ñòðàíèöà"
835
836#. MENU_LABEL_HELP_SEARCH
837#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:347
838msgid "&Search for Help"
839msgstr "&Òúðñåíå"
840
841#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT
842#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:349
843msgid "&Select"
844msgstr "&Èçáèðàíå"
845
846#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SET_VIEW_LEVEL
847#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:351
848msgid "&Select revision"
849msgstr "&Èçáîð íà ðåâèçèÿ"
850
851#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY_SHOW
852#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:353
853msgid "&Show History"
854msgstr "Ïîêàçâàíå íà &èñòîðèÿòà"
855
856#. MENU_LABEL_VIEW_STATUSBAR
857#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:355
858msgid "&Show Status Bar"
859msgstr "&Ïîêàçâàíå íà ëåíòà çà ñúñòîÿíèåòî"
860
861#. DLG_Para_LabelSpecial
862#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:357
863msgid "&Special:"
864msgstr "&Îñîáåí:"
865
866#. MENU_LABEL_TOOLS_SPELLING
867#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:359
868msgid "&Spelling"
869msgstr "&Ïðàâîïèñ"
870
871#. DLG_FormatTOC_StartAt
872#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:361
873msgid "&Start at:"
874msgstr "&Çàïî÷âàíå îò:"
875
876#. DLG_Options_Label_ViewStatusBar
877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:363
878msgid "&Status bar"
879msgstr "&Ëåíòà çà ñúñòîÿíèåòî"
880
881#. MENU_LABEL_FMT_SUBSCRIPT
882#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:365
883msgid "&Subscript"
884msgstr "&Äîëåí èíäåêñ"
885
886#. DLG_Para_PushSuppressLineNumbers
887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:367
888msgid "&Suppress line numbers"
889msgstr "&Ñêðèâàíå íîìåðàòà íà ðåäîâåòå"
890
891#. DLG_FormatTOC_TabLeader
892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:369
893msgid "&Tab leader:"
894msgstr ""
895
896#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_TABLE
897#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_TABLE
898#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_TABLE
899#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:373
900msgid "&Table"
901msgstr "&Òàáëèöà"
902
903#. MENU_LABEL_FMT_TABS
904#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:375
905msgid "&Tabs"
906msgstr "&Òàáóëàöèè"
907
908#. DLG_Para_ButtonTabs
909#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:377
910msgid "&Tabs..."
911msgstr "&Òàáóëàöèè..."
912
913#. MENU_LABEL_VIEW_TOOLBARS
914#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:379
915msgid "&Toolbars"
916msgstr "&Ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
917
918#. MENU_LABEL_TOOLS
919#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:381
920msgid "&Tools"
921msgstr "&Èíñòðóìåíòè"
922
923#. DLG_PageSetup_Top
924#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:383
925msgid "&Top:"
926msgstr "&Îòãîðå:"
927
928#. DLG_Field_Types_No_Colon
929#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:385
930msgid "&Types"
931msgstr "&Âèäîâå"
932
933#. DLG_Field_Types
934#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:387
935msgid "&Types:"
936msgstr "&Âèäîâå:"
937
938#. MENU_LABEL_FMT_UNDERLINE
939#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:389
940msgid "&Underline"
941msgstr "&Ïîä÷åðòàâàíå"
942
943#. MENU_LABEL_EDIT_UNDO
944#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:391
945msgid "&Undo"
946msgstr "Íà&çàä"
947
948#. DLG_Options_Label_ViewUnits
949#. DLG_PageSetup_Units
950#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:394
951msgid "&Units:"
952msgstr "&Ìåðíè åäèíèöè:"
953
954#. MENU_LABEL_VIEW
955#. DLG_MW_ViewButton
956#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:396 po/tmp/xap_String_Id.h.h:21
957msgid "&View"
958msgstr "&Èçãëåä"
959
960#. MENU_LABEL_VIEW_WEB
961#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:398
962msgid "&Web Layout"
963msgstr "&Èíòåðíåò èçãëåä"
964
965#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_WHOLE
966#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:400
967msgid "&Whole Page"
968msgstr "&Öÿëà ñòðàíèöà"
969
970#. DLG_FR_WholeWord
971#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:402
972msgid "&Whole word"
973msgstr "&Öÿëà äóìà"
974
975#. DLG_Para_PushWidowOrphanControl
976#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:404
977msgid "&Widow/Orphan control"
978msgstr "&Êîíòðîë çà ïúðâè/ïîñëåäåí ðåä"
979
980#. DLG_PageSetup_Width
981#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:406
982msgid "&Width:"
983msgstr "&Øèðî÷èíà:"
984
985#. MENU_LABEL_TOOLS_WORDCOUNT
986#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:408
987msgid "&Word Count"
988msgstr "&Ïðåáðîÿâàíå íà äóìèòå"
989
990#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_MENU
991#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM
992#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:411
993msgid "&Zoom"
994msgstr "&Óâåëè÷åíèå"
995
996#. DLG_ListRevisions_LevelZero
997#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:413
998msgid "(All revisions visible)"
999msgstr ""
1000
1001#. DLG_Spell_NoSuggestions
1002#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:415
1003msgid "(no spelling suggestions)"
1004msgstr "(íÿìà ïðåäëîæåíè âàðèàíòè)"
1005
1006#. DLG_Para_SpecialNone
1007#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:417
1008msgid "(none)"
1009msgstr "(áåç)"
1010
1011#. TOOLBAR_LABEL_1COLUMN
1012#. TOOLBAR_STATUSLINE_1COLUMN
1013#. TOOLBAR_TOOLTIP_1COLUMN
1014#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:421
1015msgid "1 Column"
1016msgstr "1 êîëîíà"
1017
1018#. TOOLBAR_LABEL_MIDDLE_SPACE
1019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:423
1020msgid "1.5 Spacing"
1021msgstr "Ðàçñòîÿíèå 1.5"
1022
1023#. DLG_Para_SpacingHalf
1024#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:425
1025msgid "1.5 lines"
1026msgstr "1.5 ðåäà"
1027
1028#. TOOLBAR_STATUSLINE_MIDDLE_SPACE
1029#. TOOLBAR_TOOLTIP_MIDDLE_SPACE
1030#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:428
1031msgid "1.5 spacing"
1032msgstr "Ðàçñòîÿíèå 1.5"
1033
1034#. TOOLBAR_LABEL_PARA_12BEFORE
1035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:430
1036msgid "12 pt before"
1037msgstr ""
1038
1039#. TOOLBAR_LABEL_2COLUMN
1040#. TOOLBAR_STATUSLINE_2COLUMN
1041#. TOOLBAR_TOOLTIP_2COLUMN
1042#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:434
1043msgid "2 Columns"
1044msgstr "2 êîëîíè"
1045
1046#. TOOLBAR_LABEL_3COLUMN
1047#. TOOLBAR_STATUSLINE_3COLUMN
1048#. TOOLBAR_TOOLTIP_3COLUMN
1049#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:438
1050msgid "3 Columns"
1051msgstr "3 êîëîíè"
1052
1053#. DLG_Goto_Btn_Prev
1054#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:440
1055msgid "<< Prev"
1056msgstr "<< Ïðåäèøíî"
1057
1058#. MSG_Exception
1059#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:442
1060msgid ""
1061"A fatal error has just occurred. Abiword is going to shutdown.\n"
1062"The current document has been saved to disc with a \".saved\" extension."
1063msgstr ""
1064"Ïîëó÷è ñå íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Abiword·ñå ñïðå.\n"
1065"Òåêóùèÿò äîêóìåíò å çàïèñàí íà äèñêà ñ ðàçøèðåíèå·\".saved\"."
1066
1067#. DLG_Options_Label_SpellSuggest
1068#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:444
1069msgid "A&lways suggest corrections"
1070msgstr "&Âèíàãè äà ñå ïðåäëàãàò ïîïðàâêè"
1071
1072#. FIELD_DateTime_AMPM
1073#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:446
1074msgid "AM/PM"
1075msgstr "AM/PM"
1076
1077#. MSG_IE_BogusDocument
1078#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:448
1079#, c-format
1080msgid "AbiWord cannot open %s. It appears to be an invalid document"
1081msgstr "AbiWord íå ìîæå äà îòâîðè %s. ßâíî å íåâàëèäåí äîêóìåíò."
1082
1083#. MSG_SpellSelectionDone
1084#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:450
1085msgid "AbiWord finished checking the selection."
1086msgstr "AbiWord ïðåòúðñè öåëèÿ ðàçäåë."
1087
1088#. DLG_FR_FinishedReplace
1089#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:452
1090#, c-format
1091msgid ""
1092"AbiWord has finished its search of the document and has made %d replacements."
1093msgstr "AbiWord ïðåòúðñè äîêóìåíòà è íàïðàâè %d çàìåñòâàíèÿ."
1094
1095#. DLG_FR_FinishedFind
1096#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:454
1097msgid "AbiWord has finished searching the document."
1098msgstr "AbiWord ïðåòúðñè öåëèÿ äîêóìåíò."
1099
1100#. WINDOWS_COMCTL_WARNING
1101#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:456
1102msgid ""
1103"AbiWord is designed for a newer version of the system file COMCTL32.DLL\n"
1104"than the one currently on your system. (COMCTL32.DLL version 4.72 or newer)\n"
1105"A solution to this problem is explained in the FAQ on the AbiSource web "
1106"site\n"
1107"\n"
1108"\thttp://www.abisource.com\n"
1109"\n"
1110"You can use the program, but the toolbar may be missing."
1111msgstr ""
1112"AbiWord·å ïðåäíàçíà÷åí çà èçïîëçâàíå ñ ïî-íîâà âåðñèÿ íà ñèñòåìíèÿ\n"
1113"ôàéë·COMCTL32.DLL îò èíñòàëèðàíàòà íà ñèñòåìàòà âè. (COMCTL32.DLL\n"
1114"âåðñèÿ 4.72·èëè ïî-íîâà)\n"
1115"Ðåøåíèå íà òîçè ïðîáëåì å äàäåíî â ñïèñúêà ñ ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè\n"
1116"â ñàéòà íà AbiSource\n"
1117"\n"
1118"\thttp://www.abisource.com\n"
1119"\n"
1120"Ìîæåòå äà èçïîëçâàòå âñå ïàê ïðîãðàìàòà, íî íÿìà äà èìàòå ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè."
1121
1122#. WINDOWS_NEED_UNICOWS
1123#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:458
1124#, c-format
1125msgid ""
1126"AbiWord needs the file %s.dll\n"
1127"Please download and install it from http://www.microsoft.com/msdownload/"
1128"platformsdk/sdkupdate/psdkredist.htm"
1129msgstr ""
1130"AbiWord·èìà íóæäà îò ôàéëà·%s.dll\n"
1131"Èçòåãëåòå è ãî èíñòàëèðàéòå îò àäðåñà http://www.microsoft.com/msdownload/"
1132"platformsdk/sdkupdate/psdkredist.htm"
1133
1134#. MENU_LABEL_HELP_ABOUT_GNOMEOFFICE
1135#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:460
1136msgid "About G&NOME Office"
1137msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà &ÃÍÎÌ Îôèñ"
1138
1139#. MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT_GNOMEOFFICE
1140#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:462
1141msgid "About the GNOME Office project"
1142msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðîåêòà ÃÍÎÌ Îôèñ"
1143
1144#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_ACCEPT_REVISION
1145#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:464
1146msgid "Accept the suggested change"
1147msgstr "Ïðèåìàíå íà ïðåäëîæåíèÿ åçèê"
1148
1149#. TOOLBAR_STATUSLINE_ADD_COLUMN
1150#. TOOLBAR_TOOLTIP_ADD_COLUMN
1151#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:467
1152msgid "Add a column to this table after the current column"
1153msgstr "Äîáàâÿíå â òàáëèöàòà íà êîëîíà ñëåä òåêóùàòà"
1154
1155#. TOOLBAR_STATUSLINE_ADD_ROW
1156#. TOOLBAR_TOOLTIP_ADD_ROW
1157#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:470
1158msgid "Add a row to this table after the current row"
1159msgstr "Äîáàâÿíå â òàáëèöàòà íà ðåä ñëåä òåêóùèÿ"
1160
1161#. MENU_STATUSLINE_FMT_BORDERS
1162#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:472
1163msgid "Add borders and shading to the selection"
1164msgstr "Äîáàâÿíå íà ðàìêà è ñåíêè çà èçáðàíîòî"
1165
1166#. TOOLBAR_LABEL_ADD_COLUMN
1167#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:474
1168msgid "Add column after"
1169msgstr "Äîáàâÿíå íà êîëîíà ñëåä òåêóùàòà"
1170
1171#. MENU_STATUSLINE_FMT_BULLETS
1172#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:476
1173msgid "Add or modify bullets and numbering for selected paragraphs"
1174msgstr "Äîáàâÿíå/ïðîìÿíà íà òî÷êè è íîìåðàöèÿ çà èçáðàíèòå àáçàöè"
1175
1176#. TOOLBAR_LABEL_ADD_ROW
1177#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:478
1178msgid "Add row after"
1179msgstr "Äîáàâÿíå íà ðåä ñëåä òåêóùèÿ"
1180
1181#. MENU_STATUSLINE_SPELL_ADD
1182#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:480
1183msgid "Add this word to the custom dictionary"
1184msgstr "Äîáàâÿíå íà äóìàòà â ïîòðåáèòåëñêèÿ ðå÷íèê"
1185
1186#. DLG_Styles_ModifyTemplate
1187#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:482
1188msgid "Add to template"
1189msgstr "Äîáàâÿíå êúì øàáëîíèòå"
1190
1191#. DLG_Para_LabelAfter
1192#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:484
1193msgid "Aft&er:"
1194msgstr "&Ñëåä:"
1195
1196#. DLG_Para_LabelAlignment
1197#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:486
1198msgid "Ali&gnment:"
1199msgstr "&Ïîäðàâíÿâàíå:"
1200
1201#. DLG_Tab_Label_Alignment
1202#. DLG_PageNumbers_Alignment_No_Colon
1203#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:489
1204msgid "Alignment"
1205msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
1206
1207#. DLG_PageNumbers_Alignment
1208#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:491
1209msgid "Alignment:"
1210msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå:"
1211
1212#. DLG_Styles_LBL_All
1213#. DLG_UP_All
1214#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:493 po/tmp/xap_String_Id.h.h:51
1215msgid "All"
1216msgstr "Âñè÷êè"
1217
1218#. DLG_Options_Label_CheckAllowCustomToolbars
1219#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:495
1220msgid "Allow Custom Toolbars"
1221msgstr "Âêëþ÷âàíå íà ïîòðåáèòåëñêèòå ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
1222
1223#. MENU_STATUSLINE_VIEW_LOCKSTYLES
1224#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:497
1225msgid "Allow formatting using styles only"
1226msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ôîðìàòèðàíå ñàìî ñúñ ñòèëîâå"
1227
1228#. DLG_Options_Label_CheckWhiteForTransparent
1229#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:499
1230msgid "Allow screen colors other than white"
1231msgstr "Öâåòîâå íà ëèñòà, ðàçëè÷íè îò áÿëî"
1232
1233#. FIELD_Application
1234#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:501
1235msgid "Application"
1236msgstr "Ïðîãðàìà"
1237
1238#. DLG_Options_Label_AppStartup
1239#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:503
1240msgid "Application Startup"
1241msgstr "Íà÷àëíî çàðåæäàíå"
1242
1243#. DLG_Options_Btn_Apply
1244#. DLG_Apply
1245#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:505 po/tmp/xap_String_Id.h.h:63
1246msgid "Apply"
1247msgstr "Ïðèëàãàíå"
1248
1249#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMTPAINTER
1250#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMTPAINTER
1251#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:508
1252msgid "Apply the previously copied paragraph formatting onto the selected text"
1253msgstr "Ïðèëàãàíå íà êîïèðàíèÿ ïðåäè ôîðìàò íà àáçàö êúì èçáðàíèÿ òåêñò"
1254
1255#. DLG_Lists_Apply_Current
1256#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:510
1257msgid "Apply to Current List"
1258msgstr "Çà òåêóùèÿ ñïèñúê"
1259
1260#. DLG_FormatTable_Apply_To
1261#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:512
1262msgid "Apply to:"
1263msgstr "Ïðèëàãàíå êúì:"
1264
1265#. DLG_Lists_Arabic_List
1266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:514
1267msgid "Arabic List"
1268msgstr "Àðàáñêè öèôðè"
1269
1270#. MSG_AutoRevisionOffWarning
1271#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:516
1272msgid ""
1273"Are you sure you do not want to maintain full history record? If you "
1274"proceed, you will not be able to restore earlier versions of this document."
1275msgstr ""
1276"Íàèñòèíà ëè íå èñêàòå äà ïîääúðæàòå ïúëíà èñòîðèÿ íà ïðîìåíèòå?·Àêî ïðîäúëæèòå, íÿìà äà ìîæåòå äà âúçñòàíîâÿâàòå ïðåäèøíè âåðñèè íà äîêóìåíòà."
1277
1278#. DLG_Para_SpacingAtLeast
1279#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:518
1280msgid "At least"
1281msgstr "Íàé-ïëúòíî"
1282
1283#. DLG_Lists_Resume
1284#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:520
1285msgid "Attach to Previous List"
1286msgstr "Äîáàâÿíå êúì ïðåäèøíèÿ ñïèñúê"
1287
1288#. DLG_MetaData_Author_LBL
1289#. DLG_PLUGIN_MANAGER_AUTHOR
1290#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:522 po/tmp/xap_String_Id.h.h:83
1291msgid "Author:"
1292msgstr "Àâòîð:"
1293
1294#. DLG_Options_Label_AutoSaveUnderline
1295#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:524
1296msgid "Auto &Save"
1297msgstr "&Àâòîìàòè÷åí çàïèñ"
1298
1299#. DLG_Options_Label_AutoSaveCurrent
1300#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:526
1301msgid "Auto &save current file every"
1302msgstr "Çàïèñâàíå íà &òåêóùèÿ ôàéë íà âñåêè "
1303
1304#. DLG_Options_Label_AutoSave
1305#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:528
1306msgid "Auto Save"
1307msgstr "Àâòîìàòè÷åí çàïèñ"
1308
1309#. DLG_Options_Label_SpellAutoReplace
1310#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:530
1311msgid "Auto replace misspelled words"
1312msgstr "Àâòîìàòè÷íà çàìÿíà íà ñãðåøåíèòå äóìè"
1313
1314#. DLG_InsertTable_AutoFit_Capital
1315#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:532
1316msgid "AutoFit Behavior"
1317msgstr ""
1318
1319#. DLG_InsertTable_AutoFit
1320#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:534
1321msgid "AutoFit behavior"
1322msgstr "Íàñòðîéêè íà àâòîìàòè÷íîòî îðàçìåðÿâàíå"
1323
1324#. MENU_STATUSLINE_TABLE_AUTOFIT
1325#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:536
1326msgid "Autofit Table"
1327msgstr "Àâòîìàòè÷íî îðàçìåðÿâàåí íà òàáëèöàòà"
1328
1329#. DLG_Options_Label_Grammar
1330#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:538
1331msgid "Automatic Grammar Checking"
1332msgstr "Àâòîìàòè÷íà ãðàìàòè÷íà ïðîâåðêà"
1333
1334#. DLG_InsertTable_AutoColSize
1335#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:540
1336msgid "Automatic column size"
1337msgstr "Àâòîìàòè÷íà øèðî÷èíà íà êîëîíèòå"
1338
1339#. DLG_Options_Label_CheckAutoLoadPlugins
1340#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:542
1341msgid "Automatically load all plugins found"
1342msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàðåæäàíå íà âñè÷êè íàìåðåíè ïðèñòàâêè"
1343
1344#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_AUTOSPELL
1345#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:544
1346msgid "Automatically spell-check the document"
1347msgstr "Àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà íà äîêóìåíòà çà ãðåøêè"
1348
1349#. DLG_Styles_ModifyAutomatic
1350#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:546
1351msgid "Automatically update"
1352msgstr "Àâòîìàòè÷íî îáíîâÿâàíå"
1353
1354#. MSG_AutoMerge
1355#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:548
1356msgid "Automerge"
1357msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñëèâàíå"
1358
1359#. DLG_MailMerge_AvailableFields
1360#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:550
1361msgid "Available Fields"
1362msgstr "Íàëè÷íè ïîëåòà"
1363
1364#. DLG_DateTime_AvailableFormats_Capital
1365#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:552
1366msgid "Available Formats"
1367msgstr "Íàëè÷íè ôîðìàòè"
1368
1369#. DLG_Styles_Available
1370#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:554
1371msgid "Available Styles"
1372msgstr "Íàëè÷íè ñòèëîâå"
1373
1374#. DLG_Para_LabelBy
1375#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:556
1376msgid "B&y:"
1377msgstr "&Íà:"
1378
1379#. DLG_FormatFrame_Background
1380#. DLG_FormatTable_Background
1381#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:559
1382msgid "Background"
1383msgstr "Ôîí"
1384
1385#. DLG_FormatFrame_Background_Color
1386#. DLG_FormatTable_Background_Color
1387#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:562
1388msgid "Background color:"
1389msgstr "Öâÿò íà ôîíà:"
1390
1391#. DLG_Tab_Radio_Bar
1392#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:564
1393msgid "Bar"
1394msgstr ""
1395
1396#. TabToggleBarTab
1397#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:566
1398msgid "Bar Tab"
1399msgstr ""
1400
1401#. DLG_Styles_ModifyBasedOn
1402#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:568
1403msgid "Based On:"
1404msgstr "Îñíîâàí íà:"
1405
1406#. DLG_Options_Label_BiDiOptions
1407#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:570
1408msgid "Bi-Directional Options"
1409msgstr "Íàñòðîéêè çà äâóïîñî÷íî ïèñàíå"
1410
1411#. TOOLBAR_LABEL_FMT_BOLD
1412#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_BOLD
1413#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_BOLD
1414#. DLG_UFS_StyleBold
1415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:574 po/tmp/xap_String_Id.h.h:111
1416msgid "Bold"
1417msgstr "Ïîëó÷åð"
1418
1419#. MENU_LABEL_INSERT_BOOKMARK
1420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:576
1421msgid "Boo&kmark"
1422msgstr "Îò&ìåòêà"
1423
1424#. DLG_Goto_Target_Bookmark
1425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:578
1426msgid "Bookmark"
1427msgstr "Îòìåòêà"
1428
1429#. MSG_BookmarkNotFound
1430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:580
1431#, c-format
1432msgid "Bookmark \"%s\" was not found in this document."
1433msgstr "Îòìåòêàòà \"%s\" íå å îòêðèòà â äîêóìåíòà."
1434
1435#. DLG_FormatFrame_Border_Color
1436#. DLG_FormatTable_Border_Color
1437#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:583
1438msgid "Border color:"
1439msgstr "Öâÿò íà ðàìêà:"
1440
1441#. DLG_FormatFrame_Borders
1442#. DLG_FormatTable_Borders
1443#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:586
1444msgid "Borders"
1445msgstr "Ðàìêè"
1446
1447#. MENU_LABEL_FMT_BORDERS
1448#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:588
1449msgid "Borders and Shading"
1450msgstr "Ðàìêà è ñåíêè"
1451
1452#. BottomMarginStatus
1453#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:590
1454#, c-format
1455msgid "Bottom Margin [%s]"
1456msgstr "Áÿëî ïîëå îòäîëó (%s)"
1457
1458#. MENU_LABEL_FMT_BOTTOMLINE
1459#. TOOLBAR_LABEL_FMT_BOTTOMLINE
1460#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_BOTTOMLINE
1461#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_BOTTOMLINE
1462#. DLG_UFS_BottomlineCheck
1463#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:595 po/tmp/xap_String_Id.h.h:115
1464msgid "Bottomline"
1465msgstr "Ñ ëèíèÿ îòäîëó"
1466
1467#. DLG_Lists_Box_List
1468#. STYLE_BOXLIST
1469#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:597 po/tmp/xap_String_Id.h.h:117
1470msgid "Box List"
1471msgstr "Êóòèéêè"
1472
1473#. FIELD_Application_BuildId
1474#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:599
1475msgid "Build Id."
1476msgstr "Íîìåð íà êîìïèëèðàíå"
1477
1478#. FIELD_Application_Options
1479#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:601
1480msgid "Build Options"
1481msgstr "Ïàðàìåòðè ïðè êîìïèëðàíåòî"
1482
1483#. FIELD_Application_Target
1484#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:603
1485msgid "Build Target"
1486msgstr "Àðõèòåêòóðà íà êîìïèëèðàíå"
1487
1488#. DLG_Lists_Type_bullet
1489#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:605
1490msgid "Bullet"
1491msgstr "Òî÷êè"
1492
1493#. DLG_Lists_Bullet_List
1494#. STYLE_BULLETLIST
1495#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:607 po/tmp/xap_String_Id.h.h:125
1496msgid "Bullet List"
1497msgstr "Ñïèñúê ñ òî÷êè"
1498
1499#. TOOLBAR_LABEL_LISTS_BULLETS
1500#. TOOLBAR_STATUSLINE_LISTS_BULLETS
1501#. TOOLBAR_TOOLTIP_LISTS_BULLETS
1502#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:611
1503msgid "Bullets"
1504msgstr "Òî÷êè"
1505
1506#. MENU_LABEL_FMT_BULLETS
1507#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:613
1508msgid "Bullets and &Numbering"
1509msgstr "&Òî÷êè è íîìåðàöèÿ"
1510
1511#. DLG_Options_Label_Look
1512#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:615
1513msgid "Button Style"
1514msgstr "Ñòèë íà áóòîíèòå"
1515
1516#. MENU_LABEL_FMT_TOGGLECASE
1517#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:617
1518msgid "C&hange Case"
1519msgstr "Ñ&ìÿíà íà ðåãèñòúðà"
1520
1521#. MENU_LABEL_EDIT_COPY_HYPERLINK_LOCATION
1522#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:619
1523msgid "C&opy hyperlink location"
1524msgstr "Êî&ïèðàíå àäðåñà íà ïðåïðàòêàòà"
1525
1526#. MENU_LABEL_HELP_CREDITS
1527#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:621
1528msgid "C&redits"
1529msgstr "Á&ëàãîäàðíîñòè"
1530
1531#. MSG_NoBreakInsideTable
1532#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:623
1533msgid "Can not insert a Break inside a table"
1534msgstr "Íå ìîæå äà áúäå âìúêíàò ðàçäåëèòåë â òàáëèöàòà"
1535
1536#. MSG_NoBreakInsideFrame
1537#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:625
1538msgid "Can not insert a Break inside a text box"
1539msgstr "Íå ìîæå äà áúäå âìúêíàò ðàçäåëèòåë â òåêñòîâîòî ïîëå"
1540
1541#. DLG_Styles_ErrStyleCantDelete
1542#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:627
1543msgid "Cannot delete this style"
1544msgstr "Íå ìîæå äà áúäå èçòðèò òîçè ñòèë"
1545
1546#. DLG_Styles_ErrStyleBuiltin
1547#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:629
1548msgid "Cannot modify a builtin style"
1549msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí âãðàäåí ñòèë"
1550
1551#. PRINT_CANNOTSTARTPRINTJOB
1552#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:631
1553msgid "Cannot start print job"
1554msgstr "Íå ìîæå äà ñå çàïî÷íå ïå÷àòàíå"
1555
1556#. DLG_MetaData_Category_LBL
1557#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:633
1558msgid "Category:"
1559msgstr "Êàòåãîðèÿ:"
1560
1561#. DLG_Tab_Radio_Center
1562#. DLG_PageNumbers_Center
1563#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_CENTER
1564#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:637
1565msgid "Center"
1566msgstr "Â ñðåäàòà"
1567
1568#. TabToggleCenterTab
1569#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:639
1570msgid "Center Tab"
1571msgstr "Öåíòðèðàùà òàáóëàöèÿ"
1572
1573#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_CENTER
1574#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_CENTER
1575#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:642
1576msgid "Center alignment"
1577msgstr "Öåíòðèðàíå"
1578
1579#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_CENTER
1580#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:644
1581msgid "Center-align the paragraph"
1582msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà ïî ñðåäàòà"
1583
1584#. DLG_Para_AlignCentered
1585#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:646
1586msgid "Centered"
1587msgstr "Â ñðåäàòà"
1588
1589#. DLG_Spell_ChangeTo
1590#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:648
1591msgid "Change &to:"
1592msgstr "Ïðîìÿíà &íà:"
1593
1594#. DLG_Spell_ChangeAll
1595#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:650
1596msgid "Change A&ll"
1597msgstr "Ïðîìÿíà íà &âñè÷êè"
1598
1599#. DLG_Background_Title
1600#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:652
1601msgid "Change Background Color"
1602msgstr "Ïðîìåíè öâåòà íà ôîíà"
1603
1604#. DLG_ToggleCase_Title
1605#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:654
1606msgid "Change Case"
1607msgstr "Ãëàâíè/ìàëêè áóêâè"
1608
1609#. DLG_Lists_Cur_Change_Start
1610#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:656
1611msgid ""
1612"Change Current \n"
1613"List"
1614msgstr ""
1615"Ïðîìÿíà íà òåêóùèÿ \n"
1616"ñïèñúê"
1617
1618#. DLG_Background_TitleHighlight
1619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:658
1620msgid "Change Highlight Color"
1621msgstr "Ïðîìÿíà íà öâåòà çà ìàðêèðàíå"
1622
1623#. DLG_FormatTOC_ChangeStyle
1624#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:660
1625msgid "Change Style"
1626msgstr "Ïðîìÿíà íà ñòèëà"
1627
1628#. DLG_Background_TitleFore
1629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:662
1630msgid "Change Text Color"
1631msgstr "Ïðîìÿíà íà öâåòà íà òåêñòà"
1632
1633#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION
1634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:664
1635msgid "Change directional properties of text"
1636msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêàòà çà ïîñîêà íà ïèñàíåòî"
1637
1638#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DOM_DIRECTION
1639#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_DOM_DIRECTION
1640#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:667
1641msgid "Change dominant direction of paragraph"
1642msgstr "Ïðîìÿíà íà îñíîâíàòà ïîñîêà íà àáçàöà"
1643
1644#. MENU_STATUSLINE_FMT_TOGGLECASE
1645#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:669
1646msgid "Change the case of the selected text"
1647msgstr "Ïðîìÿíà íà ðåãèñòúðà çà èçáðàíèÿ òåêñò"
1648
1649#. MENU_STATUSLINE_FMT_FONT
1650#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:671
1651msgid "Change the font of the selected text"
1652msgstr "Ïðîìÿíà íà øðèôòà íà èçáðàíèÿ òåêñò"
1653
1654#. MENU_STATUSLINE_FMT_PARAGRAPH
1655#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:673
1656msgid "Change the format of the selected paragraph"
1657msgstr "Ïðîìÿíà íà ôîðìàòèðàíåòî íà èçáðàíèÿ àáçàö"
1658
1659#. MENU_STATUSLINE_FMT_LANGUAGE
1660#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_LANGUAGE
1661#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:676
1662msgid "Change the language of the selected text"
1663msgstr "Ïðîìÿíà íà åçèêà çà èçáðàíèÿ òåêñò"
1664
1665#. MENU_STATUSLINE_FMT_COLUMNS
1666#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:678
1667msgid "Change the number of columns"
1668msgstr "Ïðîìÿíà íà áðîÿ íà êîëîíèòå"
1669
1670#. MENU_STATUSLINE_FILE_PAGESETUP
1671#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:680
1672msgid "Change the printing options"
1673msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå çà ïå÷àòàíå"
1674
1675#. MENU_STATUSLINE_FMT_FRAME
1676#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:682
1677msgid "Change the properties of the Text Box"
1678msgstr "Ïðîìÿíà íàòñðîéêèòå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
1679
1680#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_1
1681#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_2
1682#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_3
1683#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_4
1684#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_5
1685#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_6
1686#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_7
1687#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_8
1688#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_9
1689#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:692
1690msgid "Change to this suggested spelling"
1691msgstr "Çàìÿíà ñ òàçè ïðåäëîæåíà ïîïðàâêà"
1692
1693#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND
1694#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:694
1695msgid "Change your document's page background"
1696msgstr "Ïðîìÿíà ôîíîâèÿ öâÿò íà äîêóìåíòà"
1697
1698#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND_PAGE_COLOR
1699#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:696
1700msgid "Change your document's page color"
1701msgstr "Ïðîìÿíà öâåò íà ñòðàíèöèòå íà äîêóìåíòà"
1702
1703#. DLG_Styles_ModifyCharacter
1704#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:698
1705msgid "Character"
1706msgstr "Çíàê"
1707
1708#. FIELD_Numbers_CharCount
1709#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:700
1710msgid "Character Count"
1711msgstr "Áðîé çíàöè"
1712
1713#. FIELD_Numbers_NbspCount
1714#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:702
1715msgid "Character Count (w/o spaces)"
1716msgstr "Áðîé çíàöè (áåç èíòåðâàëèòå)"
1717
1718#. DLG_Styles_CharPrev
1719#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:704
1720msgid "Character Preview"
1721msgstr "Èçãëåä íà çíàöèòå"
1722
1723#. DLG_WordCount_Characters_No
1724#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:706
1725msgid "Characters (no spaces):"
1726msgstr "Çíàöè (áåç èíòåðâàëèòå)"
1727
1728#. DLG_WordCount_Characters_Sp
1729#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:708
1730msgid "Characters (with spaces):"
1731msgstr "Çíàöè (âêë. èíòåðâàëèòå)"
1732
1733#. MENU_LABEL_TOOLS_SPELL
1734#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:710
1735msgid "Check &Spelling"
1736msgstr "&Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
1737
1738#. DLG_Options_Label_GrammarCheck
1739#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:712
1740msgid "Check &grammar as you type"
1741msgstr "Ïðîâåðêà íà &ãðàìàòèêàòà ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
1742
1743#. MENU_LABEL_HELP_CHECKVER
1744#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:714
1745msgid "Check for &Updates"
1746msgstr "Ïðîâåðêà çà &íîâà âåðñèÿ"
1747
1748#. MENU_STATUSLINE_HELP_CHECKVER
1749#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:716
1750msgid "Check online for newer versions of AbiWord"
1751msgstr "Ïðîâåðêà ïðåç ìðåæàòà çà íîâè âåðñèè íà AbiWord"
1752
1753#. DLG_Options_Label_SpellCheckAsType
1754#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:718
1755msgid "Check s&pelling as you type"
1756msgstr "Ïðîâåðêà íà &ïðàâîïèñà ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
1757
1758#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELL
1759#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:720
1760msgid "Check the document for incorrect spelling"
1761msgstr "Ïðîâåðêà íà äîêóìåíòà çà ñãðåøåí ïðàâîïèñ"
1762
1763#. DLG_NEW_Choose
1764#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:722
1765msgid "Choose"
1766msgstr "Èçáåðåòå"
1767
1768#. DLG_Options_Label_ChooseForTransparent
1769#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:724
1770msgid "Choose Screen Color"
1771msgstr "Èçáåðåòå öâÿò íà åêðàíà"
1772
1773#. DLG_Options_Label_ColorChooserLabel
1774#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:726
1775msgid "Choose screen color for AbiWord"
1776msgstr "Èçáåðåòå öâÿò íà åêðàíà çà AbiWord"
1777
1778#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SET_VIEW_LEVEL
1779#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:728
1780msgid "Choose which revision you wish to view"
1781msgstr "Èçáîð íà ðåâèçèèòå, êîèòî èñêàòå äà âèäèòå"
1782
1783#. DLG_Goto_Label_Help
1784#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:730
1785msgid ""
1786"Choose your target in the left side.\n"
1787"If you want to use the \"Go To\" button, just fill the Number Entry with the "
1788"desired number.  You can use + and - to perform relative movement.\tI.e., if "
1789"you write \"+2\" and you select \"Line\", the \"Go To\" will go 2 lines "
1790"below your current position."
1791msgstr ""
1792"Èçáåðåòå öåëòà ñè â ëÿâîòî ïîëå.\n"
1793"Àêî ïîëçâàòå áóòîíà \"Èäè\", ïîïúëíåòå â ïîëåòî òúðñåíèÿ íîìåð. Ìîæåòå äà "
1794"ïîëçâàòå + è - çà îòíîñèòåëíî ïðåìåñòâàíå. Ò.å., àêî íàïèøåòå \"+2\" è ñòå "
1795"èçáðàëè \"Ðåä\", \"Èäè\" ùå âè ïðåíåñå 2 ðåäà ñëåä òåêóùîòî âè ðàçïîëîæåíèå."
1796
1797#. MENU_LABEL_EDIT_CLEAR
1798#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:732
1799msgid "Cle&ar"
1800msgstr "È&çòðèâàíå"
1801
1802#. DLG_Tab_Button_Clear
1803#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:734
1804msgid "Clear"
1805msgstr "Èç÷èñòâàíå"
1806
1807#. DLG_Tab_Button_ClearAll
1808#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:736
1809msgid "Clear &All"
1810msgstr "Èç÷èñòâàíå íà &âñè÷êî"
1811
1812#. DLG_Background_ClearClr
1813#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:738
1814msgid "Clear Background Color"
1815msgstr "Èç÷èñòâàíå öâåòà íà ôîíà"
1816
1817#. DLG_Background_ClearHighlight
1818#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:740
1819msgid "Clear Highlight Color"
1820msgstr "Èç÷èñòâàíå öâåòà çà ìàðêèðàíå"
1821
1822#. MSG_QueryExit
1823#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:742
1824msgid "Close all windows and exit?"
1825msgstr "Äà çàòâîðÿ âñè÷êî è èçëÿçà?"
1826
1827#. MENU_STATUSLINE_FILE_EXIT
1828#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:744
1829msgid "Close all windows in the application and exit"
1830msgstr "Çàòâàðÿíå íà âñè÷êè ïðîçîðöè è èçõîä"
1831
1832#. MENU_STATUSLINE_FILE_CLOSE
1833#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:746
1834msgid "Close the document"
1835msgstr "Çàòâàðÿíå íà äîêóìåíòà"
1836
1837#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_COLUMN
1838#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:748
1839msgid "Co&lumn"
1840msgstr "Êî&ëîíà"
1841
1842#. DLG_FormatFrame_Color
1843#. DLG_FormatTable_Color
1844#. DLG_UFS_ColorLabel
1845#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:751 po/tmp/xap_String_Id.h.h:177
1846msgid "Color:"
1847msgstr "Öâÿò:"
1848
1849#. DLG_FormatTable_Apply_To_Column
1850#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:753
1851msgid "Column"
1852msgstr "Êîëîíà"
1853
1854#. ColumnGapStatus
1855#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:755
1856#, c-format
1857msgid "Column Gap [%s]"
1858msgstr "Ðàçñòîÿíèå ìåæäó êîëîíèòå (%s)"
1859
1860#. ColumnStatus
1861#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:757
1862#, c-format
1863msgid "Column [%d]"
1864msgstr "Êîëîíà [%d]"
1865
1866#. DLG_Column_ColumnTitle
1867#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:759
1868msgid "Columns"
1869msgstr "Êîëîíè"
1870
1871#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_COLUMNS_BEFORE
1872#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:761
1873msgid "Columns &Left"
1874msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíè &îòëÿâî"
1875
1876#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_COLUMNS_AFTER
1877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:763
1878msgid "Columns &Right"
1879msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíè îò&äÿñíî"
1880
1881#. DLG_ListRevisions_Column3Label
1882#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:765
1883msgid "Comment"
1884msgstr "Áåëåæêà"
1885
1886#. DLG_MarkRevisions_Comment2Label
1887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:767
1888msgid "Comment to be associated with the revision:"
1889msgstr "Áåëåæêà êúì ðåâèçèÿòà:"
1890
1891#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_COMPARE_DOCUMENTS
1892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:769
1893msgid "Compare active document to another document"
1894msgstr "Ñðàâíÿâàíå íà òåêóùèÿ äîêóìåíò ñ äðóã"
1895
1896#. FIELD_Application_CompileDate
1897#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:771
1898msgid "Compile Date"
1899msgstr "Äàòà íà êîìïèëèðàíå"
1900
1901#. FIELD_Application_CompileTime
1902#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:773
1903msgid "Compile Time"
1904msgstr "×àñ íà êîìïèëèðàíå"
1905
1906#. DLG_Break_Continuous
1907#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:775
1908msgid "Con&tinuous"
1909msgstr "Íà ñúùàòà ñòðàíèöà"
1910
1911#. DLG_MarkRevisions_Check1Label
1912#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:777
1913#, c-format
1914msgid "Continue previous revision (number %d)"
1915msgstr "Ïðîäúëæàâàíå íà ïðåäèøíà ðåâèçèÿ (íîìåð %d)"
1916
1917#. FIELD_Document_Contributor
1918#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:779
1919msgid "Contributor"
1920msgstr "Ñúòðóäíèê(-öè)"
1921
1922#. DLG_MetaData_CoAuthor_LBL
1923#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:781
1924msgid "Contributor(s):"
1925msgstr "Ñúòðóäíèê(-öè):"
1926
1927#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE
1928#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:783
1929msgid "Convert Selected Text to a Table"
1930msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà èçáðàíèÿ òåêñò â òàáëèöà"
1931
1932#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXT
1933#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:785
1934msgid "Convert Table to Text"
1935msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òàáëèöàòà â òåêñò"
1936
1937#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE
1938#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:787
1939msgid "Convert Text to Table"
1940msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òåêñòà â òàáëèöà"
1941
1942#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXT
1943#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:789
1944msgid "Convert from a Table to Text"
1945msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òàáëèöàòà â òåêñò"
1946
1947#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_COPY
1948#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_COPY
1949#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_COPY
1950#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:793
1951msgid "Copy"
1952msgstr "Çàïîìíÿíå"
1953
1954#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPYEMBED
1955#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:795
1956msgid "Copy Embedded Object"
1957msgstr "Êîïèðàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
1958
1959#. MENU_LABEL_EDIT_COPYIMAGE
1960#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:797
1961msgid "Copy Image"
1962msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçîáðàæåíèåòî"
1963
1964#. MENU_LABEL_EDIT_COPYEMBED
1965#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:799
1966msgid "Copy Object"
1967msgstr "Êîïèðàíå íà îáåêòà"
1968
1969#. MENU_LABEL_EDIT_COPY_FRAME
1970#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:801
1971msgid "Copy Text Box"
1972msgstr "Êîïèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
1973
1974#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY_HYPERLINK_LOCATION
1975#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:803
1976msgid "Copy hyperlink location"
1977msgstr "Êîïèðàíå àäðåñà íà ïðåïðàòêàòà"
1978
1979#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY_FRAME
1980#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:805
1981msgid "Copy the Text Box to the clipboard"
1982msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçáðàíîòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
1983
1984#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUT_FRAME
1985#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:807
1986msgid "Copy the Text Box to the clipboard then remove it"
1987msgstr "Êîïèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå è ïðåìàõâàíå îò ñòðàíèöàòà"
1988
1989#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY
1990#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:809
1991msgid "Copy the selection and put it on the Clipboard"
1992msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçáðàíîòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
1993
1994#. MSG_IE_CouldNotOpen
1995#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:811
1996#, c-format
1997msgid "Could not open file %s for writing"
1998msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí çà çàïèñ"
1999
2000#. MSG_OpenFailed
2001#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:813
2002#, c-format
2003msgid "Could not open file %s."
2004msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí."
2005
2006#. MSG_IE_CouldNotWrite
2007#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:815
2008#, c-format
2009msgid "Could not write to file %s"
2010msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí"
2011
2012#. MSG_SaveFailed
2013#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:817
2014#, c-format
2015msgid "Could not write to the file %s."
2016msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí."
2017
2018#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_WORDCOUNT
2019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:819
2020msgid "Count the number of words in the document"
2021msgstr "Ïðåáðîÿâàíå íà áðîÿ íà äóìèòå â äîêóìåíòà"
2022
2023#. FIELD_Document_Coverage
2024#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:821
2025msgid "Coverage"
2026msgstr ""
2027
2028#. DLG_MetaData_Coverage_LBL
2029#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:823
2030msgid "Coverage:"
2031msgstr ""
2032
2033#. DLG_NEW_Tab1_FAX1
2034#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:825
2035msgid "Create a fax"
2036msgstr "Ñúçäàâàíå íà ôàêñ"
2037
2038#. DLG_NEW_Tab1_WP1
2039#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:827
2040msgid "Create a new blank document"
2041msgstr "Ñúçäâàíå íà íîâ ïðàçåí äîêóìåíò"
2042
2043#. MENU_STATUSLINE_FILE_NEW
2044#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_NEW
2045#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_NEW
2046#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:831
2047msgid "Create a new document"
2048msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
2049
2050#. DLG_NEW_Create
2051#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:833
2052msgid "Create a new document from a template"
2053msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò îò øàáëîí"
2054
2055#. MENU_STATUSLINE_FILE_NEW_USING_TEMPLATE
2056#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:835
2057msgid "Create a new document using a template"
2058msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò ïî øàáëîí"
2059
2060#. DLG_NEW_StartEmpty
2061#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:837
2062msgid "Create an empty document"
2063msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí äîêóìåíò"
2064
2065#. FIELD_Document_Creator
2066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:839
2067msgid "Creator"
2068msgstr "Ñúçäàäåí îò"
2069
2070#. MENU_LABEL_EDIT_CUT
2071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:841
2072msgid "Cu&t"
2073msgstr "Èçðÿ&çâàíå"
2074
2075#. FIELD_Datetime_CurrentDate
2076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:843
2077msgid "Current Date"
2078msgstr "Òåêóùà äàòà"
2079
2080#. DLG_Lists_Current_Font
2081#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:845
2082msgid "Current Font"
2083msgstr "Òåêóù øðèôò"
2084
2085#. DLG_Lists_Current_List_Label
2086#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:847
2087msgid "Current List Label"
2088msgstr "Òåêóù åòèêåò íà ñïèñúêà"
2089
2090#. DLG_Lists_Current_List_Type
2091#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:849
2092msgid "Current List Type"
2093msgstr "Òåêóù âèä íà ñïèñúêà"
2094
2095#. MSG_EmptySelection
2096#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:851
2097msgid "Current Selection is Empty"
2098msgstr "Ïúðâî èçáåðåòå íåùî"
2099
2100#. DLG_Styles_DefCurrent
2101#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:853
2102msgid "Current Settings"
2103msgstr "Òåêóùè íàñòðîéêè"
2104
2105#. FIELD_Datetime_CurrentTime
2106#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:855
2107msgid "Current Time"
2108msgstr "Òåêóùî âðåìå"
2109
2110#. DLG_Options_Label_ViewCursorBlink
2111#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:857
2112msgid "Cursor &blink"
2113msgstr "&Ìèãàù êóðñîð"
2114
2115#. DLG_Options_Label_SpellCustomDict
2116#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:859
2117msgid "Custom Dictionary:"
2118msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ðå÷íèê:"
2119
2120#. FIELD_DateTime_Custom
2121#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:861
2122msgid "Customizable date/time"
2123msgstr "Íàñòðîéâàåìè äàòà/÷àñ"
2124
2125#. DLG_Lists_Customize
2126#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:863
2127msgid "Customized List"
2128msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñïèñúê"
2129
2130#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_CUT
2131#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_CUT
2132#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_CUT
2133#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:867
2134msgid "Cut"
2135msgstr "Èçðÿçâàíå"
2136
2137#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUTEMBED
2138#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:869
2139msgid "Cut Embedded Object"
2140msgstr "Èçðÿçâàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
2141
2142#. MENU_LABEL_EDIT_CUTIMAGE
2143#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:871
2144msgid "Cut Image"
2145msgstr "Èçðÿçâàíå íà èçîáðàæåíèåòî"
2146
2147#. MENU_LABEL_EDIT_CUTEMBED
2148#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:873
2149msgid "Cut Object"
2150msgstr "Èçðÿçâàíå íà îáåêòà"
2151
2152#. MENU_LABEL_EDIT_CUT_FRAME
2153#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:875
2154msgid "Cut Text Box"
2155msgstr "Èçðÿçâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
2156
2157#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUT
2158#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:877
2159msgid "Cut the selection and put it on the Clipboard"
2160msgstr "Èçðÿçâàíå èçáðàíîòî è ïîñòàâÿíå â ìåæäèííèÿ áóôåð"
2161
2162#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION
2163#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:879
2164msgid "D&irectional"
2165msgstr "Äâó&ïîñî÷íî ïèñàíå"
2166
2167#. DLG_Lists_Dashed_List
2168#. STYLE_DASHEDLIST
2169#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:881 po/tmp/xap_String_Id.h.h:225
2170msgid "Dashed List"
2171msgstr "Òèðåòà"
2172
2173#. FIELD_Document_Date
2174#. DLG_ListRevisions_Column2Label
2175#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:884
2176msgid "Date"
2177msgstr "Äàòà"
2178
2179#. MENU_LABEL_INSERT_DATETIME
2180#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:886
2181msgid "Date and &Time"
2182msgstr "Äàòà è &÷àñ"
2183
2184#. FIELD_Type_Datetime
2185#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:888
2186msgid "Date and Time"
2187msgstr "Äàòà è ÷àñ"
2188
2189#. FIELD_DateTime_DOY
2190#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:890
2191msgid "Day # in the year"
2192msgstr "¹ íà äåí â ãîäèíàòà"
2193
2194#. DLG_Options_Btn_Default
2195#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:892
2196msgid "De&faults"
2197msgstr "&Ïîäðàçáèðàíå"
2198
2199#. DLG_Tab_Radio_Decimal
2200#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:894
2201msgid "Decimal"
2202msgstr "Äåñåòè÷íî"
2203
2204#. TabToggleDecimalTab
2205#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:896
2206msgid "Decimal Tab"
2207msgstr "Òàáóëàöèÿ çà ÷èñëà"
2208
2209#. TOOLBAR_LABEL_UNINDENT
2210#. TOOLBAR_STATUSLINE_UNINDENT
2211#. TOOLBAR_TOOLTIP_UNINDENT
2212#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:900
2213msgid "Decrease indent"
2214msgstr "Íàìàëÿâàíå íà îòñòúïà"
2215
2216#. FIELD_DateTime_DefaultDateNoTime
2217#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:902
2218msgid "Default date (w/o time)"
2219msgstr "Äàòà ïî ïîäðàçáèðàíå (áåç ÷àñà)"
2220
2221#. FIELD_DateTime_DefaultDate
2222#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:904
2223msgid "Default date representation"
2224msgstr "Äàòà è ÷àñ ïî ïîäðàçáèðàíå"
2225
2226#. DLG_Options_Label_DefaultPageSize
2227#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:906
2228msgid "Default page size"
2229msgstr "Ðàçìåð íà ñòðàíèöàòà"
2230
2231#. DLG_Tab_Label_DefaultTS
2232#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:908
2233msgid "Default tab stops:"
2234msgstr "Ïîäðàçáèðàíå:"
2235
2236#. DLG_Options_Label_DirectionRtl
2237#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:910
2238msgid "Default to right-to-left direction of text"
2239msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îò äÿñíî íà ëÿâî"
2240
2241#. DLG_FormatTOC_LevelDefs
2242#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:912
2243msgid "Define Main Properties"
2244msgstr "Çàäàâàíå íà îñíîâíè íàñòðîéêè"
2245
2246#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLE
2247#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLE_DEFINE
2248#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:915
2249msgid "Define or apply style for the selection"
2250msgstr "Äåôèíèðàé èëè ïðèëîæè ñòèë êúì èçáðàíîòî"
2251
2252#. DLG_Styles_Delete
2253#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE
2254#. DLG_Delete
2255#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:918 po/tmp/xap_String_Id.h.h:239
2256msgid "Delete"
2257msgstr "Èçòðèâàíå"
2258
2259#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_CELLS
2260#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:920
2261msgid "Delete Cells"
2262msgstr "Èçòðèâàíå íà êëåòêè"
2263
2264#. MENU_LABEL_TABLE_DELETECOLUMN
2265#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:922
2266msgid "Delete Co&lumn"
2267msgstr "Èçòðèâàíå íà &êîëîíè"
2268
2269#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_COLUMNS
2270#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETECOLUMN
2271#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:925
2272msgid "Delete Column"
2273msgstr "Èçòðèâàíå íà êîëîíè"
2274
2275#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEEMBED
2276#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:927
2277msgid "Delete Embedded Object"
2278msgstr "Èçòðèâàíå íà âãðàäåí îáåêò"
2279
2280#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEIMAGE
2281#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:929
2282msgid "Delete Image"
2283msgstr "Èçòðèâàíå íà èçîáðàæåíèåòî"
2284
2285#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEEMBED
2286#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:931
2287msgid "Delete Object"
2288msgstr "Èçòðèâàíå íà îáåêòà"
2289
2290#. MENU_LABEL_TABLE_DELETEROW
2291#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:933
2292msgid "Delete Ro&w"
2293msgstr "Èçòðèâàíå íà &ðåäîâå"
2294
2295#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_ROWS
2296#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETEROW
2297#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:936
2298msgid "Delete Row"
2299msgstr "Èçòðèâàíå íà ðåäîâå"
2300
2301#. MENU_LABEL_TABLE_DELETETABLE
2302#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:938
2303msgid "Delete Tabl&e"
2304msgstr "Èçòðèâàíå íà &òàáëèöà"
2305
2306#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_TABLE
2307#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETETABLE
2308#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:941
2309msgid "Delete Table"
2310msgstr "Èçòðèâàíå íà òàáëèöà"
2311
2312#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEFRAME
2313#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:943
2314msgid "Delete Text Box"
2315msgstr "Èçòðèâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
2316
2317#. TOOLBAR_LABEL_DELETE_COLUMN
2318#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:945
2319msgid "Delete column"
2320msgstr "Èçòðèâàíå íà êîëîíà"
2321
2322#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DELETE_HYPERLINK
2323#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:947
2324msgid "Delete hyperlink"
2325msgstr "Èçòðèâàíå íà õèïåðâðúçêà"
2326
2327#. TOOLBAR_LABEL_DELETE_ROW
2328#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:949
2329msgid "Delete row"
2330msgstr "Èçòðèâàíå íà ðåä"
2331
2332#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CLEAR
2333#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:951
2334msgid "Delete the selection"
2335msgstr "Èçòðèâàíå íà èçáðàíîòî"
2336
2337#. TOOLBAR_STATUSLINE_DELETE_COLUMN
2338#. TOOLBAR_TOOLTIP_DELETE_COLUMN
2339#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:954
2340msgid "Delete this column from its table"
2341msgstr "Èçòðèâàíå íà òàçè êîëîíà îò òàáëèöàòà é"
2342
2343#. TOOLBAR_STATUSLINE_DELETE_ROW
2344#. TOOLBAR_TOOLTIP_DELETE_ROW
2345#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:957
2346msgid "Delete this row from its table"
2347msgstr "Èçòðèâàíå íà òîçè ðåä îò òàáëèöàòà ìó"
2348
2349#. DLG_Styles_Description
2350#. DLG_Styles_ModifyDescription
2351#. FIELD_Document_Description
2352#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:961
2353msgid "Description"
2354msgstr "Îïèñàíèå"
2355
2356#. DLG_MetaData_Description_LBL
2357#. DLG_PLUGIN_MANAGER_DESC
2358#. DLG_Image_LblDescription
2359#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:963 po/tmp/xap_String_Id.h.h:242
2360msgid "Description:"
2361msgstr "Îïèñàíèå:"
2362
2363#. DLG_Lists_Diamond_List
2364#. STYLE_DIAMONLIST
2365#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:965 po/tmp/xap_String_Id.h.h:244
2366msgid "Diamond List"
2367msgstr "Äèàìàíòè"
2368
2369#. DLG_Options_Label_SpellDictionaries
2370#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:967
2371msgid "Dictionaries"
2372msgstr "Ðå÷íèöè"
2373
2374#. DLG_HdrFtr_FooterEven
2375#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:969
2376msgid "Different footer on facing pages"
2377msgstr "Ðàçëè÷íè äîëíè êîëîíòèòóëè íà ñðåùóëåæàùè ñòðàíèöè"
2378
2379#. DLG_HdrFtr_FooterFirst
2380#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:971
2381msgid "Different footer on first page"
2382msgstr "Ðàçëè÷åí äîëåí êîëîíòèòóë íà ïúðâà ñòðàíèöà"
2383
2384#. DLG_HdrFtr_FooterLast
2385#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:973
2386msgid "Different footer on last page"
2387msgstr "Ðàçëè÷åí äîëåí êîëîíòèòóë íà ïîñëåäíà ñòðàíèöà"
2388
2389#. DLG_HdrFtr_HeaderEven
2390#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:975
2391msgid "Different header on facing pages"
2392msgstr "Ðàçëè÷íè ãîðíè êîëîíòèòóëè íà ñðåùóëåæàùè ñòðàíèöè"
2393
2394#. DLG_HdrFtr_HeaderFirst
2395#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:977
2396msgid "Different header on first page"
2397msgstr "Ðàçëè÷åí ãîðåí êîëîíòèòóë íà ïúðâà ñòðàíèöà"
2398
2399#. DLG_HdrFtr_HeaderLast
2400#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:979
2401msgid "Different header on last page"
2402msgstr "Ðàçëè÷åí ãîðåí êîëîíòèòóë íà ïîñëåäíà ñòðàíèöà"
2403
2404#. DLG_Styles_StylesLocked
2405#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:981
2406msgid "Disable all formatting commands, except styles"
2407msgstr "Èçêëþ÷âàíå íà âñè÷êè êîìàíäè çà ôîðìàòèðàíå, îñâåí ñòèëîâåòå"
2408
2409#. MENU_STATUSLINE_HELP_CREDITS
2410#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:983
2411msgid "Display Credits"
2412msgstr "Èçïèñâàíå íà áëàãîäàðíîñòè"
2413
2414#. MENU_STATUSLINE_HELP_CONTENTS
2415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:985
2416msgid "Display Help Contents"
2417msgstr "Ïîêàçâàíå ñúäúðæàíèåòî íà Ïîìîùòà"
2418
2419#. MENU_STATUSLINE_HELP_INDEX
2420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:987
2421msgid "Display Help Index"
2422msgstr "Ïîêàçâàíå íà÷àëîòî íà Ïîìîùòà"
2423
2424#. MENU_STATUSLINE_VIEW_SHOWPARA
2425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:989
2426msgid "Display non-printing characters"
2427msgstr "Ïîêàçâàíå íà íåïå÷àòàùèòå ñå ñèìâîëè"
2428
2429#. MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT
2430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:991
2431msgid "Display program information, version number, and copyright"
2432msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðîãðàìàòà, íîìåðà íà âåðñèÿòà è àâòîðñêèòå ïðàâà"
2433
2434#. DLG_FormatTOC_DispStyle
2435#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:993
2436msgid "Display style:"
2437msgstr ""
2438
2439#. DLG_Options_Prompt_IgnoreResetAll
2440#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:995
2441msgid "Do you want to reset ignored words in all the documents?"
2442msgstr ""
2443"Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ñïèñúêà ñ èãíîðèðàíèòå äóìè âúâ âñè÷êè äîêóìåíòè?"
2444
2445#. DLG_Options_Prompt_IgnoreResetCurrent
2446#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:997
2447msgid "Do you want to reset ignored words in the current document?"
2448msgstr "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ñïèñúêà ñ èãíîðèðàíèòå äóìè â òåêóùèÿ äîêóìåíò?"
2449
2450#. FIELD_Type_Document
2451#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:999
2452msgid "Document"
2453msgstr "Äîêóìåíò"
2454
2455#. DLG_MetaData_Title
2456#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1001
2457msgid "Document Properties"
2458msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
2459
2460#. DLG_Options_Label_Documents
2461#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1003
2462msgid "Documents"
2463msgstr "Äîêóìåíòè"
2464
2465#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartNone
2466#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1005
2467msgid "Don't restart"
2468msgstr ""
2469
2470#. DLG_Para_SpacingDouble
2471#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1007
2472msgid "Double"
2473msgstr "Äâîéíî"
2474
2475#. TOOLBAR_LABEL_DOUBLE_SPACE
2476#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1009
2477msgid "Double Spacing"
2478msgstr "Äâîéíî ðàçñòîÿíèå"
2479
2480#. TOOLBAR_STATUSLINE_DOUBLE_SPACE
2481#. TOOLBAR_TOOLTIP_DOUBLE_SPACE
2482#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1012
2483msgid "Double spacing"
2484msgstr "Äâîéíî ðàçñòîÿíèå"
2485
2486#. MENU_LABEL_EDIT_LATEXEQUATION
2487#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1014
2488msgid "Edit Equation"
2489msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà óðàâíåíèå"
2490
2491#. MENU_LABEL_EDIT_EDITFOOTER
2492#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_FOOTER
2493#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_FOOTER
2494#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_FOOTER
2495#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1019
2496msgid "Edit Footer"
2497msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà äîëåí êîëîíòèòóë"
2498
2499#. MENU_LABEL_EDIT_EDITHEADER
2500#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_HEADER
2501#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_HEADER
2502#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_HEADER
2503#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1024
2504msgid "Edit Header"
2505msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ãîðåí êîëîíòèòóë"
2506
2507#. MENU_STATUSLINE_EDIT_LATEXEQUATION
2508#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1026
2509msgid "Edit Latex Equation"
2510msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà Latex-óðàâíåíèå"
2511
2512#. MENU_STATUSLINE_INSERT_EDIT_HYPERLINK
2513#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1028
2514msgid "Edit hyperlink"
2515msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà õèïåðâðúçêà"
2516
2517#. MENU_STATUSLINE_VIEW_HEADFOOT
2518#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1030
2519msgid "Edit text at the top or bottom of every page"
2520msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà òåêñòà â íà÷àëîòî è êðàÿ íà âñÿêà ñòðàíèöà"
2521
2522#. MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITFOOTER
2523#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1032
2524msgid "Edit the Footer on the current page"
2525msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë íà òåêóùàòà ñòðàíèöà"
2526
2527#. MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITHEADER
2528#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1034
2529msgid "Edit the Header on the current page"
2530msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë íà òåêóùàòà ñòðàíèöà"
2531
2532#. MENU_LABEL_VIEW_LOCKSTYLES
2533#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1036
2534msgid "Enable F&ormatting Tools"
2535msgstr "Âêëþ÷âàíå íà èíñòðóìåíòèòå çà ôîð&ìàòèðàíå"
2536
2537#. DLG_Options_Label_CheckEnableSmoothScrolling
2538#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1038
2539msgid "Enable Smooth Scrolling"
2540msgstr "Âêëþ÷âàíå íà ïëàâíî ïðåëèñòâàíå"
2541
2542#. FIELD_Numbers_EndnoteAnchor
2543#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1040
2544msgid "Endnote anchor"
2545msgstr "Êîòâè÷êà íà áåëåæêàòà â êðàÿ"
2546
2547#. FIELD_Numbers_EndnoteReference
2548#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1042
2549msgid "Endnote reference"
2550msgstr "Ñúäúðæàíèå íà áåëåæêàòà â êðàÿ"
2551
2552#. DLG_FormatFootnotes_EndStyle
2553#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1044
2554msgid "Endnote style"
2555msgstr "Ñòèë íà áåëåæêèòå â êðàÿ"
2556
2557#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION
2558#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1046
2559msgid "Equation"
2560msgstr "Óðàâíåíèå"
2561
2562#. FIELD_Error
2563#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1048
2564msgid "Error calculating value!"
2565msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñëÿâàíå íà ñòîéíîñòòà!"
2566
2567#. SCRIPT_CANTRUN
2568#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1050
2569#, c-format
2570msgid "Error executing script %s"
2571msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà ñêðèïòà %s"
2572
2573#. MSG_ImportError
2574#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1052
2575#, c-format
2576msgid "Error importing file %s."
2577msgstr "Ãðåøêà ïðè âìúêâàíå íà ôàéë %s."
2578
2579#. MSG_SaveFailedExport
2580#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1054
2581#, c-format
2582msgid "Error while attempting to save %s: could not construct exporter"
2583msgstr "Ãðåøêà ïðè îïèòà çà çàïèñ íà %s: íå ìîæàõ äà îòêðèÿ èçíîñèòåë"
2584
2585#. MSG_SaveFailedName
2586#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1056
2587#, c-format
2588msgid "Error while attempting to save %s: invalid name"
2589msgstr "Ãðåøêà ïðè îïèò çà çàïèñ íà %s: íåâàëèäíî èìå"
2590
2591#. TOOLBAR_LABEL_SCRIPT_PLAY
2592#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1058
2593msgid "Ex. script"
2594msgstr "Èçïúëíåíèå íà ñêðèïò"
2595
2596#. DLG_Para_SpacingExactly
2597#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1060
2598msgid "Exactly"
2599msgstr "Åäèí äî äðóã"
2600
2601#. DLG_Latex_Example
2602#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1062
2603msgid "Example:"
2604msgstr "Ïðèìåð:"
2605
2606#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SCRIPTS
2607#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1064
2608msgid "Execute helper scripts"
2609msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà ïîìîùíè ñêðèïòîâå"
2610
2611#. TOOLBAR_STATUSLINE_SCRIPT_PLAY
2612#. TOOLBAR_TOOLTIP_SCRIPT_PLAY
2613#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1067
2614msgid "Execute script"
2615msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà ïîìîùåí ñêðèïò"
2616
2617#. DLG_ListRevisions_Label1
2618#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1069
2619msgid "Existing revisions:"
2620msgstr "Ñúùåñòâóâàùè ðåâèçèè:"
2621
2622#. TB_Extra
2623#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1071
2624msgid "Extra"
2625msgstr "Äîïúëíèòåëíî"
2626
2627#. DLG_Field_Parameters_Capital
2628#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1073
2629msgid "Extra Parameters"
2630msgstr "Äîïúëíèòåëíè ïàðàìåòðè"
2631
2632#. DLG_Options_Label_ViewExtraTB
2633#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1075
2634msgid "Extra Toolbar"
2635msgstr "Äîïúëíèòåëíà ëåíòà"
2636
2637#. DLG_Field_Parameters
2638#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1077
2639msgid "Extra parameters:"
2640msgstr "Äîïúëíèòåëíè ïàðàìåòðè:"
2641
2642#. MENU_LABEL_INSERT_FILE
2643#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1079
2644msgid "F&ile"
2645msgstr "&Ôàéë"
2646
2647#. MENU_LABEL_FORMAT
2648#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1081
2649msgid "F&ormat"
2650msgstr "&Ôîðìàòèðàíå"
2651
2652#. MENU_LABEL_VIEW_FULLSCREEN
2653#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1083
2654msgid "F&ull Screen"
2655msgstr "&Öÿë åêðàí"
2656
2657#. DLG_FR_FindLabel
2658#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1085
2659msgid "Fi&nd what:"
2660msgstr "Íà&ìåðè ñëåäíîòî:"
2661
2662#. DLG_MailMerge_Insert_No_Colon
2663#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1087
2664msgid "Field Name"
2665msgstr "Èìå íà ïîëå"
2666
2667#. DLG_MailMerge_Insert
2668#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1089
2669msgid "Field Name:"
2670msgstr "Èìå íà ïîëå:"
2671
2672#. MSG_IE_UnsupportedType
2673#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1091
2674#, c-format
2675msgid "File %s is not of a currently supported file type"
2676msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîääúðæàí â ìîìåíòà âèä"
2677
2678#. MSG_IE_FakeType
2679#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1093
2680#, c-format
2681msgid "File %s is not of the type it claims to be"
2682msgstr "Ôàéëúò %s íå å îò çàÿâåíèÿ â äîêóìåíòà âèä"
2683
2684#. MSG_IE_UnknownType
2685#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1095
2686#, c-format
2687msgid "File %s is of unknown type"
2688msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîçíàò âèä"
2689
2690#. MSG_IE_FileNotFound
2691#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1097
2692#, c-format
2693msgid "File %s not found"
2694msgstr "Ôàéëúò %s íå å íàìåðåí"
2695
2696#. FIELD_Application_Filename
2697#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1099
2698msgid "File Name"
2699msgstr "Èìå íà ôàéë"
2700
2701#. DLG_FormatTOC_FillStyle
2702#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1101
2703msgid "Fill style:"
2704msgstr "Ñòèë íà çàïúëâàíå:"
2705
2706#. DLG_FR_FindTitle
2707#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1103
2708msgid "Find"
2709msgstr "Òúðñåíå"
2710
2711#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_FIND_NEXT
2712#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1105
2713msgid "Find &next revision"
2714msgstr "&Ñëåäâàùà ðåâèçèÿ"
2715
2716#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_FIND_PREV
2717#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1107
2718msgid "Find &previous revision"
2719msgstr "&Ïðåäèøíà ðåâèçèÿ"
2720
2721#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_FIND_NEXT
2722#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1109
2723msgid "Find next visible revision in the document"
2724msgstr "Îòêðèâàíå íà ñëåäâàùàòà âèäèìà ðåâèçèÿ íà äîêóìåíòà"
2725
2726#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_FIND_PREV
2727#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1111
2728msgid "Find previous visible revision in the document"
2729msgstr "Îòêðèâàíå íà ïðåäèøíàòà âèäèìà ðåâèçèÿ íà äîêóìåíòà"
2730
2731#. MENU_STATUSLINE_EDIT_FIND
2732#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1113
2733msgid "Find the specified text"
2734msgstr "Íàìèðàíå íà óêàçàíèÿ òåêñò"
2735
2736#. FirstLineIndentStatus
2737#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1115
2738#, c-format
2739msgid "First Line Indent [%s]"
2740msgstr "Îòñòúï íà ïúðâè ðåä (%s)"
2741
2742#. DLG_Para_SpecialFirstLine
2743#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1117
2744msgid "First line"
2745msgstr "Ïúðâè ðåä"
2746
2747#. DLG_InsertTable_FixedColSize
2748#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1119
2749msgid "Fixed column size:"
2750msgstr "Óñòàíîâåí ðàçìåð íà êîëîíà:"
2751
2752#. DLG_Lists_FoldingLevel1
2753#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1121
2754msgid "Fold below level 1"
2755msgstr ""
2756
2757#. DLG_Lists_FoldingLevel2
2758#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1123
2759msgid "Fold below level 2"
2760msgstr ""
2761
2762#. DLG_Lists_FoldingLevel3
2763#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1125
2764msgid "Fold below level 3"
2765msgstr ""
2766
2767#. DLG_Lists_FoldingLevel4
2768#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1127
2769msgid "Fold below level 4"
2770msgstr ""
2771
2772#. DLG_Para_PreviewFollowParagraph
2773#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1129
2774msgid ""
2775"Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following "
2776"Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph"
2777msgstr ""
2778"Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö "
2779"Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö "
2780
2781#. DLG_Styles_ModifyFont
2782#. TOOLBAR_LABEL_FMT_FONT
2783#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_FONT
2784#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_FONT
2785#. DLG_UFS_FontTitle
2786#. DLG_UFS_FontTab
2787#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1134 po/tmp/xap_String_Id.h.h:315
2788msgid "Font"
2789msgstr "Øðèôò"
2790
2791#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_CHOOSE
2792#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1136
2793msgid "Font Choose"
2794msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
2795
2796#. TOOLBAR_LABEL_FMT_SIZE
2797#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_SIZE
2798#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_SIZE
2799#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1140
2800msgid "Font Size"
2801msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"
2802
2803#. TOOLBAR_LABEL_FMT_CHOOSE
2804#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1142
2805msgid "Font choose"
2806msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
2807
2808#. TOOLBAR_LABEL_COLOR_FORE
2809#. TOOLBAR_STATUSLINE_COLOR_FORE
2810#. TOOLBAR_TOOLTIP_COLOR_FORE
2811#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1146
2812msgid "Font color"
2813msgstr "Öâÿò íà òåêñòà"
2814
2815#. DLG_Lists_ButtonFont
2816#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1148
2817msgid "Font..."
2818msgstr "Øðèôò..."
2819
2820#. DLG_Lists_Font
2821#. DLG_UFS_FontLabel
2822#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1150 po/tmp/xap_String_Id.h.h:317
2823msgid "Font:"
2824msgstr "Øðèôò:"
2825
2826#. MENU_LABEL_INSERT_FOOTNOTE
2827#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1152
2828msgid "Foot&note"
2829msgstr "&Áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
2830
2831#. DLG_PageNumbers_Footer
2832#. MENU_LABEL_INSERT_FOOTER
2833#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1155
2834msgid "Footer"
2835msgstr "Äîëåí êîëîíòèòóë"
2836
2837#. DLG_HdrFtr_FooterFrame
2838#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1157
2839msgid "Footer Properties"
2840msgstr "Íàñòðîéêè íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë"
2841
2842#. FooterStatus
2843#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1159
2844#, c-format
2845msgid "Footer [%s]"
2846msgstr "Äîëåí êîëîíòèòóë (%s)"
2847
2848#. FIELD_Numbers_FootnoteAnchor
2849#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1161
2850msgid "Footnote anchor"
2851msgstr "Êîòâà íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
2852
2853#. FIELD_Numbers_FootnoteReference
2854#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1163
2855msgid "Footnote reference"
2856msgstr "Ïðåïðàòêà êúì áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
2857
2858#. DLG_FormatFootnotes_FootStyle
2859#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1165
2860msgid "Footnote style"
2861msgstr "Ñòèë íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
2862
2863#. MENU_LABEL_FMT_FOOTNOTES
2864#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1167
2865msgid "Footnotes and Endnotes"
2866msgstr "Áåëåæêè ïîä ëèíèÿ è â êðàÿ"
2867
2868#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
2869#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
2870#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1170
2871msgid "Force LTR direction of text"
2872msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå îòëÿâî íàäÿñíî"
2873
2874#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
2875#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
2876#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1173
2877msgid "Force RTL direction of text"
2878msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
2879
2880#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DO_LTR
2881#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1175
2882msgid "Force left-to-right direction of text"
2883msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îòëÿâî íàäÿñíî"
2884
2885#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DO_RTL
2886#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1177
2887msgid "Force right-to-left direction of text"
2888msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îòäÿñíî íàëÿâî"
2889
2890#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
2891#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1179
2892msgid "Force text LTR"
2893msgstr ""
2894
2895#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
2896#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1181
2897msgid "Force text RTL"
2898msgstr ""
2899
2900#. DLG_Styles_ModifyFormat
2901#. TB_Format
2902#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1184
2903msgid "Format"
2904msgstr "Ôîðìàòèðàíå"
2905
2906#. MENU_STATUSLINE_FMT_EMBED
2907#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1186
2908msgid "Format Embedded Object"
2909msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
2910
2911#. DLG_FormatFootnotes_Endnotes
2912#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1188
2913msgid "Format Endnotes"
2914msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå â êðàÿ"
2915
2916#. DLG_FormatFootnotes_Footnotes
2917#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1190
2918msgid "Format Footnotes"
2919msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå ïîä ëèíèÿ"
2920
2921#. DLG_FormatFootnotes_Title
2922#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1192
2923msgid "Format Footnotes and Endnotes"
2924msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå â êðàÿ è ïîä ëèíèÿ"
2925
2926#. DLG_HdrFtr_Title
2927#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1194
2928msgid "Format Header/Footers"
2929msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà êîëîíòèòóëèòå"
2930
2931#. MENU_LABEL_FMT_EMBED
2932#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1196
2933msgid "Format Object"
2934msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà îáåêòà"
2935
2936#. TOOLBAR_LABEL_FMTPAINTER
2937#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1198
2938msgid "Format Painter"
2939msgstr ""
2940
2941#. DLG_FormatTableTitle
2942#. MENU_STATUSLINE_TABLE_FORMAT
2943#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1201
2944msgid "Format Table"
2945msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òàáëèöàòà"
2946
2947#. DLG_FormatTOC_Title
2948#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1203
2949msgid "Format Table of Contents"
2950msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà ñúäúðæàíèåòî"
2951
2952#. DLG_FormatFrameTitle
2953#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1205
2954msgid "Format Text Box"
2955msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òåêñòîâî ïîëå"
2956
2957#. DLG_Options_Label_ViewFormatTB
2958#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1207
2959msgid "Format Toolbar"
2960msgstr "Èíñòðóìåíòè çà ôîðìàòèðàíå"
2961
2962#. MENU_STATUSLINE_FMT_POSIMAGE
2963#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1209
2964msgid "Format this image"
2965msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òîâà èçîáðàæåíèå"
2966
2967#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLIST
2968#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1211
2969msgid "Format your document using styles"
2970msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà äîêóìåíòà ÷ðåç ñòèëîâå"
2971
2972#. DLG_Lists_Format
2973#. DLG_DocComparison_Fmt
2974#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1213 po/tmp/xap_String_Id.h.h:323
2975msgid "Format:"
2976msgstr "Ôîðìàòèðàíå:"
2977
2978#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION_FILE
2979#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1215
2980msgid "From File"
2981msgstr "Îò ôàéë"
2982
2983#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION_LATEX
2984#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1217
2985msgid "From LaTeX"
2986msgstr "Îò LaTeX"
2987
2988#. TOOLBAR_LABEL_VIEW_FULL_SCREEN
2989#. TOOLBAR_STATUSLINE_VIEW_FULL_SCREEN
2990#. TOOLBAR_TOOLTIP_VIEW_FULL_SCREEN
2991#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1221
2992msgid "Full Screen"
2993msgstr "Öÿë åêðàí"
2994
2995#. DLG_FormatTOC_General
2996#. DLG_Options_Label_General
2997#. DLG_MetaData_TAB_General
2998#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1225
2999msgid "General"
3000msgstr "Îáùè íàñòðîéêè"
3001
3002#. DLG_Goto_Btn_Goto
3003#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1227
3004msgid "Go To"
3005msgstr "Áúðç ïðåõîä"
3006
3007#. DLG_Goto_Label_What
3008#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1229
3009msgid "Go To &What:"
3010msgstr "Áúðç ïðåõîä &êúì:"
3011
3012#. DLG_Goto_Title
3013#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1231
3014msgid "Go to..."
3015msgstr "Áúðç ïðåõîä êúì..."
3016
3017#. DLG_FormatTOC_HasLabel
3018#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1233
3019msgid "H&as label"
3020msgstr "&Èìà åòèêåò"
3021
3022#. DLG_FormatTOC_HeadingText
3023#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1235
3024msgid "H&eading text:"
3025msgstr ""
3026
3027#. DLG_Lists_Hand_List
3028#. STYLE_HANDLIST
3029#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1237 po/tmp/xap_String_Id.h.h:363
3030msgid "Hand List"
3031msgstr "Ðú÷è÷êè"
3032
3033#. DLG_Para_SpecialHanging
3034#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1239
3035msgid "Hanging"
3036msgstr "Íàâúòðå"
3037
3038#. DLG_PageNumbers_Header
3039#. MENU_LABEL_INSERT_HEADER
3040#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1242
3041msgid "Header"
3042msgstr "Ãîðåí êîëîíòèòóë"
3043
3044#. DLG_HdrFtr_HeaderFrame
3045#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1244
3046msgid "Header Properties"
3047msgstr "Íàñòðîéêè íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë"
3048
3049#. HeaderStatus
3050#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1246
3051#, c-format
3052msgid "Header [%s]"
3053msgstr "Ãîðåí êîëîíòèòóë (%s)"
3054
3055#. MENU_LABEL_FMT_HDRFTR
3056#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1248
3057msgid "Header/Footers"
3058msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà êîëîíòèòóëèòå"
3059
3060#. MSG_CHECK_PRINT_MODE
3061#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1250
3062msgid ""
3063"Headers and Footers can only be created and edited while in Print View "
3064"Mode. \n"
3065" To enter this mode choose View then Print Layout from the Menus. \n"
3066" Would you like to enter Print Layout mode right now?"
3067msgstr ""
3068"Êîëîíòèòóëè ìîãàò äà ñå ñúçäàâàò è ðåäàêòèðàò ñàìî â ðåæèì Èçãëåä çà "
3069"ïå÷àò. \n"
3070" Çà äà ãî âêëþ÷èòå, èçáåðåòå Èçãëåä, ïîñëå Èçãëåä çà ïå÷àò îò ìåíþòî. \n"
3071" Èñêàòå ëè äà áúäå âêëþ÷åí ðåæèìúò Èçãëåä çà ïå÷àò ñåãà?"
3072
3073#. DLG_Stylist_HeadingStyles
3074#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1252
3075msgid "Heading Styles"
3076msgstr "Ñòèëîâå çà çàãëàâèÿ"
3077
3078#. DLG_FormatTOC_HeadingStyle
3079#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1254
3080msgid "Heading style:"
3081msgstr "Ñòèë íà çàãëàâèå:"
3082
3083#. DLG_Lists_Heart_List
3084#. STYLE_HEARTLIST
3085#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1256 po/tmp/xap_String_Id.h.h:379
3086msgid "Heart List"
3087msgstr "Ñúðöà"
3088
3089#. DLG_Lists_Hebrew_List
3090#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1258
3091msgid "Hebrew List"
3092msgstr "Åâðåéñêè ëèñò"
3093
3094#. TOOLBAR_LABEL_HELP
3095#. TOOLBAR_STATUSLINE_HELP
3096#. TOOLBAR_TOOLTIP_HELP
3097#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1262
3098msgid "Help"
3099msgstr "Ïîìîù"
3100
3101#. MENU_LABEL_HELP_CONTENTS
3102#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1264
3103msgid "Help &Contents"
3104msgstr "&Ðúêîâîäñòâî"
3105
3106#. MENU_LABEL_HELP_INDEX
3107#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1266
3108msgid "Help &Introduction"
3109msgstr "&Âúâåäåíèå"
3110
3111#. DLG_Options_Label_Hide
3112#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1268
3113msgid "Hide"
3114msgstr "Ñêðèâàíå"
3115
3116#. DLG_Options_Label_SpellHideErrors
3117#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1270
3118msgid "Hide &spelling errors in the document"
3119msgstr "&Ñêðèé ïðàâîïèñíèòå ãðåøêè â äîêóìåíòà"
3120
3121#. DLG_Lists_FoldingLevelexp
3122#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1272
3123msgid "Hide text below List Levels"
3124msgstr ""
3125
3126#. TOOLBAR_LABEL_COLOR_BACK
3127#. TOOLBAR_STATUSLINE_COLOR_BACK
3128#. TOOLBAR_TOOLTIP_COLOR_BACK
3129#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1276
3130msgid "Highlight"
3131msgstr "Îñâåòÿâàíå"
3132
3133#. DLG_Spell_IgnoreAll
3134#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1278
3135msgid "I&gnore All"
3136msgstr "&Ïðîïóñêàíå íà âñè÷êè"
3137
3138#. DLG_FormatTOC_Indent
3139#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1280
3140msgid "I&ndent:"
3141msgstr "&Îòñòúï:"
3142
3143#. InsertModeFieldINS
3144#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1282
3145msgid "INS"
3146msgstr "ÂÌÚÊ"
3147
3148#. DLG_Options_Label_Icons
3149#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1284
3150msgid "Icons"
3151msgstr "Êàðòèíêè"
3152
3153#. DLG_Options_Label_Ignore
3154#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1286
3155msgid "Ignore"
3156msgstr "Ïðîïóñêàíå"
3157
3158#. DLG_Options_Label_SpellIgnoreWords
3159#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1288
3160msgid "Ignore Words"
3161msgstr "Ïðåíåáðåãâàíå íà"
3162
3163#. MENU_STATUSLINE_SPELL_IGNOREALL
3164#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1290
3165msgid "Ignore all occurrences of this word in the document"
3166msgstr "Ïðîïóñêàíå íà òàçè äóìà â ïðîâåðêàòà íà öåëèÿ äîêóìåíò"
3167
3168#. DLG_Options_Label_SpellIgnoredWord
3169#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1292
3170msgid "Ignored words:"
3171msgstr "Ïðîïóñíàòè äóìè:"
3172
3173#. DLG_FormatFrame_SetImageBackground
3174#. DLG_FormatTable_SetImageBackground
3175#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1295
3176msgid "Image For Background"
3177msgstr "Èçîáðàæåíèå çà ôîí"
3178
3179#. DLG_Lists_Implies_List
3180#. STYLE_IMPLIES_LIST
3181#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1297 po/tmp/xap_String_Id.h.h:413
3182msgid "Implies List"
3183msgstr "Ïèòàíêè"
3184
3185#. MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORTSTYLES
3186#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1299
3187msgid "Import style definitions from a document"
3188msgstr "Âíàñÿíå îïðåäåëåíèÿ íà ñòèëîâåòå îò âúíøåí äîêóìåíò"
3189
3190#. DLG_Styles_LBL_InUse
3191#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1301
3192msgid "In Use"
3193msgstr "Èçïîëçâàíè"
3194
3195#. WORD_PassInvalid
3196#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1303
3197msgid "Incorrect Password"
3198msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà"
3199
3200#. TOOLBAR_LABEL_INDENT
3201#. TOOLBAR_STATUSLINE_INDENT
3202#. TOOLBAR_TOOLTIP_INDENT
3203#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1307
3204msgid "Increase indent"
3205msgstr "Óâåëè÷àâàíå íà îòñòúïà"
3206
3207#. DLG_Para_LabelIndentation
3208#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1309
3209msgid "Indentation"
3210msgstr "Îòñòúï"
3211
3212#. DLG_Para_TabLabelIndentsAndSpacing
3213#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1311
3214msgid "Indents and Spacing"
3215msgstr "Îòñòúïè è ðàçñòîÿíèÿ"
3216
3217#. DLG_ToggleCase_FirstUpperCase
3218#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1313
3219msgid "Initial Caps"
3220msgstr "Ãëàâíè áóêâè â íà÷àëîòî íà äóìèòå"
3221
3222#. DLG_FormatFootnotes_EndInitialVal
3223#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1315
3224msgid "Initial Endnote value"
3225msgstr ""
3226
3227#. DLG_FormatFootnotes_FootInitialVal
3228#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1317
3229msgid "Initial Footnote value"
3230msgstr ""
3231
3232#. DLG_Break_Insert
3233#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT
3234#. DLG_IP_Button_Label
3235#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1320 po/tmp/xap_String_Id.h.h:423
3236msgid "Insert"
3237msgstr "Âìúêâàíå"
3238
3239#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTCOLUMN
3240#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1322
3241msgid "Insert &Columns"
3242msgstr "Âìúêâàíå íà &êîëîíè"
3243
3244#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTROW
3245#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1324
3246msgid "Insert &Rows"
3247msgstr "Âìúêâàíå íà &ðåäîâå"
3248
3249#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTTABLE
3250#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1326
3251msgid "Insert &Table"
3252msgstr "Âìúêâàíå íà &òàáëèöà"
3253
3254#. DLG_InsertBookmark_Title
3255#. TOOLBAR_LABEL_FMT_BOOKMARK
3256#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1329
3257msgid "Insert Bookmark"
3258msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà"
3259
3260#. DLG_Break_BreakTitle_Capital
3261#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1331
3262msgid "Insert Break"
3263msgstr "Âìúêâàíå íà ðàçäåëèòåë"
3264
3265#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_CELLS
3266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1333
3267msgid "Insert Cells"
3268msgstr "Âìúêâàíå íà êëåòêè"
3269
3270#. MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE
3271#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1335
3272msgid "Insert Clipboard contents"
3273msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà ìåæäèííèÿ áóôåð"
3274
3275#. DLG_DateTime_DateTimeTitle
3276#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1337
3277msgid "Insert Date and Time"
3278msgstr "Âìúêâàíå íà äàòà è ÷àñ"
3279
3280#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION
3281#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1339
3282msgid "Insert Equation"
3283msgstr "Âìúêâàíå íà óðàâíåíèå"
3284
3285#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION_LATEX
3286#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1341
3287msgid "Insert Equation from a LaTeX expression"
3288msgstr "Âìúêâàíå íà óðàâíåíèå îò LaTeX-èçðàç"
3289
3290#. DLG_Field_FieldTitle_Capital
3291#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1343
3292msgid "Insert Field"
3293msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå"
3294
3295#. DLG_InsertHyperlink_Title
3296#. TOOLBAR_LABEL_FMT_HYPERLINK
3297#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1346
3298msgid "Insert Hyperlink"
3299msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà"
3300
3301#. TOOLBAR_LABEL_IMG
3302#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1348
3303msgid "Insert Image"
3304msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
3305
3306#. DLG_MailMerge_MailMergeTitle
3307#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1350
3308msgid "Insert Mail Merge Field"
3309msgstr ""
3310
3311#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION_FILE
3312#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1352
3313msgid "Insert MathML from a file"
3314msgstr "Âìúêâàíå íà MathML îò ôàéë"
3315
3316#. DLG_InsertTable_TableTitle
3317#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_TABLE
3318#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERTTABLE
3319#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1356
3320msgid "Insert Table"
3321msgstr "Âìúêâàíå íà òàáëèöà"
3322
3323#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER
3324#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1358
3325msgid "Insert Unicode direction marker into the document"
3326msgstr ""
3327
3328#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FOOTER
3329#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1360
3330msgid "Insert a Footer"
3331msgstr "Âìúêâàíå íà äîëåí êîëîíòèòóë"
3332
3333#. MENU_STATUSLINE_INSERT_HEADER
3334#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1362
3335msgid "Insert a Header"
3336msgstr "Âìúêâàíå·íà ãîðåí·êîëîíòèòóë"
3337
3338#. MENU_STATUSLINE_INSERT_TABLEOFCONTENTS
3339#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1364
3340msgid "Insert a Table of Contents based on Headings"
3341msgstr "Âìúêâàíå íà ñúäúðæàíèå, èçâëå÷åíî îò çàãëàâèÿòà"
3342
3343#. MENU_STATUSLINE_INSERT_TEXTBOX
3344#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1366
3345msgid "Insert a Text Box"
3346msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâî ïîëå"
3347
3348#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_BOOKMARK
3349#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_BOOKMARK
3350#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1369
3351msgid "Insert a bookmark into the document"
3352msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà â äîêóìåíòà"
3353
3354#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FIELD
3355#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1371
3356msgid "Insert a calculated field"
3357msgstr "Âìúêâàíå íà èç÷èñëåíî ïîëå"
3358
3359#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_COLUMNS_BEFORE
3360#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1373
3361msgid "Insert a column to the left"
3362msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíà îòëÿâî"
3363
3364#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_COLUMNS_AFTER
3365#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERTCOLUMN
3366#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1376
3367msgid "Insert a column to the right"
3368msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíà îòäÿñíî"
3369
3370#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FOOTNOTE
3371#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1378
3372msgid "Insert a footnote"
3373msgstr "Âìúêâàíå íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
3374
3375#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_HYPERLINK
3376#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_HYPERLINK
3377#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1381
3378msgid "Insert a hyperlink into the document"
3379msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà â äîêóìåíòà"
3380
3381#. MENU_STATUSLINE_INSERT_MAILMERGE
3382#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1383
3383msgid "Insert a mail merge field"
3384msgstr ""
3385
3386#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_TABLE
3387#. TOOLBAR_TOOLTIP_INSERT_TABLE
3388#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1386
3389msgid "Insert a new table into your document"
3390msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáëèöà â äîêóìåíòà"
3391
3392#. MENU_STATUSLINE_INSERT_BREAK
3393#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1388
3394msgid "Insert a page, column, or section break"
3395msgstr "Âìúêâàíå êðàé íà ñòðàíèöà, êîëîíà èëè ðàçäåë"
3396
3397#. MENU_STATUSLINE_INSERT_PICTURE
3398#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1390
3399msgid "Insert a picture"
3400msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
3401
3402#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_ROWS_BEFORE
3403#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1392
3404msgid "Insert a row above"
3405msgstr "Âìúêâàíå íà ðåä íàä òåêóùèÿ"
3406
3407#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_ROWS_AFTER
3408#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERTROW
3409#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1395
3410msgid "Insert a row below"
3411msgstr "Âìúêâàíå·íà·ðåä·ñëåä·òåêóùèÿ"
3412
3413#. MENU_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL
3414#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1397
3415msgid "Insert a symbol or other special character"
3416msgstr "Âìúêâàíå íà ñïåöèàëåí ñèìâîë"
3417
3418#. MENU_STATUSLINE_INSERT_PAGENO
3419#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1399
3420msgid "Insert an automatically-updated page number"
3421msgstr "Âìúêâàíå íà ñàìîîáíîâÿâàù ñå íîìåð íà ñòðàíèöà"
3422
3423#. MENU_STATUSLINE_INSERT_ENDNOTE
3424#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1401
3425msgid "Insert an endnote"
3426msgstr "Âìúêâàíå íà áåëåæêà â êðàÿ"
3427
3428#. MENU_STATUSLINE_INSERT_GRAPHIC
3429#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1403
3430msgid "Insert an existing picture from another file"
3431msgstr "Âìúêâàíå íà ñúùåñòâóâàùî èçîáðàæåíèå îò äðóã äîêóìåíò"
3432
3433#. TOOLBAR_STATUSLINE_IMG
3434#. TOOLBAR_TOOLTIP_IMG
3435#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1406
3436msgid "Insert an image into the document"
3437msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå â äîêóìåíòà"
3438
3439#. MENU_STATUSLINE_INSERT_BOOKMARK
3440#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1408
3441msgid "Insert bookmark"
3442msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà"
3443
3444#. DLG_Break_BreakTitle
3445#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1410
3446msgid "Insert break"
3447msgstr "Âìúêâàíå íà ðàçäåëèòåë"
3448
3449#. MENU_STATUSLINE_INSERT_CLIPART
3450#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1412
3451msgid "Insert clipart"
3452msgstr "Âìúêâàíå íà êëèï÷å"
3453
3454#. DLG_Field_FieldTitle
3455#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1414
3456msgid "Insert field"
3457msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå"
3458
3459#. MENU_STATUSLINE_INSERT_HYPERLINK
3460#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1416
3461msgid "Insert hyperlink"
3462msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà"
3463
3464#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER_LRM
3465#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1418
3466msgid "Insert left-to-right direction marker (LRM)"
3467msgstr "Âìúêâàíå íà ìàðêåð çà ïèñàíå îòëÿâî íàäÿñíî"
3468
3469#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER_RLM
3470#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1420
3471msgid "Insert right-to-left direction marker (RLM)"
3472msgstr "Âìúêâàíå íà ìàðêåð çà ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
3473
3474#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL
3475#. TOOLBAR_TOOLTIP_INSERT_SYMBOL
3476#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1423
3477msgid "Insert symbol"
3478msgstr "Âìúêâàíå íà çíàê"
3479
3480#. TOOLBAR_LABEL_INSERT_TABLE
3481#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1425
3482msgid "Insert table"
3483msgstr "Âìúêâàíå íà òàáëèöà"
3484
3485#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_SUMROWS
3486#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1427
3487msgid "Insert the Sum of a Table Column"
3488msgstr "Âìúêâàíå ñóìàòà íà ÷èñëàòà â êîëîíàòà"
3489
3490#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_SUMCOLS
3491#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1429
3492msgid "Insert the Sum of a Table Row"
3493msgstr "Âìúêâàíå íà ñóìàòà íà ðåäà îò òàáëèöàòà"
3494
3495#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FILE
3496#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1431
3497msgid "Insert the contents of another file"
3498msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà äðóã ôàéë"
3499
3500#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DATETIME
3501#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1433
3502msgid "Insert the date and/or time"
3503msgstr "Âìúêâàíå íà äàòà è/èëè ÷àñ"
3504
3505#. MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE_SPECIAL
3506#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1435
3507msgid "Insert unformatted clipboard contents"
3508msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà ìåæäèííèÿ áóôåð íåôîðìàòèðàíî"
3509
3510#. DLG_Options_Label_ViewUnprintable
3511#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1437
3512msgid "Invisible &Layout Marks"
3513msgstr "Íåâèäèìè ñèìâîëè ïî &èçãëåäà"
3514
3515#. TOOLBAR_LABEL_FMT_ITALIC
3516#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_ITALIC
3517#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_ITALIC
3518#. DLG_UFS_StyleItalic
3519#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1441 po/tmp/xap_String_Id.h.h:453
3520msgid "Italic"
3521msgstr "Êóðñèâ"
3522
3523#. MENU_STATUSLINE_INSERT_GOTO_HYPERLINK
3524#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1443
3525msgid "Jump to hyperlink"
3526msgstr "Ïðåõîä êúì õèïåðâðúçêàòà"
3527
3528#. DLG_Para_AlignJustified
3529#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1445
3530msgid "Justified"
3531msgstr "Äâóñòðàííî"
3532
3533#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_JUSTIFY
3534#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1447
3535msgid "Justify"
3536msgstr "Äâóñòðàííî"
3537
3538#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY
3539#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_JUSTIFY
3540#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1450
3541msgid "Justify paragraph"
3542msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà äâóñòðàííî"
3543
3544#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY
3545#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1452
3546msgid "Justify the paragraph"
3547msgstr "Äâóñòðàííî ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà"
3548
3549#. DLG_Para_PushKeepWithNext
3550#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1454
3551msgid "Keep with ne&xt"
3552msgstr "Ïðèëåïâàíå êúì ñëåäâàùèÿ"
3553
3554#. FIELD_PieceTable_Test
3555#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1456
3556msgid "Kevins Test"
3557msgstr "Òåñò íà Êåâèí"
3558
3559#. FIELD_Document_Keywords
3560#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1458
3561msgid "Keywords"
3562msgstr "Êëþ÷îâè äóìè"
3563
3564#. DLG_MetaData_Keywords_LBL
3565#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1460
3566msgid "Keywords:"
3567msgstr "Êëþ÷îâè äóìè:"
3568
3569#. DLG_Latex_LatexTitle
3570#. DLG_Latex_LatexEquation
3571#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1463
3572msgid "LaTeX Equation"
3573msgstr "LaTeX-óðàâíåíèå"
3574
3575#. DLG_Lists_Indent
3576#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1465
3577msgid "Label Align:"
3578msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà åòèêåòà:"
3579
3580#. DLG_FormatTOC_DetailsTop
3581#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1467
3582msgid "Label Definitions"
3583msgstr ""
3584
3585#. DLG_Styles_ModifyLanguage
3586#. DLG_Options_Label_Language
3587#. FIELD_Document_Language
3588#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1471
3589msgid "Language"
3590msgstr "Åçèê"
3591
3592#. DLG_Options_Label_LangSettings
3593#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1473
3594msgid "Language settings"
3595msgstr "Íàñòðîéêè íà åçèê"
3596
3597#. DLG_MetaData_Languages_LBL
3598#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1475
3599msgid "Language(s):"
3600msgstr "Åçèê(-öè):"
3601
3602#. DLG_Options_Label_Layout
3603#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1477
3604msgid "Layout"
3605msgstr "Èçãëåä"
3606
3607#. DLG_FormatTOC_LayoutDetails
3608#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1479
3609msgid "Layout Details"
3610msgstr ""
3611
3612#. DLG_Tab_Label_Leader
3613#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1481
3614msgid "Leader"
3615msgstr "Ëèäåð"
3616
3617#. DLG_Para_AlignLeft
3618#. DLG_Tab_Radio_Left
3619#. DLG_PageNumbers_Left
3620#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_LEFT
3621#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1486
3622msgid "Left"
3623msgstr "Îòëÿâî"
3624
3625#. LeftIndentStatus
3626#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1488
3627#, c-format
3628msgid "Left Indent [%s]"
3629msgstr "Ëÿâ îòñòúï (%s)"
3630
3631#. LeftIndentTextIndentStatus
3632#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1490
3633#, c-format
3634msgid "Left Indent [%s] First Line Indent [%s]"
3635msgstr "Ëÿâ îòñòúï (%s) Îòñòúï íà ïúðâè ðåä (%s)"
3636
3637#. LeftMarginStatus
3638#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1492
3639#, c-format
3640msgid "Left Margin [%s]"
3641msgstr "Áÿëî ïîëå îòëÿâî (%s)"
3642
3643#. TabToggleLeftTab
3644#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1494
3645msgid "Left Tab"
3646msgstr "Ëÿâà òàáóëàöèÿ"
3647
3648#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_LEFT
3649#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_LEFT
3650#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1497
3651msgid "Left alignment"
3652msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå îòëÿâî"
3653
3654#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_LEFT
3655#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1499
3656msgid "Left-align the paragraph"
3657msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà îòëÿâî"
3658
3659#. DLG_FormatTOC_Level1
3660#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1501
3661msgid "Level 1"
3662msgstr "Íèâî 1"
3663
3664#. DLG_FormatTOC_Level2
3665#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1503
3666msgid "Level 2"
3667msgstr "Íèâî 2"
3668
3669#. DLG_FormatTOC_Level3
3670#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1505
3671msgid "Level 3"
3672msgstr "Íèâî 3"
3673
3674#. DLG_FormatTOC_Level4
3675#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1507
3676msgid "Level 4"
3677msgstr "Íèâî 4"
3678
3679#. DLG_Lists_DelimiterString
3680#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1509
3681msgid "Level Delimiter:"
3682msgstr "Ðàçäåëèòåë çà íèâî:"
3683
3684#. DLG_Lists_Level
3685#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1511
3686msgid "Level:"
3687msgstr "Íèâî:"
3688
3689#. DLG_Para_LabelLineSpacing
3690#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1513
3691msgid "Li&ne spacing:"
3692msgstr "&Ðàçñòîÿíèå ìåæäó ðåäîâåòå:"
3693
3694#. DLG_Goto_Target_Line
3695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1515
3696msgid "Line"
3697msgstr "Ðåä"
3698
3699#. FIELD_Numbers_LineCount
3700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1517
3701msgid "Line Count"
3702msgstr "Áðîé ðåäîâå"
3703
3704#. MENU_STATUSLINE_FMT_TOPLINE
3705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1519
3706msgid "Line above the selection (toggle)"
3707msgstr "Ïîñòàâÿíå/ìàõàíå íà ÷åðòà íàä èçáðàíîòî"
3708
3709#. DLG_Para_TabLabelLineAndPageBreaks
3710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1521
3711msgid "Line and Page Breaks"
3712msgstr "Êðàé íà ðåä è ñòðàíèöà"
3713
3714#. MENU_STATUSLINE_FMT_BOTTOMLINE
3715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1523
3716msgid "Line below the selection (toggle)"
3717msgstr "Ïîñòàâÿíå/ìàõàíå·íà·÷åðòà ïîä èçáðàíîòî"
3718
3719#. DLG_Column_Line_Between
3720#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1525
3721msgid "Line between"
3722msgstr "Ðàçäåëåíè ñ ëèíèÿ"
3723
3724#. DLG_WordCount_Lines
3725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1527
3726msgid "Lines:"
3727msgstr "Ðåäîâå:"
3728
3729#. DLG_Styles_List
3730#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1529
3731msgid "List"
3732msgstr "Ñïèñúê"
3733
3734#. FIELD_Numbers_ListLabel
3735#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1531
3736msgid "List Label"
3737msgstr "Åòèêåò íà ñïèñúêà"
3738
3739#. DLG_Lists_PageProperties
3740#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1533
3741msgid "List Properties"
3742msgstr ""
3743
3744#. DLG_Stylist_ListStyles
3745#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1535
3746msgid "List Styles"
3747msgstr "Ñïèñúê ñúñ ñòèëîâå"
3748
3749#. DLG_Lists_Title
3750#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1537
3751msgid "Lists for "
3752msgstr "Ñïèñúöè çà "
3753
3754#. MENU_STATUSLINE_VIEW_LOCK_TB_LAYOUT
3755#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1539
3756msgid "Lock the layout of the current toolbars"
3757msgstr "Çàêëþ÷âàíå èçãëåäà íà òåêóùèòå ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
3758
3759#. DLG_Lists_Lower_Case_List
3760#. STYLE_LOWERCASELIST
3761#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1541 po/tmp/xap_String_Id.h.h:489
3762msgid "Lower Case List"
3763msgstr "Ìàëêè áóêâè"
3764
3765#. DLG_Lists_Lower_Roman_List
3766#. STYLE_LOWERROMANLIST
3767#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1543 po/tmp/xap_String_Id.h.h:491
3768msgid "Lower Roman List"
3769msgstr "Ìàëêè ðèìñêè"
3770
3771#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_MERGE_DOCUMENTS
3772#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1545
3773msgid "M&erge documents"
3774msgstr "&Ñëèâàíå íà äîêóìåíòèòå"
3775
3776#. FIELD_Application_MailMerge
3777#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_MAILMERGE
3778#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1548
3779msgid "Mail Merge"
3780msgstr ""
3781
3782#. MENU_STATUSLINE_FMT_BOLD
3783#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1550
3784msgid "Make the selection bold (toggle)"
3785msgstr "Ïî÷åðíÿâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
3786
3787#. MENU_STATUSLINE_FMT_ITALIC
3788#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1552
3789msgid "Make the selection italic (toggle)"
3790msgstr "Èçáðàíîòî - â êóðñèâ (ñìÿíà)"
3791
3792#. MENU_STATUSLINE_FMT_SUBSCRIPT
3793#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1554
3794msgid "Make the selection subscript (toggle)"
3795msgstr "Èçáðàíîòî - â äîëåí èíäåêñ (ñìÿíà)"
3796
3797#. MENU_STATUSLINE_FMT_SUPERSCRIPT
3798#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1556
3799msgid "Make the selection superscript (toggle)"
3800msgstr "Èçáðàíîòî - â ãîðåí èíäåêñ (ñìÿíà)"
3801
3802#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS
3803#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1558
3804msgid "Manage changes in document"
3805msgstr "Óïðàâëåíèå íà ïðîìåíèòå â äîêóìåíòà"
3806
3807#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_PLUGINS
3808#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1560
3809msgid "Manage plugins"
3810msgstr "Óïðàâëåíèå íà ïðèñòàâêèòå"
3811
3812#. DLG_PageSetup_Margin
3813#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1562
3814msgid "Margin"
3815msgstr "Ïîëå"
3816
3817#. DLG_MarkRevisions_Title
3818#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1564
3819msgid "Mark Revisions"
3820msgstr "Îòáåëÿçâàíå íà ðåâèçèè"
3821
3822#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MARK
3823#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1566
3824msgid "Mark changes as you type"
3825msgstr "Îòáåëÿçâàíå íà ïðîìåíèòå ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
3826
3827#. FIELD_PieceTable_MartinTest
3828#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1568
3829msgid "Martins Test"
3830msgstr "Òåñò íà Ìàðòèí"
3831
3832#. DLG_Column_Size
3833#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1570
3834msgid "Max Column size"
3835msgstr "Ìàêñ. ðàçìåð íà êîëîíà"
3836
3837#. DLG_MergeCells_Above
3838#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1572
3839msgid "Merge Above"
3840msgstr "Ñëèâàíå íàãîðå"
3841
3842#. DLG_MergeCells_Below
3843#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1574
3844msgid "Merge Below"
3845msgstr "Ñëèâàíå íàäîëó"
3846
3847#. DLG_MergeCellsTitle
3848#. DLG_MergeCells_Frame
3849#. MENU_STATUSLINE_TABLE_MERGE_CELLS
3850#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1578
3851msgid "Merge Cells"
3852msgstr "Ñëèâàíå íà êëåòêè"
3853
3854#. DLG_MergeCells_Left
3855#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1580
3856msgid "Merge Left"
3857msgstr "Ñëèâàíå íàëÿâî"
3858
3859#. DLG_MergeCells_Right
3860#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1582
3861msgid "Merge Right"
3862msgstr "Ñëèâàíå íàäÿñíî"
3863
3864#. TOOLBAR_LABEL_MERGEABOVE
3865#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1584
3866msgid "Merge above"
3867msgstr "Ñëèâàíå íàãîðå"
3868
3869#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MERGE_DOCUMENTS
3870#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1586
3871msgid "Merge another document into the active document using revision marks"
3872msgstr "Ñëèâàíå íà äðóã äîêóìåíò ñ òåêóùèÿ ïîñðåäñòâîì ðàçäåëèòåëè íà ðåâèçèè"
3873
3874#. TOOLBAR_LABEL_MERGEBELOW
3875#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1588
3876msgid "Merge below"
3877msgstr "Ñëèâàíå íàäîëó"
3878
3879#. TOOLBAR_LABEL_MERGE_CELLS
3880#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGE_CELLS
3881#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGE_CELLS
3882#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1592
3883msgid "Merge cells"
3884msgstr "Ñëèâàíå íà êëåòêè"
3885
3886#. TOOLBAR_LABEL_MERGELEFT
3887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1594
3888msgid "Merge left"
3889msgstr "Ñëèâàíå íàëÿâî"
3890
3891#. TOOLBAR_LABEL_MERGERIGHT
3892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1596
3893msgid "Merge right"
3894msgstr "Ñëèâàíå íàäÿñíî"
3895
3896#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEABOVE
3897#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGEABOVE
3898#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1599
3899msgid "Merge with cell above"
3900msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòãîðå"
3901
3902#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEBELOW
3903#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGEBELOW
3904#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1602
3905msgid "Merge with cell below"
3906msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòäîëó"
3907
3908#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGELEFT
3909#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGELEFT
3910#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1605
3911msgid "Merge with left cell"
3912msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòëÿâî"
3913
3914#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGERIGHT
3915#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGERIGHT
3916#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1608
3917msgid "Merge with right cell"
3918msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòäÿñíî"
3919
3920#. FIELD_DateTime_MilTime
3921#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1610
3922msgid "Military Time"
3923msgstr "24 ÷àñîâî âðåìå"
3924
3925#. DLG_Options_TabLabel_Misc
3926#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1612
3927msgid "Misc."
3928msgstr "Ðàçíè"
3929
3930#. DLG_Stylist_MiscStyles
3931#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1614
3932msgid "Miscellaneous Styles"
3933msgstr ""
3934
3935#. DLG_Styles_ModifyTitle
3936#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1616
3937msgid "Modify Styles"
3938msgstr "Ïðîìÿíà íà ñòèëîâå"
3939
3940#. DLG_Styles_Modify
3941#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1618
3942msgid "Modify..."
3943msgstr "Ïðîìåíÿíå..."
3944
3945#. FIELD_DateTime_MonthDayYear
3946#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1620
3947msgid "Month Day, Year"
3948msgstr "Ìåñåö Äåí, Ãîäèíà"
3949
3950#. MENU_STATUSLINE_EDIT_GOTO
3951#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1622
3952msgid "Move the insertion point to a specific location"
3953msgstr "Ïðåìåñòâàíå òî÷êàòà íà âìúêâàíå íà îïðåäåëåíî ìÿñòî"
3954
3955#. FIELD_DateTime_MthDayYear
3956#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1624
3957msgid "Mth. Day, Year"
3958msgstr "Ìåñ. Äåí, Ãîäèíà"
3959
3960#. DLG_Para_SpacingMultiple
3961#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1626
3962msgid "Multiple"
3963msgstr "Ïðåç ðåäîâå"
3964
3965#. TOOLBAR_LABEL_FILE_NEW
3966#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1628
3967msgid "New"
3968msgstr "Íîâ"
3969
3970#. DLG_NEW_Title
3971#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1630
3972msgid "New Document"
3973msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
3974
3975#. DLG_Lists_New_List_Label
3976#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1632
3977msgid "New List Label"
3978msgstr "Íîâ åòèêåò íà ñïèñúê"
3979
3980#. DLG_Lists_New_List_Type
3981#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1634
3982msgid ""
3983"New List \n"
3984"Type"
3985msgstr ""
3986"Íîâ âèä \n"
3987"ñïèñúê"
3988
3989#. DLG_Lists_Starting_Value
3990#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1636
3991msgid ""
3992"New Starting \n"
3993"Value"
3994msgstr ""
3995"Íîâà íà÷àëíà \n"
3996"ñòîéíîñò"
3997
3998#. DLG_Styles_NewTitle
3999#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1638
4000msgid "New Style"
4001msgstr "Íîâ ñòèë"
4002
4003#. DLG_Styles_New
4004#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1640
4005msgid "New..."
4006msgstr "Íîâ..."
4007
4008#. DLG_Goto_Btn_Next
4009#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1642
4010msgid "Next >>"
4011msgstr "Ñëåäâàùî >>"
4012
4013#. DLG_NEW_NoFile
4014#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1644
4015msgid "No File"
4016msgstr "Íÿìà ôàéë"
4017
4018#. DLG_Lists_FoldingLevel0
4019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1646
4020msgid "No Folding"
4021msgstr ""
4022
4023#. DLG_Styles_ErrNoStyle
4024#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1648
4025msgid ""
4026"No Style selected \n"
4027" so it cannot be modified"
4028msgstr ""
4029"Íå å èçáðàí ñòèë - \n"
4030" íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí"
4031
4032#. SCRIPT_NOSCRIPTS
4033#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1650
4034msgid "No scripts found"
4035msgstr "Íå ñà îòêðèòè ñêðèïòîâå"
4036
4037#. DLG_FormatTOC_None
4038#. DLG_Styles_DefNone
4039#. DLG_Tab_Radio_NoAlign
4040#. DLG_Lists_Type_none
4041#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1655
4042msgid "None"
4043msgstr "Áåç"
4044
4045#. TOOLBAR_LABEL_PARA_0BEFORE
4046#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1657
4047msgid "None before"
4048msgstr ""
4049
4050#. MENU_STATUSLINE_VIEW_NORMAL
4051#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1659
4052msgid "Normal View"
4053msgstr "Íîðìàëåí èçãëåä"
4054
4055#. DLG_Spell_UnknownWord
4056#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1661
4057msgid "Not in dictionary&:"
4058msgstr " ðå÷íèêà &íÿìà "
4059
4060#. DLG_Stylist_FootnoteStyles
4061#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1663
4062msgid "Note Styles"
4063msgstr ""
4064
4065#. DLG_Column_Number_Cols
4066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1665
4067msgid "Number of Columns"
4068msgstr "Áðîé êîëîíè"
4069
4070#. FIELD_Numbers_PagesCount
4071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1667
4072msgid "Number of Pages"
4073msgstr "Áðîé ñòðàíèöè"
4074
4075#. DLG_Column_Number
4076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1669
4077msgid "Number of columns"
4078msgstr "Áðîé êîëîíè"
4079
4080#. DLG_InsertTable_NumCols
4081#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1671
4082msgid "Number of columns:"
4083msgstr "Áðîé êîëîíè:"
4084
4085#. DLG_InsertTable_NumRows
4086#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1673
4087msgid "Number of rows:"
4088msgstr "Áðîé ðåäîâå:"
4089
4090#. DLG_Lists_Type_numbered
4091#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1675
4092msgid "Numbered"
4093msgstr "Íîìåðèðàí"
4094
4095#. DLG_Lists_Numbered_List
4096#. STYLE_NUMBER_LIST
4097#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1677 po/tmp/xap_String_Id.h.h:533
4098msgid "Numbered List"
4099msgstr "Àðàáñêè öèôðè"
4100
4101#. DLG_FormatFootnotes_FootnoteRestart
4102#. DLG_Styles_ModifyNumbering
4103#. TOOLBAR_LABEL_LISTS_NUMBERS
4104#. TOOLBAR_STATUSLINE_LISTS_NUMBERS
4105#. TOOLBAR_TOOLTIP_LISTS_NUMBERS
4106#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1683
4107msgid "Numbering"
4108msgstr "Íîìåðèðàíå"
4109
4110#. FIELD_Type_Numbers
4111#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1685
4112msgid "Numbers"
4113msgstr "×èñëà"
4114
4115#. InsertModeFieldOVR
4116#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1687
4117msgid "OVR"
4118msgstr "ÂÐÕÓ"
4119
4120#. DLG_Column_One
4121#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1689
4122msgid "One"
4123msgstr "Åäíà"
4124
4125#. MENU_LABEL_FILE_IMPORT
4126#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1691
4127msgid "Op&en Copy"
4128msgstr "Îò&âàðÿíå íà êîïèå"
4129
4130#. TOOLBAR_LABEL_FILE_OPEN
4131#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1693
4132msgid "Open"
4133msgstr "Îòâàðÿíå"
4134
4135#. MENU_LABEL_OPEN_TEMPLATE
4136#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1695
4137msgid "Open Template"
4138msgstr "Îòâîðè Øàáëîí"
4139
4140#. MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORT
4141#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1697
4142msgid "Open a document by making a copy"
4143msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò ñ êîïèðàíå"
4144
4145#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT
4146#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1699
4147msgid "Open a recently used document"
4148msgstr "Îòâàðÿíå íà ñêîðî èçïîëçâàí äîêóìåíò"
4149
4150#. DLG_NEW_Open
4151#. MENU_STATUSLINE_FILE_OPEN
4152#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_OPEN
4153#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_OPEN
4154#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1704
4155msgid "Open an existing document"
4156msgstr "Îòâàðÿíå íà ñúùåñòâóâàù äîêóìåíò"
4157
4158#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_NEW
4159#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1706
4160msgid "Open another window for the document"
4161msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíòà â íîâ ïðîçîðåö"
4162
4163#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_1
4164#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_2
4165#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_3
4166#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_4
4167#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_5
4168#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_6
4169#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_7
4170#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_8
4171#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_9
4172#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1716
4173msgid "Open this document"
4174msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíòà"
4175
4176#. DLG_PageSetup_Orient
4177#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1718
4178msgid "Orientation..."
4179msgstr "Ðàçïîëîæåíèå..."
4180
4181#. DLG_Options_TabLabel_Other
4182#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1720
4183msgid "Other"
4184msgstr "Äðóãî"
4185
4186#. MSG_IE_NoMemory
4187#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1722
4188#, c-format
4189msgid "Out of memory attempting to open %s"
4190msgstr "Íåäîñòèã íà ïàìåò ïðè îïèò çà îòâàðÿíå íà %s"
4191
4192#. TOOLBAR_LABEL_FMT_OVERLINE
4193#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_OVERLINE
4194#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_OVERLINE
4195#. DLG_UFS_OverlineCheck
4196#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1726 po/tmp/xap_String_Id.h.h:547
4197msgid "Overline"
4198msgstr "Íàä÷åðòàí"
4199
4200#. MENU_STATUSLINE_FMT_OVERLINE
4201#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1728
4202msgid "Overline the selection (toggle)"
4203msgstr "×åðòà íàä èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
4204
4205#. MENU_LABEL_FILE_PROPERTIES
4206#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1730
4207msgid "P&roperties"
4208msgstr "&Íàñòðîéêè"
4209
4210#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_PURGE
4211#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1732
4212msgid "P&urge revisions"
4213msgstr "Èç&÷èñòâàíå íà ðåâèçèèòå"
4214
4215#. MENU_LABEL_EDIT_PASTE_SPECIAL
4216#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1734
4217msgid "Pa&ste Unformatted"
4218msgstr "Â&ìúêâàíå íåôîðìàòèðàíî"
4219
4220#. DLG_Goto_Target_Page
4221#. DLG_PageSetup_Page
4222#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1737
4223msgid "Page"
4224msgstr "Ñòðàíèöà"
4225
4226#. DLG_Para_PushPageBreakBefore
4227#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1739
4228msgid "Page &break before"
4229msgstr "Êðàé íà &ñòðàíèöà ïðåäè "
4230
4231#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND
4232#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1741
4233msgid "Page Background"
4234msgstr "Ôîí íà ñòðàíèöàòà"
4235
4236#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND_PAGE_COLOR
4237#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1743
4238msgid "Page C&olor"
4239msgstr "&Öâÿò íà ôîíà íà ñòðàíèöàòà"
4240
4241#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND_PAGE_IMAGE
4242#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1745
4243msgid "Page Image"
4244msgstr "Ôîíîâî èçîáðàæåíèå íà ñòðàíèöàòà"
4245
4246#. MENU_LABEL_INSERT_PAGENO
4247#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1747
4248msgid "Page N&umbers"
4249msgstr "Íîìåðà íà &ñòðàíèöè"
4250
4251#. FIELD_Numbers_PageNumber
4252#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1749
4253msgid "Page Number"
4254msgstr "Íîìåð íà ñòðàíèöà"
4255
4256#. DLG_HdrFtr_PageNumberProperties
4257#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1751
4258msgid "Page Number Properties"
4259msgstr "Íàñòðîéêè íà íîìåðèðàíåòî íà ñòðàíèöèòå"
4260
4261#. DLG_PageNumbers_Title
4262#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1753
4263msgid "Page Numbers"
4264msgstr "Íîìåðà íà ñòðàíèöè"
4265
4266#. FIELD_Numbers_PageReference
4267#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1755
4268msgid "Page Reference"
4269msgstr "Ïðåïðàòêà êúì ñòðàíèöà"
4270
4271#. MENU_LABEL_FILE_PAGESETUP
4272#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1757
4273msgid "Page Set&up"
4274msgstr "&Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöà"
4275
4276#. DLG_PageSetup_Title
4277#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1759
4278msgid "Page Setup"
4279msgstr "Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöà"
4280
4281#. PageInfoField
4282#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1761
4283#, c-format
4284msgid "Page: %d/%d"
4285msgstr "Ñòðàíèöà: %d/%d"
4286
4287#. DLG_WordCount_Pages
4288#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1763
4289msgid "Pages:"
4290msgstr "Ñòðàíèöè:"
4291
4292#. DLG_Para_LabelPagination
4293#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1765
4294msgid "Pagination"
4295msgstr "Ñòðàíèðàíå"
4296
4297#. DLG_PageSetup_Paper_Size
4298#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1767
4299msgid "Paper Si&ze:"
4300msgstr "Ðàçìåð íà &õàðòèÿòà:"
4301
4302#. DLG_PageSetup_Paper
4303#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1769
4304msgid "Paper..."
4305msgstr "Õàðòèÿ..."
4306
4307#. DLG_Styles_ModifyParagraph
4308#. DLG_Para_ParaTitle
4309#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1772
4310msgid "Paragraph"
4311msgstr "Àáçàö"
4312
4313#. FIELD_Numbers_ParaCount
4314#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1774
4315msgid "Paragraph Count"
4316msgstr "Áðîé àáçàöè"
4317
4318#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DOM_DIRECTION
4319#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1776
4320msgid "Paragraph Direction"
4321msgstr "Ïîñîêà íà àáçàö"
4322
4323#. DLG_Styles_ParaPrev
4324#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1778
4325msgid "Paragraph Preview"
4326msgstr "Ïðåãëåä íà àáçàö"
4327
4328#. DLG_WordCount_Paragraphs
4329#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1780
4330msgid "Paragraphs:"
4331msgstr "Àáçàöè:"
4332
4333#. WORD_PassRequired
4334#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1782
4335msgid "Password required, this is an encrypted document"
4336msgstr "Èçèñêâà ñå ïàðîëà, òîâà å çàêîäèðàí äîêóìåíò"
4337
4338#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_PASTE
4339#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_PASTE
4340#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_PASTE
4341#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1786
4342msgid "Paste"
4343msgstr "Âìúêâàíå"
4344
4345#. DLG_MetaData_TAB_Permission
4346#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1788
4347msgid "Permissions"
4348msgstr "Ïðàâà"
4349
4350#. DLG_Goto_Target_Picture
4351#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1790
4352msgid "Picture"
4353msgstr "Èçîáðàæåíèå"
4354
4355#. FIELD_Type_PieceTable
4356#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1792
4357msgid "Piece Table"
4358msgstr "Òàáëèöà îò ÷àñòè"
4359
4360#. DLG_FormatFootnotes_EndPlaceEndDoc
4361#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1794
4362msgid "Place at end of document"
4363msgstr "Ïîñòàâÿíå â êðàÿ íà äîêóìåíòà"
4364
4365#. DLG_FormatFootnotes_EndPlaceEndSec
4366#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1796
4367msgid "Place at end of section"
4368msgstr "Ïîñòàâÿíå â êðàÿ íà ðàçäåëà"
4369
4370#. DLG_FormatFootnotes_EndPlacement
4371#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1798
4372msgid "Placement"
4373msgstr "Ðàçïîëîæåíèå"
4374
4375#. DLG_Tab_Label_Position
4376#. DLG_PageNumbers_Position_No_Colon
4377#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1801
4378msgid "Position"
4379msgstr "Ðàçïîëîæåíèå"
4380
4381#. DLG_FormatFrame_PositionTo
4382#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1803
4383msgid "Position Text Box"
4384msgstr "Ðàçïîëîæåíèå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
4385
4386#. DLG_FormatFrame_SetToColumn
4387#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1805
4388msgid "Position to Column"
4389msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî êîëîíàòà"
4390
4391#. DLG_FormatFrame_SetToPage
4392#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1807
4393msgid "Position to Page"
4394msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî ñòðàíèöàòà"
4395
4396#. DLG_FormatFrame_SetToParagraph
4397#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1809
4398msgid "Position to Paragraph"
4399msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî àáçàöà"
4400
4401#. DLG_PageNumbers_Position
4402#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1811
4403msgid "Position:"
4404msgstr "Ðàçïîëîæåíèå:"
4405
4406#. MENU_LABEL_TOOLS_OPTIONS
4407#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1813
4408msgid "Pr&eferences"
4409msgstr "&Íàñòðîéêè"
4410
4411#. DLG_Options_TabLabel_Preferences
4412#. DLG_Options_Label_Schemes
4413#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1816
4414msgid "Preference Schemes"
4415msgstr "Çàïîìíåíè íàñòðîéêè"
4416
4417#. DLG_Options_OptionsTitle
4418#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1818
4419msgid "Preferences"
4420msgstr "Íàñòðîéêè"
4421
4422#. DLG_Styles_ModifyPreview
4423#. DLG_Para_LabelPreview
4424#. DLG_Column_Preview
4425#. DLG_FormatFrame_Preview
4426#. DLG_FormatTable_Preview
4427#. DLG_Lists_Preview
4428#. DLG_PageNumbers_Preview
4429#. DLG_Zoom_PreviewFrame
4430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1826 po/tmp/xap_String_Id.h.h:577
4431msgid "Preview"
4432msgstr "Ïðåãëåä"
4433
4434#. MENU_STATUSLINE_WEB_WEBPREVIEW
4435#. MENU_STATUSLINE_WEB_SAVEASWEB
4436#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1829
4437msgid "Preview the document as a web page"
4438msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà êàòî èíòåðíåò-ñòðàíèöà"
4439
4440#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_PREVIEW
4441#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_PRINT_PREVIEW
4442#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_PRINT_PREVIEW
4443#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1833
4444msgid "Preview the document before printing"
4445msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà ïðåäè îòïå÷àòâàíå"
4446
4447#. DLG_Para_PreviewPrevParagraph
4448#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1835
4449msgid ""
4450"Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph "
4451"Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph"
4452msgstr ""
4453"Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö "
4454"Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö "
4455
4456#. TOOLBAR_LABEL_FILE_PRINT
4457#. DLG_UP_PrintTitle
4458#. DLG_UP_PrintButton
4459#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1837 po/tmp/xap_String_Id.h.h:582
4460msgid "Print"
4461msgstr "Ïå÷àò"
4462
4463#. MENU_LABEL_FILE_PRINT_DIRECTLY
4464#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1839
4465msgid "Print &directly"
4466msgstr "&Äèðåêòåí ïå÷àò"
4467
4468#. MENU_STATUSLINE_VIEW_PRINT
4469#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1841
4470msgid "Print Layout"
4471msgstr "Èçãëåä çà ïå÷àò"
4472
4473#. MENU_LABEL_FILE_PRINT_PREVIEW
4474#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1843
4475msgid "Print P&review"
4476msgstr "Ï&ðåãëåä çà ïå÷àò"
4477
4478#. TOOLBAR_LABEL_FILE_PRINT_PREVIEW
4479#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1845
4480msgid "Print Preview"
4481msgstr "Ïðåãëåä çà ïå÷àò"
4482
4483#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT
4484#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1847
4485msgid "Print all or part of the document"
4486msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà öåëèÿ äîêóìåíò èëè ÷àñò îò íåãî"
4487
4488#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_PRINT
4489#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_PRINT
4490#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1850
4491msgid "Print the document"
4492msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà äîêóìåíòà"
4493
4494#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_DIRECTLY
4495#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1852
4496msgid "Print using the internal PS driver"
4497msgstr "Èçïîëçâàíå íà âúòðåøíèÿ PS äðàéâåð"
4498
4499#. MSG_PrintingDoc
4500#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1854
4501msgid "Printing Document.."
4502msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà äîêóìåíòà..."
4503
4504#. MSG_PrintStatus
4505#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1856
4506#, c-format
4507msgid "Printing page %d of %d"
4508msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà ñòðàíèöà %d îò îáùî %d"
4509
4510#. FIELD_Document_Publisher
4511#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1858
4512msgid "Publisher"
4513msgstr "Èçäàòåë"
4514
4515#. DLG_MetaData_Publisher_LBL
4516#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1860
4517msgid "Publisher:"
4518msgstr "Èçäàòåë:"
4519
4520#. MENU_LABEL_EDIT_REPLACE
4521#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1862
4522msgid "R&eplace"
4523msgstr "&Çàìÿíà"
4524
4525#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DD_RTL
4526#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1864
4527msgid "RTL &Paragraph"
4528msgstr "&Àáçàö ñ ïîñîêà îòäÿñíî íàëÿâî"
4529
4530#. DLG_FR_ReplaceWithLabel
4531#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1866
4532msgid "Re&place with:"
4533msgstr "&Çàìÿíà ñ:"
4534
4535#. DLG_FR_ReverseFind
4536#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1868
4537msgid "Re&verse find"
4538msgstr "Òúðñåíå &íàçàä"
4539
4540#. MENU_LABEL_FILE_REVERT
4541#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1870
4542msgid "Re&vert"
4543msgstr "&Âúçñòàíîâÿâàíå"
4544
4545#. MENU_LABEL_FILE_RECENT
4546#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1872
4547msgid "Recent &Files"
4548msgstr "Ñêîðî &èçïîëçâàíè ôàéëîâå"
4549
4550#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_REDO
4551#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1874
4552msgid "Redo"
4553msgstr "Íàïðåä"
4554
4555#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REDO
4556#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REDO
4557#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1877
4558msgid "Redo editing"
4559msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ïîñëåäíàòà ðåäàêöèÿ"
4560
4561#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REDO
4562#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1879
4563msgid "Redo previously undone editing"
4564msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà îòìåíåíî ïðåäè äåéñòâèå"
4565
4566#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_MENU
4567#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM
4568#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1882
4569msgid "Reduce or enlarge the document display"
4570msgstr "Íàìàëÿâàíå/óâåëè÷àâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà"
4571
4572#. DLG_MetaData_Relation_LBL
4573#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1884
4574msgid "Relation:"
4575msgstr "Îòíîøåíèå:"
4576
4577#. DLG_Styles_RemoveButton
4578#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1886
4579msgid "Remove"
4580msgstr "Ïðåìàõâàíå"
4581
4582#. MENU_LABEL_EDIT_REMOVEFOOTER
4583#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_REMOVEFOOTER
4584#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER
4585#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REMOVEFOOTER
4586#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1891
4587msgid "Remove Footer"
4588msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë"
4589
4590#. MENU_LABEL_EDIT_REMOVEHEADER
4591#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_REMOVEHEADER
4592#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER
4593#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REMOVEHEADER
4594#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1896
4595msgid "Remove Header"
4596msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë"
4597
4598#. DLG_Styles_RemoveLab
4599#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1898
4600msgid "Remove Property from Style"
4601msgstr "Ïðåìàõâàíå ñâîéñòâî íà ñòèëà"
4602
4603#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_REMOVE
4604#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1900
4605msgid "Remove Row as Heading"
4606msgstr "Îòìÿíà íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
4607
4608#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_REMOVE
4609#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1902
4610msgid "Remove Row as the page Heading"
4611msgstr "Îòìÿíà íà ðåäà êàòî çàãëàâèå íà ñòðàíèöàòà"
4612
4613#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_PURGE
4614#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1904
4615msgid "Remove all revision information from the document"
4616msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äàííèòå çà ðåâèçèè îò äîêóìåíòà"
4617
4618#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY_PURGE
4619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1906
4620msgid "Remove full document history from the document"
4621msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èñòîðèÿòà ñ ïðîìåíèòå îò äîêóìåíòà"
4622
4623#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER
4624#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1908
4625msgid "Remove the Footer on this page from the Document"
4626msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë îò òàçè ñòðàíèöà íà äîêóìåíòà"
4627
4628#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER
4629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1910
4630msgid "Remove the Header on this page from the Document"
4631msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë îò òàçè ñòðàíèöà íà äîêóìåíòà"
4632
4633#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUTIMAGE
4634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1912
4635msgid "Remove the Image and save a copy on the clipboard"
4636msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èçîáðàæåíèåòî è çàïîìíÿíå íà êîïèå â ìåæäèííèÿ áóôåð"
4637
4638#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEIMAGE
4639#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1914
4640msgid "Remove the Image from the Document"
4641msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èçîáðàæåíèåòî îò äîêóìåíòà"
4642
4643#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEFRAME
4644#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1916
4645msgid "Remove the Text Box from the Document"
4646msgstr "Ïðåìàõâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå îò äîêóìåíòà"
4647
4648#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_REJECT_REVISION
4649#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1918
4650msgid "Remove the suggested change"
4651msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ïðåäëîæåíàòà ïðîìÿíà"
4652
4653#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT
4654#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1920
4655msgid "Repeat Row as Heading"
4656msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
4657
4658#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT
4659#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1922
4660msgid "Repeat Row as Heading on each new page"
4661msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå íà âñÿêà ñòðàíèöà"
4662
4663#. DLG_FR_ReplaceTitle
4664#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1924
4665msgid "Replace"
4666msgstr "Çàìÿíà"
4667
4668#. DLG_FR_ReplaceAllButton
4669#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1926
4670msgid "Replace &All"
4671msgstr "Çàìÿíà íà &âñè÷êè"
4672
4673#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REPLACE
4674#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1928
4675msgid "Replace the specified text with different text"
4676msgstr "Çàìÿíà íà äàäåí òåêñò ñ äðóã"
4677
4678#. MENU_LABEL_HELP_REPORT_BUG
4679#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1930
4680msgid "Report a &Bug"
4681msgstr "Äîêëàäâàíå çà &ãðåøêà"
4682
4683#. MENU_STATUSLINE_HELP_REPORT_BUG
4684#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1932
4685msgid "Report a bug and help AbiWord become a better product"
4686msgstr "Äîêëàäâàéòå çà ãðåøêà è ïîìîãíeòå AbiWord äà ñòàíå ïî-äîáúð ïðîäóêò"
4687
4688#. MENU_STATUSLINE_VIEW_DEFAULT_TB_LAYOUT
4689#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1934
4690msgid "Reset the current toolbar layout to its defaults"
4691msgstr "Âðúùàíå íà ïîäðàçáèðàùèÿ ñå èçãëåä íà òåêóùàòà ëåíòà"
4692
4693#. MENU_STATUSLINE_FMT_IMAGE
4694#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1936
4695msgid "Resize this image"
4696msgstr "Ïðîìÿíà ðàçìåðà íà èçîáðàæåíèåòî"
4697
4698#. DLG_HdrFtr_RestartNumbers
4699#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1938
4700msgid "Restart numbering at:"
4701msgstr "Ðåñòàðòèðàíå íà íîìåðàöèÿòà îò:"
4702
4703#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartPage
4704#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1940
4705msgid "Restart on each page"
4706msgstr "Îòíà÷àëî íà âñÿêà ñòðàíèöà"
4707
4708#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartSec
4709#. DLG_FormatFootnotes_EndRestartSec
4710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1943
4711msgid "Restart on each section"
4712msgstr "Ðåñòàðòèðàíå ïðè íîâ ðàçäåë"
4713
4714#. DLG_HdrFtr_RestartCheck
4715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1945
4716msgid "Restart page numbers on new sections"
4717msgstr "Ðåñòàðòèðàíå íîìåðàöèÿòà íà ñòðàíèöèòå ïðè íîâ ðàçäåë"
4718
4719#. DLG_Lists_Resume_Previous_List
4720#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1947
4721msgid "Resume Previous List"
4722msgstr "Ïðîäúëæàâàíå íà ïðåäèøíèÿ ñïèñúê"
4723
4724#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_AUTO
4725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1949
4726msgid "Retain all document changes"
4727msgstr ""
4728
4729#. MSG_RevertFile
4730#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1951
4731msgid "Revert file to last saved state?"
4732msgstr "Äà áúäå ëè âúðíàò äîêóìåíòúò â ïîñëåäíîòî çàïèñàíî ñúñòîÿíèå?"
4733
4734#. MENU_STATUSLINE_FILE_REVERT
4735#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1953
4736msgid "Revert the document to the last saved state"
4737msgstr "Âðúùàíå íà äîêóìåíòà â ïîñëåäíîòî çàïèñàíî ñúñòîÿíèå"
4738
4739#. MSG_RevertBuffer
4740#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1955
4741#, c-format
4742msgid "Revert to saved copy of %s?"
4743msgstr "Äà áúäå ëè çàðåäåíà çàïèñàíàòà âåðñèÿ íà %s?"
4744
4745#. DLG_ListRevisions_Column1Label
4746#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1957
4747msgid "Revision ID"
4748msgstr ""
4749
4750#. DLG_Para_AlignRight
4751#. DLG_Tab_Radio_Right
4752#. DLG_PageNumbers_Right
4753#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_RIGHT
4754#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1962
4755msgid "Right"
4756msgstr "Îòäÿñíî"
4757
4758#. RightIndentStatus
4759#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1964
4760#, c-format
4761msgid "Right Indent [%s]"
4762msgstr "Îòñòúï îòäÿñíî (%s)"
4763
4764#. RightMarginStatus
4765#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1966
4766#, c-format
4767msgid "Right Margin [%s]"
4768msgstr "Áÿëî ïîëå îòäÿñíî (%s)"
4769
4770#. TabToggleRightTab
4771#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1968
4772msgid "Right Tab"
4773msgstr "Äÿñíà òàáóëàöèÿ"
4774
4775#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT
4776#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_RIGHT
4777#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1971
4778msgid "Right alignment"
4779msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå îòäÿñíî"
4780
4781#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT
4782#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1973
4783msgid "Right-align the paragraph"
4784msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà îòäÿñíî"
4785
4786#. DLG_Para_DomDirection
4787#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1975
4788msgid "Right-to-left &dominant"
4789msgstr "Ïðåäèìíî ïèñàíå îò äÿñíî íà ëÿâî"
4790
4791#. FIELD_Document_Rights
4792#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1977
4793msgid "Rights"
4794msgstr "Àâòîðñêè ïðàâà"
4795
4796#. DLG_MetaData_Rights_LBL
4797#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1979
4798msgid "Rights:"
4799msgstr "Àâòîðñêè ïðàâà:"
4800
4801#. DLG_FormatTable_Apply_To_Row
4802#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1981
4803msgid "Row"
4804msgstr "Ðåä"
4805
4806#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_ROWS_BEFORE
4807#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1983
4808msgid "Rows &Above"
4809msgstr "Âìúêâàíå íà ðåäîâå &îòãîðå"
4810
4811#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_ROWS_AFTER
4812#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1985
4813msgid "Rows &Below"
4814msgstr "Âìúêâàíå íà ðåäîâå îò&äîëó"
4815
4816#. MENU_LABEL_TOOLS_SCRIPTS
4817#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1987
4818msgid "S&cripts"
4819msgstr "Ñ&êðèïòîâå"
4820
4821#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW
4822#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1989
4823msgid "S&how revisions"
4824msgstr "&Ïîêàçâàíå íà ðåâèçèèòå"
4825
4826#. MENU_LABEL_TABLE_SPLIT_CELLS
4827#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1991
4828msgid "S&plit Cells"
4829msgstr "&Ðàçäåëÿíå íà êëåòêè"
4830
4831#. DLG_Options_Btn_Save
4832#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1993
4833msgid "Sa&ve"
4834msgstr "&Çàïèñ"
4835
4836#. MENU_LABEL_FILE_EXPORT
4837#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1995
4838msgid "Sav&e Copy"
4839msgstr "Çàïèñ íà &êîïèå"
4840
4841#. TOOLBAR_LABEL_FILE_SAVE
4842#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1997
4843msgid "Save"
4844msgstr "Çàïèñ"
4845
4846#. MENU_LABEL_FILE_SAVEAS
4847#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1999
4848msgid "Save &As"
4849msgstr "Çàïèñ &êàòî"
4850
4851#. MENU_LABEL_FILE_SAVE_TEMPLATE
4852#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2001
4853msgid "Save &Template"
4854msgstr "Çàïèñ íà &øàáëîí"
4855
4856#. TOOLBAR_LABEL_FILE_SAVEAS
4857#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2003
4858msgid "Save As"
4859msgstr "Çàïèñ êàòî"
4860
4861#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPYIMAGE
4862#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2005
4863msgid "Save a copy of the image on the clipboard"
4864msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçîáðàæåíèåòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
4865
4866#. MSG_ConfirmSave
4867#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2007
4868#, c-format
4869msgid "Save changes to document %s before closing?"
4870msgstr "Äà áúäàò ëè çàïèñàíè ïðîìåíèòå â äîêóìåíòà %s ïðåäè çàòâàðÿíå?"
4871
4872#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEEMBED
4873#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2009
4874msgid "Save the Embedded Object"
4875msgstr "Çàïèñâàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
4876
4877#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVE
4878#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_SAVE
4879#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_SAVE
4880#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2013
4881msgid "Save the document"
4882msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà"
4883
4884#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVE_TEMPLATE
4885#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2015
4886msgid "Save the document as a template"
4887msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà êàòî øàáëîí"
4888
4889#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEAS
4890#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_SAVEAS
4891#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_SAVEAS
4892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2019
4893msgid "Save the document under a different name"
4894msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà ïîä äðóãî èìå"
4895
4896#. MENU_STATUSLINE_FILE_EXPORT
4897#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2021
4898msgid "Save the document without changing the current name"
4899msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà áåç ïðîìÿíà íà òåêóùîòî èìå"
4900
4901#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEIMAGE
4902#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2023
4903msgid "Save the selected image to a file"
4904msgstr "Çàïèñâàíå íà èçáðàíîòî èçîáðàæåíèå âúâ ôàéë"
4905
4906#. MENU_LABEL_FILE_SAVEEMBED
4907#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2025
4908msgid "Save to file"
4909msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë"
4910
4911#. DLG_PageSetup_Scale
4912#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2027
4913msgid "Scale..."
4914msgstr "Óâåëè÷åíèå..."
4915
4916#. MENU_STATUSLINE_HELP_SEARCH
4917#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2029
4918msgid "Search for help about..."
4919msgstr "Òúðñåíå íà ïîìîù çà..."
4920
4921#. DLG_WordCount_Update_Rate
4922#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2031
4923msgid "Seconds between updates"
4924msgstr " ñåêóíäè"
4925
4926#. FIELD_DateTime_Epoch
4927#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2033
4928msgid "Seconds since the epoch"
4929msgstr "Ñåêóíäè ñëåä åïîõàòà"
4930
4931#. DLG_Break_SectionBreaks_Capital
4932#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2035
4933msgid "Section Breaks"
4934msgstr ""
4935
4936#. DLG_Break_SectionBreaks
4937#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2037
4938msgid "Section breaks"
4939msgstr ""
4940
4941#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY
4942#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2039
4943msgid "See history of the current document"
4944msgstr "Ïîêàçâàíå èñòîðèÿòà íà òåêóùèÿ äîêóìåíò"
4945
4946#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT
4947#. DLG_Select
4948#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2041 po/tmp/xap_String_Id.h.h:632
4949msgid "Select"
4950msgstr "Èçáèðàíå"
4951
4952#. MENU_LABEL_EDIT_SELECTALL
4953#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2043
4954msgid "Select A&ll"
4955msgstr "Èçáèðàíå íà &âñè÷êî"
4956
4957#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_CELL
4958#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2045
4959msgid "Select Cell"
4960msgstr "Èçáèðàíå íà êëåòêà"
4961
4962#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_COLUMN
4963#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2047
4964msgid "Select Column"
4965msgstr "Èçáèðàíå íà êîëîíà"
4966
4967#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_CHOOSE
4968#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2049
4969msgid "Select Font"
4970msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
4971
4972#. DLG_ListRevisions_Title
4973#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2051
4974msgid "Select Revision"
4975msgstr "Èçáèðàíå íà ðåâèçèÿ"
4976
4977#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_ROW
4978#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2053
4979msgid "Select Row"
4980msgstr "Èçáèðàíå íà ðåä"
4981
4982#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_TABLE
4983#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2055
4984msgid "Select Table"
4985msgstr "Èçáèðàíå íà òàáëèöàòà"
4986
4987#. MENU_LABEL_EDIT_SELECT_FRAME
4988#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2057
4989msgid "Select Text Box"
4990msgstr "Èçáèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
4991
4992#. DLG_InsertHyperlink_Msg
4993#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2059
4994msgid "Select a target bookmark from the list."
4995msgstr "Èçáåðåòå öåëòà - îòìåòêà îò ñïèñúêà."
4996
4997#. DLG_FormatFrame_SelectImage
4998#. DLG_FormatTable_SelectImage
4999#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2062
5000msgid "Select image from File"
5001msgstr "Èçáîð íà èçîáðàæåíèå îò ôàéë"
5002
5003#. MENU_STATUSLINE_EDIT_SELECT_FRAME
5004#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2064
5005msgid "Select the Text Box"
5006msgstr "Èçáèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
5007
5008#. MENU_STATUSLINE_EDIT_SELECTALL
5009#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2066
5010msgid "Select the entire document"
5011msgstr "Èçáèðàíå íà öåëèÿ äîêóìåíò"
5012
5013#. DLG_FormatTable_Apply_To_Selection
5014#. DLG_UP_Selection
5015#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2068 po/tmp/xap_String_Id.h.h:640
5016msgid "Selection"
5017msgstr "Èçáðàíî"
5018
5019#. DLG_ToggleCase_SentenceCase
5020#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2070
5021msgid "Sentence case"
5022msgstr "Èçðå÷åíèÿ (ïúðâàòà áóêâà - ãëàâíà)"
5023
5024#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTCOMMAS
5025#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2072
5026msgid "Separate table items with commas"
5027msgstr "Îòäåëÿíå ÷àñòèòå íà òàáëèöàòà ñúñ çàïåòàè"
5028
5029#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTCOMMASTABS
5030#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2074
5031msgid "Separate table items with commas and tabs"
5032msgstr "Îòäåëÿíå ÷àñòèòå íà òàáëèöàòà ñúñ çàïåòàè è òàáóëàöèè"
5033
5034#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTTABS
5035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2076
5036msgid "Separate table items with tabs"
5037msgstr "Îòäåëÿíå ÷àñòèòå íà òàáëèöàòà ñ òàáóëàöèè"
5038
5039#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTCOMMAS
5040#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2078
5041msgid "Separate with commas"
5042msgstr "Ðàçäåëÿíå ñúñ çàïåòàè"
5043
5044#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTCOMMASTABS
5045#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2080
5046msgid "Separate with commas and tabs"
5047msgstr "Ðàçäåëÿíå ñúñ çàïåòàè è òàáóëàöèè"
5048
5049#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTTABS
5050#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2082
5051msgid "Separate with tabs"
5052msgstr "Ðàçäåëÿíå ñ òàáóëàöèè"
5053
5054#. DLG_Tab_Button_Set
5055#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2084
5056msgid "Set"
5057msgstr "Çàäàâàíå"
5058
5059#. MENU_LABEL_FMT_LANGUAGE
5060#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2086
5061msgid "Set &Language"
5062msgstr "Çàäàâàíå íà &åçèê"
5063
5064#. DLG_Lists_SetDefault
5065#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2088
5066msgid "Set Default Values"
5067msgstr "Çàäàâàíå íà ñòîéíîñòè ïî ïîäðàçáèðàíå"
5068
5069#. DLG_FormatFrame_SetImage
5070#. DLG_FormatTable_SetImage
5071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2091
5072msgid "Set Image"
5073msgstr "Çàäàâàíå íà èçîáðàæåíèå"
5074
5075#. MENU_LABEL_FMT_SETPOSIMAGE
5076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2093
5077msgid "Set Positioned Image"
5078msgstr ""
5079
5080#. DLG_FormatFrame_SetTextWrapping
5081#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2095
5082msgid "Set Text Wrapping"
5083msgstr "Çàäàâàíå íà çàãðúùàíå íà òåêñòà"
5084
5085#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND_PAGE_IMAGE
5086#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2097
5087msgid "Set an image as a background for your page"
5088msgstr "Çàäàâàíå íà èçîáðàæåíèå çà ôîí íà ñòðàíèöàòà"
5089
5090#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DD_RTL
5091#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2099
5092msgid "Set dominant direction of paragraph to RTL"
5093msgstr "Íàñòðîéêà íà òîçè àáçàö çà ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
5094
5095#. MENU_STATUSLINE_FILE_PROPERTIES
5096#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2101
5097msgid "Set meta-data properties"
5098msgstr "Çàäàâàíå íà èíôîðìàöèÿòà çà äîêóìåíòà"
5099
5100#. DLG_Tab_Label_New
5101#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2103
5102msgid "Set new Tab"
5103msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáóëàöèÿ"
5104
5105#. DLG_FormatFrame_NoImageBackground
5106#. DLG_FormatTable_NoImageBackground
5107#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2106
5108msgid "Set no image"
5109msgstr "Áåç èçîáðàæåíèå"
5110
5111#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_OPTIONS
5112#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2108
5113msgid "Set preferences"
5114msgstr "Çàäàâàíå íà íàñòðîéêèòå"
5115
5116#. MENU_STATUSLINE_FMT_TABS
5117#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2110
5118msgid "Set tab stops"
5119msgstr "Çàäàâàíå íà òàáóëàöèè"
5120
5121#. MENU_STATUSLINE_FMT_TABLEOFCONTENTS
5122#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2112
5123msgid "Set the type and styles of the Table of Contents"
5124msgstr "Çàäàâàíå âèäà è ñòèëà íà ñúäúðæàíèåòî"
5125
5126#. MENU_STATUSLINE_FMT_FOOTNOTES
5127#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2114
5128msgid "Set the types of Footnotes and Endnotes"
5129msgstr "Çàäàâàíå âèäà íà áåëåæêèòå ïîä ëèíèÿ è â êðàÿ"
5130
5131#. MENU_STATUSLINE_FMT_HDRFTR
5132#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2116
5133msgid "Set the types of Headers and Footers"
5134msgstr "Çàäàâàíå âèäà íà êîëîíòèòóëèòå"
5135
5136#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_THIS
5137#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2118
5138msgid "Set this Row as Heading"
5139msgstr "Çàäàâàíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
5140
5141#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_THIS
5142#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2120
5143msgid "Set this Row as the Heading on each page"
5144msgstr "Çàäàâàíå íà òîçè ðåä çà çàãëàâèå íà âñÿêà ñòðàíèöà"
5145
5146#. MENU_STATUSLINE_FMT_SETPOSIMAGE
5147#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2122
5148msgid "Set this image to be positioned"
5149msgstr ""
5150
5151#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELLPREFS
5152#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2124
5153msgid "Set your spelling preferences"
5154msgstr "Çàäàâàíå íàñòðîéêèòå íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
5155
5156#. MENU_STATUSLINE_FMT_DOCUMENT
5157#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2126
5158msgid "Setup your document's page properties such as page size and margins"
5159msgstr "Çàäàâàíå ñâîéñòâàòà íà äîêóìåíòà, êàòî ðàçìåð è ïîëåòà íà ëèñòà"
5160
5161#. DLG_Styles_ModifyShortCut
5162#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2128
5163msgid "Shortcut Key"
5164msgstr "Áúðç êëàâèø"
5165
5166#. DLG_Options_Label_Show
5167#. DLG_Show
5168#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2130 po/tmp/xap_String_Id.h.h:652
5169msgid "Show"
5170msgstr "Ïîêàçâàíå"
5171
5172#. MENU_LABEL_VIEW_RULER
5173#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2132
5174msgid "Show &Ruler"
5175msgstr "Ïîêàçâàíå íà &ëèíèéêà"
5176
5177#. TOOLBAR_LABEL_VIEW_SHOWPARA
5178#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2134
5179msgid "Show All"
5180msgstr "Ïîêàçâàíå íà âñè÷êè"
5181
5182#. MENU_LABEL_VIEW_SHOWPARA
5183#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2136
5184msgid "Show For&matting Marks"
5185msgstr "&Ïîêàçâàíå çíàöèòå çà ôîðìàòèðàíå"
5186
5187#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_BEFORE
5188#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2138
5189msgid "Show document &before revisions"
5190msgstr "Ïîêàçâàíå íà äîêóìåíòà &ïðåäè ðåâèçèèòå"
5191
5192#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTER
5193#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2140
5194msgid "Show document a&fter revisions"
5195msgstr "Ïîêàçâàíå íà äîêóìåíòà &ñëåä ðåâèçèèòå"
5196
5197#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTERPREV
5198#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2142
5199msgid "Show document after &previous revisions"
5200msgstr "Ïîêàçâàíå íà äîêóìåíòà ñëåä &ñêîðîøíèòå ðåâèçèè"
5201
5202#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_MORE
5203#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2144
5204msgid "Show full list of documents"
5205msgstr "Ïúëåí ñïèñúê ñ äîêóìåíòè"
5206
5207#. MENU_STATUSLINE_VIEW_RULER
5208#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2146
5209msgid "Show or hide the rulers"
5210msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå íà ëèíèéêèòå"
5211
5212#. MENU_STATUSLINE_VIEW_STATUSBAR
5213#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2148
5214msgid "Show or hide the status bar"
5215msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå ëåíòàòà çà ñúñòîÿíèåòî"
5216
5217#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_1
5218#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_2
5219#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_3
5220#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_4
5221#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2153
5222msgid "Show or hide the toolbar"
5223msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå íà ëåíòàòà ñ èíñòðóìåíòè"
5224
5225#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW
5226#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2155
5227msgid "Show revisions that are present in document"
5228msgstr "Ïîêàçâàíå íà íàëè÷íèòå ðåâèçèè â äîêóìåíòà"
5229
5230#. DLG_Options_Label_ShowSplash
5231#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2157
5232msgid "Show the AbiWord splash screen on application startup"
5233msgstr "Ïîêàçâàíå íà íà÷àëíèÿ åêðàí íà AbiWord ïðè çàðåæäàíå"
5234
5235#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTERPREV
5236#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2159
5237msgid "Show what the document looks like after previous revisions"
5238msgstr "Ïîêàçâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà ñëåä ñêîðîøíèòå ðåâèçèè"
5239
5240#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTER
5241#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2161
5242msgid "Show what the document looks like after revisions"
5243msgstr "Ïîêàçâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà ñëåä ðåâèçèèòå"
5244
5245#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_BEFORE
5246#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2163
5247msgid "Show what the document looks like before revisions"
5248msgstr "Ïîêàçâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà ïðåäè ðåâèçèèòå"
5249
5250#. DLG_Options_Label_ViewShowHide
5251#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2165
5252msgid "Show..."
5253msgstr "Ïîêàçâàíå..."
5254
5255#. TOOLBAR_STATUSLINE_VIEW_SHOWPARA
5256#. TOOLBAR_TOOLTIP_VIEW_SHOWPARA
5257#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2168
5258msgid "Show/hide formatting marks"
5259msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå çíàöèòå çà ôîðìàòèðàíå"
5260
5261#. TB_Simple
5262#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2170
5263msgid "Simple"
5264msgstr "Îïðîñòåíà"
5265
5266#. DLG_Options_Label_ViewSimpleTB
5267#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2172
5268msgid "Simple Toolbar"
5269msgstr "Îïðîñòåíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
5270
5271#. DLG_Para_SpacingSingle
5272#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2174
5273msgid "Single"
5274msgstr "Åäèíè÷íî"
5275
5276#. TOOLBAR_LABEL_SINGLE_SPACE
5277#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2176
5278msgid "Single Spacing"
5279msgstr "Åäèíè÷íî ðàçñòîÿíèå"
5280
5281#. TOOLBAR_STATUSLINE_SINGLE_SPACE
5282#. TOOLBAR_TOOLTIP_SINGLE_SPACE
5283#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2179
5284msgid "Single spacing"
5285msgstr "Åäèíè÷íî ðàçñòîÿíèå"
5286
5287#. MENU_LABEL_TABLE_SORT
5288#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2181
5289msgid "So&rt Table"
5290msgstr "&Ïîäðåæäàíå íà òàáëèöàòà"
5291
5292#. MENU_LABEL_TABLE_SORTCOLSASCEND
5293#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2183
5294msgid "Sort Columns in Ascending Order"
5295msgstr "Ïîäðåæäàíå íà êîëîíèòå âúçõîäÿùî"
5296
5297#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTCOLSASCEND
5298#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2185
5299msgid "Sort Columns in Ascending Order based on Selected Row"
5300msgstr "Ïîäðåæäàíå íà êîëîíèòå âúçõîäÿùî îò èçáðàíèÿ ðåä"
5301
5302#. MENU_LABEL_TABLE_SORTCOLSDESCEND
5303#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2187
5304msgid "Sort Columns in Descending Order"
5305msgstr "Ïîäðåæäàíå íà êîëîíèòå íèçõîäÿùî"
5306
5307#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTCOLSDESCEND
5308#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2189
5309msgid "Sort Columns in Descending Order based on Selected Row"
5310msgstr "Ïîäðåæäàíå íà êîëîíèòå íèçõîäÿùî îò èçáðàíèÿ ðåä"
5311
5312#. MENU_LABEL_TABLE_SORTROWSASCEND
5313#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2191
5314msgid "Sort Rows in Ascending Order"
5315msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ðåäîâåòå âúçõîäÿùî"
5316
5317#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTROWSASCEND
5318#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2193
5319msgid "Sort Rows in Ascending Order based on selected Column"
5320msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ðåäîâåòå âúçõîäÿùî îò èçáðàíàòà êîëîíà"
5321
5322#. MENU_LABEL_TABLE_SORTROWSDESCEND
5323#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2195
5324msgid "Sort Rows in Descending Order"
5325msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ðåäîâåòå íèçõîäÿùî"
5326
5327#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTROWSDESCEND
5328#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2197
5329msgid "Sort Rows in Descending Order based on Selected Column"
5330msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ðåäîâåòå íèçõîäÿùî îò èçáðàíàòà êîëîíà"
5331
5332#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORT
5333#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2199
5334msgid "Sort Table"
5335msgstr "Ïîäðåæäàíå íà òàáëèöàòà"
5336
5337#. DLG_MetaData_Source_LBL
5338#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2201
5339msgid "Source:"
5340msgstr "Èçòî÷íèê:"
5341
5342#. DLG_Column_Space_After
5343#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2203
5344msgid "Space after Column"
5345msgstr "Ðàçñòîÿíèå ñëåä êîëîíà"
5346
5347#. TOOLBAR_STATUSLINE_PARA_12BEFORE
5348#. TOOLBAR_TOOLTIP_PARA_12BEFORE
5349#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2206
5350msgid "Space before: 12 pt"
5351msgstr ""
5352
5353#. TOOLBAR_STATUSLINE_PARA_0BEFORE
5354#. TOOLBAR_TOOLTIP_PARA_0BEFORE
5355#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2209
5356msgid "Space before: None"
5357msgstr ""
5358
5359#. DLG_Para_LabelSpacing
5360#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2211
5361msgid "Spacing"
5362msgstr "Ðàçñòîÿíèå"
5363
5364#. DLG_Options_SpellCheckingTitle
5365#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2213
5366msgid "Spell Checking"
5367msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
5368
5369#. TOOLBAR_LABEL_SPELLCHECK
5370#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2215
5371msgid "Spellcheck"
5372msgstr "Ïðàâîïèñ"
5373
5374#. TOOLBAR_STATUSLINE_SPELLCHECK
5375#. TOOLBAR_TOOLTIP_SPELLCHECK
5376#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2218
5377msgid "Spellcheck the document"
5378msgstr "Ïðîâåðêà íà äîêóìåíòà çà ïðàâîïèñíè ãðåøêè"
5379
5380#. DLG_Spell_SpellTitle
5381#. DLG_Options_TabLabel_Spelling
5382#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2221
5383msgid "Spelling"
5384msgstr "Ïðàâîïèñ"
5385
5386#. MENU_LABEL_TOOLS_SPELLPREFS
5387#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2223
5388msgid "Spelling &Options"
5389msgstr "Íàñòðîéêè íà &ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñ"
5390
5391#. MENU_LABEL_TABLE_SPLIT_TABLE
5392#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2225
5393msgid "Spli&t Table"
5394msgstr "Ðàç&äåëÿíå íà òàáëèöàòà"
5395
5396#. DLG_SplitCellsTitle
5397#. DLG_SplitCells_Frame
5398#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SPLIT_CELLS
5399#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2229
5400msgid "Split Cells"
5401msgstr "Ðàçäåëÿíå íà êëåòêè"
5402
5403#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SPLIT_TABLE
5404#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2231
5405msgid "Split Table"
5406msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òàáëèöàòà"
5407
5408#. TOOLBAR_LABEL_SPLIT_CELLS
5409#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2233
5410msgid "Split cells"
5411msgstr "Ðàçäåëÿíå íà &êëåòêè"
5412
5413#. DLG_SplitCells_HoriMid
5414#. DLG_SplitCells_VertMid
5415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2236
5416msgid "Split in Middle"
5417msgstr "Ðàçäåëÿíå ïî ñðåäàòà"
5418
5419#. DLG_SplitCells_Below
5420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2238
5421msgid "Split on Bottom Side"
5422msgstr ""
5423
5424#. DLG_SplitCells_Left
5425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2240
5426msgid "Split on Left Side"
5427msgstr ""
5428
5429#. DLG_SplitCells_Right
5430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2242
5431msgid "Split on Right Side"
5432msgstr ""
5433
5434#. DLG_SplitCells_Above
5435#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2244
5436msgid "Split on Top Side"
5437msgstr ""
5438
5439#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE_NOSPACES
5440#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2246
5441msgid "Split on all delimiters except spaces"
5442msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òåêñòà ïî âñè÷êè ðàçäåëèòåëè, îñâåí èíòåðâàëèòå"
5443
5444#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE_ALL
5445#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2248
5446msgid "Split on all word delimiters including spaces"
5447msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òåêñòà ïî âñè÷êè ðàçäåëèòåëè, âêëþ÷èòåëíî èíòåðâàëèòå"
5448
5449#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE_NOSPACES
5450#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2250
5451msgid "Split text at commas or tabs"
5452msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òåêñòà ïî çàïåòàè èëè òàáóëàöèè"
5453
5454#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE_ALL
5455#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2252
5456msgid "Split text at spaces, commas, or tabs"
5457msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òåêñòà ïî èíòåðâàëè, çàïåòàè èëè òàáóëàöèè"
5458
5459#. TOOLBAR_STATUSLINE_SPLIT_CELLS
5460#. TOOLBAR_TOOLTIP_SPLIT_CELLS
5461#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2255
5462msgid "Split this cell"
5463msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òàçè êëåòêà"
5464
5465#. DLG_Lists_Square_List
5466#. STYLE_SQUARELIST
5467#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2257 po/tmp/xap_String_Id.h.h:664
5468msgid "Square List"
5469msgstr "Êâàäðàòè"
5470
5471#. MENU_LABEL_FMT_STYLE
5472#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2259
5473msgid "St&yle"
5474msgstr "&Ñòèë"
5475
5476#. TB_Standard
5477#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2261
5478msgid "Standard"
5479msgstr "Ñòàíäàðòíà"
5480
5481#. DLG_Options_Label_ViewStandardTB
5482#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2263
5483msgid "Standard Toolbar"
5484msgstr "Ñòàíäàðòíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
5485
5486#. DLG_Lists_Star_List
5487#. STYLE_STARLIST
5488#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2265 po/tmp/xap_String_Id.h.h:668
5489msgid "Star List"
5490msgstr "Çâåçäè"
5491
5492#. DLG_Lists_Start
5493#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2267
5494msgid "Start At:"
5495msgstr "Çàïî÷âàíå îò:"
5496
5497#. DLG_Lists_Start_New_List
5498#. DLG_Lists_Start_New
5499#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2270
5500msgid "Start New List"
5501msgstr "Íîâ ñïèñúê"
5502
5503#. DLG_Lists_Start_Sub
5504#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2272
5505msgid "Start Sublist"
5506msgstr "Çàïî÷âàíå íà ïîä-ñïèñúê"
5507
5508#. DLG_MarkRevisions_Check2Label
5509#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2274
5510msgid "Start a new revision"
5511msgstr "Çàïî÷âàíå íà íîâà ðåâèçèÿ"
5512
5513#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_NEW_REVISION
5514#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2276
5515msgid "Start ne&w revision"
5516msgstr "Çàïî÷âàíå íà &íîâà ðåâèçèÿ"
5517
5518#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_NEW_REVISION
5519#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2278
5520msgid "Start revision distinct from the current one"
5521msgstr "Çàïî÷âàíå íà ðàçëè÷íà îò òåêóùàòà ðåâèçèÿ"
5522
5523#. DLG_WordCount_Statistics
5524#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2280
5525msgid "Statistics:"
5526msgstr "Ñòàòèñòèêà:"
5527
5528#. DLG_Lists_Stop_Current_List
5529#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2282
5530msgid "Stop Current List"
5531msgstr "Êðàé íà òåêóùèÿ ñïèñúê"
5532
5533#. MENU_LABEL_FMT_STRIKE
5534#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2284
5535msgid "Stri&ke"
5536msgstr "&Çà÷åðêíàòî"
5537
5538#. TOOLBAR_LABEL_FMT_STRIKE
5539#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_STRIKE
5540#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_STRIKE
5541#. DLG_UFS_StrikeoutCheck
5542#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2288 po/tmp/xap_String_Id.h.h:670
5543msgid "Strike"
5544msgstr ""
5545
5546#. MENU_STATUSLINE_FMT_STRIKE
5547#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2290
5548msgid "Strikeout the selection (toggle)"
5549msgstr "Çà÷åðêâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
5550
5551#. MENU_LABEL_FMT_STYLIST
5552#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2292
5553msgid "Sty&list"
5554msgstr ""
5555
5556#. TOOLBAR_LABEL_FMT_STYLE
5557#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_STYLE
5558#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_STYLE
5559#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2296
5560msgid "Style"
5561msgstr "Ñòèë"
5562
5563#. DLG_Styles_ErrNotTitle1
5564#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2298
5565msgid "Style Name - "
5566msgstr "Èìå íà ñòèëà - "
5567
5568#. DLG_Styles_ModifyName
5569#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2300
5570msgid "Style Name:"
5571msgstr "Èìå íà ñòèëà:"
5572
5573#. DLG_Styles_ModifyType
5574#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2302
5575msgid "Style Type"
5576msgstr "Âèä íà ñòèëà"
5577
5578#. DLG_Styles_ModifyFollowing
5579#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2304
5580msgid "Style for following paragraph"
5581msgstr "Ñòèë çà ñëåäâàùèÿ àáçàö"
5582
5583#. DLG_Styles_ErrBlankName
5584#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2306
5585msgid "Style name cannot be left blank"
5586msgstr "Ñòèëúò íå ìîæå äà áúäå áåç èìå"
5587
5588#. DLG_Lists_Style
5589#. DLG_UFS_StyleLabel
5590#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2308 po/tmp/xap_String_Id.h.h:672
5591msgid "Style:"
5592msgstr "Ñòèë:"
5593
5594#. DLG_Styles_StylesTitle
5595#. DLG_Stylist_Styles
5596#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2311
5597msgid "Styles"
5598msgstr "Ñòèëîâå"
5599
5600#. DLG_Stylist_Title
5601#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2313
5602msgid "Stylist"
5603msgstr ""
5604
5605#. FIELD_Document_Subject
5606#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2315
5607msgid "Subject"
5608msgstr "Îòíîñíî"
5609
5610#. DLG_MetaData_Subject_LBL
5611#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2317
5612msgid "Subject:"
5613msgstr "Îòíîñíî:"
5614
5615#. TOOLBAR_LABEL_FMT_SUBSCRIPT
5616#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_SUBSCRIPT
5617#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_SUBSCRIPT
5618#. DLG_UFS_SubScript
5619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2321 po/tmp/xap_String_Id.h.h:676
5620msgid "Subscript"
5621msgstr "Äîëåí èíäåêñ"
5622
5623#. DLG_Spell_Suggestions
5624#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2323
5625msgid "Sugg&estions:"
5626msgstr "&Ïðåäëîæåíèÿ:"
5627
5628#. DLG_Options_Label_SpellMainOnly
5629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2325
5630msgid "Suggest from &main dictionary only"
5631msgstr "Ïðåäëîæåíèÿ ñàìî îò &îñíîâíèÿ ðå÷íèê"
5632
5633#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_SUMROWS
5634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2327
5635msgid "Sum a Column"
5636msgstr "Ñóìà íà ÷èñëàòà â ðåäà"
5637
5638#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_SUMCOLS
5639#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2329
5640msgid "Sum a Row"
5641msgstr "Ñóìèðàíå íà ðåä"
5642
5643#. FIELD_Numbers_TableSumRows
5644#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2331
5645msgid "Sum a Table Column"
5646msgstr "Ñóìà íà ÷èñëàòà â êîëîíàòà"
5647
5648#. FIELD_Numbers_TableSumCols
5649#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2333
5650msgid "Sum a Table Row"
5651msgstr "Ñóìèðàíå íà ðåä îò òàáëèöàòà"
5652
5653#. DLG_MetaData_TAB_Summary
5654#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2335
5655msgid "Summary"
5656msgstr "Îáîáùåíèå"
5657
5658#. MENU_LABEL_FMT_SUPERSCRIPT
5659#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2337
5660msgid "Supe&rscript"
5661msgstr "&Ãîðåí èíäåêñ"
5662
5663#. TOOLBAR_LABEL_FMT_SUPERSCRIPT
5664#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_SUPERSCRIPT
5665#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_SUPERSCRIPT
5666#. DLG_UFS_SuperScript
5667#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2341 po/tmp/xap_String_Id.h.h:678
5668msgid "Superscript"
5669msgstr "Ãîðåí èíäåêñ"
5670
5671#. MENU_LABEL_INSERT_SYMBOL
5672#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2343
5673msgid "Sy&mbol"
5674msgstr "&Ñèìâîë"
5675
5676#. TOOLBAR_LABEL_INSERT_SYMBOL
5677#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2345
5678msgid "Symbol"
5679msgstr "Çíàê"
5680
5681#. MENU_LABEL_TABLE
5682#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2347
5683msgid "T&able"
5684msgstr "&Òàáëèöà"
5685
5686#. TabStopStatus
5687#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2349
5688#, c-format
5689msgid "Tab Stop [%s]"
5690msgstr "Òàáóëàöèÿ (%s)"
5691
5692#. DLG_Tab_Label_TabPosition
5693#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2351
5694msgid "Tab stop position:"
5695msgstr "Ðàçïîëîæåíèå íà òàáóëàöèÿòà:"
5696
5697#. DLG_Tab_Label_TabToClear
5698#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2353
5699msgid "Tab stops to be cleared:"
5700msgstr "Òàáóëàöèè çà ìàõàíå:"
5701
5702#. DLG_FormatTable_Apply_To_Table
5703#. MENU_STATUSLINE_TABLE
5704#. TB_Table
5705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2357 po/tmp/xap_String_Id.h.h:688
5706msgid "Table"
5707msgstr "Òàáëèöà"
5708
5709#. DLG_InsertTable_TableSize_Capital
5710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2359
5711msgid "Table Size"
5712msgstr "Ðàçìåðè íà òàáëèöàòà"
5713
5714#. DLG_Options_Label_ViewTableTB
5715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2361
5716msgid "Table Toolbar"
5717msgstr "Ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè çà òàáëèöè"
5718
5719#. TOC_TocHeading
5720#. MENU_LABEL_INSERT_TABLEOFCONTENTS
5721#. MENU_LABEL_FMT_TABLEOFCONTENTS
5722#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2365
5723msgid "Table of Contents"
5724msgstr "Ñúäúðæàíèå"
5725
5726#. FIELD_Numbers_TOCListLabel
5727#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2367
5728msgid "Table of Contents List Label"
5729msgstr "Ñïèñú÷åí óêàçàòåë â ñúäúðæàíèåòî"
5730
5731#. FIELD_Numbers_TOCPageNumber
5732#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2369
5733msgid "Table of Contents Page"
5734msgstr "Ñòðàíèöà ñúñ ñúäúðæàíèåòî"
5735
5736#. DLG_InsertTable_TableSize
5737#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2371
5738msgid "Table size"
5739msgstr "Ðàçìåðè íà òàáëèöàòà"
5740
5741#. DLG_Styles_ModifyTabs
5742#. DLG_Tab_TabTitle
5743#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2374
5744msgid "Tabs"
5745msgstr "Òàáóëàöèè"
5746
5747#. DLG_FormatTOC_DetailsTabPage
5748#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2376
5749msgid "Tabs and Page Numbering"
5750msgstr "Òàáóëàöèè è íîìåðèðàíå íà ñòðàíèöèòå"
5751
5752#. MENU_LABEL_FMT
5753#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2378
5754msgid "Te&xt Formatting"
5755msgstr "&Ôîðìàòèðàíå"
5756
5757#. DLG_Options_Label_Text
5758#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2380
5759msgid "Text"
5760msgstr "Òåêñò"
5761
5762#. DLG_FormatTOC_TextAfter
5763#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2382
5764msgid "Text &after:"
5765msgstr ""
5766
5767#. DLG_FormatTOC_TextBefore
5768#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2384
5769msgid "Text &before:"
5770msgstr ""
5771
5772#. DLG_Lists_Align
5773#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2386
5774msgid "Text Align:"
5775msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà òåêñòà:"
5776
5777#. MENU_LABEL_INSERT_TEXTBOX
5778#. MENU_LABEL_FMT_FRAME
5779#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2389
5780msgid "Text Box"
5781msgstr "Òåêñòîâî ïîëå"
5782
5783#. DLG_Lists_PageFolding
5784#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2391
5785msgid "Text Folding"
5786msgstr ""
5787
5788#. DLG_FormatFrame_TextWrapping
5789#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2393
5790msgid "Text Wrapping"
5791msgstr "Çàãðúùàíå íà òåêñòà"
5792
5793#. DLG_Options_Label_Both
5794#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2395
5795msgid "Text and Icon"
5796msgstr "Òåêñò è êàðòèíêè"
5797
5798#. MSG_MergeDocsNotRelated
5799#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2397
5800msgid ""
5801"The documents you are trying to merge are unrelated. AbiWord will attempt to "
5802"merge them, but the result might be meaningless."
5803msgstr ""
5804"Äîêóìåíòèòå, êîèòî îïèòâàòå äà ñìåñèòå, ñà íåñúâìåñòèìè. AbiWord·ùå îïèòà äà ãè ñìåñè, íî ðåçóëòàòúò ùå å áåçñìèñëåí."
5805
5806#. DLG_PageSetup_ErrBigMargins
5807#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2399
5808msgid "The margins selected are too large to fit on the page."
5809msgstr "Èçáðàíèòå ïîëåòà ñà ïðåêàëåíî ãîëåìè äà ñå ñúáåðàò íà ñòðàíèöàòà."
5810
5811#. DLG_Options_Prompt_YouMustRestart
5812#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2401
5813msgid ""
5814"The new user interface language will take effect the next time that you "
5815"start the application"
5816msgstr ""
5817"Íàñòðîéêàòà çà íîâèÿ åçèê ùå âëåçå â äåéñòâèå ïðè ñëåäâàùîòî çàðåæäàíå íà ïðîãðàìàòà"
5818
5819#. MSG_SpellDone
5820#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2403
5821msgid "The spelling check is complete."
5822msgstr "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà ïðèêëþ÷è."
5823
5824#. MSG_HyperlinkCrossesBoundaries
5825#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2405
5826msgid ""
5827"The text to which the hyperlink is to be attached must be within a single "
5828"paragraph."
5829msgstr ""
5830"Òåêñòúò, êúì êîéòî ñå ñëàãà õèïåðâðúçêà, òðÿáâà äà å â ðàìêèòå íà åäèí "
5831"ïàðàãðàô."
5832
5833#. FIELD_DateTime_Wkday
5834#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2407
5835msgid "The weekday"
5836msgstr "Äåíÿò îò ñåäìèöàòà"
5837
5838#. DLG_FormatTable_Thickness
5839#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2409
5840msgid "Thickness:"
5841msgstr "Äåáåëèíà:"
5842
5843#. MSG_AfterRestartNew
5844#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2411
5845msgid ""
5846"This change will only take effect when you restart AbiWord or create a new "
5847"document."
5848msgstr ""
5849"Ïðîìÿíàòà ùå ñå çàäåéñòâà ïðè ñëåäâàùîòî âëèçàíå â AbiWord èëè ñúçäàâàíå íà "
5850"íîâ äîêóìåíò."
5851
5852#. MSG_HiddenRevisions
5853#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2413
5854msgid ""
5855"This document contains revisions which are currently hidden from view. "
5856"Please see AbiWord documentation for information on working with revisions."
5857msgstr ""
5858"Òîçè äîêóìåíò ñúäúðæà ðåâèçèè, êîèòî â ìîìåíòà ñà îòáåëÿçàíè êàòî ñêðèòè.·"
5859"Îáúðíåòå ñå êúì äîêóìåíòàöèÿòà íà AbiWord·çà ïîäðîáíîñòè çà ðàáîòàòà ñ ðåâèçèè."
5860
5861#. DLG_Para_PreviewSampleFallback
5862#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2415
5863msgid ""
5864"This paragraph represents words as they might appear in your document.  To "
5865"see text from your document used in this preview, position your cursor in a "
5866"document paragraph with some text in it and open this dialog."
5867msgstr ""
5868"Òîçè àáçàö ïðåäñòàâÿ äóìèòå, êàêòî òå áèõà èçãëåæäàëè â äîêóìåíòà âè. Çà äà "
5869"âèäèòå òóê òåêñò îò äîêóìåíòà âè, ïðåìåñòåòå êóðñîðà âúðõó íåãî è òîãàâà "
5870"îòâîðåòå òîçè äèàëîãîâ ïðîçîðåö."
5871
5872#. DLG_Styles_ErrStyleNot
5873#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2417
5874msgid ""
5875"This style does not exist \n"
5876" so it cannot be modified"
5877msgstr ""
5878"Òîçè ñòèë íå ñúùåñòâóâà è\n"
5879"íå ìîæå äà áúäå ðåäàêòèðàí"
5880
5881#. DLG_Column_Three
5882#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2419
5883msgid "Three"
5884msgstr "Òðè"
5885
5886#. DLG_Lists_Tick_List
5887#. STYLE_TICKLIST
5888#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2421 po/tmp/xap_String_Id.h.h:720
5889msgid "Tick List"
5890msgstr "×àâêè"
5891
5892#. FIELD_DateTime_TimeZone
5893#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2423
5894msgid "Time Zone"
5895msgstr "×àñîâà çîíà"
5896
5897#. FIELD_Document_Title
5898#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2425
5899msgid "Title"
5900msgstr "Çàãëàâèå"
5901
5902#. DLG_ToggleCase_TitleCase
5903#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2427
5904msgid "Title Case"
5905msgstr "Äóìèòå Ñ Ãëàâíè Áóêâè"
5906
5907#. DLG_MetaData_Title_LBL
5908#. DLG_Image_LblTitle
5909#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2429 po/tmp/xap_String_Id.h.h:724
5910msgid "Title:"
5911msgstr "Çàãëàâèå:"
5912
5913#. DLG_Options_Label_Toolbars
5914#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2431
5915msgid "Toolbars"
5916msgstr "Ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
5917
5918#. TopMarginStatus
5919#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2433
5920#, c-format
5921msgid "Top Margin [%s]"
5922msgstr "Áÿëî ïîëå îòãîðå (%s)"
5923
5924#. MENU_LABEL_FMT_TOPLINE
5925#. TOOLBAR_LABEL_FMT_TOPLINE
5926#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_TOPLINE
5927#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_TOPLINE
5928#. DLG_UFS_ToplineCheck
5929#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2438 po/tmp/xap_String_Id.h.h:730
5930msgid "Topline"
5931msgstr "Ñ ëèíèÿ îòãîðå"
5932
5933#. DLG_Lists_Triangle_List
5934#. STYLE_TRIANGLELIST
5935#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2440 po/tmp/xap_String_Id.h.h:732
5936msgid "Triangle List"
5937msgstr "Òðèúãúëíèöè"
5938
5939#. DLG_Column_Two
5940#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2442
5941msgid "Two"
5942msgstr "Äâå"
5943
5944#. FIELD_Document_Type
5945#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2444
5946msgid "Type"
5947msgstr "Âèä"
5948
5949#. DLG_InsertBookmark_Msg
5950#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2446
5951msgid "Type a name for the bookmark, or select an existing from the list."
5952msgstr "Âúâåäåòå èìå çà îòìåòêàòà èëè èçáåðåòå îò ñïèñúêà."
5953
5954#. DLG_Lists_Type
5955#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2448
5956msgid "Type:"
5957msgstr "Âèä:"
5958
5959#. DLG_ToggleCase_UpperCase
5960#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2450
5961msgid "UPPERCASE"
5962msgstr "ÃËÀÂÍÈ ÁÓÊÂÈ"
5963
5964#. TOOLBAR_LABEL_FMT_UNDERLINE
5965#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_UNDERLINE
5966#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_UNDERLINE
5967#. DLG_UFS_UnderlineCheck
5968#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2454 po/tmp/xap_String_Id.h.h:752
5969msgid "Underline"
5970msgstr "Ïîä÷åðòàí"
5971
5972#. MENU_STATUSLINE_FMT_UNDERLINE
5973#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2456
5974msgid "Underline the selection (toggle)"
5975msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
5976
5977#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_UNDO
5978#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2458
5979msgid "Undo"
5980msgstr "Íàçàä"
5981
5982#. MENU_STATUSLINE_EDIT_UNDO
5983#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_UNDO
5984#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_UNDO
5985#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2462
5986msgid "Undo editing"
5987msgstr "Îòìÿíà íà ïîñëåäíàòà ðåäàêöèÿ"
5988
5989#. DLG_Lists_Upper_Case_List
5990#. STYLE_UPPERCASTELIST
5991#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2464 po/tmp/xap_String_Id.h.h:786
5992msgid "Upper Case List"
5993msgstr "Ãëàâíè áóêâè"
5994
5995#. DLG_Lists_Upper_Roman_List
5996#. STYLE_UPPERROMANLIST
5997#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2466 po/tmp/xap_String_Id.h.h:788
5998msgid "Upper Roman List"
5999msgstr "Ãîëåìè ðèìñêè"
6000
6001#. DLG_Column_RtlOrder
6002#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2468
6003msgid "Use RTL Order"
6004msgstr "Ïîëçâàíå íà ïîñîêà ÄË"
6005
6006#. DLG_Options_Label_HebrewContextGlyphs
6007#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2470
6008msgid "Use glyph shaping for Hebrew"
6009msgstr "Îôîðìÿíå íà áóêâèòå çà Åâðåéñêè"
6010
6011#. DLG_Options_Label_UI
6012#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2472
6013msgid "User Interface"
6014msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè èíòåðôåéñ"
6015
6016#. DLG_Options_Label_UILang
6017#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2474
6018msgid "User Interface Language"
6019msgstr "Åçèê íà ïîòðåáèòåëñêèÿ èíòåðôåéñ"
6020
6021#. DLG_Stylist_UserStyles
6022#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2476
6023msgid "User defined Styles"
6024msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñòèëîâå"
6025
6026#. DLG_Tab_Label_Existing
6027#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2478
6028msgid "User-defined Tabs"
6029msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè òàáóëàöèè"
6030
6031#. DLG_Styles_LBL_UserDefined
6032#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2480
6033msgid "User-defined styles"
6034msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñòèëîâå"
6035
6036#. FIELD_Application_Version
6037#. DLG_History_Version_Version
6038#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2482 po/tmp/xap_String_Id.h.h:794
6039msgid "Version"
6040msgstr "Âåðñèÿ"
6041
6042#. DLG_Options_TabLabel_View
6043#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2484
6044msgid "View"
6045msgstr "Èçãëåä"
6046
6047#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY_SHOW
6048#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2486
6049msgid "View document history"
6050msgstr "Ïðåãëåä íà èñòîðèÿòà íà äîêóìåíòà"
6051
6052#. MENU_STATUSLINE_VIEW_FULLSCREEN
6053#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2488
6054msgid "View the document in full screen mode"
6055msgstr "Ïîêàçâàíå äîêóìåíòà íà öÿë åêðàí"
6056
6057#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_1
6058#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_2
6059#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_3
6060#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_4
6061#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_5
6062#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_6
6063#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_7
6064#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_8
6065#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_9
6066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2498
6067msgid "View this document"
6068msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà"
6069
6070#. DLG_Options_Label_ViewTooltips
6071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2500
6072msgid "View tooltips"
6073msgstr "Ïîêàçâàíå íà ïîäñêàçêèòå"
6074
6075#. DLG_Options_Label_ViewViewFrame
6076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2502
6077msgid "View..."
6078msgstr "Âèäèìî..."
6079
6080#. DLG_Options_Label_Visible
6081#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2504
6082msgid "Visible"
6083msgstr "Âèäèìî"
6084
6085#. MSG_HyperlinkNoBookmark
6086#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2506
6087#, c-format
6088msgid "Warning: the bookmark you provided [%s] does not exist."
6089msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: îòìåòêàòà, êîÿòî ïîñî÷èõòå (%s), íå ñúùåñòâóâà."
6090
6091#. MENU_STATUSLINE_VIEW_WEB
6092#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2508
6093msgid "Web Layout"
6094msgstr "Èçãëåä çà Èíòåðíåò"
6095
6096#. DLG_Styles_LBL_TxtMsg
6097#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2510
6098msgid "What Hath God Wrought"
6099msgstr "Êàêâîòî äàë Ãîñïîä"
6100
6101#. DLG_Options_Label_WithExtension
6102#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2512
6103msgid "With extension:"
6104msgstr "ñ ðàçøèðåíèå:"
6105
6106#. DLG_WordCount_WordCountTitle
6107#. FIELD_Numbers_WordCount
6108#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2515
6109msgid "Word Count"
6110msgstr "Áðîé äóìè"
6111
6112#. DLG_NEW_Tab1
6113#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2517
6114msgid "Wordprocessing"
6115msgstr "Òåêñòîîáðàáîòêà"
6116
6117#. DLG_WordCount_Words_No_Notes
6118#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2519
6119msgid "Words (no footnotes/endnotes):"
6120msgstr "Äóìè (áåç áåëåæêè â êðàÿ è ïîä ëèíèÿ):"
6121
6122#. DLG_Options_Label_SpellUppercase
6123#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2521
6124msgid "Words in &UPPERCASE"
6125msgstr "Äóìè ñàìî ñ &ÃËÀÂÍÈ áóêâè"
6126
6127#. DLG_Options_Label_SpellNumbers
6128#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2523
6129msgid "Words with num&bers"
6130msgstr "Äóìè ñ &öèôðè"
6131
6132#. DLG_WordCount_Words
6133#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2525
6134msgid "Words:"
6135msgstr "Äóìè:"
6136
6137#. MSG_SaveFailedWrite
6138#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2527
6139#, c-format
6140msgid "Writing error when attempting to save %s"
6141msgstr "Ãðåøêà ïðè îïèò çà çàïèñ íà %s"
6142
6143#. MSG_DefaultDirectionChg
6144#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2529
6145msgid "You have changed the default direction."
6146msgstr "Ïðîìåíèëè ñòå ïîñîêàòà ïî ïîäðàçáèðàíå"
6147
6148#. MSG_DirectionModeChg
6149#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2531
6150msgid "You have changed the direction mode."
6151msgstr "Ïðîìåíèëè ñòå ðåæèìà íà ïîñîêèòå"
6152
6153#. MSG_HyperlinkNoSelection
6154#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2533
6155msgid "You must select a portion of the document before inserting a hyperlink."
6156msgstr "Òðÿáâà äà èçáåðåòå ÷àñò îò äîêóìåíòà, çà äà âìúêíåòå õèïåðâðúçêà."
6157
6158#. DLG_Options_Label_InvalidRangeForAutoSave
6159#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2535
6160msgid "You should choose a range from 1 to 120 for the auto save frequency"
6161msgstr "Òðÿáâà äà èçáåðåòå ñòîéíîñò â îáëàñòòà ìåæäó 1 è 120 çà àâòîìàòè÷íîòî çàïèñâàíå."
6162
6163#. MSG_ConfirmSaveSecondary
6164#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2537
6165msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
6166msgstr "Ïðîìåíèòå ùå áúäàò çàãóáåíè, àêî íå ãè çàïèøåòå."
6167
6168#. TOOLBAR_LABEL_ZOOM
6169#. TOOLBAR_STATUSLINE_ZOOM
6170#. TOOLBAR_TOOLTIP_ZOOM
6171#. DLG_Zoom_ZoomTitle
6172#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2541 po/tmp/xap_String_Id.h.h:841
6173msgid "Zoom"
6174msgstr "Óâåëè÷è"
6175
6176#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_100
6177#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2543
6178msgid "Zoom to &100%"
6179msgstr "Óâåëè÷åíèå &100%"
6180
6181#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_200
6182#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2545
6183msgid "Zoom to &200%"
6184msgstr "Óâåëè÷åíèå &200%"
6185
6186#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_50
6187#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2547
6188msgid "Zoom to &50%"
6189msgstr "Óâåëè÷åíèå &50%"
6190
6191#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_75
6192#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2549
6193msgid "Zoom to &75%"
6194msgstr "Óâåëè÷åíèå &75%"
6195
6196#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_100
6197#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2551
6198msgid "Zoom to 100%"
6199msgstr "Óâåëè÷åíèå 100%"
6200
6201#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_200
6202#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2553
6203msgid "Zoom to 200%"
6204msgstr "Óâåëè÷åíèå 200%"
6205
6206#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_50
6207#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2555
6208msgid "Zoom to 50%"
6209msgstr "Óâåëè÷åíèå 50%"
6210
6211#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_75
6212#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2557
6213msgid "Zoom to 75%"
6214msgstr "Óâåëè÷åíèå 75%"
6215
6216#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WIDTH
6217#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2559
6218msgid "Zoom to page width"
6219msgstr "Óâåëè÷åíèå äî øèðî÷èíàòà íà ñòðàíèöàòà"
6220
6221#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WHOLE
6222#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2561
6223msgid "Zoom to whole page"
6224msgstr "Óâåëè÷åíèå äî öÿëàòà ñòðàíèöà"
6225
6226#. DLG_Options_Label_CustomDict
6227#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2563
6228msgid "custom.dic"
6229msgstr "custom.dic"
6230
6231#. FIELD_DateTime_DDMMYY
6232#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2565
6233msgid "dd/mm/yy"
6234msgstr "äåí/ìåñ/ãîä"
6235
6236#. DLG_ToggleCase_LowerCase
6237#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2567
6238msgid "lowercase"
6239msgstr "ìàëêè áóêâè"
6240
6241#. DLG_Options_Label_Minutes
6242#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2569
6243msgid "minutes"
6244msgstr "ìèíóòè"
6245
6246#. FIELD_DateTime_MMDDYY
6247#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2571
6248msgid "mm/dd/yy"
6249msgstr "ìåñ/äåí/ãîä"
6250
6251#. DLG_ToggleCase_ToggleCase
6252#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2573
6253msgid "tOGGLE cASE"
6254msgstr "Ñìÿíà ìàëêè <-> ãëàâíè"
6255
6256#.
6257#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
6258#. * DO NOT compile this file as part of your application.
6259#.
6260#. DLG_UP_To
6261#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:7
6262msgid " to "
6263msgstr " äî "
6264
6265#. DLG_Zoom_100
6266#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:9
6267msgid "&100%"
6268msgstr "&100%"
6269
6270#. DLG_Zoom_200
6271#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:11
6272msgid "&200%"
6273msgstr "&200%"
6274
6275#. DLG_Zoom_75
6276#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:13
6277msgid "&75%"
6278msgstr "&75%"
6279
6280#. DLG_Zoom_PageWidth
6281#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:17
6282msgid "&Page width"
6283msgstr "&Øèðî÷èíà íà ñòðàíèöàòà"
6284
6285#. DLG_ULANG_SetLangButton
6286#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:19
6287msgid "&Set Language"
6288msgstr "Èçáîð íà &åçèê"
6289
6290#. DLG_Zoom_WholePage
6291#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:23
6292msgid "&Whole page"
6293msgstr "&Öÿëàòà ñòðàíèöà"
6294
6295#. LANG_0
6296#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:25
6297msgid "(no proofing)"
6298msgstr "(áåç ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà)"
6299
6300#. DLG_DocComparison_TestSkipped
6301#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:27
6302msgid "(test skipped)"
6303msgstr "(ïðîâåðêàòà å ïðîïóñíàòà)"
6304
6305#. DLG_NoSaveFile_DirNotExist
6306#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:29
6307msgid "A directory in the given pathname does not exist."
6308msgstr "Íå ñúùåñòâóâà äèðåêòîðèÿòà â óêàçàíèÿ ïúò."
6309
6310#. DLG_PLUGIN_MANAGER_TITLE
6311#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:31
6312msgid "AbiWord Plugin Manager"
6313msgstr "Óïðàâëåíèå ïðèñòàâêèòå íà AbiWord"
6314
6315#. SPELL_CANTLOAD_DLL
6316#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:33
6317#, c-format
6318msgid ""
6319"AbiWord cannot find the spelling file %s.dll\n"
6320"Please download and install Aspell from http://aspell.net/win32/"
6321msgstr ""
6322"AbiWord·íå ìîæå äà îòêðèå ôàéëà çà ïðàâîïèñ·%s.dll\n"
6323"Èçòåãëåòå è èíñòàëèðàéòå Aspell·îò àäðåñ http://aspell.net/win32/"
6324
6325#. MSG_HistoryPartRestore1
6326#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:35
6327#, c-format
6328msgid ""
6329"AbiWord cannot fully restore version %d of the document because the version "
6330"information is incomplete."
6331msgstr ""
6332"AbiWord·íå ìîæå äà âúçñòàíîâè èçöÿëî âåðñèÿ %d·íà äîêóìåíòà, çàùîòî äàííèòå çà âåðñèÿòà ñà íåïúëíè."
6333
6334#. MSG_HistoryNoRestore
6335#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:37
6336#, c-format
6337msgid ""
6338"AbiWord cannot restore version %d of the document because the version "
6339"information is missing."
6340msgstr ""
6341"AbiWord·íå ìîæå äà âúçñòàíîâè âåðñèÿ·%d·íà äîêóìåíòà, çàùîòî äàííèòå çà âåðñèÿòà ëèïñâàò."
6342
6343#. DLG_UP_PrintPreviewTitle
6344#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:39
6345msgid "AbiWord: Print Preview"
6346msgstr "AbiWord: Ïðåãëåä çà ïå÷àò"
6347
6348#. DLG_ABOUT_Title
6349#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:41
6350#, c-format
6351msgid "About %s"
6352msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà %s"
6353
6354#. DLG_PLUGIN_MANAGER_ACTIVE
6355#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:43
6356msgid "Active Plugins"
6357msgstr "Âêëþ÷åíè ïðèñòàâêè"
6358
6359#. LANG_AF_ZA
6360#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:45
6361msgid "Afrikaans"
6362msgstr "Àôðèêàíñ"
6363
6364#. LANG_AK_GH
6365#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:47
6366msgid "Akan"
6367msgstr "Àêàíà"
6368
6369#. LANG_SQ_AL
6370#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:49
6371msgid "Albanian"
6372msgstr "Àëáàíñêè"
6373
6374#. DLG_FOSA_ALL
6375#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:53
6376msgid "All (*.*)"
6377msgstr "Âñè÷êè (*.*)"
6378
6379#. DLG_FOSA_ALLDOCS
6380#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:55
6381msgid "All Documents"
6382msgstr "Âñè÷êè äîêóìåíòè"
6383
6384#. DLG_FOSA_ALLIMAGES
6385#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:57
6386msgid "All Image Files"
6387msgstr "Âñè÷êè èçîáðàæåíèÿ"
6388
6389#. DLG_HTMLOPT_ExpAllowAWML
6390#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:59
6391msgid "Allow extra markup in AWML namespace"
6392msgstr ""
6393
6394#. LANG_AM_ET
6395#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:61
6396msgid "Amharic (Ethiopia)"
6397msgstr "Àìõàðñêè (Åòèîïèÿ)"
6398
6399#. LANG_AR_EG
6400#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:65
6401msgid "Arabic (Egypt)"
6402msgstr "Àðàáñêè (Åãèïåò)"
6403
6404#. LANG_AR_SA
6405#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:67
6406msgid "Arabic (Saudi Arabia)"
6407msgstr "Àðàáñêè (Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ)"
6408
6409#. ENC_ARAB_ISO
6410#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:69
6411msgid "Arabic, ISO-8859-6"
6412msgstr "Àðàáñêè, ISO-8859-6"
6413
6414#. ENC_ARAB_MAC
6415#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:71
6416msgid "Arabic, Macintosh"
6417msgstr "Àðàáñêè, Macintosh"
6418
6419#. ENC_ARAB_WIN
6420#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:73
6421msgid "Arabic, Windows Code Page 1256"
6422msgstr "Àðàáñêè, Windows Code Page 1256"
6423
6424#. LANG_HY_AM
6425#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:75
6426msgid "Armenian"
6427msgstr "Àðìåíñêè"
6428
6429#. ENC_ARME_ARMSCII
6430#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:77
6431msgid "Armenian, ARMSCII-8"
6432msgstr "Àðìåíñêè, ARMSCII-8"
6433
6434#. LANG_AS_IN
6435#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:79
6436msgid "Assamese"
6437msgstr "Àñàìñêè (Èíäèÿ)"
6438
6439#. LANG_AST_ES
6440#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:81
6441msgid "Asturian (Spain)"
6442msgstr "Àñòóðñêè (Èñïàíèÿ)"
6443
6444#. DLG_Options_Label_DirMarkerAfterClosingParenthesis
6445#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:85
6446msgid "Auto-insert direction markers"
6447msgstr "Àâòîìàòè÷íî âìúêâàíå íà ìàðêåðè çà ïîñîêàòà"
6448
6449#. DLG_History_Version_AutoRevisioned
6450#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:87
6451msgid "Auto-revision"
6452msgstr "Àâòîìàòè÷íà ðåâèçèÿ"
6453
6454#. DLG_FOSA_FileTypeAutoDetect
6455#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:89
6456msgid "Automatically Detected"
6457msgstr "Àâòîìàòè÷íî ðàçïîçíàò"
6458
6459#. MSG_AutoRevision
6460#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:91
6461msgid "Autorevision"
6462msgstr "Àâòîìàòè÷íà ðåâèçèÿ"
6463
6464#. DLG_MW_AvailableDocuments
6465#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:93
6466msgid "Available Documents"
6467msgstr "Íàëè÷íè äîêóìåíòè"
6468
6469#. DLG_ULANG_AvailableLanguages
6470#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:95
6471msgid "Available Languages"
6472msgstr "Íàëè÷íè åçèöè"
6473
6474#. ENC_BALT_ISO
6475#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:97
6476msgid "Baltic, ISO-8859-4"
6477msgstr "Áàëòèéñêè, ISO-8859-4"
6478
6479#. ENC_BALT_WIN
6480#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:99
6481msgid "Baltic, Windows Code Page 1257"
6482msgstr "Áàëòèéñêè, Windows Code Page 1257"
6483
6484#. LANG_EU_ES
6485#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:101
6486msgid "Basque"
6487msgstr "Áàñêè"
6488
6489#. LANG_BE_BY
6490#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:103
6491msgid "Belarusian"
6492msgstr "Áåëàðóñêè"
6493
6494#. LANG_BN_IN
6495#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:105
6496msgid "Bengali"
6497msgstr "Áåíãàëñêè"
6498
6499#. DLG_UP_BlackWhite
6500#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:107
6501msgid "Black & White"
6502msgstr "×åðíî-áÿëî"
6503
6504#. STYLE_BLOCKTEXT
6505#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:109
6506msgid "Block Text"
6507msgstr ""
6508
6509#. DLG_UFS_StyleBoldItalic
6510#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:113
6511msgid "Bold Italic"
6512msgstr "Ïîëó÷åð êóðñèâ"
6513
6514#. LANG_BR_FR
6515#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:119
6516msgid "Breton"
6517msgstr "Áðåòîíñêè"
6518
6519#. MSG_BuildingDoc
6520#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:121
6521msgid "Building Document:"
6522msgstr "Ñãëîáÿâàíå íà äîêóìåíòà:"
6523
6524#. LANG_BG_BG
6525#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:123
6526msgid "Bulgarian"
6527msgstr "Áúëãàðñêè"
6528
6529#. DLG_Cancel
6530#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:127
6531msgid "Cancel"
6532msgstr "Îòêàç"
6533
6534#. LANG_CA_ES
6535#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:129
6536msgid "Catalan"
6537msgstr "Êàòàëîíñêè"
6538
6539#. ENC_CENT_ISO
6540#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:131
6541msgid "Central European, ISO-8859-2"
6542msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè, ISO-8859-2"
6543
6544#. ENC_CENT_MAC
6545#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:133
6546msgid "Central European, Macintosh"
6547msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè, Macintosh"
6548
6549#. ENC_CENT_WIN
6550#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:135
6551msgid "Central European, Windows Code Page 1250"
6552msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè, Windows Code Page 1250"
6553
6554#. DLG_Options_Label_LangWithKeyboard
6555#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:137
6556msgid "Change Language when changing keyboard"
6557msgstr "Ñìÿíà íà åçèêà çàåäíî ñ êëàâèàòóðíàòà ïîäðåäáà"
6558
6559#. STYLE_CHAPHEADING
6560#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:139
6561msgid "Chapter Heading"
6562msgstr "Çàãëàâèå íà ãëàâà"
6563
6564#. LANG_ZH_HK
6565#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:141
6566msgid "Chinese (Hong Kong)"
6567msgstr "Êèòàéñêè (Õîíã Êîíã)"
6568
6569#. LANG_ZH_CN
6570#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:143
6571msgid "Chinese (PRC)"
6572msgstr "Êèòàéñêè (PRC)"
6573
6574#. LANG_ZH_SG
6575#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:145
6576msgid "Chinese (Singapore)"
6577msgstr "Êèòàéñêè (Ñèíãàïóð)"
6578
6579#. LANG_ZH_TW
6580#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:147
6581msgid "Chinese (Taiwan)"
6582msgstr "Êèòàéñêè (Òàéâàí)"
6583
6584#. ENC_CHSI_EUC
6585#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:149
6586msgid "Chinese Simplified, EUC-CN (GB2312)"
6587msgstr "Êèòàéñêè îïðîñòåí, EUC-CN (GB2312)"
6588
6589#. ENC_CHSI_GB
6590#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:151
6591msgid "Chinese Simplified, GB_2312-80"
6592msgstr "Êèòàéñêè îïðîñòåí, GB_2312-80"
6593
6594#. ENC_CHSI_HZ
6595#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:153
6596msgid "Chinese Simplified, HZ"
6597msgstr "Êèòàéñêè îïðîñòåí, HZ"
6598
6599#. ENC_CHSI_WIN
6600#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:155
6601msgid "Chinese Simplified, Windows Code Page 936"
6602msgstr "Êèòàéñêè îïðîñòåí, Windows Code Page 936"
6603
6604#. ENC_CHTR_BIG5
6605#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:157
6606msgid "Chinese Traditional, BIG5"
6607msgstr "Êèòàéñêè òðàäèöèîíåí, BIG5"
6608
6609#. ENC_CHTR_BIG5HKSCS
6610#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:159
6611msgid "Chinese Traditional, BIG5-HKSCS"
6612msgstr "Êèòàéñêè òðàäèöèîíåí, BIG5-HKSCS"
6613
6614#. ENC_CHTR_EUC
6615#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:161
6616msgid "Chinese Traditional, EUC-TW"
6617msgstr "Êèòàéñêè òðàäèöèîíåí, EUC-TW"
6618
6619#. ENC_CHTR_WIN
6620#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:163
6621msgid "Chinese Traditional, Windows Code Page 950"
6622msgstr "Êèòàéñêè òðàäèöèîíåí, Windows Code Page 950"
6623
6624#. DLG_LISTDOCS_Heading1
6625#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:165
6626msgid "Choose document from the list:"
6627msgstr "Èçáåðåòå äîêóìåíò îò ñïèñúêà:"
6628
6629#. DLG_CLIPART_Title
6630#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:167
6631msgid "Clip Art"
6632msgstr "Êëèï÷åòà"
6633
6634#. DLG_Close
6635#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:169
6636msgid "Close"
6637msgstr "Çàòâàðÿíå"
6638
6639#. DLG_Exit_CloseWithoutSaving
6640#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:171
6641msgid "Close &Without Saving"
6642msgstr "Çàòâàðÿíå &áåç çàïèñ"
6643
6644#. DLG_UP_Collate
6645#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:173
6646msgid "Collate"
6647msgstr ""
6648
6649#. DLG_UP_Color
6650#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:175
6651msgid "Color"
6652msgstr "Öâÿò"
6653
6654#. DLG_Compare
6655#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:179
6656msgid "Compare"
6657msgstr "Ñðàâíÿâàíå"
6658
6659#. DLG_DocComparison_Content
6660#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:181
6661msgid "Content:"
6662msgstr "Ñúäúðæàíèå:"
6663
6664#. STYLE_TOCHEADING1
6665#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:183
6666msgid "Contents 1"
6667msgstr "Ñúäúðæàíèå 1"
6668
6669#. STYLE_TOCHEADING2
6670#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:185
6671msgid "Contents 2"
6672msgstr "Ñúäúðæàíèå 2"
6673
6674#. STYLE_TOCHEADING3
6675#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:187
6676msgid "Contents 3"
6677msgstr "Ñúäúðæàíèå 3"
6678
6679#. STYLE_TOCHEADING4
6680#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:189
6681msgid "Contents 4"
6682msgstr "Ñúäúðæàíèå 4"
6683
6684#. STYLE_TOCHEADING
6685#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:191
6686msgid "Contents Header"
6687msgstr "Çàãëàâèå íà ñúäúðæàíèå"
6688
6689#. DLG_UP_Copies
6690#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:193
6691msgid "Copies: "
6692msgstr "Êîïèÿ:"
6693
6694#. LANG_KW_GB
6695#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:195
6696msgid "Cornish"
6697msgstr "Êîðíñêè"
6698
6699#. LANG_CO_FR
6700#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:197
6701msgid "Corsican"
6702msgstr "Êîðñèêàíñêè"
6703
6704#. DLG_PLUGIN_MANAGER_COULDNT_LOAD
6705#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:199
6706msgid "Could not activate/load plugin"
6707msgstr "Íå ìîæå äà áúäå âêëþ÷åíà/çàðåäåíà ïðèñòàâêàòà"
6708
6709#. DLG_PLUGIN_MANAGER_COULDNT_UNLOAD
6710#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:201
6711msgid "Could not deactivate plugin"
6712msgstr "Íå ìîæå äà áúäå èçêëþ÷åíà ïðèñòàâêàòà"
6713
6714#. SPELL_CANTLOAD_DICT
6715#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:203
6716#, c-format
6717msgid "Could not load the dictionary for the %s language"
6718msgstr "Íå ìîæå äà áúäå çàðåäåí ðå÷íèêúò çà %s"
6719
6720#. DLG_History_Version_Started
6721#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:205
6722msgid "Created"
6723msgstr "Ñúçäàäåí íà"
6724
6725#. DLG_History_Created
6726#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:207
6727msgid "Created:"
6728msgstr "Ñúçäàäåí íà:"
6729
6730#. LANG_HR
6731#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:209
6732msgid "Croatian"
6733msgstr "Õúðâàòñêè"
6734
6735#. ENC_CROA_MAC
6736#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:211
6737msgid "Croatian, Macintosh"
6738msgstr "Õúðâàòñêè, Macintosh"
6739
6740#. ENC_CYRL_ISO
6741#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:213
6742msgid "Cyrillic, ISO-8859-5"
6743msgstr "Êèðèëèöà, ISO-8859-5"
6744
6745#. ENC_CYRL_KOI
6746#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:215
6747msgid "Cyrillic, KOI8-R"
6748msgstr "Êèðèëèöà, KOI8-R"
6749
6750#. ENC_CYRL_MAC
6751#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:217
6752msgid "Cyrillic, Macintosh"
6753msgstr "Êèðèëèöà, Macintosh"
6754
6755#. ENC_CYRL_WIN
6756#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:219
6757msgid "Cyrillic, Windows Code Page 1251"
6758msgstr "Êèðèëèöà, Windows Code Page 1251"
6759
6760#. LANG_CS_CZ
6761#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:221
6762msgid "Czech"
6763msgstr "×åøêè"
6764
6765#. LANG_DA_DK
6766#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:223
6767msgid "Danish"
6768msgstr "Äàòñêè"
6769
6770#. DLG_PLUGIN_MANAGER_DEACTIVATE_ALL
6771#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:227
6772msgid "Deactivate all plugins"
6773msgstr "Èçêëþ÷âàíå íà âñè÷êè ïðèñòàâêè"
6774
6775#. DLG_PLUGIN_MANAGER_DEACTIVATE
6776#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:229
6777msgid "Deactivate plugin"
6778msgstr "Èçêëþ÷âàíå íà ïðèñòàâêà"
6779
6780#. DLG_HTMLOPT_ExpDeclareXML
6781#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:231
6782msgid "Declare as XML (version 1.0)"
6783msgstr "Îáÿâÿâàíå êàòî XML (âåðñèÿ 1.0)"
6784
6785#. DLG_ULANG_DefaultLangLabel
6786#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:233
6787msgid "Default language: "
6788msgstr "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå:"
6789
6790#. DLG_Image_Placement
6791#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:235
6792msgid "Define Image Placement"
6793msgstr "Çàäàâàíå ðàçïîëîæåíèå íà èçîáðàæåíèåòî"
6794
6795#. DLG_Image_TextWrapping
6796#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:237
6797msgid "Define Text Wrapping"
6798msgstr "Çàäàâàíå íà çàãðúùàíå íà òåêñòà"
6799
6800#. DLG_Remove_Icon
6801#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:246
6802msgid "Do you want to remove this icon from the toolbar?"
6803msgstr "Äà áúäå ëè ïðåìàõíàòà òàçè èêîíà îò ëåíòàòà?"
6804
6805#. DLG_DocComparison_WindowLabel
6806#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:248
6807msgid "Document Comparison"
6808msgstr "Ñðàâíÿâàíå íà äîêóìåíòè"
6809
6810#. DLG_History_DocumentDetails
6811#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:250
6812msgid "Document Details"
6813msgstr "Ïîäðîáíîñòè çà äîêóìåíòà"
6814
6815#. DLG_History_WindowLabel
6816#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:252
6817msgid "Document History"
6818msgstr "Èñòîðèÿ íà äîêóìåíòà"
6819
6820#. DLG_History_Path
6821#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:254
6822msgid "Document name:"
6823msgstr "Èìå íà äîêóìåíòà:"
6824
6825#. DLG_DocComparison_DocsCompared
6826#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:256
6827msgid "Documents compared"
6828msgstr "Äîêóìåíòèòå ñà ñðàâíåíè"
6829
6830#. LANG_NL_NL
6831#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:258
6832msgid "Dutch (Netherlands)"
6833msgstr "Õîëàíäñêè (Õîëàíäèÿ)"
6834
6835#. DLG_History_EditTime
6836#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:260
6837msgid "Editing time:"
6838msgstr "Âðåìå íà ðåäàêòèðàíå:"
6839
6840#. DLG_UFS_EffectsFrameLabel
6841#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:262
6842msgid "Effects"
6843msgstr "Åôåêòè"
6844
6845#. DLG_HTMLOPT_ExpEmbedCSS
6846#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:264
6847msgid "Embed (CSS) style sheet"
6848msgstr "Âãðàæäàíå íà CSS-ñòèëîâå"
6849
6850#. DLG_UP_EmbedFonts
6851#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:266
6852msgid "Embed Fonts"
6853msgstr "Âãðàæäàíå íà øðèôòîâåòå"
6854
6855#. DLG_HTMLOPT_ExpEmbedImages
6856#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:268
6857msgid "Embed images in URLs (Base64-encoded)"
6858msgstr "Âãðàæäàíå íà èçîáðàæåíèÿ â URL (Base64-êîäèðàíè)"
6859
6860#. DLG_UENC_EncTitle
6861#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:270
6862msgid "Encoding"
6863msgstr "Êîäîâà òàáëèöà"
6864
6865#. DLG_UFS_EncodingLabel
6866#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:272
6867msgid "Encoding:"
6868msgstr "Êîäîâà òàáëèöà:"
6869
6870#. STYLE_ENDREFERENCE
6871#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:274
6872msgid "Endnote Reference"
6873msgstr "Ïðåïðàòêà êúì áåëåæêà â êðàÿ"
6874
6875#. STYLE_ENDTEXT
6876#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:276
6877msgid "Endnote Text"
6878msgstr "Òåêñò íà áåëåæêà â êðàÿ"
6879
6880#. LANG_EN_AU
6881#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:278
6882msgid "English (Australia)"
6883msgstr "Àíãëèéñêè (Àâñòðàëèÿ)"
6884
6885#. LANG_EN_CA
6886#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:280
6887msgid "English (Canada)"
6888msgstr "Àíãëèéñêè (Êàíàäà)"
6889
6890#. LANG_EN_IE
6891#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:282
6892msgid "English (Ireland)"
6893msgstr "Àíãëèéñêè (Èðëàíäèÿ)"
6894
6895#. LANG_EN_NZ
6896#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:284
6897msgid "English (New Zealand)"
6898msgstr "Àíãëèéñêè (Íîâà Çåëàíäèÿ)"
6899
6900#. LANG_EN_ZA
6901#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:286
6902msgid "English (South Africa)"
6903msgstr "Àíãëèéñêè (Þæíà Àôðèêà)"
6904
6905#. LANG_EN_GB
6906#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:288
6907msgid "English (UK)"
6908msgstr "Àíãëèéñêè (Âåëèêîáðèòàíèÿ)"
6909
6910#. LANG_EN_US
6911#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:290
6912msgid "English (US)"
6913msgstr "Àíãëèéñêè (Ñúåäèíåíè Ùàòè)"
6914
6915#. DLG_Password_Title
6916#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:292
6917msgid "Enter Password"
6918msgstr "Âúâåäåòå ïàðîëà"
6919
6920#. LANG_EO
6921#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:294
6922msgid "Esperanto"
6923msgstr "Åñïåðàíòî"
6924
6925#. LANG_ET
6926#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:296
6927msgid "Estonian"
6928msgstr "Åñòîíñêè"
6929
6930#. DLG_FOSA_ExportTitle
6931#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:298
6932msgid "Export File"
6933msgstr "Èçíàñÿíå íà ôàéë"
6934
6935#. DLG_HTMLOPT_ExpIs4
6936#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:300
6937msgid "Export as HTML 4.01"
6938msgstr "Èçíàñÿíå êàòî HTML 4.01"
6939
6940#. DLG_HTMLOPT_ExpAbiWebDoc
6941#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:302
6942msgid "Export with PHP instructions"
6943msgstr "Èçíàñÿíå ñ PHP-êîìàíäè"
6944
6945#. LANG_FA_IR
6946#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:304
6947msgid "Farsi"
6948msgstr "Ôàðñè"
6949
6950#. DLG_UP_File
6951#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:306
6952msgid "File"
6953msgstr "Ôàéë"
6954
6955#. DLG_OverwriteFile
6956#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:308
6957#, c-format
6958msgid "File already exists.  Overwrite file '%s'?"
6959msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ïðåçàïèñàí ôàéëúò '%s'?"
6960
6961#. LANG_FI_FI
6962#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:310
6963msgid "Finnish"
6964msgstr "Ôèíëàíäñêè"
6965
6966#. LANG_NL_BE
6967#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:312
6968msgid "Flemish (Belgium)"
6969msgstr "Ôëàìàíäñêè (Áåëãèÿ)"
6970
6971#. STYLE_FOOTREFERENCE
6972#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:319
6973msgid "Footnote Reference"
6974msgstr "Ïðåïðàòêà êúì áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
6975
6976#. STYLE_FOOTTEXT
6977#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:321
6978msgid "Footnote Text"
6979msgstr "Òåêñò íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
6980
6981#. LANG_FR_BE
6982#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:325
6983msgid "French (Belgium)"
6984msgstr "Ôðåíñêè (Áåëãèÿ)"
6985
6986#. LANG_FR_CA
6987#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:327
6988msgid "French (Canada)"
6989msgstr "Ôðåíñêè (Êàíàäà)"
6990
6991#. LANG_FR_FR
6992#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:329
6993msgid "French (France)"
6994msgstr "Ôðåíñêè (Ôðàíöèÿ)"
6995
6996#. LANG_FR_CH
6997#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:331
6998msgid "French (Switzerland)"
6999msgstr "Ôðåíñêè (Øâåéöàðèÿ)"
7000
7001#. LANG_FY_NL
7002#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:333
7003msgid "Frisian"
7004msgstr "Ôðèçèéñêè"
7005
7006#. DLG_UP_From
7007#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:335
7008msgid "From: "
7009msgstr "Îò:"
7010
7011#. LANG_GL_ES
7012#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:337
7013msgid "Galician"
7014msgstr "Ãàëèéñêè"
7015
7016#. LANG_KA_GE
7017#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:339
7018msgid "Georgian"
7019msgstr "Ãðóçèíñêè"
7020
7021#. ENC_GEOR_ACADEMY
7022#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:341
7023msgid "Georgian, Academy"
7024msgstr "Ãðóçèíñêè, Academy"
7025
7026#. ENC_GEOR_PS
7027#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:343
7028msgid "Georgian, PS"
7029msgstr "Ãðóçèíñêè, PS"
7030
7031#. LANG_DE_AT
7032#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:345
7033msgid "German (Austria)"
7034msgstr "Íåìñêè (Àâñòðèÿ)"
7035
7036#. LANG_DE_DE
7037#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:347
7038msgid "German (Germany)"
7039msgstr "Íåìñêè (Ãåðìàíèÿ)"
7040
7041#. LANG_DE_CH
7042#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:349
7043msgid "German (Switzerland)"
7044msgstr "Íåìñêè (Øâåéöàðèÿ)"
7045
7046#. DLG_UP_Grayscale
7047#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:351
7048msgid "Grayscale"
7049msgstr "Îòåíúöè íà ñèâîòî"
7050
7051#. LANG_EL_GR
7052#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:353
7053msgid "Greek"
7054msgstr "Ãðúöêè"
7055
7056#. ENC_GREE_ISO
7057#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:355
7058msgid "Greek, ISO-8859-7"
7059msgstr "Ãðúöêè, ISO-8859-7"
7060
7061#. ENC_GREE_MAC
7062#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:357
7063msgid "Greek, Macintosh"
7064msgstr "Ãðúöêè, Macintosh"
7065
7066#. ENC_GREE_WIN
7067#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:359
7068msgid "Greek, Windows Code Page 1253"
7069msgstr "Ãðúöêè, Windows Code Page 1253"
7070
7071#. DLG_HTMLOPT_ExpTitle
7072#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:361
7073msgid "HTML Export Options"
7074msgstr "Íàñòðîéêè çà èçíàñÿíå â HTML"
7075
7076#. LANG_HA_NE
7077#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:365
7078msgid "Hausa (Niger)"
7079msgstr "Õàóñà (Íèãåð)"
7080
7081#. LANG_HA_NG
7082#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:367
7083msgid "Hausa (Nigeria)"
7084msgstr "Õàóñà (Íèãåðèÿ)"
7085
7086#. LANG_HAW_US
7087#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:369
7088msgid "Hawaiian"
7089msgstr "Õàâàéñêè"
7090
7091#. STYLE_HEADING1
7092#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:371
7093msgid "Heading 1"
7094msgstr "Çàãëàâèå 1"
7095
7096#. STYLE_HEADING2
7097#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:373
7098msgid "Heading 2"
7099msgstr "Çàãëàâèå 2"
7100
7101#. STYLE_HEADING3
7102#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:375
7103msgid "Heading 3"
7104msgstr "Çàãëàâèå 3"
7105
7106#. STYLE_HEADING4
7107#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:377
7108msgid "Heading 4"
7109msgstr "Çàãëàâèå 4"
7110
7111#. LANG_HE_IL
7112#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:381
7113msgid "Hebrew"
7114msgstr "Èâðèò"
7115
7116#. ENC_HEBR_ISO
7117#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:383
7118msgid "Hebrew, ISO-8859-8"
7119msgstr "Èâðèò, ISO-8859-8"
7120
7121#. ENC_HEBR_MAC
7122#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:385
7123msgid "Hebrew, Macintosh"
7124msgstr "Èâðèò, Macintosh"
7125
7126#. ENC_HEBR_WIN
7127#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:387
7128msgid "Hebrew, Windows Code Page 1255"
7129msgstr "Èâðèò, Windows Code Page 1255"
7130
7131#. DLG_Image_Height
7132#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:389
7133msgid "Height:"
7134msgstr "Âèñî÷èíà:"
7135
7136#. DLG_IP_Height_Label
7137#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:391
7138msgid "Height: "
7139msgstr "Âèñî÷èíà:"
7140
7141#. DLG_UFS_HiddenCheck
7142#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:393
7143msgid "Hidden"
7144msgstr "Ñêðèòî"
7145
7146#. DLG_UFS_BGColorTab
7147#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:395
7148msgid "HighLight Color"
7149msgstr "Öâÿò çà ìàðêèðàíå"
7150
7151#. LANG_HI_IN
7152#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:397
7153msgid "Hindi"
7154msgstr "Õèíäè"
7155
7156#. LANG_HU_HU
7157#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:399
7158msgid "Hungarian"
7159msgstr "Óíãàðñêè"
7160
7161#. LANG_IS_IS
7162#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:401
7163msgid "Icelandic"
7164msgstr "Èñëàíäñêè"
7165
7166#. ENC_ICEL_MAC
7167#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:403
7168msgid "Icelandic, Macintosh"
7169msgstr "Èñëàíäñêè, Macintosh"
7170
7171#. DLG_History_Id
7172#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:405
7173msgid "Identifier:"
7174msgstr ""
7175
7176#. DLG_Image_Title
7177#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:407
7178msgid "Image Properties"
7179msgstr "Íàñòðîéêè íà èçîáðàæåíèåòî"
7180
7181#. DLG_Image_WrappedNone
7182#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:409
7183msgid "Image floats above text"
7184msgstr "Èçîáðàæåíèåòî å íàä òåêñòà"
7185
7186#. DLG_Image_InLine
7187#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:411
7188msgid "Image placed in-line (no text wrapping)"
7189msgstr "Èçîáðàæåíèåòî å â ðåäà (áåç çàãðúùàíå â òåêñò)"
7190
7191#. DLG_FOSA_ImportTitle
7192#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:415
7193msgid "Import File"
7194msgstr "Âíàñÿíå íà äîêóìåíò"
7195
7196#. MSG_ImportingDoc
7197#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:417
7198msgid "Importing Document.."
7199msgstr "Âíàñÿíå íà äîêóìåíòà.."
7200
7201#. LANG_ID_ID
7202#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:419
7203msgid "Indonesian"
7204msgstr "Èíäîíåçèéñêè"
7205
7206#. XIM_Methods
7207#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:421
7208msgid "Input Methods"
7209msgstr "Ìåòîäè çà âõîä"
7210
7211#. DLG_FOSA_InsertObject
7212#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:425
7213msgid "Insert Embeddable Object"
7214msgstr "Âìúêâàíå íà âãðàæäàù ñå îáåêò"
7215
7216#. DLG_FOSA_FileInsertObject
7217#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:427
7218msgid "Insert Embeddable Object file:"
7219msgstr "Âìúêâàíå íà âãðàäåí îáåêò îò ôàéë:"
7220
7221#. DLG_FOSA_InsertTitle
7222#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:429
7223msgid "Insert File"
7224msgstr "Âìúêâàíå íà ôàéë"
7225
7226#. DLG_FOSA_InsertMath
7227#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:431
7228msgid "Insert Math File"
7229msgstr "Âìúêâàíå íà ôàéë ñ óðàâíåíèå"
7230
7231#. DLG_FOSA_FileInsertMath
7232#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:433
7233msgid "Insert MathML file:"
7234msgstr "Âìúêâàíå íà MathML ôàéë:"
7235
7236#. TB_InsertNewTable
7237#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:435
7238msgid "Insert New Table"
7239msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáëèöà"
7240
7241#. DLG_IP_Title
7242#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:437
7243msgid "Insert Picture"
7244msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
7245
7246#. DLG_Insert_SymbolTitle
7247#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:439
7248msgid "Insert Symbol"
7249msgstr "Âìúêâàíå íà çíàê"
7250
7251#. DLG_PLUGIN_MANAGER_INSTALL
7252#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:441
7253msgid "Install new plugin"
7254msgstr "Èíñòàëèðàíå íà íîâà ïðèñòàâêà"
7255
7256#. LANG_IA
7257#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:443
7258msgid "Interlingua"
7259msgstr "Èíòåðëèíãóà"
7260
7261#. LANG_IU_CA
7262#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:445
7263msgid "Inuktitut"
7264msgstr "Èíóêòèòóò"
7265
7266#. DLG_InvalidPathname
7267#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:447
7268msgid "Invalid pathname."
7269msgstr "Íåâàëèäåí ïúò äî ôàéëà."
7270
7271#. LANG_GA_IE
7272#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:449
7273msgid "Irish"
7274msgstr "Èðëàíäñêè"
7275
7276#. LANG_IT_IT
7277#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:451
7278msgid "Italian (Italy)"
7279msgstr "Èòàëèàíñêè (Èòàëèÿ)"
7280
7281#. LANG_JA_JP
7282#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:455
7283msgid "Japanese"
7284msgstr "ßïîíñêè"
7285
7286#. ENC_JAPN_EUC
7287#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:457
7288msgid "Japanese, EUC-JP"
7289msgstr "ßïîíñêè, EUC-JP"
7290
7291#. ENC_JAPN_ISO
7292#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:459
7293msgid "Japanese, ISO-2022-JP"
7294msgstr "ßïîíñêè, ISO-2022-JP"
7295
7296#. ENC_JAPN_SJIS
7297#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:461
7298msgid "Japanese, Shift-JIS"
7299msgstr "ßïîíñêè, Shift-JIS"
7300
7301#. ENC_JAPN_WIN
7302#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:463
7303msgid "Japanese, Windows Code Page 932"
7304msgstr "ßïîíñêè, Windows Code Page 932"
7305
7306#. LANG_KN_IN
7307#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:465
7308msgid "Kannada"
7309msgstr "Êàííàäà"
7310
7311#. LANG_KO_KR
7312#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:467
7313msgid "Korean"
7314msgstr "Êîðåéñêè"
7315
7316#. ENC_KORE_EUC
7317#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:469
7318msgid "Korean, EUC-KR"
7319msgstr "Êîðåéñêè, EUC-KR"
7320
7321#. ENC_KORE_JOHAB
7322#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:471
7323msgid "Korean, Johab"
7324msgstr "Êîðåéñêè, Johab"
7325
7326#. ENC_KORE_KSC
7327#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:473
7328msgid "Korean, KSC_5601"
7329msgstr "Êîðåéñêè, KSC_5601"
7330
7331#. ENC_KORE_WIN
7332#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:475
7333msgid "Korean, Windows Code Page 949"
7334msgstr "Êîðåéñêè, Windows Code Page 949"
7335
7336#. LANG_KU
7337#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:477
7338msgid "Kurdish"
7339msgstr "Êþðäñêè"
7340
7341#. LANG_LO_LA
7342#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:479
7343msgid "Lao"
7344msgstr "Ëàî"
7345
7346#. DLG_History_LastSaved
7347#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:481
7348msgid "Last saved:"
7349msgstr "Ïîñëåäåí çàïèñ:"
7350
7351#. LANG_LA_IT
7352#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:483
7353msgid "Latin (Renaissance)"
7354msgstr "Ëàòèíñêè (Ðåíåñàíñîâ)"
7355
7356#. LANG_LV_LV
7357#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:485
7358msgid "Latvian"
7359msgstr "Ëàòâèéñêè"
7360
7361#. LANG_LT_LT
7362#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:487
7363msgid "Lithuanian"
7364msgstr "Ëèòîâñêè"
7365
7366#. LANG_MK
7367#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:493
7368msgid "Macedonian"
7369msgstr "Ìàêåäîíñêè"
7370
7371#. DLG_ULANG_DefaultLangChkbox
7372#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:495
7373msgid "Make default for document"
7374msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå çà äîêóìåíòà"
7375
7376#. LANG_MS_MY
7377#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:497
7378msgid "Malay"
7379msgstr "Ìàëàéñêè"
7380
7381#. LANG_MI_NZ
7382#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:499
7383msgid "Maori"
7384msgstr "Ìàîðñêè"
7385
7386#. LANG_MR_IN
7387#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:501
7388msgid "Marathi"
7389msgstr "Ìàðàòõè"
7390
7391#. LANG_MH_MH
7392#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:503
7393msgid "Marshallese (Marshall Islands)"
7394msgstr "Ìàðøàëñêè (Ìàðøàëñêè î-âè)"
7395
7396#. LANG_MH_NR
7397#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:505
7398msgid "Marshallese (Nauru)"
7399msgstr "Ìàðøàëñêè (Íàóðó)"
7400
7401#. DLG_Merge
7402#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:507
7403msgid "Merge"
7404msgstr "Ñëèâàíå"
7405
7406#. LANG_MN_MN
7407#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:509
7408msgid "Mongolian"
7409msgstr "Ìîíãîëñêè"
7410
7411#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NAME
7412#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:511
7413msgid "Name:"
7414msgstr "Èìå:"
7415
7416#. DLG_QNXMB_No
7417#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:513
7418msgid "No"
7419msgstr "Íå"
7420
7421#. DLG_IP_No_Picture_Label
7422#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:515
7423msgid "No Picture"
7424msgstr "Íÿìà èçîáðàæåíèå"
7425
7426#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NONE_SELECTED
7427#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:517
7428msgid "No plugin selected"
7429msgstr "Íå å èçáðàíà ïðèñòàâêà"
7430
7431#. STYLE_NORMAL
7432#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:519
7433msgid "Normal"
7434msgstr "Íîðìàëåí"
7435
7436#. LANG_NB_NO
7437#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:521
7438msgid "Norwegian Bokmal"
7439msgstr "Íîðâåæêè áîêìàë"
7440
7441#. LANG_NN_NO
7442#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:523
7443msgid "Norwegian Nynorsk"
7444msgstr "Íîðâåæêè íèíîðñê"
7445
7446#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NOT_AVAILABLE
7447#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:525
7448msgid "Not available"
7449msgstr "Íå å íàëè÷íî"
7450
7451#. STYLE_NUMHEAD1
7452#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:527
7453msgid "Numbered Heading 1"
7454msgstr "Íîìåðèðàíî çàãëàâèå 1"
7455
7456#. STYLE_NUMHEAD2
7457#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:529
7458msgid "Numbered Heading 2"
7459msgstr "Íîìåðèðàíî çàãëàâèå 2"
7460
7461#. STYLE_NUMHEAD3
7462#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:531
7463msgid "Numbered Heading 3"
7464msgstr "Íîìåðèðàíî çàãëàâèå 3"
7465
7466#. DLG_OK
7467#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:535
7468msgid "OK"
7469msgstr "Äîáðå"
7470
7471#. LANG_OC_FR
7472#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:537
7473msgid "Occitan"
7474msgstr "Ó÷èòàí"
7475
7476#. DLG_FOSA_OpenTitle
7477#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:539
7478msgid "Open File"
7479msgstr "Îòâàðÿíå íà ôàéë"
7480
7481#. DLG_FOSA_FileOpenTypeLabel
7482#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:541
7483msgid "Open file as type:"
7484msgstr "Îòâàðÿíå íà ôàéëà êàòî:"
7485
7486#. DLG_LISTDOCS_Title
7487#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:543
7488msgid "Opened Documents"
7489msgstr "Îòâîðåíè äîêóìåíòè"
7490
7491#. TB_Zoom_Percent
7492#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:545
7493msgid "Other..."
7494msgstr "Äðóãî..."
7495
7496#. DLG_Zoom_Percent
7497#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:549
7498msgid "P&ercent:"
7499msgstr "&Ïðîöåíò:"
7500
7501#. TB_Zoom_PageWidth
7502#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:551
7503msgid "Page Width"
7504msgstr "Øèðî÷èíà íà ñòðàíèöàòà"
7505
7506#. DLG_UP_PageRanges
7507#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:553
7508msgid "Page ranges:"
7509msgstr "Îáõâàò íà ïå÷àòà:"
7510
7511#. DLG_Password_Password
7512#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:555
7513msgid "Password:"
7514msgstr "Ïàðîëà:"
7515
7516#. STYLE_PLAIN_TEXT
7517#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:557
7518msgid "Plain Text"
7519msgstr "×èñò òåêñò"
7520
7521#. DLG_PLUGIN_MANAGER_DETAILS
7522#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:559
7523msgid "Plugin Details:"
7524msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðèñòàâêàòà:"
7525
7526#. DLG_PLUGIN_MANAGER_LIST
7527#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:561
7528msgid "Plugin List"
7529msgstr "Ñïèñúê íà ïðèñòàâêèòå"
7530
7531#. LANG_PL_PL
7532#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:563
7533msgid "Polish"
7534msgstr "Ïîëñêè"
7535
7536#. LANG_PT_BR
7537#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:565
7538msgid "Portuguese (Brazil)"
7539msgstr "Ïîðòóãàëñêè (Áðàçèëèÿ)"
7540
7541#. LANG_PT_PT
7542#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:567
7543msgid "Portuguese (Portugal)"
7544msgstr "Ïîðòóãàëñêè (Ïîðòóãàëèÿ)"
7545
7546#. DLG_Image_PlaceColumn
7547#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:569
7548msgid "Position relative to its Column"
7549msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî ñúîòâåòíàòà êîëîíà"
7550
7551#. DLG_Image_PlacePage
7552#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:571
7553msgid "Position relative to its Page"
7554msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî ñúîòâåòíàòà ñòðàíèöà"
7555
7556#. DLG_Image_PlaceParagraph
7557#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:573
7558msgid "Position relative to nearest paragraph"
7559msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî íàé-áëèçêèÿ àáçàö"
7560
7561#. DLG_Image_Aspect
7562#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:575
7563msgid "Preserve aspect ratio"
7564msgstr "Çàïàçâàíå íà ñúîòíîøåíèåòî"
7565
7566#. DLG_IP_Activate_Label
7567#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:579
7568msgid "Preview Picture"
7569msgstr "Ïðåãëåä íà èçîáðàæåíèåòî"
7570
7571#. DLG_FOSA_PrintToFileTitle
7572#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:584
7573msgid "Print To File"
7574msgstr "Ïå÷àò êúì ôàéë"
7575
7576#. DLG_FOSA_FilePrintTypeLabel
7577#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:586
7578msgid "Print file as type:"
7579msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà ôàéëà êàòî:"
7580
7581#. DLG_UP_PrintIn
7582#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:588
7583msgid "Print in: "
7584msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà:"
7585
7586#. DLG_UP_PrintTo
7587#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:590
7588msgid "Print to: "
7589msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà:"
7590
7591#. DLG_UP_Printer
7592#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:592
7593msgid "Printer"
7594msgstr "Ïðèíòåð"
7595
7596#. DLG_UP_PrinterCommand
7597#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:594
7598msgid "Printer command: "
7599msgstr "Êîìàíäà êúì ïðèíòåðà:"
7600
7601#. LANG_PA_IN
7602#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:596
7603msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
7604msgstr "Ïåíäæàáñêè (Ãóðìóðêõè)"
7605
7606#. LANG_PA_PK
7607#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:598
7608msgid "Punjabi (Shahmukhi)"
7609msgstr "Ïåíäæàáñêè (Øàõìóêõè)"
7610
7611#. LANG_QU_BO
7612#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:600
7613msgid "Quechua"
7614msgstr "Êå÷óà"
7615
7616#. DLG_UFS_StyleRegular
7617#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:602
7618msgid "Regular"
7619msgstr "Íîðìàëåí"
7620
7621#. DLG_DocComparison_Relationship
7622#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:604
7623msgid "Relationship:"
7624msgstr "Ñúîòíîøåíèå:"
7625
7626#. DLG_Restore
7627#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:606
7628msgid "Restore"
7629msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå"
7630
7631#. DLG_HTMLOPT_ExpRestore
7632#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:608
7633msgid "Restore Settings"
7634msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà íàñòðîéêèòå"
7635
7636#. DLG_DocComparison_Results
7637#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:610
7638msgid "Results"
7639msgstr "Ðåçóëòàòè"
7640
7641#. LANG_RO_RO
7642#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:612
7643msgid "Romanian"
7644msgstr "Ðóìúíñêè"
7645
7646#. ENC_ROMA_MAC
7647#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:614
7648msgid "Romanian, Macintosh"
7649msgstr "Ðóìúíñêè, Macintosh"
7650
7651#. LANG_RU_RU
7652#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:616
7653msgid "Russian (Russia)"
7654msgstr "Ðóñêè (Ðóñèÿ)"
7655
7656#. DLG_UFS_SampleFrameLabel
7657#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:618
7658msgid "Sample"
7659msgstr "Ïðèìåð"
7660
7661#. LANG_SC_IT
7662#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:620
7663msgid "Sardinian"
7664msgstr "Ñàðäèíñêè"
7665
7666#. DLG_FOSA_SaveAsTitle
7667#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:622
7668msgid "Save File As"
7669msgstr "Çàïèñ íà ôàéëà êàòî"
7670
7671#. DLG_HTMLOPT_ExpSave
7672#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:624
7673msgid "Save Settings"
7674msgstr "Çàïèñ íà íàñòðîéêèòå"
7675
7676#. DLG_FOSA_FileSaveTypeLabel
7677#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:626
7678msgid "Save file as type:"
7679msgstr "Çàïèñ íà ôàéëà êàòî òèï:"
7680
7681#. DLG_UFS_ScriptLabel
7682#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:628
7683msgid "Script:"
7684msgstr "Ñêðèïò:"
7685
7686#. STYLE_SECTHEADING
7687#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:630
7688msgid "Section Heading"
7689msgstr "Íà÷àëî íà ðàçäåë"
7690
7691#. DLG_UENC_EncLabel
7692#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:634
7693msgid "Select Encoding:"
7694msgstr "Èçáîð íà êîäîâà òàáëèöà:"
7695
7696#. DLG_HTMLOPT_ExpLabel
7697#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:636
7698msgid "Select HTML export options:"
7699msgstr "Íàñòðîéêè çà èçíàñÿíåòî â HTML:"
7700
7701#. DLG_ULANG_LangLabel
7702#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:638
7703msgid "Select Language:"
7704msgstr "Èçáîð íà åçèê:"
7705
7706#. LANG_SR
7707#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:642
7708msgid "Serbian"
7709msgstr "Ñðúáñêè"
7710
7711#. DLG_Image_ImageDesc
7712#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:644
7713msgid "Set Image Name"
7714msgstr "Çàäàâàíå èìå íà èçîáðàæåíèåòî"
7715
7716#. DLG_Image_ImageSize
7717#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:646
7718msgid "Set Image Size"
7719msgstr "Çàäàâàíå ðàçìåð íà èçîáðàæåíèåòî"
7720
7721#. DLG_ULANG_LangTitle
7722#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:648
7723msgid "Set Language"
7724msgstr "Èçáîð íà åçèê"
7725
7726#. DLG_UFS_TransparencyCheck
7727#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:650
7728msgid "Set no Highlight Color"
7729msgstr "Áåç öâÿò çà îñâåòÿâàíå"
7730
7731#. DLG_UFS_SizeLabel
7732#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:654
7733msgid "Size:"
7734msgstr "Ðàçìåð:"
7735
7736#. LANG_SK_SK
7737#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:656
7738msgid "Slovak"
7739msgstr "Ñëîâàøêè"
7740
7741#. LANG_SL_SI
7742#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:658
7743msgid "Slovenian"
7744msgstr "Ñëîâåíñêè"
7745
7746#. LANG_ES_MX
7747#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:660
7748msgid "Spanish (Mexico)"
7749msgstr "Èñïàíñêè (Ìåêñèêî)"
7750
7751#. LANG_ES_ES
7752#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:662
7753msgid "Spanish (Spain)"
7754msgstr "Èñïàíñêè (Èñïàíèÿ)"
7755
7756#. DLG_Image_SquareWrap
7757#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:666
7758msgid "Square text wrapping"
7759msgstr "Êâàäðàòíî çàãðúùàíå íà òåêñòà"
7760
7761#. DLG_DocComparison_Styles
7762#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:674
7763msgid "Styles:"
7764msgstr "Ñòèëîâå:"
7765
7766#. LANG_SW
7767#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:680
7768msgid "Swahili"
7769msgstr "Ñóàõèëè"
7770
7771#. LANG_SV_SE
7772#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:682
7773msgid "Swedish"
7774msgstr "Øâåäñêè"
7775
7776#. TB_Font_Symbol
7777#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:684
7778msgid "Symbols"
7779msgstr "Çíàöè"
7780
7781#. LANG_SYR
7782#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:686
7783msgid "Syriac"
7784msgstr "Ñèðèéñêè"
7785
7786#. LANG_TL_PH
7787#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:690
7788msgid "Tagalog"
7789msgstr "Òàãàëîã"
7790
7791#. LANG_TA_IN
7792#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:692
7793msgid "Tamil"
7794msgstr "Òàìèëñêè"
7795
7796#. LANG_TE_IN
7797#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:694
7798msgid "Telugu"
7799msgstr "Òåëóãó"
7800
7801#. DLG_UFS_ColorTab
7802#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:696
7803msgid "Text Color"
7804msgstr "Öâÿò íà òåêñòà"
7805
7806#. DLG_Image_WrappedBoth
7807#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:698
7808msgid "Text wrapped on both sides of the Image"
7809msgstr "Òåêñòúò çàãðúùà èçîáðàæåíèåòî îò äâåòå ñòðàíè"
7810
7811#. DLG_Image_WrappedLeft
7812#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:700
7813msgid "Text wrapped to the Left of the Image"
7814msgstr "Òåêñòúò çàãðúùà èçîáðàæåíèåòî îòëÿâî"
7815
7816#. DLG_Image_WrappedRight
7817#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:702
7818msgid "Text wrapped to the Right of the Image"
7819msgstr "Òåêñòúò çàãðúùà èçîáðàæåíèåòî îòäÿñíî"
7820
7821#. LANG_TH_TH
7822#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:704
7823msgid "Thai"
7824msgstr "Òàéëàíäñêè"
7825
7826#. ENC_THAI_MAC
7827#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:706
7828msgid "Thai, Macintosh"
7829msgstr "Òàéëàíäñêè, Macintosh"
7830
7831#. ENC_THAI_TIS
7832#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:708
7833msgid "Thai, TIS-620"
7834msgstr "Òàéëàíäñêè, TIS-620"
7835
7836#. ENC_THAI_WIN
7837#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:710
7838msgid "Thai, Windows Code Page 874"
7839msgstr "Òàéëàíäñêè, Windows Code Page 874"
7840
7841#. DLG_NoSaveFile_DirNotWriteable
7842#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:712
7843#, c-format
7844msgid "The directory '%s' is write-protected."
7845msgstr "Äèðåêòîðèÿòà '%s' å çàùèòåíà ñðåùó çàïèñ."
7846
7847#. MSG_HistoryPartRestore2
7848#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:714
7849#, c-format
7850msgid ""
7851"The nearest version that can be restored fully is %d. Would you like to "
7852"restore this version instead? To partially restore version %d press No."
7853msgstr ""
7854"Íàé-áëèçêàòà âåðñèÿ, êîÿòî ìîæå äà áúäå âúçñòàíîâåíà èçöÿëî å %d. Èñêàòå ëè òÿ äà áúäå âúçñòàíîâåíà? Çà ÷àñòè÷íî âúçñòàíîâÿâàíå íà âåðñèÿ %d íàòèñíåòå \"Íå\"."
7855
7856#. DLG_UP_InvalidPrintString
7857#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:716
7858msgid "The print command string is not valid."
7859msgstr "Êîìàíäàòà êúì ïðèíòåðà å íåâàëèäíà."
7860
7861#. MSG_NoUndo
7862#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:718
7863msgid "This operation cannot be undone. Are you sure you want to proceed?"
7864msgstr "Òîâà äåéñòâèå íå ìîæå äà áúäå îòìåíåíî. Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ïðîäúëæèòå?"
7865
7866#. DLG_Image_TightWrap
7867#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:722
7868msgid "Tight text wrapping"
7869msgstr "Ïëúòíî çàãðúùàíå íà òåêñòà"
7870
7871#. MSG_HistoryPartRestore3
7872#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:726
7873msgid "To continue anyway, press OK."
7874msgstr "Çà ïðîäúëæàâàíå íàòèñíåòå ÎÊ"
7875
7876#. MSG_HistoryPartRestore4
7877#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:728
7878msgid "To quit the restoration attempt, press Cancel."
7879msgstr "Çà ïðåêúñâàíå îïèòà çà âúçñòàíîâÿâàíå íàòèñíåòå \"Îòêàç\""
7880
7881#. LANG_TR_TR
7882#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:734
7883msgid "Turkish"
7884msgstr "Òóðñêè"
7885
7886#. ENC_TURK_ISO
7887#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:736
7888msgid "Turkish, ISO-8859-9"
7889msgstr "Òóðñêè, ISO-8859-9"
7890
7891#. ENC_TURK_MAC
7892#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:738
7893msgid "Turkish, Macintosh"
7894msgstr "Òóðñêè, Macintosh"
7895
7896#. ENC_TURK_WIN
7897#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:740
7898msgid "Turkish, Windows Code Page 1254"
7899msgstr "Òóðñêè, Windows Code Page 1254"
7900
7901#. DLG_Image_WrapType
7902#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:742
7903msgid "Type of text wrapping"
7904msgstr "Âèä çàãðúùàíå íà òåêñòà"
7905
7906#. ENC_WEST_ASCII
7907#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:744
7908msgid "US-ASCII"
7909msgstr "US-ASCII"
7910
7911#. LANG_UK_UA
7912#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:746
7913msgid "Ukrainian"
7914msgstr "Óêðàèíñêè"
7915
7916#. ENC_UKRA_KOI
7917#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:748
7918msgid "Ukrainian, KOI8-U"
7919msgstr "Óêðàèíñêè, KIO8-U"
7920
7921#. ENC_UKRA_MAC
7922#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:750
7923msgid "Ukrainian, Macintosh"
7924msgstr "Óêðàèíñêè, Macintosh"
7925
7926#. ENC_UNIC_UCS2
7927#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:754
7928msgid "Unicode UCS-2"
7929msgstr "Óíèêîä UCS-2"
7930
7931#. ENC_UNIC_UCS_2BE
7932#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:756
7933msgid "Unicode UCS-2 Big Endian"
7934msgstr "Óíèêîä UCS-2 Big Endian"
7935
7936#. ENC_UNIC_UCS_2LE
7937#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:758
7938msgid "Unicode UCS-2 Little Endian"
7939msgstr "Óíèêîä UCS-2 Little Endian"
7940
7941#. ENC_UNIC_UCS4
7942#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:760
7943msgid "Unicode UCS-4"
7944msgstr "Óíèêîä UCS-4"
7945
7946#. ENC_UNIC_UCS_4BE
7947#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:762
7948msgid "Unicode UCS-4 Big Endian"
7949msgstr "Óíèêîä UCS-4 Big Endian"
7950
7951#. ENC_UNIC_UCS_4LE
7952#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:764
7953msgid "Unicode UCS-4 Little Endian"
7954msgstr "Óíèêîä UCS-4 Little Endian"
7955
7956#. ENC_UNIC_UTF_16
7957#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:766
7958msgid "Unicode UTF-16"
7959msgstr "Óíèêîä UTF-16"
7960
7961#. ENC_UNIC_UTF_16BE
7962#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:768
7963msgid "Unicode UTF-16 Big Endian"
7964msgstr "Óíèêîä UTF-16 Big Endian"
7965
7966#. ENC_UNIC_UTF_16LE
7967#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:770
7968msgid "Unicode UTF-16 Little Endian"
7969msgstr "Óíèêîä UTF-16 Little Endian"
7970
7971#. ENC_UNIC_UTF_32
7972#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:772
7973msgid "Unicode UTF-32"
7974msgstr "Óíèêîä UTF-32"
7975
7976#. ENC_UNIC_UTF_32BE
7977#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:774
7978msgid "Unicode UTF-32 Big Endian"
7979msgstr "Óíèêîä UTF-32 Big Endian"
7980
7981#. ENC_UNIC_UTF_32LE
7982#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:776
7983msgid "Unicode UTF-32 Little Endian"
7984msgstr "Óíèêîä UTF-32 Little Endian"
7985
7986#. ENC_UNIC_UTF_7
7987#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:778
7988msgid "Unicode UTF-7"
7989msgstr "Óíèêîä UTF-7"
7990
7991#. ENC_UNIC_UTF_8
7992#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:780
7993msgid "Unicode UTF-8"
7994msgstr "Óíèêîä UTF-8"
7995
7996#. UntitledDocument
7997#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:782
7998#, c-format
7999msgid "Untitled%d"
8000msgstr "Íåîçàãëàâåí%d"
8001
8002#. DLG_Update
8003#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:784
8004msgid "Update"
8005msgstr "Îáíîâÿâàíå"
8006
8007#. LANG_UR_PK
8008#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:790
8009msgid "Urdu"
8010msgstr "Óðäó"
8011
8012#. LANG_UZ_UZ
8013#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:792
8014msgid "Uzbek"
8015msgstr "Óçáåêñêè"
8016
8017#. DLG_History_List_Title
8018#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:796
8019msgid "Version history"
8020msgstr "Èñòîðèÿ íà âåðñèèòå"
8021
8022#. DLG_PLUGIN_MANAGER_VERSION
8023#. DLG_History_Version
8024#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:799
8025msgid "Version:"
8026msgstr "Âåðñèÿ:"
8027
8028#. LANG_VI_VN
8029#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:801
8030msgid "Vietnamese"
8031msgstr "Âèåòíàìñêè"
8032
8033#. ENC_VIET_TCVN
8034#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:803
8035msgid "Vietnamese, TCVN"
8036msgstr "Âèåòíàìñêè, TCVN"
8037
8038#. ENC_VIET_VISCII
8039#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:805
8040msgid "Vietnamese, VISCII"
8041msgstr "Âèåòíàìñêè, VISCII"
8042
8043#. ENC_VIET_WIN
8044#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:807
8045msgid "Vietnamese, Windows Code Page 1258"
8046msgstr "Âèåòíàìñêè, Windows Code Page 1258"
8047
8048#. DLG_MW_MoreWindows
8049#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:809
8050msgid "View Document"
8051msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìååíòà"
8052
8053#. DLG_MW_Activate
8054#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:811
8055msgid "View:"
8056msgstr "Èçãëåä:"
8057
8058#. LANG_CY_GB
8059#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:813
8060msgid "Welsh"
8061msgstr "Óåëñêè"
8062
8063#. ENC_US_DOS
8064#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:815
8065msgid "Western European, DOS/Windows Code Page 437"
8066msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, DOS/Windows·Code·Page·437"
8067
8068#. ENC_MLNG_DOS
8069#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:817
8070msgid "Western European, DOS/Windows Code Page 850"
8071msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, DOS/Windows·Code·Page·850"
8072
8073#. ENC_WEST_HP
8074#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:819
8075msgid "Western European, HP"
8076msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, HP"
8077
8078#. ENC_WEST_ISO
8079#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:821
8080msgid "Western European, ISO-8859-1"
8081msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, ISO-8859-1"
8082
8083#. ENC_WEST_MAC
8084#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:823
8085msgid "Western European, Macintosh"
8086msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, Macintosh"
8087
8088#. ENC_WEST_NXT
8089#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:825
8090msgid "Western European, NeXT"
8091msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, NeXT"
8092
8093#. ENC_WEST_WIN
8094#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:827
8095msgid "Western European, Windows Code Page 1252"
8096msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, Windows Code Page 1252"
8097
8098#. TB_Zoom_WholePage
8099#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:829
8100msgid "Whole Page"
8101msgstr "Öÿëà ñòðàíèöà"
8102
8103#. DLG_Image_Width
8104#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:831
8105msgid "Width:"
8106msgstr "Øèðî÷èíà:"
8107
8108#. DLG_IP_Width_Label
8109#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:833
8110msgid "Width:  "
8111msgstr "Øèðî÷èíà:  "
8112
8113#. DLG_QNXMB_Yes
8114#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:835
8115msgid "Yes"
8116msgstr "Äà"
8117
8118#. LANG_YI
8119#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:837
8120msgid "Yiddish"
8121msgstr "Èäèø"
8122
8123#. MSG_HistoryConfirmSave
8124#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:839
8125#, c-format
8126msgid "You have to save changes to document %s before proceeding. Save now?"
8127msgstr "Òðÿáâà äà çàïàçèòå ïðîìåíèòå â äîêóìåíòà %s ïðåäè äà ïðîäúëæèòå. Äà ñå çàïèøàò ëè ñåãà?"
8128
8129#. DLG_Zoom_RadioFrameCaption
8130#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:843
8131msgid "Zoom to"
8132msgstr "Óâåëè÷åíèå äî"
8133
8134#. DLG_UnixMB_No
8135#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:845
8136msgid "_No"
8137msgstr "_Íå"
8138
8139#. DLG_UnixMB_Yes
8140#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:847
8141msgid "_Yes"
8142msgstr "_Äà"
8143
8144#. DLG_Unit_cm
8145#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:849
8146msgid "cm"
8147msgstr "ñì"
8148
8149#. DLG_DocComparison_Different
8150#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:851
8151msgid "different"
8152msgstr "ðàçëè÷íî"
8153
8154#. DLG_DocComparison_DivergingPos
8155#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:853
8156#, c-format
8157msgid "diverging after document position %d"
8158msgstr ""
8159
8160#. DLG_DocComparison_Diverging
8161#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:855
8162#, c-format
8163msgid "diverging after version %d of %s"
8164msgstr ""
8165
8166#. DLG_DocComparison_Identical
8167#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:857
8168msgid "identical"
8169msgstr ""
8170
8171#. DLG_Unit_inch
8172#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:859
8173msgid "inch"
8174msgstr "èí÷"
8175
8176#. DLG_Unit_mm
8177#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:861
8178msgid "mm"
8179msgstr "ìì"
8180
8181#. DLG_Unit_pica
8182#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:863
8183msgid "pica"
8184msgstr "ïèêà"
8185
8186#. DLG_Unit_points
8187#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:865
8188msgid "points"
8189msgstr "òî÷êè"
8190
8191#. DLG_DocComparison_Siblings
8192#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:867
8193msgid "siblings"
8194msgstr ""
8195
8196#. DLG_DocComparison_Unrelated
8197#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:869
8198msgid "unrelated"
8199msgstr "íåñâúðçàíî"
8200
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.