source: sharp/abiword.bg.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by Ясен Праматаров, 17 years ago

AbiWord? - fixes previous commit.

File size: 184.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of AbiWord.OA
2# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2001.
4# Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>, 2001.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: AbiWord 1.0.2\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:21+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-09-29 13:54+0300\n"
13"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#.
20#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
21#. * DO NOT compile this file as part of your application.
22#.
23#. MENU_LABEL__BOGUS1__
24#. MENU_LABEL__BOGUS2__
25#. MENU_STATUSLINE__BOGUS1__
26#. MENU_STATUSLINE__BOGUS2__
27#. MENU_STATUSLINE_OPEN_TEMPLATE
28#. MENU_STATUSLINE_FILE
29#. MENU_STATUSLINE_EDIT
30#. MENU_STATUSLINE_VIEW
31#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TOOLBARS
32#. MENU_STATUSLINE_INSERT
33#. MENU_STATUSLINE_FORMAT
34#. MENU_STATUSLINE_FMT
35#. MENU_STATUSLINE_TOOLS
36#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELLING
37#. MENU_STATUSLINE_ALIGN
38#. MENU_STATUSLINE_WINDOW
39#. MENU_STATUSLINE_HELP
40#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:23
41msgid " "
42msgstr " "
43
44#. DLG_Styles_ErrNotTitle2
45#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:25
46msgid ""
47" - Reserved. \n"
48" You cannot use this name. Choose Another \n"
49msgstr ""
50" - Çàïàçåíî. \n"
51" Íå ìîæåòå äà èçïîëçâàòå òîâà èìå. Èçáåðåòå äðóãî \n"
52
53#. DLG_WordCount_Auto_Update
54#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:27
55msgid " Auto Update"
56msgstr " Àâòîìàòè÷íî îáíîâÿâàíå íà âñåêè"
57
58#
59#. DLG_PageSetup_Percent
60#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:29
61#, c-format
62msgid "% of normal size"
63msgstr "% îò íîðìàëíèÿ ðàçìåð"
64
65#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_1
66#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_2
67#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_3
68#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_4
69#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_5
70#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_6
71#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_7
72#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_8
73#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_9
74#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:39
75#, c-format
76msgid "%s"
77msgstr "%s"
78
79#. MSG_DlgNotImp
80#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:41
81#, c-format
82msgid ""
83"%s not implemented yet.\n"
84"\n"
85"If you are a programmer, feel free to add code in %s, line %d\n"
86"and mail patches to:\n"
87"\n"
88"\tabiword-dev@abisource.com\n"
89"\n"
90"Otherwise, please be patient."
91msgstr ""
92"%s îùå íå å âêëþ÷åíî.\n"
93"\n"
94"Àêî ñòå ïðîãðàìèñò, ìîæåòå äà äîáàâèòå êîä â %s, ðåä %d\n"
95"è äà èçïðàòèòå êðúïêèòå íà:\n"
96"\n"
97"\tabiword-dev@abisource.com\n"
98"\n"
99"Èíà÷å, èç÷àêàéòå òúðïåëèâî."
100
101#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_1
102#. MENU_LABEL_VIEW_TB_1
103#. MENU_LABEL_WINDOW_1
104#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:45
105#, c-format
106msgid "&1 %s"
107msgstr "&1 %s"
108
109#. DLG_Tab_Radio_None
110#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:47
111msgid "&1 None"
112msgstr "&1 Áåç"
113
114#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_2
115#. MENU_LABEL_VIEW_TB_2
116#. MENU_LABEL_WINDOW_2
117#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:51
118#, c-format
119msgid "&2 %s"
120msgstr "&2 %s"
121
122#. DLG_Tab_Radio_Dot
123#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:53
124msgid "&2 .........."
125msgstr "&2 .........."
126
127#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_3
128#. MENU_LABEL_VIEW_TB_3
129#. MENU_LABEL_WINDOW_3
130#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:57
131#, c-format
132msgid "&3 %s"
133msgstr "&3 %s"
134
135#. DLG_Tab_Radio_Dash
136#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:59
137msgid "&3 ----------"
138msgstr "&3 ----------"
139
140#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_4
141#. MENU_LABEL_VIEW_TB_4
142#. MENU_LABEL_WINDOW_4
143#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:63
144#, c-format
145msgid "&4 %s"
146msgstr "&4 %s"
147
148#. DLG_Tab_Radio_Underline
149#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:65
150msgid "&4 __________"
151msgstr "&4 __________"
152
153#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_5
154#. MENU_LABEL_WINDOW_5
155#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:68
156#, c-format
157msgid "&5 %s"
158msgstr "&5 %s"
159
160#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_6
161#. MENU_LABEL_WINDOW_6
162#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:71
163#, c-format
164msgid "&6 %s"
165msgstr "&6 %s"
166
167#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_7
168#. MENU_LABEL_WINDOW_7
169#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:74
170#, c-format
171msgid "&7 %s"
172msgstr "&7 %s"
173
174#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_8
175#. MENU_LABEL_WINDOW_8
176#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:77
177#, c-format
178msgid "&8 %s"
179msgstr "&8 %s"
180
181#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_9
182#. MENU_LABEL_WINDOW_9
183#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:80
184#, c-format
185msgid "&9 %s"
186msgstr "&9 %s"
187
188#. MENU_LABEL_HELP_ABOUT
189#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:82
190#, c-format
191msgid "&About %s"
192msgstr "&Îòíîñíî %s"
193
194#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_ACCEPT_REVISION
195#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:84
196msgid "&Accept revision"
197msgstr "&Ïðèåìàíå íà ðåâèçèÿ"
198
199#. DLG_Spell_AddToDict
200#. MENU_LABEL_SPELL_ADD
201#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:87
202msgid "&Add"
203msgstr "&Äîáàâÿíå"
204
205#. DLG_PageSetup_Adjust
206#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:89
207msgid "&Adjust to:"
208msgstr "&Íàãëàñÿíå íà:"
209
210#. MENU_LABEL_ALIGN
211#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:91
212msgid "&Align"
213msgstr "&Ïîäðàâíÿâàíå"
214
215#. DLG_Options_Label_ViewAll
216#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:93
217msgid "&All"
218msgstr "&Âñè÷êî"
219
220#. DLG_ApplyButton
221#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:95
222msgid "&Apply"
223msgstr "&Ïðèëàãàíå"
224
225#. DLG_Para_LabelAt
226#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:97
227msgid "&At:"
228msgstr "&Ïðåç:"
229
230#. MENU_LABEL_TOOLS_AUTOSPELL
231#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:99
232msgid "&Auto Spellcheck"
233msgstr "&Àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñ"
234
235#. MENU_LABEL_TABLE_AUTOFIT
236#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:101
237msgid "&Autofit Table"
238msgstr "&Àâòîìàòè÷íî îðàçìåðÿâàíå íà òàáëèöàòà"
239
240#. DLG_Options_Label_PrefsAutoSave
241#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:103
242msgid "&Automatically save this Scheme"
243msgstr "&Àâòîìàòè÷íî çàïîìíÿíå íà òåçè íàñòðîéêè"
244
245#. DLG_DateTime_AvailableFormats
246#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:105
247msgid "&Available formats:"
248msgstr "&Íàëè÷íè ôîðìàòè:"
249
250#. DLG_Para_LabelBefore
251#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:107
252msgid "&Before:"
253msgstr "&Ïðåäè:"
254
255#. MENU_LABEL_FMT_BOLD
256#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:109
257msgid "&Bold"
258msgstr "&Ïîëó÷åðíî"
259
260#. DLG_PageSetup_Bottom
261#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:111
262msgid "&Bottom:"
263msgstr "&Îòäîëó:"
264
265#. MENU_LABEL_INSERT_BREAK
266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:113
267msgid "&Break"
268msgstr "&Êðàé"
269
270#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_CELL
271#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:115
272msgid "&Cell"
273msgstr "&Êëåòêà"
274
275#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_CELLS
276#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_CELLS
277#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:118
278msgid "&Cells"
279msgstr "&Êëåòêè"
280
281#. MENU_LABEL_ALIGN_CENTER
282#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:120
283msgid "&Center"
284msgstr "&Ïî ñðåäàòà"
285
286#. DLG_Spell_Change
287#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:122
288msgid "&Change"
289msgstr "&Ïðîìÿíà"
290
291#. MENU_LABEL_INSERT_CLIPART
292#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:124
293msgid "&Clip Art"
294msgstr "&Êëèï÷å"
295
296#. DLG_CloseButton
297#. MENU_LABEL_FILE_CLOSE
298#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:127
299msgid "&Close"
300msgstr "&Çàòâàðÿíå"
301
302#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_COLUMNS
303#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:129
304msgid "&Column"
305msgstr "&Êîëîíà"
306
307#. DLG_Break_ColumnBreak
308#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:131
309msgid "&Column break"
310msgstr "&Êðàé íà êîëîíà"
311
312#. MENU_LABEL_FMT_COLUMNS
313#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:133
314msgid "&Columns"
315msgstr "&Êîëîíè"
316
317#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_COMPARE_DOCUMENTS
318#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:135
319msgid "&Compare documents"
320msgstr "&Ñðàâíÿâàíå íà äîêóìåíòè"
321
322#. MENU_LABEL_EDIT_COPY
323#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:137
324msgid "&Copy"
325msgstr "&Çàïîìíÿíå"
326
327#. MENU_LABEL_FMT_STYLE_DEFINE
328#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:139
329msgid "&Create and Modify Styles"
330msgstr "&Ñúçäàâàíå è ïðîìÿíà"
331
332#. DLG_Options_Label_PrefsCurrentScheme
333#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:141
334msgid "&Current Preferences Scheme"
335msgstr "&Òåêóùè íàñòðîéêè"
336
337#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE
338#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:143
339msgid "&Delete"
340msgstr "&Èçòðèâàíå"
341
342#. MENU_LABEL_INSERT_DELETE_HYPERLINK
343#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:145
344msgid "&Delete hyperlink"
345msgstr "&Èçòðèâàíå íà õèïåðâðúçêà"
346
347#. DLG_Options_Btn_CustomDict
348#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:147
349msgid "&Dictionary..."
350msgstr "&Ðå÷íèê..."
351
352#. MENU_LABEL_INSERT_DIRECTIONMARKER
353#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:149
354msgid "&Direction Marker"
355msgstr ""
356
357#. MENU_LABEL_FMT_DOCUMENT
358#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:151
359msgid "&Document"
360msgstr "&Äîêóìåíò"
361
362#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY
363#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:153
364msgid "&Document History"
365msgstr "&Èñòîðèÿ íà äîêóìåíò"
366
367#. MENU_LABEL_WINDOW
368#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:155
369msgid "&Documents"
370msgstr "&Äîêóìåíòè"
371
372#. DLG_Para_PushNoHyphenate
373#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:157
374msgid "&Don't hyphenate"
375msgstr "&Áåç ïðåíàñÿíå"
376
377#. DLG_Options_Btn_IgnoreEdit
378#. MENU_LABEL_EDIT
379#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:160
380msgid "&Edit"
381msgstr "&Ðåäàêòèðàíå"
382
383#. MENU_LABEL_INSERT_EDIT_HYPERLINK
384#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:162
385msgid "&Edit hyperlink"
386msgstr "&Ðåäàêòèðàíå íà õèïåðâðúçêà"
387
388#. DLG_Options_Label_SmartQuotesEnable
389#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:164
390msgid "&Enable smart quotes"
391msgstr "&Âêëþ÷âàíå íà çàêðèâåíè êàâè÷êè"
392
393#. MENU_LABEL_INSERT_ENDNOTE
394#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:166
395msgid "&Endnote"
396msgstr "&Áåëåæêà â êðàÿ"
397
398#. DLG_Break_EvenPage
399#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:168
400msgid "&Even page"
401msgstr "&×åòíà ñòðàíèöà"
402
403#. MENU_LABEL_INSERT_FIELD
404#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:170
405msgid "&Field"
406msgstr "&Ïîëå"
407
408#. DLG_Field_Fields_No_Colon
409#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:172
410msgid "&Fields"
411msgstr "&Ïîëåòà"
412
413#. DLG_Field_Fields
414#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:174
415msgid "&Fields:"
416msgstr "&Ïîëåòà:"
417
418#. MENU_LABEL_FILE
419#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:176
420msgid "&File"
421msgstr "&Ôàéë"
422
423#. DLG_Options_Label_FileExtension
424#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:178
425msgid "&File extension:"
426msgstr "Ñ &ðàçøèðåíèå:"
427
428#. MENU_LABEL_EDIT_FIND
429#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:180
430msgid "&Find"
431msgstr "&Òúðñåíå"
432
433#. DLG_FR_FindNextButton
434#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:182
435msgid "&Find Next"
436msgstr "&Ïîâòîðíî òúðñåíå"
437
438#. MENU_LABEL_FMT_FONT
439#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:184
440msgid "&Font"
441msgstr "&Øðèôò"
442
443#. DLG_PageSetup_Footer
444#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:186
445msgid "&Footer:"
446msgstr "&Äîëåí êîëîíòèòóë:"
447
448#. MENU_LABEL_TABLE_FORMAT
449#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:188
450msgid "&Format Table"
451msgstr "&Ôîðìàòèðàíå íà òàáëèöàòà"
452
453#. MENU_LABEL_INSERT_GRAPHIC
454#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:190
455msgid "&From File"
456msgstr "&Îò ôàéë"
457
458#. MENU_LABEL_EDIT_GOTO
459#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:192
460msgid "&Go To"
461msgstr "&Áúðç ïðåõîä"
462
463#. DLG_FormatTOC_HasHeading
464#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:194
465msgid "&Has Heading"
466msgstr "Èìà &çàãëàâèå"
467
468#. MENU_LABEL_VIEW_HEADFOOT
469#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:196
470msgid "&Header and Footer"
471msgstr "&Êîëîíòèòóëè"
472
473#. DLG_PageSetup_Header
474#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:198
475msgid "&Header:"
476msgstr "&Ãîðåí êîëîíòèòóë:"
477
478#. DLG_PageSetup_Height
479#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:200
480msgid "&Height:"
481msgstr "&Âèñî÷èíà:"
482
483#. DLG_HelpButton
484#. MENU_LABEL_HELP
485#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:203
486msgid "&Help"
487msgstr "&Ïîìîù"
488
489#. DLG_Options_Label_ViewHiddenText
490#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:205
491msgid "&Hidden Text"
492msgstr "&Ñêðèò òåêñò"
493
494#. DLG_Options_Label_SpellHighlightMisspelledWords
495#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:207
496msgid "&Highlight misspelled words"
497msgstr "&Îñâåòÿâàíå íà ñãðåøåíèòå äóìè"
498
499#. MENU_LABEL_INSERT_HYPERLINK
500#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:209
501msgid "&Hyperlink"
502msgstr "&Õèïåðâðúçêà"
503
504#. DLG_Spell_Ignore
505#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:211
506msgid "&Ignore"
507msgstr "&Ïðîïóñêàíå"
508
509#. MENU_LABEL_SPELL_IGNOREALL
510#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:213
511msgid "&Ignore All"
512msgstr "&Ïðîïóñíè âñè÷êè"
513
514#. MENU_LABEL_FMT_IMAGE
515#. MENU_LABEL_FMT_POSIMAGE
516#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:216
517msgid "&Image"
518msgstr "&Èçîáðàæåíèå"
519
520#. MENU_LABEL_FILE_IMPORTSTYLES
521#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:218
522msgid "&Import Styles"
523msgstr "&Âíàñÿíå íà ñòèëîâå"
524
525#. MENU_LABEL_WEB_WEBPREVIEW
526#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:220
527msgid "&In web browser"
528msgstr "Ïðåãëåä â &óåá-÷åòåö"
529
530#. DLG_FormatTOC_InheritLabel
531#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:222
532msgid "&Inherit label"
533msgstr "&Íàñëåäÿâàíå íà åòèêåò"
534
535#. DLG_InsertButton
536#. MENU_LABEL_INSERT
537#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT
538#. DLG_Insert
539#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:226 po/tmp/xap_String_Id.h.h:15
540msgid "&Insert"
541msgstr "&Âìúêâàíå"
542
543#. DLG_Options_Label_AutoSaveInterval
544#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:228
545msgid "&Interval:"
546msgstr "&Ïðåç:"
547
548#. MENU_LABEL_FMT_ITALIC
549#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:230
550msgid "&Italic"
551msgstr "&Êóðñèâ"
552
553#. MENU_LABEL_INSERT_GOTO_HYPERLINK
554#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:232
555msgid "&Jump to hyperlink"
556msgstr ""
557
558#. MENU_LABEL_ALIGN_JUSTIFY
559#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:234
560msgid "&Justify"
561msgstr "&Äâóñòðàííî"
562
563#. DLG_Para_PushKeepLinesTogether
564#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:236
565msgid "&Keep lines together"
566msgstr "&Áåç ðàçäåëÿíå íà ðåäîâåòå"
567
568#. MENU_LABEL_INSERT_DIRECTIONMARKER_LRM
569#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:238
570msgid "&LRM"
571msgstr "Îò&ëÿâî íàäÿñíî"
572
573#. DLG_PageSetup_Landscape
574#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:240
575msgid "&Landscape"
576msgstr "&Âîäîðàâíî"
577
578#. MENU_LABEL_TOOLS_LANGUAGE
579#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:242
580msgid "&Language"
581msgstr "&Åçèê"
582
583#. MENU_LABEL_ALIGN_LEFT
584#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:244
585msgid "&Left"
586msgstr "&Îòëÿâî"
587
588#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DO_LTR
589#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:246
590msgid "&Left-to-right text"
591msgstr "Îò&ëÿâî íàäÿñíî"
592
593#. DLG_Para_LabelLeft
594#. DLG_PageSetup_Left
595#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:249
596msgid "&Left:"
597msgstr "&Îòëÿâî:"
598
599#. MENU_LABEL_VIEW_LOCK_TB_LAYOUT
600#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:251
601msgid "&Lock layout"
602msgstr "&Çàêëþ÷âàíå íà èçãëåäà"
603
604#. MENU_LABEL_TOOLS_MAILMERGE
605#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:253
606msgid "&Mail Merge"
607msgstr ""
608
609#. MENU_LABEL_INSERT_MAILMERGE
610#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:255
611msgid "&Mail Merge Field"
612msgstr ""
613
614#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_AUTO
615#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:257
616msgid "&Maintain Full History"
617msgstr ""
618
619#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_MARK
620#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:259
621msgid "&Mark revisions while typing"
622msgstr ""
623
624#. DLG_FR_MatchCase
625#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:261
626msgid "&Match case"
627msgstr "&Ñúâïàäåíèå íà ìàëêè/ãëàâíè áóêâè"
628
629#. MENU_LABEL_TABLE_MERGE_CELLS
630#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:263
631msgid "&Merge Cells"
632msgstr "&Ñëèâàíå íà êëåòêè"
633
634#. MENU_LABEL_WINDOW_MORE
635#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:265
636msgid "&More Documents"
637msgstr "&Îùå äîêóìåíòè"
638
639#. DLG_Goto_Label_Name
640#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:267
641msgid "&Name:"
642msgstr "&Èìå:"
643
644#. MENU_LABEL_FILE_NEW
645#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:269
646msgid "&New"
647msgstr "&Íîâ"
648
649#. MENU_LABEL_WINDOW_NEW
650#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:271
651msgid "&New Window"
652msgstr "&Íîâ ïðîçîðåö"
653
654#. MENU_LABEL_FILE_NEW_USING_TEMPLATE
655#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:273
656msgid "&New using Template"
657msgstr "&Íîâ ïî øàáëîí"
658
659#. DLG_Break_NextPage
660#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:275
661msgid "&Next page"
662msgstr "&Ñëåäâàùà ñòðàíèöà"
663
664#. MENU_LABEL_VIEW_NORMAL
665#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:277
666msgid "&Normal Layout"
667msgstr "&Íîðìàëåí èçãëåä"
668
669#. DLG_Goto_Label_Number
670#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:279
671msgid "&Number:"
672msgstr "&Íîìåð:"
673
674#. DLG_FormatTOC_NumberingType
675#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:281
676msgid "&Numbering type:"
677msgstr "&Âèä íîìåðèðàíå"
678
679#. DLG_Break_OddPage
680#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:283
681msgid "&Odd page"
682msgstr "&Íå÷åòíà ñòðàíèöà"
683
684#. MENU_LABEL_FILE_OPEN
685#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:285
686msgid "&Open"
687msgstr "&Îòâàðÿíå"
688
689#. DLG_MailMerge_OpenFile
690#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:287
691msgid "&Open File"
692msgstr "&Îòâàðÿíå íà ôàéë"
693
694#. MENU_LABEL_FMT_OVERLINE
695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:289
696msgid "&Overline"
697msgstr "×åðòà &îòãîðå"
698
699#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_WIDTH
700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:291
701msgid "&Page Width"
702msgstr "&Øèðî÷èíà íà ñòðàíèöàòà"
703
704#. DLG_Break_PageBreak
705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:293
706msgid "&Page break"
707msgstr "&Êðàé íà ñòðàíèöà"
708
709#. DLG_FormatTOC_PageNumbering
710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:295
711msgid "&Page numbering:"
712msgstr "&Íîìåðèðàíå íà ñòðàíèöèòå:"
713
714#. MENU_LABEL_FMT_PARAGRAPH
715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:297
716msgid "&Paragraph"
717msgstr "&Àáçàö"
718
719#. MENU_LABEL_EDIT_PASTE
720#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:299
721msgid "&Paste"
722msgstr "&Âìúêâàíå"
723
724#. MENU_LABEL_INSERT_PICTURE
725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:301
726msgid "&Picture"
727msgstr "&Èçîáðàæåíèå"
728
729#. MENU_LABEL_TOOLS_PLUGINS
730#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:303
731msgid "&Plugins"
732msgstr "Ï&ðèñòàâêè"
733
734#. DLG_PageSetup_Portrait
735#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:305
736msgid "&Portrait"
737msgstr "&Èçïðàâåíî"
738
739#. MENU_LABEL_FILE_PRINT
740#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:307
741msgid "&Print"
742msgstr "Îò&ïå÷àòâàíå"
743
744#. MENU_LABEL_VIEW_PRINT
745#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:309
746msgid "&Print Layout"
747msgstr "&Ïå÷àòåí èçãëåä"
748
749#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY_PURGE
750#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:311
751msgid "&Purge History"
752msgstr "&Èç÷èñòâàíå íà èñòîðèÿòà"
753
754#. MENU_LABEL_FILE_EXIT
755#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:313
756msgid "&Quit"
757msgstr "&Èçõîä"
758
759#. MENU_LABEL_INSERT_DIRECTIONMARKER_RLM
760#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:315
761msgid "&RLM"
762msgstr "Îò&äÿñíî íàëÿâî"
763
764#. MENU_LABEL_EDIT_REDO
765#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:317
766msgid "&Redo"
767msgstr "Íàï&ðåä"
768
769#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_REJECT_REVISION
770#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:319
771msgid "&Reject revision"
772msgstr "&Îòõâúðëÿíå íà ðåâèçèÿ"
773
774#. DLG_FR_ReplaceButton
775#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:321
776msgid "&Replace"
777msgstr "&Çàìåñòâàíå"
778
779#. DLG_Options_Btn_IgnoreReset
780#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:323
781msgid "&Reset"
782msgstr "&Èç÷èñòâàíå"
783
784#. MENU_LABEL_VIEW_DEFAULT_TB_LAYOUT
785#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:325
786msgid "&Reset to default layout"
787msgstr ""
788
789#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS
790#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:327
791msgid "&Revisions"
792msgstr "&Ðåâèçèè"
793
794#. MENU_LABEL_ALIGN_RIGHT
795#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:329
796msgid "&Right"
797msgstr "&Îòäÿñíî"
798
799#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DO_RTL
800#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:331
801msgid "&Right-to-left text"
802msgstr "Îò&äÿñíî íàëÿâî"
803
804#. DLG_Para_LabelRight
805#. DLG_PageSetup_Right
806#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:334
807msgid "&Right:"
808msgstr "&Îòäÿñíî:"
809
810#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_ROWS
811#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_ROW
812#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:337
813msgid "&Row"
814msgstr "&Ðåä"
815
816#. DLG_Options_Label_ViewRuler
817#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:339
818msgid "&Ruler"
819msgstr "&Ëèíèéêà"
820
821#. MENU_LABEL_FILE_SAVE
822#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:341
823msgid "&Save"
824msgstr "&Çàïèñ"
825
826#. MENU_LABEL_FILE_SAVEIMAGE
827#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:343
828msgid "&Save Image As"
829msgstr "Çàïèñ íà &èçîáðàæåíèåòî êàòî"
830
831#. MENU_LABEL_WEB_SAVEASWEB
832#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:345
833msgid "&Save web page"
834msgstr "Çàïèñ êàòî &èíòåðíåò-ñòðàíèöà"
835
836#. MENU_LABEL_HELP_SEARCH
837#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:347
838msgid "&Search for Help"
839msgstr "&Òúðñåíå"
840
841#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT
842#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:349
843msgid "&Select"
844msgstr "&Èçáèðàíå"
845
846#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SET_VIEW_LEVEL
847#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:351
848msgid "&Select revision"
849msgstr "&Èçáîð íà ðåâèçèÿ"
850
851#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY_SHOW
852#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:353
853msgid "&Show History"
854msgstr "Ïîêàçâàíå íà &èñòîðèÿòà"
855
856#. MENU_LABEL_VIEW_STATUSBAR
857#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:355
858msgid "&Show Status Bar"
859msgstr "&Ïîêàçâàíå íà èâèöà çà ñúñòîÿíèåòî"
860
861#. DLG_Para_LabelSpecial
862#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:357
863msgid "&Special:"
864msgstr "&Îñîáåí:"
865
866#. MENU_LABEL_TOOLS_SPELLING
867#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:359
868msgid "&Spelling"
869msgstr "&Ïðàâîïèñ"
870
871#. DLG_FormatTOC_StartAt
872#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:361
873msgid "&Start at:"
874msgstr "&Çàïî÷âàíå îò:"
875
876#. DLG_Options_Label_ViewStatusBar
877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:363
878msgid "&Status bar"
879msgstr "&Èâèöà çà ñúñòîÿíèåòî"
880
881#. MENU_LABEL_FMT_SUBSCRIPT
882#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:365
883msgid "&Subscript"
884msgstr "&Äîëåí èíäåêñ"
885
886#. DLG_Para_PushSuppressLineNumbers
887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:367
888msgid "&Suppress line numbers"
889msgstr "&Ñêðèâàíå íîìåðàòà íà ðåäîâåòå"
890
891#. DLG_FormatTOC_TabLeader
892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:369
893msgid "&Tab leader:"
894msgstr ""
895
896#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_TABLE
897#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_TABLE
898#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_TABLE
899#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:373
900msgid "&Table"
901msgstr "&Òàáëèöà"
902
903#. MENU_LABEL_FMT_TABS
904#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:375
905msgid "&Tabs"
906msgstr "&Òàáóëàöèè"
907
908#. DLG_Para_ButtonTabs
909#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:377
910msgid "&Tabs..."
911msgstr "&Òàáóëàöèè..."
912
913#. MENU_LABEL_VIEW_TOOLBARS
914#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:379
915msgid "&Toolbars"
916msgstr "&Èâèöè ñ èíñòðóìåíòè"
917
918#. MENU_LABEL_TOOLS
919#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:381
920msgid "&Tools"
921msgstr "&Èíñòðóìåíòè"
922
923#. DLG_PageSetup_Top
924#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:383
925msgid "&Top:"
926msgstr "&Îòãîðå:"
927
928#. DLG_Field_Types_No_Colon
929#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:385
930msgid "&Types"
931msgstr "&Âèäîâå"
932
933#. DLG_Field_Types
934#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:387
935msgid "&Types:"
936msgstr "&Âèäîâå:"
937
938#. MENU_LABEL_FMT_UNDERLINE
939#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:389
940msgid "&Underline"
941msgstr "&Ïîä÷åðòàâàíå"
942
943#. MENU_LABEL_EDIT_UNDO
944#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:391
945msgid "&Undo"
946msgstr "Íà&çàä"
947
948#. DLG_Options_Label_ViewUnits
949#. DLG_PageSetup_Units
950#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:394
951msgid "&Units:"
952msgstr "&Ìåðíè åäèíèöè:"
953
954#. MENU_LABEL_VIEW
955#. DLG_MW_ViewButton
956#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:396 po/tmp/xap_String_Id.h.h:21
957msgid "&View"
958msgstr "&Èçãëåä"
959
960#. MENU_LABEL_VIEW_WEB
961#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:398
962msgid "&Web Layout"
963msgstr "&Èíòåðíåò èçãëåä"
964
965#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_WHOLE
966#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:400
967msgid "&Whole Page"
968msgstr "&Öÿëà ñòðàíèöà"
969
970#. DLG_FR_WholeWord
971#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:402
972msgid "&Whole word"
973msgstr "&Öÿëà äóìà"
974
975#. DLG_Para_PushWidowOrphanControl
976#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:404
977msgid "&Widow/Orphan control"
978msgstr "&Êîíòðîë çà ïúðâè/ïîñëåäåí ðåä"
979
980#. DLG_PageSetup_Width
981#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:406
982msgid "&Width:"
983msgstr "&Øèðî÷èíà:"
984
985#. MENU_LABEL_TOOLS_WORDCOUNT
986#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:408
987msgid "&Word Count"
988msgstr "&Ïðåáðîÿâàíå íà äóìèòå"
989
990#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_MENU
991#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM
992#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:411
993msgid "&Zoom"
994msgstr "&Óâåëè÷åíèå"
995
996#. DLG_ListRevisions_LevelZero
997#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:413
998msgid "(All revisions visible)"
999msgstr ""
1000
1001#. DLG_Spell_NoSuggestions
1002#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:415
1003msgid "(no spelling suggestions)"
1004msgstr "(íÿìà ïðåäëîæåíè âàðèàíòè)"
1005
1006#. DLG_Para_SpecialNone
1007#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:417
1008msgid "(none)"
1009msgstr "(áåç)"
1010
1011#. TOOLBAR_LABEL_1COLUMN
1012#. TOOLBAR_STATUSLINE_1COLUMN
1013#. TOOLBAR_TOOLTIP_1COLUMN
1014#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:421
1015msgid "1 Column"
1016msgstr "1 êîëîíà"
1017
1018#. TOOLBAR_LABEL_MIDDLE_SPACE
1019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:423
1020msgid "1.5 Spacing"
1021msgstr "Ðàçñòîÿíèå 1.5"
1022
1023#. DLG_Para_SpacingHalf
1024#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:425
1025msgid "1.5 lines"
1026msgstr "1.5 ðåäà"
1027
1028#. TOOLBAR_STATUSLINE_MIDDLE_SPACE
1029#. TOOLBAR_TOOLTIP_MIDDLE_SPACE
1030#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:428
1031msgid "1.5 spacing"
1032msgstr "Ðàçñòîÿíèå 1.5"
1033
1034#. TOOLBAR_LABEL_PARA_12BEFORE
1035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:430
1036msgid "12 pt before"
1037msgstr ""
1038
1039#. TOOLBAR_LABEL_2COLUMN
1040#. TOOLBAR_STATUSLINE_2COLUMN
1041#. TOOLBAR_TOOLTIP_2COLUMN
1042#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:434
1043msgid "2 Columns"
1044msgstr "2 êîëîíè"
1045
1046#. TOOLBAR_LABEL_3COLUMN
1047#. TOOLBAR_STATUSLINE_3COLUMN
1048#. TOOLBAR_TOOLTIP_3COLUMN
1049#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:438
1050msgid "3 Columns"
1051msgstr "3 êîëîíè"
1052
1053#. DLG_Goto_Btn_Prev
1054#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:440
1055msgid "<< Prev"
1056msgstr "<< Ïðåäèøíî"
1057
1058#. MSG_Exception
1059#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:442
1060msgid ""
1061"A fatal error has just occurred. Abiword is going to shutdown.\n"
1062"The current document has been saved to disc with a \".saved\" extension."
1063msgstr ""
1064
1065#. DLG_Options_Label_SpellSuggest
1066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:444
1067msgid "A&lways suggest corrections"
1068msgstr "&Âèíàãè äà ñå ïðåäëàãàò ïîïðàâêè"
1069
1070#. FIELD_DateTime_AMPM
1071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:446
1072msgid "AM/PM"
1073msgstr "AM/PM"
1074
1075#. MSG_IE_BogusDocument
1076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:448
1077#, c-format
1078msgid "AbiWord cannot open %s. It appears to be an invalid document"
1079msgstr "AbiWord íå ìîæå äà îòâîðè %s. ßâíî å íåâàëèäåí äîêóìåíò."
1080
1081#. MSG_SpellSelectionDone
1082#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:450
1083msgid "AbiWord finished checking the selection."
1084msgstr "AbiWord ïðåòúðñè öåëèÿ ðàçäåë."
1085
1086#. DLG_FR_FinishedReplace
1087#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:452
1088#, c-format
1089msgid ""
1090"AbiWord has finished its search of the document and has made %d replacements."
1091msgstr "AbiWord ïðåòúðñè äîêóìåíòà è íàïðàâè %d çàìåñòâàíèÿ."
1092
1093#. DLG_FR_FinishedFind
1094#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:454
1095msgid "AbiWord has finished searching the document."
1096msgstr "AbiWord ïðåòúðñè öåëèÿ äîêóìåíò."
1097
1098#. WINDOWS_COMCTL_WARNING
1099#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:456
1100msgid ""
1101"AbiWord is designed for a newer version of the system file COMCTL32.DLL\n"
1102"than the one currently on your system. (COMCTL32.DLL version 4.72 or newer)\n"
1103"A solution to this problem is explained in the FAQ on the AbiSource web "
1104"site\n"
1105"\n"
1106"\thttp://www.abisource.com\n"
1107"\n"
1108"You can use the program, but the toolbar may be missing."
1109msgstr ""
1110
1111#. WINDOWS_NEED_UNICOWS
1112#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:458
1113#, c-format
1114msgid ""
1115"AbiWord needs the file %s.dll\n"
1116"Please download and install it from http://www.microsoft.com/msdownload/"
1117"platformsdk/sdkupdate/psdkredist.htm"
1118msgstr ""
1119
1120#. MENU_LABEL_HELP_ABOUT_GNOMEOFFICE
1121#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:460
1122msgid "About G&NOME Office"
1123msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà &ÃÍÎÌ Îôèñ"
1124
1125#. MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT_GNOMEOFFICE
1126#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:462
1127msgid "About the GNOME Office project"
1128msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðîåêòà ÃÍÎÌ Îôèñ"
1129
1130#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_ACCEPT_REVISION
1131#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:464
1132msgid "Accept the suggested change"
1133msgstr "Ïðèåìàíå íà ïðåäëîæåíèÿ åçèê"
1134
1135#. TOOLBAR_STATUSLINE_ADD_COLUMN
1136#. TOOLBAR_TOOLTIP_ADD_COLUMN
1137#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:467
1138msgid "Add a column to this table after the current column"
1139msgstr ""
1140
1141#. TOOLBAR_STATUSLINE_ADD_ROW
1142#. TOOLBAR_TOOLTIP_ADD_ROW
1143#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:470
1144msgid "Add a row to this table after the current row"
1145msgstr ""
1146
1147#. MENU_STATUSLINE_FMT_BORDERS
1148#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:472
1149msgid "Add borders and shading to the selection"
1150msgstr "Äîáàâÿíå íà ðàìêà è ñåíêè çà èçáðàíîòî"
1151
1152#. TOOLBAR_LABEL_ADD_COLUMN
1153#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:474
1154msgid "Add column after"
1155msgstr ""
1156
1157#. MENU_STATUSLINE_FMT_BULLETS
1158#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:476
1159msgid "Add or modify bullets and numbering for selected paragraphs"
1160msgstr "Äîáàâÿíå/ïðîìÿíà íà òî÷êè è íîìåðàöèÿ çà èçáðàíèòå àáçàöè"
1161
1162#. TOOLBAR_LABEL_ADD_ROW
1163#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:478
1164msgid "Add row after"
1165msgstr "Äîáàâÿíå íà ðåä ñëåä òåêóùèÿ"
1166
1167#. MENU_STATUSLINE_SPELL_ADD
1168#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:480
1169msgid "Add this word to the custom dictionary"
1170msgstr "Äîáàâÿíå íà äóìàòà â ïîòðåáèòåëñêèÿ ðå÷íèê"
1171
1172#. DLG_Styles_ModifyTemplate
1173#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:482
1174msgid "Add to template"
1175msgstr "Äîáàâÿíå êúì øàáëîíèòå"
1176
1177#. DLG_Para_LabelAfter
1178#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:484
1179msgid "Aft&er:"
1180msgstr "&Ñëåä:"
1181
1182#. DLG_Para_LabelAlignment
1183#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:486
1184msgid "Ali&gnment:"
1185msgstr "&Ïîäðàâíÿâàíå:"
1186
1187#. DLG_Tab_Label_Alignment
1188#. DLG_PageNumbers_Alignment_No_Colon
1189#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:489
1190msgid "Alignment"
1191msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
1192
1193#. DLG_PageNumbers_Alignment
1194#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:491
1195msgid "Alignment:"
1196msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå:"
1197
1198#. DLG_Styles_LBL_All
1199#. DLG_UP_All
1200#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:493 po/tmp/xap_String_Id.h.h:51
1201msgid "All"
1202msgstr "Âñè÷êè"
1203
1204#. DLG_Options_Label_CheckAllowCustomToolbars
1205#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:495
1206msgid "Allow Custom Toolbars"
1207msgstr "Âêëþ÷âàíå íà ïîòðåáèòåëñêèòå èâèöè ñ èíñòðóìåíòè"
1208
1209#. MENU_STATUSLINE_VIEW_LOCKSTYLES
1210#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:497
1211msgid "Allow formatting using styles only"
1212msgstr ""
1213
1214#. DLG_Options_Label_CheckWhiteForTransparent
1215#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:499
1216msgid "Allow screen colors other than white"
1217msgstr "Öâåòîâå íà ëèñòà, ðàçëè÷íè îò áÿëî"
1218
1219#. FIELD_Application
1220#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:501
1221msgid "Application"
1222msgstr "Ïðîãðàìà"
1223
1224#. DLG_Options_Label_AppStartup
1225#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:503
1226msgid "Application Startup"
1227msgstr "Íà÷àëíî çàðåæäàíå"
1228
1229#. DLG_Options_Btn_Apply
1230#. DLG_Apply
1231#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:505 po/tmp/xap_String_Id.h.h:63
1232msgid "Apply"
1233msgstr "Ïðèëàãàíå"
1234
1235#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMTPAINTER
1236#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMTPAINTER
1237#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:508
1238msgid "Apply the previously copied paragraph formatting onto the selected text"
1239msgstr ""
1240
1241#. DLG_Lists_Apply_Current
1242#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:510
1243msgid "Apply to Current List"
1244msgstr "Çà òåêóùèÿ ñïèñúê"
1245
1246#. DLG_FormatTable_Apply_To
1247#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:512
1248msgid "Apply to:"
1249msgstr "Ïðèëàãàíå êúì:"
1250
1251#. DLG_Lists_Arabic_List
1252#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:514
1253msgid "Arabic List"
1254msgstr "Àðàáñêè öèôðè"
1255
1256#. MSG_AutoRevisionOffWarning
1257#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:516
1258msgid ""
1259"Are you sure you do not want to maintain full history record? If you "
1260"proceed, you will not be able to restore earlier versions of this document."
1261msgstr ""
1262
1263#. DLG_Para_SpacingAtLeast
1264#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:518
1265msgid "At least"
1266msgstr "Íàé-ïëúòíî"
1267
1268#. DLG_Lists_Resume
1269#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:520
1270msgid "Attach to Previous List"
1271msgstr "Äîáàâÿíå êúì ïðåäèøíèÿ ñïèñúê"
1272
1273#. DLG_MetaData_Author_LBL
1274#. DLG_PLUGIN_MANAGER_AUTHOR
1275#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:522 po/tmp/xap_String_Id.h.h:83
1276msgid "Author:"
1277msgstr "Àâòîð:"
1278
1279#. DLG_Options_Label_AutoSaveUnderline
1280#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:524
1281msgid "Auto &Save"
1282msgstr "&Àâòîìàòè÷åí çàïèñ"
1283
1284#. DLG_Options_Label_AutoSaveCurrent
1285#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:526
1286msgid "Auto &save current file every"
1287msgstr "Çàïèñâàíå íà &òåêóùèÿ ôàéë íà âñåêè "
1288
1289#. DLG_Options_Label_AutoSave
1290#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:528
1291msgid "Auto Save"
1292msgstr "Àâòîìàòè÷åí çàïèñ"
1293
1294#. DLG_Options_Label_SpellAutoReplace
1295#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:530
1296msgid "Auto replace misspelled words"
1297msgstr "Àâòîìàòè÷íà çàìÿíà íà ñãðåøåíèòå äóìè"
1298
1299#. DLG_InsertTable_AutoFit_Capital
1300#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:532
1301msgid "AutoFit Behavior"
1302msgstr ""
1303
1304#. DLG_InsertTable_AutoFit
1305#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:534
1306msgid "AutoFit behavior"
1307msgstr "Íàñòðîéêè íà àâòîìàòè÷íîòî îðàçìåðÿâàíå"
1308
1309#. MENU_STATUSLINE_TABLE_AUTOFIT
1310#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:536
1311msgid "Autofit Table"
1312msgstr "Àâòîìàòè÷íî îðàçìåðÿâàåí íà òàáëèöàòà"
1313
1314#. DLG_Options_Label_Grammar
1315#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:538
1316msgid "Automatic Grammar Checking"
1317msgstr ""
1318
1319#. DLG_InsertTable_AutoColSize
1320#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:540
1321msgid "Automatic column size"
1322msgstr "Àâòîìàòè÷íà øèðî÷èíà íà êîëîíèòå"
1323
1324#. DLG_Options_Label_CheckAutoLoadPlugins
1325#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:542
1326msgid "Automatically load all plugins found"
1327msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàðåæäàíå íà âñè÷êè íàìåðåíè ïðèñòàâêè"
1328
1329#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_AUTOSPELL
1330#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:544
1331msgid "Automatically spell-check the document"
1332msgstr "Àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà íà äîêóìåíòà çà ãðåøêè"
1333
1334#. DLG_Styles_ModifyAutomatic
1335#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:546
1336msgid "Automatically update"
1337msgstr "Àâòîìàòè÷íî îáíîâÿâàíå"
1338
1339#. MSG_AutoMerge
1340#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:548
1341msgid "Automerge"
1342msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñëèâàíå"
1343
1344#. DLG_MailMerge_AvailableFields
1345#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:550
1346msgid "Available Fields"
1347msgstr "Íàëè÷íè ïîëåòà"
1348
1349#. DLG_DateTime_AvailableFormats_Capital
1350#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:552
1351msgid "Available Formats"
1352msgstr "Íàëè÷íè ôîðìàòè"
1353
1354#. DLG_Styles_Available
1355#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:554
1356msgid "Available Styles"
1357msgstr "Íàëè÷íè ñòèëîâå"
1358
1359#. DLG_Para_LabelBy
1360#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:556
1361msgid "B&y:"
1362msgstr "&Íà:"
1363
1364#. DLG_FormatFrame_Background
1365#. DLG_FormatTable_Background
1366#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:559
1367msgid "Background"
1368msgstr "Ôîí"
1369
1370#. DLG_FormatFrame_Background_Color
1371#. DLG_FormatTable_Background_Color
1372#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:562
1373msgid "Background color:"
1374msgstr "Öâÿò íà ôîíà:"
1375
1376#. DLG_Tab_Radio_Bar
1377#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:564
1378msgid "Bar"
1379msgstr ""
1380
1381#. TabToggleBarTab
1382#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:566
1383msgid "Bar Tab"
1384msgstr ""
1385
1386#. DLG_Styles_ModifyBasedOn
1387#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:568
1388msgid "Based On:"
1389msgstr "Îñíîâàí íà:"
1390
1391#. DLG_Options_Label_BiDiOptions
1392#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:570
1393msgid "Bi-Directional Options"
1394msgstr "Íàñòðîéêè çà äâóïîñî÷íî ïèñàíå"
1395
1396#. TOOLBAR_LABEL_FMT_BOLD
1397#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_BOLD
1398#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_BOLD
1399#. DLG_UFS_StyleBold
1400#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:574 po/tmp/xap_String_Id.h.h:111
1401msgid "Bold"
1402msgstr "Ïîëó÷åð"
1403
1404#. MENU_LABEL_INSERT_BOOKMARK
1405#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:576
1406msgid "Boo&kmark"
1407msgstr "Îò&ìåòêà"
1408
1409#. DLG_Goto_Target_Bookmark
1410#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:578
1411msgid "Bookmark"
1412msgstr "Îòìåòêà"
1413
1414#. MSG_BookmarkNotFound
1415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:580
1416#, c-format
1417msgid "Bookmark \"%s\" was not found in this document."
1418msgstr "Îòìåòêàòà \"%s\" íå å îòêðèòà â äîêóìåíòà."
1419
1420#. DLG_FormatFrame_Border_Color
1421#. DLG_FormatTable_Border_Color
1422#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:583
1423msgid "Border color:"
1424msgstr ""
1425
1426#. DLG_FormatFrame_Borders
1427#. DLG_FormatTable_Borders
1428#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:586
1429msgid "Borders"
1430msgstr ""
1431
1432#. MENU_LABEL_FMT_BORDERS
1433#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:588
1434msgid "Borders and Shading"
1435msgstr "Ðàìêà è ñåíêè"
1436
1437#. BottomMarginStatus
1438#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:590
1439#, c-format
1440msgid "Bottom Margin [%s]"
1441msgstr "Áÿëî ïîëå îòäîëó (%s)"
1442
1443#. MENU_LABEL_FMT_BOTTOMLINE
1444#. TOOLBAR_LABEL_FMT_BOTTOMLINE
1445#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_BOTTOMLINE
1446#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_BOTTOMLINE
1447#. DLG_UFS_BottomlineCheck
1448#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:595 po/tmp/xap_String_Id.h.h:115
1449msgid "Bottomline"
1450msgstr "Ñ ëèíèÿ îòäîëó"
1451
1452#. DLG_Lists_Box_List
1453#. STYLE_BOXLIST
1454#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:597 po/tmp/xap_String_Id.h.h:117
1455msgid "Box List"
1456msgstr "Êóòèéêè"
1457
1458#. FIELD_Application_BuildId
1459#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:599
1460msgid "Build Id."
1461msgstr "Íîìåð íà êîìïèëèðàíå"
1462
1463#. FIELD_Application_Options
1464#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:601
1465msgid "Build Options"
1466msgstr "Ïàðàìåòðè ïðè êîìïèëðàíåòî"
1467
1468#. FIELD_Application_Target
1469#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:603
1470msgid "Build Target"
1471msgstr "Àðõèòåêòóðà íà êîìïèëèðàíå"
1472
1473#. DLG_Lists_Type_bullet
1474#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:605
1475msgid "Bullet"
1476msgstr "Òî÷êè"
1477
1478#. DLG_Lists_Bullet_List
1479#. STYLE_BULLETLIST
1480#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:607 po/tmp/xap_String_Id.h.h:125
1481msgid "Bullet List"
1482msgstr "Ñïèñúê ñ òî÷êè"
1483
1484#. TOOLBAR_LABEL_LISTS_BULLETS
1485#. TOOLBAR_STATUSLINE_LISTS_BULLETS
1486#. TOOLBAR_TOOLTIP_LISTS_BULLETS
1487#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:611
1488msgid "Bullets"
1489msgstr "Òî÷êè"
1490
1491#. MENU_LABEL_FMT_BULLETS
1492#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:613
1493msgid "Bullets and &Numbering"
1494msgstr "&Òî÷êè è íîìåðàöèÿ"
1495
1496#. DLG_Options_Label_Look
1497#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:615
1498msgid "Button Style"
1499msgstr "Ñòèë íà áóòîíèòå"
1500
1501#. MENU_LABEL_FMT_TOGGLECASE
1502#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:617
1503msgid "C&hange Case"
1504msgstr "Ñ&ìÿíà íà ðåãèñòúðà"
1505
1506#. MENU_LABEL_EDIT_COPY_HYPERLINK_LOCATION
1507#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:619
1508msgid "C&opy hyperlink location"
1509msgstr ""
1510
1511#. MENU_LABEL_HELP_CREDITS
1512#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:621
1513msgid "C&redits"
1514msgstr "Á&ëàãîäàðíîñòè"
1515
1516#. MSG_NoBreakInsideTable
1517#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:623
1518msgid "Can not insert a Break inside a table"
1519msgstr ""
1520
1521#. MSG_NoBreakInsideFrame
1522#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:625
1523msgid "Can not insert a Break inside a text box"
1524msgstr ""
1525
1526#. DLG_Styles_ErrStyleCantDelete
1527#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:627
1528msgid "Cannot delete this style"
1529msgstr "Íå ìîæå äà áúäå èçòðèò òîçè ñòèë"
1530
1531#. DLG_Styles_ErrStyleBuiltin
1532#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:629
1533msgid "Cannot modify a builtin style"
1534msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí âãðàäåí ñòèë"
1535
1536#. PRINT_CANNOTSTARTPRINTJOB
1537#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:631
1538msgid "Cannot start print job"
1539msgstr ""
1540
1541#. DLG_MetaData_Category_LBL
1542#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:633
1543msgid "Category:"
1544msgstr "Êàòåãîðèÿ:"
1545
1546#. DLG_Tab_Radio_Center
1547#. DLG_PageNumbers_Center
1548#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_CENTER
1549#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:637
1550msgid "Center"
1551msgstr "Â ñðåäàòà"
1552
1553#. TabToggleCenterTab
1554#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:639
1555msgid "Center Tab"
1556msgstr "Öåíòðèðàùà òàáóëàöèÿ"
1557
1558#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_CENTER
1559#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_CENTER
1560#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:642
1561msgid "Center alignment"
1562msgstr "Öåíòðèðàíå"
1563
1564#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_CENTER
1565#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:644
1566msgid "Center-align the paragraph"
1567msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà ïî ñðåäàòà"
1568
1569#. DLG_Para_AlignCentered
1570#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:646
1571msgid "Centered"
1572msgstr "Â ñðåäàòà"
1573
1574#. DLG_Spell_ChangeTo
1575#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:648
1576msgid "Change &to:"
1577msgstr "Ïðîìÿíà &íà:"
1578
1579#. DLG_Spell_ChangeAll
1580#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:650
1581msgid "Change A&ll"
1582msgstr "Ïðîìÿíà íà &âñè÷êè"
1583
1584#. DLG_Background_Title
1585#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:652
1586msgid "Change Background Color"
1587msgstr "Ïðîìåíè öâåòà íà ôîíà"
1588
1589#. DLG_ToggleCase_Title
1590#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:654
1591msgid "Change Case"
1592msgstr "Ãëàâíè/ìàëêè áóêâè"
1593
1594#. DLG_Lists_Cur_Change_Start
1595#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:656
1596msgid ""
1597"Change Current \n"
1598"List"
1599msgstr ""
1600"Ïðîìÿíà íà òåêóùèÿ \n"
1601"ñïèñúê"
1602
1603#. DLG_Background_TitleHighlight
1604#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:658
1605msgid "Change Highlight Color"
1606msgstr "Ïðîìÿíà íà öâåòà çà ìàðêèðàíå"
1607
1608#. DLG_FormatTOC_ChangeStyle
1609#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:660
1610msgid "Change Style"
1611msgstr "Ïðîìÿíà íà ñòèëà"
1612
1613#. DLG_Background_TitleFore
1614#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:662
1615msgid "Change Text Color"
1616msgstr "Ïðîìÿíà íà öâåòà íà òåêñòà"
1617
1618#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION
1619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:664
1620msgid "Change directional properties of text"
1621msgstr ""
1622
1623#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DOM_DIRECTION
1624#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_DOM_DIRECTION
1625#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:667
1626msgid "Change dominant direction of paragraph"
1627msgstr "Ïðîìÿíà íà îñíîâíàòà ïîñîêà íà àáçàöà"
1628
1629#. MENU_STATUSLINE_FMT_TOGGLECASE
1630#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:669
1631msgid "Change the case of the selected text"
1632msgstr "Ïðîìÿíà íà ðåãèñòúðà çà èçáðàíèÿ òåêñò"
1633
1634#. MENU_STATUSLINE_FMT_FONT
1635#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:671
1636msgid "Change the font of the selected text"
1637msgstr "Ïðîìÿíà íà øðèôòà íà èçáðàíèÿ òåêñò"
1638
1639#. MENU_STATUSLINE_FMT_PARAGRAPH
1640#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:673
1641msgid "Change the format of the selected paragraph"
1642msgstr "Ïðîìÿíà íà ôîðìàòèðàíåòî íà èçáðàíèÿ àáçàö"
1643
1644#. MENU_STATUSLINE_FMT_LANGUAGE
1645#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_LANGUAGE
1646#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:676
1647msgid "Change the language of the selected text"
1648msgstr "Ïðîìÿíà íà åçèêà çà èçáðàíèÿ òåêñò"
1649
1650#. MENU_STATUSLINE_FMT_COLUMNS
1651#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:678
1652msgid "Change the number of columns"
1653msgstr "Ïðîìÿíà íà áðîÿ íà êîëîíèòå"
1654
1655#. MENU_STATUSLINE_FILE_PAGESETUP
1656#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:680
1657msgid "Change the printing options"
1658msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå çà ïå÷àòàíå"
1659
1660#. MENU_STATUSLINE_FMT_FRAME
1661#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:682
1662msgid "Change the properties of the Text Box"
1663msgstr "Ïðîìÿíà íàòñðîéêèòå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
1664
1665#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_1
1666#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_2
1667#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_3
1668#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_4
1669#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_5
1670#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_6
1671#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_7
1672#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_8
1673#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_9
1674#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:692
1675msgid "Change to this suggested spelling"
1676msgstr ""
1677
1678#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND
1679#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:694
1680msgid "Change your document's page background"
1681msgstr "Ïðîìÿíà ôîíîâèÿ öâÿò íà äîêóìåíòà"
1682
1683#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND_PAGE_COLOR
1684#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:696
1685msgid "Change your document's page color"
1686msgstr "Ïðîìÿíà öâåò íà ñòðàíèöèòå íà äîêóìåíòà"
1687
1688#. DLG_Styles_ModifyCharacter
1689#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:698
1690msgid "Character"
1691msgstr "Çíàê"
1692
1693#. FIELD_Numbers_CharCount
1694#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:700
1695msgid "Character Count"
1696msgstr "Áðîé çíàöè"
1697
1698#. FIELD_Numbers_NbspCount
1699#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:702
1700msgid "Character Count (w/o spaces)"
1701msgstr "Áðîé çíàöè (áåç èíòåðâàëèòå)"
1702
1703#. DLG_Styles_CharPrev
1704#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:704
1705msgid "Character Preview"
1706msgstr "Èçãëåä íà çíàöèòå"
1707
1708#. DLG_WordCount_Characters_No
1709#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:706
1710msgid "Characters (no spaces):"
1711msgstr "Çíàöè (áåç èíòåðâàëèòå)"
1712
1713#. DLG_WordCount_Characters_Sp
1714#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:708
1715msgid "Characters (with spaces):"
1716msgstr "Çíàöè (âêë. èíòåðâàëèòå)"
1717
1718#. MENU_LABEL_TOOLS_SPELL
1719#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:710
1720msgid "Check &Spelling"
1721msgstr "&Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
1722
1723#. DLG_Options_Label_GrammarCheck
1724#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:712
1725msgid "Check &grammar as you type"
1726msgstr "Ïðîâåðêà íà &ãðàìàòèêàòà ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
1727
1728#. MENU_LABEL_HELP_CHECKVER
1729#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:714
1730msgid "Check for &Updates"
1731msgstr "Ïðîâåðêà çà &íîâà âåðñèÿ"
1732
1733#. MENU_STATUSLINE_HELP_CHECKVER
1734#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:716
1735msgid "Check online for newer versions of AbiWord"
1736msgstr ""
1737
1738#. DLG_Options_Label_SpellCheckAsType
1739#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:718
1740msgid "Check s&pelling as you type"
1741msgstr "Ïðîâåðêà íà &ïðàâîïèñà ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
1742
1743#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELL
1744#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:720
1745msgid "Check the document for incorrect spelling"
1746msgstr "Ïðîâåðêà íà äîêóìåíòà çà ñãðåøåí ïðàâîïèñ"
1747
1748#. DLG_NEW_Choose
1749#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:722
1750msgid "Choose"
1751msgstr "Èçáåðåòå"
1752
1753#. DLG_Options_Label_ChooseForTransparent
1754#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:724
1755msgid "Choose Screen Color"
1756msgstr "Èçáåðåòå öâÿò íà åêðàíà"
1757
1758#. DLG_Options_Label_ColorChooserLabel
1759#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:726
1760msgid "Choose screen color for AbiWord"
1761msgstr "Èçáåðåòå öâÿò íà åêðàíà çà AbiWord"
1762
1763#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SET_VIEW_LEVEL
1764#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:728
1765msgid "Choose which revision you wish to view"
1766msgstr "Èçáîð íà ðåâèçèèòå, êîèòî èñêàòå äà âèäèòå"
1767
1768#. DLG_Goto_Label_Help
1769#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:730
1770msgid ""
1771"Choose your target in the left side.\n"
1772"If you want to use the \"Go To\" button, just fill the Number Entry with the "
1773"desired number.  You can use + and - to perform relative movement.\tI.e., if "
1774"you write \"+2\" and you select \"Line\", the \"Go To\" will go 2 lines "
1775"below your current position."
1776msgstr ""
1777"Èçáåðåòå öåëòà ñè â ëÿâîòî ïîëå.\n"
1778"Àêî ïîëçâàòå áóòîíà \"Èäè\", ïîïúëíåòå â ïîëåòî òúðñåíèÿ íîìåð. Ìîæåòå äà "
1779"ïîëçâàòå + è - çà îòíîñèòåëíî ïðåìåñòâàíå. Ò.å., àêî íàïèøåòå \"+2\" è ñòå "
1780"èçáðàëè \"Ðåä\", \"Èäè\" ùå âè ïðåíåñå 2 ðåäà ñëåä òåêóùîòî âè ðàçïîëîæåíèå."
1781
1782#. MENU_LABEL_EDIT_CLEAR
1783#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:732
1784msgid "Cle&ar"
1785msgstr "È&çòðèâàíå"
1786
1787#. DLG_Tab_Button_Clear
1788#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:734
1789msgid "Clear"
1790msgstr "Èç÷èñòâàíå"
1791
1792#. DLG_Tab_Button_ClearAll
1793#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:736
1794msgid "Clear &All"
1795msgstr "Èç÷èñòâàíå íà &âñè÷êî"
1796
1797#. DLG_Background_ClearClr
1798#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:738
1799msgid "Clear Background Color"
1800msgstr "Èç÷èñòâàíå öâåòà íà ôîíà"
1801
1802#. DLG_Background_ClearHighlight
1803#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:740
1804msgid "Clear Highlight Color"
1805msgstr "Èç÷èñòâàíå öâåòà çà ìàðêèðàíå"
1806
1807#. MSG_QueryExit
1808#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:742
1809msgid "Close all windows and exit?"
1810msgstr "Äà çàòâîðÿ âñè÷êî è èçëÿçà?"
1811
1812#. MENU_STATUSLINE_FILE_EXIT
1813#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:744
1814msgid "Close all windows in the application and exit"
1815msgstr "Çàòâàðÿíå íà âñè÷êè ïðîçîðöè è èçõîä"
1816
1817#. MENU_STATUSLINE_FILE_CLOSE
1818#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:746
1819msgid "Close the document"
1820msgstr "Çàòâàðÿíå íà äîêóìåíòà"
1821
1822#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_COLUMN
1823#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:748
1824msgid "Co&lumn"
1825msgstr "Êî&ëîíà"
1826
1827#. DLG_FormatFrame_Color
1828#. DLG_FormatTable_Color
1829#. DLG_UFS_ColorLabel
1830#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:751 po/tmp/xap_String_Id.h.h:177
1831msgid "Color:"
1832msgstr "Öâÿò:"
1833
1834#. DLG_FormatTable_Apply_To_Column
1835#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:753
1836msgid "Column"
1837msgstr "Êîëîíà"
1838
1839#. ColumnGapStatus
1840#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:755
1841#, c-format
1842msgid "Column Gap [%s]"
1843msgstr "Ðàçñòîÿíèå ìåæäó êîëîíèòå (%s)"
1844
1845#. ColumnStatus
1846#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:757
1847#, c-format
1848msgid "Column [%d]"
1849msgstr "Êîëîíà [%d]"
1850
1851#. DLG_Column_ColumnTitle
1852#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:759
1853msgid "Columns"
1854msgstr "Êîëîíè"
1855
1856#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_COLUMNS_BEFORE
1857#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:761
1858msgid "Columns &Left"
1859msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíè &îòëÿâî"
1860
1861#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_COLUMNS_AFTER
1862#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:763
1863msgid "Columns &Right"
1864msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíè îò&äÿñíî"
1865
1866#. DLG_ListRevisions_Column3Label
1867#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:765
1868msgid "Comment"
1869msgstr "Áåëåæêà"
1870
1871#. DLG_MarkRevisions_Comment2Label
1872#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:767
1873msgid "Comment to be associated with the revision:"
1874msgstr "Áåëåæêà êúì ðåâèçèÿòà:"
1875
1876#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_COMPARE_DOCUMENTS
1877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:769
1878msgid "Compare active document to another document"
1879msgstr "Ñðàâíÿâàíå íà òåêóùèÿ äîêóìåíò ñ äðóã"
1880
1881#. FIELD_Application_CompileDate
1882#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:771
1883msgid "Compile Date"
1884msgstr "Äàòà íà êîìïèëèðàíå"
1885
1886#. FIELD_Application_CompileTime
1887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:773
1888msgid "Compile Time"
1889msgstr "×àñ íà êîìïèëèðàíå"
1890
1891#. DLG_Break_Continuous
1892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:775
1893msgid "Con&tinuous"
1894msgstr "Íà ñúùàòà ñòðàíèöà"
1895
1896#. DLG_MarkRevisions_Check1Label
1897#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:777
1898#, c-format
1899msgid "Continue previous revision (number %d)"
1900msgstr "Ïðîäúëæàâàíå íà ïðåäèøíà ðåâèçèÿ (íîìåð %d)"
1901
1902#. FIELD_Document_Contributor
1903#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:779
1904msgid "Contributor"
1905msgstr "Ñúòðóäíèê(-öè)"
1906
1907#. DLG_MetaData_CoAuthor_LBL
1908#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:781
1909msgid "Contributor(s):"
1910msgstr "Ñúòðóäíèê(-öè):"
1911
1912#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE
1913#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:783
1914msgid "Convert Selected Text to a Table"
1915msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà èçáðàíèÿ òåêñò â òàáëèöà"
1916
1917#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXT
1918#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:785
1919msgid "Convert Table to Text"
1920msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òàáëèöàòà â òåêñò"
1921
1922#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE
1923#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:787
1924msgid "Convert Text to Table"
1925msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òåêñòà â òàáëèöà"
1926
1927#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXT
1928#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:789
1929msgid "Convert from a Table to Text"
1930msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òàáëèöàòà â òåêñò"
1931
1932#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_COPY
1933#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_COPY
1934#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_COPY
1935#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:793
1936msgid "Copy"
1937msgstr "Çàïîìíÿíå"
1938
1939#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPYEMBED
1940#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:795
1941msgid "Copy Embedded Object"
1942msgstr ""
1943
1944#. MENU_LABEL_EDIT_COPYIMAGE
1945#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:797
1946msgid "Copy Image"
1947msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçîáðàæåíèåòî"
1948
1949#. MENU_LABEL_EDIT_COPYEMBED
1950#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:799
1951msgid "Copy Object"
1952msgstr ""
1953
1954#. MENU_LABEL_EDIT_COPY_FRAME
1955#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:801
1956msgid "Copy Text Box"
1957msgstr ""
1958
1959#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY_HYPERLINK_LOCATION
1960#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:803
1961msgid "Copy hyperlink location"
1962msgstr ""
1963
1964#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY_FRAME
1965#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:805
1966msgid "Copy the Text Box to the clipboard"
1967msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçáðàíîòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
1968
1969#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUT_FRAME
1970#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:807
1971msgid "Copy the Text Box to the clipboard then remove it"
1972msgstr ""
1973
1974#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY
1975#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:809
1976msgid "Copy the selection and put it on the Clipboard"
1977msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçáðàíîòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
1978
1979#. MSG_IE_CouldNotOpen
1980#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:811
1981#, c-format
1982msgid "Could not open file %s for writing"
1983msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s çà çàïèñ"
1984
1985#. MSG_OpenFailed
1986#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:813
1987#, c-format
1988msgid "Could not open file %s."
1989msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s."
1990
1991#. MSG_IE_CouldNotWrite
1992#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:815
1993#, c-format
1994msgid "Could not write to file %s"
1995msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà %s"
1996
1997#. MSG_SaveFailed
1998#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:817
1999#, c-format
2000msgid "Could not write to the file %s."
2001msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà %s."
2002
2003#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_WORDCOUNT
2004#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:819
2005msgid "Count the number of words in the document"
2006msgstr "Ïðåáðîÿâàíå íà áðîÿ íà äóìèòå â äîêóìåíòà"
2007
2008#. FIELD_Document_Coverage
2009#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:821
2010msgid "Coverage"
2011msgstr ""
2012
2013#. DLG_MetaData_Coverage_LBL
2014#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:823
2015msgid "Coverage:"
2016msgstr ""
2017
2018#. DLG_NEW_Tab1_FAX1
2019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:825
2020msgid "Create a fax"
2021msgstr "Ñúçäàâàíå íà ôàêñ"
2022
2023#. DLG_NEW_Tab1_WP1
2024#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:827
2025msgid "Create a new blank document"
2026msgstr "Ñúçäâàíå íà íîâ ïðàçåí äîêóìåíò"
2027
2028#. MENU_STATUSLINE_FILE_NEW
2029#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_NEW
2030#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_NEW
2031#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:831
2032msgid "Create a new document"
2033msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
2034
2035#. DLG_NEW_Create
2036#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:833
2037msgid "Create a new document from a template"
2038msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò îò øàáëîí"
2039
2040#. MENU_STATUSLINE_FILE_NEW_USING_TEMPLATE
2041#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:835
2042msgid "Create a new document using a template"
2043msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò ïî øàáëîí"
2044
2045#. DLG_NEW_StartEmpty
2046#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:837
2047msgid "Create an empty document"
2048msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí äîêóìåíò"
2049
2050#. FIELD_Document_Creator
2051#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:839
2052msgid "Creator"
2053msgstr "Ñúçäàäåí îò"
2054
2055#. MENU_LABEL_EDIT_CUT
2056#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:841
2057msgid "Cu&t"
2058msgstr "Èçðÿ&çâàíå"
2059
2060#. FIELD_Datetime_CurrentDate
2061#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:843
2062msgid "Current Date"
2063msgstr "Òåêóùà äàòà"
2064
2065#. DLG_Lists_Current_Font
2066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:845
2067msgid "Current Font"
2068msgstr "Íàñòîÿù øðèôò"
2069
2070#. DLG_Lists_Current_List_Label
2071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:847
2072msgid "Current List Label"
2073msgstr "Íàñòîÿù åòèêåò íà ñïèñúêà"
2074
2075#. DLG_Lists_Current_List_Type
2076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:849
2077msgid "Current List Type"
2078msgstr "Íàñòîÿù âèä íà ñïèñúêà"
2079
2080#. MSG_EmptySelection
2081#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:851
2082msgid "Current Selection is Empty"
2083msgstr "Ïúðâî èçáåðåòå íåùî"
2084
2085#. DLG_Styles_DefCurrent
2086#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:853
2087msgid "Current Settings"
2088msgstr "Òåêóùè íàñòðîéêè"
2089
2090#. FIELD_Datetime_CurrentTime
2091#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:855
2092msgid "Current Time"
2093msgstr "Òåêóùî âðåìå"
2094
2095#. DLG_Options_Label_ViewCursorBlink
2096#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:857
2097msgid "Cursor &blink"
2098msgstr "&Ìèãàù êóðñîð"
2099
2100#. DLG_Options_Label_SpellCustomDict
2101#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:859
2102msgid "Custom Dictionary:"
2103msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ðå÷íèê:"
2104
2105#. FIELD_DateTime_Custom
2106#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:861
2107msgid "Customizable date/time"
2108msgstr ""
2109
2110#. DLG_Lists_Customize
2111#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:863
2112msgid "Customized List"
2113msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñïèñúê"
2114
2115#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_CUT
2116#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_CUT
2117#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_CUT
2118#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:867
2119msgid "Cut"
2120msgstr "Èçðÿçâàíå"
2121
2122#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUTEMBED
2123#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:869
2124msgid "Cut Embedded Object"
2125msgstr ""
2126
2127#. MENU_LABEL_EDIT_CUTIMAGE
2128#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:871
2129msgid "Cut Image"
2130msgstr "Èçðÿçâàíå íà èçîáðàæåíèåòî"
2131
2132#. MENU_LABEL_EDIT_CUTEMBED
2133#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:873
2134msgid "Cut Object"
2135msgstr "Èçðÿçâàíå íà îáåêòà"
2136
2137#. MENU_LABEL_EDIT_CUT_FRAME
2138#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:875
2139msgid "Cut Text Box"
2140msgstr ""
2141
2142#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUT
2143#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:877
2144msgid "Cut the selection and put it on the Clipboard"
2145msgstr "Èçðÿçâàíå èçáðàíîòî è ïîñòàâÿíå â ìåæäèííèÿ áóôåð"
2146
2147#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION
2148#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:879
2149msgid "D&irectional"
2150msgstr "Äâó&ïîñî÷íî ïèñàíå"
2151
2152#. DLG_Lists_Dashed_List
2153#. STYLE_DASHEDLIST
2154#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:881 po/tmp/xap_String_Id.h.h:225
2155msgid "Dashed List"
2156msgstr "Òèðåòà"
2157
2158#. FIELD_Document_Date
2159#. DLG_ListRevisions_Column2Label
2160#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:884
2161msgid "Date"
2162msgstr "Äàòà"
2163
2164#. MENU_LABEL_INSERT_DATETIME
2165#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:886
2166msgid "Date and &Time"
2167msgstr "Äàòà è &÷àñ"
2168
2169#. FIELD_Type_Datetime
2170#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:888
2171msgid "Date and Time"
2172msgstr "Äàòà è ÷àñ"
2173
2174#. FIELD_DateTime_DOY
2175#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:890
2176msgid "Day # in the year"
2177msgstr "¹ íà äåí â ãîäèíàòà"
2178
2179#. DLG_Options_Btn_Default
2180#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:892
2181msgid "De&faults"
2182msgstr "&Ïîäðàçáèðàíå"
2183
2184#. DLG_Tab_Radio_Decimal
2185#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:894
2186msgid "Decimal"
2187msgstr "Äåñåòè÷íî"
2188
2189#. TabToggleDecimalTab
2190#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:896
2191msgid "Decimal Tab"
2192msgstr "Òàáóëàöèÿ çà ÷èñëà"
2193
2194#. TOOLBAR_LABEL_UNINDENT
2195#. TOOLBAR_STATUSLINE_UNINDENT
2196#. TOOLBAR_TOOLTIP_UNINDENT
2197#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:900
2198msgid "Decrease indent"
2199msgstr "Íàìàëÿâàíå íà îòñòúïà"
2200
2201#. FIELD_DateTime_DefaultDateNoTime
2202#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:902
2203msgid "Default date (w/o time)"
2204msgstr "Äàòà ïî ïîäðàçáèðàíå (áåç ÷àñà)"
2205
2206#. FIELD_DateTime_DefaultDate
2207#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:904
2208msgid "Default date representation"
2209msgstr "Äàòà è ÷àñ ïî ïîäðàçáèðàíå"
2210
2211#. DLG_Options_Label_DefaultPageSize
2212#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:906
2213msgid "Default page size"
2214msgstr "Ðàçìåð íà ñòðàíèöàòà"
2215
2216#. DLG_Tab_Label_DefaultTS
2217#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:908
2218msgid "Default tab stops:"
2219msgstr "Ïîäðàçáèðàíå:"
2220
2221#. DLG_Options_Label_DirectionRtl
2222#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:910
2223msgid "Default to right-to-left direction of text"
2224msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îò äÿñíî íà ëÿâî"
2225
2226#. DLG_FormatTOC_LevelDefs
2227#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:912
2228msgid "Define Main Properties"
2229msgstr ""
2230
2231#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLE
2232#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLE_DEFINE
2233#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:915
2234msgid "Define or apply style for the selection"
2235msgstr "Äåôèíèðàé èëè ïðèëîæè ñòèë êúì èçáðàíîòî"
2236
2237#. DLG_Styles_Delete
2238#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE
2239#. DLG_Delete
2240#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:918 po/tmp/xap_String_Id.h.h:239
2241msgid "Delete"
2242msgstr "Èçòðèâàíå"
2243
2244#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_CELLS
2245#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:920
2246msgid "Delete Cells"
2247msgstr "Èçòðèâàíå íà êëåòêè"
2248
2249#. MENU_LABEL_TABLE_DELETECOLUMN
2250#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:922
2251msgid "Delete Co&lumn"
2252msgstr "Èçòðèâàíå íà &êîëîíè"
2253
2254#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_COLUMNS
2255#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETECOLUMN
2256#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:925
2257msgid "Delete Column"
2258msgstr "Èçòðèâàíå íà êîëîíè"
2259
2260#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEEMBED
2261#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:927
2262msgid "Delete Embedded Object"
2263msgstr ""
2264
2265#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEIMAGE
2266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:929
2267msgid "Delete Image"
2268msgstr "Èçòðèâàíå íà èçîáðàæåíèåòî"
2269
2270#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEEMBED
2271#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:931
2272msgid "Delete Object"
2273msgstr "Èçòðèâàíå íà îáåêòà"
2274
2275#. MENU_LABEL_TABLE_DELETEROW
2276#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:933
2277msgid "Delete Ro&w"
2278msgstr "Èçòðèâàíå íà &ðåäîâå"
2279
2280#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_ROWS
2281#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETEROW
2282#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:936
2283msgid "Delete Row"
2284msgstr "Èçòðèâàíå íà ðåäîâå"
2285
2286#. MENU_LABEL_TABLE_DELETETABLE
2287#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:938
2288msgid "Delete Tabl&e"
2289msgstr "Èçòðèâàíå íà &òàáëèöà"
2290
2291#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_TABLE
2292#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETETABLE
2293#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:941
2294msgid "Delete Table"
2295msgstr "Èçòðèâàíå íà òàáëèöà"
2296
2297#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEFRAME
2298#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:943
2299msgid "Delete Text Box"
2300msgstr "Èçòðèâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
2301
2302#. TOOLBAR_LABEL_DELETE_COLUMN
2303#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:945
2304msgid "Delete column"
2305msgstr "Èçòðèâàíå íà êîëîíà"
2306
2307#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DELETE_HYPERLINK
2308#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:947
2309msgid "Delete hyperlink"
2310msgstr "Èçòðèâàíå íà õèïåðâðúçêà"
2311
2312#. TOOLBAR_LABEL_DELETE_ROW
2313#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:949
2314msgid "Delete row"
2315msgstr "Èçòðèâàíå íà ðåä"
2316
2317#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CLEAR
2318#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:951
2319msgid "Delete the selection"
2320msgstr "Èçòðèâàíå íà èçáðàíîòî"
2321
2322#. TOOLBAR_STATUSLINE_DELETE_COLUMN
2323#. TOOLBAR_TOOLTIP_DELETE_COLUMN
2324#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:954
2325msgid "Delete this column from its table"
2326msgstr ""
2327
2328#. TOOLBAR_STATUSLINE_DELETE_ROW
2329#. TOOLBAR_TOOLTIP_DELETE_ROW
2330#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:957
2331msgid "Delete this row from its table"
2332msgstr ""
2333
2334#. DLG_Styles_Description
2335#. DLG_Styles_ModifyDescription
2336#. FIELD_Document_Description
2337#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:961
2338msgid "Description"
2339msgstr "Îïèñàíèå"
2340
2341#. DLG_MetaData_Description_LBL
2342#. DLG_PLUGIN_MANAGER_DESC
2343#. DLG_Image_LblDescription
2344#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:963 po/tmp/xap_String_Id.h.h:242
2345msgid "Description:"
2346msgstr "Îïèñàíèå:"
2347
2348#. DLG_Lists_Diamond_List
2349#. STYLE_DIAMONLIST
2350#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:965 po/tmp/xap_String_Id.h.h:244
2351msgid "Diamond List"
2352msgstr "Äèàìàíòè"
2353
2354#. DLG_Options_Label_SpellDictionaries
2355#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:967
2356msgid "Dictionaries"
2357msgstr "Ðå÷íèöè"
2358
2359#. DLG_HdrFtr_FooterEven
2360#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:969
2361msgid "Different footer on facing pages"
2362msgstr "Ðàçëè÷íè äîëíè êîëîíòèòóëè íà ñðåùóëåæàùè ñòðàíèöè"
2363
2364#. DLG_HdrFtr_FooterFirst
2365#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:971
2366msgid "Different footer on first page"
2367msgstr "Ðàçëè÷åí äîëåí êîëîíòèòóë íà ïúðâà ñòðàíèöà"
2368
2369#. DLG_HdrFtr_FooterLast
2370#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:973
2371msgid "Different footer on last page"
2372msgstr "Ðàçëè÷åí äîëåí êîëîíòèòóë íà ïîñëåäíà ñòðàíèöà"
2373
2374#. DLG_HdrFtr_HeaderEven
2375#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:975
2376msgid "Different header on facing pages"
2377msgstr "Ðàçëè÷íè ãîðíè êîëîíòèòóëè íà ñðåùóëåæàùè ñòðàíèöè"
2378
2379#. DLG_HdrFtr_HeaderFirst
2380#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:977
2381msgid "Different header on first page"
2382msgstr "Ðàçëè÷åí ãîðåí êîëîíòèòóë íà ïúðâà ñòðàíèöà"
2383
2384#. DLG_HdrFtr_HeaderLast
2385#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:979
2386msgid "Different header on last page"
2387msgstr "Ðàçëè÷åí ãîðåí êîëîíòèòóë íà ïîñëåäíà ñòðàíèöà"
2388
2389#. DLG_Styles_StylesLocked
2390#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:981
2391msgid "Disable all formatting commands, except styles"
2392msgstr ""
2393
2394#. MENU_STATUSLINE_HELP_CREDITS
2395#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:983
2396msgid "Display Credits"
2397msgstr "Èçïèñâàíå íà áëàãîäàðíîñòè"
2398
2399#. MENU_STATUSLINE_HELP_CONTENTS
2400#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:985
2401msgid "Display Help Contents"
2402msgstr "Ïîêàçâàíå ñúäúðæàíèåòî íà Ïîìîùòà"
2403
2404#. MENU_STATUSLINE_HELP_INDEX
2405#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:987
2406msgid "Display Help Index"
2407msgstr "Ïîêàçâàíå íà÷àëîòî íà Ïîìîùòà"
2408
2409#. MENU_STATUSLINE_VIEW_SHOWPARA
2410#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:989
2411msgid "Display non-printing characters"
2412msgstr "Ïîêàçâàíå íà íåïå÷àòàùèòå ñå ñèìâîëè"
2413
2414#. MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT
2415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:991
2416msgid "Display program information, version number, and copyright"
2417msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðîãðàìàòà, íîìåðà íà âåðñèÿòà è àâòîðñêèòå ïðàâà"
2418
2419#. DLG_FormatTOC_DispStyle
2420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:993
2421msgid "Display style:"
2422msgstr ""
2423
2424#. DLG_Options_Prompt_IgnoreResetAll
2425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:995
2426msgid "Do you want to reset ignored words in all the documents?"
2427msgstr ""
2428"Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ñïèñúêà ñ èãíîðèðàíèòå äóìè âúâ âñè÷êè äîêóìåíòè?"
2429
2430#. DLG_Options_Prompt_IgnoreResetCurrent
2431#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:997
2432msgid "Do you want to reset ignored words in the current document?"
2433msgstr "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ñïèñúêà ñ èãíîðèðàíèòå äóìè â òåêóùèÿ äîêóìåíò?"
2434
2435#. FIELD_Type_Document
2436#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:999
2437msgid "Document"
2438msgstr "Äîêóìåíò"
2439
2440#. DLG_MetaData_Title
2441#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1001
2442msgid "Document Properties"
2443msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
2444
2445#. DLG_Options_Label_Documents
2446#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1003
2447msgid "Documents"
2448msgstr "Äîêóìåíòè"
2449
2450#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartNone
2451#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1005
2452msgid "Don't restart"
2453msgstr ""
2454
2455#. DLG_Para_SpacingDouble
2456#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1007
2457msgid "Double"
2458msgstr "Äâîéíî"
2459
2460#. TOOLBAR_LABEL_DOUBLE_SPACE
2461#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1009
2462msgid "Double Spacing"
2463msgstr "Äâîéíî ðàçñòîÿíèå"
2464
2465#. TOOLBAR_STATUSLINE_DOUBLE_SPACE
2466#. TOOLBAR_TOOLTIP_DOUBLE_SPACE
2467#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1012
2468msgid "Double spacing"
2469msgstr "Äâîéíî ðàçñòîÿíèå"
2470
2471#. MENU_LABEL_EDIT_LATEXEQUATION
2472#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1014
2473msgid "Edit Equation"
2474msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà óðàâíåíèåòî"
2475
2476#. MENU_LABEL_EDIT_EDITFOOTER
2477#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_FOOTER
2478#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_FOOTER
2479#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_FOOTER
2480#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1019
2481msgid "Edit Footer"
2482msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà äîëåí êîëîíòèòóë"
2483
2484#. MENU_LABEL_EDIT_EDITHEADER
2485#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_HEADER
2486#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_HEADER
2487#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_HEADER
2488#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1024
2489msgid "Edit Header"
2490msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ãîðåí êîëîíòèòóë"
2491
2492#. MENU_STATUSLINE_EDIT_LATEXEQUATION
2493#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1026
2494msgid "Edit Latex Equation"
2495msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà Latex-óðàâíåíèå"
2496
2497#. MENU_STATUSLINE_INSERT_EDIT_HYPERLINK
2498#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1028
2499msgid "Edit hyperlink"
2500msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà õèïåðâðúçêà"
2501
2502#. MENU_STATUSLINE_VIEW_HEADFOOT
2503#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1030
2504msgid "Edit text at the top or bottom of every page"
2505msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà òåêñòà â íà÷àëîòî è êðàÿ íà âñÿêà ñòðàíèöà"
2506
2507#. MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITFOOTER
2508#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1032
2509msgid "Edit the Footer on the current page"
2510msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë íà òåêóùàòà ñòðàíèöà"
2511
2512#. MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITHEADER
2513#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1034
2514msgid "Edit the Header on the current page"
2515msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë íà òåêóùàòà ñòðàíèöà"
2516
2517#. MENU_LABEL_VIEW_LOCKSTYLES
2518#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1036
2519msgid "Enable F&ormatting Tools"
2520msgstr ""
2521
2522#. DLG_Options_Label_CheckEnableSmoothScrolling
2523#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1038
2524msgid "Enable Smooth Scrolling"
2525msgstr "Âêëþ÷âàíå íà ïëàâíî ïðåëèñòâàíå"
2526
2527#. FIELD_Numbers_EndnoteAnchor
2528#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1040
2529msgid "Endnote anchor"
2530msgstr "Êîòâè÷êà íà áåëåæêàòà â êðàÿ"
2531
2532#. FIELD_Numbers_EndnoteReference
2533#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1042
2534msgid "Endnote reference"
2535msgstr "Ñúäúðæàíèå íà áåëåæêàòà â êðàÿ"
2536
2537#. DLG_FormatFootnotes_EndStyle
2538#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1044
2539msgid "Endnote style"
2540msgstr "Ñòèë íà áåëåæêèòå â êðàÿ"
2541
2542#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION
2543#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1046
2544msgid "Equation"
2545msgstr "Óðàâíåíèå"
2546
2547#. FIELD_Error
2548#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1048
2549msgid "Error calculating value!"
2550msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñëÿâàíå íà ñòîéíîñòòà!"
2551
2552#. SCRIPT_CANTRUN
2553#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1050
2554#, c-format
2555msgid "Error executing script %s"
2556msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà ñêðèïòà %s"
2557
2558#. MSG_ImportError
2559#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1052
2560#, c-format
2561msgid "Error importing file %s."
2562msgstr "Ãðåøêà ïðè âìúêâàíå íà ôàéë %s."
2563
2564#. MSG_SaveFailedExport
2565#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1054
2566#, c-format
2567msgid "Error while attempting to save %s: could not construct exporter"
2568msgstr "Ãðåøêà ïðè îïèòà çà çàïèñ íà %s: íå ìîæàõ äà îòêðèÿ èçíîñèòåë"
2569
2570#. MSG_SaveFailedName
2571#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1056
2572#, c-format
2573msgid "Error while attempting to save %s: invalid name"
2574msgstr "Ãðåøêà ïðè îïèò çà çàïèñ íà %s: íåâàëèäíî èìå"
2575
2576#. TOOLBAR_LABEL_SCRIPT_PLAY
2577#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1058
2578msgid "Ex. script"
2579msgstr "Èçïúëíåíèå íà ñêðèïò"
2580
2581#. DLG_Para_SpacingExactly
2582#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1060
2583msgid "Exactly"
2584msgstr "Åäèí äî äðóã"
2585
2586#. DLG_Latex_Example
2587#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1062
2588msgid "Example:"
2589msgstr "Ïðèìåð:"
2590
2591#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SCRIPTS
2592#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1064
2593msgid "Execute helper scripts"
2594msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà ïîìîùíè ñêðèïòîâå"
2595
2596#. TOOLBAR_STATUSLINE_SCRIPT_PLAY
2597#. TOOLBAR_TOOLTIP_SCRIPT_PLAY
2598#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1067
2599msgid "Execute script"
2600msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà ïîìîùåí ñêðèïò"
2601
2602#. DLG_ListRevisions_Label1
2603#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1069
2604msgid "Existing revisions:"
2605msgstr "Ñúùåñòâóâàùè ðåâèçèè:"
2606
2607#. TB_Extra
2608#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1071
2609msgid "Extra"
2610msgstr "Äîïúëíèòåëíî"
2611
2612#. DLG_Field_Parameters_Capital
2613#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1073
2614msgid "Extra Parameters"
2615msgstr "Äîïúëíèòåëíè ïàðàìåòðè"
2616
2617#. DLG_Options_Label_ViewExtraTB
2618#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1075
2619msgid "Extra Toolbar"
2620msgstr "Äîïúëíèòåëíà èâèöà"
2621
2622#. DLG_Field_Parameters
2623#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1077
2624msgid "Extra parameters:"
2625msgstr "Äîïúëíèòåëíè ïàðàìåòðè:"
2626
2627#. MENU_LABEL_INSERT_FILE
2628#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1079
2629msgid "F&ile"
2630msgstr "&Ôàéë"
2631
2632#. MENU_LABEL_FORMAT
2633#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1081
2634msgid "F&ormat"
2635msgstr "&Ôîðìàòèðàíå"
2636
2637#. MENU_LABEL_VIEW_FULLSCREEN
2638#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1083
2639msgid "F&ull Screen"
2640msgstr "&Öÿë åêðàí"
2641
2642#. DLG_FR_FindLabel
2643#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1085
2644msgid "Fi&nd what:"
2645msgstr "Íà&ìåðè ñëåäíîòî:"
2646
2647#. DLG_MailMerge_Insert_No_Colon
2648#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1087
2649msgid "Field Name"
2650msgstr "Èìå íà ïîëå"
2651
2652#. DLG_MailMerge_Insert
2653#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1089
2654msgid "Field Name:"
2655msgstr "Èìå íà ïîëå:"
2656
2657#. MSG_IE_UnsupportedType
2658#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1091
2659#, c-format
2660msgid "File %s is not of a currently supported file type"
2661msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîääúðæàí ïîíàñòîÿùåì òèï"
2662
2663#. MSG_IE_FakeType
2664#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1093
2665#, c-format
2666msgid "File %s is not of the type it claims to be"
2667msgstr "Ôàéëúò %s íå å îò òèïà, êîéòî òâúðäè"
2668
2669#. MSG_IE_UnknownType
2670#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1095
2671#, c-format
2672msgid "File %s is of unknown type"
2673msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîçíàò òèï"
2674
2675#. MSG_IE_FileNotFound
2676#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1097
2677#, c-format
2678msgid "File %s not found"
2679msgstr "Ôàéëúò %s íå å íàìåðåí"
2680
2681#. FIELD_Application_Filename
2682#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1099
2683msgid "File Name"
2684msgstr "Èìå íà ôàéë"
2685
2686#. DLG_FormatTOC_FillStyle
2687#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1101
2688msgid "Fill style:"
2689msgstr "Ñòèë íà çàïúëâàíå:"
2690
2691#. DLG_FR_FindTitle
2692#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1103
2693msgid "Find"
2694msgstr ""
2695
2696#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_FIND_NEXT
2697#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1105
2698msgid "Find &next revision"
2699msgstr "&Ñëåäâàùà ðåâèçèÿ"
2700
2701#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_FIND_PREV
2702#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1107
2703msgid "Find &previous revision"
2704msgstr "&Ïðåäèøíà ðåâèçèÿ"
2705
2706#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_FIND_NEXT
2707#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1109
2708msgid "Find next visible revision in the document"
2709msgstr ""
2710
2711#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_FIND_PREV
2712#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1111
2713msgid "Find previous visible revision in the document"
2714msgstr ""
2715
2716#. MENU_STATUSLINE_EDIT_FIND
2717#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1113
2718msgid "Find the specified text"
2719msgstr "Íàìèðàíå íà óêàçàíèÿ òåêñò"
2720
2721#. FirstLineIndentStatus
2722#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1115
2723#, c-format
2724msgid "First Line Indent [%s]"
2725msgstr "Îòñòúï íà ïúðâè ðåä (%s)"
2726
2727#. DLG_Para_SpecialFirstLine
2728#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1117
2729msgid "First line"
2730msgstr "Ïúðâè ðåä"
2731
2732#. DLG_InsertTable_FixedColSize
2733#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1119
2734msgid "Fixed column size:"
2735msgstr "Óñòàíîâåí ðàçìåð íà êîëîíà:"
2736
2737#. DLG_Lists_FoldingLevel1
2738#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1121
2739msgid "Fold below level 1"
2740msgstr ""
2741
2742#. DLG_Lists_FoldingLevel2
2743#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1123
2744msgid "Fold below level 2"
2745msgstr ""
2746
2747#. DLG_Lists_FoldingLevel3
2748#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1125
2749msgid "Fold below level 3"
2750msgstr ""
2751
2752#. DLG_Lists_FoldingLevel4
2753#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1127
2754msgid "Fold below level 4"
2755msgstr ""
2756
2757#. DLG_Para_PreviewFollowParagraph
2758#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1129
2759msgid ""
2760"Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following "
2761"Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph"
2762msgstr ""
2763"Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö "
2764"Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö "
2765
2766#. DLG_Styles_ModifyFont
2767#. TOOLBAR_LABEL_FMT_FONT
2768#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_FONT
2769#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_FONT
2770#. DLG_UFS_FontTitle
2771#. DLG_UFS_FontTab
2772#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1134 po/tmp/xap_String_Id.h.h:315
2773msgid "Font"
2774msgstr "Øðèôò"
2775
2776#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_CHOOSE
2777#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1136
2778msgid "Font Choose"
2779msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
2780
2781#. TOOLBAR_LABEL_FMT_SIZE
2782#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_SIZE
2783#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_SIZE
2784#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1140
2785msgid "Font Size"
2786msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"
2787
2788#. TOOLBAR_LABEL_FMT_CHOOSE
2789#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1142
2790msgid "Font choose"
2791msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
2792
2793#. TOOLBAR_LABEL_COLOR_FORE
2794#. TOOLBAR_STATUSLINE_COLOR_FORE
2795#. TOOLBAR_TOOLTIP_COLOR_FORE
2796#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1146
2797msgid "Font color"
2798msgstr "Öâÿò íà òåêñòà"
2799
2800#. DLG_Lists_ButtonFont
2801#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1148
2802msgid "Font..."
2803msgstr "Øðèôò..."
2804
2805#. DLG_Lists_Font
2806#. DLG_UFS_FontLabel
2807#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1150 po/tmp/xap_String_Id.h.h:317
2808msgid "Font:"
2809msgstr "Øðèôò:"
2810
2811#. MENU_LABEL_INSERT_FOOTNOTE
2812#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1152
2813msgid "Foot&note"
2814msgstr "&Áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
2815
2816#. DLG_PageNumbers_Footer
2817#. MENU_LABEL_INSERT_FOOTER
2818#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1155
2819msgid "Footer"
2820msgstr "Äîëåí êîëîíòèòóë"
2821
2822#. DLG_HdrFtr_FooterFrame
2823#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1157
2824msgid "Footer Properties"
2825msgstr "Íàñòðîéêè íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë"
2826
2827#. FooterStatus
2828#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1159
2829#, c-format
2830msgid "Footer [%s]"
2831msgstr "Äîëåí êîëîíòèòóë (%s)"
2832
2833#. FIELD_Numbers_FootnoteAnchor
2834#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1161
2835msgid "Footnote anchor"
2836msgstr "Êîòâà íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
2837
2838#. FIELD_Numbers_FootnoteReference
2839#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1163
2840msgid "Footnote reference"
2841msgstr "Ïðåïðàòêà êúì áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
2842
2843#. DLG_FormatFootnotes_FootStyle
2844#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1165
2845msgid "Footnote style"
2846msgstr ""
2847
2848#. MENU_LABEL_FMT_FOOTNOTES
2849#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1167
2850msgid "Footnotes and Endnotes"
2851msgstr "Áåëåæêè ïîä ëèíèÿ è â êðàÿ"
2852
2853#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
2854#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
2855#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1170
2856msgid "Force LTR direction of text"
2857msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå îòëÿâî íàäÿñíî"
2858
2859#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
2860#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
2861#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1173
2862msgid "Force RTL direction of text"
2863msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
2864
2865#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DO_LTR
2866#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1175
2867msgid "Force left-to-right direction of text"
2868msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îòëÿâî íàäÿñíî"
2869
2870#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DO_RTL
2871#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1177
2872msgid "Force right-to-left direction of text"
2873msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îòäÿñíî íàëÿâî"
2874
2875#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
2876#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1179
2877msgid "Force text LTR"
2878msgstr ""
2879
2880#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
2881#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1181
2882msgid "Force text RTL"
2883msgstr ""
2884
2885#. DLG_Styles_ModifyFormat
2886#. TB_Format
2887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1184
2888msgid "Format"
2889msgstr "Ôîðìàòèðàíå"
2890
2891#. MENU_STATUSLINE_FMT_EMBED
2892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1186
2893msgid "Format Embedded Object"
2894msgstr ""
2895
2896#. DLG_FormatFootnotes_Endnotes
2897#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1188
2898msgid "Format Endnotes"
2899msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå â êðàÿ"
2900
2901#. DLG_FormatFootnotes_Footnotes
2902#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1190
2903msgid "Format Footnotes"
2904msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå ïîä ëèíèÿ"
2905
2906#. DLG_FormatFootnotes_Title
2907#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1192
2908msgid "Format Footnotes and Endnotes"
2909msgstr ""
2910
2911#. DLG_HdrFtr_Title
2912#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1194
2913msgid "Format Header/Footers"
2914msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà êîëîíòèòóëèòå"
2915
2916#. MENU_LABEL_FMT_EMBED
2917#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1196
2918msgid "Format Object"
2919msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà îáåêòà"
2920
2921#. TOOLBAR_LABEL_FMTPAINTER
2922#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1198
2923msgid "Format Painter"
2924msgstr ""
2925
2926#. DLG_FormatTableTitle
2927#. MENU_STATUSLINE_TABLE_FORMAT
2928#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1201
2929msgid "Format Table"
2930msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òàáëèöàòà"
2931
2932#. DLG_FormatTOC_Title
2933#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1203
2934msgid "Format Table of Contents"
2935msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà ñúäúðæàíèåòî"
2936
2937#. DLG_FormatFrameTitle
2938#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1205
2939msgid "Format Text Box"
2940msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òåêñòîâî ïîëå"
2941
2942#. DLG_Options_Label_ViewFormatTB
2943#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1207
2944msgid "Format Toolbar"
2945msgstr "Èíñòðóìåíòè çà ôîðìàòèðàíå"
2946
2947#. MENU_STATUSLINE_FMT_POSIMAGE
2948#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1209
2949msgid "Format this image"
2950msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òîâà èçîáðàæåíèå"
2951
2952#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLIST
2953#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1211
2954msgid "Format your document using styles"
2955msgstr ""
2956
2957#. DLG_Lists_Format
2958#. DLG_DocComparison_Fmt
2959#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1213 po/tmp/xap_String_Id.h.h:323
2960msgid "Format:"
2961msgstr "Ôîðìàòèðàíå:"
2962
2963#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION_FILE
2964#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1215
2965msgid "From File"
2966msgstr "Îò ôàéë"
2967
2968#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION_LATEX
2969#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1217
2970msgid "From LaTeX"
2971msgstr "Îò LaTeX"
2972
2973#. TOOLBAR_LABEL_VIEW_FULL_SCREEN
2974#. TOOLBAR_STATUSLINE_VIEW_FULL_SCREEN
2975#. TOOLBAR_TOOLTIP_VIEW_FULL_SCREEN
2976#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1221
2977msgid "Full Screen"
2978msgstr "Öÿë åêðàí"
2979
2980#. DLG_FormatTOC_General
2981#. DLG_Options_Label_General
2982#. DLG_MetaData_TAB_General
2983#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1225
2984msgid "General"
2985msgstr "Îáùè íàñòðîéêè"
2986
2987#. DLG_Goto_Btn_Goto
2988#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1227
2989msgid "Go To"
2990msgstr "Áúðç ïðåõîä"
2991
2992#. DLG_Goto_Label_What
2993#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1229
2994msgid "Go To &What:"
2995msgstr "Áúðç ïðåõîä &êúì:"
2996
2997#. DLG_Goto_Title
2998#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1231
2999msgid "Go to..."
3000msgstr "Áúðç ïðåõîä êúì..."
3001
3002#. DLG_FormatTOC_HasLabel
3003#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1233
3004msgid "H&as label"
3005msgstr "&Èìà åòèêåò"
3006
3007#. DLG_FormatTOC_HeadingText
3008#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1235
3009msgid "H&eading text:"
3010msgstr ""
3011
3012#. DLG_Lists_Hand_List
3013#. STYLE_HANDLIST
3014#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1237 po/tmp/xap_String_Id.h.h:363
3015msgid "Hand List"
3016msgstr "Ðú÷è÷êè"
3017
3018#. DLG_Para_SpecialHanging
3019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1239
3020msgid "Hanging"
3021msgstr "Íàâúòðå"
3022
3023#. DLG_PageNumbers_Header
3024#. MENU_LABEL_INSERT_HEADER
3025#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1242
3026msgid "Header"
3027msgstr "Ãîðåí êîëîíòèòóë"
3028
3029#. DLG_HdrFtr_HeaderFrame
3030#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1244
3031msgid "Header Properties"
3032msgstr "Íàñòðîéêè íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë"
3033
3034#. HeaderStatus
3035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1246
3036#, c-format
3037msgid "Header [%s]"
3038msgstr "Ãîðåí êîëîíòèòóë (%s)"
3039
3040#. MENU_LABEL_FMT_HDRFTR
3041#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1248
3042msgid "Header/Footers"
3043msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà êîëîíòèòóëèòå"
3044
3045#. MSG_CHECK_PRINT_MODE
3046#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1250
3047msgid ""
3048"Headers and Footers can only be created and edited while in Print View "
3049"Mode. \n"
3050" To enter this mode choose View then Print Layout from the Menus. \n"
3051" Would you like to enter Print Layout mode right now?"
3052msgstr ""
3053"Êîëîíòèòóëè ìîãàò äà ñå ñúçäàâàò è ðåäàêòèðàò ñàìî â ðåæèì Èçãëåä çà "
3054"ïå÷àò. \n"
3055" Çà äà ãî âêëþ÷èòå, èçáåðåòå Èçãëåä, ïîñëå Èçãëåä çà ïå÷àò îò ìåíþòî. \n"
3056" Èñêàòå ëè äà áúäå âêëþ÷åí ðåæèìúò Èçãëåä çà ïå÷àò ñåãà?"
3057
3058#. DLG_Stylist_HeadingStyles
3059#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1252
3060msgid "Heading Styles"
3061msgstr "Ñòèëîâå çà çàãëàâèÿ"
3062
3063#. DLG_FormatTOC_HeadingStyle
3064#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1254
3065msgid "Heading style:"
3066msgstr "Ñòèë íà çàãëàâèå:"
3067
3068#. DLG_Lists_Heart_List
3069#. STYLE_HEARTLIST
3070#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1256 po/tmp/xap_String_Id.h.h:379
3071msgid "Heart List"
3072msgstr "Ñúðöà"
3073
3074#. DLG_Lists_Hebrew_List
3075#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1258
3076msgid "Hebrew List"
3077msgstr "Åâðåéñêè ëèñò"
3078
3079#. TOOLBAR_LABEL_HELP
3080#. TOOLBAR_STATUSLINE_HELP
3081#. TOOLBAR_TOOLTIP_HELP
3082#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1262
3083msgid "Help"
3084msgstr "Ïîìîù"
3085
3086#. MENU_LABEL_HELP_CONTENTS
3087#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1264
3088msgid "Help &Contents"
3089msgstr "&Ðúêîâîäñòâî"
3090
3091#. MENU_LABEL_HELP_INDEX
3092#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1266
3093msgid "Help &Introduction"
3094msgstr "&Âúâåäåíèå"
3095
3096#. DLG_Options_Label_Hide
3097#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1268
3098msgid "Hide"
3099msgstr "Ñêðèâàíå"
3100
3101#. DLG_Options_Label_SpellHideErrors
3102#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1270
3103msgid "Hide &spelling errors in the document"
3104msgstr "&Ñêðèé ïðàâîïèñíèòå ãðåøêè â äîêóìåíòà"
3105
3106#. DLG_Lists_FoldingLevelexp
3107#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1272
3108msgid "Hide text below List Levels"
3109msgstr ""
3110
3111#. TOOLBAR_LABEL_COLOR_BACK
3112#. TOOLBAR_STATUSLINE_COLOR_BACK
3113#. TOOLBAR_TOOLTIP_COLOR_BACK
3114#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1276
3115msgid "Highlight"
3116msgstr "Îñâåòÿâàíå"
3117
3118#. DLG_Spell_IgnoreAll
3119#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1278
3120msgid "I&gnore All"
3121msgstr "&Ïðîïóñêàíå íà âñè÷êè"
3122
3123#. DLG_FormatTOC_Indent
3124#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1280
3125msgid "I&ndent:"
3126msgstr "&Îòñòúï:"
3127
3128#. InsertModeFieldINS
3129#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1282
3130msgid "INS"
3131msgstr "ÂÌÚÊ"
3132
3133#. DLG_Options_Label_Icons
3134#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1284
3135msgid "Icons"
3136msgstr "Êàðòèíêè"
3137
3138#. DLG_Options_Label_Ignore
3139#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1286
3140msgid "Ignore"
3141msgstr "Ïðîïóñêàíå"
3142
3143#. DLG_Options_Label_SpellIgnoreWords
3144#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1288
3145msgid "Ignore Words"
3146msgstr "Ïðåíåáðåãâàíå íà"
3147
3148#. MENU_STATUSLINE_SPELL_IGNOREALL
3149#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1290
3150msgid "Ignore all occurrences of this word in the document"
3151msgstr "Ïðîïóñêàíå íà òàçè äóìà â ïðîâåðêàòà íà öåëèÿ äîêóìåíò"
3152
3153#. DLG_Options_Label_SpellIgnoredWord
3154#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1292
3155msgid "Ignored words:"
3156msgstr "Ïðîïóñíàòè äóìè:"
3157
3158#. DLG_FormatFrame_SetImageBackground
3159#. DLG_FormatTable_SetImageBackground
3160#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1295
3161msgid "Image For Background"
3162msgstr "Èçîáðàæåíèå çà ôîí"
3163
3164#. DLG_Lists_Implies_List
3165#. STYLE_IMPLIES_LIST
3166#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1297 po/tmp/xap_String_Id.h.h:413
3167msgid "Implies List"
3168msgstr "Ïèòàíêè"
3169
3170#. MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORTSTYLES
3171#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1299
3172msgid "Import style definitions from a document"
3173msgstr ""
3174
3175#. DLG_Styles_LBL_InUse
3176#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1301
3177msgid "In Use"
3178msgstr "Èçïîëçâàíè"
3179
3180#. WORD_PassInvalid
3181#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1303
3182msgid "Incorrect Password"
3183msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà"
3184
3185#. TOOLBAR_LABEL_INDENT
3186#. TOOLBAR_STATUSLINE_INDENT
3187#. TOOLBAR_TOOLTIP_INDENT
3188#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1307
3189msgid "Increase indent"
3190msgstr "Óâåëè÷àâàíå íà îòñòúïà"
3191
3192#. DLG_Para_LabelIndentation
3193#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1309
3194msgid "Indentation"
3195msgstr "Îòñòúï"
3196
3197#. DLG_Para_TabLabelIndentsAndSpacing
3198#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1311
3199msgid "Indents and Spacing"
3200msgstr "Îòñòúïè è ðàçñòîÿíèÿ"
3201
3202#. DLG_ToggleCase_FirstUpperCase
3203#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1313
3204msgid "Initial Caps"
3205msgstr "Ãëàâíè áóêâè â íà÷àëîòî íà äóìèòå"
3206
3207#. DLG_FormatFootnotes_EndInitialVal
3208#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1315
3209msgid "Initial Endnote value"
3210msgstr ""
3211
3212#. DLG_FormatFootnotes_FootInitialVal
3213#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1317
3214msgid "Initial Footnote value"
3215msgstr ""
3216
3217#. DLG_Break_Insert
3218#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT
3219#. DLG_IP_Button_Label
3220#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1320 po/tmp/xap_String_Id.h.h:423
3221msgid "Insert"
3222msgstr "Âìúêâàíå"
3223
3224#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTCOLUMN
3225#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1322
3226msgid "Insert &Columns"
3227msgstr "Âìúêâàíå íà &êîëîíè"
3228
3229#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTROW
3230#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1324
3231msgid "Insert &Rows"
3232msgstr "Âìúêâàíå íà &ðåäîâå"
3233
3234#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTTABLE
3235#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1326
3236msgid "Insert &Table"
3237msgstr "Âìúêâàíå íà &òàáëèöà"
3238
3239#. DLG_InsertBookmark_Title
3240#. TOOLBAR_LABEL_FMT_BOOKMARK
3241#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1329
3242msgid "Insert Bookmark"
3243msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà"
3244
3245#. DLG_Break_BreakTitle_Capital
3246#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1331
3247msgid "Insert Break"
3248msgstr ""
3249
3250#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_CELLS
3251#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1333
3252msgid "Insert Cells"
3253msgstr "Âìúêâàíå íà êëåòêè"
3254
3255#. MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE
3256#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1335
3257msgid "Insert Clipboard contents"
3258msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà ìåæäèííèÿ áóôåð"
3259
3260#. DLG_DateTime_DateTimeTitle
3261#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1337
3262msgid "Insert Date and Time"
3263msgstr "Âìúêâàíå íà äàòà è ÷àñ"
3264
3265#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION
3266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1339
3267msgid "Insert Equation"
3268msgstr "Âìúêâàíå íà óðàâíåíèå"
3269
3270#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION_LATEX
3271#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1341
3272msgid "Insert Equation from a LaTeX expression"
3273msgstr ""
3274
3275#. DLG_Field_FieldTitle_Capital
3276#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1343
3277msgid "Insert Field"
3278msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå"
3279
3280#. DLG_InsertHyperlink_Title
3281#. TOOLBAR_LABEL_FMT_HYPERLINK
3282#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1346
3283msgid "Insert Hyperlink"
3284msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà"
3285
3286#. TOOLBAR_LABEL_IMG
3287#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1348
3288msgid "Insert Image"
3289msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
3290
3291#. DLG_MailMerge_MailMergeTitle
3292#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1350
3293msgid "Insert Mail Merge Field"
3294msgstr ""
3295
3296#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION_FILE
3297#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1352
3298msgid "Insert MathML from a file"
3299msgstr "Âìúêâàíå íà MathML îò ôàéë"
3300
3301#. DLG_InsertTable_TableTitle
3302#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_TABLE
3303#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERTTABLE
3304#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1356
3305msgid "Insert Table"
3306msgstr "Âìúêâàíå íà òàáëèöà"
3307
3308#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER
3309#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1358
3310msgid "Insert Unicode direction marker into the document"
3311msgstr ""
3312
3313#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FOOTER
3314#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1360
3315msgid "Insert a Footer"
3316msgstr "Âìúêâàíå íà äîëåí êîëîíòèòóë"
3317
3318#. MENU_STATUSLINE_INSERT_HEADER
3319#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1362
3320msgid "Insert a Header"
3321msgstr "Âìúêâàíå·íà ãîðåí·êîëîíòèòóë"
3322
3323#. MENU_STATUSLINE_INSERT_TABLEOFCONTENTS
3324#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1364
3325msgid "Insert a Table of Contents based on Headings"
3326msgstr ""
3327
3328#. MENU_STATUSLINE_INSERT_TEXTBOX
3329#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1366
3330msgid "Insert a Text Box"
3331msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâî ïîëå"
3332
3333#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_BOOKMARK
3334#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_BOOKMARK
3335#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1369
3336msgid "Insert a bookmark into the document"
3337msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà â äîêóìåíòà"
3338
3339#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FIELD
3340#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1371
3341msgid "Insert a calculated field"
3342msgstr "Âìúêâàíå íà èç÷èñëåíî ïîëå"
3343
3344#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_COLUMNS_BEFORE
3345#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1373
3346msgid "Insert a column to the left"
3347msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíà îòëÿâî"
3348
3349#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_COLUMNS_AFTER
3350#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERTCOLUMN
3351#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1376
3352msgid "Insert a column to the right"
3353msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíà îòäÿñíî"
3354
3355#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FOOTNOTE
3356#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1378
3357msgid "Insert a footnote"
3358msgstr "Âìúêâàíå íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
3359
3360#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_HYPERLINK
3361#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_HYPERLINK
3362#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1381
3363msgid "Insert a hyperlink into the document"
3364msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà â äîêóìåíòà"
3365
3366#. MENU_STATUSLINE_INSERT_MAILMERGE
3367#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1383
3368msgid "Insert a mail merge field"
3369msgstr ""
3370
3371#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_TABLE
3372#. TOOLBAR_TOOLTIP_INSERT_TABLE
3373#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1386
3374msgid "Insert a new table into your document"
3375msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáëèöà â äîêóìåíòà"
3376
3377#. MENU_STATUSLINE_INSERT_BREAK
3378#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1388
3379msgid "Insert a page, column, or section break"
3380msgstr "Âìúêâàíå êðàé íà ñòðàíèöà, êîëîíà èëè ðàçäåë"
3381
3382#. MENU_STATUSLINE_INSERT_PICTURE
3383#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1390
3384msgid "Insert a picture"
3385msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
3386
3387#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_ROWS_BEFORE
3388#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1392
3389msgid "Insert a row above"
3390msgstr "Âìúêâàíå íà ðåä íàä òåêóùèÿ"
3391
3392#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_ROWS_AFTER
3393#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERTROW
3394#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1395
3395msgid "Insert a row below"
3396msgstr "Âìúêâàíå·íà·ðåä·ñëåä·òåêóùèÿ"
3397
3398#. MENU_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL
3399#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1397
3400msgid "Insert a symbol or other special character"
3401msgstr "Âìúêâàíå íà ñïåöèàëåí ñèìâîë"
3402
3403#. MENU_STATUSLINE_INSERT_PAGENO
3404#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1399
3405msgid "Insert an automatically-updated page number"
3406msgstr "Âìúêâàíå íà ñàìîîáíîâÿâàù ñå íîìåð íà ñòðàíèöà"
3407
3408#. MENU_STATUSLINE_INSERT_ENDNOTE
3409#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1401
3410msgid "Insert an endnote"
3411msgstr "Âìúêâàíå íà áåëåæêà â êðàÿ"
3412
3413#. MENU_STATUSLINE_INSERT_GRAPHIC
3414#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1403
3415msgid "Insert an existing picture from another file"
3416msgstr "Âìúêâàíå íà ñúùåñòâóâàùî èçîáðàæåíèå îò äðóã äîêóìåíò"
3417
3418#. TOOLBAR_STATUSLINE_IMG
3419#. TOOLBAR_TOOLTIP_IMG
3420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1406
3421msgid "Insert an image into the document"
3422msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå â äîêóìåíòà"
3423
3424#. MENU_STATUSLINE_INSERT_BOOKMARK
3425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1408
3426msgid "Insert bookmark"
3427msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà"
3428
3429#. DLG_Break_BreakTitle
3430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1410
3431msgid "Insert break"
3432msgstr ""
3433
3434#. MENU_STATUSLINE_INSERT_CLIPART
3435#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1412
3436msgid "Insert clipart"
3437msgstr "Âìúêâàíå íà êëèï÷å"
3438
3439#. DLG_Field_FieldTitle
3440#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1414
3441msgid "Insert field"
3442msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå"
3443
3444#. MENU_STATUSLINE_INSERT_HYPERLINK
3445#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1416
3446msgid "Insert hyperlink"
3447msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà"
3448
3449#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER_LRM
3450#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1418
3451msgid "Insert left-to-right direction marker (LRM)"
3452msgstr ""
3453
3454#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER_RLM
3455#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1420
3456msgid "Insert right-to-left direction marker (RLM)"
3457msgstr ""
3458
3459#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL
3460#. TOOLBAR_TOOLTIP_INSERT_SYMBOL
3461#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1423
3462msgid "Insert symbol"
3463msgstr "Âìúêâàíå íà çíàê"
3464
3465#. TOOLBAR_LABEL_INSERT_TABLE
3466#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1425
3467msgid "Insert table"
3468msgstr "Âìúêâàíå íà òàáëèöà"
3469
3470#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_SUMROWS
3471#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1427
3472msgid "Insert the Sum of a Table Column"
3473msgstr "Âìúêâàíå ñóìàòà íà ÷èñëàòà â êîëîíàòà"
3474
3475#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_SUMCOLS
3476#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1429
3477msgid "Insert the Sum of a Table Row"
3478msgstr ""
3479
3480#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FILE
3481#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1431
3482msgid "Insert the contents of another file"
3483msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà äðóã ôàéë"
3484
3485#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DATETIME
3486#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1433
3487msgid "Insert the date and/or time"
3488msgstr "Âìúêâàíå íà äàòà è/èëè ÷àñ"
3489
3490#. MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE_SPECIAL
3491#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1435
3492msgid "Insert unformatted clipboard contents"
3493msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà ìåæäèííèÿ áóôåð íåôîðìàòèðàíî"
3494
3495#. DLG_Options_Label_ViewUnprintable
3496#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1437
3497msgid "Invisible &Layout Marks"
3498msgstr "Íåâèäèìè ñèìâîëè ïî &èçãëåäà"
3499
3500#. TOOLBAR_LABEL_FMT_ITALIC
3501#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_ITALIC
3502#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_ITALIC
3503#. DLG_UFS_StyleItalic
3504#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1441 po/tmp/xap_String_Id.h.h:453
3505msgid "Italic"
3506msgstr "Êóðñèâ"
3507
3508#. MENU_STATUSLINE_INSERT_GOTO_HYPERLINK
3509#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1443
3510msgid "Jump to hyperlink"
3511msgstr ""
3512
3513#. DLG_Para_AlignJustified
3514#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1445
3515msgid "Justified"
3516msgstr "Äâóñòðàííî"
3517
3518#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_JUSTIFY
3519#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1447
3520msgid "Justify"
3521msgstr "Äâóñòðàííî"
3522
3523#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY
3524#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_JUSTIFY
3525#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1450
3526msgid "Justify paragraph"
3527msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà äâóñòðàííî"
3528
3529#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY
3530#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1452
3531msgid "Justify the paragraph"
3532msgstr "Äâóñòðàííî ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà"
3533
3534#. DLG_Para_PushKeepWithNext
3535#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1454
3536msgid "Keep with ne&xt"
3537msgstr "Ïðèëåïâàíå êúì ñëåäâàùèÿ"
3538
3539#. FIELD_PieceTable_Test
3540#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1456
3541msgid "Kevins Test"
3542msgstr "Òåñò íà Êåâèí"
3543
3544#. FIELD_Document_Keywords
3545#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1458
3546msgid "Keywords"
3547msgstr "Êëþ÷îâè äóìè"
3548
3549#. DLG_MetaData_Keywords_LBL
3550#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1460
3551msgid "Keywords:"
3552msgstr "Êëþ÷îâè äóìè:"
3553
3554#. DLG_Latex_LatexTitle
3555#. DLG_Latex_LatexEquation
3556#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1463
3557msgid "LaTeX Equation"
3558msgstr "LaTeX-óðàâíåíèå"
3559
3560#. DLG_Lists_Indent
3561#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1465
3562msgid "Label Align:"
3563msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà åòèêåòà:"
3564
3565#. DLG_FormatTOC_DetailsTop
3566#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1467
3567msgid "Label Definitions"
3568msgstr ""
3569
3570#. DLG_Styles_ModifyLanguage
3571#. DLG_Options_Label_Language
3572#. FIELD_Document_Language
3573#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1471
3574msgid "Language"
3575msgstr "Åçèê"
3576
3577#. DLG_Options_Label_LangSettings
3578#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1473
3579msgid "Language settings"
3580msgstr "Íàñòðîéêè íà åçèê"
3581
3582#. DLG_MetaData_Languages_LBL
3583#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1475
3584msgid "Language(s):"
3585msgstr "Åçèê(-öè):"
3586
3587#. DLG_Options_Label_Layout
3588#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1477
3589msgid "Layout"
3590msgstr "Èçãëåä"
3591
3592#. DLG_FormatTOC_LayoutDetails
3593#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1479
3594msgid "Layout Details"
3595msgstr ""
3596
3597#. DLG_Tab_Label_Leader
3598#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1481
3599msgid "Leader"
3600msgstr "Ëèäåð"
3601
3602#. DLG_Para_AlignLeft
3603#. DLG_Tab_Radio_Left
3604#. DLG_PageNumbers_Left
3605#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_LEFT
3606#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1486
3607msgid "Left"
3608msgstr "Îòëÿâî"
3609
3610#. LeftIndentStatus
3611#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1488
3612#, c-format
3613msgid "Left Indent [%s]"
3614msgstr "Ëÿâ îòñòúï (%s)"
3615
3616#. LeftIndentTextIndentStatus
3617#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1490
3618#, c-format
3619msgid "Left Indent [%s] First Line Indent [%s]"
3620msgstr "Ëÿâ îòñòúï (%s) Îòñòúï íà ïúðâè ðåä (%s)"
3621
3622#. LeftMarginStatus
3623#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1492
3624#, c-format
3625msgid "Left Margin [%s]"
3626msgstr "Áÿëî ïîëå îòëÿâî (%s)"
3627
3628#. TabToggleLeftTab
3629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1494
3630msgid "Left Tab"
3631msgstr "Ëÿâà òàáóëàöèÿ"
3632
3633#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_LEFT
3634#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_LEFT
3635#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1497
3636msgid "Left alignment"
3637msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå îòëÿâî"
3638
3639#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_LEFT
3640#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1499
3641msgid "Left-align the paragraph"
3642msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà îòëÿâî"
3643
3644#. DLG_FormatTOC_Level1
3645#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1501
3646msgid "Level 1"
3647msgstr "Íèâî 1"
3648
3649#. DLG_FormatTOC_Level2
3650#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1503
3651msgid "Level 2"
3652msgstr "Íèâî 2"
3653
3654#. DLG_FormatTOC_Level3
3655#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1505
3656msgid "Level 3"
3657msgstr "Íèâî 3"
3658
3659#. DLG_FormatTOC_Level4
3660#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1507
3661msgid "Level 4"
3662msgstr "Íèâî 4"
3663
3664#. DLG_Lists_DelimiterString
3665#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1509
3666msgid "Level Delimiter:"
3667msgstr "Ðàçäåëèòåë çà íèâî:"
3668
3669#. DLG_Lists_Level
3670#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1511
3671msgid "Level:"
3672msgstr "Íèâî:"
3673
3674#. DLG_Para_LabelLineSpacing
3675#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1513
3676msgid "Li&ne spacing:"
3677msgstr "&Ðàçñòîÿíèå ìåæäó ðåäîâåòå:"
3678
3679#. DLG_Goto_Target_Line
3680#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1515
3681msgid "Line"
3682msgstr "Ðåä"
3683
3684#. FIELD_Numbers_LineCount
3685#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1517
3686msgid "Line Count"
3687msgstr "Áðîé ðåäîâå"
3688
3689#. MENU_STATUSLINE_FMT_TOPLINE
3690#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1519
3691msgid "Line above the selection (toggle)"
3692msgstr "Ïîñòàâÿíå/ìàõàíå íà ÷åðòà íàä èçáðàíîòî"
3693
3694#. DLG_Para_TabLabelLineAndPageBreaks
3695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1521
3696msgid "Line and Page Breaks"
3697msgstr "Êðàé íà ðåä è ñòðàíèöà"
3698
3699#. MENU_STATUSLINE_FMT_BOTTOMLINE
3700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1523
3701msgid "Line below the selection (toggle)"
3702msgstr "Ïîñòàâÿíå/ìàõàíå·íà·÷åðòà ïîä èçáðàíîòî"
3703
3704#. DLG_Column_Line_Between
3705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1525
3706msgid "Line between"
3707msgstr "Ðàçäåëåíè ñ ëèíèÿ"
3708
3709#. DLG_WordCount_Lines
3710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1527
3711msgid "Lines:"
3712msgstr "Ðåäîâå:"
3713
3714#. DLG_Styles_List
3715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1529
3716msgid "List"
3717msgstr "Ñïèñúê"
3718
3719#. FIELD_Numbers_ListLabel
3720#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1531
3721msgid "List Label"
3722msgstr "Åòèêåò íà ñïèñúêà"
3723
3724#. DLG_Lists_PageProperties
3725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1533
3726msgid "List Properties"
3727msgstr ""
3728
3729#. DLG_Stylist_ListStyles
3730#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1535
3731msgid "List Styles"
3732msgstr "Ñïèñúê ñúñ ñòèëîâå"
3733
3734#. DLG_Lists_Title
3735#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1537
3736msgid "Lists for "
3737msgstr "Ñïèñúöè çà "
3738
3739#. MENU_STATUSLINE_VIEW_LOCK_TB_LAYOUT
3740#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1539
3741msgid "Lock the layout of the current toolbars"
3742msgstr ""
3743
3744#. DLG_Lists_Lower_Case_List
3745#. STYLE_LOWERCASELIST
3746#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1541 po/tmp/xap_String_Id.h.h:489
3747msgid "Lower Case List"
3748msgstr "Ìàëêè áóêâè"
3749
3750#. DLG_Lists_Lower_Roman_List
3751#. STYLE_LOWERROMANLIST
3752#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1543 po/tmp/xap_String_Id.h.h:491
3753msgid "Lower Roman List"
3754msgstr "Ìàëêè ðèìñêè"
3755
3756#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_MERGE_DOCUMENTS
3757#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1545
3758msgid "M&erge documents"
3759msgstr "&Ñëèâàíå íà äîêóìåíòèòå"
3760
3761#. FIELD_Application_MailMerge
3762#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_MAILMERGE
3763#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1548
3764msgid "Mail Merge"
3765msgstr ""
3766
3767#. MENU_STATUSLINE_FMT_BOLD
3768#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1550
3769msgid "Make the selection bold (toggle)"
3770msgstr "Ïî÷åðíÿâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
3771
3772#. MENU_STATUSLINE_FMT_ITALIC
3773#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1552
3774msgid "Make the selection italic (toggle)"
3775msgstr "Èçáðàíîòî - â êóðñèâ (ñìÿíà)"
3776
3777#. MENU_STATUSLINE_FMT_SUBSCRIPT
3778#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1554
3779msgid "Make the selection subscript (toggle)"
3780msgstr "Èçáðàíîòî - â äîëåí èíäåêñ (ñìÿíà)"
3781
3782#. MENU_STATUSLINE_FMT_SUPERSCRIPT
3783#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1556
3784msgid "Make the selection superscript (toggle)"
3785msgstr "Èçáðàíîòî - â ãîðåí èíäåêñ (ñìÿíà)"
3786
3787#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS
3788#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1558
3789msgid "Manage changes in document"
3790msgstr "Óïðàâëåíèå íà ïðîìåíèòå â äîêóìåíòà"
3791
3792#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_PLUGINS
3793#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1560
3794msgid "Manage plugins"
3795msgstr "Óïðàâëåíèå íà ïðèñòàâêèòå"
3796
3797#. DLG_PageSetup_Margin
3798#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1562
3799msgid "Margin"
3800msgstr ""
3801
3802#. DLG_MarkRevisions_Title
3803#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1564
3804msgid "Mark Revisions"
3805msgstr ""
3806
3807#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MARK
3808#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1566
3809msgid "Mark changes as you type"
3810msgstr "Îòáåëÿçâàíå íà ïðîìåíèòå ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
3811
3812#. FIELD_PieceTable_MartinTest
3813#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1568
3814msgid "Martins Test"
3815msgstr "Òåñò íà Ìàðòèí"
3816
3817#. DLG_Column_Size
3818#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1570
3819msgid "Max Column size"
3820msgstr "Ìàêñ. ðàçìåð íà êîëîíà"
3821
3822#. DLG_MergeCells_Above
3823#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1572
3824msgid "Merge Above"
3825msgstr ""
3826
3827#. DLG_MergeCells_Below
3828#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1574
3829msgid "Merge Below"
3830msgstr ""
3831
3832#. DLG_MergeCellsTitle
3833#. DLG_MergeCells_Frame
3834#. MENU_STATUSLINE_TABLE_MERGE_CELLS
3835#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1578
3836msgid "Merge Cells"
3837msgstr "Ñëèâàíå íà êëåòêè"
3838
3839#. DLG_MergeCells_Left
3840#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1580
3841msgid "Merge Left"
3842msgstr ""
3843
3844#. DLG_MergeCells_Right
3845#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1582
3846msgid "Merge Right"
3847msgstr ""
3848
3849#. TOOLBAR_LABEL_MERGEABOVE
3850#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1584
3851msgid "Merge above"
3852msgstr ""
3853
3854#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MERGE_DOCUMENTS
3855#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1586
3856msgid "Merge another document into the active document using revision marks"
3857msgstr ""
3858
3859#. TOOLBAR_LABEL_MERGEBELOW
3860#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1588
3861msgid "Merge below"
3862msgstr ""
3863
3864#. TOOLBAR_LABEL_MERGE_CELLS
3865#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGE_CELLS
3866#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGE_CELLS
3867#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1592
3868msgid "Merge cells"
3869msgstr "Ñëèâàíå íà êëåòêè"
3870
3871#. TOOLBAR_LABEL_MERGELEFT
3872#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1594
3873msgid "Merge left"
3874msgstr ""
3875
3876#. TOOLBAR_LABEL_MERGERIGHT
3877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1596
3878msgid "Merge right"
3879msgstr ""
3880
3881#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEABOVE
3882#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGEABOVE
3883#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1599
3884msgid "Merge with cell above"
3885msgstr ""
3886
3887#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEBELOW
3888#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGEBELOW
3889#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1602
3890msgid "Merge with cell below"
3891msgstr ""
3892
3893#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGELEFT
3894#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGELEFT
3895#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1605
3896msgid "Merge with left cell"
3897msgstr ""
3898
3899#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGERIGHT
3900#. TOOLBAR_TOOLTIP_MERGERIGHT
3901#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1608
3902msgid "Merge with right cell"
3903msgstr ""
3904
3905#. FIELD_DateTime_MilTime
3906#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1610
3907msgid "Military Time"
3908msgstr "24 ÷àñîâî âðåìå"
3909
3910#. DLG_Options_TabLabel_Misc
3911#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1612
3912msgid "Misc."
3913msgstr "Ðàçíè"
3914
3915#. DLG_Stylist_MiscStyles
3916#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1614
3917msgid "Miscellaneous Styles"
3918msgstr ""
3919
3920#. DLG_Styles_ModifyTitle
3921#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1616
3922msgid "Modify Styles"
3923msgstr "Ïðîìÿíà íà ñòèëîâå"
3924
3925#. DLG_Styles_Modify
3926#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1618
3927msgid "Modify..."
3928msgstr "Ïðîìåíÿíå..."
3929
3930#. FIELD_DateTime_MonthDayYear
3931#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1620
3932msgid "Month Day, Year"
3933msgstr "Ìåñåö Äåí, Ãîäèíà"
3934
3935#. MENU_STATUSLINE_EDIT_GOTO
3936#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1622
3937msgid "Move the insertion point to a specific location"
3938msgstr "Ïðåìåñòâàíå òî÷êàòà íà âìúêâàíå íà îïðåäåëåíî ìÿñòî"
3939
3940#. FIELD_DateTime_MthDayYear
3941#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1624
3942msgid "Mth. Day, Year"
3943msgstr "Ìåñ. Äåí, Ãîäèíà"
3944
3945#. DLG_Para_SpacingMultiple
3946#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1626
3947msgid "Multiple"
3948msgstr "Ïðåç ðåäîâå"
3949
3950#. TOOLBAR_LABEL_FILE_NEW
3951#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1628
3952msgid "New"
3953msgstr "Íîâ"
3954
3955#. DLG_NEW_Title
3956#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1630
3957msgid "New Document"
3958msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
3959
3960#. DLG_Lists_New_List_Label
3961#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1632
3962msgid "New List Label"
3963msgstr "Íîâ åòèêåò íà ñïèñúê"
3964
3965#. DLG_Lists_New_List_Type
3966#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1634
3967msgid ""
3968"New List \n"
3969"Type"
3970msgstr ""
3971"Íîâ âèä \n"
3972"ñïèñúê"
3973
3974#. DLG_Lists_Starting_Value
3975#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1636
3976msgid ""
3977"New Starting \n"
3978"Value"
3979msgstr ""
3980"Íîâà íà÷àëíà \n"
3981"ñòîéíîñò"
3982
3983#. DLG_Styles_NewTitle
3984#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1638
3985msgid "New Style"
3986msgstr "Íîâ ñòèë"
3987
3988#. DLG_Styles_New
3989#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1640
3990msgid "New..."
3991msgstr "Íîâ..."
3992
3993#. DLG_Goto_Btn_Next
3994#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1642
3995msgid "Next >>"
3996msgstr "Ñëåäâàùî >>"
3997
3998#. DLG_NEW_NoFile
3999#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1644
4000msgid "No File"
4001msgstr "Íÿìà ôàéë"
4002
4003#. DLG_Lists_FoldingLevel0
4004#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1646
4005msgid "No Folding"
4006msgstr ""
4007
4008#. DLG_Styles_ErrNoStyle
4009#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1648
4010msgid ""
4011"No Style selected \n"
4012" so it cannot be modified"
4013msgstr ""
4014"Íå å èçáðàí ñòèë - \n"
4015" íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí"
4016
4017#. SCRIPT_NOSCRIPTS
4018#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1650
4019msgid "No scripts found"
4020msgstr "Íå ñà îòêðèòè ñêðèïòîâå"
4021
4022#. DLG_FormatTOC_None
4023#. DLG_Styles_DefNone
4024#. DLG_Tab_Radio_NoAlign
4025#. DLG_Lists_Type_none
4026#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1655
4027msgid "None"
4028msgstr "Áåç"
4029
4030#. TOOLBAR_LABEL_PARA_0BEFORE
4031#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1657
4032msgid "None before"
4033msgstr ""
4034
4035#. MENU_STATUSLINE_VIEW_NORMAL
4036#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1659
4037msgid "Normal View"
4038msgstr "Íîðìàëåí èçãëåä"
4039
4040#. DLG_Spell_UnknownWord
4041#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1661
4042msgid "Not in dictionary&:"
4043msgstr " ðå÷íèêà &íÿìà "
4044
4045#. DLG_Stylist_FootnoteStyles
4046#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1663
4047msgid "Note Styles"
4048msgstr ""
4049
4050#. DLG_Column_Number_Cols
4051#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1665
4052msgid "Number of Columns"
4053msgstr "Áðîé êîëîíè"
4054
4055#. FIELD_Numbers_PagesCount
4056#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1667
4057msgid "Number of Pages"
4058msgstr "Áðîé ñòðàíèöè"
4059
4060#. DLG_Column_Number
4061#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1669
4062msgid "Number of columns"
4063msgstr "Áðîé êîëîíè"
4064
4065#. DLG_InsertTable_NumCols
4066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1671
4067msgid "Number of columns:"
4068msgstr "Áðîé êîëîíè:"
4069
4070#. DLG_InsertTable_NumRows
4071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1673
4072msgid "Number of rows:"
4073msgstr "Áðîé ðåäîâå:"
4074
4075#. DLG_Lists_Type_numbered
4076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1675
4077msgid "Numbered"
4078msgstr "Íîìåðèðàí"
4079
4080#. DLG_Lists_Numbered_List
4081#. STYLE_NUMBER_LIST
4082#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1677 po/tmp/xap_String_Id.h.h:533
4083msgid "Numbered List"
4084msgstr "Àðàáñêè öèôðè"
4085
4086#. DLG_FormatFootnotes_FootnoteRestart
4087#. DLG_Styles_ModifyNumbering
4088#. TOOLBAR_LABEL_LISTS_NUMBERS
4089#. TOOLBAR_STATUSLINE_LISTS_NUMBERS
4090#. TOOLBAR_TOOLTIP_LISTS_NUMBERS
4091#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1683
4092msgid "Numbering"
4093msgstr "Íîìåðèðàíå"
4094
4095#. FIELD_Type_Numbers
4096#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1685
4097msgid "Numbers"
4098msgstr "×èñëà"
4099
4100#. InsertModeFieldOVR
4101#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1687
4102msgid "OVR"
4103msgstr "ÂÐÕÓ"
4104
4105#. DLG_Column_One
4106#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1689
4107msgid "One"
4108msgstr "Åäíà"
4109
4110#. MENU_LABEL_FILE_IMPORT
4111#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1691
4112msgid "Op&en Copy"
4113msgstr "Îò&âàðÿíå íà êîïèå"
4114
4115#. TOOLBAR_LABEL_FILE_OPEN
4116#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1693
4117msgid "Open"
4118msgstr "Îòâàðÿíå"
4119
4120#. MENU_LABEL_OPEN_TEMPLATE
4121#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1695
4122msgid "Open Template"
4123msgstr "Îòâîðè Øàáëîí"
4124
4125#. MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORT
4126#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1697
4127msgid "Open a document by making a copy"
4128msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò ñ êîïèðàíå"
4129
4130#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT
4131#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1699
4132msgid "Open a recently used document"
4133msgstr "Îòâàðÿíå íà ñêîðî èçïîëçâàí äîêóìåíò"
4134
4135#. DLG_NEW_Open
4136#. MENU_STATUSLINE_FILE_OPEN
4137#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_OPEN
4138#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_OPEN
4139#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1704
4140msgid "Open an existing document"
4141msgstr "Îòâàðÿíå íà ñúùåñòâóâàù äîêóìåíò"
4142
4143#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_NEW
4144#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1706
4145msgid "Open another window for the document"
4146msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíòà â íîâ ïðîçîðåö"
4147
4148#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_1
4149#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_2
4150#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_3
4151#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_4
4152#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_5
4153#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_6
4154#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_7
4155#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_8
4156#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_9
4157#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1716
4158msgid "Open this document"
4159msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíòà"
4160
4161#. DLG_PageSetup_Orient
4162#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1718
4163msgid "Orientation..."
4164msgstr "Ðàçïîëîæåíèå..."
4165
4166#. DLG_Options_TabLabel_Other
4167#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1720
4168msgid "Other"
4169msgstr "Äðóãî"
4170
4171#. MSG_IE_NoMemory
4172#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1722
4173#, c-format
4174msgid "Out of memory attempting to open %s"
4175msgstr "Íåäîñòèã íà ïàìåò ïðè îïèò çà îòâàðÿíå íà %s"
4176
4177#. TOOLBAR_LABEL_FMT_OVERLINE
4178#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_OVERLINE
4179#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_OVERLINE
4180#. DLG_UFS_OverlineCheck
4181#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1726 po/tmp/xap_String_Id.h.h:547
4182msgid "Overline"
4183msgstr "Íàä÷åðòàí"
4184
4185#. MENU_STATUSLINE_FMT_OVERLINE
4186#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1728
4187msgid "Overline the selection (toggle)"
4188msgstr "×åðòà íàä èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
4189
4190#. MENU_LABEL_FILE_PROPERTIES
4191#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1730
4192msgid "P&roperties"
4193msgstr "&Íàñòðîéêè"
4194
4195#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_PURGE
4196#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1732
4197msgid "P&urge revisions"
4198msgstr "Èç&÷èñòâàíå íà ðåâèçèèòå"
4199
4200#. MENU_LABEL_EDIT_PASTE_SPECIAL
4201#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1734
4202msgid "Pa&ste Unformatted"
4203msgstr "Â&ìúêâàíå íåôîðìàòèðàíî"
4204
4205#. DLG_Goto_Target_Page
4206#. DLG_PageSetup_Page
4207#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1737
4208msgid "Page"
4209msgstr "Ñòðàíèöà"
4210
4211#. DLG_Para_PushPageBreakBefore
4212#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1739
4213msgid "Page &break before"
4214msgstr "Êðàé íà &ñòðàíèöà ïðåäè "
4215
4216#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND
4217#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1741
4218msgid "Page Background"
4219msgstr "Ôîí íà ñòðàíèöàòà"
4220
4221#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND_PAGE_COLOR
4222#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1743
4223msgid "Page C&olor"
4224msgstr "&Öâÿò íà ôîíà íà ñòðàíèöàòà"
4225
4226#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND_PAGE_IMAGE
4227#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1745
4228msgid "Page Image"
4229msgstr "Ôîíîâî èçîáðàæåíèå íà ñòðàíèöàòà"
4230
4231#. MENU_LABEL_INSERT_PAGENO
4232#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1747
4233msgid "Page N&umbers"
4234msgstr "Íîìåðà íà &ñòðàíèöè"
4235
4236#. FIELD_Numbers_PageNumber
4237#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1749
4238msgid "Page Number"
4239msgstr "Íîìåð íà ñòðàíèöà"
4240
4241#. DLG_HdrFtr_PageNumberProperties
4242#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1751
4243msgid "Page Number Properties"
4244msgstr "Íàñòðîéêè íà íîìåðèðàíåòî íà ñòðàíèöèòå"
4245
4246#. DLG_PageNumbers_Title
4247#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1753
4248msgid "Page Numbers"
4249msgstr "Íîìåðà íà ñòðàíèöè"
4250
4251#. FIELD_Numbers_PageReference
4252#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1755
4253msgid "Page Reference"
4254msgstr "Ïðåïðàòêà êúì ñòðàíèöà"
4255
4256#. MENU_LABEL_FILE_PAGESETUP
4257#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1757
4258msgid "Page Set&up"
4259msgstr "&Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöà"
4260
4261#. DLG_PageSetup_Title
4262#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1759
4263msgid "Page Setup"
4264msgstr "Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöà"
4265
4266#. PageInfoField
4267#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1761
4268#, c-format
4269msgid "Page: %d/%d"
4270msgstr "Ñòðàíèöà: %d/%d"
4271
4272#. DLG_WordCount_Pages
4273#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1763
4274msgid "Pages:"
4275msgstr "Ñòðàíèöè:"
4276
4277#. DLG_Para_LabelPagination
4278#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1765
4279msgid "Pagination"
4280msgstr "Ñòðàíèðàíå"
4281
4282#. DLG_PageSetup_Paper_Size
4283#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1767
4284msgid "Paper Si&ze:"
4285msgstr "Ðàçìåð íà &õàðòèÿòà:"
4286
4287#. DLG_PageSetup_Paper
4288#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1769
4289msgid "Paper..."
4290msgstr "Õàðòèÿ..."
4291
4292#. DLG_Styles_ModifyParagraph
4293#. DLG_Para_ParaTitle
4294#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1772
4295msgid "Paragraph"
4296msgstr "Àáçàö"
4297
4298#. FIELD_Numbers_ParaCount
4299#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1774
4300msgid "Paragraph Count"
4301msgstr "Áðîé àáçàöè"
4302
4303#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DOM_DIRECTION
4304#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1776
4305msgid "Paragraph Direction"
4306msgstr "Ïîñîêà íà àáçàö"
4307
4308#. DLG_Styles_ParaPrev
4309#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1778
4310msgid "Paragraph Preview"
4311msgstr "Ïðåãëåä íà àáçàö"
4312
4313#. DLG_WordCount_Paragraphs
4314#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1780
4315msgid "Paragraphs:"
4316msgstr "Àáçàöè:"
4317
4318#. WORD_PassRequired
4319#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1782
4320msgid "Password required, this is an encrypted document"
4321msgstr "Èçèñêâà ñå ïàðîëà, òîâà å çàêîäèðàí äîêóìåíò"
4322
4323#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_PASTE
4324#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_PASTE
4325#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_PASTE
4326#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1786
4327msgid "Paste"
4328msgstr "Âìúêâàíå"
4329
4330#. DLG_MetaData_TAB_Permission
4331#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1788
4332msgid "Permissions"
4333msgstr "Ïðàâà"
4334
4335#. DLG_Goto_Target_Picture
4336#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1790
4337msgid "Picture"
4338msgstr "Èçîáðàæåíèå"
4339
4340#. FIELD_Type_PieceTable
4341#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1792
4342msgid "Piece Table"
4343msgstr "Òàáëèöà îò ÷àñòè"
4344
4345#. DLG_FormatFootnotes_EndPlaceEndDoc
4346#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1794
4347msgid "Place at end of document"
4348msgstr "Ïîñòàâÿíå â êðàÿ íà äîêóìåíòà"
4349
4350#. DLG_FormatFootnotes_EndPlaceEndSec
4351#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1796
4352msgid "Place at end of section"
4353msgstr "Ïîñòàâÿíå â êðàÿ íà ðàçäåëà"
4354
4355#. DLG_FormatFootnotes_EndPlacement
4356#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1798
4357msgid "Placement"
4358msgstr "Ðàçïîëîæåíèå"
4359
4360#. DLG_Tab_Label_Position
4361#. DLG_PageNumbers_Position_No_Colon
4362#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1801
4363msgid "Position"
4364msgstr "Ðàçïîëîæåíèå"
4365
4366#. DLG_FormatFrame_PositionTo
4367#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1803
4368msgid "Position Text Box"
4369msgstr "Ðàçïîëîæåíèå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
4370
4371#. DLG_FormatFrame_SetToColumn
4372#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1805
4373msgid "Position to Column"
4374msgstr ""
4375
4376#. DLG_FormatFrame_SetToPage
4377#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1807
4378msgid "Position to Page"
4379msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî ñòðàíèöàòà"
4380
4381#. DLG_FormatFrame_SetToParagraph
4382#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1809
4383msgid "Position to Paragraph"
4384msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî àáçàöà"
4385
4386#. DLG_PageNumbers_Position
4387#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1811
4388msgid "Position:"
4389msgstr "Ðàçïîëîæåíèå:"
4390
4391#. MENU_LABEL_TOOLS_OPTIONS
4392#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1813
4393msgid "Pr&eferences"
4394msgstr "&Íàñòðîéêè"
4395
4396#. DLG_Options_TabLabel_Preferences
4397#. DLG_Options_Label_Schemes
4398#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1816
4399msgid "Preference Schemes"
4400msgstr "Çàïîìíåíè íàñòðîéêè"
4401
4402#. DLG_Options_OptionsTitle
4403#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1818
4404msgid "Preferences"
4405msgstr "Íàñòðîéêè"
4406
4407#. DLG_Styles_ModifyPreview
4408#. DLG_Para_LabelPreview
4409#. DLG_Column_Preview
4410#. DLG_FormatFrame_Preview
4411#. DLG_FormatTable_Preview
4412#. DLG_Lists_Preview
4413#. DLG_PageNumbers_Preview
4414#. DLG_Zoom_PreviewFrame
4415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1826 po/tmp/xap_String_Id.h.h:577
4416msgid "Preview"
4417msgstr "Ïðåãëåä"
4418
4419#. MENU_STATUSLINE_WEB_WEBPREVIEW
4420#. MENU_STATUSLINE_WEB_SAVEASWEB
4421#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1829
4422msgid "Preview the document as a web page"
4423msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà êàòî èíòåðíåò-ñòðàíèöà"
4424
4425#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_PREVIEW
4426#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_PRINT_PREVIEW
4427#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_PRINT_PREVIEW
4428#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1833
4429msgid "Preview the document before printing"
4430msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà ïðåäè îòïå÷àòâàíå"
4431
4432#. DLG_Para_PreviewPrevParagraph
4433#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1835
4434msgid ""
4435"Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph "
4436"Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph"
4437msgstr ""
4438"Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö "
4439"Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö "
4440
4441#. TOOLBAR_LABEL_FILE_PRINT
4442#. DLG_UP_PrintTitle
4443#. DLG_UP_PrintButton
4444#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1837 po/tmp/xap_String_Id.h.h:582
4445msgid "Print"
4446msgstr "Ïå÷àò"
4447
4448#. MENU_LABEL_FILE_PRINT_DIRECTLY
4449#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1839
4450msgid "Print &directly"
4451msgstr "&Äèðåêòåí ïå÷àò"
4452
4453#. MENU_STATUSLINE_VIEW_PRINT
4454#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1841
4455msgid "Print Layout"
4456msgstr "Èçãëåä çà ïå÷àò"
4457
4458#. MENU_LABEL_FILE_PRINT_PREVIEW
4459#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1843
4460msgid "Print P&review"
4461msgstr "Ï&ðåãëåä çà ïå÷àò"
4462
4463#. TOOLBAR_LABEL_FILE_PRINT_PREVIEW
4464#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1845
4465msgid "Print Preview"
4466msgstr "Ïðåãëåä çà ïå÷àò"
4467
4468#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT
4469#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1847
4470msgid "Print all or part of the document"
4471msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà öåëèÿ äîêóìåíò èëè ÷àñò îò íåãî"
4472
4473#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_PRINT
4474#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_PRINT
4475#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1850
4476msgid "Print the document"
4477msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà äîêóìåíòà"
4478
4479#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_DIRECTLY
4480#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1852
4481msgid "Print using the internal PS driver"
4482msgstr "Èçïîëçâàíå íà âúòðåøíèÿ PS äðàéâåð"
4483
4484#. MSG_PrintingDoc
4485#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1854
4486msgid "Printing Document.."
4487msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà äîêóìåíòà..."
4488
4489#. MSG_PrintStatus
4490#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1856
4491#, c-format
4492msgid "Printing page %d of %d"
4493msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà ñòðàíèöà %d îò îáùî %d"
4494
4495#. FIELD_Document_Publisher
4496#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1858
4497msgid "Publisher"
4498msgstr "Èçäàòåë"
4499
4500#. DLG_MetaData_Publisher_LBL
4501#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1860
4502msgid "Publisher:"
4503msgstr "Èçäàòåë:"
4504
4505#. MENU_LABEL_EDIT_REPLACE
4506#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1862
4507msgid "R&eplace"
4508msgstr "&Çàìÿíà"
4509
4510#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DD_RTL
4511#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1864
4512msgid "RTL &Paragraph"
4513msgstr "&Àáçàö ñ ïîñîêà îòäÿñíî íàëÿâî"
4514
4515#. DLG_FR_ReplaceWithLabel
4516#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1866
4517msgid "Re&place with:"
4518msgstr "&Çàìÿíà ñ:"
4519
4520#. DLG_FR_ReverseFind
4521#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1868
4522msgid "Re&verse find"
4523msgstr "Òúðñåíå &íàçàä"
4524
4525#. MENU_LABEL_FILE_REVERT
4526#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1870
4527msgid "Re&vert"
4528msgstr "&Âúçñòàíîâÿâàíå"
4529
4530#. MENU_LABEL_FILE_RECENT
4531#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1872
4532msgid "Recent &Files"
4533msgstr "Ñêîðî &èçïîëçâàíè ôàéëîâå"
4534
4535#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_REDO
4536#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1874
4537msgid "Redo"
4538msgstr "Íàïðåä"
4539
4540#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REDO
4541#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REDO
4542#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1877
4543msgid "Redo editing"
4544msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ïîñëåäíàòà ðåäàêöèÿ"
4545
4546#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REDO
4547#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1879
4548msgid "Redo previously undone editing"
4549msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà îòìåíåíî ïðåäè äåéñòâèå"
4550
4551#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_MENU
4552#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM
4553#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1882
4554msgid "Reduce or enlarge the document display"
4555msgstr "Íàìàëÿâàíå/óâåëè÷àâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà"
4556
4557#. DLG_MetaData_Relation_LBL
4558#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1884
4559msgid "Relation:"
4560msgstr ""
4561
4562#. DLG_Styles_RemoveButton
4563#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1886
4564msgid "Remove"
4565msgstr "Ïðåìàõâàíå"
4566
4567#. MENU_LABEL_EDIT_REMOVEFOOTER
4568#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_REMOVEFOOTER
4569#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER
4570#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REMOVEFOOTER
4571#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1891
4572msgid "Remove Footer"
4573msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë"
4574
4575#. MENU_LABEL_EDIT_REMOVEHEADER
4576#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_REMOVEHEADER
4577#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER
4578#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REMOVEHEADER
4579#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1896
4580msgid "Remove Header"
4581msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë"
4582
4583#. DLG_Styles_RemoveLab
4584#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1898
4585msgid "Remove Property from Style"
4586msgstr "Ïðåìàõâàíå ñâîéñòâî íà ñòèëà"
4587
4588#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_REMOVE
4589#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1900
4590msgid "Remove Row as Heading"
4591msgstr "Îòìÿíà íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
4592
4593#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_REMOVE
4594#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1902
4595msgid "Remove Row as the page Heading"
4596msgstr "Îòìÿíà íà ðåäà êàòî çàãëàâèå íà ñòðàíèöàòà"
4597
4598#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_PURGE
4599#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1904
4600msgid "Remove all revision information from the document"
4601msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äàííèòå çà ðåâèçèè îò äîêóìåíòà"
4602
4603#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY_PURGE
4604#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1906
4605msgid "Remove full document history from the document"
4606msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èñòîðèÿòà ñ ïðîìåíèòå îò äîêóìåíòà"
4607
4608#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER
4609#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1908
4610msgid "Remove the Footer on this page from the Document"
4611msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë îò òàçè ñòðàíèöà íà äîêóìåíòà"
4612
4613#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER
4614#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1910
4615msgid "Remove the Header on this page from the Document"
4616msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë îò òàçè ñòðàíèöà íà äîêóìåíòà"
4617
4618#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUTIMAGE
4619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1912
4620msgid "Remove the Image and save a copy on the clipboard"
4621msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èçîáðàæåíèåòî è çàïîìíÿíå íà êîïèå â ìåæäèííèÿ áóôåð"
4622
4623#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEIMAGE
4624#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1914
4625msgid "Remove the Image from the Document"
4626msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èçîáðàæåíèåòî îò äîêóìåíòà"
4627
4628#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEFRAME
4629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1916
4630msgid "Remove the Text Box from the Document"
4631msgstr "Ïðåìàõâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå îò äîêóìåíòà"
4632
4633#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_REJECT_REVISION
4634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1918
4635msgid "Remove the suggested change"
4636msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ïðåäëîæåíàòà ïðîìÿíà"
4637
4638#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT
4639#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1920
4640msgid "Repeat Row as Heading"
4641msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
4642
4643#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT
4644#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1922
4645msgid "Repeat Row as Heading on each new page"
4646msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå íà âñÿêà ñòðàíèöà"
4647
4648#. DLG_FR_ReplaceTitle
4649#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1924
4650msgid "Replace"
4651msgstr "Çàìÿíà"
4652
4653#. DLG_FR_ReplaceAllButton
4654#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1926
4655msgid "Replace &All"
4656msgstr "Çàìÿíà íà &âñè÷êè"
4657
4658#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REPLACE
4659#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1928
4660msgid "Replace the specified text with different text"
4661msgstr "Çàìÿíà íà äàäåí òåêñò ñ äðóã"
4662
4663#. MENU_LABEL_HELP_REPORT_BUG
4664#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1930
4665msgid "Report a &Bug"
4666msgstr "Äîêëàäâàíå çà &ãðåøêà"
4667
4668#. MENU_STATUSLINE_HELP_REPORT_BUG
4669#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1932
4670msgid "Report a bug and help AbiWord become a better product"
4671msgstr "Äîêëàäâàéòå çà ãðåøêà è ïîìîãíeòå AbiWord äà ñòàíå ïî-äîáúð ïðîäóêò"
4672
4673#. MENU_STATUSLINE_VIEW_DEFAULT_TB_LAYOUT
4674#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1934
4675msgid "Reset the current toolbar layout to its defaults"
4676msgstr ""
4677
4678#. MENU_STATUSLINE_FMT_IMAGE
4679#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1936
4680msgid "Resize this image"
4681msgstr "Ïðîìÿíà ðàçìåðà íà èçîáðàæåíèåòî"
4682
4683#. DLG_HdrFtr_RestartNumbers
4684#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1938
4685msgid "Restart numbering at:"
4686msgstr "Ðåñòàðòèðàíå íà íîìåðàöèÿòà îò:"
4687
4688#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartPage
4689#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1940
4690msgid "Restart on each page"
4691msgstr ""
4692
4693#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartSec
4694#. DLG_FormatFootnotes_EndRestartSec
4695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1943
4696msgid "Restart on each section"
4697msgstr "Ðåñòðèðàíå ïðè íîâ ðàçäåë"
4698
4699#. DLG_HdrFtr_RestartCheck
4700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1945
4701msgid "Restart page numbers on new sections"
4702msgstr "Ðåñòðèðàíå íîìåðàöèÿòà íà ñòðàíèöèòå ïðè íîâ ðàçäåë"
4703
4704#. DLG_Lists_Resume_Previous_List
4705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1947
4706msgid "Resume Previous List"
4707msgstr "Ïðîäúëæàâàíå íà ïðåäèøíèÿ ñïèñúê"
4708
4709#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_AUTO
4710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1949
4711msgid "Retain all document changes"
4712msgstr ""
4713
4714#. MSG_RevertFile
4715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1951
4716msgid "Revert file to last saved state?"
4717msgstr "Äà áúäå ëè âúðíàò äîêóìåíòúò â ïîñëåäíîòî çàïèñàíî ñúñòîÿíèå?"
4718
4719#. MENU_STATUSLINE_FILE_REVERT
4720#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1953
4721msgid "Revert the document to the last saved state"
4722msgstr "Âðúùàíå íà äîêóìåíòà â ïîñëåäíîòî çàïèñàíî ñúñòîÿíèå"
4723
4724#. MSG_RevertBuffer
4725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1955
4726#, c-format
4727msgid "Revert to saved copy of %s?"
4728msgstr "Äà áúäå ëè çàðåäåíà çàïèñàíàòà âåðñèÿ íà %s?"
4729
4730#. DLG_ListRevisions_Column1Label
4731#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1957
4732msgid "Revision ID"
4733msgstr ""
4734
4735#. DLG_Para_AlignRight
4736#. DLG_Tab_Radio_Right
4737#. DLG_PageNumbers_Right
4738#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_RIGHT
4739#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1962
4740msgid "Right"
4741msgstr "Îòäÿñíî"
4742
4743#. RightIndentStatus
4744#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1964
4745#, c-format
4746msgid "Right Indent [%s]"
4747msgstr "Îòñòúï îòäÿñíî (%s)"
4748
4749#. RightMarginStatus
4750#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1966
4751#, c-format
4752msgid "Right Margin [%s]"
4753msgstr "Áÿëî ïîëå îòäÿñíî (%s)"
4754
4755#. TabToggleRightTab
4756#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1968
4757msgid "Right Tab"
4758msgstr "Äÿñíà òàáóëàöèÿ"
4759
4760#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT
4761#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_RIGHT
4762#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1971
4763msgid "Right alignment"
4764msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå îòäÿñíî"
4765
4766#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT
4767#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1973
4768msgid "Right-align the paragraph"
4769msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà îòäÿñíî"
4770
4771#. DLG_Para_DomDirection
4772#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1975
4773msgid "Right-to-left &dominant"
4774msgstr "Ïðåäèìíî ïèñàíå îò äÿñíî íà ëÿâî"
4775
4776#. FIELD_Document_Rights
4777#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1977
4778msgid "Rights"
4779msgstr "Àâòîðñêè ïðàâà"
4780
4781#. DLG_MetaData_Rights_LBL
4782#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1979
4783msgid "Rights:"
4784msgstr "Àâòîðñêè ïðàâà:"
4785
4786#. DLG_FormatTable_Apply_To_Row
4787#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1981
4788msgid "Row"
4789msgstr "Ðåä"
4790
4791#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_ROWS_BEFORE
4792#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1983
4793msgid "Rows &Above"
4794msgstr "Âìúêâàíå íà ðåäîâå &îòãîðå"
4795
4796#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_ROWS_AFTER
4797#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1985
4798msgid "Rows &Below"
4799msgstr "Âìúêâàíå íà ðåäîâå îò&äîëó"
4800
4801#. MENU_LABEL_TOOLS_SCRIPTS
4802#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1987
4803msgid "S&cripts"
4804msgstr "Ñ&êðèïòîâå"
4805
4806#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW
4807#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1989
4808msgid "S&how revisions"
4809msgstr "&Ïîêàçâàíå íà ðåâèçèèòå"
4810
4811#. MENU_LABEL_TABLE_SPLIT_CELLS
4812#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1991
4813msgid "S&plit Cells"
4814msgstr "&Ðàçäåëÿíå íà êëåòêè"
4815
4816#. DLG_Options_Btn_Save
4817#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1993
4818msgid "Sa&ve"
4819msgstr "&Çàïèñ"
4820
4821#. MENU_LABEL_FILE_EXPORT
4822#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1995
4823msgid "Sav&e Copy"
4824msgstr "Çàïèñ íà &êîïèå"
4825
4826#. TOOLBAR_LABEL_FILE_SAVE
4827#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1997
4828msgid "Save"
4829msgstr "Çàïèñ"
4830
4831#. MENU_LABEL_FILE_SAVEAS
4832#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1999
4833msgid "Save &As"
4834msgstr "Çàïèñ &êàòî"
4835
4836#. MENU_LABEL_FILE_SAVE_TEMPLATE
4837#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2001
4838msgid "Save &Template"
4839msgstr "Çàïèñ íà &øàáëîí"
4840
4841#. TOOLBAR_LABEL_FILE_SAVEAS
4842#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2003
4843msgid "Save As"
4844msgstr "Çàïèñ êàòî"
4845
4846#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPYIMAGE
4847#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2005
4848msgid "Save a copy of the image on the clipboard"
4849msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçîáðàæåíèåòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
4850
4851#. MSG_ConfirmSave
4852#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2007
4853#, c-format
4854msgid "Save changes to document %s before closing?"
4855msgstr "Äà áúäàò ëè çàïèñàíè ïðîìåíèòå â äîêóìåíòà %s ïðåäè çàòâàðÿíå?"
4856
4857#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEEMBED
4858#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2009
4859msgid "Save the Embedded Object"
4860msgstr ""
4861
4862#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVE
4863#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_SAVE
4864#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_SAVE
4865#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2013
4866msgid "Save the document"
4867msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà"
4868
4869#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVE_TEMPLATE
4870#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2015
4871msgid "Save the document as a template"
4872msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà êàòî øàáëîí"
4873
4874#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEAS
4875#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_SAVEAS
4876#. TOOLBAR_TOOLTIP_FILE_SAVEAS
4877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2019
4878msgid "Save the document under a different name"
4879msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà ïîä äðóãî èìå"
4880
4881#. MENU_STATUSLINE_FILE_EXPORT
4882#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2021
4883msgid "Save the document without changing the current name"
4884msgstr "Çàïèñâàíå íà äîêóìåíòà áåç ïðîìÿíà íà òåêóùîòî èìå"
4885
4886#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEIMAGE
4887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2023
4888msgid "Save the selected image to a file"
4889msgstr "Çàïèñâàíå íà èçáðàíîòî èçîáðàæåíèå âúâ ôàéë"
4890
4891#. MENU_LABEL_FILE_SAVEEMBED
4892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2025
4893msgid "Save to file"
4894msgstr "Çàïèñ âúâ ôàéë"
4895
4896#. DLG_PageSetup_Scale
4897#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2027
4898msgid "Scale..."
4899msgstr "Óâåëè÷åíèå..."
4900
4901#. MENU_STATUSLINE_HELP_SEARCH
4902#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2029
4903msgid "Search for help about..."
4904msgstr "Òúðñåíå íà ïîìîù çà..."
4905
4906#. DLG_WordCount_Update_Rate
4907#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2031
4908msgid "Seconds between updates"
4909msgstr " ñåêóíäè"
4910
4911#. FIELD_DateTime_Epoch
4912#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2033
4913msgid "Seconds since the epoch"
4914msgstr "Ñåêóíäè ñëåä åïîõàòà"
4915
4916#. DLG_Break_SectionBreaks_Capital
4917#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2035
4918msgid "Section Breaks"
4919msgstr ""
4920
4921#. DLG_Break_SectionBreaks
4922#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2037
4923msgid "Section breaks"
4924msgstr ""
4925
4926#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY
4927#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2039
4928msgid "See history of the current document"
4929msgstr "Ïîêàçâàíå èñòîðèÿòà íà òåêóùèÿ äîêóìåíò"
4930
4931#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT
4932#. DLG_Select
4933#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2041 po/tmp/xap_String_Id.h.h:632
4934msgid "Select"
4935msgstr "Èçáèðàíå"
4936
4937#. MENU_LABEL_EDIT_SELECTALL
4938#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2043
4939msgid "Select A&ll"
4940msgstr "Èçáèðàíå íà &âñè÷êî"
4941
4942#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_CELL
4943#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2045
4944msgid "Select Cell"
4945msgstr "Èçáèðàíå íà êëåòêà"
4946
4947#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_COLUMN
4948#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2047
4949msgid "Select Column"
4950msgstr "Èçáèðàíå íà êîëîíà"
4951
4952#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_CHOOSE
4953#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2049
4954msgid "Select Font"
4955msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
4956
4957#. DLG_ListRevisions_Title
4958#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2051
4959msgid "Select Revision"
4960msgstr "Èçáèðàíå íà ðåâèçèÿ"
4961
4962#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_ROW
4963#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2053
4964msgid "Select Row"
4965msgstr "Èçáèðàíå íà ðåä"
4966
4967#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SELECT_TABLE
4968#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2055
4969msgid "Select Table"
4970msgstr "Èçáèðàíå íà òàáëèöàòà"
4971
4972#. MENU_LABEL_EDIT_SELECT_FRAME
4973#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2057
4974msgid "Select Text Box"
4975msgstr "Èçáèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
4976
4977#. DLG_InsertHyperlink_Msg
4978#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2059
4979msgid "Select a target bookmark from the list."
4980msgstr "Èçáåðåòå öåëòà - îòìåòêà îò ëèñòà."
4981
4982#. DLG_FormatFrame_SelectImage
4983#. DLG_FormatTable_SelectImage
4984#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2062
4985msgid "Select image from File"
4986msgstr "Èçáîð íà èçîáðàæåíèå îò ôàéë"
4987
4988#. MENU_STATUSLINE_EDIT_SELECT_FRAME
4989#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2064
4990msgid "Select the Text Box"
4991msgstr "Èçáèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
4992
4993#. MENU_STATUSLINE_EDIT_SELECTALL
4994#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2066
4995msgid "Select the entire document"
4996msgstr "Èçáèðàíå íà öåëèÿ äîêóìåíò"
4997
4998#. DLG_FormatTable_Apply_To_Selection
4999#. DLG_UP_Selection
5000#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2068 po/tmp/xap_String_Id.h.h:640
5001msgid "Selection"
5002msgstr "Èçáðàíî"
5003
5004#. DLG_ToggleCase_SentenceCase
5005#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2070
5006msgid "Sentence case"
5007msgstr "Èçðå÷åíèÿ (ïúðâàòà áóêâà - ãëàâíà)"
5008
5009#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTCOMMAS
5010#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2072
5011msgid "Separate table items with commas"
5012msgstr ""
5013
5014#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTCOMMASTABS
5015#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2074
5016msgid "Separate table items with commas and tabs"
5017msgstr ""
5018
5019#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTTABS
5020#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2076
5021msgid "Separate table items with tabs"
5022msgstr ""
5023
5024#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTCOMMAS
5025#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2078
5026msgid "Separate with commas"
5027msgstr ""
5028
5029#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTCOMMASTABS
5030#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2080
5031msgid "Separate with commas and tabs"
5032msgstr ""
5033
5034#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTTABS
5035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2082
5036msgid "Separate with tabs"
5037msgstr "Ðàçäåëÿíå ñ òàáóëàöèè"
5038
5039#. DLG_Tab_Button_Set
5040#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2084
5041msgid "Set"
5042msgstr "Çàäàâàíå"
5043
5044#. MENU_LABEL_FMT_LANGUAGE
5045#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2086
5046msgid "Set &Language"
5047msgstr "Çàäàâàíå íà &åçèê"
5048
5049#. DLG_Lists_SetDefault
5050#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2088
5051msgid "Set Default Values"
5052msgstr "Çàäàâàíå íà ñòîéíîñòè ïî ïîäðàçáèðàíå"
5053
5054#. DLG_FormatFrame_SetImage
5055#. DLG_FormatTable_SetImage
5056#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2091
5057msgid "Set Image"
5058msgstr "Çàäàâàíå íà èçîáðàæåíèå"
5059
5060#. MENU_LABEL_FMT_SETPOSIMAGE
5061#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2093
5062msgid "Set Positioned Image"
5063msgstr ""
5064
5065#. DLG_FormatFrame_SetTextWrapping
5066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2095
5067msgid "Set Text Wrapping"
5068msgstr ""
5069
5070#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND_PAGE_IMAGE
5071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2097
5072msgid "Set an image as a background for your page"
5073msgstr ""
5074
5075#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DD_RTL
5076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2099
5077msgid "Set dominant direction of paragraph to RTL"
5078msgstr "Íàñòðîéêà íà òîçè àáçàö çà ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
5079
5080#. MENU_STATUSLINE_FILE_PROPERTIES
5081#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2101
5082msgid "Set meta-data properties"
5083msgstr "Çàäàâàíå íà èíôîðìàöèÿòà çà äîêóìåíòà"
5084
5085#. DLG_Tab_Label_New
5086#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2103
5087msgid "Set new Tab"
5088msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáóëàöèÿ"
5089
5090#. DLG_FormatFrame_NoImageBackground
5091#. DLG_FormatTable_NoImageBackground
5092#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2106
5093msgid "Set no image"
5094msgstr "Áåç èçîáðàæåíèå"
5095
5096#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_OPTIONS
5097#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2108
5098msgid "Set preferences"
5099msgstr "Çàäàâàíå íà íàñòðîéêèòå"
5100
5101#. MENU_STATUSLINE_FMT_TABS
5102#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2110
5103msgid "Set tab stops"
5104msgstr "Çàäàâàíå íà òàáóëàöèè"
5105
5106#. MENU_STATUSLINE_FMT_TABLEOFCONTENTS
5107#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2112
5108msgid "Set the type and styles of the Table of Contents"
5109msgstr "Çàäàâàíå âèäà  ñòèëà íà ñúäúðæàíèåòî"
5110
5111#. MENU_STATUSLINE_FMT_FOOTNOTES
5112#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2114
5113msgid "Set the types of Footnotes and Endnotes"
5114msgstr "Çàäàâàíå âèäà íà áåëåæêèòå ïîä ëèíèÿ è â êðàÿ"
5115
5116#. MENU_STATUSLINE_FMT_HDRFTR
5117#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2116
5118msgid "Set the types of Headers and Footers"
5119msgstr "Çàäàâàíå âèäà íà êîëîíòèòóëèòå"
5120
5121#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_THIS
5122#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2118
5123msgid "Set this Row as Heading"
5124msgstr "Çàäàâàíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
5125
5126#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_THIS
5127#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2120
5128msgid "Set this Row as the Heading on each page"
5129msgstr ""
5130
5131#. MENU_STATUSLINE_FMT_SETPOSIMAGE
5132#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2122
5133msgid "Set this image to be positioned"
5134msgstr ""
5135
5136#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELLPREFS
5137#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2124
5138msgid "Set your spelling preferences"
5139msgstr "Çàäàâàíå íàñòðîéêèòå íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
5140
5141#. MENU_STATUSLINE_FMT_DOCUMENT
5142#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2126
5143msgid "Setup your document's page properties such as page size and margins"
5144msgstr "Çàäàâàíå ñâîéñòâàòà íà äîêóìåíòà, êàòî ðàçìåð è ïîëåòà íà ëèñòà"
5145
5146#. DLG_Styles_ModifyShortCut
5147#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2128
5148msgid "Shortcut Key"
5149msgstr "Áúðç êëàâèø"
5150
5151#. DLG_Options_Label_Show
5152#. DLG_Show
5153#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2130 po/tmp/xap_String_Id.h.h:652
5154msgid "Show"
5155msgstr "Ïîêàçâàíå"
5156
5157#. MENU_LABEL_VIEW_RULER
5158#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2132
5159msgid "Show &Ruler"
5160msgstr "Ïîêàçâàíå íà &ëèíèéêà"
5161
5162#. TOOLBAR_LABEL_VIEW_SHOWPARA
5163#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2134
5164msgid "Show All"
5165msgstr "Ïîêàçâàíå íà âñè÷êè"
5166
5167#. MENU_LABEL_VIEW_SHOWPARA
5168#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2136
5169msgid "Show For&matting Marks"
5170msgstr "&Ïîêàæè çíàöèòå çà ôîðìàòèðàíå"
5171
5172#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_BEFORE
5173#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2138
5174msgid "Show document &before revisions"
5175msgstr ""
5176
5177#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTER
5178#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2140
5179msgid "Show document a&fter revisions"
5180msgstr ""
5181
5182#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTERPREV
5183#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2142
5184msgid "Show document after &previous revisions"
5185msgstr ""
5186
5187#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_MORE
5188#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2144
5189msgid "Show full list of documents"
5190msgstr "Ïúëåí ñïèñúê ñ äîêóìåíòè"
5191
5192#. MENU_STATUSLINE_VIEW_RULER
5193#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2146
5194msgid "Show or hide the rulers"
5195msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå íà ëèíèéêèòå"
5196
5197#. MENU_STATUSLINE_VIEW_STATUSBAR
5198#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2148
5199msgid "Show or hide the status bar"
5200msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå èâèöàòà çà ñúñòîÿíèåòî"
5201
5202#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_1
5203#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_2
5204#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_3
5205#. MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_4
5206#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2153
5207msgid "Show or hide the toolbar"
5208msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå íà èâèöàòà ñ èíñòðóìåíòè"
5209
5210#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW
5211#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2155
5212msgid "Show revisions that are present in document"
5213msgstr ""
5214
5215#. DLG_Options_Label_ShowSplash
5216#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2157
5217msgid "Show the AbiWord splash screen on application startup"
5218msgstr "Ïîêàçâàíå íà êàðòèíêà ïðè çàðåæäàíå"
5219
5220#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTERPREV
5221#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2159
5222msgid "Show what the document looks like after previous revisions"
5223msgstr ""
5224
5225#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTER
5226#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2161
5227msgid "Show what the document looks like after revisions"
5228msgstr ""
5229
5230#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_BEFORE
5231#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2163
5232msgid "Show what the document looks like before revisions"
5233msgstr ""
5234
5235#. DLG_Options_Label_ViewShowHide
5236#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2165
5237msgid "Show..."
5238msgstr "Ïîêàçâàíå..."
5239
5240#. TOOLBAR_STATUSLINE_VIEW_SHOWPARA
5241#. TOOLBAR_TOOLTIP_VIEW_SHOWPARA
5242#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2168
5243msgid "Show/hide formatting marks"
5244msgstr "Ïîêàçâàíå/ñêðèâàíå çíàöèòå çà ôîðìàòèðàíå"
5245
5246#. TB_Simple
5247#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2170
5248msgid "Simple"
5249msgstr "Îïðîñòåíà"
5250
5251#. DLG_Options_Label_ViewSimpleTB
5252#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2172
5253msgid "Simple Toolbar"
5254msgstr "Ïðîñòà èâèöà ñ èíñòðóìåíòè"
5255
5256#. DLG_Para_SpacingSingle
5257#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2174
5258msgid "Single"
5259msgstr "Åäèíè÷íî"
5260
5261#. TOOLBAR_LABEL_SINGLE_SPACE
5262#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2176
5263msgid "Single Spacing"
5264msgstr "Åäèíè÷íî ðàçñòîÿíèå"
5265
5266#. TOOLBAR_STATUSLINE_SINGLE_SPACE
5267#. TOOLBAR_TOOLTIP_SINGLE_SPACE
5268#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2179
5269msgid "Single spacing"
5270msgstr "Åäèíè÷íî ðàçñòîÿíèå"
5271
5272#. MENU_LABEL_TABLE_SORT
5273#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2181
5274msgid "So&rt Table"
5275msgstr "&Ïîäðåæäàíå íà òàáëèöàòà"
5276
5277#. MENU_LABEL_TABLE_SORTCOLSASCEND
5278#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2183
5279msgid "Sort Columns in Ascending Order"
5280msgstr ""
5281
5282#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTCOLSASCEND
5283#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2185
5284msgid "Sort Columns in Ascending Order based on Selected Row"
5285msgstr ""
5286
5287#. MENU_LABEL_TABLE_SORTCOLSDESCEND
5288#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2187
5289msgid "Sort Columns in Descending Order"
5290msgstr ""
5291
5292#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTCOLSDESCEND
5293#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2189
5294msgid "Sort Columns in Descending Order based on Selected Row"
5295msgstr ""
5296
5297#. MENU_LABEL_TABLE_SORTROWSASCEND
5298#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2191
5299msgid "Sort Rows in Ascending Order"
5300msgstr ""
5301
5302#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTROWSASCEND
5303#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2193
5304msgid "Sort Rows in Ascending Order based on selected Column"
5305msgstr ""
5306
5307#. MENU_LABEL_TABLE_SORTROWSDESCEND
5308#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2195
5309msgid "Sort Rows in Descending Order"
5310msgstr ""
5311
5312#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTROWSDESCEND
5313#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2197
5314msgid "Sort Rows in Descending Order based on Selected Column"
5315msgstr ""
5316
5317#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORT
5318#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2199
5319msgid "Sort Table"
5320msgstr "Ïîäðåæäàíå íà òàáëèöàòà"
5321
5322#. DLG_MetaData_Source_LBL
5323#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2201
5324msgid "Source:"
5325msgstr "Èçòî÷íèê:"
5326
5327#. DLG_Column_Space_After
5328#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2203
5329msgid "Space after Column"
5330msgstr "Ðàçñòîÿíèå ñëåä êîëîíà"
5331
5332#. TOOLBAR_STATUSLINE_PARA_12BEFORE
5333#. TOOLBAR_TOOLTIP_PARA_12BEFORE
5334#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2206
5335msgid "Space before: 12 pt"
5336msgstr ""
5337
5338#. TOOLBAR_STATUSLINE_PARA_0BEFORE
5339#. TOOLBAR_TOOLTIP_PARA_0BEFORE
5340#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2209
5341msgid "Space before: None"
5342msgstr ""
5343
5344#. DLG_Para_LabelSpacing
5345#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2211
5346msgid "Spacing"
5347msgstr "Ðàçñòîÿíèå"
5348
5349#. DLG_Options_SpellCheckingTitle
5350#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2213
5351msgid "Spell Checking"
5352msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
5353
5354#. TOOLBAR_LABEL_SPELLCHECK
5355#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2215
5356msgid "Spellcheck"
5357msgstr "Ïðàâîïèñ"
5358
5359#. TOOLBAR_STATUSLINE_SPELLCHECK
5360#. TOOLBAR_TOOLTIP_SPELLCHECK
5361#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2218
5362msgid "Spellcheck the document"
5363msgstr "Ïðîâåðêà íà äîêóìåíòà çà ïðàâîïèñíè ãðåøêè"
5364
5365#. DLG_Spell_SpellTitle
5366#. DLG_Options_TabLabel_Spelling
5367#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2221
5368msgid "Spelling"
5369msgstr "Ïðàâîïèñ"
5370
5371#. MENU_LABEL_TOOLS_SPELLPREFS
5372#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2223
5373msgid "Spelling &Options"
5374msgstr "Íàñòðîéêè íà &ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñ"
5375
5376#. MENU_LABEL_TABLE_SPLIT_TABLE
5377#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2225
5378msgid "Spli&t Table"
5379msgstr "Ðàç&äåëÿíå íà òàáëèöàòà"
5380
5381#. DLG_SplitCellsTitle
5382#. DLG_SplitCells_Frame
5383#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SPLIT_CELLS
5384#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2229
5385msgid "Split Cells"
5386msgstr "Ðàçäåëÿíå íà êëåòêè"
5387
5388#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SPLIT_TABLE
5389#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2231
5390msgid "Split Table"
5391msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òàáëèöàòà"
5392
5393#. TOOLBAR_LABEL_SPLIT_CELLS
5394#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2233
5395msgid "Split cells"
5396msgstr "Ðàçäåëÿíå íà &êëåòêè"
5397
5398#. DLG_SplitCells_HoriMid
5399#. DLG_SplitCells_VertMid
5400#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2236
5401msgid "Split in Middle"
5402msgstr "Ðàçäåëÿíå ïî ñðåäàòà"
5403
5404#. DLG_SplitCells_Below
5405#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2238
5406msgid "Split on Bottom Side"
5407msgstr ""
5408
5409#. DLG_SplitCells_Left
5410#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2240
5411msgid "Split on Left Side"
5412msgstr ""
5413
5414#. DLG_SplitCells_Right
5415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2242
5416msgid "Split on Right Side"
5417msgstr ""
5418
5419#. DLG_SplitCells_Above
5420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2244
5421msgid "Split on Top Side"
5422msgstr ""
5423
5424#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE_NOSPACES
5425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2246
5426msgid "Split on all delimiters except spaces"
5427msgstr ""
5428
5429#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE_ALL
5430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2248
5431msgid "Split on all word delimiters including spaces"
5432msgstr ""
5433
5434#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE_NOSPACES
5435#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2250
5436msgid "Split text at commas or tabs"
5437msgstr ""
5438
5439#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE_ALL
5440#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2252
5441msgid "Split text at spaces, commas, or tabs"
5442msgstr ""
5443
5444#. TOOLBAR_STATUSLINE_SPLIT_CELLS
5445#. TOOLBAR_TOOLTIP_SPLIT_CELLS
5446#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2255
5447msgid "Split this cell"
5448msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òàçè êëåòêà"
5449
5450#. DLG_Lists_Square_List
5451#. STYLE_SQUARELIST
5452#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2257 po/tmp/xap_String_Id.h.h:664
5453msgid "Square List"
5454msgstr "Êâàäðàòè"
5455
5456#. MENU_LABEL_FMT_STYLE
5457#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2259
5458msgid "St&yle"
5459msgstr "&Ñòèë"
5460
5461#. TB_Standard
5462#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2261
5463msgid "Standard"
5464msgstr "Ñòàíäàðòíà"
5465
5466#. DLG_Options_Label_ViewStandardTB
5467#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2263
5468msgid "Standard Toolbar"
5469msgstr "Ñòàíäàðòíà èâèöà ñ èíñòðóìåíòè"
5470
5471#. DLG_Lists_Star_List
5472#. STYLE_STARLIST
5473#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2265 po/tmp/xap_String_Id.h.h:668
5474msgid "Star List"
5475msgstr "Çâåçäè"
5476
5477#. DLG_Lists_Start
5478#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2267
5479msgid "Start At:"
5480msgstr "Çàïî÷âàíå îò:"
5481
5482#. DLG_Lists_Start_New_List
5483#. DLG_Lists_Start_New
5484#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2270
5485msgid "Start New List"
5486msgstr "Íîâ ñïèñúê"
5487
5488#. DLG_Lists_Start_Sub
5489#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2272
5490msgid "Start Sublist"
5491msgstr "Çàïî÷âàíå íà ïîä-ñïèñúê"
5492
5493#. DLG_MarkRevisions_Check2Label
5494#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2274
5495msgid "Start a new revision"
5496msgstr "Çàïî÷âàíå íà íîâà ðåâèçèÿ"
5497
5498#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_NEW_REVISION
5499#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2276
5500msgid "Start ne&w revision"
5501msgstr "Çàïî÷âàíå íà &íîâà ðåâèçèÿ"
5502
5503#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_NEW_REVISION
5504#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2278
5505msgid "Start revision distinct from the current one"
5506msgstr ""
5507
5508#. DLG_WordCount_Statistics
5509#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2280
5510msgid "Statistics:"
5511msgstr "Ñòàòèñòèêà:"
5512
5513#. DLG_Lists_Stop_Current_List
5514#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2282
5515msgid "Stop Current List"
5516msgstr "Êðàé íà òåêóùèÿ ñïèñúê"
5517
5518#. MENU_LABEL_FMT_STRIKE
5519#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2284
5520msgid "Stri&ke"
5521msgstr "&Çà÷åðêíàòî"
5522
5523#. TOOLBAR_LABEL_FMT_STRIKE
5524#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_STRIKE
5525#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_STRIKE
5526#. DLG_UFS_StrikeoutCheck
5527#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2288 po/tmp/xap_String_Id.h.h:670
5528msgid "Strike"
5529msgstr ""
5530
5531#. MENU_STATUSLINE_FMT_STRIKE
5532#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2290
5533msgid "Strikeout the selection (toggle)"
5534msgstr "Çà÷åðêâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
5535
5536#. MENU_LABEL_FMT_STYLIST
5537#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2292
5538msgid "Sty&list"
5539msgstr ""
5540
5541#. TOOLBAR_LABEL_FMT_STYLE
5542#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_STYLE
5543#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_STYLE
5544#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2296
5545msgid "Style"
5546msgstr "Ñòèë"
5547
5548#. DLG_Styles_ErrNotTitle1
5549#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2298
5550msgid "Style Name - "
5551msgstr "Èìå íà ñòèëà - "
5552
5553#. DLG_Styles_ModifyName
5554#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2300
5555msgid "Style Name:"
5556msgstr "Èìå íà ñòèëà:"
5557
5558#. DLG_Styles_ModifyType
5559#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2302
5560msgid "Style Type"
5561msgstr "Âèä íà ñòèëà"
5562
5563#. DLG_Styles_ModifyFollowing
5564#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2304
5565msgid "Style for following paragraph"
5566msgstr "Ñòèë çà ñëåäâàùèÿ àáçàö"
5567
5568#. DLG_Styles_ErrBlankName
5569#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2306
5570msgid "Style name cannot be left blank"
5571msgstr "Ñòèëúò íå ìîæå äà áúäå áåç èìå"
5572
5573#. DLG_Lists_Style
5574#. DLG_UFS_StyleLabel
5575#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2308 po/tmp/xap_String_Id.h.h:672
5576msgid "Style:"
5577msgstr "Ñòèë:"
5578
5579#. DLG_Styles_StylesTitle
5580#. DLG_Stylist_Styles
5581#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2311
5582msgid "Styles"
5583msgstr "Ñòèëîâå"
5584
5585#. DLG_Stylist_Title
5586#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2313
5587msgid "Stylist"
5588msgstr ""
5589
5590#. FIELD_Document_Subject
5591#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2315
5592msgid "Subject"
5593msgstr "Îòíîñíî"
5594
5595#. DLG_MetaData_Subject_LBL
5596#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2317
5597msgid "Subject:"
5598msgstr "Îòíîñíî:"
5599
5600#. TOOLBAR_LABEL_FMT_SUBSCRIPT
5601#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_SUBSCRIPT
5602#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_SUBSCRIPT
5603#. DLG_UFS_SubScript
5604#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2321 po/tmp/xap_String_Id.h.h:676
5605msgid "Subscript"
5606msgstr "Äîëåí èíäåêñ"
5607
5608#. DLG_Spell_Suggestions
5609#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2323
5610msgid "Sugg&estions:"
5611msgstr "&Ïðåäëîæåíèÿ:"
5612
5613#. DLG_Options_Label_SpellMainOnly
5614#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2325
5615msgid "Suggest from &main dictionary only"
5616msgstr "Ïðåäëîæåíèÿ ñàìî îò &îñíîâíèÿ ðå÷íèê"
5617
5618#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_SUMROWS
5619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2327
5620msgid "Sum a Column"
5621msgstr "Ñóìà íà ÷èñëàòà â ðåäà"
5622
5623#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_SUMCOLS
5624#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2329
5625msgid "Sum a Row"
5626msgstr ""
5627
5628#. FIELD_Numbers_TableSumRows
5629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2331
5630msgid "Sum a Table Column"
5631msgstr "Ñóìà íà ÷èñëàòà â êîëîíàòà"
5632
5633#. FIELD_Numbers_TableSumCols
5634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2333
5635msgid "Sum a Table Row"
5636msgstr ""
5637
5638#. DLG_MetaData_TAB_Summary
5639#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2335
5640msgid "Summary"
5641msgstr "Îáîáùåíèå"
5642
5643#. MENU_LABEL_FMT_SUPERSCRIPT
5644#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2337
5645msgid "Supe&rscript"
5646msgstr "&Ãîðåí èíäåêñ"
5647
5648#. TOOLBAR_LABEL_FMT_SUPERSCRIPT
5649#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_SUPERSCRIPT
5650#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_SUPERSCRIPT
5651#. DLG_UFS_SuperScript
5652#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2341 po/tmp/xap_String_Id.h.h:678
5653msgid "Superscript"
5654msgstr "Ãîðåí èíäåêñ"
5655
5656#. MENU_LABEL_INSERT_SYMBOL
5657#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2343
5658msgid "Sy&mbol"
5659msgstr "&Ñèìâîë"
5660
5661#. TOOLBAR_LABEL_INSERT_SYMBOL
5662#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2345
5663msgid "Symbol"
5664msgstr "Çíàê"
5665
5666#. MENU_LABEL_TABLE
5667#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2347
5668msgid "T&able"
5669msgstr "&Òàáëèöà"
5670
5671#. TabStopStatus
5672#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2349
5673#, c-format
5674msgid "Tab Stop [%s]"
5675msgstr "Òàáóëàöèÿ (%s)"
5676
5677#. DLG_Tab_Label_TabPosition
5678#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2351
5679msgid "Tab stop position:"
5680msgstr "Ðàçïîëîæåíèå íà òàáóëàöèÿòà:"
5681
5682#. DLG_Tab_Label_TabToClear
5683#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2353
5684msgid "Tab stops to be cleared:"
5685msgstr "Òàáóëàöèè çà ìàõàíå:"
5686
5687#. DLG_FormatTable_Apply_To_Table
5688#. MENU_STATUSLINE_TABLE
5689#. TB_Table
5690#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2357 po/tmp/xap_String_Id.h.h:688
5691msgid "Table"
5692msgstr "Òàáëèöà"
5693
5694#. DLG_InsertTable_TableSize_Capital
5695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2359
5696msgid "Table Size"
5697msgstr "Ðàçìåðè íà òàáëèöàòà"
5698
5699#. DLG_Options_Label_ViewTableTB
5700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2361
5701msgid "Table Toolbar"
5702msgstr ""
5703
5704#. TOC_TocHeading
5705#. MENU_LABEL_INSERT_TABLEOFCONTENTS
5706#. MENU_LABEL_FMT_TABLEOFCONTENTS
5707#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2365
5708msgid "Table of Contents"
5709msgstr "Ñúäúðæàíèå"
5710
5711#. FIELD_Numbers_TOCListLabel
5712#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2367
5713msgid "Table of Contents List Label"
5714msgstr ""
5715
5716#. FIELD_Numbers_TOCPageNumber
5717#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2369
5718msgid "Table of Contents Page"
5719msgstr ""
5720
5721#. DLG_InsertTable_TableSize
5722#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2371
5723msgid "Table size"
5724msgstr "Ðàçìåðè íà òàáëèöàòà"
5725
5726#. DLG_Styles_ModifyTabs
5727#. DLG_Tab_TabTitle
5728#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2374
5729msgid "Tabs"
5730msgstr "Òàáóëàöèè"
5731
5732#. DLG_FormatTOC_DetailsTabPage
5733#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2376
5734msgid "Tabs and Page Numbering"
5735msgstr "Òàáóëàöèè è íîìåðèðàíå íà ñòðàíèöèòå"
5736
5737#. MENU_LABEL_FMT
5738#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2378
5739msgid "Te&xt Formatting"
5740msgstr "&Ôîðìàòèðàíå"
5741
5742#. DLG_Options_Label_Text
5743#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2380
5744msgid "Text"
5745msgstr "Òåêñò"
5746
5747#. DLG_FormatTOC_TextAfter
5748#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2382
5749msgid "Text &after:"
5750msgstr ""
5751
5752#. DLG_FormatTOC_TextBefore
5753#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2384
5754msgid "Text &before:"
5755msgstr ""
5756
5757#. DLG_Lists_Align
5758#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2386
5759msgid "Text Align:"
5760msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà òåêñòà:"
5761
5762#. MENU_LABEL_INSERT_TEXTBOX
5763#. MENU_LABEL_FMT_FRAME
5764#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2389
5765msgid "Text Box"
5766msgstr "Òåêñòîâî ïîëå"
5767
5768#. DLG_Lists_PageFolding
5769#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2391
5770msgid "Text Folding"
5771msgstr ""
5772
5773#. DLG_FormatFrame_TextWrapping
5774#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2393
5775msgid "Text Wrapping"
5776msgstr ""
5777
5778#. DLG_Options_Label_Both
5779#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2395
5780msgid "Text and Icon"
5781msgstr "Òåêñò è êàðòèíêè"
5782
5783#. MSG_MergeDocsNotRelated
5784#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2397
5785msgid ""
5786"The documents you are trying to merge are unrelated. AbiWord will attempt to "
5787"merge them, but the result might be meaningless."
5788msgstr ""
5789
5790#. DLG_PageSetup_ErrBigMargins
5791#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2399
5792msgid "The margins selected are too large to fit on the page."
5793msgstr "Èçáðàíèòå ïîëåòà ñà ïðåêàëåíî ãîëåìè äà ñå ñúáåðàò íà ñòðàíèöàòà."
5794
5795#. DLG_Options_Prompt_YouMustRestart
5796#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2401
5797msgid ""
5798"The new user interface language will take effect the next time that you "
5799"start the application"
5800msgstr ""
5801
5802#. MSG_SpellDone
5803#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2403
5804msgid "The spelling check is complete."
5805msgstr "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà ïðèêëþ÷è."
5806
5807#. MSG_HyperlinkCrossesBoundaries
5808#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2405
5809msgid ""
5810"The text to which the hyperlink is to be attached must be within a single "
5811"paragraph."
5812msgstr ""
5813"Òåêñòúò, êúì êîéòî ñå ñëàãà õèïåðâðúçêà, òðÿáâà äà å â ðàìêèòå íà åäèí "
5814"ïàðàãðàô."
5815
5816#. FIELD_DateTime_Wkday
5817#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2407
5818msgid "The weekday"
5819msgstr "Äåíÿò îò ñåäìèöàòà"
5820
5821#. DLG_FormatTable_Thickness
5822#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2409
5823msgid "Thickness:"
5824msgstr "Äåáåëèíà:"
5825
5826#. MSG_AfterRestartNew
5827#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2411
5828msgid ""
5829"This change will only take effect when you restart AbiWord or create a new "
5830"document."
5831msgstr ""
5832"Ïðîìÿíàòà ùå ñå çàäåéñòâà ïðè ñëåäâàùîòî âëèçàíå â AbiWord èëè ñúçäàâàíå íà "
5833"íîâ äîêóìåíò."
5834
5835#. MSG_HiddenRevisions
5836#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2413
5837msgid ""
5838"This document contains revisions which are currently hidden from view. "
5839"Please see AbiWord documentation for information on working with revisions."
5840msgstr ""
5841
5842#. DLG_Para_PreviewSampleFallback
5843#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2415
5844msgid ""
5845"This paragraph represents words as they might appear in your document.  To "
5846"see text from your document used in this preview, position your cursor in a "
5847"document paragraph with some text in it and open this dialog."
5848msgstr ""
5849"Òîçè àáçàö ïðåäñòàâÿ äóìèòå, êàêòî òå áèõà èçãëåæäàëè â äîêóìåíòà âè. Çà äà "
5850"âèäèòå òóê òåêñò îò äîêóìåíòà âè, ïðåìåñòåòå êóðñîðà âúðõó íåãî è òîãàâà "
5851"îòâîðåòå òîçè äèàëîãîâ ïðîçîðåö."
5852
5853#. DLG_Styles_ErrStyleNot
5854#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2417
5855msgid ""
5856"This style does not exist \n"
5857" so it cannot be modified"
5858msgstr ""
5859"Òîçè ñòèë íå ñúùåñòâóâà è\n"
5860"íå ìîæå äà áúäå ðåäàêòèðàí"
5861
5862#. DLG_Column_Three
5863#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2419
5864msgid "Three"
5865msgstr "Òðè"
5866
5867#. DLG_Lists_Tick_List
5868#. STYLE_TICKLIST
5869#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2421 po/tmp/xap_String_Id.h.h:720
5870msgid "Tick List"
5871msgstr "×àâêè"
5872
5873#. FIELD_DateTime_TimeZone
5874#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2423
5875msgid "Time Zone"
5876msgstr "×àñîâà çîíà"
5877
5878#. FIELD_Document_Title
5879#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2425
5880msgid "Title"
5881msgstr "Çàãëàâèå"
5882
5883#. DLG_ToggleCase_TitleCase
5884#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2427
5885msgid "Title Case"
5886msgstr "Äóìèòå Ñ Ãëàâíè Áóêâè"
5887
5888#. DLG_MetaData_Title_LBL
5889#. DLG_Image_LblTitle
5890#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2429 po/tmp/xap_String_Id.h.h:724
5891msgid "Title:"
5892msgstr "Çàãëàâèå:"
5893
5894#. DLG_Options_Label_Toolbars
5895#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2431
5896msgid "Toolbars"
5897msgstr "Èâèöè ñ èíñòðóìåíòè"
5898
5899#. TopMarginStatus
5900#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2433
5901#, c-format
5902msgid "Top Margin [%s]"
5903msgstr "Áÿëî ïîëå îòãîðå (%s)"
5904
5905#. MENU_LABEL_FMT_TOPLINE
5906#. TOOLBAR_LABEL_FMT_TOPLINE
5907#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_TOPLINE
5908#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_TOPLINE
5909#. DLG_UFS_ToplineCheck
5910#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2438 po/tmp/xap_String_Id.h.h:730
5911msgid "Topline"
5912msgstr "Ñ ëèíèÿ îòãîðå"
5913
5914#. DLG_Lists_Triangle_List
5915#. STYLE_TRIANGLELIST
5916#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2440 po/tmp/xap_String_Id.h.h:732
5917msgid "Triangle List"
5918msgstr "Òðèúãúëíèöè"
5919
5920#. DLG_Column_Two
5921#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2442
5922msgid "Two"
5923msgstr "Äâå"
5924
5925#. FIELD_Document_Type
5926#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2444
5927msgid "Type"
5928msgstr "Âèä"
5929
5930#. DLG_InsertBookmark_Msg
5931#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2446
5932msgid "Type a name for the bookmark, or select an existing from the list."
5933msgstr "Âúâåäåòå èìå çà îòìåòêàòà èëè èçáåðåòå îò ñïèñúêà."
5934
5935#. DLG_Lists_Type
5936#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2448
5937msgid "Type:"
5938msgstr "Âèä:"
5939
5940#. DLG_ToggleCase_UpperCase
5941#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2450
5942msgid "UPPERCASE"
5943msgstr "ÃËÀÂÍÈ ÁÓÊÂÈ"
5944
5945#. TOOLBAR_LABEL_FMT_UNDERLINE
5946#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_UNDERLINE
5947#. TOOLBAR_TOOLTIP_FMT_UNDERLINE
5948#. DLG_UFS_UnderlineCheck
5949#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2454 po/tmp/xap_String_Id.h.h:752
5950msgid "Underline"
5951msgstr "Ïîä÷åðòàí"
5952
5953#. MENU_STATUSLINE_FMT_UNDERLINE
5954#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2456
5955msgid "Underline the selection (toggle)"
5956msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
5957
5958#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_UNDO
5959#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2458
5960msgid "Undo"
5961msgstr "Íàçàä"
5962
5963#. MENU_STATUSLINE_EDIT_UNDO
5964#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_UNDO
5965#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_UNDO
5966#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2462
5967msgid "Undo editing"
5968msgstr "Îòìÿíà íà ïîñëåäíàòà ðåäàêöèÿ"
5969
5970#. DLG_Lists_Upper_Case_List
5971#. STYLE_UPPERCASTELIST
5972#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2464 po/tmp/xap_String_Id.h.h:786
5973msgid "Upper Case List"
5974msgstr "Ãëàâíè áóêâè"
5975
5976#. DLG_Lists_Upper_Roman_List
5977#. STYLE_UPPERROMANLIST
5978#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2466 po/tmp/xap_String_Id.h.h:788
5979msgid "Upper Roman List"
5980msgstr "Ãîëåìè ðèìñêè"
5981
5982#. DLG_Column_RtlOrder
5983#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2468
5984msgid "Use RTL Order"
5985msgstr "Ïîëçâàíå íà ïîñîêà ÄË"
5986
5987#. DLG_Options_Label_HebrewContextGlyphs
5988#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2470
5989msgid "Use glyph shaping for Hebrew"
5990msgstr "Îôîðìÿíå íà áóêâèòå çà Åâðåéñêè"
5991
5992#. DLG_Options_Label_UI
5993#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2472
5994msgid "User Interface"
5995msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè èíòåðôåéñ"
5996
5997#. DLG_Options_Label_UILang
5998#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2474
5999msgid "User Interface Language"
6000msgstr "Åçèê íà ïîòðåáèòåëñêèÿ èíòåðôåéñ"
6001
6002#. DLG_Stylist_UserStyles
6003#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2476
6004msgid "User defined Styles"
6005msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñòèëîâå"
6006
6007#. DLG_Tab_Label_Existing
6008#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2478
6009msgid "User-defined Tabs"
6010msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè òàáóëàöèè"
6011
6012#. DLG_Styles_LBL_UserDefined
6013#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2480
6014msgid "User-defined styles"
6015msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñòèëîâå"
6016
6017#. FIELD_Application_Version
6018#. DLG_History_Version_Version
6019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2482 po/tmp/xap_String_Id.h.h:794
6020msgid "Version"
6021msgstr "Âåðñèÿ"
6022
6023#. DLG_Options_TabLabel_View
6024#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2484
6025msgid "View"
6026msgstr "Èçãëåä"
6027
6028#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY_SHOW
6029#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2486
6030msgid "View document history"
6031msgstr "Ïðåãëåä íà èñòîðèÿòà íà äîêóìåíòà"
6032
6033#. MENU_STATUSLINE_VIEW_FULLSCREEN
6034#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2488
6035msgid "View the document in full screen mode"
6036msgstr "Ïîêàçâàíå äîêóìåíòà íà öÿë åêðàí"
6037
6038#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_1
6039#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_2
6040#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_3
6041#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_4
6042#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_5
6043#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_6
6044#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_7
6045#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_8
6046#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_9
6047#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2498
6048msgid "View this document"
6049msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà"
6050
6051#. DLG_Options_Label_ViewTooltips
6052#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2500
6053msgid "View tooltips"
6054msgstr "Ïîêàçâàíå íà ïîäñêàçêèòå"
6055
6056#. DLG_Options_Label_ViewViewFrame
6057#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2502
6058msgid "View..."
6059msgstr "Âèäèìî..."
6060
6061#. DLG_Options_Label_Visible
6062#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2504
6063msgid "Visible"
6064msgstr "Âèäèìî"
6065
6066#. MSG_HyperlinkNoBookmark
6067#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2506
6068#, c-format
6069msgid "Warning: the bookmark you provided [%s] does not exist."
6070msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: îòìåòêàòà, êîÿòî ïîñî÷èõòå (%s), íå ñúùåñòâóâà."
6071
6072#. MENU_STATUSLINE_VIEW_WEB
6073#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2508
6074msgid "Web Layout"
6075msgstr "Èçãëåä çà Èíòåðíåò"
6076
6077#. DLG_Styles_LBL_TxtMsg
6078#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2510
6079msgid "What Hath God Wrought"
6080msgstr "Êàêâîòî äàë Ãîñïîä"
6081
6082#. DLG_Options_Label_WithExtension
6083#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2512
6084msgid "With extension:"
6085msgstr "ñ ðàçøèðåíèå:"
6086
6087#. DLG_WordCount_WordCountTitle
6088#. FIELD_Numbers_WordCount
6089#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2515
6090msgid "Word Count"
6091msgstr "Áðîé äóìè"
6092
6093#. DLG_NEW_Tab1
6094#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2517
6095msgid "Wordprocessing"
6096msgstr "Òåêñòîîáðàáîòêà"
6097
6098#. DLG_WordCount_Words_No_Notes
6099#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2519
6100msgid "Words (no footnotes/endnotes):"
6101msgstr ""
6102
6103#. DLG_Options_Label_SpellUppercase
6104#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2521
6105msgid "Words in &UPPERCASE"
6106msgstr "Äóìè ñàìî ñ &ÃËÀÂÍÈ áóêâè"
6107
6108#. DLG_Options_Label_SpellNumbers
6109#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2523
6110msgid "Words with num&bers"
6111msgstr "Äóìè ñ &öèôðè"
6112
6113#. DLG_WordCount_Words
6114#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2525
6115msgid "Words:"
6116msgstr "Äóìè:"
6117
6118#. MSG_SaveFailedWrite
6119#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2527
6120#, c-format
6121msgid "Writing error when attempting to save %s"
6122msgstr "Ãðåøêà ïðè îïèò çà çàïèñ íà %s"
6123
6124#. MSG_DefaultDirectionChg
6125#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2529
6126msgid "You have changed the default direction."
6127msgstr "Ïðîìåíèëè ñòå ïîñîêàòà ïî ïîäðàçáèðàíå"
6128
6129#. MSG_DirectionModeChg
6130#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2531
6131msgid "You have changed the direction mode."
6132msgstr "Ïðîìåíèëè ñòå ðåæèìà íà ïîñîêèòå"
6133
6134#. MSG_HyperlinkNoSelection
6135#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2533
6136msgid "You must select a portion of the document before inserting a hyperlink."
6137msgstr "Òðÿáâà äà èçáåðåòå ÷àñò îò äîêóìåíòà, çà äà âìúêíåòå õèïåðâðúçêà."
6138
6139#. DLG_Options_Label_InvalidRangeForAutoSave
6140#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2535
6141msgid "You should choose a range from 1 to 120 for the auto save frequency"
6142msgstr ""
6143
6144#. MSG_ConfirmSaveSecondary
6145#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2537
6146msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
6147msgstr ""
6148
6149#. TOOLBAR_LABEL_ZOOM
6150#. TOOLBAR_STATUSLINE_ZOOM
6151#. TOOLBAR_TOOLTIP_ZOOM
6152#. DLG_Zoom_ZoomTitle
6153#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2541 po/tmp/xap_String_Id.h.h:841
6154msgid "Zoom"
6155msgstr "Óâåëè÷è"
6156
6157#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_100
6158#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2543
6159msgid "Zoom to &100%"
6160msgstr "Óâåëè÷åíèå &100%"
6161
6162#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_200
6163#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2545
6164msgid "Zoom to &200%"
6165msgstr "Óâåëè÷åíèå &200%"
6166
6167#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_50
6168#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2547
6169msgid "Zoom to &50%"
6170msgstr "Óâåëè÷åíèå &50%"
6171
6172#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_75
6173#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2549
6174msgid "Zoom to &75%"
6175msgstr "Óâåëè÷åíèå &75%"
6176
6177#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_100
6178#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2551
6179msgid "Zoom to 100%"
6180msgstr "Óâåëè÷åíèå 100%"
6181
6182#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_200
6183#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2553
6184msgid "Zoom to 200%"
6185msgstr "Óâåëè÷åíèå 200%"
6186
6187#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_50
6188#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2555
6189msgid "Zoom to 50%"
6190msgstr "Óâåëè÷åíèå 50%"
6191
6192#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_75
6193#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2557
6194msgid "Zoom to 75%"
6195msgstr "Óâåëè÷åíèå 75%"
6196
6197#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WIDTH
6198#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2559
6199msgid "Zoom to page width"
6200msgstr "Óâåëè÷åíèå äî øèðî÷èíàòà íà ñòðàíèöàòà"
6201
6202#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WHOLE
6203#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2561
6204msgid "Zoom to whole page"
6205msgstr "Óâåëè÷åíèå äî öÿëàòà ñòðàíèöà"
6206
6207#. DLG_Options_Label_CustomDict
6208#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2563
6209msgid "custom.dic"
6210msgstr "custom.dic"
6211
6212#. FIELD_DateTime_DDMMYY
6213#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2565
6214msgid "dd/mm/yy"
6215msgstr "äåí/ìåñ/ãîä"
6216
6217#. DLG_ToggleCase_LowerCase
6218#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2567
6219msgid "lowercase"
6220msgstr "ìàëêè áóêâè"
6221
6222#. DLG_Options_Label_Minutes
6223#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2569
6224msgid "minutes"
6225msgstr "ìèíóòè"
6226
6227#. FIELD_DateTime_MMDDYY
6228#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2571
6229msgid "mm/dd/yy"
6230msgstr "ìåñ/äåí/ãîä"
6231
6232#. DLG_ToggleCase_ToggleCase
6233#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2573
6234msgid "tOGGLE cASE"
6235msgstr "Ñìÿíà ìàëêè <-> ãëàâíè"
6236
6237#.
6238#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
6239#. * DO NOT compile this file as part of your application.
6240#.
6241#. DLG_UP_To
6242#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:7
6243msgid " to "
6244msgstr " äî "
6245
6246#. DLG_Zoom_100
6247#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:9
6248msgid "&100%"
6249msgstr "&100%"
6250
6251#. DLG_Zoom_200
6252#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:11
6253msgid "&200%"
6254msgstr "&200%"
6255
6256#. DLG_Zoom_75
6257#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:13
6258msgid "&75%"
6259msgstr "&75%"
6260
6261#. DLG_Zoom_PageWidth
6262#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:17
6263msgid "&Page width"
6264msgstr "&Øèðî÷èíà íà ñòðàíèöàòà"
6265
6266#. DLG_ULANG_SetLangButton
6267#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:19
6268msgid "&Set Language"
6269msgstr "Èçáîð íà &åçèê"
6270
6271#. DLG_Zoom_WholePage
6272#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:23
6273msgid "&Whole page"
6274msgstr "&Öÿëàòà ñòðàíèöà"
6275
6276#. LANG_0
6277#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:25
6278msgid "(no proofing)"
6279msgstr "(áåç ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà)"
6280
6281#. DLG_DocComparison_TestSkipped
6282#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:27
6283msgid "(test skipped)"
6284msgstr ""
6285
6286#. DLG_NoSaveFile_DirNotExist
6287#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:29
6288msgid "A directory in the given pathname does not exist."
6289msgstr "Íå ñúùåñòâóâà äèðåêòîðèÿòà â óêàçàíèÿ ïúò."
6290
6291#. DLG_PLUGIN_MANAGER_TITLE
6292#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:31
6293msgid "AbiWord Plugin Manager"
6294msgstr "Óïðàâëåíèå ïðèñòàâêèòå íà AbiWord"
6295
6296#. SPELL_CANTLOAD_DLL
6297#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:33
6298#, c-format
6299msgid ""
6300"AbiWord cannot find the spelling file %s.dll\n"
6301"Please download and install Aspell from http://aspell.net/win32/"
6302msgstr ""
6303
6304#. MSG_HistoryPartRestore1
6305#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:35
6306#, c-format
6307msgid ""
6308"AbiWord cannot fully restore version %d of the document because the version "
6309"information is incomplete."
6310msgstr ""
6311
6312#. MSG_HistoryNoRestore
6313#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:37
6314#, c-format
6315msgid ""
6316"AbiWord cannot restore version %d of the document because the version "
6317"information is missing."
6318msgstr ""
6319
6320#. DLG_UP_PrintPreviewTitle
6321#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:39
6322msgid "AbiWord: Print Preview"
6323msgstr "AbiWord: Ïðåãëåä çà ïå÷àò"
6324
6325#. DLG_ABOUT_Title
6326#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:41
6327#, c-format
6328msgid "About %s"
6329msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà %s"
6330
6331#. DLG_PLUGIN_MANAGER_ACTIVE
6332#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:43
6333msgid "Active Plugins"
6334msgstr "Âêëþ÷åíè ïðèñòàâêè"
6335
6336#. LANG_AF_ZA
6337#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:45
6338msgid "Afrikaans"
6339msgstr "Àôðèêàíñ"
6340
6341#. LANG_AK_GH
6342#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:47
6343msgid "Akan"
6344msgstr ""
6345
6346#. LANG_SQ_AL
6347#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:49
6348msgid "Albanian"
6349msgstr "Àëáàíñêè"
6350
6351#. DLG_FOSA_ALL
6352#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:53
6353msgid "All (*.*)"
6354msgstr "Âñè÷êè (*.*)"
6355
6356#. DLG_FOSA_ALLDOCS
6357#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:55
6358msgid "All Documents"
6359msgstr "Âñè÷êè äîêóìåíòè"
6360
6361#. DLG_FOSA_ALLIMAGES
6362#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:57
6363msgid "All Image Files"
6364msgstr "Âñè÷êè èçîáðàæåíèÿ"
6365
6366#. DLG_HTMLOPT_ExpAllowAWML
6367#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:59
6368msgid "Allow extra markup in AWML namespace"
6369msgstr ""
6370
6371#. LANG_AM_ET
6372#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:61
6373msgid "Amharic (Ethiopia)"
6374msgstr "Àìõàðñêè (Åòèîïèÿ)"
6375
6376#. LANG_AR_EG
6377#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:65
6378msgid "Arabic (Egypt)"
6379msgstr "Àðàáñêè (Åãèïåò)"
6380
6381#. LANG_AR_SA
6382#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:67
6383msgid "Arabic (Saudi Arabia)"
6384msgstr "Àðàáñêè (Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ)"
6385
6386#. ENC_ARAB_ISO
6387#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:69
6388msgid "Arabic, ISO-8859-6"
6389msgstr "Àðàáñêè, ISO-8859-6"
6390
6391#. ENC_ARAB_MAC
6392#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:71
6393msgid "Arabic, Macintosh"
6394msgstr "Àðàáñêè, Macintosh"
6395
6396#. ENC_ARAB_WIN
6397#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:73
6398msgid "Arabic, Windows Code Page 1256"
6399msgstr "Àðàáñêè, Windows Code Page 1256"
6400
6401#. LANG_HY_AM
6402#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:75
6403msgid "Armenian"
6404msgstr "Àðìåíñêè"
6405
6406#. ENC_ARME_ARMSCII
6407#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:77
6408msgid "Armenian, ARMSCII-8"
6409msgstr "Àðìåíñêè, ARMSCII-8"
6410
6411#. LANG_AS_IN
6412#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:79
6413msgid "Assamese"
6414msgstr "Èíäèéñêè (Àñàìåçå)"
6415
6416#. LANG_AST_ES
6417#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:81
6418msgid "Asturian (Spain)"
6419msgstr ""
6420
6421#. DLG_Options_Label_DirMarkerAfterClosingParenthesis
6422#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:85
6423msgid "Auto-insert direction markers"
6424msgstr ""
6425
6426#. DLG_History_Version_AutoRevisioned
6427#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:87
6428msgid "Auto-revision"
6429msgstr "Àâòîìàòè÷íà ðåâèçèÿ"
6430
6431#. DLG_FOSA_FileTypeAutoDetect
6432#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:89
6433msgid "Automatically Detected"
6434msgstr "Àâòîìàòè÷íî ðàçïîçíàò"
6435
6436#. MSG_AutoRevision
6437#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:91
6438msgid "Autorevision"
6439msgstr "Àâòîìàòè÷íà ðåâèçèÿ"
6440
6441#. DLG_MW_AvailableDocuments
6442#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:93
6443msgid "Available Documents"
6444msgstr "Íàëè÷íè äîêóìåíòè"
6445
6446#. DLG_ULANG_AvailableLanguages
6447#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:95
6448msgid "Available Languages"
6449msgstr "Íàëè÷íè åçèöè"
6450
6451#. ENC_BALT_ISO
6452#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:97
6453msgid "Baltic, ISO-8859-4"
6454msgstr "Áàëòèéñêè, ISO-8859-4"
6455
6456#. ENC_BALT_WIN
6457#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:99
6458msgid "Baltic, Windows Code Page 1257"
6459msgstr "Áàëòèéñêè, Windows Code Page 1257"
6460
6461#. LANG_EU_ES
6462#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:101
6463msgid "Basque"
6464msgstr "Áàñêè"
6465
6466#. LANG_BE_BY
6467#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:103
6468msgid "Belarusian"
6469msgstr "Áåëàðóñêè"
6470
6471#. LANG_BN_IN
6472#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:105
6473msgid "Bengali"
6474msgstr "Áåíãàëñêè"
6475
6476#. DLG_UP_BlackWhite
6477#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:107
6478msgid "Black & White"
6479msgstr "×åðíî-áÿëî"
6480
6481#. STYLE_BLOCKTEXT
6482#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:109
6483msgid "Block Text"
6484msgstr ""
6485
6486#. DLG_UFS_StyleBoldItalic
6487#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:113
6488msgid "Bold Italic"
6489msgstr "Ïîëó÷åð êóðñèâ"
6490
6491#. LANG_BR_FR
6492#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:119
6493msgid "Breton"
6494msgstr "Áðåòîíñêè"
6495
6496#. MSG_BuildingDoc
6497#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:121
6498msgid "Building Document:"
6499msgstr "Ñãëîáÿâàíå íà äîêóìåíòà:"
6500
6501#. LANG_BG_BG
6502#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:123
6503msgid "Bulgarian"
6504msgstr "Áúëãàðñêè"
6505
6506#. DLG_Cancel
6507#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:127
6508msgid "Cancel"
6509msgstr "Îòêàç"
6510
6511#. LANG_CA_ES
6512#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:129
6513msgid "Catalan"
6514msgstr "Êàòàëîíñêè"
6515
6516#. ENC_CENT_ISO
6517#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:131
6518msgid "Central European, ISO-8859-2"
6519msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè, ISO-8859-2"
6520
6521#. ENC_CENT_MAC
6522#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:133
6523msgid "Central European, Macintosh"
6524msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè, Macintosh"
6525
6526#. ENC_CENT_WIN
6527#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:135
6528msgid "Central European, Windows Code Page 1250"
6529msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè, Windows Code Page 1250"
6530
6531#. DLG_Options_Label_LangWithKeyboard
6532#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:137
6533msgid "Change Language when changing keyboard"
6534msgstr "Ñìÿíà íà åçèêà çàåäíî ñ êëàâèàòóðíàòà ïîäðåäáà"
6535
6536#. STYLE_CHAPHEADING
6537#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:139
6538msgid "Chapter Heading"
6539msgstr ""
6540
6541#. LANG_ZH_HK
6542#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:141
6543msgid "Chinese (Hong Kong)"
6544msgstr "Êèòàéñêè (Õîíã Êîíã)"
6545
6546#. LANG_ZH_CN
6547#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:143
6548msgid "Chinese (PRC)"
6549msgstr "Êèòàéñêè (PRC)"
6550
6551#. LANG_ZH_SG
6552#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:145
6553msgid "Chinese (Singapore)"
6554msgstr "Êèòàéñêè (Ñèíãàïóð)"
6555
6556#. LANG_ZH_TW
6557#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:147
6558msgid "Chinese (Taiwan)"
6559msgstr "Êèòàéñêè (Òàéâàí)"
6560
6561#. ENC_CHSI_EUC
6562#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:149
6563msgid "Chinese Simplified, EUC-CN (GB2312)"
6564msgstr "Êèòàéñêè îïðîñòåí, EUC-CN (GB2312)"
6565
6566#. ENC_CHSI_GB
6567#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:151
6568msgid "Chinese Simplified, GB_2312-80"
6569msgstr "Êèòàéñêè îïðîñòåí, GB_2312-80"
6570
6571#. ENC_CHSI_HZ
6572#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:153
6573msgid "Chinese Simplified, HZ"
6574msgstr "Êèòàéñêè îïðîñòåí, HZ"
6575
6576#. ENC_CHSI_WIN
6577#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:155
6578msgid "Chinese Simplified, Windows Code Page 936"
6579msgstr "Êèòàéñêè îïðîñòåí, Windows Code Page 936"
6580
6581#. ENC_CHTR_BIG5
6582#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:157
6583msgid "Chinese Traditional, BIG5"
6584msgstr "Êèòàéñêè òðàäèöèîíåí, BIG5"
6585
6586#. ENC_CHTR_BIG5HKSCS
6587#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:159
6588msgid "Chinese Traditional, BIG5-HKSCS"
6589msgstr "Êèòàéñêè òðàäèöèîíåí, BIG5-HKSCS"
6590
6591#. ENC_CHTR_EUC
6592#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:161
6593msgid "Chinese Traditional, EUC-TW"
6594msgstr "Êèòàéñêè òðàäèöèîíåí, EUC-TW"
6595
6596#. ENC_CHTR_WIN
6597#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:163
6598msgid "Chinese Traditional, Windows Code Page 950"
6599msgstr "Êèòàéñêè òðàäèöèîíåí, Windows Code Page 950"
6600
6601#. DLG_LISTDOCS_Heading1
6602#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:165
6603msgid "Choose document from the list:"
6604msgstr ""
6605
6606#. DLG_CLIPART_Title
6607#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:167
6608msgid "Clip Art"
6609msgstr "Êëèï÷åòà"
6610
6611#. DLG_Close
6612#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:169
6613msgid "Close"
6614msgstr "Çàòâàðÿíå"
6615
6616#. DLG_Exit_CloseWithoutSaving
6617#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:171
6618msgid "Close &Without Saving"
6619msgstr "Çàòâàðÿíå &áåç çàïèñ"
6620
6621#. DLG_UP_Collate
6622#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:173
6623msgid "Collate"
6624msgstr ""
6625
6626#. DLG_UP_Color
6627#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:175
6628msgid "Color"
6629msgstr "Öâÿò"
6630
6631#. DLG_Compare
6632#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:179
6633msgid "Compare"
6634msgstr "Ñðàâíÿâàíå"
6635
6636#. DLG_DocComparison_Content
6637#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:181
6638msgid "Content:"
6639msgstr "Ñúäúðæàíèå:"
6640
6641#. STYLE_TOCHEADING1
6642#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:183
6643msgid "Contents 1"
6644msgstr "Ñúäúðæàíèå 1"
6645
6646#. STYLE_TOCHEADING2
6647#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:185
6648msgid "Contents 2"
6649msgstr "Ñúäúðæàíèå 2"
6650
6651#. STYLE_TOCHEADING3
6652#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:187
6653msgid "Contents 3"
6654msgstr "Ñúäúðæàíèå 3"
6655
6656#. STYLE_TOCHEADING4
6657#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:189
6658msgid "Contents 4"
6659msgstr "Ñúäúðæàíèå 4"
6660
6661#. STYLE_TOCHEADING
6662#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:191
6663msgid "Contents Header"
6664msgstr "Çàãëàâèå íà ñúäúðæàíèå"
6665
6666#. DLG_UP_Copies
6667#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:193
6668msgid "Copies: "
6669msgstr "Êîïèÿ:"
6670
6671#. LANG_KW_GB
6672#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:195
6673msgid "Cornish"
6674msgstr ""
6675
6676#. LANG_CO_FR
6677#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:197
6678msgid "Corsican"
6679msgstr "Êîðñèêàíñêè"
6680
6681#. DLG_PLUGIN_MANAGER_COULDNT_LOAD
6682#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:199
6683msgid "Could not activate/load plugin"
6684msgstr "Íå ìîæå äà áúäå âêëþ÷åíà/çàðåäåíà ïðèñòàâêàòà"
6685
6686#. DLG_PLUGIN_MANAGER_COULDNT_UNLOAD
6687#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:201
6688msgid "Could not deactivate plugin"
6689msgstr "Íå ìîæå äà áúäå èçêëþ÷åíà ïðèñòàâêàòà"
6690
6691#. SPELL_CANTLOAD_DICT
6692#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:203
6693#, c-format
6694msgid "Could not load the dictionary for the %s language"
6695msgstr "Íå ìîæå äà áúäå çàðåäåí ðå÷íèêúò çà %s"
6696
6697#. DLG_History_Version_Started
6698#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:205
6699msgid "Created"
6700msgstr "Ñúçäàäåí íà"
6701
6702#. DLG_History_Created
6703#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:207
6704msgid "Created:"
6705msgstr "Ñúçäàäåí íà:"
6706
6707#. LANG_HR
6708#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:209
6709msgid "Croatian"
6710msgstr "Õúðâàòñêè"
6711
6712#. ENC_CROA_MAC
6713#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:211
6714msgid "Croatian, Macintosh"
6715msgstr "Õúðâàòñêè, Macintosh"
6716
6717#. ENC_CYRL_ISO
6718#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:213
6719msgid "Cyrillic, ISO-8859-5"
6720msgstr "Êèðèëèöà, ISO-8859-5"
6721
6722#. ENC_CYRL_KOI
6723#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:215
6724msgid "Cyrillic, KOI8-R"
6725msgstr "Êèðèëèöà, KOI8-R"
6726
6727#. ENC_CYRL_MAC
6728#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:217
6729msgid "Cyrillic, Macintosh"
6730msgstr "Êèðèëèöà, Macintosh"
6731
6732#. ENC_CYRL_WIN
6733#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:219
6734msgid "Cyrillic, Windows Code Page 1251"
6735msgstr "Êèðèëèöà, Windows Code Page 1251"
6736
6737#. LANG_CS_CZ
6738#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:221
6739msgid "Czech"
6740msgstr "×åøêè"
6741
6742#. LANG_DA_DK
6743#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:223
6744msgid "Danish"
6745msgstr "Äàòñêè"
6746
6747#. DLG_PLUGIN_MANAGER_DEACTIVATE_ALL
6748#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:227
6749msgid "Deactivate all plugins"
6750msgstr "Èçêëþ÷âàíå íà âñè÷êè ïðèñòàâêè"
6751
6752#. DLG_PLUGIN_MANAGER_DEACTIVATE
6753#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:229
6754msgid "Deactivate plugin"
6755msgstr "Èçêëþ÷âàíå íà ïðèñòàâêà"
6756
6757#. DLG_HTMLOPT_ExpDeclareXML
6758#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:231
6759msgid "Declare as XML (version 1.0)"
6760msgstr ""
6761
6762#. DLG_ULANG_DefaultLangLabel
6763#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:233
6764msgid "Default language: "
6765msgstr "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå:"
6766
6767#. DLG_Image_Placement
6768#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:235
6769msgid "Define Image Placement"
6770msgstr ""
6771
6772#. DLG_Image_TextWrapping
6773#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:237
6774msgid "Define Text Wrapping"
6775msgstr ""
6776
6777#. DLG_Remove_Icon
6778#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:246
6779msgid "Do you want to remove this icon from the toolbar?"
6780msgstr "Äà áúäå ëè ïðåìàõíàòà òàçè èêîíà îò èâèöàòà?"
6781
6782#. DLG_DocComparison_WindowLabel
6783#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:248
6784msgid "Document Comparison"
6785msgstr "Ñðàâíÿâàíå íà äîêóìåíòè"
6786
6787#. DLG_History_DocumentDetails
6788#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:250
6789msgid "Document Details"
6790msgstr "Ïîäðîáíîñòè çà äîêóìåíòà"
6791
6792#. DLG_History_WindowLabel
6793#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:252
6794msgid "Document History"
6795msgstr "Èñòîðèÿ íà äîêóìåíòà"
6796
6797#. DLG_History_Path
6798#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:254
6799msgid "Document name:"
6800msgstr "Èìå íà äîêóìåíòà:"
6801
6802#. DLG_DocComparison_DocsCompared
6803#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:256
6804msgid "Documents compared"
6805msgstr "Äîêóìåíòèòå ñà ñðàâíåíè"
6806
6807#. LANG_NL_NL
6808#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:258
6809msgid "Dutch (Netherlands)"
6810msgstr "Õîëàíäñêè (Õîëàíäèÿ)"
6811
6812#. DLG_History_EditTime
6813#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:260
6814msgid "Editing time:"
6815msgstr "Âðåìå íà ðåäàêòèðàíå:"
6816
6817#. DLG_UFS_EffectsFrameLabel
6818#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:262
6819msgid "Effects"
6820msgstr "Åôåêòè"
6821
6822#. DLG_HTMLOPT_ExpEmbedCSS
6823#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:264
6824msgid "Embed (CSS) style sheet"
6825msgstr ""
6826
6827#. DLG_UP_EmbedFonts
6828#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:266
6829msgid "Embed Fonts"
6830msgstr "Âãðàæäàíå íà øðèôòîâåòå"
6831
6832#. DLG_HTMLOPT_ExpEmbedImages
6833#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:268
6834msgid "Embed images in URLs (Base64-encoded)"
6835msgstr ""
6836
6837#. DLG_UENC_EncTitle
6838#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:270
6839msgid "Encoding"
6840msgstr "Êîäîâà òàáëèöà"
6841
6842#. DLG_UFS_EncodingLabel
6843#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:272
6844msgid "Encoding:"
6845msgstr "Êîäîâà òàáëèöà:"
6846
6847#. STYLE_ENDREFERENCE
6848#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:274
6849msgid "Endnote Reference"
6850msgstr "Ïðåïðàòêà êúì áåëåæêà â êðàÿ"
6851
6852#. STYLE_ENDTEXT
6853#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:276
6854msgid "Endnote Text"
6855msgstr "Òåêñò íà áåëåæêà â êðàÿ"
6856
6857#. LANG_EN_AU
6858#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:278
6859msgid "English (Australia)"
6860msgstr "Àíãëèéñêè (Àâñòðàëèÿ)"
6861
6862#. LANG_EN_CA
6863#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:280
6864msgid "English (Canada)"
6865msgstr "Àíãëèéñêè (Êàíàäà)"
6866
6867#. LANG_EN_IE
6868#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:282
6869msgid "English (Ireland)"
6870msgstr "Àíãëèéñêè (Èðëàíäèÿ)"
6871
6872#. LANG_EN_NZ
6873#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:284
6874msgid "English (New Zealand)"
6875msgstr "Àíãëèéñêè (Íîâà Çåëàíäèÿ)"
6876
6877#. LANG_EN_ZA
6878#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:286
6879msgid "English (South Africa)"
6880msgstr "Àíãëèéñêè (Þæíà Àôðèêà)"
6881
6882#. LANG_EN_GB
6883#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:288
6884msgid "English (UK)"
6885msgstr "Àíãëèéñêè (Âåëèêîáðèòàíèÿ)"
6886
6887#. LANG_EN_US
6888#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:290
6889msgid "English (US)"
6890msgstr "Àíãëèéñêè (Ñúåäèíåíè Ùàòè)"
6891
6892#. DLG_Password_Title
6893#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:292
6894msgid "Enter Password"
6895msgstr "Âúâåäåòå ïàðîëà"
6896
6897#. LANG_EO
6898#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:294
6899msgid "Esperanto"
6900msgstr "Åñïåðàíòî"
6901
6902#. LANG_ET
6903#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:296
6904msgid "Estonian"
6905msgstr "Åñòîíñêè"
6906
6907#. DLG_FOSA_ExportTitle
6908#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:298
6909msgid "Export File"
6910msgstr "Èçíàñÿíå íà ôàéë"
6911
6912#. DLG_HTMLOPT_ExpIs4
6913#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:300
6914msgid "Export as HTML 4.01"
6915msgstr "Èçíàñÿíå êàòî HTML 4.01"
6916
6917#. DLG_HTMLOPT_ExpAbiWebDoc
6918#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:302
6919msgid "Export with PHP instructions"
6920msgstr "Èçíàñÿíå ñ PHP-êîìàíäè"
6921
6922#. LANG_FA_IR
6923#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:304
6924msgid "Farsi"
6925msgstr ""
6926
6927#. DLG_UP_File
6928#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:306
6929msgid "File"
6930msgstr "Ôàéë"
6931
6932#. DLG_OverwriteFile
6933#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:308
6934#, c-format
6935msgid "File already exists.  Overwrite file '%s'?"
6936msgstr "Ôàéëúò ñúùåñòâóâà. Äà áúäå ëè ïðåçàïèñàí ôàéëúò '%s'?"
6937
6938#. LANG_FI_FI
6939#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:310
6940msgid "Finnish"
6941msgstr "Ôèíëàíäñêè"
6942
6943#. LANG_NL_BE
6944#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:312
6945msgid "Flemish (Belgium)"
6946msgstr "Ôëàìàíäñêè (Áåëãèÿ)"
6947
6948#. STYLE_FOOTREFERENCE
6949#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:319
6950msgid "Footnote Reference"
6951msgstr "Ïðåïðàòêà êúì áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
6952
6953#. STYLE_FOOTTEXT
6954#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:321
6955msgid "Footnote Text"
6956msgstr ""
6957
6958#. LANG_FR_BE
6959#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:325
6960msgid "French (Belgium)"
6961msgstr "Ôðåíñêè (Áåëãèÿ)"
6962
6963#. LANG_FR_CA
6964#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:327
6965msgid "French (Canada)"
6966msgstr "Ôðåíñêè (Êàíàäà)"
6967
6968#. LANG_FR_FR
6969#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:329
6970msgid "French (France)"
6971msgstr "Ôðåíñêè (Ôðàíöèÿ)"
6972
6973#. LANG_FR_CH
6974#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:331
6975msgid "French (Switzerland)"
6976msgstr "Ôðåíñêè (Øâåéöàðèÿ)"
6977
6978#. LANG_FY_NL
6979#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:333
6980msgid "Frisian"
6981msgstr "Ôðèçèéñêè"
6982
6983#. DLG_UP_From
6984#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:335
6985msgid "From: "
6986msgstr "Îò:"
6987
6988#. LANG_GL_ES
6989#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:337
6990msgid "Galician"
6991msgstr "Ãàëèéñêè"
6992
6993#. LANG_KA_GE
6994#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:339
6995msgid "Georgian"
6996msgstr "Ãðóçèíñêè"
6997
6998#. ENC_GEOR_ACADEMY
6999#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:341
7000msgid "Georgian, Academy"
7001msgstr "Ãðóçèíñêè, Academy"
7002
7003#. ENC_GEOR_PS
7004#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:343
7005msgid "Georgian, PS"
7006msgstr "Ãðóçèíñêè, PS"
7007
7008#. LANG_DE_AT
7009#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:345
7010msgid "German (Austria)"
7011msgstr "Íåìñêè (Àâñòðèÿ)"
7012
7013#. LANG_DE_DE
7014#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:347
7015msgid "German (Germany)"
7016msgstr "Íåìñêè (Ãåðìàíèÿ)"
7017
7018#. LANG_DE_CH
7019#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:349
7020msgid "German (Switzerland)"
7021msgstr "Íåìñêè (Øâåéöàðèÿ)"
7022
7023#. DLG_UP_Grayscale
7024#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:351
7025msgid "Grayscale"
7026msgstr "Îòåíúöè íà ñèâîòî"
7027
7028#. LANG_EL_GR
7029#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:353
7030msgid "Greek"
7031msgstr "Ãðúöêè"
7032
7033#. ENC_GREE_ISO
7034#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:355
7035msgid "Greek, ISO-8859-7"
7036msgstr "Ãðúöêè, ISO-8859-7"
7037
7038#. ENC_GREE_MAC
7039#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:357
7040msgid "Greek, Macintosh"
7041msgstr "Ãðúöêè, Macintosh"
7042
7043#. ENC_GREE_WIN
7044#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:359
7045msgid "Greek, Windows Code Page 1253"
7046msgstr "Ãðúöêè, Windows Code Page 1253"
7047
7048#. DLG_HTMLOPT_ExpTitle
7049#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:361
7050msgid "HTML Export Options"
7051msgstr "Íàñòðîéêè çà èçíàñÿíå â HTML"
7052
7053#. LANG_HA_NE
7054#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:365
7055msgid "Hausa (Niger)"
7056msgstr "Õàóñà (Íèãåð)"
7057
7058#. LANG_HA_NG
7059#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:367
7060msgid "Hausa (Nigeria)"
7061msgstr "Õàóñà (Íèãåðèÿ)"
7062
7063#. LANG_HAW_US
7064#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:369
7065msgid "Hawaiian"
7066msgstr "Õàâàéñêè"
7067
7068#. STYLE_HEADING1
7069#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:371
7070msgid "Heading 1"
7071msgstr "Çàãëàâèå 1"
7072
7073#. STYLE_HEADING2
7074#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:373
7075msgid "Heading 2"
7076msgstr "Çàãëàâèå 2"
7077
7078#. STYLE_HEADING3
7079#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:375
7080msgid "Heading 3"
7081msgstr "Çàãëàâèå 3"
7082
7083#. STYLE_HEADING4
7084#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:377
7085msgid "Heading 4"
7086msgstr "Çàãëàâèå 4"
7087
7088#. LANG_HE_IL
7089#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:381
7090msgid "Hebrew"
7091msgstr "Èâðèò"
7092
7093#. ENC_HEBR_ISO
7094#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:383
7095msgid "Hebrew, ISO-8859-8"
7096msgstr "Èâðèò, ISO-8859-8"
7097
7098#. ENC_HEBR_MAC
7099#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:385
7100msgid "Hebrew, Macintosh"
7101msgstr "Èâðèò, Macintosh"
7102
7103#. ENC_HEBR_WIN
7104#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:387
7105msgid "Hebrew, Windows Code Page 1255"
7106msgstr "Èâðèò, Windows Code Page 1255"
7107
7108#. DLG_Image_Height
7109#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:389
7110msgid "Height:"
7111msgstr "Âèñî÷èíà:"
7112
7113#. DLG_IP_Height_Label
7114#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:391
7115msgid "Height: "
7116msgstr "Âèñî÷èíà:"
7117
7118#. DLG_UFS_HiddenCheck
7119#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:393
7120msgid "Hidden"
7121msgstr ""
7122
7123#. DLG_UFS_BGColorTab
7124#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:395
7125msgid "HighLight Color"
7126msgstr "Öâÿò çà ìàðêèðàíå"
7127
7128#. LANG_HI_IN
7129#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:397
7130msgid "Hindi"
7131msgstr "Õèíäè"
7132
7133#. LANG_HU_HU
7134#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:399
7135msgid "Hungarian"
7136msgstr "Óíãàðñêè"
7137
7138#. LANG_IS_IS
7139#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:401
7140msgid "Icelandic"
7141msgstr "Èñëàíäñêè"
7142
7143#. ENC_ICEL_MAC
7144#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:403
7145msgid "Icelandic, Macintosh"
7146msgstr "Èñëàíäñêè, Macintosh"
7147
7148#. DLG_History_Id
7149#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:405
7150msgid "Identifier:"
7151msgstr ""
7152
7153#. DLG_Image_Title
7154#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:407
7155msgid "Image Properties"
7156msgstr "Íàñòðîéêè íà èçîáðàæåíèåòî"
7157
7158#. DLG_Image_WrappedNone
7159#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:409
7160msgid "Image floats above text"
7161msgstr ""
7162
7163#. DLG_Image_InLine
7164#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:411
7165msgid "Image placed in-line (no text wrapping)"
7166msgstr ""
7167
7168#. DLG_FOSA_ImportTitle
7169#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:415
7170msgid "Import File"
7171msgstr "Âíàñÿíå íà äîêóìåíò"
7172
7173#. MSG_ImportingDoc
7174#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:417
7175msgid "Importing Document.."
7176msgstr "Âíàñÿíå íà äîêóìåíòà.."
7177
7178#. LANG_ID_ID
7179#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:419
7180msgid "Indonesian"
7181msgstr "Èíäîíåçèéñêè"
7182
7183#. XIM_Methods
7184#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:421
7185msgid "Input Methods"
7186msgstr ""
7187
7188#. DLG_FOSA_InsertObject
7189#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:425
7190msgid "Insert Embeddable Object"
7191msgstr "Âìúêâàíå íà âãðàæäàù ñå îáåêò"
7192
7193#. DLG_FOSA_FileInsertObject
7194#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:427
7195msgid "Insert Embeddable Object file:"
7196msgstr ""
7197
7198#. DLG_FOSA_InsertTitle
7199#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:429
7200msgid "Insert File"
7201msgstr "Âìúêâàíå íà ôàéë"
7202
7203#. DLG_FOSA_InsertMath
7204#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:431
7205msgid "Insert Math File"
7206msgstr "Âìúêâàíå íà ôàéë ñ óðàâíåíèå"
7207
7208#. DLG_FOSA_FileInsertMath
7209#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:433
7210msgid "Insert MathML file:"
7211msgstr "Âìúêâàíå íà MathML ôàéë:"
7212
7213#. TB_InsertNewTable
7214#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:435
7215msgid "Insert New Table"
7216msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáëèöà"
7217
7218#. DLG_IP_Title
7219#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:437
7220msgid "Insert Picture"
7221msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
7222
7223#. DLG_Insert_SymbolTitle
7224#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:439
7225msgid "Insert Symbol"
7226msgstr "Âìúêâàíå íà çíàê"
7227
7228#. DLG_PLUGIN_MANAGER_INSTALL
7229#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:441
7230msgid "Install new plugin"
7231msgstr "Èíñòàëèðàíå íà íîâà ïðèñòàâêà"
7232
7233#. LANG_IA
7234#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:443
7235msgid "Interlingua"
7236msgstr ""
7237
7238#. LANG_IU_CA
7239#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:445
7240msgid "Inuktitut"
7241msgstr ""
7242
7243#. DLG_InvalidPathname
7244#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:447
7245msgid "Invalid pathname."
7246msgstr "Íåâàëèäåí ïúò äî ôàéëà."
7247
7248#. LANG_GA_IE
7249#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:449
7250msgid "Irish"
7251msgstr "Èðëàíäñêè"
7252
7253#. LANG_IT_IT
7254#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:451
7255msgid "Italian (Italy)"
7256msgstr "Èòàëèàíñêè (Èòàëèÿ)"
7257
7258#. LANG_JA_JP
7259#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:455
7260msgid "Japanese"
7261msgstr "ßïîíñêè"
7262
7263#. ENC_JAPN_EUC
7264#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:457
7265msgid "Japanese, EUC-JP"
7266msgstr "ßïîíñêè, EUC-JP"
7267
7268#. ENC_JAPN_ISO
7269#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:459
7270msgid "Japanese, ISO-2022-JP"
7271msgstr "ßïîíñêè, ISO-2022-JP"
7272
7273#. ENC_JAPN_SJIS
7274#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:461
7275msgid "Japanese, Shift-JIS"
7276msgstr "ßïîíñêè, Shift-JIS"
7277
7278#. ENC_JAPN_WIN
7279#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:463
7280msgid "Japanese, Windows Code Page 932"
7281msgstr "ßïîíñêè, Windows Code Page 932"
7282
7283#. LANG_KN_IN
7284#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:465
7285msgid "Kannada"
7286msgstr ""
7287
7288#. LANG_KO_KR
7289#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:467
7290msgid "Korean"
7291msgstr "Êîðåéñêè"
7292
7293#. ENC_KORE_EUC
7294#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:469
7295msgid "Korean, EUC-KR"
7296msgstr "Êîðåéñêè, EUC-KR"
7297
7298#. ENC_KORE_JOHAB
7299#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:471
7300msgid "Korean, Johab"
7301msgstr "Êîðåéñêè, Johab"
7302
7303#. ENC_KORE_KSC
7304#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:473
7305msgid "Korean, KSC_5601"
7306msgstr "Êîðåéñêè, KSC_5601"
7307
7308#. ENC_KORE_WIN
7309#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:475
7310msgid "Korean, Windows Code Page 949"
7311msgstr "Êîðåéñêè, Windows Code Page 949"
7312
7313#. LANG_KU
7314#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:477
7315msgid "Kurdish"
7316msgstr "Êþðäñêè"
7317
7318#. LANG_LO_LA
7319#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:479
7320msgid "Lao"
7321msgstr "Ëàî"
7322
7323#. DLG_History_LastSaved
7324#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:481
7325msgid "Last saved:"
7326msgstr "Ïîñëåäåí çàïèñ:"
7327
7328#. LANG_LA_IT
7329#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:483
7330msgid "Latin (Renaissance)"
7331msgstr "Ëàòèíñêè (Ðåíåñàíñîâ)"
7332
7333#. LANG_LV_LV
7334#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:485
7335msgid "Latvian"
7336msgstr "Ëàòâèéñêè"
7337
7338#. LANG_LT_LT
7339#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:487
7340msgid "Lithuanian"
7341msgstr "Ëèòîâñêè"
7342
7343#. LANG_MK
7344#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:493
7345msgid "Macedonian"
7346msgstr "Ìàêåäîíñêè"
7347
7348#. DLG_ULANG_DefaultLangChkbox
7349#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:495
7350msgid "Make default for document"
7351msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå çà äîêóìåíòà"
7352
7353#. LANG_MS_MY
7354#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:497
7355msgid "Malay"
7356msgstr ""
7357
7358#. LANG_MI_NZ
7359#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:499
7360msgid "Maori"
7361msgstr "Ìàîðè"
7362
7363#. LANG_MR_IN
7364#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:501
7365msgid "Marathi"
7366msgstr ""
7367
7368#. LANG_MH_MH
7369#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:503
7370msgid "Marshallese (Marshall Islands)"
7371msgstr "Ìàðøàëñêè (Ìàðøàëñêè î-âè)"
7372
7373#. LANG_MH_NR
7374#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:505
7375msgid "Marshallese (Nauru)"
7376msgstr "Ìàðøàëñêè (Íàóðó)"
7377
7378#. DLG_Merge
7379#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:507
7380msgid "Merge"
7381msgstr "Ñëèâàíå"
7382
7383#. LANG_MN_MN
7384#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:509
7385msgid "Mongolian"
7386msgstr "Ìîíãîëñêè"
7387
7388#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NAME
7389#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:511
7390msgid "Name:"
7391msgstr "Èìå:"
7392
7393#. DLG_QNXMB_No
7394#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:513
7395msgid "No"
7396msgstr "Íå"
7397
7398#. DLG_IP_No_Picture_Label
7399#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:515
7400msgid "No Picture"
7401msgstr "Íÿìà èçîáðàæåíèå"
7402
7403#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NONE_SELECTED
7404#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:517
7405msgid "No plugin selected"
7406msgstr "Íå å èçáðàíà ïðèñòàâêà"
7407
7408#. STYLE_NORMAL
7409#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:519
7410msgid "Normal"
7411msgstr "Íîðìàëåí"
7412
7413#. LANG_NB_NO
7414#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:521
7415msgid "Norwegian Bokmal"
7416msgstr "Íîðâåæêè Bokmal"
7417
7418#. LANG_NN_NO
7419#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:523
7420msgid "Norwegian Nynorsk"
7421msgstr "Íîðâåæêè Nynorsk"
7422
7423#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NOT_AVAILABLE
7424#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:525
7425msgid "Not available"
7426msgstr ""
7427
7428#. STYLE_NUMHEAD1
7429#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:527
7430msgid "Numbered Heading 1"
7431msgstr "Íîìåðèðàíî çàãëàâèå 1"
7432
7433#. STYLE_NUMHEAD2
7434#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:529
7435msgid "Numbered Heading 2"
7436msgstr "Íîìåðèðàíî çàãëàâèå 2"
7437
7438#. STYLE_NUMHEAD3
7439#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:531
7440msgid "Numbered Heading 3"
7441msgstr "Íîìåðèðàíî çàãëàâèå 3"
7442
7443#. DLG_OK
7444#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:535
7445msgid "OK"
7446msgstr "Äîáðå"
7447
7448#. LANG_OC_FR
7449#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:537
7450msgid "Occitan"
7451msgstr "Ó÷èòàí"
7452
7453#. DLG_FOSA_OpenTitle
7454#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:539
7455msgid "Open File"
7456msgstr "Îòâàðÿíå íà ôàéë"
7457
7458#. DLG_FOSA_FileOpenTypeLabel
7459#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:541
7460msgid "Open file as type:"
7461msgstr "Îòâàðÿíå íà ôàéëà êàòî:"
7462
7463#. DLG_LISTDOCS_Title
7464#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:543
7465msgid "Opened Documents"
7466msgstr "Îòâîðåíè äîêóìåíòè"
7467
7468#. TB_Zoom_Percent
7469#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:545
7470msgid "Other..."
7471msgstr "Äðóãî..."
7472
7473#. DLG_Zoom_Percent
7474#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:549
7475msgid "P&ercent:"
7476msgstr "&Ïðîöåíò:"
7477
7478#. TB_Zoom_PageWidth
7479#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:551
7480msgid "Page Width"
7481msgstr "Øèðî÷èíà íà ñòðàíèöàòà"
7482
7483#. DLG_UP_PageRanges
7484#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:553
7485msgid "Page ranges:"
7486msgstr "Îáõâàò íà ïå÷àòà:"
7487
7488#. DLG_Password_Password
7489#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:555
7490msgid "Password:"
7491msgstr "Ïàðîëà:"
7492
7493#. STYLE_PLAIN_TEXT
7494#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:557
7495msgid "Plain Text"
7496msgstr "×èñò òåêñò"
7497
7498#. DLG_PLUGIN_MANAGER_DETAILS
7499#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:559
7500msgid "Plugin Details:"
7501msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðèñòàâêàòà:"
7502
7503#. DLG_PLUGIN_MANAGER_LIST
7504#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:561
7505msgid "Plugin List"
7506msgstr "Ñïèñúê íà ïðèñòàâêèòå"
7507
7508#. LANG_PL_PL
7509#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:563
7510msgid "Polish"
7511msgstr "Ïîëñêè"
7512
7513#. LANG_PT_BR
7514#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:565
7515msgid "Portuguese (Brazil)"
7516msgstr "Ïîðòóãàëñêè (Áðàçèëèÿ)"
7517
7518#. LANG_PT_PT
7519#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:567
7520msgid "Portuguese (Portugal)"
7521msgstr "Ïîðòóãàëñêè (Ïîðòóãàëèÿ)"
7522
7523#. DLG_Image_PlaceColumn
7524#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:569
7525msgid "Position relative to its Column"
7526msgstr ""
7527
7528#. DLG_Image_PlacePage
7529#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:571
7530msgid "Position relative to its Page"
7531msgstr ""
7532
7533#. DLG_Image_PlaceParagraph
7534#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:573
7535msgid "Position relative to nearest paragraph"
7536msgstr ""
7537
7538#. DLG_Image_Aspect
7539#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:575
7540msgid "Preserve aspect ratio"
7541msgstr "Çàïàçâàíå íà ñúîòíîøåíèåòî"
7542
7543#. DLG_IP_Activate_Label
7544#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:579
7545msgid "Preview Picture"
7546msgstr "Ïðåãëåä íà èçîáðàæåíèåòî"
7547
7548#. DLG_FOSA_PrintToFileTitle
7549#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:584
7550msgid "Print To File"
7551msgstr "Ïå÷àò êúì ôàéë"
7552
7553#. DLG_FOSA_FilePrintTypeLabel
7554#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:586
7555msgid "Print file as type:"
7556msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà ôàéëà êàòî:"
7557
7558#. DLG_UP_PrintIn
7559#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:588
7560msgid "Print in: "
7561msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà:"
7562
7563#. DLG_UP_PrintTo
7564#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:590
7565msgid "Print to: "
7566msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà:"
7567
7568#. DLG_UP_Printer
7569#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:592
7570msgid "Printer"
7571msgstr "Ïðèíòåð"
7572
7573#. DLG_UP_PrinterCommand
7574#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:594
7575msgid "Printer command: "
7576msgstr "Êîìàíäà êúì ïðèíòåðà:"
7577
7578#. LANG_PA_IN
7579#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:596
7580msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
7581msgstr ""
7582
7583#. LANG_PA_PK
7584#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:598
7585msgid "Punjabi (Shahmukhi)"
7586msgstr ""
7587
7588#. LANG_QU_BO
7589#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:600
7590msgid "Quechua"
7591msgstr ""
7592
7593#. DLG_UFS_StyleRegular
7594#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:602
7595msgid "Regular"
7596msgstr "Íîðìàëåí"
7597
7598#. DLG_DocComparison_Relationship
7599#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:604
7600msgid "Relationship:"
7601msgstr ""
7602
7603#. DLG_Restore
7604#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:606
7605msgid "Restore"
7606msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå"
7607
7608#. DLG_HTMLOPT_ExpRestore
7609#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:608
7610msgid "Restore Settings"
7611msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà íàñòðîéêèòå"
7612
7613#. DLG_DocComparison_Results
7614#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:610
7615msgid "Results"
7616msgstr "Ðåçóëòàòè"
7617
7618#. LANG_RO_RO
7619#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:612
7620msgid "Romanian"
7621msgstr "Ðóìúíñêè"
7622
7623#. ENC_ROMA_MAC
7624#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:614
7625msgid "Romanian, Macintosh"
7626msgstr "Ðóìúíñêè, Macintosh"
7627
7628#. LANG_RU_RU
7629#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:616
7630msgid "Russian (Russia)"
7631msgstr "Ðóñêè (Ðóñèÿ)"
7632
7633#. DLG_UFS_SampleFrameLabel
7634#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:618
7635msgid "Sample"
7636msgstr "Ïðèìåð"
7637
7638#. LANG_SC_IT
7639#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:620
7640msgid "Sardinian"
7641msgstr "Ñàðäèíñêè"
7642
7643#. DLG_FOSA_SaveAsTitle
7644#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:622
7645msgid "Save File As"
7646msgstr "Çàïèñ íà ôàéëà êàòî"
7647
7648#. DLG_HTMLOPT_ExpSave
7649#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:624
7650msgid "Save Settings"
7651msgstr "Çàïèñ íà íàñòðîéêèòå"
7652
7653#. DLG_FOSA_FileSaveTypeLabel
7654#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:626
7655msgid "Save file as type:"
7656msgstr "Çàïèñ íà ôàéëà êàòî òèï:"
7657
7658#. DLG_UFS_ScriptLabel
7659#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:628
7660msgid "Script:"
7661msgstr "Ñêðèïò:"
7662
7663#. STYLE_SECTHEADING
7664#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:630
7665msgid "Section Heading"
7666msgstr "Íà÷àëî íà ðàçäåë"
7667
7668#. DLG_UENC_EncLabel
7669#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:634
7670msgid "Select Encoding:"
7671msgstr "Èçáîð íà êîäîâà òàáëèöà:"
7672
7673#. DLG_HTMLOPT_ExpLabel
7674#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:636
7675msgid "Select HTML export options:"
7676msgstr "Íàñòðîéêè çà èçíàñÿíåòî â HTML:"
7677
7678#. DLG_ULANG_LangLabel
7679#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:638
7680msgid "Select Language:"
7681msgstr "Èçáîð íà åçèê:"
7682
7683#. LANG_SR
7684#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:642
7685msgid "Serbian"
7686msgstr "Ñðúáñêè"
7687
7688#. DLG_Image_ImageDesc
7689#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:644
7690msgid "Set Image Name"
7691msgstr "Çàäàâàíå èìå íà èçîáðàæåíèåòî"
7692
7693#. DLG_Image_ImageSize
7694#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:646
7695msgid "Set Image Size"
7696msgstr "Çàäàâàíå·ðàçìåð·íà·èçîáðàæåíèåòî"
7697
7698#. DLG_ULANG_LangTitle
7699#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:648
7700msgid "Set Language"
7701msgstr "Èçáîð íà åçèê"
7702
7703#. DLG_UFS_TransparencyCheck
7704#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:650
7705msgid "Set no Highlight Color"
7706msgstr "Áåç öâÿò çà îñâåòÿâàíå"
7707
7708#. DLG_UFS_SizeLabel
7709#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:654
7710msgid "Size:"
7711msgstr "Ðàçìåð:"
7712
7713#. LANG_SK_SK
7714#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:656
7715msgid "Slovak"
7716msgstr "Ñëîâàøêè"
7717
7718#. LANG_SL_SI
7719#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:658
7720msgid "Slovenian"
7721msgstr "Ñëîâåíñêè"
7722
7723#. LANG_ES_MX
7724#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:660
7725msgid "Spanish (Mexico)"
7726msgstr "Èñïàíñêè (Ìåêñèêî)"
7727
7728#. LANG_ES_ES
7729#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:662
7730msgid "Spanish (Spain)"
7731msgstr "Èñïàíñêè (Èñïàíèÿ)"
7732
7733#. DLG_Image_SquareWrap
7734#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:666
7735msgid "Square text wrapping"
7736msgstr ""
7737
7738#. DLG_DocComparison_Styles
7739#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:674
7740msgid "Styles:"
7741msgstr "Ñòèëîâå:"
7742
7743#. LANG_SW
7744#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:680
7745msgid "Swahili"
7746msgstr "Ñóàõèëè"
7747
7748#. LANG_SV_SE
7749#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:682
7750msgid "Swedish"
7751msgstr "Øâåäñêè"
7752
7753#. TB_Font_Symbol
7754#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:684
7755msgid "Symbols"
7756msgstr "Çíàöè"
7757
7758#. LANG_SYR
7759#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:686
7760msgid "Syriac"
7761msgstr "Ñèðèéñêè"
7762
7763#. LANG_TL_PH
7764#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:690
7765msgid "Tagalog"
7766msgstr "Òàãàëîã"
7767
7768#. LANG_TA_IN
7769#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:692
7770msgid "Tamil"
7771msgstr "Òàìèëñêè"
7772
7773#. LANG_TE_IN
7774#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:694
7775msgid "Telugu"
7776msgstr ""
7777
7778#. DLG_UFS_ColorTab
7779#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:696
7780msgid "Text Color"
7781msgstr "Öâÿò íà òåêñòà"
7782
7783#. DLG_Image_WrappedBoth
7784#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:698
7785msgid "Text wrapped on both sides of the Image"
7786msgstr ""
7787
7788#. DLG_Image_WrappedLeft
7789#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:700
7790msgid "Text wrapped to the Left of the Image"
7791msgstr ""
7792
7793#. DLG_Image_WrappedRight
7794#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:702
7795msgid "Text wrapped to the Right of the Image"
7796msgstr ""
7797
7798#. LANG_TH_TH
7799#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:704
7800msgid "Thai"
7801msgstr "Òàéëàíäñêè"
7802
7803#. ENC_THAI_MAC
7804#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:706
7805msgid "Thai, Macintosh"
7806msgstr "Òàéëàíäñêè, Macintosh"
7807
7808#. ENC_THAI_TIS
7809#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:708
7810msgid "Thai, TIS-620"
7811msgstr "Òàéëàíäñêè, TIS-620"
7812
7813#. ENC_THAI_WIN
7814#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:710
7815msgid "Thai, Windows Code Page 874"
7816msgstr "Òàéëàíäñêè, Windows Code Page 874"
7817
7818#. DLG_NoSaveFile_DirNotWriteable
7819#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:712
7820#, c-format
7821msgid "The directory '%s' is write-protected."
7822msgstr "Äèðåêòîðèÿòà '%s' å çàùèòåíà ñðåùó çàïèñ."
7823
7824#. MSG_HistoryPartRestore2
7825#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:714
7826#, c-format
7827msgid ""
7828"The nearest version that can be restored fully is %d. Would you like to "
7829"restore this version instead? To partially restore version %d press No."
7830msgstr ""
7831
7832#. DLG_UP_InvalidPrintString
7833#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:716
7834msgid "The print command string is not valid."
7835msgstr "Êîìàíäàòà êúì ïðèíòåðà å íåâàëèäíà."
7836
7837#. MSG_NoUndo
7838#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:718
7839msgid "This operation cannot be undone. Are you sure you want to proceed?"
7840msgstr ""
7841
7842#. DLG_Image_TightWrap
7843#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:722
7844msgid "Tight text wrapping"
7845msgstr ""
7846
7847#. MSG_HistoryPartRestore3
7848#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:726
7849msgid "To continue anyway, press OK."
7850msgstr ""
7851
7852#. MSG_HistoryPartRestore4
7853#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:728
7854msgid "To quit the restoration attempt, press Cancel."
7855msgstr ""
7856
7857#. LANG_TR_TR
7858#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:734
7859msgid "Turkish"
7860msgstr "Òóðñêè"
7861
7862#. ENC_TURK_ISO
7863#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:736
7864msgid "Turkish, ISO-8859-9"
7865msgstr "Òóðñêè, ISO-8859-9"
7866
7867#. ENC_TURK_MAC
7868#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:738
7869msgid "Turkish, Macintosh"
7870msgstr "Òóðñêè, Macintosh"
7871
7872#. ENC_TURK_WIN
7873#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:740
7874msgid "Turkish, Windows Code Page 1254"
7875msgstr "Òóðñêè, Windows Code Page 1254"
7876
7877#. DLG_Image_WrapType
7878#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:742
7879msgid "Type of text wrapping"
7880msgstr ""
7881
7882#. ENC_WEST_ASCII
7883#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:744
7884msgid "US-ASCII"
7885msgstr "US-ASCII"
7886
7887#. LANG_UK_UA
7888#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:746
7889msgid "Ukrainian"
7890msgstr "Óêðàèíñêè"
7891
7892#. ENC_UKRA_KOI
7893#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:748
7894msgid "Ukrainian, KOI8-U"
7895msgstr "Óêðàèíñêè, KIO8-U"
7896
7897#. ENC_UKRA_MAC
7898#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:750
7899msgid "Ukrainian, Macintosh"
7900msgstr "Óêðàèíñêè, Macintosh"
7901
7902#. ENC_UNIC_UCS2
7903#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:754
7904msgid "Unicode UCS-2"
7905msgstr "Óíèêîä UCS-2"
7906
7907#. ENC_UNIC_UCS_2BE
7908#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:756
7909msgid "Unicode UCS-2 Big Endian"
7910msgstr "Óíèêîä UCS-2 Big Endian"
7911
7912#. ENC_UNIC_UCS_2LE
7913#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:758
7914msgid "Unicode UCS-2 Little Endian"
7915msgstr "Óíèêîä UCS-2 Little Endian"
7916
7917#. ENC_UNIC_UCS4
7918#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:760
7919msgid "Unicode UCS-4"
7920msgstr "Óíèêîä UCS-4"
7921
7922#. ENC_UNIC_UCS_4BE
7923#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:762
7924msgid "Unicode UCS-4 Big Endian"
7925msgstr "Óíèêîä UCS-4 Big Endian"
7926
7927#. ENC_UNIC_UCS_4LE
7928#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:764
7929msgid "Unicode UCS-4 Little Endian"
7930msgstr "Óíèêîä UCS-4 Little Endian"
7931
7932#. ENC_UNIC_UTF_16
7933#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:766
7934msgid "Unicode UTF-16"
7935msgstr "Óíèêîä UTF-16"
7936
7937#. ENC_UNIC_UTF_16BE
7938#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:768
7939msgid "Unicode UTF-16 Big Endian"
7940msgstr "Óíèêîä UTF-16 Big Endian"
7941
7942#. ENC_UNIC_UTF_16LE
7943#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:770
7944msgid "Unicode UTF-16 Little Endian"
7945msgstr "Óíèêîä UTF-16 Little Endian"
7946
7947#. ENC_UNIC_UTF_32
7948#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:772
7949msgid "Unicode UTF-32"
7950msgstr "Óíèêîä UTF-32"
7951
7952#. ENC_UNIC_UTF_32BE
7953#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:774
7954msgid "Unicode UTF-32 Big Endian"
7955msgstr "Óíèêîä UTF-32 Big Endian"
7956
7957#. ENC_UNIC_UTF_32LE
7958#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:776
7959msgid "Unicode UTF-32 Little Endian"
7960msgstr "Óíèêîä UTF-32 Little Endian"
7961
7962#. ENC_UNIC_UTF_7
7963#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:778
7964msgid "Unicode UTF-7"
7965msgstr "Óíèêîä UTF-7"
7966
7967#. ENC_UNIC_UTF_8
7968#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:780
7969msgid "Unicode UTF-8"
7970msgstr "Óíèêîä UTF-8"
7971
7972#. UntitledDocument
7973#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:782
7974#, c-format
7975msgid "Untitled%d"
7976msgstr "Íåîçàãëàâåí%d"
7977
7978#. DLG_Update
7979#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:784
7980msgid "Update"
7981msgstr "Îáíîâÿâàíå"
7982
7983#. LANG_UR_PK
7984#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:790
7985msgid "Urdu"
7986msgstr ""
7987
7988#. LANG_UZ_UZ
7989#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:792
7990msgid "Uzbek"
7991msgstr "Óçáåêñêè"
7992
7993#. DLG_History_List_Title
7994#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:796
7995msgid "Version history"
7996msgstr "Èñòîðèÿ íà âåðñèèòå"
7997
7998#. DLG_PLUGIN_MANAGER_VERSION
7999#. DLG_History_Version
8000#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:799
8001msgid "Version:"
8002msgstr "Âåðñèÿ:"
8003
8004#. LANG_VI_VN
8005#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:801
8006msgid "Vietnamese"
8007msgstr "Âèåòíàìñêè"
8008
8009#. ENC_VIET_TCVN
8010#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:803
8011msgid "Vietnamese, TCVN"
8012msgstr "Âèåòíàìñêè, TCVN"
8013
8014#. ENC_VIET_VISCII
8015#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:805
8016msgid "Vietnamese, VISCII"
8017msgstr "Âèåòíàìñêè, VISCII"
8018
8019#. ENC_VIET_WIN
8020#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:807
8021msgid "Vietnamese, Windows Code Page 1258"
8022msgstr "Âèåòíàìñêè, Windows Code Page 1258"
8023
8024#. DLG_MW_MoreWindows
8025#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:809
8026msgid "View Document"
8027msgstr ""
8028
8029#. DLG_MW_Activate
8030#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:811
8031msgid "View:"
8032msgstr "Èçãëåä:"
8033
8034#. LANG_CY_GB
8035#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:813
8036msgid "Welsh"
8037msgstr "Óåëñêè"
8038
8039#. ENC_US_DOS
8040#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:815
8041msgid "Western European, DOS/Windows Code Page 437"
8042msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, DOS/Windows·Code·Page·437"
8043
8044#. ENC_MLNG_DOS
8045#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:817
8046msgid "Western European, DOS/Windows Code Page 850"
8047msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, DOS/Windows·Code·Page·850"
8048
8049#. ENC_WEST_HP
8050#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:819
8051msgid "Western European, HP"
8052msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, HP"
8053
8054#. ENC_WEST_ISO
8055#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:821
8056msgid "Western European, ISO-8859-1"
8057msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, ISO-8859-1"
8058
8059#. ENC_WEST_MAC
8060#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:823
8061msgid "Western European, Macintosh"
8062msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, Macintosh"
8063
8064#. ENC_WEST_NXT
8065#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:825
8066msgid "Western European, NeXT"
8067msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, NeXT"
8068
8069#. ENC_WEST_WIN
8070#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:827
8071msgid "Western European, Windows Code Page 1252"
8072msgstr "Çàïàäíîåâðîïåéñêè, Windows Code Page 1252"
8073
8074#. TB_Zoom_WholePage
8075#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:829
8076msgid "Whole Page"
8077msgstr "Öÿëà ñòðàíèöà"
8078
8079#. DLG_Image_Width
8080#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:831
8081msgid "Width:"
8082msgstr "Øèðî÷èíà:"
8083
8084#. DLG_IP_Width_Label
8085#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:833
8086msgid "Width:  "
8087msgstr "Øèðî÷èíà:  "
8088
8089#. DLG_QNXMB_Yes
8090#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:835
8091msgid "Yes"
8092msgstr "Äà"
8093
8094#. LANG_YI
8095#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:837
8096msgid "Yiddish"
8097msgstr ""
8098
8099#. MSG_HistoryConfirmSave
8100#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:839
8101#, c-format
8102msgid "You have to save changes to document %s before proceeding. Save now?"
8103msgstr ""
8104
8105#. DLG_Zoom_RadioFrameCaption
8106#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:843
8107msgid "Zoom to"
8108msgstr "Óâåëè÷åíèå äî"
8109
8110#. DLG_UnixMB_No
8111#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:845
8112msgid "_No"
8113msgstr "_Íå"
8114
8115#. DLG_UnixMB_Yes
8116#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:847
8117msgid "_Yes"
8118msgstr "_Äà"
8119
8120#. DLG_Unit_cm
8121#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:849
8122msgid "cm"
8123msgstr "ñì"
8124
8125#. DLG_DocComparison_Different
8126#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:851
8127msgid "different"
8128msgstr "ðàçëè÷íî"
8129
8130#. DLG_DocComparison_DivergingPos
8131#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:853
8132#, c-format
8133msgid "diverging after document position %d"
8134msgstr ""
8135
8136#. DLG_DocComparison_Diverging
8137#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:855
8138#, c-format
8139msgid "diverging after version %d of %s"
8140msgstr ""
8141
8142#. DLG_DocComparison_Identical
8143#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:857
8144msgid "identical"
8145msgstr ""
8146
8147#. DLG_Unit_inch
8148#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:859
8149msgid "inch"
8150msgstr "èí÷"
8151
8152#. DLG_Unit_mm
8153#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:861
8154msgid "mm"
8155msgstr "ìì"
8156
8157#. DLG_Unit_pica
8158#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:863
8159msgid "pica"
8160msgstr "ïèêà"
8161
8162#. DLG_Unit_points
8163#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:865
8164msgid "points"
8165msgstr "òî÷êè"
8166
8167#. DLG_DocComparison_Siblings
8168#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:867
8169msgid "siblings"
8170msgstr ""
8171
8172#. DLG_DocComparison_Unrelated
8173#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:869
8174msgid "unrelated"
8175msgstr ""
8176
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.