source: proposed/nautilus-actions.HEAD.bg.po @ 529

Last change on this file since 529 was 529, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обновяване до 100%

File size: 34.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of nautilus-actions po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE nautilus-actions'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the nautilus-actions package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: nautilus-actions CVS head\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2006-02-07 13:47+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2006-02-07 13:47+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../nact/nact.desktop.in.h:1
20msgid "Add items to the Nautilus popup menu"
21msgstr "Добавяне на елементи към контекстното меню на Nautilus"
22
23#: ../nact/nact.desktop.in.h:2
24msgid "Nautilus Actions Configuration"
25msgstr "Настройки на действията на Nautilus"
26
27#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:1
28msgid " "
29msgstr " "
30
31#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:2
32msgid "  "
33msgstr "  "
34
35#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:3
36msgid "(C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
37msgstr "Авторски права: (C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
38
39#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:5
40#, no-c-format
41msgid "<b>%%</b>: a percent sign"
42msgstr "<b>%%</b>: знак за процент"
43
44#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:7
45#, no-c-format
46msgid ""
47"<b>%M</b>: space-separated list of the selected file(s)/folder(s) with their "
48"full paths"
49msgstr ""
50"<b>%M</b>: списък с пълните имена и пътища на избраните файлове/папки "
51"разделени с интервал."
52
53#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:9
54#, no-c-format
55msgid "<b>%U</b>: username of the gnome-vfs URI"
56msgstr "<b>%U</b>: потребителско име за УРИ на gnome-vfs"
57
58#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:11
59#, no-c-format
60msgid "<b>%d</b>: base folder of the selected file(s)"
61msgstr "<b>%d</b>: папката, в която се намират избраните файлове"
62
63#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:13
64#, no-c-format
65msgid ""
66"<b>%f</b>: the name of the selected file or the 1st one if many are selected"
67msgstr ""
68"<b>%f</b>: името на избрания файл или името на първия от много избрани "
69"файлове"
70
71#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:15
72#, no-c-format
73msgid "<b>%h</b>: hostname of the gnome-vfs URI"
74msgstr "<b>%h</b>: името на хост за УРИ на gnome-vfs"
75
76#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:17
77#, no-c-format
78msgid ""
79"<b>%m</b>: space-separated list of the basenames of the selected\n"
80"file(s)/folder(s)"
81msgstr ""
82"<b>%m</b>: списък с имената на избраните файлове/папки без техните надпапки, "
83"разделени с интервали."
84
85#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:20
86#, no-c-format
87msgid "<b>%s</b>: scheme of the gnome-vfs URI"
88msgstr "<b>%s</b>: схема за УРИ на gnome-vfs"
89
90#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:22
91#, no-c-format
92msgid "<b>%u</b>: gnome-vfs URI"
93msgstr "<b>%u</b>: УРИ на gnome-vfs"
94
95#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:23
96msgid "<b>Action</b>"
97msgstr "<b>Действие</b>"
98
99#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:24
100msgid "<b>Appears if scheme is in this list</b>"
101msgstr "<b>Появяване, ако схемата е списъка</b>"
102
103#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:25
104msgid "<b>Appears if selection contains</b>"
105msgstr "<b>Появяване, ако избраните обекти съдържат</b>"
106
107#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:26
108msgid "<b>File Pattern</b>"
109msgstr "<b>Шаблон за файлове</b>"
110
111#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:27
112msgid "<b>Nautilus Menu Item</b>"
113msgstr "<b>Елемент от менюто на Nautilus</b>"
114
115#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:29
116#, no-c-format
117msgid "<i><b><span size=\"small\">e.g., %s</span></b></i>"
118msgstr "<i><b><span size=\"small\">напр: %s</span></b></i>"
119
120#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:30
121msgid "<span size=\"larger\"><b>Parameter Legend</b></span>"
122msgstr "<span size=\"larger\"><b>Легенда на параметрите</b></span>"
123
124#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:31
125msgid ""
126"A string with wildcards (? or *) that will be used to match the files. You "
127"can match several file patterns by separating them with a semi-colon (;)."
128msgstr ""
129"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
130"да напаснат имената на файлове. Можете да въведете няколко шаблона като ги "
131"разделите с „;“."
132
133#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:32
134msgid "Appears if selection has multiple files or folders"
135msgstr "Появяване, ако са избрани множество обекти"
136
137#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:33
138msgid "Automatic"
139msgstr "Автоматично"
140
141#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:34
142msgid "Both"
143msgstr "И двете"
144
145#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:35
146msgid ""
147"Check this box if you want to get back all your configurations from the "
148"version of Nautilus-actions 0.7.1 or lesser."
149msgstr ""
150"Изберете тази опция за да получите всички настройки от действията на "
151"Nautilus, версии 0.7.1 и по-малки."
152
153#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:36
154msgid "Click to add a new scheme."
155msgstr "Натиснете за добавянето на нова схема."
156
157#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:37
158msgid "Click to choose a command from the file chooser dialog."
159msgstr "Натиснете за избор на команда от прозореца за избор на файлове."
160
161#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:38
162msgid ""
163"Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon from "
164"the drop-down list."
165msgstr ""
166"Натиснете за избор на произволна икона от файл вместо шаблонните икони в "
167"падащия списък."
168
169#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:39
170msgid "Click to remove the selected scheme."
171msgstr "Натиснете за премахването на избраната схема."
172
173#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:40
174msgid ""
175"Click to see the list of special tokens you can use in the parameter field."
176msgstr ""
177"Натиснете, за да видите специалните последователности в полето за параметри."
178
179#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:41
180msgid "Conditions"
181msgstr "Условия"
182
183#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:42
184msgid "Create a copy of the selected action."
185msgstr "Копиране на избраното действие."
186
187#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:43
188msgid ""
189"Delete the action without any confirmation nor the possibility to restore it."
190msgstr ""
191"Изтриване на действието без потвърждение и без възможност за възстановяване."
192
193#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:44
194msgid "Export existing configs"
195msgstr "Изнасяне на текущите настройки"
196
197#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:45
198msgid "File to Import:"
199msgstr "Файл за внасяне:"
200
201#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46
202msgid "GConf schema description file (Nautilus-actions v1.x and later)"
203msgstr "Файл със схема за GConf (за версия поне 1.x)"
204
205#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:47
206msgid "Icon:"
207msgstr "Икона:"
208
209#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:48
210msgid "Import all my old configs"
211msgstr "Внасяне на всички стари настройки"
212
213#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:49
214msgid "Import new configurations"
215msgstr "Внасяне на нови настройки"
216
217#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:50
218msgid "Import/Export"
219msgstr "Внасяне/изнасяне"
220
221#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:51
222msgid "Import/Export Settings"
223msgstr "Настройки на внасянето/изнасянето"
224
225#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:52
226msgid "Label of the menu item in the Nautilus popup menu."
227msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus."
228
229#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:53
230msgid "Label:"
231msgstr "Етикет:"
232
233#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:54
234msgid ""
235"Manage importation of external action configurations and exportation of "
236"existing actions."
237msgstr ""
238"Управление на внасянето на настройки от външни източници и изнасянето на "
239"съществуващите действия."
240
241#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:55
242msgid "Menu Item & Action"
243msgstr "Елементи на менюто и действия"
244
245#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:56
246msgid ""
247"Nautilus Action Configuration Tool\n"
248"Application to configure Nautilus Action extension"
249msgstr ""
250"Инструмент за настройване на действията на Nautilus\n"
251"Приложението за настройване на разширението за Nautilus"
252
253#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:58
254msgid "Nautilus Action Editor"
255msgstr "Редактор на действията за Nautilus"
256
257#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:59
258msgid "Nautilus Actions"
259msgstr "Действията за Nautilus"
260
261#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:60
262msgid "Old XML config file (Nautilus-actions v0.x)"
263msgstr "Стар файл с настройки с XML (за версии 0.x)"
264
265#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:61
266msgid "Only files"
267msgstr "Само файлове"
268
269#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:62
270msgid "Only folders"
271msgstr "Само папки"
272
273#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:63
274msgid ""
275"Parameters that will be sent to the program. Click on the 'Legend' button to "
276"see the different replacement tokens."
277msgstr ""
278"Параметри, които ще бъдат подадени на командата. Натиснете бутона „Легенда“, "
279"за да разгледате специалните последователности."
280
281#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:64
282msgid "Parameters:"
283msgstr "Параметри:"
284
285#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:65
286msgid "Path:"
287msgstr "Път:"
288
289#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:66
290msgid "Project Website"
291msgstr "Уеб сайт на проекта"
292
293#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:67
294msgid "Save in Folder:"
295msgstr "Запазване в папка:"
296
297#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:68
298msgid ""
299"Select the configurations you want to export. Use Shift or Ctrl key to "
300"select more than one."
301msgstr ""
302"Избор на настройките, които да се изнесат. За избиране на повече от една "
303"използвайте клавишите Shift/Ctrl."
304
305#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:69
306msgid "Select the configurations you want to export:"
307msgstr "Избор на настройките, които да се изнесат: "
308
309#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:70
310msgid "Select the file you want to import."
311msgstr "Избор на файла, който да се внесе."
312
313#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:71
314msgid ""
315"Select the folder you want your config to be saved in. This folder must "
316"exist."
317msgstr "Изберете съществуваща папка, в която да се запишат настройките."
318
319#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:72
320msgid ""
321"Select the kind of files where you want your action to appear. If you don't "
322"know what to choose, try selecting just 'file' which is the most common "
323"choice. You can add a new scheme by clicking on the '+' button."
324msgstr ""
325"Изберете вида на файлове, при които да се появява действието. Ако не знаете "
326"какво да изберете, пробвайте с „file“ - това е най-честият избор. Можете да "
327"добавите схема чрез натискане на бутона със знак „+“."
328
329#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:73
330msgid ""
331"The command that will be launched by selecting the action in Nautilus popup "
332"menu."
333msgstr ""
334"Командата, която ще бъде стартирана при избиране на действието в "
335"контекстното меню на Nautilus."
336
337#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:74
338msgid "This software is licensed under the GNU Genaral Public License (GPL)"
339msgstr ""
340"Тази програма е лицензирана под условията на Общия публичен лиценз на GNU "
341"(GPL)"
342
343#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:75
344msgid "Tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar."
345msgstr ""
346"Подсказка за елемента на менюто ще се появява в лентата за състояние на "
347"Nautilus"
348
349#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:76
350msgid "Tooltip:"
351msgstr "Подсказка:"
352
353#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:77
354msgid "Type of configuration:"
355msgstr "Вид на настройката:"
356
357#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:78
358msgid "_Browse"
359msgstr "_Избор"
360
361#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
362#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:80
363msgid "translator-credits"
364msgstr ""
365"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
366"\n"
367"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
368"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
369"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
370
371#. create columns on the tree view
372#: ../nact/nact.c:245 ../nact/nact-import-export.c:179
373msgid "Icon"
374msgstr "Икона"
375
376#: ../nact/nact.c:250 ../nact/nact-import-export.c:184
377msgid "Label"
378msgstr "Етикет"
379
380#: ../nact/nact.c:270 ../nact/nact-editor.c:675
381#: ../nact/nact-import-export.c:346
382msgid "Could not load interface for Nautilus Actions Config Tool"
383msgstr ""
384"Файлът с описание на интерфейса на действията за Nautilus не може да бъде "
385"зареден"
386
387#. i18n notes: example strings for the command preview
388#: ../nact/nact-utils.c:157
389msgid "/path/to"
390msgstr "/път/до"
391
392#: ../nact/nact-utils.c:158 ../nact/nact-utils.c:160
393msgid "file1.txt"
394msgstr "файл1.txt"
395
396#: ../nact/nact-utils.c:158
397msgid "file2.txt"
398msgstr "файл2.txt"
399
400#: ../nact/nact-utils.c:159 ../nact/nact-utils.c:160
401msgid "folder1"
402msgstr "папка1"
403
404#: ../nact/nact-utils.c:159
405msgid "folder2"
406msgstr "папка2"
407
408#: ../nact/nact-utils.c:162
409msgid "test.example.net"
410msgstr "тест.домейн.net"
411
412#: ../nact/nact-utils.c:163
413msgid "file.txt"
414msgstr "файл.txt"
415
416#: ../nact/nact-utils.c:164
417msgid "folder"
418msgstr "папка"
419
420#. i18n notes: when no icon is selected in the drop-down list
421#: ../nact/nact-editor.c:252
422msgid "None"
423msgstr "Няма"
424
425#. i18n notes : scheme name set for a new entry in the scheme list
426#: ../nact/nact-editor.c:438
427msgid "new-scheme"
428msgstr "нова-схема"
429
430#: ../nact/nact-editor.c:439
431msgid "New Scheme Description"
432msgstr "Описание на нова схема"
433
434#: ../nact/nact-editor.c:525
435msgid "Scheme"
436msgstr "Схема"
437
438#: ../nact/nact-editor.c:537
439msgid "Description"
440msgstr "Описание"
441
442#: ../nact/nact-editor.c:691
443msgid "Icon of the menu item in the Nautilus popup menu"
444msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus"
445
446#: ../nact/nact-editor.c:719
447msgid "Add a New Action"
448msgstr "Добавяне на ново действие"
449
450#: ../nact/nact-editor.c:723
451#, c-format
452msgid "Edit Action \"%s\""
453msgstr "Редактиране на действието „%s“"
454
455#. initialize the default schemes
456#. i18n notes : description of 'file' scheme
457#: ../nact/nact-prefs.c:164
458#, c-format
459msgid "%sLocal Files"
460msgstr "%sЛокални файлове"
461
462#. i18n notes : description of 'sftp' scheme
463#: ../nact/nact-prefs.c:166
464#, c-format
465msgid "%sSSH Files"
466msgstr "%sФайлове от SSH"
467
468#. i18n notes : description of 'smb' scheme
469#: ../nact/nact-prefs.c:168
470#, c-format
471msgid "%sWindows Files"
472msgstr "%sФайлове от Windows"
473
474#. i18n notes : description of 'ftp' scheme
475#: ../nact/nact-prefs.c:170
476#, c-format
477msgid "%sFTP Files"
478msgstr "%sФайлове от FTP"
479
480#. i18n notes : description of 'dav' scheme
481#: ../nact/nact-prefs.c:172
482#, c-format
483msgid "%sWebdav Files"
484msgstr "%sФайлове от WebDAV"
485
486#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:41
487msgid "The old XML config file to convert"
488msgstr "Файл с настройки с XML в стар формат, който да се преобразува"
489
490#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:41
491#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:42
492msgid "FILE"
493msgstr "ФАЙЛ"
494
495#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:42
496msgid "The name of the newly-converted GConf schema file"
497msgstr "Името на новопреобразувания файл със схема на GConf"
498
499#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:43
500msgid "Convert all old XML config files from previous installations [default]"
501msgstr ""
502"Преобразуване на всички стари файлове с XML от предишната инсталация [по "
503"подразбиране]"
504
505#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:44
506msgid ""
507"The folder where the new GConf schema files will be saved if option -a is "
508"set [default=/tmp]"
509msgstr ""
510"Папката, в която ще се запазят новите файлове със схеми на GConf, ако е "
511"указана опцията „-a“ [по подразбиране е „/tmp“]"
512
513#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:44
514msgid "DIR"
515msgstr "ПАПКА"
516
517#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:77
518#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:95
519#, c-format
520msgid ""
521"Syntax error:\n"
522"\t- %s\n"
523"Try %s --help\n"
524msgstr ""
525"Синтактична грешка:\n"
526"\t- %s\n"
527"Опитайте с „%s --help“\n"
528
529#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:83
530#, c-format
531msgid ""
532"Syntax error:\n"
533"\tOptions -i and -o are mutually exclusive with option -a\n"
534"Try %s --help\n"
535msgstr ""
536"Синтактична грешка:\n"
537"\tОпциите „-i“ и „-o“ са несъвместими с „-a“\n"
538"Опитайте с „%s --help“\n"
539
540#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:89
541#, c-format
542msgid ""
543"Syntax error:\n"
544"\tOption -i is mandatory when using option -o\n"
545"Try %s --help\n"
546msgstr ""
547"Синтактична грешка:\n"
548"\tОпцията „-i“ е задължителна при ползването на „-o“\n"
549"Опитайте с „%s --help“\n"
550
551#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:101
552#, c-format
553msgid ""
554"Error:\n"
555"\t- Can't parse %s\n"
556msgstr ""
557"Грешка:\n"
558"\t- „%s“ не може да се анализира\n"
559
560#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:115
561#, c-format
562msgid "Converting %s..."
563msgstr "Преобразуване на „%s“..."
564
565#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:135
566#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:152
567#, c-format
568msgid " Failed: Can't create %s: %s\n"
569msgstr " Неуспех: „%s“ не може да се създаде: %s\n"
570
571#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:143
572#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:160
573#, c-format
574msgid "  OK, saved in %s\n"
575msgstr "  Добре, запазен е в „%s“\n"
576
577#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:148
578#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:165
579#, c-format
580msgid "  Failed\n"
581msgstr "  Неуспех\n"
582
583#. GConf description strings :
584#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:48
585#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:67
586msgid "The label of the menu item"
587msgstr "Етикетът в менюто"
588
589#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:48
590msgid "LABEL"
591msgstr "ЕТИКЕТ"
592
593#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:49
594#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:69
595msgid "The tooltip of the menu item"
596msgstr "Подсказката за елемента на менюто"
597
598#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:49
599msgid "TOOLTIP"
600msgstr "ПОДСКАЗКА"
601
602#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
603msgid "The icon of the menu item (filename or GTK stock ID)"
604msgstr "Икона за елемента на менюто (име на файл или стандартна икона за GTK+)"
605
606#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
607msgid "ICON"
608msgstr "ИКОНА"
609
610#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
611#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:73
612msgid "The path of the command"
613msgstr "Пътят до командата"
614
615#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
616#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:58
617msgid "PATH"
618msgstr "ПЪТ"
619
620#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
621#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:75
622msgid "The parameters of the command"
623msgstr "Параметрите на командата"
624
625#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
626msgid "PARAMS"
627msgstr "ПАРАМЕТРИ"
628
629#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
630msgid ""
631"A pattern to match selected files against. May include wildcards (* or ?) "
632"(you must set one option for each pattern you need)"
633msgstr ""
634"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
635"да напаснат имената на файлове (задава се за всеки различен шаблон.)"
636
637#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
638msgid "EXPR"
639msgstr "ИЗРАЗ"
640
641#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
642msgid "Set it if the selection can contain files"
643msgstr "Когато е зададено, може да са избрани и файлове"
644
645#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
646msgid "Set it if the selection can contain folders"
647msgstr "Когато е зададено може да са избрани и папки"
648
649#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
650msgid "Set it if the selection can have several items"
651msgstr "Когато е зададено може да са избрани няколко обекта"
652
653#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
654msgid ""
655"A GnomeVFS scheme where the selected files should be located (you must set "
656"it for each scheme you need)"
657msgstr ""
658"Схема на GnomeVFS, която показва къде трябва да са избраните обекти (задава "
659"се за всяка различна схема)"
660
661#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
662msgid "SCHEME"
663msgstr "СХЕМА"
664
665#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:58
666msgid ""
667"The path of the file where to save the new GConf schema definition file "
668"[default: /tmp/config_UUID.schemas]"
669msgstr ""
670"Пътят на файла, в който ще се запази новия файл със схеми на GConf (по "
671"подразбиране е „/tmp/config_UUID.schemas“)"
672
673#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:133
674#, c-format
675msgid "Creating %s..."
676msgstr "Създаване на „%s“..."
677
678#: ../utils/nautilus-actions-tools-utils.c:48
679#, c-format
680msgid "Can't write data in file %s\n"
681msgstr "Не могат да се запишат данни във файла „%s“\n"
682
683#: ../utils/nautilus-actions-tools-utils.c:54
684#, c-format
685msgid "Can't open file %s for writing\n"
686msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис\n"
687
688#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:68
689msgid ""
690"The label of the menu item that will appear in the Nautilus popup menu when "
691"the selection matches the appearance condition settings"
692msgstr ""
693"Етикетът на елемент на менюто, което се появява в контекстното меню на "
694"Nautilus,  когато избраните обекти отговарят на условията за съвпадение"
695
696#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:70
697msgid ""
698"The tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar when "
699"the user points to the Nautilus popup menu item with his/her mouse"
700msgstr ""
701"Подсказката, която се появява в лентата за състояние на Nautilus, когато "
702"потребителят задържи мишката си над елемента от контекстното меню"
703
704#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:71
705msgid "The icon of the menu item"
706msgstr "Иконата от елемента на менюто"
707
708#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:72
709msgid ""
710"The icon of the menu item that will appear next to the label in the Nautilus "
711"popup menu when the selection matches the appearance conditions settings"
712msgstr ""
713"Иконата към елемент на менюто, което се появява до етикета в контекстното "
714"меню на Nautilus, когато избраните обекти отговарят на условията за "
715"съвпадение"
716
717#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:74
718msgid ""
719"The path of the command to start when the user select the menu item in the "
720"Nautilus popup menu"
721msgstr ""
722"Пътят на командата, която да се стартира, когато потребителят избере "
723"действието от контекстното меню на Nautilus."
724
725#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it the next release
726#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:77
727msgid ""
728"The parameters of the command to start when the user selects the menu item "
729"in the Nautilus popup menu.\n"
730"\n"
731"The parameters can contain some special tokens which are replaced by "
732"Nautilus information before starting the command:\n"
733"\n"
734"%d: base folder of the selected file(s)\n"
735"%f: the name of the selected file or the first one if many are selected\n"
736"%m: space-separated list of the basenames of the selected file(s)/folder(s)\n"
737"%M: space-separated list of the selected file(s)/folder(s), with their full "
738"paths\n"
739"%u: GnomeVFS URI\n"
740"%s: scheme of the GnomeVFS URI\n"
741"%h: hostname of the GnomeVFS URI\n"
742"%U: username of the :%s/GnomeVFS URI\n"
743"%%: a percent sign"
744msgstr ""
745"Параметрите на командата, която да се стартира при избирането на "
746"съответстващия елемент на контекстното меню на Nautilus.\n"
747"\n"
748"Параметрите могат да съдържат определени специални последователности, които "
749"се заместват с определената информация преди изпълнението на командата:\n"
750"\n"
751"%d: базовата директория на избраните обекти;\n"
752"%f: имената на избраните обекти или името на първия, ако са избрани "
753"няколко;\n"
754"%m: списък с базовите имена на избраните файлове/папки, разделени с "
755"интервал;\n"
756"%M: списък с избраните файлове/папки с пълния път;\n"
757"%u: УРИ за GnomeVFS;\n"
758"%s: схема на УРИ за GnomeVFS;\n"
759"%h: името на хоста на УРИ за GnomeVFS;\n"
760"%U: потребителско име на УРИ за GnomeVFS;\n"
761"%%: знакът за процент."
762
763#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:78
764msgid "The list of pattern to match the selected file(s)/folder(s)"
765msgstr "Списъкът с шаблони, към които да напасват избраните файлове/папки"
766
767#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:79
768msgid ""
769"A list of strings with joker '*' or '?' to match the selected file(s)/folder"
770"(s). Each selected items must match at least one of the patterns for the "
771"action to appear"
772msgstr ""
773"Списък с шаблонни низове, които могат да съдържа символите „?“ или „*“, към "
774"които трябва да напаснат имената на файлове. Всеки избран файл трябва да "
775"напасне поне с един от шаблоните."
776
777#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
778#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:81
779msgid ""
780"The valid combinations are:\n"
781"\n"
782"isfile=TRUE and isdir=FALSE: the selection may hold only files\n"
783"isfile=FALSE and isdir=TRUE: the selection may hold only folders\n"
784"isfile=TRUE and isdir=TRUE': the selection may hold both files and folders\n"
785"isfile=FALSE and isdir=FALSE: this is an invalid combination (your "
786"configuration will never appear)"
787msgstr ""
788"Валидните комбинации са:\n"
789"\n"
790"isfile е „true“, а isdir е „false“: трябва да са избрани само файлове;\n"
791"isfile да е „false“, а isdir да е „true“: трябва да са избрани само папки;\n"
792"isfile и isdir са „true“: може да са избрани и папки, и файлове;\n"
793"isfile и isdir са „false“: невалидна комбинация."
794
795#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:82
796msgid "'true' if the selection can have files, 'false' otherwise"
797msgstr "„True“, ако може да са избрани и файлове, „false“ в противен случай"
798
799#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:83
800msgid "This setting is tied in with the 'isdir' setting. "
801msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isdir“."
802
803#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:84
804msgid "'true' if the selection can have folders, 'false' otherwise"
805msgstr "„True“, ако може да са избрани и папки, „false“ в противен случай"
806
807#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:85
808msgid "This setting is tied in with the 'isfile' setting. "
809msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isfile“."
810
811#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:86
812msgid "'true' if the selection can have several items, 'false' otherwise"
813msgstr ""
814"„True“, ако може да са избрани няколко обекта, в противен случай „false“."
815
816#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:87
817msgid ""
818"If you need one or more files or folders to be selected, set this key to "
819"'true'. If you want just one file or folder, set 'false'"
820msgstr ""
821"Ако е необходимо да са избрани повече от един файл или папки, задайте „true“ "
822"за този клавиш. Ако Ви трябва само един файл или папка, задайте този клавиш "
823"да е „false“."
824
825#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:88
826msgid "The list of GnomeVFS schemes where the selected files should be located"
827msgstr ""
828"Списък със схеми на GnomeVFS, които показват къде трябва да са избраните "
829"файлове"
830
831#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
832#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:90
833msgid ""
834"Defines the list of valid GnomeVFS schemes to be matched against the "
835"selected items. The GnomeVFS scheme is the protocol used to access the "
836"files. The keyword to use is the one used in the GnomeVFS URI.\n"
837"\n"
838"Examples of GnomeVFS URI include: \n"
839"file:///tmp/foo.txt\n"
840"sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt\n"
841"\n"
842"The most common schemes are:\n"
843"\n"
844"'file': local files\n"
845"'sftp': files accessed via SSH\n"
846"'ftp': files accessed via FTP\n"
847"'smb': files accessed via Samba (Windows share)\n"
848"'dav': files accessed via WebDav\n"
849"\n"
850"All GnomeVFS schemes used by Nautilus can be used here."
851msgstr ""
852"Дефиниране на списъка с валидни схеми на GnomeVFS, които да напаснат с "
853"избраните елементи. Схемата на GnomeVFS е протоколът, който се използва за "
854"достъп до файловете. Ключовата дума, която се използва, е началото на УРИ за "
855"GnomeVFS.\n"
856"\n"
857"Например:\n"
858"file:///tmp/foo.txt\n"
859"sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt.\n"
860"\n"
861"Най-честите схеми са:\n"
862"„file“: локални файлове;\n"
863"„sftp“: файлове достъпвани през SSH;\n"
864"„ftp“:  файлове достъпвани през FTP;\n"
865"„smb“:  файлове, достъпвани през Samba (или мрежата на Windows);\n"
866"„dav“:  файлове достъпвани през WebDAV.\n"
867"\n"
868"Можете да ползвате всички валидни схеми на GnomeVFS, които са достъпни за "
869"Nautilus."
870
871#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:91
872msgid "The version of the configuration format"
873msgstr "Версия на формата на настройките"
874
875#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:92
876msgid ""
877"The version of the configuration format that will be used to manage backward "
878"compatibility"
879msgstr ""
880"Версия на формата на настройките, за да се осигури съвместимост със стари "
881"версии"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.