source: proposed/nautilus-actions.HEAD.bg.po @ 455

Last change on this file since 455 was 455, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Малко поправки и допълване до 100%.

File size: 41.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of nautilus-actions po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE nautilus-actions'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the nautilus-actions package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: nautilus-actions CVS head\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2006-01-09 18:49+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2006-01-09 18:49+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../nact/nact.desktop.in.h:1
20msgid "Add items to the Nautilus popup menu"
21msgstr "Добавяне на елементи към контекстното меню на Nautilus"
22
23#: ../nact/nact.desktop.in.h:2
24msgid "Nautilus Actions Configuration"
25msgstr "Настройки на действията на Nautilus"
26
27#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:1
28msgid " "
29msgstr " "
30
31#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:2
32msgid "  "
33msgstr "  "
34
35#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:3
36msgid "(C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
37msgstr "Авторски права: (C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
38
39#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:5
40#, no-c-format
41msgid "<b>%%</b> : a percent sign"
42msgstr "<b>%%</b>: знак за процент"
43
44#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:7
45#, no-c-format
46msgid ""
47"<b>%M</b> : space-separated list of the selected file(s)/folder(s) with "
48"their full paths"
49msgstr ""
50"<b>%M</b>: списък с пълните имена и пътя на избраните файлове/папки "
51"разделени с интервал."
52
53#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:9
54#, no-c-format
55msgid "<b>%U</b> : username of the gnome-vfs URI"
56msgstr "<b>%U</b>: потребителско име за УРИ на gnome-vfs"
57
58#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:11
59#, no-c-format
60msgid "<b>%d</b> : base folder of the selected file(s)"
61msgstr "<b>%d</b>: папката, в която се намират избраните файлове"
62
63#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:13
64#, no-c-format
65msgid ""
66"<b>%f</b> : the name of the selected file or the 1st one if many are selected"
67msgstr ""
68"<b>%f</b>: името на избрания файл или името на първия от много избрани "
69"файлове"
70
71#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:15
72#, no-c-format
73msgid "<b>%h</b> : hostname of the gnome-vfs URI"
74msgstr "<b>%h</b>: името на хост за УРИ на gnome-vfs"
75
76#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:17
77#, no-c-format
78msgid ""
79"<b>%m</b> : space-separated list of the basenames of the selected\n"
80"file(s)/folder(s)"
81msgstr ""
82"<b>%m</b>: списък с имената на избраните файлове/папки без техните надпапки, "
83"разделени с интервали."
84
85#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:20
86#, no-c-format
87msgid "<b>%s</b> : scheme of the gnome-vfs URI"
88msgstr "<b>%s</b>: схема за УРИ на gnome-vfs"
89
90#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:22
91#, no-c-format
92msgid "<b>%u</b> : gnome-vfs URI"
93msgstr "<b>%u</b>: УРИ на gnome-vfs"
94
95#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:23
96msgid "<b>Action</b>"
97msgstr "<b>Действие</b>"
98
99#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:24
100msgid "<b>Appears if scheme is in this list</b>"
101msgstr "<b>Появяване, ако схемата е списъка</b>"
102
103#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:25
104msgid "<b>Appears if selection contains</b>"
105msgstr "<b>Появяване, ако избраните обекти съдържат</b>"
106
107#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:26
108msgid "<b>File Pattern</b>"
109msgstr "<b>Шаблон за файлове</b>"
110
111#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:27
112msgid "<b>Nautilus Menu Item</b>"
113msgstr "<b>Елемент от менюто на Nautilus</b>"
114
115#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:29
116#, no-c-format
117msgid "<i><b><span size=\"small\">e.g., %s</span></b></i>"
118msgstr "<i><b><span size=\"small\">напр: %s</span></b></i>"
119
120#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:30
121msgid "<span size=\"larger\"><b>Parameter Legend</b></span>"
122msgstr "<span size=\"larger\"><b>Легенда на параметрите</b></span>"
123
124#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:31
125msgid ""
126"A string with joker ? or * that will be used to match the files. You can "
127"match several file patterns by separating them with a semi-colon ;"
128msgstr ""
129"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
130"да напаснат имената на файлове. Можете да въведете няколко шаблона като ги "
131"разделите с „;“."
132
133#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:32
134msgid "Appears if selection has multiple files or folders"
135msgstr "Появяване, ако са избрани множество обекти"
136
137#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:33
138msgid "Automatic"
139msgstr "Автоматично"
140
141#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:34
142msgid "Both"
143msgstr "И двете"
144
145#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:35
146msgid ""
147"Check this box if you want to get back all your configurations from the "
148"version of Nautilus-actions 0.7.1 or lesser."
149msgstr ""
150"Изберете тази опция за да получите всички настройки от действията на "
151"Nautilus, версии 0.7.1 и по-малки."
152
153#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:36
154msgid "Click to add a new scheme"
155msgstr "Натиснете за добавянето на нова схема"
156
157#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:37
158msgid "Click to choose a command from the file chooser dialog"
159msgstr "Натиснете за избор на команда от прозореца за избор на файлове"
160
161#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:38
162msgid ""
163"Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon from "
164"the drop-down list"
165msgstr ""
166"Натиснете за избор на произволна икона от файл вместо шаблонните икони в "
167"падащия списък"
168
169#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:39
170msgid "Click to remove the selected scheme"
171msgstr "Натиснете за премахването на избраната схема"
172
173#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:40
174msgid ""
175"Click to see the list of special tokens you can use in the parameter field"
176msgstr ""
177"Натиснете, за да видите специалните последователности в полето за параметри"
178
179#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:41
180msgid "Conditions"
181msgstr "Условия"
182
183#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:42
184msgid "Create a copy of the selected action."
185msgstr "Копиране на избраното действие."
186
187#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:43
188msgid ""
189"Delete the action without any confirmation nor the possibility to restore it."
190msgstr ""
191"Изтриване на действието без потвърждение и без възможност за възстановяване."
192
193#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:44
194msgid "Export existing configs"
195msgstr "Изнасяне на текущите настройки"
196
197#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:45
198msgid "File to Import"
199msgstr "Файл за внасяне"
200
201#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46
202msgid "GConf schema description file (Nautilus-actions v1.x and later)"
203msgstr "Файл със схема за GConf (за версия поне 1.x)"
204
205#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:47
206msgid "Icon:"
207msgstr "Икона:"
208
209#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:48
210msgid "Import all my old configs"
211msgstr "Внасяне на всички стари настройки"
212
213#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:49
214msgid "Import new configurations"
215msgstr "Внасяне на нови настройки"
216
217#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:50
218msgid "Import/Export"
219msgstr "Внасяне/изнасяне"
220
221#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:51
222msgid "Import/Export Settings"
223msgstr "Настройки на внасянето/изнасянето"
224
225#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:52
226msgid "Label of the menu item in the Nautilus popup menu"
227msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus"
228
229#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:53
230msgid "Label:"
231msgstr "Етикет:"
232
233#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:54
234msgid ""
235"Manage importation of external action configurations and exportation of "
236"existing actions."
237msgstr ""
238"Управление на внасянето на настройки от външни източници и изнасянето на "
239"съществуващите действия."
240
241#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:55
242msgid "Menu Item & Action"
243msgstr "Елементи на менюто и действия"
244
245#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:56
246msgid ""
247"Nautilus Action Configuration Tool\n"
248"Application to configure Nautilus Action extension"
249msgstr ""
250"Инструмент за настройване на действията на Nautilus\n"
251"Приложението за настройване на разширението за Nautilus"
252
253#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:58
254msgid "Nautilus Action Editor"
255msgstr "Редактор на действията за Nautilus"
256
257#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:59
258msgid "Nautilus Actions"
259msgstr "Действията за Nautilus"
260
261#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:60
262msgid "Old XML config file (Nautilus-actions v0.x)"
263msgstr "Стар файл с настройки с XML (за версии 0.x)"
264
265#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:61
266msgid "Only files"
267msgstr "Само файлове"
268
269#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:62
270msgid "Only folders"
271msgstr "Само папки"
272
273#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:63
274msgid ""
275"Parameters that will be sent to the program. Click on the 'Legend' button to "
276"see the different replacement tokens"
277msgstr ""
278"Параметри, които ще бъдат подадени на командата. Натиснете бутона „Легенда“, "
279"за да разгледате специалните последователности"
280
281#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:64
282msgid "Parameters:"
283msgstr "Параметри:"
284
285#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:65
286msgid "Path:"
287msgstr "Път:"
288
289#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:66
290msgid "Project Website"
291msgstr "Уеб сайт на проекта"
292
293#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:67
294msgid "Save in Folder"
295msgstr "Запазване в папка"
296
297#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:68
298msgid "Select the configurations you want to export :"
299msgstr "Избор на настройките, които да се изнесат: "
300
301#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:69
302msgid ""
303"Select the configurations you want to export. Use Shift or Ctrl key to "
304"select multiple one."
305msgstr ""
306"Избор на настройките, които да се изнесат. За избиране на повече от една "
307"използвайте клавишите Shift/Ctrl."
308
309#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:70
310msgid "Select the file you want to import."
311msgstr "Избор на файла, който да се внесе."
312
313#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:71
314msgid ""
315"Select the folder you want your config to be saved in. This folder must "
316"exists."
317msgstr "Изберете съществуваща папка, в която да се запишат настройките."
318
319#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:72
320msgid ""
321"Select the kind of files where you want your action to appear. If you don't "
322"know what to choose, try selecting just 'file' which is the most common "
323"choice. You can add a new scheme by clicking on the '+' button"
324msgstr ""
325"Изберете вида на файлове, при които да се появява действието. Ако не знаете "
326"какво да изберете, пробвайте с „file“ - това е най-честият избор. Можете да "
327"добавите схема чрез натискане на бутона със знак „+“."
328
329#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:73
330msgid ""
331"The command that will be launched by selecting the action in Nautilus popup "
332"menu"
333msgstr ""
334"Командата, която ще бъде стартирана при избиране на действието в "
335"контекстното меню на Nautilus."
336
337#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:74
338msgid "This software is licensed under the GNU Genaral Public License (GPL)"
339msgstr ""
340"Тази програма е лицензирана под условията на Общия публичен лиценз на GNU "
341"(GPL)"
342
343#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:75
344msgid "Tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar"
345msgstr ""
346"Подсказка за елемента на менюто ще се появява в лентата за състояние на "
347"Nautilus"
348
349#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:76
350msgid "Tooltip:"
351msgstr "Подсказка:"
352
353#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:77
354msgid "Type of configuration :"
355msgstr "Вид на настройката: "
356
357#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:78
358msgid "_Browse"
359msgstr "_Избор"
360
361#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
362#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:80
363msgid "translator-credits"
364msgstr ""
365"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
366"\n"
367"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
368"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
369"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
370
371#. create columns on the tree view
372#: ../nact/nact.c:245 ../nact/nact-import-export.c:179
373msgid "Icon"
374msgstr "Икона"
375
376#: ../nact/nact.c:250 ../nact/nact-import-export.c:184
377msgid "Label"
378msgstr "Етикет"
379
380#: ../nact/nact.c:270 ../nact/nact-editor.c:675
381#: ../nact/nact-import-export.c:346
382msgid "Could not load interface for Nautilus Actions Config Tool"
383msgstr ""
384"Файлът с описание на интерфейса на действията за Nautilus не може да бъде "
385"зареден"
386
387#. i18n notes: example strings for the command preview
388#: ../nact/nact-utils.c:157
389msgid "/path/to"
390msgstr "/път/до"
391
392#: ../nact/nact-utils.c:158 ../nact/nact-utils.c:160
393msgid "file1.txt"
394msgstr "файл1.txt"
395
396#: ../nact/nact-utils.c:158
397msgid "file2.txt"
398msgstr "файл2.txt"
399
400#: ../nact/nact-utils.c:159 ../nact/nact-utils.c:160
401msgid "folder1"
402msgstr "папка1"
403
404#: ../nact/nact-utils.c:159
405msgid "folder2"
406msgstr "папка2"
407
408#: ../nact/nact-utils.c:162
409msgid "test.example.net"
410msgstr "тест.домейн.net"
411
412#: ../nact/nact-utils.c:163
413msgid "file.txt"
414msgstr "файл.txt"
415
416#: ../nact/nact-utils.c:164
417msgid "folder"
418msgstr "папка"
419
420#. i18n notes: when no icon is selected in the drop-down list
421#: ../nact/nact-editor.c:252
422msgid "None"
423msgstr "Няма"
424
425#. i18n notes : scheme name set for a new entry in the scheme list
426#: ../nact/nact-editor.c:438
427msgid "new-scheme"
428msgstr "нова-схема"
429
430#: ../nact/nact-editor.c:439
431msgid "New Scheme Description"
432msgstr "Описание на нова схема"
433
434#: ../nact/nact-editor.c:525
435msgid "Scheme"
436msgstr "Схема"
437
438#: ../nact/nact-editor.c:537
439msgid "Description"
440msgstr "Описание"
441
442#: ../nact/nact-editor.c:691
443msgid "Icon of the menu item in the Nautilus popup menu"
444msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus"
445
446#: ../nact/nact-editor.c:719
447msgid "Add a New Action"
448msgstr "Добавяне на ново действие"
449
450#: ../nact/nact-editor.c:723
451#, c-format
452msgid "Edit Action \"%s\""
453msgstr "Редактиране на действието „%s“"
454
455#. initialize the default schemes
456#. i18n notes : description of 'file' scheme
457#: ../nact/nact-prefs.c:164
458#, c-format
459msgid "%sLocal Files"
460msgstr "%sЛокални файлове"
461
462#. i18n notes : description of 'sftp' scheme
463#: ../nact/nact-prefs.c:166
464#, c-format
465msgid "%sSSH Files"
466msgstr "%sФайлове от SSH"
467
468#. i18n notes : description of 'smb' scheme
469#: ../nact/nact-prefs.c:168
470#, c-format
471msgid "%sWindows Files"
472msgstr "%sФайлове от Windows"
473
474#. i18n notes : description of 'ftp' scheme
475#: ../nact/nact-prefs.c:170
476#, c-format
477msgid "%sFTP Files"
478msgstr "%sФайлове от FTP"
479
480#. i18n notes : description of 'dav' scheme
481#: ../nact/nact-prefs.c:172
482#, c-format
483msgid "%sWebdav Files"
484msgstr "%sФайлове от WebDAV"
485
486#. vim:ts=3:sw=3:tw=1024:cin
487#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:1
488#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:86
489msgid "'true' if the selection can have several items, 'false' otherwise"
490msgstr ""
491"„True“, ако може да са избрани няколко обекта, в противен случай „false“."
492
493#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:2
494msgid "'true' if the selection must have files, 'false' otherwise"
495msgstr ""
496"„True“, ако трябва да е избран поне един файл, „false“ в противен случай"
497
498#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:3
499msgid "'true' if the selection must have folders, 'false' otherwise"
500msgstr ""
501"„True“, ако трябва да е избрана поне една папка, „false“ в противен случай"
502
503#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:4
504#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:79
505msgid ""
506"A list of strings with joker '*' or '?' to match the selected file(s)/folder"
507"(s). Each selected items must match at least one of the patterns for the "
508"action to appear"
509msgstr ""
510"Списък с шаблонни низове, които могат да съдържа символите „?“ или „*“, към "
511"които трябва да напаснат имената на файлове. Всеки избран файл трябва да "
512"напасне поне с един от шаблоните."
513
514#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:5
515msgid ""
516"Defines the list of valid GnomeVFS schemes to be matched with the selected "
517"items. The GnomeVFS scheme is the protocol used to access the files. The "
518"keyword to use is the one used in the GnomeVFS URI. Example of GnomeVFS "
519"URI : file:///tmp/foo.txt sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt The most "
520"common schemes are : 'file' : local files 'sftp' : files accessed via SSH "
521"'ftp' : files accessed via FTP 'smb' : files accessed via Samba (Windows "
522"share) 'dav' : files accessed via WebDav All GnomeVFS schemes used by "
523"Nautilus can be used here."
524msgstr ""
525"Списък с валидни схеми на GnomeVFS, които да напаснат с избраните обекти. "
526"Схемата на GnomeVFS е протоколът, който се използва за достъп до файловете. "
527"Ключовата дума, която се използва е началото на УРИ за GnomeVFS УРИ. "
528"Например: file:///tmp/foo.txt sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt. Най-"
529"честите схеми са „file“: локални файлове, „sftp“: файлове достъпвани през "
530"SSH, „ftp“: файлове достъпвани през FTP, „smb“: файлове, достъпвани през "
531"Samba (или мрежата на Windows), „dav“: файлове достъпвани през WebDAV. "
532"Можете да ползвате всички валидни схеми на GnomeVFS."
533
534#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:6
535#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:87
536msgid ""
537"If you need one or more files or folders to be selected, set this key to "
538"'true'. If you want just one file or folder, set 'false'"
539msgstr ""
540"Ако е необходимо да са избрани повече от един файл или папки, задайте „true“ "
541"за този клавиш. Ако Ви трябва само един файл или папка, задайте този клавиш "
542"да е „false“."
543
544#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:7
545msgid "Manage Actions"
546msgstr "Управление на действията"
547
548#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:8
549msgid "Manage your actions using NACT, the configuration tool"
550msgstr ""
551"За управление на действията на Nautilus използвайте инструмента за управление"
552
553#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:9
554#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:71
555msgid "The icon of the menu item"
556msgstr "Иконата от елемента на менюто"
557
558#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:10
559#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:72
560msgid ""
561"The icon of the menu item that will appear next to the label in the Nautilus "
562"popup menu when the selection matches the appearance conditions settings"
563msgstr ""
564"Иконата към елемент на менюто, което се появява до етикета в контекстното "
565"меню на Nautilus, когато избраните обекти отговарят на условията за "
566"съвпадение"
567
568#. GConf description strings :
569#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:11
570#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:48
571#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:67
572msgid "The label of the menu item"
573msgstr "Етикетът в менюто"
574
575#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:12
576#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:68
577msgid ""
578"The label of the menu item that will appear in the Nautilus popup menu when "
579"the selection matches the appearance condition settings"
580msgstr ""
581"Етикетът на елемент на менюто, което се появява в контекстното меню на "
582"Nautilus,  когато избраните обекти отговарят на условията за съвпадение"
583
584#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:13
585#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:88
586msgid "The list of GnomeVFS schemes where the selected files should be located"
587msgstr ""
588"Списък със схеми на GnomeVFS, които показват къде трябва да са избраните "
589"файлове"
590
591#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:14
592msgid "The list of patterns to match the selected file(s)/folder(s)"
593msgstr "Списъкът с шаблони, към които да напасват избраните файлове/папки"
594
595#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:15
596#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
597#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:75
598msgid "The parameters of the command"
599msgstr "Параметрите на командата"
600
601#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:17
602#, no-c-format
603msgid ""
604"The parameters of the command to start when the user selects the menu item "
605"in the Nautilus popup menu. The parameters can contain some special tokens "
606"which are replaced by Nautilus informations before starting the command : %"
607"d : base folder of the selected file(s) %f : the name of the selected file "
608"or the 1st one if many are selected %m : space-separated list of the "
609"basenames of the selected file(s)/folder(s) %M : space-separated list of the "
610"selected file(s)/folder(s), with their full paths %u : gnome-vfs URI %s : "
611"scheme of the gnome-vfs URI %h : hostname of the gnome-vfs URI %U : username "
612"of the gnome-vfs URI %% : a percent sign"
613msgstr ""
614"Параметрите на командата, която да се стартира при избирането на "
615"съответстващия елемент на контекстното меню на Nautilus. Параметрите могат "
616"да съдържат определени специални последователности, които се заместват с "
617"определената информация преди изпълнението на командата: %d: базовата "
618"директория на избраните обекти, %f: имената на избраните обекти или името на "
619"първия, ако са избрани няколко, %m: списък с базовите имена на избраните "
620"файлове/папки, разделени с интервал, %M: списък с избраните файлове/папки с "
621"пълния път, %u: УРИ за gnome-vfs, %s: схема на УРИ за gnome-vfs, %h: името "
622"на хоста на УРИ за gnome-vfs, %U: потребителско име на УРИ за gnome-vfs, %%: "
623"знакът за процент"
624
625#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:18
626#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
627#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:73
628msgid "The path of the command"
629msgstr "Пътят до командата"
630
631#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:19
632#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:74
633msgid ""
634"The path of the command to start when the user select the menu item in the "
635"Nautilus popup menu"
636msgstr ""
637"Пътят на командата, която да се стартира, когато потребителят избере "
638"действието от контекстното меню на Nautilus."
639
640#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:20
641#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:49
642#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:69
643msgid "The tooltip of the menu item"
644msgstr "Подсказката за елемента на менюто"
645
646#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:21
647msgid ""
648"The tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar when "
649"the user points the mouse to the Nautilus popup menu item."
650msgstr ""
651"Подсказката, която се появява в лентата за състояние на Nautilus, когато "
652"потребителят задържи мишката си над елемента от контекстното меню"
653
654#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:22
655#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:91
656msgid "The version of the configuration format"
657msgstr "Версия на формата на настройките"
658
659#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:23
660#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:92
661msgid ""
662"The version of the configuration format that will be used to manage backward "
663"compatibility"
664msgstr ""
665"Версия на формата на настройките, за да се осигури съвместимост със стари "
666"версии"
667
668#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:24
669msgid ""
670"This setting is tied with the 'isdir' setting. Here are the valid "
671"combinations : - 'isfile' is 'true' and 'isdir' is 'false' : the selection "
672"must holds only files - 'isfile' is 'false' and 'isdir' is 'true' : the "
673"selection must holds only folders - 'isfile' is 'true' and 'isdir' is "
674"'true' : the selection can holds both files and folders - 'isfile' is "
675"'false' and 'isdir' is 'false' : invalid combination"
676msgstr ""
677"Тази настройка е обвързана с настройката „isdir“. Валидните комбинации са: "
678"isfile е „true“, а isdir е „false“: трябва да са избрани само файлове; "
679"isfile е „false“, а isdir е „true“: трябва да са избрани само папки; и "
680"isfile, и isdir са „true“: може да са избрани и папки, и файлове. И isfile, "
681"и isdir са „false“: невалидна комбинация."
682
683#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:25
684msgid ""
685"This setting is tied with the 'isfile' setting. Here are the valid "
686"combinations : - 'isfile' is 'true' and 'isdir' is 'false' : the selection "
687"must holds only files - 'isfile' is 'false' and 'isdir' is 'true' : the "
688"selection must holds only folders - 'isfile' is 'true' and 'isdir' is "
689"'true' : the selection can holds both files and folders - 'isfile' is "
690"'false' and 'isdir' is 'false' : invalid combination"
691msgstr ""
692"Тази настройка е обвързана с настройката „isfile“. Валидните комбинации са: "
693"isfile е „true“, а isdir е „false“: трябва да са избрани само файлове; "
694"isfile е „false“, а isdir е „true“: трябва да са избрани само папки; и "
695"isfile, и isdir са „true“: може да са избрани и папки, и файлове. И isfile, "
696"и isdir са „false“: невалидна комбинация."
697
698#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:41
699msgid "The old xml config file to convert"
700msgstr "Файл с настройки с XML в стар формат"
701
702#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:41
703#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:42
704msgid "FILE"
705msgstr "ФАЙЛ"
706
707#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:42
708msgid "The name of the newly-converted GConf schema file"
709msgstr "Името на новопреобразувания файл със схема на GConf"
710
711#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:43
712msgid "Convert all old xml config files from previous installations [default]"
713msgstr ""
714"Преобразуване на всички стари файлове с XML от предишната инсталация (по "
715"подразбиране)"
716
717#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:44
718msgid ""
719"The folder where the new GConf schema files will be saved if option -a is "
720"set [default=/tmp]"
721msgstr ""
722"Папката, в която ще се запазят новите файлове със схеми на GConf, ако е "
723"указана опцията „-a“ (по подразбиране е „/tmp“)"
724
725#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:44
726msgid "DIR"
727msgstr "ПАПКА"
728
729#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:77
730#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:95
731#, c-format
732msgid ""
733"Syntax error:\n"
734"\t- %s\n"
735"Try %s --help\n"
736msgstr ""
737"Синтактична грешка:\n"
738"\t- %s\n"
739"Опитайте с „%s --help“\n"
740
741#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:83
742#, c-format
743msgid ""
744"Syntax error:\n"
745"\tOptions -i and -o are mutually exclusive with option -a\n"
746"Try %s --help\n"
747msgstr ""
748"Синтактична грешка:\n"
749"\tОпциите „-i“ и „-o“ са несъвместими с „-a“\n"
750"Опитайте с „%s --help“\n"
751
752#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:89
753#, c-format
754msgid ""
755"Syntax error:\n"
756"\tOption -i is mandatory when using option -o\n"
757"Try %s --help\n"
758msgstr ""
759"Синтактична грешка:\n"
760"\tОпцията „-i“ е задължителна при ползването на „-o“\n"
761"Опитайте с „%s --help“\n"
762
763#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:101
764#, c-format
765msgid ""
766"Error:\n"
767"\t- Can't parse %s\n"
768msgstr ""
769"Грешка:\n"
770"\t- „%s“ не може да се анализира\n"
771
772#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:115
773#, c-format
774msgid "Converting %s ..."
775msgstr "Преобразуване на „%s“..."
776
777#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:135
778#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:152
779#, c-format
780msgid " Failed: Can't create %s : %s\n"
781msgstr " Неуспех: „%s“ не може да се създаде : %s\n"
782
783#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:143
784#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:160
785#, c-format
786msgid "  Ok, saved in %s\n"
787msgstr "  Запазен е в „%s“\n"
788
789#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:148
790#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:165
791#, c-format
792msgid "  Failed\n"
793msgstr "  Неуспех\n"
794
795#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:48
796msgid "LABEL"
797msgstr "ЕТИКЕТ"
798
799#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:49
800msgid "TOOLTIP"
801msgstr "ПОДСКАЗКА"
802
803#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
804msgid "The icon of the menu item (filename or Gtk stock id)"
805msgstr "Икона за елемента на менюто (име на файл или стандартна икона за GTK+)"
806
807#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
808msgid "ICON"
809msgstr "ИКОНА"
810
811#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
812#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:58
813msgid "PATH"
814msgstr "ПЪТ"
815
816#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
817msgid "PARAMS"
818msgstr "ПАРАМЕТРИ"
819
820#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
821msgid ""
822"A pattern to match selected files with possibility to add jokers ? or * (you "
823"must set it for each pattern you need)"
824msgstr ""
825"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
826"да напаснат имената на файлове (задава се за всеки различен шаблон.)"
827
828#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
829msgid "EXPR"
830msgstr "ИЗРАЗ"
831
832#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
833msgid "Set it if the selection can contain files"
834msgstr "Когато е зададено, може да са избрани и файлове"
835
836#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
837msgid "Set it if the selection can contain folders"
838msgstr "Когато е зададено може да са избрани и папки"
839
840#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
841msgid "Set it if the selection can have several items"
842msgstr "Когато е зададено може да са избрани няколко обекта"
843
844#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
845msgid ""
846"A GnomeVFS scheme where the selected files should be located (you must set "
847"it for each scheme you need)"
848msgstr ""
849"Схема на GnomeVFS, която показва къде трябва да са избраните обекти (задава "
850"се за всяка различна схема)"
851
852#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
853msgid "SCHEME"
854msgstr "СХЕМА"
855
856#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:58
857msgid ""
858"The path of the file where to save the new GConf schema definition file "
859"[default: /tmp/config_UUID.schemas]"
860msgstr ""
861"Пътят на файла, в който ще се запази новия файл със схеми на GConf (по "
862"подразбиране е „/tmp/config_UUID.schemas“)"
863
864#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:133
865#, c-format
866msgid "Creating %s ..."
867msgstr "Създаване на „%s“..."
868
869#: ../utils/nautilus-actions-tools-utils.c:48
870#, c-format
871msgid "Can't write data in file %s\n"
872msgstr "Не могат да се запишат данни във файла „%s“\n"
873
874#: ../utils/nautilus-actions-tools-utils.c:54
875#, c-format
876msgid "Can't open file %s for writing\n"
877msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис\n"
878
879#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:70
880msgid ""
881"The tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar when "
882"the user points to the Nautilus popup menu item with his/her mouse"
883msgstr ""
884"Подсказката, която се появява в лентата за състояние на Nautilus, когато "
885"потребителят задържи мишката си над елемента от контекстното меню"
886
887#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it the next release
888#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:77
889msgid ""
890"The parameters of the command to start when the user selects the menu item "
891"in the Nautilus popup menu.\n"
892"\n"
893"The parameters can contain some special tokens which are replaced by "
894"Nautilus informations before starting the command :\n"
895"\n"
896"%d : base folder of the selected file(s)\n"
897"%f : the name of the selected file or the 1st one if many are selected\n"
898"%m : space-separated list of the basenames of the selected file(s)/folder"
899"(s)\n"
900"%M : space-separated list of the selected file(s)/folder(s), with their full "
901"paths\n"
902"%u : gnome-vfs URI\n"
903"%s : scheme of the gnome-vfs URI\n"
904"%h : hostname of the gnome-vfs URI\n"
905"%U : username of the gnome-vfs URI\n"
906"%% : a percent sign"
907msgstr ""
908"Параметрите на командата, която да се стартира при избирането на "
909"съответстващия елемент на контекстното меню на Nautilus.\n"
910"\n"
911"Параметрите могат да съдържат определени специални последователности, които "
912"се заместват с определената информация преди изпълнението на командата:\n"
913"\n"
914"%d: базовата директория на избраните обекти;\n"
915"%f: имената на избраните обекти или името на първия, ако са избрани "
916"няколко;\n"
917"%m: списък с базовите имена на избраните файлове/папки, разделени с "
918"интервал;\n"
919"%M: списък с избраните файлове/папки с пълния път;\n"
920"%u: УРИ за gnome-vfs;\n"
921"%s: схема на УРИ за gnome-vfs;\n"
922"%h: името на хоста на УРИ за gnome-vfs;\n"
923"%U: потребителско име на УРИ за gnome-vfs;\n"
924"%%: знакът за процент."
925
926#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:78
927msgid "The list of pattern to match the selected file(s)/folder(s)"
928msgstr "Списъкът с шаблони, към които да напасват избраните файлове/папки"
929
930#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
931#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:81
932msgid ""
933"Here are the valid combinations :\n"
934"\n"
935"- 'isfile' is 'true' and 'isdir' is 'false' : the selection must holds only "
936"files\n"
937"- 'isfile' is 'false' and 'isdir' is 'true' : the selection must holds only "
938"folders\n"
939"- 'isfile' is 'true' and 'isdir' is 'true' : the selection can holds both "
940"files and folders\n"
941"- 'isfile' is 'false' and 'isdir' is 'false' : invalid combination"
942msgstr ""
943"Валидните комбинации са:\n"
944"\n"
945"- isfile е „true“, а isdir е „false“: трябва да са избрани само файлове;\n"
946"- isfile да е „false“, а isdir да е „true“: трябва да са избрани само "
947"папки;\n"
948"- isfile и isdir са „true“: може да са избрани и папки, и файлове;\n"
949"- isfile и isdir са „false“: невалидна комбинация."
950
951#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:82
952msgid "'true' if the selection can have files, 'false' otherwise"
953msgstr "„True“, ако може да са избрани и файлове, „false“ в противен случай"
954
955#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:83
956msgid "This setting is tied with the 'isdir' setting. "
957msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isdir“."
958
959#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:84
960msgid "'true' if the selection can have folders, 'false' otherwise"
961msgstr "„True“, ако може да са избрани и папки, „false“ в противен случай"
962
963#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:85
964msgid "This setting is tied with the 'isfile' setting. "
965msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isfile“."
966
967#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
968#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:90
969msgid ""
970"Defines the list of valid GnomeVFS schemes to be matched with the selected "
971"items. The GnomeVFS scheme is the protocol used to access the files. The "
972"keyword to use is the one used in the GnomeVFS URI.\n"
973"\n"
974"Example of GnomeVFS URI : \n"
975"file:///tmp/foo.txt\n"
976"sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt\n"
977"\n"
978"The most common schemes are :\n"
979"\n"
980"'file' : local files\n"
981"'sftp' : files accessed via SSH\n"
982"'ftp' : files accessed via FTP\n"
983"'smb' : files accessed via Samba (Windows share)\n"
984"'dav' : files accessed via WebDav\n"
985"\n"
986"All GnomeVFS schemes used by Nautilus can be used here."
987msgstr ""
988"Дефиниране на списъка с валидни схеми на GnomeVFS, които да напаснат с "
989"избраните елементи. Схемата на GnomeVFS е протоколът, който се използва за "
990"достъп до файловете. Ключовата дума, която се използва, е началото на УРИ за "
991"GnomeVFS УРИ.\n"
992"\n"
993"Например:\n"
994"file:///tmp/foo.txt\n"
995"sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt.\n"
996"\n"
997"Най-честите схеми са:\n"
998"„file“: локални файлове;\n"
999"„sftp“: файлове достъпвани през SSH;\n"
1000"„ftp“:  файлове достъпвани през FTP;\n"
1001"„smb“:  файлове, достъпвани през Samba (или мрежата на Windows);\n"
1002"„dav“:  файлове достъпвани през WebDAV.\n"
1003"\n"
1004"Можете да ползвате всички валидни схеми на GnomeVFS, които са достъпни за "
1005"Nautilus."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.