source: proposed/gnome-screensaver.HEAD.bg.po @ 493

Last change on this file since 493 was 493, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Малки обновления до 100% и уеднаквяване.

File size: 32.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-screensaver.
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE gnome-screensaver'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-screensaver\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-01-25 11:41+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-01-25 02:15+0200\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
21msgid "Screensaver"
22msgstr "Предпазител на екрана"
23
24#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
25msgid "Set your screensaver preferences"
26msgstr "Настройване на предпазителя на екрана"
27
28#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:1
29msgid "    "
30msgstr "    "
31
32#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:2
33msgid "<b>_Screensaver</b>"
34msgstr "<b>_Предпазител на екрана</b>"
35
36#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:3
37msgid "Screensaver Preferences"
38msgstr "Настройки на екранния предпазител"
39
40#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:4
41msgid "Set session as _idle after:"
42msgstr "Сесията е _неактивна след:"
43
44#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:5
45msgid "_Activate screensaver when session is idle"
46msgstr "_Включване на екранния предпазител при неактивна сесия"
47
48#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:6
49msgid "_Lock screen when screensaver is active"
50msgstr "_Заключване на екрана при задействане на предпазителя"
51
52#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:1
53#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:8
54msgid "Screensaver themes"
55msgstr "Предпазители на екрана"
56
57#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:2
58msgid "Screensavers"
59msgstr "Предпазители на екрана"
60
61#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:1
62msgid "Activate when idle"
63msgstr "Включване при неактивна сесия"
64
65#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:2
66msgid "Allow logout"
67msgstr "Позволяване на изход"
68
69#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:3
70msgid "Allow monitor power management"
71msgstr "Позволяване на управление на енергоспестяващия режим на монитора"
72
73#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:4
74msgid "Allow user switching"
75msgstr "Позволяване на превключването на потребител"
76
77#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:5
78msgid "Lock on activation"
79msgstr "Заключване при задействане"
80
81#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:6
82msgid "Logout command"
83msgstr "Команда за изход"
84
85#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:7
86msgid "Screensaver theme selection mode"
87msgstr "Режим на избор на тема на екранния предпазител"
88
89#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:9
90msgid "Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle."
91msgstr "Дали екранният предпазител да се задейства при неактивна сесия."
92
93#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:10
94msgid "Set this to TRUE to allow the screensaver to power down the monitor."
95msgstr "Дали предпазителят на екрана да изгася монитора"
96
97#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:11
98msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
99msgstr "Дали екранният предпазител да заключва екрана при задействането си."
100
101#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:12
102msgid ""
103"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
104"different user account."
105msgstr ""
106"Дали да се дава възможността да се превключва към друг потребител в диалога "
107"за отключване"
108
109#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:13
110msgid ""
111"Set this to TRUE to offer an option in unlock dialog to logging out after a "
112"delay. The Delay is specified in the \"logout_delay\" key."
113msgstr ""
114"Дали да се дава възможността за изход в диалога за отключване след известно "
115"време. То се задава в ключа „logout_delay“."
116
117#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:14
118msgid ""
119"The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
120"simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
121"the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
122msgstr ""
123"Коя команда да се изпълнява при натискането на бутона за изход. Командата "
124"трябва да доведе до изхода на потребителя без вход от потребителя. Този ключ "
125"е в сила, единствено ако ключът „logout_enable“ е TRUE."
126
127#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:15
128msgid ""
129"The number of minutes after screensaver activation before locking the screen."
130msgstr ""
131"Броят минути време след задействане на екранния предпазител преди да се "
132"изчисти екрана"
133
134#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
135msgid ""
136"The number of minutes after the screensaver activation before a logout "
137"option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the "
138"\"logout_enable\" key is set to TRUE."
139msgstr ""
140"Минутите след задействане на екранния предпазител, преди да се появи бутон "
141"за изход в диалога за отключване. Този ключ е в сила, единствено ако ключът "
142"„logout_enable“ е TRUE."
143
144#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
145msgid ""
146"The number of minutes after the screensaver activation until the monitor "
147"goes into standby power mode."
148msgstr ""
149"Броят минути след задействане на предпазителя на екрана, преди мониторът да "
150"влезе в енергоспестяващ режим (standby)."
151
152#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:18
153msgid ""
154"The number of minutes after the screensaver activation until the monitor "
155"goes into suspend power mode."
156msgstr ""
157"Броят минути след задействане на предпазителя на екрана, преди мониторът да "
158"влезе в енергоспестяващ режим (suspend)."
159
160#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:19
161msgid ""
162"The number of minutes after the screensaver activation until the monitor "
163"powers off."
164msgstr ""
165"Броят минути след задействане на предпазителя на екрана, преди мониторът да "
166"се загаси."
167
168#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:20
169msgid ""
170"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
171msgstr "Броят минути време бездействие, за да се счете сесията за неактивна"
172
173#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:21
174msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver theme."
175msgstr ""
176"Броят минути изпълнение преди да се смени темата на екранния предпазител"
177
178#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:22
179msgid ""
180"The selection mode used by screensaver. May be \"blank-only\" to enable the "
181"screensaver without using any theme on activation, \"single\" to enable "
182"screensaver using only one theme on activation (specified in \"themes\" "
183"key), and \"random\" to enable the screensaver using a random theme on "
184"activation."
185msgstr ""
186"Режимът за избор на екранния предпазител. „blank-only“ позволява задействане "
187"без никаква тема, „single“ позволява задействане с една тема (тя е указана в "
188"ключа „themes“), а „random“ позволява случайна тема при задействане на "
189"предпазителя."
190
191#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
192msgid ""
193"This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
194"ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name "
195"when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when \"mode"
196"\" is \"random\"."
197msgstr ""
198"Ключът указва списъка с темите за екранния предпазител. Този ключ е без "
199"значение, когато режимът в ключа „mode“ е „blank-only“. Този ключ трябва да "
200"съдържа името на темата, когато режимът е „single“, а когато режимът е "
201"„random“, трябва да съдържа списък с имена на темите."
202
203#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
204msgid "Time before activation"
205msgstr "Време преди задействане"
206
207#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:25
208msgid "Time before locking"
209msgstr "Време преди заключване"
210
211#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:26
212msgid "Time before logout option"
213msgstr "Време преди възможност за изход"
214
215#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27
216msgid "Time before power off"
217msgstr "Време преди изключване"
218
219#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:28
220msgid "Time before standby"
221msgstr "Време преди минаване в режим на готовност"
222
223#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:29
224msgid "Time before suspend"
225msgstr "Време преди приспиване"
226
227#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:30
228msgid "Time before theme change"
229msgstr "Време преди промяна на темата"
230
231#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:1
232msgid "Bubbles the GNOME foot logo around the screen"
233msgstr "Логото на GNOME със стъпалото се движи по екрана"
234
235#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:2
236msgid "Floating Feet"
237msgstr "Летящи табани"
238
239#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:1
240msgid "Cosmos"
241msgstr "Космос"
242
243#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
244msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
245msgstr "Показва прожекция със снимки от космоса"
246
247#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:1
248msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
249msgstr "Показва прожекция от папката със снимки"
250
251#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:2
252msgid "Pictures folder"
253msgstr "Папка за снимки"
254
255#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:1
256msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
257msgstr "Поп-арт изглеждаща мрежа от пулсиращи цветове."
258
259#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:2
260msgid "Pop art squares"
261msgstr "Поп-арт квадрати"
262
263#: ../savers/floaters.c:1165
264msgid "show paths that images follow"
265msgstr "показва пътищата, по които се движат изображенията"
266
267#: ../savers/floaters.c:1172
268msgid "occasionally rotate images as they move"
269msgstr "изображенията понякога да се въртят при движението си"
270
271#: ../savers/floaters.c:1179
272msgid "print out frame rate and other statistics"
273msgstr "отпечатване на броя кадри в секунда и други статистики"
274
275#: ../savers/floaters.c:1187
276msgid "the maximum number of images to keep on screen"
277msgstr "максималният брой изображения, които да се показват на екрана"
278
279#. translators: this should be translated to be symbolic of a generic
280#. * number.  e.g, "the screen saver should keep N images on the screen"
281#.
282#: ../savers/floaters.c:1191
283msgid "N"
284msgstr "N"
285
286#: ../savers/floaters.c:1198
287msgid "the source image to use"
288msgstr "изображение, което да се ползва"
289
290#: ../savers/floaters.c:1205
291msgid "the initial size and position of window"
292msgstr "първоначалния размер и местоположение на прозореца"
293
294#. translators: this is an X geometry spec.  WIDTH, HEIGHT, X, and Y
295#. * can be translated, but the 'x' area indicator and '+' offset indicators
296#. * need to be untranslated and can't be rearranged.
297#.
298#: ../savers/floaters.c:1210
299msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
300msgstr "Шир.xВис.+Отм.ПоX+Отм.ПоY"
301
302#. translators: the word "image" here
303#. * represents a command line argument
304#.
305#: ../savers/floaters.c:1230
306msgid "image - floats images around the screen"
307msgstr "image - изображение се движи по екрана"
308
309#: ../savers/floaters.c:1240
310#, c-format
311msgid "%s. See --help for usage information.\n"
312msgstr "%s. За помощ използвайте опцията „--help“.\n"
313
314#: ../savers/floaters.c:1249
315msgid "You must specify one image.  See --help for usage information.\n"
316msgstr ""
317"Трябва да укажете едно изображение. За помощ използвайте опцията „--help“.\n"
318
319#: ../savers/slideshow.c:47
320msgid "Location to get images from"
321msgstr "Местонахождение от където да се вземат изображенията"
322
323#: ../savers/slideshow.c:47
324msgid "PATH"
325msgstr "ПЪТ"
326
327#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:119 ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:150
328msgid "Manager"
329msgstr "Управление"
330
331#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:120
332msgid "The manager which owns this object."
333msgstr "Програмата за управление, която притежава този обект."
334
335#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:127
336msgid "Name"
337msgstr "Име"
338
339#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:128
340msgid "The name of the X11 display this object refers to."
341msgstr "Името на дисплея на X Window, към който се обръща обекта"
342
343#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:134
344#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:164
345msgid "User"
346msgstr "Потребител"
347
348#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:135
349msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
350msgstr "Потребителят, който в момента е влезнал на този виртуален терминал."
351
352#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:141
353msgid "Console"
354msgstr "Конзола"
355
356#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:142
357msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
358msgstr ""
359"Номера на виртуалната конзола, на която може да се намери този дисплей или %-"
360"1."
361
362#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:148
363msgid "Nested"
364msgstr "Вложен"
365
366#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:149
367msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
368msgstr "Дали този дисплей е вложен (Xnest) или не."
369
370#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1263
371msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
372msgstr ""
373"Поради неизвестна причина не може да се установи връзка с мениджъра на "
374"дисплеи."
375
376#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1270
377msgid "The display manager is not running or too old."
378msgstr "Мениджърът на дисплеи не е стартиран или е прекалено стар."
379
380#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1273
381msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
382msgstr "Конфигурирания лимит на гъвкави сървъри е достигнат."
383
384#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1276
385msgid "There was an unknown error starting X."
386msgstr "Имаше непозната грешка при стартирането на Х."
387
388#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1279
389msgid "The X server failed to finish starting."
390msgstr "Х сървърът не успя да завърши стартирането си."
391
392#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1282
393msgid "There are too many X sessions running."
394msgstr "Има прекалено много стартирани Х сесии."
395
396#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1285
397msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
398msgstr "Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
399
400#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1288
401msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
402msgstr "Х сървърът в конфигурацията на GDM не може да бъде открит."
403
404#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1291 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:492
405msgid ""
406"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
407"which is not available."
408msgstr ""
409"Опит за задаване на непознато или недостъпно действие за излизане от "
410"системата."
411
412#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1294 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:495
413msgid "Virtual terminals not supported."
414msgstr "Виртуалните терминали не се поддържат."
415
416#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1297
417msgid "Invalid virtual terminal number."
418msgstr "Невалиден номер на виртуалния терминал."
419
420#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1300 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:499
421msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
422msgstr "Опит за обновяване на неподдържан конфигурационен ключ."
423
424#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1303
425msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
426msgstr "Файлът ~/.Xauthority е зле конфигуриран или е липсващ."
427
428#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1306
429msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
430msgstr ""
431"Прекалено много съобщения са подадени към мениджъра на дисплеи и той заби"
432
433#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1310
434msgid "The display manager sent an unknown error message."
435msgstr "Мениджърът на дисплеи прати непознато съобщение за грешка."
436
437#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:165
438msgid "The user this menu item represents."
439msgstr "Потребителят, който този елемент от менюто представлява"
440
441#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:172
442msgid "Icon Size"
443msgstr "Размер на иконите"
444
445#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:173
446msgid "The size of the icon to use."
447msgstr "Размера на иконата, който да се използва"
448
449#: ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:151
450msgid "The user manager object this user is controlled by."
451msgstr "Управлението на потребители, от което е контролиран този потребител"
452
453#: ../src/cut-n-paste/fusa-utils.c:80
454msgid "Show Details"
455msgstr "Показване на подробности"
456
457#. markup
458#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:413
459msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
460msgstr "GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME) не е стартиран."
461
462#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:416
463msgid ""
464"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
465"Display Manager) or xdm."
466msgstr ""
467"Възможно е да ползвате различен мениджър на дисплеи, като KDM (част от KDE) "
468"или xdm."
469
470#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:419
471msgid ""
472"If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your "
473"system administrator to start GDM."
474msgstr ""
475"Ако искате да използвате тази възможност или стартирайте GDM, или помолете "
476"системния администратор да го стартира."
477
478#. markup
479#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:441
480msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
481msgstr "Невъзможно е да се комуникира с GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME)"
482
483#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:444
484msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
485msgstr "Вероятно имате стара версия на GDM."
486
487#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:463 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:466
488msgid "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
489msgstr "Не може да се комуникира с GDM. Вероятно имате стара версия."
490
491#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:469
492msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
493msgstr "Достигнат е позволения лимит от стартирани гъвкави Х сървъри."
494
495#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:471
496msgid "There were errors trying to start the X server."
497msgstr "Имаше грешки при опитите за стартиране на Х сървъра."
498
499#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:473
500msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
501msgstr "Х сървърът не успя да се стартира.  Вероятно не е конфигуриран добре."
502
503#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:476
504msgid "Too many X sessions running."
505msgstr "Стартирани"
506
507#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:478
508msgid ""
509"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
510"may be missing an X authorization file."
511msgstr ""
512"Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущият Ви X сървър. "
513"Възможно е Вашия файл за упълномощаване пред X - .Xauthority да липсва."
514
515#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:483
516msgid ""
517"The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
518"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
519msgstr ""
520"Вложеният сървър (Xnest) или не е достъпен, или GDM е лошо настроен.\n"
521"За да ползвате Xnest, трябва да го инсталирате."
522
523#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:488
524msgid ""
525"The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
526msgstr "Няма наличен X сървър. Вероятно GDM е лошо конфигуриран."
527
528#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:497
529msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
530msgstr "Опит за преминаване към виртуален терминал с невалиден номер."
531
532#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:501
533msgid ""
534"You do not seem to have authentication needed be for this operation.  "
535"Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
536msgstr ""
537"Не сте се идентифицирали правилно за тази операция. Най-вероятно има проблем "
538"с Вашия файл .Xauthority."
539
540#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:505
541msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
542msgstr "Прекалено много съобщения са подадени към GDM, който заби"
543
544#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:508
545msgid "Unknown error occured."
546msgstr "Непозната грешка"
547
548#: ../src/file-transfer-dialog.c:94
549#, c-format
550msgid "Copying file: %u of %u"
551msgstr "Копиране на файл: %u от %u"
552
553#: ../src/file-transfer-dialog.c:122
554#, c-format
555msgid "Copying '%s'"
556msgstr "Копиране на „%s“"
557
558#: ../src/file-transfer-dialog.c:193
559msgid "From URI"
560msgstr "От УРИ"
561
562#: ../src/file-transfer-dialog.c:194
563msgid "URI currently transferring from"
564msgstr "От кое УРИ се приемат данни"
565
566#: ../src/file-transfer-dialog.c:201
567msgid "To URI"
568msgstr "До УРИ"
569
570#: ../src/file-transfer-dialog.c:202
571msgid "URI currently transferring to"
572msgstr "Към кое УРИ се предават данни"
573
574#: ../src/file-transfer-dialog.c:209
575msgid "Fraction completed"
576msgstr "Частта е приключена"
577
578#: ../src/file-transfer-dialog.c:210
579msgid "Fraction of transfer currently completed"
580msgstr "Каква част от трансфера е приключена"
581
582#: ../src/file-transfer-dialog.c:217
583msgid "Current URI index"
584msgstr "Текущ индекс на УРИ"
585
586#: ../src/file-transfer-dialog.c:218
587msgid "Current URI index - starts from 1"
588msgstr "Текущ индекс на УРИ - броенето започва от 1"
589
590#: ../src/file-transfer-dialog.c:225
591msgid "Total URIs"
592msgstr "Общо УРИ-та"
593
594#: ../src/file-transfer-dialog.c:226
595msgid "Total number of URIs"
596msgstr "Общ брой на УРИ-тата"
597
598#: ../src/file-transfer-dialog.c:327 ../src/file-transfer-dialog.c:369
599msgid "Copying files"
600msgstr "Копиране на файлове"
601
602#: ../src/file-transfer-dialog.c:345
603msgid "From:"
604msgstr "От:"
605
606#: ../src/file-transfer-dialog.c:349
607msgid "To:"
608msgstr "До:"
609
610#: ../src/file-transfer-dialog.c:448
611msgid "Connecting..."
612msgstr "Свързване..."
613
614#: ../src/gnome-screensaver-command.c:59
615msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
616msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори грациозно"
617
618#: ../src/gnome-screensaver-command.c:61
619msgid "Query the state of the screensaver"
620msgstr "Запитване за състоянието на екранния предпазител"
621
622#: ../src/gnome-screensaver-command.c:63
623msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
624msgstr "Съобщава на стартирания екранен предпазител веднага да заключи екрана"
625
626#: ../src/gnome-screensaver-command.c:65
627msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
628msgstr ""
629"Ако екранният предпазител е включен, да се превключи към друга визуализация"
630
631#: ../src/gnome-screensaver-command.c:67
632msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
633msgstr "Включване на екранния предпазител (изчистване на екрана)"
634
635#: ../src/gnome-screensaver-command.c:69
636msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
637msgstr ""
638"Ако екранният предпазител е активен - да се деактивира (включване на екрана)"
639
640#: ../src/gnome-screensaver-command.c:71
641msgid "Disable running graphical themes while blanked"
642msgstr "Изключване на графичните теми при изчистване на екрана"
643
644#: ../src/gnome-screensaver-command.c:73
645msgid "Enable running graphical themes while blanked (if applicable)"
646msgstr "Включване на графичните теми при изчистване на екрана (ако е възможно)"
647
648#: ../src/gnome-screensaver-command.c:75
649msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
650msgstr ""
651"Взаимодействане с работещия екранен предпазител за симулация на "
652"потребителска дейност"
653
654#: ../src/gnome-screensaver-command.c:77 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:106
655#: ../src/gnome-screensaver.c:56
656msgid "Version of this application"
657msgstr "Версия на програмата"
658
659#: ../src/gnome-screensaver-command.c:202
660#, c-format
661msgid "The screensaver is %s\n"
662msgstr "Екранният предпазител е %s\n"
663
664#: ../src/gnome-screensaver-command.c:202
665msgid "active"
666msgstr "активен"
667
668#: ../src/gnome-screensaver-command.c:202
669msgid "inactive"
670msgstr "неактивен"
671
672#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:104
673msgid "Show debugging output"
674msgstr "Показване на информацията за изчистване на грешки"
675
676#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:108
677msgid "Show the logout button"
678msgstr "Показване на бутона за изход"
679
680#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:110
681msgid "Command to invoke from the logout button"
682msgstr "Команда стартирана от бутона за изход"
683
684#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:112
685msgid "Show the switch user button"
686msgstr "Показване на бутона за смяна на потребителя"
687
688#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:417
689msgid "Blank screen"
690msgstr "Черен екран"
691
692#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:423
693msgid "Random"
694msgstr "Произволен"
695
696#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:712
697msgid "Invalid screensaver theme"
698msgstr "Невалидна тема за екранния предпазител"
699
700#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:715
701msgid "This file does not appear to be a valid screensaver theme."
702msgstr "Този файл не изглежда като да е валидна тема за екранния предпазител."
703
704#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:832
705#, c-format
706msgid "%d hour"
707msgid_plural "%d hours"
708msgstr[0] "%d час"
709msgstr[1] "%d часа"
710
711#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:835
712#, c-format
713msgid "%d minute"
714msgid_plural "%d minutes"
715msgstr[0] "%d минута"
716msgstr[1] "%d минути"
717
718#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:838
719#, c-format
720msgid "%d second"
721msgid_plural "%d seconds"
722msgstr[0] "%d секунда"
723msgstr[1] "%d секунди"
724
725#. hour:minutes:seconds
726#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:844
727#, c-format
728msgid "%s %s %s"
729msgstr "%s %s %s"
730
731#. hour:minutes
732#. minutes:seconds
733#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:847
734#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:855
735#, c-format
736msgid "%s %s"
737msgstr "%s %s"
738
739#. hour
740#. minutes
741#. seconds
742#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:850
743#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:858
744#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:862
745#, c-format
746msgid "%s"
747msgstr "%s"
748
749#. 0 seconds
750#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:865
751msgid "0 seconds"
752msgstr "0 секунди"
753
754#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:880
755msgid "Never"
756msgstr "Никога"
757
758#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1026
759msgid "Could not load the main interface"
760msgstr "Неуспех при зареждането на главния интерфейс"
761
762#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1028
763msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
764msgstr "Уверете се, че екранният предпазител е инсталиран правилно."
765
766#: ../src/gnome-screensaver.c:57
767msgid "Don't become a daemon"
768msgstr "Да не се преминава в режим на демон"
769
770#: ../src/gnome-screensaver.c:58
771msgid "Enable debugging code"
772msgstr "Да се включи режим на изчистване на грешки"
773
774#: ../src/gs-listener-dbus.c:1188
775msgid "failed to register with the message bus"
776msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
777
778#: ../src/gs-listener-dbus.c:1198
779msgid "not connected to the message bus"
780msgstr "няма връзка с шината за съобщенията"
781
782#: ../src/gs-listener-dbus.c:1207
783msgid "screensaver already running in this session"
784msgstr "екранният предпазител вече е стартиран в тази сесия"
785
786#: ../src/gs-lock-plug.c:346
787msgid "Checking password..."
788msgstr "Проверка на паролата..."
789
790#: ../src/gs-lock-plug.c:389
791msgid "Time has expired."
792msgstr "Времето изтече!"
793
794#: ../src/gs-lock-plug.c:414
795msgid "You have the Caps Lock key on."
796msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат"
797
798#: ../src/gs-lock-plug.c:691
799msgid "That password was incorrect."
800msgstr "Тази парола беше невярна."
801
802#: ../src/gs-lock-plug.c:717 ../src/gs-lock-plug.c:750
803msgid "_Unlock"
804msgstr "_Отключване"
805
806#: ../src/gs-lock-plug.c:720 ../src/gs-lock-plug.c:747
807msgid "_Switch User..."
808msgstr "_Смяна на потребител..."
809
810#: ../src/gs-lock-plug.c:1432
811msgid "_Password:"
812msgstr "Па_рола:"
813
814#: ../src/gs-lock-plug.c:1498
815msgid "S_witch to user:"
816msgstr "_Смяна към потребител:"
817
818#: ../src/gs-lock-plug.c:1545
819msgid "Log _Out"
820msgstr "_Изход"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.