source: proposed/deskbar-applet.HEAD.bg.po @ 493

Last change on this file since 493 was 493, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Малки обновления до 100% и уеднаквяване.

File size: 21.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of deskbar-applet
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE deskbar-applet COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: deskbar-applet HEAD\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2006-01-25 11:34+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2006-01-25 00:07+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:1
20msgid "An all-in-one action bar"
21msgstr "Универсална лента за търсене"
22
23#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:2 ../deskbar/ui/About.py:22
24msgid "Deskbar"
25msgstr "Deskbar"
26
27#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1
28msgid "_About"
29msgstr "_Относно"
30
31#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2
32msgid "_Preferences"
33msgstr "_Настройки"
34
35#: ../data/prefs-dialog.glade.h:1
36msgid "<b>Focus</b>"
37msgstr "<b>Фокусиране:</b>"
38
39#: ../data/prefs-dialog.glade.h:2
40msgid "<b>Layout</b>"
41msgstr "<b>Представяне като:</b>"
42
43#: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
44msgid "<b>Loaded Extensions</b>"
45msgstr "<b>Заредени приставки</b>"
46
47#: ../data/prefs-dialog.glade.h:4
48msgid "<b>Width</b>"
49msgstr "<b>Широчина:</b>"
50
51#: ../data/prefs-dialog.glade.h:5
52msgid ""
53"<i><small><b>Note:</b> Drag and drop an extension to change its order.</"
54"small></i>"
55msgstr ""
56"<i><small><b>Бележка:</b> Чрез влачене можете да промените подредбата на "
57"приставките.</small></i>"
58
59#: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
60msgid "Button in panel with grouped list"
61msgstr "Бутон в панела с групиран списък"
62
63#: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
64msgid "Deskbar Preferences"
65msgstr "Настройки"
66
67#: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
68msgid "Entry in panel with flat list"
69msgstr "Елемент в панела с обикновен списък"
70
71#: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
72msgid "Fixed _width:"
73msgstr "_Равноширок:"
74
75#: ../data/prefs-dialog.glade.h:10
76msgid "Searches"
77msgstr "Търсене"
78
79#: ../data/prefs-dialog.glade.h:11
80msgid "Use _all available space"
81msgstr "Запълване на _всичкото налично пространство"
82
83#: ../data/prefs-dialog.glade.h:12
84msgid "View"
85msgstr "Външен вид"
86
87#: ../data/prefs-dialog.glade.h:13
88msgid "_Keyboard shortcut to focus:"
89msgstr "_Бърз клавиш за фокусиране:"
90
91#: ../data/prefs-dialog.glade.h:14
92msgid "characters"
93msgstr "знаци"
94
95#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:1
96msgid ""
97"<i><small><b>Note: </b>If that shortcut is a single letter (like <b>t</b>) "
98"you can also just type \"<b>something</b>\" and then press <b>Alt-t</b> in "
99"the deskbar.</small></i>"
100msgstr ""
101"<i><small><b>Бележка: </b>Ако бързият клавиш е всъщност един (напр. <b>т</"
102"b>), можете просто да напишете „<b>нещо</b>“ и след това да натиснете <b>Alt-"
103"т</b> в лентата.</small></i>"
104
105#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
106msgid ""
107"<i><small><b>Note:</b> To use a shortcut (for example <b>wp</b>) to search "
108"for <b>something</b>, type \"<b>wp something</b>\" in the deskbar</small></"
109"i>."
110msgstr ""
111"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате бързи клавиши (напр. <b>дай</b>), "
112"за да търсете <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></i>."
113
114#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:3
115msgid "Shortcuts for Bookmarked Searches"
116msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
117
118#: ../deskbar/BrowserMatch.py:30
119#, python-format
120msgid "Open History Item %s"
121msgstr "Отваряне от историята: %s"
122
123#: ../deskbar/BrowserMatch.py:32
124#, python-format
125msgid "Open Bookmark %s"
126msgstr "Отваряне на отметка %s"
127
128#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
129#: ../deskbar/BrowserMatch.py:81
130#, python-format
131msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
132msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
133
134#: ../deskbar/BrowserMatch.py:187
135msgid "Shortcut"
136msgstr "Бърз клавиш"
137
138#: ../deskbar/BrowserMatch.py:195
139msgid "Bookmark Name"
140msgstr "Име на отметка"
141
142#: ../deskbar/Categories.py:11
143msgid "Files"
144msgstr "Файлове"
145
146#: ../deskbar/Categories.py:12
147#, python-format
148msgid "%s more file"
149msgid_plural "%s more files"
150msgstr[0] "Още %s файл"
151msgstr[1] "Още %s файла"
152
153#: ../deskbar/Categories.py:16
154msgid "Actions"
155msgstr "Действия"
156
157#: ../deskbar/Categories.py:17
158#, python-format
159msgid "%s more action"
160msgid_plural "%s more actions"
161msgstr[0] "Още %s действие"
162msgstr[1] "Още %s действия"
163
164#: ../deskbar/Categories.py:21
165msgid "News"
166msgstr "Новини"
167
168#: ../deskbar/Categories.py:22
169#, python-format
170msgid "%s more news item"
171msgid_plural "%s more news items"
172msgstr[0] "Още %s новина"
173msgstr[1] "Още %s новини"
174
175#: ../deskbar/Categories.py:26
176msgid "Contacts"
177msgstr "Контакти"
178
179#: ../deskbar/Categories.py:27
180#, python-format
181msgid "%s more contact"
182msgid_plural "%s more contacts"
183msgstr[0] "Още %s контакт"
184msgstr[1] "Още %s контакта"
185
186#: ../deskbar/Categories.py:31
187msgid "Emails"
188msgstr "Е-писма"
189
190#: ../deskbar/Categories.py:32
191#, python-format
192msgid "%s more email"
193msgid_plural "%s more emails"
194msgstr[0] "Още %s е-писмо"
195msgstr[1] "Още %s е-писма"
196
197#: ../deskbar/Categories.py:36
198msgid "Notes"
199msgstr "Бележки"
200
201#: ../deskbar/Categories.py:37
202#, python-format
203msgid "%s more note"
204msgid_plural "%s more notes"
205msgstr[0] "Още %s бележка"
206msgstr[1] "Още %s бележки"
207
208#: ../deskbar/Categories.py:41
209msgid "Volumes"
210msgstr "Устройства"
211
212#: ../deskbar/Categories.py:42
213#, python-format
214msgid "%s more volume"
215msgid_plural "%s more volumes"
216msgstr[0] "Още %s устройство"
217msgstr[1] "Още %s устройства"
218
219#: ../deskbar/Categories.py:46
220msgid "Google Search"
221msgstr "Търсене с Google"
222
223#: ../deskbar/Categories.py:47
224#, python-format
225msgid "%s more online hit"
226msgid_plural "%s more online hits"
227msgstr[0] "Още %s резултат по Интернет"
228msgstr[1] "Още %s резултата по Интернет"
229
230#: ../deskbar/Categories.py:51
231msgid "Calendar"
232msgstr "Календар"
233
234#: ../deskbar/Categories.py:52
235#, python-format
236msgid "%s more calendar item"
237msgid_plural "%s more calendar items"
238msgstr[0] "Още %s запис в календара"
239msgstr[1] "Още %s записа в календара"
240
241#: ../deskbar/Categories.py:56
242msgid "Conversation"
243msgstr "Разговор"
244
245#: ../deskbar/Categories.py:57
246#, python-format
247msgid "%s more conversation"
248msgid_plural "%s more conversations"
249msgstr[0] "Още %s разговор"
250msgstr[1] "Още %s разговора"
251
252#: ../deskbar/Categories.py:61
253msgid "Web Browser"
254msgstr "Уеб браузър"
255
256#: ../deskbar/Categories.py:62
257#, python-format
258msgid "%s more item"
259msgid_plural "%s more items"
260msgstr[0] "Още %s резултат"
261msgstr[1] "Още %s резултата"
262
263#: ../deskbar/Categories.py:66 ../deskbar/handlers/programs.py:14
264msgid "Programs"
265msgstr "Програми"
266
267#: ../deskbar/Categories.py:67
268#, python-format
269msgid "%s more program"
270msgid_plural "%s more programs"
271msgstr[0] "Още %s програма"
272msgstr[1] "Още %s програми"
273
274#: ../deskbar/Categories.py:71
275msgid "Debug"
276msgstr "Изчистване на грешки"
277
278#: ../deskbar/Categories.py:72
279#, python-format
280msgid "%s more debugging handler"
281msgid_plural "%s more debugging handlers"
282msgstr[0] "Още %s обработчик на грешки"
283msgstr[1] "Още %s обработчика на грешки"
284
285#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:19
286msgid "Beagle Live"
287msgstr "Beagle на живо"
288
289#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:20
290msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
291msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (с Beagle) докато пишете"
292
293#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:47
294#, python-format
295msgid "Addressbook entry for %s"
296msgstr "Запис в адресната книга за %s"
297
298#. translators: First %s is mail sender, second %s is mail subject.
299#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:56
300#, python-format
301msgid "View email from <i>%(sender)s</i>: <b>%(name)s</b>"
302msgstr "Разгледане на е-писмо от <i>%(sender)s</i> на тема <b>%(name)s</b>"
303
304#. translators: This is a file.
305#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:63 ../deskbar/handlers/files.py:33
306#, python-format
307msgid "Open %s"
308msgstr "Отваряне на %s"
309
310#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:69
311#, python-format
312msgid "Open news item %s"
313msgstr "Отваряне на новина %s"
314
315#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:76
316#, python-format
317msgid "Open note %s"
318msgstr "Отваряне на бележка %s"
319
320#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:82
321#, python-format
322msgid "View conversation with %s"
323msgstr "Разглеждане на разговора с %s"
324
325#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:88
326#, python-format
327msgid "View calendar %s"
328msgstr "Разглеждане на календара %s"
329
330#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
331#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
332#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:223
333#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:242
334msgid "?"
335msgstr "?"
336
337#: ../deskbar/handlers/beagle.py:19
338msgid "Beagle"
339msgstr "Beagle"
340
341#: ../deskbar/handlers/beagle.py:20
342msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
343msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (чрез Beagle)"
344
345#: ../deskbar/handlers/beagle.py:36
346#, python-format
347msgid "Search for %s using Beagle"
348msgstr "Търсене на %s чрез Beagle"
349
350#: ../deskbar/handlers/email_address.py:9
351msgid "Mail"
352msgstr "Поща"
353
354#: ../deskbar/handlers/email_address.py:10
355msgid "Send mail by typing a complete e-mail address"
356msgstr "Пращане на е-поща чрез пълният адрес на е-поща"
357
358#: ../deskbar/handlers/email_address.py:27
359#, python-format
360msgid "Send Email to %s"
361msgstr "Пращане на е-поща на %s"
362
363#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:26
364msgid "You can set shortcuts for your searches."
365msgstr "Можете да задавате бързи клавиши за търсенето"
366
367#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:32 ../deskbar/handlers/galeon.py:21
368#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:33
369msgid "Web Bookmarks"
370msgstr "Отметки в уеб"
371
372#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:33 ../deskbar/handlers/galeon.py:22
373#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:34
374msgid "Open your web bookmarks by name"
375msgstr "Отваряне на отметките по име"
376
377#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:37 ../deskbar/handlers/galeon.py:26
378msgid "Web History"
379msgstr "История на уеб"
380
381#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:38 ../deskbar/handlers/galeon.py:27
382msgid "Open your web history by name"
383msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
384
385#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:42 ../deskbar/handlers/galeon.py:31
386#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:38
387msgid "Web Searches"
388msgstr "Търсене по уеб"
389
390#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:43 ../deskbar/handlers/galeon.py:32
391#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:39
392msgid "Search the web via your browser's search settings"
393msgstr "Търсене в уеб чрез настройките на уеб браузъра"
394
395#: ../deskbar/handlers/evolution.py:11
396msgid "You need to enable autocomplete in your mail preferences"
397msgstr ""
398"Трябва да включете автоматичното завършване в настройките на програмата си "
399"за е-поща"
400
401#: ../deskbar/handlers/evolution.py:13
402msgid "Autocompletion Needs to be Enabled"
403msgstr "Автоматичното завършване трябва да се включи"
404
405#: ../deskbar/handlers/evolution.py:14
406msgid ""
407"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
408"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
409"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
410msgstr ""
411"Адресите във Вашата адресна книга не могат да бъдат получавани, освен ако не "
412"включите автоматичното завършване. За да направите това, стартирайте "
413"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
414"Автоматично завършване."
415
416#: ../deskbar/handlers/evolution.py:19
417msgid "Mail (Address Book)"
418msgstr "Поща (адресна книга)"
419
420#: ../deskbar/handlers/evolution.py:20
421msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
422msgstr ""
423"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адресът им за е-поща"
424
425#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
426#: ../deskbar/handlers/evolution.py:45
427#, python-format
428msgid "Send Email to <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
429msgstr "Пращане на е-писмо до <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
430
431#: ../deskbar/handlers/files.py:14
432msgid "Files and Folders"
433msgstr "Файлове и папки"
434
435#: ../deskbar/handlers/files.py:15
436msgid "Open your files and folders by name"
437msgstr "Отваряне на файлове и папки по име"
438
439#: ../deskbar/handlers/files.py:51
440#, python-format
441msgid "Open folder %s"
442msgstr "Отваряне на папка %s"
443
444#: ../deskbar/handlers/google-live.py:19
445msgid ""
446"You need a Google account to use Google Live.  To get one, go to http://api."
447"google.com/\n"
448"\n"
449"When you have created your account, you should recieve a Google API key by "
450"mail.  Place this key in the file\n"
451"\n"
452"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
453"\n"
454"If you do not receive an API key (or you have lost it) in your account "
455"verification mail, then go to www.google.com/accounts and log in.  Go to api."
456"google.com, click \"Create Account\" and enter your e-mail address and "
457"password.  Your API key will be re-sent.\n"
458"\n"
459"Now download the developers kit and extract the GoogleSearch.wsdl file from "
460"it.  Copy this file to\n"
461"\n"
462"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
463msgstr ""
464"Необходим Ви е абонамент в Google, за да ползвате Google на живо. За да се "
465"регистрирате, посетете http://api.google.com/\n"
466"\n"
467"След абонирането си трябва да получите е-писмо с ключ за Google API. "
468"Запишете ключа във файла\n"
469"\n"
470"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
471"\n"
472"Ако не получите ключ за API или сте го загубили, посетете www.google.com/"
473"accounts и влезте с името и паролата си. Отидете на http://api.google.com, "
474"натиснете „Create Account“ (създаване на абонамент) и попълнете адреса си на "
475"е-поща и паролата си. Ключът Ви за API ще бъде пратен отново чрез е-поща.\n"
476"\n"
477"След това издърпайте комплекта за разработчици и разархивирайте файла "
478"GoogleSearch.wsdl. Копирайте го в:\n"
479"\n"
480"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
481
482#: ../deskbar/handlers/google-live.py:32
483msgid "Setting Up Google Live"
484msgstr "Настройки на Google на живо"
485
486#: ../deskbar/handlers/google-live.py:38
487msgid "You need to install the SOAPpy python module."
488msgstr "Трябва да инсталирате модула на Python - SOAPpy."
489
490#: ../deskbar/handlers/google-live.py:40
491msgid "You need the Google WSDL file."
492msgstr "Трябва Ви файлът от Google - WSDL."
493
494#: ../deskbar/handlers/google-live.py:42
495msgid "You need a Google API key."
496msgstr "Трябва Ви ключ за API-тата на Google."
497
498#: ../deskbar/handlers/google-live.py:48
499msgid "Google Live"
500msgstr "Google на живо"
501
502#: ../deskbar/handlers/google-live.py:49
503msgid "Search Google as you type"
504msgstr "Претърсване на Google докато пишете"
505
506#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:12
507msgid "Files and Folders Bookmarks"
508msgstr "Файлове и отметки"
509
510#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:13
511msgid "Open your files and folders bookmarks by name"
512msgstr "Отваряне на файловете и отметките Ви по име"
513
514#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:31 ../deskbar/handlers/volumes.py:48
515#, python-format
516msgid "Open location %s"
517msgstr "Отваряне на местоположението %s"
518
519#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:14
520msgid "Programs (Advanced)"
521msgstr "Програми (за напреднали)"
522
523#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:15
524msgid "Launch any program present in your $PATH"
525msgstr "Стартиране на всяка програма във Вашия път ($PATH)"
526
527#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:60
528#, python-format
529msgid "Execute %s"
530msgstr "Изпълняване на %s"
531
532#: ../deskbar/handlers/programs.py:15
533msgid "Launch a program by its name and/or description"
534msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
535
536#: ../deskbar/handlers/programs.py:18
537msgid "Dictionary"
538msgstr "Речник"
539
540#: ../deskbar/handlers/programs.py:19
541msgid "Look up word definitions in the dictionary"
542msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
543
544#: ../deskbar/handlers/programs.py:22
545msgid "Files and Folders Search"
546msgstr "Търсене на файлове и папки"
547
548#: ../deskbar/handlers/programs.py:23
549msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
550msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
551
552#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
553#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
554#: ../deskbar/handlers/programs.py:72
555#, python-format
556msgid "Launch <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
557msgstr "Стартиране на <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
558
559#: ../deskbar/handlers/programs.py:85
560#, python-format
561msgid "Lookup %s in dictionary"
562msgstr "Търсене на %s в речник"
563
564#: ../deskbar/handlers/programs.py:93
565#, python-format
566msgid "Search for file names like %s"
567msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
568
569#: ../deskbar/handlers/volumes.py:16
570msgid "Disks and Network Places"
571msgstr "Дискове и места по мрежата"
572
573#: ../deskbar/handlers/volumes.py:17
574msgid "Open disk drives, shared network places and similar resources by name"
575msgstr ""
576"Отваряне на дискови устройства, споделени папки по мрежата и подобни места "
577"по име"
578
579#: ../deskbar/handlers/volumes.py:44
580#, python-format
581msgid "Open network place %s"
582msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
583
584#: ../deskbar/handlers/volumes.py:46
585#, python-format
586msgid "Open audio disk %s"
587msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
588
589#: ../deskbar/handlers/web_address.py:9
590msgid "Web"
591msgstr "Уеб"
592
593#: ../deskbar/handlers/web_address.py:10
594msgid "Open web pages by typing a complete web address"
595msgstr "Отваряне на уеб страница чрез пълния й уеб адрес"
596
597#: ../deskbar/handlers/web_address.py:36
598#, python-format
599msgid "Open the web page %s"
600msgstr "Отваряне на уеб страницата %s"
601
602#: ../deskbar/handlers/web_address.py:38
603#, python-format
604msgid "Open the location %s"
605msgstr "Отваряне на местоположението %s"
606
607#: ../deskbar/ui/About.py:25
608msgid "An all-in-one action bar."
609msgstr "Универсална лента."
610
611#: ../deskbar/ui/About.py:28
612msgid "Deskbar Website"
613msgstr "Сайт на Deskbar"
614
615#. about.set_artists([])
616#. about.set_documenters([])
617#. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
618#: ../deskbar/ui/About.py:36
619msgid "translator-credits"
620msgstr ""
621"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
622"\n"
623"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
624"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
625"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
626
627#: ../deskbar/ui/DeskbarPreferencesUI.py:54
628msgid "_More..."
629msgstr "_Допълнителни..."
630
631#: ../deskbar/ui/completion/CompletionDeskbarUI.py:166
632msgid "No History"
633msgstr "Няма история"
634
635#: ../deskbar/ui/cuemiac/Cuemiac.py:59
636msgid "You need Gtk+ version 2.8.0 or higher to use this module"
637msgstr "Трябва Ви Gtk+, версия поне 2.8.0, за да ползвате този модул"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.