source: proposed/deskbar-applet.HEAD.bg.po @ 443

Last change on this file since 443 was 443, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обновени до 100%. Уеднаквени. Нов превод на Optimistyc.

File size: 16.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of deskbar-applet
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE deskbar-applet COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: deskbar-applet HEAD\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2006-01-06 09:09+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2006-01-05 21:41+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:1
20msgid "An all-in-one action bar"
21msgstr "Универсална лента за търсене"
22
23#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:2 ../deskbar/about.py:23
24msgid "Deskbar"
25msgstr "Deskbar"
26
27#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1
28msgid "_About"
29msgstr "_Относно"
30
31#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2
32msgid "_Preferences"
33msgstr "_Настройки"
34
35#: ../data/prefs-dialog.glade.h:1
36msgid "<b>Keyboard Shortcut</b>"
37msgstr "<b>Клавишна комбинация</b>"
38
39#: ../data/prefs-dialog.glade.h:2
40msgid "<b>Loaded Extensions</b>"
41msgstr "<b>Заредени приставки</b>"
42
43#: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
44msgid "<b>Width</b>"
45msgstr "<b>Широчина</b>"
46
47#: ../data/prefs-dialog.glade.h:4
48msgid ""
49"<i><small><b>Note:</b> Drag and drop an extension to change its order.</"
50"small></i>"
51msgstr ""
52"<i><small><b>Бележка:</b> Чрез влачене можете да промените подредбата ба "
53"приставките.</small></i>"
54
55#: ../data/prefs-dialog.glade.h:5
56msgid "Deskbar Preferences"
57msgstr "Настройки"
58
59#: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
60msgid "Fixed _width:"
61msgstr "_Равноширок:"
62
63#: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
64msgid "Use _all available space"
65msgstr "Запълване на _всичкото налично пространство"
66
67#: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
68msgid "Use the _keyboard shortcut:"
69msgstr "Използване на _клавишната комбинация:"
70
71#: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
72msgid "characters"
73msgstr "знаци"
74
75#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:1
76msgid ""
77"<i><small><b>Note: </b>If that shortcut is a single letter (like <b>t</b>) "
78"you can also just type \"<b>something</b>\" and then press <b>Ctrl-t</b> in "
79"the deskbar.</small></i>"
80msgstr ""
81"<i><small><b>Бележка: </b>Ако бързите клавиши са всъщност един (напр. <b>т</"
82"b>), можете просто да напишете „<b>нещо</b>“ и след това да натиснете "
83"<b>Ctrl-т</b> в лентата.</small></i>"
84
85#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
86msgid ""
87"<i><small><b>Note:</b> To use a shortcut (for example <b>wp</b>) to search "
88"for <b>something</b>, type \"<b>wp something</b>\" in the deskbar</small></"
89"i>."
90msgstr ""
91"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате бързи клавиши (напр. <b>дай</b>), "
92"за да търсете <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></i>."
93
94#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:3
95msgid "Shortcuts for Bookmarked Searches"
96msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
97
98#: ../deskbar/about.py:26
99msgid "An all-in-one action bar."
100msgstr "Универсална лента."
101
102#: ../deskbar/about.py:29
103msgid "Deskbar Website"
104msgstr "Сайт на Deskbar"
105
106#. about.set_artists([])
107#. about.set_documenters([])
108#. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
109#: ../deskbar/about.py:37
110msgid "translator-credits"
111msgstr ""
112"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
113"\n"
114"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
115"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
116"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
117
118#: ../deskbar/applet.py:310
119msgid "No History"
120msgstr "Няма история"
121
122#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:19
123msgid "Beagle Live"
124msgstr "Beagle на живо"
125
126#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:20
127msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
128msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (с Beagle) докато пишете"
129
130#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:47
131#, python-format
132msgid "Addressbook entry for %s"
133msgstr "Запис в адресната книга за %s"
134
135#. translators: First %s is mail sender, second %s is mail subject.
136#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:56
137#, python-format
138msgid "View email from <i>%(sender)s</i>: <b>%(name)s</b>"
139msgstr "Разгледане на е-писмо от <i>%(sender)s</i> на тема <b>%(name)s</b>"
140
141#. translators: This is a file.
142#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:63 ../deskbar/handlers/files.py:31
143#, python-format
144msgid "Open %s"
145msgstr "Отваряне на %s"
146
147#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:69
148#, python-format
149msgid "Open news item %s"
150msgstr "Отваряне на новина %s"
151
152#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:76
153#, python-format
154msgid "Open note %s"
155msgstr "Отваряне на бележка %s"
156
157#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:82
158#, python-format
159msgid "View conversation with %s"
160msgstr "Разглеждане на разговора с %s"
161
162#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:88
163#, python-format
164msgid "View calendar %s"
165msgstr "Разглеждане на календара %s"
166
167#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
168#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
169#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:205
170#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:217
171msgid "?"
172msgstr "?"
173
174#: ../deskbar/handlers/beagle.py:19
175msgid "Beagle"
176msgstr "Beagle"
177
178#: ../deskbar/handlers/beagle.py:20
179msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
180msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (чрез Beagle)"
181
182#: ../deskbar/handlers/beagle.py:33
183#, python-format
184msgid "Search for %s using Beagle"
185msgstr "Търсене на %s чрез Beagle"
186
187#: ../deskbar/handlers_browsers.py:29
188#, python-format
189msgid "Open History Item %s"
190msgstr "Отваряне от историята: %s"
191
192#: ../deskbar/handlers_browsers.py:31
193#, python-format
194msgid "Open Bookmark %s"
195msgstr "Отваряне на отметка %s"
196
197#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
198#: ../deskbar/handlers_browsers.py:64
199#, python-format
200msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
201msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
202
203#: ../deskbar/handlers_browsers.py:169
204msgid "Shortcut"
205msgstr "Бърз клавиш"
206
207#: ../deskbar/handlers_browsers.py:177
208msgid "Bookmark Name"
209msgstr "Име на отметка"
210
211#: ../deskbar/handlers/email_address.py:9
212msgid "Mail"
213msgstr "Поща"
214
215#: ../deskbar/handlers/email_address.py:10
216msgid "Send mail by typing a complete e-mail address"
217msgstr "Пращане на е-поща чрез пълният адрес на е-поща"
218
219#: ../deskbar/handlers/email_address.py:26 ../deskbar/handlers/galago.py:26
220#, python-format
221msgid "Send Email to %s"
222msgstr "Пращане на е-поща на %s"
223
224#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:32 ../deskbar/handlers/galeon.py:21
225#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:33
226msgid "Web Bookmarks"
227msgstr "Отметки в уеб"
228
229#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:33 ../deskbar/handlers/galeon.py:22
230#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:34
231msgid "Open your web bookmarks by name"
232msgstr "Отваряне на отметките по име"
233
234#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:37 ../deskbar/handlers/galeon.py:26
235msgid "Web History"
236msgstr "История на уеб"
237
238#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:38 ../deskbar/handlers/galeon.py:27
239msgid "Open your web history by name"
240msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
241
242#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:42 ../deskbar/handlers/galeon.py:31
243#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:38
244msgid "Web Searches"
245msgstr "Търсене по уеб"
246
247#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:43 ../deskbar/handlers/galeon.py:32
248#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:39
249msgid "Search the web via your browser's search settings"
250msgstr "Търсене в уеб чрез настройките на уеб браузъра"
251
252#: ../deskbar/handlers/evolution.py:11
253msgid "You need to enable autocomplete in your mail preferences"
254msgstr ""
255"Трябва да включете автоматичното завършване в настройките на програмата си "
256"за е-поща"
257
258#: ../deskbar/handlers/evolution.py:13
259msgid "Autocompletion Needs to be Enabled"
260msgstr "Автоматичното завършване трябва да се включи"
261
262#: ../deskbar/handlers/evolution.py:14
263msgid ""
264"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
265"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
266"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
267msgstr ""
268"Адресите във Вашата адресна книга не могат да бъдат получавани, освен ако не "
269"включите автоматичното завършване. За да направите това, стартирайте "
270"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
271"Автоматично завършване."
272
273#: ../deskbar/handlers/evolution.py:19
274msgid "Mail (Address Book)"
275msgstr "Поща (адресна книга)"
276
277#: ../deskbar/handlers/evolution.py:20
278msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
279msgstr ""
280"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адресът им за е-поща"
281
282#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
283#: ../deskbar/handlers/evolution.py:41
284#, python-format
285msgid "Send Email to <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
286msgstr "Пращане на е-писмо до <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
287
288#: ../deskbar/handlers/files.py:14
289msgid "Files and Folders"
290msgstr "Файлове и папки"
291
292#: ../deskbar/handlers/files.py:15
293msgid "Open your files and folders by name"
294msgstr "Отваряне на файлове и папки по име"
295
296#: ../deskbar/handlers/files.py:47
297#, python-format
298msgid "Open folder %s"
299msgstr "Отваряне на папка %s"
300
301#: ../deskbar/handlers/google-live.py:19
302msgid ""
303"You need a Google account to use Google Live.  To get one, go to http://api."
304"google.com/\n"
305"\n"
306"When you have created your account, you should recieve a Google API key by "
307"mail.  Place this key in the file\n"
308"\n"
309"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
310"\n"
311"If you do not receive an API key (or you have lost it) in your account "
312"verification mail, then go to www.google.com/accounts and log in.  Go to api."
313"google.com, click \"Create Account\" and enter your e-mail address and "
314"password.  Your API key will be re-sent.\n"
315"\n"
316"Now download the developers kit and extract the GoogleSearch.wsdl file from "
317"it.  Copy this file to\n"
318"\n"
319"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
320msgstr ""
321"Необходим Ви е абонамент в Google, за да ползвате Google на живо. За да се "
322"регистрирате, посетете http://api.google.com/\n"
323"\n"
324"След абонирането си трябва да получите е-писмо с ключ за Google API. "
325"Запишете ключа във файла\n"
326"\n"
327"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
328"\n"
329"Ако не получите ключ за API или сте го загубили, посетете www.google.com/"
330"accounts и влезте с името и паролата си. Отидете на http://api.google.com, "
331"натиснете „Create Account“ (създаване на абонамент) и попълнете адреса си на "
332"е-поща и паролата си. Ключът Ви за API ще бъде пратен отново чрез е-поща.\n"
333"\n"
334"След това издърпайте комплекта за разработчици и разархивирайте файла "
335"GoogleSearch.wsdl. Копирайте го в:\n"
336"\n"
337"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
338
339#: ../deskbar/handlers/google-live.py:32
340msgid "Setting Up Google Live"
341msgstr "Настройки на Google на живо"
342
343#: ../deskbar/handlers/google-live.py:38
344msgid "You need to install the SOAPpy python module."
345msgstr "Трябва да инсталирате модула на Python - SOAPpy."
346
347#: ../deskbar/handlers/google-live.py:40
348msgid "You need the Google WSDL file."
349msgstr "Трябва Ви файлът от Google - WSDL."
350
351#: ../deskbar/handlers/google-live.py:42
352msgid "You need a Google API key."
353msgstr "Трябва ви ключ за API-тата на Google."
354
355#: ../deskbar/handlers/google-live.py:48
356msgid "Google Live"
357msgstr "Google на живо"
358
359#: ../deskbar/handlers/google-live.py:49
360msgid "Search Google as you type"
361msgstr "Претърсване на Google докато пишете"
362
363#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:12
364msgid "Files and Folders Bookmarks"
365msgstr "Файлове и отметки"
366
367#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:13
368msgid "Open your files and folders bookmarks by name"
369msgstr "Отваряне на файловете и отметките Ви поп име"
370
371#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:28 ../deskbar/handlers/volumes.py:44
372#, python-format
373msgid "Open location %s"
374msgstr "Отваряне на местоположението %s"
375
376#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:13
377msgid "Programs (Advanced)"
378msgstr "Програми (за напреднали)"
379
380#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:14
381msgid "Launch any program present in your $PATH"
382msgstr "Стартиране на всяка програма във Вашия път ($PATH)"
383
384#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:29
385#, python-format
386msgid "Execute %s"
387msgstr "Изпълняване на %s"
388
389#: ../deskbar/handlers/programs.py:14
390msgid "Programs"
391msgstr "Програми"
392
393#: ../deskbar/handlers/programs.py:15
394msgid "Launch a program by its name and/or description"
395msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
396
397#: ../deskbar/handlers/programs.py:18
398msgid "Dictionary"
399msgstr "Речник"
400
401#: ../deskbar/handlers/programs.py:19
402msgid "Look up word definitions in the dictionary"
403msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
404
405#: ../deskbar/handlers/programs.py:22
406msgid "Files and Folders Search"
407msgstr "Търсене на файлове и папки"
408
409#: ../deskbar/handlers/programs.py:23
410msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
411msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
412
413#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
414#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
415#: ../deskbar/handlers/programs.py:64
416#, python-format
417msgid "Launch <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
418msgstr "Стартиране на <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
419
420#: ../deskbar/handlers/programs.py:77
421#, python-format
422msgid "Lookup %s in dictionary"
423msgstr "Търсене на %s в речник"
424
425#: ../deskbar/handlers/programs.py:85
426#, python-format
427msgid "Search for file names like %s"
428msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
429
430#: ../deskbar/handlers/volumes.py:16
431msgid "Disks and Network Places"
432msgstr "Дискове и места по мрежата"
433
434#: ../deskbar/handlers/volumes.py:17
435msgid "Open disk drives, shared network places and similar resources by name"
436msgstr ""
437"Отваряне на дискови устройства, споделени папки по мрежата и подобни места "
438"по име"
439
440#: ../deskbar/handlers/volumes.py:40
441#, python-format
442msgid "Open network place %s"
443msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
444
445#: ../deskbar/handlers/volumes.py:42
446#, python-format
447msgid "Open audio disk %s"
448msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
449
450#: ../deskbar/handlers/web_address.py:9
451msgid "Web"
452msgstr "Уеб"
453
454#: ../deskbar/handlers/web_address.py:10
455msgid "Open web pages by typing a complete web address"
456msgstr "Отваряне на уеб страница чрез пълния й уеб адрес"
457
458#: ../deskbar/handlers/web_address.py:34
459#, python-format
460msgid "Open the web page %s"
461msgstr "Отваряне на уеб страницата %s"
462
463#: ../deskbar/handlers/web_address.py:36
464#, python-format
465msgid "Open the location %s"
466msgstr "Отваряне на местоположението %s"
467
468#: ../deskbar/preferences.py:53
469msgid "_More..."
470msgstr "_Допълнителни..."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.