source: proposed/deskbar-applet.HEAD.bg.po @ 397

Last change on this file since 397 was 397, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обновяване, стандартизиране, корекции и съкращаване.

File size: 16.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of deskbar-applet
2# Copyright (C) 2005 THE deskbar-applet COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: deskbar-applet HEAD\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2005-12-09 11:19+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2005-12-09 11:22+0200\n"
11"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
12"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
17
18#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:1
19msgid "An all-in-one action bar"
20msgstr "Универсална лента за търсене"
21
22#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:2 ../deskbar/about.py:23
23msgid "Deskbar"
24msgstr "Deskbar"
25
26#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1
27msgid "_About"
28msgstr "_Относно"
29
30#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2
31msgid "_Preferences"
32msgstr "_Настройки"
33
34#: ../data/prefs-dialog.glade.h:1
35msgid "<b>Keyboard Shortcut</b>"
36msgstr "<b>Клавишна комбинация</b>"
37
38#: ../data/prefs-dialog.glade.h:2
39msgid "<b>Loaded Extensions</b>"
40msgstr "<b>Заредени приставки</b>"
41
42#: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
43msgid "<b>Width</b>"
44msgstr "<b>Широчина</b>"
45
46#: ../data/prefs-dialog.glade.h:4
47msgid ""
48"<i><small><b>Note:</b> Drag and drop an extension to change its order.</"
49"small></i>"
50msgstr ""
51"<i><small><b>Бележка:</b> Чрез влачене можете да промените подредбата ба "
52"приставките.</small></i>"
53
54#: ../data/prefs-dialog.glade.h:5
55msgid "Deskbar Preferences"
56msgstr "Настройки"
57
58#: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
59msgid "Fixed _width:"
60msgstr "_Равноширок:"
61
62#: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
63msgid "Use _all available space"
64msgstr "Запълване на _всичкото налично пространство"
65
66#: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
67msgid "Use the _keyboard shortcut:"
68msgstr "Използване на _клавишната комбинация:"
69
70#: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
71msgid "characters"
72msgstr "знаци"
73
74#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:1
75msgid ""
76"<i><small><b>Note: </b>If that shortcut is a single letter (like <b>t</b>) "
77"you can also just type \"<b>something</b>\" and then press <b>Ctrl-t</b> in "
78"the deskbar.</small></i>"
79msgstr ""
80"<i><small><b>Бележка: </b>Ако бързите клавиши са всъщност един (напр. <b>т</"
81"b>), можете просто да напишете „<b>нещо</b>“ и след това да натиснете "
82"<b>Ctrl-т</b> в лентата.</small></i>"
83
84#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
85msgid ""
86"<i><small><b>Note:</b> To use a shortcut (for example <b>wp</b>) to search "
87"for <b>something</b>, type \"<b>wp something</b>\" in the deskbar</small></"
88"i>."
89msgstr ""
90"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате бързи клавиши (напр. <b>дай</b>), "
91"за да търсете за <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></"
92"i>."
93
94#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:3
95msgid "Shortcuts for Bookmarked Searches"
96msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
97
98#: ../deskbar/about.py:26
99msgid "An all-in-one action bar."
100msgstr "Универсална лента."
101
102#: ../deskbar/about.py:29
103msgid "Deskbar Website"
104msgstr "Сайт на Deskbar"
105
106#. about.set_artists([])
107#. about.set_documenters([])
108#. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
109#: ../deskbar/about.py:37
110msgid "translator-credits"
111msgstr ""
112"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
113"\n"
114"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
115"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
116"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
117
118#: ../deskbar/applet.py:312
119msgid "No History"
120msgstr "Няма история"
121
122#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:19
123msgid "Beagle Live"
124msgstr "Beagle на живо"
125
126#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:20
127msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
128msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (с Beagle) докато пишете"
129
130#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:47
131#, python-format
132msgid "Addressbook entry for %s"
133msgstr "Запис в адресната книга за %s"
134
135#. translators: First %s is mail sender, second %s is mail subject.
136#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:56
137#, python-format
138msgid "View email from %s: %s"
139msgstr "Разгледане на е-писмо от %s на тема %s"
140
141#. translators: This is a file.
142#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:63 ../deskbar/handlers/files.py:31
143#, python-format
144msgid "Open %s"
145msgstr "Отваряне на %s"
146
147#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:69
148#, python-format
149msgid "Open news item %s"
150msgstr "Отваряне на новина %s"
151
152#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:76
153#, python-format
154msgid "Open note %s"
155msgstr "Отваряне на бележка %s"
156
157#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:82
158#, python-format
159msgid "View conversation with %s"
160msgstr "Разглеждане на разговора с %s"
161
162#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:88
163#, python-format
164msgid "View calendar %s"
165msgstr "Разглеждане на календара %s"
166
167#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
168#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
169#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:205
170msgid "?"
171msgstr "?"
172
173#: ../deskbar/handlers/beagle.py:19
174msgid "Beagle"
175msgstr "Beagle"
176
177#: ../deskbar/handlers/beagle.py:20
178msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
179msgstr "Претърсване във всичките Ви документи (чрез Beagle)"
180
181#: ../deskbar/handlers/beagle.py:33
182#, python-format
183msgid "Search for %s using Beagle"
184msgstr "Търсене за %s чрез Beagle"
185
186#: ../deskbar/handlers_browsers.py:30
187#, python-format
188msgid "Open History Item %s"
189msgstr "Отваряне от историята: %s"
190
191#: ../deskbar/handlers_browsers.py:32
192#, python-format
193msgid "Open Bookmark %s"
194msgstr "Отваряне на отметка %s"
195
196#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
197#: ../deskbar/handlers_browsers.py:67
198#, python-format
199msgid "Search %s for %s"
200msgstr "Търсене в %s за %s"
201
202#: ../deskbar/handlers_browsers.py:172
203msgid "Shortcut"
204msgstr "Бърз клавиш"
205
206#: ../deskbar/handlers_browsers.py:180
207msgid "Bookmark Name"
208msgstr "Име на отметка"
209
210#: ../deskbar/handlers/email_address.py:9
211msgid "Mail"
212msgstr "Поща"
213
214#: ../deskbar/handlers/email_address.py:10
215msgid "Send mail by typing a complete e-mail address"
216msgstr "Пращане на е-поща чрез пълният адрес на е-поща"
217
218#: ../deskbar/handlers/email_address.py:26 ../deskbar/handlers/galago.py:27
219#, python-format
220msgid "Send Email to %s"
221msgstr "Пращане на е-поща на %s"
222
223#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:32 ../deskbar/handlers/galeon.py:21
224#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:29
225msgid "Web Bookmarks"
226msgstr "Отметки в уеб"
227
228#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:33 ../deskbar/handlers/galeon.py:22
229#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:30
230msgid "Open your web bookmarks by name"
231msgstr "Отваряне на отметките по име"
232
233#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:37 ../deskbar/handlers/galeon.py:26
234msgid "Web History"
235msgstr "История на уеб"
236
237#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:38 ../deskbar/handlers/galeon.py:27
238msgid "Open your web history by name"
239msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
240
241#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:42 ../deskbar/handlers/galeon.py:31
242#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:34
243msgid "Web Searches"
244msgstr "Търсене по уеб"
245
246#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:43 ../deskbar/handlers/galeon.py:32
247#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:35
248msgid "Search the web via your browser's search settings"
249msgstr "Търсене в уеб чрез настройките на уеб браузъра"
250
251#: ../deskbar/handlers/evolution.py:11
252msgid "You need to enable autocomplete in your mail preferences"
253msgstr ""
254"Трябва да включете автоматичното завършване в настройките на програмата си "
255"за е-поща"
256
257#: ../deskbar/handlers/evolution.py:13
258msgid "Autocompletion Needs to be Enabled"
259msgstr "Автоматичното завършване трябва да се включи"
260
261#: ../deskbar/handlers/evolution.py:14
262msgid ""
263"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
264"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
265"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
266msgstr "Адресите във Вашата адресна книга не могат да бъдат получавани, освен ако не включите автоматичното завършване. За да направите това, стартирайте програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> Автоматично завършване."
267
268#: ../deskbar/handlers/evolution.py:19
269msgid "Mail (Address Book)"
270msgstr "Поща (адресна книга)"
271
272#: ../deskbar/handlers/evolution.py:20
273msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
274msgstr ""
275"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адресът им за е-поща"
276
277#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
278#: ../deskbar/handlers/evolution.py:42
279#, python-format
280msgid "Send Email to %s (%s)"
281msgstr "Пращане на е-писмо до %s (%s)"
282
283#: ../deskbar/handlers/files.py:14
284msgid "Files and Folders"
285msgstr "Файлове и папки"
286
287#: ../deskbar/handlers/files.py:15
288msgid "Open your files and folders by name"
289msgstr "Отваряне на файлове и папки по име"
290
291#: ../deskbar/handlers/files.py:47
292#, python-format
293msgid "Open folder %s"
294msgstr "Отваряне на папка %s"
295
296#: ../deskbar/handlers/google-live.py:19
297msgid ""
298"You need a Google account to use Google Live.  To get one, go to http://api."
299"google.com/\n"
300"\n"
301"When you have created your account, you should recieve a Google API key by "
302"mail.  Place this key in the file\n"
303"\n"
304"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
305"\n"
306"If you do not receive an API key (or you have lost it) in your account "
307"verification mail, then go to www.google.com/accounts and log in.  Go to api."
308"google.com, click \"Create Account\" and enter your e-mail address and "
309"password.  Your API key will be re-sent.\n"
310"\n"
311"Now download the developers kit and extract the GoogleSearch.wsdl file from "
312"it.  Copy this file to\n"
313"\n"
314"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
315msgstr ""
316"Необходим Ви е абонамент в Google, за да ползвате Google на живо. За да се "
317"регистрирате посетете http://api.google.com/\n"
318"\n"
319"След абонирането си трябва да получите е-писмо с ключ за Google API. "
320"Запишете ключа във файла\n"
321"\n"
322"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
323"\n"
324"Ако не получите ключ за API или сте го загубили, посетете www.google.com/"
325"accounts и влезте с името и паролата си. Отидете на http://api.google.com, "
326"настиснете „Create Account“ (създаване на абонамент) и попълнете адреса си "
327"на е-поща и паролата си. Ключът Ви за API ще бъде пратен отново чрез е-"
328"поща.\n"
329"\n"
330"След това издърпайте комплекта за разработчици и разархивирайте файла "
331"GoogleSearch.wsdl. Копирайте го в:\n"
332"\n"
333"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
334
335#: ../deskbar/handlers/google-live.py:32
336msgid "Setting Up Google Live"
337msgstr "Настройки на Google на живо"
338
339#: ../deskbar/handlers/google-live.py:38
340msgid "You need to install the SOAPpy python module."
341msgstr "Трябва да инсталирате модула на Python - SOAPpy."
342
343#: ../deskbar/handlers/google-live.py:40
344msgid "You need the Google WSDL file."
345msgstr "Трябва Ви файлът от Google - WSDL."
346
347#: ../deskbar/handlers/google-live.py:42
348msgid "You need a Google API key."
349msgstr "Трябва ви ключ за API-тата на Google."
350
351#: ../deskbar/handlers/google-live.py:48
352msgid "Google Live"
353msgstr "Google на живо"
354
355#: ../deskbar/handlers/google-live.py:49
356msgid "Search Google as you type"
357msgstr "Претърсване на Google докато пишете"
358
359#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:12
360msgid "Files and Folders Bookmarks"
361msgstr "Файлове и отметки"
362
363#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:13
364msgid "Open your files and folders bookmarks by name"
365msgstr "Отваряне на файловете и отметките Ви поп име"
366
367#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:29 ../deskbar/handlers/volumes.py:45
368#, python-format
369msgid "Open location %s"
370msgstr "Отваряне на местоположението %s"
371
372#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:13
373msgid "Programs (Advanced)"
374msgstr "Програми (за напреднали)"
375
376#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:14
377msgid "Launch any program present in your $PATH"
378msgstr "Стартиране на всяка програма във Вашия път ($PATH)"
379
380#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:30
381#, python-format
382msgid "Execute %s"
383msgstr "Изпълняване на %s"
384
385#: ../deskbar/handlers/programs.py:14
386msgid "Programs"
387msgstr "Програми"
388
389#: ../deskbar/handlers/programs.py:15
390msgid "Launch a program by its name and/or description"
391msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
392
393#: ../deskbar/handlers/programs.py:18
394msgid "Dictionary"
395msgstr "Речник"
396
397#: ../deskbar/handlers/programs.py:19
398msgid "Look up word definitions in the dictionary"
399msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
400
401#: ../deskbar/handlers/programs.py:22
402msgid "Files and Folders Search"
403msgstr "Търсене на файлове и папки"
404
405#: ../deskbar/handlers/programs.py:23
406msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
407msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
408
409#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
410#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
411#: ../deskbar/handlers/programs.py:66
412#, python-format
413msgid "Launch %s (%s)"
414msgstr "Стартиране на %s (%s)"
415
416#: ../deskbar/handlers/programs.py:79
417#, python-format
418msgid "Lookup %s in dictionary"
419msgstr "Търсене на %s в речник"
420
421#: ../deskbar/handlers/programs.py:87
422#, python-format
423msgid "Search for file names like %s"
424msgstr "Търсене за файлове с имена подобни на %s"
425
426#: ../deskbar/handlers/volumes.py:16
427msgid "Disks and Network Places"
428msgstr "Дискове и места по мрежата"
429
430#: ../deskbar/handlers/volumes.py:17
431msgid "Open disk drives, shared network places and similar resources by name"
432msgstr ""
433"Отваряне на дискови устройства, споделени папки по мрежата и подобни места "
434"по име"
435
436#: ../deskbar/handlers/volumes.py:41
437#, python-format
438msgid "Open network place %s"
439msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
440
441#: ../deskbar/handlers/volumes.py:43
442#, python-format
443msgid "Open audio disk %s"
444msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
445
446#: ../deskbar/handlers/web_address.py:9
447msgid "Web"
448msgstr "Уеб"
449
450#: ../deskbar/handlers/web_address.py:10
451msgid "Open web pages by typing a complete web address"
452msgstr "Отваряне на уеб страница чрез пълния й уеб адрес"
453
454#: ../deskbar/handlers/web_address.py:35
455#, python-format
456msgid "Open the web page %s"
457msgstr "Отваряне на уеб страницата %s"
458
459#: ../deskbar/handlers/web_address.py:37
460#, python-format
461msgid "Open the location %s"
462msgstr "Отваряне на местоположението %s"
463
464#: ../deskbar/preferences.py:53
465msgid "_More..."
466msgstr "_Допълнителни..."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.