source: proposed/deskbar-applet.HEAD.bg.po @ 393

Last change on this file since 393 was 393, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обновяване до 100%. evolution-data-server - стандартизиране към е-поща.

File size: 16.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of deskbar-applet
2# Copyright (C) 2005 THE deskbar-applet COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: deskbar-applet HEAD\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2005-12-05 09:10+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2005-12-05 09:10+0200\n"
11"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
12"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
17
18#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:1
19msgid "An all-in-one action bar"
20msgstr "Универсална лента за търсене"
21
22#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:2 ../deskbar/about.py:22
23msgid "Deskbar"
24msgstr "Deskbar"
25
26#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1
27msgid "_About"
28msgstr "_Относно"
29
30#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2
31msgid "_Preferences"
32msgstr "_Настройки"
33
34#: ../data/prefs-dialog.glade.h:1
35msgid "<b>Keyboard Shortcut</b>"
36msgstr "<b>Клавишна комбинация</b>"
37
38#: ../data/prefs-dialog.glade.h:2
39msgid "<b>Loaded Extensions</b>"
40msgstr "<b>Заредени приставки</b>"
41
42#: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
43msgid "<b>Width</b>"
44msgstr "<b>Широчина</b>"
45
46#: ../data/prefs-dialog.glade.h:4
47msgid ""
48"<i><small><b>Note:</b> Drag and drop an extension to change its order.</"
49"small></i>"
50msgstr ""
51"<i><small><b>Бележка:</b> Чрез влачене можете да промените подредбата ба "
52"приставките.</small></i>"
53
54#: ../data/prefs-dialog.glade.h:5
55msgid "Deskbar Preferences"
56msgstr "Настройки"
57
58#: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
59msgid "Fixed _width:"
60msgstr "_Равноширок:"
61
62#: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
63msgid "Use _all available space"
64msgstr "Запълване на _всичкото налично пространство"
65
66#: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
67msgid "Use the _keyboard shortcut:"
68msgstr "Използване на _клавишната комбинация:"
69
70#: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
71msgid "characters"
72msgstr "знаци"
73
74#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:1
75msgid ""
76"<i><small><b>Note: </b>If that shortcut is a single letter (like <b>t</b>) "
77"you can also just type \"<b>something</b>\" and then press <b>Ctrl-t</b> in "
78"the deskbar.</small></i>"
79msgstr ""
80"<i><small><b>Бележка: </b>Ако бързите клавиши са всъщност един (напр. <b>т</"
81"b>), можете просто да напишете „<b>нещо</b>“ и след това да натиснете "
82"<b>Ctrl-т</b> в лентата.</small></i>"
83
84#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
85msgid ""
86"<i><small><b>Note:</b> To use a shortcut (for example <b>wp</b>) to search "
87"for <b>something</b>, type \"<b>wp something</b>\" in the deskbar</small></"
88"i>."
89msgstr ""
90"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате бързи клавиши (напр. <b>дай</b>), "
91"за да търсете за <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></"
92"i>."
93
94#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:3
95msgid "Shortcuts for Bookmarked Searches"
96msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
97
98#: ../deskbar/about.py:25
99msgid "An all-in-one action bar."
100msgstr "Универсална лента."
101
102#: ../deskbar/about.py:28
103msgid "Deskbar Website"
104msgstr "Сайт на Deskbar"
105
106#: ../deskbar/applet.py:312
107msgid "No History"
108msgstr "Няма история"
109
110#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:19
111msgid "Beagle Live"
112msgstr "Beagle на живо"
113
114#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:20
115msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
116msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (с Beagle) докато пишете"
117
118#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:47
119#, python-format
120msgid "Addressbook entry for %s"
121msgstr "Запис в адресната книга за %s"
122
123#. translators: First %s is mail sender, second %s is mail subject.
124#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:56
125#, python-format
126msgid "View email from %s: %s"
127msgstr "Разгледане на е-писмо от %s на тема %s"
128
129#. translators: This is a file.
130#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:63 ../deskbar/handlers/files.py:31
131#, python-format
132msgid "Open %s"
133msgstr "Отваряне на %s"
134
135#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:69
136#, python-format
137msgid "Open news item %s"
138msgstr "Отваряне на новина %s"
139
140#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:76
141#, python-format
142msgid "Open note %s"
143msgstr "Отваряне на бележка %s"
144
145#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:82
146#, python-format
147msgid "View conversation with %s"
148msgstr "Разглеждане на разговора с %s"
149
150#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:88
151#, python-format
152msgid "View calendar %s"
153msgstr "Разглеждане на календара %s"
154
155#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
156#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
157#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:205
158msgid "?"
159msgstr "?"
160
161#: ../deskbar/handlers/beagle.py:19
162msgid "Beagle"
163msgstr "Beagle"
164
165#: ../deskbar/handlers/beagle.py:20
166msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
167msgstr "Претърсване във всичките Ви документи (чрез Beagle)"
168
169#: ../deskbar/handlers/beagle.py:33
170#, python-format
171msgid "Search for %s using Beagle"
172msgstr "Търсене за %s чрез Beagle"
173
174#: ../deskbar/handlers_browsers.py:30
175#, python-format
176msgid "Open History Item %s"
177msgstr "Отваряне от историята: %s"
178
179#: ../deskbar/handlers_browsers.py:32
180#, python-format
181msgid "Open Bookmark %s"
182msgstr "Отваряне на отметка %s"
183
184#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
185#: ../deskbar/handlers_browsers.py:67
186#, python-format
187msgid "Search %s for %s"
188msgstr "Търсене в %s за %s"
189
190#: ../deskbar/handlers_browsers.py:172
191msgid "Shortcut"
192msgstr "Бърз клавиш"
193
194#: ../deskbar/handlers_browsers.py:180
195msgid "Bookmark Name"
196msgstr "Име на отметка"
197
198#: ../deskbar/handlers/email_address.py:9
199msgid "Mail"
200msgstr "Поща"
201
202#: ../deskbar/handlers/email_address.py:10
203msgid "Send mail by typing a complete e-mail address"
204msgstr "Пращане на е-поща чрез пълният адрес на е-поща"
205
206#: ../deskbar/handlers/email_address.py:26 ../deskbar/handlers/galago.py:27
207#, python-format
208msgid "Send Email to %s"
209msgstr "Пращане на е-поща на %s"
210
211#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:32 ../deskbar/handlers/galeon.py:21
212#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:29
213msgid "Web Bookmarks"
214msgstr "Отметки в уеб"
215
216#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:33 ../deskbar/handlers/galeon.py:22
217#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:30
218msgid "Open your web bookmarks by name"
219msgstr "Отваряне на отметките по име"
220
221#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:37 ../deskbar/handlers/galeon.py:26
222msgid "Web History"
223msgstr "История на уеб"
224
225#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:38 ../deskbar/handlers/galeon.py:27
226msgid "Open your web history by name"
227msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
228
229#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:42 ../deskbar/handlers/galeon.py:31
230#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:34
231msgid "Web Searches"
232msgstr "Търсене по уеб"
233
234#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:43 ../deskbar/handlers/galeon.py:32
235#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:35
236msgid "Search the web via your browser's search settings"
237msgstr "Търсене в уеб чрез настройките на уеб браузъра"
238
239#: ../deskbar/handlers/evolution.py:12
240msgid "You need to enable autocomplete in your mail preferences"
241msgstr ""
242"Трябва да включете автоматичното завършване в настройките на програмата си "
243"за е-поща"
244
245#: ../deskbar/handlers/evolution.py:14
246msgid "Autocompletion Needs to be Enabled"
247msgstr "Автоматичното завършване трябва да се включи"
248
249#: ../deskbar/handlers/evolution.py:15
250msgid ""
251"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
252"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
253"choose Edit → Preferences → Autocompletion."
254msgstr ""
255"Адресите във Вашата адресна книга не могат да бъдат получаван, освен ако не "
256"включите автоматичното завършване. За да направите това, стартирайте "
257"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране → Настройки → "
258"Автоматично завършване."
259
260#: ../deskbar/handlers/evolution.py:20
261msgid "Mail (Address Book)"
262msgstr "Поща (адресна книга)"
263
264#: ../deskbar/handlers/evolution.py:21
265msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
266msgstr ""
267"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адресът им за е-поща"
268
269#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
270#: ../deskbar/handlers/evolution.py:43
271#, python-format
272msgid "Send Email to %s (%s)"
273msgstr "Пращане на е-писмо до %s (%s)"
274
275#: ../deskbar/handlers/files.py:14
276msgid "Files and Folders"
277msgstr "Файлове и папки"
278
279#: ../deskbar/handlers/files.py:15
280msgid "Open your files and folders by name"
281msgstr "Отваряне на файлове и папки по име"
282
283#: ../deskbar/handlers/files.py:47
284#, python-format
285msgid "Open folder %s"
286msgstr "Отваряне на папка %s"
287
288#: ../deskbar/handlers/google-live.py:19
289msgid ""
290"You need a Google account to use Google Live.  To get one, go to http://api."
291"google.com/\n"
292"\n"
293"When you have created your account, you should recieve a Google API key by "
294"mail.  Place this key in the file\n"
295"\n"
296"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
297"\n"
298"If you do not receive an API key (or you have lost it) in your account "
299"verification mail, then go to www.google.com/accounts and log in.  Go to api."
300"google.com, click \"Create Account\" and enter your e-mail address and "
301"password.  Your API key will be re-sent.\n"
302"\n"
303"Now download the developers kit and extract the GoogleSearch.wsdl file from "
304"it.  Copy this file to\n"
305"\n"
306"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
307msgstr ""
308"Необходим Ви е абонамент в Google, за да ползвате Google на живо. За да се "
309"регистрирате посетете http://api.google.com/\n"
310"\n"
311"След абонирането си трябва да получите е-писмо с ключ за Google API. "
312"Запишете ключа във файла\n"
313"\n"
314"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
315"\n"
316"Ако не получите ключ за API или сте го загубили, посетете www.google.com/"
317"accounts и влезте с името и паролата си. Отидете на http://api.google.com, "
318"настиснете „Create Account“ (създаване на абонамент) и попълнете адреса си "
319"на е-поща и паролата си. Ключът Ви за API ще бъде пратен отново чрез е-"
320"поща.\n"
321"\n"
322"След това издърпайте комплекта за разработчици и разархивирайте файла "
323"GoogleSearch.wsdl. Копирайте го в:\n"
324"\n"
325"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
326
327#: ../deskbar/handlers/google-live.py:32
328msgid "Setting Up Google Live"
329msgstr "Настройки на Google на живо"
330
331#: ../deskbar/handlers/google-live.py:38
332msgid "You need to install the SOAPpy python module."
333msgstr "Трябва да инсталирате модула на Python - SOAPpy."
334
335#: ../deskbar/handlers/google-live.py:40
336msgid "You need the Google WSDL file."
337msgstr "Трябва Ви файлът от Google - WSDL."
338
339#: ../deskbar/handlers/google-live.py:42
340msgid "You need a Google API key."
341msgstr "Трябва ви ключ за API-тата на Google."
342
343#: ../deskbar/handlers/google-live.py:48
344msgid "Google Live"
345msgstr "Google на живо"
346
347#: ../deskbar/handlers/google-live.py:49
348msgid "Search Google as you type"
349msgstr "Претърсване на Google докато пишете"
350
351#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:12
352msgid "Files and Folders Bookmarks"
353msgstr "Файлове и отметки"
354
355#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:13
356msgid "Open your files and folders bookmarks by name"
357msgstr "Отваряне на файловете и отметките Ви поп име"
358
359#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:29 ../deskbar/handlers/volumes.py:45
360#, python-format
361msgid "Open location %s"
362msgstr "Отваряне на местоположението %s"
363
364#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:13
365msgid "Programs (Advanced)"
366msgstr "Програми (за напреднали)"
367
368#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:14
369msgid "Launch any program present in your $PATH"
370msgstr "Стартиране на всяка програма във Вашия път ($PATH)"
371
372#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:30
373#, python-format
374msgid "Execute %s"
375msgstr "Изпълняване на %s"
376
377#: ../deskbar/handlers/programs.py:14
378msgid "Programs"
379msgstr "Програми"
380
381#: ../deskbar/handlers/programs.py:15
382msgid "Launch a program by its name and/or description"
383msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
384
385#: ../deskbar/handlers/programs.py:18
386msgid "Dictionary"
387msgstr "Речник"
388
389#: ../deskbar/handlers/programs.py:19
390msgid "Look up word definitions in the dictionary"
391msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
392
393#: ../deskbar/handlers/programs.py:22
394msgid "Files and Folders Search"
395msgstr "Търсене на файлове и папки"
396
397#: ../deskbar/handlers/programs.py:23
398msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
399msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
400
401#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
402#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
403#: ../deskbar/handlers/programs.py:66
404#, python-format
405msgid "Launch %s (%s)"
406msgstr "Стартиране на %s (%s)"
407
408#: ../deskbar/handlers/programs.py:79
409#, python-format
410msgid "Lookup %s in dictionary"
411msgstr "Търсене на %s в речник"
412
413#: ../deskbar/handlers/programs.py:87
414#, python-format
415msgid "Search for file names like %s"
416msgstr "Търсене за файлове с имена подобни на %s"
417
418#: ../deskbar/handlers/volumes.py:16
419msgid "Disks and Network Places"
420msgstr "Дискове и места по мрежата"
421
422#: ../deskbar/handlers/volumes.py:17
423msgid "Open disk drives, shared network places and similar resources by name"
424msgstr ""
425"Отваряне на дискови устройства, споделени папки по мрежата и подобни места "
426"по име"
427
428#: ../deskbar/handlers/volumes.py:41
429#, python-format
430msgid "Open network place %s"
431msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
432
433#: ../deskbar/handlers/volumes.py:43
434#, python-format
435msgid "Open audio disk %s"
436msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
437
438#: ../deskbar/handlers/web_address.py:9
439msgid "Web"
440msgstr "Уеб"
441
442#: ../deskbar/handlers/web_address.py:10
443msgid "Open web pages by typing a complete web address"
444msgstr "Отваряне на уеб страница чрез пълния й уеб адрес"
445
446#: ../deskbar/handlers/web_address.py:35
447#, python-format
448msgid "Open the web page %s"
449msgstr "Отваряне на уеб страницата %s"
450
451#: ../deskbar/handlers/web_address.py:37
452#, python-format
453msgid "Open the location %s"
454msgstr "Отваряне на местоположението %s"
455
456#: ../deskbar/preferences.py:53
457msgid "_More..."
458msgstr "_Допълнителни..."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.