source: non-gtk/tuxpaint.bg.po @ 539

Last change on this file since 539 was 262, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции:

  • Стандартизация на „Заслуги“ (затваря: #6)
  • Българизирани кавички
  • Оправени няколко обърнати словореда

(drivel/extras) Коригирани грешки:

  • Правилен адрес на BTS-а (затваря: #15)
  • Коригирани дублираните ускорители (затваря: #32)
  • „Интернет“ с главна буква (затваря: #34)
  • Променен .desktop (затваря: #46)

(geyes/gnome-applets/help) Компилира се чисто.

(gip/sharp) Пълен превод на версия 1.5.

(synaptic/sharp) Актуализиран превод:

  • „Позволено“ е променено на „Активно“ (затваря: 121)
  • Изглежда #147 съм го оправил в предни ревизии

(tuxpaint/non-gtk) Пълен превод на новата версия.

(localepurge/debian) Добавям го (временно) за всеки случай.

Съгласно договорка със Сашо преди време ще имам грижата сам да подавам
всички преводи на програми, които не са в хранлилището на GNOME.
Оттук нататък ще оставям и низовете, които са obsolete.

--This line, and those below, will be ignored--

A fifth-toe/gtetrinet.HEAD.bg.po
A extras/drivel.drivel-2-0.bg.po
A help/gnome-applets/geyes
A help/gnome-applets/geyes/applets-geyes.HEAD.bg.po
M sharp/gip.bg.po
M sharp/synaptic.bg.po
A non-gtk/tuxpaint.bg.po
A non-gtk/debian/localepurge.bg.po

File size: 13.6 KB
Line 
1# TuxPaint Bulgarian translation file
2# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the TuxPaint package.
4# Martin Zhekov <mjekov@bginfo.net>, 2004.
5# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: tuxpaint 0.9.15\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-10-10 00:12-0700\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-10-11 14:40+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21msgid "A drawing program for children."
22msgstr "Програма за рисуване за деца."
23
24msgid "Drawing program"
25msgstr "Програма за рисуване"
26
27msgid "Tux Paint"
28msgstr "Рисуване с Тъкс"
29
30msgid "Black!"
31msgstr "Черно!"
32
33msgid "Dark grey! Some people spell it “dark gray”."
34msgstr "Тъмносиво!"
35
36msgid "Light grey! Some people spell it “light gray”."
37msgstr "Светлосиво!"
38
39msgid "White!"
40msgstr "Бяло!"
41
42msgid "Red!"
43msgstr "Червено!"
44
45msgid "Orange!"
46msgstr "Оранжево!"
47
48msgid "Yellow!"
49msgstr "Жълто!"
50
51msgid "Light green!"
52msgstr "Светлозелено!"
53
54msgid "Dark green!"
55msgstr "Тъмнозелено!"
56
57msgid "Sky blue!"
58msgstr "Небесносиньо!"
59
60msgid "Blue!"
61msgstr "Синьо!"
62
63msgid "Lavender!"
64msgstr "Бледолилаво!"
65
66msgid "Purple!"
67msgstr "Лилаво!"
68
69msgid "Pink!"
70msgstr "Розово!"
71
72msgid "Brown!"
73msgstr "Кафяво!"
74
75msgid "Tan!"
76msgstr "Жълтокафяво!"
77
78msgid "Beige!"
79msgstr "Бежово!"
80
81msgid "Great!"
82msgstr "Прекрасно!"
83
84msgid "Cool!"
85msgstr "Чудесно!"
86
87msgid "Keep it up!"
88msgstr "Продължавайте все така!"
89
90msgid "Good job!"
91msgstr "Добра работа!"
92
93msgid "Fill"
94msgstr "Запълване"
95
96msgid "Grass"
97msgstr "Тревнозелено!"
98
99msgid "Bricks"
100msgstr "Тухли"
101
102msgid "Rainbow"
103msgstr "Дъга"
104
105msgid "Sparkles"
106msgstr "Искри"
107
108msgid "Blur"
109msgstr "Размазване"
110
111msgid "Smudge"
112msgstr "Зацапване"
113
114msgid "Lighten"
115msgstr "Осветяване"
116
117msgid "Darken"
118msgstr "Потъмняване"
119
120msgid "Chalk"
121msgstr "Тебешир"
122
123msgid "Blocks"
124msgstr "Квадратчета"
125
126msgid "Negative"
127msgstr "Негатив"
128
129msgid "Tint"
130msgstr "Оцветяване"
131
132msgid "Drip"
133msgstr "Стичане"
134
135msgid "Cartoon"
136msgstr "Карикатура"
137
138msgid "Mirror"
139msgstr "Огледало"
140
141msgid "Flip"
142msgstr "Обръщане"
143
144msgid "Click in the picture to fill that area with color."
145msgstr ""
146"Натиснете по рисунката, за да се запълни съответната област с избрания цвят."
147
148msgid "Click and move to draw grass. Don’t forget the dirt!"
149msgstr ""
150"Натиснете и движете мишката, за да рисувате трева. Не забравяйте замърсените "
151"площи!"
152
153msgid "Click and move to draw large bricks."
154msgstr "Натиснете и движете мишката, за да рисувате тухли."
155
156msgid "Click and move to draw small bricks."
157msgstr "Натиснете и движете мишката, за да рисувате малки тухли."
158
159msgid "You can draw in rainbow colors!"
160msgstr "Може да рисувате в цветовете на дъгата!"
161
162msgid "Click and move to draw sparkles."
163msgstr "Натиснете и движете мишката, за да рисувате искри."
164
165msgid "Click and move the mouse around to blur the picture."
166msgstr "Натиснете и движете мишката, за да размажете рисунката."
167
168msgid "Click and move the mouse around to smudge the picture."
169msgstr "Натиснете и движете мишката, за да размажете рисунката."
170
171msgid "Click and move to fade the colors."
172msgstr "Натиснете и движете мишката, за да избледнеят цветовете."
173
174msgid "Click and move to darken the colors."
175msgstr "Натиснете и движете мишката, за да потъмнеят цветовете."
176
177msgid ""
178"Click and move the mouse around to turn the picture into a chalk drawing."
179msgstr "Натиснете и движете мишката, за да превърнете рисунката в тебеширена."
180
181msgid "Click and move the mouse around to make the picture blocky."
182msgstr "Натиснете и движете мишката, за да направите рисунката на квадратчета."
183
184msgid "Click and move the mouse around to draw a negative."
185msgstr "Натиснете и движете мишката, за да нарисувате негатив."
186
187msgid "Click and move the mouse around to change the picture’s color."
188msgstr "Натиснете и движете мишката, за да промените цвета на рисунката."
189
190msgid "Click and move the mouse around to make the picture drip."
191msgstr "Натиснете и движете мишката, за да направите рисунката да капе."
192
193msgid "Click and move the mouse around to turn the picture into a cartoon."
194msgstr "Натиснете и движете мишката, за да превърнете рисунката в карикатура."
195
196msgid "Click to make a mirror image."
197msgstr "Натиснете, за направите огледален образ."
198
199msgid "Click to flip the picture upside-down."
200msgstr "Натиснете, за да обърнете рисунката."
201
202msgid "Square"
203msgstr "Квадрат"
204
205msgid "Rectangle"
206msgstr "Правоъгълник"
207
208msgid "Circle"
209msgstr "Кръг"
210
211msgid "Ellipse"
212msgstr "Елипса"
213
214msgid "Triangle"
215msgstr "Триъгълник"
216
217msgid "Pentagon"
218msgstr "Петоъгълник"
219
220msgid "Rhombus"
221msgstr "Ромб"
222
223msgid "A square is a rectangle with four equal sides."
224msgstr "Квадратът е правоъгълник с четири равни страни."
225
226msgid "A rectangle has four sides and four right angles."
227msgstr "Правоъгълникът има четири страни и четири прави ъгли."
228
229msgid ""
230"A circle is a curve where all points have the same distance from the centre."
231msgstr ""
232"Кръгът е крива от точки, които са на едно и също разстояние от центъра."
233
234msgid "An ellipse is a stretched circle."
235msgstr "Елипсата е разтеглен кръг."
236
237msgid "A triangle has three sides."
238msgstr "Триъгълникът има три страни."
239
240msgid "A pentagon has five sides."
241msgstr "Петоъгълникът има пет страни."
242
243msgid "A rhombus has four equal sides, and opposite sides are parallel."
244msgstr "Ромбът има четири равни страни и срещуположните страни са успоредни."
245
246msgid "Tools"
247msgstr "Инструменти"
248
249msgid "Colors"
250msgstr "Цветове"
251
252msgid "Brushes"
253msgstr "Четки"
254
255msgid "Erasers"
256msgstr "Гумички"
257
258msgid "Stamps"
259msgstr "Печати"
260
261msgid "Shapes"
262msgstr "Форми"
263
264msgid "Letters"
265msgstr "Букви"
266
267msgid "Magic"
268msgstr "Магии"
269
270msgid "Paint"
271msgstr "Рисуване"
272
273msgid "Stamp"
274msgstr "Печат"
275
276msgid "Lines"
277msgstr "Линии"
278
279msgid "Text"
280msgstr "Текст"
281
282msgid "Undo"
283msgstr "Отмяна"
284
285msgid "Redo"
286msgstr "Повтаряне"
287
288msgid "Eraser"
289msgstr "Гума"
290
291msgid "New"
292msgstr "Нова"
293
294#. buttons for the file open dialog
295msgid "Open"
296msgstr "Отваряне"
297
298msgid "Save"
299msgstr "Запазване"
300
301msgid "Print"
302msgstr "Печат"
303
304msgid "Quit"
305msgstr "Изход"
306
307msgid "Pick a color and a brush shape to draw with."
308msgstr "Изберете цвят и форма на четка за рисуване."
309
310msgid "Pick a picture to stamp around your drawing."
311msgstr "Изберете картинка, която да поставите на рисунката."
312
313msgid "Click to start drawing a line. Let go to complete it."
314msgstr ""
315"Натиснете, за да започнете да рисувате линия. Пуснете бутона на мишката, за "
316"да я завършите."
317
318msgid ""
319"Pick a shape. Click to pick the center, drag, then let go when it is the "
320"size you want. Move around to rotate it, and click to draw it."
321msgstr ""
322"Изберете форма. Натиснете, за да определите центъра и влачете, докато "
323"постигнете желания размер. След това натиснете, за да се нарисува."
324
325msgid "Choose a style of text. Click on your drawing and you can start typing."
326msgstr ""
327"Изберете стил на текста. Натиснете на рисунката, за да започнете да пишете."
328
329msgid "Pick a magical effect to use on your drawing!"
330msgstr "Изберете магически ефект, който да използвате за рисунката!"
331
332#. Undo
333msgid "Undo!"
334msgstr "Отмяна!"
335
336#. Redo
337msgid "Redo!"
338msgstr "Повтаряне!"
339
340#. Eraser
341msgid "Eraser!"
342msgstr "Гума!"
343
344#. New
345msgid "You now have a blank sheet to draw on!"
346msgstr "Вече имате празно платно за рисуване!"
347
348#. Open
349msgid "Open…"
350msgstr "Отваряне..."
351
352#. Save
353msgid "Your image has been saved!"
354msgstr "Изображението беше запазено!"
355
356#. Print
357msgid "Printing…"
358msgstr "Разпечатване..."
359
360#. Quit
361msgid "Bye bye!"
362msgstr "Довиждане!"
363
364msgid "Let go of the button to complete the line."
365msgstr "Пуснете бутона на мишката, за да завършите линията."
366
367msgid "Hold the button to stretch the shape."
368msgstr "Задръжте бутона, за да разтеглите формата."
369
370msgid "Move the mouse to rotate the shape. Click to draw it."
371msgstr "Движете мишката, за да въртите формата. Натиснете, за да се нарисува."
372
373msgid "OK then… Let’s keep drawing this one!"
374msgstr "Добре тогава... Да продължим да рисуваме тази!"
375
376#. FIXME: Move elsewhere!!!
377msgid "Do you really want to quit?"
378msgstr "Наистина ли искате да спрете програмата?"
379
380#. FIXME: Move elsewhere! Or not?!
381msgid "Yes"
382msgstr "Да"
383
384msgid "No"
385msgstr "Не"
386
387msgid "If you quit, you’ll lose your picture! Save it?"
388msgstr "Ако спрете програмата, ще загубите рисунката! Да се запази ли?"
389
390msgid "Save your picture first?"
391msgstr "Да се запази ли рисунката?"
392
393msgid "Can’t open that picture!"
394msgstr "Тази рисунка не може да бъде отворена!"
395
396msgid "OK"
397msgstr "Да"
398
399msgid "Starting a new picture will erase the current one!"
400msgstr "Започването на нова рисунка ще изтрие сегашната!"
401
402msgid "That’s OK!"
403msgstr "Добре!"
404
405msgid "Never mind!"
406msgstr "Няма значение!"
407
408msgid "There are no saved files!"
409msgstr "Няма запазени файлове!"
410
411msgid "Print your picture now?"
412msgstr "Да се разпечата ли рисунката?"
413
414msgid "Your picture has been printed!"
415msgstr "Рисунката е разпечатана!"
416
417msgid "You can’t print yet!"
418msgstr "Все още не може да разпечатвате!"
419
420msgid "Erase this picture?"
421msgstr "Да се изтрие ли рисунката?"
422
423msgid "Remember to use the left mouse button!"
424msgstr "Не забравяйте да използвате левия бутон на мишката!"
425
426msgid "jq"
427msgstr "jq"
428
429msgid "JQ"
430msgstr "JQ"
431
432msgid "oO"
433msgstr "oO"
434
435msgid "`\\%_@$~#{}<>^&*"
436msgstr "`\\%_@$~#{}<>^&*"
437
438msgid ",.?!"
439msgstr ",.?!"
440
441msgid "017"
442msgstr "017"
443
444msgid "O0"
445msgstr "O0"
446
447msgid "1Il|"
448msgstr "1Il|"
449
450msgid "Erase"
451msgstr "Изтриване"
452
453msgid "Back"
454msgstr "Назад"
455
456msgid "Aa"
457msgstr "Aa"
458
459#. FIXME: Move elsewhere!!!
460msgid "Save over the older version of this picture?"
461msgstr "Да се презапише ли върху старата версия на рисунката?"
462
463msgid "No, save a new file"
464msgstr "Не, да се запази като нов файл"
465
466msgid "Choose the picture you want, then click “Open”."
467msgstr "Изберете рисунка, след това натиснете „Отваряне“."
468
469#~ msgid "Lime!"
470#~ msgstr "Лимонено!"
471
472#~ msgid "Green!"
473#~ msgstr "Зелено!"
474
475#~ msgid "Fuchsia!"
476#~ msgstr "Фуксия!"
477
478#~ msgid "Silver!"
479#~ msgstr "Сребристо!"
480
481#~ msgid "Fade"
482#~ msgstr "Избледняване"
483
484#~ msgid "Thick"
485#~ msgstr "Удебеляване"
486
487#~ msgid "Click and move the mouse to thicken the picture."
488#~ msgstr "Натиснете и движете мишката, за да удебелите рисунката."
489
490#~ msgid "Click and move the mouse to thin the picture."
491#~ msgstr "Натиснете и движете мишката, за да изтъните рисунката."
492
493#~ msgid "Oval"
494#~ msgstr "Елипса"
495
496#~ msgid "Diamond"
497#~ msgstr "Ромб"
498
499#~ msgid "A square has four sides, each the same length."
500#~ msgstr "Квадратът има четири страни с еднаква дължина."
501
502#~ msgid "A circle is exactly round."
503#~ msgstr "Кръгът е напълно кръгъл."
504
505#~ msgid "A diamond is a square, turned around slightly."
506#~ msgstr "Ромбът е леко завъртян квадрат."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.