source: non-gtk/translation/practice.xml

Last change on this file was 1118, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

r1246@kochinka: ash | 2007-04-15 22:08:34 +0300
practice: начало на статията за практиката на превода.

File size: 1.6 KB
Line 
1<?xml version="1.0" standalone="no"?>
2<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd" [
3]>
4<article lang="bg">
5
6<title>Практика на превода</title>
7
8
9<articleinfo>
10<keywordset>
11<keyword>превод</keyword>
12<keyword>свободни програми</keyword>
13<keyword>програми с отворен код</keyword>
14<keyword>gettext</keyword>
15<keyword>intltools</keyword>
16<keyword>emacs</keyword>
17<keyword>GNOME</keyword>
18</keywordset>
19
20<author>
21<firstname>Александър</firstname>
22<surname>Шопов</surname>
23</author>
24<date>15.04.2007.</date>
25<copyright><year>2007</year><holder>Александър Шопов</holder></copyright>
26<legalnotice>
27<para>Още не съм решил. Ще може да чете, публикува и подобрява ама ме мързи да проверя в момента.</para>
28</legalnotice>
29<copyright><year>2007</year><holder>Александър Шопов</holder></copyright>
30<legalnotice>
31<para>Някои права по превода са запазени. Преводът се разпространява
32по условията на <ulink
33url="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5">Creative Commons
34Attribution license</ulink>.</para>
35</legalnotice>
36<releaseinfo>$Id$</releaseinfo>
37</articleinfo>
38
39
40
41<para>Сдобиване с кода</para>
42<para>Обновяване</para>
43<para>Работа с програма за превод</para>
44<para>Работа с 2 паралелни превода</para>
45<para>Тестване</para>
46<para>Компилиране на нови версии</para>
47</article>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.