source: non-gtk/oo-squares/oo-sqaures.xml

Last change on this file was 811, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.

File size: 7.8 KB
Line 
1<?xml version="1.0" standalone="no"?>
2<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd" [
3]>
4<article lang="bg">
5
6<title>Как да променим шрифта на интерфейса на OpenOffice.org и да махнем квадратчетата</title>
7
8<articleinfo>
9
10<keywordset>
11<keyword lang="en">Open Office</keyword>
12<keyword lang="en">OpenOffice.org</keyword>
13<keyword lang="en">square</keyword>
14<keyword lang="en">font</keyword>
15<keyword lang="en">interface</keyword>
16<keyword lang="en">GUI</keyword>
17<keyword>Александър</keyword>
18<keyword>Шопов</keyword>
19<keyword>Александър Шопов</keyword>
20<keyword>квадрат</keyword>
21<keyword>квадрати</keyword>
22<keyword>квадратче</keyword>
23<keyword>квадратчета</keyword>
24<keyword>шрифт</keyword>
25<keyword>интерфейс</keyword>
26<keyword>ГПИ</keyword>
27</keywordset>
28
29<author>
30<firstname>Александър</firstname><othername role="m">А.</othername>
31<surname>Шопов</surname>
32</author>
33<date>20 юли 2004 (обновена 10 декември 2005)</date>
34<copyright><year>2004</year><year>2005</year><holder>Александър Шопов</holder></copyright>
35<legalnotice>
36<para>Някои права по превода са запазени. Преводът се разпространява
37по условията на <ulink
38url="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5">Creative Commons
39Attribution license</ulink>.</para>
40</legalnotice>
41<releaseinfo>$Id: oo-sqaures.xml 54 2005-12-11 10:00:45Z ash $</releaseinfo>
42</articleinfo>
43
44<section>
45<title>Въведение</title>
46<para>Написах това много кратко ръководство, за да покажа как се сменя шрифта на
47интерфейса на OpenOffice.org. Това се налага в някои случаи, когато в интерфейса на
48програмата се появи грозен шрифт или шрифт, който не разполага с кирилски букви
49на правилните места. Указанията за това ги има на сайта на проекта OpenOffice.org,
50но преди години на мен ми беше трудно да ги открия. Освен това - в случая, когато
51се появят квадратчета в интерфейса - е много трудно да се ориентираме. Затова съм
52сложил и изображения - снимки на програмата. Те са както от версия 1.x, така и от
53версии 2.x.</para>
54</section>
55<section>
56<title>Как да сменим шрифта в интерфейса на OpenOffice.org 1.x</title>
57<orderedlist>
58<listitem><para>Избираме меню <quote>Инструменти</quote> 
59(3<superscript>-тото</superscript> меню отляво надясно)-&gt; 
60<quote>Настройки</quote> (най-долу)</para>
61<mediaobject><imageobject><objectinfo><title>Инструменти</title></objectinfo>
62<imagedata fileref="al_shopov_1.png" format="PNG"/>
63</imageobject></mediaobject>
64</listitem>
65<listitem><para>В левия панел избираме 1<superscript>-ия</superscript> голям дял
66и след това 10<superscript>-ия</superscript> екран отгоре надолу <quote>Шрифтове
67</quote>.</para>
68<mediaobject><imageobject><objectinfo><title>Шрифтове</title></objectinfo>
69<imagedata fileref="al_shopov_2.png" format="PNG"/>
70</imageobject></mediaobject>
71</listitem>
72<listitem><para>След това потвърждаваме с мишката да се използва таблица за
73заместване на шрифтове (пада се най-отгоре в прозореца - 1). След това в лявото
74падащо поле за избор (2) написваме <emphasis role="strong">Andale UI</emphasis>,
75а в дясното - идентификатора на някакъв хубав кирилски шрифт (3). Повтаряме
76процедурата за шрифта <emphasis role="strong">Andale Sans UI</emphasis>.
77И двете не ги пише в падащото меню – <emphasis>трябва изрично да ги напишете</emphasis>.
78След това избирате да се извършва винаги замяна на тези шрифтове и на екрана (4)
79и накрая натискате OK (5).</para>
80<mediaobject><imageobject><objectinfo><title>Заместване на шрифтове</title></objectinfo>
81<imagedata fileref="al_shopov_3.png" format="PNG"/>
82</imageobject></mediaobject>
83</listitem>
84
85</orderedlist>
86</section>
87<section>
88<title>Как да сменим шрифта в интерфейса на OpenOffice.org 2.x</title>
89<orderedlist>
90<listitem><para>Избираме меню <quote>Инструменти</quote> 
91(3<superscript>-тото</superscript> меню отляво надясно)-&gt; 
92<quote>Настройки</quote> (най-долу)</para>
93<mediaobject><imageobject><objectinfo><title>Инструменти</title></objectinfo>
94<imagedata fileref="al_shopov_4.png" format="PNG"/>
95</imageobject></mediaobject>
96</listitem>
97<listitem><para>В левия панел избираме 1<superscript>-ия</superscript> голям дял
98и след това 9<superscript>-ия</superscript> екран отгоре надолу <quote>Шрифтове
99</quote>.</para>
100<mediaobject><imageobject><objectinfo><title>Шрифтове</title></objectinfo>
101<imagedata fileref="al_shopov_5.png" format="PNG"/>
102</imageobject></mediaobject>
103</listitem>
104<listitem><para>След това потвърждаваме с мишката да се използва таблица за
105заместване на шрифтове (пада се най-отгоре в прозореца - 1). След това в лявото
106падащо поле за избор (2) написваме <emphasis role="strong">Andale UI</emphasis>,
107а в дясното - идентификатора на някакъв хубав кирилски шрифт (3). Повтаряме
108процедурата за шрифта <emphasis role="strong">Andale Sans UI</emphasis>.
109И двете не ги пише в падащото меню – <emphasis>трябва изрично да ги напишете</emphasis>.
110След това избирате да се извършва винаги замяна на тези шрифтове и на екрана (4)
111и накрая натискате OK (5).</para>
112<warning><para>Възможно е някои прилагания на шрифтове да изискат
113рестартиране на програмата. Възможно е някои шрифтове да не могат да се появят навсякъде
114в интерфейса. Това най-често се случва с равношироките шрифтове, но те са неподходящи в
115повечето случаи за ползване в интерфейса.</para></warning>
116<warning><para>Вече има достатъчно много хубави и подходящи шрифтове и е възможно
117компилата на OpenOffice.org за Вашата дистрибуция да ползва различен шрифт за интерфейса.
118Примерно във Fedorea Core 4 това е <emphasis role="strong">Nimbus Sans L</emphasis>.
119Възможно е да се наложи да пробвате с различни шрифтове.</para></warning>
120<mediaobject><imageobject><objectinfo><title>Заместване на шрифтове</title></objectinfo>
121<imagedata fileref="al_shopov_6.png" format="PNG"/>
122</imageobject></mediaobject>
123</listitem>
124
125</orderedlist>
126</section>
127</article>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.