source: non-gtk/nano.bg.po @ 56

Last change on this file since 56 was 56, checked in by yavorescu, 16 years ago

(nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в смисъла на Emacs) като „Колчето е забито“, но го оставих по тривиалния начин, поне докато не се постигне съгласие.


(gchangepass/sharp) Нов превод. Подал съм го в Debian BTS, тъй като е нативна дебианска програма.


(bluez-pin/sharp) Премахнат е един ненужен низ.

File size: 50.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of nano.
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the nano package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: nano 1.3.8\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-06-30 13:24-0400\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-25 02:02+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: src/files.c:308
22#, c-format
23msgid "Read %lu line (Converted from DOS and Mac format)"
24msgid_plural "Read %lu lines (Converted from DOS and Mac format)"
25msgstr[0] "Прочетен %lu ред (конвертиран от DOS и Mac формат)"
26msgstr[1] "Прочетени %lu реда (конвертирани от DOS и Mac формат)"
27
28#: src/files.c:313
29#, c-format
30msgid "Read %lu line (Converted from Mac format)"
31msgid_plural "Read %lu lines (Converted from Mac format)"
32msgstr[0] "Прочетен %lu ред (конвертиран от Mac формат)"
33msgstr[1] "Прочетени %lu реда (конвертирани от Mac формат)"
34
35#: src/files.c:318
36#, c-format
37msgid "Read %lu line (Converted from DOS format)"
38msgid_plural "Read %lu lines (Converted from DOS format)"
39msgstr[0] "Прочетен %lu ред (конвертиран от DOS формат)"
40msgstr[1] "Прочетени %lu реда (конвертирани от DOS формат)"
41
42#: src/files.c:323
43#, c-format
44msgid "Read %lu line"
45msgid_plural "Read %lu lines"
46msgstr[0] "Прочетен %lu ред"
47msgstr[1] "Прочетени %lu реда"
48
49#: src/files.c:346
50msgid "New File"
51msgstr "Нов файл"
52
53#: src/files.c:349
54#, c-format
55msgid "\"%s\" not found"
56msgstr "„%s“ не е намерен"
57
58#: src/files.c:354
59#, c-format
60msgid "\"%s\" is a directory"
61msgstr "„%s“ е директория"
62
63#: src/files.c:355
64#, c-format
65msgid "File \"%s\" is a device file"
66msgstr "Файлът „%s“ е файл за устройство"
67
68#: src/files.c:358 src/files.c:366 src/files.c:1424 src/files.c:1506
69#: src/files.c:1557 src/files.c:1669 src/files.c:2629 src/files.c:2645
70#: src/files.c:2704 src/files.c:2914 src/rcfile.c:733
71#, c-format
72msgid "Error reading %s: %s"
73msgstr "Грешка при четене на %s: %s"
74
75#: src/files.c:370
76msgid "Reading File"
77msgstr "Четене на файл"
78
79#: src/files.c:453
80#, c-format
81msgid "Can't insert file from outside of %s"
82msgstr "Не може да се вмъкне файл извън %s"
83
84#: src/files.c:527
85#, c-format
86msgid "Command to execute in new buffer [from %s] "
87msgstr "Команда за изпълнение в нов буфер [от %s] "
88
89#: src/files.c:530
90#, c-format
91msgid "Command to execute [from %s] "
92msgstr "Команда за изпълнение [от %s] "
93
94#: src/files.c:535
95#, c-format
96msgid "File to insert into new buffer [from %s] "
97msgstr "Файл за вмъкване в новия буфер [от %s] "
98
99#: src/files.c:538
100#, c-format
101msgid "File to insert [from %s] "
102msgstr "Файл за вмъкване [от %s] "
103
104#: src/files.c:565 src/files.c:1837 src/files.c:2678 src/nano.c:3521
105#: src/search.c:214 src/search.c:927 src/search.c:979
106msgid "Cancelled"
107msgstr "Отменено"
108
109#: src/files.c:705
110msgid "Key illegal in non-multibuffer mode"
111msgstr "Клавишът е невалиден в режим без буфери"
112
113#: src/files.c:924
114msgid "No more open file buffers"
115msgstr "Няма повече буфери за отваряне на файлове"
116
117#: src/files.c:940
118#, c-format
119msgid "Switched to %s"
120msgstr "Превключено на %s"
121
122#: src/files.c:941 src/global.c:263 src/winio.c:2782
123msgid "New Buffer"
124msgstr "Нов буфер"
125
126#: src/files.c:1378
127#, c-format
128msgid "Can't write outside of %s"
129msgstr "Не може да се запише извън %s"
130
131#: src/files.c:1393
132msgid "Cannot prepend or append to a symlink with --nofollow set"
133msgstr "Не може да се добавя нищо към символна връзка, настроена с --nofollow"
134
135#: src/files.c:1461 src/files.c:1483 src/files.c:1509 src/files.c:1523
136#: src/files.c:1568 src/files.c:1588 src/files.c:1600 src/files.c:1623
137#: src/files.c:1632 src/files.c:1642 src/files.c:1676 src/files.c:1681
138#: src/files.c:2984 src/files.c:2993
139#, c-format
140msgid "Error writing %s: %s"
141msgstr "Грешка при запис на %s: %s"
142
143#: src/files.c:1462 src/nano.c:187
144msgid "Too many backup files?"
145msgstr "Твърде много резервни копия?"
146
147#: src/files.c:1546
148#, c-format
149msgid "Prepending to %s failed: %s"
150msgstr "Неуспех при прикрепянето към %s: %s"
151
152#: src/files.c:1700
153#, c-format
154msgid "Wrote %lu line"
155msgid_plural "Wrote %lu lines"
156msgstr[0] "Запазен е %lu ред"
157msgstr[1] "Запазени са %lu реда"
158
159#: src/files.c:1796
160msgid " [DOS Format]"
161msgstr " [DOS формат]"
162
163#: src/files.c:1798
164msgid " [Mac Format]"
165msgstr " [Mac формат]"
166
167#: src/files.c:1803
168msgid " [Backup]"
169msgstr " [Резервно копие]"
170
171#: src/files.c:1810
172msgid "Prepend Selection to File"
173msgstr "Прикрепяне на избрания текст в началото на файл"
174
175#: src/files.c:1812
176msgid "Append Selection to File"
177msgstr "Прикрепяне на избрания текст в края на файл"
178
179#: src/files.c:1814
180msgid "Write Selection to File"
181msgstr "Запазване на избрания текст във файл"
182
183#: src/files.c:1818
184msgid "File Name to Prepend to"
185msgstr "Име на файла за прикрепяне в началото му"
186
187#: src/files.c:1820
188msgid "File Name to Append to"
189msgstr "Име на файла за прикрепяне в края му"
190
191#: src/files.c:1822
192msgid "File Name to Write"
193msgstr "Име на файл за запазване"
194
195#: src/files.c:1896
196msgid "File exists, OVERWRITE ? "
197msgstr "Файлът съществува, ПРЕЗАПИСВАНЕ? "
198
199#: src/files.c:1910
200msgid "Save file under DIFFERENT NAME ? "
201msgstr "Запазване под РАЗЛИЧНО ИМЕ? "
202
203#: src/files.c:2330
204msgid "(more)"
205msgstr "(повече)"
206
207#: src/files.c:2610
208msgid "Can't move up a directory"
209msgstr "Не може да се премине в горната директория"
210
211#: src/files.c:2621 src/files.c:2693
212#, c-format
213msgid "Can't go outside of %s in restricted mode"
214msgstr "Не може да се излезе от %s в ограничен режим"
215
216#: src/files.c:2672
217msgid "Go To Directory"
218msgstr "Отиване в директория"
219
220#: src/files.c:2768 src/files.c:2773
221msgid "(dir)"
222msgstr "(дир)"
223
224#: src/files.c:2917 src/rcfile.c:690
225#, c-format
226msgid ""
227"\n"
228"Press Return to continue starting nano\n"
229msgstr "\nНатиснете „Enter“, за да продължи стартирането на nano\n"
230
231#: src/global.c:235
232msgid "Get Help"
233msgstr "Помощ"
234
235#: src/global.c:236
236msgid "Exit"
237msgstr "Изход"
238
239#: src/global.c:237
240msgid "Prev Page"
241msgstr "ПредСтр"
242
243#: src/global.c:238
244msgid "Next Page"
245msgstr "СледвСтр"
246
247#: src/global.c:239
248msgid "Replace"
249msgstr "Замяна"
250
251#: src/global.c:240
252msgid "Go To Line"
253msgstr "Отив. ред"
254
255#: src/global.c:241 src/winio.c:3679
256msgid "Cancel"
257msgstr "Отмяна"
258
259#: src/global.c:242
260msgid "First Line"
261msgstr "Първи ред"
262
263#: src/global.c:243
264msgid "Last Line"
265msgstr "Посл. ред"
266
267#: src/global.c:244
268msgid "Refresh"
269msgstr "Опресняване"
270
271#: src/global.c:246
272msgid "CutTillEnd"
273msgstr "Отр. до края"
274
275#: src/global.c:249
276msgid "Beg of Par"
277msgstr "Нач. абзац"
278
279#: src/global.c:250
280msgid "End of Par"
281msgstr "Край абзац"
282
283#: src/global.c:251
284msgid "FullJstify"
285msgstr "Пълно подравн."
286
287#: src/global.c:254
288msgid "Case Sens"
289msgstr "Зач. м/г"
290
291#: src/global.c:255
292msgid "Backwards"
293msgstr "Назад"
294
295#: src/global.c:258
296msgid "Regexp"
297msgstr "Рег.израз"
298
299#: src/global.c:261
300msgid "History"
301msgstr "История"
302
303#: src/global.c:267
304msgid "To Files"
305msgstr "Към файловете"
306
307#: src/global.c:270
308msgid "Invoke the help menu"
309msgstr "Отваряне на менюто за помощ"
310
311#: src/global.c:273
312msgid "Close the current file buffer/Exit from nano"
313msgstr "Затваряне на текущия файлов буфер/Изход от nano"
314
315#: src/global.c:275
316msgid "Exit from nano"
317msgstr "Изход от nano"
318
319#: src/global.c:279
320msgid "Write the current file to disk"
321msgstr "Запазване на текущия файл на диска"
322
323#: src/global.c:280
324msgid "Justify the current paragraph"
325msgstr "Подравняване на текущия абзац"
326
327#: src/global.c:282
328msgid "Insert another file into the current one"
329msgstr "Вмъкване на друг файл в текущия"
330
331#: src/global.c:284
332msgid "Search for text within the editor"
333msgstr "Търсене на текст в редактора"
334
335#: src/global.c:285
336msgid "Move to the previous screen"
337msgstr "Отиване на предишния екран"
338
339#: src/global.c:286
340msgid "Move to the next screen"
341msgstr "Отиване на следващия екран"
342
343#: src/global.c:288
344msgid "Cut the current line and store it in the cutbuffer"
345msgstr "Отрязване на текущия ред и съхраняване в буфера за обмен"
346
347#: src/global.c:290
348msgid "Uncut from the cutbuffer into the current line"
349msgstr "Отрязване от буфера за обмен и поставяне в текущия ред"
350
351#: src/global.c:292
352msgid "Show the position of the cursor"
353msgstr "Показване на положението на курсора"
354
355#: src/global.c:294
356msgid "Invoke the spell checker, if available"
357msgstr "Извикване на програмата за проверка на правописа"
358
359#: src/global.c:296
360msgid "Go to a specific line number and column number"
361msgstr "Отиване на определен ред и колона"
362
363#: src/global.c:297
364msgid "Replace text within the editor"
365msgstr "Замяна на текст в редактора"
366
367#: src/global.c:299
368msgid "Mark text at the cursor position"
369msgstr "Маркиране на текст в позицията на курсора"
370
371#: src/global.c:300
372msgid "Repeat last search"
373msgstr "Повтаряне на последното търсене"
374
375#: src/global.c:302
376msgid "Move to the previous line"
377msgstr "Отиване на предишния ред"
378
379#: src/global.c:303
380msgid "Move to the next line"
381msgstr "Отиване на следващия ред"
382
383#: src/global.c:304
384msgid "Move forward one character"
385msgstr "Отиване един символ напред"
386
387#: src/global.c:305
388msgid "Move back one character"
389msgstr "Отиване един символ назад"
390
391#: src/global.c:307
392msgid "Move to the beginning of the current line"
393msgstr "Отиване в началото на текущия ред"
394
395#: src/global.c:309
396msgid "Move to the end of the current line"
397msgstr "Отиване в края на текущия ред"
398
399#: src/global.c:311
400msgid "Refresh (redraw) the current screen"
401msgstr "Опресняване на текущия екран"
402
403#: src/global.c:313
404msgid "Delete the character under the cursor"
405msgstr "Изтриване на символа под курсора"
406
407#: src/global.c:315
408msgid "Delete the character to the left of the cursor"
409msgstr "Изтриване на символа вляво от курсора"
410
411#: src/global.c:317
412msgid "Insert a tab character at the cursor position"
413msgstr "Вмъкване на символ за табулация на позицията на курсора"
414
415#: src/global.c:319
416msgid "Insert a carriage return at the cursor position"
417msgstr "Вмъкване на символ за нов ред на позицията на курсора"
418
419#: src/global.c:321
420msgid "Move forward one word"
421msgstr "Отиване напред с една дума"
422
423#: src/global.c:322
424msgid "Move backward one word"
425msgstr "Отиване назад с една дума"
426
427#: src/global.c:324
428msgid "Count the number of words in the file"
429msgstr "Преброяване на думите във файла"
430
431#: src/global.c:328
432msgid "Go to the beginning of the current paragraph"
433msgstr "Отиване в началото на текущия абзац"
434
435#: src/global.c:330
436msgid "Go to the end of the current paragraph"
437msgstr "Отиване в края на текущия абзац"
438
439#: src/global.c:334
440msgid "Switch to the previous file buffer"
441msgstr "Превключване на предишния файлов буфер"
442
443#: src/global.c:336
444msgid "Switch to the next file buffer"
445msgstr "Превключване на следващия файлов буфер"
446
447#: src/global.c:338
448msgid "Insert character(s) verbatim"
449msgstr "Вмъкване на символ(и) дословно"
450
451#: src/global.c:341
452msgid "Cut from the cursor position to the end of the file"
453msgstr "Отрязване от позицията на курсора до края на файла"
454
455#: src/global.c:344
456msgid "Justify the entire file"
457msgstr "Подравняване на целия файл"
458
459#: src/global.c:347
460msgid "Find other bracket"
461msgstr "Намиране на друга скоба"
462
463#: src/global.c:349
464msgid "Cancel the current function"
465msgstr "Отмяна на текущата функция"
466
467#: src/global.c:351
468msgid "Go to the first line of the file"
469msgstr "Отиване на първия ред във файла"
470
471#: src/global.c:353
472msgid "Go to the last line of the file"
473msgstr "Отиване на последния ред във файла"
474
475#: src/global.c:356
476msgid "Make the current search/replace case (in)sensitive"
477msgstr "(Не)зачитане на малки/големи букви"
478
479#: src/global.c:358
480msgid "Make the current search/replace go backwards"
481msgstr "Търсене/замяна в обратен ред"
482
483#: src/global.c:361
484msgid "Use regular expressions"
485msgstr "Използване на регулярни изрази"
486
487#: src/global.c:365
488msgid "Edit the previous search/replace strings"
489msgstr "Редактиране на предишните низове за търсене/замяна"
490
491#: src/global.c:368
492msgid "Go to file browser"
493msgstr "Отиване във файлов браузър"
494
495#: src/global.c:371
496msgid "Write file out in DOS format"
497msgstr "Запазване на файла в DOS формат"
498
499#: src/global.c:372
500msgid "Write file out in Mac format"
501msgstr "Запазване на файла в Mac формат"
502
503#: src/global.c:374
504msgid "Append to the current file"
505msgstr "Добавяне в края на текущия файл"
506
507#: src/global.c:375
508msgid "Prepend to the current file"
509msgstr "Добавяне в началото на текущия файл"
510
511#: src/global.c:378
512msgid "Back up original file when saving"
513msgstr "Резервно копие на оригинала при запазване"
514
515#: src/global.c:379
516msgid "Execute external command"
517msgstr "Изпълнение на външна команда"
518
519#: src/global.c:382
520msgid "Insert into new buffer"
521msgstr "Вмъкване в нов буфер"
522
523#: src/global.c:385
524msgid "Exit from the file browser"
525msgstr "Изход от файловия браузър"
526
527#: src/global.c:386
528msgid "Go to directory"
529msgstr "Отиване в директория"
530
531#: src/global.c:416
532msgid "Close"
533msgstr "Затваряне"
534
535#: src/global.c:422
536msgid "WriteOut"
537msgstr "Запазване"
538
539#: src/global.c:427
540msgid "Justify"
541msgstr "Подравн."
542
543#: src/global.c:443
544msgid "Read File"
545msgstr "Отваряне"
546
547#: src/global.c:455
548msgid "Where Is"
549msgstr "Търсене"
550
551#: src/global.c:470
552msgid "Cut Text"
553msgstr "Отрязване"
554
555#: src/global.c:476
556msgid "UnJustify"
557msgstr "Изкл.подр."
558
559#: src/global.c:481
560msgid "UnCut Txt"
561msgstr "Поставяне"
562
563#: src/global.c:486
564msgid "Cur Pos"
565msgstr "Поз.курсор"
566
567#: src/global.c:494
568msgid "To Spell"
569msgstr "Правопис"
570
571#: src/global.c:512
572msgid "Mark Text"
573msgstr "Избор на текст"
574
575#: src/global.c:516
576msgid "Where Is Next"
577msgstr "Търсене следв."
578
579#: src/global.c:521 src/global.c:844
580msgid "Prev Line"
581msgstr "Предишен ред"
582
583#: src/global.c:525 src/global.c:848
584msgid "Next Line"
585msgstr "Следващ ред"
586
587#: src/global.c:529
588msgid "Forward"
589msgstr "Напред"
590
591#: src/global.c:533
592msgid "Back"
593msgstr "Назад"
594
595#: src/global.c:537
596msgid "Home"
597msgstr "Home"
598
599#: src/global.c:541
600msgid "End"
601msgstr "End"
602
603#: src/global.c:549
604msgid "Delete"
605msgstr "Delete"
606
607#: src/global.c:553
608msgid "Backspace"
609msgstr "Backspace"
610
611#: src/global.c:557
612msgid "Tab"
613msgstr "Tab"
614
615#: src/global.c:561
616msgid "Enter"
617msgstr "Enter"
618
619#: src/global.c:566
620msgid "Next Word"
621msgstr "Следваща дума"
622
623#: src/global.c:570
624msgid "Prev Word"
625msgstr "Предишна дума"
626
627#: src/global.c:574 src/nano.c:1737
628msgid "Word Count"
629msgstr "Брой на думи"
630
631#: src/global.c:592
632msgid "Previous File"
633msgstr "Предишен файл"
634
635#: src/global.c:596
636msgid "Next File"
637msgstr "Следващ файл"
638
639#: src/global.c:601 src/nano.c:1286
640msgid "Verbatim Input"
641msgstr "Дословен вход"
642
643#: src/global.c:620
644msgid "Find Other Bracket"
645msgstr "Намиране на другата скоба"
646
647#: src/global.c:737
648msgid "No Replace"
649msgstr "Без замяна"
650
651#: src/global.c:822
652msgid "Go To Text"
653msgstr "Отиване на текст"
654
655#: src/global.c:888
656msgid "DOS Format"
657msgstr "DOS формат"
658
659#: src/global.c:894
660msgid "Mac Format"
661msgstr "Mac формат"
662
663#: src/global.c:901
664msgid "Append"
665msgstr "Добавяне в края"
666
667#: src/global.c:907
668msgid "Prepend"
669msgstr "Добавяне в нач."
670
671#: src/global.c:914
672msgid "Backup File"
673msgstr "Резервно копие"
674
675#: src/global.c:950
676msgid "Execute Command"
677msgstr "Изпълнение на команда"
678
679#: src/global.c:999
680msgid "Insert File"
681msgstr "Вмъкване на файл"
682
683#: src/global.c:1036
684msgid "Go To Dir"
685msgstr "Отиване в директория"
686
687#: src/global.c:1106
688msgid "Help mode"
689msgstr "Режим на помощ"
690
691#: src/global.c:1108
692msgid "Use of more space for editing"
693msgstr "Използване на повече пространство за редактиране"
694
695#: src/global.c:1114
696msgid "Multiple file buffers"
697msgstr "Много файлови буфери"
698
699#: src/global.c:1116
700msgid "Cut to end"
701msgstr "Отрязване до края"
702
703#: src/global.c:1118
704msgid "Long line wrapping"
705msgstr "Автоматично пренасяне"
706
707#: src/global.c:1122
708msgid "Mouse support"
709msgstr "Поддръжка на мишка"
710
711#: src/global.c:1127
712msgid "Suspend"
713msgstr "Приспиване"
714
715#: src/global.c:1129
716msgid "Constant cursor position display"
717msgstr "Постоянно показване на позицията на курсора"
718
719#: src/global.c:1130
720msgid "Auto indent"
721msgstr "Автоматичен отстъп"
722
723#: src/global.c:1133
724msgid "Conversion of typed tabs to spaces"
725msgstr "Превръщане на табулации в интервали"
726
727#: src/global.c:1138
728msgid "No conversion from DOS/Mac format"
729msgstr "Без конвертиране от DOS/Mac формат"
730
731#: src/global.c:1142
732msgid "Backup files"
733msgstr "Запазване на резервни копия"
734
735#: src/global.c:1144 src/nano.c:1055
736msgid "Smooth scrolling"
737msgstr "Плавно прелистване"
738
739#: src/global.c:1146
740msgid "Smart home key"
741msgstr "Интелигентен клавиш „Home“"
742
743#: src/global.c:1149
744msgid "Color syntax highlighting"
745msgstr "Синтактично осветяване"
746
747#: src/global.c:1153
748msgid "Whitespace display"
749msgstr "Показване на интервали"
750
751#: src/nano.c:83
752msgid "Key illegal in VIEW mode"
753msgstr "Невалиден клавиш в режим на преглед"
754
755#: src/nano.c:181
756#, c-format
757msgid ""
758"\n"
759"Buffer written to %s\n"
760msgstr ""
761"\n"
762"Буферът е записан в %s\n"
763
764#: src/nano.c:183
765#, c-format
766msgid ""
767"\n"
768"Buffer not written to %s: %s\n"
769msgstr "\nБуферът не е записан в %s: %s\n"
770
771#: src/nano.c:186
772#, c-format
773msgid ""
774"\n"
775"Buffer not written: %s\n"
776msgstr "\nБуферът не е записан: %s\n"
777
778#: src/nano.c:198
779msgid "Window size is too small for nano...\n"
780msgstr "Размерът на прозореца е твърде малък за nano...\n"
781
782#: src/nano.c:294
783msgid ""
784"Search Command Help Text\n"
785"\n"
786" Enter the words or characters you would like to search for, and then press "
787"Enter.  If there is a match for the text you entered, the screen will be "
788"updated to the location of the nearest match for the search string.\n"
789"\n"
790" The previous search string will be shown in brackets after the search "
791"prompt.  Hitting Enter without entering any text will perform the previous "
792"search.  "
793msgstr ""
794"Помощ за командата „Търсене“\n"
795"\n"
796" Въведете думите или символите, които искате да търсите, и натиснете „Enter“. Ако има съвпадение за въведения текст, на екрана ще се покаже първото съвпадение на търсения низ.\n"
797"\n"
798" Предишният низ за търсене ще бъде показан в скоби след подканването за търсене. Ако натиснете „Enter“, без да въвеждате текст, ще се извърши предишнто търсене.  "
799
800#: src/nano.c:303
801msgid ""
802"If you have selected text with the mark and then search to replace, only "
803"matches in the selected text will be replaced.\n"
804"\n"
805" The following function keys are available in Search mode:\n"
806"\n"
807msgstr ""
808"Ако сте избрали текст и след това търсене и замяна, ще бъдат заменяни само съвпадения в избрания текст.\n"
809"\n"
810" Следните клавиши за достъпни в режим „Търсене“:\n"
811"\n"
812
813#: src/nano.c:309
814msgid ""
815"Go To Line Help Text\n"
816"\n"
817" Enter the line number that you wish to go to and hit Enter.  If there are "
818"fewer lines of text than the number you entered, you will be brought to the "
819"last line of the file.\n"
820"\n"
821" The following function keys are available in Go To Line mode:\n"
822"\n"
823msgstr ""
824"Помощен текст за „Отиване на ред“\n"
825"\n"
826" Въведете номера на реда, на който искате да отидете, и натиснете „Enter“. Ако има по-малък брой редове от номера, който сте въвели, ще отидете на последния ред на файла.\n"
827"\n"
828" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Отиване на ред“:\n"
829"\n"
830
831#: src/nano.c:318
832msgid ""
833"Insert File Help Text\n"
834"\n"
835" Type in the name of a file to be inserted into the current file buffer at "
836"the current cursor location.\n"
837"\n"
838" If you have compiled nano with multiple file buffer support, and enable "
839"multiple file buffers with the -F or --multibuffer command line flags, the "
840"Meta-F toggle, or a nanorc file, inserting a file will cause it to be loaded "
841"into a separate buffer (use Meta-< and > to switch between file buffers).  "
842msgstr ""
843"Помощен текст за „Вмъкване на файл“\n"
844"\n"
845" Напишете името на файла за вмъкване в текущия буфер на позицията на курсора.\n"
846"\n"
847" Ако сте компилирали nano с поддръжка на много буфери и сте ги активирали с флаговете -F или --multibuffer, комбинацията Meta-F или файла nanorc, файлът за вмъкване ще се зареди в отделен буфер. Използвайте Meta-< и >, за да превключвате между буферите.  "
848
849#: src/nano.c:327
850msgid ""
851"If you need another blank buffer, do not enter any filename, or type in a "
852"nonexistent filename at the prompt and press Enter.\n"
853"\n"
854" The following function keys are available in Insert File mode:\n"
855"\n"
856msgstr ""
857"Ако искате друг празен буфер, не въвеждайте име на файл или напишете несъществуващо име и натиснете „Enter“.\n"
858"\n"
859" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Вмъкване на файл“:\n"
860"\n"
861
862#: src/nano.c:333
863msgid ""
864"Write File Help Text\n"
865"\n"
866" Type the name that you wish to save the current file as and press Enter to "
867"save the file.\n"
868"\n"
869" If you have selected text with the mark, you will be prompted to save only "
870"the selected portion to a separate file.  To reduce the chance of "
871"overwriting the current file with just a portion of it, the current filename "
872"is not the default in this mode.\n"
873"\n"
874" The following function keys are available in Write File mode:\n"
875"\n"
876msgstr ""
877"Помощен текст за „Запазване на файл“\n"
878"\n"
879" Въведете името, под което искате да запазите файла, и натиснете „Enter“.\n"
880"\n"
881" Ако сте избрали текст, ще бъдете подканени да запазите само избраната част под отделен файл. С цел намаляване на риска от презаписване на файла с част от него, в този режим текущото име на файла не е по подразбиране.\n"
882"\n"
883" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Запазване на файл“:\n"
884"\n"
885
886#: src/nano.c:347
887msgid ""
888"File Browser Help Text\n"
889"\n"
890" The file browser is used to visually browse the directory structure to "
891"select a file for reading or writing.  You may use the arrow keys or Page Up/"
892"Down to browse through the files, and S or Enter to choose the selected file "
893"or enter the selected directory.  To move up one level, select the directory "
894"called \"..\" at the top of the file list.\n"
895"\n"
896" The following function keys are available in the file browser:\n"
897"\n"
898msgstr ""
899"Помощен текст за „Файлов браузър“\n"
900"\n"
901" Файловият браузър се използва за визуално разглеждане на директорийната структура и избиране на файл за четене или запис. Може да използвате стрелките или „Page Up/Page Down“ за придвижване из файловете, и „S“ или „Enter“, за да изберете файл или директория. За да отидете едно ниво нагоре, изберете директорията „..“ в горната част на списъка.\n"
902"\n"
903" Следните клавишни комбинации са налични във файловия браузър:\n"
904"\n"
905
906#: src/nano.c:360
907msgid ""
908"Browser Go To Directory Help Text\n"
909"\n"
910" Enter the name of the directory you would like to browse to.\n"
911"\n"
912" If tab completion has not been disabled, you can use the Tab key to "
913"(attempt to) automatically complete the directory name.\n"
914"\n"
915" The following function keys are available in Browser Go To Directory mode:\n"
916"\n"
917msgstr ""
918"Помощен текст за „Отиване в директория“ на браузъра\n"
919"\n"
920" Въведете името на директорията, която искате да разглеждате.\n"
921"\n"
922" Ако автоматичното допълване не е било изключено, може да използвате клавиша „Tab“ за (евентуално) автоматично допълване на името на директорията.\n"
923"\n"
924" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Отиване в директория“ на браузъра:\n"
925"\n"
926
927#: src/nano.c:373
928msgid ""
929"Spell Check Help Text\n"
930"\n"
931" The spell checker checks the spelling of all text in the current file.  "
932"When an unknown word is encountered, it is highlighted and a replacement can "
933"be edited.  It will then prompt to replace every instance of the given "
934"misspelled word in the current file, or, if you have selected text with the "
935"mark, in the selected text.\n"
936"\n"
937" The following other functions are available in Spell Check mode:\n"
938"\n"
939msgstr ""
940"Помощен текст за проверка на правописа\n"
941"\n"
942" Програмата за проверка на правописа проверява правописа на целия текст в текущия файл. Когато бъде намерена непозната дума, тя се осветява и се предлага да бъде редактирана. След това ще бъдете подканени да замените всяко съвпадение на дадената сгрешена дума в текущия файл, или в избрания текст, ако има такъв.\n"
943"\n"
944" Следните допълнителни функции са налични в режим „Проверка на правопис“:\n"
945"\n"
946
947#: src/nano.c:388
948msgid ""
949"Execute Command Help Text\n"
950"\n"
951" This menu allows you to insert the output of a command run by the shell "
952"into the current buffer (or a new buffer in multiple file buffer mode). If "
953"you need another blank buffer, do not enter any command.\n"
954"\n"
955" The following keys are available in Execute Command mode:\n"
956"\n"
957msgstr ""
958"Помощен текст за „Изпълнение на команда“\n"
959"\n"
960" Това меню позволява да вмъкнете в текущия буфер (или в нов буфер в режим с много файлови буфери) изхода от команда, изпълнена от обвивката. Ако искате нов празен буфер, не въвеждайте никаква команда.\n"
961"\n"
962" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Изпълнение на команда“:\n"
963"\n"
964
965#: src/nano.c:401
966msgid ""
967" nano help text\n"
968"\n"
969" The nano editor is designed to emulate the functionality and ease-of-use of "
970"the UW Pico text editor.  There are four main sections of the editor.  The "
971"top line shows the program version, the current filename being edited, and "
972"whether or not the file has been modified.  Next is the main editor window "
973"showing the file being edited.  The status line is the third line from the "
974"bottom and shows important messages.  The bottom two lines show the most "
975"commonly used shortcuts in the editor.\n"
976"\n"
977" "
978msgstr ""
979" Помощен текст на nano\n"
980"\n"
981" Редакторът nano е проектиран да емулира функционалността и лекотата за работа на редактора UW Pico. В редактора има четири основни секции. Горният ред показва версията на програмата, името на файла, който се редактира, и дали той е бил променен. След това е главния прозорец на редактора, показващ редактирания файл. Лентата за състоянието е третият ред от дъното нагоре и показва важни съобщения. Долните два реда показват най-често използваните бързи клавиши в редактора.\n"
982"\n"
983" "
984
985#: src/nano.c:412
986msgid ""
987"The notation for shortcuts is as follows: Control-key sequences are notated "
988"with a caret (^) symbol and can be entered either by using the Control "
989"(Ctrl) key or pressing the Escape (Esc) key twice.  Escape-key sequences are "
990"notated with the Meta (M) symbol and can be entered using either the Esc, "
991"Alt, or Meta key depending on your keyboard setup.  "
992msgstr "Системата за отбелязване на бързи клавиши е следната: Комбинации с клавиша „Control“ се отбелязват с диакритичен символ (^) и могат да бъдат въвеждани с клавиша „Control“ (Ctrl) или с двойно натискане на клавиша „Escape“ (Esc). Комбинации с клавиша „Escape“ се отбелязват със символа „Meta“ (M) и могат да бъдат въвеждани с клавишите „Esc“, „Alt“ или „Meta“ в зависимост от настройките на клавиатурата.   "
993
994#: src/nano.c:419
995msgid ""
996"Also, pressing Esc twice and then typing a three-digit decimal number from "
997"000 to 255 will enter the character with the corresponding value.  The "
998"following keystrokes are available in the main editor window.  Alternative "
999"keys are shown in parentheses:\n"
1000"\n"
1001msgstr "Двойното натискане на клавиша „Esc“, последвано с въвеждане на трицифрен номер от 000 до 255, ще вмъкне символа със съответната стойност. Следните клавишни комбинации за налични в главния прозорец на редактора, като алтернативните са показани в скоби:\n\n"
1002
1003#: src/nano.c:449 src/nano.c:577
1004msgid "enable/disable"
1005msgstr "активиране/деактивиране"
1006
1007#: src/nano.c:486 src/nano.c:524
1008msgid "Space"
1009msgstr "Space"
1010
1011#: src/nano.c:1015
1012#, c-format
1013msgid ""
1014"Usage: nano [+LINE,COLUMN] [GNU long option] [option] [file]\n"
1015"\n"
1016msgstr "Употреба: nano [+РЕД,КОЛОНА] [дълга опция на GNU] [опция] [файл]\n\n"
1017
1018#: src/nano.c:1016
1019#, c-format
1020msgid "Option\t\tLong option\t\tMeaning\n"
1021msgstr "Опция\t\tДълга опция\t\tЗначение\n"
1022
1023#: src/nano.c:1018
1024#, c-format
1025msgid ""
1026"Usage: nano [+LINE] [option] [file]\n"
1027"\n"
1028msgstr "Употреба: nano [+РЕД] [опция] [файл]\n\n"
1029
1030#: src/nano.c:1019
1031#, c-format
1032msgid "Option\t\tMeaning\n"
1033msgstr "Опция\t\tЗначение\n"
1034
1035#: src/nano.c:1022
1036msgid "Show this message"
1037msgstr "Показване на това съобщение"
1038
1039#: src/nano.c:1023
1040msgid "+LINE,COLUMN"
1041msgstr "+РЕД,КОЛОНА"
1042
1043#: src/nano.c:1024
1044msgid "Start at line LINE, column COLUMN"
1045msgstr "Започване на ред РЕД, колона КОЛОНА"
1046
1047#: src/nano.c:1026
1048msgid "Enable smart home key"
1049msgstr "Включване на интелигентен клавиш „Home“"
1050
1051#: src/nano.c:1027
1052msgid "Save backups of existing files"
1053msgstr "Запазване на резервни копия на съществуващите файлове"
1054
1055#: src/nano.c:1028
1056msgid "-C [dir]"
1057msgstr "-C [дир]"
1058
1059#: src/nano.c:1028
1060msgid "--backupdir=[dir]"
1061msgstr "--backupdir=[дир]"
1062
1063#: src/nano.c:1029
1064msgid "Directory for saving unique backup files"
1065msgstr "Директория за запазване на резервни копия"
1066
1067#: src/nano.c:1031
1068msgid "Convert typed tabs to spaces"
1069msgstr "Преобразуване на въведените табулации в интервали"
1070
1071#: src/nano.c:1034
1072msgid "Enable multiple file buffers"
1073msgstr "Активиране на много файлови буфери"
1074
1075#: src/nano.c:1039
1076msgid "Log & read search/replace string history"
1077msgstr "Запазване и четене на историята на търсене/замяна"
1078
1079#: src/nano.c:1042
1080msgid "Don't look at nanorc files"
1081msgstr "Пренебрегване на nanorc файлове"
1082
1083#: src/nano.c:1046
1084msgid "Don't convert files from DOS/Mac format"
1085msgstr "Да не се конвертират файлове от DOS/Mac формат"
1086
1087#: src/nano.c:1048
1088msgid "Use more space for editing"
1089msgstr "Използване на повече пространство за редактиране"
1090
1091#: src/nano.c:1050
1092msgid "-Q [str]"
1093msgstr "-Q [низ]"
1094
1095#: src/nano.c:1050
1096msgid "--quotestr=[str]"
1097msgstr "--quotestr=[низ]"
1098
1099#: src/nano.c:1051
1100msgid "Quoting string"
1101msgstr "Низ за цитиране"
1102
1103#: src/nano.c:1053
1104msgid "Restricted mode"
1105msgstr "Ограничен режим"
1106
1107#: src/nano.c:1057
1108msgid "-T [#cols]"
1109msgstr "-T [#кол]"
1110
1111#: src/nano.c:1057
1112msgid "--tabsize=[#cols]"
1113msgstr "--tabsize=[#кол]"
1114
1115#: src/nano.c:1058
1116msgid "Set width of a tab in cols to #cols"
1117msgstr "Настройване на широчината на табулация в колони на #кол"
1118
1119#: src/nano.c:1060
1120msgid "--quickblank"
1121msgstr "--quickblank"
1122
1123#: src/nano.c:1061
1124msgid "Do quick statusbar blanking"
1125msgstr "Бързо изключване на лентата за състояние"
1126
1127#: src/nano.c:1064
1128msgid "Print version information and exit"
1129msgstr "Показване на версията и изход"
1130
1131#: src/nano.c:1066
1132msgid "-Y [str]"
1133msgstr "-Y [низ]"
1134
1135#: src/nano.c:1066
1136msgid "--syntax=[str]"
1137msgstr "--syntax=[низ]"
1138
1139#: src/nano.c:1067
1140msgid "Syntax definition to use"
1141msgstr "Синтактично определение за използване"
1142
1143#: src/nano.c:1069
1144msgid "Constantly show cursor position"
1145msgstr "Постоянно показване на позицията на курсора"
1146
1147#: src/nano.c:1071
1148msgid "Fix Backspace/Delete confusion problem"
1149msgstr "Коригиране на объркващия проблем с „Backspace/Delete“"
1150
1151#: src/nano.c:1074
1152msgid "Automatically indent new lines"
1153msgstr "Автоматичен отстъп при нови редове"
1154
1155#: src/nano.c:1075
1156msgid "Cut from cursor to end of line"
1157msgstr "Отрязване от курсора то края на реда"
1158
1159#: src/nano.c:1078
1160msgid "Don't follow symbolic links, overwrite"
1161msgstr "Презаписване на символните връзки"
1162
1163#: src/nano.c:1080
1164msgid "Enable mouse"
1165msgstr "Активиране на мишка"
1166
1167#: src/nano.c:1083
1168msgid "-o [dir]"
1169msgstr "-o [дир]"
1170
1171#: src/nano.c:1083
1172msgid "--operatingdir=[dir]"
1173msgstr "--operatingdir=[дир]"
1174
1175#: src/nano.c:1084
1176msgid "Set operating directory"
1177msgstr "Настройване на работната директория"
1178
1179#: src/nano.c:1087
1180msgid "Preserve XON (^Q) and XOFF (^S) keys"
1181msgstr "Запазване на клавишите „XON“ (^Q) и „XOFF“ (^S)"
1182
1183#: src/nano.c:1089
1184msgid "-r [#cols]"
1185msgstr "-r [#кол]"
1186
1187#: src/nano.c:1089
1188msgid "--fill=[#cols]"
1189msgstr "--fill=[#кол]"
1190
1191#: src/nano.c:1090
1192msgid "Set fill cols to (wrap lines at) #cols"
1193msgstr "Настройване на максималния брой колони на #кол"
1194
1195#: src/nano.c:1093
1196msgid "-s [prog]"
1197msgstr "-s [прог]"
1198
1199#: src/nano.c:1093
1200msgid "--speller=[prog]"
1201msgstr "--speller=[прог]"
1202
1203#: src/nano.c:1094
1204msgid "Enable alternate speller"
1205msgstr "Активиране на друга програма за проверка на правописа"
1206
1207#: src/nano.c:1097
1208msgid "Auto save on exit, don't prompt"
1209msgstr "Автоматично запазване при изход"
1210
1211#: src/nano.c:1098
1212msgid "View (read only) mode"
1213msgstr "Режим на преглед (само за четене)"
1214
1215#: src/nano.c:1100
1216msgid "Don't wrap long lines"
1217msgstr "Да не се пренасят дългите редове"
1218
1219#: src/nano.c:1102
1220msgid "Don't show help window"
1221msgstr "Да не се показва прозорец с помощ"
1222
1223#: src/nano.c:1103
1224msgid "Enable suspend"
1225msgstr "Позволяване на приспиване"
1226
1227#: src/nano.c:1107
1228msgid "(ignored, for Pico compatibility)"
1229msgstr "(за съвместимост с Pico, да се пренебрегва)"
1230
1231#: src/nano.c:1114
1232#, c-format
1233msgid " GNU nano version %s (compiled %s, %s)\n"
1234msgstr " GNU nano, версия %s (компилиран в %s часа на %s)\n"
1235
1236#: src/nano.c:1117
1237#, c-format
1238msgid " Email: nano@nano-editor.org\tWeb: http://www.nano-editor.org/"
1239msgstr " Е-поща: nano@nano-editor.org\tИнтернет адрес: http://www.nano-editor.org/"
1240
1241#: src/nano.c:1118
1242#, c-format
1243msgid ""
1244"\n"
1245" Compiled options:"
1246msgstr "\n Компилирани опции:"
1247
1248#: src/nano.c:1189
1249msgid "Sorry, support for this function has been disabled"
1250msgstr "За съжаление поддръжката за тази функция е изключена"
1251
1252#: src/nano.c:1211
1253msgid "Could not pipe"
1254msgstr "Неуспех при pipe"
1255
1256#: src/nano.c:1231 src/nano.c:2236 src/nano.c:2381
1257msgid "Could not fork"
1258msgstr "Неуспех при fork"
1259
1260#: src/nano.c:1736
1261msgid "Word Count in Selection"
1262msgstr "Брой думи в избрания текст"
1263
1264#: src/nano.c:1744
1265msgid "Mark Set"
1266msgstr "Марката е установена"
1267
1268#: src/nano.c:1748
1269msgid "Mark UNset"
1270msgstr "Марката е отменена"
1271
1272#: src/nano.c:2062
1273msgid "Edit a replacement"
1274msgstr "Редактиране на замяна"
1275
1276#: src/nano.c:2148
1277msgid "Could not create pipe"
1278msgstr "Неуспех при създаването на pipe"
1279
1280#: src/nano.c:2150
1281msgid "Creating misspelled word list, please wait..."
1282msgstr "Създаване на списък със сгрешени думи, изчакайте..."
1283
1284#: src/nano.c:2242
1285msgid "Could not get size of pipe buffer"
1286msgstr "Не може да се определи размера на буфера на pipe"
1287
1288#: src/nano.c:2293
1289msgid "Error invoking \"spell\""
1290msgstr "Грешка при извикване на „spell“"
1291
1292#: src/nano.c:2296
1293msgid "Error invoking \"sort -f\""
1294msgstr "Грешка при извикване на „sort -f“"
1295
1296#: src/nano.c:2299
1297msgid "Error invoking \"uniq\""
1298msgstr "Грешка при извикване на „uniq“"
1299
1300#: src/nano.c:2397
1301#, c-format
1302msgid "Could not invoke \"%s\""
1303msgstr "Неуспех при извикване на „%s“"
1304
1305#: src/nano.c:2512
1306#, c-format
1307msgid "Could not create temp file: %s"
1308msgstr "Неуспех при създаването на временен файл: %s"
1309
1310#: src/nano.c:2524
1311#, c-format
1312msgid "Error writing temp file: %s"
1313msgstr "Грешка при записа на временен файл: %s"
1314
1315#: src/nano.c:2545
1316#, c-format
1317msgid "Spell checking failed: %s: %s"
1318msgstr "Неуспех при проверката на правописа: %s: %s"
1319
1320#: src/nano.c:2548
1321msgid "Finished checking spelling"
1322msgstr "Проверката на правописа завърши"
1323
1324#: src/nano.c:3087
1325#, c-format
1326msgid "Bad quote string %s: %s"
1327msgstr "Неправилен низ за цитиране %s: %s"
1328
1329#: src/nano.c:3408
1330msgid "Can now UnJustify!"
1331msgstr "Сега може да се отмени подравняването!"
1332
1333#: src/nano.c:3508
1334msgid "Save modified buffer (ANSWERING \"No\" WILL DESTROY CHANGES) ? "
1335msgstr "Запазване на променения буфер (ОТГОВОРЪТ „Не“ ЩЕ ЗАГУБИ ПРОМЕНИТЕ)?"
1336
1337#: src/nano.c:3567
1338msgid "Received SIGHUP or SIGTERM\n"
1339msgstr "Получи се SIGHUP или SIGTERM\n"
1340
1341#: src/nano.c:3574
1342msgid "Use \"fg\" to return to nano"
1343msgstr "Напишете „fg“, за да се върнете в nano"
1344
1345#: src/nano.c:3739
1346msgid "enabled"
1347msgstr "активирано"
1348
1349#: src/nano.c:3740
1350msgid "disabled"
1351msgstr "деактивирано"
1352
1353#: src/nano.c:3916
1354msgid "XON ignored, mumble mumble."
1355msgstr "„XON“ е пренебрегнат, мън-мън."
1356
1357#: src/nano.c:3919
1358msgid "XOFF ignored, mumble mumble."
1359msgstr "„XOFF“ е пренебрегнат, мън-мън."
1360
1361#: src/nano.c:4309 src/rcfile.c:660
1362#, c-format
1363msgid "Requested tab size %s invalid"
1364msgstr "Зададеният размер за табулация %s е невалиден"
1365
1366#: src/nano.c:4360 src/rcfile.c:594
1367#, c-format
1368msgid "Requested fill size %s invalid"
1369msgstr "Зададеният размер за максимална дължина на редове %s е невалиден"
1370
1371#: src/rcfile.c:115
1372#, c-format
1373msgid "Error in %s on line %lu: "
1374msgstr "Грешка в %s на ред %lu: "
1375
1376#: src/rcfile.c:173
1377#, c-format
1378msgid "Argument %s has unterminated \""
1379msgstr "Аргументът %s има незавършени \""
1380
1381#: src/rcfile.c:213
1382#, c-format
1383msgid ""
1384"Color %s not understood.\n"
1385"Valid colors are \"green\", \"red\", \"blue\",\n"
1386"\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" and\n"
1387"\"black\", with the optional prefix \"bright\"\n"
1388"for foreground colors."
1389msgstr ""
1390"Цветът %s е неизвестен.\n"
1391"Валидните цветове са „green“, „red“, „blue“,\n"
1392"„white“, „yellow“, „cyan“, „magenta“ и\n"
1393"„black“, с представка по избор „bright“\n"
1394"за цветове на преден план."
1395
1396#: src/rcfile.c:236 src/rcfile.c:282 src/rcfile.c:421 src/rcfile.c:467
1397msgid "Regex strings must begin and end with a \" character"
1398msgstr "Низовете за регулярни изрази трябва да започват и завършват със символа \""
1399
1400#: src/rcfile.c:260 src/search.c:65
1401#, c-format
1402msgid "Bad regex \"%s\": %s"
1403msgstr "Неправилен регулярен израз \"%s\": %s"
1404
1405#: src/rcfile.c:276
1406msgid "Missing syntax name"
1407msgstr "Липсва името на синтаксиса"
1408
1409#: src/rcfile.c:356
1410msgid "Missing color name"
1411msgstr "Липсва името на цвета"
1412
1413#: src/rcfile.c:376
1414#, c-format
1415msgid "Background color %s cannot be bright"
1416msgstr "Цветът за фон %s не може да бъде ярък"
1417
1418#: src/rcfile.c:395
1419msgid "Cannot add a color directive without a syntax line"
1420msgstr "Не може да бъде добавено правило за цвят без ред за синтаксис"
1421
1422#: src/rcfile.c:400
1423msgid "Missing regex string"
1424msgstr "Липсва низът за регулярния израз"
1425
1426#: src/rcfile.c:461
1427msgid "\"start=\" requires a corresponding \"end=\""
1428msgstr "„start=“ изисква съответстващ „end=“"
1429
1430#: src/rcfile.c:535
1431#, c-format
1432msgid "Command %s not understood"
1433msgstr "Командата %s е неизвестна"
1434
1435#: src/rcfile.c:541
1436msgid "Missing flag"
1437msgstr "Липсващ флаг"
1438
1439#: src/rcfile.c:563
1440#, c-format
1441msgid "Option %s requires an argument"
1442msgstr "Опцията %s изисква аргумент"
1443
1444#: src/rcfile.c:581
1445msgid "Option is not a valid multibyte string"
1446msgstr "Опцията не е валиден многобайтов низ"
1447
1448#: src/rcfile.c:607
1449msgid "Two single-column characters required"
1450msgstr "Необходими са два единични символа"
1451
1452#: src/rcfile.c:626 src/rcfile.c:635
1453msgid "Non-blank characters required"
1454msgstr "Необходимии са символи, които не са празни"
1455
1456#: src/rcfile.c:674
1457#, c-format
1458msgid "Cannot unset flag %s"
1459msgstr "Не може да се отмени флаг %s"
1460
1461#: src/rcfile.c:680
1462#, c-format
1463msgid "Unknown flag %s"
1464msgstr "Неизвестен флаг %s"
1465
1466#: src/rcfile.c:724
1467msgid "I can't find my home directory!  Wah!"
1468msgstr "Не може да бъде намерена домашната директория! Ах!"
1469
1470#: src/search.c:93
1471#, c-format
1472msgid "\"%.*s%s\" not found"
1473msgstr "„%.*s%s“ не е намерен"
1474
1475#: src/search.c:170
1476msgid "Search"
1477msgstr "Търсене"
1478
1479#: src/search.c:175
1480msgid " [Case Sensitive]"
1481msgstr " [Зачитане на малки/големи]"
1482
1483#: src/search.c:182
1484msgid " [Regexp]"
1485msgstr " [Рег.израз]"
1486
1487#: src/search.c:189
1488msgid " [Backwards]"
1489msgstr " [Назад]"
1490
1491#: src/search.c:195
1492msgid " (to replace) in selection"
1493msgstr " (за замяна) в избрания текст"
1494
1495#: src/search.c:197
1496msgid " (to replace)"
1497msgstr " (за замяна)"
1498
1499#: src/search.c:392
1500msgid "Search Wrapped"
1501msgstr "Търсене отначало"
1502
1503#: src/search.c:499 src/search.c:502 src/search.c:554 src/search.c:557
1504msgid "This is the only occurrence"
1505msgstr "Това е единственото съвпадение"
1506
1507#: src/search.c:563
1508msgid "No current search pattern"
1509msgstr "Няма въведен низ за търсене"
1510
1511#: src/search.c:762
1512msgid "Replace this instance?"
1513msgstr "Замяна на това съвпадение?"
1514
1515#: src/search.c:914
1516msgid "Replace with"
1517msgstr "Замяна с"
1518
1519#: src/search.c:954
1520#, c-format
1521msgid "Replaced %lu occurrence"
1522msgid_plural "Replaced %lu occurrences"
1523msgstr[0] "Заменено е %lu съвпадение"
1524msgstr[1] "Заменени са %lu съвпадения"
1525
1526#: src/search.c:973
1527msgid "Enter line number, column number"
1528msgstr "Въведете номер на ред и колона"
1529
1530#: src/search.c:998
1531msgid "Come on, be reasonable"
1532msgstr "Хайде, бъдете разумни"
1533
1534#: src/search.c:1060
1535msgid "Not a bracket"
1536msgstr "Не е скоба"
1537
1538#: src/search.c:1108
1539msgid "No matching bracket"
1540msgstr "Няма съвпадаща скоба"
1541
1542#: src/utils.c:326 src/utils.c:336
1543msgid "nano is out of memory!"
1544msgstr "nano е в недостиг на памет!"
1545
1546#: src/winio.c:2757 src/winio.c:2762
1547msgid "Modified"
1548msgstr "Променен"
1549
1550#: src/winio.c:2759
1551msgid "View"
1552msgstr "Преглед"
1553
1554#: src/winio.c:2778
1555msgid "DIR:"
1556msgstr "ДИР:"
1557
1558#: src/winio.c:2785
1559msgid "File:"
1560msgstr "Файл:"
1561
1562#: src/winio.c:3131
1563msgid "Refusing zero-length regex match"
1564msgstr "Отказване на съвпадение за регулярен израз с нулева дължина"
1565
1566#: src/winio.c:3651
1567msgid "Yy"
1568msgstr "YyДд"
1569
1570#: src/winio.c:3652
1571msgid "Nn"
1572msgstr "NnНн"
1573
1574#: src/winio.c:3653
1575msgid "Aa"
1576msgstr "AaВв"
1577
1578#: src/winio.c:3666
1579msgid "Yes"
1580msgstr "Да"
1581
1582#: src/winio.c:3671
1583msgid "All"
1584msgstr "Всички"
1585
1586#: src/winio.c:3676
1587msgid "No"
1588msgstr "Не"
1589
1590#: src/winio.c:3810
1591#, c-format
1592msgid "line %ld/%lu (%d%%), col %lu/%lu (%d%%), char %lu/%lu (%d%%)"
1593msgstr "ред %ld/%lu (%d%%), кол %lu/%lu (%d%%), символ %lu/%lu (%d%%)"
1594
1595#: src/winio.c:4128
1596msgid "The nano text editor"
1597msgstr "Текстов редактор nano"
1598
1599#: src/winio.c:4129
1600msgid "version"
1601msgstr "версия"
1602
1603#: src/winio.c:4130
1604msgid "Brought to you by:"
1605msgstr "Създадено от:"
1606
1607#: src/winio.c:4131
1608msgid "Special thanks to:"
1609msgstr "Специални благодарности на:"
1610
1611#: src/winio.c:4132
1612msgid "The Free Software Foundation"
1613msgstr "Фондация „Свободен софтуер“"
1614
1615#: src/winio.c:4133
1616msgid "For ncurses:"
1617msgstr "За ncurses:"
1618
1619#: src/winio.c:4134
1620msgid "and anyone else we forgot..."
1621msgstr "и всички останали, които сме забравили..."
1622
1623#: src/winio.c:4135
1624msgid "Thank you for using nano!"
1625msgstr "Благодарим, че използвате nano!"
1626
1627
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.