source: non-gtk/nano.bg.po @ 539

Last change on this file since 539 was 157, checked in by yavorescu, 17 years ago

(nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този пакет специално ще трябва да пиша до FSF, иначе нечестивия TP-Robot няма да ме пусне.

File size: 50.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of nano.
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the nano package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: nano 1.3.8\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-06-30 13:24-0400\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-25 02:02+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: src/files.c:308
22#, c-format
23msgid "Read %lu line (Converted from DOS and Mac format)"
24msgid_plural "Read %lu lines (Converted from DOS and Mac format)"
25msgstr[0] "Прочетен %lu ред (конвертиран от DOS и Mac формат)"
26msgstr[1] "Прочетени %lu реда (конвертирани от DOS и Mac формат)"
27
28#: src/files.c:313
29#, c-format
30msgid "Read %lu line (Converted from Mac format)"
31msgid_plural "Read %lu lines (Converted from Mac format)"
32msgstr[0] "Прочетен %lu ред (конвертиран от Mac формат)"
33msgstr[1] "Прочетени %lu реда (конвертирани от Mac формат)"
34
35#: src/files.c:318
36#, c-format
37msgid "Read %lu line (Converted from DOS format)"
38msgid_plural "Read %lu lines (Converted from DOS format)"
39msgstr[0] "Прочетен %lu ред (конвертиран от DOS формат)"
40msgstr[1] "Прочетени %lu реда (конвертирани от DOS формат)"
41
42#: src/files.c:323
43#, c-format
44msgid "Read %lu line"
45msgid_plural "Read %lu lines"
46msgstr[0] "Прочетен %lu ред"
47msgstr[1] "Прочетени %lu реда"
48
49#: src/files.c:346
50msgid "New File"
51msgstr "Нов файл"
52
53#: src/files.c:349
54#, c-format
55msgid "\"%s\" not found"
56msgstr "„%s“ не е намерен"
57
58#: src/files.c:354
59#, c-format
60msgid "\"%s\" is a directory"
61msgstr "„%s“ е директория"
62
63#: src/files.c:355
64#, c-format
65msgid "File \"%s\" is a device file"
66msgstr "Файлът „%s“ е файл за устройство"
67
68#: src/files.c:358 src/files.c:366 src/files.c:1424 src/files.c:1506
69#: src/files.c:1557 src/files.c:1669 src/files.c:2629 src/files.c:2645
70#: src/files.c:2704 src/files.c:2914 src/rcfile.c:733
71#, c-format
72msgid "Error reading %s: %s"
73msgstr "Грешка при четене на %s: %s"
74
75#: src/files.c:370
76msgid "Reading File"
77msgstr "Четене на файл"
78
79#: src/files.c:453
80#, c-format
81msgid "Can't insert file from outside of %s"
82msgstr "Не може да се вмъкне файл извън %s"
83
84#: src/files.c:527
85#, c-format
86msgid "Command to execute in new buffer [from %s] "
87msgstr "Команда за изпълнение в нов буфер [от %s] "
88
89#: src/files.c:530
90#, c-format
91msgid "Command to execute [from %s] "
92msgstr "Команда за изпълнение [от %s] "
93
94#: src/files.c:535
95#, c-format
96msgid "File to insert into new buffer [from %s] "
97msgstr "Файл за вмъкване в новия буфер [от %s] "
98
99#: src/files.c:538
100#, c-format
101msgid "File to insert [from %s] "
102msgstr "Файл за вмъкване [от %s] "
103
104#: src/files.c:565 src/files.c:1837 src/files.c:2678 src/nano.c:3521
105#: src/search.c:214 src/search.c:927 src/search.c:979
106msgid "Cancelled"
107msgstr "Отменено"
108
109#: src/files.c:705
110msgid "Key illegal in non-multibuffer mode"
111msgstr "Клавишът е невалиден в режим без буфери"
112
113#: src/files.c:924
114msgid "No more open file buffers"
115msgstr "Няма повече буфери за отваряне на файлове"
116
117#: src/files.c:940
118#, c-format
119msgid "Switched to %s"
120msgstr "Превключено на %s"
121
122#: src/files.c:941 src/global.c:263 src/winio.c:2782
123msgid "New Buffer"
124msgstr "Нов буфер"
125
126#: src/files.c:1378
127#, c-format
128msgid "Can't write outside of %s"
129msgstr "Не може да се запише извън %s"
130
131#: src/files.c:1393
132msgid "Cannot prepend or append to a symlink with --nofollow set"
133msgstr "Не може да се добавя нищо към символна връзка, настроена с --nofollow"
134
135#: src/files.c:1461 src/files.c:1483 src/files.c:1509 src/files.c:1523
136#: src/files.c:1568 src/files.c:1588 src/files.c:1600 src/files.c:1623
137#: src/files.c:1632 src/files.c:1642 src/files.c:1676 src/files.c:1681
138#: src/files.c:2984 src/files.c:2993
139#, c-format
140msgid "Error writing %s: %s"
141msgstr "Грешка при запис на %s: %s"
142
143#: src/files.c:1462 src/nano.c:187
144msgid "Too many backup files?"
145msgstr "Твърде много резервни копия?"
146
147#: src/files.c:1546
148#, c-format
149msgid "Prepending to %s failed: %s"
150msgstr "Неуспех при прикрепянето към %s: %s"
151
152#: src/files.c:1700
153#, c-format
154msgid "Wrote %lu line"
155msgid_plural "Wrote %lu lines"
156msgstr[0] "Запазен е %lu ред"
157msgstr[1] "Запазени са %lu реда"
158
159#: src/files.c:1796
160msgid " [DOS Format]"
161msgstr " [DOS формат]"
162
163#: src/files.c:1798
164msgid " [Mac Format]"
165msgstr " [Mac формат]"
166
167#: src/files.c:1803
168msgid " [Backup]"
169msgstr " [Резервно копие]"
170
171#: src/files.c:1810
172msgid "Prepend Selection to File"
173msgstr "Прикрепяне на избрания текст в началото на файл"
174
175#: src/files.c:1812
176msgid "Append Selection to File"
177msgstr "Прикрепяне на избрания текст в края на файл"
178
179#: src/files.c:1814
180msgid "Write Selection to File"
181msgstr "Запазване на избрания текст във файл"
182
183#: src/files.c:1818
184msgid "File Name to Prepend to"
185msgstr "Име на файла за прикрепяне в началото му"
186
187#: src/files.c:1820
188msgid "File Name to Append to"
189msgstr "Име на файла за прикрепяне в края му"
190
191#: src/files.c:1822
192msgid "File Name to Write"
193msgstr "Име на файл за запазване"
194
195#: src/files.c:1896
196msgid "File exists, OVERWRITE ? "
197msgstr "Файлът съществува, ПРЕЗАПИСВАНЕ? "
198
199#: src/files.c:1910
200msgid "Save file under DIFFERENT NAME ? "
201msgstr "Запазване под РАЗЛИЧНО ИМЕ? "
202
203#: src/files.c:2330
204msgid "(more)"
205msgstr "(повече)"
206
207#: src/files.c:2610
208msgid "Can't move up a directory"
209msgstr "Не може да се премине в горната директория"
210
211#: src/files.c:2621 src/files.c:2693
212#, c-format
213msgid "Can't go outside of %s in restricted mode"
214msgstr "Не може да се излезе от %s в ограничен режим"
215
216#: src/files.c:2672
217msgid "Go To Directory"
218msgstr "Отиване в директория"
219
220#: src/files.c:2768 src/files.c:2773
221msgid "(dir)"
222msgstr "(дир)"
223
224#: src/files.c:2917 src/rcfile.c:690
225#, c-format
226msgid ""
227"\n"
228"Press Return to continue starting nano\n"
229msgstr ""
230"\n"
231"Натиснете „Enter“, за да продължи стартирането на nano\n"
232
233#: src/global.c:235
234msgid "Get Help"
235msgstr "Помощ"
236
237#: src/global.c:236
238msgid "Exit"
239msgstr "Изход"
240
241#: src/global.c:237
242msgid "Prev Page"
243msgstr "ПредСтр"
244
245#: src/global.c:238
246msgid "Next Page"
247msgstr "СледвСтр"
248
249#: src/global.c:239
250msgid "Replace"
251msgstr "Замяна"
252
253#: src/global.c:240
254msgid "Go To Line"
255msgstr "Отив. ред"
256
257#: src/global.c:241 src/winio.c:3679
258msgid "Cancel"
259msgstr "Отмяна"
260
261#: src/global.c:242
262msgid "First Line"
263msgstr "Първи ред"
264
265#: src/global.c:243
266msgid "Last Line"
267msgstr "Посл. ред"
268
269#: src/global.c:244
270msgid "Refresh"
271msgstr "Опресняване"
272
273#: src/global.c:246
274msgid "CutTillEnd"
275msgstr "Отр. до края"
276
277#: src/global.c:249
278msgid "Beg of Par"
279msgstr "Нач. абзац"
280
281#: src/global.c:250
282msgid "End of Par"
283msgstr "Край абзац"
284
285#: src/global.c:251
286msgid "FullJstify"
287msgstr "Пълно подравн."
288
289#: src/global.c:254
290msgid "Case Sens"
291msgstr "Зач. м/г"
292
293#: src/global.c:255
294msgid "Backwards"
295msgstr "Назад"
296
297#: src/global.c:258
298msgid "Regexp"
299msgstr "Рег.израз"
300
301#: src/global.c:261
302msgid "History"
303msgstr "История"
304
305#: src/global.c:267
306msgid "To Files"
307msgstr "Към файловете"
308
309#: src/global.c:270
310msgid "Invoke the help menu"
311msgstr "Отваряне на менюто за помощ"
312
313#: src/global.c:273
314msgid "Close the current file buffer/Exit from nano"
315msgstr "Затваряне на текущия файлов буфер/Изход от nano"
316
317#: src/global.c:275
318msgid "Exit from nano"
319msgstr "Изход от nano"
320
321#: src/global.c:279
322msgid "Write the current file to disk"
323msgstr "Запазване на текущия файл на диска"
324
325#: src/global.c:280
326msgid "Justify the current paragraph"
327msgstr "Подравняване на текущия абзац"
328
329#: src/global.c:282
330msgid "Insert another file into the current one"
331msgstr "Вмъкване на друг файл в текущия"
332
333#: src/global.c:284
334msgid "Search for text within the editor"
335msgstr "Търсене на текст в редактора"
336
337#: src/global.c:285
338msgid "Move to the previous screen"
339msgstr "Отиване на предишния екран"
340
341#: src/global.c:286
342msgid "Move to the next screen"
343msgstr "Отиване на следващия екран"
344
345#: src/global.c:288
346msgid "Cut the current line and store it in the cutbuffer"
347msgstr "Отрязване на текущия ред и съхраняване в буфера за обмен"
348
349#: src/global.c:290
350msgid "Uncut from the cutbuffer into the current line"
351msgstr "Отрязване от буфера за обмен и поставяне в текущия ред"
352
353#: src/global.c:292
354msgid "Show the position of the cursor"
355msgstr "Показване на положението на курсора"
356
357#: src/global.c:294
358msgid "Invoke the spell checker, if available"
359msgstr "Извикване на програмата за проверка на правописа"
360
361#: src/global.c:296
362msgid "Go to a specific line number and column number"
363msgstr "Отиване на определен ред и колона"
364
365#: src/global.c:297
366msgid "Replace text within the editor"
367msgstr "Замяна на текст в редактора"
368
369#: src/global.c:299
370msgid "Mark text at the cursor position"
371msgstr "Маркиране на текст в позицията на курсора"
372
373#: src/global.c:300
374msgid "Repeat last search"
375msgstr "Повтаряне на последното търсене"
376
377#: src/global.c:302
378msgid "Move to the previous line"
379msgstr "Отиване на предишния ред"
380
381#: src/global.c:303
382msgid "Move to the next line"
383msgstr "Отиване на следващия ред"
384
385#: src/global.c:304
386msgid "Move forward one character"
387msgstr "Отиване един символ напред"
388
389#: src/global.c:305
390msgid "Move back one character"
391msgstr "Отиване един символ назад"
392
393#: src/global.c:307
394msgid "Move to the beginning of the current line"
395msgstr "Отиване в началото на текущия ред"
396
397#: src/global.c:309
398msgid "Move to the end of the current line"
399msgstr "Отиване в края на текущия ред"
400
401#: src/global.c:311
402msgid "Refresh (redraw) the current screen"
403msgstr "Опресняване на текущия екран"
404
405#: src/global.c:313
406msgid "Delete the character under the cursor"
407msgstr "Изтриване на символа под курсора"
408
409#: src/global.c:315
410msgid "Delete the character to the left of the cursor"
411msgstr "Изтриване на символа вляво от курсора"
412
413#: src/global.c:317
414msgid "Insert a tab character at the cursor position"
415msgstr "Вмъкване на символ за табулация на позицията на курсора"
416
417#: src/global.c:319
418msgid "Insert a carriage return at the cursor position"
419msgstr "Вмъкване на символ за нов ред на позицията на курсора"
420
421#: src/global.c:321
422msgid "Move forward one word"
423msgstr "Отиване напред с една дума"
424
425#: src/global.c:322
426msgid "Move backward one word"
427msgstr "Отиване назад с една дума"
428
429#: src/global.c:324
430msgid "Count the number of words in the file"
431msgstr "Преброяване на думите във файла"
432
433#: src/global.c:328
434msgid "Go to the beginning of the current paragraph"
435msgstr "Отиване в началото на текущия абзац"
436
437#: src/global.c:330
438msgid "Go to the end of the current paragraph"
439msgstr "Отиване в края на текущия абзац"
440
441#: src/global.c:334
442msgid "Switch to the previous file buffer"
443msgstr "Превключване на предишния файлов буфер"
444
445#: src/global.c:336
446msgid "Switch to the next file buffer"
447msgstr "Превключване на следващия файлов буфер"
448
449#: src/global.c:338
450msgid "Insert character(s) verbatim"
451msgstr "Вмъкване на символ(и) дословно"
452
453#: src/global.c:341
454msgid "Cut from the cursor position to the end of the file"
455msgstr "Отрязване от позицията на курсора до края на файла"
456
457#: src/global.c:344
458msgid "Justify the entire file"
459msgstr "Подравняване на целия файл"
460
461#: src/global.c:347
462msgid "Find other bracket"
463msgstr "Намиране на друга скоба"
464
465#: src/global.c:349
466msgid "Cancel the current function"
467msgstr "Отмяна на текущата функция"
468
469#: src/global.c:351
470msgid "Go to the first line of the file"
471msgstr "Отиване на първия ред във файла"
472
473#: src/global.c:353
474msgid "Go to the last line of the file"
475msgstr "Отиване на последния ред във файла"
476
477#: src/global.c:356
478msgid "Make the current search/replace case (in)sensitive"
479msgstr "(Не)зачитане на малки/големи букви"
480
481#: src/global.c:358
482msgid "Make the current search/replace go backwards"
483msgstr "Търсене/замяна в обратен ред"
484
485#: src/global.c:361
486msgid "Use regular expressions"
487msgstr "Използване на регулярни изрази"
488
489#: src/global.c:365
490msgid "Edit the previous search/replace strings"
491msgstr "Редактиране на предишните низове за търсене/замяна"
492
493#: src/global.c:368
494msgid "Go to file browser"
495msgstr "Отиване във файлов браузър"
496
497#: src/global.c:371
498msgid "Write file out in DOS format"
499msgstr "Запазване на файла в DOS формат"
500
501#: src/global.c:372
502msgid "Write file out in Mac format"
503msgstr "Запазване на файла в Mac формат"
504
505#: src/global.c:374
506msgid "Append to the current file"
507msgstr "Добавяне в края на текущия файл"
508
509#: src/global.c:375
510msgid "Prepend to the current file"
511msgstr "Добавяне в началото на текущия файл"
512
513#: src/global.c:378
514msgid "Back up original file when saving"
515msgstr "Резервно копие на оригинала при запазване"
516
517#: src/global.c:379
518msgid "Execute external command"
519msgstr "Изпълнение на външна команда"
520
521#: src/global.c:382
522msgid "Insert into new buffer"
523msgstr "Вмъкване в нов буфер"
524
525#: src/global.c:385
526msgid "Exit from the file browser"
527msgstr "Изход от файловия браузър"
528
529#: src/global.c:386
530msgid "Go to directory"
531msgstr "Отиване в директория"
532
533#: src/global.c:416
534msgid "Close"
535msgstr "Затваряне"
536
537#: src/global.c:422
538msgid "WriteOut"
539msgstr "Запазване"
540
541#: src/global.c:427
542msgid "Justify"
543msgstr "Подравн."
544
545#: src/global.c:443
546msgid "Read File"
547msgstr "Отваряне"
548
549#: src/global.c:455
550msgid "Where Is"
551msgstr "Търсене"
552
553#: src/global.c:470
554msgid "Cut Text"
555msgstr "Отрязване"
556
557#: src/global.c:476
558msgid "UnJustify"
559msgstr "Изкл.подр."
560
561#: src/global.c:481
562msgid "UnCut Txt"
563msgstr "Поставяне"
564
565#: src/global.c:486
566msgid "Cur Pos"
567msgstr "Поз.курсор"
568
569#: src/global.c:494
570msgid "To Spell"
571msgstr "Правопис"
572
573#: src/global.c:512
574msgid "Mark Text"
575msgstr "Избор на текст"
576
577#: src/global.c:516
578msgid "Where Is Next"
579msgstr "Търсене следв."
580
581#: src/global.c:521 src/global.c:844
582msgid "Prev Line"
583msgstr "Предишен ред"
584
585#: src/global.c:525 src/global.c:848
586msgid "Next Line"
587msgstr "Следващ ред"
588
589#: src/global.c:529
590msgid "Forward"
591msgstr "Напред"
592
593#: src/global.c:533
594msgid "Back"
595msgstr "Назад"
596
597#: src/global.c:537
598msgid "Home"
599msgstr "Home"
600
601#: src/global.c:541
602msgid "End"
603msgstr "End"
604
605#: src/global.c:549
606msgid "Delete"
607msgstr "Delete"
608
609#: src/global.c:553
610msgid "Backspace"
611msgstr "Backspace"
612
613#: src/global.c:557
614msgid "Tab"
615msgstr "Tab"
616
617#: src/global.c:561
618msgid "Enter"
619msgstr "Enter"
620
621#: src/global.c:566
622msgid "Next Word"
623msgstr "Следваща дума"
624
625#: src/global.c:570
626msgid "Prev Word"
627msgstr "Предишна дума"
628
629#: src/global.c:574 src/nano.c:1737
630msgid "Word Count"
631msgstr "Брой на думи"
632
633#: src/global.c:592
634msgid "Previous File"
635msgstr "Предишен файл"
636
637#: src/global.c:596
638msgid "Next File"
639msgstr "Следващ файл"
640
641#: src/global.c:601 src/nano.c:1286
642msgid "Verbatim Input"
643msgstr "Дословен вход"
644
645#: src/global.c:620
646msgid "Find Other Bracket"
647msgstr "Намиране на другата скоба"
648
649#: src/global.c:737
650msgid "No Replace"
651msgstr "Без замяна"
652
653#: src/global.c:822
654msgid "Go To Text"
655msgstr "Отиване на текст"
656
657#: src/global.c:888
658msgid "DOS Format"
659msgstr "DOS формат"
660
661#: src/global.c:894
662msgid "Mac Format"
663msgstr "Mac формат"
664
665#: src/global.c:901
666msgid "Append"
667msgstr "Добавяне в края"
668
669#: src/global.c:907
670msgid "Prepend"
671msgstr "Добавяне в нач."
672
673#: src/global.c:914
674msgid "Backup File"
675msgstr "Резервно копие"
676
677#: src/global.c:950
678msgid "Execute Command"
679msgstr "Изпълнение на команда"
680
681#: src/global.c:999
682msgid "Insert File"
683msgstr "Вмъкване на файл"
684
685#: src/global.c:1036
686msgid "Go To Dir"
687msgstr "Отиване в директория"
688
689#: src/global.c:1106
690msgid "Help mode"
691msgstr "Режим на помощ"
692
693#: src/global.c:1108
694msgid "Use of more space for editing"
695msgstr "Използване на повече пространство за редактиране"
696
697#: src/global.c:1114
698msgid "Multiple file buffers"
699msgstr "Много файлови буфери"
700
701#: src/global.c:1116
702msgid "Cut to end"
703msgstr "Отрязване до края"
704
705#: src/global.c:1118
706msgid "Long line wrapping"
707msgstr "Автоматично пренасяне"
708
709#: src/global.c:1122
710msgid "Mouse support"
711msgstr "Поддръжка на мишка"
712
713#: src/global.c:1127
714msgid "Suspend"
715msgstr "Приспиване"
716
717#: src/global.c:1129
718msgid "Constant cursor position display"
719msgstr "Постоянно показване на позицията на курсора"
720
721#: src/global.c:1130
722msgid "Auto indent"
723msgstr "Автоматичен отстъп"
724
725#: src/global.c:1133
726msgid "Conversion of typed tabs to spaces"
727msgstr "Превръщане на табулации в интервали"
728
729#: src/global.c:1138
730msgid "No conversion from DOS/Mac format"
731msgstr "Без конвертиране от DOS/Mac формат"
732
733#: src/global.c:1142
734msgid "Backup files"
735msgstr "Запазване на резервни копия"
736
737#: src/global.c:1144 src/nano.c:1055
738msgid "Smooth scrolling"
739msgstr "Плавно прелистване"
740
741#: src/global.c:1146
742msgid "Smart home key"
743msgstr "Интелигентен клавиш „Home“"
744
745#: src/global.c:1149
746msgid "Color syntax highlighting"
747msgstr "Синтактично осветяване"
748
749#: src/global.c:1153
750msgid "Whitespace display"
751msgstr "Показване на интервали"
752
753#: src/nano.c:83
754msgid "Key illegal in VIEW mode"
755msgstr "Невалиден клавиш в режим на преглед"
756
757#: src/nano.c:181
758#, c-format
759msgid ""
760"\n"
761"Buffer written to %s\n"
762msgstr ""
763"\n"
764"Буферът е записан в %s\n"
765
766#: src/nano.c:183
767#, c-format
768msgid ""
769"\n"
770"Buffer not written to %s: %s\n"
771msgstr ""
772"\n"
773"Буферът не е записан в %s: %s\n"
774
775#: src/nano.c:186
776#, c-format
777msgid ""
778"\n"
779"Buffer not written: %s\n"
780msgstr ""
781"\n"
782"Буферът не е записан: %s\n"
783
784#: src/nano.c:198
785msgid "Window size is too small for nano...\n"
786msgstr "Размерът на прозореца е твърде малък за nano...\n"
787
788#: src/nano.c:294
789msgid ""
790"Search Command Help Text\n"
791"\n"
792" Enter the words or characters you would like to search for, and then press "
793"Enter.  If there is a match for the text you entered, the screen will be "
794"updated to the location of the nearest match for the search string.\n"
795"\n"
796" The previous search string will be shown in brackets after the search "
797"prompt.  Hitting Enter without entering any text will perform the previous "
798"search.  "
799msgstr ""
800"Помощ за командата „Търсене“\n"
801"\n"
802" Въведете думите или символите, които искате да търсите, и натиснете "
803"„Enter“. Ако има съвпадение за въведения текст, на екрана ще се покаже "
804"първото съвпадение на търсения низ.\n"
805"\n"
806" Предишният низ за търсене ще бъде показан в скоби след подканването за "
807"търсене. Ако натиснете „Enter“, без да въвеждате текст, ще се извърши "
808"предишнто търсене.  "
809
810#: src/nano.c:303
811msgid ""
812"If you have selected text with the mark and then search to replace, only "
813"matches in the selected text will be replaced.\n"
814"\n"
815" The following function keys are available in Search mode:\n"
816"\n"
817msgstr ""
818"Ако сте избрали текст и след това търсене и замяна, ще бъдат заменяни само "
819"съвпадения в избрания текст.\n"
820"\n"
821" Следните клавиши за достъпни в режим „Търсене“:\n"
822"\n"
823
824#: src/nano.c:309
825msgid ""
826"Go To Line Help Text\n"
827"\n"
828" Enter the line number that you wish to go to and hit Enter.  If there are "
829"fewer lines of text than the number you entered, you will be brought to the "
830"last line of the file.\n"
831"\n"
832" The following function keys are available in Go To Line mode:\n"
833"\n"
834msgstr ""
835"Помощен текст за „Отиване на ред“\n"
836"\n"
837" Въведете номера на реда, на който искате да отидете, и натиснете „Enter“. "
838"Ако има по-малък брой редове от номера, който сте въвели, ще отидете на "
839"последния ред на файла.\n"
840"\n"
841" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Отиване на ред“:\n"
842"\n"
843
844#: src/nano.c:318
845msgid ""
846"Insert File Help Text\n"
847"\n"
848" Type in the name of a file to be inserted into the current file buffer at "
849"the current cursor location.\n"
850"\n"
851" If you have compiled nano with multiple file buffer support, and enable "
852"multiple file buffers with the -F or --multibuffer command line flags, the "
853"Meta-F toggle, or a nanorc file, inserting a file will cause it to be loaded "
854"into a separate buffer (use Meta-< and > to switch between file buffers).  "
855msgstr ""
856"Помощен текст за „Вмъкване на файл“\n"
857"\n"
858" Напишете името на файла за вмъкване в текущия буфер на позицията на "
859"курсора.\n"
860"\n"
861" Ако сте компилирали nano с поддръжка на много буфери и сте ги активирали с "
862"флаговете -F или --multibuffer, комбинацията Meta-F или файла nanorc, файлът "
863"за вмъкване ще се зареди в отделен буфер. Използвайте Meta-< и >, за да "
864"превключвате между буферите.  "
865
866#: src/nano.c:327
867msgid ""
868"If you need another blank buffer, do not enter any filename, or type in a "
869"nonexistent filename at the prompt and press Enter.\n"
870"\n"
871" The following function keys are available in Insert File mode:\n"
872"\n"
873msgstr ""
874"Ако искате друг празен буфер, не въвеждайте име на файл или напишете "
875"несъществуващо име и натиснете „Enter“.\n"
876"\n"
877" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Вмъкване на файл“:\n"
878"\n"
879
880#: src/nano.c:333
881msgid ""
882"Write File Help Text\n"
883"\n"
884" Type the name that you wish to save the current file as and press Enter to "
885"save the file.\n"
886"\n"
887" If you have selected text with the mark, you will be prompted to save only "
888"the selected portion to a separate file.  To reduce the chance of "
889"overwriting the current file with just a portion of it, the current filename "
890"is not the default in this mode.\n"
891"\n"
892" The following function keys are available in Write File mode:\n"
893"\n"
894msgstr ""
895"Помощен текст за „Запазване на файл“\n"
896"\n"
897" Въведете името, под което искате да запазите файла, и натиснете „Enter“.\n"
898"\n"
899" Ако сте избрали текст, ще бъдете подканени да запазите само избраната част "
900"под отделен файл. С цел намаляване на риска от презаписване на файла с част "
901"от него, в този режим текущото име на файла не е по подразбиране.\n"
902"\n"
903" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Запазване на файл“:\n"
904"\n"
905
906#: src/nano.c:347
907msgid ""
908"File Browser Help Text\n"
909"\n"
910" The file browser is used to visually browse the directory structure to "
911"select a file for reading or writing.  You may use the arrow keys or Page Up/"
912"Down to browse through the files, and S or Enter to choose the selected file "
913"or enter the selected directory.  To move up one level, select the directory "
914"called \"..\" at the top of the file list.\n"
915"\n"
916" The following function keys are available in the file browser:\n"
917"\n"
918msgstr ""
919"Помощен текст за „Файлов браузър“\n"
920"\n"
921" Файловият браузър се използва за визуално разглеждане на директорийната "
922"структура и избиране на файл за четене или запис. Може да използвате "
923"стрелките или „Page Up/Page Down“ за придвижване из файловете, и „S“ или "
924"„Enter“, за да изберете файл или директория. За да отидете едно ниво нагоре, "
925"изберете директорията „..“ в горната част на списъка.\n"
926"\n"
927" Следните клавишни комбинации са налични във файловия браузър:\n"
928"\n"
929
930#: src/nano.c:360
931msgid ""
932"Browser Go To Directory Help Text\n"
933"\n"
934" Enter the name of the directory you would like to browse to.\n"
935"\n"
936" If tab completion has not been disabled, you can use the Tab key to "
937"(attempt to) automatically complete the directory name.\n"
938"\n"
939" The following function keys are available in Browser Go To Directory mode:\n"
940"\n"
941msgstr ""
942"Помощен текст за „Отиване в директория“ на браузъра\n"
943"\n"
944" Въведете името на директорията, която искате да разглеждате.\n"
945"\n"
946" Ако автоматичното допълване не е било изключено, може да използвате клавиша "
947"„Tab“ за (евентуално) автоматично допълване на името на директорията.\n"
948"\n"
949" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Отиване в директория“ на "
950"браузъра:\n"
951"\n"
952
953#: src/nano.c:373
954msgid ""
955"Spell Check Help Text\n"
956"\n"
957" The spell checker checks the spelling of all text in the current file.  "
958"When an unknown word is encountered, it is highlighted and a replacement can "
959"be edited.  It will then prompt to replace every instance of the given "
960"misspelled word in the current file, or, if you have selected text with the "
961"mark, in the selected text.\n"
962"\n"
963" The following other functions are available in Spell Check mode:\n"
964"\n"
965msgstr ""
966"Помощен текст за проверка на правописа\n"
967"\n"
968" Програмата за проверка на правописа проверява правописа на целия текст в "
969"текущия файл. Когато бъде намерена непозната дума, тя се осветява и се "
970"предлага да бъде редактирана. След това ще бъдете подканени да замените "
971"всяко съвпадение на дадената сгрешена дума в текущия файл, или в избрания "
972"текст, ако има такъв.\n"
973"\n"
974" Следните допълнителни функции са налични в режим „Проверка на правопис“:\n"
975"\n"
976
977#: src/nano.c:388
978msgid ""
979"Execute Command Help Text\n"
980"\n"
981" This menu allows you to insert the output of a command run by the shell "
982"into the current buffer (or a new buffer in multiple file buffer mode). If "
983"you need another blank buffer, do not enter any command.\n"
984"\n"
985" The following keys are available in Execute Command mode:\n"
986"\n"
987msgstr ""
988"Помощен текст за „Изпълнение на команда“\n"
989"\n"
990" Това меню позволява да вмъкнете в текущия буфер (или в нов буфер в режим с "
991"много файлови буфери) изхода от команда, изпълнена от обвивката. Ако искате "
992"нов празен буфер, не въвеждайте никаква команда.\n"
993"\n"
994" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Изпълнение на команда“:\n"
995"\n"
996
997#: src/nano.c:401
998msgid ""
999" nano help text\n"
1000"\n"
1001" The nano editor is designed to emulate the functionality and ease-of-use of "
1002"the UW Pico text editor.  There are four main sections of the editor.  The "
1003"top line shows the program version, the current filename being edited, and "
1004"whether or not the file has been modified.  Next is the main editor window "
1005"showing the file being edited.  The status line is the third line from the "
1006"bottom and shows important messages.  The bottom two lines show the most "
1007"commonly used shortcuts in the editor.\n"
1008"\n"
1009" "
1010msgstr ""
1011" Помощен текст на nano\n"
1012"\n"
1013" Редакторът nano е проектиран да емулира функционалността и лекотата за "
1014"работа на редактора UW Pico. В редактора има четири основни секции. Горният "
1015"ред показва версията на програмата, името на файла, който се редактира, и "
1016"дали той е бил променен. След това е главния прозорец на редактора, показващ "
1017"редактирания файл. Лентата за състоянието е третият ред от дъното нагоре и "
1018"показва важни съобщения. Долните два реда показват най-често използваните "
1019"бързи клавиши в редактора.\n"
1020"\n"
1021" "
1022
1023#: src/nano.c:412
1024msgid ""
1025"The notation for shortcuts is as follows: Control-key sequences are notated "
1026"with a caret (^) symbol and can be entered either by using the Control "
1027"(Ctrl) key or pressing the Escape (Esc) key twice.  Escape-key sequences are "
1028"notated with the Meta (M) symbol and can be entered using either the Esc, "
1029"Alt, or Meta key depending on your keyboard setup.  "
1030msgstr ""
1031"Системата за отбелязване на бързи клавиши е следната: Комбинации с клавиша "
1032"„Control“ се отбелязват с диакритичен символ (^) и могат да бъдат въвеждани "
1033"с клавиша „Control“ (Ctrl) или с двойно натискане на клавиша „Escape“ (Esc). "
1034"Комбинации с клавиша „Escape“ се отбелязват със символа „Meta“ (M) и могат "
1035"да бъдат въвеждани с клавишите „Esc“, „Alt“ или „Meta“ в зависимост от "
1036"настройките на клавиатурата.   "
1037
1038#: src/nano.c:419
1039msgid ""
1040"Also, pressing Esc twice and then typing a three-digit decimal number from "
1041"000 to 255 will enter the character with the corresponding value.  The "
1042"following keystrokes are available in the main editor window.  Alternative "
1043"keys are shown in parentheses:\n"
1044"\n"
1045msgstr ""
1046"Двойното натискане на клавиша „Esc“, последвано с въвеждане на трицифрен "
1047"номер от 000 до 255, ще вмъкне символа със съответната стойност. Следните "
1048"клавишни комбинации за налични в главния прозорец на редактора, като "
1049"алтернативните са показани в скоби:\n"
1050"\n"
1051
1052#: src/nano.c:449 src/nano.c:577
1053msgid "enable/disable"
1054msgstr "активиране/деактивиране"
1055
1056#: src/nano.c:486 src/nano.c:524
1057msgid "Space"
1058msgstr "Space"
1059
1060#: src/nano.c:1015
1061#, c-format
1062msgid ""
1063"Usage: nano [+LINE,COLUMN] [GNU long option] [option] [file]\n"
1064"\n"
1065msgstr ""
1066"Употреба: nano [+РЕД,КОЛОНА] [дълга опция на GNU] [опция] [файл]\n"
1067"\n"
1068
1069#: src/nano.c:1016
1070#, c-format
1071msgid "Option\t\tLong option\t\tMeaning\n"
1072msgstr "Опция\t\tДълга опция\t\tЗначение\n"
1073
1074#: src/nano.c:1018
1075#, c-format
1076msgid ""
1077"Usage: nano [+LINE] [option] [file]\n"
1078"\n"
1079msgstr ""
1080"Употреба: nano [+РЕД] [опция] [файл]\n"
1081"\n"
1082
1083#: src/nano.c:1019
1084#, c-format
1085msgid "Option\t\tMeaning\n"
1086msgstr "Опция\t\tЗначение\n"
1087
1088#: src/nano.c:1022
1089msgid "Show this message"
1090msgstr "Показване на това съобщение"
1091
1092#: src/nano.c:1023
1093msgid "+LINE,COLUMN"
1094msgstr "+РЕД,КОЛОНА"
1095
1096#: src/nano.c:1024
1097msgid "Start at line LINE, column COLUMN"
1098msgstr "Започване на ред РЕД, колона КОЛОНА"
1099
1100#: src/nano.c:1026
1101msgid "Enable smart home key"
1102msgstr "Включване на интелигентен клавиш „Home“"
1103
1104#: src/nano.c:1027
1105msgid "Save backups of existing files"
1106msgstr "Запазване на резервни копия на съществуващите файлове"
1107
1108#: src/nano.c:1028
1109msgid "-C [dir]"
1110msgstr "-C [дир]"
1111
1112#: src/nano.c:1028
1113msgid "--backupdir=[dir]"
1114msgstr "--backupdir=[дир]"
1115
1116#: src/nano.c:1029
1117msgid "Directory for saving unique backup files"
1118msgstr "Директория за запазване на резервни копия"
1119
1120#: src/nano.c:1031
1121msgid "Convert typed tabs to spaces"
1122msgstr "Преобразуване на въведените табулации в интервали"
1123
1124#: src/nano.c:1034
1125msgid "Enable multiple file buffers"
1126msgstr "Активиране на много файлови буфери"
1127
1128#: src/nano.c:1039
1129msgid "Log & read search/replace string history"
1130msgstr "Запазване и четене на историята на търсене/замяна"
1131
1132#: src/nano.c:1042
1133msgid "Don't look at nanorc files"
1134msgstr "Пренебрегване на nanorc файлове"
1135
1136#: src/nano.c:1046
1137msgid "Don't convert files from DOS/Mac format"
1138msgstr "Да не се конвертират файлове от DOS/Mac формат"
1139
1140#: src/nano.c:1048
1141msgid "Use more space for editing"
1142msgstr "Използване на повече пространство за редактиране"
1143
1144#: src/nano.c:1050
1145msgid "-Q [str]"
1146msgstr "-Q [низ]"
1147
1148#: src/nano.c:1050
1149msgid "--quotestr=[str]"
1150msgstr "--quotestr=[низ]"
1151
1152#: src/nano.c:1051
1153msgid "Quoting string"
1154msgstr "Низ за цитиране"
1155
1156#: src/nano.c:1053
1157msgid "Restricted mode"
1158msgstr "Ограничен режим"
1159
1160#: src/nano.c:1057
1161msgid "-T [#cols]"
1162msgstr "-T [#кол]"
1163
1164#: src/nano.c:1057
1165msgid "--tabsize=[#cols]"
1166msgstr "--tabsize=[#кол]"
1167
1168#: src/nano.c:1058
1169msgid "Set width of a tab in cols to #cols"
1170msgstr "Настройване на широчината на табулация в колони на #кол"
1171
1172#: src/nano.c:1060
1173msgid "--quickblank"
1174msgstr "--quickblank"
1175
1176#: src/nano.c:1061
1177msgid "Do quick statusbar blanking"
1178msgstr "Бързо изключване на лентата за състояние"
1179
1180#: src/nano.c:1064
1181msgid "Print version information and exit"
1182msgstr "Показване на версията и изход"
1183
1184#: src/nano.c:1066
1185msgid "-Y [str]"
1186msgstr "-Y [низ]"
1187
1188#: src/nano.c:1066
1189msgid "--syntax=[str]"
1190msgstr "--syntax=[низ]"
1191
1192#: src/nano.c:1067
1193msgid "Syntax definition to use"
1194msgstr "Синтактично определение за използване"
1195
1196#: src/nano.c:1069
1197msgid "Constantly show cursor position"
1198msgstr "Постоянно показване на позицията на курсора"
1199
1200#: src/nano.c:1071
1201msgid "Fix Backspace/Delete confusion problem"
1202msgstr "Коригиране на объркващия проблем с „Backspace/Delete“"
1203
1204#: src/nano.c:1074
1205msgid "Automatically indent new lines"
1206msgstr "Автоматичен отстъп при нови редове"
1207
1208#: src/nano.c:1075
1209msgid "Cut from cursor to end of line"
1210msgstr "Отрязване от курсора то края на реда"
1211
1212#: src/nano.c:1078
1213msgid "Don't follow symbolic links, overwrite"
1214msgstr "Презаписване на символните връзки"
1215
1216#: src/nano.c:1080
1217msgid "Enable mouse"
1218msgstr "Активиране на мишка"
1219
1220#: src/nano.c:1083
1221msgid "-o [dir]"
1222msgstr "-o [дир]"
1223
1224#: src/nano.c:1083
1225msgid "--operatingdir=[dir]"
1226msgstr "--operatingdir=[дир]"
1227
1228#: src/nano.c:1084
1229msgid "Set operating directory"
1230msgstr "Настройване на работната директория"
1231
1232#: src/nano.c:1087
1233msgid "Preserve XON (^Q) and XOFF (^S) keys"
1234msgstr "Запазване на клавишите „XON“ (^Q) и „XOFF“ (^S)"
1235
1236#: src/nano.c:1089
1237msgid "-r [#cols]"
1238msgstr "-r [#кол]"
1239
1240#: src/nano.c:1089
1241msgid "--fill=[#cols]"
1242msgstr "--fill=[#кол]"
1243
1244#: src/nano.c:1090
1245msgid "Set fill cols to (wrap lines at) #cols"
1246msgstr "Настройване на максималния брой колони на #кол"
1247
1248#: src/nano.c:1093
1249msgid "-s [prog]"
1250msgstr "-s [прог]"
1251
1252#: src/nano.c:1093
1253msgid "--speller=[prog]"
1254msgstr "--speller=[прог]"
1255
1256#: src/nano.c:1094
1257msgid "Enable alternate speller"
1258msgstr "Активиране на друга програма за проверка на правописа"
1259
1260#: src/nano.c:1097
1261msgid "Auto save on exit, don't prompt"
1262msgstr "Автоматично запазване при изход"
1263
1264#: src/nano.c:1098
1265msgid "View (read only) mode"
1266msgstr "Режим на преглед (само за четене)"
1267
1268#: src/nano.c:1100
1269msgid "Don't wrap long lines"
1270msgstr "Да не се пренасят дългите редове"
1271
1272#: src/nano.c:1102
1273msgid "Don't show help window"
1274msgstr "Да не се показва прозорец с помощ"
1275
1276#: src/nano.c:1103
1277msgid "Enable suspend"
1278msgstr "Позволяване на приспиване"
1279
1280#: src/nano.c:1107
1281msgid "(ignored, for Pico compatibility)"
1282msgstr "(за съвместимост с Pico, да се пренебрегва)"
1283
1284#: src/nano.c:1114
1285#, c-format
1286msgid " GNU nano version %s (compiled %s, %s)\n"
1287msgstr " GNU nano, версия %s (компилиран в %s часа на %s)\n"
1288
1289#: src/nano.c:1117
1290#, c-format
1291msgid " Email: nano@nano-editor.org\tWeb: http://www.nano-editor.org/"
1292msgstr ""
1293" Е-поща: nano@nano-editor.org\tИнтернет адрес: http://www.nano-editor.org/"
1294
1295#: src/nano.c:1118
1296#, c-format
1297msgid ""
1298"\n"
1299" Compiled options:"
1300msgstr ""
1301"\n"
1302" Компилирани опции:"
1303
1304#: src/nano.c:1189
1305msgid "Sorry, support for this function has been disabled"
1306msgstr "За съжаление поддръжката за тази функция е изключена"
1307
1308#: src/nano.c:1211
1309msgid "Could not pipe"
1310msgstr "Неуспех при pipe"
1311
1312#: src/nano.c:1231 src/nano.c:2236 src/nano.c:2381
1313msgid "Could not fork"
1314msgstr "Неуспех при fork"
1315
1316#: src/nano.c:1736
1317msgid "Word Count in Selection"
1318msgstr "Брой думи в избрания текст"
1319
1320#: src/nano.c:1744
1321msgid "Mark Set"
1322msgstr "Марката е установена"
1323
1324#: src/nano.c:1748
1325msgid "Mark UNset"
1326msgstr "Марката е отменена"
1327
1328#: src/nano.c:2062
1329msgid "Edit a replacement"
1330msgstr "Редактиране на замяна"
1331
1332#: src/nano.c:2148
1333msgid "Could not create pipe"
1334msgstr "Неуспех при създаването на pipe"
1335
1336#: src/nano.c:2150
1337msgid "Creating misspelled word list, please wait..."
1338msgstr "Създаване на списък със сгрешени думи, изчакайте..."
1339
1340#: src/nano.c:2242
1341msgid "Could not get size of pipe buffer"
1342msgstr "Не може да се определи размера на буфера на pipe"
1343
1344#: src/nano.c:2293
1345msgid "Error invoking \"spell\""
1346msgstr "Грешка при извикване на „spell“"
1347
1348#: src/nano.c:2296
1349msgid "Error invoking \"sort -f\""
1350msgstr "Грешка при извикване на „sort -f“"
1351
1352#: src/nano.c:2299
1353msgid "Error invoking \"uniq\""
1354msgstr "Грешка при извикване на „uniq“"
1355
1356#: src/nano.c:2397
1357#, c-format
1358msgid "Could not invoke \"%s\""
1359msgstr "Неуспех при извикване на „%s“"
1360
1361#: src/nano.c:2512
1362#, c-format
1363msgid "Could not create temp file: %s"
1364msgstr "Неуспех при създаването на временен файл: %s"
1365
1366#: src/nano.c:2524
1367#, c-format
1368msgid "Error writing temp file: %s"
1369msgstr "Грешка при записа на временен файл: %s"
1370
1371#: src/nano.c:2545
1372#, c-format
1373msgid "Spell checking failed: %s: %s"
1374msgstr "Неуспех при проверката на правописа: %s: %s"
1375
1376#: src/nano.c:2548
1377msgid "Finished checking spelling"
1378msgstr "Проверката на правописа завърши"
1379
1380#: src/nano.c:3087
1381#, c-format
1382msgid "Bad quote string %s: %s"
1383msgstr "Неправилен низ за цитиране %s: %s"
1384
1385#: src/nano.c:3408
1386msgid "Can now UnJustify!"
1387msgstr "Сега може да се отмени подравняването!"
1388
1389#: src/nano.c:3508
1390msgid "Save modified buffer (ANSWERING \"No\" WILL DESTROY CHANGES) ? "
1391msgstr "Запазване на променения буфер (ОТГОВОРЪТ „Не“ ЩЕ ЗАГУБИ ПРОМЕНИТЕ)?"
1392
1393#: src/nano.c:3567
1394msgid "Received SIGHUP or SIGTERM\n"
1395msgstr "Получи се SIGHUP или SIGTERM\n"
1396
1397#: src/nano.c:3574
1398msgid "Use \"fg\" to return to nano"
1399msgstr "Напишете „fg“, за да се върнете в nano"
1400
1401#: src/nano.c:3739
1402msgid "enabled"
1403msgstr "активирано"
1404
1405#: src/nano.c:3740
1406msgid "disabled"
1407msgstr "деактивирано"
1408
1409#: src/nano.c:3916
1410msgid "XON ignored, mumble mumble."
1411msgstr "„XON“ е пренебрегнат, мън-мън."
1412
1413#: src/nano.c:3919
1414msgid "XOFF ignored, mumble mumble."
1415msgstr "„XOFF“ е пренебрегнат, мън-мън."
1416
1417#: src/nano.c:4309 src/rcfile.c:660
1418#, c-format
1419msgid "Requested tab size %s invalid"
1420msgstr "Зададеният размер за табулация %s е невалиден"
1421
1422#: src/nano.c:4360 src/rcfile.c:594
1423#, c-format
1424msgid "Requested fill size %s invalid"
1425msgstr "Зададеният размер за максимална дължина на редове %s е невалиден"
1426
1427#: src/rcfile.c:115
1428#, c-format
1429msgid "Error in %s on line %lu: "
1430msgstr "Грешка в %s на ред %lu: "
1431
1432#: src/rcfile.c:173
1433#, c-format
1434msgid "Argument %s has unterminated \""
1435msgstr "Аргументът %s има незавършени \""
1436
1437#: src/rcfile.c:213
1438#, c-format
1439msgid ""
1440"Color %s not understood.\n"
1441"Valid colors are \"green\", \"red\", \"blue\",\n"
1442"\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" and\n"
1443"\"black\", with the optional prefix \"bright\"\n"
1444"for foreground colors."
1445msgstr ""
1446"Цветът %s е неизвестен.\n"
1447"Валидните цветове са „green“, „red“, „blue“,\n"
1448"„white“, „yellow“, „cyan“, „magenta“ и\n"
1449"„black“, с представка по избор „bright“\n"
1450"за цветове на преден план."
1451
1452#: src/rcfile.c:236 src/rcfile.c:282 src/rcfile.c:421 src/rcfile.c:467
1453msgid "Regex strings must begin and end with a \" character"
1454msgstr ""
1455"Низовете за регулярни изрази трябва да започват и завършват със символа \""
1456
1457#: src/rcfile.c:260 src/search.c:65
1458#, c-format
1459msgid "Bad regex \"%s\": %s"
1460msgstr "Неправилен регулярен израз \"%s\": %s"
1461
1462#: src/rcfile.c:276
1463msgid "Missing syntax name"
1464msgstr "Липсва името на синтаксиса"
1465
1466#: src/rcfile.c:356
1467msgid "Missing color name"
1468msgstr "Липсва името на цвета"
1469
1470#: src/rcfile.c:376
1471#, c-format
1472msgid "Background color %s cannot be bright"
1473msgstr "Цветът за фон %s не може да бъде ярък"
1474
1475#: src/rcfile.c:395
1476msgid "Cannot add a color directive without a syntax line"
1477msgstr "Не може да бъде добавено правило за цвят без ред за синтаксис"
1478
1479#: src/rcfile.c:400
1480msgid "Missing regex string"
1481msgstr "Липсва низът за регулярния израз"
1482
1483#: src/rcfile.c:461
1484msgid "\"start=\" requires a corresponding \"end=\""
1485msgstr "„start=“ изисква съответстващ „end=“"
1486
1487#: src/rcfile.c:535
1488#, c-format
1489msgid "Command %s not understood"
1490msgstr "Командата %s е неизвестна"
1491
1492#: src/rcfile.c:541
1493msgid "Missing flag"
1494msgstr "Липсващ флаг"
1495
1496#: src/rcfile.c:563
1497#, c-format
1498msgid "Option %s requires an argument"
1499msgstr "Опцията %s изисква аргумент"
1500
1501#: src/rcfile.c:581
1502msgid "Option is not a valid multibyte string"
1503msgstr "Опцията не е валиден многобайтов низ"
1504
1505#: src/rcfile.c:607
1506msgid "Two single-column characters required"
1507msgstr "Необходими са два единични символа"
1508
1509#: src/rcfile.c:626 src/rcfile.c:635
1510msgid "Non-blank characters required"
1511msgstr "Необходимии са символи, които не са празни"
1512
1513#: src/rcfile.c:674
1514#, c-format
1515msgid "Cannot unset flag %s"
1516msgstr "Не може да се отмени флаг %s"
1517
1518#: src/rcfile.c:680
1519#, c-format
1520msgid "Unknown flag %s"
1521msgstr "Неизвестен флаг %s"
1522
1523#: src/rcfile.c:724
1524msgid "I can't find my home directory!  Wah!"
1525msgstr "Не може да бъде намерена домашната директория! Ах!"
1526
1527#: src/search.c:93
1528#, c-format
1529msgid "\"%.*s%s\" not found"
1530msgstr "„%.*s%s“ не е намерен"
1531
1532#: src/search.c:170
1533msgid "Search"
1534msgstr "Търсене"
1535
1536#: src/search.c:175
1537msgid " [Case Sensitive]"
1538msgstr " [Зачитане на малки/големи]"
1539
1540#: src/search.c:182
1541msgid " [Regexp]"
1542msgstr " [Рег.израз]"
1543
1544#: src/search.c:189
1545msgid " [Backwards]"
1546msgstr " [Назад]"
1547
1548#: src/search.c:195
1549msgid " (to replace) in selection"
1550msgstr " (за замяна) в избрания текст"
1551
1552#: src/search.c:197
1553msgid " (to replace)"
1554msgstr " (за замяна)"
1555
1556#: src/search.c:392
1557msgid "Search Wrapped"
1558msgstr "Търсене отначало"
1559
1560#: src/search.c:499 src/search.c:502 src/search.c:554 src/search.c:557
1561msgid "This is the only occurrence"
1562msgstr "Това е единственото съвпадение"
1563
1564#: src/search.c:563
1565msgid "No current search pattern"
1566msgstr "Няма въведен низ за търсене"
1567
1568#: src/search.c:762
1569msgid "Replace this instance?"
1570msgstr "Замяна на това съвпадение?"
1571
1572#: src/search.c:914
1573msgid "Replace with"
1574msgstr "Замяна с"
1575
1576#: src/search.c:954
1577#, c-format
1578msgid "Replaced %lu occurrence"
1579msgid_plural "Replaced %lu occurrences"
1580msgstr[0] "Заменено е %lu съвпадение"
1581msgstr[1] "Заменени са %lu съвпадения"
1582
1583#: src/search.c:973
1584msgid "Enter line number, column number"
1585msgstr "Въведете номер на ред и колона"
1586
1587#: src/search.c:998
1588msgid "Come on, be reasonable"
1589msgstr "Хайде, бъдете разумни"
1590
1591#: src/search.c:1060
1592msgid "Not a bracket"
1593msgstr "Не е скоба"
1594
1595#: src/search.c:1108
1596msgid "No matching bracket"
1597msgstr "Няма съвпадаща скоба"
1598
1599#: src/utils.c:326 src/utils.c:336
1600msgid "nano is out of memory!"
1601msgstr "nano е в недостиг на памет!"
1602
1603#: src/winio.c:2757 src/winio.c:2762
1604msgid "Modified"
1605msgstr "Променен"
1606
1607#: src/winio.c:2759
1608msgid "View"
1609msgstr "Преглед"
1610
1611#: src/winio.c:2778
1612msgid "DIR:"
1613msgstr "ДИР:"
1614
1615#: src/winio.c:2785
1616msgid "File:"
1617msgstr "Файл:"
1618
1619#: src/winio.c:3131
1620msgid "Refusing zero-length regex match"
1621msgstr "Отказване на съвпадение за регулярен израз с нулева дължина"
1622
1623#: src/winio.c:3651
1624msgid "Yy"
1625msgstr "YyДд"
1626
1627#: src/winio.c:3652
1628msgid "Nn"
1629msgstr "NnНн"
1630
1631#: src/winio.c:3653
1632msgid "Aa"
1633msgstr "AaВв"
1634
1635#: src/winio.c:3666
1636msgid "Yes"
1637msgstr "Да"
1638
1639#: src/winio.c:3671
1640msgid "All"
1641msgstr "Всички"
1642
1643#: src/winio.c:3676
1644msgid "No"
1645msgstr "Не"
1646
1647#: src/winio.c:3810
1648#, c-format
1649msgid "line %ld/%lu (%d%%), col %lu/%lu (%d%%), char %lu/%lu (%d%%)"
1650msgstr "ред %ld/%lu (%d%%), кол %lu/%lu (%d%%), символ %lu/%lu (%d%%)"
1651
1652#: src/winio.c:4128
1653msgid "The nano text editor"
1654msgstr "Текстов редактор nano"
1655
1656#: src/winio.c:4129
1657msgid "version"
1658msgstr "версия"
1659
1660#: src/winio.c:4130
1661msgid "Brought to you by:"
1662msgstr "Създадено от:"
1663
1664#: src/winio.c:4131
1665msgid "Special thanks to:"
1666msgstr "Специални благодарности на:"
1667
1668#: src/winio.c:4132
1669msgid "The Free Software Foundation"
1670msgstr "Фондация „Свободен софтуер“"
1671
1672#: src/winio.c:4133
1673msgid "For ncurses:"
1674msgstr "За ncurses:"
1675
1676#: src/winio.c:4134
1677msgid "and anyone else we forgot..."
1678msgstr "и всички останали, които сме забравили..."
1679
1680#: src/winio.c:4135
1681msgid "Thank you for using nano!"
1682msgstr "Благодарим, че използвате nano!"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.