source: non-gtk/gpl-license/pj.xml @ 811

Last change on this file since 811 was 811, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.

File size: 35.2 KB
Line 
1<?xml version="1.0" standalone="no"?>
2<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd" [
3]>
4<article lang="bg">
5
6<title>ОПЛ е лиценз<footnote><para>В българския език има две думи <quote>лиценз</quote> и
7<quote>лицензия</quote>, които означават едно и също – вид позволение. В
8правната терминология също не се прави някаква разлика. Употребата на
9<quote>лицензия</quote> се наблюдава по-често, когато се говори за позволение
10издадено от държавен или административен орган, а <quote>лиценз</quote>
11се употребява при разрешенията по Закона за авторското право и сродните му права
12(б. прев.).</para></footnote>, а не договор, затова слънцето няма да изгасне</title>
13
14
15<articleinfo>
16<keywordset>
17<keyword>ll</keyword>
18</keywordset>
19
20<author>
21<firstname>Памела</firstname>
22<surname>Джоунс</surname>
23</author>
24<date>06.01.2006.</date>
25<copyright><year>2004</year><holder>Памела Джоунс</holder></copyright>
26<legalnotice>
27<para>Всички права по оригинала - <ulink
28url="http://www.groklaw.net/article.php?story=20031214210634851"><quote>The GPL
29is a License, Not a Contract, Which is Why the Sky Isn't Falling</quote></ulink>
30 са запазени.</para>
31</legalnotice>
32<copyright><year>2004</year><holder>Александър Шопов</holder></copyright>
33<legalnotice>
34<para>Някои права по превода са запазени. Преводът се разпространява
35по условията на <ulink
36url="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5">Creative Commons
37Attribution license</ulink>.</para>
38<warning>
39<para>Предупреждение от преводача: <quote>Положени са усилия материалът да бъде
40правилно преведен и допълнително са привеждани български примери. Все пак се
41напомня на читателите, че това си остава частноправно тълкуване на един юридически
42казус. В реална ситуация ползвайте услугите на юрист. Вметките на преводача са
43означени с (б. прев.)</quote>.</para>
44</warning>
45</legalnotice>
46<releaseinfo>$Id: pj.xml 57 2006-01-06 20:59:44Z ash $</releaseinfo>
47</articleinfo>
48
49
50
51<para>
52Напоследък в общественото пространство за пореден път нахлуха много
53ПНС<footnote><para>ПНС – паника, несигурност, съмнения (FUD – Fear, Uncertainty, Doubt) (б. прев).</para></footnote>, твърдящи, че ако една фирма по невнимание включи софтуерен код
54лицензиран по правилата на Общия публичен лиценз (ОПЛ – GPL) в
55собственическия си код, тя може да бъде принудена да пусне кода си
56прелицензиран по условията на ОПЛ, Това не са нови ПНС. Това са стари
57ПНС, но ги казват нови хора. Дори и някои юристи<footnote><para><ulink url="http://www.businesswire.com/cgi-bin/f_headline.cgi?bw.112103/233255267">http://www.businesswire.com/cgi-bin/f_headline.cgi?bw.112103/233255267</ulink></para></footnote> разнасят тези ПНС
58дори и в медиите и на различни конференции. Не е престъпление да си
59разбрал погрешно ОПЛ. Всъщност това е доста често явление – много хора,
60в това число и юристи не разбират ОПЛ. Това неразбиране подхранва
61ненужен страх дали ОПЛ е достатъчно безопасен, за да се използва.
62Трябва да отговорим на въпроса: „Това вярно ли е? Можете ли да си
63загубите правата върху кода по този начин?“ Отговорът е „НЕ“. Причината
64тези твърдения да не са истина, а просто поредните ПНС е, фактът, че
65ОПЛ е лиценз, а не договор.</para>
66<para>
67Голяма част от неразбирането на ОПЛ произлиза от кардиналния въпрос:
68<quote>>Какво е ОПЛ? Лиценз или договор?</quote> Причината това да има толкова голямо
69значение е, че ако ОПЛ е договор, тогава прилагането му и спазването му
70ще се контролират според облигационното право, което се управлява щат
71по щат<footnote><para>В България естествено няма такова разграничение, защото не сме
72федерална република. Облигационното и авторското право действат еднакво
73на територията ни (б. прев).</para></footnote>. ОПЛ трябва да има някои необходими елементи, за да може да
74се счита за валиден договор, Ако е лиценз, тогава той ще се прилага
75според законите за авторските права<footnote><para> Английският термин е
76<quote lang="en">copyright</quote>, който на български съответства на
77<quote>авторско право</quote>. Фактът, че няма пълно припокриване между термините,
78което произтича от различните системи – системата на <quote>копирайт</quote>
79разпространена в англоамериканската правова система и системата на
80авторските права разпространена в континентална Европа, не е от особено
81значение за настоящата дискусия. (б. прев).</para></footnote>
82 и ще се прилага на федерално
83ниво според авторското, а не облигационното право. Наказанията при
84неспазване са различни.</para>
85<para>
86Нека да разтълкуваме това, за да видим каква е връзката му със
87скорошните ПНС. Първо, що е лиценз? Лицензът в най-общи линии е
88позволение, разрешение да направите нещо, което по принцип ви е
89забранено. Когато искам да ида за риба например, ми трябва риболовен
90лиценз от общината където смятам да я ловя. Както подсказва името му
91това е лиценз. Но защо, защо това не е договор? Защото няма
92допълнително уговорени обещания, няма взаимни задължения. Това щеше да
93е договор, ако бях казала на собственика на водоема: „Ако ми дадеш
94лиценз да ловя риба в този водоем, ще ти дам половината от улова си.“
95При този сценарий, всеки един от нас доброволно е поел някои обещания.
96И двамата ще дадем на другия нещо ценно, така че ако аз получа лиценз,
97а след това не дам половината от улова си, собственикът на водоема може
98да ме съди за неизпълнение на задълженията ми по договора.</para>
99<para>
100Ето дефиницията на <quote>лиценз</quote> от второто издание на „Юридически речник“ на Стивън Гифс<footnote><para>Giffs, Steven H. «Law Dictionary», 2nd Edition</para></footnote>:
101 
102<blockquote><para>Лиценз: Предоставено право, което позволява на някого да направи нещо,
103което той не би могъл да извърши спазвайки закона без такова
104разрешение; позволение да се извърши действие, което лицензиращият
105[страната предоставяща лиценза] би могъл да предотврати.“</para></blockquote>
106</para>
107<para>
108 Договорът от друга страна се дефинира по следния начин<footnote><para>Естествено, законът не толкова прост. Книгата «Договори» на Джон
109Каламари и Джоузеф Перило 3-то издание (Calamari, John D.; Perillo,
110Joseph M. “Contracts”, 3rd Edition) започва със следното изречение:
111<quote>Никога не е била намирана напълно изчерпателна дефиниция на термина
112<quote>договор</quote></quote>. След това следват близо хиляда страници анализ.</para></footnote>
113:
114“обещание, или набор от обещания, чието нарушаване се преследва от
115закона, или чието изпълнение се разглежда по някакъв начин от закона
116като задължение. И Уилистън, „Договори“, Част 1, Необходимите реквизити
117за валиден договор са „страни, правоспособни да сключат договор,
118същински предмет<footnote><para>Превод на a «proper subject-matter». Доколкото ми е известно в българското право по принцип липсва такъв термин.</para></footnote>, възмездност (очакван резултат), насрещност на
119съгласието и насрещност на задълженията.“ 286 N.W. 844, 846: „сделка, в
120която участват две или повече лица, при която всяка страна се задължава
121към другите срещу насрещни права да се изисква изпълнението на поетите
122задължения.“ 282 P. 2d 1084, 1088. „Съвкупността на законопризнатите
123задължения, които произтичат от гарантираните от закона съгласие на
124страните.“ „Унифициран търговски кодекс“ Глава 1-201.”<footnote><para>В <quote>Закона
125за задълженията и договорите</quote> договорът е дефиниран така:
126чл. 8, ал. 1 <blockquote><para>Договорът е съглашение между две или повече страни, за да
127се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.</para></blockquote> Както и в
128навсякъде по света, не може да се твърди, че у нас има изчерпателна
129дефиниция.</para></footnote>
130</para>
131<para>
132Аз не съм длъжна да обещавам каквото и да, за да отида за риба след
133като съм платила за лиценза или съм се подписала за него – както
134изискват правилата в общината. С придобиването на лиценза, придобивам
135правото да ловя риба, стига да спазвам условията на лиценза.</para>
136<para>
137Ебен Моглен, юристът на Фондацията за свободен софтуер, който е
138основния отговорник за прилагането на ОПЛ<footnote><para> <ulink url="http://www.gnu.org/philosophy/enforcing-gpl.html">http://www.gnu.org/philosophy/enforcing-gpl.html</ulink></para></footnote>, обяснява разликата между
139договорите и лицензите по следния начин:</para>
140<blockquote><para>Думата <quote>лиценз</quote> има и то от стотици години, специфично техническо
141значение във вещното право. Лицензът е едностранно позволение да се
142използва чужда собственост. Учебникарският пример, който се дава в
143лекциите по вещно право в първи курс е покана на вечеря у нас. Ако след
144като преминете прага на дома ми, реша да ви съдя за незаконно влизане,
145вие можете да се оправдаете с лиценза, който съм ви дал, т.е.
146едностранното ми позволение да влезете и да ползвате моята собственост.</para>
147<para>
148Договорът, от друга страна, е размяна на насрещни задължения или
149обещания за обещания, или обещания за бъдещо изпълнение срещу сегашно
150изпълнение, или заплащане. Идеята, че <quote>лицензите</quote> за ползване на
151патенти или авторски права трябва да са договори, е творение на
152практиката през 20 век, при която лицензиращите предлагат размяна на
153обещания с потребителите: на практика <quote>Ще ви предоставим копие на
154продукта предмет на авторското право</quote>, ако <quote>ни платите и поемете
155определени задължения във връзка с предмета на авторско право</quote>. Що се
156отнася до софтуера, тези задължения на потребителите обикновено
157включват обещание да не се декомпилира или да не се прилага реверсивно
158инженерство върху софтуера, както и да не се предоставя/прехвърля на
159други лица.</para></blockquote>
160<para>
161Ясно, но какво да кажем за ОПЛ<footnote><para> <ulink url="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</ulink></para></footnote>? Какво е той? Лиценз или договор?
162Самото му заглавие ви казва какво са намеренията на авторите му: <quote>Общ
163публичен лиценз</quote>. Той не се казва <quote>Общ публичен договор</quote> или <quote>Общ
164публичен договор за лиценз</quote><footnote><para> И в българската практика се прави разлика между <quote>лиценз</quote> и
165<quote>договор за лиценз</quote>. Виж Торманов, З. «Договорът – Практическо
166ръководство за търговски и граждански договори», Глава XXXVI
167«Лицензионен договор» – 684 стр.: «Следователно лицензията представлява
168разрешение за ползване на ...». Трябва да се отбележи, че в
169ръководството не се говори изрично за обектите на авторското право, а
170за «изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, марка, топология на
171интегрална схема или производствен опит» - изброяването е от Глава 35
172«Лицензионен договор», чл 587, ал. 1 на «Търговския закон». Специално
173при този тип лицензионен договор има изискване според чл. 590 на ТЗ за
174вписване на договора в регистър на Патентното ведомство. Това не е
175необходимо за обектите на авторско право и сродни права. (б. прев.).</para></footnote>
176. Т.е. авторите му са го направили
177лиценз, а не договор. Отговаря ли той на определението? По думите на
178професор Моглен:</para>
179
180<blockquote><para>ОПЛ, от друга страна, е истински лиценз по смисъла на авторското
181право: едностранно позволение, при което лицензиращият не се изисква
182насрещно задължение. На държателите на авторски права са гарантирани
183монополните права да копират, модифицират и разпространяват своите
184програми. ОПЛ в кондензиран вид гласи: <quote>Можете свободно да копирате,
185изменяте и разпространявате този софтуер в изменен или в оригиналния му
186вид. Но ако го разпространявате в изменен или в оригиналния му вид,
187даденото ви позволение се простира единствено до разпространение според
188условията на този лиценз. Ако нарушите условията на лиценза, всички
189разрешения се оттеглят.</quote></para></blockquote>
190
191<para>
192Нека да предположим, че наистина се случи компания да включи код
193лицензиран според ОПЛ в собственическия си код и след това разпространи
194сместа под собственически лиценз или пък не спази условията на ОПЛ.
195Какво става в такъв случай? Какво ще направи съдията? Дали ще нареди
196кода да се пусне по условията на ОПЛ противно на желанието на
197собственика<footnote><para> на собственическия код (б. прев.).</para></footnote> на собственическия код?</para>
198<para>
199Спрете и помислете за секунда. Какво се случва, когато нарушите
200условията на лиценза за риболов? Например лицензът може да ограничава
201максималното количество риба, което може да се улови на ден или кои
202риби може да задържите, размера им и т.н. Представете си, че нарушите
203условията на лиценза. Какво става тогава? Губите лиценза си да ловите
204риба. Може и да се наложи да платите някоя глоба, нали? Горе-долу
205същото се случва и при ОПЛ, само дето ситуацията е по-благоприятна за
206компанията нарушител, защото тя има правото да избере какво да направи
207според условията на ОПЛ. Ако проблемът обаче не бъде разрешен и нещата
208опрат до съдия, той ще приложи мерките при нарушение на закона за
209авторското право, а не на договорното право. Ето и обяснението на
210професор Моглен за събитията, които настъпват:</para>
211<blockquote><para>Понеже ОПЛ не изисква никакви обещания от получаващите лиценза, тя не
212се нуждае от договорното правоприлагане, за да сработи. В случай на
213проблем, лицензиращият по ОПЛ не казва: <quote>Но г-н Съдия,
214лицензополучателят обеща, че няма да прави това, което прави в
215момента</quote>. Лицензодателят казва: <quote>Г-н съдия, ответникът разпространява
216обекта на мое авторско право без позволение</quote>. Ответникът ще трябва или
217да се съгласи, че няма позволение, при което губи делото, или да заяви,
218че позволението е ОПЛ, при което ще трябва да докаже, че спазва
219условията в ОПЛ. Ответникът не може едновременно да твърди, че ОПЛ е
220валидно позволение за разпространяването, което извършва, но
221същевременно ОПЛ не е валиден авторскоправен лиценз, което е причината
222ответниците да не оспорват ОПЛ.</para></blockquote>
223<para>
224Твърдението, че нарушение на ОПЛ може да доведе до принудително
225отваряне на собственически код, който е включвал компоненти лицензирани
226по ОПЛ в нарушение на ОПЛ, просто е погрешно. Няма член в <quote>Закона за
227авторското право</quote>, който да изисква разпространението на нарушаващите
228работа по различни условия<footnote><para> Исковете за нарушенията на авторското и сродните му права, както и
229видовете защита са изброени в «Закона за авторското право и сродните му
230права», дял 3: «Защита на авторското право и на сродните му права».
231Това са «иск за обезщетение» – чл. 94, други искове – преустановяване
232на неправомерно използване, изземване и унищожаване, предаване – чл.
23395., аналогични обезпечителни мерки – чл. 96а, глава тринадесета -
234«административнонаказателни разпоредби» – глоби – чл. 97. В
235Наказателния кодекс нарушаванията на авторското право са уредени в
236глава 3 – «Престъпления против правата на гражданите», раздел VII
237«Престъпления против интелектуалната собственост» чл. 172а-174.
238Възможните наказания са глоба, лишаване от свобода и обществено
239порицание. За малки нарушения НК препраща към административните мерки в
240Закона за авторско право и сродните му права. И на двете места няма
241вариант при който да се иска прелицензиране и/или споделяне на код.(б.
242прев).</para></footnote>. Това, което се предоставя на ищците
243според закона<footnote><para> за авторското право (б. прев).</para></footnote> са щети и вреди, решения на съда да се предотврати
244разпространение на софтуера при нарушение на лиценза и в някои случаи –
245таксите за адвокат. Ответник, който е включил код в нарушение на ОПЛ в
246собственическия си продукт, може да бъде осъден да заплати щети за
247разпространението, което вече е извършил и може да му бъде забранено да
248разпространява продукта по нататък. Това е достатъчно силен фактор,
249възпиращ незаконната употреба на програмен код лицензиран според ОПЛ.
250Това е всичко, което е позволено според Закона за авторското право.“</para>
251<para>
252Така че, когато четете, че някой твърди<footnote><para> <ulink url="http://computerworld.co.nz/news.nsf/NL/EEC5FDAC79B7D26ACC256DE7007C3FB2">http://computerworld.co.nz/news.nsf/NL/EEC5FDAC79B7D26ACC256DE7007C3FB2</ulink></para></footnote>, че ОПЛ не може да се
253приложи според законодателството, защото не сте подписали или попълнили
254електронен формуляр, или поради липса на договорни отношения, или
255поради липса насрещна престация, веднага ще разберете, че човекът не е
256доразбрал и мисли на базата на договорното право. Това е честа грешка –
257все пак не ви наказват с разстрел на разсъмване, поради това, че не сте
258разбрали напълно ОПЛ. Все пак е добре да се знае, че проблемите, които
259хората си мислят, че съзират в ОПЛ, са резултат от неразбирането, а не
260на някаква слабост в ОПЛ.</para>
261<para>
262Повечето от днешния софтуер всъщност ви се лицензира. Ето някои
263примери<footnote><para> <ulink url="http://whstream.whmsoft.com/license_en.htm">http://whstream.whmsoft.com/license_en.htm</ulink></para></footnote> за подобни<footnote><para> <ulink url="http://www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/contract/softend.htm">http://www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/contract/softend.htm</ulink></para></footnote> лицензи, или просто прочетете EULA на
264Майкрософт. ОПЛ не е някакво изключение в това отношение. Лицензът
265казва най-общо: <quote>Аз продължавам да притежавам моите си работи, но ти
266може да ги ползваш при следните ограничения и условия</quote>. Единствената
267част, която трудно влиза в главите на хората, е фактът, че ОПЛ ви
268гарантира допълнителни права, докато повечето ЕУЛА-та се стремят да
269ограничат правата ви извън ограниченията на авторското право, което на
270първо място е „силата да изключваш“, както е обяснено в Често
271задаваните въпроси за ОПЛ<footnote><para> <ulink url="http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html">http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html</ulink></para></footnote>.</para>
272<para>
273Ситуацията става още по-мътна благодарение на факта, че
274собственическите лицензи, въпреки, че се наричат така, всъщност са
275написани като договор. Ето как господин Род Диксън, авторът на
276блога<footnote><para> <ulink url="http://opensource.cyberspaces.org/">http://opensource.cyberspaces.org/</ulink></para></footnote> „Закон за софтуера по отворен код“ и книгата със същото име
277обяснява ситуацията:</para>
278<blockquote><para>По-специално, създателите на ОПЛ на ГНУ винаги са го разглеждали като
279софтуерен лиценз. Това най-вероятно означава, че ако държателят на
280авторски права, който лицензира софтуера си под ОПЛ и след това заведе
281дело срещу страна, която според него нарушава някое условие, той
282вероятно ще съди страната за нарушения на авторското право, а не за
283неспазването на договор. В този случай, ответникът по процеса по
284авторско право няма да може да използва определени защитни техники,
285които са на разположение на някой, който е ответник по дело за
286нарушение на договор. И понеже в общия случай никой няма право да
287използва софтуер защитен от авторското право с изключение на държателя
288на авторско право, ответникът няма да може да твърди, че не е цъкнал на
289бутон за съгласие или на уеб сайт, или че по друг начин не се е
290съгласил да бъде обвързан по условията на лиценза. На практика,
291държателите на авторски права често повдигат и двете претенции в случай
292на дело: нарушение на договор и нарушение на авторско право. В много от
293тези случаи обаче, държателят на авторското право използва лиценз,
294който безспорно е предназначен да бъде договор.</para></blockquote>
295<para>
296От друга страна, лиценз като ОПЛ, който е същински лиценз по замисъл, и
297който, ако помните първоначалната дефиниция, е позволение да извършите
298нещо, което не бихте могли да извършите по законен ред в противен
299случай, напълно съвпада с дефиницията на лиценз. Така, че когато чуете,
300че ОПЛ е вирусен и може да накара собственически код да бъде пуснат по
301условията на ОПЛ, както твърдят някои апологети, ще знаете, че не е
302истина. Ако откраднете код лицензиран под ОПЛ, може да очаквате някакво
303принудително прилагане, в случай, че не престанете да го нарушавате, но
304това принудително прилагане е прилагане на лиценз, а не на договор, а
305принудителното прелицензиране на код под ОПЛ не може да ви бъде
306приложено според авторското право. Просто няма такава възможност, както
307обясни професор Моглен. Имате избор според ОПЛ: можете или да
308престанете да използвате откраднатия код и да напишете свой собствен,
309или можете да решите да пуснете кода си под ОПЛ. Изборът си е лично
310ваш. Ако решите, че никое не ви удовлетворява, съдът може да постанови,
311че принудително ви се забранява да разпространявате кода, но съдът няма
312да постанови да си пуснете кода под ОПЛ. Това се дължи на факта, че
313съгласно авторското право, както професор Моглен обясни, наказанието ви
314е съдебната забрана, вреди, и може би таксите за адвокати. Вашият си
315код си остава ваш, както видяхте, дори и в най-лошия сценарий.<footnote><para> Ако интересувате от повече информация, може да прочетете позицията
316на Лабораториите за разработка на софтуер с отворен код (ODSL) на
317Моглен (<ulink url="http://www.osdl.org/docs/osdl_eben_moglen_position_paper.pdf">http://www.osdl.org/docs/osdl_eben_moglen_position_paper.pdf</ulink>) или анализа н а Лорън Роузен за съдебните спорове със SCO (<ulink url="http://www.osdl.org/docs/osdl_eben_moglen_position_paper.pdf">http://www.osdl.org/docs/osdl_eben_moglen_position_paper.pdf</ulink>) или Често задаваните въпроси за ОПЛ (връзка към него е дадена в статията).</para></footnote></para>
318<para>
319Разбира се, вие можете да избегнете всички тези усложнения стига да не
320крадете код под ОПЛ. Но дори ако нещо непредвидено се случи и някой
321недобросъвестен служител вмъкне тайно код под ОПЛ във вашия
322собственически продукт, слънцето няма да угасне. Това е управляем риск
323и проблем, който има решение. Никой не иска да открадне вашия код като
324отмъщение или да ви принуди да го лицензирате по различен начин, от
325този който желаете. ОПЛ е недвусмислено лиценз и това е простата истина.</para>
326
327</article>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.