source: non-gtk/git/gitk.bg.po

Last change on this file was 3280, checked in by Александър Шопов, 2 years ago

gitk: подаден през списъка https://marc.info/?l=git&m=155287519332722&w=2

File size: 35.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gitk po-file.
2# Copyright (C) 2014, 2015, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3# This file is distributed under the same license as the git package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2019.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gitk master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2019-03-04 11:27+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2019-03-04 11:39+0100\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21#: gitk:140
22msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
23msgstr "Списъкът с неслети файлове не може да бъде получен:"
24
25#: gitk:212 gitk:2403
26msgid "Color words"
27msgstr "Оцветяване на думите"
28
29#: gitk:217 gitk:2403 gitk:8249 gitk:8282
30msgid "Markup words"
31msgstr "Отбелязване на думите"
32
33#: gitk:324
34msgid "Error parsing revisions:"
35msgstr "Грешка при анализ на версиите:"
36
37#: gitk:380
38msgid "Error executing --argscmd command:"
39msgstr "Грешка при изпълнение на командата с „--argscmd“."
40
41#: gitk:393
42msgid "No files selected: --merge specified but no files are unmerged."
43msgstr ""
44"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове."
45
46#: gitk:396
47msgid ""
48"No files selected: --merge specified but no unmerged files are within file "
49"limit."
50msgstr ""
51"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове "
52"в ограниченията."
53
54#: gitk:418 gitk:566
55msgid "Error executing git log:"
56msgstr "Грешка при изпълнение на „git log“:"
57
58#: gitk:436 gitk:582
59msgid "Reading"
60msgstr "Прочитане"
61
62#: gitk:496 gitk:4549
63msgid "Reading commits..."
64msgstr "Прочитане на подаванията…"
65
66#: gitk:499 gitk:1641 gitk:4552
67msgid "No commits selected"
68msgstr "Не са избрани подавания"
69
70#: gitk:1449 gitk:4069 gitk:12583
71msgid "Command line"
72msgstr "Команден ред"
73
74#: gitk:1515
75msgid "Can't parse git log output:"
76msgstr "Изходът от „git log“ не може да се анализира:"
77
78#: gitk:1744
79msgid "No commit information available"
80msgstr "Липсва информация за подавания"
81
82#: gitk:1907 gitk:1936 gitk:4339 gitk:9789 gitk:11388 gitk:11668
83msgid "OK"
84msgstr "Добре"
85
86#: gitk:1938 gitk:4341 gitk:9225 gitk:9304 gitk:9434 gitk:9520 gitk:9791
87#: gitk:11389 gitk:11669
88msgid "Cancel"
89msgstr "Отказ"
90
91#: gitk:2087
92msgid "&Update"
93msgstr "&Обновяване"
94
95#: gitk:2088
96msgid "&Reload"
97msgstr "&Презареждане"
98
99#: gitk:2089
100msgid "Reread re&ferences"
101msgstr "&Наново прочитане"
102
103#: gitk:2090
104msgid "&List references"
105msgstr "&Изброяване на указателите"
106
107#: gitk:2092
108msgid "Start git &gui"
109msgstr "&Стартиране на „git gui“"
110
111#: gitk:2094
112msgid "&Quit"
113msgstr "&Спиране на програмата"
114
115#: gitk:2086
116msgid "&File"
117msgstr "&Файл"
118
119#: gitk:2098
120msgid "&Preferences"
121msgstr "&Настройки"
122
123#: gitk:2097
124msgid "&Edit"
125msgstr "&Редактиране"
126
127#: gitk:2102
128msgid "&New view..."
129msgstr "&Нов изглед…"
130
131#: gitk:2103
132msgid "&Edit view..."
133msgstr "&Редактиране на изгледа…"
134
135#: gitk:2104
136msgid "&Delete view"
137msgstr "&Изтриване на изгледа"
138
139#: gitk:2106
140msgid "&All files"
141msgstr "&Всички файлове"
142
143#: gitk:2101
144msgid "&View"
145msgstr "&Изглед"
146
147#: gitk:2111 gitk:2121
148msgid "&About gitk"
149msgstr "&Относно gitk"
150
151#: gitk:2112 gitk:2126
152msgid "&Key bindings"
153msgstr "&Клавишни комбинации"
154
155#: gitk:2110 gitk:2125
156msgid "&Help"
157msgstr "Помо&щ"
158
159#: gitk:2203 gitk:8681
160msgid "SHA1 ID:"
161msgstr "SHA1:"
162
163#: gitk:2247
164msgid "Row"
165msgstr "Ред"
166
167#: gitk:2285
168msgid "Find"
169msgstr "Търсене"
170
171#: gitk:2313
172msgid "commit"
173msgstr "подаване"
174
175#: gitk:2317 gitk:2319 gitk:4711 gitk:4734 gitk:4758 gitk:6779 gitk:6851
176#: gitk:6936
177msgid "containing:"
178msgstr "съдържащо:"
179
180#: gitk:2320 gitk:3550 gitk:3555 gitk:4787
181msgid "touching paths:"
182msgstr "в пътищата:"
183
184#: gitk:2321 gitk:4801
185msgid "adding/removing string:"
186msgstr "добавящо/премахващо низ"
187
188#: gitk:2322 gitk:4803
189msgid "changing lines matching:"
190msgstr "променящо редове напасващи:"
191
192#: gitk:2331 gitk:2333 gitk:4790
193msgid "Exact"
194msgstr "Точно"
195
196#: gitk:2333 gitk:4878 gitk:6747
197msgid "IgnCase"
198msgstr "Без регистър"
199
200#: gitk:2333 gitk:4760 gitk:4876 gitk:6743
201msgid "Regexp"
202msgstr "Рег. израз"
203
204#: gitk:2335 gitk:2336 gitk:4898 gitk:4928 gitk:4935 gitk:6872 gitk:6940
205msgid "All fields"
206msgstr "Всички полета"
207
208#: gitk:2336 gitk:4895 gitk:4928 gitk:6810
209msgid "Headline"
210msgstr "Първи ред"
211
212#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:6940 gitk:7413
213msgid "Comments"
214msgstr "Коментари"
215
216#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:4900 gitk:4935 gitk:6810 gitk:7348 gitk:8859
217#: gitk:8874
218msgid "Author"
219msgstr "Автор"
220
221#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:7350
222msgid "Committer"
223msgstr "Подаващ"
224
225#: gitk:2371
226msgid "Search"
227msgstr "Търсене"
228
229#: gitk:2379
230msgid "Diff"
231msgstr "Разлики"
232
233#: gitk:2381
234msgid "Old version"
235msgstr "Стара версия"
236
237#: gitk:2383
238msgid "New version"
239msgstr "Нова версия"
240
241#: gitk:2386
242msgid "Lines of context"
243msgstr "Контекст в редове"
244
245#: gitk:2396
246msgid "Ignore space change"
247msgstr "Празните знаци без значение"
248
249#: gitk:2400 gitk:2402 gitk:7983 gitk:8235
250msgid "Line diff"
251msgstr "Поредови разлики"
252
253#: gitk:2467
254msgid "Patch"
255msgstr "Кръпка"
256
257#: gitk:2469
258msgid "Tree"
259msgstr "Дърво"
260
261#: gitk:2639 gitk:2660
262msgid "Diff this -> selected"
263msgstr "Разлики между това и избраното"
264
265#: gitk:2640 gitk:2661
266msgid "Diff selected -> this"
267msgstr "Разлики между избраното и това"
268
269#: gitk:2641 gitk:2662
270msgid "Make patch"
271msgstr "Създаване на кръпка"
272
273#: gitk:2642 gitk:9283
274msgid "Create tag"
275msgstr "Създаване на етикет"
276
277#: gitk:2643
278msgid "Copy commit summary"
279msgstr "Копиране на информацията за подаване"
280
281#: gitk:2644 gitk:9414
282msgid "Write commit to file"
283msgstr "Запазване на подаването във файл"
284
285#: gitk:2645
286msgid "Create new branch"
287msgstr "Създаване на нов клон"
288
289#: gitk:2646
290msgid "Cherry-pick this commit"
291msgstr "Отбиране на това подаване"
292
293#: gitk:2647
294msgid "Reset HEAD branch to here"
295msgstr "Привеждане на върха на клона към текущото подаване"
296
297#: gitk:2648
298msgid "Mark this commit"
299msgstr "Отбелязване на това подаване"
300
301#: gitk:2649
302msgid "Return to mark"
303msgstr "Връщане към отбелязаното подаване"
304
305#: gitk:2650
306msgid "Find descendant of this and mark"
307msgstr "Откриване и отбелязване на наследниците"
308
309#: gitk:2651
310msgid "Compare with marked commit"
311msgstr "Сравнение с отбелязаното подаване"
312
313#: gitk:2652 gitk:2663
314msgid "Diff this -> marked commit"
315msgstr "Разлики между това и отбелязаното"
316
317#: gitk:2653 gitk:2664
318msgid "Diff marked commit -> this"
319msgstr "Разлики между отбелязаното и това"
320
321#: gitk:2654
322msgid "Revert this commit"
323msgstr "Отмяна на това подаване"
324
325#: gitk:2670
326msgid "Check out this branch"
327msgstr "Изтегляне на този клон"
328
329#: gitk:2671
330msgid "Rename this branch"
331msgstr "Преименуване на този клон"
332
333#: gitk:2672
334msgid "Remove this branch"
335msgstr "Изтриване на този клон"
336
337#: gitk:2673
338msgid "Copy branch name"
339msgstr "Копиране на името на клона"
340
341#: gitk:2680
342msgid "Highlight this too"
343msgstr "Отбелязване и на това"
344
345#: gitk:2681
346msgid "Highlight this only"
347msgstr "Отбелязване само на това"
348
349#: gitk:2682
350msgid "External diff"
351msgstr "Външна програма за разлики"
352
353#: gitk:2683
354msgid "Blame parent commit"
355msgstr "Анотиране на родителското подаване"
356
357#: gitk:2684
358msgid "Copy path"
359msgstr "Копиране на пътя"
360
361#: gitk:2691
362msgid "Show origin of this line"
363msgstr "Показване на произхода на този ред"
364
365#: gitk:2692
366msgid "Run git gui blame on this line"
367msgstr "Изпълнение на „git gui blame“ върху този ред"
368
369#: gitk:3036
370msgid "About gitk"
371msgstr "Относно gitk"
372
373#: gitk:3038
374msgid ""
375"\n"
376"Gitk - a commit viewer for git\n"
377"\n"
378"Copyright © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
379"\n"
380"Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"
381msgstr ""
382"\n"
383"Gitk — визуализация на подаванията в Git\n"
384"\n"
385"Авторски права: © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
386"\n"
387"Използвайте и разпространявайте при условията на ОПЛ на ГНУ"
388
389#: gitk:3046 gitk:3113 gitk:10004
390msgid "Close"
391msgstr "Затваряне"
392
393#: gitk:3067
394msgid "Gitk key bindings"
395msgstr "Клавишни комбинации"
396
397#: gitk:3070
398msgid "Gitk key bindings:"
399msgstr "Клавишни комбинации:"
400
401#: gitk:3072
402#, tcl-format
403msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
404msgstr "<%s-Q>\t\tСпиране на програмата"
405
406#: gitk:3073
407#, tcl-format
408msgid "<%s-W>\t\tClose window"
409msgstr "<%s-W>\t\tЗатваряне на прозореца"
410
411#: gitk:3074
412msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
413msgstr "<Home>\t\tКъм първото подаване"
414
415#: gitk:3075
416msgid "<End>\t\tMove to last commit"
417msgstr "<End>\t\tКъм последното подаване"
418
419#: gitk:3076
420msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
421msgstr "<Up>, p, k\tЕдно подаване нагоре"
422
423#: gitk:3077
424msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
425msgstr "<Down>, n, j\tЕдно подаване надолу"
426
427#: gitk:3078
428msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
429msgstr "<Left>, z, h\tНазад в историята"
430
431#: gitk:3079
432msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
433msgstr "<Right>, x, l\tНапред в историята"
434
435#: gitk:3080
436#, tcl-format
437msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
438msgstr "<%s-n>\tКъм n-тия родител на текущото подаване в историята"
439
440#: gitk:3081
441msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
442msgstr "<PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подаванията"
443
444#: gitk:3082
445msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
446msgstr "<PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подаванията"
447
448#: gitk:3083
449#, tcl-format
450msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
451msgstr "<%s-Home>\tКъм началото на списъка с подаванията"
452
453#: gitk:3084
454#, tcl-format
455msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
456msgstr "<%s-End>\tКъм края на списъка с подаванията"
457
458#: gitk:3085
459#, tcl-format
460msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
461msgstr "<%s-Up>\tРед нагоре в списъка с подавания"
462
463#: gitk:3086
464#, tcl-format
465msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
466msgstr "<%s-Down>\tРед надолу в списъка с подавания"
467
468#: gitk:3087
469#, tcl-format
470msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
471msgstr "<%s-PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подавания"
472
473#: gitk:3088
474#, tcl-format
475msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
476msgstr "<%s-PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подавания"
477
478#: gitk:3089
479msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
480msgstr "<Shift-Up>\tТърсене назад (визуално нагоре, исторически — последващи)"
481
482#: gitk:3090
483msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
484msgstr ""
485"<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — предхождащи)"
486
487#: gitk:3091
488msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
489msgstr "<Delete>, b\tСтраница нагоре в изгледа за разлики"
490
491#: gitk:3092
492msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
493msgstr "<Backspace>\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
494
495#: gitk:3093
496msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
497msgstr "<Space>\t\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
498
499#: gitk:3094
500msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
501msgstr "u\t\t18 реда нагоре в изгледа за разлики"
502
503#: gitk:3095
504msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
505msgstr "d\t\t18 реда надолу в изгледа за разлики"
506
507#: gitk:3096
508#, tcl-format
509msgid "<%s-F>\t\tFind"
510msgstr "<%s-F>\t\tТърсене"
511
512#: gitk:3097
513#, tcl-format
514msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
515msgstr "<%s-G>\t\tКъм следващата поява"
516
517#: gitk:3098
518msgid "<Return>\tMove to next find hit"
519msgstr "<Return>\tКъм следващата поява"
520
521#: gitk:3099
522msgid "g\t\tGo to commit"
523msgstr "g\t\tКъм последното подаване"
524
525#: gitk:3100
526msgid "/\t\tFocus the search box"
527msgstr "/\t\tФокус върху полето за търсене"
528
529#: gitk:3101
530msgid "?\t\tMove to previous find hit"
531msgstr "?\t\tКъм предишната поява"
532
533#: gitk:3102
534msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
535msgstr "f\t\tСледващ файл в изгледа за разлики"
536
537#: gitk:3103
538#, tcl-format
539msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
540msgstr "<%s-S>\t\tТърсене на следващата поява в изгледа за разлики"
541
542#: gitk:3104
543#, tcl-format
544msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
545msgstr "<%s-R>\t\tТърсене на предишната поява в изгледа за разлики"
546
547#: gitk:3105
548#, tcl-format
549msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
550msgstr "<%s-KP+>\tПо-голям размер на шрифта"
551
552#: gitk:3106
553#, tcl-format
554msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
555msgstr "<%s-plus>\tПо-голям размер на шрифта"
556
557#: gitk:3107
558#, tcl-format
559msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
560msgstr "<%s-KP->\tПо-малък размер на шрифта"
561
562#: gitk:3108
563#, tcl-format
564msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
565msgstr "<%s-minus>\tПо-малък размер на шрифта"
566
567#: gitk:3109
568msgid "<F5>\t\tUpdate"
569msgstr "<F5>\t\tОбновяване"
570
571#: gitk:3574 gitk:3583
572#, tcl-format
573msgid "Error creating temporary directory %s:"
574msgstr "Грешка при създаването на временната директория „%s“:"
575
576#: gitk:3596
577#, tcl-format
578msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
579msgstr "Грешка при получаването на „%s“ от %s:"
580
581#: gitk:3659
582msgid "command failed:"
583msgstr "неуспешно изпълнение на команда:"
584
585#: gitk:3808
586msgid "No such commit"
587msgstr "Такова подаване няма"
588
589#: gitk:3822
590msgid "git gui blame: command failed:"
591msgstr "„git gui blame“: неуспешно изпълнение на команда:"
592
593#: gitk:3853
594#, tcl-format
595msgid "Couldn't read merge head: %s"
596msgstr "Върхът за сливане не може да бъде прочетен: %s"
597
598#: gitk:3861
599#, tcl-format
600msgid "Error reading index: %s"
601msgstr "Грешка при прочитане на индекса: %s"
602
603#: gitk:3886
604#, tcl-format
605msgid "Couldn't start git blame: %s"
606msgstr "Командата „git blame“ не може да бъде стартирана: %s"
607
608#: gitk:3889 gitk:6778
609msgid "Searching"
610msgstr "Търсене"
611
612#: gitk:3921
613#, tcl-format
614msgid "Error running git blame: %s"
615msgstr "Грешка при изпълнението на „git blame“: %s"
616
617#: gitk:3949
618#, tcl-format
619msgid "That line comes from commit %s,  which is not in this view"
620msgstr "Този ред идва от подаването %s, което не е в изгледа"
621
622#: gitk:3963
623msgid "External diff viewer failed:"
624msgstr "Неуспешно изпълнение на външната програма за разлики:"
625
626#: gitk:4067
627msgid "All files"
628msgstr "Всички файлове"
629
630#: gitk:4091
631msgid "View"
632msgstr "Изглед"
633
634#: gitk:4094
635msgid "Gitk view definition"
636msgstr "Дефиниция на изглед в Gitk"
637
638#: gitk:4098
639msgid "Remember this view"
640msgstr "Запазване на този изглед"
641
642#: gitk:4099
643msgid "References (space separated list):"
644msgstr "Указатели (списък с разделител интервал):"
645
646#: gitk:4100
647msgid "Branches & tags:"
648msgstr "Клони и етикети:"
649
650#: gitk:4101
651msgid "All refs"
652msgstr "Всички указатели"
653
654#: gitk:4102
655msgid "All (local) branches"
656msgstr "Всички (локални) клони"
657
658#: gitk:4103
659msgid "All tags"
660msgstr "Всички етикети"
661
662#: gitk:4104
663msgid "All remote-tracking branches"
664msgstr "Всички следящи клони"
665
666#: gitk:4105
667msgid "Commit Info (regular expressions):"
668msgstr "Информация за подаване (рег. изр.):"
669
670#: gitk:4106
671msgid "Author:"
672msgstr "Автор:"
673
674#: gitk:4107
675msgid "Committer:"
676msgstr "Подал:"
677
678#: gitk:4108
679msgid "Commit Message:"
680msgstr "Съобщение при подаване:"
681
682#: gitk:4109
683msgid "Matches all Commit Info criteria"
684msgstr "Съвпадение по всички характеристики на подаването"
685
686#: gitk:4110
687msgid "Matches no Commit Info criteria"
688msgstr "Не съвпада по никоя от характеристиките на подаването"
689
690#: gitk:4111
691msgid "Changes to Files:"
692msgstr "Промени по файловете:"
693
694#: gitk:4112
695msgid "Fixed String"
696msgstr "Дословен низ"
697
698#: gitk:4113
699msgid "Regular Expression"
700msgstr "Регулярен израз"
701
702#: gitk:4114
703msgid "Search string:"
704msgstr "Низ за търсене:"
705
706#: gitk:4115
707msgid ""
708"Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
709"15:27:38\"):"
710msgstr ""
711"Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 15:27:38“, "
712"„March 17, 2009 15:27:38“):"
713
714#: gitk:4116
715msgid "Since:"
716msgstr "От:"
717
718#: gitk:4117
719msgid "Until:"
720msgstr "До:"
721
722#: gitk:4118
723msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
724msgstr ""
725"Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно цяло "
726"число):"
727
728#: gitk:4119
729msgid "Number to show:"
730msgstr "Брой показани:"
731
732#: gitk:4120
733msgid "Number to skip:"
734msgstr "Брой прескочени:"
735
736#: gitk:4121
737msgid "Miscellaneous options:"
738msgstr "Разни:"
739
740#: gitk:4122
741msgid "Strictly sort by date"
742msgstr "Подреждане по дата"
743
744#: gitk:4123
745msgid "Mark branch sides"
746msgstr "Отбелязване на страните по клона"
747
748#: gitk:4124
749msgid "Limit to first parent"
750msgstr "Само първия родител"
751
752#: gitk:4125
753msgid "Simple history"
754msgstr "Опростена история"
755
756#: gitk:4126
757msgid "Additional arguments to git log:"
758msgstr "Допълнителни аргументи към „git log“:"
759
760#: gitk:4127
761msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
762msgstr "Въведете файловете и директориите за включване, по елемент на ред"
763
764#: gitk:4128
765msgid "Command to generate more commits to include:"
766msgstr ""
767"Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат включени:"
768
769#: gitk:4252
770msgid "Gitk: edit view"
771msgstr "Gitk: редактиране на изглед"
772
773#: gitk:4260
774msgid "-- criteria for selecting revisions"
775msgstr "— критерии за избор на версии"
776
777#: gitk:4265
778msgid "View Name"
779msgstr "Име на изглед"
780
781#: gitk:4340
782msgid "Apply (F5)"
783msgstr "Прилагане (F5)"
784
785#: gitk:4378
786msgid "Error in commit selection arguments:"
787msgstr "Грешка в аргументите за избор на подавания:"
788
789#: gitk:4433 gitk:4486 gitk:4948 gitk:4962 gitk:6232 gitk:12524 gitk:12525
790msgid "None"
791msgstr "Няма"
792
793#: gitk:5045 gitk:5050
794msgid "Descendant"
795msgstr "Наследник"
796
797#: gitk:5046
798msgid "Not descendant"
799msgstr "Не е наследник"
800
801#: gitk:5053 gitk:5058
802msgid "Ancestor"
803msgstr "Предшественик"
804
805#: gitk:5054
806msgid "Not ancestor"
807msgstr "Не е предшественик"
808
809#: gitk:5348
810msgid "Local changes checked in to index but not committed"
811msgstr "Локални промени добавени към индекса, но неподадени"
812
813#: gitk:5384
814msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
815msgstr "Локални промени извън индекса"
816
817#: gitk:7158
818msgid "and many more"
819msgstr "и още много"
820
821#: gitk:7161
822msgid "many"
823msgstr "много"
824
825#: gitk:7352
826msgid "Tags:"
827msgstr "Етикети:"
828
829#: gitk:7369 gitk:7375 gitk:8854
830msgid "Parent"
831msgstr "Родител"
832
833#: gitk:7380
834msgid "Child"
835msgstr "Дете"
836
837#: gitk:7389
838msgid "Branch"
839msgstr "Клон"
840
841#: gitk:7392
842msgid "Follows"
843msgstr "Следва"
844
845#: gitk:7395
846msgid "Precedes"
847msgstr "Предшества"
848
849#: gitk:7990
850#, tcl-format
851msgid "Error getting diffs: %s"
852msgstr "Грешка при получаването на разликите: %s"
853
854#: gitk:8679
855msgid "Goto:"
856msgstr "Към ред:"
857
858#: gitk:8700
859#, tcl-format
860msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
861msgstr "Съкратената сума по SHA1 %s не е еднозначна"
862
863#: gitk:8707
864#, tcl-format
865msgid "Revision %s is not known"
866msgstr "Непозната версия %s"
867
868#: gitk:8717
869#, tcl-format
870msgid "SHA1 id %s is not known"
871msgstr "Непозната сума по SHA1 %s"
872
873#: gitk:8719
874#, tcl-format
875msgid "Revision %s is not in the current view"
876msgstr "Версия %s не е в текущия изглед"
877
878#: gitk:8861 gitk:8876
879msgid "Date"
880msgstr "Дата"
881
882#: gitk:8864
883msgid "Children"
884msgstr "Деца"
885
886#: gitk:8927
887#, tcl-format
888msgid "Reset %s branch to here"
889msgstr "Зануляване на клона „%s“ към текущото подаване"
890
891#: gitk:8929
892msgid "Detached head: can't reset"
893msgstr "Несвързан връх: невъзможно зануляване"
894
895#: gitk:9034 gitk:9040
896msgid "Skipping merge commit "
897msgstr "Пропускане на подаването на сливането"
898
899#: gitk:9049 gitk:9054
900msgid "Error getting patch ID for "
901msgstr "Грешка при получаването на идентификатора на "
902
903#: gitk:9050 gitk:9055
904msgid " - stopping\n"
905msgstr " — спиране\n"
906
907#: gitk:9060 gitk:9063 gitk:9071 gitk:9085 gitk:9094
908msgid "Commit "
909msgstr "Подаване"
910
911#: gitk:9064
912msgid ""
913" is the same patch as\n"
914"       "
915msgstr ""
916" е същата кръпка като\n"
917"       "
918
919#: gitk:9072
920msgid ""
921" differs from\n"
922"       "
923msgstr ""
924" се различава от\n"
925"       "
926
927#: gitk:9074
928msgid ""
929"Diff of commits:\n"
930"\n"
931msgstr ""
932"Разлика между подаванията:\n"
933"\n"
934
935#: gitk:9086 gitk:9095
936#, tcl-format
937msgid " has %s children - stopping\n"
938msgstr " има %s деца — спиране\n"
939
940#: gitk:9114
941#, tcl-format
942msgid "Error writing commit to file: %s"
943msgstr "Грешка при запазването на подаването във файл: %s"
944
945#: gitk:9120
946#, tcl-format
947msgid "Error diffing commits: %s"
948msgstr "Грешка при изчисляването на разликите между подаванията: %s"
949
950#: gitk:9166
951msgid "Top"
952msgstr "Най-горе"
953
954#: gitk:9167
955msgid "From"
956msgstr "От"
957
958#: gitk:9172
959msgid "To"
960msgstr "До"
961
962#: gitk:9196
963msgid "Generate patch"
964msgstr "Генериране на кръпка"
965
966#: gitk:9198
967msgid "From:"
968msgstr "От:"
969
970#: gitk:9207
971msgid "To:"
972msgstr "До:"
973
974#: gitk:9216
975msgid "Reverse"
976msgstr "Обръщане"
977
978#: gitk:9218 gitk:9428
979msgid "Output file:"
980msgstr "Запазване във файла:"
981
982#: gitk:9224
983msgid "Generate"
984msgstr "Генериране"
985
986#: gitk:9262
987msgid "Error creating patch:"
988msgstr "Грешка при създаването на кръпка:"
989
990#: gitk:9285 gitk:9416 gitk:9504
991msgid "ID:"
992msgstr "Идентификатор:"
993
994#: gitk:9294
995msgid "Tag name:"
996msgstr "Име на етикет:"
997
998#: gitk:9297
999msgid "Tag message is optional"
1000msgstr "Съобщението за етикет е незадължително"
1001
1002#: gitk:9299
1003msgid "Tag message:"
1004msgstr "Съобщение за етикет:"
1005
1006#: gitk:9303 gitk:9474
1007msgid "Create"
1008msgstr "Създаване"
1009
1010#: gitk:9321
1011msgid "No tag name specified"
1012msgstr "Липсва име на етикет"
1013
1014#: gitk:9325
1015#, tcl-format
1016msgid "Tag \"%s\" already exists"
1017msgstr "Етикетът „%s“ вече съществува"
1018
1019#: gitk:9335
1020msgid "Error creating tag:"
1021msgstr "Грешка при създаването на етикет:"
1022
1023#: gitk:9425
1024msgid "Command:"
1025msgstr "Команда:"
1026
1027#: gitk:9433
1028msgid "Write"
1029msgstr "Запазване"
1030
1031#: gitk:9451
1032msgid "Error writing commit:"
1033msgstr "Грешка при запазването на подаването:"
1034
1035#: gitk:9473
1036msgid "Create branch"
1037msgstr "Създаване на клон"
1038
1039#: gitk:9489
1040#, tcl-format
1041msgid "Rename branch %s"
1042msgstr "Преименуване на клона „%s“"
1043
1044#: gitk:9490
1045msgid "Rename"
1046msgstr "Преименуване"
1047
1048#: gitk:9514
1049msgid "Name:"
1050msgstr "Име:"
1051
1052#: gitk:9538
1053msgid "Please specify a name for the new branch"
1054msgstr "Укажете име за новия клон"
1055
1056#: gitk:9543
1057#, tcl-format
1058msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
1059msgstr "Клонът „%s“ вече съществува. Да бъде ли презаписан?"
1060
1061#: gitk:9587
1062msgid "Please specify a new name for the branch"
1063msgstr "Укажете ново име за клона"
1064
1065#: gitk:9650
1066#, tcl-format
1067msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
1068msgstr ""
1069"Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено отново?"
1070
1071#: gitk:9655
1072msgid "Cherry-picking"
1073msgstr "Отбиране"
1074
1075#: gitk:9664
1076#, tcl-format
1077msgid ""
1078"Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
1079"Please commit, reset or stash your changes and try again."
1080msgstr ""
1081"Неуспешно отбиране, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
1082"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
1083
1084#: gitk:9670
1085msgid ""
1086"Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
1087"Do you wish to run git citool to resolve it?"
1088msgstr ""
1089"Неуспешно отбиране поради конфликти при сливане.\n"
1090"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
1091
1092#: gitk:9686 gitk:9744
1093msgid "No changes committed"
1094msgstr "Не са подадени промени"
1095
1096#: gitk:9713
1097#, tcl-format
1098msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
1099msgstr "Подаването „%s“ не е включено в клона „%s“. Да бъде ли отменено?"
1100
1101#: gitk:9718
1102msgid "Reverting"
1103msgstr "Отмяна"
1104
1105#: gitk:9726
1106#, tcl-format
1107msgid ""
1108"Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
1109"commit, reset or stash  your changes and try again."
1110msgstr ""
1111"Неуспешна отмяна, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
1112"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
1113
1114#: gitk:9730
1115msgid ""
1116"Revert failed because of merge conflict.\n"
1117" Do you wish to run git citool to resolve it?"
1118msgstr ""
1119"Неуспешно отмяна поради конфликти при сливане.\n"
1120"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
1121
1122#: gitk:9773
1123msgid "Confirm reset"
1124msgstr "Потвърждаване на зануляването"
1125
1126#: gitk:9775
1127#, tcl-format
1128msgid "Reset branch %s to %s?"
1129msgstr "Да се занули ли клонът „%s“ към „%s“?"
1130
1131#: gitk:9777
1132msgid "Reset type:"
1133msgstr "Вид зануляване:"
1134
1135#: gitk:9780
1136msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
1137msgstr "Слабо: работното дърво и индекса остават същите"
1138
1139#: gitk:9783
1140msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
1141msgstr "Смесено: работното дърво остава същото, индексът се занулява"
1142
1143#: gitk:9786
1144msgid ""
1145"Hard: Reset working tree and index\n"
1146"(discard ALL local changes)"
1147msgstr ""
1148"Силно: зануляване и на работното дърво, и на индекса\n"
1149"(ВСИЧКИ локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
1150
1151#: gitk:9803
1152msgid "Resetting"
1153msgstr "Зануляване"
1154
1155#: gitk:9876
1156#, tcl-format
1157msgid "A local branch named %s exists already"
1158msgstr "Вече съществува локален клон „%s“."
1159
1160#: gitk:9884
1161msgid "Checking out"
1162msgstr "Изтегляне"
1163
1164#: gitk:9943
1165msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
1166msgstr "Текущо изтегленият клон не може да бъде изтрит"
1167
1168#: gitk:9949
1169#, tcl-format
1170msgid ""
1171"The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
1172"Really delete branch %s?"
1173msgstr ""
1174"Подаванията на клона „%s“ не са на никой друг клон.\n"
1175"Наистина ли искате да изтриете клона „%s“?"
1176
1177#: gitk:9980
1178#, tcl-format
1179msgid "Tags and heads: %s"
1180msgstr "Етикети и върхове: %s"
1181
1182#: gitk:9997
1183msgid "Filter"
1184msgstr "Филтриране"
1185
1186#: gitk:10293
1187msgid ""
1188"Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
1189"tag information will be incomplete."
1190msgstr ""
1191"Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за клона "
1192"и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
1193
1194#: gitk:11270
1195msgid "Tag"
1196msgstr "Етикет"
1197
1198#: gitk:11274
1199msgid "Id"
1200msgstr "Идентификатор"
1201
1202#: gitk:11357
1203msgid "Gitk font chooser"
1204msgstr "Избор на шрифт за Gitk"
1205
1206#: gitk:11374
1207msgid "B"
1208msgstr "Ч"
1209
1210#: gitk:11377
1211msgid "I"
1212msgstr "К"
1213
1214#: gitk:11495
1215msgid "Commit list display options"
1216msgstr "Настройки на списъка с подавания"
1217
1218#: gitk:11498
1219msgid "Maximum graph width (lines)"
1220msgstr "Максимална широчина на графа (в редове)"
1221
1222#: gitk:11502
1223#, no-tcl-format
1224msgid "Maximum graph width (% of pane)"
1225msgstr "Максимална широчина на графа (% от панела)"
1226
1227#: gitk:11505
1228msgid "Show local changes"
1229msgstr "Показване на локалните промени"
1230
1231#: gitk:11508
1232msgid "Auto-select SHA1 (length)"
1233msgstr "Автоматично избиране на SHA1 (дължина)"
1234
1235#: gitk:11512
1236msgid "Hide remote refs"
1237msgstr "Скриване на отдалечените указатели"
1238
1239#: gitk:11516
1240msgid "Diff display options"
1241msgstr "Настройки на показването на разликите"
1242
1243#: gitk:11518
1244msgid "Tab spacing"
1245msgstr "Широчина на табулатора"
1246
1247#: gitk:11521
1248msgid "Display nearby tags/heads"
1249msgstr "Извеждане на близките етикети и върхове"
1250
1251#: gitk:11524
1252msgid "Maximum # tags/heads to show"
1253msgstr "Максимален брой етикети/върхове за показване"
1254
1255#: gitk:11527
1256msgid "Limit diffs to listed paths"
1257msgstr "Разлика само в избраните пътища"
1258
1259#: gitk:11530
1260msgid "Support per-file encodings"
1261msgstr "Поддръжка на различни кодирания за всеки файл"
1262
1263#: gitk:11536 gitk:11683
1264msgid "External diff tool"
1265msgstr "Външен инструмент за разлики"
1266
1267#: gitk:11537
1268msgid "Choose..."
1269msgstr "Избор…"
1270
1271#: gitk:11542
1272msgid "General options"
1273msgstr "Общи настройки"
1274
1275#: gitk:11545
1276msgid "Use themed widgets"
1277msgstr "Използване на тема за графичните обекти"
1278
1279#: gitk:11547
1280msgid "(change requires restart)"
1281msgstr "(промяната изисква рестартиране на Gitk)"
1282
1283#: gitk:11549
1284msgid "(currently unavailable)"
1285msgstr "(в момента недостъпно)"
1286
1287#: gitk:11560
1288msgid "Colors: press to choose"
1289msgstr "Цветове: избира се с натискане"
1290
1291#: gitk:11563
1292msgid "Interface"
1293msgstr "Интерфейс"
1294
1295#: gitk:11564
1296msgid "interface"
1297msgstr "интерфейс"
1298
1299#: gitk:11567
1300msgid "Background"
1301msgstr "Фон"
1302
1303#: gitk:11568 gitk:11598
1304msgid "background"
1305msgstr "фон"
1306
1307#: gitk:11571
1308msgid "Foreground"
1309msgstr "Знаци"
1310
1311#: gitk:11572
1312msgid "foreground"
1313msgstr "знаци"
1314
1315#: gitk:11575
1316msgid "Diff: old lines"
1317msgstr "Разлика: стари редове"
1318
1319#: gitk:11576
1320msgid "diff old lines"
1321msgstr "разлика, стари редове"
1322
1323#: gitk:11580
1324msgid "Diff: new lines"
1325msgstr "Разлика: нови редове"
1326
1327#: gitk:11581
1328msgid "diff new lines"
1329msgstr "разлика, нови редове"
1330
1331#: gitk:11585
1332msgid "Diff: hunk header"
1333msgstr "Разлика: начало на парче"
1334
1335#: gitk:11587
1336msgid "diff hunk header"
1337msgstr "разлика, начало на парче"
1338
1339#: gitk:11591
1340msgid "Marked line bg"
1341msgstr "Фон на отбелязан ред"
1342
1343#: gitk:11593
1344msgid "marked line background"
1345msgstr "фон на отбелязан ред"
1346
1347#: gitk:11597
1348msgid "Select bg"
1349msgstr "Избор на фон"
1350
1351#: gitk:11606
1352msgid "Fonts: press to choose"
1353msgstr "Шрифтове: избира се с натискане"
1354
1355#: gitk:11608
1356msgid "Main font"
1357msgstr "Основен шрифт"
1358
1359#: gitk:11609
1360msgid "Diff display font"
1361msgstr "Шрифт за разликите"
1362
1363#: gitk:11610
1364msgid "User interface font"
1365msgstr "Шрифт на интерфейса"
1366
1367#: gitk:11632
1368msgid "Gitk preferences"
1369msgstr "Настройки на Gitk"
1370
1371#: gitk:11641
1372msgid "General"
1373msgstr "Общи"
1374
1375#: gitk:11642
1376msgid "Colors"
1377msgstr "Цветове"
1378
1379#: gitk:11643
1380msgid "Fonts"
1381msgstr "Шрифтове"
1382
1383#: gitk:11693
1384#, tcl-format
1385msgid "Gitk: choose color for %s"
1386msgstr "Gitk: избор на цвят на „%s“"
1387
1388#: gitk:12206
1389msgid ""
1390"Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
1391" Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
1392msgstr ""
1393"Тази версия на Tcl/Tk не се поддържа от Gitk.\n"
1394" Необходима ви е поне Tcl/Tk 8.4."
1395
1396#: gitk:12416
1397msgid "Cannot find a git repository here."
1398msgstr "Тук липсва хранилище на Git."
1399
1400#: gitk:12463
1401#, tcl-format
1402msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
1403msgstr "Нееднозначен аргумент „%s“: има и такава версия, и такъв файл"
1404
1405#: gitk:12475
1406msgid "Bad arguments to gitk:"
1407msgstr "Неправилни аргументи на gitk:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.