source: non-gtk/freetalk.bg.po

Last change on this file was 1760, checked in by yavorescu, 13 years ago

(freetalk): Нов превод.

File size: 9.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of GNU Freetalk.
2# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: freetalk 3.2\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: freetalk-dev@gnu.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2008-11-15 02:44-0800\n"
10"PO-Revision-Date: 2009-01-13 01:01+0200\n"
11"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
12"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17#: src/freetalk.cc:73
18msgid "No such command or buddy. See /help"
19msgstr "Няма такава команда или контакт. Вижте /help."
20
21#: src/callbacks.cc:73 src/commands.cc:159
22msgid "Connected."
23msgstr "Свързан."
24
25#: src/callbacks.cc:78 src/commands.cc:155
26msgid "Could not connect."
27msgstr "Неуспех при свързването."
28
29#: src/callbacks.cc:82 src/commands.cc:163
30msgid "Authenticating ..."
31msgstr "Удостоверяване…"
32
33#: src/callbacks.cc:135
34#, c-format
35msgid "[message of type '%s']"
36msgstr "[съобщение от вид „%s“]"
37
38#: src/callbacks.cc:235
39#, c-format
40msgid "[iq received: %s (unhandled yet)]"
41msgstr "[получено iq: %s (все още не се обработва)]"
42
43#: src/callbacks.cc:241
44msgid "[iq received: (unhandled yet)]"
45msgstr "[получено iq: (все още не се обработва)]"
46
47#: src/commands.cc:110 src/commands.cc:152
48msgid "Connecting ..."
49msgstr "Свързване…"
50
51#: src/primitives.cc:301
52msgid "Not connected, (use /connect)"
53msgstr "Не сте свързани (използвайте /connect)"
54
55#: src/roster.cc:99 src/roster.cc:113
56msgid "none"
57msgstr "без"
58
59#: src/roster.cc:101
60msgid "pending"
61msgstr "висящо"
62
63#: src/roster.cc:103
64msgid "from"
65msgstr "от"
66
67#: src/roster.cc:105
68msgid "from + pending"
69msgstr "от + висящо"
70
71#: src/roster.cc:107
72msgid "to"
73msgstr "към"
74
75#: src/roster.cc:109
76msgid "both"
77msgstr "двустранно"
78
79#: src/roster.cc:191
80#, c-format
81msgid "[%s nickname: %s -> %s]"
82msgstr "[псевдоним на %s: %s -> %s]"
83
84#: src/roster.cc:198
85#, c-format
86msgid "[%s subscription: %s -> %s]"
87msgstr "[записване за %s: %s -> %s]"
88
89#: src/roster.cc:207
90#, c-format
91msgid "[%s removed from buddy list]"
92msgstr "[%s бе премахнат от списъка с контакти]"
93
94#: extensions/color.scm:140
95msgid " BUDDY coloring enabled "
96msgstr " Осветяването на контакти е включено"
97
98#: extensions/color.scm:147
99msgid " BUDDY coloring disabled "
100msgstr " Осветяването на контакти е изключено"
101
102#: extensions/connection.scm:23
103msgid "Already connected"
104msgstr "Вече сте свързани"
105
106#: extensions/connection.scm:24
107msgid "Server not set"
108msgstr "Не е зададен сървър"
109
110#: extensions/connection.scm:25
111msgid "JID not set"
112msgstr "Не е зададен JID"
113
114#: extensions/connection.scm:26
115msgid "SSL support not available"
116msgstr "Липсва поддръжка на SSL"
117
118#: extensions/connection.scm:27
119msgid "Proxy Server not set"
120msgstr "Не е зададен сървър-посредник"
121
122#: extensions/connection.scm:28
123msgid "Error, could not connect : "
124msgstr "Грешка при свързване: "
125
126#: extensions/connection.scm:67
127msgid "Enable TLS/SSL (Y/N)? [Y]: "
128msgstr "Активиране на TLS/SSL (Y/N)? [Y]: "
129
130#: extensions/connection.scm:84
131msgid "Port ["
132msgstr "Порт ["
133
134#: extensions/connection.scm:91
135msgid "Enable Proxy (Y/N)? [Y]: "
136msgstr "Включване на сървър-посредник (Y/N)? [Y]: "
137
138#: extensions/connection.scm:99
139msgid "ProxyServer: "
140msgstr "Сървър-посредник: "
141
142#: extensions/connection.scm:104
143msgid "ProxyPort ["
144msgstr "Порт на сървъра-посредник ["
145
146#: extensions/connection.scm:111
147msgid "ProxyUsername: "
148msgstr "Потребителско име за сървър-посредник: "
149
150#: extensions/connection.scm:125
151msgid "Already Logged in. /disconnect first"
152msgstr "Вече сте свързани. (Първо използвайте /disconnect)"
153
154#: extensions/connection.scm:154
155msgid "Could not login."
156msgstr "Неуспех при свързване."
157
158#: extensions/dyn-commands.scm:30
159msgid "freetalk: error: command ["
160msgstr "freetalk: грешка: командата ["
161
162#: extensions/dyn-commands.scm:32
163msgid "] not bound to any procedure\n"
164msgstr "] не е свързана с нито една процедура\n"
165
166#: extensions/dyn-commands.scm:54
167msgid "no such command\n"
168msgstr "няма такава команда\n"
169
170#: extensions/file-transfer.scm:23
171msgid "No file to send"
172msgstr "Не е указан файл за изпращане"
173
174#: extensions/file-transfer.scm:31
175msgid "Bad ID\n"
176msgstr "Невалиден идентификатор\n"
177
178#: extensions/file-transfer.scm:36
179msgid "Invalid filename\n"
180msgstr "Невалидно име на файл\n"
181
182#: extensions/file-transfer.scm:50
183msgid "Missing cookie number"
184msgstr "Липсва номер на бисквитката"
185
186#: extensions/file-transfer.scm:58
187msgid "[use /allow-file "
188msgstr "[използвайте /allow-file "
189
190#: extensions/file-transfer.scm:58
191msgid " [file-name] to accept]"
192msgstr " [име на файл] за да потвърдите]"
193
194#: extensions/file-transfer.scm:61
195msgid " does not support IBB for file transfer]"
196msgstr " не поддържа IBB за файлов трансфер]"
197
198#: extensions/file-transfer.scm:62
199msgid "[failed to open file "
200msgstr "[неуспех при отваряне на файл "
201
202#: extensions/proud-of-freetalk.scm:33
203msgid "Told ["
204msgstr "Казах на ["
205
206#: extensions/proud-of-freetalk.scm:35
207msgid "] that I'm proud of using Freetalk"
208msgstr "], че съм горд потребител на Freetalk"
209
210#: extensions/proud-of-freetalk.scm:50
211msgid "Yes ["
212msgstr "Да, ["
213
214#: extensions/proud-of-freetalk.scm:50 extensions/proud-of-freetalk.scm:56
215msgid "] is using ["
216msgstr "] използва ["
217
218#: extensions/proud-of-freetalk.scm:56
219msgid "No, but ["
220msgstr "Не, но ["
221
222#: extensions/proud-of-freetalk.scm:69
223msgid "proud-of-freetalk.scm: wrong number of arguments to /freetalk\n"
224msgstr "proud-of-freetalk.scm: грешен брой аргументи на /freetalk\n"
225
226#: extensions/roster.scm:21 extensions/roster.scm:30 extensions/roster.scm:79
227#: extensions/roster.scm:86 extensions/roster.scm:92
228msgid "Incomplete syntax"
229msgstr "Непълен синтаксис"
230
231#: extensions/roster.scm:70
232msgid "Jabber ID: "
233msgstr "Jabber ID: "
234
235#: extensions/roster.scm:71
236msgid "Jabber Server: "
237msgstr "Сървър на Jabber: "
238
239#: extensions/roster.scm:72
240msgid "Status: "
241msgstr "Състояние: "
242
243#: extensions/roster.scm:113
244msgid " is now"
245msgstr " сега е"
246
247#: extensions/roster.scm:115
248msgid " Online"
249msgstr " На линия"
250
251#: extensions/roster.scm:116
252msgid " Offline"
253msgstr " Изключен"
254
255#: extensions/roster.scm:126
256msgid "[Buddy request recieved from "
257msgstr "[Получено запитване от "
258
259#: extensions/roster.scm:126
260msgid " use /allow or /deny]"
261msgstr " (използвайте /allow или /deny)]"
262
263#: extensions/roster.scm:127
264msgid "[Use /add "
265msgstr "[Използвайте /add "
266
267#: extensions/roster.scm:127
268msgid " to add him/her to your buddy list]"
269msgstr " , за да го добавите към списъка с контакти]"
270
271#: extensions/shell.scm:28
272msgid "Press \"C-d\" to get back to freetalk"
273msgstr "Въведете „C-d“, за да се върнете във freetalk"
274
275#: extensions/utils.scm:25
276msgid "freetalk (FreeTalk) "
277msgstr "freetalk (FreeTalk) "
278
279#: extensions/utils.scm:26
280msgid "Copyright (C) 2005, 2006 FreeTalk Core Team.\n"
281msgstr "Авторски права © 2005, 2006 Екип от разработчици на Freetalk.\n"
282
283#: extensions/utils.scm:27
284msgid ""
285"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO "
286"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
287msgstr ""
288"Това е свободен софтуер — вижте изходния код за условията на разпространение.\n"
289"НЯМА никакви гаранции, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО\n"
290"И ДА Е УПОТРЕБА.\n"
291
292#: extensions/broadcast.scm:40
293msgid "usage: /broadcast [MESSAGE]"
294msgstr "употреба: /broadcast [СЪОБЩЕНИЕ]"
295
296#: extensions/pipe.scm:40
297msgid "usage: /pipe BUDDY COMMAND [OPTIONS]"
298msgstr "употреба: /pipe КОНТАКТ КОМАНДА [ОПЦИИ]"
299
300#: extensions/state.scm:76
301msgid "usage: /load [FILE]"
302msgstr "употреба: /load [ФАЙЛ]"
303
304#: extensions/hacker-romance.scm:45
305msgid "usage: /burst-of-romance BUDDY COUNT MESSAGE"
306msgstr "употреба: /burst-of-romance КОНТАКТ БРОЙ СЪОБЩЕНИЕ"
307
308#: extensions/hacker-romance.scm:76
309msgid "usage: /burst BUDDY MESSAGE"
310msgstr "употреба: /burst КОНТАКТ СЪОБЩЕНИЕ"
311
312#: extensions/hacker-romance.scm:88
313msgid "usage: /greet BUDDY"
314msgstr "употреба: /greet КОНТАКТ"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.