source: non-gtk/freedesktop/xkeyboard-config-2.33.99.bg.po @ 3443

Last change on this file since 3443 was 3443, checked in by Александър Шопов, 4 months ago

xkeyboard-config: подаден през робота

File size: 142.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of xkeyboard-config.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
5# Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
6# This file is distributed under the same license as the xkeyboard-config package.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020.
10# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2021.
11# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
12#
13#
14# = Правила за съкращение на език: =
15#
16# 1. Започва с главна, продължава с малки букви
17#
18# 2. Винаги трибуквено — някои от вариантите в оригинал са 3 буквени,
19# няма защо да сме по-малко информативни от това
20#
21# 3. Ако оригиналът или полученото съкращение е под 3 букви, се допълва
22# с интервали без разделяне „ “ - &nbsp; U+00A0 NO-BREAK SPACE - да се
23# уеднакви широчината на надписа доколкото е възмоно
24#
25# 4. Взима се първата буква, изпускат се буквите „аъоуеиюяйь“ и се
26# взимат 2-та и третата от останалите букви.
27#
28# 5. В случаите, когато това правило води до повтарящи се имена,
29# полученото име не се ползва, а се търси съкращения, които по-точно
30# идентифицират резултата. Често е достатъчно ползването на първите три
31# букви. Пример: белгийска — блгск → Блг, българска — блгрск → Блг;
32# вместо това: белгийска → Бел, българска → Бъл. Пример: латвийска —
33# лтвск → Лтв, литовска — лтвск → Лтв; вместо това латвийска → Лат,
34# литовска → Лит. индийска — индск → Инд; индонезийска — инднзск → Инз.
35# В много редките случаи (словенски/словашки, индийски/индонезияски),
36# когато и това не е достатъчно, се работи ad hoc.
37#
38# = Правила за означение на подредба: =
39#
40# Някои подредби се идентифицират с местата на определени знаци. Пример
41# qwerty, Bepo, Q при турските. Това означение се изписва с правилните
42# знаци, главна буква, ако е една, и малки, ако са повече → qwerty,
43# bépo, дворак, коулмак, Q
44#
45# US - предава се американска
46#
47# [with/no] [sun] dead keys - с/без мъртви клавиши
48# AltGr dead keys - мъртви клавиши чрез AltGr
49#
50# intl./international/inetrlingual - многоезична
51#
52# = Подредба на определенията =
53# алтернативна се поставя накрая, алтернативен вариант 5 се представя:
54# алтернативна 5, laptop/mobile — за преносим компютър,
55# безжична, за мултимедия, за Интернет, остаряла, алтернативна
56#
57# = Правила за знаци =
58#
59# Знаците се изписват графично, не се описват — „€“, а не евро. Думата
60# „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
61# силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
62# в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
63#
64# = Правила за пунктуация =
65#
66# Предпочита се дълго тире „—“ пред скоби „()“.
67msgid ""
68msgstr ""
69"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.33.99\n"
70"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
71"POT-Creation-Date: 2021-09-19 21:42+0100\n"
72"PO-Revision-Date: 2021-09-20 10:24+0200\n"
73"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
74"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
75"Language: bg\n"
76"MIME-Version: 1.0\n"
77"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
78"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
79"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
80"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
81
82#: rules/base.xml:8
83msgid "Generic 86-key PC"
84msgstr "Стандартна клавиатура за PC с 86 клавиша"
85
86#: rules/base.xml:15
87msgid "Generic 101-key PC"
88msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
89
90#: rules/base.xml:22
91msgid "Generic 102-key PC"
92msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша"
93
94#: rules/base.xml:29
95msgid "Generic 104-key PC"
96msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
97
98#: rules/base.xml:36
99msgid "Generic 104-key PC with L-shaped Enter key"
100msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша и голям Enter"
101
102#: rules/base.xml:43
103msgid "Generic 105-key PC"
104msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша"
105
106#: rules/base.xml:50
107msgid "Dell 101-key PC"
108msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
109
110#: rules/base.xml:57
111msgid "Dell Latitude laptop"
112msgstr "Dell Latitude — за преносим компютър"
113
114#: rules/base.xml:64
115msgid "Dell Precision M65 laptop"
116msgstr "Dell Precision M65 — за преносим компютър"
117
118#: rules/base.xml:71
119msgid "Everex STEPnote"
120msgstr "Everex STEPnote"
121
122#: rules/base.xml:78
123msgid "Keytronic FlexPro"
124msgstr "Keytronic FlexPro"
125
126#: rules/base.xml:85
127msgid "Microsoft Natural"
128msgstr "Microsoft Natural"
129
130#: rules/base.xml:92
131msgid "Northgate OmniKey 101"
132msgstr "Northgate OmniKey 101"
133
134#: rules/base.xml:99
135msgid "Winbook Model XP5"
136msgstr "Winbook Model XP5"
137
138#: rules/base.xml:106
139msgid "PC-98"
140msgstr "PC-98"
141
142#: rules/base.xml:113
143msgid "A4Tech KB-21"
144msgstr "A4Tech KB-21"
145
146#: rules/base.xml:120
147msgid "A4Tech KBS-8"
148msgstr "A4Tech KBS-8"
149
150#: rules/base.xml:127
151msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
152msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 — безжична"
153
154#: rules/base.xml:134
155msgid "Acer AirKey V"
156msgstr "Acer AirKey V"
157
158#: rules/base.xml:141
159msgid "Azona RF2300 Wireless Internet"
160msgstr "Azona RF2300 Wireless Internet — безжична, за Интернет"
161
162#: rules/base.xml:148
163msgid "Advance Scorpius KI"
164msgstr "Advance Scorpius KI"
165
166#: rules/base.xml:155
167msgid "Brother Internet"
168msgstr "Brother Internet — за Интернет"
169
170#: rules/base.xml:162
171msgid "BTC 5113RF Multimedia"
172msgstr "BTC 5113RF Multimedia — за мултимедия"
173
174#: rules/base.xml:169
175msgid "BTC 5126T"
176msgstr "BTC 5126T"
177
178#: rules/base.xml:176
179msgid "BTC 6301URF"
180msgstr "BTC 6301URF"
181
182#: rules/base.xml:183
183msgid "BTC 9000"
184msgstr "BTC 9000"
185
186#: rules/base.xml:190
187msgid "BTC 9000A"
188msgstr "BTC 9000A"
189
190#: rules/base.xml:197
191msgid "BTC 9001AH"
192msgstr "BTC 9001AH"
193
194#: rules/base.xml:204
195msgid "BTC 5090"
196msgstr "BTC 5090"
197
198#: rules/base.xml:211
199msgid "BTC 9019U"
200msgstr "BTC 9019U"
201
202#: rules/base.xml:218
203msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
204msgstr ""
205"BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming — безжична, за Интернет и игри"
206
207#: rules/base.xml:224
208msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
209msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
210
211#: rules/base.xml:230
212msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
213msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
214
215#: rules/base.xml:237
216msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alt.)"
217msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативна"
218
219#: rules/base.xml:244
220msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
221msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
222
223#: rules/base.xml:251
224msgid "Cherry CyMotion Expert"
225msgstr "Cherry CyMotion Expert"
226
227#: rules/base.xml:258
228msgid "Cherry B.UNLIMITED"
229msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
230
231#: rules/base.xml:265
232msgid "Chicony Internet"
233msgstr "Chicony Internet — за Интернет"
234
235#: rules/base.xml:272
236msgid "Chicony KU-0108"
237msgstr "Chicony KU-0108"
238
239#: rules/base.xml:279
240msgid "Chicony KU-0420"
241msgstr "Chicony KU-0420"
242
243#: rules/base.xml:286
244msgid "Chicony KB-9885"
245msgstr "Chicony KB-9885"
246
247#: rules/base.xml:293
248msgid "Compaq Easy Access"
249msgstr "Compaq Easy Access — за лесен достъп"
250
251#: rules/base.xml:300
252msgid "Compaq Internet (7 keys)"
253msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 7 допълнителни клавиша"
254
255#: rules/base.xml:307
256msgid "Compaq Internet (13 keys)"
257msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 13 допълнителни клавиша"
258
259#: rules/base.xml:314
260msgid "Compaq Internet (18 keys)"
261msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 18 допълнителни клавиша"
262
263#: rules/base.xml:321
264msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
265msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
266
267#: rules/base.xml:328
268msgid "Compaq Armada laptop"
269msgstr "Compaq Armada — за преносим компютър"
270
271#: rules/base.xml:335
272msgid "Compaq Presario laptop"
273msgstr "Compaq Presario — за преносим компютър"
274
275#: rules/base.xml:342
276msgid "Compaq iPaq"
277msgstr "Compaq iPaq"
278
279#: rules/base.xml:349
280msgid "Dell"
281msgstr "Dell"
282
283#: rules/base.xml:356
284msgid "Dell SK-8125"
285msgstr "Dell SK-8125"
286
287#: rules/base.xml:363
288msgid "Dell SK-8135"
289msgstr "Dell SK-8135"
290
291#: rules/base.xml:370
292msgid "Dell USB Multimedia"
293msgstr "Dell USB Multimedia — за мултимедия"
294
295#: rules/base.xml:377
296msgid "Dell Inspiron 6000/8000 laptop"
297msgstr "Dell Inspiron 6000/8000 — за преносим компютър"
298
299#: rules/base.xml:384
300msgid "Dell Precision M laptop"
301msgstr "Dell Precision M — за преносим компютър"
302
303#: rules/base.xml:391
304msgid "Dexxa Wireless Desktop"
305msgstr "Dexxa Wireless Desktop — безжична"
306
307#: rules/base.xml:398
308msgid "Diamond 9801/9802"
309msgstr "Diamond 9801/9802"
310
311#: rules/base.xml:405
312msgid "DTK2000"
313msgstr "DTK2000"
314
315#: rules/base.xml:411
316msgid "Ennyah DKB-1008"
317msgstr "Ennyah DKB-1008"
318
319#: rules/base.xml:418
320msgid "Fujitsu-Siemens Amilo laptop"
321msgstr "Fujitsu-Siemens Amilo — за преносим компютър"
322
323#: rules/base.xml:425
324msgid "Genius Comfy KB-16M/Multimedia KWD-910"
325msgstr "Genius Comfy KB-16M/Multimedia KWD-910 — за мултимедия"
326
327#: rules/base.xml:432
328msgid "Genius Comfy KB-12e"
329msgstr "Genius Comfy KB-12e"
330
331#: rules/base.xml:439
332msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
333msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
334
335#: rules/base.xml:446
336msgid "Genius KB-19e NB"
337msgstr "Genius KB-19e NB"
338
339#: rules/base.xml:453
340msgid "Genius KKB-2050HS"
341msgstr "Genius KKB-2050HS"
342
343#: rules/base.xml:460
344msgid "Gyration"
345msgstr "Gyration"
346
347#: rules/base.xml:467
348msgid "Kinesis"
349msgstr "Кинезис"
350
351#: rules/base.xml:474
352msgid "Logitech"
353msgstr "Logitech"
354
355#: rules/base.xml:481
356msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
357msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
358
359#: rules/base.xml:488
360msgid "Hewlett-Packard Internet"
361msgstr "Hewlett-Packard Internet — за Интернет"
362
363#: rules/base.xml:495
364msgid "Hewlett-Packard NEC SK-2500 Multimedia"
365msgstr "Hewlett-Packard NEC SK-2500 Multimedia — за мултимедия"
366
367#: rules/base.xml:502
368msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
369msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
370
371#: rules/base.xml:509
372msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
373msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
374
375#: rules/base.xml:516
376msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
377msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
378
379#: rules/base.xml:523
380msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
381msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
382
383#: rules/base.xml:530
384msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT1100"
385msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT1100"
386
387#: rules/base.xml:537
388msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
389msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
390
391#: rules/base.xml:544
392msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500"
393msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500"
394
395#: rules/base.xml:551
396msgid "Hewlett-Packard nx9020"
397msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
398
399#: rules/base.xml:558
400msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
401msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
402
403#: rules/base.xml:565
404msgid "Honeywell Euroboard"
405msgstr "Honeywell Euroboard"
406
407#: rules/base.xml:572
408msgid "Hewlett-Packard Mini 110 laptop"
409msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 — за преносим компютър"
410
411#: rules/base.xml:579
412msgid "IBM Rapid Access"
413msgstr "IBM Rapid Access"
414
415#: rules/base.xml:586
416msgid "IBM Rapid Access II"
417msgstr "IBM Rapid Access II"
418
419#: rules/base.xml:593
420msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
421msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
422
423#: rules/base.xml:600
424msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
425msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
426
427#: rules/base.xml:607
428msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
429msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
430
431#: rules/base.xml:614
432msgid "IBM Space Saver"
433msgstr "IBM Space Saver"
434
435#: rules/base.xml:621
436msgid "Logitech Access"
437msgstr "Logitech Access"
438
439#: rules/base.xml:628
440msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
441msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 — безжична"
442
443#: rules/base.xml:635 rules/base.xml:643
444msgid "Logitech Internet 350"
445msgstr "Logitech Internet 350 — за Интернет"
446
447#: rules/base.xml:650
448msgid "Logitech Cordless Desktop"
449msgstr "Logitech Cordless Desktop — безжична"
450
451#: rules/base.xml:657
452msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
453msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch — безжична"
454
455#: rules/base.xml:664 rules/base.xml:699
456msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
457msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator — безжична"
458
459#: rules/base.xml:671
460msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
461msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical — оптична"
462
463#: rules/base.xml:678
464msgid "Logitech Cordless Desktop (alt.)"
465msgstr "Logitech Cordless Desktop — алтернативна"
466
467#: rules/base.xml:685
468msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (2nd alt.)"
469msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro — алтернативна 2"
470
471#: rules/base.xml:692
472msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
473msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator — безжична"
474
475#: rules/base.xml:706
476msgid "Logitech iTouch Cordless Y-RB6"
477msgstr "Logitech iTouch Cordless — model Y-RB6, безжична"
478
479#: rules/base.xml:713
480msgid "Logitech Internet"
481msgstr "Logitech Internet — за Интернет"
482
483#: rules/base.xml:720
484msgid "Logitech iTouch"
485msgstr "Logitech iTouch"
486
487#: rules/base.xml:727
488msgid "Logitech Internet Navigator"
489msgstr "Logitech Internet Navigator — за Интернет"
490
491#: rules/base.xml:734
492msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
493msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
494
495#: rules/base.xml:741
496msgid "Logitech iTouch Internet Navigator SE"
497msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator SE — за Интернет"
498
499#: rules/base.xml:748
500msgid "Logitech iTouch Internet Navigator SE USB"
501msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator SE — за Интернет"
502
503#: rules/base.xml:755
504msgid "Logitech Ultra-X"
505msgstr "Logitech Ultra-X"
506
507#: rules/base.xml:762
508msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop"
509msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop — безжична, за мултимедия"
510
511#: rules/base.xml:769
512msgid "Logitech diNovo"
513msgstr "Logitech diNovo"
514
515#: rules/base.xml:776
516msgid "Logitech diNovo Edge"
517msgstr "Logitech diNovo Edge"
518
519#: rules/base.xml:783
520msgid "Memorex MX1998"
521msgstr "Memorex MX1998"
522
523#: rules/base.xml:790
524msgid "Memorex MX2500 EZ-Access"
525msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access — за лесен достъп"
526
527#: rules/base.xml:797
528msgid "Memorex MX2750"
529msgstr "Memorex MX2750"
530
531#: rules/base.xml:804
532msgid "Microsoft Natural Ergonomic 4000"
533msgstr "Microsoft Natural Ergonomic 4000"
534
535#: rules/base.xml:811
536msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic 7000"
537msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic 7000 — безжична, ергономична"
538
539#: rules/base.xml:818
540msgid "Microsoft Internet"
541msgstr "Microsoft Internet — за Интернет"
542
543#: rules/base.xml:825
544msgid "Microsoft Natural Pro/Internet Pro"
545msgstr "Microsoft Natural Pro/Internet Pro"
546
547#: rules/base.xml:832
548msgid "Microsoft Natural Pro USB/Internet Pro"
549msgstr "Microsoft Natural Pro USB/Internet Pro — за Интернет"
550
551#: rules/base.xml:839
552msgid "Microsoft Natural Pro OEM"
553msgstr "Microsoft Natural Pro OEM"
554
555#: rules/base.xml:846
556msgid "ViewSonic KU-306 Internet"
557msgstr "ViewSonic KU-306 Internet — за Интернет"
558
559#: rules/base.xml:853
560msgid "Microsoft Internet Pro (Swedish)"
561msgstr "Microsoft Internet Pro (Swedish) — за Интернет, шведска"
562
563#: rules/base.xml:860
564msgid "Microsoft Office Keyboard"
565msgstr "Microsoft Office — за офиса"
566
567#: rules/base.xml:867
568msgid "Microsoft Wireless Multimedia 1.0A"
569msgstr "Microsoft Wireless Multimedia 1.0A — безжична, за мултимедия"
570
571#: rules/base.xml:874
572msgid "Microsoft Surface"
573msgstr "Microsoft Surface"
574
575#: rules/base.xml:881
576msgid "Microsoft Natural Elite"
577msgstr "Microsoft Natural Elite"
578
579#: rules/base.xml:888
580msgid "Microsoft Comfort Curve 2000"
581msgstr "Microsoft Comfort Curve 2000"
582
583#: rules/base.xml:895
584msgid "Ortek Multimedia/Internet MCK-800"
585msgstr "Ortek Multimedia/Internet MCK-800 — за мултимедия, за Интернет"
586
587#: rules/base.xml:902
588msgid "Propeller Voyager KTEZ-1000"
589msgstr "Propeller Voyager KTEZ-1000"
590
591#: rules/base.xml:909
592msgid "QTronix Scorpius 98N+"
593msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
594
595#: rules/base.xml:916
596msgid "Samsung SDM 4500P"
597msgstr "Samsung SDM 4500P"
598
599#: rules/base.xml:923
600msgid "Samsung SDM 4510P"
601msgstr "Samsung SDM 4510P"
602
603#: rules/base.xml:930
604msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
605msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
606
607#: rules/base.xml:937
608msgid "NEC SK-1300"
609msgstr "NEC SK-1300"
610
611#: rules/base.xml:944
612msgid "NEC SK-2500"
613msgstr "NEC SK-2500"
614
615#: rules/base.xml:951
616msgid "NEC SK-6200"
617msgstr "NEC SK-6200"
618
619#: rules/base.xml:958
620msgid "NEC SK-7100"
621msgstr "NEC SK-7100"
622
623#: rules/base.xml:965
624msgid "Super Power Multimedia"
625msgstr "Super Power Multimedia — за мултимедия"
626
627#: rules/base.xml:972
628msgid "SVEN Ergonomic 2500"
629msgstr "SVEN Ergonomic 2500 — ергономична"
630
631#: rules/base.xml:979
632msgid "SVEN Slim 303"
633msgstr "SVEN Slim 303"
634
635#: rules/base.xml:986
636msgid "Symplon PaceBook tablet"
637msgstr "Symplon PaceBook — за таблет"
638
639#: rules/base.xml:993
640msgid "Toshiba Satellite S3000"
641msgstr "Toshiba Satellite S3000"
642
643#: rules/base.xml:1000
644msgid "Trust Wireless Classic"
645msgstr "Trust Wireless Classic — безжична"
646
647#: rules/base.xml:1007
648msgid "Trust Direct Access"
649msgstr "Trust Direct Access"
650
651#: rules/base.xml:1014
652msgid "Trust Slimline"
653msgstr "Trust Slimline"
654
655#: rules/base.xml:1021
656msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
657msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
658
659#: rules/base.xml:1028
660msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
661msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
662
663#: rules/base.xml:1035
664msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
665msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
666
667#: rules/base.xml:1042
668msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
669msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 102/105:EU"
670
671#: rules/base.xml:1049
672msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
673msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 106:JP"
674
675#: rules/base.xml:1056
676msgid "Yahoo! Internet"
677msgstr "Yahoo! Internet — за Интернет"
678
679#: rules/base.xml:1063
680msgid "MacBook/MacBook Pro"
681msgstr "MacBook/MacBook Pro"
682
683#: rules/base.xml:1070
684msgid "MacBook/MacBook Pro (intl.)"
685msgstr "MacBook/MacBook Pro — многоезична"
686
687#: rules/base.xml:1077
688msgid "Macintosh"
689msgstr "Macintosh"
690
691#: rules/base.xml:1084
692msgid "Macintosh Old"
693msgstr "Macintosh Old — стар вариант"
694
695#: rules/base.xml:1091
696msgid "Happy Hacking for Mac"
697msgstr "Happy Hacking за Mac"
698
699#: rules/base.xml:1098
700msgid "Acer C300"
701msgstr "Acer C300"
702
703#: rules/base.xml:1105
704msgid "Acer Ferrari 4000"
705msgstr "Acer Ferrari 4000"
706
707#: rules/base.xml:1112
708msgid "Acer laptop"
709msgstr "Acer — за преносим компютър"
710
711#: rules/base.xml:1119
712msgid "Asus laptop"
713msgstr "Asus — за преносим компютър"
714
715#: rules/base.xml:1126
716msgid "Apple"
717msgstr "Apple"
718
719#: rules/base.xml:1133
720msgid "Apple laptop"
721msgstr "Apple — за преносим компютър"
722
723#: rules/base.xml:1140
724msgid "Apple Aluminium (ANSI)"
725msgstr "Apple Aluminium — по ANSI"
726
727#: rules/base.xml:1147
728msgid "Apple Aluminium (ISO)"
729msgstr "Apple Aluminium — по ISO"
730
731#: rules/base.xml:1154
732msgid "Apple Aluminium (JIS)"
733msgstr "Apple Aluminium — по JIS"
734
735#: rules/base.xml:1161
736msgid "Silvercrest Multimedia Wireless"
737msgstr "Silvercrest Multimedia Wireless — безжична, за мултимедия"
738
739#: rules/base.xml:1168
740msgid "eMachines m6800 laptop"
741msgstr "eMachines m6800 — за преносим компютър"
742
743#: rules/base.xml:1175
744msgid "BenQ X-Touch"
745msgstr "BenQ X-Touch"
746
747#: rules/base.xml:1182
748msgid "BenQ X-Touch 730"
749msgstr "BenQ X-Touch 730"
750
751#: rules/base.xml:1189
752msgid "BenQ X-Touch 800"
753msgstr "BenQ X-Touch 800"
754
755#: rules/base.xml:1196
756msgid "Happy Hacking"
757msgstr "Happy Hacking"
758
759#: rules/base.xml:1203
760msgid "Classmate PC"
761msgstr "Classmate PC"
762
763#: rules/base.xml:1210
764msgid "OLPC"
765msgstr "OLPC"
766
767#: rules/base.xml:1217
768msgid "Sun Type 7 USB"
769msgstr "На Sun, вид 7 USB"
770
771#: rules/base.xml:1224
772msgid "Sun Type 7 USB (European)"
773msgstr "На Sun, вид 7 USB — европейска"
774
775#: rules/base.xml:1231
776msgid "Sun Type 7 USB (Unix)"
777msgstr "На Sun, вид 7 USB — за Unix"
778
779#: rules/base.xml:1238
780msgid "Sun Type 7 USB (Japanese)/Japanese 106-key"
781msgstr "На Sun, вид 7 USB — японска/японска със 106 клавиша"
782
783#: rules/base.xml:1245
784msgid "Sun Type 6/7 USB"
785msgstr "На Sun, вид 6/7 USB"
786
787#: rules/base.xml:1252
788msgid "Sun Type 6/7 USB (European)"
789msgstr "На Sun, вид 6/7 USB — европейска"
790
791#: rules/base.xml:1259
792msgid "Sun Type 6 USB (Unix)"
793msgstr "На Sun, вид 6 USB — за Unix"
794
795#: rules/base.xml:1266
796msgid "Sun Type 6 USB (Japanese)"
797msgstr "На Sun, вид 6 USB — японска"
798
799#: rules/base.xml:1273
800msgid "Sun Type 6 (Japanese)"
801msgstr "На Sun, вид 6 — японска"
802
803#: rules/base.xml:1280
804msgid "Targa Visionary 811"
805msgstr "Targa Visionary 811"
806
807#: rules/base.xml:1287
808msgid "Unitek KB-1925"
809msgstr "Unitek KB-1925"
810
811#: rules/base.xml:1294
812msgid "FL90"
813msgstr "FL90"
814
815#: rules/base.xml:1301
816msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
817msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 — безжична"
818
819#: rules/base.xml:1308
820msgid "Truly Ergonomic 227"
821msgstr "Truly Ergonomic 227 — ергономична"
822
823#: rules/base.xml:1315
824msgid "Truly Ergonomic 229"
825msgstr "Truly Ergonomic 229 — ергономична"
826
827#: rules/base.xml:1322
828msgid "SteelSeries Apex 300 (Apex RAW)"
829msgstr "SteelSeries Apex 300 (Apex RAW)"
830
831#: rules/base.xml:1329
832msgid "Chromebook"
833msgstr "Chromebook"
834
835#. Keyboard indicator for English layouts
836#. Keyboard indicator for Australian layouts
837#. Keyboard indicator for English layouts
838#: rules/base.xml:1339 rules/base.xml:1765 rules/base.xml:2300
839#: rules/base.xml:2781 rules/base.xml:3441 rules/base.xml:5622
840#: rules/base.xml:5875 rules/base.xml:5918 rules/base.xml:6063
841#: rules/base.xml:6074 rules/base.extras.xml:352 rules/base.extras.xml:1254
842msgid "en"
843msgstr "Анг"
844
845#: rules/base.xml:1340 rules/base.extras.xml:353
846msgid "English (US)"
847msgstr "английска — американска"
848
849#. Keyboard indicator for Cherokee layouts
850#: rules/base.xml:1350
851msgid "chr"
852msgstr "Чрк"
853
854#: rules/base.xml:1351
855msgid "Cherokee"
856msgstr "черокска"
857
858#: rules/base.xml:1360
859msgid "haw"
860msgstr "Хвс"
861
862#: rules/base.xml:1361
863msgid "Hawaiian"
864msgstr "хавайска"
865
866#: rules/base.xml:1370
867msgid "English (US, euro on 5)"
868msgstr "английска — американска, c „€“ при 5"
869
870#: rules/base.xml:1376
871msgid "English (US, intl., with dead keys)"
872msgstr "английска — американска, многоезична, с мъртви клавиши"
873
874#: rules/base.xml:1382
875msgid "English (US, alt. intl.)"
876msgstr "английска — американска, многоезична, алтернативна"
877
878#: rules/base.xml:1388
879msgid "English (Colemak)"
880msgstr "английска — коулмак"
881
882#: rules/base.xml:1394
883msgid "English (Colemak-DH)"
884msgstr "английска — коулмак DH"
885
886#: rules/base.xml:1400
887msgid "English (Colemak-DH ISO)"
888msgstr "английска — коулмак DH, по ISO"
889
890#: rules/base.xml:1406
891msgid "English (Dvorak)"
892msgstr "английска — дворак"
893
894#: rules/base.xml:1412
895msgid "English (Dvorak, intl., with dead keys)"
896msgstr "английска — дворак, многоезична, с мъртви клавиши"
897
898#: rules/base.xml:1418
899msgid "English (Dvorak, alt. intl.)"
900msgstr "английска — дворак, многоезична, алтернативна"
901
902#: rules/base.xml:1424
903msgid "English (Dvorak, left-handed)"
904msgstr "английска — дворак за левичари"
905
906#: rules/base.xml:1430
907msgid "English (Dvorak, right-handed)"
908msgstr "английска — дворак за десничари"
909
910#: rules/base.xml:1436
911msgid "English (classic Dvorak)"
912msgstr "английска — класически дворак"
913
914#: rules/base.xml:1442
915msgid "English (programmer Dvorak)"
916msgstr "английска — дворак за програмисти"
917
918#: rules/base.xml:1448
919msgid "English (Dvorak, Macintosh)"
920msgstr "английска — дворак, за Macintosh"
921
922#: rules/base.xml:1454
923msgid "English (US, Symbolic)"
924msgstr "английска — американска, символи"
925
926#. Keyboard indicator for Russian layouts
927#: rules/base.xml:1461 rules/base.xml:3005 rules/base.xml:3565
928#: rules/base.xml:3715 rules/base.xml:4132 rules/base.xml:4626
929#: rules/base.xml:4722 rules/base.xml:5116 rules/base.xml:5127
930#: rules/base.extras.xml:168 rules/base.extras.xml:179
931#: rules/base.extras.xml:615 rules/base.extras.xml:631
932#: rules/base.extras.xml:679
933msgid "ru"
934msgstr "Рск"
935
936#: rules/base.xml:1462
937msgid "Russian (US, phonetic)"
938msgstr "руска — американска, фонетична"
939
940#: rules/base.xml:1471
941msgid "English (Macintosh)"
942msgstr "английска — за Macintosh"
943
944#: rules/base.xml:1477
945msgid "English (intl., with AltGr dead keys)"
946msgstr "английска — многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
947
948#: rules/base.xml:1488
949msgid "English (the divide/multiply toggle the layout)"
950msgstr "английска — „*“ и „/“ сменят подредбата"
951
952#: rules/base.xml:1494
953msgid "Serbo-Croatian (US)"
954msgstr "сърбохърватска — американска"
955
956#: rules/base.xml:1507
957msgid "English (Norman)"
958msgstr "английска — Норман"
959
960#: rules/base.xml:1513
961msgid "English (Workman)"
962msgstr "английска — Уъркман"
963
964#: rules/base.xml:1519
965msgid "English (Workman, intl., with dead keys)"
966msgstr "английска — Уъркман, многоезична, с мъртви клавиши"
967
968#. Keyboard indicator for Afghani layouts
969#. Keyboard indicator for Persian layouts
970#: rules/base.xml:1528 rules/base.xml:1569 rules/base.xml:3134
971#: rules/base.extras.xml:235
972msgid "fa"
973msgstr "Прс"
974
975#: rules/base.xml:1529
976msgid "Afghani"
977msgstr "афганистанска"
978
979#. Keyboard indicator for Pashto layouts
980#: rules/base.xml:1536 rules/base.xml:1558
981msgid "ps"
982msgstr "Пщн"
983
984#: rules/base.xml:1537
985msgid "Pashto"
986msgstr "пащунска"
987
988#. Keyboard indicator for Uzbek layouts
989#: rules/base.xml:1547 rules/base.xml:1577 rules/base.xml:5694
990msgid "uz"
991msgstr "Узб"
992
993#: rules/base.xml:1548
994msgid "Uzbek (Afghanistan)"
995msgstr "узбекска — афганистанска"
996
997#: rules/base.xml:1559
998msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
999msgstr "пащунска — афганистанска, OLPC"
1000
1001#: rules/base.xml:1570
1002msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
1003msgstr "персийска — афганистанска, дарийска, OLPC"
1004
1005#: rules/base.xml:1578
1006msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
1007msgstr "узбекска — афганистанска, OLPC"
1008
1009#. Keyboard indicator for Arabic layouts
1010#. Keyboard indicator for Iraqi layouts
1011#. Keyboard indicator for Arabic layouts
1012#: rules/base.xml:1590 rules/base.xml:2497 rules/base.xml:2510
1013#: rules/base.xml:3197 rules/base.xml:5251 rules/base.xml:5839
1014#: rules/base.extras.xml:793
1015msgid "ar"
1016msgstr "Арб"
1017
1018#: rules/base.xml:1591 rules/base.extras.xml:794
1019msgid "Arabic"
1020msgstr "арабска"
1021
1022#: rules/base.xml:1621
1023msgid "Arabic (AZERTY)"
1024msgstr "арабска — azerty"
1025
1026#: rules/base.xml:1627
1027msgid "Arabic (AZERTY, Eastern Arabic numerals)"
1028msgstr "арабска — azerty, източноарабски цифри"
1029
1030#: rules/base.xml:1633
1031msgid "Arabic (Eastern Arabic numerals)"
1032msgstr "арабска — източноарабски цифри"
1033
1034#: rules/base.xml:1639
1035msgid "Arabic (QWERTY)"
1036msgstr "арабска — qwerty"
1037
1038#: rules/base.xml:1645
1039msgid "Arabic (QWERTY, Eastern Arabic numerals)"
1040msgstr "арабска — qwerty, източноарабски цифри"
1041
1042#: rules/base.xml:1651
1043msgid "Arabic (Buckwalter)"
1044msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
1045
1046#: rules/base.xml:1657
1047msgid "Arabic (OLPC)"
1048msgstr "арабска — OLPC"
1049
1050#: rules/base.xml:1663
1051msgid "Arabic (Macintosh)"
1052msgstr "арабска — за Macintosh"
1053
1054#. Keyboard indicator for Albanian layouts
1055#: rules/base.xml:1672
1056msgid "sq"
1057msgstr "Алб"
1058
1059#: rules/base.xml:1673
1060msgid "Albanian"
1061msgstr "албанска"
1062
1063#: rules/base.xml:1682
1064msgid "Albanian (Plisi)"
1065msgstr "албанска — плиси"
1066
1067#: rules/base.xml:1688
1068msgid "Albanian (Veqilharxhi)"
1069msgstr "албанска — Векилхархи"
1070
1071#. Keyboard indicator for Armenian layouts
1072#: rules/base.xml:1697 rules/base.extras.xml:754
1073msgid "hy"
1074msgstr "Арм"
1075
1076#: rules/base.xml:1698 rules/base.extras.xml:755
1077msgid "Armenian"
1078msgstr "арменска"
1079
1080#: rules/base.xml:1707
1081msgid "Armenian (phonetic)"
1082msgstr "арменска — фонетична"
1083
1084#: rules/base.xml:1713
1085msgid "Armenian (alt. phonetic)"
1086msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
1087
1088#: rules/base.xml:1719
1089msgid "Armenian (eastern)"
1090msgstr "арменска — източна"
1091
1092#: rules/base.xml:1725
1093msgid "Armenian (western)"
1094msgstr "арменска — западна"
1095
1096#: rules/base.xml:1731
1097msgid "Armenian (alt. eastern)"
1098msgstr "арменска — източна, алтернативна"
1099
1100#. Keyboard indicator for German layouts
1101#: rules/base.xml:1740 rules/base.xml:3587 rules/base.xml:5182
1102#: rules/base.xml:5200 rules/base.xml:5241 rules/base.extras.xml:95
1103#: rules/base.extras.xml:1197
1104msgid "de"
1105msgstr "Нмс"
1106
1107#: rules/base.xml:1741
1108msgid "German (Austria)"
1109msgstr "немска — австрийска"
1110
1111#: rules/base.xml:1750
1112msgid "German (Austria, no dead keys)"
1113msgstr "немска — австрийска, без мъртви клавиши"
1114
1115#: rules/base.xml:1756
1116msgid "German (Austria, Macintosh)"
1117msgstr "немска — австрийска, за Macintosh"
1118
1119#: rules/base.xml:1766
1120msgid "English (Australian)"
1121msgstr "английска — австралийска"
1122
1123#. Keyboard indicator for Azerbaijani layouts
1124#: rules/base.xml:1776
1125msgid "az"
1126msgstr "Азр"
1127
1128#: rules/base.xml:1777
1129msgid "Azerbaijani"
1130msgstr "азърбейджанска"
1131
1132#: rules/base.xml:1786
1133msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
1134msgstr "азърбейджанска — кирилица"
1135
1136#. Keyboard indicator for Belarusian layouts
1137#: rules/base.xml:1795
1138msgid "by"
1139msgstr "Блр"
1140
1141#: rules/base.xml:1796
1142msgid "Belarusian"
1143msgstr "беларуска"
1144
1145#: rules/base.xml:1805
1146msgid "Belarusian (legacy)"
1147msgstr "беларуска — остаряла"
1148
1149#: rules/base.xml:1811
1150msgid "Belarusian (Latin)"
1151msgstr "беларуска — латиница"
1152
1153#: rules/base.xml:1817
1154msgid "Russian (Belarus)"
1155msgstr "руска — беларуска"
1156
1157#: rules/base.xml:1823
1158msgid "Belarusian (intl.)"
1159msgstr "беларуска — многоезична"
1160
1161#. Keyboard indicator for Belgian layouts
1162#: rules/base.xml:1832 rules/base.extras.xml:826
1163msgid "be"
1164msgstr "Бел"
1165
1166#: rules/base.xml:1833 rules/base.extras.xml:827
1167msgid "Belgian"
1168msgstr "белгийска"
1169
1170#: rules/base.xml:1844
1171msgid "Belgian (alt.)"
1172msgstr "белгийска — алтернативна"
1173
1174#: rules/base.xml:1850
1175msgid "Belgian (Latin-9 only, alt.)"
1176msgstr "белгийска — само латиница по Latin-9, алтернативна"
1177
1178#: rules/base.xml:1856
1179msgid "Belgian (ISO, alt.)"
1180msgstr "белгийска — по ISO, алтернативна"
1181
1182#: rules/base.xml:1862
1183msgid "Belgian (no dead keys)"
1184msgstr "белгийска — без мъртви клавиши"
1185
1186#: rules/base.xml:1868
1187msgid "Belgian (Wang 724 AZERTY)"
1188msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
1189
1190#. Keyboard indicator for Bangla layouts
1191#: rules/base.xml:1877 rules/base.xml:1906 rules/base.xml:1919
1192msgid "bn"
1193msgstr "Бнг"
1194
1195#: rules/base.xml:1878
1196msgid "Bangla"
1197msgstr "бенгалска"
1198
1199#: rules/base.xml:1889
1200msgid "Bangla (Probhat)"
1201msgstr "бенгалска — пробхат"
1202
1203#. Keyboard indicator for Indian layouts
1204#: rules/base.xml:1898 rules/base.extras.xml:1352
1205msgid "in"
1206msgstr "Инд"
1207
1208#: rules/base.xml:1899 rules/base.extras.xml:1353
1209msgid "Indian"
1210msgstr "индийска"
1211
1212#: rules/base.xml:1907
1213msgid "Bangla (India)"
1214msgstr "бенгалска — индийска"
1215
1216#: rules/base.xml:1920
1217msgid "Bangla (India, Probhat)"
1218msgstr "бенгалска — индийска, пробхат"
1219
1220#: rules/base.xml:1931
1221msgid "Bangla (India, Baishakhi)"
1222msgstr "бенгалска — индийска, байшаки"
1223
1224#: rules/base.xml:1942
1225msgid "Bangla (India, Bornona)"
1226msgstr "бенгалска — индийска, борона"
1227
1228#: rules/base.xml:1953
1229msgid "Bangla (India, Gitanjali)"
1230msgstr "бенгалска — индийска, гитанжали"
1231
1232#: rules/base.xml:1964
1233msgid "Bangla (India, Baishakhi InScript)"
1234msgstr "бенгалска — индийска, байшаки, инскрипт"
1235
1236#: rules/base.xml:1975
1237msgid "Manipuri (Eeyek)"
1238msgstr "манипур — ейек"
1239
1240#. Keyboard indicator for Gujarati layouts
1241#: rules/base.xml:1985
1242msgid "gu"
1243msgstr "Гдж"
1244
1245#: rules/base.xml:1986
1246msgid "Gujarati"
1247msgstr "гуджарати"
1248
1249#. Keyboard indicator for Punjabi layouts
1250#: rules/base.xml:1996 rules/base.xml:2007
1251msgid "pa"
1252msgstr "Пнд"
1253
1254#: rules/base.xml:1997
1255msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
1256msgstr "панджаби — гурмуки"
1257
1258#: rules/base.xml:2008
1259msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
1260msgstr "панджаби — гурмуки джелум"
1261
1262#. Keyboard indicator for Kannada layouts
1263#: rules/base.xml:2018 rules/base.xml:2029
1264msgid "kn"
1265msgstr "Кнр"
1266
1267#: rules/base.xml:2019
1268msgid "Kannada"
1269msgstr "канареска"
1270
1271#: rules/base.xml:2030
1272msgid "Kannada (KaGaPa, phonetic)"
1273msgstr "канареска — фонетична по KaGaPa"
1274
1275#. Keyboard indicator for Malayalam layouts
1276#: rules/base.xml:2040 rules/base.xml:2051 rules/base.xml:2062
1277msgid "ml"
1278msgstr "Млл"
1279
1280#: rules/base.xml:2041
1281msgid "Malayalam"
1282msgstr "малаяламска"
1283
1284#: rules/base.xml:2052
1285msgid "Malayalam (Lalitha)"
1286msgstr "малаяламска — лалита"
1287
1288#: rules/base.xml:2063
1289msgid "Malayalam (enhanced InScript, with rupee)"
1290msgstr "малаяламска — разширен инскрипт с „₨“"
1291
1292#. Keyboard indicator for Oriya layouts
1293#: rules/base.xml:2073 rules/base.xml:2086 rules/base.xml:2099
1294msgid "or"
1295msgstr "Ори"
1296
1297#: rules/base.xml:2074
1298msgid "Oriya"
1299msgstr "орийска"
1300
1301#: rules/base.xml:2087
1302msgid "Oriya (Bolnagri)"
1303msgstr "орийска — Болнагри"
1304
1305#: rules/base.xml:2100
1306msgid "Oriya (Wx)"
1307msgstr "орийска — Wx"
1308
1309#. Keyboard indicator for Ol Chiki layouts
1310#: rules/base.xml:2112
1311msgid "sat"
1312msgstr "Снт"
1313
1314#: rules/base.xml:2113
1315msgid "Ol Chiki"
1316msgstr "сантали"
1317
1318#. Keyboard indicator for Tamil layouts
1319#: rules/base.xml:2124 rules/base.xml:2135 rules/base.xml:2146
1320#: rules/base.xml:2157 rules/base.xml:2168 rules/base.xml:5343
1321msgid "ta"
1322msgstr "Тмл"
1323
1324#: rules/base.xml:2125
1325msgid "Tamil (TamilNet '99)"
1326msgstr "тамилска — TamilNet '99"
1327
1328#: rules/base.xml:2136
1329msgid "Tamil (TamilNet '99 with Tamil numerals)"
1330msgstr "тамилска — TamilNet '99, с таймилски цифри"
1331
1332#: rules/base.xml:2147
1333msgid "Tamil (TamilNet '99, TAB encoding)"
1334msgstr "тамилска — TamilNet '99, кодиране TAB"
1335
1336#: rules/base.xml:2158
1337msgid "Tamil (TamilNet '99, TSCII encoding)"
1338msgstr "тамилска — TamilNet '99, кодиране TSCII"
1339
1340#: rules/base.xml:2169
1341msgid "Tamil (InScript)"
1342msgstr "тамилска — инскрипт"
1343
1344#. Keyboard indicator for Telugu layouts
1345#: rules/base.xml:2179 rules/base.xml:2190 rules/base.xml:2201
1346msgid "te"
1347msgstr "Тлг"
1348
1349#: rules/base.xml:2180
1350msgid "Telugu"
1351msgstr "телугу"
1352
1353#: rules/base.xml:2191
1354msgid "Telugu (KaGaPa, phonetic)"
1355msgstr "телугу — фонетична по KaGaPa"
1356
1357#: rules/base.xml:2202
1358msgid "Telugu (Sarala)"
1359msgstr "телугу — фонетична по Sarala"
1360
1361#. Keyboard indicator for Urdu layouts
1362#: rules/base.xml:2212 rules/base.xml:2223 rules/base.xml:2234
1363#: rules/base.xml:5817 rules/base.extras.xml:1092 rules/base.extras.xml:1379
1364msgid "ur"
1365msgstr "Урд"
1366
1367#: rules/base.xml:2213
1368msgid "Urdu (phonetic)"
1369msgstr "урду — фонетична"
1370
1371#: rules/base.xml:2224
1372msgid "Urdu (alt. phonetic)"
1373msgstr "урду — фонетична, алтернативна"
1374
1375#: rules/base.xml:2235
1376msgid "Urdu (Windows)"
1377msgstr "урду — Windows"
1378
1379#. Keyboard indicator for Hindi layouts
1380#: rules/base.xml:2245 rules/base.xml:2256 rules/base.xml:2267
1381msgid "hi"
1382msgstr "Хнд"
1383
1384#: rules/base.xml:2246
1385msgid "Hindi (Bolnagri)"
1386msgstr "хинди — Болнагри"
1387
1388#: rules/base.xml:2257
1389msgid "Hindi (Wx)"
1390msgstr "хинди — Wx"
1391
1392#: rules/base.xml:2268
1393msgid "Hindi (KaGaPa, phonetic)"
1394msgstr "хинди — фонетична по KaGaPa"
1395
1396#. Keyboard indicator for Sanskrit layouts
1397#: rules/base.xml:2278
1398msgid "sa"
1399msgstr "Снс"
1400
1401#: rules/base.xml:2279
1402msgid "Sanskrit (KaGaPa, phonetic)"
1403msgstr "санскритска — фонетична по KaGaPa"
1404
1405#. Keyboard indicator for Marathi layouts
1406#: rules/base.xml:2289 rules/base.extras.xml:1359
1407msgid "mr"
1408msgstr "Мрт"
1409
1410#: rules/base.xml:2290
1411msgid "Marathi (KaGaPa, phonetic)"
1412msgstr "марати — фонетична по KaGaPa"
1413
1414#: rules/base.xml:2301
1415msgid "English (India, with rupee)"
1416msgstr "английска — индийска, с „₨“"
1417
1418#: rules/base.xml:2310
1419msgid "Indic IPA"
1420msgstr "индийска — фонетична по IPA"
1421
1422#: rules/base.xml:2319
1423msgid "Marathi (enhanced InScript)"
1424msgstr "малаяламска — разширен инскрипт"
1425
1426#. Keyboard indicator for Bosnian layouts
1427#: rules/base.xml:2331
1428msgid "bs"
1429msgstr "Бсн"
1430
1431#: rules/base.xml:2332
1432msgid "Bosnian"
1433msgstr "босненска"
1434
1435#: rules/base.xml:2341
1436msgid "Bosnian (with guillemets)"
1437msgstr "босненска — с „«»“"
1438
1439#: rules/base.xml:2347
1440msgid "Bosnian (with Bosnian digraphs)"
1441msgstr "босненска — с босненски диграфи"
1442
1443#: rules/base.xml:2353
1444msgid "Bosnian (US, with Bosnian digraphs)"
1445msgstr "босненска — американска, с босненски диграфи"
1446
1447#: rules/base.xml:2359
1448msgid "Bosnian (US)"
1449msgstr "босненска — американска"
1450
1451#. Keyboard indicator for Portuguese layouts
1452#: rules/base.xml:2368 rules/base.xml:4645 rules/base.extras.xml:841
1453#: rules/base.extras.xml:1110
1454msgid "pt"
1455msgstr "Прт"
1456
1457#: rules/base.xml:2369 rules/base.extras.xml:842
1458msgid "Portuguese (Brazil)"
1459msgstr "португалска — бразилска"
1460
1461#: rules/base.xml:2378
1462msgid "Portuguese (Brazil, no dead keys)"
1463msgstr "португалска — бразилска, без мъртви клавиши"
1464
1465#: rules/base.xml:2384
1466msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
1467msgstr "португалска — бразилска, дворак"
1468
1469#: rules/base.xml:2390
1470msgid "Portuguese (Brazil, Nativo)"
1471msgstr "португалска — бразилска, нативна"
1472
1473#: rules/base.xml:2396
1474msgid "Portuguese (Brazil, Nativo for US keyboards)"
1475msgstr "португалска — бразилска, нативна за САЩ"
1476
1477#: rules/base.xml:2402
1478msgid "Esperanto (Brazil, Nativo)"
1479msgstr "есперантска — бразилска, нативна"
1480
1481#: rules/base.xml:2411
1482msgid "Portuguese (Brazil, IBM/Lenovo ThinkPad)"
1483msgstr "португалска — бразилска, IBM/Lenovo ThinkPad"
1484
1485#. Keyboard indicator for Bulgarian layouts
1486#: rules/base.xml:2420
1487msgid "bg"
1488msgstr "Бъл"
1489
1490#: rules/base.xml:2421
1491msgid "Bulgarian"
1492msgstr "българска"
1493
1494#: rules/base.xml:2430
1495msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
1496msgstr "българска — традиционна фонетична"
1497
1498#: rules/base.xml:2436
1499msgid "Bulgarian (new phonetic)"
1500msgstr "българска — нова фонетична"
1501
1502#: rules/base.xml:2442
1503msgid "Bulgarian (enhanced)"
1504msgstr "българска — подобрена"
1505
1506#: rules/base.xml:2450 rules/base.xml:2457 rules/base.xml:2467
1507#: rules/base.xml:2477 rules/base.xml:2487
1508msgid "kab"
1509msgstr "Кбл"
1510
1511#: rules/base.xml:2451
1512msgid "Berber (Algeria, Latin)"
1513msgstr "берберска — алжирска, латиница"
1514
1515#: rules/base.xml:2458
1516msgid "Kabyle (AZERTY, with dead keys)"
1517msgstr "кабилска — azerty, с мъртви клавиши"
1518
1519#: rules/base.xml:2468
1520msgid "Kabyle (QWERTY, UK, with dead keys)"
1521msgstr "кабилска — qwerty, великобританска, с мъртви клавиши"
1522
1523#: rules/base.xml:2478
1524msgid "Kabyle (QWERTY, US, with dead keys)"
1525msgstr "кабилска — qwerty, американска, с мъртви клавиши"
1526
1527#: rules/base.xml:2488
1528msgid "Berber (Algeria, Tifinagh)"
1529msgstr "берберска — алжирска, за тифинах"
1530
1531#: rules/base.xml:2498
1532msgid "Arabic (Algeria)"
1533msgstr "арабска — алжирска"
1534
1535#: rules/base.xml:2511
1536msgid "Arabic (Morocco)"
1537msgstr "арабска — мароканска"
1538
1539#. Keyboard indicator for French layouts
1540#: rules/base.xml:2518 rules/base.xml:2725 rules/base.xml:2736
1541#: rules/base.xml:2744 rules/base.xml:2794 rules/base.xml:3320
1542#: rules/base.xml:5208 rules/base.xml:5219 rules/base.xml:5230
1543#: rules/base.xml:6052 rules/base.extras.xml:63 rules/base.extras.xml:967
1544msgid "fr"
1545msgstr "Фрн"
1546
1547#: rules/base.xml:2519
1548msgid "French (Morocco)"
1549msgstr "френска — мароканска"
1550
1551#. Keyboard indicator for Berber layouts
1552#: rules/base.xml:2529 rules/base.xml:2540 rules/base.xml:2551
1553#: rules/base.xml:2562 rules/base.xml:2573 rules/base.xml:2584
1554msgid "ber"
1555msgstr "Брб"
1556
1557#: rules/base.xml:2530
1558msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
1559msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
1560
1561#: rules/base.xml:2541
1562msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alt.)"
1563msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
1564
1565#: rules/base.xml:2552
1566msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic, alt.)"
1567msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
1568
1569#: rules/base.xml:2563
1570msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
1571msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
1572
1573#: rules/base.xml:2574
1574msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
1575msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
1576
1577#: rules/base.xml:2585
1578msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
1579msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
1580
1581#. Keyboard indicator for Cameroon layouts
1582#: rules/base.xml:2597
1583msgid "cm"
1584msgstr "Кмр"
1585
1586#: rules/base.xml:2598
1587msgid "English (Cameroon)"
1588msgstr "английска — камерунска"
1589
1590#: rules/base.xml:2607
1591msgid "French (Cameroon)"
1592msgstr "френска — камерунска"
1593
1594#: rules/base.xml:2616
1595msgid "Cameroon Multilingual (QWERTY, intl.)"
1596msgstr "камерунска — многоезична, qwerty"
1597
1598#: rules/base.xml:2653
1599msgid "Cameroon (AZERTY, intl.)"
1600msgstr "камерунска — azerty, многоезична"
1601
1602#: rules/base.xml:2690
1603msgid "Cameroon (Dvorak, intl.)"
1604msgstr "камерунска — дворак, многоезична"
1605
1606#: rules/base.xml:2696
1607msgid "Mmuock"
1608msgstr "муок"
1609
1610#. Keyboard indicator for Burmese layouts
1611#: rules/base.xml:2705
1612msgid "my"
1613msgstr "Брм"
1614
1615#: rules/base.xml:2706
1616msgid "Burmese"
1617msgstr "бурманска"
1618
1619#: rules/base.xml:2715
1620msgid "zg"
1621msgstr "Здж"
1622
1623#: rules/base.xml:2716
1624msgid "Burmese Zawgyi"
1625msgstr "бурманска — Zawgyi"
1626
1627#: rules/base.xml:2726 rules/base.extras.xml:64
1628msgid "French (Canada)"
1629msgstr "френска — канадска"
1630
1631#: rules/base.xml:2737
1632msgid "French (Canada, Dvorak)"
1633msgstr "френска — канадска, дворак"
1634
1635#: rules/base.xml:2745
1636msgid "French (Canada, legacy)"
1637msgstr "френска — канадска, остаряла"
1638
1639#: rules/base.xml:2751
1640msgid "Canadian (intl.)"
1641msgstr "канадска — многоезична"
1642
1643#: rules/base.xml:2757
1644msgid "Canadian (intl., 1st part)"
1645msgstr "канадска — многоезична, първа част"
1646
1647#: rules/base.xml:2763
1648msgid "Canadian (intl., 2nd part)"
1649msgstr "канадска — многоезична, втора част"
1650
1651#. Keyboard indicator for Inuktikut layouts
1652#: rules/base.xml:2770
1653msgid "ike"
1654msgstr "Еск"
1655
1656#: rules/base.xml:2771
1657msgid "Inuktitut"
1658msgstr "ескимоска"
1659
1660#: rules/base.xml:2782
1661msgid "English (Canada)"
1662msgstr "английска — канадска"
1663
1664#: rules/base.xml:2795
1665msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
1666msgstr "френска — конгоанска"
1667
1668#. Keyboard indicator for Chinese layouts
1669#. Keyboard indicator for Taiwanese layouts
1670#: rules/base.xml:2806 rules/base.xml:5519
1671msgid "zh"
1672msgstr "Ктс"
1673
1674#: rules/base.xml:2807
1675msgid "Chinese"
1676msgstr "китайска"
1677
1678#: rules/base.xml:2817
1679msgid "Mongolian (Bichig)"
1680msgstr "монголска — бичиг"
1681
1682#: rules/base.xml:2826
1683msgid "Mongolian (Todo)"
1684msgstr "монголска — тод"
1685
1686#: rules/base.xml:2835
1687msgid "Mongolian (Xibe)"
1688msgstr "монголска — шиве"
1689
1690#: rules/base.xml:2844
1691msgid "Mongolian (Manchu)"
1692msgstr "монголска — манджурска"
1693
1694#: rules/base.xml:2853
1695msgid "Mongolian (Galik)"
1696msgstr "монголска — галик"
1697
1698#: rules/base.xml:2862
1699msgid "Mongolian (Todo Galik)"
1700msgstr "монголска — тод галик"
1701
1702#: rules/base.xml:2871
1703msgid "Mongolian (Manchu Galik)"
1704msgstr "монголска — манджурски галик"
1705
1706#: rules/base.xml:2881
1707msgid "Tibetan"
1708msgstr "тибетска"
1709
1710#: rules/base.xml:2890
1711msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
1712msgstr "тибетска — с цифри от ASCII"
1713
1714#: rules/base.xml:2899
1715msgid "ug"
1716msgstr "Угр"
1717
1718#: rules/base.xml:2900
1719msgid "Uyghur"
1720msgstr "уйгурска"
1721
1722#: rules/base.xml:2909
1723msgid "Hanyu Pinyin (with AltGr dead keys)"
1724msgstr "ханю пинин — с мъртви клавиши чрез AltGr"
1725
1726#. Keyboard indicator for Croatian layouts
1727#: rules/base.xml:2921
1728msgid "hr"
1729msgstr "Хрв"
1730
1731#: rules/base.xml:2922
1732msgid "Croatian"
1733msgstr "хърватска"
1734
1735#: rules/base.xml:2931
1736msgid "Croatian (with guillemets)"
1737msgstr "хърватска — с „«»“"
1738
1739#: rules/base.xml:2937
1740msgid "Croatian (with Croatian digraphs)"
1741msgstr "хърватска — с хърватски диграфи"
1742
1743#: rules/base.xml:2943
1744msgid "Croatian (US, with Croatian digraphs)"
1745msgstr "хърватска — американска, с хърватски диграфи"
1746
1747#: rules/base.xml:2949
1748msgid "Croatian (US)"
1749msgstr "хърватска — американска"
1750
1751#. Keyboard indicator for Chech layouts
1752#: rules/base.xml:2958 rules/base.extras.xml:856
1753msgid "cs"
1754msgstr "Чшк"
1755
1756#: rules/base.xml:2959 rules/base.extras.xml:857
1757msgid "Czech"
1758msgstr "чешка"
1759
1760#: rules/base.xml:2968
1761msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
1762msgstr "чешка — с „\\|“"
1763
1764#: rules/base.xml:2974
1765msgid "Czech (QWERTY)"
1766msgstr "чешка — qwerty"
1767
1768#: rules/base.xml:2980
1769msgid "Czech (QWERTY, extended backslash)"
1770msgstr "чешка — qwerty, с „\\“"
1771
1772#: rules/base.xml:2986
1773msgid "Czech (QWERTY, Macintosh)"
1774msgstr "чешка — qwerty, за Macintosh"
1775
1776#: rules/base.xml:2992
1777msgid "Czech (UCW, only accented letters)"
1778msgstr "чешка — UCW, само букви с надредни знаци"
1779
1780#: rules/base.xml:2998
1781msgid "Czech (US, Dvorak, UCW support)"
1782msgstr "чешка — американска, дворак с поддръжка на UCW"
1783
1784#: rules/base.xml:3006
1785msgid "Russian (Czech, phonetic)"
1786msgstr "руска — чешка, фонетична"
1787
1788#. Keyboard indicator for Danish layouts
1789#: rules/base.xml:3018 rules/base.extras.xml:895
1790msgid "da"
1791msgstr "Дтс"
1792
1793#: rules/base.xml:3019 rules/base.extras.xml:896
1794msgid "Danish"
1795msgstr "датска"
1796
1797#: rules/base.xml:3028
1798msgid "Danish (no dead keys)"
1799msgstr "датска — без мъртви клавиши"
1800
1801#: rules/base.xml:3034
1802msgid "Danish (Windows)"
1803msgstr "датска — Windows"
1804
1805#: rules/base.xml:3040
1806msgid "Danish (Macintosh)"
1807msgstr "датска — за Macintosh"
1808
1809#: rules/base.xml:3046
1810msgid "Danish (Macintosh, no dead keys)"
1811msgstr "датска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
1812
1813#: rules/base.xml:3052
1814msgid "Danish (Dvorak)"
1815msgstr "датска — дворак"
1816
1817#. Keyboard indicator for Dutch layouts
1818#: rules/base.xml:3061 rules/base.extras.xml:910
1819msgid "nl"
1820msgstr "Ндр"
1821
1822#: rules/base.xml:3062 rules/base.extras.xml:911
1823msgid "Dutch"
1824msgstr "нидерландска"
1825
1826#: rules/base.xml:3071
1827msgid "Dutch (US)"
1828msgstr "нидерландска —  американска"
1829
1830#: rules/base.xml:3077
1831msgid "Dutch (Macintosh)"
1832msgstr "нидерландска — за Macintosh"
1833
1834#: rules/base.xml:3083
1835msgid "Dutch (standard)"
1836msgstr "нидерландска — стандартна"
1837
1838#. Keyboard indicator for Dzongkha layouts
1839#: rules/base.xml:3092
1840msgid "dz"
1841msgstr "Дзн"
1842
1843#: rules/base.xml:3093
1844msgid "Dzongkha"
1845msgstr "дзонка"
1846
1847#. Keyboard indicator for Estonian layouts
1848#: rules/base.xml:3103 rules/base.extras.xml:925
1849msgid "et"
1850msgstr "Ест"
1851
1852#: rules/base.xml:3104 rules/base.extras.xml:926
1853msgid "Estonian"
1854msgstr "естонска"
1855
1856#: rules/base.xml:3113
1857msgid "Estonian (no dead keys)"
1858msgstr "естонска — без мъртви клавиши"
1859
1860#: rules/base.xml:3119
1861msgid "Estonian (Dvorak)"
1862msgstr "естонска — дворак"
1863
1864#: rules/base.xml:3125
1865msgid "Estonian (US)"
1866msgstr "естонска — американска"
1867
1868#: rules/base.xml:3135 rules/base.extras.xml:236
1869msgid "Persian"
1870msgstr "персийска"
1871
1872#: rules/base.xml:3144
1873msgid "Persian (with Persian keypad)"
1874msgstr "персийска — с персийска цифрова клавиатура"
1875
1876#. Keyboard indicator for Kurdish layouts
1877#: rules/base.xml:3151 rules/base.xml:3162 rules/base.xml:3173
1878#: rules/base.xml:3184 rules/base.xml:3209 rules/base.xml:3220
1879#: rules/base.xml:3231 rules/base.xml:3242 rules/base.xml:5278
1880#: rules/base.xml:5289 rules/base.xml:5300 rules/base.xml:5421
1881#: rules/base.xml:5432 rules/base.xml:5443
1882msgid "ku"
1883msgstr "Крд"
1884
1885#: rules/base.xml:3152
1886msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
1887msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1888
1889#: rules/base.xml:3163
1890msgid "Kurdish (Iran, F)"
1891msgstr "кюрдска — иранска, „F“ горе-вляво"
1892
1893#: rules/base.xml:3174
1894msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
1895msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1896
1897#: rules/base.xml:3185
1898msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
1899msgstr "кюрдска — иранска, арабски и латински букви"
1900
1901#: rules/base.xml:3198
1902msgid "Iraqi"
1903msgstr "иракска"
1904
1905#: rules/base.xml:3210
1906msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
1907msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1908
1909#: rules/base.xml:3221
1910msgid "Kurdish (Iraq, F)"
1911msgstr "кюрдска — иракска, „F“ горе-вляво"
1912
1913#: rules/base.xml:3232
1914msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
1915msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1916
1917#: rules/base.xml:3243
1918msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
1919msgstr "кюрдска — иракска, арабски и латински букви"
1920
1921#. Keyboard indicator for Faroese layouts
1922#: rules/base.xml:3255
1923msgid "fo"
1924msgstr "Фрр"
1925
1926#: rules/base.xml:3256
1927msgid "Faroese"
1928msgstr "фарьорска"
1929
1930#: rules/base.xml:3265
1931msgid "Faroese (no dead keys)"
1932msgstr "фарьорска — без мъртви клавиши"
1933
1934#. Keyboard indicator for Finnish layouts
1935#: rules/base.xml:3274 rules/base.extras.xml:940
1936msgid "fi"
1937msgstr "Фнл"
1938
1939#: rules/base.xml:3275 rules/base.extras.xml:941
1940msgid "Finnish"
1941msgstr "финландска"
1942
1943#: rules/base.xml:3284
1944msgid "Finnish (Windows)"
1945msgstr "финландска — Windows"
1946
1947#: rules/base.xml:3290
1948msgid "Finnish (classic)"
1949msgstr "финландска — класическа"
1950
1951#: rules/base.xml:3296
1952msgid "Finnish (classic, no dead keys)"
1953msgstr "финландска — класическа, без мъртви клавиши"
1954
1955#: rules/base.xml:3302
1956msgid "Northern Saami (Finland)"
1957msgstr "северносамска — финландска"
1958
1959#: rules/base.xml:3311
1960msgid "Finnish (Macintosh)"
1961msgstr "финландска — за Macintosh"
1962
1963#: rules/base.xml:3321 rules/base.extras.xml:968
1964msgid "French"
1965msgstr "френска"
1966
1967#: rules/base.xml:3330
1968msgid "French (no dead keys)"
1969msgstr "френска — без мъртви клавиши"
1970
1971#: rules/base.xml:3336
1972msgid "French (alt.)"
1973msgstr "френска — алтернативна"
1974
1975#: rules/base.xml:3342
1976msgid "French (alt., Latin-9 only)"
1977msgstr "френска — само латиница по Latin-9, алтернативна"
1978
1979#: rules/base.xml:3348
1980msgid "French (alt., no dead keys)"
1981msgstr "френска — без мъртви клавиши, алтернативна"
1982
1983#: rules/base.xml:3354
1984msgid "French (legacy, alt.)"
1985msgstr "френска — остаряла, алтернативна"
1986
1987#: rules/base.xml:3360
1988msgid "French (legacy, alt., no dead keys)"
1989msgstr "френска — остаряла, без мъртви клавиши, алтернативна"
1990
1991#: rules/base.xml:3366
1992msgid "French (BEPO)"
1993msgstr "френска — bépo"
1994
1995#: rules/base.xml:3372
1996msgid "French (BEPO, Latin-9 only)"
1997msgstr "френска — bépo, само латиница по Latin-9"
1998
1999#: rules/base.xml:3378
2000msgid "French (BEPO, AFNOR)"
2001msgstr "френска — bépo, afnor"
2002
2003#: rules/base.xml:3384
2004msgid "French (Dvorak)"
2005msgstr "френска — дворак"
2006
2007#: rules/base.xml:3390
2008msgid "French (Macintosh)"
2009msgstr "френска — за Macintosh"
2010
2011#: rules/base.xml:3396
2012msgid "French (AZERTY)"
2013msgstr "френска — azerty"
2014
2015#: rules/base.xml:3402
2016msgid "French (AZERTY, AFNOR)"
2017msgstr "френска — azerty, afnor"
2018
2019#: rules/base.xml:3408
2020msgid "French (Breton)"
2021msgstr "френска — бретонска"
2022
2023#: rules/base.xml:3414
2024msgid "Occitan"
2025msgstr "провансалска"
2026
2027#: rules/base.xml:3423
2028msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
2029msgstr "грузинска — френска, azerty на Цкапо"
2030
2031#: rules/base.xml:3432
2032msgid "French (US)"
2033msgstr "френска —  американска"
2034
2035#: rules/base.xml:3442
2036msgid "English (Ghana)"
2037msgstr "английска — ганайска"
2038
2039#: rules/base.xml:3451
2040msgid "English (Ghana, multilingual)"
2041msgstr "английска — ганайска, многоезична"
2042
2043#. Keyboard indicator for Akan layouts
2044#: rules/base.xml:3458
2045msgid "ak"
2046msgstr "Акн"
2047
2048#: rules/base.xml:3459
2049msgid "Akan"
2050msgstr "аканска"
2051
2052#. Keyboard indicator for Ewe layouts
2053#: rules/base.xml:3469
2054msgid "ee"
2055msgstr "Еве"
2056
2057#: rules/base.xml:3470
2058msgid "Ewe"
2059msgstr "еве"
2060
2061#. Keyboard indicator for Fula layouts
2062#: rules/base.xml:3480
2063msgid "ff"
2064msgstr "Фла"
2065
2066#: rules/base.xml:3481
2067msgid "Fula"
2068msgstr "фула"
2069
2070#. Keyboard indicator for Ga layouts
2071#: rules/base.xml:3491
2072msgid "gaa"
2073msgstr "Га "
2074
2075#: rules/base.xml:3492
2076msgid "Ga"
2077msgstr "га"
2078
2079#. Keyboard indicator for Hausa layouts
2080#: rules/base.xml:3502 rules/base.xml:5951
2081msgid "ha"
2082msgstr "Хск"
2083
2084#: rules/base.xml:3503
2085msgid "Hausa (Ghana)"
2086msgstr "хауска — ганайска"
2087
2088#. Keyboard indicator for Avatime layouts
2089#: rules/base.xml:3513
2090msgid "avn"
2091msgstr "Авт"
2092
2093#: rules/base.xml:3514
2094msgid "Avatime"
2095msgstr "аватимска"
2096
2097#: rules/base.xml:3523
2098msgid "English (Ghana, GILLBT)"
2099msgstr "английска — ганайска, GILLBT"
2100
2101#: rules/base.xml:3531
2102msgid "N'Ko (AZERTY)"
2103msgstr "нко — azerty"
2104
2105#. Keyboard indicator for Georgian layouts
2106#: rules/base.xml:3542
2107msgid "ka"
2108msgstr "Грз"
2109
2110#: rules/base.xml:3543
2111msgid "Georgian"
2112msgstr "грузинска"
2113
2114#: rules/base.xml:3552
2115msgid "Georgian (ergonomic)"
2116msgstr "грузинска — ергономична"
2117
2118#: rules/base.xml:3558
2119msgid "Georgian (MESS)"
2120msgstr "грузинска — MESS"
2121
2122#: rules/base.xml:3566
2123msgid "Russian (Georgia)"
2124msgstr "руска — грузинска"
2125
2126#: rules/base.xml:3575
2127msgid "Ossetian (Georgia)"
2128msgstr "осетинска — грузинска"
2129
2130#: rules/base.xml:3588 rules/base.extras.xml:96
2131msgid "German"
2132msgstr "немска"
2133
2134#: rules/base.xml:3597
2135msgid "German (dead acute)"
2136msgstr "немска — с мъртво „´“"
2137
2138#: rules/base.xml:3603
2139msgid "German (dead grave acute)"
2140msgstr "немска — с мъртво „`“"
2141
2142#: rules/base.xml:3609
2143msgid "German (no dead keys)"
2144msgstr "немска — без мъртви клавиши"
2145
2146#: rules/base.xml:3615
2147msgid "German (E1)"
2148msgstr "немска — E1"
2149
2150#: rules/base.xml:3621
2151msgid "German (E2)"
2152msgstr "немска — E2"
2153
2154#: rules/base.xml:3627
2155msgid "German (T3)"
2156msgstr "немска — T3"
2157
2158#: rules/base.xml:3633
2159msgid "German (US)"
2160msgstr "немска — американска"
2161
2162#: rules/base.xml:3639
2163msgid "Romanian (Germany)"
2164msgstr "румънска — немска"
2165
2166#: rules/base.xml:3648
2167msgid "Romanian (Germany, no dead keys)"
2168msgstr "румънска — немска, без мъртви клавиши"
2169
2170#: rules/base.xml:3657
2171msgid "German (Dvorak)"
2172msgstr "немска — дворак"
2173
2174#: rules/base.xml:3663
2175msgid "German (Neo 2)"
2176msgstr "немска — Neo 2"
2177
2178#: rules/base.xml:3669
2179msgid "German (Macintosh)"
2180msgstr "немска — за Macintosh"
2181
2182#: rules/base.xml:3675
2183msgid "German (Macintosh, no dead keys)"
2184msgstr "немска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2185
2186#: rules/base.xml:3681
2187msgid "Lower Sorbian"
2188msgstr "долно сорбска"
2189
2190#: rules/base.xml:3690
2191msgid "Lower Sorbian (QWERTZ)"
2192msgstr "долно сорбска — qwertz"
2193
2194#: rules/base.xml:3699
2195msgid "German (QWERTY)"
2196msgstr "немска — qwerty"
2197
2198#: rules/base.xml:3705
2199msgid "Turkish (Germany)"
2200msgstr "турска — германска"
2201
2202#: rules/base.xml:3716
2203msgid "Russian (Germany, phonetic)"
2204msgstr "руска — германска, фонетична"
2205
2206#: rules/base.xml:3725
2207msgid "German (dead tilde)"
2208msgstr "немска — с мъртва „~“"
2209
2210#. Keyboard indicator for Greek layouts
2211#: rules/base.xml:3734 rules/base.extras.xml:994
2212msgid "gr"
2213msgstr "Грц"
2214
2215#: rules/base.xml:3735 rules/base.extras.xml:995
2216msgid "Greek"
2217msgstr "гръцка"
2218
2219#: rules/base.xml:3744
2220msgid "Greek (simple)"
2221msgstr "гръцка — опростена"
2222
2223#: rules/base.xml:3750
2224msgid "Greek (extended)"
2225msgstr "гръцка — разширена"
2226
2227#: rules/base.xml:3756
2228msgid "Greek (no dead keys)"
2229msgstr "гръцка — без мъртви клавиши"
2230
2231#: rules/base.xml:3762
2232msgid "Greek (polytonic)"
2233msgstr "гръцка — политонична"
2234
2235#. Keyboard indicator for Hungarian layouts
2236#: rules/base.xml:3771
2237msgid "hu"
2238msgstr "Унг"
2239
2240#: rules/base.xml:3772 rules/base.extras.xml:212
2241msgid "Hungarian"
2242msgstr "унгарска"
2243
2244#: rules/base.xml:3781
2245msgid "Hungarian (standard)"
2246msgstr "унгарска — стандартна"
2247
2248#: rules/base.xml:3787
2249msgid "Hungarian (no dead keys)"
2250msgstr "унгарска — без мъртви клавиши"
2251
2252#: rules/base.xml:3793
2253msgid "Hungarian (QWERTY)"
2254msgstr "унгарска — qwerty"
2255
2256#: rules/base.xml:3799
2257msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, dead keys)"
2258msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, с мъртви клавиши"
2259
2260#: rules/base.xml:3805
2261msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, no dead keys)"
2262msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, без мъртви клавиши"
2263
2264#: rules/base.xml:3811
2265msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, dead keys)"
2266msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, с мъртви клавиши"
2267
2268#: rules/base.xml:3817
2269msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, no dead keys)"
2270msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, без мъртви клавиши"
2271
2272#: rules/base.xml:3823
2273msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, dead keys)"
2274msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, с мъртви клавиши"
2275
2276#: rules/base.xml:3829
2277msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, no dead keys)"
2278msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, без мъртви клавиши"
2279
2280#: rules/base.xml:3835
2281msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, dead keys)"
2282msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, с мъртви клавиши"
2283
2284#: rules/base.xml:3841
2285msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, no dead keys)"
2286msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, без мъртви клавиши"
2287
2288#: rules/base.xml:3847
2289msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, dead keys)"
2290msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, с мъртви клавиши"
2291
2292#: rules/base.xml:3853
2293msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, no dead keys)"
2294msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, без мъртви клавиши"
2295
2296#: rules/base.xml:3859
2297msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, dead keys)"
2298msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, с мъртви клавиши"
2299
2300#: rules/base.xml:3865
2301msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, no dead keys)"
2302msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, без мъртви клавиши"
2303
2304#: rules/base.xml:3871
2305msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, dead keys)"
2306msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, с мъртви клавиши"
2307
2308#: rules/base.xml:3877
2309msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, no dead keys)"
2310msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, без мъртви клавиши"
2311
2312#: rules/base.xml:3883
2313msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, dead keys)"
2314msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, с мъртви клавиши"
2315
2316#: rules/base.xml:3889
2317msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, no dead keys)"
2318msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, без мъртви клавиши"
2319
2320#. Keyboard indicator for Icelandic layouts
2321#: rules/base.xml:3898
2322msgid "is"
2323msgstr "Исл"
2324
2325#: rules/base.xml:3899
2326msgid "Icelandic"
2327msgstr "исландска"
2328
2329#: rules/base.xml:3908
2330msgid "Icelandic (Macintosh, legacy)"
2331msgstr "исландска — за Macintosh, остаряла"
2332
2333#: rules/base.xml:3914
2334msgid "Icelandic (Macintosh)"
2335msgstr "исландска — за Macintosh"
2336
2337#: rules/base.xml:3920
2338msgid "Icelandic (Dvorak)"
2339msgstr "исландска — дворак"
2340
2341#. Keyboard indicator for Hebrew layouts
2342#: rules/base.xml:3929 rules/base.extras.xml:772
2343msgid "he"
2344msgstr "Ивр"
2345
2346#: rules/base.xml:3930 rules/base.extras.xml:773
2347msgid "Hebrew"
2348msgstr "иврит"
2349
2350#: rules/base.xml:3939
2351msgid "Hebrew (lyx)"
2352msgstr "иврит — LyX"
2353
2354#: rules/base.xml:3945
2355msgid "Hebrew (phonetic)"
2356msgstr "иврит — фонетична"
2357
2358#: rules/base.xml:3951
2359msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
2360msgstr "иврит — библейска, Тиро"
2361
2362#. Keyboard indicator for Italian layouts
2363#: rules/base.xml:3960 rules/base.extras.xml:1015
2364msgid "it"
2365msgstr "Итл"
2366
2367#: rules/base.xml:3961 rules/base.extras.xml:1016
2368msgid "Italian"
2369msgstr "италианска"
2370
2371#: rules/base.xml:3970
2372msgid "Italian (no dead keys)"
2373msgstr "италианска — без мъртви клавиши"
2374
2375#: rules/base.xml:3976
2376msgid "Italian (Windows)"
2377msgstr "италианска — Windows"
2378
2379#: rules/base.xml:3982
2380msgid "Italian (Macintosh)"
2381msgstr "италианска — за Macintosh"
2382
2383#: rules/base.xml:3988
2384msgid "Italian (US)"
2385msgstr "италианска — американска"
2386
2387#: rules/base.xml:3994
2388msgid "Georgian (Italy)"
2389msgstr "грузинска — италианска"
2390
2391#: rules/base.xml:4003
2392msgid "Italian (IBM 142)"
2393msgstr "италианска — IBM 142"
2394
2395#: rules/base.xml:4009
2396msgid "Italian (intl., with dead keys)"
2397msgstr "италианска — многоезична, с мъртви клавиши"
2398
2399#: rules/base.xml:4025
2400msgid "Sicilian"
2401msgstr "сицилианска"
2402
2403#: rules/base.xml:4035
2404msgid "Friulian (Italy)"
2405msgstr "фриулска — италианска"
2406
2407#. Keyboard indicator for Japaneses
2408#: rules/base.xml:4047 rules/base.xml:5757 rules/base.extras.xml:1050
2409msgid "ja"
2410msgstr "Япн"
2411
2412#: rules/base.xml:4048 rules/base.extras.xml:1051
2413msgid "Japanese"
2414msgstr "японска"
2415
2416#: rules/base.xml:4057
2417msgid "Japanese (Kana)"
2418msgstr "японска — кана"
2419
2420#: rules/base.xml:4063
2421msgid "Japanese (Kana 86)"
2422msgstr "японска — кана 86"
2423
2424#: rules/base.xml:4069
2425msgid "Japanese (OADG 109A)"
2426msgstr "японска — OADG 109A"
2427
2428#: rules/base.xml:4075
2429msgid "Japanese (Macintosh)"
2430msgstr "японска — за Macintosh"
2431
2432#: rules/base.xml:4081
2433msgid "Japanese (Dvorak)"
2434msgstr "японска — дворак"
2435
2436#. Keyboard indicator for Kyrgyz layouts
2437#. Keyboard indicator for Kikuyu layouts
2438#: rules/base.xml:4090 rules/base.xml:6136
2439msgid "ki"
2440msgstr "Крг"
2441
2442#: rules/base.xml:4091
2443msgid "Kyrgyz"
2444msgstr "киргистанска"
2445
2446#: rules/base.xml:4100
2447msgid "Kyrgyz (phonetic)"
2448msgstr "киргистанска — фонетична"
2449
2450#. Keyboard indicator for Khmer layouts
2451#: rules/base.xml:4109
2452msgid "km"
2453msgstr "Кхм"
2454
2455#: rules/base.xml:4110
2456msgid "Khmer (Cambodia)"
2457msgstr "кхмерска — камбоджанска"
2458
2459#. Keyboard indicator for Kazakh layouts
2460#: rules/base.xml:4121
2461msgid "kk"
2462msgstr "Кзх"
2463
2464#: rules/base.xml:4122
2465msgid "Kazakh"
2466msgstr "казахска"
2467
2468#: rules/base.xml:4133
2469msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
2470msgstr "руска — казахстанска, за казахски"
2471
2472#: rules/base.xml:4143
2473msgid "Kazakh (with Russian)"
2474msgstr "казахска с руски букви"
2475
2476#: rules/base.xml:4153
2477msgid "Kazakh (extended)"
2478msgstr "казахска — разширена"
2479
2480#: rules/base.xml:4162
2481msgid "Kazakh (Latin)"
2482msgstr "казахска — латиница"
2483
2484#. Keyboard indicator for Lao layouts
2485#: rules/base.xml:4174
2486msgid "lo"
2487msgstr "Лск"
2488
2489#: rules/base.xml:4175
2490msgid "Lao"
2491msgstr "лаоска"
2492
2493#: rules/base.xml:4184
2494msgid "Lao (STEA)"
2495msgstr "лаоска — STEA"
2496
2497#. Keyboard indicator for Spanish layouts
2498#: rules/base.xml:4196 rules/base.xml:5030 rules/base.extras.xml:1152
2499msgid "es"
2500msgstr "Исп"
2501
2502#: rules/base.xml:4197
2503msgid "Spanish (Latin American)"
2504msgstr "испанска — латиноамериканска"
2505
2506#: rules/base.xml:4229
2507msgid "Spanish (Latin American, no dead keys)"
2508msgstr "испанска — латиноамериканска, без мъртви клавиши"
2509
2510#: rules/base.xml:4235
2511msgid "Spanish (Latin American, dead tilde)"
2512msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртва „~“"
2513
2514#: rules/base.xml:4241
2515msgid "Spanish (Latin American, Dvorak)"
2516msgstr "испанска — латиноамериканска, дворак"
2517
2518#: rules/base.xml:4247
2519msgid "Spanish (Latin American, Colemak)"
2520msgstr "испанска — латиноамериканска, коулмак"
2521
2522#: rules/base.xml:4253
2523msgid "Spanish (Latin American, Colemak for gaming)"
2524msgstr "испанска — латиноамериканска, коулмак за игри"
2525
2526#. Keyboard indicator for Lithuanian layouts
2527#: rules/base.xml:4262 rules/base.extras.xml:256
2528msgid "lt"
2529msgstr "Лит"
2530
2531#: rules/base.xml:4263 rules/base.extras.xml:257
2532msgid "Lithuanian"
2533msgstr "литовска"
2534
2535#: rules/base.xml:4272
2536msgid "Lithuanian (standard)"
2537msgstr "литовска — стандартна"
2538
2539#: rules/base.xml:4278
2540msgid "Lithuanian (US)"
2541msgstr "литовска —  американска"
2542
2543#: rules/base.xml:4284
2544msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
2545msgstr "литовска — IBM LST 1205-92"
2546
2547#: rules/base.xml:4290
2548msgid "Lithuanian (LEKP)"
2549msgstr "литовска — LEKP"
2550
2551#: rules/base.xml:4296
2552msgid "Lithuanian (LEKPa)"
2553msgstr "литовска — LEKPa"
2554
2555#: rules/base.xml:4302
2556msgid "Samogitian"
2557msgstr "жемайтийска"
2558
2559#: rules/base.xml:4311
2560msgid "Lithuanian (Ratise)"
2561msgstr "литовска — ратис"
2562
2563#. Keyboard indicator for Latvian layouts
2564#: rules/base.xml:4320 rules/base.extras.xml:280
2565msgid "lv"
2566msgstr "Лат"
2567
2568#: rules/base.xml:4321 rules/base.extras.xml:281
2569msgid "Latvian"
2570msgstr "латвийска"
2571
2572#: rules/base.xml:4330
2573msgid "Latvian (apostrophe)"
2574msgstr "латвийска — с „'“"
2575
2576#: rules/base.xml:4336
2577msgid "Latvian (tilde)"
2578msgstr "латвийска — с „~“"
2579
2580#: rules/base.xml:4342
2581msgid "Latvian (F)"
2582msgstr "латвийска — „F“ горе-вляво"
2583
2584#: rules/base.xml:4348
2585msgid "Latvian (modern)"
2586msgstr "латвийска — модерна"
2587
2588#: rules/base.xml:4354
2589msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
2590msgstr "латвийска — ергономична, ūgjrmv"
2591
2592#: rules/base.xml:4360
2593msgid "Latvian (adapted)"
2594msgstr "латвийска — адаптирана"
2595
2596#. Keyboard indicator for Maori layouts
2597#: rules/base.xml:4369
2598msgid "mi"
2599msgstr "Мрс"
2600
2601#: rules/base.xml:4370
2602msgid "Maori"
2603msgstr "маорска"
2604
2605#. Keyboard indicator for Montenegrin layouts
2606#. Keyboard indicator for Serbian layouts
2607#: rules/base.xml:4381 rules/base.xml:4910 rules/base.extras.xml:597
2608msgid "sr"
2609msgstr "Срб"
2610
2611#: rules/base.xml:4382
2612msgid "Montenegrin"
2613msgstr "черногорска"
2614
2615#: rules/base.xml:4391
2616msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
2617msgstr "черногорска — кирилица"
2618
2619#: rules/base.xml:4397
2620msgid "Montenegrin (Cyrillic, ZE and ZHE swapped)"
2621msgstr "черногорска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2622
2623#: rules/base.xml:4403
2624msgid "Montenegrin (Latin, Unicode)"
2625msgstr "черногорска — латиница, Уникод"
2626
2627#: rules/base.xml:4409
2628msgid "Montenegrin (Latin, QWERTY)"
2629msgstr "черногорска — латиница, qwerty"
2630
2631#: rules/base.xml:4415
2632msgid "Montenegrin (Latin, Unicode, QWERTY)"
2633msgstr "черногорска — латиница, Уникод, qwerty"
2634
2635#: rules/base.xml:4421
2636msgid "Montenegrin (Cyrillic, with guillemets)"
2637msgstr "черногорска — кирилица, с „«»“"
2638
2639#: rules/base.xml:4427
2640msgid "Montenegrin (Latin, with guillemets)"
2641msgstr "черногорска — латиница, с „«»“"
2642
2643#. Keyboard indicator for Macedonian layouts
2644#: rules/base.xml:4436
2645msgid "mk"
2646msgstr "Мкд"
2647
2648#: rules/base.xml:4437
2649msgid "Macedonian"
2650msgstr "македонска"
2651
2652#: rules/base.xml:4446
2653msgid "Macedonian (no dead keys)"
2654msgstr "македонска — без мъртви клавиши"
2655
2656#. Keyboard indicator for Maltese layouts
2657#: rules/base.xml:4455
2658msgid "mt"
2659msgstr "Млт"
2660
2661#: rules/base.xml:4456
2662msgid "Maltese"
2663msgstr "малтийска"
2664
2665#: rules/base.xml:4465
2666msgid "Maltese (US)"
2667msgstr "малтийска — американска"
2668
2669#: rules/base.xml:4471
2670msgid "Maltese (US, with AltGr overrides)"
2671msgstr "малтийска — американска, AltGr"
2672
2673#: rules/base.xml:4477
2674msgid "Maltese (UK, with AltGr overrides)"
2675msgstr "малтийска — великобританска, AltGr"
2676
2677#. Keyboard indicator for Mongolian layouts
2678#: rules/base.xml:4486
2679msgid "mn"
2680msgstr "Мнг"
2681
2682#: rules/base.xml:4487
2683msgid "Mongolian"
2684msgstr "монголска"
2685
2686#. Keyboard indicator for Norwegian layouts
2687#: rules/base.xml:4498 rules/base.extras.xml:1077
2688msgid "no"
2689msgstr "Нрв"
2690
2691#: rules/base.xml:4499 rules/base.extras.xml:1078
2692msgid "Norwegian"
2693msgstr "норвежка"
2694
2695#: rules/base.xml:4510
2696msgid "Norwegian (no dead keys)"
2697msgstr "норвежка — без мъртви клавиши"
2698
2699#: rules/base.xml:4516
2700msgid "Norwegian (Windows)"
2701msgstr "норвежка — Windows"
2702
2703#: rules/base.xml:4522
2704msgid "Norwegian (Dvorak)"
2705msgstr "норвежка — дворак"
2706
2707#: rules/base.xml:4528
2708msgid "Northern Saami (Norway)"
2709msgstr "северносамска — норвежка"
2710
2711#: rules/base.xml:4537
2712msgid "Northern Saami (Norway, no dead keys)"
2713msgstr "северносамска — норвежка, без мъртви клавиши"
2714
2715#: rules/base.xml:4546
2716msgid "Norwegian (Macintosh)"
2717msgstr "норвежка — за Macintosh"
2718
2719#: rules/base.xml:4552
2720msgid "Norwegian (Macintosh, no dead keys)"
2721msgstr "норвежка — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2722
2723#: rules/base.xml:4558
2724msgid "Norwegian (Colemak)"
2725msgstr "норвежка — коулмак"
2726
2727#. Keyboard indicator for Polish layouts
2728#: rules/base.xml:4567 rules/base.xml:5681 rules/base.extras.xml:515
2729msgid "pl"
2730msgstr "Плс"
2731
2732#: rules/base.xml:4568 rules/base.extras.xml:516
2733msgid "Polish"
2734msgstr "полска"
2735
2736#: rules/base.xml:4577
2737msgid "Polish (legacy)"
2738msgstr "полска — остаряла"
2739
2740#: rules/base.xml:4583
2741msgid "Polish (QWERTZ)"
2742msgstr "полска — qwertz"
2743
2744#: rules/base.xml:4589
2745msgid "Polish (Dvorak)"
2746msgstr "полска — дворак"
2747
2748#: rules/base.xml:4595
2749msgid "Polish (Dvorak, with Polish quotes on quotemark key)"
2750msgstr "полска — дворак, «„”» при «'\"»"
2751
2752#: rules/base.xml:4601
2753msgid "Polish (Dvorak, with Polish quotes on key 1)"
2754msgstr "полска — дворак, «„”» при «1»"
2755
2756#: rules/base.xml:4607
2757msgid "Kashubian"
2758msgstr "кашубска"
2759
2760#: rules/base.xml:4616
2761msgid "Silesian"
2762msgstr "силезка"
2763
2764#: rules/base.xml:4627
2765msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
2766msgstr "руска — полска, фонетична, дворак"
2767
2768#: rules/base.xml:4636
2769msgid "Polish (programmer Dvorak)"
2770msgstr "полска — дворак за програмисти"
2771
2772#: rules/base.xml:4646 rules/base.extras.xml:1111
2773msgid "Portuguese"
2774msgstr "португалска"
2775
2776#: rules/base.xml:4655
2777msgid "Portuguese (no dead keys)"
2778msgstr "португалска — без мъртви клавиши"
2779
2780#: rules/base.xml:4661
2781msgid "Portuguese (Macintosh)"
2782msgstr "португалска — за Macintosh"
2783
2784#: rules/base.xml:4667
2785msgid "Portuguese (Macintosh, no dead keys)"
2786msgstr "португалска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2787
2788#: rules/base.xml:4673
2789msgid "Portuguese (Nativo)"
2790msgstr "португалска — нативна"
2791
2792#: rules/base.xml:4679
2793msgid "Portuguese (Nativo for US keyboards)"
2794msgstr "португалска — нативна за САЩ"
2795
2796#: rules/base.xml:4685
2797msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
2798msgstr "есперантска — португалска, нативна"
2799
2800#. Keyboard indicator for Romanian layouts
2801#: rules/base.xml:4697 rules/base.extras.xml:563
2802msgid "ro"
2803msgstr "Рмн"
2804
2805#: rules/base.xml:4698 rules/base.extras.xml:564
2806msgid "Romanian"
2807msgstr "румънска"
2808
2809#: rules/base.xml:4707
2810msgid "Romanian (standard)"
2811msgstr "румънска — стандартна"
2812
2813#: rules/base.xml:4713
2814msgid "Romanian (Windows)"
2815msgstr "румънска — Windows"
2816
2817#: rules/base.xml:4723 rules/base.extras.xml:616
2818msgid "Russian"
2819msgstr "руска"
2820
2821#: rules/base.xml:4732
2822msgid "Russian (phonetic)"
2823msgstr "руска — фонетична"
2824
2825#: rules/base.xml:4738
2826msgid "Russian (phonetic, Windows)"
2827msgstr "руска — фонетична, Windows"
2828
2829#: rules/base.xml:4744
2830msgid "Russian (phonetic, YAZHERTY)"
2831msgstr "руска — фонетична, yazherty"
2832
2833#: rules/base.xml:4750
2834msgid "Russian (typewriter)"
2835msgstr "руска — за пишеща машина"
2836
2837#: rules/base.xml:4756
2838msgid "Russian (legacy)"
2839msgstr "руска — остаряла"
2840
2841#: rules/base.xml:4762
2842msgid "Russian (typewriter, legacy)"
2843msgstr "руска — за пишеща машина, остаряла"
2844
2845#: rules/base.xml:4768
2846msgid "Tatar"
2847msgstr "татарска"
2848
2849#: rules/base.xml:4777
2850msgid "Ossetian (legacy)"
2851msgstr "осетинска — остаряла"
2852
2853#: rules/base.xml:4786
2854msgid "Ossetian (Windows)"
2855msgstr "осетинска — Windows"
2856
2857#: rules/base.xml:4795
2858msgid "Chuvash"
2859msgstr "чувашка"
2860
2861#: rules/base.xml:4804
2862msgid "Chuvash (Latin)"
2863msgstr "чувашка — латиница"
2864
2865#: rules/base.xml:4813
2866msgid "Udmurt"
2867msgstr "удмуртска"
2868
2869#: rules/base.xml:4822
2870msgid "Komi"
2871msgstr "комска"
2872
2873#: rules/base.xml:4831
2874msgid "Yakut"
2875msgstr "якутска"
2876
2877#: rules/base.xml:4840
2878msgid "Kalmyk"
2879msgstr "калмикска"
2880
2881#: rules/base.xml:4849
2882msgid "Russian (DOS)"
2883msgstr "руска — DOS"
2884
2885#: rules/base.xml:4855
2886msgid "Russian (Macintosh)"
2887msgstr "руска — за Macintosh"
2888
2889#: rules/base.xml:4861
2890msgid "Serbian (Russia)"
2891msgstr "сръбска — руска"
2892
2893#: rules/base.xml:4871
2894msgid "Bashkirian"
2895msgstr "башкирска"
2896
2897#: rules/base.xml:4880
2898msgid "Mari"
2899msgstr "марийска"
2900
2901#: rules/base.xml:4889
2902msgid "Russian (phonetic, AZERTY)"
2903msgstr "руска — фонетична, azerty"
2904
2905#: rules/base.xml:4895
2906msgid "Russian (phonetic, Dvorak)"
2907msgstr "руска — фонетична, дворак"
2908
2909#: rules/base.xml:4901
2910msgid "Russian (phonetic, French)"
2911msgstr "руска — фонетична, френска"
2912
2913#: rules/base.xml:4911 rules/base.extras.xml:598
2914msgid "Serbian"
2915msgstr "сръбска"
2916
2917#: rules/base.xml:4920
2918msgid "Serbian (Cyrillic, ZE and ZHE swapped)"
2919msgstr "сръбска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2920
2921#: rules/base.xml:4926
2922msgid "Serbian (Latin)"
2923msgstr "сръбска — латиница"
2924
2925#: rules/base.xml:4932
2926msgid "Serbian (Latin, Unicode)"
2927msgstr "сръбска — латиница, Уникод"
2928
2929#: rules/base.xml:4938
2930msgid "Serbian (Latin, QWERTY)"
2931msgstr "сръбска — латиница, qwerty"
2932
2933#: rules/base.xml:4944
2934msgid "Serbian (Latin, Unicode, QWERTY)"
2935msgstr "сръбска — латиница, Уникод, qwerty"
2936
2937#: rules/base.xml:4950
2938msgid "Serbian (Cyrillic, with guillemets)"
2939msgstr "сръбска — кирилица, с „«»“"
2940
2941#: rules/base.xml:4956
2942msgid "Serbian (Latin, with guillemets)"
2943msgstr "сръбска — латиница, с „«»“"
2944
2945#: rules/base.xml:4962
2946msgid "Pannonian Rusyn"
2947msgstr "панонска русинска"
2948
2949# словенска
2950#. Keyboard indicator for Slovenian layouts
2951#: rules/base.xml:4974
2952msgid "sl"
2953msgstr "Слн"
2954
2955#: rules/base.xml:4975
2956msgid "Slovenian"
2957msgstr "словенска"
2958
2959#: rules/base.xml:4984
2960msgid "Slovenian (with guillemets)"
2961msgstr "словенска — с „«»“"
2962
2963#: rules/base.xml:4990
2964msgid "Slovenian (US)"
2965msgstr "словенска —  американска"
2966
2967# словашка
2968#. Keyboard indicator for Slovak layouts
2969#: rules/base.xml:4999 rules/base.extras.xml:1131
2970msgid "sk"
2971msgstr "Слш"
2972
2973#: rules/base.xml:5000 rules/base.extras.xml:1132
2974msgid "Slovak"
2975msgstr "словашка"
2976
2977#: rules/base.xml:5009
2978msgid "Slovak (extended backslash)"
2979msgstr "словашка — с „\\“"
2980
2981#: rules/base.xml:5015
2982msgid "Slovak (QWERTY)"
2983msgstr "словашка — qwerty"
2984
2985#: rules/base.xml:5021
2986msgid "Slovak (QWERTY, extended backslash)"
2987msgstr "словашка — qwerty, с „\\“"
2988
2989#: rules/base.xml:5031 rules/base.extras.xml:1153
2990msgid "Spanish"
2991msgstr "испанска"
2992
2993#: rules/base.xml:5040
2994msgid "Spanish (no dead keys)"
2995msgstr "испанска — без мъртви клавиши"
2996
2997#: rules/base.xml:5046
2998msgid "Spanish (Windows)"
2999msgstr "испанска — Windows"
3000
3001#: rules/base.xml:5052
3002msgid "Spanish (dead tilde)"
3003msgstr "испанска — с мъртва „~“"
3004
3005#: rules/base.xml:5058
3006msgid "Spanish (Dvorak)"
3007msgstr "испанска — дворак"
3008
3009#: rules/base.xml:5064
3010msgid "ast"
3011msgstr "Аст"
3012
3013#: rules/base.xml:5065
3014msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and L)"
3015msgstr "астурска — испанска, с „Ḥ“ и „Ḷ“"
3016
3017#: rules/base.xml:5074
3018msgid "ca"
3019msgstr "Ктл"
3020
3021#: rules/base.xml:5075
3022msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
3023msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
3024
3025#: rules/base.xml:5084
3026msgid "Spanish (Macintosh)"
3027msgstr "испанска — за Macintosh"
3028
3029#. Keyboard indicator for Swedish layouts
3030#: rules/base.xml:5093 rules/base.extras.xml:1167
3031msgid "sv"
3032msgstr "Швд"
3033
3034#: rules/base.xml:5094 rules/base.extras.xml:1168
3035msgid "Swedish"
3036msgstr "шведска"
3037
3038#: rules/base.xml:5103
3039msgid "Swedish (no dead keys)"
3040msgstr "шведска — без мъртви клавиши"
3041
3042#: rules/base.xml:5109
3043msgid "Swedish (Dvorak)"
3044msgstr "шведска — дворак"
3045
3046#: rules/base.xml:5117
3047msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
3048msgstr "руска — шведска, фонетична"
3049
3050#: rules/base.xml:5128
3051msgid "Russian (Sweden, phonetic, no dead keys)"
3052msgstr "руска — шведска, фонетична, без мъртви клавиши"
3053
3054#: rules/base.xml:5137
3055msgid "Northern Saami (Sweden)"
3056msgstr "северносамска — шведска"
3057
3058#: rules/base.xml:5146
3059msgid "Swedish (Macintosh)"
3060msgstr "шведска — за Macintosh"
3061
3062#: rules/base.xml:5152
3063msgid "Swedish (Svdvorak)"
3064msgstr "шведска — шведски дворак"
3065
3066#: rules/base.xml:5158
3067msgid "Swedish (Dvorak, intl.)"
3068msgstr "шведска — дворак, многоезична"
3069
3070#: rules/base.xml:5164
3071msgid "Swedish (US)"
3072msgstr "шведска — американска"
3073
3074#: rules/base.xml:5170
3075msgid "Swedish Sign Language"
3076msgstr "шведска — жестомимична"
3077
3078#: rules/base.xml:5183 rules/base.extras.xml:1198
3079msgid "German (Switzerland)"
3080msgstr "немска — швейцарска"
3081
3082#: rules/base.xml:5193
3083msgid "German (Switzerland, legacy)"
3084msgstr "немска — швейцарска, остаряла"
3085
3086#: rules/base.xml:5201
3087msgid "German (Switzerland, no dead keys)"
3088msgstr "немска — швейцарска, без мъртви клавиши"
3089
3090#: rules/base.xml:5209
3091msgid "French (Switzerland)"
3092msgstr "френска — швейцарска"
3093
3094#: rules/base.xml:5220
3095msgid "French (Switzerland, no dead keys)"
3096msgstr "френска — швейцарска, без мъртви клавиши"
3097
3098#: rules/base.xml:5231
3099msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
3100msgstr "френска — швейцарска, за Macintosh"
3101
3102#: rules/base.xml:5242
3103msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
3104msgstr "немска — швейцарска, за Macintosh"
3105
3106#: rules/base.xml:5252
3107msgid "Arabic (Syria)"
3108msgstr "арабска — сирийска"
3109
3110#. Keyboard indicator for Syriac layouts
3111#: rules/base.xml:5262 rules/base.xml:5270
3112msgid "syc"
3113msgstr "Срк"
3114
3115#: rules/base.xml:5263
3116msgid "Syriac"
3117msgstr "сириакска"
3118
3119#: rules/base.xml:5271
3120msgid "Syriac (phonetic)"
3121msgstr "сириакска — фонетична"
3122
3123#: rules/base.xml:5279
3124msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
3125msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво"
3126
3127#: rules/base.xml:5290
3128msgid "Kurdish (Syria, F)"
3129msgstr "кюрдска — сирийска, „F“ горе-вляво"
3130
3131#: rules/base.xml:5301
3132msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
3133msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3134
3135#. Keyboard indicator for Tajik layouts
3136#: rules/base.xml:5313
3137msgid "tg"
3138msgstr "Тдж"
3139
3140#: rules/base.xml:5314
3141msgid "Tajik"
3142msgstr "таджикска"
3143
3144#: rules/base.xml:5323
3145msgid "Tajik (legacy)"
3146msgstr "таджикска — остаряла"
3147
3148#. Keyboard indicator for Sinhala layouts
3149#: rules/base.xml:5332
3150msgid "si"
3151msgstr "Снх"
3152
3153#: rules/base.xml:5333
3154msgid "Sinhala (phonetic)"
3155msgstr "синхала — фонетична"
3156
3157#: rules/base.xml:5344
3158msgid "Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99)"
3159msgstr "тамилска — шриланкска, TamilNet '99"
3160
3161#: rules/base.xml:5353
3162msgid "Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99, TAB encoding)"
3163msgstr "тамилска — шриланкска, TamilNet '99, кодиране TAB"
3164
3165#. Keyboard indicator for US layouts
3166#: rules/base.xml:5363
3167msgid "us"
3168msgstr "Амр"
3169
3170#: rules/base.xml:5364
3171msgid "Sinhala (US)"
3172msgstr "синхала — американска"
3173
3174#. Keyboard indicator for Thai layouts
3175#: rules/base.xml:5373
3176msgid "th"
3177msgstr "Тск"
3178
3179#: rules/base.xml:5374
3180msgid "Thai"
3181msgstr "тайландска"
3182
3183#: rules/base.xml:5383
3184msgid "Thai (TIS-820.2538)"
3185msgstr "тайландска — TIS-820.2538"
3186
3187#: rules/base.xml:5389
3188msgid "Thai (Pattachote)"
3189msgstr "тайландска — патачотска"
3190
3191#. Keyboard indicator for Turkish layouts
3192#: rules/base.xml:5398 rules/base.extras.xml:1218
3193msgid "tr"
3194msgstr "Трс"
3195
3196#: rules/base.xml:5399 rules/base.extras.xml:1219
3197msgid "Turkish"
3198msgstr "турска"
3199
3200#: rules/base.xml:5408
3201msgid "Turkish (F)"
3202msgstr "турска — „F“ горе-вляво"
3203
3204#: rules/base.xml:5414
3205msgid "Turkish (Alt-Q)"
3206msgstr "турска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3207
3208#: rules/base.xml:5422
3209msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
3210msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво"
3211
3212#: rules/base.xml:5433
3213msgid "Kurdish (Turkey, F)"
3214msgstr "кюрдска — турска, „F“ горе-вляво"
3215
3216#: rules/base.xml:5444
3217msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
3218msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3219
3220#: rules/base.xml:5453
3221msgid "Turkish (intl., with dead keys)"
3222msgstr "турска — многоезична, с мъртви клавиши"
3223
3224#. Keyboard indicator for Crimean Tatar layouts
3225#: rules/base.xml:5460 rules/base.xml:5471 rules/base.xml:5482
3226#: rules/base.extras.xml:573
3227msgid "crh"
3228msgstr "Ттр"
3229
3230#: rules/base.xml:5461
3231msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
3232msgstr "кримско татарска — турска, „Q“ горе-вляво"
3233
3234#: rules/base.xml:5472
3235msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
3236msgstr "кримско татарска — турска, „F“ горе-вляво"
3237
3238#: rules/base.xml:5483
3239msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
3240msgstr "кримско татарска — турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3241
3242#: rules/base.xml:5492
3243msgid "Ottoman"
3244msgstr "отоманска"
3245
3246#: rules/base.xml:5498
3247msgid "Ottoman (F)"
3248msgstr "отоманска — „F“ горе-вляво"
3249
3250#: rules/base.xml:5504 rules/base.extras.xml:1231
3251msgid "Old Turkic"
3252msgstr "старотюрска — руни"
3253
3254#: rules/base.xml:5510
3255msgid "Old Turkic (F)"
3256msgstr "старотюрска — „F“ горе-вляво"
3257
3258#: rules/base.xml:5520
3259msgid "Taiwanese"
3260msgstr "тайванска"
3261
3262#: rules/base.xml:5529
3263msgid "Taiwanese (indigenous)"
3264msgstr "тайванска — туземна"
3265
3266#. Keyboard indicator for Saisiyat layouts
3267#: rules/base.xml:5554
3268msgid "xsy"
3269msgstr "Сст"
3270
3271#: rules/base.xml:5555
3272msgid "Saisiyat (Taiwan)"
3273msgstr "сайсиятска — тайванска"
3274
3275#. Keyboard indicator for Ukranian layouts
3276#: rules/base.xml:5567 rules/base.extras.xml:1239
3277msgid "uk"
3278msgstr "Укр"
3279
3280#: rules/base.xml:5568 rules/base.extras.xml:1240
3281msgid "Ukrainian"
3282msgstr "украинска"
3283
3284#: rules/base.xml:5577
3285msgid "Ukrainian (phonetic)"
3286msgstr "украинска — фонетична"
3287
3288#: rules/base.xml:5583
3289msgid "Ukrainian (typewriter)"
3290msgstr "украинска — за пишеща машина"
3291
3292#: rules/base.xml:5589
3293msgid "Ukrainian (Windows)"
3294msgstr "украинска — Windows"
3295
3296#: rules/base.xml:5595
3297msgid "Ukrainian (legacy)"
3298msgstr "украинска — остаряла"
3299
3300#: rules/base.xml:5601
3301msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
3302msgstr "украинска — републикански стандарт"
3303
3304#: rules/base.xml:5607
3305msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
3306msgstr "руска — украинска, републикански стандарт"
3307
3308#: rules/base.xml:5613
3309msgid "Ukrainian (homophonic)"
3310msgstr "украинска — еднозвучна, алтернативна"
3311
3312#: rules/base.xml:5623 rules/base.extras.xml:1255
3313msgid "English (UK)"
3314msgstr "английска — великобританска"
3315
3316#: rules/base.xml:5632
3317msgid "English (UK, extended, Windows)"
3318msgstr "английска — великобританска, разширена, Windows"
3319
3320#: rules/base.xml:5638
3321msgid "English (UK, intl., with dead keys)"
3322msgstr "английска — великобританска, многоезична, с мъртви клавиши"
3323
3324#: rules/base.xml:5644
3325msgid "English (UK, Dvorak)"
3326msgstr "английска — великобританска, дворак"
3327
3328#: rules/base.xml:5650
3329msgid "English (UK, Dvorak, with UK punctuation)"
3330msgstr ""
3331"английска — великобританска, с пунктуация на Обединеното кралство, дворак"
3332
3333#: rules/base.xml:5656
3334msgid "English (UK, Macintosh)"
3335msgstr "английска — великобританска, за Macintosh"
3336
3337#: rules/base.xml:5662
3338msgid "English (UK, Macintosh, intl.)"
3339msgstr "английска — великобританска, за Macintosh, многоезична"
3340
3341#: rules/base.xml:5668
3342msgid "English (UK, Colemak)"
3343msgstr "английска — великобританска, коулмак"
3344
3345#: rules/base.xml:5674
3346msgid "English (UK, Colemak-DH)"
3347msgstr "английска — великобританска, коулмак DH"
3348
3349#: rules/base.xml:5682
3350msgid "Polish (British keyboard)"
3351msgstr "полска — великобританска"
3352
3353#: rules/base.xml:5695
3354msgid "Uzbek"
3355msgstr "узбекска"
3356
3357#: rules/base.xml:5704
3358msgid "Uzbek (Latin)"
3359msgstr "узбекска — латиница"
3360
3361#. Keyboard indicator for Vietnamese layouts
3362#: rules/base.xml:5713 rules/base.extras.xml:1285
3363msgid "vi"
3364msgstr "Втн"
3365
3366#: rules/base.xml:5714 rules/base.extras.xml:1286
3367msgid "Vietnamese"
3368msgstr "виетнамска"
3369
3370#: rules/base.xml:5723
3371msgid "Vietnamese (US)"
3372msgstr "виетнамска — американска"
3373
3374#: rules/base.xml:5729
3375msgid "Vietnamese (French)"
3376msgstr "виетнамска — френска"
3377
3378#. Keyboard indicator for Korean layouts
3379#: rules/base.xml:5738 rules/base.extras.xml:1269
3380msgid "ko"
3381msgstr "Крс"
3382
3383#: rules/base.xml:5739 rules/base.extras.xml:1270
3384msgid "Korean"
3385msgstr "корейска"
3386
3387#: rules/base.xml:5748
3388msgid "Korean (101/104-key compatible)"
3389msgstr "корейска — съвместима със 101/104 клавиша"
3390
3391#: rules/base.xml:5758
3392msgid "Japanese (PC-98)"
3393msgstr "японска — PC-98xx"
3394
3395#. Keyboard indicator for Irish layouts
3396#: rules/base.xml:5771
3397msgid "ie"
3398msgstr "Ирл"
3399
3400#: rules/base.xml:5772
3401msgid "Irish"
3402msgstr "ирландска"
3403
3404#: rules/base.xml:5781
3405msgid "CloGaelach"
3406msgstr "келтска латиница"
3407
3408#: rules/base.xml:5790
3409msgid "Irish (UnicodeExpert)"
3410msgstr "ирландска — експертна за Уникод"
3411
3412#: rules/base.xml:5796
3413msgid "Ogham"
3414msgstr "огамска"
3415
3416#: rules/base.xml:5805
3417msgid "Ogham (IS434)"
3418msgstr "огамска — IS434"
3419
3420#: rules/base.xml:5818 rules/base.extras.xml:1093
3421msgid "Urdu (Pakistan)"
3422msgstr "урду — пакистанска"
3423
3424#: rules/base.xml:5827
3425msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
3426msgstr "урду — пакистанска, CRULP"
3427
3428#: rules/base.xml:5833
3429msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
3430msgstr "урду — пакистанска, NLA"
3431
3432#: rules/base.xml:5840
3433msgid "Arabic (Pakistan)"
3434msgstr "арабска — пакистанска"
3435
3436#. Keyboard indicator for Sindhi layouts
3437#: rules/base.xml:5850
3438msgid "sd"
3439msgstr "Снд"
3440
3441#: rules/base.xml:5851
3442msgid "Sindhi"
3443msgstr "синдхи"
3444
3445#. Keyboard indicator for Dhivehi layouts
3446#: rules/base.xml:5863
3447msgid "dv"
3448msgstr "Две"
3449
3450#: rules/base.xml:5864
3451msgid "Dhivehi"
3452msgstr "дивеи"
3453
3454#: rules/base.xml:5876
3455msgid "English (South Africa)"
3456msgstr "английска — южноафриканска"
3457
3458#. Keyboard indicator for Esperanto layouts
3459#: rules/base.xml:5886
3460msgid "eo"
3461msgstr "Есп"
3462
3463#: rules/base.xml:5887
3464msgid "Esperanto"
3465msgstr "есперантска"
3466
3467#: rules/base.xml:5896
3468msgid "Esperanto (legacy)"
3469msgstr "есперантска — остаряла"
3470
3471#. Keyboard indicator for Nepali layouts
3472#: rules/base.xml:5905
3473msgid "ne"
3474msgstr "Нпл"
3475
3476#: rules/base.xml:5906
3477msgid "Nepali"
3478msgstr "непалска"
3479
3480#: rules/base.xml:5919
3481msgid "English (Nigeria)"
3482msgstr "английска — нигерийска"
3483
3484#. Keyboard indicator for Igbo layouts
3485#: rules/base.xml:5929
3486msgid "ig"
3487msgstr "Игб"
3488
3489#: rules/base.xml:5930
3490msgid "Igbo"
3491msgstr "игбо"
3492
3493#. Keyboard indicator for Yoruba layouts
3494#: rules/base.xml:5940
3495msgid "yo"
3496msgstr "Йрб"
3497
3498#: rules/base.xml:5941
3499msgid "Yoruba"
3500msgstr "йоруба"
3501
3502#: rules/base.xml:5952
3503msgid "Hausa (Nigeria)"
3504msgstr "хауска — нигерийска"
3505
3506#. Keyboard indicator for Amharic layouts
3507#: rules/base.xml:5964
3508msgid "am"
3509msgstr "Амх"
3510
3511#: rules/base.xml:5965
3512msgid "Amharic"
3513msgstr "амхарска"
3514
3515#. Keyboard indicator for Wolof layouts
3516#: rules/base.xml:5976
3517msgid "wo"
3518msgstr "Улф"
3519
3520#: rules/base.xml:5977
3521msgid "Wolof"
3522msgstr "Уолоф"
3523
3524#. Keyboard indicator for Braille layouts
3525#: rules/base.xml:5988
3526msgid "brl"
3527msgstr "Брл"
3528
3529#: rules/base.xml:5989
3530msgid "Braille"
3531msgstr "брайл"
3532
3533#: rules/base.xml:5995
3534msgid "Braille (left-handed)"
3535msgstr "брайл — левичари"
3536
3537#: rules/base.xml:6001
3538msgid "Braille (left-handed inverted thumb)"
3539msgstr "брайл — левичари, обърнат палец"
3540
3541#: rules/base.xml:6007
3542msgid "Braille (right-handed)"
3543msgstr "брайл — десничари"
3544
3545#: rules/base.xml:6013
3546msgid "Braille (right-handed inverted thumb)"
3547msgstr "брайл — десничари, обърнат палец"
3548
3549#. Keyboard indicator for Turkmen layouts
3550#: rules/base.xml:6022
3551msgid "tk"
3552msgstr "Трк"
3553
3554#: rules/base.xml:6023
3555msgid "Turkmen"
3556msgstr "тюркменска"
3557
3558#: rules/base.xml:6032
3559msgid "Turkmen (Alt-Q)"
3560msgstr "тюркменска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3561
3562#. Keyboard indicator for Bambara layouts
3563#: rules/base.xml:6041
3564msgid "bm"
3565msgstr "Бмб"
3566
3567#: rules/base.xml:6042
3568msgid "Bambara"
3569msgstr "бамбарска"
3570
3571#: rules/base.xml:6053
3572msgid "French (Mali, alt.)"
3573msgstr "френска — малийска, алтернативна"
3574
3575#: rules/base.xml:6064
3576msgid "English (Mali, US, Macintosh)"
3577msgstr "английска — малийска, американска, за Macintosh"
3578
3579#: rules/base.xml:6075
3580msgid "English (Mali, US, intl.)"
3581msgstr "английска — малийска, американска, многоезична, за Macintosh"
3582
3583#. Keyboard indicator for Swahili layouts
3584#: rules/base.xml:6087 rules/base.xml:6125
3585msgid "sw"
3586msgstr "Схл"
3587
3588#: rules/base.xml:6088
3589msgid "Swahili (Tanzania)"
3590msgstr "суахили — танзанийска"
3591
3592#: rules/base.xml:6097
3593msgid "fr-tg"
3594msgstr "ФрТ"
3595
3596#: rules/base.xml:6098
3597msgid "French (Togo)"
3598msgstr "френска — Того"
3599
3600#: rules/base.xml:6126
3601msgid "Swahili (Kenya)"
3602msgstr "суахили — кенийска"
3603
3604#: rules/base.xml:6137
3605msgid "Kikuyu"
3606msgstr "кикуйска"
3607
3608#. Keyboard indicator for Tswana layouts
3609#: rules/base.xml:6149
3610msgid "tn"
3611msgstr "Тсн"
3612
3613#: rules/base.xml:6150
3614msgid "Tswana"
3615msgstr "тсуанска"
3616
3617#. Keyboard indicator for Filipino layouts
3618#: rules/base.xml:6160
3619msgid "ph"
3620msgstr "Флп"
3621
3622#: rules/base.xml:6161
3623msgid "Filipino"
3624msgstr "филипинска"
3625
3626#: rules/base.xml:6180
3627msgid "Filipino (QWERTY, Baybayin)"
3628msgstr "филипинска — qwerty, байбаин"
3629
3630#: rules/base.xml:6198
3631msgid "Filipino (Capewell-Dvorak, Latin)"
3632msgstr "филипинска — дворак на Кейпуел, латиница"
3633
3634#: rules/base.xml:6204
3635msgid "Filipino (Capewell-Dvorak, Baybayin)"
3636msgstr "филипинска — дворак на Кейпуел, байбаин"
3637
3638#: rules/base.xml:6222
3639msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006, Latin)"
3640msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел, латиница"
3641
3642#: rules/base.xml:6228
3643msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006, Baybayin)"
3644msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел, байбаин"
3645
3646#: rules/base.xml:6246
3647msgid "Filipino (Colemak, Latin)"
3648msgstr "филипинска — коулмак, латиница"
3649
3650#: rules/base.xml:6252
3651msgid "Filipino (Colemak, Baybayin)"
3652msgstr "филипинска — коулмак, байбаин"
3653
3654#: rules/base.xml:6270
3655msgid "Filipino (Dvorak, Latin)"
3656msgstr "филипинска — дворак, латиница"
3657
3658#: rules/base.xml:6276
3659msgid "Filipino (Dvorak, Baybayin)"
3660msgstr "филипинска — дворак, байбаин"
3661
3662#: rules/base.xml:6296
3663msgid "md"
3664msgstr "Млд"
3665
3666#: rules/base.xml:6297
3667msgid "Moldavian"
3668msgstr "молдовска"
3669
3670#: rules/base.xml:6306
3671msgid "gag"
3672msgstr "Ггз"
3673
3674#: rules/base.xml:6307
3675msgid "Moldavian (Gagauz)"
3676msgstr "молдовска — гагаузка"
3677
3678#: rules/base.xml:6318
3679msgid "id"
3680msgstr "Инз"
3681
3682#: rules/base.xml:6319
3683msgid "Indonesian (Latin)"
3684msgstr "индонезийска — латиница"
3685
3686#: rules/base.xml:6334
3687msgid "Indonesian (Arab Pegon, extended phonetic)"
3688msgstr "индонезийска — арабска, пегон, разширена фонетична"
3689
3690#: rules/base.xml:6342
3691msgid "jv"
3692msgstr "явн"
3693
3694#: rules/base.xml:6343
3695msgid "Indonesian (Javanese)"
3696msgstr "индонезийска — яванска"
3697
3698#: rules/base.xml:6353
3699msgid "ms"
3700msgstr "Млс"
3701
3702#: rules/base.xml:6354
3703msgid "Malay (Jawi, Arabic Keyboard)"
3704msgstr "малайска — яванска, арабска"
3705
3706#: rules/base.xml:6369
3707msgid "Malay (Jawi, phonetic)"
3708msgstr "малайска — яванска, фонетична"
3709
3710#: rules/base.xml:6377
3711msgid "custom"
3712msgstr "потребителска"
3713
3714#: rules/base.xml:6378
3715msgid "A user-defined custom Layout"
3716msgstr "подредба на потребителя"
3717
3718#: rules/base.xml:6388
3719msgid "Switching to another layout"
3720msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
3721
3722#: rules/base.xml:6393
3723msgid "Right Alt (while pressed)"
3724msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
3725
3726#: rules/base.xml:6399
3727msgid "Left Alt (while pressed)"
3728msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
3729
3730#: rules/base.xml:6405
3731msgid "Left Win (while pressed)"
3732msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
3733
3734#: rules/base.xml:6411
3735msgid "Right Win (while pressed)"
3736msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
3737
3738#: rules/base.xml:6417
3739msgid "Any Win (while pressed)"
3740msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
3741
3742#: rules/base.xml:6423
3743msgid "Menu (while pressed), Shift+Menu for Menu"
3744msgstr "Menu (докато е натиснат), Shift+Menu замества Menu"
3745
3746#: rules/base.xml:6429
3747msgid ""
3748"Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock for the original Caps Lock action"
3749msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
3750
3751#: rules/base.xml:6435
3752msgid "Right Ctrl (while pressed)"
3753msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
3754
3755#: rules/base.xml:6441 rules/base.xml:6678 rules/base.xml:7172
3756msgid "Right Alt"
3757msgstr "Десният Alt"
3758
3759#: rules/base.xml:6447 rules/base.xml:6672
3760msgid "Left Alt"
3761msgstr "Левият Alt"
3762
3763#: rules/base.xml:6453 rules/base.xml:6702 rules/base.xml:6829
3764#: rules/base.xml:7238
3765msgid "Caps Lock"
3766msgstr "Caps Lock"
3767
3768#: rules/base.xml:6459
3769msgid "Shift+Caps Lock"
3770msgstr "Shift+Caps Lock"
3771
3772#: rules/base.xml:6465
3773msgid "Caps Lock to first layout; Shift+Caps Lock to last layout"
3774msgstr "Caps Lock към първата подредба, Shift+Caps Lock към последната"
3775
3776#: rules/base.xml:6471
3777msgid "Left Win to first layout; Right Win/Menu to last layout"
3778msgstr "Левият Win към първата подредба, десният Win/Menu към последната"
3779
3780#: rules/base.xml:6477
3781msgid "Left Ctrl to first layout; Right Ctrl to last layout"
3782msgstr "Левият Ctrl към първата подредба, десният Ctrl към последната"
3783
3784#: rules/base.xml:6483
3785msgid "Alt+Caps Lock"
3786msgstr "Alt+Caps Lock"
3787
3788#: rules/base.xml:6489
3789msgid "Both Shift together"
3790msgstr "Двата Shift-а заедно"
3791
3792#: rules/base.xml:6495
3793msgid "Both Alt together"
3794msgstr "Двата Alt-а заедно"
3795
3796#: rules/base.xml:6501
3797msgid "Both Ctrl together"
3798msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
3799
3800#: rules/base.xml:6507
3801msgid "Ctrl+Shift"
3802msgstr "Ctrl+Shift"
3803
3804#: rules/base.xml:6513
3805msgid "Left Ctrl+Left Shift"
3806msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
3807
3808#: rules/base.xml:6519
3809msgid "Right Ctrl+Right Shift"
3810msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
3811
3812#: rules/base.xml:6525
3813msgid "Alt+Ctrl"
3814msgstr "Alt+Ctrl"
3815
3816#: rules/base.xml:6531
3817msgid "Alt+Shift"
3818msgstr "Alt+Shift"
3819
3820#: rules/base.xml:6537
3821msgid "Left Alt+Left Shift"
3822msgstr "Левият Alt+левият Shift"
3823
3824#: rules/base.xml:6543
3825msgid "Alt+Space"
3826msgstr "Alt+Space"
3827
3828#: rules/base.xml:6549 rules/base.xml:6642 rules/base.xml:7202
3829msgid "Menu"
3830msgstr "Menu"
3831
3832#: rules/base.xml:6555 rules/base.xml:6654 rules/base.xml:7178
3833msgid "Left Win"
3834msgstr "Левият Win"
3835
3836#: rules/base.xml:6561
3837msgid "Win+Space"
3838msgstr "Win+Интервал"
3839
3840#: rules/base.xml:6567 rules/base.xml:6660 rules/base.xml:7190
3841msgid "Right Win"
3842msgstr "Десният Win"
3843
3844#: rules/base.xml:6573
3845msgid "Left Shift"
3846msgstr "Левият Shift"
3847
3848#: rules/base.xml:6579
3849msgid "Right Shift"
3850msgstr "Десният Shift"
3851
3852#: rules/base.xml:6585 rules/base.xml:7214
3853msgid "Left Ctrl"
3854msgstr "Левият Ctrl"
3855
3856#: rules/base.xml:6591 rules/base.xml:6636 rules/base.xml:7226
3857msgid "Right Ctrl"
3858msgstr "Десният Ctrl"
3859
3860#: rules/base.xml:6597 rules/base.xml:6835 rules/base.xml:7274
3861msgid "Scroll Lock"
3862msgstr "Scroll Lock"
3863
3864#: rules/base.xml:6603
3865msgid "Left Ctrl+Left Win to first layout; Right Ctrl+Menu to second layout"
3866msgstr ""
3867"Левият Ctrl+левият Win към първата подредба, десният Ctrl+Menu към последната"
3868
3869#: rules/base.xml:6609
3870msgid "Left Ctrl+Left Win"
3871msgstr "Левият Ctrl+левият Win"
3872
3873#: rules/base.xml:6617
3874msgid "Key to choose the 2nd level"
3875msgstr "Клавиш за избор 2-то ниво"
3876
3877#: rules/base.xml:6622 rules/base.xml:6714 rules/base.xml:7250
3878msgid "The \"&lt; &gt;\" key"
3879msgstr "Клавиш „&lt;&gt;“"
3880
3881#: rules/base.xml:6631 rules/base.extras.xml:1395
3882msgid "Key to choose the 3rd level"
3883msgstr "Клавиш за избор 3-то ниво"
3884
3885#: rules/base.xml:6648
3886msgid "Any Win"
3887msgstr "Всеки Win"
3888
3889#: rules/base.xml:6666
3890msgid "Any Alt"
3891msgstr "Всеки Alt"
3892
3893#: rules/base.xml:6684
3894msgid "Right Alt; Shift+Right Alt as Compose"
3895msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Compose"
3896
3897#: rules/base.xml:6690
3898msgid "Right Alt never chooses 3rd level"
3899msgstr "Десният Alt никога не избира 3-то ниво"
3900
3901#: rules/base.xml:6696
3902msgid "Enter on keypad"
3903msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
3904
3905#: rules/base.xml:6708
3906msgid "Backslash"
3907msgstr "Обратно наклонена черта"
3908
3909#: rules/base.xml:6720
3910msgid ""
3911"Caps Lock; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd-level "
3912"chooser"
3913msgstr ""
3914"Caps Lock избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за "
3915"3-то ниво"
3916
3917#: rules/base.xml:6726
3918msgid ""
3919"Backslash; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd level "
3920"chooser"
3921msgstr ""
3922"„\\“ избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то "
3923"ниво"
3924
3925#: rules/base.xml:6732
3926msgid ""
3927"The \"&lt; &gt;\" key; acts as onetime lock when pressed together with "
3928"another 3rd level chooser"
3929msgstr ""
3930"„&lt;&gt;“ избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за "
3931"3-то ниво"
3932
3933#: rules/base.xml:6740
3934msgid "Ctrl position"
3935msgstr "Положение на Ctrl"
3936
3937#: rules/base.xml:6745
3938msgid "Caps Lock as Ctrl"
3939msgstr "Caps Lock е Ctrl"
3940
3941#: rules/base.xml:6751
3942msgid "Left Ctrl as Meta"
3943msgstr "Левият Ctrl е Meta"
3944
3945#: rules/base.xml:6757
3946msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
3947msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
3948
3949#: rules/base.xml:6763
3950msgid "Caps Lock as Ctrl, Ctrl as Hyper"
3951msgstr "Caps Lock е Ctrl, Ctrl е Hyper"
3952
3953#: rules/base.xml:6769
3954msgid "To the left of \"A\""
3955msgstr "Вляво от „A“"
3956
3957#: rules/base.xml:6775
3958msgid "At the bottom left"
3959msgstr "Долу вляво"
3960
3961#: rules/base.xml:6781
3962msgid "Right Ctrl as Right Alt"
3963msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
3964
3965#: rules/base.xml:6787
3966msgid "Menu as Right Ctrl"
3967msgstr "Menu е десният Ctrl"
3968
3969#: rules/base.xml:6793
3970msgid "Swap Left Alt with Left Ctrl"
3971msgstr "Размяна на левия Alt с левия Ctrl"
3972
3973#: rules/base.xml:6799
3974msgid "Swap Left Win with Left Ctrl"
3975msgstr "Размяна на левия Win с левия Ctrl"
3976
3977#: rules/base.xml:6804
3978msgid "Swap Right Win with Right Ctrl"
3979msgstr "Размяна на десния Win с десния Ctrl"
3980
3981#: rules/base.xml:6810
3982msgid "Left Alt as Ctrl, Left Ctrl as Win, Left Win as Left Alt"
3983msgstr "Левият Alt е Ctrl, левият Ctrl е Win, левият Win е Alt"
3984
3985#: rules/base.xml:6818
3986msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
3987msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
3988
3989#: rules/base.xml:6823
3990msgid "Num Lock"
3991msgstr "Num Lock"
3992
3993#: rules/base.xml:6843
3994msgid "Use keyboard LED to indicate modifiers"
3995msgstr "Индикация на модификаторите чрез клавиатурен светодиод"
3996
3997#: rules/base.xml:6848
3998msgid "Compose"
3999msgstr "Compose"
4000
4001#: rules/base.xml:6856
4002msgid "Layout of numeric keypad"
4003msgstr "Подредба на цифровата клавиатура"
4004
4005#: rules/base.xml:6861
4006msgid "Legacy"
4007msgstr "остаряла"
4008
4009#: rules/base.xml:6867
4010msgid "Unicode arrows and math operators"
4011msgstr "Стрелки и математически операции от Уникод"
4012
4013#: rules/base.xml:6873
4014msgid "Unicode arrows and math operators on default level"
4015msgstr "Стрелки и математически операции от Уникод на стандартното ниво"
4016
4017#: rules/base.xml:6879
4018msgid "Legacy Wang 724"
4019msgstr "Остаряла Wang 724"
4020
4021#: rules/base.xml:6885
4022msgid "Wang 724 keypad with Unicode arrows and math operators"
4023msgstr ""
4024"Цифрова клавиатура — Wang 724, със стрелки и математически операции от Уникод"
4025
4026#: rules/base.xml:6891
4027msgid "Wang 724 keypad with Unicode arrows and math operators on default level"
4028msgstr ""
4029"Цифрова клавиатура Wang 724, със стрелки и математически операции от Уникод "
4030"на стандартното ниво"
4031
4032#: rules/base.xml:6897
4033msgid "Hexadecimal"
4034msgstr "шестнадесетична"
4035
4036#: rules/base.xml:6903
4037msgid "Phone and ATM style"
4038msgstr "Телефон, банкомат"
4039
4040#: rules/base.xml:6912
4041msgid "Numeric keypad Delete behavior"
4042msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
4043
4044#: rules/base.xml:6918
4045msgid "Legacy key with dot"
4046msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
4047
4048#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
4049#: rules/base.xml:6925
4050msgid "Legacy key with comma"
4051msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
4052
4053#: rules/base.xml:6931
4054msgid "Four-level key with dot"
4055msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
4056
4057#: rules/base.xml:6937
4058msgid "Four-level key with dot, Latin-9 only"
4059msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница по Latin-9"
4060
4061#: rules/base.xml:6943
4062msgid "Four-level key with comma"
4063msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
4064
4065#: rules/base.xml:6949
4066msgid "Four-level key with momayyez"
4067msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
4068
4069#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
4070#. The description needs to be rewritten
4071#: rules/base.xml:6957
4072msgid "Four-level key with abstract separators"
4073msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
4074
4075#: rules/base.xml:6963
4076msgid "Semicolon on third level"
4077msgstr "„;“ на 3-то ниво"
4078
4079#: rules/base.xml:6973
4080msgid "Caps Lock behavior"
4081msgstr "Поведение на Caps Lock"
4082
4083#: rules/base.xml:6978
4084msgid "Caps Lock uses internal capitalization; Shift \"pauses\" Caps Lock"
4085msgstr ""
4086"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно спира Caps "
4087"Lock"
4088
4089#: rules/base.xml:6984
4090msgid "Caps Lock uses internal capitalization; Shift does not affect Caps Lock"
4091msgstr ""
4092"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
4093
4094#: rules/base.xml:6990
4095msgid "Caps Lock acts as Shift with locking; Shift \"pauses\" Caps Lock"
4096msgstr ""
4097"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно спира Caps Lock"
4098
4099#: rules/base.xml:6996
4100msgid "Caps Lock acts as Shift with locking; Shift does not affect Caps Lock"
4101msgstr ""
4102"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
4103
4104#: rules/base.xml:7002
4105msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
4106msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
4107
4108#: rules/base.xml:7008
4109msgid "Caps Lock toggles Shift Lock (affects all keys)"
4110msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift (за всички клавиши)"
4111
4112#: rules/base.xml:7014
4113msgid "Swap Esc and Caps Lock"
4114msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
4115
4116#: rules/base.xml:7020
4117msgid "Make Caps Lock an additional Esc"
4118msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
4119
4120#: rules/base.xml:7026
4121msgid ""
4122"Make Caps Lock an additional Esc, but Shift + Caps Lock is the regular Caps "
4123"Lock"
4124msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc, Shift+Caps Lock замества Caps Lock"
4125
4126#: rules/base.xml:7032
4127msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
4128msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
4129
4130#: rules/base.xml:7038
4131msgid "Make Caps Lock an additional Super"
4132msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
4133
4134#: rules/base.xml:7044
4135msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
4136msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
4137
4138#: rules/base.xml:7050
4139msgid "Make Caps Lock an additional Menu key"
4140msgstr "Caps Lock е допълнителен Menu"
4141
4142#: rules/base.xml:7056
4143msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
4144msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
4145
4146#: rules/base.xml:7062
4147msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
4148msgstr "Caps Lock е допълнителен Ctrl"
4149
4150#: rules/base.xml:7068
4151msgid "Caps Lock is disabled"
4152msgstr "Caps Lock е изключен"
4153
4154#: rules/base.xml:7076
4155msgid "Alt and Win behavior"
4156msgstr "Поведение на Alt и Win"
4157
4158#: rules/base.xml:7081
4159msgid "Add the standard behavior to Menu key"
4160msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
4161
4162#: rules/base.xml:7087
4163msgid "Menu is mapped to Win"
4164msgstr "Menu е Win"
4165
4166#: rules/base.xml:7093
4167msgid "Alt and Meta are on Alt"
4168msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
4169
4170#: rules/base.xml:7099
4171msgid "Alt is mapped to Win and the usual Alt"
4172msgstr "И двата Win-а са Alt (както и клавишите Alt)"
4173
4174#: rules/base.xml:7105
4175msgid "Ctrl is mapped to Win and the usual Ctrl"
4176msgstr "И двата Win-а са Ctrl (както и клавишите Ctrl)"
4177
4178#: rules/base.xml:7111
4179msgid "Ctrl is mapped to Right Win and the usual Ctrl"
4180msgstr "Десният Win е Ctrl (както и клавишите Ctrl)"
4181
4182#: rules/base.xml:7117
4183msgid "Ctrl is mapped to Alt, Alt to Win"
4184msgstr "И двата Alt-а са Ctrl, Win е Alt"
4185
4186#: rules/base.xml:7123
4187msgid "Meta is mapped to Win"
4188msgstr "И двата Win-а са Meta"
4189
4190#: rules/base.xml:7129
4191msgid "Meta is mapped to Left Win"
4192msgstr "Левият Win е Meta"
4193
4194#: rules/base.xml:7135
4195msgid "Hyper is mapped to Win"
4196msgstr "И двата Win-а са Hyper"
4197
4198#: rules/base.xml:7141
4199msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
4200msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
4201
4202#: rules/base.xml:7147
4203msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
4204msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
4205
4206#: rules/base.xml:7153
4207msgid "Alt is swapped with Win"
4208msgstr "Alt е разменен с Win"
4209
4210#: rules/base.xml:7159
4211msgid "Win is mapped to PrtSc and the usual Win"
4212msgstr "PrtSc е Win (както и клавишите Win)"
4213
4214#: rules/base.xml:7167
4215msgid "Position of Compose key"
4216msgstr "Положение на Compose"
4217
4218#: rules/base.xml:7184
4219msgid "3rd level of Left Win"
4220msgstr "Левият Win на 3-то ниво"
4221
4222#: rules/base.xml:7196
4223msgid "3rd level of Right Win"
4224msgstr "Десният Win на 3-то ниво"
4225
4226#: rules/base.xml:7208
4227msgid "3rd level of Menu"
4228msgstr "Menu на 3-то ниво"
4229
4230#: rules/base.xml:7220
4231msgid "3rd level of Left Ctrl"
4232msgstr "Левият Ctrl на 3-то ниво"
4233
4234#: rules/base.xml:7232
4235msgid "3rd level of Right Ctrl"
4236msgstr "Десният Ctrl на 3-то ниво"
4237
4238#: rules/base.xml:7244
4239msgid "3rd level of Caps Lock"
4240msgstr "Caps Lock на 3-то ниво"
4241
4242#: rules/base.xml:7256
4243msgid "3rd level of the \"&lt; &gt;\" key"
4244msgstr "3-то ниво на „&lt;&gt;“"
4245
4246#: rules/base.xml:7262
4247msgid "Pause"
4248msgstr "Pause"
4249
4250#: rules/base.xml:7268
4251msgid "PrtSc"
4252msgstr "PrtSc"
4253
4254#: rules/base.xml:7281
4255msgid "Compatibility options"
4256msgstr "Настройки за съвместимост"
4257
4258#: rules/base.xml:7286
4259msgid "Default numeric keypad keys"
4260msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
4261
4262#: rules/base.xml:7292
4263msgid "Numeric keypad always enters digits (as in macOS)"
4264msgstr "Цифровата клавиатура генерира само цифри (като в Mac OS)"
4265
4266#: rules/base.xml:7298
4267msgid ""
4268"Num Lock on: digits; Shift for arrows. Num Lock off: arrows (as in Windows)"
4269msgstr ""
4270"Включен NumLock — цифри, Shift преминава към стрелки. Изключен Numlock — "
4271"само стрелки (като в Windows)"
4272
4273#: rules/base.xml:7304
4274msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
4275msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира 3-то ниво"
4276
4277#: rules/base.xml:7310
4278msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
4279msgstr ""
4280"Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
4281
4282#: rules/base.xml:7316
4283msgid "Apple Aluminium emulates Pause, PrtSc, Scroll Lock"
4284msgstr ""
4285"Apple Aluminium — симулиране на клавиши за PC (Pause, PrtSc, Scroll Lock)"
4286
4287#: rules/base.xml:7322
4288msgid "Shift cancels Caps Lock"
4289msgstr "Shift отменя Caps Lock"
4290
4291#: rules/base.xml:7328
4292msgid "Enable extra typographic characters"
4293msgstr "Допълнителни типографски знаци"
4294
4295#: rules/base.xml:7334
4296msgid "Enable APL overlay characters"
4297msgstr "Комбиниране на знаци в APL"
4298
4299#: rules/base.xml:7340
4300msgid "Both Shift together enable Caps Lock"
4301msgstr "Двата Shift-а заедно включват Caps Lock"
4302
4303#: rules/base.xml:7346
4304msgid "Both Shift together enable Caps Lock; one Shift key disables it"
4305msgstr ""
4306"Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
4307
4308#: rules/base.xml:7352
4309msgid "Both Shift together enable Shift Lock"
4310msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Shift Lock"
4311
4312#: rules/base.xml:7358
4313msgid "Shift + Num Lock enables PointerKeys"
4314msgstr "Shift+Num Lock превключват клавишите за придвижване"
4315
4316#: rules/base.xml:7364
4317msgid "Allow breaking grabs with keyboard actions (warning: security risk)"
4318msgstr ""
4319"Позволяване на клавиатурно прекъсване на прихващането на устройствата "
4320"(внимание: намалява сигурността)"
4321
4322#: rules/base.xml:7370
4323msgid "Allow grab and window tree logging"
4324msgstr "Журнални съобщения за дървото и прихващането на прозорците"
4325
4326#: rules/base.xml:7378
4327msgid "Currency signs"
4328msgstr "Знаци за валута"
4329
4330#: rules/base.xml:7383
4331msgid "Euro on E"
4332msgstr "„€“ при „E“"
4333
4334#: rules/base.xml:7389
4335msgid "Euro on 2"
4336msgstr "„€“ при „2“"
4337
4338#: rules/base.xml:7395
4339msgid "Euro on 4"
4340msgstr "„€“ при „4“"
4341
4342#: rules/base.xml:7401
4343msgid "Euro on 5"
4344msgstr "„€“ при „5“"
4345
4346#: rules/base.xml:7407
4347msgid "Rupee on 4"
4348msgstr "„₨“ при „4“"
4349
4350#: rules/base.xml:7414
4351msgid "Key to choose 5th level"
4352msgstr "Клавиш за избор 5-то ниво"
4353
4354#: rules/base.xml:7419
4355msgid "The \"&lt; &gt;\" key chooses 5th level"
4356msgstr "„&lt;&gt;“ избира 5-то ниво"
4357
4358#: rules/base.xml:7425
4359msgid "Right Alt chooses 5th level"
4360msgstr "Десният Alt избира 5-то ниво"
4361
4362#: rules/base.xml:7431
4363msgid "Menu chooses 5th level"
4364msgstr "Menu избира 5-то ниво"
4365
4366#: rules/base.xml:7437
4367msgid ""
4368"The \"&lt; &gt;\" key chooses 5th level and acts as a one-time lock if "
4369"pressed with another 5th level chooser"
4370msgstr ""
4371"„&lt;&gt;“ избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4372
4373#: rules/base.xml:7443
4374msgid ""
4375"Right Alt chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with "
4376"another 5th level chooser"
4377msgstr ""
4378"Десният Alt избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4379
4380#: rules/base.xml:7449
4381msgid ""
4382"Left Win chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with "
4383"another 5th level chooser"
4384msgstr ""
4385"Левият Win избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4386
4387#: rules/base.xml:7455
4388msgid ""
4389"Right Win chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with "
4390"another 5th level chooser"
4391msgstr ""
4392"Десният Win избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4393
4394#: rules/base.xml:7501
4395msgid "Non-breaking space input"
4396msgstr "Интервал без разделяне"
4397
4398#: rules/base.xml:7506
4399msgid "Usual space at any level"
4400msgstr "Нормален интервал на всички нива"
4401
4402#: rules/base.xml:7512
4403msgid "Non-breaking space at the 2nd level"
4404msgstr "Интервал без разделяне на 2-то ниво"
4405
4406#: rules/base.xml:7518
4407msgid "Non-breaking space at the 3rd level"
4408msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво"
4409
4410#: rules/base.xml:7524
4411msgid "Non-breaking space at the 3rd level, nothing at the 4th level"
4412msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво и нищо на 4-то ниво"
4413
4414#: rules/base.xml:7530
4415msgid ""
4416"Non-breaking space at the 3rd level, thin non-breaking space at the 4th level"
4417msgstr ""
4418"Интервал без разделяне на 3-то ниво и тесен интервал без разделяне на 4-то "
4419"ниво"
4420
4421#: rules/base.xml:7536
4422msgid "Non-breaking space at the 4th level"
4423msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво"
4424
4425#: rules/base.xml:7542
4426msgid ""
4427"Non-breaking space at the 4th level, thin non-breaking space at the 6th level"
4428msgstr ""
4429"Интервал без разделяне на 4-то ниво и тесен интервал без разделяне на 6-о "
4430"ниво"
4431
4432#: rules/base.xml:7548
4433msgid ""
4434"Non-breaking space at the 4th level, thin non-breaking space at the 6th "
4435"level (via Ctrl+Shift)"
4436msgstr ""
4437"Интервал без разделяне на 4-то ниво и тесен интервал без разделяне на 6-о "
4438"ниво (с Ctrl+Shift)"
4439
4440#: rules/base.xml:7554
4441msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level"
4442msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво"
4443
4444#: rules/base.xml:7560
4445msgid ""
4446"Zero-width non-joiner at the 2nd level, zero-width joiner at the 3rd level"
4447msgstr ""
4448"Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво и съединител с нулева широчина на "
4449"3-то ниво"
4450
4451#: rules/base.xml:7566
4452msgid ""
4453"Zero-width non-joiner at the 2nd level, zero-width joiner at the 3rd level, "
4454"non-breaking space at the 4th level"
4455msgstr ""
4456"Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, съединител с нулева широчина на 3-"
4457"то ниво и интервал без разделяне на 4-то ниво"
4458
4459#: rules/base.xml:7572
4460msgid ""
4461"Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level"
4462msgstr ""
4463"Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво и интервал без разделяне на 3-то "
4464"ниво"
4465
4466#: rules/base.xml:7578
4467msgid ""
4468"Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, "
4469"nothing at the 4th level"
4470msgstr ""
4471"Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то "
4472"ниво и нищо на 4-то ниво"
4473
4474#: rules/base.xml:7584
4475msgid ""
4476"Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, "
4477"zero-width joiner at the 4th level"
4478msgstr ""
4479"Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то "
4480"ниво и съединител с нулева широчина на 4-то ниво"
4481
4482#: rules/base.xml:7590
4483msgid ""
4484"Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, "
4485"thin non-breaking space at the 4th level"
4486msgstr ""
4487"Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то "
4488"ниво и тесен интервал без разделяне на 4-то ниво"
4489
4490#: rules/base.xml:7596
4491msgid ""
4492"Zero-width non-joiner at the 3rd level, zero-width joiner at the 4th level"
4493msgstr ""
4494"Разделител с нулева широчина на 3-то ниво и съединител с нулева широчина на "
4495"4-то ниво"
4496
4497#: rules/base.xml:7603
4498msgid "Japanese keyboard options"
4499msgstr "Настройки за японска клавиатура"
4500
4501#: rules/base.xml:7608
4502msgid "Kana Lock key is locking"
4503msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
4504
4505#: rules/base.xml:7614
4506msgid "NICOLA-F style Backspace"
4507msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
4508
4509#: rules/base.xml:7620
4510msgid "Make Zenkaku Hankaku an additional Esc"
4511msgstr "„全角/半角“ (Zenkaku Hankaku) е допълнителен Esc"
4512
4513#: rules/base.xml:7627
4514msgid "Korean Hangul/Hanja keys"
4515msgstr "Клавиши за корейски хангъл/ханча"
4516
4517#: rules/base.xml:7632
4518msgid "Make right Alt a Hangul key"
4519msgstr "Десният Alt е хангъл"
4520
4521#: rules/base.xml:7638
4522msgid "Make right Ctrl a Hangul key"
4523msgstr "Десният Ctrl е хангъл"
4524
4525#: rules/base.xml:7644
4526msgid "Make right Alt a Hanja key"
4527msgstr "Десният Alt е ханча"
4528
4529#: rules/base.xml:7650
4530msgid "Make right Ctrl a Hanja key"
4531msgstr "Десният Ctrl е ханча"
4532
4533#: rules/base.xml:7657
4534msgid "Esperanto letters with superscripts"
4535msgstr "Букви на Esperanto с ударения"
4536
4537#: rules/base.xml:7662
4538msgid "At the corresponding key in a QWERTY layout"
4539msgstr "При съответния клавиш в qwerty"
4540
4541#: rules/base.xml:7668
4542msgid "At the corresponding key in a Dvorak layout"
4543msgstr "При съответния клавиш в дворак"
4544
4545#: rules/base.xml:7674
4546msgid "At the corresponding key in a Colemak layout"
4547msgstr "При съответния клавиш в коулмак"
4548
4549#: rules/base.xml:7681
4550msgid "Old Solaris keycodes compatibility"
4551msgstr "Съвместимост със старите кодове на клавиши в Solaris"
4552
4553#: rules/base.xml:7686
4554msgid "Sun key compatibility"
4555msgstr "Съвместимост с клавишите на Sun"
4556
4557#: rules/base.xml:7693
4558msgid "Key sequence to kill the X server"
4559msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
4560
4561#: rules/base.xml:7698
4562msgid "Ctrl+Alt+Backspace"
4563msgstr "Ctrl+Alt+Backspace"
4564
4565#: rules/base.extras.xml:9
4566msgid "apl"
4567msgstr "APL"
4568
4569#: rules/base.extras.xml:10
4570msgid "APL"
4571msgstr "APL"
4572
4573#: rules/base.extras.xml:19
4574msgid "dlg"
4575msgstr "Dya"
4576
4577#: rules/base.extras.xml:20
4578msgid "APL symbols (Dyalog APL)"
4579msgstr "Знаци в APL (Dyalog APL)"
4580
4581#: rules/base.extras.xml:26
4582msgid "sax"
4583msgstr "Скс"
4584
4585#: rules/base.extras.xml:27
4586msgid "APL symbols (SAX, Sharp APL for Unix)"
4587msgstr "Знаци в APL (SAX, Sharp APL за Unix)"
4588
4589#: rules/base.extras.xml:33
4590msgid "ufd"
4591msgstr "Обд"
4592
4593#: rules/base.extras.xml:34
4594msgid "APL symbols (unified)"
4595msgstr "Знаци в APL symbols (всички)"
4596
4597#: rules/base.extras.xml:40
4598msgid "apl2"
4599msgstr "apl2"
4600
4601#: rules/base.extras.xml:41
4602msgid "APL symbols (IBM APL2)"
4603msgstr "Знаци в APL (IBM APL2)"
4604
4605#: rules/base.extras.xml:47
4606msgid "aplII"
4607msgstr "aplII"
4608
4609#: rules/base.extras.xml:48
4610msgid "APL symbols (Manugistics APL*PLUS II)"
4611msgstr "Знаци в APL — Manugistics APL*PLUS II"
4612
4613#: rules/base.extras.xml:54
4614msgid "aplx"
4615msgstr "aplx"
4616
4617#: rules/base.extras.xml:55
4618msgid "APL symbols (APLX unified)"
4619msgstr "Знаци на клавишите в APL — всичко в APLX"
4620
4621#: rules/base.extras.xml:73
4622msgid "kut"
4623msgstr "Ктн"
4624
4625#: rules/base.extras.xml:74
4626msgid "Kutenai"
4627msgstr "кутенейска"
4628
4629#: rules/base.extras.xml:80
4630msgid "shs"
4631msgstr "Шкп"
4632
4633#: rules/base.extras.xml:81
4634msgid "Secwepemctsin"
4635msgstr "шъкуъпмъктчин"
4636
4637#: rules/base.extras.xml:87
4638msgid "Multilingual (Canada, Sun Type 6/7)"
4639msgstr "многоезична — канадска, на Sun вид 6/7"
4640
4641#: rules/base.extras.xml:105
4642msgid "German (with Hungarian letters, no dead keys)"
4643msgstr "немска — унгарски букви, без мъртви клавиши"
4644
4645#: rules/base.extras.xml:115
4646msgid "Polish (Germany, no dead keys)"
4647msgstr "полска — немска, без мъртви клавиши"
4648
4649#: rules/base.extras.xml:125
4650msgid "German (Sun Type 6/7)"
4651msgstr "немска — на Sun, вид 6/7"
4652
4653#: rules/base.extras.xml:131
4654msgid "German (Aus der Neo-Welt)"
4655msgstr "немска — от новия свят"
4656
4657#: rules/base.extras.xml:137
4658msgid "German (KOY)"
4659msgstr "немска — KOY"
4660
4661#: rules/base.extras.xml:143
4662msgid "German (Bone)"
4663msgstr "немска — Боне"
4664
4665#: rules/base.extras.xml:149
4666msgid "German (Bone, eszett in the home row)"
4667msgstr "немска — Боне, „ß“ на средния ред"
4668
4669#: rules/base.extras.xml:155
4670msgid "German (Neo, QWERTZ)"
4671msgstr "немска — Neo, qwertz"
4672
4673#: rules/base.extras.xml:161
4674msgid "German (Neo, QWERTY)"
4675msgstr "немска — Neo, qwerty"
4676
4677#: rules/base.extras.xml:169
4678msgid "Russian (Germany, recommended)"
4679msgstr "руска — германска, препоръчана"
4680
4681#: rules/base.extras.xml:180
4682msgid "Russian (Germany, transliteration)"
4683msgstr "руска — германска, транслитерирана"
4684
4685#: rules/base.extras.xml:189
4686msgid "de_lld"
4687msgstr "НЛд"
4688
4689#: rules/base.extras.xml:190
4690msgid "German (Ladin)"
4691msgstr "немска — ладински"
4692
4693#: rules/base.extras.xml:202
4694msgid "Coptic"
4695msgstr "коптска"
4696
4697#: rules/base.extras.xml:218
4698msgid "oldhun"
4699msgstr "УнР"
4700
4701#: rules/base.extras.xml:219
4702msgid "Old Hungarian"
4703msgstr "унгарска — руни"
4704
4705#: rules/base.extras.xml:225
4706msgid "oldhun(lig)"
4707msgstr "УнР"
4708
4709#: rules/base.extras.xml:226
4710msgid "Old Hungarian (for ligatures)"
4711msgstr "унгарска — лигатури за руни"
4712
4713#: rules/base.extras.xml:245
4714msgid "Avestan"
4715msgstr "авестийска"
4716
4717#: rules/base.extras.xml:266
4718msgid "Lithuanian (Dvorak)"
4719msgstr "литовска — дворак"
4720
4721#: rules/base.extras.xml:272
4722msgid "Lithuanian (Sun Type 6/7)"
4723msgstr "литовска — на Sun, вид 6/7"
4724
4725#: rules/base.extras.xml:290
4726msgid "Latvian (Dvorak)"
4727msgstr "латвийска — дворак"
4728
4729#: rules/base.extras.xml:296
4730msgid "Latvian (Dvorak, with Y)"
4731msgstr "латвийска — американска, с „Y“"
4732
4733#: rules/base.extras.xml:302
4734msgid "Latvian (Dvorak, with minus)"
4735msgstr "латвийска — американска, дворак, с „-“"
4736
4737#: rules/base.extras.xml:308
4738msgid "Latvian (programmer Dvorak)"
4739msgstr "латвийска — дворак за програмисти"
4740
4741#: rules/base.extras.xml:314
4742msgid "Latvian (programmer Dvorak, with Y)"
4743msgstr "латвийска — дворак за програмисти, с „Y“"
4744
4745#: rules/base.extras.xml:320
4746msgid "Latvian (programmer Dvorak, with minus)"
4747msgstr "латвийска — дворак за програмисти, с „-“"
4748
4749#: rules/base.extras.xml:326
4750msgid "Latvian (Colemak)"
4751msgstr "латвийска — коулмак"
4752
4753#: rules/base.extras.xml:332
4754msgid "Latvian (Colemak, with apostrophe)"
4755msgstr "латвийска — коулмак, с „'“"
4756
4757#: rules/base.extras.xml:338
4758msgid "Latvian (Sun Type 6/7)"
4759msgstr "латвийска — на Sun, вид 6/7"
4760
4761#: rules/base.extras.xml:344
4762msgid "Latvian (apostrophe, dead quotes)"
4763msgstr "латвийска — с „'“, мъртви кавички"
4764
4765#: rules/base.extras.xml:362
4766msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining)"
4767msgstr ""
4768"английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
4769
4770#: rules/base.extras.xml:368
4771msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining, alt.)"
4772msgstr ""
4773"английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
4774
4775#: rules/base.extras.xml:374
4776msgid "Atsina"
4777msgstr " ацинска"
4778
4779#: rules/base.extras.xml:381
4780msgid "Coeur d'Alene Salish"
4781msgstr "селиш на кор дален"
4782
4783#: rules/base.extras.xml:390
4784msgid "Czech Slovak and German (US)"
4785msgstr "чешка словашка и немска — американска"
4786
4787#: rules/base.extras.xml:402
4788msgid "Czech, Slovak, Polish, Spanish, Finnish, Swedish and German (US)"
4789msgstr ""
4790"чешка, словашка, полска, испанска, финска, шведска и немска — американска"
4791
4792#: rules/base.extras.xml:418
4793msgid "English (Drix)"
4794msgstr "английска — дрикс"
4795
4796#: rules/base.extras.xml:424
4797msgid "German, Swedish and Finnish (US)"
4798msgstr "немска, шведска и финландска — американска"
4799
4800#: rules/base.extras.xml:436
4801msgid "English (US, IBM Arabic 238_L)"
4802msgstr "английска — американска, арабска на IBM 238_L"
4803
4804#: rules/base.extras.xml:442
4805msgid "English (US, Sun Type 6/7)"
4806msgstr "английска — американска, на Sun, вид 6/7"
4807
4808#: rules/base.extras.xml:448
4809msgid "English (Carpalx)"
4810msgstr "английска — Карпал Екс"
4811
4812#: rules/base.extras.xml:454
4813msgid "English (Carpalx, intl., with dead keys)"
4814msgstr "английска — Карпал Екс, многоезична, с мъртви клавиши"
4815
4816#: rules/base.extras.xml:460
4817msgid "English (Carpalx, intl., with AltGr dead keys)"
4818msgstr "английска — Карпал Екс, многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
4819
4820#: rules/base.extras.xml:466
4821msgid "English (Carpalx, full optimization)"
4822msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации"
4823
4824#: rules/base.extras.xml:472
4825msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with dead keys)"
4826msgstr ""
4827"английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши"
4828
4829#: rules/base.extras.xml:478
4830msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with AltGr dead keys)"
4831msgstr ""
4832"английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши "
4833"чрез AltGr"
4834
4835#: rules/base.extras.xml:484
4836msgid "English (3l)"
4837msgstr "английска — 3l"
4838
4839#: rules/base.extras.xml:490
4840msgid "English (3l, Chromebook)"
4841msgstr "английска — 3l, за Chromebook"
4842
4843#: rules/base.extras.xml:496
4844msgid "English (3l, emacs)"
4845msgstr "английска — 3l, emacs"
4846
4847#: rules/base.extras.xml:502
4848msgid "Sicilian (US keyboard)"
4849msgstr "сицилианска — американска"
4850
4851#: rules/base.extras.xml:525
4852msgid "Polish (intl., with dead keys)"
4853msgstr "полска — многоезична, с мъртви клавиши"
4854
4855#: rules/base.extras.xml:531
4856msgid "Polish (Colemak)"
4857msgstr "полска — коулмак"
4858
4859#: rules/base.extras.xml:537
4860msgid "Polish (Colemak-DH)"
4861msgstr "полска — коулмак DH"
4862
4863#: rules/base.extras.xml:543
4864msgid "Polish (Sun Type 6/7)"
4865msgstr "полска — на Sun, вид 6/7"
4866
4867#: rules/base.extras.xml:549
4868msgid "Polish (Glagolica)"
4869msgstr "полска — глаголица"
4870
4871#: rules/base.extras.xml:555
4872msgid "Polish (lefty)"
4873msgstr "полска — за левичари"
4874
4875#: rules/base.extras.xml:574
4876msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
4877msgstr "кримски татарски — „Q“ горе-вляво, Добруджа-Q"
4878
4879#: rules/base.extras.xml:583
4880msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
4881msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
4882
4883#: rules/base.extras.xml:589
4884msgid "Romanian (Sun Type 6/7)"
4885msgstr "румънска — на Sun, вид 6/7"
4886
4887#: rules/base.extras.xml:607
4888msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
4889msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо мъртви клавиши"
4890
4891#: rules/base.extras.xml:622
4892msgid "Church Slavonic"
4893msgstr "църковнославянска"
4894
4895#: rules/base.extras.xml:632
4896msgid "Russian (with Ukrainian-Belorussian layout)"
4897msgstr "руска — с украинско-белоруска подредба"
4898
4899#: rules/base.extras.xml:643
4900msgid "Russian (Rulemak, phonetic Colemak)"
4901msgstr "руска — Рулмак, фонетична, коулмак"
4902
4903#: rules/base.extras.xml:649
4904msgid "Russian (phonetic Macintosh)"
4905msgstr "руска — фонетична, за Macintosh"
4906
4907#: rules/base.extras.xml:655
4908msgid "Russian (Sun Type 6/7)"
4909msgstr "руска — на Sun, вид 6/7"
4910
4911#: rules/base.extras.xml:661
4912msgid "Russian (with US punctuation)"
4913msgstr "руска — с американска пунктуация"
4914
4915#: rules/base.extras.xml:667
4916msgid "Russian (GOST 6431-75, 48-key)"
4917msgstr "руска — ГОСТ 6431-75, 48 клавиша"
4918
4919#: rules/base.extras.xml:673
4920msgid "Russian (GOST 14289-88)"
4921msgstr "руска — ГОСТ 14289-88"
4922
4923#: rules/base.extras.xml:680
4924msgid "Russian (Polyglot and Reactionary)"
4925msgstr "руска — многоезична, реакционeрска"
4926
4927#: rules/base.extras.xml:764
4928msgid "Armenian (OLPC, phonetic)"
4929msgstr "арменска — фонетична, OLPC"
4930
4931#: rules/base.extras.xml:782
4932msgid "Hebrew (Biblical, SIL phonetic)"
4933msgstr "иврит — библейска, Сил, фонетична"
4934
4935#: rules/base.extras.xml:800
4936msgid "Arabic (Sun Type 6/7)"
4937msgstr "арабска — на Sun, вид 6/7"
4938
4939#: rules/base.extras.xml:806
4940msgid "Arabic (Arabic numerals, extensions in the 4th level)"
4941msgstr "арабска — стандартни арабски цифри, разширения на 4-то ниво"
4942
4943#: rules/base.extras.xml:812
4944msgid "Arabic (Eastern Arabic numerals, extensions in the 4th level)"
4945msgstr "арабска — източноарабски цифри, разширения на 4-то ниво"
4946
4947#: rules/base.extras.xml:818
4948msgid "Ugaritic instead of Arabic"
4949msgstr "угаритски вместо арабски"
4950
4951#: rules/base.extras.xml:833
4952msgid "Belgian (Sun Type 6/7)"
4953msgstr "белгийска — на Sun, вид 6/7"
4954
4955#: rules/base.extras.xml:848
4956msgid "Portuguese (Brazil, Sun Type 6/7)"
4957msgstr "португалска — бразилска, на Sun, вид 6/7"
4958
4959#: rules/base.extras.xml:863
4960msgid "Czech (Sun Type 6/7)"
4961msgstr "чешка — на Sun, вид 6/7"
4962
4963#: rules/base.extras.xml:869
4964msgid "Czech (programming)"
4965msgstr "чешка — програмиране"
4966
4967#: rules/base.extras.xml:875
4968msgid "Czech (typographic)"
4969msgstr "чешка — типографски знаци"
4970
4971#: rules/base.extras.xml:881
4972msgid "Czech (coder)"
4973msgstr "чешка — кодиране"
4974
4975#: rules/base.extras.xml:887
4976msgid "Czech (programming, typographic)"
4977msgstr "чешка — програмиране, типографски знаци"
4978
4979#: rules/base.extras.xml:902
4980msgid "Danish (Sun Type 6/7)"
4981msgstr "датска — на Sun, вид 6/7"
4982
4983#: rules/base.extras.xml:917
4984msgid "Dutch (Sun Type 6/7)"
4985msgstr "холандска — на Sun, вид 6/7"
4986
4987#: rules/base.extras.xml:932
4988msgid "Estonian (Sun Type 6/7)"
4989msgstr "естонска — на Sun, вид 6/7"
4990
4991#: rules/base.extras.xml:947
4992msgid "Finnish (Sun Type 6/7)"
4993msgstr "финландска — на Sun, вид 6/7"
4994
4995#: rules/base.extras.xml:953
4996msgid "Finnish (DAS)"
4997msgstr "финландска — DAS, дворак"
4998
4999#: rules/base.extras.xml:959
5000msgid "Finnish (Dvorak)"
5001msgstr "финландска — дворак"
5002
5003#: rules/base.extras.xml:974
5004msgid "French (Sun Type 6/7)"
5005msgstr "френска — на Sun, вид 6/7"
5006
5007#: rules/base.extras.xml:980
5008msgid "French (US with dead keys, alt.)"
5009msgstr "френска — американска, с мъртви клавиши, алтернативна"
5010
5011#: rules/base.extras.xml:986
5012msgid "French (US, AZERTY)"
5013msgstr "френска — американска, azerty"
5014
5015#: rules/base.extras.xml:1001
5016msgid "Greek (Sun Type 6/7)"
5017msgstr "гръцка — на Sun, вид 6/7"
5018
5019#: rules/base.extras.xml:1007
5020msgid "Greek (Colemak)"
5021msgstr "гръцка — коулмак"
5022
5023#: rules/base.extras.xml:1022
5024msgid "Italian (Sun Type 6/7)"
5025msgstr "италианска — на Sun, вид 6/7"
5026
5027#: rules/base.extras.xml:1028
5028msgid "it_lld"
5029msgstr "ИЛд"
5030
5031#: rules/base.extras.xml:1029
5032msgid "Italian (Ladin)"
5033msgstr "италианска — ладински"
5034
5035#: rules/base.extras.xml:1039
5036msgid "Italian (Dvorak)"
5037msgstr "италианска — дворак"
5038
5039#: rules/base.extras.xml:1057
5040msgid "Japanese (Sun Type 6)"
5041msgstr "японска — на Sun, вид 6"
5042
5043#: rules/base.extras.xml:1063
5044msgid "Japanese (Sun Type 7, PC-compatible)"
5045msgstr "японска — на Sun, вид 7, съвместима с PC"
5046
5047#: rules/base.extras.xml:1069
5048msgid "Japanese (Sun Type 7, Sun-compatible)"
5049msgstr "японска — на Sun, вид 7, съвместима със Sun"
5050
5051#: rules/base.extras.xml:1084
5052msgid "Norwegian (Sun Type 6/7)"
5053msgstr "норвежка — на Sun, вид 6/7"
5054
5055#: rules/base.extras.xml:1099
5056msgid "Urdu (Navees, Pakistan)"
5057msgstr "урду — пакистанска, навис"
5058
5059#: rules/base.extras.xml:1117
5060msgid "Portuguese (Sun Type 6/7)"
5061msgstr "португалска — на Sun, вид 6/7"
5062
5063#: rules/base.extras.xml:1123
5064msgid "Portuguese (Colemak)"
5065msgstr "португалска — коулмак"
5066
5067#: rules/base.extras.xml:1138
5068msgid "Slovak (ACC layout, only accented letters)"
5069msgstr "словашка — ACC, само букви с надредни знаци"
5070
5071#: rules/base.extras.xml:1144
5072msgid "Slovak (Sun Type 6/7)"
5073msgstr "словашка — на Sun, вид 6/7"
5074
5075#: rules/base.extras.xml:1159
5076msgid "Spanish (Sun Type 6/7)"
5077msgstr "испанска — с мъртви клавиши"
5078
5079#: rules/base.extras.xml:1174
5080msgid "Swedish (Dvorak A5)"
5081msgstr "шведска — дворак, A5"
5082
5083#: rules/base.extras.xml:1180
5084msgid "Swedish (Sun Type 6/7)"
5085msgstr "шведска — на Sun, вид 6/7"
5086
5087#: rules/base.extras.xml:1186
5088msgid "Elfdalian (Swedish, with combining ogonek)"
5089msgstr "Елфдалиан — шведска, с комбинращ огонек"
5090
5091#: rules/base.extras.xml:1204
5092msgid "German (Switzerland, Sun Type 6/7)"
5093msgstr "немска — швейцарска, на Sun, вид 6/7"
5094
5095#: rules/base.extras.xml:1210
5096msgid "French (Switzerland, Sun Type 6/7)"
5097msgstr "френска — швейцарска, на Sun, вид 6/7"
5098
5099#: rules/base.extras.xml:1225
5100msgid "Turkish (Sun Type 6/7)"
5101msgstr "турска — на Sun, вид 6/7"
5102
5103#: rules/base.extras.xml:1246
5104msgid "Ukrainian (Sun Type 6/7)"
5105msgstr "украинска — на Sun, вид 6/7"
5106
5107#: rules/base.extras.xml:1261
5108msgid "English (UK, Sun Type 6/7)"
5109msgstr "английска — великобританска, на Sun, вид 6/7"
5110
5111#: rules/base.extras.xml:1276
5112msgid "Korean (Sun Type 6/7)"
5113msgstr "корейска — на Sun, вид 6/7"
5114
5115#: rules/base.extras.xml:1295
5116msgid "Vietnamese (AÐERTY)"
5117msgstr "виетнамска — ađerty"
5118
5119#: rules/base.extras.xml:1301
5120msgid "Vietnamese (QĐERTY)"
5121msgstr "виетнамска — qđerty"
5122
5123#. Keyboard indicator for European layouts
5124#: rules/base.extras.xml:1310
5125msgid "eu"
5126msgstr "Евр"
5127
5128#: rules/base.extras.xml:1311
5129msgid "EurKEY (US)"
5130msgstr "EurKEY — американска"
5131
5132#. Keyboard layouts for transcription and transliteration systems
5133#: rules/base.extras.xml:1337
5134msgid "International Phonetic Alphabet"
5135msgstr "Международна фонетична азбука"
5136
5137#: rules/base.extras.xml:1343
5138msgid "International Phonetic Alphabet (QWERTY)"
5139msgstr "Международна фонетична азбука — qwerty"
5140
5141#: rules/base.extras.xml:1360
5142msgid "Modi (KaGaPa phonetic)"
5143msgstr "моди — фонетична по KaGaPa"
5144
5145#: rules/base.extras.xml:1369
5146msgid "sas"
5147msgstr "СнЗ"
5148
5149#: rules/base.extras.xml:1370
5150msgid "Sanskrit symbols"
5151msgstr "санскритски знаци"
5152
5153#: rules/base.extras.xml:1380
5154msgid "Urdu (Navees)"
5155msgstr "урду — навис"
5156
5157#: rules/base.extras.xml:1400
5158msgid "Number key 4 when pressed in isolation"
5159msgstr "4 самостоятелно"
5160
5161#: rules/base.extras.xml:1406
5162msgid "Number key 9 when pressed in isolation"
5163msgstr "9 самостоятелно"
5164
5165#: rules/base.extras.xml:1414
5166msgid "Parentheses position"
5167msgstr "Място на „()“"
5168
5169#: rules/base.extras.xml:1419
5170msgid "Swap with square brackets"
5171msgstr "Замяна с „[]“"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.