source: non-gtk/freedesktop/xkeyboard-config-2.32.99.bg.po @ 3402

Last change on this file since 3402 was 3402, checked in by Александър Шопов, 8 months ago

xkeyboard-config: подаден през робота

File size: 141.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of xkeyboard-config.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
5# Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
6# This file is distributed under the same license as the xkeyboard-config package.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020.
10# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2021.
11# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
12#
13#
14# = Правила за съкращение на език: =
15#
16# 1. Започва с главна, продължава с малки букви
17#
18# 2. Винаги трибуквено — някои от вариантите в оригинал са 3 буквени,
19# няма защо да сме по-малко информативни от това
20#
21# 3. Ако оригиналът или полученото съкращение е под 3 букви, се допълва
22# с интервали без разделяне „ “ - &nbsp; U+00A0 NO-BREAK SPACE - да се
23# уеднакви широчината на надписа доколкото е възмоно
24#
25# 4. Взима се първата буква, изпускат се буквите „аъоуеиюяйь“ и се
26# взимат 2-та и третата от останалите букви.
27#
28# 5. В случаите, когато това правило води до повтарящи се имена,
29# полученото име не се ползва, а се търси съкращения, които по-точно
30# идентифицират резултата. Често е достатъчно ползването на първите три
31# букви. Пример: белгийска — блгск → Блг, българска — блгрск → Блг;
32# вместо това: белгийска → Бел, българска → Бъл. Пример: латвийска —
33# лтвск → Лтв, литовска — лтвск → Лтв; вместо това латвийска → Лат,
34# литовска → Лит. индийска — индск → Инд; индонезийска — инднзск → Инз.
35# В много редките случаи (словенски/словашки, индийски/индонезияски),
36# когато и това не е достатъчно, се работи ad hoc.
37#
38# = Правила за означение на подредба: =
39#
40# Някои подредби се идентифицират с местата на определени знаци. Пример
41# qwerty, Bepo, Q при турските. Това означение се изписва с правилните
42# знаци, главна буква, ако е една, и малки, ако са повече → qwerty,
43# bépo, дворак, коулмак, Q
44#
45# US - предава се американска
46#
47# [with/no] [sun] dead keys - с/без мъртви клавиши
48# AltGr dead keys - мъртви клавиши чрез AltGr
49#
50# intl./international/inetrlingual - многоезична
51#
52# = Подредба на определенията =
53# алтернативна се поставя накрая, алтернативен вариант 5 се представя:
54# алтернативна 5, laptop/mobile — за преносим компютър,
55# безжична, за мултимедия, за Интернет, остаряла, алтернативна
56#
57# = Правила за знаци =
58#
59# Знаците се изписват графично, не се описват — „€“, а не евро. Думата
60# „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
61# силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
62# в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
63#
64# = Правила за пунктуация =
65#
66# Предпочита се дълго тире „—“ пред скоби „()“.
67msgid ""
68msgstr ""
69"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.32.99\n"
70"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
71"POT-Creation-Date: 2021-05-20 23:57+0100\n"
72"PO-Revision-Date: 2021-05-22 10:28+0200\n"
73"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
74"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
75"Language: bg\n"
76"MIME-Version: 1.0\n"
77"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
78"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
79"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
80"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
81
82#: rules/base.xml:8
83msgid "Generic 86-key PC"
84msgstr "Стандартна клавиатура за PC с 86 клавиша"
85
86#: rules/base.xml:15
87msgid "Generic 101-key PC"
88msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
89
90#: rules/base.xml:22
91msgid "Generic 102-key PC"
92msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша"
93
94#: rules/base.xml:29
95msgid "Generic 104-key PC"
96msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
97
98#: rules/base.xml:36
99msgid "Generic 104-key PC with L-shaped Enter key"
100msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша и голям Enter"
101
102#: rules/base.xml:43
103msgid "Generic 105-key PC"
104msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша"
105
106#: rules/base.xml:50
107msgid "Dell 101-key PC"
108msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
109
110#: rules/base.xml:57
111msgid "Dell Latitude laptop"
112msgstr "Dell Latitude — за преносим компютър"
113
114#: rules/base.xml:64
115msgid "Dell Precision M65 laptop"
116msgstr "Dell Precision M65 — за преносим компютър"
117
118#: rules/base.xml:71
119msgid "Everex STEPnote"
120msgstr "Everex STEPnote"
121
122#: rules/base.xml:78
123msgid "Keytronic FlexPro"
124msgstr "Keytronic FlexPro"
125
126#: rules/base.xml:85
127msgid "Microsoft Natural"
128msgstr "Microsoft Natural"
129
130#: rules/base.xml:92
131msgid "Northgate OmniKey 101"
132msgstr "Northgate OmniKey 101"
133
134#: rules/base.xml:99
135msgid "Winbook Model XP5"
136msgstr "Winbook Model XP5"
137
138#: rules/base.xml:106
139msgid "PC-98"
140msgstr "PC-98"
141
142#: rules/base.xml:113
143msgid "A4Tech KB-21"
144msgstr "A4Tech KB-21"
145
146#: rules/base.xml:120
147msgid "A4Tech KBS-8"
148msgstr "A4Tech KBS-8"
149
150#: rules/base.xml:127
151msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
152msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 — безжична"
153
154#: rules/base.xml:134
155msgid "Acer AirKey V"
156msgstr "Acer AirKey V"
157
158#: rules/base.xml:141
159msgid "Azona RF2300 Wireless Internet"
160msgstr "Azona RF2300 Wireless Internet — безжична, за Интернет"
161
162#: rules/base.xml:148
163msgid "Advance Scorpius KI"
164msgstr "Advance Scorpius KI"
165
166#: rules/base.xml:155
167msgid "Brother Internet"
168msgstr "Brother Internet — за Интернет"
169
170#: rules/base.xml:162
171msgid "BTC 5113RF Multimedia"
172msgstr "BTC 5113RF Multimedia — за мултимедия"
173
174#: rules/base.xml:169
175msgid "BTC 5126T"
176msgstr "BTC 5126T"
177
178#: rules/base.xml:176
179msgid "BTC 6301URF"
180msgstr "BTC 6301URF"
181
182#: rules/base.xml:183
183msgid "BTC 9000"
184msgstr "BTC 9000"
185
186#: rules/base.xml:190
187msgid "BTC 9000A"
188msgstr "BTC 9000A"
189
190#: rules/base.xml:197
191msgid "BTC 9001AH"
192msgstr "BTC 9001AH"
193
194#: rules/base.xml:204
195msgid "BTC 5090"
196msgstr "BTC 5090"
197
198#: rules/base.xml:211
199msgid "BTC 9019U"
200msgstr "BTC 9019U"
201
202#: rules/base.xml:218
203msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
204msgstr "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming — безжична, за Интернет и игри"
205
206#: rules/base.xml:224
207msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
208msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
209
210#: rules/base.xml:230
211msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
212msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
213
214#: rules/base.xml:237
215msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alt.)"
216msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативна"
217
218#: rules/base.xml:244
219msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
220msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
221
222#: rules/base.xml:251
223msgid "Cherry CyMotion Expert"
224msgstr "Cherry CyMotion Expert"
225
226#: rules/base.xml:258
227msgid "Cherry B.UNLIMITED"
228msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
229
230#: rules/base.xml:265
231msgid "Chicony Internet"
232msgstr "Chicony Internet — за Интернет"
233
234#: rules/base.xml:272
235msgid "Chicony KU-0108"
236msgstr "Chicony KU-0108"
237
238#: rules/base.xml:279
239msgid "Chicony KU-0420"
240msgstr "Chicony KU-0420"
241
242#: rules/base.xml:286
243msgid "Chicony KB-9885"
244msgstr "Chicony KB-9885"
245
246#: rules/base.xml:293
247msgid "Compaq Easy Access"
248msgstr "Compaq Easy Access — за лесен достъп"
249
250#: rules/base.xml:300
251msgid "Compaq Internet (7 keys)"
252msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 7 допълнителни клавиша"
253
254#: rules/base.xml:307
255msgid "Compaq Internet (13 keys)"
256msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 13 допълнителни клавиша"
257
258#: rules/base.xml:314
259msgid "Compaq Internet (18 keys)"
260msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 18 допълнителни клавиша"
261
262#: rules/base.xml:321
263msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
264msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
265
266#: rules/base.xml:328
267msgid "Compaq Armada laptop"
268msgstr "Compaq Armada — за преносим компютър"
269
270#: rules/base.xml:335
271msgid "Compaq Presario laptop"
272msgstr "Compaq Presario — за преносим компютър"
273
274#: rules/base.xml:342
275msgid "Compaq iPaq"
276msgstr "Compaq iPaq"
277
278#: rules/base.xml:349
279msgid "Dell"
280msgstr "Dell"
281
282#: rules/base.xml:356
283msgid "Dell SK-8125"
284msgstr "Dell SK-8125"
285
286#: rules/base.xml:363
287msgid "Dell SK-8135"
288msgstr "Dell SK-8135"
289
290#: rules/base.xml:370
291msgid "Dell USB Multimedia"
292msgstr "Dell USB Multimedia — за мултимедия"
293
294#: rules/base.xml:377
295msgid "Dell Inspiron 6000/8000 laptop"
296msgstr "Dell Inspiron 6000/8000 — за преносим компютър"
297
298#: rules/base.xml:384
299msgid "Dell Precision M laptop"
300msgstr "Dell Precision M — за преносим компютър"
301
302#: rules/base.xml:391
303msgid "Dexxa Wireless Desktop"
304msgstr "Dexxa Wireless Desktop — безжична"
305
306#: rules/base.xml:398
307msgid "Diamond 9801/9802"
308msgstr "Diamond 9801/9802"
309
310#: rules/base.xml:405
311msgid "DTK2000"
312msgstr "DTK2000"
313
314#: rules/base.xml:411
315msgid "Ennyah DKB-1008"
316msgstr "Ennyah DKB-1008"
317
318#: rules/base.xml:418
319msgid "Fujitsu-Siemens Amilo laptop"
320msgstr "Fujitsu-Siemens Amilo — за преносим компютър"
321
322#: rules/base.xml:425
323msgid "Genius Comfy KB-16M/Multimedia KWD-910"
324msgstr "Genius Comfy KB-16M/Multimedia KWD-910 — за мултимедия"
325
326#: rules/base.xml:432
327msgid "Genius Comfy KB-12e"
328msgstr "Genius Comfy KB-12e"
329
330#: rules/base.xml:439
331msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
332msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
333
334#: rules/base.xml:446
335msgid "Genius KB-19e NB"
336msgstr "Genius KB-19e NB"
337
338#: rules/base.xml:453
339msgid "Genius KKB-2050HS"
340msgstr "Genius KKB-2050HS"
341
342#: rules/base.xml:460
343msgid "Gyration"
344msgstr "Gyration"
345
346#: rules/base.xml:467
347msgid "Kinesis"
348msgstr "Кинезис"
349
350#: rules/base.xml:474
351msgid "Logitech"
352msgstr "Logitech"
353
354#: rules/base.xml:481
355msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
356msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
357
358#: rules/base.xml:488
359msgid "Hewlett-Packard Internet"
360msgstr "Hewlett-Packard Internet — за Интернет"
361
362#: rules/base.xml:495
363msgid "Hewlett-Packard NEC SK-2500 Multimedia"
364msgstr "Hewlett-Packard NEC SK-2500 Multimedia — за мултимедия"
365
366#: rules/base.xml:502
367msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
368msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
369
370#: rules/base.xml:509
371msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
372msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
373
374#: rules/base.xml:516
375msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
376msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
377
378#: rules/base.xml:523
379msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
380msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
381
382#: rules/base.xml:530
383msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT1100"
384msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT1100"
385
386#: rules/base.xml:537
387msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
388msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
389
390#: rules/base.xml:544
391msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500"
392msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500"
393
394#: rules/base.xml:551
395msgid "Hewlett-Packard nx9020"
396msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
397
398#: rules/base.xml:558
399msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
400msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
401
402#: rules/base.xml:565
403msgid "Honeywell Euroboard"
404msgstr "Honeywell Euroboard"
405
406#: rules/base.xml:572
407msgid "Hewlett-Packard Mini 110 laptop"
408msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 — за преносим компютър"
409
410#: rules/base.xml:579
411msgid "IBM Rapid Access"
412msgstr "IBM Rapid Access"
413
414#: rules/base.xml:586
415msgid "IBM Rapid Access II"
416msgstr "IBM Rapid Access II"
417
418#: rules/base.xml:593
419msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
420msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
421
422#: rules/base.xml:600
423msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
424msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
425
426#: rules/base.xml:607
427msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
428msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
429
430#: rules/base.xml:614
431msgid "IBM Space Saver"
432msgstr "IBM Space Saver"
433
434#: rules/base.xml:621
435msgid "Logitech Access"
436msgstr "Logitech Access"
437
438#: rules/base.xml:628
439msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
440msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 — безжична"
441
442#: rules/base.xml:635 rules/base.xml:643
443msgid "Logitech Internet 350"
444msgstr "Logitech Internet 350 — за Интернет"
445
446#: rules/base.xml:650
447msgid "Logitech Cordless Desktop"
448msgstr "Logitech Cordless Desktop — безжична"
449
450#: rules/base.xml:657
451msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
452msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch — безжична"
453
454#: rules/base.xml:664 rules/base.xml:699
455msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
456msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator — безжична"
457
458#: rules/base.xml:671
459msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
460msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical — оптична"
461
462#: rules/base.xml:678
463msgid "Logitech Cordless Desktop (alt.)"
464msgstr "Logitech Cordless Desktop — алтернативна"
465
466#: rules/base.xml:685
467msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (2nd alt.)"
468msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro — алтернативна 2"
469
470#: rules/base.xml:692
471msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
472msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator — безжична"
473
474#: rules/base.xml:706
475msgid "Logitech iTouch Cordless Y-RB6"
476msgstr "Logitech iTouch Cordless — model Y-RB6, безжична"
477
478#: rules/base.xml:713
479msgid "Logitech Internet"
480msgstr "Logitech Internet — за Интернет"
481
482#: rules/base.xml:720
483msgid "Logitech iTouch"
484msgstr "Logitech iTouch"
485
486#: rules/base.xml:727
487msgid "Logitech Internet Navigator"
488msgstr "Logitech Internet Navigator — за Интернет"
489
490#: rules/base.xml:734
491msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
492msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
493
494#: rules/base.xml:741
495msgid "Logitech iTouch Internet Navigator SE"
496msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator SE — за Интернет"
497
498#: rules/base.xml:748
499msgid "Logitech iTouch Internet Navigator SE USB"
500msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator SE — за Интернет"
501
502#: rules/base.xml:755
503msgid "Logitech Ultra-X"
504msgstr "Logitech Ultra-X"
505
506#: rules/base.xml:762
507msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop"
508msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop — безжична, за мултимедия"
509
510#: rules/base.xml:769
511msgid "Logitech diNovo"
512msgstr "Logitech diNovo"
513
514#: rules/base.xml:776
515msgid "Logitech diNovo Edge"
516msgstr "Logitech diNovo Edge"
517
518#: rules/base.xml:783
519msgid "Memorex MX1998"
520msgstr "Memorex MX1998"
521
522#: rules/base.xml:790
523msgid "Memorex MX2500 EZ-Access"
524msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access — за лесен достъп"
525
526#: rules/base.xml:797
527msgid "Memorex MX2750"
528msgstr "Memorex MX2750"
529
530#: rules/base.xml:804
531msgid "Microsoft Natural Ergonomic 4000"
532msgstr "Microsoft Natural Ergonomic 4000"
533
534#: rules/base.xml:811
535msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic 7000"
536msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic 7000 — безжична, ергономична"
537
538#: rules/base.xml:818
539msgid "Microsoft Internet"
540msgstr "Microsoft Internet — за Интернет"
541
542#: rules/base.xml:825
543msgid "Microsoft Natural Pro/Internet Pro"
544msgstr "Microsoft Natural Pro/Internet Pro"
545
546#: rules/base.xml:832
547msgid "Microsoft Natural Pro USB/Internet Pro"
548msgstr "Microsoft Natural Pro USB/Internet Pro — за Интернет"
549
550#: rules/base.xml:839
551msgid "Microsoft Natural Pro OEM"
552msgstr "Microsoft Natural Pro OEM"
553
554#: rules/base.xml:846
555msgid "ViewSonic KU-306 Internet"
556msgstr "ViewSonic KU-306 Internet — за Интернет"
557
558#: rules/base.xml:853
559msgid "Microsoft Internet Pro (Swedish)"
560msgstr "Microsoft Internet Pro (Swedish) — за Интернет, шведска"
561
562#: rules/base.xml:860
563msgid "Microsoft Office Keyboard"
564msgstr "Microsoft Office — за офиса"
565
566#: rules/base.xml:867
567msgid "Microsoft Wireless Multimedia 1.0A"
568msgstr "Microsoft Wireless Multimedia 1.0A — безжична, за мултимедия"
569
570#: rules/base.xml:874
571msgid "Microsoft Surface"
572msgstr "Microsoft Surface"
573
574#: rules/base.xml:881
575msgid "Microsoft Natural Elite"
576msgstr "Microsoft Natural Elite"
577
578#: rules/base.xml:888
579msgid "Microsoft Comfort Curve 2000"
580msgstr "Microsoft Comfort Curve 2000"
581
582#: rules/base.xml:895
583msgid "Ortek Multimedia/Internet MCK-800"
584msgstr "Ortek Multimedia/Internet MCK-800 — за мултимедия, за Интернет"
585
586#: rules/base.xml:902
587msgid "Propeller Voyager KTEZ-1000"
588msgstr "Propeller Voyager KTEZ-1000"
589
590#: rules/base.xml:909
591msgid "QTronix Scorpius 98N+"
592msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
593
594#: rules/base.xml:916
595msgid "Samsung SDM 4500P"
596msgstr "Samsung SDM 4500P"
597
598#: rules/base.xml:923
599msgid "Samsung SDM 4510P"
600msgstr "Samsung SDM 4510P"
601
602#: rules/base.xml:930
603msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
604msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
605
606#: rules/base.xml:937
607msgid "NEC SK-1300"
608msgstr "NEC SK-1300"
609
610#: rules/base.xml:944
611msgid "NEC SK-2500"
612msgstr "NEC SK-2500"
613
614#: rules/base.xml:951
615msgid "NEC SK-6200"
616msgstr "NEC SK-6200"
617
618#: rules/base.xml:958
619msgid "NEC SK-7100"
620msgstr "NEC SK-7100"
621
622#: rules/base.xml:965
623msgid "Super Power Multimedia"
624msgstr "Super Power Multimedia — за мултимедия"
625
626#: rules/base.xml:972
627msgid "SVEN Ergonomic 2500"
628msgstr "SVEN Ergonomic 2500 — ергономична"
629
630#: rules/base.xml:979
631msgid "SVEN Slim 303"
632msgstr "SVEN Slim 303"
633
634#: rules/base.xml:986
635msgid "Symplon PaceBook tablet"
636msgstr "Symplon PaceBook — за таблет"
637
638#: rules/base.xml:993
639msgid "Toshiba Satellite S3000"
640msgstr "Toshiba Satellite S3000"
641
642#: rules/base.xml:1000
643msgid "Trust Wireless Classic"
644msgstr "Trust Wireless Classic — безжична"
645
646#: rules/base.xml:1007
647msgid "Trust Direct Access"
648msgstr "Trust Direct Access"
649
650#: rules/base.xml:1014
651msgid "Trust Slimline"
652msgstr "Trust Slimline"
653
654#: rules/base.xml:1021
655msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
656msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
657
658#: rules/base.xml:1028
659msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
660msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
661
662#: rules/base.xml:1035
663msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
664msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
665
666#: rules/base.xml:1042
667msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
668msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 102/105:EU"
669
670#: rules/base.xml:1049
671msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
672msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 106:JP"
673
674#: rules/base.xml:1056
675msgid "Yahoo! Internet"
676msgstr "Yahoo! Internet — за Интернет"
677
678#: rules/base.xml:1063
679msgid "MacBook/MacBook Pro"
680msgstr "MacBook/MacBook Pro"
681
682#: rules/base.xml:1070
683msgid "MacBook/MacBook Pro (intl.)"
684msgstr "MacBook/MacBook Pro — многоезична"
685
686#: rules/base.xml:1077
687msgid "Macintosh"
688msgstr "Macintosh"
689
690#: rules/base.xml:1084
691msgid "Macintosh Old"
692msgstr "Macintosh Old — стар вариант"
693
694#: rules/base.xml:1091
695msgid "Happy Hacking for Mac"
696msgstr "Happy Hacking за Mac"
697
698#: rules/base.xml:1098
699msgid "Acer C300"
700msgstr "Acer C300"
701
702#: rules/base.xml:1105
703msgid "Acer Ferrari 4000"
704msgstr "Acer Ferrari 4000"
705
706#: rules/base.xml:1112
707msgid "Acer laptop"
708msgstr "Acer — за преносим компютър"
709
710#: rules/base.xml:1119
711msgid "Asus laptop"
712msgstr "Asus — за преносим компютър"
713
714#: rules/base.xml:1126
715msgid "Apple"
716msgstr "Apple"
717
718#: rules/base.xml:1133
719msgid "Apple laptop"
720msgstr "Apple — за преносим компютър"
721
722#: rules/base.xml:1140
723msgid "Apple Aluminium (ANSI)"
724msgstr "Apple Aluminium — по ANSI"
725
726#: rules/base.xml:1147
727msgid "Apple Aluminium (ISO)"
728msgstr "Apple Aluminium — по ISO"
729
730#: rules/base.xml:1154
731msgid "Apple Aluminium (JIS)"
732msgstr "Apple Aluminium — по JIS"
733
734#: rules/base.xml:1161
735msgid "Silvercrest Multimedia Wireless"
736msgstr "Silvercrest Multimedia Wireless — безжична, за мултимедия"
737
738#: rules/base.xml:1168
739msgid "eMachines m6800 laptop"
740msgstr "eMachines m6800 — за преносим компютър"
741
742#: rules/base.xml:1175
743msgid "BenQ X-Touch"
744msgstr "BenQ X-Touch"
745
746#: rules/base.xml:1182
747msgid "BenQ X-Touch 730"
748msgstr "BenQ X-Touch 730"
749
750#: rules/base.xml:1189
751msgid "BenQ X-Touch 800"
752msgstr "BenQ X-Touch 800"
753
754#: rules/base.xml:1196
755msgid "Happy Hacking"
756msgstr "Happy Hacking"
757
758#: rules/base.xml:1203
759msgid "Classmate PC"
760msgstr "Classmate PC"
761
762#: rules/base.xml:1210
763msgid "OLPC"
764msgstr "OLPC"
765
766#: rules/base.xml:1217
767msgid "Sun Type 7 USB"
768msgstr "На Sun, вид 7 USB"
769
770#: rules/base.xml:1224
771msgid "Sun Type 7 USB (European)"
772msgstr "На Sun, вид 7 USB — европейска"
773
774#: rules/base.xml:1231
775msgid "Sun Type 7 USB (Unix)"
776msgstr "На Sun, вид 7 USB — за Unix"
777
778#: rules/base.xml:1238
779msgid "Sun Type 7 USB (Japanese)/Japanese 106-key"
780msgstr "На Sun, вид 7 USB — японска/японска със 106 клавиша"
781
782#: rules/base.xml:1245
783msgid "Sun Type 6/7 USB"
784msgstr "На Sun, вид 6/7 USB"
785
786#: rules/base.xml:1252
787msgid "Sun Type 6/7 USB (European)"
788msgstr "На Sun, вид 6/7 USB — европейска"
789
790#: rules/base.xml:1259
791msgid "Sun Type 6 USB (Unix)"
792msgstr "На Sun, вид 6 USB — за Unix"
793
794#: rules/base.xml:1266
795msgid "Sun Type 6 USB (Japanese)"
796msgstr "На Sun, вид 6 USB — японска"
797
798#: rules/base.xml:1273
799msgid "Sun Type 6 (Japanese)"
800msgstr "На Sun, вид 6 — японска"
801
802#: rules/base.xml:1280
803msgid "Targa Visionary 811"
804msgstr "Targa Visionary 811"
805
806#: rules/base.xml:1287
807msgid "Unitek KB-1925"
808msgstr "Unitek KB-1925"
809
810#: rules/base.xml:1294
811msgid "FL90"
812msgstr "FL90"
813
814#: rules/base.xml:1301
815msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
816msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 — безжична"
817
818#: rules/base.xml:1308
819msgid "Truly Ergonomic 227"
820msgstr "Truly Ergonomic 227 — ергономична"
821
822#: rules/base.xml:1315
823msgid "Truly Ergonomic 229"
824msgstr "Truly Ergonomic 229 — ергономична"
825
826#: rules/base.xml:1322
827msgid "SteelSeries Apex 300 (Apex RAW)"
828msgstr "SteelSeries Apex 300 (Apex RAW)"
829
830#: rules/base.xml:1329
831msgid "Chromebook"
832msgstr "Chromebook"
833
834#. Keyboard indicator for English layouts
835#. Keyboard indicator for Australian layouts
836#. Keyboard indicator for English layouts
837#: rules/base.xml:1339 rules/base.xml:1759 rules/base.xml:2294
838#: rules/base.xml:2775 rules/base.xml:3435 rules/base.xml:5610
839#: rules/base.xml:5863 rules/base.xml:5906 rules/base.xml:6051
840#: rules/base.xml:6062 rules/base.extras.xml:352 rules/base.extras.xml:1218
841msgid "en"
842msgstr "Анг"
843
844#: rules/base.xml:1340 rules/base.extras.xml:353
845msgid "English (US)"
846msgstr "английска — американска"
847
848#. Keyboard indicator for Cherokee layouts
849#: rules/base.xml:1350
850msgid "chr"
851msgstr "Чрк"
852
853#: rules/base.xml:1351
854msgid "Cherokee"
855msgstr "черокска"
856
857#: rules/base.xml:1360
858msgid "haw"
859msgstr "Хвс"
860
861#: rules/base.xml:1361
862msgid "Hawaiian"
863msgstr "хавайска"
864
865#: rules/base.xml:1370
866msgid "English (US, euro on 5)"
867msgstr "английска — американска, c „€“ при 5"
868
869#: rules/base.xml:1376
870msgid "English (US, intl., with dead keys)"
871msgstr "английска — американска, многоезична, с мъртви клавиши"
872
873#: rules/base.xml:1382
874msgid "English (US, alt. intl.)"
875msgstr "английска — американска, многоезична, алтернативна"
876
877#: rules/base.xml:1388
878msgid "English (Colemak)"
879msgstr "английска — коулмак"
880
881#: rules/base.xml:1394
882msgid "English (Colemak-DH)"
883msgstr "английска — коулмак DH"
884
885#: rules/base.xml:1400
886msgid "English (Colemak-DH ISO)"
887msgstr "английска — коулмак DH, по ISO"
888
889#: rules/base.xml:1406
890msgid "English (Dvorak)"
891msgstr "английска — дворак"
892
893#: rules/base.xml:1412
894msgid "English (Dvorak, intl., with dead keys)"
895msgstr "английска — дворак, многоезична, с мъртви клавиши"
896
897#: rules/base.xml:1418
898msgid "English (Dvorak, alt. intl.)"
899msgstr "английска — дворак, многоезична, алтернативна"
900
901#: rules/base.xml:1424
902msgid "English (Dvorak, left-handed)"
903msgstr "английска — дворак за левичари"
904
905#: rules/base.xml:1430
906msgid "English (Dvorak, right-handed)"
907msgstr "английска — дворак за десничари"
908
909#: rules/base.xml:1436
910msgid "English (classic Dvorak)"
911msgstr "английска — класически дворак"
912
913#: rules/base.xml:1442
914msgid "English (programmer Dvorak)"
915msgstr "английска — дворак за програмисти"
916
917#: rules/base.xml:1448
918msgid "English (US, Symbolic)"
919msgstr "английска — американска, символи"
920
921#. Keyboard indicator for Russian layouts
922#: rules/base.xml:1455 rules/base.xml:2999 rules/base.xml:3559
923#: rules/base.xml:3709 rules/base.xml:4126 rules/base.xml:4620
924#: rules/base.xml:4716 rules/base.xml:5110 rules/base.xml:5121
925#: rules/base.extras.xml:168 rules/base.extras.xml:179
926#: rules/base.extras.xml:609 rules/base.extras.xml:625
927#: rules/base.extras.xml:661
928msgid "ru"
929msgstr "Рск"
930
931#: rules/base.xml:1456
932msgid "Russian (US, phonetic)"
933msgstr "руска — американска, фонетична"
934
935#: rules/base.xml:1465
936msgid "English (Macintosh)"
937msgstr "английска — за Macintosh"
938
939#: rules/base.xml:1471
940msgid "English (intl., with AltGr dead keys)"
941msgstr "английска — многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
942
943#: rules/base.xml:1482
944msgid "English (the divide/multiply toggle the layout)"
945msgstr "английска — „*“ и „/“ сменят подредбата"
946
947#: rules/base.xml:1488
948msgid "Serbo-Croatian (US)"
949msgstr "сърбохърватска — американска"
950
951#: rules/base.xml:1501
952msgid "English (Norman)"
953msgstr "английска — Норман"
954
955#: rules/base.xml:1507
956msgid "English (Workman)"
957msgstr "английска — Уъркман"
958
959#: rules/base.xml:1513
960msgid "English (Workman, intl., with dead keys)"
961msgstr "английска — Уъркман, многоезична, с мъртви клавиши"
962
963#. Keyboard indicator for Afghani layouts
964#. Keyboard indicator for Persian layouts
965#: rules/base.xml:1522 rules/base.xml:1563 rules/base.xml:3128
966#: rules/base.extras.xml:235
967msgid "fa"
968msgstr "Прс"
969
970#: rules/base.xml:1523
971msgid "Afghani"
972msgstr "афганистанска"
973
974#. Keyboard indicator for Pashto layouts
975#: rules/base.xml:1530 rules/base.xml:1552
976msgid "ps"
977msgstr "Пщн"
978
979#: rules/base.xml:1531
980msgid "Pashto"
981msgstr "пащунска"
982
983#. Keyboard indicator for Uzbek layouts
984#: rules/base.xml:1541 rules/base.xml:1571 rules/base.xml:5682
985msgid "uz"
986msgstr "Узб"
987
988#: rules/base.xml:1542
989msgid "Uzbek (Afghanistan)"
990msgstr "узбекска — афганистанска"
991
992#: rules/base.xml:1553
993msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
994msgstr "пащунска — афганистанска, OLPC"
995
996#: rules/base.xml:1564
997msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
998msgstr "персийска — афганистанска, дарийска, OLPC"
999
1000#: rules/base.xml:1572
1001msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
1002msgstr "узбекска — афганистанска, OLPC"
1003
1004#. Keyboard indicator for Arabic layouts
1005#. Keyboard indicator for Iraqi layouts
1006#. Keyboard indicator for Arabic layouts
1007#: rules/base.xml:1584 rules/base.xml:2491 rules/base.xml:2504
1008#: rules/base.xml:3191 rules/base.xml:5245 rules/base.xml:5827
1009#: rules/base.extras.xml:775
1010msgid "ar"
1011msgstr "Арб"
1012
1013#: rules/base.xml:1585 rules/base.extras.xml:776
1014msgid "Arabic"
1015msgstr "арабска"
1016
1017#: rules/base.xml:1615
1018msgid "Arabic (AZERTY)"
1019msgstr "арабска — azerty"
1020
1021#: rules/base.xml:1621
1022msgid "Arabic (AZERTY, Eastern Arabic numerals)"
1023msgstr "арабска — azerty, източноарабски цифри"
1024
1025#: rules/base.xml:1627
1026msgid "Arabic (Eastern Arabic numerals)"
1027msgstr "арабска — източноарабски цифри"
1028
1029#: rules/base.xml:1633
1030msgid "Arabic (QWERTY)"
1031msgstr "арабска — qwerty"
1032
1033#: rules/base.xml:1639
1034msgid "Arabic (QWERTY, Eastern Arabic numerals)"
1035msgstr "арабска — qwerty, източноарабски цифри"
1036
1037#: rules/base.xml:1645
1038msgid "Arabic (Buckwalter)"
1039msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
1040
1041#: rules/base.xml:1651
1042msgid "Arabic (OLPC)"
1043msgstr "арабска — OLPC"
1044
1045#: rules/base.xml:1657
1046msgid "Arabic (Macintosh)"
1047msgstr "арабска — за Macintosh"
1048
1049#. Keyboard indicator for Albanian layouts
1050#: rules/base.xml:1666
1051msgid "sq"
1052msgstr "Алб"
1053
1054#: rules/base.xml:1667
1055msgid "Albanian"
1056msgstr "албанска"
1057
1058#: rules/base.xml:1676
1059msgid "Albanian (Plisi)"
1060msgstr "албанска — плиси"
1061
1062#: rules/base.xml:1682
1063msgid "Albanian (Veqilharxhi)"
1064msgstr "албанска — Векилхархи"
1065
1066#. Keyboard indicator for Armenian layouts
1067#: rules/base.xml:1691 rules/base.extras.xml:736
1068msgid "hy"
1069msgstr "Арм"
1070
1071#: rules/base.xml:1692 rules/base.extras.xml:737
1072msgid "Armenian"
1073msgstr "арменска"
1074
1075#: rules/base.xml:1701
1076msgid "Armenian (phonetic)"
1077msgstr "арменска — фонетична"
1078
1079#: rules/base.xml:1707
1080msgid "Armenian (alt. phonetic)"
1081msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
1082
1083#: rules/base.xml:1713
1084msgid "Armenian (eastern)"
1085msgstr "арменска — източна"
1086
1087#: rules/base.xml:1719
1088msgid "Armenian (western)"
1089msgstr "арменска — западна"
1090
1091#: rules/base.xml:1725
1092msgid "Armenian (alt. eastern)"
1093msgstr "арменска — източна, алтернативна"
1094
1095#. Keyboard indicator for German layouts
1096#: rules/base.xml:1734 rules/base.xml:3581 rules/base.xml:5176
1097#: rules/base.xml:5194 rules/base.xml:5235 rules/base.extras.xml:95
1098#: rules/base.extras.xml:1161
1099msgid "de"
1100msgstr "Нмс"
1101
1102#: rules/base.xml:1735
1103msgid "German (Austria)"
1104msgstr "немска — австрийска"
1105
1106#: rules/base.xml:1744
1107msgid "German (Austria, no dead keys)"
1108msgstr "немска — австрийска, без мъртви клавиши"
1109
1110#: rules/base.xml:1750
1111msgid "German (Austria, Macintosh)"
1112msgstr "немска — австрийска, за Macintosh"
1113
1114#: rules/base.xml:1760
1115msgid "English (Australian)"
1116msgstr "английска — австралийска"
1117
1118#. Keyboard indicator for Azerbaijani layouts
1119#: rules/base.xml:1770
1120msgid "az"
1121msgstr "Азр"
1122
1123#: rules/base.xml:1771
1124msgid "Azerbaijani"
1125msgstr "азърбейджанска"
1126
1127#: rules/base.xml:1780
1128msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
1129msgstr "азърбейджанска — кирилица"
1130
1131#. Keyboard indicator for Belarusian layouts
1132#: rules/base.xml:1789
1133msgid "by"
1134msgstr "Блр"
1135
1136#: rules/base.xml:1790
1137msgid "Belarusian"
1138msgstr "беларуска"
1139
1140#: rules/base.xml:1799
1141msgid "Belarusian (legacy)"
1142msgstr "беларуска — остаряла"
1143
1144#: rules/base.xml:1805
1145msgid "Belarusian (Latin)"
1146msgstr "беларуска — латиница"
1147
1148#: rules/base.xml:1811
1149msgid "Russian (Belarus)"
1150msgstr "руска — беларуска"
1151
1152#: rules/base.xml:1817
1153msgid "Belarusian (intl.)"
1154msgstr "беларуска — многоезична"
1155
1156#. Keyboard indicator for Belgian layouts
1157#: rules/base.xml:1826 rules/base.extras.xml:808
1158msgid "be"
1159msgstr "Бел"
1160
1161#: rules/base.xml:1827 rules/base.extras.xml:809
1162msgid "Belgian"
1163msgstr "белгийска"
1164
1165#: rules/base.xml:1838
1166msgid "Belgian (alt.)"
1167msgstr "белгийска — алтернативна"
1168
1169#: rules/base.xml:1844
1170msgid "Belgian (Latin-9 only, alt.)"
1171msgstr "белгийска — само латиница по Latin-9, алтернативна"
1172
1173#: rules/base.xml:1850
1174msgid "Belgian (ISO, alt.)"
1175msgstr "белгийска — по ISO, алтернативна"
1176
1177#: rules/base.xml:1856
1178msgid "Belgian (no dead keys)"
1179msgstr "белгийска — без мъртви клавиши"
1180
1181#: rules/base.xml:1862
1182msgid "Belgian (Wang 724 AZERTY)"
1183msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
1184
1185#. Keyboard indicator for Bangla layouts
1186#: rules/base.xml:1871 rules/base.xml:1900 rules/base.xml:1913
1187msgid "bn"
1188msgstr "Бнг"
1189
1190#: rules/base.xml:1872
1191msgid "Bangla"
1192msgstr "бенгалска"
1193
1194#: rules/base.xml:1883
1195msgid "Bangla (Probhat)"
1196msgstr "бенгалска — пробхат"
1197
1198#. Keyboard indicator for Indian layouts
1199#: rules/base.xml:1892 rules/base.extras.xml:1309
1200msgid "in"
1201msgstr "Инд"
1202
1203#: rules/base.xml:1893 rules/base.extras.xml:1310
1204msgid "Indian"
1205msgstr "индийска"
1206
1207#: rules/base.xml:1901
1208msgid "Bangla (India)"
1209msgstr "бенгалска — индийска"
1210
1211#: rules/base.xml:1914
1212msgid "Bangla (India, Probhat)"
1213msgstr "бенгалска — индийска, пробхат"
1214
1215#: rules/base.xml:1925
1216msgid "Bangla (India, Baishakhi)"
1217msgstr "бенгалска — индийска, байшаки"
1218
1219#: rules/base.xml:1936
1220msgid "Bangla (India, Bornona)"
1221msgstr "бенгалска — индийска, борона"
1222
1223#: rules/base.xml:1947
1224msgid "Bangla (India, Gitanjali)"
1225msgstr "бенгалска — индийска, гитанжали"
1226
1227#: rules/base.xml:1958
1228msgid "Bangla (India, Baishakhi InScript)"
1229msgstr "бенгалска — индийска, байшаки, инскрипт"
1230
1231#: rules/base.xml:1969
1232msgid "Manipuri (Eeyek)"
1233msgstr "манипур — ейек"
1234
1235#. Keyboard indicator for Gujarati layouts
1236#: rules/base.xml:1979
1237msgid "gu"
1238msgstr "Гдж"
1239
1240#: rules/base.xml:1980
1241msgid "Gujarati"
1242msgstr "гуджарати"
1243
1244#. Keyboard indicator for Punjabi layouts
1245#: rules/base.xml:1990 rules/base.xml:2001
1246msgid "pa"
1247msgstr "Пнд"
1248
1249#: rules/base.xml:1991
1250msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
1251msgstr "панджаби — гурмуки"
1252
1253#: rules/base.xml:2002
1254msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
1255msgstr "панджаби — гурмуки джелум"
1256
1257#. Keyboard indicator for Kannada layouts
1258#: rules/base.xml:2012 rules/base.xml:2023
1259msgid "kn"
1260msgstr "Кнр"
1261
1262#: rules/base.xml:2013
1263msgid "Kannada"
1264msgstr "канареска"
1265
1266#: rules/base.xml:2024
1267msgid "Kannada (KaGaPa, phonetic)"
1268msgstr "канареска — фонетична по KaGaPa"
1269
1270#. Keyboard indicator for Malayalam layouts
1271#: rules/base.xml:2034 rules/base.xml:2045 rules/base.xml:2056
1272msgid "ml"
1273msgstr "Млл"
1274
1275#: rules/base.xml:2035
1276msgid "Malayalam"
1277msgstr "малаяламска"
1278
1279#: rules/base.xml:2046
1280msgid "Malayalam (Lalitha)"
1281msgstr "малаяламска — лалита"
1282
1283#: rules/base.xml:2057
1284msgid "Malayalam (enhanced InScript, with rupee)"
1285msgstr "малаяламска — разширен инскрипт с „₨“"
1286
1287#. Keyboard indicator for Oriya layouts
1288#: rules/base.xml:2067 rules/base.xml:2080 rules/base.xml:2093
1289msgid "or"
1290msgstr "Ори"
1291
1292#: rules/base.xml:2068
1293msgid "Oriya"
1294msgstr "орийска"
1295
1296#: rules/base.xml:2081
1297msgid "Oriya (Bolnagri)"
1298msgstr "орийска — Болнагри"
1299
1300#: rules/base.xml:2094
1301msgid "Oriya (Wx)"
1302msgstr "орийска — Wx"
1303
1304#. Keyboard indicator for Ol Chiki layouts
1305#: rules/base.xml:2106
1306msgid "sat"
1307msgstr "Снт"
1308
1309#: rules/base.xml:2107
1310msgid "Ol Chiki"
1311msgstr "сантали"
1312
1313#. Keyboard indicator for Tamil layouts
1314#: rules/base.xml:2118 rules/base.xml:2129 rules/base.xml:2140
1315#: rules/base.xml:2151 rules/base.xml:2162 rules/base.xml:5337
1316msgid "ta"
1317msgstr "Тмл"
1318
1319#: rules/base.xml:2119
1320msgid "Tamil (TamilNet '99)"
1321msgstr "тамилска — TamilNet '99"
1322
1323#: rules/base.xml:2130
1324msgid "Tamil (TamilNet '99 with Tamil numerals)"
1325msgstr "тамилска — TamilNet '99, с таймилски цифри"
1326
1327#: rules/base.xml:2141
1328msgid "Tamil (TamilNet '99, TAB encoding)"
1329msgstr "тамилска — TamilNet '99, кодиране TAB"
1330
1331#: rules/base.xml:2152
1332msgid "Tamil (TamilNet '99, TSCII encoding)"
1333msgstr "тамилска — TamilNet '99, кодиране TSCII"
1334
1335#: rules/base.xml:2163
1336msgid "Tamil (InScript)"
1337msgstr "тамилска — инскрипт"
1338
1339#. Keyboard indicator for Telugu layouts
1340#: rules/base.xml:2173 rules/base.xml:2184 rules/base.xml:2195
1341msgid "te"
1342msgstr "Тлг"
1343
1344#: rules/base.xml:2174
1345msgid "Telugu"
1346msgstr "телугу"
1347
1348#: rules/base.xml:2185
1349msgid "Telugu (KaGaPa, phonetic)"
1350msgstr "телугу — фонетична по KaGaPa"
1351
1352#: rules/base.xml:2196
1353msgid "Telugu (Sarala)"
1354msgstr "телугу — фонетична по Sarala"
1355
1356#. Keyboard indicator for Urdu layouts
1357#: rules/base.xml:2206 rules/base.xml:2217 rules/base.xml:2228
1358#: rules/base.xml:5805
1359msgid "ur"
1360msgstr "Урд"
1361
1362#: rules/base.xml:2207
1363msgid "Urdu (phonetic)"
1364msgstr "урду — фонетична"
1365
1366#: rules/base.xml:2218
1367msgid "Urdu (alt. phonetic)"
1368msgstr "урду — фонетична, алтернативна"
1369
1370#: rules/base.xml:2229
1371msgid "Urdu (Windows)"
1372msgstr "урду — Windows"
1373
1374#. Keyboard indicator for Hindi layouts
1375#: rules/base.xml:2239 rules/base.xml:2250 rules/base.xml:2261
1376msgid "hi"
1377msgstr "Хнд"
1378
1379#: rules/base.xml:2240
1380msgid "Hindi (Bolnagri)"
1381msgstr "хинди — Болнагри"
1382
1383#: rules/base.xml:2251
1384msgid "Hindi (Wx)"
1385msgstr "хинди — Wx"
1386
1387#: rules/base.xml:2262
1388msgid "Hindi (KaGaPa, phonetic)"
1389msgstr "хинди — фонетична по KaGaPa"
1390
1391#. Keyboard indicator for Sanskrit layouts
1392#: rules/base.xml:2272
1393msgid "sa"
1394msgstr "Снс"
1395
1396#: rules/base.xml:2273
1397msgid "Sanskrit (KaGaPa, phonetic)"
1398msgstr "санскритска — фонетична по KaGaPa"
1399
1400#. Keyboard indicator for Marathi layouts
1401#: rules/base.xml:2283 rules/base.extras.xml:1316
1402msgid "mr"
1403msgstr "Мрт"
1404
1405#: rules/base.xml:2284
1406msgid "Marathi (KaGaPa, phonetic)"
1407msgstr "марати — фонетична по KaGaPa"
1408
1409#: rules/base.xml:2295
1410msgid "English (India, with rupee)"
1411msgstr "английска — индийска, с „₨“"
1412
1413#: rules/base.xml:2304
1414msgid "Indic IPA"
1415msgstr "индийска — фонетична по IPA"
1416
1417#: rules/base.xml:2313
1418msgid "Marathi (enhanced InScript)"
1419msgstr "малаяламска — разширен инскрипт"
1420
1421#. Keyboard indicator for Bosnian layouts
1422#: rules/base.xml:2325
1423msgid "bs"
1424msgstr "Бсн"
1425
1426#: rules/base.xml:2326
1427msgid "Bosnian"
1428msgstr "босненска"
1429
1430#: rules/base.xml:2335
1431msgid "Bosnian (with guillemets)"
1432msgstr "босненска — с „«»“"
1433
1434#: rules/base.xml:2341
1435msgid "Bosnian (with Bosnian digraphs)"
1436msgstr "босненска — с босненски диграфи"
1437
1438#: rules/base.xml:2347
1439msgid "Bosnian (US, with Bosnian digraphs)"
1440msgstr "босненска — американска, с босненски диграфи"
1441
1442#: rules/base.xml:2353
1443msgid "Bosnian (US)"
1444msgstr "босненска — американска"
1445
1446#. Keyboard indicator for Portuguese layouts
1447#: rules/base.xml:2362 rules/base.xml:4639 rules/base.extras.xml:823
1448#: rules/base.extras.xml:1074
1449msgid "pt"
1450msgstr "Прт"
1451
1452#: rules/base.xml:2363 rules/base.extras.xml:824
1453msgid "Portuguese (Brazil)"
1454msgstr "португалска — бразилска"
1455
1456#: rules/base.xml:2372
1457msgid "Portuguese (Brazil, no dead keys)"
1458msgstr "португалска — бразилска, без мъртви клавиши"
1459
1460#: rules/base.xml:2378
1461msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
1462msgstr "португалска — бразилска, дворак"
1463
1464#: rules/base.xml:2384
1465msgid "Portuguese (Brazil, Nativo)"
1466msgstr "португалска — бразилска, нативна"
1467
1468#: rules/base.xml:2390
1469msgid "Portuguese (Brazil, Nativo for US keyboards)"
1470msgstr "португалска — бразилска, нативна за САЩ"
1471
1472#: rules/base.xml:2396
1473msgid "Esperanto (Brazil, Nativo)"
1474msgstr "есперантска — бразилска, нативна"
1475
1476#: rules/base.xml:2405
1477msgid "Portuguese (Brazil, IBM/Lenovo ThinkPad)"
1478msgstr "португалска — бразилска, IBM/Lenovo ThinkPad"
1479
1480#. Keyboard indicator for Bulgarian layouts
1481#: rules/base.xml:2414
1482msgid "bg"
1483msgstr "Бъл"
1484
1485#: rules/base.xml:2415
1486msgid "Bulgarian"
1487msgstr "българска"
1488
1489#: rules/base.xml:2424
1490msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
1491msgstr "българска — традиционна фонетична"
1492
1493#: rules/base.xml:2430
1494msgid "Bulgarian (new phonetic)"
1495msgstr "българска — нова фонетична"
1496
1497#: rules/base.xml:2436
1498msgid "Bulgarian (enhanced)"
1499msgstr "българска — подобрена"
1500
1501#: rules/base.xml:2444 rules/base.xml:2451 rules/base.xml:2461
1502#: rules/base.xml:2471 rules/base.xml:2481
1503msgid "kab"
1504msgstr "Кбл"
1505
1506#: rules/base.xml:2445
1507msgid "Berber (Algeria, Latin)"
1508msgstr "берберска — алжирска, латиница"
1509
1510#: rules/base.xml:2452
1511msgid "Kabyle (AZERTY, with dead keys)"
1512msgstr "кабилска — azerty, с мъртви клавиши"
1513
1514#: rules/base.xml:2462
1515msgid "Kabyle (QWERTY, UK, with dead keys)"
1516msgstr "кабилска — qwerty, великобританска, с мъртви клавиши"
1517
1518#: rules/base.xml:2472
1519msgid "Kabyle (QWERTY, US, with dead keys)"
1520msgstr "кабилска — qwerty, американска, с мъртви клавиши"
1521
1522#: rules/base.xml:2482
1523msgid "Berber (Algeria, Tifinagh)"
1524msgstr "берберска — алжирска, за тифинах"
1525
1526#: rules/base.xml:2492
1527msgid "Arabic (Algeria)"
1528msgstr "арабска — алжирска"
1529
1530#: rules/base.xml:2505
1531msgid "Arabic (Morocco)"
1532msgstr "арабска — мароканска"
1533
1534#. Keyboard indicator for French layouts
1535#: rules/base.xml:2512 rules/base.xml:2719 rules/base.xml:2730
1536#: rules/base.xml:2738 rules/base.xml:2788 rules/base.xml:3314
1537#: rules/base.xml:5202 rules/base.xml:5213 rules/base.xml:5224
1538#: rules/base.xml:6040 rules/base.extras.xml:63 rules/base.extras.xml:949
1539msgid "fr"
1540msgstr "Фрн"
1541
1542#: rules/base.xml:2513
1543msgid "French (Morocco)"
1544msgstr "френска — мароканска"
1545
1546#. Keyboard indicator for Berber layouts
1547#: rules/base.xml:2523 rules/base.xml:2534 rules/base.xml:2545
1548#: rules/base.xml:2556 rules/base.xml:2567 rules/base.xml:2578
1549msgid "ber"
1550msgstr "Брб"
1551
1552#: rules/base.xml:2524
1553msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
1554msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
1555
1556#: rules/base.xml:2535
1557msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alt.)"
1558msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
1559
1560#: rules/base.xml:2546
1561msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic, alt.)"
1562msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
1563
1564#: rules/base.xml:2557
1565msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
1566msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
1567
1568#: rules/base.xml:2568
1569msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
1570msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
1571
1572#: rules/base.xml:2579
1573msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
1574msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
1575
1576#. Keyboard indicator for Cameroon layouts
1577#: rules/base.xml:2591
1578msgid "cm"
1579msgstr "Кмр"
1580
1581#: rules/base.xml:2592
1582msgid "English (Cameroon)"
1583msgstr "английска — камерунска"
1584
1585#: rules/base.xml:2601
1586msgid "French (Cameroon)"
1587msgstr "френска — камерунска"
1588
1589#: rules/base.xml:2610
1590msgid "Cameroon Multilingual (QWERTY, intl.)"
1591msgstr "камерунска — многоезична, qwerty"
1592
1593#: rules/base.xml:2647
1594msgid "Cameroon (AZERTY, intl.)"
1595msgstr "камерунска — azerty, многоезична"
1596
1597#: rules/base.xml:2684
1598msgid "Cameroon (Dvorak, intl.)"
1599msgstr "камерунска — дворак, многоезична"
1600
1601#: rules/base.xml:2690
1602msgid "Mmuock"
1603msgstr "муок"
1604
1605#. Keyboard indicator for Burmese layouts
1606#: rules/base.xml:2699
1607msgid "my"
1608msgstr "Брм"
1609
1610#: rules/base.xml:2700
1611msgid "Burmese"
1612msgstr "бурманска"
1613
1614#: rules/base.xml:2709
1615msgid "zg"
1616msgstr "Здж"
1617
1618#: rules/base.xml:2710
1619msgid "Burmese Zawgyi"
1620msgstr "бурманска — Zawgyi"
1621
1622#: rules/base.xml:2720 rules/base.extras.xml:64
1623msgid "French (Canada)"
1624msgstr "френска — канадска"
1625
1626#: rules/base.xml:2731
1627msgid "French (Canada, Dvorak)"
1628msgstr "френска — канадска, дворак"
1629
1630#: rules/base.xml:2739
1631msgid "French (Canada, legacy)"
1632msgstr "френска — канадска, остаряла"
1633
1634#: rules/base.xml:2745
1635msgid "Canadian (intl.)"
1636msgstr "канадска — многоезична"
1637
1638#: rules/base.xml:2751
1639msgid "Canadian (intl., 1st part)"
1640msgstr "канадска — многоезична, първа част"
1641
1642#: rules/base.xml:2757
1643msgid "Canadian (intl., 2nd part)"
1644msgstr "канадска — многоезична, втора част"
1645
1646#. Keyboard indicator for Inuktikut layouts
1647#: rules/base.xml:2764
1648msgid "ike"
1649msgstr "Еск"
1650
1651#: rules/base.xml:2765
1652msgid "Inuktitut"
1653msgstr "ескимоска"
1654
1655#: rules/base.xml:2776
1656msgid "English (Canada)"
1657msgstr "английска — канадска"
1658
1659#: rules/base.xml:2789
1660msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
1661msgstr "френска — конгоанска"
1662
1663#. Keyboard indicator for Chinese layouts
1664#. Keyboard indicator for Taiwanese layouts
1665#: rules/base.xml:2800 rules/base.xml:5507
1666msgid "zh"
1667msgstr "Ктс"
1668
1669#: rules/base.xml:2801
1670msgid "Chinese"
1671msgstr "китайска"
1672
1673#: rules/base.xml:2811
1674msgid "Mongolian (Bichig)"
1675msgstr "монголска — бичиг"
1676
1677#: rules/base.xml:2820
1678msgid "Mongolian (Todo)"
1679msgstr "монголска — тод"
1680
1681#: rules/base.xml:2829
1682msgid "Mongolian (Xibe)"
1683msgstr "монголска — шиве"
1684
1685#: rules/base.xml:2838
1686msgid "Mongolian (Manchu)"
1687msgstr "монголска — манджурска"
1688
1689#: rules/base.xml:2847
1690msgid "Mongolian (Galik)"
1691msgstr "монголска — галик"
1692
1693#: rules/base.xml:2856
1694msgid "Mongolian (Todo Galik)"
1695msgstr "монголска — тод галик"
1696
1697#: rules/base.xml:2865
1698msgid "Mongolian (Manchu Galik)"
1699msgstr "монголска — манджурски галик"
1700
1701#: rules/base.xml:2875
1702msgid "Tibetan"
1703msgstr "тибетска"
1704
1705#: rules/base.xml:2884
1706msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
1707msgstr "тибетска — с цифри от ASCII"
1708
1709#: rules/base.xml:2893
1710msgid "ug"
1711msgstr "Угр"
1712
1713#: rules/base.xml:2894
1714msgid "Uyghur"
1715msgstr "уйгурска"
1716
1717#: rules/base.xml:2903
1718msgid "Hanyu Pinyin (with AltGr dead keys)"
1719msgstr "ханю пинин — с мъртви клавиши чрез AltGr"
1720
1721#. Keyboard indicator for Croatian layouts
1722#: rules/base.xml:2915
1723msgid "hr"
1724msgstr "Хрв"
1725
1726#: rules/base.xml:2916
1727msgid "Croatian"
1728msgstr "хърватска"
1729
1730#: rules/base.xml:2925
1731msgid "Croatian (with guillemets)"
1732msgstr "хърватска — с „«»“"
1733
1734#: rules/base.xml:2931
1735msgid "Croatian (with Croatian digraphs)"
1736msgstr "хърватска — с хърватски диграфи"
1737
1738#: rules/base.xml:2937
1739msgid "Croatian (US, with Croatian digraphs)"
1740msgstr "хърватска — американска, с хърватски диграфи"
1741
1742#: rules/base.xml:2943
1743msgid "Croatian (US)"
1744msgstr "хърватска — американска"
1745
1746#. Keyboard indicator for Chech layouts
1747#: rules/base.xml:2952 rules/base.extras.xml:838
1748msgid "cs"
1749msgstr "Чшк"
1750
1751#: rules/base.xml:2953 rules/base.extras.xml:839
1752msgid "Czech"
1753msgstr "чешка"
1754
1755#: rules/base.xml:2962
1756msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
1757msgstr "чешка — с „\\|“"
1758
1759#: rules/base.xml:2968
1760msgid "Czech (QWERTY)"
1761msgstr "чешка — qwerty"
1762
1763#: rules/base.xml:2974
1764msgid "Czech (QWERTY, extended backslash)"
1765msgstr "чешка — qwerty, с „\\“"
1766
1767#: rules/base.xml:2980
1768msgid "Czech (QWERTY, Macintosh)"
1769msgstr "чешка — qwerty, за Macintosh"
1770
1771#: rules/base.xml:2986
1772msgid "Czech (UCW, only accented letters)"
1773msgstr "чешка — UCW, само букви с надредни знаци"
1774
1775#: rules/base.xml:2992
1776msgid "Czech (US, Dvorak, UCW support)"
1777msgstr "чешка — американска, дворак с поддръжка на UCW"
1778
1779#: rules/base.xml:3000
1780msgid "Russian (Czech, phonetic)"
1781msgstr "руска — чешка, фонетична"
1782
1783#. Keyboard indicator for Danish layouts
1784#: rules/base.xml:3012 rules/base.extras.xml:877
1785msgid "da"
1786msgstr "Дтс"
1787
1788#: rules/base.xml:3013 rules/base.extras.xml:878
1789msgid "Danish"
1790msgstr "датска"
1791
1792#: rules/base.xml:3022
1793msgid "Danish (no dead keys)"
1794msgstr "датска — без мъртви клавиши"
1795
1796#: rules/base.xml:3028
1797msgid "Danish (Windows)"
1798msgstr "датска — Windows"
1799
1800#: rules/base.xml:3034
1801msgid "Danish (Macintosh)"
1802msgstr "датска — за Macintosh"
1803
1804#: rules/base.xml:3040
1805msgid "Danish (Macintosh, no dead keys)"
1806msgstr "датска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
1807
1808#: rules/base.xml:3046
1809msgid "Danish (Dvorak)"
1810msgstr "датска — дворак"
1811
1812#. Keyboard indicator for Dutch layouts
1813#: rules/base.xml:3055 rules/base.extras.xml:892
1814msgid "nl"
1815msgstr "Ндр"
1816
1817#: rules/base.xml:3056 rules/base.extras.xml:893
1818msgid "Dutch"
1819msgstr "нидерландска"
1820
1821#: rules/base.xml:3065
1822msgid "Dutch (US)"
1823msgstr "нидерландска —  американска"
1824
1825#: rules/base.xml:3071
1826msgid "Dutch (Macintosh)"
1827msgstr "нидерландска — за Macintosh"
1828
1829#: rules/base.xml:3077
1830msgid "Dutch (standard)"
1831msgstr "нидерландска — стандартна"
1832
1833#. Keyboard indicator for Dzongkha layouts
1834#: rules/base.xml:3086
1835msgid "dz"
1836msgstr "Дзн"
1837
1838#: rules/base.xml:3087
1839msgid "Dzongkha"
1840msgstr "дзонка"
1841
1842#. Keyboard indicator for Estonian layouts
1843#: rules/base.xml:3097 rules/base.extras.xml:907
1844msgid "et"
1845msgstr "Ест"
1846
1847#: rules/base.xml:3098 rules/base.extras.xml:908
1848msgid "Estonian"
1849msgstr "естонска"
1850
1851#: rules/base.xml:3107
1852msgid "Estonian (no dead keys)"
1853msgstr "естонска — без мъртви клавиши"
1854
1855#: rules/base.xml:3113
1856msgid "Estonian (Dvorak)"
1857msgstr "естонска — дворак"
1858
1859#: rules/base.xml:3119
1860msgid "Estonian (US)"
1861msgstr "естонска — американска"
1862
1863#: rules/base.xml:3129 rules/base.extras.xml:236
1864msgid "Persian"
1865msgstr "персийска"
1866
1867#: rules/base.xml:3138
1868msgid "Persian (with Persian keypad)"
1869msgstr "персийска — с персийска цифрова клавиатура"
1870
1871#. Keyboard indicator for Kurdish layouts
1872#: rules/base.xml:3145 rules/base.xml:3156 rules/base.xml:3167
1873#: rules/base.xml:3178 rules/base.xml:3203 rules/base.xml:3214
1874#: rules/base.xml:3225 rules/base.xml:3236 rules/base.xml:5272
1875#: rules/base.xml:5283 rules/base.xml:5294 rules/base.xml:5415
1876#: rules/base.xml:5426 rules/base.xml:5437
1877msgid "ku"
1878msgstr "Крд"
1879
1880#: rules/base.xml:3146
1881msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
1882msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1883
1884#: rules/base.xml:3157
1885msgid "Kurdish (Iran, F)"
1886msgstr "кюрдска — иранска, „F“ горе-вляво"
1887
1888#: rules/base.xml:3168
1889msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
1890msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1891
1892#: rules/base.xml:3179
1893msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
1894msgstr "кюрдска — иранска, арабски и латински букви"
1895
1896#: rules/base.xml:3192
1897msgid "Iraqi"
1898msgstr "иракска"
1899
1900#: rules/base.xml:3204
1901msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
1902msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1903
1904#: rules/base.xml:3215
1905msgid "Kurdish (Iraq, F)"
1906msgstr "кюрдска — иракска, „F“ горе-вляво"
1907
1908#: rules/base.xml:3226
1909msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
1910msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1911
1912#: rules/base.xml:3237
1913msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
1914msgstr "кюрдска — иракска, арабски и латински букви"
1915
1916#. Keyboard indicator for Faroese layouts
1917#: rules/base.xml:3249
1918msgid "fo"
1919msgstr "Фрр"
1920
1921#: rules/base.xml:3250
1922msgid "Faroese"
1923msgstr "фарьорска"
1924
1925#: rules/base.xml:3259
1926msgid "Faroese (no dead keys)"
1927msgstr "фарьорска — без мъртви клавиши"
1928
1929#. Keyboard indicator for Finnish layouts
1930#: rules/base.xml:3268 rules/base.extras.xml:922
1931msgid "fi"
1932msgstr "Фнл"
1933
1934#: rules/base.xml:3269 rules/base.extras.xml:923
1935msgid "Finnish"
1936msgstr "финландска"
1937
1938#: rules/base.xml:3278
1939msgid "Finnish (Windows)"
1940msgstr "финландска — Windows"
1941
1942#: rules/base.xml:3284
1943msgid "Finnish (classic)"
1944msgstr "финландска — класическа"
1945
1946#: rules/base.xml:3290
1947msgid "Finnish (classic, no dead keys)"
1948msgstr "финландска — класическа, без мъртви клавиши"
1949
1950#: rules/base.xml:3296
1951msgid "Northern Saami (Finland)"
1952msgstr "северносамска — финландска"
1953
1954#: rules/base.xml:3305
1955msgid "Finnish (Macintosh)"
1956msgstr "финландска — за Macintosh"
1957
1958#: rules/base.xml:3315 rules/base.extras.xml:950
1959msgid "French"
1960msgstr "френска"
1961
1962#: rules/base.xml:3324
1963msgid "French (no dead keys)"
1964msgstr "френска — без мъртви клавиши"
1965
1966#: rules/base.xml:3330
1967msgid "French (alt.)"
1968msgstr "френска — алтернативна"
1969
1970#: rules/base.xml:3336
1971msgid "French (alt., Latin-9 only)"
1972msgstr "френска — само латиница по Latin-9, алтернативна"
1973
1974#: rules/base.xml:3342
1975msgid "French (alt., no dead keys)"
1976msgstr "френска — без мъртви клавиши, алтернативна"
1977
1978#: rules/base.xml:3348
1979msgid "French (legacy, alt.)"
1980msgstr "френска — остаряла, алтернативна"
1981
1982#: rules/base.xml:3354
1983msgid "French (legacy, alt., no dead keys)"
1984msgstr "френска — остаряла, без мъртви клавиши, алтернативна"
1985
1986#: rules/base.xml:3360
1987msgid "French (BEPO)"
1988msgstr "френска — bépo"
1989
1990#: rules/base.xml:3366
1991msgid "French (BEPO, Latin-9 only)"
1992msgstr "френска — bépo, само латиница по Latin-9"
1993
1994#: rules/base.xml:3372
1995msgid "French (BEPO, AFNOR)"
1996msgstr "френска — bépo, afnor"
1997
1998#: rules/base.xml:3378
1999msgid "French (Dvorak)"
2000msgstr "френска — дворак"
2001
2002#: rules/base.xml:3384
2003msgid "French (Macintosh)"
2004msgstr "френска — за Macintosh"
2005
2006#: rules/base.xml:3390
2007msgid "French (AZERTY)"
2008msgstr "френска — azerty"
2009
2010#: rules/base.xml:3396
2011msgid "French (AZERTY, AFNOR)"
2012msgstr "френска — azerty, afnor"
2013
2014#: rules/base.xml:3402
2015msgid "French (Breton)"
2016msgstr "френска — бретонска"
2017
2018#: rules/base.xml:3408
2019msgid "Occitan"
2020msgstr "провансалска"
2021
2022#: rules/base.xml:3417
2023msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
2024msgstr "грузинска — френска, azerty на Цкапо"
2025
2026#: rules/base.xml:3426
2027msgid "French (US)"
2028msgstr "френска —  американска"
2029
2030#: rules/base.xml:3436
2031msgid "English (Ghana)"
2032msgstr "английска — ганайска"
2033
2034#: rules/base.xml:3445
2035msgid "English (Ghana, multilingual)"
2036msgstr "английска — ганайска, многоезична"
2037
2038#. Keyboard indicator for Akan layouts
2039#: rules/base.xml:3452
2040msgid "ak"
2041msgstr "Акн"
2042
2043#: rules/base.xml:3453
2044msgid "Akan"
2045msgstr "аканска"
2046
2047#. Keyboard indicator for Ewe layouts
2048#: rules/base.xml:3463
2049msgid "ee"
2050msgstr "Еве"
2051
2052#: rules/base.xml:3464
2053msgid "Ewe"
2054msgstr "еве"
2055
2056#. Keyboard indicator for Fula layouts
2057#: rules/base.xml:3474
2058msgid "ff"
2059msgstr "Фла"
2060
2061#: rules/base.xml:3475
2062msgid "Fula"
2063msgstr "фула"
2064
2065#. Keyboard indicator for Ga layouts
2066#: rules/base.xml:3485
2067msgid "gaa"
2068msgstr "Га "
2069
2070#: rules/base.xml:3486
2071msgid "Ga"
2072msgstr "га"
2073
2074#. Keyboard indicator for Hausa layouts
2075#: rules/base.xml:3496 rules/base.xml:5939
2076msgid "ha"
2077msgstr "Хск"
2078
2079#: rules/base.xml:3497
2080msgid "Hausa (Ghana)"
2081msgstr "хауска — ганайска"
2082
2083#. Keyboard indicator for Avatime layouts
2084#: rules/base.xml:3507
2085msgid "avn"
2086msgstr "Авт"
2087
2088#: rules/base.xml:3508
2089msgid "Avatime"
2090msgstr "аватимска"
2091
2092#: rules/base.xml:3517
2093msgid "English (Ghana, GILLBT)"
2094msgstr "английска — ганайска, GILLBT"
2095
2096#: rules/base.xml:3525
2097msgid "N'Ko (AZERTY)"
2098msgstr "нко — azerty"
2099
2100#. Keyboard indicator for Georgian layouts
2101#: rules/base.xml:3536
2102msgid "ka"
2103msgstr "Грз"
2104
2105#: rules/base.xml:3537
2106msgid "Georgian"
2107msgstr "грузинска"
2108
2109#: rules/base.xml:3546
2110msgid "Georgian (ergonomic)"
2111msgstr "грузинска — ергономична"
2112
2113#: rules/base.xml:3552
2114msgid "Georgian (MESS)"
2115msgstr "грузинска — MESS"
2116
2117#: rules/base.xml:3560
2118msgid "Russian (Georgia)"
2119msgstr "руска — грузинска"
2120
2121#: rules/base.xml:3569
2122msgid "Ossetian (Georgia)"
2123msgstr "осетинска — грузинска"
2124
2125#: rules/base.xml:3582 rules/base.extras.xml:96
2126msgid "German"
2127msgstr "немска"
2128
2129#: rules/base.xml:3591
2130msgid "German (dead acute)"
2131msgstr "немска — с мъртво „´“"
2132
2133#: rules/base.xml:3597
2134msgid "German (dead grave acute)"
2135msgstr "немска — с мъртво „`“"
2136
2137#: rules/base.xml:3603
2138msgid "German (no dead keys)"
2139msgstr "немска — без мъртви клавиши"
2140
2141#: rules/base.xml:3609
2142msgid "German (E1)"
2143msgstr "немска — E1"
2144
2145#: rules/base.xml:3615
2146msgid "German (E2)"
2147msgstr "немска — E2"
2148
2149#: rules/base.xml:3621
2150msgid "German (T3)"
2151msgstr "немска — T3"
2152
2153#: rules/base.xml:3627
2154msgid "German (US)"
2155msgstr "немска — американска"
2156
2157#: rules/base.xml:3633
2158msgid "Romanian (Germany)"
2159msgstr "румънска — немска"
2160
2161#: rules/base.xml:3642
2162msgid "Romanian (Germany, no dead keys)"
2163msgstr "румънска — немска, без мъртви клавиши"
2164
2165#: rules/base.xml:3651
2166msgid "German (Dvorak)"
2167msgstr "немска — дворак"
2168
2169#: rules/base.xml:3657
2170msgid "German (Neo 2)"
2171msgstr "немска — Neo 2"
2172
2173#: rules/base.xml:3663
2174msgid "German (Macintosh)"
2175msgstr "немска — за Macintosh"
2176
2177#: rules/base.xml:3669
2178msgid "German (Macintosh, no dead keys)"
2179msgstr "немска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2180
2181#: rules/base.xml:3675
2182msgid "Lower Sorbian"
2183msgstr "долно сорбска"
2184
2185#: rules/base.xml:3684
2186msgid "Lower Sorbian (QWERTZ)"
2187msgstr "долно сорбска — qwertz"
2188
2189#: rules/base.xml:3693
2190msgid "German (QWERTY)"
2191msgstr "немска — qwerty"
2192
2193#: rules/base.xml:3699
2194msgid "Turkish (Germany)"
2195msgstr "турска — германска"
2196
2197#: rules/base.xml:3710
2198msgid "Russian (Germany, phonetic)"
2199msgstr "руска — германска, фонетична"
2200
2201#: rules/base.xml:3719
2202msgid "German (dead tilde)"
2203msgstr "немска — с мъртва „~“"
2204
2205#. Keyboard indicator for Greek layouts
2206#: rules/base.xml:3728 rules/base.extras.xml:976
2207msgid "gr"
2208msgstr "Грц"
2209
2210#: rules/base.xml:3729 rules/base.extras.xml:977
2211msgid "Greek"
2212msgstr "гръцка"
2213
2214#: rules/base.xml:3738
2215msgid "Greek (simple)"
2216msgstr "гръцка — опростена"
2217
2218#: rules/base.xml:3744
2219msgid "Greek (extended)"
2220msgstr "гръцка — разширена"
2221
2222#: rules/base.xml:3750
2223msgid "Greek (no dead keys)"
2224msgstr "гръцка — без мъртви клавиши"
2225
2226#: rules/base.xml:3756
2227msgid "Greek (polytonic)"
2228msgstr "гръцка — политонична"
2229
2230#. Keyboard indicator for Hungarian layouts
2231#: rules/base.xml:3765
2232msgid "hu"
2233msgstr "Унг"
2234
2235#: rules/base.xml:3766 rules/base.extras.xml:212
2236msgid "Hungarian"
2237msgstr "унгарска"
2238
2239#: rules/base.xml:3775
2240msgid "Hungarian (standard)"
2241msgstr "унгарска — стандартна"
2242
2243#: rules/base.xml:3781
2244msgid "Hungarian (no dead keys)"
2245msgstr "унгарска — без мъртви клавиши"
2246
2247#: rules/base.xml:3787
2248msgid "Hungarian (QWERTY)"
2249msgstr "унгарска — qwerty"
2250
2251#: rules/base.xml:3793
2252msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, dead keys)"
2253msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, с мъртви клавиши"
2254
2255#: rules/base.xml:3799
2256msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, no dead keys)"
2257msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, без мъртви клавиши"
2258
2259#: rules/base.xml:3805
2260msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, dead keys)"
2261msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, с мъртви клавиши"
2262
2263#: rules/base.xml:3811
2264msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, no dead keys)"
2265msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, без мъртви клавиши"
2266
2267#: rules/base.xml:3817
2268msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, dead keys)"
2269msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, с мъртви клавиши"
2270
2271#: rules/base.xml:3823
2272msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, no dead keys)"
2273msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, без мъртви клавиши"
2274
2275#: rules/base.xml:3829
2276msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, dead keys)"
2277msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, с мъртви клавиши"
2278
2279#: rules/base.xml:3835
2280msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, no dead keys)"
2281msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, без мъртви клавиши"
2282
2283#: rules/base.xml:3841
2284msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, dead keys)"
2285msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, с мъртви клавиши"
2286
2287#: rules/base.xml:3847
2288msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, no dead keys)"
2289msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, без мъртви клавиши"
2290
2291#: rules/base.xml:3853
2292msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, dead keys)"
2293msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, с мъртви клавиши"
2294
2295#: rules/base.xml:3859
2296msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, no dead keys)"
2297msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, без мъртви клавиши"
2298
2299#: rules/base.xml:3865
2300msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, dead keys)"
2301msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, с мъртви клавиши"
2302
2303#: rules/base.xml:3871
2304msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, no dead keys)"
2305msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, без мъртви клавиши"
2306
2307#: rules/base.xml:3877
2308msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, dead keys)"
2309msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, с мъртви клавиши"
2310
2311#: rules/base.xml:3883
2312msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, no dead keys)"
2313msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, без мъртви клавиши"
2314
2315#. Keyboard indicator for Icelandic layouts
2316#: rules/base.xml:3892
2317msgid "is"
2318msgstr "Исл"
2319
2320#: rules/base.xml:3893
2321msgid "Icelandic"
2322msgstr "исландска"
2323
2324#: rules/base.xml:3902
2325msgid "Icelandic (Macintosh, legacy)"
2326msgstr "исландска — за Macintosh, остаряла"
2327
2328#: rules/base.xml:3908
2329msgid "Icelandic (Macintosh)"
2330msgstr "исландска — за Macintosh"
2331
2332#: rules/base.xml:3914
2333msgid "Icelandic (Dvorak)"
2334msgstr "исландска — дворак"
2335
2336#. Keyboard indicator for Hebrew layouts
2337#: rules/base.xml:3923 rules/base.extras.xml:754
2338msgid "he"
2339msgstr "Ивр"
2340
2341#: rules/base.xml:3924 rules/base.extras.xml:755
2342msgid "Hebrew"
2343msgstr "иврит"
2344
2345#: rules/base.xml:3933
2346msgid "Hebrew (lyx)"
2347msgstr "иврит — LyX"
2348
2349#: rules/base.xml:3939
2350msgid "Hebrew (phonetic)"
2351msgstr "иврит — фонетична"
2352
2353#: rules/base.xml:3945
2354msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
2355msgstr "иврит — библейска, Тиро"
2356
2357#. Keyboard indicator for Italian layouts
2358#: rules/base.xml:3954 rules/base.extras.xml:997
2359msgid "it"
2360msgstr "Итл"
2361
2362#: rules/base.xml:3955 rules/base.extras.xml:998
2363msgid "Italian"
2364msgstr "италианска"
2365
2366#: rules/base.xml:3964
2367msgid "Italian (no dead keys)"
2368msgstr "италианска — без мъртви клавиши"
2369
2370#: rules/base.xml:3970
2371msgid "Italian (Windows)"
2372msgstr "италианска — Windows"
2373
2374#: rules/base.xml:3976
2375msgid "Italian (Macintosh)"
2376msgstr "италианска — за Macintosh"
2377
2378#: rules/base.xml:3982
2379msgid "Italian (US)"
2380msgstr "италианска — американска"
2381
2382#: rules/base.xml:3988
2383msgid "Georgian (Italy)"
2384msgstr "грузинска — италианска"
2385
2386#: rules/base.xml:3997
2387msgid "Italian (IBM 142)"
2388msgstr "италианска — IBM 142"
2389
2390#: rules/base.xml:4003
2391msgid "Italian (intl., with dead keys)"
2392msgstr "италианска — многоезична, с мъртви клавиши"
2393
2394#: rules/base.xml:4019
2395msgid "Sicilian"
2396msgstr "сицилианска"
2397
2398#: rules/base.xml:4029
2399msgid "Friulian (Italy)"
2400msgstr "фриулска — италианска"
2401
2402#. Keyboard indicator for Japaneses
2403#: rules/base.xml:4041 rules/base.xml:5745 rules/base.extras.xml:1032
2404msgid "ja"
2405msgstr "Япн"
2406
2407#: rules/base.xml:4042 rules/base.extras.xml:1033
2408msgid "Japanese"
2409msgstr "японска"
2410
2411#: rules/base.xml:4051
2412msgid "Japanese (Kana)"
2413msgstr "японска — кана"
2414
2415#: rules/base.xml:4057
2416msgid "Japanese (Kana 86)"
2417msgstr "японска — кана 86"
2418
2419#: rules/base.xml:4063
2420msgid "Japanese (OADG 109A)"
2421msgstr "японска — OADG 109A"
2422
2423#: rules/base.xml:4069
2424msgid "Japanese (Macintosh)"
2425msgstr "японска — за Macintosh"
2426
2427#: rules/base.xml:4075
2428msgid "Japanese (Dvorak)"
2429msgstr "японска — дворак"
2430
2431#. Keyboard indicator for Kyrgyz layouts
2432#. Keyboard indicator for Kikuyu layouts
2433#: rules/base.xml:4084 rules/base.xml:6124
2434msgid "ki"
2435msgstr "Крг"
2436
2437#: rules/base.xml:4085
2438msgid "Kyrgyz"
2439msgstr "киргистанска"
2440
2441#: rules/base.xml:4094
2442msgid "Kyrgyz (phonetic)"
2443msgstr "киргистанска — фонетична"
2444
2445#. Keyboard indicator for Khmer layouts
2446#: rules/base.xml:4103
2447msgid "km"
2448msgstr "Кхм"
2449
2450#: rules/base.xml:4104
2451msgid "Khmer (Cambodia)"
2452msgstr "кхмерска — камбоджанска"
2453
2454#. Keyboard indicator for Kazakh layouts
2455#: rules/base.xml:4115
2456msgid "kk"
2457msgstr "Кзх"
2458
2459#: rules/base.xml:4116
2460msgid "Kazakh"
2461msgstr "казахска"
2462
2463#: rules/base.xml:4127
2464msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
2465msgstr "руска — казахстанска, за казахски"
2466
2467#: rules/base.xml:4137
2468msgid "Kazakh (with Russian)"
2469msgstr "казахска с руски букви"
2470
2471#: rules/base.xml:4147
2472msgid "Kazakh (extended)"
2473msgstr "казахска — разширена"
2474
2475#: rules/base.xml:4156
2476msgid "Kazakh (Latin)"
2477msgstr "казахска — латиница"
2478
2479#. Keyboard indicator for Lao layouts
2480#: rules/base.xml:4168
2481msgid "lo"
2482msgstr "Лск"
2483
2484#: rules/base.xml:4169
2485msgid "Lao"
2486msgstr "лаоска"
2487
2488#: rules/base.xml:4178
2489msgid "Lao (STEA)"
2490msgstr "лаоска — STEA"
2491
2492#. Keyboard indicator for Spanish layouts
2493#: rules/base.xml:4190 rules/base.xml:5024 rules/base.extras.xml:1116
2494msgid "es"
2495msgstr "Исп"
2496
2497#: rules/base.xml:4191
2498msgid "Spanish (Latin American)"
2499msgstr "испанска — латиноамериканска"
2500
2501#: rules/base.xml:4223
2502msgid "Spanish (Latin American, no dead keys)"
2503msgstr "испанска — латиноамериканска, без мъртви клавиши"
2504
2505#: rules/base.xml:4229
2506msgid "Spanish (Latin American, dead tilde)"
2507msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртва „~“"
2508
2509#: rules/base.xml:4235
2510msgid "Spanish (Latin American, Dvorak)"
2511msgstr "испанска — латиноамериканска, дворак"
2512
2513#: rules/base.xml:4241
2514msgid "Spanish (Latin American, Colemak)"
2515msgstr "испанска — латиноамериканска, коулмак"
2516
2517#: rules/base.xml:4247
2518msgid "Spanish (Latin American, Colemak for gaming)"
2519msgstr "испанска — латиноамериканска, коулмак за игри"
2520
2521#. Keyboard indicator for Lithuanian layouts
2522#: rules/base.xml:4256 rules/base.extras.xml:256
2523msgid "lt"
2524msgstr "Лит"
2525
2526#: rules/base.xml:4257 rules/base.extras.xml:257
2527msgid "Lithuanian"
2528msgstr "литовска"
2529
2530#: rules/base.xml:4266
2531msgid "Lithuanian (standard)"
2532msgstr "литовска — стандартна"
2533
2534#: rules/base.xml:4272
2535msgid "Lithuanian (US)"
2536msgstr "литовска —  американска"
2537
2538#: rules/base.xml:4278
2539msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
2540msgstr "литовска — IBM LST 1205-92"
2541
2542#: rules/base.xml:4284
2543msgid "Lithuanian (LEKP)"
2544msgstr "литовска — LEKP"
2545
2546#: rules/base.xml:4290
2547msgid "Lithuanian (LEKPa)"
2548msgstr "литовска — LEKPa"
2549
2550#: rules/base.xml:4296
2551msgid "Samogitian"
2552msgstr "жемайтийска"
2553
2554#: rules/base.xml:4305
2555msgid "Lithuanian (Ratise)"
2556msgstr "литовска — ратис"
2557
2558#. Keyboard indicator for Latvian layouts
2559#: rules/base.xml:4314 rules/base.extras.xml:280
2560msgid "lv"
2561msgstr "Лат"
2562
2563#: rules/base.xml:4315 rules/base.extras.xml:281
2564msgid "Latvian"
2565msgstr "латвийска"
2566
2567#: rules/base.xml:4324
2568msgid "Latvian (apostrophe)"
2569msgstr "латвийска — с „'“"
2570
2571#: rules/base.xml:4330
2572msgid "Latvian (tilde)"
2573msgstr "латвийска — с „~“"
2574
2575#: rules/base.xml:4336
2576msgid "Latvian (F)"
2577msgstr "латвийска — „F“ горе-вляво"
2578
2579#: rules/base.xml:4342
2580msgid "Latvian (modern)"
2581msgstr "латвийска — модерна"
2582
2583#: rules/base.xml:4348
2584msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
2585msgstr "латвийска — ергономична, ūgjrmv"
2586
2587#: rules/base.xml:4354
2588msgid "Latvian (adapted)"
2589msgstr "латвийска — адаптирана"
2590
2591#. Keyboard indicator for Maori layouts
2592#: rules/base.xml:4363
2593msgid "mi"
2594msgstr "Мрс"
2595
2596#: rules/base.xml:4364
2597msgid "Maori"
2598msgstr "маорска"
2599
2600#. Keyboard indicator for Montenegrin layouts
2601#. Keyboard indicator for Serbian layouts
2602#: rules/base.xml:4375 rules/base.xml:4904 rules/base.extras.xml:591
2603msgid "sr"
2604msgstr "Срб"
2605
2606#: rules/base.xml:4376
2607msgid "Montenegrin"
2608msgstr "черногорска"
2609
2610#: rules/base.xml:4385
2611msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
2612msgstr "черногорска — кирилица"
2613
2614#: rules/base.xml:4391
2615msgid "Montenegrin (Cyrillic, ZE and ZHE swapped)"
2616msgstr "черногорска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2617
2618#: rules/base.xml:4397
2619msgid "Montenegrin (Latin, Unicode)"
2620msgstr "черногорска — латиница, Уникод"
2621
2622#: rules/base.xml:4403
2623msgid "Montenegrin (Latin, QWERTY)"
2624msgstr "черногорска — латиница, qwerty"
2625
2626#: rules/base.xml:4409
2627msgid "Montenegrin (Latin, Unicode, QWERTY)"
2628msgstr "черногорска — латиница, Уникод, qwerty"
2629
2630#: rules/base.xml:4415
2631msgid "Montenegrin (Cyrillic, with guillemets)"
2632msgstr "черногорска — кирилица, с „«»“"
2633
2634#: rules/base.xml:4421
2635msgid "Montenegrin (Latin, with guillemets)"
2636msgstr "черногорска — латиница, с „«»“"
2637
2638#. Keyboard indicator for Macedonian layouts
2639#: rules/base.xml:4430
2640msgid "mk"
2641msgstr "Мкд"
2642
2643#: rules/base.xml:4431
2644msgid "Macedonian"
2645msgstr "македонска"
2646
2647#: rules/base.xml:4440
2648msgid "Macedonian (no dead keys)"
2649msgstr "македонска — без мъртви клавиши"
2650
2651#. Keyboard indicator for Maltese layouts
2652#: rules/base.xml:4449
2653msgid "mt"
2654msgstr "Млт"
2655
2656#: rules/base.xml:4450
2657msgid "Maltese"
2658msgstr "малтийска"
2659
2660#: rules/base.xml:4459
2661msgid "Maltese (US)"
2662msgstr "малтийска — американска"
2663
2664#: rules/base.xml:4465
2665msgid "Maltese (US, with AltGr overrides)"
2666msgstr "малтийска — американска, AltGr"
2667
2668#: rules/base.xml:4471
2669msgid "Maltese (UK, with AltGr overrides)"
2670msgstr "малтийска — великобританска, AltGr"
2671
2672#. Keyboard indicator for Mongolian layouts
2673#: rules/base.xml:4480
2674msgid "mn"
2675msgstr "Мнг"
2676
2677#: rules/base.xml:4481
2678msgid "Mongolian"
2679msgstr "монголска"
2680
2681#. Keyboard indicator for Norwegian layouts
2682#: rules/base.xml:4492 rules/base.extras.xml:1059
2683msgid "no"
2684msgstr "Нрв"
2685
2686#: rules/base.xml:4493 rules/base.extras.xml:1060
2687msgid "Norwegian"
2688msgstr "норвежка"
2689
2690#: rules/base.xml:4504
2691msgid "Norwegian (no dead keys)"
2692msgstr "норвежка — без мъртви клавиши"
2693
2694#: rules/base.xml:4510
2695msgid "Norwegian (Windows)"
2696msgstr "норвежка — Windows"
2697
2698#: rules/base.xml:4516
2699msgid "Norwegian (Dvorak)"
2700msgstr "норвежка — дворак"
2701
2702#: rules/base.xml:4522
2703msgid "Northern Saami (Norway)"
2704msgstr "северносамска — норвежка"
2705
2706#: rules/base.xml:4531
2707msgid "Northern Saami (Norway, no dead keys)"
2708msgstr "северносамска — норвежка, без мъртви клавиши"
2709
2710#: rules/base.xml:4540
2711msgid "Norwegian (Macintosh)"
2712msgstr "норвежка — за Macintosh"
2713
2714#: rules/base.xml:4546
2715msgid "Norwegian (Macintosh, no dead keys)"
2716msgstr "норвежка — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2717
2718#: rules/base.xml:4552
2719msgid "Norwegian (Colemak)"
2720msgstr "норвежка — коулмак"
2721
2722#. Keyboard indicator for Polish layouts
2723#: rules/base.xml:4561 rules/base.xml:5669 rules/base.extras.xml:515
2724msgid "pl"
2725msgstr "Плс"
2726
2727#: rules/base.xml:4562 rules/base.extras.xml:516
2728msgid "Polish"
2729msgstr "полска"
2730
2731#: rules/base.xml:4571
2732msgid "Polish (legacy)"
2733msgstr "полска — остаряла"
2734
2735#: rules/base.xml:4577
2736msgid "Polish (QWERTZ)"
2737msgstr "полска — qwertz"
2738
2739#: rules/base.xml:4583
2740msgid "Polish (Dvorak)"
2741msgstr "полска — дворак"
2742
2743#: rules/base.xml:4589
2744msgid "Polish (Dvorak, with Polish quotes on quotemark key)"
2745msgstr "полска — дворак, «„”» при «'\"»"
2746
2747#: rules/base.xml:4595
2748msgid "Polish (Dvorak, with Polish quotes on key 1)"
2749msgstr "полска — дворак, «„”» при «1»"
2750
2751#: rules/base.xml:4601
2752msgid "Kashubian"
2753msgstr "кашубска"
2754
2755#: rules/base.xml:4610
2756msgid "Silesian"
2757msgstr "силезка"
2758
2759#: rules/base.xml:4621
2760msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
2761msgstr "руска — полска, фонетична, дворак"
2762
2763#: rules/base.xml:4630
2764msgid "Polish (programmer Dvorak)"
2765msgstr "полска — дворак за програмисти"
2766
2767#: rules/base.xml:4640 rules/base.extras.xml:1075
2768msgid "Portuguese"
2769msgstr "португалска"
2770
2771#: rules/base.xml:4649
2772msgid "Portuguese (no dead keys)"
2773msgstr "португалска — без мъртви клавиши"
2774
2775#: rules/base.xml:4655
2776msgid "Portuguese (Macintosh)"
2777msgstr "португалска — за Macintosh"
2778
2779#: rules/base.xml:4661
2780msgid "Portuguese (Macintosh, no dead keys)"
2781msgstr "португалска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2782
2783#: rules/base.xml:4667
2784msgid "Portuguese (Nativo)"
2785msgstr "португалска — нативна"
2786
2787#: rules/base.xml:4673
2788msgid "Portuguese (Nativo for US keyboards)"
2789msgstr "португалска — нативна за САЩ"
2790
2791#: rules/base.xml:4679
2792msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
2793msgstr "есперантска — португалска, нативна"
2794
2795#. Keyboard indicator for Romanian layouts
2796#: rules/base.xml:4691 rules/base.extras.xml:557
2797msgid "ro"
2798msgstr "Рмн"
2799
2800#: rules/base.xml:4692 rules/base.extras.xml:558
2801msgid "Romanian"
2802msgstr "румънска"
2803
2804#: rules/base.xml:4701
2805msgid "Romanian (standard)"
2806msgstr "румънска — стандартна"
2807
2808#: rules/base.xml:4707
2809msgid "Romanian (Windows)"
2810msgstr "румънска — Windows"
2811
2812#: rules/base.xml:4717 rules/base.extras.xml:610
2813msgid "Russian"
2814msgstr "руска"
2815
2816#: rules/base.xml:4726
2817msgid "Russian (phonetic)"
2818msgstr "руска — фонетична"
2819
2820#: rules/base.xml:4732
2821msgid "Russian (phonetic, Windows)"
2822msgstr "руска — фонетична, Windows"
2823
2824#: rules/base.xml:4738
2825msgid "Russian (phonetic, YAZHERTY)"
2826msgstr "руска — фонетична, yazherty"
2827
2828#: rules/base.xml:4744
2829msgid "Russian (typewriter)"
2830msgstr "руска — за пишеща машина"
2831
2832#: rules/base.xml:4750
2833msgid "Russian (legacy)"
2834msgstr "руска — остаряла"
2835
2836#: rules/base.xml:4756
2837msgid "Russian (typewriter, legacy)"
2838msgstr "руска — за пишеща машина, остаряла"
2839
2840#: rules/base.xml:4762
2841msgid "Tatar"
2842msgstr "татарска"
2843
2844#: rules/base.xml:4771
2845msgid "Ossetian (legacy)"
2846msgstr "осетинска — остаряла"
2847
2848#: rules/base.xml:4780
2849msgid "Ossetian (Windows)"
2850msgstr "осетинска — Windows"
2851
2852#: rules/base.xml:4789
2853msgid "Chuvash"
2854msgstr "чувашка"
2855
2856#: rules/base.xml:4798
2857msgid "Chuvash (Latin)"
2858msgstr "чувашка — латиница"
2859
2860#: rules/base.xml:4807
2861msgid "Udmurt"
2862msgstr "удмуртска"
2863
2864#: rules/base.xml:4816
2865msgid "Komi"
2866msgstr "комска"
2867
2868#: rules/base.xml:4825
2869msgid "Yakut"
2870msgstr "якутска"
2871
2872#: rules/base.xml:4834
2873msgid "Kalmyk"
2874msgstr "калмикска"
2875
2876#: rules/base.xml:4843
2877msgid "Russian (DOS)"
2878msgstr "руска — DOS"
2879
2880#: rules/base.xml:4849
2881msgid "Russian (Macintosh)"
2882msgstr "руска — за Macintosh"
2883
2884#: rules/base.xml:4855
2885msgid "Serbian (Russia)"
2886msgstr "сръбска — руска"
2887
2888#: rules/base.xml:4865
2889msgid "Bashkirian"
2890msgstr "башкирска"
2891
2892#: rules/base.xml:4874
2893msgid "Mari"
2894msgstr "марийска"
2895
2896#: rules/base.xml:4883
2897msgid "Russian (phonetic, AZERTY)"
2898msgstr "руска — фонетична, azerty"
2899
2900#: rules/base.xml:4889
2901msgid "Russian (phonetic, Dvorak)"
2902msgstr "руска — фонетична, дворак"
2903
2904#: rules/base.xml:4895
2905msgid "Russian (phonetic, French)"
2906msgstr "руска — фонетична, френска"
2907
2908#: rules/base.xml:4905 rules/base.extras.xml:592
2909msgid "Serbian"
2910msgstr "сръбска"
2911
2912#: rules/base.xml:4914
2913msgid "Serbian (Cyrillic, ZE and ZHE swapped)"
2914msgstr "сръбска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2915
2916#: rules/base.xml:4920
2917msgid "Serbian (Latin)"
2918msgstr "сръбска — латиница"
2919
2920#: rules/base.xml:4926
2921msgid "Serbian (Latin, Unicode)"
2922msgstr "сръбска — латиница, Уникод"
2923
2924#: rules/base.xml:4932
2925msgid "Serbian (Latin, QWERTY)"
2926msgstr "сръбска — латиница, qwerty"
2927
2928#: rules/base.xml:4938
2929msgid "Serbian (Latin, Unicode, QWERTY)"
2930msgstr "сръбска — латиница, Уникод, qwerty"
2931
2932#: rules/base.xml:4944
2933msgid "Serbian (Cyrillic, with guillemets)"
2934msgstr "сръбска — кирилица, с „«»“"
2935
2936#: rules/base.xml:4950
2937msgid "Serbian (Latin, with guillemets)"
2938msgstr "сръбска — латиница, с „«»“"
2939
2940#: rules/base.xml:4956
2941msgid "Pannonian Rusyn"
2942msgstr "панонска русинска"
2943
2944# словенска
2945#. Keyboard indicator for Slovenian layouts
2946#: rules/base.xml:4968
2947msgid "sl"
2948msgstr "Слн"
2949
2950#: rules/base.xml:4969
2951msgid "Slovenian"
2952msgstr "словенска"
2953
2954#: rules/base.xml:4978
2955msgid "Slovenian (with guillemets)"
2956msgstr "словенска — с „«»“"
2957
2958#: rules/base.xml:4984
2959msgid "Slovenian (US)"
2960msgstr "словенска —  американска"
2961
2962# словашка
2963#. Keyboard indicator for Slovak layouts
2964#: rules/base.xml:4993 rules/base.extras.xml:1095
2965msgid "sk"
2966msgstr "Слш"
2967
2968#: rules/base.xml:4994 rules/base.extras.xml:1096
2969msgid "Slovak"
2970msgstr "словашка"
2971
2972#: rules/base.xml:5003
2973msgid "Slovak (extended backslash)"
2974msgstr "словашка — с „\\“"
2975
2976#: rules/base.xml:5009
2977msgid "Slovak (QWERTY)"
2978msgstr "словашка — qwerty"
2979
2980#: rules/base.xml:5015
2981msgid "Slovak (QWERTY, extended backslash)"
2982msgstr "словашка — qwerty, с „\\“"
2983
2984#: rules/base.xml:5025 rules/base.extras.xml:1117
2985msgid "Spanish"
2986msgstr "испанска"
2987
2988#: rules/base.xml:5034
2989msgid "Spanish (no dead keys)"
2990msgstr "испанска — без мъртви клавиши"
2991
2992#: rules/base.xml:5040
2993msgid "Spanish (Windows)"
2994msgstr "испанска — Windows"
2995
2996#: rules/base.xml:5046
2997msgid "Spanish (dead tilde)"
2998msgstr "испанска — с мъртва „~“"
2999
3000#: rules/base.xml:5052
3001msgid "Spanish (Dvorak)"
3002msgstr "испанска — дворак"
3003
3004#: rules/base.xml:5058
3005msgid "ast"
3006msgstr "Аст"
3007
3008#: rules/base.xml:5059
3009msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and L)"
3010msgstr "астурска — испанска, с „Ḥ“ и „Ḷ“"
3011
3012#: rules/base.xml:5068
3013msgid "ca"
3014msgstr "Ктл"
3015
3016#: rules/base.xml:5069
3017msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
3018msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
3019
3020#: rules/base.xml:5078
3021msgid "Spanish (Macintosh)"
3022msgstr "испанска — за Macintosh"
3023
3024#. Keyboard indicator for Swedish layouts
3025#: rules/base.xml:5087 rules/base.extras.xml:1131
3026msgid "sv"
3027msgstr "Швд"
3028
3029#: rules/base.xml:5088 rules/base.extras.xml:1132
3030msgid "Swedish"
3031msgstr "шведска"
3032
3033#: rules/base.xml:5097
3034msgid "Swedish (no dead keys)"
3035msgstr "шведска — без мъртви клавиши"
3036
3037#: rules/base.xml:5103
3038msgid "Swedish (Dvorak)"
3039msgstr "шведска — дворак"
3040
3041#: rules/base.xml:5111
3042msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
3043msgstr "руска — шведска, фонетична"
3044
3045#: rules/base.xml:5122
3046msgid "Russian (Sweden, phonetic, no dead keys)"
3047msgstr "руска — шведска, фонетична, без мъртви клавиши"
3048
3049#: rules/base.xml:5131
3050msgid "Northern Saami (Sweden)"
3051msgstr "северносамска — шведска"
3052
3053#: rules/base.xml:5140
3054msgid "Swedish (Macintosh)"
3055msgstr "шведска — за Macintosh"
3056
3057#: rules/base.xml:5146
3058msgid "Swedish (Svdvorak)"
3059msgstr "шведска — шведски дворак"
3060
3061#: rules/base.xml:5152
3062msgid "Swedish (Dvorak, intl.)"
3063msgstr "шведска — дворак, многоезична"
3064
3065#: rules/base.xml:5158
3066msgid "Swedish (US)"
3067msgstr "шведска — американска"
3068
3069#: rules/base.xml:5164
3070msgid "Swedish Sign Language"
3071msgstr "шведска — жестомимична"
3072
3073#: rules/base.xml:5177 rules/base.extras.xml:1162
3074msgid "German (Switzerland)"
3075msgstr "немска — швейцарска"
3076
3077#: rules/base.xml:5187
3078msgid "German (Switzerland, legacy)"
3079msgstr "немска — швейцарска, остаряла"
3080
3081#: rules/base.xml:5195
3082msgid "German (Switzerland, no dead keys)"
3083msgstr "немска — швейцарска, без мъртви клавиши"
3084
3085#: rules/base.xml:5203
3086msgid "French (Switzerland)"
3087msgstr "френска — швейцарска"
3088
3089#: rules/base.xml:5214
3090msgid "French (Switzerland, no dead keys)"
3091msgstr "френска — швейцарска, без мъртви клавиши"
3092
3093#: rules/base.xml:5225
3094msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
3095msgstr "френска — швейцарска, за Macintosh"
3096
3097#: rules/base.xml:5236
3098msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
3099msgstr "немска — швейцарска, за Macintosh"
3100
3101#: rules/base.xml:5246
3102msgid "Arabic (Syria)"
3103msgstr "арабска — сирийска"
3104
3105#. Keyboard indicator for Syriac layouts
3106#: rules/base.xml:5256 rules/base.xml:5264
3107msgid "syc"
3108msgstr "Срк"
3109
3110#: rules/base.xml:5257
3111msgid "Syriac"
3112msgstr "сириакска"
3113
3114#: rules/base.xml:5265
3115msgid "Syriac (phonetic)"
3116msgstr "сириакска — фонетична"
3117
3118#: rules/base.xml:5273
3119msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
3120msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво"
3121
3122#: rules/base.xml:5284
3123msgid "Kurdish (Syria, F)"
3124msgstr "кюрдска — сирийска, „F“ горе-вляво"
3125
3126#: rules/base.xml:5295
3127msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
3128msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3129
3130#. Keyboard indicator for Tajik layouts
3131#: rules/base.xml:5307
3132msgid "tg"
3133msgstr "Тдж"
3134
3135#: rules/base.xml:5308
3136msgid "Tajik"
3137msgstr "таджикска"
3138
3139#: rules/base.xml:5317
3140msgid "Tajik (legacy)"
3141msgstr "таджикска — остаряла"
3142
3143#. Keyboard indicator for Sinhala layouts
3144#: rules/base.xml:5326
3145msgid "si"
3146msgstr "Снх"
3147
3148#: rules/base.xml:5327
3149msgid "Sinhala (phonetic)"
3150msgstr "синхала — фонетична"
3151
3152#: rules/base.xml:5338
3153msgid "Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99)"
3154msgstr "тамилска — шриланкска, TamilNet '99"
3155
3156#: rules/base.xml:5347
3157msgid "Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99, TAB encoding)"
3158msgstr "тамилска — шриланкска, TamilNet '99, кодиране TAB"
3159
3160#. Keyboard indicator for US layouts
3161#: rules/base.xml:5357
3162msgid "us"
3163msgstr "Амр"
3164
3165#: rules/base.xml:5358
3166msgid "Sinhala (US)"
3167msgstr "синхала — американска"
3168
3169#. Keyboard indicator for Thai layouts
3170#: rules/base.xml:5367
3171msgid "th"
3172msgstr "Тск"
3173
3174#: rules/base.xml:5368
3175msgid "Thai"
3176msgstr "тайландска"
3177
3178#: rules/base.xml:5377
3179msgid "Thai (TIS-820.2538)"
3180msgstr "тайландска — TIS-820.2538"
3181
3182#: rules/base.xml:5383
3183msgid "Thai (Pattachote)"
3184msgstr "тайландска — патачотска"
3185
3186#. Keyboard indicator for Turkish layouts
3187#: rules/base.xml:5392 rules/base.extras.xml:1182
3188msgid "tr"
3189msgstr "Трс"
3190
3191#: rules/base.xml:5393 rules/base.extras.xml:1183
3192msgid "Turkish"
3193msgstr "турска"
3194
3195#: rules/base.xml:5402
3196msgid "Turkish (F)"
3197msgstr "турска — „F“ горе-вляво"
3198
3199#: rules/base.xml:5408
3200msgid "Turkish (Alt-Q)"
3201msgstr "турска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3202
3203#: rules/base.xml:5416
3204msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
3205msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво"
3206
3207#: rules/base.xml:5427
3208msgid "Kurdish (Turkey, F)"
3209msgstr "кюрдска — турска, „F“ горе-вляво"
3210
3211#: rules/base.xml:5438
3212msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
3213msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3214
3215#: rules/base.xml:5447
3216msgid "Turkish (intl., with dead keys)"
3217msgstr "турска — многоезична, с мъртви клавиши"
3218
3219#. Keyboard indicator for Crimean Tatar layouts
3220#: rules/base.xml:5454 rules/base.xml:5465 rules/base.xml:5476
3221#: rules/base.extras.xml:567
3222msgid "crh"
3223msgstr "Ттр"
3224
3225#: rules/base.xml:5455
3226msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
3227msgstr "кримско татарска — турска, „Q“ горе-вляво"
3228
3229#: rules/base.xml:5466
3230msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
3231msgstr "кримско татарска — турска, „F“ горе-вляво"
3232
3233#: rules/base.xml:5477
3234msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
3235msgstr "кримско татарска — турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3236
3237#: rules/base.xml:5486
3238msgid "Ottoman"
3239msgstr "отоманска"
3240
3241#: rules/base.xml:5492
3242msgid "Ottoman (F)"
3243msgstr "отоманска — „F“ горе-вляво"
3244
3245#: rules/base.xml:5498 rules/base.extras.xml:1195
3246msgid "Old Turkic"
3247msgstr "турска — руни"
3248
3249#: rules/base.xml:5508
3250msgid "Taiwanese"
3251msgstr "тайванска"
3252
3253#: rules/base.xml:5517
3254msgid "Taiwanese (indigenous)"
3255msgstr "тайванска — туземна"
3256
3257#. Keyboard indicator for Saisiyat layouts
3258#: rules/base.xml:5542
3259msgid "xsy"
3260msgstr "Сст"
3261
3262#: rules/base.xml:5543
3263msgid "Saisiyat (Taiwan)"
3264msgstr "сайсиятска — тайванска"
3265
3266#. Keyboard indicator for Ukranian layouts
3267#: rules/base.xml:5555 rules/base.extras.xml:1203
3268msgid "uk"
3269msgstr "Укр"
3270
3271#: rules/base.xml:5556 rules/base.extras.xml:1204
3272msgid "Ukrainian"
3273msgstr "украинска"
3274
3275#: rules/base.xml:5565
3276msgid "Ukrainian (phonetic)"
3277msgstr "украинска — фонетична"
3278
3279#: rules/base.xml:5571
3280msgid "Ukrainian (typewriter)"
3281msgstr "украинска — за пишеща машина"
3282
3283#: rules/base.xml:5577
3284msgid "Ukrainian (Windows)"
3285msgstr "украинска — Windows"
3286
3287#: rules/base.xml:5583
3288msgid "Ukrainian (legacy)"
3289msgstr "украинска — остаряла"
3290
3291#: rules/base.xml:5589
3292msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
3293msgstr "украинска — републикански стандарт"
3294
3295#: rules/base.xml:5595
3296msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
3297msgstr "руска — украинска, републикански стандарт"
3298
3299#: rules/base.xml:5601
3300msgid "Ukrainian (homophonic)"
3301msgstr "украинска — еднозвучна, алтернативна"
3302
3303#: rules/base.xml:5611 rules/base.extras.xml:1219
3304msgid "English (UK)"
3305msgstr "английска — великобританска"
3306
3307#: rules/base.xml:5620
3308msgid "English (UK, extended, Windows)"
3309msgstr "английска — великобританска, разширена, Windows"
3310
3311#: rules/base.xml:5626
3312msgid "English (UK, intl., with dead keys)"
3313msgstr "английска — великобританска, многоезична, с мъртви клавиши"
3314
3315#: rules/base.xml:5632
3316msgid "English (UK, Dvorak)"
3317msgstr "английска — великобританска, дворак"
3318
3319#: rules/base.xml:5638
3320msgid "English (UK, Dvorak, with UK punctuation)"
3321msgstr "английска — великобританска, с пунктуация на Обединеното кралство, дворак"
3322
3323#: rules/base.xml:5644
3324msgid "English (UK, Macintosh)"
3325msgstr "английска — великобританска, за Macintosh"
3326
3327#: rules/base.xml:5650
3328msgid "English (UK, Macintosh, intl.)"
3329msgstr "английска — великобританска, за Macintosh, многоезична"
3330
3331#: rules/base.xml:5656
3332msgid "English (UK, Colemak)"
3333msgstr "английска — великобританска, коулмак"
3334
3335#: rules/base.xml:5662
3336msgid "English (UK, Colemak-DH)"
3337msgstr "английска — великобританска, коулмак DH"
3338
3339#: rules/base.xml:5670
3340msgid "Polish (British keyboard)"
3341msgstr "полска — великобританска"
3342
3343#: rules/base.xml:5683
3344msgid "Uzbek"
3345msgstr "узбекска"
3346
3347#: rules/base.xml:5692
3348msgid "Uzbek (Latin)"
3349msgstr "узбекска — латиница"
3350
3351#. Keyboard indicator for Vietnamese layouts
3352#: rules/base.xml:5701 rules/base.extras.xml:1249
3353msgid "vi"
3354msgstr "Втн"
3355
3356#: rules/base.xml:5702 rules/base.extras.xml:1250
3357msgid "Vietnamese"
3358msgstr "виетнамска"
3359
3360#: rules/base.xml:5711
3361msgid "Vietnamese (US)"
3362msgstr "виетнамска — американска"
3363
3364#: rules/base.xml:5717
3365msgid "Vietnamese (French)"
3366msgstr "виетнамска — френска"
3367
3368#. Keyboard indicator for Korean layouts
3369#: rules/base.xml:5726 rules/base.extras.xml:1233
3370msgid "ko"
3371msgstr "Крс"
3372
3373#: rules/base.xml:5727 rules/base.extras.xml:1234
3374msgid "Korean"
3375msgstr "корейска"
3376
3377#: rules/base.xml:5736
3378msgid "Korean (101/104-key compatible)"
3379msgstr "корейска — съвместима със 101/104 клавиша"
3380
3381#: rules/base.xml:5746
3382msgid "Japanese (PC-98)"
3383msgstr "японска — PC-98xx"
3384
3385#. Keyboard indicator for Irish layouts
3386#: rules/base.xml:5759
3387msgid "ie"
3388msgstr "Ирл"
3389
3390#: rules/base.xml:5760
3391msgid "Irish"
3392msgstr "ирландска"
3393
3394#: rules/base.xml:5769
3395msgid "CloGaelach"
3396msgstr "келтска латиница"
3397
3398#: rules/base.xml:5778
3399msgid "Irish (UnicodeExpert)"
3400msgstr "ирландска — експертна за Уникод"
3401
3402#: rules/base.xml:5784
3403msgid "Ogham"
3404msgstr "огамска"
3405
3406#: rules/base.xml:5793
3407msgid "Ogham (IS434)"
3408msgstr "огамска — IS434"
3409
3410#: rules/base.xml:5806
3411msgid "Urdu (Pakistan)"
3412msgstr "урду — пакистанска"
3413
3414#: rules/base.xml:5815
3415msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
3416msgstr "урду — пакистанска, CRULP"
3417
3418#: rules/base.xml:5821
3419msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
3420msgstr "урду — пакистанска, NLA"
3421
3422#: rules/base.xml:5828
3423msgid "Arabic (Pakistan)"
3424msgstr "арабска — пакистанска"
3425
3426#. Keyboard indicator for Sindhi layouts
3427#: rules/base.xml:5838
3428msgid "sd"
3429msgstr "Снд"
3430
3431#: rules/base.xml:5839
3432msgid "Sindhi"
3433msgstr "синдхи"
3434
3435#. Keyboard indicator for Dhivehi layouts
3436#: rules/base.xml:5851
3437msgid "dv"
3438msgstr "Две"
3439
3440#: rules/base.xml:5852
3441msgid "Dhivehi"
3442msgstr "дивеи"
3443
3444#: rules/base.xml:5864
3445msgid "English (South Africa)"
3446msgstr "английска — южноафриканска"
3447
3448#. Keyboard indicator for Esperanto layouts
3449#: rules/base.xml:5874
3450msgid "eo"
3451msgstr "Есп"
3452
3453#: rules/base.xml:5875
3454msgid "Esperanto"
3455msgstr "есперантска"
3456
3457#: rules/base.xml:5884
3458msgid "Esperanto (legacy)"
3459msgstr "есперантска — остаряла"
3460
3461#. Keyboard indicator for Nepali layouts
3462#: rules/base.xml:5893
3463msgid "ne"
3464msgstr "Нпл"
3465
3466#: rules/base.xml:5894
3467msgid "Nepali"
3468msgstr "непалска"
3469
3470#: rules/base.xml:5907
3471msgid "English (Nigeria)"
3472msgstr "английска — нигерийска"
3473
3474#. Keyboard indicator for Igbo layouts
3475#: rules/base.xml:5917
3476msgid "ig"
3477msgstr "Игб"
3478
3479#: rules/base.xml:5918
3480msgid "Igbo"
3481msgstr "игбо"
3482
3483#. Keyboard indicator for Yoruba layouts
3484#: rules/base.xml:5928
3485msgid "yo"
3486msgstr "Йрб"
3487
3488#: rules/base.xml:5929
3489msgid "Yoruba"
3490msgstr "йоруба"
3491
3492#: rules/base.xml:5940
3493msgid "Hausa (Nigeria)"
3494msgstr "хауска — нигерийска"
3495
3496#. Keyboard indicator for Amharic layouts
3497#: rules/base.xml:5952
3498msgid "am"
3499msgstr "Амх"
3500
3501#: rules/base.xml:5953
3502msgid "Amharic"
3503msgstr "амхарска"
3504
3505#. Keyboard indicator for Wolof layouts
3506#: rules/base.xml:5964
3507msgid "wo"
3508msgstr "Улф"
3509
3510#: rules/base.xml:5965
3511msgid "Wolof"
3512msgstr "Уолоф"
3513
3514#. Keyboard indicator for Braille layouts
3515#: rules/base.xml:5976
3516msgid "brl"
3517msgstr "Брл"
3518
3519#: rules/base.xml:5977
3520msgid "Braille"
3521msgstr "брайл"
3522
3523#: rules/base.xml:5983
3524msgid "Braille (left-handed)"
3525msgstr "брайл — левичари"
3526
3527#: rules/base.xml:5989
3528msgid "Braille (left-handed inverted thumb)"
3529msgstr "брайл — левичари, обърнат палец"
3530
3531#: rules/base.xml:5995
3532msgid "Braille (right-handed)"
3533msgstr "брайл — десничари"
3534
3535#: rules/base.xml:6001
3536msgid "Braille (right-handed inverted thumb)"
3537msgstr "брайл — десничари, обърнат палец"
3538
3539#. Keyboard indicator for Turkmen layouts
3540#: rules/base.xml:6010
3541msgid "tk"
3542msgstr "Трк"
3543
3544#: rules/base.xml:6011
3545msgid "Turkmen"
3546msgstr "тюркменска"
3547
3548#: rules/base.xml:6020
3549msgid "Turkmen (Alt-Q)"
3550msgstr "тюркменска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3551
3552#. Keyboard indicator for Bambara layouts
3553#: rules/base.xml:6029
3554msgid "bm"
3555msgstr "Бмб"
3556
3557#: rules/base.xml:6030
3558msgid "Bambara"
3559msgstr "бамбарска"
3560
3561#: rules/base.xml:6041
3562msgid "French (Mali, alt.)"
3563msgstr "френска — малийска, алтернативна"
3564
3565#: rules/base.xml:6052
3566msgid "English (Mali, US, Macintosh)"
3567msgstr "английска — малийска, американска, за Macintosh"
3568
3569#: rules/base.xml:6063
3570msgid "English (Mali, US, intl.)"
3571msgstr "английска — малийска, американска, многоезична, за Macintosh"
3572
3573#. Keyboard indicator for Swahili layouts
3574#: rules/base.xml:6075 rules/base.xml:6113
3575msgid "sw"
3576msgstr "Схл"
3577
3578#: rules/base.xml:6076
3579msgid "Swahili (Tanzania)"
3580msgstr "суахили — танзанийска"
3581
3582#: rules/base.xml:6085
3583msgid "fr-tg"
3584msgstr "ФрТ"
3585
3586#: rules/base.xml:6086
3587msgid "French (Togo)"
3588msgstr "френска — Того"
3589
3590#: rules/base.xml:6114
3591msgid "Swahili (Kenya)"
3592msgstr "суахили — кенийска"
3593
3594#: rules/base.xml:6125
3595msgid "Kikuyu"
3596msgstr "кикуйска"
3597
3598#. Keyboard indicator for Tswana layouts
3599#: rules/base.xml:6137
3600msgid "tn"
3601msgstr "Тсн"
3602
3603#: rules/base.xml:6138
3604msgid "Tswana"
3605msgstr "тсуанска"
3606
3607#. Keyboard indicator for Filipino layouts
3608#: rules/base.xml:6148
3609msgid "ph"
3610msgstr "Флп"
3611
3612#: rules/base.xml:6149
3613msgid "Filipino"
3614msgstr "филипинска"
3615
3616#: rules/base.xml:6168
3617msgid "Filipino (QWERTY, Baybayin)"
3618msgstr "филипинска — qwerty, байбаин"
3619
3620#: rules/base.xml:6186
3621msgid "Filipino (Capewell-Dvorak, Latin)"
3622msgstr "филипинска — дворак на Кейпуел, латиница"
3623
3624#: rules/base.xml:6192
3625msgid "Filipino (Capewell-Dvorak, Baybayin)"
3626msgstr "филипинска — дворак на Кейпуел, байбаин"
3627
3628#: rules/base.xml:6210
3629msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006, Latin)"
3630msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел, латиница"
3631
3632#: rules/base.xml:6216
3633msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006, Baybayin)"
3634msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел, байбаин"
3635
3636#: rules/base.xml:6234
3637msgid "Filipino (Colemak, Latin)"
3638msgstr "филипинска — коулмак, латиница"
3639
3640#: rules/base.xml:6240
3641msgid "Filipino (Colemak, Baybayin)"
3642msgstr "филипинска — коулмак, байбаин"
3643
3644#: rules/base.xml:6258
3645msgid "Filipino (Dvorak, Latin)"
3646msgstr "филипинска — дворак, латиница"
3647
3648#: rules/base.xml:6264
3649msgid "Filipino (Dvorak, Baybayin)"
3650msgstr "филипинска — дворак, байбаин"
3651
3652#: rules/base.xml:6284
3653msgid "md"
3654msgstr "Млд"
3655
3656#: rules/base.xml:6285
3657msgid "Moldavian"
3658msgstr "молдовска"
3659
3660#: rules/base.xml:6294
3661msgid "gag"
3662msgstr "Ггз"
3663
3664#: rules/base.xml:6295
3665msgid "Moldavian (Gagauz)"
3666msgstr "молдовска — гагаузка"
3667
3668#: rules/base.xml:6306
3669msgid "id"
3670msgstr "Инз"
3671
3672#: rules/base.xml:6307
3673msgid "Indonesian (Latin)"
3674msgstr "индонезийска — латиница"
3675
3676#: rules/base.xml:6322
3677msgid "Indonesian (Arab Pegon, extended phonetic)"
3678msgstr "индонезийска — арабска, пегон, разширена фонетична"
3679
3680#: rules/base.xml:6330
3681msgid "jv"
3682msgstr "явн"
3683
3684#: rules/base.xml:6331
3685msgid "Indonesian (Javanese)"
3686msgstr "индонезийска — яванска"
3687
3688#: rules/base.xml:6341
3689msgid "ms"
3690msgstr "Млс"
3691
3692#: rules/base.xml:6342
3693msgid "Malay (Jawi, Arabic Keyboard)"
3694msgstr "малайска — яванска, арабска"
3695
3696#: rules/base.xml:6357
3697msgid "Malay (Jawi, phonetic)"
3698msgstr "малайска — яванска, фонетична"
3699
3700#: rules/base.xml:6365
3701msgid "custom"
3702msgstr "потребителска"
3703
3704#: rules/base.xml:6366
3705msgid "A user-defined custom Layout"
3706msgstr "подредба на потребителя"
3707
3708#: rules/base.xml:6376
3709msgid "Switching to another layout"
3710msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
3711
3712#: rules/base.xml:6381
3713msgid "Right Alt (while pressed)"
3714msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
3715
3716#: rules/base.xml:6387
3717msgid "Left Alt (while pressed)"
3718msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
3719
3720#: rules/base.xml:6393
3721msgid "Left Win (while pressed)"
3722msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
3723
3724#: rules/base.xml:6399
3725msgid "Right Win (while pressed)"
3726msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
3727
3728#: rules/base.xml:6405
3729msgid "Any Win (while pressed)"
3730msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
3731
3732#: rules/base.xml:6411
3733msgid "Menu (while pressed), Shift+Menu for Menu"
3734msgstr "Menu (докато е натиснат), Shift+Menu замества Menu"
3735
3736#: rules/base.xml:6417
3737msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock for the original Caps Lock action"
3738msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
3739
3740#: rules/base.xml:6423
3741msgid "Right Ctrl (while pressed)"
3742msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
3743
3744#: rules/base.xml:6429 rules/base.xml:6666 rules/base.xml:7160
3745msgid "Right Alt"
3746msgstr "Десният Alt"
3747
3748#: rules/base.xml:6435 rules/base.xml:6660
3749msgid "Left Alt"
3750msgstr "Левият Alt"
3751
3752#: rules/base.xml:6441 rules/base.xml:6690 rules/base.xml:6817
3753#: rules/base.xml:7226
3754msgid "Caps Lock"
3755msgstr "Caps Lock"
3756
3757#: rules/base.xml:6447
3758msgid "Shift+Caps Lock"
3759msgstr "Shift+Caps Lock"
3760
3761#: rules/base.xml:6453
3762msgid "Caps Lock to first layout; Shift+Caps Lock to last layout"
3763msgstr "Caps Lock към първата подредба, Shift+Caps Lock към последната"
3764
3765#: rules/base.xml:6459
3766msgid "Left Win to first layout; Right Win/Menu to last layout"
3767msgstr "Левият Win към първата подредба, десният Win/Menu към последната"
3768
3769#: rules/base.xml:6465
3770msgid "Left Ctrl to first layout; Right Ctrl to last layout"
3771msgstr "Левият Ctrl към първата подредба, десният Ctrl към последната"
3772
3773#: rules/base.xml:6471
3774msgid "Alt+Caps Lock"
3775msgstr "Alt+Caps Lock"
3776
3777#: rules/base.xml:6477
3778msgid "Both Shift together"
3779msgstr "Двата Shift-а заедно"
3780
3781#: rules/base.xml:6483
3782msgid "Both Alt together"
3783msgstr "Двата Alt-а заедно"
3784
3785#: rules/base.xml:6489
3786msgid "Both Ctrl together"
3787msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
3788
3789#: rules/base.xml:6495
3790msgid "Ctrl+Shift"
3791msgstr "Ctrl+Shift"
3792
3793#: rules/base.xml:6501
3794msgid "Left Ctrl+Left Shift"
3795msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
3796
3797#: rules/base.xml:6507
3798msgid "Right Ctrl+Right Shift"
3799msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
3800
3801#: rules/base.xml:6513
3802msgid "Alt+Ctrl"
3803msgstr "Alt+Ctrl"
3804
3805#: rules/base.xml:6519
3806msgid "Alt+Shift"
3807msgstr "Alt+Shift"
3808
3809#: rules/base.xml:6525
3810msgid "Left Alt+Left Shift"
3811msgstr "Левият Alt+левият Shift"
3812
3813#: rules/base.xml:6531
3814msgid "Alt+Space"
3815msgstr "Alt+Space"
3816
3817#: rules/base.xml:6537 rules/base.xml:6630 rules/base.xml:7190
3818msgid "Menu"
3819msgstr "Menu"
3820
3821#: rules/base.xml:6543 rules/base.xml:6642 rules/base.xml:7166
3822msgid "Left Win"
3823msgstr "Левият Win"
3824
3825#: rules/base.xml:6549
3826msgid "Win+Space"
3827msgstr "Win+Интервал"
3828
3829#: rules/base.xml:6555 rules/base.xml:6648 rules/base.xml:7178
3830msgid "Right Win"
3831msgstr "Десният Win"
3832
3833#: rules/base.xml:6561
3834msgid "Left Shift"
3835msgstr "Левият Shift"
3836
3837#: rules/base.xml:6567
3838msgid "Right Shift"
3839msgstr "Десният Shift"
3840
3841#: rules/base.xml:6573 rules/base.xml:7202
3842msgid "Left Ctrl"
3843msgstr "Левият Ctrl"
3844
3845#: rules/base.xml:6579 rules/base.xml:6624 rules/base.xml:7214
3846msgid "Right Ctrl"
3847msgstr "Десният Ctrl"
3848
3849#: rules/base.xml:6585 rules/base.xml:6823 rules/base.xml:7262
3850msgid "Scroll Lock"
3851msgstr "Scroll Lock"
3852
3853#: rules/base.xml:6591
3854msgid "Left Ctrl+Left Win to first layout; Right Ctrl+Menu to second layout"
3855msgstr "Левият Ctrl+левият Win към първата подредба, десният Ctrl+Menu към последната"
3856
3857#: rules/base.xml:6597
3858msgid "Left Ctrl+Left Win"
3859msgstr "Левият Ctrl+левият Win"
3860
3861#: rules/base.xml:6605
3862msgid "Key to choose the 2nd level"
3863msgstr "Клавиш за избор 2-то ниво"
3864
3865#: rules/base.xml:6610 rules/base.xml:6702 rules/base.xml:7238
3866msgid "The \"&lt; &gt;\" key"
3867msgstr "Клавиш „&lt;&gt;“"
3868
3869#: rules/base.xml:6619 rules/base.extras.xml:1342
3870msgid "Key to choose the 3rd level"
3871msgstr "Клавиш за избор 3-то ниво"
3872
3873#: rules/base.xml:6636
3874msgid "Any Win"
3875msgstr "Всеки Win"
3876
3877#: rules/base.xml:6654
3878msgid "Any Alt"
3879msgstr "Всеки Alt"
3880
3881#: rules/base.xml:6672
3882msgid "Right Alt; Shift+Right Alt as Compose"
3883msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Compose"
3884
3885#: rules/base.xml:6678
3886msgid "Right Alt never chooses 3rd level"
3887msgstr "Десният Alt никога не избира 3-то ниво"
3888
3889#: rules/base.xml:6684
3890msgid "Enter on keypad"
3891msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
3892
3893#: rules/base.xml:6696
3894msgid "Backslash"
3895msgstr "Обратно наклонена черта"
3896
3897#: rules/base.xml:6708
3898msgid "Caps Lock; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd-level chooser"
3899msgstr "Caps Lock избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то ниво"
3900
3901#: rules/base.xml:6714
3902msgid "Backslash; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd level chooser"
3903msgstr "„\\“ избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то ниво"
3904
3905#: rules/base.xml:6720
3906msgid "The \"&lt; &gt;\" key; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd level chooser"
3907msgstr "„&lt;&gt;“ избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то ниво"
3908
3909#: rules/base.xml:6728
3910msgid "Ctrl position"
3911msgstr "Положение на Ctrl"
3912
3913#: rules/base.xml:6733
3914msgid "Caps Lock as Ctrl"
3915msgstr "Caps Lock е Ctrl"
3916
3917#: rules/base.xml:6739
3918msgid "Left Ctrl as Meta"
3919msgstr "Левият Ctrl е Meta"
3920
3921#: rules/base.xml:6745
3922msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
3923msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
3924
3925#: rules/base.xml:6751
3926msgid "Caps Lock as Ctrl, Ctrl as Hyper"
3927msgstr "Caps Lock е Ctrl, Ctrl е Hyper"
3928
3929#: rules/base.xml:6757
3930msgid "To the left of \"A\""
3931msgstr "Вляво от „A“"
3932
3933#: rules/base.xml:6763
3934msgid "At the bottom left"
3935msgstr "Долу вляво"
3936
3937#: rules/base.xml:6769
3938msgid "Right Ctrl as Right Alt"
3939msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
3940
3941#: rules/base.xml:6775
3942msgid "Menu as Right Ctrl"
3943msgstr "Menu е десният Ctrl"
3944
3945#: rules/base.xml:6781
3946msgid "Swap Left Alt with Left Ctrl"
3947msgstr "Размяна на левия Alt с левия Ctrl"
3948
3949#: rules/base.xml:6787
3950msgid "Swap Left Win with Left Ctrl"
3951msgstr "Размяна на левия Win с левия Ctrl"
3952
3953#: rules/base.xml:6792
3954msgid "Swap Right Win with Right Ctrl"
3955msgstr "Размяна на десния Win с десния Ctrl"
3956
3957#: rules/base.xml:6798
3958msgid "Left Alt as Ctrl, Left Ctrl as Win, Left Win as Left Alt"
3959msgstr "Левият Alt е Ctrl, левият Ctrl е Win, левият Win е Alt"
3960
3961#: rules/base.xml:6806
3962msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
3963msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
3964
3965#: rules/base.xml:6811
3966msgid "Num Lock"
3967msgstr "Num Lock"
3968
3969#: rules/base.xml:6831
3970msgid "Use keyboard LED to indicate modifiers"
3971msgstr "Индикация на модификаторите чрез клавиатурен светодиод"
3972
3973#: rules/base.xml:6836
3974msgid "Compose"
3975msgstr "Compose"
3976
3977#: rules/base.xml:6844
3978msgid "Layout of numeric keypad"
3979msgstr "Подредба на цифровата клавиатура"
3980
3981#: rules/base.xml:6849
3982msgid "Legacy"
3983msgstr "остаряла"
3984
3985#: rules/base.xml:6855
3986msgid "Unicode arrows and math operators"
3987msgstr "Стрелки и математически операции от Уникод"
3988
3989#: rules/base.xml:6861
3990msgid "Unicode arrows and math operators on default level"
3991msgstr "Стрелки и математически операции от Уникод на стандартното ниво"
3992
3993#: rules/base.xml:6867
3994msgid "Legacy Wang 724"
3995msgstr "Остаряла Wang 724"
3996
3997#: rules/base.xml:6873
3998msgid "Wang 724 keypad with Unicode arrows and math operators"
3999msgstr "Цифрова клавиатура — Wang 724, със стрелки и математически операции от Уникод"
4000
4001#: rules/base.xml:6879
4002msgid "Wang 724 keypad with Unicode arrows and math operators on default level"
4003msgstr "Цифрова клавиатура Wang 724, със стрелки и математически операции от Уникод на стандартното ниво"
4004
4005#: rules/base.xml:6885
4006msgid "Hexadecimal"
4007msgstr "шестнадесетична"
4008
4009#: rules/base.xml:6891
4010msgid "Phone and ATM style"
4011msgstr "Телефон, банкомат"
4012
4013#: rules/base.xml:6900
4014msgid "Numeric keypad Delete behavior"
4015msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
4016
4017#: rules/base.xml:6906
4018msgid "Legacy key with dot"
4019msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
4020
4021#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
4022#: rules/base.xml:6913
4023msgid "Legacy key with comma"
4024msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
4025
4026#: rules/base.xml:6919
4027msgid "Four-level key with dot"
4028msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
4029
4030#: rules/base.xml:6925
4031msgid "Four-level key with dot, Latin-9 only"
4032msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница по Latin-9"
4033
4034#: rules/base.xml:6931
4035msgid "Four-level key with comma"
4036msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
4037
4038#: rules/base.xml:6937
4039msgid "Four-level key with momayyez"
4040msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
4041
4042#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
4043#. The description needs to be rewritten
4044#: rules/base.xml:6945
4045msgid "Four-level key with abstract separators"
4046msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
4047
4048#: rules/base.xml:6951
4049msgid "Semicolon on third level"
4050msgstr "„;“ на 3-то ниво"
4051
4052#: rules/base.xml:6961
4053msgid "Caps Lock behavior"
4054msgstr "Поведение на Caps Lock"
4055
4056#: rules/base.xml:6966
4057msgid "Caps Lock uses internal capitalization; Shift \"pauses\" Caps Lock"
4058msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно спира Caps Lock"
4059
4060#: rules/base.xml:6972
4061msgid "Caps Lock uses internal capitalization; Shift does not affect Caps Lock"
4062msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
4063
4064#: rules/base.xml:6978
4065msgid "Caps Lock acts as Shift with locking; Shift \"pauses\" Caps Lock"
4066msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно спира Caps Lock"
4067
4068#: rules/base.xml:6984
4069msgid "Caps Lock acts as Shift with locking; Shift does not affect Caps Lock"
4070msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
4071
4072#: rules/base.xml:6990
4073msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
4074msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
4075
4076#: rules/base.xml:6996
4077msgid "Caps Lock toggles Shift Lock (affects all keys)"
4078msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift (за всички клавиши)"
4079
4080#: rules/base.xml:7002
4081msgid "Swap Esc and Caps Lock"
4082msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
4083
4084#: rules/base.xml:7008
4085msgid "Make Caps Lock an additional Esc"
4086msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
4087
4088#: rules/base.xml:7014
4089msgid "Make Caps Lock an additional Esc, but Shift + Caps Lock is the regular Caps Lock"
4090msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc, Shift+Caps Lock замества Caps Lock"
4091
4092#: rules/base.xml:7020
4093msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
4094msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
4095
4096#: rules/base.xml:7026
4097msgid "Make Caps Lock an additional Super"
4098msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
4099
4100#: rules/base.xml:7032
4101msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
4102msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
4103
4104#: rules/base.xml:7038
4105msgid "Make Caps Lock an additional Menu key"
4106msgstr "Caps Lock е допълнителен Menu"
4107
4108#: rules/base.xml:7044
4109msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
4110msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
4111
4112#: rules/base.xml:7050
4113msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
4114msgstr "Caps Lock е допълнителен Ctrl"
4115
4116#: rules/base.xml:7056
4117msgid "Caps Lock is disabled"
4118msgstr "Caps Lock е изключен"
4119
4120#: rules/base.xml:7064
4121msgid "Alt and Win behavior"
4122msgstr "Поведение на Alt и Win"
4123
4124#: rules/base.xml:7069
4125msgid "Add the standard behavior to Menu key"
4126msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
4127
4128#: rules/base.xml:7075
4129msgid "Menu is mapped to Win"
4130msgstr "Menu е Win"
4131
4132#: rules/base.xml:7081
4133msgid "Alt and Meta are on Alt"
4134msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
4135
4136#: rules/base.xml:7087
4137msgid "Alt is mapped to Win and the usual Alt"
4138msgstr "И двата Win-а са Alt (както и клавишите Alt)"
4139
4140#: rules/base.xml:7093
4141msgid "Ctrl is mapped to Win and the usual Ctrl"
4142msgstr "И двата Win-а са Ctrl (както и клавишите Ctrl)"
4143
4144#: rules/base.xml:7099
4145msgid "Ctrl is mapped to Right Win and the usual Ctrl"
4146msgstr "Десният Win е Ctrl (както и клавишите Ctrl)"
4147
4148#: rules/base.xml:7105
4149msgid "Ctrl is mapped to Alt, Alt to Win"
4150msgstr "И двата Alt-а са Ctrl, Win е Alt"
4151
4152#: rules/base.xml:7111
4153msgid "Meta is mapped to Win"
4154msgstr "И двата Win-а са Meta"
4155
4156#: rules/base.xml:7117
4157msgid "Meta is mapped to Left Win"
4158msgstr "Левият Win е Meta"
4159
4160#: rules/base.xml:7123
4161msgid "Hyper is mapped to Win"
4162msgstr "И двата Win-а са Hyper"
4163
4164#: rules/base.xml:7129
4165msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
4166msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
4167
4168#: rules/base.xml:7135
4169msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
4170msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
4171
4172#: rules/base.xml:7141
4173msgid "Alt is swapped with Win"
4174msgstr "Alt е разменен с Win"
4175
4176#: rules/base.xml:7147
4177msgid "Win is mapped to PrtSc and the usual Win"
4178msgstr "PrtSc е Win (както и клавишите Win)"
4179
4180#: rules/base.xml:7155
4181msgid "Position of Compose key"
4182msgstr "Положение на Compose"
4183
4184#: rules/base.xml:7172
4185msgid "3rd level of Left Win"
4186msgstr "Левият Win на 3-то ниво"
4187
4188#: rules/base.xml:7184
4189msgid "3rd level of Right Win"
4190msgstr "Десният Win на 3-то ниво"
4191
4192#: rules/base.xml:7196
4193msgid "3rd level of Menu"
4194msgstr "Menu на 3-то ниво"
4195
4196#: rules/base.xml:7208
4197msgid "3rd level of Left Ctrl"
4198msgstr "Левият Ctrl на 3-то ниво"
4199
4200#: rules/base.xml:7220
4201msgid "3rd level of Right Ctrl"
4202msgstr "Десният Ctrl на 3-то ниво"
4203
4204#: rules/base.xml:7232
4205msgid "3rd level of Caps Lock"
4206msgstr "Caps Lock на 3-то ниво"
4207
4208#: rules/base.xml:7244
4209msgid "3rd level of the \"&lt; &gt;\" key"
4210msgstr "3-то ниво на „&lt;&gt;“"
4211
4212#: rules/base.xml:7250
4213msgid "Pause"
4214msgstr "Pause"
4215
4216#: rules/base.xml:7256
4217msgid "PrtSc"
4218msgstr "PrtSc"
4219
4220#: rules/base.xml:7269
4221msgid "Compatibility options"
4222msgstr "Настройки за съвместимост"
4223
4224#: rules/base.xml:7274
4225msgid "Default numeric keypad keys"
4226msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
4227
4228#: rules/base.xml:7280
4229msgid "Numeric keypad always enters digits (as in macOS)"
4230msgstr "Цифровата клавиатура генерира само цифри (като в Mac OS)"
4231
4232#: rules/base.xml:7286
4233msgid "Num Lock on: digits; Shift for arrows. Num Lock off: arrows (as in Windows)"
4234msgstr "Включен NumLock — цифри, Shift преминава към стрелки. Изключен Numlock — само стрелки (като в Windows)"
4235
4236#: rules/base.xml:7292
4237msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
4238msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира 3-то ниво"
4239
4240#: rules/base.xml:7298
4241msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
4242msgstr "Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
4243
4244#: rules/base.xml:7304
4245msgid "Apple Aluminium emulates Pause, PrtSc, Scroll Lock"
4246msgstr "Apple Aluminium — симулиране на клавиши за PC (Pause, PrtSc, Scroll Lock)"
4247
4248#: rules/base.xml:7310
4249msgid "Shift cancels Caps Lock"
4250msgstr "Shift отменя Caps Lock"
4251
4252#: rules/base.xml:7316
4253msgid "Enable extra typographic characters"
4254msgstr "Допълнителни типографски знаци"
4255
4256#: rules/base.xml:7322
4257msgid "Enable APL overlay characters"
4258msgstr "Комбиниране на знаци в APL"
4259
4260#: rules/base.xml:7328
4261msgid "Both Shift together enable Caps Lock"
4262msgstr "Двата Shift-а заедно включват Caps Lock"
4263
4264#: rules/base.xml:7334
4265msgid "Both Shift together enable Caps Lock; one Shift key disables it"
4266msgstr "Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
4267
4268#: rules/base.xml:7340
4269msgid "Both Shift together enable Shift Lock"
4270msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Shift Lock"
4271
4272#: rules/base.xml:7346
4273msgid "Shift + Num Lock enables PointerKeys"
4274msgstr "Shift+Num Lock превключват клавишите за придвижване"
4275
4276#: rules/base.xml:7352
4277msgid "Allow breaking grabs with keyboard actions (warning: security risk)"
4278msgstr "Позволяване на клавиатурно прекъсване на прихващането на устройствата (внимание: намалява сигурността)"
4279
4280#: rules/base.xml:7358
4281msgid "Allow grab and window tree logging"
4282msgstr "Журнални съобщения за дървото и прихващането на прозорците"
4283
4284#: rules/base.xml:7366
4285msgid "Currency signs"
4286msgstr "Знаци за валута"
4287
4288#: rules/base.xml:7371
4289msgid "Euro on E"
4290msgstr "„€“ при „E“"
4291
4292#: rules/base.xml:7377
4293msgid "Euro on 2"
4294msgstr "„€“ при „2“"
4295
4296#: rules/base.xml:7383
4297msgid "Euro on 4"
4298msgstr "„€“ при „4“"
4299
4300#: rules/base.xml:7389
4301msgid "Euro on 5"
4302msgstr "„€“ при „5“"
4303
4304#: rules/base.xml:7395
4305msgid "Rupee on 4"
4306msgstr "„₨“ при „4“"
4307
4308#: rules/base.xml:7402
4309msgid "Key to choose 5th level"
4310msgstr "Клавиш за избор 5-то ниво"
4311
4312#: rules/base.xml:7407
4313msgid "The \"&lt; &gt;\" key chooses 5th level"
4314msgstr "„&lt;&gt;“ избира 5-то ниво"
4315
4316#: rules/base.xml:7413
4317msgid "Right Alt chooses 5th level"
4318msgstr "Десният Alt избира 5-то ниво"
4319
4320#: rules/base.xml:7419
4321msgid "Menu chooses 5th level"
4322msgstr "Menu избира 5-то ниво"
4323
4324#: rules/base.xml:7425
4325msgid "The \"&lt; &gt;\" key chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4326msgstr "„&lt;&gt;“ избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4327
4328#: rules/base.xml:7431
4329msgid "Right Alt chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4330msgstr "Десният Alt избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4331
4332#: rules/base.xml:7437
4333msgid "Left Win chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4334msgstr "Левият Win избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4335
4336#: rules/base.xml:7443
4337msgid "Right Win chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4338msgstr "Десният Win избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4339
4340#: rules/base.xml:7489
4341msgid "Non-breaking space input"
4342msgstr "Интервал без разделяне"
4343
4344#: rules/base.xml:7494
4345msgid "Usual space at any level"
4346msgstr "Нормален интервал на всички нива"
4347
4348#: rules/base.xml:7500
4349msgid "Non-breaking space at the 2nd level"
4350msgstr "Интервал без разделяне на 2-то ниво"
4351
4352#: rules/base.xml:7506
4353msgid "Non-breaking space at the 3rd level"
4354msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво"
4355
4356#: rules/base.xml:7512
4357msgid "Non-breaking space at the 3rd level, nothing at the 4th level"
4358msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво и нищо на 4-то ниво"
4359
4360#: rules/base.xml:7518
4361msgid "Non-breaking space at the 3rd level, thin non-breaking space at the 4th level"
4362msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво и тесен интервал без разделяне на 4-то ниво"
4363
4364#: rules/base.xml:7524
4365msgid "Non-breaking space at the 4th level"
4366msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво"
4367
4368#: rules/base.xml:7530
4369msgid "Non-breaking space at the 4th level, thin non-breaking space at the 6th level"
4370msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво и тесен интервал без разделяне на 6-о ниво"
4371
4372#: rules/base.xml:7536
4373msgid "Non-breaking space at the 4th level, thin non-breaking space at the 6th level (via Ctrl+Shift)"
4374msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво и тесен интервал без разделяне на 6-о ниво (с Ctrl+Shift)"
4375
4376#: rules/base.xml:7542
4377msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level"
4378msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво"
4379
4380#: rules/base.xml:7548
4381msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, zero-width joiner at the 3rd level"
4382msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво и съединител с нулева широчина на 3-то ниво"
4383
4384#: rules/base.xml:7554
4385msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, zero-width joiner at the 3rd level, non-breaking space at the 4th level"
4386msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, съединител с нулева широчина на 3-то ниво и интервал без разделяне на 4-то ниво"
4387
4388#: rules/base.xml:7560
4389msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level"
4390msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво и интервал без разделяне на 3-то ниво"
4391
4392#: rules/base.xml:7566
4393msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, nothing at the 4th level"
4394msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то ниво и нищо на 4-то ниво"
4395
4396#: rules/base.xml:7572
4397msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, zero-width joiner at the 4th level"
4398msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то ниво и съединител с нулева широчина на 4-то ниво"
4399
4400#: rules/base.xml:7578
4401msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, thin non-breaking space at the 4th level"
4402msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то ниво и тесен интервал без разделяне на 4-то ниво"
4403
4404#: rules/base.xml:7584
4405msgid "Zero-width non-joiner at the 3rd level, zero-width joiner at the 4th level"
4406msgstr "Разделител с нулева широчина на 3-то ниво и съединител с нулева широчина на 4-то ниво"
4407
4408#: rules/base.xml:7591
4409msgid "Japanese keyboard options"
4410msgstr "Настройки за японска клавиатура"
4411
4412#: rules/base.xml:7596
4413msgid "Kana Lock key is locking"
4414msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
4415
4416#: rules/base.xml:7602
4417msgid "NICOLA-F style Backspace"
4418msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
4419
4420#: rules/base.xml:7608
4421msgid "Make Zenkaku Hankaku an additional Esc"
4422msgstr "„全角/半角“ (Zenkaku Hankaku) е допълнителен Esc"
4423
4424#: rules/base.xml:7615
4425msgid "Korean Hangul/Hanja keys"
4426msgstr "Клавиши за корейски хангъл/ханча"
4427
4428#: rules/base.xml:7620
4429msgid "Make right Alt a Hangul key"
4430msgstr "Десният Alt е хангъл"
4431
4432#: rules/base.xml:7626
4433msgid "Make right Ctrl a Hangul key"
4434msgstr "Десният Ctrl е хангъл"
4435
4436#: rules/base.xml:7632
4437msgid "Make right Alt a Hanja key"
4438msgstr "Десният Alt е ханча"
4439
4440#: rules/base.xml:7638
4441msgid "Make right Ctrl a Hanja key"
4442msgstr "Десният Ctrl е ханча"
4443
4444#: rules/base.xml:7645
4445msgid "Esperanto letters with superscripts"
4446msgstr "Букви на Esperanto с ударения"
4447
4448#: rules/base.xml:7650
4449msgid "At the corresponding key in a QWERTY layout"
4450msgstr "При съответния клавиш в qwerty"
4451
4452#: rules/base.xml:7656
4453msgid "At the corresponding key in a Dvorak layout"
4454msgstr "При съответния клавиш в дворак"
4455
4456#: rules/base.xml:7662
4457msgid "At the corresponding key in a Colemak layout"
4458msgstr "При съответния клавиш в коулмак"
4459
4460#: rules/base.xml:7669
4461msgid "Old Solaris keycodes compatibility"
4462msgstr "Съвместимост със старите кодове на клавиши в Solaris"
4463
4464#: rules/base.xml:7674
4465msgid "Sun key compatibility"
4466msgstr "Съвместимост с клавишите на Sun"
4467
4468#: rules/base.xml:7681
4469msgid "Key sequence to kill the X server"
4470msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
4471
4472#: rules/base.xml:7686
4473msgid "Ctrl+Alt+Backspace"
4474msgstr "Ctrl+Alt+Backspace"
4475
4476#: rules/base.extras.xml:9
4477msgid "apl"
4478msgstr "APL"
4479
4480#: rules/base.extras.xml:10
4481msgid "APL"
4482msgstr "APL"
4483
4484#: rules/base.extras.xml:19
4485msgid "dlg"
4486msgstr "Dya"
4487
4488#: rules/base.extras.xml:20
4489msgid "APL symbols (Dyalog APL)"
4490msgstr "Знаци в APL (Dyalog APL)"
4491
4492#: rules/base.extras.xml:26
4493msgid "sax"
4494msgstr "Скс"
4495
4496#: rules/base.extras.xml:27
4497msgid "APL symbols (SAX, Sharp APL for Unix)"
4498msgstr "Знаци в APL (SAX, Sharp APL за Unix)"
4499
4500#: rules/base.extras.xml:33
4501msgid "ufd"
4502msgstr "Обд"
4503
4504#: rules/base.extras.xml:34
4505msgid "APL symbols (unified)"
4506msgstr "Знаци в APL symbols (всички)"
4507
4508#: rules/base.extras.xml:40
4509msgid "apl2"
4510msgstr "apl2"
4511
4512#: rules/base.extras.xml:41
4513msgid "APL symbols (IBM APL2)"
4514msgstr "Знаци в APL (IBM APL2)"
4515
4516#: rules/base.extras.xml:47
4517msgid "aplII"
4518msgstr "aplII"
4519
4520#: rules/base.extras.xml:48
4521msgid "APL symbols (Manugistics APL*PLUS II)"
4522msgstr "Знаци в APL — Manugistics APL*PLUS II"
4523
4524#: rules/base.extras.xml:54
4525msgid "aplx"
4526msgstr "aplx"
4527
4528#: rules/base.extras.xml:55
4529msgid "APL symbols (APLX unified)"
4530msgstr "Знаци на клавишите в APL — всичко в APLX"
4531
4532#: rules/base.extras.xml:73
4533msgid "kut"
4534msgstr "Ктн"
4535
4536#: rules/base.extras.xml:74
4537msgid "Kutenai"
4538msgstr "кутенейска"
4539
4540#: rules/base.extras.xml:80
4541msgid "shs"
4542msgstr "Шкп"
4543
4544#: rules/base.extras.xml:81
4545msgid "Secwepemctsin"
4546msgstr "шъкуъпмъктчин"
4547
4548#: rules/base.extras.xml:87
4549msgid "Multilingual (Canada, Sun Type 6/7)"
4550msgstr "многоезична — канадска, на Sun вид 6/7"
4551
4552#: rules/base.extras.xml:105
4553msgid "German (with Hungarian letters, no dead keys)"
4554msgstr "немска — унгарски букви, без мъртви клавиши"
4555
4556#: rules/base.extras.xml:115
4557msgid "Polish (Germany, no dead keys)"
4558msgstr "полска — немска, без мъртви клавиши"
4559
4560#: rules/base.extras.xml:125
4561msgid "German (Sun Type 6/7)"
4562msgstr "немска — на Sun, вид 6/7"
4563
4564#: rules/base.extras.xml:131
4565msgid "German (Aus der Neo-Welt)"
4566msgstr "немска — от новия свят"
4567
4568#: rules/base.extras.xml:137
4569msgid "German (KOY)"
4570msgstr "немска — KOY"
4571
4572#: rules/base.extras.xml:143
4573msgid "German (Bone)"
4574msgstr "немска — Боне"
4575
4576#: rules/base.extras.xml:149
4577msgid "German (Bone, eszett in the home row)"
4578msgstr "немска — Боне, „ß“ на средния ред"
4579
4580#: rules/base.extras.xml:155
4581msgid "German (Neo, QWERTZ)"
4582msgstr "немска — Neo, qwertz"
4583
4584#: rules/base.extras.xml:161
4585msgid "German (Neo, QWERTY)"
4586msgstr "немска — Neo, qwerty"
4587
4588#: rules/base.extras.xml:169
4589msgid "Russian (Germany, recommended)"
4590msgstr "руска — германска, препоръчана"
4591
4592#: rules/base.extras.xml:180
4593msgid "Russian (Germany, transliteration)"
4594msgstr "руска — германска, транслитерирана"
4595
4596#: rules/base.extras.xml:189
4597msgid "de_lld"
4598msgstr "НЛд"
4599
4600#: rules/base.extras.xml:190
4601msgid "German (Ladin)"
4602msgstr "немска — ладински"
4603
4604#: rules/base.extras.xml:202
4605msgid "Coptic"
4606msgstr "коптска"
4607
4608#: rules/base.extras.xml:218
4609msgid "oldhun"
4610msgstr "УнР"
4611
4612#: rules/base.extras.xml:219
4613msgid "Old Hungarian"
4614msgstr "унгарска — руни"
4615
4616#: rules/base.extras.xml:225
4617msgid "oldhun(lig)"
4618msgstr "УнР"
4619
4620#: rules/base.extras.xml:226
4621msgid "Old Hungarian (for ligatures)"
4622msgstr "унгарска — лигатури за руни"
4623
4624#: rules/base.extras.xml:245
4625msgid "Avestan"
4626msgstr "авестийска"
4627
4628#: rules/base.extras.xml:266
4629msgid "Lithuanian (Dvorak)"
4630msgstr "литовска — дворак"
4631
4632#: rules/base.extras.xml:272
4633msgid "Lithuanian (Sun Type 6/7)"
4634msgstr "литовска — на Sun, вид 6/7"
4635
4636#: rules/base.extras.xml:290
4637msgid "Latvian (Dvorak)"
4638msgstr "латвийска — дворак"
4639
4640#: rules/base.extras.xml:296
4641msgid "Latvian (Dvorak, with Y)"
4642msgstr "латвийска — американска, с „Y“"
4643
4644#: rules/base.extras.xml:302
4645msgid "Latvian (Dvorak, with minus)"
4646msgstr "латвийска — американска, дворак, с „-“"
4647
4648#: rules/base.extras.xml:308
4649msgid "Latvian (programmer Dvorak)"
4650msgstr "латвийска — дворак за програмисти"
4651
4652#: rules/base.extras.xml:314
4653msgid "Latvian (programmer Dvorak, with Y)"
4654msgstr "латвийска — дворак за програмисти, с „Y“"
4655
4656#: rules/base.extras.xml:320
4657msgid "Latvian (programmer Dvorak, with minus)"
4658msgstr "латвийска — дворак за програмисти, с „-“"
4659
4660#: rules/base.extras.xml:326
4661msgid "Latvian (Colemak)"
4662msgstr "латвийска — коулмак"
4663
4664#: rules/base.extras.xml:332
4665msgid "Latvian (Colemak, with apostrophe)"
4666msgstr "латвийска — коулмак, с „'“"
4667
4668#: rules/base.extras.xml:338
4669msgid "Latvian (Sun Type 6/7)"
4670msgstr "латвийска — на Sun, вид 6/7"
4671
4672#: rules/base.extras.xml:344
4673msgid "Latvian (apostrophe, dead quotes)"
4674msgstr "латвийска — с „'“, мъртви кавички"
4675
4676#: rules/base.extras.xml:362
4677msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining)"
4678msgstr "английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
4679
4680#: rules/base.extras.xml:368
4681msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining, alt.)"
4682msgstr "английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
4683
4684#: rules/base.extras.xml:374
4685msgid "Atsina"
4686msgstr " ацинска"
4687
4688#: rules/base.extras.xml:381
4689msgid "Coeur d'Alene Salish"
4690msgstr "селиш на кор дален"
4691
4692#: rules/base.extras.xml:390
4693msgid "Czech Slovak and German (US)"
4694msgstr "чешка словашка и немска — американска"
4695
4696#: rules/base.extras.xml:402
4697msgid "Czech, Slovak, Polish, Spanish, Finnish, Swedish and German (US)"
4698msgstr "чешка, словашка, полска, испанска, финска, шведска и немска — американска"
4699
4700#: rules/base.extras.xml:418
4701msgid "English (Drix)"
4702msgstr "английска — дрикс"
4703
4704#: rules/base.extras.xml:424
4705msgid "German, Swedish and Finnish (US)"
4706msgstr "немска, шведска и финландска — американска"
4707
4708#: rules/base.extras.xml:436
4709msgid "English (US, IBM Arabic 238_L)"
4710msgstr "английска — американска, арабска на IBM 238_L"
4711
4712#: rules/base.extras.xml:442
4713msgid "English (US, Sun Type 6/7)"
4714msgstr "английска — американска, на Sun, вид 6/7"
4715
4716#: rules/base.extras.xml:448
4717msgid "English (Carpalx)"
4718msgstr "английска — Карпал Екс"
4719
4720#: rules/base.extras.xml:454
4721msgid "English (Carpalx, intl., with dead keys)"
4722msgstr "английска — Карпал Екс, многоезична, с мъртви клавиши"
4723
4724#: rules/base.extras.xml:460
4725msgid "English (Carpalx, intl., with AltGr dead keys)"
4726msgstr "английска — Карпал Екс, многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
4727
4728#: rules/base.extras.xml:466
4729msgid "English (Carpalx, full optimization)"
4730msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации"
4731
4732#: rules/base.extras.xml:472
4733msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with dead keys)"
4734msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши"
4735
4736#: rules/base.extras.xml:478
4737msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with AltGr dead keys)"
4738msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
4739
4740#: rules/base.extras.xml:484
4741msgid "English (3l)"
4742msgstr "английска — 3l"
4743
4744#: rules/base.extras.xml:490
4745msgid "English (3l, Chromebook)"
4746msgstr "английска — 3l, за Chromebook"
4747
4748#: rules/base.extras.xml:496
4749msgid "English (3l, emacs)"
4750msgstr "английска — 3l, emacs"
4751
4752#: rules/base.extras.xml:502
4753msgid "Sicilian (US keyboard)"
4754msgstr "сицилианска — американска"
4755
4756#: rules/base.extras.xml:525
4757msgid "Polish (intl., with dead keys)"
4758msgstr "полска — многоезична, с мъртви клавиши"
4759
4760#: rules/base.extras.xml:531
4761msgid "Polish (Colemak)"
4762msgstr "полска — коулмак"
4763
4764#: rules/base.extras.xml:537
4765msgid "Polish (Colemak-DH)"
4766msgstr "полска — коулмак DH"
4767
4768#: rules/base.extras.xml:543
4769msgid "Polish (Sun Type 6/7)"
4770msgstr "полска — на Sun, вид 6/7"
4771
4772#: rules/base.extras.xml:549
4773msgid "Polish (Glagolica)"
4774msgstr "полска — глаголица"
4775
4776#: rules/base.extras.xml:568
4777msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
4778msgstr "кримски татарски — „Q“ горе-вляво, Добруджа-Q"
4779
4780#: rules/base.extras.xml:577
4781msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
4782msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
4783
4784#: rules/base.extras.xml:583
4785msgid "Romanian (Sun Type 6/7)"
4786msgstr "румънска — на Sun, вид 6/7"
4787
4788#: rules/base.extras.xml:601
4789msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
4790msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо мъртви клавиши"
4791
4792#: rules/base.extras.xml:616
4793msgid "Church Slavonic"
4794msgstr "църковнославянска"
4795
4796#: rules/base.extras.xml:626
4797msgid "Russian (with Ukrainian-Belorussian layout)"
4798msgstr "руска — с украинско-белоруска подредба"
4799
4800#: rules/base.extras.xml:637
4801msgid "Russian (Rulemak, phonetic Colemak)"
4802msgstr "руска — Рулмак, фонетична, коулмак"
4803
4804#: rules/base.extras.xml:643
4805msgid "Russian (phonetic Macintosh)"
4806msgstr "руска — фонетична, за Macintosh"
4807
4808#: rules/base.extras.xml:649
4809msgid "Russian (Sun Type 6/7)"
4810msgstr "руска — на Sun, вид 6/7"
4811
4812#: rules/base.extras.xml:655
4813msgid "Russian (with US punctuation)"
4814msgstr "руска — с американска пунктуация"
4815
4816#: rules/base.extras.xml:662
4817msgid "Russian (Polyglot and Reactionary)"
4818msgstr "руска — многоезична, реакционeрска"
4819
4820#: rules/base.extras.xml:746
4821msgid "Armenian (OLPC, phonetic)"
4822msgstr "арменска — фонетична, OLPC"
4823
4824#: rules/base.extras.xml:764
4825msgid "Hebrew (Biblical, SIL phonetic)"
4826msgstr "иврит — библейска, Сил, фонетична"
4827
4828#: rules/base.extras.xml:782
4829msgid "Arabic (Sun Type 6/7)"
4830msgstr "арабска — на Sun, вид 6/7"
4831
4832#: rules/base.extras.xml:788
4833msgid "Arabic (Arabic numerals, extensions in the 4th level)"
4834msgstr "арабска — стандартни арабски цифри, разширения на 4-то ниво"
4835
4836#: rules/base.extras.xml:794
4837msgid "Arabic (Eastern Arabic numerals, extensions in the 4th level)"
4838msgstr "арабска — източноарабски цифри, разширения на 4-то ниво"
4839
4840#: rules/base.extras.xml:800
4841msgid "Ugaritic instead of Arabic"
4842msgstr "угаритски вместо арабски"
4843
4844#: rules/base.extras.xml:815
4845msgid "Belgian (Sun Type 6/7)"
4846msgstr "белгийска — на Sun, вид 6/7"
4847
4848#: rules/base.extras.xml:830
4849msgid "Portuguese (Brazil, Sun Type 6/7)"
4850msgstr "португалска — бразилска, на Sun, вид 6/7"
4851
4852#: rules/base.extras.xml:845
4853msgid "Czech (Sun Type 6/7)"
4854msgstr "чешка — на Sun, вид 6/7"
4855
4856#: rules/base.extras.xml:851
4857msgid "Czech (programming)"
4858msgstr "чешка — програмиране"
4859
4860#: rules/base.extras.xml:857
4861msgid "Czech (typographic)"
4862msgstr "чешка — типографски знаци"
4863
4864#: rules/base.extras.xml:863
4865msgid "Czech (coder)"
4866msgstr "чешка — кодиране"
4867
4868#: rules/base.extras.xml:869
4869msgid "Czech (programming, typographic)"
4870msgstr "чешка — програмиране, типографски знаци"
4871
4872#: rules/base.extras.xml:884
4873msgid "Danish (Sun Type 6/7)"
4874msgstr "датска — на Sun, вид 6/7"
4875
4876#: rules/base.extras.xml:899
4877msgid "Dutch (Sun Type 6/7)"
4878msgstr "холандска — на Sun, вид 6/7"
4879
4880#: rules/base.extras.xml:914
4881msgid "Estonian (Sun Type 6/7)"
4882msgstr "естонска — на Sun, вид 6/7"
4883
4884#: rules/base.extras.xml:929
4885msgid "Finnish (Sun Type 6/7)"
4886msgstr "финландска — на Sun, вид 6/7"
4887
4888#: rules/base.extras.xml:935
4889msgid "Finnish (DAS)"
4890msgstr "финландска — DAS, дворак"
4891
4892#: rules/base.extras.xml:941
4893msgid "Finnish (Dvorak)"
4894msgstr "финландска — дворак"
4895
4896#: rules/base.extras.xml:956
4897msgid "French (Sun Type 6/7)"
4898msgstr "френска — на Sun, вид 6/7"
4899
4900#: rules/base.extras.xml:962
4901msgid "French (US with dead keys, alt.)"
4902msgstr "френска — американска, с мъртви клавиши, алтернативна"
4903
4904#: rules/base.extras.xml:968
4905msgid "French (US, AZERTY)"
4906msgstr "френска — американска, azerty"
4907
4908#: rules/base.extras.xml:983
4909msgid "Greek (Sun Type 6/7)"
4910msgstr "гръцка — на Sun, вид 6/7"
4911
4912#: rules/base.extras.xml:989
4913msgid "Greek (Colemak)"
4914msgstr "гръцка — коулмак"
4915
4916#: rules/base.extras.xml:1004
4917msgid "Italian (Sun Type 6/7)"
4918msgstr "италианска — на Sun, вид 6/7"
4919
4920#: rules/base.extras.xml:1010
4921msgid "it_lld"
4922msgstr "ИЛд"
4923
4924#: rules/base.extras.xml:1011
4925msgid "Italian (Ladin)"
4926msgstr "италианска — ладински"
4927
4928#: rules/base.extras.xml:1021
4929msgid "Italian (Dvorak)"
4930msgstr "италианска — дворак"
4931
4932#: rules/base.extras.xml:1039
4933msgid "Japanese (Sun Type 6)"
4934msgstr "японска — на Sun, вид 6"
4935
4936#: rules/base.extras.xml:1045
4937msgid "Japanese (Sun Type 7, PC-compatible)"
4938msgstr "японска — на Sun, вид 7, съвместима с PC"
4939
4940#: rules/base.extras.xml:1051
4941msgid "Japanese (Sun Type 7, Sun-compatible)"
4942msgstr "японска — на Sun, вид 7, съвместима със Sun"
4943
4944#: rules/base.extras.xml:1066
4945msgid "Norwegian (Sun Type 6/7)"
4946msgstr "норвежка — на Sun, вид 6/7"
4947
4948#: rules/base.extras.xml:1081
4949msgid "Portuguese (Sun Type 6/7)"
4950msgstr "португалска — на Sun, вид 6/7"
4951
4952#: rules/base.extras.xml:1087
4953msgid "Portuguese (Colemak)"
4954msgstr "португалска — коулмак"
4955
4956#: rules/base.extras.xml:1102
4957msgid "Slovak (ACC layout, only accented letters)"
4958msgstr "словашка — ACC, само букви с надредни знаци"
4959
4960#: rules/base.extras.xml:1108
4961msgid "Slovak (Sun Type 6/7)"
4962msgstr "словашка — на Sun, вид 6/7"
4963
4964#: rules/base.extras.xml:1123
4965msgid "Spanish (Sun Type 6/7)"
4966msgstr "испанска — с мъртви клавиши"
4967
4968#: rules/base.extras.xml:1138
4969msgid "Swedish (Dvorak A5)"
4970msgstr "шведска — дворак, A5"
4971
4972#: rules/base.extras.xml:1144
4973msgid "Swedish (Sun Type 6/7)"
4974msgstr "шведска — на Sun, вид 6/7"
4975
4976#: rules/base.extras.xml:1150
4977msgid "Elfdalian (Swedish, with combining ogonek)"
4978msgstr "Елфдалиан — шведска, с комбинращ огонек"
4979
4980#: rules/base.extras.xml:1168
4981msgid "German (Switzerland, Sun Type 6/7)"
4982msgstr "немска — швейцарска, на Sun, вид 6/7"
4983
4984#: rules/base.extras.xml:1174
4985msgid "French (Switzerland, Sun Type 6/7)"
4986msgstr "френска — швейцарска, на Sun, вид 6/7"
4987
4988#: rules/base.extras.xml:1189
4989msgid "Turkish (Sun Type 6/7)"
4990msgstr "турска — на Sun, вид 6/7"
4991
4992#: rules/base.extras.xml:1210
4993msgid "Ukrainian (Sun Type 6/7)"
4994msgstr "украинска — на Sun, вид 6/7"
4995
4996#: rules/base.extras.xml:1225
4997msgid "English (UK, Sun Type 6/7)"
4998msgstr "английска — великобританска, на Sun, вид 6/7"
4999
5000#: rules/base.extras.xml:1240
5001msgid "Korean (Sun Type 6/7)"
5002msgstr "корейска — на Sun, вид 6/7"
5003
5004#: rules/base.extras.xml:1259
5005msgid "Vietnamese (AÐERTY)"
5006msgstr "виетнамска — ađerty"
5007
5008#: rules/base.extras.xml:1265
5009msgid "Vietnamese (QĐERTY)"
5010msgstr "виетнамска — qđerty"
5011
5012#. Keyboard indicator for European layouts
5013#: rules/base.extras.xml:1274
5014msgid "eu"
5015msgstr "Евр"
5016
5017#: rules/base.extras.xml:1275
5018msgid "EurKEY (US)"
5019msgstr "EurKEY — американска"
5020
5021#. Keyboard layouts for transcription and transliteration systems
5022#: rules/base.extras.xml:1301
5023msgid "International Phonetic Alphabet"
5024msgstr "Международна фонетична азбука"
5025
5026#: rules/base.extras.xml:1317
5027msgid "Modi (KaGaPa phonetic)"
5028msgstr "моди — фонетична по KaGaPa"
5029
5030#: rules/base.extras.xml:1326
5031msgid "sas"
5032msgstr "СнЗ"
5033
5034#: rules/base.extras.xml:1327
5035msgid "Sanskrit symbols"
5036msgstr "санскритски знаци"
5037
5038#: rules/base.extras.xml:1347
5039msgid "Number key 4 when pressed in isolation"
5040msgstr "4 самостоятелно"
5041
5042#: rules/base.extras.xml:1353
5043msgid "Number key 9 when pressed in isolation"
5044msgstr "9 самостоятелно"
5045
5046#: rules/base.extras.xml:1361
5047msgid "Parentheses position"
5048msgstr "Място на „()“"
5049
5050#: rules/base.extras.xml:1366
5051msgid "Swap with square brackets"
5052msgstr "Замяна с „[]“"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.