source: non-gtk/freedesktop/xkeyboard-config-2.31.99.bg.po @ 3388

Last change on this file since 3388 was 3388, checked in by Александър Шопов, 6 months ago

xkeyboard-config: подаден през робота

File size: 144.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of xkeyboard-config.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
5# Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
6# This file is distributed under the same license as the xkeyboard-config package.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020.
10# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2021.
11# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
12#
13#
14# = Правила за съкращение на език: =
15#
16# 1. Започва с главна, продължава с малки букви
17#
18# 2. Винаги трибуквено — някои от вариантите в оригинал са 3 буквени,
19# няма защо да сме по-малко информативни от това
20#
21# 3. Ако оригиналът или полученото съкращение е под 3 букви, се допълва
22# с интервали без разделяне „ “ - &nbsp; U+00A0 NO-BREAK SPACE - да се
23# уеднакви широчината на надписа доколкото е възмоно
24#
25# 4. Взима се първата буква, изпускат се буквите „аъоуеиюяйь“ и се
26# взимат 2-та и третата от останалите букви.
27#
28# 5. В случаите, когато това правило води до повтарящи се имена,
29# полученото име не се ползва, а се търси съкращения, които по-точно
30# идентифицират резултата. Често е достатъчно ползването на първите три
31# букви. Пример: белгийска — блгск → Блг, българска — блгрск → Блг;
32# вместо това: белгийска → Бел, българска → Бъл. Пример: латвийска —
33# лтвск → Лтв, литовска — лтвск → Лтв; вместо това латвийска → Лат,
34# литовска → Лит. индийска — индск → Инд; индонезийска — инднзск → Инз.
35# В много редките случаи (словенски/словашки, индийски/индонезияски),
36# когато и това не е достатъчно, се работи ad hoc.
37#
38# = Правила за означение на подредба: =
39#
40# Някои подредби се идентифицират с местата на определени знаци. Пример
41# qwerty, Bepo, Q при турските. Това означение се изписва с правилните
42# знаци, главна буква, ако е една, и малки, ако са повече → qwerty,
43# bépo, дворак, коулмак, Q
44#
45# US - предава се американска
46#
47# [with/no] [sun] dead keys - с/без мъртви клавиши
48# AltGr dead keys - мъртви клавиши чрез AltGr
49#
50# intl./international/inetrlingual - многоезична
51#
52# = Подредба на определенията =
53# алтернативна се поставя накрая, алтернативен вариант 5 се представя:
54# алтернативна 5, laptop/mobile — за преносим компютър,
55# безжична, за мултимедия, за Интернет, остаряла, алтернативна
56#
57# = Правила за знаци =
58#
59# Знаците се изписват графично, не се описват — „€“, а не евро. Думата
60# „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
61# силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
62# в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
63#
64# = Правила за пунктуация =
65#
66# Предпочита се дълго тире „—“ пред скоби „()“.
67msgid ""
68msgstr ""
69"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.31.99\n"
70"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
71"POT-Creation-Date: 2021-01-20 01:35+0000\n"
72"PO-Revision-Date: 2021-01-23 11:43+0100\n"
73"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
74"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
75"Language: bg\n"
76"MIME-Version: 1.0\n"
77"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
78"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
79"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
80"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
81
82#: rules/base.xml:8
83msgid "Generic 86-key PC"
84msgstr "Стандартна клавиатура за PC с 86 клавиша"
85
86#: rules/base.xml:15
87msgid "Generic 101-key PC"
88msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
89
90#: rules/base.xml:22
91msgid "Generic 102-key PC"
92msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша"
93
94#: rules/base.xml:29
95msgid "Generic 104-key PC"
96msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
97
98#: rules/base.xml:36
99msgid "Generic 104-key PC with L-shaped Enter key"
100msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша и голям Enter"
101
102#: rules/base.xml:43
103msgid "Generic 105-key PC"
104msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша"
105
106#: rules/base.xml:50
107msgid "Dell 101-key PC"
108msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
109
110#: rules/base.xml:57
111msgid "Dell Latitude laptop"
112msgstr "Dell Latitude — за преносим компютър"
113
114#: rules/base.xml:64
115msgid "Dell Precision M65 laptop"
116msgstr "Dell Precision M65 — за преносим компютър"
117
118#: rules/base.xml:71
119msgid "Everex STEPnote"
120msgstr "Everex STEPnote"
121
122#: rules/base.xml:78
123msgid "Keytronic FlexPro"
124msgstr "Keytronic FlexPro"
125
126#: rules/base.xml:85
127msgid "Microsoft Natural"
128msgstr "Microsoft Natural"
129
130#: rules/base.xml:92
131msgid "Northgate OmniKey 101"
132msgstr "Northgate OmniKey 101"
133
134#: rules/base.xml:99
135msgid "Winbook Model XP5"
136msgstr "Winbook Model XP5"
137
138#: rules/base.xml:106
139msgid "PC-98"
140msgstr "PC-98"
141
142#: rules/base.xml:113
143msgid "A4Tech KB-21"
144msgstr "A4Tech KB-21"
145
146#: rules/base.xml:120
147msgid "A4Tech KBS-8"
148msgstr "A4Tech KBS-8"
149
150#: rules/base.xml:127
151msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
152msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 — безжична"
153
154#: rules/base.xml:134
155msgid "Acer AirKey V"
156msgstr "Acer AirKey V"
157
158#: rules/base.xml:141
159msgid "Azona RF2300 wireless Internet"
160msgstr "Azona RF2300 wireless Internet — безжична, за Интернет"
161
162#: rules/base.xml:148
163msgid "Advance Scorpius KI"
164msgstr "Advance Scorpius KI"
165
166#: rules/base.xml:155
167msgid "Brother Internet"
168msgstr "Brother Internet — за Интернет"
169
170#: rules/base.xml:162
171msgid "BTC 5113RF Multimedia"
172msgstr "BTC 5113RF Multimedia — за мултимедия"
173
174#: rules/base.xml:169
175msgid "BTC 5126T"
176msgstr "BTC 5126T"
177
178#: rules/base.xml:176
179msgid "BTC 6301URF"
180msgstr "BTC 6301URF"
181
182#: rules/base.xml:183
183msgid "BTC 9000"
184msgstr "BTC 9000"
185
186#: rules/base.xml:190
187msgid "BTC 9000A"
188msgstr "BTC 9000A"
189
190#: rules/base.xml:197
191msgid "BTC 9001AH"
192msgstr "BTC 9001AH"
193
194#: rules/base.xml:204
195msgid "BTC 5090"
196msgstr "BTC 5090"
197
198#: rules/base.xml:211
199msgid "BTC 9019U"
200msgstr "BTC 9019U"
201
202#: rules/base.xml:218
203msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
204msgstr "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming — безжична, за Интернет и игри"
205
206#: rules/base.xml:224
207msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
208msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
209
210#: rules/base.xml:230
211msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
212msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
213
214#: rules/base.xml:237
215msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alt.)"
216msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативна"
217
218#: rules/base.xml:244
219msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
220msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
221
222#: rules/base.xml:251
223msgid "Cherry CyMotion Expert"
224msgstr "Cherry CyMotion Expert"
225
226#: rules/base.xml:258
227msgid "Cherry B.UNLIMITED"
228msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
229
230#: rules/base.xml:265
231msgid "Chicony Internet"
232msgstr "Chicony Internet — за Интернет"
233
234#: rules/base.xml:272
235msgid "Chicony KU-0108"
236msgstr "Chicony KU-0108"
237
238#: rules/base.xml:279
239msgid "Chicony KU-0420"
240msgstr "Chicony KU-0420"
241
242#: rules/base.xml:286
243msgid "Chicony KB-9885"
244msgstr "Chicony KB-9885"
245
246#: rules/base.xml:293
247msgid "Compaq Easy Access"
248msgstr "Compaq Easy Access — за лесен достъп"
249
250#: rules/base.xml:300
251msgid "Compaq Internet (7 keys)"
252msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 7 допълнителни клавиша"
253
254#: rules/base.xml:307
255msgid "Compaq Internet (13 keys)"
256msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 13 допълнителни клавиша"
257
258#: rules/base.xml:314
259msgid "Compaq Internet (18 keys)"
260msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 18 допълнителни клавиша"
261
262#: rules/base.xml:321
263msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
264msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
265
266#: rules/base.xml:328
267msgid "Compaq Armada laptop"
268msgstr "Compaq Armada — за преносим компютър"
269
270#: rules/base.xml:335
271msgid "Compaq Presario laptop"
272msgstr "Compaq Presario — за преносим компютър"
273
274#: rules/base.xml:342
275msgid "Compaq iPaq"
276msgstr "Compaq iPaq"
277
278#: rules/base.xml:349
279msgid "Dell"
280msgstr "Dell"
281
282#: rules/base.xml:356
283msgid "Dell SK-8125"
284msgstr "Dell SK-8125"
285
286#: rules/base.xml:363
287msgid "Dell SK-8135"
288msgstr "Dell SK-8135"
289
290#: rules/base.xml:370
291msgid "Dell USB Multimedia"
292msgstr "Dell USB Multimedia — за мултимедия"
293
294#: rules/base.xml:377
295msgid "Dell Inspiron 6000/8000 laptop"
296msgstr "Dell Inspiron 6000/8000 — за преносим компютър"
297
298#: rules/base.xml:384
299msgid "Dell Precision M laptop"
300msgstr "Dell Precision M — за преносим компютър"
301
302#: rules/base.xml:391
303msgid "Dexxa Wireless Desktop"
304msgstr "Dexxa Wireless Desktop — безжична"
305
306#: rules/base.xml:398
307msgid "Diamond 9801/9802"
308msgstr "Diamond 9801/9802"
309
310#: rules/base.xml:405
311msgid "DTK2000"
312msgstr "DTK2000"
313
314#: rules/base.xml:411
315msgid "Ennyah DKB-1008"
316msgstr "Ennyah DKB-1008"
317
318#: rules/base.xml:418
319msgid "Fujitsu-Siemens Amilo laptop"
320msgstr "Fujitsu-Siemens Amilo — за преносим компютър"
321
322#: rules/base.xml:425
323msgid "Genius Comfy KB-16M/Multimedia KWD-910"
324msgstr "Genius Comfy KB-16M/Multimedia KWD-910 — за мултимедия"
325
326#: rules/base.xml:432
327msgid "Genius Comfy KB-12e"
328msgstr "Genius Comfy KB-12e"
329
330#: rules/base.xml:439
331msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
332msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
333
334#: rules/base.xml:446
335msgid "Genius KB-19e NB"
336msgstr "Genius KB-19e NB"
337
338#: rules/base.xml:453
339msgid "Genius KKB-2050HS"
340msgstr "Genius KKB-2050HS"
341
342#: rules/base.xml:460
343msgid "Gyration"
344msgstr "Gyration"
345
346#: rules/base.xml:467
347msgid "Kinesis"
348msgstr "Кинезис"
349
350#: rules/base.xml:474
351msgid "Logitech"
352msgstr "Logitech"
353
354#: rules/base.xml:481
355msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
356msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
357
358#: rules/base.xml:488
359msgid "Hewlett-Packard Internet"
360msgstr "Hewlett-Packard Internet — за Интернет"
361
362#: rules/base.xml:495
363msgid "Hewlett-Packard NEC SK-2500 Multimedia"
364msgstr "Hewlett-Packard NEC SK-2500 Multimedia — за мултимедия"
365
366#: rules/base.xml:502
367msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
368msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
369
370#: rules/base.xml:509
371msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
372msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
373
374#: rules/base.xml:516
375msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
376msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
377
378#: rules/base.xml:523
379msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
380msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
381
382#: rules/base.xml:530
383msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT1100"
384msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT1100"
385
386#: rules/base.xml:537
387msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
388msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
389
390#: rules/base.xml:544
391msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500"
392msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500"
393
394#: rules/base.xml:551
395msgid "Hewlett-Packard nx9020"
396msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
397
398#: rules/base.xml:558
399msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
400msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
401
402#: rules/base.xml:565
403msgid "Honeywell Euroboard"
404msgstr "Honeywell Euroboard"
405
406#: rules/base.xml:572
407msgid "Hewlett-Packard Mini 110 laptop"
408msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 — за преносим компютър"
409
410#: rules/base.xml:579
411msgid "IBM Rapid Access"
412msgstr "IBM Rapid Access"
413
414#: rules/base.xml:586
415msgid "IBM Rapid Access II"
416msgstr "IBM Rapid Access II"
417
418#: rules/base.xml:593
419msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
420msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
421
422#: rules/base.xml:600
423msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
424msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
425
426#: rules/base.xml:607
427msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
428msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
429
430#: rules/base.xml:614
431msgid "IBM Space Saver"
432msgstr "IBM Space Saver"
433
434#: rules/base.xml:621
435msgid "Logitech Access"
436msgstr "Logitech Access"
437
438#: rules/base.xml:628
439msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
440msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 — безжична"
441
442#: rules/base.xml:635 rules/base.xml:643
443msgid "Logitech Internet 350"
444msgstr "Logitech Internet 350 — за Интернет"
445
446#: rules/base.xml:650
447msgid "Logitech Cordless Desktop"
448msgstr "Logitech Cordless Desktop — безжична"
449
450#: rules/base.xml:657
451msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
452msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch — безжична"
453
454#: rules/base.xml:664 rules/base.xml:699
455msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
456msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator — безжична"
457
458#: rules/base.xml:671
459msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
460msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical — оптична"
461
462#: rules/base.xml:678
463msgid "Logitech Cordless Desktop (alt.)"
464msgstr "Logitech Cordless Desktop — алтернативна"
465
466#: rules/base.xml:685
467msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (2nd alt.)"
468msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro — алтернативна 2"
469
470#: rules/base.xml:692
471msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
472msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator — безжична"
473
474#: rules/base.xml:706
475msgid "Logitech iTouch Cordless Y-RB6"
476msgstr "Logitech iTouch Cordless — model Y-RB6, безжична"
477
478#: rules/base.xml:713
479msgid "Logitech Internet"
480msgstr "Logitech Internet — за Интернет"
481
482#: rules/base.xml:720
483msgid "Logitech iTouch"
484msgstr "Logitech iTouch"
485
486#: rules/base.xml:727
487msgid "Logitech Internet Navigator"
488msgstr "Logitech Internet Navigator — за Интернет"
489
490#: rules/base.xml:734
491msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
492msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
493
494#: rules/base.xml:741
495msgid "Logitech iTouch Internet Navigator SE"
496msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator SE — за Интернет"
497
498#: rules/base.xml:748
499msgid "Logitech iTouch Internet Navigator SE USB"
500msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator SE — за Интернет"
501
502#: rules/base.xml:755
503msgid "Logitech Ultra-X"
504msgstr "Logitech Ultra-X"
505
506#: rules/base.xml:762
507msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop"
508msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop — безжична, за мултимедия"
509
510#: rules/base.xml:769
511msgid "Logitech diNovo"
512msgstr "Logitech diNovo"
513
514#: rules/base.xml:776
515msgid "Logitech diNovo Edge"
516msgstr "Logitech diNovo Edge"
517
518#: rules/base.xml:783
519msgid "Memorex MX1998"
520msgstr "Memorex MX1998"
521
522#: rules/base.xml:790
523msgid "Memorex MX2500 EZ-Access"
524msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access — за лесен достъп"
525
526#: rules/base.xml:797
527msgid "Memorex MX2750"
528msgstr "Memorex MX2750"
529
530#: rules/base.xml:804
531msgid "Microsoft Natural Ergonomic 4000"
532msgstr "Microsoft Natural Ergonomic 4000"
533
534#: rules/base.xml:811
535msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic 7000"
536msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic 7000 — безжична, ергономична"
537
538#: rules/base.xml:818
539msgid "Microsoft Internet"
540msgstr "Microsoft Internet — за Интернет"
541
542#: rules/base.xml:825
543msgid "Microsoft Natural Pro/Internet Pro"
544msgstr "Microsoft Natural Pro/Internet Pro"
545
546#: rules/base.xml:832
547msgid "Microsoft Natural Pro USB/Internet Pro"
548msgstr "Microsoft Natural Pro USB/Internet Pro — за Интернет"
549
550#: rules/base.xml:839
551msgid "Microsoft Natural Pro OEM"
552msgstr "Microsoft Natural Pro OEM"
553
554#: rules/base.xml:846
555msgid "ViewSonic KU-306 Internet"
556msgstr "ViewSonic KU-306 Internet — за Интернет"
557
558#: rules/base.xml:853
559msgid "Microsoft Internet Pro (Swedish)"
560msgstr "Microsoft Internet Pro (Swedish) — за Интернет, шведска"
561
562#: rules/base.xml:860
563msgid "Microsoft Office Keyboard"
564msgstr "Microsoft Office — за офиса"
565
566#: rules/base.xml:867
567msgid "Microsoft Wireless Multimedia 1.0A"
568msgstr "Microsoft Wireless Multimedia 1.0A — безжична, за мултимедия"
569
570#: rules/base.xml:874
571msgid "Microsoft Surface"
572msgstr "Microsoft Surface"
573
574#: rules/base.xml:881
575msgid "Microsoft Natural Elite"
576msgstr "Microsoft Natural Elite"
577
578#: rules/base.xml:888
579msgid "Microsoft Comfort Curve 2000"
580msgstr "Microsoft Comfort Curve 2000"
581
582#: rules/base.xml:895
583msgid "Ortek Multimedia/Internet MCK-800"
584msgstr "Ortek Multimedia/Internet MCK-800 — за мултимедия, за Интернет"
585
586#: rules/base.xml:902
587msgid "Propeller Voyager KTEZ-1000"
588msgstr "Propeller Voyager KTEZ-1000"
589
590#: rules/base.xml:909
591msgid "QTronix Scorpius 98N+"
592msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
593
594#: rules/base.xml:916
595msgid "Samsung SDM 4500P"
596msgstr "Samsung SDM 4500P"
597
598#: rules/base.xml:923
599msgid "Samsung SDM 4510P"
600msgstr "Samsung SDM 4510P"
601
602#: rules/base.xml:930
603msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
604msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
605
606#: rules/base.xml:937
607msgid "NEC SK-1300"
608msgstr "NEC SK-1300"
609
610#: rules/base.xml:944
611msgid "NEC SK-2500"
612msgstr "NEC SK-2500"
613
614#: rules/base.xml:951
615msgid "NEC SK-6200"
616msgstr "NEC SK-6200"
617
618#: rules/base.xml:958
619msgid "NEC SK-7100"
620msgstr "NEC SK-7100"
621
622#: rules/base.xml:965
623msgid "Super Power Multimedia"
624msgstr "Super Power Multimedia — за мултимедия"
625
626#: rules/base.xml:972
627msgid "SVEN Ergonomic 2500"
628msgstr "SVEN Ergonomic 2500 — ергономична"
629
630#: rules/base.xml:979
631msgid "SVEN Slim 303"
632msgstr "SVEN Slim 303"
633
634#: rules/base.xml:986
635msgid "Symplon PaceBook tablet"
636msgstr "Symplon PaceBook — за таблет"
637
638#: rules/base.xml:993
639msgid "Toshiba Satellite S3000"
640msgstr "Toshiba Satellite S3000"
641
642#: rules/base.xml:1000
643msgid "Trust Wireless Classic"
644msgstr "Trust Wireless Classic — безжична"
645
646#: rules/base.xml:1007
647msgid "Trust Direct Access"
648msgstr "Trust Direct Access"
649
650#: rules/base.xml:1014
651msgid "Trust Slimline"
652msgstr "Trust Slimline"
653
654#: rules/base.xml:1021
655msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
656msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
657
658#: rules/base.xml:1028
659msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
660msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
661
662#: rules/base.xml:1035
663msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
664msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
665
666#: rules/base.xml:1042
667msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
668msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 102/105:EU"
669
670#: rules/base.xml:1049
671msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
672msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 106:JP"
673
674#: rules/base.xml:1056
675msgid "Yahoo! Internet"
676msgstr "Yahoo! Internet — за Интернет"
677
678#: rules/base.xml:1063
679msgid "MacBook/MacBook Pro"
680msgstr "MacBook/MacBook Pro"
681
682#: rules/base.xml:1070
683msgid "MacBook/MacBook Pro (intl.)"
684msgstr "MacBook/MacBook Pro — многоезична"
685
686#: rules/base.xml:1077
687msgid "Macintosh"
688msgstr "Macintosh"
689
690#: rules/base.xml:1084
691msgid "Macintosh Old"
692msgstr "Macintosh Old — стар вариант"
693
694#: rules/base.xml:1091
695msgid "Happy Hacking for Mac"
696msgstr "Happy Hacking за Mac"
697
698#: rules/base.xml:1098
699msgid "Acer C300"
700msgstr "Acer C300"
701
702#: rules/base.xml:1105
703msgid "Acer Ferrari 4000"
704msgstr "Acer Ferrari 4000"
705
706#: rules/base.xml:1112
707msgid "Acer laptop"
708msgstr "Acer — за преносим компютър"
709
710#: rules/base.xml:1119
711msgid "Asus laptop"
712msgstr "Asus — за преносим компютър"
713
714#: rules/base.xml:1126
715msgid "Apple"
716msgstr "Apple"
717
718#: rules/base.xml:1133
719msgid "Apple laptop"
720msgstr "Apple — за преносим компютър"
721
722#: rules/base.xml:1140
723msgid "Apple Aluminium (ANSI)"
724msgstr "Apple Aluminium — по ANSI"
725
726#: rules/base.xml:1147
727msgid "Apple Aluminium (ISO)"
728msgstr "Apple Aluminium — по ISO"
729
730#: rules/base.xml:1154
731msgid "Apple Aluminium (JIS)"
732msgstr "Apple Aluminium — по JIS"
733
734#: rules/base.xml:1161
735msgid "Silvercrest Multimedia Wireless"
736msgstr "Silvercrest Multimedia Wireless — безжична, за мултимедия"
737
738#: rules/base.xml:1168
739msgid "eMachines m6800 laptop"
740msgstr "eMachines m6800 — за преносим компютър"
741
742#: rules/base.xml:1175
743msgid "BenQ X-Touch"
744msgstr "BenQ X-Touch"
745
746#: rules/base.xml:1182
747msgid "BenQ X-Touch 730"
748msgstr "BenQ X-Touch 730"
749
750#: rules/base.xml:1189
751msgid "BenQ X-Touch 800"
752msgstr "BenQ X-Touch 800"
753
754#: rules/base.xml:1196
755msgid "Happy Hacking"
756msgstr "Happy Hacking"
757
758#: rules/base.xml:1203
759msgid "Classmate PC"
760msgstr "Classmate PC"
761
762#: rules/base.xml:1210
763msgid "OLPC"
764msgstr "OLPC"
765
766#: rules/base.xml:1217
767msgid "Sun Type 7 USB"
768msgstr "На Sun, вид 7 USB"
769
770#: rules/base.xml:1224
771msgid "Sun Type 7 USB (European)"
772msgstr "На Sun, вид 7 USB — европейска"
773
774#: rules/base.xml:1231
775msgid "Sun Type 7 USB (Unix)"
776msgstr "На Sun, вид 7 USB — за Unix"
777
778#: rules/base.xml:1238
779msgid "Sun Type 7 USB (Japanese)/Japanese 106-key"
780msgstr "На Sun, вид 7 USB — японска/японска със 106 клавиша"
781
782#: rules/base.xml:1245
783msgid "Sun Type 6/7 USB"
784msgstr "На Sun, вид 6/7 USB"
785
786#: rules/base.xml:1252
787msgid "Sun Type 6/7 USB (European)"
788msgstr "На Sun, вид 6/7 USB — европейска"
789
790#: rules/base.xml:1259
791msgid "Sun Type 6 USB (Unix)"
792msgstr "На Sun, вид 6 USB — за Unix"
793
794#: rules/base.xml:1266
795msgid "Sun Type 6 USB (Japanese)"
796msgstr "На Sun, вид 6 USB — японска"
797
798#: rules/base.xml:1273
799msgid "Sun Type 6 (Japanese)"
800msgstr "На Sun, вид 6 — японска"
801
802#: rules/base.xml:1280
803msgid "Targa Visionary 811"
804msgstr "Targa Visionary 811"
805
806#: rules/base.xml:1287
807msgid "Unitek KB-1925"
808msgstr "Unitek KB-1925"
809
810#: rules/base.xml:1294
811msgid "FL90"
812msgstr "FL90"
813
814#: rules/base.xml:1301
815msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
816msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 — безжична"
817
818#: rules/base.xml:1308
819msgid "Truly Ergonomic 227"
820msgstr "Truly Ergonomic 227 — ергономична"
821
822#: rules/base.xml:1315
823msgid "Truly Ergonomic 229"
824msgstr "Truly Ergonomic 229 — ергономична"
825
826#: rules/base.xml:1322
827msgid "SteelSeries Apex 300 (Apex RAW)"
828msgstr "SteelSeries Apex 300 (Apex RAW)"
829
830#: rules/base.xml:1329
831msgid "Chromebook"
832msgstr "Chromebook"
833
834#. Keyboard indicator for English layouts
835#. Keyboard indicator for Australian layouts
836#. Keyboard indicator for English layouts
837#: rules/base.xml:1339 rules/base.xml:1753 rules/base.xml:2262
838#: rules/base.xml:2743 rules/base.xml:3397 rules/base.xml:5554
839#: rules/base.xml:5807 rules/base.xml:5850 rules/base.xml:5995
840#: rules/base.xml:6006 rules/base.extras.xml:346 rules/base.extras.xml:1270
841msgid "en"
842msgstr "Анг"
843
844#: rules/base.xml:1340 rules/base.extras.xml:347
845msgid "English (US)"
846msgstr "английска — американска"
847
848#. Keyboard indicator for Cherokee layouts
849#: rules/base.xml:1350
850msgid "chr"
851msgstr "Чрк"
852
853#: rules/base.xml:1351
854msgid "Cherokee"
855msgstr "черокска"
856
857#: rules/base.xml:1360
858msgid "haw"
859msgstr "Хвс"
860
861#: rules/base.xml:1361
862msgid "Hawaiian"
863msgstr "хавайска"
864
865#: rules/base.xml:1370
866msgid "English (US, euro on 5)"
867msgstr "английска — американска, c „€“ при 5"
868
869#: rules/base.xml:1376
870msgid "English (US, intl., with dead keys)"
871msgstr "английска — американска, многоезична, с мъртви клавиши"
872
873#: rules/base.xml:1382
874msgid "English (US, alt. intl.)"
875msgstr "английска — американска, многоезична, алтернативна"
876
877#: rules/base.xml:1388
878msgid "English (Colemak)"
879msgstr "английска — коулмак"
880
881#: rules/base.xml:1394
882msgid "English (Colemak-DH)"
883msgstr "английска — коулмак DH"
884
885#: rules/base.xml:1400
886msgid "English (Dvorak)"
887msgstr "английска — дворак"
888
889#: rules/base.xml:1406
890msgid "English (Dvorak, intl., with dead keys)"
891msgstr "английска — дворак, многоезична, с мъртви клавиши"
892
893#: rules/base.xml:1412
894msgid "English (Dvorak, alt. intl.)"
895msgstr "английска — дворак, многоезична, алтернативна"
896
897#: rules/base.xml:1418
898msgid "English (Dvorak, left-handed)"
899msgstr "английска — дворак за левичари"
900
901#: rules/base.xml:1424
902msgid "English (Dvorak, right-handed)"
903msgstr "английска — дворак за десничари"
904
905#: rules/base.xml:1430
906msgid "English (classic Dvorak)"
907msgstr "английска — класически дворак"
908
909#: rules/base.xml:1436
910msgid "English (programmer Dvorak)"
911msgstr "английска — дворак за програмисти"
912
913#: rules/base.xml:1442
914msgid "English (US, Symbolic)"
915msgstr "английска — американска, символи"
916
917#. Keyboard indicator for Russian layouts
918#: rules/base.xml:1449 rules/base.xml:2967 rules/base.xml:3521
919#: rules/base.xml:3671 rules/base.xml:4088 rules/base.xml:4582
920#: rules/base.xml:4678 rules/base.xml:5072 rules/base.xml:5083
921#: rules/base.extras.xml:168 rules/base.extras.xml:179
922#: rules/base.extras.xml:659 rules/base.extras.xml:675
923#: rules/base.extras.xml:711
924msgid "ru"
925msgstr "Рск"
926
927#: rules/base.xml:1450
928msgid "Russian (US, phonetic)"
929msgstr "руска — американска, фонетична"
930
931#: rules/base.xml:1459
932msgid "English (Macintosh)"
933msgstr "английска — за Macintosh"
934
935#: rules/base.xml:1465
936msgid "English (intl., with AltGr dead keys)"
937msgstr "английска — многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
938
939#: rules/base.xml:1476
940msgid "English (the divide/multiply toggle the layout)"
941msgstr "английска — „*“ и „/“ сменят подредбата"
942
943#: rules/base.xml:1482
944msgid "Serbo-Croatian (US)"
945msgstr "сърбохърватска — американска"
946
947#: rules/base.xml:1495
948msgid "English (Norman)"
949msgstr "английска — Норман"
950
951#: rules/base.xml:1501
952msgid "English (Workman)"
953msgstr "английска — Уъркман"
954
955#: rules/base.xml:1507
956msgid "English (Workman, intl., with dead keys)"
957msgstr "английска — Уъркман, многоезична, с мъртви клавиши"
958
959#. Keyboard indicator for Afghani layouts
960#. Keyboard indicator for Persian layouts
961#: rules/base.xml:1516 rules/base.xml:1557 rules/base.xml:3090
962#: rules/base.extras.xml:235
963msgid "fa"
964msgstr "Прс"
965
966#: rules/base.xml:1517
967msgid "Afghani"
968msgstr "афганистанска"
969
970#. Keyboard indicator for Pashto layouts
971#: rules/base.xml:1524 rules/base.xml:1546
972msgid "ps"
973msgstr "Пщн"
974
975#: rules/base.xml:1525
976msgid "Pashto"
977msgstr "пащунска"
978
979#. Keyboard indicator for Uzbek layouts
980#: rules/base.xml:1535 rules/base.xml:1565 rules/base.xml:5626
981msgid "uz"
982msgstr "Узб"
983
984#: rules/base.xml:1536
985msgid "Uzbek (Afghanistan)"
986msgstr "узбекска — афганистанска"
987
988#: rules/base.xml:1547
989msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
990msgstr "пащунска — афганистанска, OLPC"
991
992#: rules/base.xml:1558
993msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
994msgstr "персийска — афганистанска, дарийска, OLPC"
995
996#: rules/base.xml:1566
997msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
998msgstr "узбекска — афганистанска, OLPC"
999
1000#. Keyboard indicator for Arabic layouts
1001#. Keyboard indicator for Iraqi layouts
1002#. Keyboard indicator for Arabic layouts
1003#: rules/base.xml:1578 rules/base.xml:2459 rules/base.xml:2472
1004#: rules/base.xml:3153 rules/base.xml:5207 rules/base.xml:5771
1005#: rules/base.extras.xml:827
1006msgid "ar"
1007msgstr "Арб"
1008
1009#: rules/base.xml:1579 rules/base.extras.xml:828
1010msgid "Arabic"
1011msgstr "арабска"
1012
1013#: rules/base.xml:1609
1014msgid "Arabic (AZERTY)"
1015msgstr "арабска — azerty"
1016
1017#: rules/base.xml:1615
1018msgid "Arabic (AZERTY, Eastern Arabic numerals)"
1019msgstr "арабска — azerty, източноарабски цифри"
1020
1021#: rules/base.xml:1621
1022msgid "Arabic (Eastern Arabic numerals)"
1023msgstr "арабска — източноарабски цифри"
1024
1025#: rules/base.xml:1627
1026msgid "Arabic (QWERTY)"
1027msgstr "арабска — qwerty"
1028
1029#: rules/base.xml:1633
1030msgid "Arabic (QWERTY, Eastern Arabic numerals)"
1031msgstr "арабска — qwerty, източноарабски цифри"
1032
1033#: rules/base.xml:1639
1034msgid "Arabic (Buckwalter)"
1035msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
1036
1037#: rules/base.xml:1645
1038msgid "Arabic (OLPC)"
1039msgstr "арабска — OLPC"
1040
1041#: rules/base.xml:1651
1042msgid "Arabic (Macintosh)"
1043msgstr "арабска — за Macintosh"
1044
1045#. Keyboard indicator for Albanian layouts
1046#: rules/base.xml:1660
1047msgid "sq"
1048msgstr "Алб"
1049
1050#: rules/base.xml:1661
1051msgid "Albanian"
1052msgstr "албанска"
1053
1054#: rules/base.xml:1670
1055msgid "Albanian (Plisi)"
1056msgstr "албанска — плиси"
1057
1058#: rules/base.xml:1676
1059msgid "Albanian (Veqilharxhi)"
1060msgstr "албанска — Векилхархи"
1061
1062#. Keyboard indicator for Armenian layouts
1063#: rules/base.xml:1685 rules/base.extras.xml:788
1064msgid "hy"
1065msgstr "Арм"
1066
1067#: rules/base.xml:1686 rules/base.extras.xml:789
1068msgid "Armenian"
1069msgstr "арменска"
1070
1071#: rules/base.xml:1695
1072msgid "Armenian (phonetic)"
1073msgstr "арменска — фонетична"
1074
1075#: rules/base.xml:1701
1076msgid "Armenian (alt. phonetic)"
1077msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
1078
1079#: rules/base.xml:1707
1080msgid "Armenian (eastern)"
1081msgstr "арменска — източна"
1082
1083#: rules/base.xml:1713
1084msgid "Armenian (western)"
1085msgstr "арменска — западна"
1086
1087#: rules/base.xml:1719
1088msgid "Armenian (alt. eastern)"
1089msgstr "арменска — източна, алтернативна"
1090
1091#. Keyboard indicator for German layouts
1092#: rules/base.xml:1728 rules/base.xml:3543 rules/base.xml:5138
1093#: rules/base.xml:5156 rules/base.xml:5197 rules/base.extras.xml:95
1094#: rules/base.extras.xml:1213
1095msgid "de"
1096msgstr "Нмс"
1097
1098#: rules/base.xml:1729
1099msgid "German (Austria)"
1100msgstr "немска — австрийска"
1101
1102#: rules/base.xml:1738
1103msgid "German (Austria, no dead keys)"
1104msgstr "немска — австрийска, без мъртви клавиши"
1105
1106#: rules/base.xml:1744
1107msgid "German (Austria, Macintosh)"
1108msgstr "немска — австрийска, за Macintosh"
1109
1110#: rules/base.xml:1754
1111msgid "English (Australian)"
1112msgstr "английска — австралийска"
1113
1114#. Keyboard indicator for Azerbaijani layouts
1115#: rules/base.xml:1764
1116msgid "az"
1117msgstr "Азр"
1118
1119#: rules/base.xml:1765
1120msgid "Azerbaijani"
1121msgstr "азърбейджанска"
1122
1123#: rules/base.xml:1774
1124msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
1125msgstr "азърбейджанска — кирилица"
1126
1127#. Keyboard indicator for Belarusian layouts
1128#: rules/base.xml:1783
1129msgid "by"
1130msgstr "Блр"
1131
1132#: rules/base.xml:1784
1133msgid "Belarusian"
1134msgstr "беларуска"
1135
1136#: rules/base.xml:1793
1137msgid "Belarusian (legacy)"
1138msgstr "беларуска — остаряла"
1139
1140#: rules/base.xml:1799
1141msgid "Belarusian (Latin)"
1142msgstr "беларуска — латиница"
1143
1144#: rules/base.xml:1805
1145msgid "Russian (Belarus)"
1146msgstr "руска — беларуска"
1147
1148#: rules/base.xml:1811
1149msgid "Belarusian (intl.)"
1150msgstr "беларуска — многоезична"
1151
1152#. Keyboard indicator for Belgian layouts
1153#: rules/base.xml:1820 rules/base.extras.xml:860
1154msgid "be"
1155msgstr "Бел"
1156
1157#: rules/base.xml:1821 rules/base.extras.xml:861
1158msgid "Belgian"
1159msgstr "белгийска"
1160
1161#: rules/base.xml:1832
1162msgid "Belgian (alt.)"
1163msgstr "белгийска — алтернативна"
1164
1165#: rules/base.xml:1838
1166msgid "Belgian (Latin-9 only, alt.)"
1167msgstr "белгийска — само латиница по Latin-9, алтернативна"
1168
1169#: rules/base.xml:1844
1170msgid "Belgian (ISO, alt.)"
1171msgstr "белгийска — по ISO, алтернативна"
1172
1173#: rules/base.xml:1850
1174msgid "Belgian (no dead keys)"
1175msgstr "белгийска — без мъртви клавиши"
1176
1177#: rules/base.xml:1856
1178msgid "Belgian (Wang 724 AZERTY)"
1179msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
1180
1181#. Keyboard indicator for Bangla layouts
1182#: rules/base.xml:1865 rules/base.xml:1894 rules/base.xml:1907
1183msgid "bn"
1184msgstr "Бнг"
1185
1186#: rules/base.xml:1866
1187msgid "Bangla"
1188msgstr "бенгалска"
1189
1190#: rules/base.xml:1877
1191msgid "Bangla (Probhat)"
1192msgstr "бенгалска — пробхат"
1193
1194#. Keyboard indicator for Indian layouts
1195#: rules/base.xml:1886 rules/base.extras.xml:1412
1196msgid "in"
1197msgstr "Инд"
1198
1199#: rules/base.xml:1887 rules/base.extras.xml:1413
1200msgid "Indian"
1201msgstr "индийска"
1202
1203#: rules/base.xml:1895
1204msgid "Bangla (India)"
1205msgstr "бенгалска — индийска"
1206
1207#: rules/base.xml:1908
1208msgid "Bangla (India, Probhat)"
1209msgstr "бенгалска — индийска, пробхат"
1210
1211#: rules/base.xml:1919
1212msgid "Bangla (India, Baishakhi)"
1213msgstr "бенгалска — индийска, байшаки"
1214
1215#: rules/base.xml:1930
1216msgid "Bangla (India, Bornona)"
1217msgstr "бенгалска — индийска, борона"
1218
1219#: rules/base.xml:1941
1220msgid "Bangla (India, Gitanjali)"
1221msgstr "бенгалска — индийска, гитанжали"
1222
1223#: rules/base.xml:1952
1224msgid "Bangla (India, Baishakhi Inscript)"
1225msgstr "бенгалска — индийска, байшаки, инскрипт"
1226
1227#: rules/base.xml:1963
1228msgid "Manipuri (Eeyek)"
1229msgstr "манипур — ейек"
1230
1231#. Keyboard indicator for Gujarati layouts
1232#: rules/base.xml:1973
1233msgid "gu"
1234msgstr "Гдж"
1235
1236#: rules/base.xml:1974
1237msgid "Gujarati"
1238msgstr "гуджарати"
1239
1240#. Keyboard indicator for Punjabi layouts
1241#: rules/base.xml:1984 rules/base.xml:1995
1242msgid "pa"
1243msgstr "Пнд"
1244
1245#: rules/base.xml:1985
1246msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
1247msgstr "панджаби — гурмуки"
1248
1249#: rules/base.xml:1996
1250msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
1251msgstr "панджаби — гурмуки джелум"
1252
1253#. Keyboard indicator for Kannada layouts
1254#: rules/base.xml:2006 rules/base.xml:2017
1255msgid "kn"
1256msgstr "Кнр"
1257
1258#: rules/base.xml:2007
1259msgid "Kannada"
1260msgstr "канареска"
1261
1262#: rules/base.xml:2018
1263msgid "Kannada (KaGaPa, phonetic)"
1264msgstr "канареска — фонетична по KaGaPa"
1265
1266#. Keyboard indicator for Malayalam layouts
1267#: rules/base.xml:2028 rules/base.xml:2039 rules/base.xml:2050
1268msgid "ml"
1269msgstr "Млл"
1270
1271#: rules/base.xml:2029
1272msgid "Malayalam"
1273msgstr "малаяламска"
1274
1275#: rules/base.xml:2040
1276msgid "Malayalam (Lalitha)"
1277msgstr "малаяламска — лалита"
1278
1279#: rules/base.xml:2051
1280msgid "Malayalam (enhanced Inscript, with rupee)"
1281msgstr "малаяламска — разширен инскрипт с „₨“"
1282
1283#. Keyboard indicator for Oriya layouts
1284#: rules/base.xml:2061
1285msgid "or"
1286msgstr "Ори"
1287
1288#: rules/base.xml:2062
1289msgid "Oriya"
1290msgstr "орийска"
1291
1292#. Keyboard indicator for Ol Chiki layouts
1293#: rules/base.xml:2074
1294msgid "sat"
1295msgstr "Снт"
1296
1297#: rules/base.xml:2075
1298msgid "Ol Chiki"
1299msgstr "сантали"
1300
1301#. Keyboard indicator for Tamil layouts
1302#: rules/base.xml:2086 rules/base.xml:2097 rules/base.xml:2108
1303#: rules/base.xml:2119 rules/base.xml:2130 rules/base.xml:5299
1304msgid "ta"
1305msgstr "Тмл"
1306
1307#: rules/base.xml:2087
1308msgid "Tamil (TamilNet '99)"
1309msgstr "тамилска — TamilNet '99"
1310
1311#: rules/base.xml:2098
1312msgid "Tamil (TamilNet '99 with Tamil numerals)"
1313msgstr "тамилска — TamilNet '99, с таймилски цифри"
1314
1315#: rules/base.xml:2109
1316msgid "Tamil (TamilNet '99, TAB encoding)"
1317msgstr "тамилска — TamilNet '99, кодиране TAB"
1318
1319#: rules/base.xml:2120
1320msgid "Tamil (TamilNet '99, TSCII encoding)"
1321msgstr "тамилска — TamilNet '99, кодиране TSCII"
1322
1323#: rules/base.xml:2131
1324msgid "Tamil (Inscript)"
1325msgstr "тамилска — инскрипт"
1326
1327#. Keyboard indicator for Telugu layouts
1328#: rules/base.xml:2141 rules/base.xml:2152 rules/base.xml:2163
1329msgid "te"
1330msgstr "Тлг"
1331
1332#: rules/base.xml:2142
1333msgid "Telugu"
1334msgstr "телугу"
1335
1336#: rules/base.xml:2153
1337msgid "Telugu (KaGaPa, phonetic)"
1338msgstr "телугу — фонетична по KaGaPa"
1339
1340#: rules/base.xml:2164
1341msgid "Telugu (Sarala)"
1342msgstr "телугу — фонетична по Sarala"
1343
1344#. Keyboard indicator for Urdu layouts
1345#: rules/base.xml:2174 rules/base.xml:2185 rules/base.xml:2196
1346#: rules/base.xml:5749
1347msgid "ur"
1348msgstr "Урд"
1349
1350#: rules/base.xml:2175
1351msgid "Urdu (phonetic)"
1352msgstr "урду — фонетична"
1353
1354#: rules/base.xml:2186
1355msgid "Urdu (alt. phonetic)"
1356msgstr "урду — фонетична, алтернативна"
1357
1358#: rules/base.xml:2197
1359msgid "Urdu (Windows)"
1360msgstr "урду — Windows"
1361
1362#. Keyboard indicator for Hindi layouts
1363#: rules/base.xml:2207 rules/base.xml:2218 rules/base.xml:2229
1364msgid "hi"
1365msgstr "Хнд"
1366
1367#: rules/base.xml:2208
1368msgid "Hindi (Bolnagri)"
1369msgstr "хинди — Болнагри"
1370
1371#: rules/base.xml:2219
1372msgid "Hindi (Wx)"
1373msgstr "хинди — Wx"
1374
1375#: rules/base.xml:2230
1376msgid "Hindi (KaGaPa, phonetic)"
1377msgstr "хинди — фонетична по KaGaPa"
1378
1379#. Keyboard indicator for Sanskrit layouts
1380#: rules/base.xml:2240
1381msgid "sa"
1382msgstr "Снс"
1383
1384#: rules/base.xml:2241
1385msgid "Sanskrit (KaGaPa, phonetic)"
1386msgstr "санскритска — фонетична по KaGaPa"
1387
1388#. Keyboard indicator for Marathi layouts
1389#: rules/base.xml:2251 rules/base.extras.xml:1419
1390msgid "mr"
1391msgstr "Мрт"
1392
1393#: rules/base.xml:2252
1394msgid "Marathi (KaGaPa, phonetic)"
1395msgstr "марати — фонетична по KaGaPa"
1396
1397#: rules/base.xml:2263
1398msgid "English (India, with rupee)"
1399msgstr "английска — индийска, с „₨“"
1400
1401#: rules/base.xml:2272
1402msgid "Indic IPA"
1403msgstr "индийска — фонетична по IPA"
1404
1405#: rules/base.xml:2281
1406msgid "Marathi (enhanced Inscript)"
1407msgstr "малаяламска — разширен инскрипт"
1408
1409#. Keyboard indicator for Bosnian layouts
1410#: rules/base.xml:2293
1411msgid "bs"
1412msgstr "Бсн"
1413
1414#: rules/base.xml:2294
1415msgid "Bosnian"
1416msgstr "босненска"
1417
1418#: rules/base.xml:2303
1419msgid "Bosnian (with guillemets)"
1420msgstr "босненска — с „«»“"
1421
1422#: rules/base.xml:2309
1423msgid "Bosnian (with Bosnian digraphs)"
1424msgstr "босненска — с босненски диграфи"
1425
1426#: rules/base.xml:2315
1427msgid "Bosnian (US, with Bosnian digraphs)"
1428msgstr "босненска — американска, с босненски диграфи"
1429
1430#: rules/base.xml:2321
1431msgid "Bosnian (US)"
1432msgstr "босненска — американска"
1433
1434#. Keyboard indicator for Portuguese layouts
1435#: rules/base.xml:2330 rules/base.xml:4601 rules/base.extras.xml:875
1436#: rules/base.extras.xml:1126
1437msgid "pt"
1438msgstr "Прт"
1439
1440#: rules/base.xml:2331 rules/base.extras.xml:876
1441msgid "Portuguese (Brazil)"
1442msgstr "португалска — бразилска"
1443
1444#: rules/base.xml:2340
1445msgid "Portuguese (Brazil, no dead keys)"
1446msgstr "португалска — бразилска, без мъртви клавиши"
1447
1448#: rules/base.xml:2346
1449msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
1450msgstr "португалска — бразилска, дворак"
1451
1452#: rules/base.xml:2352
1453msgid "Portuguese (Brazil, Nativo)"
1454msgstr "португалска — бразилска, нативна"
1455
1456#: rules/base.xml:2358
1457msgid "Portuguese (Brazil, Nativo for US keyboards)"
1458msgstr "португалска — бразилска, нативна за САЩ"
1459
1460#: rules/base.xml:2364
1461msgid "Esperanto (Brazil, Nativo)"
1462msgstr "есперантска — бразилска, нативна"
1463
1464#: rules/base.xml:2373
1465msgid "Portuguese (Brazil, IBM/Lenovo ThinkPad)"
1466msgstr "португалска — бразилска, IBM/Lenovo ThinkPad"
1467
1468#. Keyboard indicator for Bulgarian layouts
1469#: rules/base.xml:2382
1470msgid "bg"
1471msgstr "Бъл"
1472
1473#: rules/base.xml:2383
1474msgid "Bulgarian"
1475msgstr "българска"
1476
1477#: rules/base.xml:2392
1478msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
1479msgstr "българска — традиционна фонетична"
1480
1481#: rules/base.xml:2398
1482msgid "Bulgarian (new phonetic)"
1483msgstr "българска — нова фонетична"
1484
1485#: rules/base.xml:2404
1486msgid "Bulgarian (enhanced)"
1487msgstr "българска — подобрена"
1488
1489#: rules/base.xml:2412 rules/base.xml:2419 rules/base.xml:2429
1490#: rules/base.xml:2439 rules/base.xml:2449
1491msgid "kab"
1492msgstr "Кбл"
1493
1494#: rules/base.xml:2413
1495msgid "Berber (Algeria, Latin)"
1496msgstr "берберска — алжирска, латиница"
1497
1498#: rules/base.xml:2420
1499msgid "Kabyle (azerty layout, dead keys)"
1500msgstr "кабилска — azerty, с мъртви клавиши"
1501
1502#: rules/base.xml:2430
1503msgid "Kabyle (qwerty-gb layout, dead keys)"
1504msgstr "кабилска — qwerty-gb, с мъртви клавиши"
1505
1506#: rules/base.xml:2440
1507msgid "Kabyle (qwerty-us layout, dead keys)"
1508msgstr "кабилска — qwerty-us, с мъртви клавиши"
1509
1510#: rules/base.xml:2450
1511msgid "Berber (Algeria, Tifinagh)"
1512msgstr "берберска — алжирска, за тифинах"
1513
1514#: rules/base.xml:2460
1515msgid "Arabic (Algeria)"
1516msgstr "арабска — алжирска"
1517
1518#: rules/base.xml:2473
1519msgid "Arabic (Morocco)"
1520msgstr "арабска — мароканска"
1521
1522#. Keyboard indicator for French layouts
1523#: rules/base.xml:2480 rules/base.xml:2687 rules/base.xml:2698
1524#: rules/base.xml:2706 rules/base.xml:2756 rules/base.xml:3276
1525#: rules/base.xml:5164 rules/base.xml:5175 rules/base.xml:5186
1526#: rules/base.xml:5984 rules/base.extras.xml:63 rules/base.extras.xml:1001
1527msgid "fr"
1528msgstr "Фрн"
1529
1530#: rules/base.xml:2481
1531msgid "French (Morocco)"
1532msgstr "френска — мароканска"
1533
1534#. Keyboard indicator for Berber layouts
1535#: rules/base.xml:2491 rules/base.xml:2502 rules/base.xml:2513
1536#: rules/base.xml:2524 rules/base.xml:2535 rules/base.xml:2546
1537msgid "ber"
1538msgstr "Брб"
1539
1540#: rules/base.xml:2492
1541msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
1542msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
1543
1544#: rules/base.xml:2503
1545msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alt.)"
1546msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
1547
1548#: rules/base.xml:2514
1549msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic, alt.)"
1550msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
1551
1552#: rules/base.xml:2525
1553msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
1554msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
1555
1556#: rules/base.xml:2536
1557msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
1558msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
1559
1560#: rules/base.xml:2547
1561msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
1562msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
1563
1564#. Keyboard indicator for Cameroon layouts
1565#: rules/base.xml:2559 rules/base.extras.xml:1388
1566msgid "cm"
1567msgstr "Кмр"
1568
1569#: rules/base.xml:2560 rules/base.extras.xml:1389
1570msgid "English (Cameroon)"
1571msgstr "английска — камерунска"
1572
1573#: rules/base.xml:2569
1574msgid "French (Cameroon)"
1575msgstr "френска — камерунска"
1576
1577#: rules/base.xml:2578
1578msgid "Cameroon Multilingual (QWERTY, intl.)"
1579msgstr "камерунска — многоезична, qwerty"
1580
1581#: rules/base.xml:2615
1582msgid "Cameroon (AZERTY, intl.)"
1583msgstr "камерунска — azerty, многоезична"
1584
1585#: rules/base.xml:2652
1586msgid "Cameroon (Dvorak, intl.)"
1587msgstr "камерунска — дворак, многоезична"
1588
1589#: rules/base.xml:2658 rules/base.extras.xml:1395
1590msgid "Mmuock"
1591msgstr "муок"
1592
1593#. Keyboard indicator for Burmese layouts
1594#: rules/base.xml:2667
1595msgid "my"
1596msgstr "Брм"
1597
1598#: rules/base.xml:2668
1599msgid "Burmese"
1600msgstr "бурманска"
1601
1602#: rules/base.xml:2677
1603msgid "zg"
1604msgstr "Здж"
1605
1606#: rules/base.xml:2678
1607msgid "Burmese Zawgyi"
1608msgstr "бурманска — Zawgyi"
1609
1610#: rules/base.xml:2688 rules/base.extras.xml:64
1611msgid "French (Canada)"
1612msgstr "френска — канадска"
1613
1614#: rules/base.xml:2699
1615msgid "French (Canada, Dvorak)"
1616msgstr "френска — канадска, дворак"
1617
1618#: rules/base.xml:2707
1619msgid "French (Canada, legacy)"
1620msgstr "френска — канадска, остаряла"
1621
1622#: rules/base.xml:2713
1623msgid "Canadian (intl.)"
1624msgstr "канадска — многоезична"
1625
1626#: rules/base.xml:2719
1627msgid "Canadian (intl., 1st part)"
1628msgstr "канадска — многоезична, първа част"
1629
1630#: rules/base.xml:2725
1631msgid "Canadian (intl., 2nd part)"
1632msgstr "канадска — многоезична, втора част"
1633
1634#. Keyboard indicator for Inuktikut layouts
1635#: rules/base.xml:2732
1636msgid "ike"
1637msgstr "Еск"
1638
1639#: rules/base.xml:2733
1640msgid "Inuktitut"
1641msgstr "ескимоска"
1642
1643#: rules/base.xml:2744
1644msgid "English (Canada)"
1645msgstr "английска — канадска"
1646
1647#: rules/base.xml:2757
1648msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
1649msgstr "френска — конгоанска"
1650
1651#. Keyboard indicator for Chinese layouts
1652#. Keyboard indicator for Taiwanese layouts
1653#: rules/base.xml:2768 rules/base.xml:5451
1654msgid "zh"
1655msgstr "Ктс"
1656
1657#: rules/base.xml:2769
1658msgid "Chinese"
1659msgstr "китайска"
1660
1661#: rules/base.xml:2779
1662msgid "Mongolian (Bichig)"
1663msgstr "монголска — бичиг"
1664
1665#: rules/base.xml:2788
1666msgid "Mongolian (Todo)"
1667msgstr "монголска — тод"
1668
1669#: rules/base.xml:2797
1670msgid "Mongolian (Xibe)"
1671msgstr "монголска — шиве"
1672
1673#: rules/base.xml:2806
1674msgid "Mongolian (Manchu)"
1675msgstr "монголска — манджурска"
1676
1677#: rules/base.xml:2815
1678msgid "Mongolian (Galik)"
1679msgstr "монголска — галик"
1680
1681#: rules/base.xml:2824
1682msgid "Mongolian (Todo Galik)"
1683msgstr "монголска — тод галик"
1684
1685#: rules/base.xml:2833
1686msgid "Mongolian (Manchu Galik)"
1687msgstr "монголска — манджурски галик"
1688
1689#: rules/base.xml:2843
1690msgid "Tibetan"
1691msgstr "тибетска"
1692
1693#: rules/base.xml:2852
1694msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
1695msgstr "тибетска — с цифри от ASCII"
1696
1697#: rules/base.xml:2861
1698msgid "ug"
1699msgstr "Угр"
1700
1701#: rules/base.xml:2862
1702msgid "Uyghur"
1703msgstr "уйгурска"
1704
1705#: rules/base.xml:2871
1706msgid "Hanyu Pinyin (with AltGr dead keys)"
1707msgstr "ханю пинин — с мъртви клавиши чрез AltGr"
1708
1709#. Keyboard indicator for Croatian layouts
1710#: rules/base.xml:2883
1711msgid "hr"
1712msgstr "Хрв"
1713
1714#: rules/base.xml:2884
1715msgid "Croatian"
1716msgstr "хърватска"
1717
1718#: rules/base.xml:2893
1719msgid "Croatian (with guillemets)"
1720msgstr "хърватска — с „«»“"
1721
1722#: rules/base.xml:2899
1723msgid "Croatian (with Croatian digraphs)"
1724msgstr "хърватска — с хърватски диграфи"
1725
1726#: rules/base.xml:2905
1727msgid "Croatian (US, with Croatian digraphs)"
1728msgstr "хърватска — американска, с хърватски диграфи"
1729
1730#: rules/base.xml:2911
1731msgid "Croatian (US)"
1732msgstr "хърватска — американска"
1733
1734#. Keyboard indicator for Chech layouts
1735#: rules/base.xml:2920 rules/base.extras.xml:890
1736msgid "cs"
1737msgstr "Чшк"
1738
1739#: rules/base.xml:2921 rules/base.extras.xml:891
1740msgid "Czech"
1741msgstr "чешка"
1742
1743#: rules/base.xml:2930
1744msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
1745msgstr "чешка — с „\\|“"
1746
1747#: rules/base.xml:2936
1748msgid "Czech (QWERTY)"
1749msgstr "чешка — qwerty"
1750
1751#: rules/base.xml:2942
1752msgid "Czech (QWERTY, extended backslash)"
1753msgstr "чешка — qwerty, с „\\“"
1754
1755#: rules/base.xml:2948
1756msgid "Czech (QWERTY, Macintosh)"
1757msgstr "чешка — qwerty, за Macintosh"
1758
1759#: rules/base.xml:2954
1760msgid "Czech (UCW, only accented letters)"
1761msgstr "чешка — UCW, само букви с надредни знаци"
1762
1763#: rules/base.xml:2960
1764msgid "Czech (US, Dvorak, UCW support)"
1765msgstr "чешка — американска, дворак с поддръжка на UCW"
1766
1767#: rules/base.xml:2968
1768msgid "Russian (Czech, phonetic)"
1769msgstr "руска — чешка, фонетична"
1770
1771#. Keyboard indicator for Danish layouts
1772#: rules/base.xml:2980 rules/base.extras.xml:929
1773msgid "da"
1774msgstr "Дтс"
1775
1776#: rules/base.xml:2981 rules/base.extras.xml:930
1777msgid "Danish"
1778msgstr "датска"
1779
1780#: rules/base.xml:2990
1781msgid "Danish (no dead keys)"
1782msgstr "датска — без мъртви клавиши"
1783
1784#: rules/base.xml:2996
1785msgid "Danish (Windows)"
1786msgstr "датска — Windows"
1787
1788#: rules/base.xml:3002
1789msgid "Danish (Macintosh)"
1790msgstr "датска — за Macintosh"
1791
1792#: rules/base.xml:3008
1793msgid "Danish (Macintosh, no dead keys)"
1794msgstr "датска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
1795
1796#: rules/base.xml:3014
1797msgid "Danish (Dvorak)"
1798msgstr "датска — дворак"
1799
1800#. Keyboard indicator for Dutch layouts
1801#: rules/base.xml:3023 rules/base.extras.xml:944
1802msgid "nl"
1803msgstr "Ндр"
1804
1805#: rules/base.xml:3024 rules/base.extras.xml:945
1806msgid "Dutch"
1807msgstr "нидерландска"
1808
1809#: rules/base.xml:3033
1810msgid "Dutch (Macintosh)"
1811msgstr "нидерландска — за Macintosh"
1812
1813#: rules/base.xml:3039
1814msgid "Dutch (standard)"
1815msgstr "нидерландска — стандартна"
1816
1817#. Keyboard indicator for Dzongkha layouts
1818#: rules/base.xml:3048
1819msgid "dz"
1820msgstr "Дзн"
1821
1822#: rules/base.xml:3049
1823msgid "Dzongkha"
1824msgstr "дзонка"
1825
1826#. Keyboard indicator for Estonian layouts
1827#: rules/base.xml:3059 rules/base.extras.xml:959
1828msgid "et"
1829msgstr "Ест"
1830
1831#: rules/base.xml:3060 rules/base.extras.xml:960
1832msgid "Estonian"
1833msgstr "естонска"
1834
1835#: rules/base.xml:3069
1836msgid "Estonian (no dead keys)"
1837msgstr "естонска — без мъртви клавиши"
1838
1839#: rules/base.xml:3075
1840msgid "Estonian (Dvorak)"
1841msgstr "естонска — дворак"
1842
1843#: rules/base.xml:3081
1844msgid "Estonian (US)"
1845msgstr "естонска — американска"
1846
1847#: rules/base.xml:3091 rules/base.extras.xml:236
1848msgid "Persian"
1849msgstr "персийска"
1850
1851#: rules/base.xml:3100
1852msgid "Persian (with Persian keypad)"
1853msgstr "персийска — с персийска цифрова клавиатура"
1854
1855#. Keyboard indicator for Kurdish layouts
1856#: rules/base.xml:3107 rules/base.xml:3118 rules/base.xml:3129
1857#: rules/base.xml:3140 rules/base.xml:3165 rules/base.xml:3176
1858#: rules/base.xml:3187 rules/base.xml:3198 rules/base.xml:5234
1859#: rules/base.xml:5245 rules/base.xml:5256 rules/base.xml:5377
1860#: rules/base.xml:5388 rules/base.xml:5399
1861msgid "ku"
1862msgstr "Крд"
1863
1864#: rules/base.xml:3108
1865msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
1866msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1867
1868#: rules/base.xml:3119
1869msgid "Kurdish (Iran, F)"
1870msgstr "кюрдска — иранска, „F“ горе-вляво"
1871
1872#: rules/base.xml:3130
1873msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
1874msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1875
1876#: rules/base.xml:3141
1877msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
1878msgstr "кюрдска — иранска, арабски и латински букви"
1879
1880#: rules/base.xml:3154
1881msgid "Iraqi"
1882msgstr "иракска"
1883
1884#: rules/base.xml:3166
1885msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
1886msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1887
1888#: rules/base.xml:3177
1889msgid "Kurdish (Iraq, F)"
1890msgstr "кюрдска — иракска, „F“ горе-вляво"
1891
1892#: rules/base.xml:3188
1893msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
1894msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1895
1896#: rules/base.xml:3199
1897msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
1898msgstr "кюрдска — иракска, арабски и латински букви"
1899
1900#. Keyboard indicator for Faroese layouts
1901#: rules/base.xml:3211
1902msgid "fo"
1903msgstr "Фрр"
1904
1905#: rules/base.xml:3212
1906msgid "Faroese"
1907msgstr "фарьорска"
1908
1909#: rules/base.xml:3221
1910msgid "Faroese (no dead keys)"
1911msgstr "фарьорска — без мъртви клавиши"
1912
1913#. Keyboard indicator for Finnish layouts
1914#: rules/base.xml:3230 rules/base.extras.xml:974
1915msgid "fi"
1916msgstr "Фнл"
1917
1918#: rules/base.xml:3231 rules/base.extras.xml:975
1919msgid "Finnish"
1920msgstr "финландска"
1921
1922#: rules/base.xml:3240
1923msgid "Finnish (Windows)"
1924msgstr "финландска — Windows"
1925
1926#: rules/base.xml:3246
1927msgid "Finnish (classic)"
1928msgstr "финландска — класическа"
1929
1930#: rules/base.xml:3252
1931msgid "Finnish (classic, no dead keys)"
1932msgstr "финландска — класическа, без мъртви клавиши"
1933
1934#: rules/base.xml:3258
1935msgid "Northern Saami (Finland)"
1936msgstr "северносамска — финландска"
1937
1938#: rules/base.xml:3267
1939msgid "Finnish (Macintosh)"
1940msgstr "финландска — за Macintosh"
1941
1942#: rules/base.xml:3277 rules/base.extras.xml:1002
1943msgid "French"
1944msgstr "френска"
1945
1946#: rules/base.xml:3286
1947msgid "French (no dead keys)"
1948msgstr "френска — без мъртви клавиши"
1949
1950#: rules/base.xml:3292
1951msgid "French (alt.)"
1952msgstr "френска — алтернативна"
1953
1954#: rules/base.xml:3298
1955msgid "French (alt., Latin-9 only)"
1956msgstr "френска — само латиница по Latin-9, алтернативна"
1957
1958#: rules/base.xml:3304
1959msgid "French (alt., no dead keys)"
1960msgstr "френска — без мъртви клавиши, алтернативна"
1961
1962#: rules/base.xml:3310
1963msgid "French (legacy, alt.)"
1964msgstr "френска — остаряла, алтернативна"
1965
1966#: rules/base.xml:3316
1967msgid "French (legacy, alt., no dead keys)"
1968msgstr "френска — остаряла, без мъртви клавиши, алтернативна"
1969
1970#: rules/base.xml:3322
1971msgid "French (BEPO)"
1972msgstr "френска — bépo"
1973
1974#: rules/base.xml:3328
1975msgid "French (BEPO, Latin-9 only)"
1976msgstr "френска — bépo, само латиница по Latin-9"
1977
1978#: rules/base.xml:3334
1979msgid "French (BEPO, AFNOR)"
1980msgstr "френска — bépo, afnor"
1981
1982#: rules/base.xml:3340
1983msgid "French (Dvorak)"
1984msgstr "френска — дворак"
1985
1986#: rules/base.xml:3346
1987msgid "French (Macintosh)"
1988msgstr "френска — за Macintosh"
1989
1990#: rules/base.xml:3352
1991msgid "French (AZERTY)"
1992msgstr "френска — azerty"
1993
1994#: rules/base.xml:3358
1995msgid "French (AZERTY, AFNOR)"
1996msgstr "френска — azerty, afnor"
1997
1998#: rules/base.xml:3364
1999msgid "French (Breton)"
2000msgstr "френска — бретонска"
2001
2002#: rules/base.xml:3370
2003msgid "Occitan"
2004msgstr "провансалска"
2005
2006#: rules/base.xml:3379
2007msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
2008msgstr "грузинска — френска, azerty на Цкапо"
2009
2010#: rules/base.xml:3388
2011msgid "French (US)"
2012msgstr "френска —  американска"
2013
2014#: rules/base.xml:3398
2015msgid "English (Ghana)"
2016msgstr "английска — ганайска"
2017
2018#: rules/base.xml:3407
2019msgid "English (Ghana, multilingual)"
2020msgstr "английска — ганайска, многоезична"
2021
2022#. Keyboard indicator for Akan layouts
2023#: rules/base.xml:3414
2024msgid "ak"
2025msgstr "Акн"
2026
2027#: rules/base.xml:3415
2028msgid "Akan"
2029msgstr "аканска"
2030
2031#. Keyboard indicator for Ewe layouts
2032#: rules/base.xml:3425
2033msgid "ee"
2034msgstr "Еве"
2035
2036#: rules/base.xml:3426
2037msgid "Ewe"
2038msgstr "еве"
2039
2040#. Keyboard indicator for Fula layouts
2041#: rules/base.xml:3436
2042msgid "ff"
2043msgstr "Фла"
2044
2045#: rules/base.xml:3437
2046msgid "Fula"
2047msgstr "фула"
2048
2049#. Keyboard indicator for Ga layouts
2050#: rules/base.xml:3447
2051msgid "gaa"
2052msgstr "Га "
2053
2054#: rules/base.xml:3448
2055msgid "Ga"
2056msgstr "га"
2057
2058#. Keyboard indicator for Hausa layouts
2059#: rules/base.xml:3458 rules/base.xml:5883
2060msgid "ha"
2061msgstr "Хск"
2062
2063#: rules/base.xml:3459
2064msgid "Hausa (Ghana)"
2065msgstr "хауска — ганайска"
2066
2067#. Keyboard indicator for Avatime layouts
2068#: rules/base.xml:3469
2069msgid "avn"
2070msgstr "Авт"
2071
2072#: rules/base.xml:3470
2073msgid "Avatime"
2074msgstr "аватимска"
2075
2076#: rules/base.xml:3479
2077msgid "English (Ghana, GILLBT)"
2078msgstr "английска — ганайска, GILLBT"
2079
2080#: rules/base.xml:3487
2081msgid "N'Ko (azerty)"
2082msgstr "нко — azerty"
2083
2084#. Keyboard indicator for Georgian layouts
2085#: rules/base.xml:3498
2086msgid "ka"
2087msgstr "Грз"
2088
2089#: rules/base.xml:3499
2090msgid "Georgian"
2091msgstr "грузинска"
2092
2093#: rules/base.xml:3508
2094msgid "Georgian (ergonomic)"
2095msgstr "грузинска — ергономична"
2096
2097#: rules/base.xml:3514
2098msgid "Georgian (MESS)"
2099msgstr "грузинска — MESS"
2100
2101#: rules/base.xml:3522
2102msgid "Russian (Georgia)"
2103msgstr "руска — грузинска"
2104
2105#: rules/base.xml:3531
2106msgid "Ossetian (Georgia)"
2107msgstr "осетинска — грузинска"
2108
2109#: rules/base.xml:3544 rules/base.extras.xml:96
2110msgid "German"
2111msgstr "немска"
2112
2113#: rules/base.xml:3553
2114msgid "German (dead acute)"
2115msgstr "немска — с мъртво „´“"
2116
2117#: rules/base.xml:3559
2118msgid "German (dead grave acute)"
2119msgstr "немска — с мъртво „`“"
2120
2121#: rules/base.xml:3565
2122msgid "German (no dead keys)"
2123msgstr "немска — без мъртви клавиши"
2124
2125#: rules/base.xml:3571
2126msgid "German (E1)"
2127msgstr "немска — E1"
2128
2129#: rules/base.xml:3577
2130msgid "German (E2)"
2131msgstr "немска — E2"
2132
2133#: rules/base.xml:3583
2134msgid "German (T3)"
2135msgstr "немска — T3"
2136
2137#: rules/base.xml:3589
2138msgid "German (US)"
2139msgstr "немска — американска"
2140
2141#: rules/base.xml:3595
2142msgid "Romanian (Germany)"
2143msgstr "румънска — немска"
2144
2145#: rules/base.xml:3604
2146msgid "Romanian (Germany, no dead keys)"
2147msgstr "румънска — немска, без мъртви клавиши"
2148
2149#: rules/base.xml:3613
2150msgid "German (Dvorak)"
2151msgstr "немска — дворак"
2152
2153#: rules/base.xml:3619
2154msgid "German (Neo 2)"
2155msgstr "немска — Neo 2"
2156
2157#: rules/base.xml:3625
2158msgid "German (Macintosh)"
2159msgstr "немска — за Macintosh"
2160
2161#: rules/base.xml:3631
2162msgid "German (Macintosh, no dead keys)"
2163msgstr "немска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2164
2165#: rules/base.xml:3637
2166msgid "Lower Sorbian"
2167msgstr "долно сорбска"
2168
2169#: rules/base.xml:3646
2170msgid "Lower Sorbian (QWERTZ)"
2171msgstr "долно сорбска — qwertz"
2172
2173#: rules/base.xml:3655
2174msgid "German (QWERTY)"
2175msgstr "немска — qwerty"
2176
2177#: rules/base.xml:3661
2178msgid "Turkish (Germany)"
2179msgstr "турска — германска"
2180
2181#: rules/base.xml:3672
2182msgid "Russian (Germany, phonetic)"
2183msgstr "руска — германска, фонетична"
2184
2185#: rules/base.xml:3681
2186msgid "German (dead tilde)"
2187msgstr "немска — с мъртва „~“"
2188
2189#. Keyboard indicator for Greek layouts
2190#: rules/base.xml:3690 rules/base.extras.xml:1028
2191msgid "gr"
2192msgstr "Грц"
2193
2194#: rules/base.xml:3691 rules/base.extras.xml:1029
2195msgid "Greek"
2196msgstr "гръцка"
2197
2198#: rules/base.xml:3700
2199msgid "Greek (simple)"
2200msgstr "гръцка — опростена"
2201
2202#: rules/base.xml:3706
2203msgid "Greek (extended)"
2204msgstr "гръцка — разширена"
2205
2206#: rules/base.xml:3712
2207msgid "Greek (no dead keys)"
2208msgstr "гръцка — без мъртви клавиши"
2209
2210#: rules/base.xml:3718
2211msgid "Greek (polytonic)"
2212msgstr "гръцка — политонична"
2213
2214#. Keyboard indicator for Hungarian layouts
2215#: rules/base.xml:3727
2216msgid "hu"
2217msgstr "Унг"
2218
2219#: rules/base.xml:3728 rules/base.extras.xml:212
2220msgid "Hungarian"
2221msgstr "унгарска"
2222
2223#: rules/base.xml:3737
2224msgid "Hungarian (standard)"
2225msgstr "унгарска — стандартна"
2226
2227#: rules/base.xml:3743
2228msgid "Hungarian (no dead keys)"
2229msgstr "унгарска — без мъртви клавиши"
2230
2231#: rules/base.xml:3749
2232msgid "Hungarian (QWERTY)"
2233msgstr "унгарска — qwerty"
2234
2235#: rules/base.xml:3755
2236msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, dead keys)"
2237msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, с мъртви клавиши"
2238
2239#: rules/base.xml:3761
2240msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, no dead keys)"
2241msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, без мъртви клавиши"
2242
2243#: rules/base.xml:3767
2244msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, dead keys)"
2245msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, с мъртви клавиши"
2246
2247#: rules/base.xml:3773
2248msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, no dead keys)"
2249msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, без мъртви клавиши"
2250
2251#: rules/base.xml:3779
2252msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, dead keys)"
2253msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, с мъртви клавиши"
2254
2255#: rules/base.xml:3785
2256msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, no dead keys)"
2257msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, без мъртви клавиши"
2258
2259#: rules/base.xml:3791
2260msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, dead keys)"
2261msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, с мъртви клавиши"
2262
2263#: rules/base.xml:3797
2264msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, no dead keys)"
2265msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, без мъртви клавиши"
2266
2267#: rules/base.xml:3803
2268msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, dead keys)"
2269msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, с мъртви клавиши"
2270
2271#: rules/base.xml:3809
2272msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, no dead keys)"
2273msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, без мъртви клавиши"
2274
2275#: rules/base.xml:3815
2276msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, dead keys)"
2277msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, с мъртви клавиши"
2278
2279#: rules/base.xml:3821
2280msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, no dead keys)"
2281msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, без мъртви клавиши"
2282
2283#: rules/base.xml:3827
2284msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, dead keys)"
2285msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, с мъртви клавиши"
2286
2287#: rules/base.xml:3833
2288msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, no dead keys)"
2289msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, без мъртви клавиши"
2290
2291#: rules/base.xml:3839
2292msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, dead keys)"
2293msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, с мъртви клавиши"
2294
2295#: rules/base.xml:3845
2296msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, no dead keys)"
2297msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, без мъртви клавиши"
2298
2299#. Keyboard indicator for Icelandic layouts
2300#: rules/base.xml:3854
2301msgid "is"
2302msgstr "Исл"
2303
2304#: rules/base.xml:3855
2305msgid "Icelandic"
2306msgstr "исландска"
2307
2308#: rules/base.xml:3864
2309msgid "Icelandic (Macintosh, legacy)"
2310msgstr "исландска — за Macintosh, остаряла"
2311
2312#: rules/base.xml:3870
2313msgid "Icelandic (Macintosh)"
2314msgstr "исландска — за Macintosh"
2315
2316#: rules/base.xml:3876
2317msgid "Icelandic (Dvorak)"
2318msgstr "исландска — дворак"
2319
2320#. Keyboard indicator for Hebrew layouts
2321#: rules/base.xml:3885 rules/base.extras.xml:806
2322msgid "he"
2323msgstr "Ивр"
2324
2325#: rules/base.xml:3886 rules/base.extras.xml:807
2326msgid "Hebrew"
2327msgstr "иврит"
2328
2329#: rules/base.xml:3895
2330msgid "Hebrew (lyx)"
2331msgstr "иврит — LyX"
2332
2333#: rules/base.xml:3901
2334msgid "Hebrew (phonetic)"
2335msgstr "иврит — фонетична"
2336
2337#: rules/base.xml:3907
2338msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
2339msgstr "иврит — библейска, Тиро"
2340
2341#. Keyboard indicator for Italian layouts
2342#: rules/base.xml:3916 rules/base.extras.xml:1049
2343msgid "it"
2344msgstr "Итл"
2345
2346#: rules/base.xml:3917 rules/base.extras.xml:1050
2347msgid "Italian"
2348msgstr "италианска"
2349
2350#: rules/base.xml:3926
2351msgid "Italian (no dead keys)"
2352msgstr "италианска — без мъртви клавиши"
2353
2354#: rules/base.xml:3932
2355msgid "Italian (Windows)"
2356msgstr "италианска — Windows"
2357
2358#: rules/base.xml:3938
2359msgid "Italian (Macintosh)"
2360msgstr "италианска — за Macintosh"
2361
2362#: rules/base.xml:3944
2363msgid "Italian (US)"
2364msgstr "италианска — американска"
2365
2366#: rules/base.xml:3950
2367msgid "Georgian (Italy)"
2368msgstr "грузинска — италианска"
2369
2370#: rules/base.xml:3959
2371msgid "Italian (IBM 142)"
2372msgstr "италианска — IBM 142"
2373
2374#: rules/base.xml:3965
2375msgid "Italian (intl., with dead keys)"
2376msgstr "италианска — многоезична, с мъртви клавиши"
2377
2378#: rules/base.xml:3981
2379msgid "Sicilian"
2380msgstr "сицилианска"
2381
2382#: rules/base.xml:3991
2383msgid "Friulian (Italy)"
2384msgstr "фриулска — италианска"
2385
2386#. Keyboard indicator for Japaneses
2387#: rules/base.xml:4003 rules/base.xml:5689 rules/base.extras.xml:1084
2388msgid "ja"
2389msgstr "Япн"
2390
2391#: rules/base.xml:4004 rules/base.extras.xml:1085
2392msgid "Japanese"
2393msgstr "японска"
2394
2395#: rules/base.xml:4013
2396msgid "Japanese (Kana)"
2397msgstr "японска — кана"
2398
2399#: rules/base.xml:4019
2400msgid "Japanese (Kana 86)"
2401msgstr "японска — кана 86"
2402
2403#: rules/base.xml:4025
2404msgid "Japanese (OADG 109A)"
2405msgstr "японска — OADG 109A"
2406
2407#: rules/base.xml:4031
2408msgid "Japanese (Macintosh)"
2409msgstr "японска — за Macintosh"
2410
2411#: rules/base.xml:4037
2412msgid "Japanese (Dvorak)"
2413msgstr "японска — дворак"
2414
2415#. Keyboard indicator for Kyrgyz layouts
2416#. Keyboard indicator for Kikuyu layouts
2417#: rules/base.xml:4046 rules/base.xml:6068
2418msgid "ki"
2419msgstr "Крг"
2420
2421#: rules/base.xml:4047
2422msgid "Kyrgyz"
2423msgstr "киргистанска"
2424
2425#: rules/base.xml:4056
2426msgid "Kyrgyz (phonetic)"
2427msgstr "киргистанска — фонетична"
2428
2429#. Keyboard indicator for Khmer layouts
2430#: rules/base.xml:4065
2431msgid "km"
2432msgstr "Кхм"
2433
2434#: rules/base.xml:4066
2435msgid "Khmer (Cambodia)"
2436msgstr "кхмерска — камбоджанска"
2437
2438#. Keyboard indicator for Kazakh layouts
2439#: rules/base.xml:4077
2440msgid "kk"
2441msgstr "Кзх"
2442
2443#: rules/base.xml:4078
2444msgid "Kazakh"
2445msgstr "казахска"
2446
2447#: rules/base.xml:4089
2448msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
2449msgstr "руска — казахстанска, за казахски"
2450
2451#: rules/base.xml:4099
2452msgid "Kazakh (with Russian)"
2453msgstr "казахска с руски букви"
2454
2455#: rules/base.xml:4109
2456msgid "Kazakh (extended)"
2457msgstr "казахска — разширена"
2458
2459#: rules/base.xml:4118
2460msgid "Kazakh (Latin)"
2461msgstr "казахска — латиница"
2462
2463#. Keyboard indicator for Lao layouts
2464#: rules/base.xml:4130
2465msgid "lo"
2466msgstr "Лск"
2467
2468#: rules/base.xml:4131
2469msgid "Lao"
2470msgstr "лаоска"
2471
2472#: rules/base.xml:4140
2473msgid "Lao (STEA)"
2474msgstr "лаоска — STEA"
2475
2476#. Keyboard indicator for Spanish layouts
2477#: rules/base.xml:4152 rules/base.xml:4986 rules/base.extras.xml:1168
2478msgid "es"
2479msgstr "Исп"
2480
2481#: rules/base.xml:4153
2482msgid "Spanish (Latin American)"
2483msgstr "испанска — латиноамериканска"
2484
2485#: rules/base.xml:4185
2486msgid "Spanish (Latin American, no dead keys)"
2487msgstr "испанска — латиноамериканска, без мъртви клавиши"
2488
2489#: rules/base.xml:4191
2490msgid "Spanish (Latin American, dead tilde)"
2491msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртва „~“"
2492
2493#: rules/base.xml:4197
2494msgid "Spanish (Latin American, Dvorak)"
2495msgstr "испанска — латиноамериканска, дворак"
2496
2497#: rules/base.xml:4203
2498msgid "Spanish (Latin American, Colemak)"
2499msgstr "испанска — латиноамериканска, коулмак"
2500
2501#: rules/base.xml:4209
2502msgid "Spanish (Latin American, Colemak for gaming)"
2503msgstr "испанска — латиноамериканска, коулмак за игри"
2504
2505#. Keyboard indicator for Lithuanian layouts
2506#: rules/base.xml:4218 rules/base.extras.xml:256
2507msgid "lt"
2508msgstr "Лит"
2509
2510#: rules/base.xml:4219 rules/base.extras.xml:257
2511msgid "Lithuanian"
2512msgstr "литовска"
2513
2514#: rules/base.xml:4228
2515msgid "Lithuanian (standard)"
2516msgstr "литовска — стандартна"
2517
2518#: rules/base.xml:4234
2519msgid "Lithuanian (US)"
2520msgstr "литовска —  американска"
2521
2522#: rules/base.xml:4240
2523msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
2524msgstr "литовска — IBM LST 1205-92"
2525
2526#: rules/base.xml:4246
2527msgid "Lithuanian (LEKP)"
2528msgstr "литовска — LEKP"
2529
2530#: rules/base.xml:4252
2531msgid "Lithuanian (LEKPa)"
2532msgstr "литовска — LEKPa"
2533
2534#: rules/base.xml:4258
2535msgid "Samogitian"
2536msgstr "жемайтийска"
2537
2538#: rules/base.xml:4267
2539msgid "Lithuanian (Ratise)"
2540msgstr "литовска — ратис"
2541
2542#. Keyboard indicator for Latvian layouts
2543#: rules/base.xml:4276 rules/base.extras.xml:280
2544msgid "lv"
2545msgstr "Лат"
2546
2547#: rules/base.xml:4277 rules/base.extras.xml:281
2548msgid "Latvian"
2549msgstr "латвийска"
2550
2551#: rules/base.xml:4286
2552msgid "Latvian (apostrophe)"
2553msgstr "латвийска — с „'“"
2554
2555#: rules/base.xml:4292
2556msgid "Latvian (tilde)"
2557msgstr "латвийска — с „~“"
2558
2559#: rules/base.xml:4298
2560msgid "Latvian (F)"
2561msgstr "латвийска — „F“ горе-вляво"
2562
2563#: rules/base.xml:4304
2564msgid "Latvian (modern)"
2565msgstr "латвийска — модерна"
2566
2567#: rules/base.xml:4310
2568msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
2569msgstr "латвийска — ергономична, ūgjrmv"
2570
2571#: rules/base.xml:4316
2572msgid "Latvian (adapted)"
2573msgstr "латвийска — адаптирана"
2574
2575#. Keyboard indicator for Maori layouts
2576#: rules/base.xml:4325
2577msgid "mi"
2578msgstr "Мрс"
2579
2580#: rules/base.xml:4326
2581msgid "Maori"
2582msgstr "маорска"
2583
2584#. Keyboard indicator for Montenegrin layouts
2585#. Keyboard indicator for Serbian layouts
2586#: rules/base.xml:4337 rules/base.xml:4866 rules/base.extras.xml:641
2587msgid "sr"
2588msgstr "Срб"
2589
2590#: rules/base.xml:4338
2591msgid "Montenegrin"
2592msgstr "черногорска"
2593
2594#: rules/base.xml:4347
2595msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
2596msgstr "черногорска — кирилица"
2597
2598#: rules/base.xml:4353
2599msgid "Montenegrin (Cyrillic, ZE and ZHE swapped)"
2600msgstr "черногорска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2601
2602#: rules/base.xml:4359
2603msgid "Montenegrin (Latin, Unicode)"
2604msgstr "черногорска — латиница, Уникод"
2605
2606#: rules/base.xml:4365
2607msgid "Montenegrin (Latin, QWERTY)"
2608msgstr "черногорска — латиница, qwerty"
2609
2610#: rules/base.xml:4371
2611msgid "Montenegrin (Latin, Unicode, QWERTY)"
2612msgstr "черногорска — латиница, Уникод, qwerty"
2613
2614#: rules/base.xml:4377
2615msgid "Montenegrin (Cyrillic, with guillemets)"
2616msgstr "черногорска — кирилица, с „«»“"
2617
2618#: rules/base.xml:4383
2619msgid "Montenegrin (Latin, with guillemets)"
2620msgstr "черногорска — латиница, с „«»“"
2621
2622#. Keyboard indicator for Macedonian layouts
2623#: rules/base.xml:4392
2624msgid "mk"
2625msgstr "Мкд"
2626
2627#: rules/base.xml:4393
2628msgid "Macedonian"
2629msgstr "македонска"
2630
2631#: rules/base.xml:4402
2632msgid "Macedonian (no dead keys)"
2633msgstr "македонска — без мъртви клавиши"
2634
2635#. Keyboard indicator for Maltese layouts
2636#: rules/base.xml:4411
2637msgid "mt"
2638msgstr "Млт"
2639
2640#: rules/base.xml:4412
2641msgid "Maltese"
2642msgstr "малтийска"
2643
2644#: rules/base.xml:4421
2645msgid "Maltese (US)"
2646msgstr "малтийска — американска"
2647
2648#: rules/base.xml:4427
2649msgid "Maltese (US layout with AltGr overrides)"
2650msgstr "малтийска — американска, AltGr"
2651
2652#: rules/base.xml:4433
2653msgid "Maltese (UK, with AltGr overrides)"
2654msgstr "малтийска — великобританска, AltGr"
2655
2656#. Keyboard indicator for Mongolian layouts
2657#: rules/base.xml:4442
2658msgid "mn"
2659msgstr "Мнг"
2660
2661#: rules/base.xml:4443
2662msgid "Mongolian"
2663msgstr "монголска"
2664
2665#. Keyboard indicator for Norwegian layouts
2666#: rules/base.xml:4454 rules/base.extras.xml:1111
2667msgid "no"
2668msgstr "Нрв"
2669
2670#: rules/base.xml:4455 rules/base.extras.xml:1112
2671msgid "Norwegian"
2672msgstr "норвежка"
2673
2674#: rules/base.xml:4466
2675msgid "Norwegian (no dead keys)"
2676msgstr "норвежка — без мъртви клавиши"
2677
2678#: rules/base.xml:4472
2679msgid "Norwegian (Windows)"
2680msgstr "норвежка — Windows"
2681
2682#: rules/base.xml:4478
2683msgid "Norwegian (Dvorak)"
2684msgstr "норвежка — дворак"
2685
2686#: rules/base.xml:4484
2687msgid "Northern Saami (Norway)"
2688msgstr "северносамска — норвежка"
2689
2690#: rules/base.xml:4493
2691msgid "Northern Saami (Norway, no dead keys)"
2692msgstr "северносамска — норвежка, без мъртви клавиши"
2693
2694#: rules/base.xml:4502
2695msgid "Norwegian (Macintosh)"
2696msgstr "норвежка — за Macintosh"
2697
2698#: rules/base.xml:4508
2699msgid "Norwegian (Macintosh, no dead keys)"
2700msgstr "норвежка — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2701
2702#: rules/base.xml:4514
2703msgid "Norwegian (Colemak)"
2704msgstr "норвежка — коулмак"
2705
2706#. Keyboard indicator for Polish layouts
2707#: rules/base.xml:4523 rules/base.xml:5613 rules/base.extras.xml:565
2708msgid "pl"
2709msgstr "Плс"
2710
2711#: rules/base.xml:4524 rules/base.extras.xml:566
2712msgid "Polish"
2713msgstr "полска"
2714
2715#: rules/base.xml:4533
2716msgid "Polish (legacy)"
2717msgstr "полска — остаряла"
2718
2719#: rules/base.xml:4539
2720msgid "Polish (QWERTZ)"
2721msgstr "полска — qwertz"
2722
2723#: rules/base.xml:4545
2724msgid "Polish (Dvorak)"
2725msgstr "полска — дворак"
2726
2727#: rules/base.xml:4551
2728msgid "Polish (Dvorak, with Polish quotes on quotemark key)"
2729msgstr "полска — дворак, «„”» при «'\"»"
2730
2731#: rules/base.xml:4557
2732msgid "Polish (Dvorak, with Polish quotes on key 1)"
2733msgstr "полска — дворак, «„”» при «1»"
2734
2735#: rules/base.xml:4563
2736msgid "Kashubian"
2737msgstr "кашубска"
2738
2739#: rules/base.xml:4572
2740msgid "Silesian"
2741msgstr "силезка"
2742
2743#: rules/base.xml:4583
2744msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
2745msgstr "руска — полска, фонетична, дворак"
2746
2747#: rules/base.xml:4592
2748msgid "Polish (programmer Dvorak)"
2749msgstr "полска — дворак за програмисти"
2750
2751#: rules/base.xml:4602 rules/base.extras.xml:1127
2752msgid "Portuguese"
2753msgstr "португалска"
2754
2755#: rules/base.xml:4611
2756msgid "Portuguese (no dead keys)"
2757msgstr "португалска — без мъртви клавиши"
2758
2759#: rules/base.xml:4617
2760msgid "Portuguese (Macintosh)"
2761msgstr "португалска — за Macintosh"
2762
2763#: rules/base.xml:4623
2764msgid "Portuguese (Macintosh, no dead keys)"
2765msgstr "португалска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2766
2767#: rules/base.xml:4629
2768msgid "Portuguese (Nativo)"
2769msgstr "португалска — нативна"
2770
2771#: rules/base.xml:4635
2772msgid "Portuguese (Nativo for US keyboards)"
2773msgstr "португалска — нативна за САЩ"
2774
2775#: rules/base.xml:4641
2776msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
2777msgstr "есперантска — португалска, нативна"
2778
2779#. Keyboard indicator for Romanian layouts
2780#: rules/base.xml:4653 rules/base.extras.xml:607
2781msgid "ro"
2782msgstr "Рмн"
2783
2784#: rules/base.xml:4654 rules/base.extras.xml:608
2785msgid "Romanian"
2786msgstr "румънска"
2787
2788#: rules/base.xml:4663
2789msgid "Romanian (standard)"
2790msgstr "румънска — стандартна"
2791
2792#: rules/base.xml:4669
2793msgid "Romanian (Windows)"
2794msgstr "румънска — Windows"
2795
2796#: rules/base.xml:4679 rules/base.extras.xml:660
2797msgid "Russian"
2798msgstr "руска"
2799
2800#: rules/base.xml:4688
2801msgid "Russian (phonetic)"
2802msgstr "руска — фонетична"
2803
2804#: rules/base.xml:4694
2805msgid "Russian (phonetic, Windows)"
2806msgstr "руска — фонетична, Windows"
2807
2808#: rules/base.xml:4700
2809msgid "Russian (phonetic, YAZHERTY)"
2810msgstr "руска — фонетична, yazherty"
2811
2812#: rules/base.xml:4706
2813msgid "Russian (typewriter)"
2814msgstr "руска — за пишеща машина"
2815
2816#: rules/base.xml:4712
2817msgid "Russian (legacy)"
2818msgstr "руска — остаряла"
2819
2820#: rules/base.xml:4718
2821msgid "Russian (typewriter, legacy)"
2822msgstr "руска — за пишеща машина, остаряла"
2823
2824#: rules/base.xml:4724
2825msgid "Tatar"
2826msgstr "татарска"
2827
2828#: rules/base.xml:4733
2829msgid "Ossetian (legacy)"
2830msgstr "осетинска — остаряла"
2831
2832#: rules/base.xml:4742
2833msgid "Ossetian (Windows)"
2834msgstr "осетинска — Windows"
2835
2836#: rules/base.xml:4751
2837msgid "Chuvash"
2838msgstr "чувашка"
2839
2840#: rules/base.xml:4760
2841msgid "Chuvash (Latin)"
2842msgstr "чувашка — латиница"
2843
2844#: rules/base.xml:4769
2845msgid "Udmurt"
2846msgstr "удмуртска"
2847
2848#: rules/base.xml:4778
2849msgid "Komi"
2850msgstr "комска"
2851
2852#: rules/base.xml:4787
2853msgid "Yakut"
2854msgstr "якутска"
2855
2856#: rules/base.xml:4796
2857msgid "Kalmyk"
2858msgstr "калмикска"
2859
2860#: rules/base.xml:4805
2861msgid "Russian (DOS)"
2862msgstr "руска — DOS"
2863
2864#: rules/base.xml:4811
2865msgid "Russian (Macintosh)"
2866msgstr "руска — за Macintosh"
2867
2868#: rules/base.xml:4817
2869msgid "Serbian (Russia)"
2870msgstr "сръбска — руска"
2871
2872#: rules/base.xml:4827
2873msgid "Bashkirian"
2874msgstr "башкирска"
2875
2876#: rules/base.xml:4836
2877msgid "Mari"
2878msgstr "марийска"
2879
2880#: rules/base.xml:4845
2881msgid "Russian (phonetic, AZERTY)"
2882msgstr "руска — фонетична, azerty"
2883
2884#: rules/base.xml:4851
2885msgid "Russian (phonetic, Dvorak)"
2886msgstr "руска — фонетична, дворак"
2887
2888#: rules/base.xml:4857
2889msgid "Russian (phonetic, French)"
2890msgstr "руска — фонетична, френска"
2891
2892#: rules/base.xml:4867 rules/base.extras.xml:642
2893msgid "Serbian"
2894msgstr "сръбска"
2895
2896#: rules/base.xml:4876
2897msgid "Serbian (Cyrillic, ZE and ZHE swapped)"
2898msgstr "сръбска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2899
2900#: rules/base.xml:4882
2901msgid "Serbian (Latin)"
2902msgstr "сръбска — латиница"
2903
2904#: rules/base.xml:4888
2905msgid "Serbian (Latin, Unicode)"
2906msgstr "сръбска — латиница, Уникод"
2907
2908#: rules/base.xml:4894
2909msgid "Serbian (Latin, QWERTY)"
2910msgstr "сръбска — латиница, qwerty"
2911
2912#: rules/base.xml:4900
2913msgid "Serbian (Latin, Unicode, QWERTY)"
2914msgstr "сръбска — латиница, Уникод, qwerty"
2915
2916#: rules/base.xml:4906
2917msgid "Serbian (Cyrillic, with guillemets)"
2918msgstr "сръбска — кирилица, с „«»“"
2919
2920#: rules/base.xml:4912
2921msgid "Serbian (Latin, with guillemets)"
2922msgstr "сръбска — латиница, с „«»“"
2923
2924#: rules/base.xml:4918
2925msgid "Pannonian Rusyn"
2926msgstr "панонска русинска"
2927
2928# словенска
2929#. Keyboard indicator for Slovenian layouts
2930#: rules/base.xml:4930
2931msgid "sl"
2932msgstr "Слн"
2933
2934#: rules/base.xml:4931
2935msgid "Slovenian"
2936msgstr "словенска"
2937
2938#: rules/base.xml:4940
2939msgid "Slovenian (with guillemets)"
2940msgstr "словенска — с „«»“"
2941
2942#: rules/base.xml:4946
2943msgid "Slovenian (US)"
2944msgstr "словенска —  американска"
2945
2946# словашка
2947#. Keyboard indicator for Slovak layouts
2948#: rules/base.xml:4955 rules/base.extras.xml:1147
2949msgid "sk"
2950msgstr "Слш"
2951
2952#: rules/base.xml:4956 rules/base.extras.xml:1148
2953msgid "Slovak"
2954msgstr "словашка"
2955
2956#: rules/base.xml:4965
2957msgid "Slovak (extended backslash)"
2958msgstr "словашка — с „\\“"
2959
2960#: rules/base.xml:4971
2961msgid "Slovak (QWERTY)"
2962msgstr "словашка — qwerty"
2963
2964#: rules/base.xml:4977
2965msgid "Slovak (QWERTY, extended backslash)"
2966msgstr "словашка — qwerty, с „\\“"
2967
2968#: rules/base.xml:4987 rules/base.extras.xml:1169
2969msgid "Spanish"
2970msgstr "испанска"
2971
2972#: rules/base.xml:4996
2973msgid "Spanish (no dead keys)"
2974msgstr "испанска — без мъртви клавиши"
2975
2976#: rules/base.xml:5002
2977msgid "Spanish (Windows)"
2978msgstr "испанска — Windows"
2979
2980#: rules/base.xml:5008
2981msgid "Spanish (dead tilde)"
2982msgstr "испанска — с мъртва „~“"
2983
2984#: rules/base.xml:5014
2985msgid "Spanish (Dvorak)"
2986msgstr "испанска — дворак"
2987
2988#: rules/base.xml:5020
2989msgid "ast"
2990msgstr "Аст"
2991
2992#: rules/base.xml:5021
2993msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and L)"
2994msgstr "астурска — испанска, с „Ḥ“ и „Ḷ“"
2995
2996#: rules/base.xml:5030
2997msgid "ca"
2998msgstr "Ктл"
2999
3000#: rules/base.xml:5031
3001msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
3002msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
3003
3004#: rules/base.xml:5040
3005msgid "Spanish (Macintosh)"
3006msgstr "испанска — за Macintosh"
3007
3008#. Keyboard indicator for Swedish layouts
3009#: rules/base.xml:5049 rules/base.extras.xml:1183
3010msgid "sv"
3011msgstr "Швд"
3012
3013#: rules/base.xml:5050 rules/base.extras.xml:1184
3014msgid "Swedish"
3015msgstr "шведска"
3016
3017#: rules/base.xml:5059
3018msgid "Swedish (no dead keys)"
3019msgstr "шведска — без мъртви клавиши"
3020
3021#: rules/base.xml:5065
3022msgid "Swedish (Dvorak)"
3023msgstr "шведска — дворак"
3024
3025#: rules/base.xml:5073
3026msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
3027msgstr "руска — шведска, фонетична"
3028
3029#: rules/base.xml:5084
3030msgid "Russian (Sweden, phonetic, no dead keys)"
3031msgstr "руска — шведска, фонетична, без мъртви клавиши"
3032
3033#: rules/base.xml:5093
3034msgid "Northern Saami (Sweden)"
3035msgstr "северносамска — шведска"
3036
3037#: rules/base.xml:5102
3038msgid "Swedish (Macintosh)"
3039msgstr "шведска — за Macintosh"
3040
3041#: rules/base.xml:5108
3042msgid "Swedish (Svdvorak)"
3043msgstr "шведска — шведски дворак"
3044
3045#: rules/base.xml:5114
3046msgid "Swedish (Dvorak, intl.)"
3047msgstr "шведска — дворак, многоезична"
3048
3049#: rules/base.xml:5120
3050msgid "Swedish (US)"
3051msgstr "шведска — американска"
3052
3053#: rules/base.xml:5126
3054msgid "Swedish Sign Language"
3055msgstr "шведска — жестомимична"
3056
3057#: rules/base.xml:5139 rules/base.extras.xml:1214
3058msgid "German (Switzerland)"
3059msgstr "немска — швейцарска"
3060
3061#: rules/base.xml:5149
3062msgid "German (Switzerland, legacy)"
3063msgstr "немска — швейцарска, остаряла"
3064
3065#: rules/base.xml:5157
3066msgid "German (Switzerland, no dead keys)"
3067msgstr "немска — швейцарска, без мъртви клавиши"
3068
3069#: rules/base.xml:5165
3070msgid "French (Switzerland)"
3071msgstr "френска — швейцарска"
3072
3073#: rules/base.xml:5176
3074msgid "French (Switzerland, no dead keys)"
3075msgstr "френска — швейцарска, без мъртви клавиши"
3076
3077#: rules/base.xml:5187
3078msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
3079msgstr "френска — швейцарска, за Macintosh"
3080
3081#: rules/base.xml:5198
3082msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
3083msgstr "немска — швейцарска, за Macintosh"
3084
3085#: rules/base.xml:5208
3086msgid "Arabic (Syria)"
3087msgstr "арабска — сирийска"
3088
3089#. Keyboard indicator for Syriac layouts
3090#: rules/base.xml:5218 rules/base.xml:5226
3091msgid "syc"
3092msgstr "Срк"
3093
3094#: rules/base.xml:5219
3095msgid "Syriac"
3096msgstr "сириакска"
3097
3098#: rules/base.xml:5227
3099msgid "Syriac (phonetic)"
3100msgstr "сириакска — фонетична"
3101
3102#: rules/base.xml:5235
3103msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
3104msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво"
3105
3106#: rules/base.xml:5246
3107msgid "Kurdish (Syria, F)"
3108msgstr "кюрдска — сирийска, „F“ горе-вляво"
3109
3110#: rules/base.xml:5257
3111msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
3112msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3113
3114#. Keyboard indicator for Tajik layouts
3115#: rules/base.xml:5269
3116msgid "tg"
3117msgstr "Тдж"
3118
3119#: rules/base.xml:5270
3120msgid "Tajik"
3121msgstr "таджикска"
3122
3123#: rules/base.xml:5279
3124msgid "Tajik (legacy)"
3125msgstr "таджикска — остаряла"
3126
3127#. Keyboard indicator for Sinhala layouts
3128#: rules/base.xml:5288
3129msgid "si"
3130msgstr "Снх"
3131
3132#: rules/base.xml:5289
3133msgid "Sinhala (phonetic)"
3134msgstr "синхала — фонетична"
3135
3136#: rules/base.xml:5300
3137msgid "Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99)"
3138msgstr "тамилска — шриланкска, TamilNet '99"
3139
3140#: rules/base.xml:5309
3141msgid "Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99, TAB encoding)"
3142msgstr "тамилска — шриланкска, TamilNet '99, кодиране TAB"
3143
3144#. Keyboard indicator for US layouts
3145#: rules/base.xml:5319
3146msgid "us"
3147msgstr "Амр"
3148
3149#: rules/base.xml:5320
3150msgid "Sinhala (US)"
3151msgstr "синхала — американска"
3152
3153#. Keyboard indicator for Thai layouts
3154#: rules/base.xml:5329
3155msgid "th"
3156msgstr "Тск"
3157
3158#: rules/base.xml:5330
3159msgid "Thai"
3160msgstr "тайландска"
3161
3162#: rules/base.xml:5339
3163msgid "Thai (TIS-820.2538)"
3164msgstr "тайландска — TIS-820.2538"
3165
3166#: rules/base.xml:5345
3167msgid "Thai (Pattachote)"
3168msgstr "тайландска — патачотска"
3169
3170#. Keyboard indicator for Turkish layouts
3171#: rules/base.xml:5354 rules/base.extras.xml:1234
3172msgid "tr"
3173msgstr "Трс"
3174
3175#: rules/base.xml:5355 rules/base.extras.xml:1235
3176msgid "Turkish"
3177msgstr "турска"
3178
3179#: rules/base.xml:5364
3180msgid "Turkish (F)"
3181msgstr "турска — „F“ горе-вляво"
3182
3183#: rules/base.xml:5370
3184msgid "Turkish (Alt-Q)"
3185msgstr "турска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3186
3187#: rules/base.xml:5378
3188msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
3189msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво"
3190
3191#: rules/base.xml:5389
3192msgid "Kurdish (Turkey, F)"
3193msgstr "кюрдска — турска, „F“ горе-вляво"
3194
3195#: rules/base.xml:5400
3196msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
3197msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3198
3199#: rules/base.xml:5409
3200msgid "Turkish (intl., with dead keys)"
3201msgstr "турска — многоезична, с мъртви клавиши"
3202
3203#. Keyboard indicator for Crimean Tatar layouts
3204#: rules/base.xml:5416 rules/base.xml:5427 rules/base.xml:5438
3205#: rules/base.extras.xml:617
3206msgid "crh"
3207msgstr "Ттр"
3208
3209#: rules/base.xml:5417
3210msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
3211msgstr "кримско татарска — турска, „Q“ горе-вляво"
3212
3213#: rules/base.xml:5428
3214msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
3215msgstr "кримско татарска — турска, „F“ горе-вляво"
3216
3217#: rules/base.xml:5439
3218msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
3219msgstr "кримско татарска — турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3220
3221#: rules/base.xml:5452
3222msgid "Taiwanese"
3223msgstr "тайванска"
3224
3225#: rules/base.xml:5461
3226msgid "Taiwanese (indigenous)"
3227msgstr "тайванска — туземна"
3228
3229#. Keyboard indicator for Saisiyat layouts
3230#: rules/base.xml:5486
3231msgid "xsy"
3232msgstr "Сст"
3233
3234#: rules/base.xml:5487
3235msgid "Saisiyat (Taiwan)"
3236msgstr "сайсиятска — тайванска"
3237
3238#. Keyboard indicator for Ukranian layouts
3239#: rules/base.xml:5499 rules/base.extras.xml:1255
3240msgid "uk"
3241msgstr "Укр"
3242
3243#: rules/base.xml:5500 rules/base.extras.xml:1256
3244msgid "Ukrainian"
3245msgstr "украинска"
3246
3247#: rules/base.xml:5509
3248msgid "Ukrainian (phonetic)"
3249msgstr "украинска — фонетична"
3250
3251#: rules/base.xml:5515
3252msgid "Ukrainian (typewriter)"
3253msgstr "украинска — за пишеща машина"
3254
3255#: rules/base.xml:5521
3256msgid "Ukrainian (Windows)"
3257msgstr "украинска — Windows"
3258
3259#: rules/base.xml:5527
3260msgid "Ukrainian (legacy)"
3261msgstr "украинска — остаряла"
3262
3263#: rules/base.xml:5533
3264msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
3265msgstr "украинска — републикански стандарт"
3266
3267#: rules/base.xml:5539
3268msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
3269msgstr "руска — украинска, републикански стандарт"
3270
3271#: rules/base.xml:5545
3272msgid "Ukrainian (homophonic)"
3273msgstr "украинска — еднозвучна, алтернативна"
3274
3275#: rules/base.xml:5555 rules/base.extras.xml:1271
3276msgid "English (UK)"
3277msgstr "английска — великобританска"
3278
3279#: rules/base.xml:5564
3280msgid "English (UK, extended, Windows)"
3281msgstr "английска — великобританска, разширена, Windows"
3282
3283#: rules/base.xml:5570
3284msgid "English (UK, intl., with dead keys)"
3285msgstr "английска — великобританска, многоезична, с мъртви клавиши"
3286
3287#: rules/base.xml:5576
3288msgid "English (UK, Dvorak)"
3289msgstr "английска — великобританска, дворак"
3290
3291#: rules/base.xml:5582
3292msgid "English (UK, Dvorak, with UK punctuation)"
3293msgstr "английска — великобританска, с пунктуация на Обединеното кралство, дворак"
3294
3295#: rules/base.xml:5588
3296msgid "English (UK, Macintosh)"
3297msgstr "английска — великобританска, за Macintosh"
3298
3299#: rules/base.xml:5594
3300msgid "English (UK, Macintosh, intl.)"
3301msgstr "английска — великобританска, за Macintosh, многоезична"
3302
3303#: rules/base.xml:5600
3304msgid "English (UK, Colemak)"
3305msgstr "английска — великобританска, коулмак"
3306
3307#: rules/base.xml:5606
3308msgid "English (UK, Colemak-DH)"
3309msgstr "английска — великобританска, коулмак DH"
3310
3311#: rules/base.xml:5614
3312msgid "Polish (British keyboard)"
3313msgstr "полска — великобританска"
3314
3315#: rules/base.xml:5627
3316msgid "Uzbek"
3317msgstr "узбекска"
3318
3319#: rules/base.xml:5636
3320msgid "Uzbek (Latin)"
3321msgstr "узбекска — латиница"
3322
3323#. Keyboard indicator for Vietnamese layouts
3324#: rules/base.xml:5645 rules/base.extras.xml:1337
3325msgid "vi"
3326msgstr "Втн"
3327
3328#: rules/base.xml:5646 rules/base.extras.xml:1338
3329msgid "Vietnamese"
3330msgstr "виетнамска"
3331
3332#: rules/base.xml:5655
3333msgid "Vietnamese (US)"
3334msgstr "виетнамска — американска"
3335
3336#: rules/base.xml:5661
3337msgid "Vietnamese (French)"
3338msgstr "виетнамска — френска"
3339
3340#. Keyboard indicator for Korean layouts
3341#: rules/base.xml:5670 rules/base.extras.xml:1321
3342msgid "ko"
3343msgstr "Крс"
3344
3345#: rules/base.xml:5671 rules/base.extras.xml:1322
3346msgid "Korean"
3347msgstr "корейска"
3348
3349#: rules/base.xml:5680
3350msgid "Korean (101/104-key compatible)"
3351msgstr "корейска — съвместима със 101/104 клавиша"
3352
3353#: rules/base.xml:5690
3354msgid "Japanese (PC-98)"
3355msgstr "японска — PC-98xx"
3356
3357#. Keyboard indicator for Irish layouts
3358#: rules/base.xml:5703
3359msgid "ie"
3360msgstr "Ирл"
3361
3362#: rules/base.xml:5704
3363msgid "Irish"
3364msgstr "ирландска"
3365
3366#: rules/base.xml:5713
3367msgid "CloGaelach"
3368msgstr "келтска латиница"
3369
3370#: rules/base.xml:5722
3371msgid "Irish (UnicodeExpert)"
3372msgstr "ирландска — експертна за Уникод"
3373
3374#: rules/base.xml:5728
3375msgid "Ogham"
3376msgstr "огамска"
3377
3378#: rules/base.xml:5737
3379msgid "Ogham (IS434)"
3380msgstr "огамска — IS434"
3381
3382#: rules/base.xml:5750
3383msgid "Urdu (Pakistan)"
3384msgstr "урду — пакистанска"
3385
3386#: rules/base.xml:5759
3387msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
3388msgstr "урду — пакистанска, CRULP"
3389
3390#: rules/base.xml:5765
3391msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
3392msgstr "урду — пакистанска, NLA"
3393
3394#: rules/base.xml:5772
3395msgid "Arabic (Pakistan)"
3396msgstr "арабска — пакистанска"
3397
3398#. Keyboard indicator for Sindhi layouts
3399#: rules/base.xml:5782
3400msgid "sd"
3401msgstr "Снд"
3402
3403#: rules/base.xml:5783
3404msgid "Sindhi"
3405msgstr "синдхи"
3406
3407#. Keyboard indicator for Dhivehi layouts
3408#: rules/base.xml:5795
3409msgid "dv"
3410msgstr "Две"
3411
3412#: rules/base.xml:5796
3413msgid "Dhivehi"
3414msgstr "дивеи"
3415
3416#: rules/base.xml:5808
3417msgid "English (South Africa)"
3418msgstr "английска — южноафриканска"
3419
3420#. Keyboard indicator for Esperanto layouts
3421#: rules/base.xml:5818
3422msgid "eo"
3423msgstr "Есп"
3424
3425#: rules/base.xml:5819
3426msgid "Esperanto"
3427msgstr "есперантска"
3428
3429#: rules/base.xml:5828
3430msgid "Esperanto (legacy)"
3431msgstr "есперантска — остаряла"
3432
3433#. Keyboard indicator for Nepali layouts
3434#: rules/base.xml:5837
3435msgid "ne"
3436msgstr "Нпл"
3437
3438#: rules/base.xml:5838
3439msgid "Nepali"
3440msgstr "непалска"
3441
3442#: rules/base.xml:5851
3443msgid "English (Nigeria)"
3444msgstr "английска — нигерийска"
3445
3446#. Keyboard indicator for Igbo layouts
3447#: rules/base.xml:5861
3448msgid "ig"
3449msgstr "Игб"
3450
3451#: rules/base.xml:5862
3452msgid "Igbo"
3453msgstr "игбо"
3454
3455#. Keyboard indicator for Yoruba layouts
3456#: rules/base.xml:5872
3457msgid "yo"
3458msgstr "Йрб"
3459
3460#: rules/base.xml:5873
3461msgid "Yoruba"
3462msgstr "йоруба"
3463
3464#: rules/base.xml:5884
3465msgid "Hausa (Nigeria)"
3466msgstr "хауска — нигерийска"
3467
3468#. Keyboard indicator for Amharic layouts
3469#: rules/base.xml:5896
3470msgid "am"
3471msgstr "Амх"
3472
3473#: rules/base.xml:5897
3474msgid "Amharic"
3475msgstr "амхарска"
3476
3477#. Keyboard indicator for Wolof layouts
3478#: rules/base.xml:5908
3479msgid "wo"
3480msgstr "Улф"
3481
3482#: rules/base.xml:5909
3483msgid "Wolof"
3484msgstr "Уолоф"
3485
3486#. Keyboard indicator for Braille layouts
3487#: rules/base.xml:5920
3488msgid "brl"
3489msgstr "Брл"
3490
3491#: rules/base.xml:5921
3492msgid "Braille"
3493msgstr "брайл"
3494
3495#: rules/base.xml:5927
3496msgid "Braille (left-handed)"
3497msgstr "брайл — левичари"
3498
3499#: rules/base.xml:5933
3500msgid "Braille (left-handed inverted thumb)"
3501msgstr "брайл — левичари, обърнат палец"
3502
3503#: rules/base.xml:5939
3504msgid "Braille (right-handed)"
3505msgstr "брайл — десничари"
3506
3507#: rules/base.xml:5945
3508msgid "Braille (right-handed inverted thumb)"
3509msgstr "брайл — десничари, обърнат палец"
3510
3511#. Keyboard indicator for Turkmen layouts
3512#: rules/base.xml:5954
3513msgid "tk"
3514msgstr "Трк"
3515
3516#: rules/base.xml:5955
3517msgid "Turkmen"
3518msgstr "тюркменска"
3519
3520#: rules/base.xml:5964
3521msgid "Turkmen (Alt-Q)"
3522msgstr "тюркменска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3523
3524#. Keyboard indicator for Bambara layouts
3525#: rules/base.xml:5973
3526msgid "bm"
3527msgstr "Бмб"
3528
3529#: rules/base.xml:5974
3530msgid "Bambara"
3531msgstr "бамбарска"
3532
3533#: rules/base.xml:5985
3534msgid "French (Mali, alt.)"
3535msgstr "френска — малийска, алтернативна"
3536
3537#: rules/base.xml:5996
3538msgid "English (Mali, US, Macintosh)"
3539msgstr "английска — малийска, американска, за Macintosh"
3540
3541#: rules/base.xml:6007
3542msgid "English (Mali, US, intl.)"
3543msgstr "английска — малийска, американска, многоезична, за Macintosh"
3544
3545#. Keyboard indicator for Swahili layouts
3546#: rules/base.xml:6019 rules/base.xml:6057
3547msgid "sw"
3548msgstr "Схл"
3549
3550#: rules/base.xml:6020
3551msgid "Swahili (Tanzania)"
3552msgstr "суахили — танзанийска"
3553
3554#: rules/base.xml:6029
3555msgid "fr-tg"
3556msgstr "ФрТ"
3557
3558#: rules/base.xml:6030
3559msgid "French (Togo)"
3560msgstr "френска — Того"
3561
3562#: rules/base.xml:6058
3563msgid "Swahili (Kenya)"
3564msgstr "суахили — кенийска"
3565
3566#: rules/base.xml:6069
3567msgid "Kikuyu"
3568msgstr "кикуйска"
3569
3570#. Keyboard indicator for Tswana layouts
3571#: rules/base.xml:6081
3572msgid "tn"
3573msgstr "Тсн"
3574
3575#: rules/base.xml:6082
3576msgid "Tswana"
3577msgstr "тсуанска"
3578
3579#. Keyboard indicator for Filipino layouts
3580#: rules/base.xml:6092
3581msgid "ph"
3582msgstr "Флп"
3583
3584#: rules/base.xml:6093
3585msgid "Filipino"
3586msgstr "филипинска"
3587
3588#: rules/base.xml:6112
3589msgid "Filipino (QWERTY, Baybayin)"
3590msgstr "филипинска — qwerty, байбаин"
3591
3592#: rules/base.xml:6130
3593msgid "Filipino (Capewell-Dvorak, Latin)"
3594msgstr "филипинска — дворак на Кейпуел, латиница"
3595
3596#: rules/base.xml:6136
3597msgid "Filipino (Capewell-Dvorak, Baybayin)"
3598msgstr "филипинска — дворак на Кейпуел, байбаин"
3599
3600#: rules/base.xml:6154
3601msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006, Latin)"
3602msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел, латиница"
3603
3604#: rules/base.xml:6160
3605msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006, Baybayin)"
3606msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел, байбаин"
3607
3608#: rules/base.xml:6178
3609msgid "Filipino (Colemak, Latin)"
3610msgstr "филипинска — коулмак, латиница"
3611
3612#: rules/base.xml:6184
3613msgid "Filipino (Colemak, Baybayin)"
3614msgstr "филипинска — коулмак, байбаин"
3615
3616#: rules/base.xml:6202
3617msgid "Filipino (Dvorak, Latin)"
3618msgstr "филипинска — дворак, латиница"
3619
3620#: rules/base.xml:6208
3621msgid "Filipino (Dvorak, Baybayin)"
3622msgstr "филипинска — дворак, байбаин"
3623
3624#: rules/base.xml:6228
3625msgid "md"
3626msgstr "Млд"
3627
3628#: rules/base.xml:6229
3629msgid "Moldavian"
3630msgstr "молдовска"
3631
3632#: rules/base.xml:6238
3633msgid "gag"
3634msgstr "Ггз"
3635
3636#: rules/base.xml:6239
3637msgid "Moldavian (Gagauz)"
3638msgstr "молдовска — гагаузка"
3639
3640#: rules/base.xml:6250
3641msgid "id"
3642msgstr "Инз"
3643
3644#: rules/base.xml:6251
3645msgid "Indonesian (Arab Melayu, phonetic)"
3646msgstr "индонезийска — арабска, малайска, фонетична"
3647
3648#: rules/base.xml:6266
3649msgid "Indonesian (Arab Melayu, extended phonetic)"
3650msgstr "индонезийска — арабска, малайска, разширена фонетична"
3651
3652#: rules/base.xml:6274
3653msgid "jv"
3654msgstr "явн"
3655
3656#: rules/base.xml:6275
3657msgid "Indonesian (Javanese)"
3658msgstr "индонезийска — яванска"
3659
3660#: rules/base.xml:6285
3661msgid "ms"
3662msgstr "Млс"
3663
3664#: rules/base.xml:6286
3665msgid "Malay (Jawi, Arabic Keyboard)"
3666msgstr "малайска — яванска, арабска"
3667
3668#: rules/base.xml:6301
3669msgid "Malay (Jawi, phonetic)"
3670msgstr "малайска — яванска, фонетична"
3671
3672#: rules/base.xml:6312
3673msgid "Switching to another layout"
3674msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
3675
3676#: rules/base.xml:6317
3677msgid "Right Alt (while pressed)"
3678msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
3679
3680#: rules/base.xml:6323
3681msgid "Left Alt (while pressed)"
3682msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
3683
3684#: rules/base.xml:6329
3685msgid "Left Win (while pressed)"
3686msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
3687
3688#: rules/base.xml:6335
3689msgid "Right Win (while pressed)"
3690msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
3691
3692#: rules/base.xml:6341
3693msgid "Any Win (while pressed)"
3694msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
3695
3696#: rules/base.xml:6347
3697msgid "Menu (while pressed), Shift+Menu for Menu"
3698msgstr "Menu (докато е натиснат), Shift+Menu замества Menu"
3699
3700#: rules/base.xml:6353
3701msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock for the original Caps Lock action"
3702msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
3703
3704#: rules/base.xml:6359
3705msgid "Right Ctrl (while pressed)"
3706msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
3707
3708#: rules/base.xml:6365 rules/base.xml:6602 rules/base.xml:7090
3709msgid "Right Alt"
3710msgstr "Десният Alt"
3711
3712#: rules/base.xml:6371 rules/base.xml:6596
3713msgid "Left Alt"
3714msgstr "Левият Alt"
3715
3716#: rules/base.xml:6377 rules/base.xml:6626 rules/base.xml:6753
3717#: rules/base.xml:7156
3718msgid "Caps Lock"
3719msgstr "Caps Lock"
3720
3721#: rules/base.xml:6383
3722msgid "Shift+Caps Lock"
3723msgstr "Shift+Caps Lock"
3724
3725#: rules/base.xml:6389
3726msgid "Caps Lock to first layout; Shift+Caps Lock to last layout"
3727msgstr "Caps Lock към първата подредба, Shift+Caps Lock към последната"
3728
3729#: rules/base.xml:6395
3730msgid "Left Win to first layout; Right Win/Menu to last layout"
3731msgstr "Левият Win към първата подредба, десният Win/Menu към последната"
3732
3733#: rules/base.xml:6401
3734msgid "Left Ctrl to first layout; Right Ctrl to last layout"
3735msgstr "Левият Ctrl към първата подредба, десният Ctrl към последната"
3736
3737#: rules/base.xml:6407
3738msgid "Alt+Caps Lock"
3739msgstr "Alt+Caps Lock"
3740
3741#: rules/base.xml:6413
3742msgid "Both Shift together"
3743msgstr "Двата Shift-а заедно"
3744
3745#: rules/base.xml:6419
3746msgid "Both Alt together"
3747msgstr "Двата Alt-а заедно"
3748
3749#: rules/base.xml:6425
3750msgid "Both Ctrl together"
3751msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
3752
3753#: rules/base.xml:6431
3754msgid "Ctrl+Shift"
3755msgstr "Ctrl+Shift"
3756
3757#: rules/base.xml:6437
3758msgid "Left Ctrl+Left Shift"
3759msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
3760
3761#: rules/base.xml:6443
3762msgid "Right Ctrl+Right Shift"
3763msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
3764
3765#: rules/base.xml:6449
3766msgid "Alt+Ctrl"
3767msgstr "Alt+Ctrl"
3768
3769#: rules/base.xml:6455
3770msgid "Alt+Shift"
3771msgstr "Alt+Shift"
3772
3773#: rules/base.xml:6461
3774msgid "Left Alt+Left Shift"
3775msgstr "Левият Alt+левият Shift"
3776
3777#: rules/base.xml:6467
3778msgid "Alt+Space"
3779msgstr "Alt+Space"
3780
3781#: rules/base.xml:6473 rules/base.xml:6566 rules/base.xml:7120
3782msgid "Menu"
3783msgstr "Menu"
3784
3785#: rules/base.xml:6479 rules/base.xml:6578 rules/base.xml:7096
3786msgid "Left Win"
3787msgstr "Левият Win"
3788
3789#: rules/base.xml:6485
3790msgid "Win+Space"
3791msgstr "Win+Интервал"
3792
3793#: rules/base.xml:6491 rules/base.xml:6584 rules/base.xml:7108
3794msgid "Right Win"
3795msgstr "Десният Win"
3796
3797#: rules/base.xml:6497
3798msgid "Left Shift"
3799msgstr "Левият Shift"
3800
3801#: rules/base.xml:6503
3802msgid "Right Shift"
3803msgstr "Десният Shift"
3804
3805#: rules/base.xml:6509 rules/base.xml:7132
3806msgid "Left Ctrl"
3807msgstr "Левият Ctrl"
3808
3809#: rules/base.xml:6515 rules/base.xml:6560 rules/base.xml:7144
3810msgid "Right Ctrl"
3811msgstr "Десният Ctrl"
3812
3813#: rules/base.xml:6521 rules/base.xml:6759 rules/base.xml:7192
3814msgid "Scroll Lock"
3815msgstr "Scroll Lock"
3816
3817#: rules/base.xml:6527
3818msgid "Left Ctrl+Left Win to first layout; Right Ctrl+Menu to second layout"
3819msgstr "Левият Ctrl+левият Win към първата подредба, десният Ctrl+Menu към последната"
3820
3821#: rules/base.xml:6533
3822msgid "Left Ctrl+Left Win"
3823msgstr "Левият Ctrl+левият Win"
3824
3825#: rules/base.xml:6541
3826msgid "Key to choose the 2nd level"
3827msgstr "Клавиш за избор 2-то ниво"
3828
3829#: rules/base.xml:6546 rules/base.xml:6638 rules/base.xml:7168
3830msgid "The \"&lt; &gt;\" key"
3831msgstr "Клавиш „&lt;&gt;“"
3832
3833#: rules/base.xml:6555 rules/base.extras.xml:1445
3834msgid "Key to choose the 3rd level"
3835msgstr "Клавиш за избор 3-то ниво"
3836
3837#: rules/base.xml:6572
3838msgid "Any Win"
3839msgstr "Всеки Win"
3840
3841#: rules/base.xml:6590
3842msgid "Any Alt"
3843msgstr "Всеки Alt"
3844
3845#: rules/base.xml:6608
3846msgid "Right Alt; Shift+Right Alt as Compose"
3847msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Compose"
3848
3849#: rules/base.xml:6614
3850msgid "Right Alt never chooses 3rd level"
3851msgstr "Десният Alt никога не избира 3-то ниво"
3852
3853#: rules/base.xml:6620
3854msgid "Enter on keypad"
3855msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
3856
3857#: rules/base.xml:6632
3858msgid "Backslash"
3859msgstr "Обратно наклонена черта"
3860
3861#: rules/base.xml:6644
3862msgid "Caps Lock; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd-level chooser"
3863msgstr "Caps Lock избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то ниво"
3864
3865#: rules/base.xml:6650
3866msgid "Backslash; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd level chooser"
3867msgstr "„\\“ избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то ниво"
3868
3869#: rules/base.xml:6656
3870msgid "The \"&lt; &gt;\" key; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd level chooser"
3871msgstr "„&lt;&gt;“ избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то ниво"
3872
3873#: rules/base.xml:6664
3874msgid "Ctrl position"
3875msgstr "Положение на Ctrl"
3876
3877#: rules/base.xml:6669
3878msgid "Caps Lock as Ctrl"
3879msgstr "Caps Lock е Ctrl"
3880
3881#: rules/base.xml:6675
3882msgid "Left Ctrl as Meta"
3883msgstr "Левият Ctrl е Meta"
3884
3885#: rules/base.xml:6681
3886msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
3887msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
3888
3889#: rules/base.xml:6687
3890msgid "Caps Lock as Ctrl, Ctrl as Hyper"
3891msgstr "Caps Lock е Ctrl, Ctrl е Hyper"
3892
3893#: rules/base.xml:6693
3894msgid "To the left of \"A\""
3895msgstr "Вляво от „A“"
3896
3897#: rules/base.xml:6699
3898msgid "At the bottom left"
3899msgstr "Долу вляво"
3900
3901#: rules/base.xml:6705
3902msgid "Right Ctrl as Right Alt"
3903msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
3904
3905#: rules/base.xml:6711
3906msgid "Menu as Right Ctrl"
3907msgstr "Menu е десният Ctrl"
3908
3909#: rules/base.xml:6717
3910msgid "Swap Left Alt with Left Ctrl"
3911msgstr "Размяна на левия Alt с левия Ctrl"
3912
3913#: rules/base.xml:6723
3914msgid "Swap Left Win with Left Ctrl"
3915msgstr "Размяна на левия Win с левия Ctrl"
3916
3917#: rules/base.xml:6728
3918msgid "Swap Right Win with Right Ctrl"
3919msgstr "Размяна на десния Win с десния Ctrl"
3920
3921#: rules/base.xml:6734
3922msgid "Left Alt as Ctrl, Left Ctrl as Win, Left Win as Left Alt"
3923msgstr "Левият Alt е Ctrl, левият Ctrl е Win, левият Win е Alt"
3924
3925#: rules/base.xml:6742
3926msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
3927msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
3928
3929#: rules/base.xml:6747
3930msgid "Num Lock"
3931msgstr "Num Lock"
3932
3933#: rules/base.xml:6767
3934msgid "Use keyboard LED to indicate modifiers"
3935msgstr "Индикация на модификаторите чрез клавиатурен светодиод"
3936
3937#: rules/base.xml:6772
3938msgid "Compose"
3939msgstr "Compose"
3940
3941#: rules/base.xml:6780
3942msgid "Layout of numeric keypad"
3943msgstr "Подредба на цифровата клавиатура"
3944
3945#: rules/base.xml:6785
3946msgid "Legacy"
3947msgstr "остаряла"
3948
3949#: rules/base.xml:6791
3950msgid "Unicode arrows and math operators"
3951msgstr "Стрелки и математически операции от Уникод"
3952
3953#: rules/base.xml:6797
3954msgid "Unicode arrows and math operators on default level"
3955msgstr "Стрелки и математически операции от Уникод на стандартното ниво"
3956
3957#: rules/base.xml:6803
3958msgid "Legacy Wang 724"
3959msgstr "Остаряла Wang 724"
3960
3961#: rules/base.xml:6809
3962msgid "Wang 724 keypad with Unicode arrows and math operators"
3963msgstr "Цифрова клавиатура — Wang 724, със стрелки и математически операции от Уникод"
3964
3965#: rules/base.xml:6815
3966msgid "Wang 724 keypad with Unicode arrows and math operators on default level"
3967msgstr "Цифрова клавиатура Wang 724, със стрелки и математически операции от Уникод на стандартното ниво"
3968
3969#: rules/base.xml:6821
3970msgid "Hexadecimal"
3971msgstr "шестнадесетична"
3972
3973#: rules/base.xml:6827
3974msgid "Phone and ATM style"
3975msgstr "Телефон, банкомат"
3976
3977#: rules/base.xml:6836
3978msgid "Numeric keypad Delete behavior"
3979msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
3980
3981#: rules/base.xml:6842
3982msgid "Legacy key with dot"
3983msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
3984
3985#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
3986#: rules/base.xml:6849
3987msgid "Legacy key with comma"
3988msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
3989
3990#: rules/base.xml:6855
3991msgid "Four-level key with dot"
3992msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
3993
3994#: rules/base.xml:6861
3995msgid "Four-level key with dot, Latin-9 only"
3996msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница по Latin-9"
3997
3998#: rules/base.xml:6867
3999msgid "Four-level key with comma"
4000msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
4001
4002#: rules/base.xml:6873
4003msgid "Four-level key with momayyez"
4004msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
4005
4006#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
4007#. The description needs to be rewritten
4008#: rules/base.xml:6881
4009msgid "Four-level key with abstract separators"
4010msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
4011
4012#: rules/base.xml:6887
4013msgid "Semicolon on third level"
4014msgstr "„;“ на 3-то ниво"
4015
4016#: rules/base.xml:6897
4017msgid "Caps Lock behavior"
4018msgstr "Поведение на Caps Lock"
4019
4020#: rules/base.xml:6902
4021msgid "Caps Lock uses internal capitalization; Shift \"pauses\" Caps Lock"
4022msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно спира Caps Lock"
4023
4024#: rules/base.xml:6908
4025msgid "Caps Lock uses internal capitalization; Shift does not affect Caps Lock"
4026msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
4027
4028#: rules/base.xml:6914
4029msgid "Caps Lock acts as Shift with locking; Shift \"pauses\" Caps Lock"
4030msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно спира Caps Lock"
4031
4032#: rules/base.xml:6920
4033msgid "Caps Lock acts as Shift with locking; Shift does not affect Caps Lock"
4034msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
4035
4036#: rules/base.xml:6926
4037msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
4038msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
4039
4040#: rules/base.xml:6932
4041msgid "Caps Lock toggles Shift Lock (affects all keys)"
4042msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift (за всички клавиши)"
4043
4044#: rules/base.xml:6938
4045msgid "Swap Esc and Caps Lock"
4046msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
4047
4048#: rules/base.xml:6944
4049msgid "Make Caps Lock an additional Esc"
4050msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
4051
4052#: rules/base.xml:6950
4053msgid "Make Caps Lock an additional Esc, but Shift + Caps Lock is the regular Caps Lock"
4054msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc, Shift+Caps Lock замества Caps Lock"
4055
4056#: rules/base.xml:6956
4057msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
4058msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
4059
4060#: rules/base.xml:6962
4061msgid "Make Caps Lock an additional Super"
4062msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
4063
4064#: rules/base.xml:6968
4065msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
4066msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
4067
4068#: rules/base.xml:6974
4069msgid "Make Caps Lock an additional Menu key"
4070msgstr "Caps Lock е допълнителен Menu"
4071
4072#: rules/base.xml:6980
4073msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
4074msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
4075
4076#: rules/base.xml:6986
4077msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
4078msgstr "Caps Lock е допълнителен Ctrl"
4079
4080#: rules/base.xml:6992
4081msgid "Caps Lock is disabled"
4082msgstr "Caps Lock е изключен"
4083
4084#: rules/base.xml:7000
4085msgid "Alt and Win behavior"
4086msgstr "Поведение на Alt и Win"
4087
4088#: rules/base.xml:7005
4089msgid "Add the standard behavior to Menu key"
4090msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
4091
4092#: rules/base.xml:7011
4093msgid "Menu is mapped to Win"
4094msgstr "Menu е Win"
4095
4096#: rules/base.xml:7017
4097msgid "Alt and Meta are on Alt"
4098msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
4099
4100#: rules/base.xml:7023
4101msgid "Alt is mapped to Win and the usual Alt"
4102msgstr "И двата Win-а са Alt (както и клавишите Alt)"
4103
4104#: rules/base.xml:7029
4105msgid "Ctrl is mapped to Win and the usual Ctrl"
4106msgstr "И двата Win-а са Ctrl (както и клавишите Ctrl)"
4107
4108#: rules/base.xml:7035
4109msgid "Ctrl is mapped to Alt, Alt to Win"
4110msgstr "И двата Alt-а са Ctrl, Win е Alt"
4111
4112#: rules/base.xml:7041
4113msgid "Meta is mapped to Win"
4114msgstr "И двата Win-а са Meta"
4115
4116#: rules/base.xml:7047
4117msgid "Meta is mapped to Left Win"
4118msgstr "Левият Win е Meta"
4119
4120#: rules/base.xml:7053
4121msgid "Hyper is mapped to Win"
4122msgstr "И двата Win-а са Hyper"
4123
4124#: rules/base.xml:7059
4125msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
4126msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
4127
4128#: rules/base.xml:7065
4129msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
4130msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
4131
4132#: rules/base.xml:7071
4133msgid "Alt is swapped with Win"
4134msgstr "Alt е разменен с Win"
4135
4136#: rules/base.xml:7077
4137msgid "Win is mapped to PrtSc and the usual Win"
4138msgstr "PrtSc е Win (както и клавишите Win)"
4139
4140#: rules/base.xml:7085
4141msgid "Position of Compose key"
4142msgstr "Положение на Compose"
4143
4144#: rules/base.xml:7102
4145msgid "3rd level of Left Win"
4146msgstr "Левият Win на 3-то ниво"
4147
4148#: rules/base.xml:7114
4149msgid "3rd level of Right Win"
4150msgstr "Десният Win на 3-то ниво"
4151
4152#: rules/base.xml:7126
4153msgid "3rd level of Menu"
4154msgstr "Menu на 3-то ниво"
4155
4156#: rules/base.xml:7138
4157msgid "3rd level of Left Ctrl"
4158msgstr "Левият Ctrl на 3-то ниво"
4159
4160#: rules/base.xml:7150
4161msgid "3rd level of Right Ctrl"
4162msgstr "Десният Ctrl на 3-то ниво"
4163
4164#: rules/base.xml:7162
4165msgid "3rd level of Caps Lock"
4166msgstr "Caps Lock на 3-то ниво"
4167
4168#: rules/base.xml:7174
4169msgid "3rd level of the \"&lt; &gt;\" key"
4170msgstr "3-то ниво на „&lt;&gt;“"
4171
4172#: rules/base.xml:7180
4173msgid "Pause"
4174msgstr "Pause"
4175
4176#: rules/base.xml:7186
4177msgid "PrtSc"
4178msgstr "PrtSc"
4179
4180#: rules/base.xml:7199
4181msgid "Compatibility options"
4182msgstr "Настройки за съвместимост"
4183
4184#: rules/base.xml:7204
4185msgid "Default numeric keypad keys"
4186msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
4187
4188#: rules/base.xml:7210
4189msgid "Numeric keypad always enters digits (as in macOS)"
4190msgstr "Цифровата клавиатура генерира само цифри (като в Mac OS)"
4191
4192#: rules/base.xml:7216
4193msgid "Num Lock on: digits; Shift for arrows. Num Lock off: arrows (as in Windows)"
4194msgstr "Включен NumLock — цифри, Shift преминава към стрелки. Изключен Numlock — само стрелки (като в Windows)"
4195
4196#: rules/base.xml:7222
4197msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
4198msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира 3-то ниво"
4199
4200#: rules/base.xml:7228
4201msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
4202msgstr "Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
4203
4204#: rules/base.xml:7234
4205msgid "Apple Aluminium emulates Pause, PrtSc, Scroll Lock"
4206msgstr "Apple Aluminium — симулиране на клавиши за PC (Pause, PrtSc, Scroll Lock)"
4207
4208#: rules/base.xml:7240
4209msgid "Shift cancels Caps Lock"
4210msgstr "Shift отменя Caps Lock"
4211
4212#: rules/base.xml:7246
4213msgid "Enable extra typographic characters"
4214msgstr "Допълнителни типографски знаци"
4215
4216#: rules/base.xml:7252
4217msgid "Enable APL overlay characters"
4218msgstr "Комбиниране на знаци в APL"
4219
4220#: rules/base.xml:7258
4221msgid "Both Shift together enable Caps Lock"
4222msgstr "Двата Shift-а заедно включват Caps Lock"
4223
4224#: rules/base.xml:7264
4225msgid "Both Shift together enable Caps Lock; one Shift key disables it"
4226msgstr "Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
4227
4228#: rules/base.xml:7270
4229msgid "Both Shift together enable Shift Lock"
4230msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Shift Lock"
4231
4232#: rules/base.xml:7276
4233msgid "Shift + Num Lock enables PointerKeys"
4234msgstr "Shift+Num Lock превключват клавишите за придвижване"
4235
4236#: rules/base.xml:7282
4237msgid "Allow breaking grabs with keyboard actions (warning: security risk)"
4238msgstr "Позволяване на клавиатурно прекъсване на прихващането на устройствата (внимание: намалява сигурността)"
4239
4240#: rules/base.xml:7288
4241msgid "Allow grab and window tree logging"
4242msgstr "Журнални съобщения за дървото и прихващането на прозорците"
4243
4244#: rules/base.xml:7296
4245msgid "Currency signs"
4246msgstr "Знаци за валута"
4247
4248#: rules/base.xml:7301
4249msgid "Euro on E"
4250msgstr "„€“ при „E“"
4251
4252#: rules/base.xml:7307
4253msgid "Euro on 2"
4254msgstr "„€“ при „2“"
4255
4256#: rules/base.xml:7313
4257msgid "Euro on 4"
4258msgstr "„€“ при „4“"
4259
4260#: rules/base.xml:7319
4261msgid "Euro on 5"
4262msgstr "„€“ при „5“"
4263
4264#: rules/base.xml:7325
4265msgid "Rupee on 4"
4266msgstr "„₨“ при „4“"
4267
4268#: rules/base.xml:7332
4269msgid "Key to choose 5th level"
4270msgstr "Клавиш за избор 5-то ниво"
4271
4272#: rules/base.xml:7337
4273msgid "The \"&lt; &gt;\" key chooses 5th level"
4274msgstr "„&lt;&gt;“ избира 5-то ниво"
4275
4276#: rules/base.xml:7343
4277msgid "Right Alt chooses 5th level"
4278msgstr "Десният Alt избира 5-то ниво"
4279
4280#: rules/base.xml:7349
4281msgid "Menu chooses 5th level"
4282msgstr "Menu избира 5-то ниво"
4283
4284#: rules/base.xml:7355
4285msgid "The \"&lt; &gt;\" key chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4286msgstr "„&lt;&gt;“ избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4287
4288#: rules/base.xml:7361
4289msgid "Right Alt chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4290msgstr "Десният Alt избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4291
4292#: rules/base.xml:7367
4293msgid "Left Win chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4294msgstr "Левият Win избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4295
4296#: rules/base.xml:7373
4297msgid "Right Win chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4298msgstr "Десният Win избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4299
4300#: rules/base.xml:7419
4301msgid "Non-breaking space input"
4302msgstr "Интервал без разделяне"
4303
4304#: rules/base.xml:7424
4305msgid "Usual space at any level"
4306msgstr "Нормален интервал на всички нива"
4307
4308#: rules/base.xml:7430
4309msgid "Non-breaking space at the 2nd level"
4310msgstr "Интервал без разделяне на 2-то ниво"
4311
4312#: rules/base.xml:7436
4313msgid "Non-breaking space at the 3rd level"
4314msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво"
4315
4316#: rules/base.xml:7442
4317msgid "Non-breaking space at the 3rd level, nothing at the 4th level"
4318msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво и нищо на 4-то ниво"
4319
4320#: rules/base.xml:7448
4321msgid "Non-breaking space at the 3rd level, thin non-breaking space at the 4th level"
4322msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво и тесен интервал без разделяне на 4-то ниво"
4323
4324#: rules/base.xml:7454
4325msgid "Non-breaking space at the 4th level"
4326msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво"
4327
4328#: rules/base.xml:7460
4329msgid "Non-breaking space at the 4th level, thin non-breaking space at the 6th level"
4330msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво и тесен интервал без разделяне на 6-о ниво"
4331
4332#: rules/base.xml:7466
4333msgid "Non-breaking space at the 4th level, thin non-breaking space at the 6th level (via Ctrl+Shift)"
4334msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво и тесен интервал без разделяне на 6-о ниво (с Ctrl+Shift)"
4335
4336#: rules/base.xml:7472
4337msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level"
4338msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво"
4339
4340#: rules/base.xml:7478
4341msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, zero-width joiner at the 3rd level"
4342msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво и съединител с нулева широчина на 3-то ниво"
4343
4344#: rules/base.xml:7484
4345msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, zero-width joiner at the 3rd level, non-breaking space at the 4th level"
4346msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, съединител с нулева широчина на 3-то ниво и интервал без разделяне на 4-то ниво"
4347
4348#: rules/base.xml:7490
4349msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level"
4350msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво и интервал без разделяне на 3-то ниво"
4351
4352#: rules/base.xml:7496
4353msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, nothing at the 4th level"
4354msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то ниво и нищо на 4-то ниво"
4355
4356#: rules/base.xml:7502
4357msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, zero-width joiner at the 4th level"
4358msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то ниво и съединител с нулева широчина на 4-то ниво"
4359
4360#: rules/base.xml:7508
4361msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, thin non-breaking space at the 4th level"
4362msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то ниво и тесен интервал без разделяне на 4-то ниво"
4363
4364#: rules/base.xml:7514
4365msgid "Zero-width non-joiner at the 3rd level, zero-width joiner at the 4th level"
4366msgstr "Разделител с нулева широчина на 3-то ниво и съединител с нулева широчина на 4-то ниво"
4367
4368#: rules/base.xml:7521
4369msgid "Japanese keyboard options"
4370msgstr "Настройки за японска клавиатура"
4371
4372#: rules/base.xml:7526
4373msgid "Kana Lock key is locking"
4374msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
4375
4376#: rules/base.xml:7532
4377msgid "NICOLA-F style Backspace"
4378msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
4379
4380#: rules/base.xml:7538
4381msgid "Make Zenkaku Hankaku an additional Esc"
4382msgstr "„全角/半角“ (Zenkaku Hankaku) е допълнителен Esc"
4383
4384#: rules/base.xml:7545
4385msgid "Korean Hangul/Hanja keys"
4386msgstr "Клавиши за корейски хангъл/ханча"
4387
4388#: rules/base.xml:7550
4389msgid "Make right Alt a Hangul key"
4390msgstr "Десният Alt е хангъл"
4391
4392#: rules/base.xml:7556
4393msgid "Make right Ctrl a Hangul key"
4394msgstr "Десният Ctrl е хангъл"
4395
4396#: rules/base.xml:7562
4397msgid "Make right Alt a Hanja key"
4398msgstr "Десният Alt е ханча"
4399
4400#: rules/base.xml:7568
4401msgid "Make right Ctrl a Hanja key"
4402msgstr "Десният Ctrl е ханча"
4403
4404#: rules/base.xml:7575
4405msgid "Esperanto letters with superscripts"
4406msgstr "Букви на Esperanto с ударения"
4407
4408#: rules/base.xml:7580
4409msgid "At the corresponding key in a QWERTY layout"
4410msgstr "При съответния клавиш в qwerty"
4411
4412#: rules/base.xml:7586
4413msgid "At the corresponding key in a Dvorak layout"
4414msgstr "При съответния клавиш в дворак"
4415
4416#: rules/base.xml:7592
4417msgid "At the corresponding key in a Colemak layout"
4418msgstr "При съответния клавиш в коулмак"
4419
4420#: rules/base.xml:7599
4421msgid "Old Solaris keycodes compatibility"
4422msgstr "Съвместимост със старите кодове на клавиши в Solaris"
4423
4424#: rules/base.xml:7604
4425msgid "Sun key compatibility"
4426msgstr "Съвместимост с клавишите на Sun"
4427
4428#: rules/base.xml:7611
4429msgid "Key sequence to kill the X server"
4430msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
4431
4432#: rules/base.xml:7616
4433msgid "Ctrl+Alt+Backspace"
4434msgstr "Ctrl+Alt+Backspace"
4435
4436#: rules/base.extras.xml:9
4437msgid "apl"
4438msgstr "APL"
4439
4440#: rules/base.extras.xml:10
4441msgid "APL"
4442msgstr "APL"
4443
4444#: rules/base.extras.xml:19
4445msgid "dlg"
4446msgstr "Dya"
4447
4448#: rules/base.extras.xml:20
4449msgid "APL symbols (Dyalog APL)"
4450msgstr "Знаци в APL (Dyalog APL)"
4451
4452#: rules/base.extras.xml:26
4453msgid "sax"
4454msgstr "Скс"
4455
4456#: rules/base.extras.xml:27
4457msgid "APL symbols (SAX, Sharp APL for Unix)"
4458msgstr "Знаци в APL (SAX, Sharp APL за Unix)"
4459
4460#: rules/base.extras.xml:33
4461msgid "ufd"
4462msgstr "Обд"
4463
4464#: rules/base.extras.xml:34
4465msgid "APL symbols (unified)"
4466msgstr "Знаци в APL symbols (всички)"
4467
4468#: rules/base.extras.xml:40
4469msgid "apl2"
4470msgstr "apl2"
4471
4472#: rules/base.extras.xml:41
4473msgid "APL symbols (IBM APL2)"
4474msgstr "Знаци в APL (IBM APL2)"
4475
4476#: rules/base.extras.xml:47
4477msgid "aplII"
4478msgstr "aplII"
4479
4480#: rules/base.extras.xml:48
4481msgid "APL symbols (Manugistics APL*PLUS II)"
4482msgstr "Знаци в APL — Manugistics APL*PLUS II"
4483
4484#: rules/base.extras.xml:54
4485msgid "aplx"
4486msgstr "aplx"
4487
4488#: rules/base.extras.xml:55
4489msgid "APL symbols (APLX unified)"
4490msgstr "Знаци на клавишите в APL — всичко в APLX"
4491
4492#: rules/base.extras.xml:73
4493msgid "kut"
4494msgstr "Ктн"
4495
4496#: rules/base.extras.xml:74
4497msgid "Kutenai"
4498msgstr "кутенейска"
4499
4500#: rules/base.extras.xml:80
4501msgid "shs"
4502msgstr "Шкп"
4503
4504#: rules/base.extras.xml:81
4505msgid "Secwepemctsin"
4506msgstr "шъкуъпмъктчин"
4507
4508#: rules/base.extras.xml:87
4509msgid "Multilingual (Canada, Sun Type 6/7)"
4510msgstr "многоезична — канадска, на Sun вид 6/7"
4511
4512#: rules/base.extras.xml:105
4513msgid "German (with Hungarian letters, no dead keys)"
4514msgstr "немска — унгарски букви, без мъртви клавиши"
4515
4516#: rules/base.extras.xml:115
4517msgid "Polish (Germany, no dead keys)"
4518msgstr "полска — немска, без мъртви клавиши"
4519
4520#: rules/base.extras.xml:125
4521msgid "German (Sun Type 6/7)"
4522msgstr "немска — на Sun, вид 6/7"
4523
4524#: rules/base.extras.xml:131
4525msgid "German (Aus der Neo-Welt)"
4526msgstr "немска — от новия свят"
4527
4528#: rules/base.extras.xml:137
4529msgid "German (KOY)"
4530msgstr "немска — KOY"
4531
4532#: rules/base.extras.xml:143
4533msgid "German (Bone)"
4534msgstr "немска — Боне"
4535
4536#: rules/base.extras.xml:149
4537msgid "German (Bone, eszett in the home row)"
4538msgstr "немска — Боне, „ß“ на средния ред"
4539
4540#: rules/base.extras.xml:155
4541msgid "German (Neo, QWERTZ)"
4542msgstr "немска — Neo, qwertz"
4543
4544#: rules/base.extras.xml:161
4545msgid "German (Neo, QWERTY)"
4546msgstr "немска — Neo, qwerty"
4547
4548#: rules/base.extras.xml:169
4549msgid "Russian (Germany, recommended)"
4550msgstr "руска — германска, препоръчана"
4551
4552#: rules/base.extras.xml:180
4553msgid "Russian (Germany, transliteration)"
4554msgstr "руска — германска, транслитерирана"
4555
4556#: rules/base.extras.xml:189
4557msgid "de_lld"
4558msgstr "НЛд"
4559
4560#: rules/base.extras.xml:190
4561msgid "German (Ladin)"
4562msgstr "немска — ладински"
4563
4564#: rules/base.extras.xml:202
4565msgid "Coptic"
4566msgstr "коптска"
4567
4568#: rules/base.extras.xml:218
4569msgid "oldhun"
4570msgstr "УнР"
4571
4572#: rules/base.extras.xml:219
4573msgid "Old Hungarian"
4574msgstr "унгарска — руни"
4575
4576#: rules/base.extras.xml:225
4577msgid "oldhun(lig)"
4578msgstr "УнР"
4579
4580#: rules/base.extras.xml:226
4581msgid "Old Hungarian (for ligatures)"
4582msgstr "унгарска — лигатури за руни"
4583
4584#: rules/base.extras.xml:245
4585msgid "Avestan"
4586msgstr "авестийска"
4587
4588#: rules/base.extras.xml:266
4589msgid "Lithuanian (Dvorak)"
4590msgstr "литовска — дворак"
4591
4592#: rules/base.extras.xml:272
4593msgid "Lithuanian (Sun Type 6/7)"
4594msgstr "литовска — на Sun, вид 6/7"
4595
4596#: rules/base.extras.xml:290
4597msgid "Latvian (Dvorak)"
4598msgstr "латвийска — дворак"
4599
4600#: rules/base.extras.xml:296
4601msgid "Latvian (Dvorak, with Y)"
4602msgstr "латвийска — американска, с „Y“"
4603
4604#: rules/base.extras.xml:302
4605msgid "Latvian (Dvorak, with minus)"
4606msgstr "латвийска — американска, дворак, с „-“"
4607
4608#: rules/base.extras.xml:308
4609msgid "Latvian (programmer Dvorak)"
4610msgstr "латвийска — дворак за програмисти"
4611
4612#: rules/base.extras.xml:314
4613msgid "Latvian (programmer Dvorak, with Y)"
4614msgstr "латвийска — дворак за програмисти, с „Y“"
4615
4616#: rules/base.extras.xml:320
4617msgid "Latvian (programmer Dvorak, with minus)"
4618msgstr "латвийска — дворак за програмисти, с „-“"
4619
4620#: rules/base.extras.xml:326
4621msgid "Latvian (Colemak)"
4622msgstr "латвийска — коулмак"
4623
4624#: rules/base.extras.xml:332
4625msgid "Latvian (Colemak, with apostrophe)"
4626msgstr "латвийска — коулмак, с „'“"
4627
4628#: rules/base.extras.xml:338
4629msgid "Latvian (Sun Type 6/7)"
4630msgstr "латвийска — на Sun, вид 6/7"
4631
4632#: rules/base.extras.xml:356
4633msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining)"
4634msgstr "английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
4635
4636#: rules/base.extras.xml:362
4637msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining, alt.)"
4638msgstr "английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
4639
4640#: rules/base.extras.xml:368
4641msgid "Atsina"
4642msgstr " ацинска"
4643
4644#: rules/base.extras.xml:375
4645msgid "Coeur d'Alene Salish"
4646msgstr "селиш на кор дален"
4647
4648#: rules/base.extras.xml:384
4649msgid "Czech Slovak and German (US)"
4650msgstr "чешка словашка и немска — американска"
4651
4652#: rules/base.extras.xml:396
4653msgid "English (Drix)"
4654msgstr "английска — дрикс"
4655
4656#: rules/base.extras.xml:402
4657msgid "German, Swedish and Finnish (US)"
4658msgstr "немска, шведска и финландска — американска"
4659
4660#: rules/base.extras.xml:414
4661msgid "English (US, IBM Arabic 238_L)"
4662msgstr "английска — американска, арабска на IBM 238_L"
4663
4664#: rules/base.extras.xml:420
4665msgid "English (US, Sun Type 6/7)"
4666msgstr "английска — американска, на Sun, вид 6/7"
4667
4668#: rules/base.extras.xml:426
4669msgid "English (Carpalx)"
4670msgstr "английска — Карпал Екс"
4671
4672#: rules/base.extras.xml:432
4673msgid "English (Carpalx, intl., with dead keys)"
4674msgstr "английска — Карпал Екс, многоезична, с мъртви клавиши"
4675
4676#: rules/base.extras.xml:438
4677msgid "English (Carpalx, intl., with AltGr dead keys)"
4678msgstr "английска — Карпал Екс, многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
4679
4680#: rules/base.extras.xml:444
4681msgid "English (Carpalx, full optimization)"
4682msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации"
4683
4684#: rules/base.extras.xml:450
4685msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with dead keys)"
4686msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши"
4687
4688#: rules/base.extras.xml:456
4689msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with AltGr dead keys)"
4690msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
4691
4692#: rules/base.extras.xml:462
4693msgid "English (3l)"
4694msgstr "английска — 3l"
4695
4696#: rules/base.extras.xml:468
4697msgid "English (3l, Chromebook)"
4698msgstr "английска — 3l, за Chromebook"
4699
4700#: rules/base.extras.xml:474
4701msgid "English (3l, emacs)"
4702msgstr "английска — 3l, emacs"
4703
4704#: rules/base.extras.xml:480
4705msgid "Sicilian (US keyboard)"
4706msgstr "сицилианска — американска"
4707
4708#: rules/base.extras.xml:491
4709msgid "English (US, Hyena Layer5)"
4710msgstr "английска — американска, 5-то ниво Хиена"
4711
4712#: rules/base.extras.xml:497
4713msgid "English (US, alt. intl., with dead keys, Hyena Layer5)"
4714msgstr "английска — американска, многоезична, с мъртви клавиши, 5-то ниво Хиена, алтернативна"
4715
4716#: rules/base.extras.xml:503
4717msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining, Hyena Layer5)"
4718msgstr "английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr, 5-то ниво Хиена"
4719
4720#: rules/base.extras.xml:509
4721msgid "English (Carpalx, full optimization, Hyena Layer5)"
4722msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации, 5-то ниво Хиена"
4723
4724#: rules/base.extras.xml:515
4725msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with dead keys, Hyena Layer5)"
4726msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши, 5-то ниво Хиена"
4727
4728#: rules/base.extras.xml:521
4729msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with AltGr dead keys, Hyena Layer5)"
4730msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr, 5-то ниво Хиена"
4731
4732#: rules/base.extras.xml:527
4733msgid "English (US, MiniGuru Layer5)"
4734msgstr "английска — американска, 5-то ниво Мини Гуру"
4735
4736#: rules/base.extras.xml:533
4737msgid "English (US, alt. intl., with dead keys, MiniGuru Layer5)"
4738msgstr "английска — американска, многоезична, с мъртви клавиши, 5-то ниво Мини Гуру"
4739
4740#: rules/base.extras.xml:539
4741msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining, MiniGuru Layer5)"
4742msgstr "английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr, 5-то ниво Мини Гуру"
4743
4744#: rules/base.extras.xml:545
4745msgid "English (US, TEX Yoda Layer5)"
4746msgstr "английска — американска, 5-то ниво Тех Йода"
4747
4748#: rules/base.extras.xml:551
4749msgid "English (US, alt. intl., with dead keys, TEX Yoda Layer5)"
4750msgstr "английска — американска, многоезична, с мъртви клавиши, 5-то ниво Тех Йода"
4751
4752#: rules/base.extras.xml:557
4753msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining, TEX Yoda Layer5)"
4754msgstr "английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr, 5-то ниво Тех Йода"
4755
4756#: rules/base.extras.xml:575
4757msgid "Polish (intl., with dead keys)"
4758msgstr "полска — многоезична, с мъртви клавиши"
4759
4760#: rules/base.extras.xml:581
4761msgid "Polish (Colemak)"
4762msgstr "полска — коулмак"
4763
4764#: rules/base.extras.xml:587
4765msgid "Polish (Colemak-DH)"
4766msgstr "полска — коулмак DH"
4767
4768#: rules/base.extras.xml:593
4769msgid "Polish (Sun Type 6/7)"
4770msgstr "полска — на Sun, вид 6/7"
4771
4772#: rules/base.extras.xml:599
4773msgid "Polish (Glagolica)"
4774msgstr "полска — глаголица"
4775
4776#: rules/base.extras.xml:618
4777msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
4778msgstr "кримски татарски — „Q“ горе-вляво, Добруджа-Q"
4779
4780#: rules/base.extras.xml:627
4781msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
4782msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
4783
4784#: rules/base.extras.xml:633
4785msgid "Romanian (Sun Type 6/7)"
4786msgstr "румънска — на Sun, вид 6/7"
4787
4788#: rules/base.extras.xml:651
4789msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
4790msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо мъртви клавиши"
4791
4792#: rules/base.extras.xml:666
4793msgid "Church Slavonic"
4794msgstr "църковнославянска"
4795
4796#: rules/base.extras.xml:676
4797msgid "Russian (with Ukrainian-Belorussian layout)"
4798msgstr "руска — с украинско-белоруска подредба"
4799
4800#: rules/base.extras.xml:687
4801msgid "Russian (Rulemak, phonetic Colemak)"
4802msgstr "руска — Рулмак, фонетична, коулмак"
4803
4804#: rules/base.extras.xml:693
4805msgid "Russian (phonetic Macintosh)"
4806msgstr "руска — фонетична, за Macintosh"
4807
4808#: rules/base.extras.xml:699
4809msgid "Russian (Sun Type 6/7)"
4810msgstr "руска — на Sun, вид 6/7"
4811
4812#: rules/base.extras.xml:705
4813msgid "Russian (with US punctuation)"
4814msgstr "руска — с американска пунктуация"
4815
4816#: rules/base.extras.xml:712
4817msgid "Russian (Polyglot and Reactionary)"
4818msgstr "руска — многоезична, реакционeрска"
4819
4820#: rules/base.extras.xml:798
4821msgid "Armenian (OLPC, phonetic)"
4822msgstr "арменска — фонетична, OLPC"
4823
4824#: rules/base.extras.xml:816
4825msgid "Hebrew (Biblical, SIL phonetic)"
4826msgstr "иврит — библейска, Сил, фонетична"
4827
4828#: rules/base.extras.xml:834
4829msgid "Arabic (Sun Type 6/7)"
4830msgstr "арабска — на Sun, вид 6/7"
4831
4832#: rules/base.extras.xml:840
4833msgid "Arabic (Arabic numerals, extensions in the 4th level)"
4834msgstr "арабска — стандартни арабски цифри, разширения на 4-то ниво"
4835
4836#: rules/base.extras.xml:846
4837msgid "Arabic (Eastern Arabic numerals, extensions in the 4th level)"
4838msgstr "арабска — източноарабски цифри, разширения на 4-то ниво"
4839
4840#: rules/base.extras.xml:852
4841msgid "Ugaritic instead of Arabic"
4842msgstr "угаритски вместо арабски"
4843
4844#: rules/base.extras.xml:867
4845msgid "Belgian (Sun Type 6/7)"
4846msgstr "белгийска — на Sun, вид 6/7"
4847
4848#: rules/base.extras.xml:882
4849msgid "Portuguese (Brazil, Sun Type 6/7)"
4850msgstr "португалска — бразилска, на Sun, вид 6/7"
4851
4852#: rules/base.extras.xml:897
4853msgid "Czech (Sun Type 6/7)"
4854msgstr "чешка — на Sun, вид 6/7"
4855
4856#: rules/base.extras.xml:903
4857msgid "Czech (programming)"
4858msgstr "чешка — програмиране"
4859
4860#: rules/base.extras.xml:909
4861msgid "Czech (typographic)"
4862msgstr "чешка — типографски знаци"
4863
4864#: rules/base.extras.xml:915
4865msgid "Czech (coder)"
4866msgstr "чешка — кодиране"
4867
4868#: rules/base.extras.xml:921
4869msgid "Czech (programming, typographic)"
4870msgstr "чешка — програмиране, типографски знаци"
4871
4872#: rules/base.extras.xml:936
4873msgid "Danish (Sun Type 6/7)"
4874msgstr "датска — на Sun, вид 6/7"
4875
4876#: rules/base.extras.xml:951
4877msgid "Dutch (Sun Type 6/7)"
4878msgstr "холандска — на Sun, вид 6/7"
4879
4880#: rules/base.extras.xml:966
4881msgid "Estonian (Sun Type 6/7)"
4882msgstr "естонска — на Sun, вид 6/7"
4883
4884#: rules/base.extras.xml:981
4885msgid "Finnish (Sun Type 6/7)"
4886msgstr "финландска — на Sun, вид 6/7"
4887
4888#: rules/base.extras.xml:987
4889msgid "Finnish (DAS)"
4890msgstr "финландска — DAS, дворак"
4891
4892#: rules/base.extras.xml:993
4893msgid "Finnish (Dvorak)"
4894msgstr "финландска — дворак"
4895
4896#: rules/base.extras.xml:1008
4897msgid "French (Sun Type 6/7)"
4898msgstr "френска — на Sun, вид 6/7"
4899
4900#: rules/base.extras.xml:1014
4901msgid "French (US with dead keys, alt.)"
4902msgstr "френска — американска, с мъртви клавиши, алтернативна"
4903
4904#: rules/base.extras.xml:1020
4905msgid "French (US, AZERTY)"
4906msgstr "френска — американска, azerty"
4907
4908#: rules/base.extras.xml:1035
4909msgid "Greek (Sun Type 6/7)"
4910msgstr "гръцка — на Sun, вид 6/7"
4911
4912#: rules/base.extras.xml:1041
4913msgid "Greek (Colemak)"
4914msgstr "гръцка — коулмак"
4915
4916#: rules/base.extras.xml:1056
4917msgid "Italian (Sun Type 6/7)"
4918msgstr "италианска — на Sun, вид 6/7"
4919
4920#: rules/base.extras.xml:1062
4921msgid "it_lld"
4922msgstr "ИЛд"
4923
4924#: rules/base.extras.xml:1063
4925msgid "Italian (Ladin)"
4926msgstr "италианска — ладински"
4927
4928#: rules/base.extras.xml:1073
4929msgid "Italian (Dvorak)"
4930msgstr "италианска — дворак"
4931
4932#: rules/base.extras.xml:1091
4933msgid "Japanese (Sun Type 6)"
4934msgstr "японска — на Sun, вид 6"
4935
4936#: rules/base.extras.xml:1097
4937msgid "Japanese (Sun Type 7, PC-compatible)"
4938msgstr "японска — на Sun, вид 7, съвместима с PC"
4939
4940#: rules/base.extras.xml:1103
4941msgid "Japanese (Sun Type 7, Sun-compatible)"
4942msgstr "японска — на Sun, вид 7, съвместима със Sun"
4943
4944#: rules/base.extras.xml:1118
4945msgid "Norwegian (Sun Type 6/7)"
4946msgstr "норвежка — на Sun, вид 6/7"
4947
4948#: rules/base.extras.xml:1133
4949msgid "Portuguese (Sun Type 6/7)"
4950msgstr "португалска — на Sun, вид 6/7"
4951
4952#: rules/base.extras.xml:1139
4953msgid "Portuguese (Colemak)"
4954msgstr "португалска — коулмак"
4955
4956#: rules/base.extras.xml:1154
4957msgid "Slovak (ACC layout, only accented letters)"
4958msgstr "словашка — ACC, само букви с надредни знаци"
4959
4960#: rules/base.extras.xml:1160
4961msgid "Slovak (Sun Type 6/7)"
4962msgstr "словашка — на Sun, вид 6/7"
4963
4964#: rules/base.extras.xml:1175
4965msgid "Spanish (Sun Type 6/7)"
4966msgstr "испанска — с мъртви клавиши"
4967
4968#: rules/base.extras.xml:1190
4969msgid "Swedish (Dvorak A5)"
4970msgstr "шведска — дворак, A5"
4971
4972#: rules/base.extras.xml:1196
4973msgid "Swedish (Sun Type 6/7)"
4974msgstr "шведска — на Sun, вид 6/7"
4975
4976#: rules/base.extras.xml:1202
4977msgid "Elfdalian (Swedish, with combining ogonek)"
4978msgstr "Елфдалиан — шведска, с комбинращ огонек"
4979
4980#: rules/base.extras.xml:1220
4981msgid "German (Switzerland, Sun Type 6/7)"
4982msgstr "немска — швейцарска, на Sun, вид 6/7"
4983
4984#: rules/base.extras.xml:1226
4985msgid "French (Switzerland, Sun Type 6/7)"
4986msgstr "френска — швейцарска, на Sun, вид 6/7"
4987
4988#: rules/base.extras.xml:1241
4989msgid "Turkish (Sun Type 6/7)"
4990msgstr "турска — на Sun, вид 6/7"
4991
4992#: rules/base.extras.xml:1247
4993msgid "Old Turkic"
4994msgstr "турска — руни"
4995
4996#: rules/base.extras.xml:1262
4997msgid "Ukrainian (Sun Type 6/7)"
4998msgstr "украинска — на Sun, вид 6/7"
4999
5000#: rules/base.extras.xml:1277
5001msgid "English (UK, Sun Type 6/7)"
5002msgstr "английска — великобританска, на Sun, вид 6/7"
5003
5004#: rules/base.extras.xml:1283
5005msgid "English (UK, Hyena Layer5)"
5006msgstr "английска — великобританска, 5-то ниво Хиена"
5007
5008#: rules/base.extras.xml:1289
5009msgid "English (UK, intl., with dead keys, Hyena Layer5)"
5010msgstr "английска — великобританска, многоезична, с мъртви клавиши, 5-то ниво Хиена"
5011
5012#: rules/base.extras.xml:1295
5013msgid "English (UK, MiniGuru Layer5)"
5014msgstr "английска — великобританска, 5-то ниво Мини Гуру"
5015
5016#: rules/base.extras.xml:1301
5017msgid "English (UK, intl., with dead keys, MiniGuru Layer5)"
5018msgstr "английска — великобританска, многоезична, с мъртви клавиши, 5-то ниво Мини Гуру"
5019
5020#: rules/base.extras.xml:1307
5021msgid "English (UK, TEX Yoda Layer5)"
5022msgstr "английска — великобританска, 5-то ниво Тех Йода"
5023
5024#: rules/base.extras.xml:1313
5025msgid "English (UK, intl., with dead keys, TEX Yoda Layer5)"
5026msgstr "английска — великобританска, многоезична, с мъртви клавиши, 5-то ниво Тех Йода"
5027
5028#: rules/base.extras.xml:1328
5029msgid "Korean (Sun Type 6/7)"
5030msgstr "корейска — на Sun, вид 6/7"
5031
5032#: rules/base.extras.xml:1347
5033msgid "Vietnamese (AÐERTY)"
5034msgstr "виетнамска — ađerty"
5035
5036#: rules/base.extras.xml:1353
5037msgid "Vietnamese (QĐERTY)"
5038msgstr "виетнамска — qđerty"
5039
5040#. Keyboard indicator for European layouts
5041#: rules/base.extras.xml:1362
5042msgid "eu"
5043msgstr "Евр"
5044
5045#: rules/base.extras.xml:1363
5046msgid "EurKEY (US)"
5047msgstr "EurKEY — американска"
5048
5049#. Keyboard layouts for transcription and transliteration systems
5050#: rules/base.extras.xml:1404
5051msgid "International Phonetic Alphabet"
5052msgstr "Международна фонетична азбука"
5053
5054#: rules/base.extras.xml:1420
5055msgid "Modi (KaGaPa phonetic)"
5056msgstr "моди — фонетична по KaGaPa"
5057
5058#: rules/base.extras.xml:1429
5059msgid "sas"
5060msgstr "СнЗ"
5061
5062#: rules/base.extras.xml:1430
5063msgid "Sanskrit symbols"
5064msgstr "санскритски знаци"
5065
5066#: rules/base.extras.xml:1450
5067msgid "Number key 4 when pressed in isolation"
5068msgstr "4 самостоятелно"
5069
5070#: rules/base.extras.xml:1456
5071msgid "Number key 9 when pressed in isolation"
5072msgstr "9 самостоятелно"
5073
5074#: rules/base.extras.xml:1464
5075msgid "Parentheses position"
5076msgstr "Място на „()“"
5077
5078#: rules/base.extras.xml:1469
5079msgid "Swap with square brackets"
5080msgstr "Замяна с „[]“"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.