source: non-gtk/freedesktop/xkeyboard-config-2.30.99.bg.po @ 3370

Last change on this file since 3370 was 3370, checked in by Александър Шопов, 10 months ago

xkeyboard-config: подаден през робота

File size: 142.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of xkeyboard-config.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
5# This file is distributed under the same license as the xkeyboard-config package.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020.
9# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
10#
11#
12# = Правила за съкращение на език: =
13#
14# 1. Започва с главна, продължава с малки букви
15#
16# 2. Винаги трибуквено — някои от вариантите в оригинал са 3 буквени,
17# няма защо да сме по-малко информативни от това
18#
19# 3. Ако оригиналът или полученото съкращение е под 3 букви, се допълва
20# с интервали без разделяне „ “ - &nbsp; U+00A0 NO-BREAK SPACE - да се
21# уеднакви широчината на надписа доколкото е възмоно
22#
23# 4. Взима се първата буква, изпускат се буквите „аъоуеиюяйь“ и се
24# взимат 2-та и третата от останалите букви.
25#
26# 5. В случаите, когато това правило води до повтарящи се имена,
27# полученото име не се ползва, а се търси съкращения, които по-точно
28# идентифицират резултата. Често е достатъчно ползването на първите три
29# букви. Пример: белгийска — блгск → Блг, българска — блгрск → Блг;
30# вместо това: белгийска → Бел, българска → Бъл. Пример: латвийска —
31# лтвск → Лтв, литовска — лтвск → Лтв; вместо това латвийска → Лат,
32# литовска → Лит. индийска — индск → Инд; индонезийска — инднзск → Инз.
33# В много редките случаи (словенски/словашки, индийски/индонезияски),
34# когато и това не е достатъчно, се работи ad hoc.
35#
36# = Правила за означение на подредба: =
37#
38# Някои подредби се идентифицират с местата на определени знаци. Пример
39# qwerty, Bepo, Q при турските. Това означение се изписва с правилните
40# знаци, главна буква, ако е една, и малки, ако са повече → qwerty,
41# bépo, дворак, коулмак, Q
42#
43# US - предава се американска
44#
45# [with/no] [sun] dead keys - с/без мъртви клавиши
46# AltGr dead keys - мъртви клавиши чрез AltGr
47#
48# intl./international/inetrlingual - многоезична
49#
50# = Подредба на определенията =
51# алтернативна се поставя накрая, алтернативен вариант 5 се представя:
52# алтернативна 5, laptop/mobile — за преносим компютър,
53# безжична, за мултимедия, за Интернет, остаряла, алтернативна
54#
55# = Правила за знаци =
56#
57# Знаците се изписват графично, не се описват — „€“, а не евро. Думата
58# „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
59# силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
60# в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
61#
62# = Правила за пунктуация =
63#
64# Предпочита се дълго тире „—“ пред скоби „()“.
65msgid ""
66msgstr ""
67"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.30.99\n"
68"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
69"POT-Creation-Date: 2020-09-24 09:44+0100\n"
70"PO-Revision-Date: 2020-09-25 13:52+0200\n"
71"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
72"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
73"Language: bg\n"
74"MIME-Version: 1.0\n"
75"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
76"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
77"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
78"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
79
80#: rules/base.xml:8
81msgid "Generic 86-key PC"
82msgstr "Стандартна клавиатура за PC с 86 клавиша"
83
84#: rules/base.xml:15
85msgid "Generic 101-key PC"
86msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
87
88#: rules/base.xml:22
89msgid "Generic 102-key PC"
90msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша"
91
92#: rules/base.xml:29
93msgid "Generic 104-key PC"
94msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
95
96#: rules/base.xml:36
97msgid "Generic 104-key PC with L-shaped Enter key"
98msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша и голям Enter"
99
100#: rules/base.xml:43
101msgid "Generic 105-key PC"
102msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша"
103
104#: rules/base.xml:50
105msgid "Dell 101-key PC"
106msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
107
108#: rules/base.xml:57
109msgid "Dell Latitude laptop"
110msgstr "Dell Latitude — за преносим компютър"
111
112#: rules/base.xml:64
113msgid "Dell Precision M65 laptop"
114msgstr "Dell Precision M65 — за преносим компютър"
115
116#: rules/base.xml:71
117msgid "Everex STEPnote"
118msgstr "Everex STEPnote"
119
120#: rules/base.xml:78
121msgid "Keytronic FlexPro"
122msgstr "Keytronic FlexPro"
123
124#: rules/base.xml:85
125msgid "Microsoft Natural"
126msgstr "Microsoft Natural"
127
128#: rules/base.xml:92
129msgid "Northgate OmniKey 101"
130msgstr "Northgate OmniKey 101"
131
132#: rules/base.xml:99
133msgid "Winbook Model XP5"
134msgstr "Winbook Model XP5"
135
136#: rules/base.xml:106
137msgid "PC-98"
138msgstr "PC-98"
139
140#: rules/base.xml:113
141msgid "A4Tech KB-21"
142msgstr "A4Tech KB-21"
143
144#: rules/base.xml:120
145msgid "A4Tech KBS-8"
146msgstr "A4Tech KBS-8"
147
148#: rules/base.xml:127
149msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
150msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 — безжична"
151
152#: rules/base.xml:134
153msgid "Acer AirKey V"
154msgstr "Acer AirKey V"
155
156#: rules/base.xml:141
157msgid "Azona RF2300 wireless Internet"
158msgstr "Azona RF2300 wireless Internet — безжична, за Интернет"
159
160#: rules/base.xml:148
161msgid "Advance Scorpius KI"
162msgstr "Advance Scorpius KI"
163
164#: rules/base.xml:155
165msgid "Brother Internet"
166msgstr "Brother Internet — за Интернет"
167
168#: rules/base.xml:162
169msgid "BTC 5113RF Multimedia"
170msgstr "BTC 5113RF Multimedia — за мултимедия"
171
172#: rules/base.xml:169
173msgid "BTC 5126T"
174msgstr "BTC 5126T"
175
176#: rules/base.xml:176
177msgid "BTC 6301URF"
178msgstr "BTC 6301URF"
179
180#: rules/base.xml:183
181msgid "BTC 9000"
182msgstr "BTC 9000"
183
184#: rules/base.xml:190
185msgid "BTC 9000A"
186msgstr "BTC 9000A"
187
188#: rules/base.xml:197
189msgid "BTC 9001AH"
190msgstr "BTC 9001AH"
191
192#: rules/base.xml:204
193msgid "BTC 5090"
194msgstr "BTC 5090"
195
196#: rules/base.xml:211
197msgid "BTC 9019U"
198msgstr "BTC 9019U"
199
200#: rules/base.xml:218
201msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
202msgstr "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming — безжична, за Интернет и игри"
203
204#: rules/base.xml:224
205msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
206msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
207
208#: rules/base.xml:230
209msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
210msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
211
212#: rules/base.xml:237
213msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alt.)"
214msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативна"
215
216#: rules/base.xml:244
217msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
218msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
219
220#: rules/base.xml:251
221msgid "Cherry CyMotion Expert"
222msgstr "Cherry CyMotion Expert"
223
224#: rules/base.xml:258
225msgid "Cherry B.UNLIMITED"
226msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
227
228#: rules/base.xml:265
229msgid "Chicony Internet"
230msgstr "Chicony Internet — за Интернет"
231
232#: rules/base.xml:272
233msgid "Chicony KU-0108"
234msgstr "Chicony KU-0108"
235
236#: rules/base.xml:279
237msgid "Chicony KU-0420"
238msgstr "Chicony KU-0420"
239
240#: rules/base.xml:286
241msgid "Chicony KB-9885"
242msgstr "Chicony KB-9885"
243
244#: rules/base.xml:293
245msgid "Compaq Easy Access"
246msgstr "Compaq Easy Access — за лесен достъп"
247
248#: rules/base.xml:300
249msgid "Compaq Internet (7 keys)"
250msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 7 допълнителни клавиша"
251
252#: rules/base.xml:307
253msgid "Compaq Internet (13 keys)"
254msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 13 допълнителни клавиша"
255
256#: rules/base.xml:314
257msgid "Compaq Internet (18 keys)"
258msgstr "Compaq Internet — за Интернет, 18 допълнителни клавиша"
259
260#: rules/base.xml:321
261msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
262msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
263
264#: rules/base.xml:328
265msgid "Compaq Armada laptop"
266msgstr "Compaq Armada — за преносим компютър"
267
268#: rules/base.xml:335
269msgid "Compaq Presario laptop"
270msgstr "Compaq Presario — за преносим компютър"
271
272#: rules/base.xml:342
273msgid "Compaq iPaq"
274msgstr "Compaq iPaq"
275
276#: rules/base.xml:349
277msgid "Dell"
278msgstr "Dell"
279
280#: rules/base.xml:356
281msgid "Dell SK-8125"
282msgstr "Dell SK-8125"
283
284#: rules/base.xml:363
285msgid "Dell SK-8135"
286msgstr "Dell SK-8135"
287
288#: rules/base.xml:370
289msgid "Dell USB Multimedia"
290msgstr "Dell USB Multimedia — за мултимедия"
291
292#: rules/base.xml:377
293msgid "Dell Inspiron 6000/8000 laptop"
294msgstr "Dell Inspiron 6000/8000 — за преносим компютър"
295
296#: rules/base.xml:384
297msgid "Dell Precision M laptop"
298msgstr "Dell Precision M — за преносим компютър"
299
300#: rules/base.xml:391
301msgid "Dexxa Wireless Desktop"
302msgstr "Dexxa Wireless Desktop — безжична"
303
304#: rules/base.xml:398
305msgid "Diamond 9801/9802"
306msgstr "Diamond 9801/9802"
307
308#: rules/base.xml:405
309msgid "DTK2000"
310msgstr "DTK2000"
311
312#: rules/base.xml:411
313msgid "Ennyah DKB-1008"
314msgstr "Ennyah DKB-1008"
315
316#: rules/base.xml:418
317msgid "Fujitsu-Siemens Amilo laptop"
318msgstr "Fujitsu-Siemens Amilo — за преносим компютър"
319
320#: rules/base.xml:425
321msgid "Genius Comfy KB-16M/Multimedia KWD-910"
322msgstr "Genius Comfy KB-16M/Multimedia KWD-910 — за мултимедия"
323
324#: rules/base.xml:432
325msgid "Genius Comfy KB-12e"
326msgstr "Genius Comfy KB-12e"
327
328#: rules/base.xml:439
329msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
330msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
331
332#: rules/base.xml:446
333msgid "Genius KB-19e NB"
334msgstr "Genius KB-19e NB"
335
336#: rules/base.xml:453
337msgid "Genius KKB-2050HS"
338msgstr "Genius KKB-2050HS"
339
340#: rules/base.xml:460
341msgid "Gyration"
342msgstr "Gyration"
343
344#: rules/base.xml:467
345msgid "Kinesis"
346msgstr "Кинезис"
347
348#: rules/base.xml:474
349msgid "Logitech"
350msgstr "Logitech"
351
352#: rules/base.xml:481
353msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
354msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
355
356#: rules/base.xml:488
357msgid "Hewlett-Packard Internet"
358msgstr "Hewlett-Packard Internet — за Интернет"
359
360#: rules/base.xml:495
361msgid "Hewlett-Packard NEC SK-2500 Multimedia"
362msgstr "Hewlett-Packard NEC SK-2500 Multimedia — за мултимедия"
363
364#: rules/base.xml:502
365msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
366msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
367
368#: rules/base.xml:509
369msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
370msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
371
372#: rules/base.xml:516
373msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
374msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
375
376#: rules/base.xml:523
377msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
378msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
379
380#: rules/base.xml:530
381msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT1100"
382msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT1100"
383
384#: rules/base.xml:537
385msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
386msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
387
388#: rules/base.xml:544
389msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500"
390msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500"
391
392#: rules/base.xml:551
393msgid "Hewlett-Packard nx9020"
394msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
395
396#: rules/base.xml:558
397msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
398msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
399
400#: rules/base.xml:565
401msgid "Honeywell Euroboard"
402msgstr "Honeywell Euroboard"
403
404#: rules/base.xml:572
405msgid "Hewlett-Packard Mini 110 laptop"
406msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 — за преносим компютър"
407
408#: rules/base.xml:579
409msgid "IBM Rapid Access"
410msgstr "IBM Rapid Access"
411
412#: rules/base.xml:586
413msgid "IBM Rapid Access II"
414msgstr "IBM Rapid Access II"
415
416#: rules/base.xml:593
417msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
418msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
419
420#: rules/base.xml:600
421msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
422msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
423
424#: rules/base.xml:607
425msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
426msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
427
428#: rules/base.xml:614
429msgid "IBM Space Saver"
430msgstr "IBM Space Saver"
431
432#: rules/base.xml:621
433msgid "Logitech Access"
434msgstr "Logitech Access"
435
436#: rules/base.xml:628
437msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
438msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 — безжична"
439
440#: rules/base.xml:635 rules/base.xml:643
441msgid "Logitech Internet 350"
442msgstr "Logitech Internet 350 — за Интернет"
443
444#: rules/base.xml:650
445msgid "Logitech Cordless Desktop"
446msgstr "Logitech Cordless Desktop — безжична"
447
448#: rules/base.xml:657
449msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
450msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch — безжична"
451
452#: rules/base.xml:664 rules/base.xml:699
453msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
454msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator — безжична"
455
456#: rules/base.xml:671
457msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
458msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical — оптична"
459
460#: rules/base.xml:678
461msgid "Logitech Cordless Desktop (alt.)"
462msgstr "Logitech Cordless Desktop — алтернативна"
463
464#: rules/base.xml:685
465msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (2nd alt.)"
466msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro — алтернативна 2"
467
468#: rules/base.xml:692
469msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
470msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator — безжична"
471
472#: rules/base.xml:706
473msgid "Logitech iTouch Cordless Y-RB6"
474msgstr "Logitech iTouch Cordless — model Y-RB6, безжична"
475
476#: rules/base.xml:713
477msgid "Logitech Internet"
478msgstr "Logitech Internet — за Интернет"
479
480#: rules/base.xml:720
481msgid "Logitech iTouch"
482msgstr "Logitech iTouch"
483
484#: rules/base.xml:727
485msgid "Logitech Internet Navigator"
486msgstr "Logitech Internet Navigator — за Интернет"
487
488#: rules/base.xml:734
489msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
490msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
491
492#: rules/base.xml:741
493msgid "Logitech iTouch Internet Navigator SE"
494msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator SE — за Интернет"
495
496#: rules/base.xml:748
497msgid "Logitech iTouch Internet Navigator SE USB"
498msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator SE — за Интернет"
499
500#: rules/base.xml:755
501msgid "Logitech Ultra-X"
502msgstr "Logitech Ultra-X"
503
504#: rules/base.xml:762
505msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop"
506msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop — безжична, за мултимедия"
507
508#: rules/base.xml:769
509msgid "Logitech diNovo"
510msgstr "Logitech diNovo"
511
512#: rules/base.xml:776
513msgid "Logitech diNovo Edge"
514msgstr "Logitech diNovo Edge"
515
516#: rules/base.xml:783
517msgid "Memorex MX1998"
518msgstr "Memorex MX1998"
519
520#: rules/base.xml:790
521msgid "Memorex MX2500 EZ-Access"
522msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access — за лесен достъп"
523
524#: rules/base.xml:797
525msgid "Memorex MX2750"
526msgstr "Memorex MX2750"
527
528#: rules/base.xml:804
529msgid "Microsoft Natural Ergonomic 4000"
530msgstr "Microsoft Natural Ergonomic 4000"
531
532#: rules/base.xml:811
533msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic 7000"
534msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic 7000 — безжична, ергономична"
535
536#: rules/base.xml:818
537msgid "Microsoft Internet"
538msgstr "Microsoft Internet — за Интернет"
539
540#: rules/base.xml:825
541msgid "Microsoft Natural Pro/Internet Pro"
542msgstr "Microsoft Natural Pro/Internet Pro"
543
544#: rules/base.xml:832
545msgid "Microsoft Natural Pro USB/Internet Pro"
546msgstr "Microsoft Natural Pro USB/Internet Pro — за Интернет"
547
548#: rules/base.xml:839
549msgid "Microsoft Natural Pro OEM"
550msgstr "Microsoft Natural Pro OEM"
551
552#: rules/base.xml:846
553msgid "ViewSonic KU-306 Internet"
554msgstr "ViewSonic KU-306 Internet — за Интернет"
555
556#: rules/base.xml:853
557msgid "Microsoft Internet Pro (Swedish)"
558msgstr "Microsoft Internet Pro (Swedish) — за Интернет, шведска"
559
560#: rules/base.xml:860
561msgid "Microsoft Office Keyboard"
562msgstr "Microsoft Office — за офиса"
563
564#: rules/base.xml:867
565msgid "Microsoft Wireless Multimedia 1.0A"
566msgstr "Microsoft Wireless Multimedia 1.0A — безжична, за мултимедия"
567
568#: rules/base.xml:874
569msgid "Microsoft Surface"
570msgstr "Microsoft Surface"
571
572#: rules/base.xml:881
573msgid "Microsoft Natural Elite"
574msgstr "Microsoft Natural Elite"
575
576#: rules/base.xml:888
577msgid "Microsoft Comfort Curve 2000"
578msgstr "Microsoft Comfort Curve 2000"
579
580#: rules/base.xml:895
581msgid "Ortek Multimedia/Internet MCK-800"
582msgstr "Ortek Multimedia/Internet MCK-800 — за мултимедия, за Интернет"
583
584#: rules/base.xml:902
585msgid "Propeller Voyager KTEZ-1000"
586msgstr "Propeller Voyager KTEZ-1000"
587
588#: rules/base.xml:909
589msgid "QTronix Scorpius 98N+"
590msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
591
592#: rules/base.xml:916
593msgid "Samsung SDM 4500P"
594msgstr "Samsung SDM 4500P"
595
596#: rules/base.xml:923
597msgid "Samsung SDM 4510P"
598msgstr "Samsung SDM 4510P"
599
600#: rules/base.xml:930
601msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
602msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
603
604#: rules/base.xml:937
605msgid "NEC SK-1300"
606msgstr "NEC SK-1300"
607
608#: rules/base.xml:944
609msgid "NEC SK-2500"
610msgstr "NEC SK-2500"
611
612#: rules/base.xml:951
613msgid "NEC SK-6200"
614msgstr "NEC SK-6200"
615
616#: rules/base.xml:958
617msgid "NEC SK-7100"
618msgstr "NEC SK-7100"
619
620#: rules/base.xml:965
621msgid "Super Power Multimedia"
622msgstr "Super Power Multimedia — за мултимедия"
623
624#: rules/base.xml:972
625msgid "SVEN Ergonomic 2500"
626msgstr "SVEN Ergonomic 2500 — ергономична"
627
628#: rules/base.xml:979
629msgid "SVEN Slim 303"
630msgstr "SVEN Slim 303"
631
632#: rules/base.xml:986
633msgid "Symplon PaceBook tablet"
634msgstr "Symplon PaceBook — за таблет"
635
636#: rules/base.xml:993
637msgid "Toshiba Satellite S3000"
638msgstr "Toshiba Satellite S3000"
639
640#: rules/base.xml:1000
641msgid "Trust Wireless Classic"
642msgstr "Trust Wireless Classic — безжична"
643
644#: rules/base.xml:1007
645msgid "Trust Direct Access"
646msgstr "Trust Direct Access"
647
648#: rules/base.xml:1014
649msgid "Trust Slimline"
650msgstr "Trust Slimline"
651
652#: rules/base.xml:1021
653msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
654msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
655
656#: rules/base.xml:1028
657msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
658msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
659
660#: rules/base.xml:1035
661msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
662msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
663
664#: rules/base.xml:1042
665msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
666msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 102/105:EU"
667
668#: rules/base.xml:1049
669msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
670msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 106:JP"
671
672#: rules/base.xml:1056
673msgid "Yahoo! Internet"
674msgstr "Yahoo! Internet — за Интернет"
675
676#: rules/base.xml:1063
677msgid "MacBook/MacBook Pro"
678msgstr "MacBook/MacBook Pro"
679
680#: rules/base.xml:1070
681msgid "MacBook/MacBook Pro (intl.)"
682msgstr "MacBook/MacBook Pro — многоезична"
683
684#: rules/base.xml:1077
685msgid "Macintosh"
686msgstr "Macintosh"
687
688#: rules/base.xml:1084
689msgid "Macintosh Old"
690msgstr "Macintosh Old — стар вариант"
691
692#: rules/base.xml:1091
693msgid "Happy Hacking for Mac"
694msgstr "Happy Hacking за Mac"
695
696#: rules/base.xml:1098
697msgid "Acer C300"
698msgstr "Acer C300"
699
700#: rules/base.xml:1105
701msgid "Acer Ferrari 4000"
702msgstr "Acer Ferrari 4000"
703
704#: rules/base.xml:1112
705msgid "Acer laptop"
706msgstr "Acer — за преносим компютър"
707
708#: rules/base.xml:1119
709msgid "Asus laptop"
710msgstr "Asus — за преносим компютър"
711
712#: rules/base.xml:1126
713msgid "Apple"
714msgstr "Apple"
715
716#: rules/base.xml:1133
717msgid "Apple laptop"
718msgstr "Apple — за преносим компютър"
719
720#: rules/base.xml:1140
721msgid "Apple Aluminium (ANSI)"
722msgstr "Apple Aluminium — по ANSI"
723
724#: rules/base.xml:1147
725msgid "Apple Aluminium (ISO)"
726msgstr "Apple Aluminium — по ISO"
727
728#: rules/base.xml:1154
729msgid "Apple Aluminium (JIS)"
730msgstr "Apple Aluminium — по JIS"
731
732#: rules/base.xml:1161
733msgid "Silvercrest Multimedia Wireless"
734msgstr "Silvercrest Multimedia Wireless — безжична, за мултимедия"
735
736#: rules/base.xml:1168
737msgid "eMachines m6800 laptop"
738msgstr "eMachines m6800 — за преносим компютър"
739
740#: rules/base.xml:1175
741msgid "BenQ X-Touch"
742msgstr "BenQ X-Touch"
743
744#: rules/base.xml:1182
745msgid "BenQ X-Touch 730"
746msgstr "BenQ X-Touch 730"
747
748#: rules/base.xml:1189
749msgid "BenQ X-Touch 800"
750msgstr "BenQ X-Touch 800"
751
752#: rules/base.xml:1196
753msgid "Happy Hacking"
754msgstr "Happy Hacking"
755
756#: rules/base.xml:1203
757msgid "Classmate PC"
758msgstr "Classmate PC"
759
760#: rules/base.xml:1210
761msgid "OLPC"
762msgstr "OLPC"
763
764#: rules/base.xml:1217
765msgid "Sun Type 7 USB"
766msgstr "На Sun, вид 7 USB"
767
768#: rules/base.xml:1224
769msgid "Sun Type 7 USB (European)"
770msgstr "На Sun, вид 7 USB — европейска"
771
772#: rules/base.xml:1231
773msgid "Sun Type 7 USB (Unix)"
774msgstr "На Sun, вид 7 USB — за Unix"
775
776#: rules/base.xml:1238
777msgid "Sun Type 7 USB (Japanese)/Japanese 106-key"
778msgstr "На Sun, вид 7 USB — японска/японска със 106 клавиша"
779
780#: rules/base.xml:1245
781msgid "Sun Type 6/7 USB"
782msgstr "На Sun, вид 6/7 USB"
783
784#: rules/base.xml:1252
785msgid "Sun Type 6/7 USB (European)"
786msgstr "На Sun, вид 6/7 USB — европейска"
787
788#: rules/base.xml:1259
789msgid "Sun Type 6 USB (Unix)"
790msgstr "На Sun, вид 6 USB — за Unix"
791
792#: rules/base.xml:1266
793msgid "Sun Type 6 USB (Japanese)"
794msgstr "На Sun, вид 6 USB — японска"
795
796#: rules/base.xml:1273
797msgid "Sun Type 6 (Japanese)"
798msgstr "На Sun, вид 6 — японска"
799
800#: rules/base.xml:1280
801msgid "Targa Visionary 811"
802msgstr "Targa Visionary 811"
803
804#: rules/base.xml:1287
805msgid "Unitek KB-1925"
806msgstr "Unitek KB-1925"
807
808#: rules/base.xml:1294
809msgid "FL90"
810msgstr "FL90"
811
812#: rules/base.xml:1301
813msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
814msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 — безжична"
815
816#: rules/base.xml:1308
817msgid "Truly Ergonomic 227"
818msgstr "Truly Ergonomic 227 — ергономична"
819
820#: rules/base.xml:1315
821msgid "Truly Ergonomic 229"
822msgstr "Truly Ergonomic 229 — ергономична"
823
824#: rules/base.xml:1322
825msgid "SteelSeries Apex 300 (Apex RAW)"
826msgstr "SteelSeries Apex 300 (Apex RAW)"
827
828#: rules/base.xml:1329
829msgid "Chromebook"
830msgstr "Chromebook"
831
832#: rules/base.xml:1336
833msgid "Truly Ergonomic Computer Keyboard Model 227 (Wide Alt keys)"
834msgstr "Truly Ergonomic Computer Keyboard Model 227 — ергономична, широк Alt"
835
836#: rules/base.xml:1343
837msgid "Truly Ergonomic Computer Keyboard Model 229 (Standard sized Alt keys, additional Super and Menu key)"
838msgstr "Truly Ergonomic Computer Keyboard Model 229 — ергономична, нормален Alt, допълнителни Super и Menu"
839
840#. Keyboard indicator for English layouts
841#. Keyboard indicator for Australian layouts
842#. Keyboard indicator for English layouts
843#: rules/base.xml:1353 rules/base.xml:1767 rules/base.xml:2288
844#: rules/base.xml:2772 rules/base.xml:3450 rules/base.xml:5682
845#: rules/base.xml:5929 rules/base.xml:5972 rules/base.xml:6117
846#: rules/base.xml:6128 rules/base.extras.xml:347 rules/base.extras.xml:1184
847msgid "en"
848msgstr "Анг"
849
850#: rules/base.xml:1354 rules/base.extras.xml:348
851msgid "English (US)"
852msgstr "английска — американска"
853
854#. Keyboard indicator for Cherokee layouts
855#: rules/base.xml:1364
856msgid "chr"
857msgstr "Чрк"
858
859#: rules/base.xml:1365
860msgid "Cherokee"
861msgstr "черокска"
862
863#: rules/base.xml:1374
864msgid "haw"
865msgstr "Хвс"
866
867#: rules/base.xml:1375
868msgid "Hawaiian"
869msgstr "хавайска"
870
871#: rules/base.xml:1384
872msgid "English (US, euro on 5)"
873msgstr "английска — американска, c „€“ при 5"
874
875#: rules/base.xml:1390
876msgid "English (US, intl., with dead keys)"
877msgstr "английска — американска, многоезична, с мъртви клавиши"
878
879#: rules/base.xml:1396
880msgid "English (US, alt. intl.)"
881msgstr "английска — американска, многоезична, алтернативна"
882
883#: rules/base.xml:1402
884msgid "English (Colemak)"
885msgstr "английска — коулмак"
886
887#: rules/base.xml:1408
888msgid "English (Dvorak)"
889msgstr "английска — дворак"
890
891#: rules/base.xml:1414
892msgid "English (Dvorak, intl., with dead keys)"
893msgstr "английска — дворак, многоезична, с мъртви клавиши"
894
895#: rules/base.xml:1420
896msgid "English (Dvorak, alt. intl.)"
897msgstr "английска — дворак, многоезична, алтернативна"
898
899#: rules/base.xml:1426
900msgid "English (Dvorak, left-handed)"
901msgstr "английска — дворак за левичари"
902
903#: rules/base.xml:1432
904msgid "English (Dvorak, right-handed)"
905msgstr "английска — дворак за десничари"
906
907#: rules/base.xml:1438
908msgid "English (classic Dvorak)"
909msgstr "английска — класически дворак"
910
911#: rules/base.xml:1444
912msgid "English (programmer Dvorak)"
913msgstr "английска — дворак за програмисти"
914
915#: rules/base.xml:1450
916msgid "English (US, Symbolic)"
917msgstr "английска — американска, символи"
918
919#. Keyboard indicator for Russian layouts
920#: rules/base.xml:1457 rules/base.xml:2996 rules/base.xml:3576
921#: rules/base.xml:3732 rules/base.xml:4161 rules/base.xml:4655
922#: rules/base.xml:4775 rules/base.xml:5175 rules/base.xml:5186
923#: rules/base.extras.xml:168 rules/base.extras.xml:179
924#: rules/base.extras.xml:582 rules/base.extras.xml:598
925#: rules/base.extras.xml:634
926msgid "ru"
927msgstr "Рск"
928
929#: rules/base.xml:1458
930msgid "Russian (US, phonetic)"
931msgstr "руска — американска, фонетична"
932
933#: rules/base.xml:1467
934msgid "English (Macintosh)"
935msgstr "английска — за Macintosh"
936
937#: rules/base.xml:1473
938msgid "English (intl., with AltGr dead keys)"
939msgstr "английска — многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
940
941#: rules/base.xml:1484
942msgid "English (the divide/multiply toggle the layout)"
943msgstr "английска — „*“ и „/“ сменят подредбата"
944
945#: rules/base.xml:1490
946msgid "Serbo-Croatian (US)"
947msgstr "сърбохърватска — американска"
948
949#: rules/base.xml:1503
950msgid "English (Norman)"
951msgstr "английска — Норман"
952
953#: rules/base.xml:1509
954msgid "English (Workman)"
955msgstr "английска — Уъркман"
956
957#: rules/base.xml:1515
958msgid "English (Workman, intl., with dead keys)"
959msgstr "английска — Уъркман, многоезична, с мъртви клавиши"
960
961#. Keyboard indicator for Afghani layouts
962#. Keyboard indicator for Persian layouts
963#: rules/base.xml:1524 rules/base.xml:1565 rules/base.xml:3125
964#: rules/base.extras.xml:236
965msgid "fa"
966msgstr "Прс"
967
968#: rules/base.xml:1525
969msgid "Afghani"
970msgstr "афганистанска"
971
972#. Keyboard indicator for Pashto layouts
973#: rules/base.xml:1532 rules/base.xml:1554
974msgid "ps"
975msgstr "Пщн"
976
977#: rules/base.xml:1533
978msgid "Pashto"
979msgstr "пащунска"
980
981#. Keyboard indicator for Uzbek layouts
982#: rules/base.xml:1543 rules/base.xml:1573 rules/base.xml:5748
983msgid "uz"
984msgstr "Узб"
985
986#: rules/base.xml:1544
987msgid "Uzbek (Afghanistan)"
988msgstr "узбекска — афганистанска"
989
990#: rules/base.xml:1555
991msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
992msgstr "пащунска — афганистанска, OLPC"
993
994#: rules/base.xml:1566
995msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
996msgstr "персийска — афганистанска, дарийска, OLPC"
997
998#: rules/base.xml:1574
999msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
1000msgstr "узбекска — афганистанска, OLPC"
1001
1002#. Keyboard indicator for Arabic layouts
1003#. Keyboard indicator for Iraqi layouts
1004#. Keyboard indicator for Arabic layouts
1005#: rules/base.xml:1586 rules/base.xml:2488 rules/base.xml:2501
1006#: rules/base.xml:3188 rules/base.xml:5329 rules/base.xml:5893
1007#: rules/base.extras.xml:750
1008msgid "ar"
1009msgstr "Арб"
1010
1011#: rules/base.xml:1587 rules/base.extras.xml:751
1012msgid "Arabic"
1013msgstr "арабска"
1014
1015#: rules/base.xml:1617
1016msgid "Arabic (AZERTY)"
1017msgstr "арабска — azerty"
1018
1019#: rules/base.xml:1623
1020msgid "Arabic (AZERTY, Eastern Arabic numerals)"
1021msgstr "арабска — azerty, източноарабски цифри"
1022
1023#: rules/base.xml:1629
1024msgid "Arabic (Eastern Arabic numerals)"
1025msgstr "арабска — източноарабски цифри"
1026
1027#: rules/base.xml:1635
1028msgid "Arabic (QWERTY)"
1029msgstr "арабска — qwerty"
1030
1031#: rules/base.xml:1641
1032msgid "Arabic (QWERTY, Eastern Arabic numerals)"
1033msgstr "арабска — qwerty, източноарабски цифри"
1034
1035#: rules/base.xml:1647
1036msgid "Arabic (Buckwalter)"
1037msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
1038
1039#: rules/base.xml:1653
1040msgid "Arabic (OLPC)"
1041msgstr "арабска — OLPC"
1042
1043#: rules/base.xml:1659
1044msgid "Arabic (Macintosh)"
1045msgstr "арабска — за Macintosh"
1046
1047#. Keyboard indicator for Albanian layouts
1048#: rules/base.xml:1668
1049msgid "sq"
1050msgstr "Алб"
1051
1052#: rules/base.xml:1669
1053msgid "Albanian"
1054msgstr "албанска"
1055
1056#: rules/base.xml:1678
1057msgid "Albanian (Plisi)"
1058msgstr "албанска — плиси"
1059
1060#: rules/base.xml:1684
1061msgid "Albanian (Veqilharxhi)"
1062msgstr "албанска — Векилхархи"
1063
1064#. Keyboard indicator for Armenian layouts
1065#: rules/base.xml:1693 rules/base.extras.xml:711
1066msgid "hy"
1067msgstr "Арм"
1068
1069#: rules/base.xml:1694 rules/base.extras.xml:712
1070msgid "Armenian"
1071msgstr "арменска"
1072
1073#: rules/base.xml:1703
1074msgid "Armenian (phonetic)"
1075msgstr "арменска — фонетична"
1076
1077#: rules/base.xml:1709
1078msgid "Armenian (alt. phonetic)"
1079msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
1080
1081#: rules/base.xml:1715
1082msgid "Armenian (eastern)"
1083msgstr "арменска — източна"
1084
1085#: rules/base.xml:1721
1086msgid "Armenian (western)"
1087msgstr "арменска — западна"
1088
1089#: rules/base.xml:1727
1090msgid "Armenian (alt. eastern)"
1091msgstr "арменска — източна, алтернативна"
1092
1093#. Keyboard indicator for German layouts
1094#: rules/base.xml:1736 rules/base.xml:3598 rules/base.xml:5241
1095#: rules/base.xml:5259 rules/base.xml:5267 rules/base.xml:5319
1096#: rules/base.extras.xml:95 rules/base.extras.xml:1127
1097msgid "de"
1098msgstr "Нмс"
1099
1100#: rules/base.xml:1737
1101msgid "German (Austria)"
1102msgstr "немска — австрийска"
1103
1104#: rules/base.xml:1746
1105msgid "German (Austria, no dead keys)"
1106msgstr "немска — австрийска, без мъртви клавиши"
1107
1108#: rules/base.xml:1752
1109msgid "German (Austria, Sun dead keys)"
1110msgstr "немска — австрийска, с мъртви клавиши"
1111
1112#: rules/base.xml:1758
1113msgid "German (Austria, Macintosh)"
1114msgstr "немска — австрийска, за Macintosh"
1115
1116#: rules/base.xml:1768
1117msgid "English (Australian)"
1118msgstr "английска — австралийска"
1119
1120#. Keyboard indicator for Azerbaijani layouts
1121#: rules/base.xml:1778
1122msgid "az"
1123msgstr "Азр"
1124
1125#: rules/base.xml:1779
1126msgid "Azerbaijani"
1127msgstr "азърбейджанска"
1128
1129#: rules/base.xml:1788
1130msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
1131msgstr "азърбейджанска — кирилица"
1132
1133#. Keyboard indicator for Belarusian layouts
1134#: rules/base.xml:1797
1135msgid "by"
1136msgstr "Блр"
1137
1138#: rules/base.xml:1798
1139msgid "Belarusian"
1140msgstr "беларуска"
1141
1142#: rules/base.xml:1807
1143msgid "Belarusian (legacy)"
1144msgstr "беларуска — остаряла"
1145
1146#: rules/base.xml:1813
1147msgid "Belarusian (Latin)"
1148msgstr "беларуска — латиница"
1149
1150#: rules/base.xml:1819
1151msgid "Russian (Belarus)"
1152msgstr "руска — беларуска"
1153
1154#: rules/base.xml:1825
1155msgid "Belarusian (intl.)"
1156msgstr "беларуска — многоезична"
1157
1158#. Keyboard indicator for Belgian layouts
1159#: rules/base.xml:1834 rules/base.extras.xml:783
1160msgid "be"
1161msgstr "Бел"
1162
1163#: rules/base.xml:1835 rules/base.extras.xml:784
1164msgid "Belgian"
1165msgstr "белгийска"
1166
1167#: rules/base.xml:1846
1168msgid "Belgian (alt.)"
1169msgstr "белгийска — алтернативна"
1170
1171#: rules/base.xml:1852
1172msgid "Belgian (Latin-9 only, alt.)"
1173msgstr "белгийска — само латиница по Latin-9, алтернативна"
1174
1175#: rules/base.xml:1858
1176msgid "Belgian (Sun dead keys, alt.)"
1177msgstr "белгийска — с мъртви клавиши, алтернативна"
1178
1179#: rules/base.xml:1864
1180msgid "Belgian (ISO, alt.)"
1181msgstr "белгийска — по ISO, алтернативна"
1182
1183#: rules/base.xml:1870
1184msgid "Belgian (no dead keys)"
1185msgstr "белгийска — без мъртви клавиши"
1186
1187#: rules/base.xml:1876
1188msgid "Belgian (Sun dead keys)"
1189msgstr "белгийска — с мъртви клавиши"
1190
1191#: rules/base.xml:1882
1192msgid "Belgian (Wang 724 AZERTY)"
1193msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
1194
1195#. Keyboard indicator for Bangla layouts
1196#: rules/base.xml:1891 rules/base.xml:1920 rules/base.xml:1933
1197msgid "bn"
1198msgstr "Бнг"
1199
1200#: rules/base.xml:1892
1201msgid "Bangla"
1202msgstr "бенгалска"
1203
1204#: rules/base.xml:1903
1205msgid "Bangla (Probhat)"
1206msgstr "бенгалска — пробхат"
1207
1208#. Keyboard indicator for Indian layouts
1209#: rules/base.xml:1912 rules/base.extras.xml:1290
1210msgid "in"
1211msgstr "Инд"
1212
1213#: rules/base.xml:1913 rules/base.extras.xml:1291
1214msgid "Indian"
1215msgstr "индийска"
1216
1217#: rules/base.xml:1921
1218msgid "Bangla (India)"
1219msgstr "бенгалска — индийска"
1220
1221#: rules/base.xml:1934
1222msgid "Bangla (India, Probhat)"
1223msgstr "бенгалска — индийска, пробхат"
1224
1225#: rules/base.xml:1945
1226msgid "Bangla (India, Baishakhi)"
1227msgstr "бенгалска — индийска, байшаки"
1228
1229#: rules/base.xml:1956
1230msgid "Bangla (India, Bornona)"
1231msgstr "бенгалска — индийска, борона"
1232
1233#: rules/base.xml:1967
1234msgid "Bangla (India, Gitanjali)"
1235msgstr "бенгалска — индийска, гитанжали"
1236
1237#: rules/base.xml:1978
1238msgid "Bangla (India, Baishakhi Inscript)"
1239msgstr "бенгалска — индийска, байшаки, инскрипт"
1240
1241#: rules/base.xml:1989
1242msgid "Manipuri (Eeyek)"
1243msgstr "манипур — ейек"
1244
1245#. Keyboard indicator for Gujarati layouts
1246#: rules/base.xml:1999
1247msgid "gu"
1248msgstr "Гдж"
1249
1250#: rules/base.xml:2000
1251msgid "Gujarati"
1252msgstr "гуджарати"
1253
1254#. Keyboard indicator for Punjabi layouts
1255#: rules/base.xml:2010 rules/base.xml:2021
1256msgid "pa"
1257msgstr "Пнд"
1258
1259#: rules/base.xml:2011
1260msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
1261msgstr "панджаби — гурмуки"
1262
1263#: rules/base.xml:2022
1264msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
1265msgstr "панджаби — гурмуки джелум"
1266
1267#. Keyboard indicator for Kannada layouts
1268#: rules/base.xml:2032 rules/base.xml:2043
1269msgid "kn"
1270msgstr "Кнр"
1271
1272#: rules/base.xml:2033
1273msgid "Kannada"
1274msgstr "канареска"
1275
1276#: rules/base.xml:2044
1277msgid "Kannada (KaGaPa, phonetic)"
1278msgstr "канареска — фонетична по KaGaPa"
1279
1280#. Keyboard indicator for Malayalam layouts
1281#: rules/base.xml:2054 rules/base.xml:2065 rules/base.xml:2076
1282msgid "ml"
1283msgstr "Млл"
1284
1285#: rules/base.xml:2055
1286msgid "Malayalam"
1287msgstr "малаяламска"
1288
1289#: rules/base.xml:2066
1290msgid "Malayalam (Lalitha)"
1291msgstr "малаяламска — лалита"
1292
1293#: rules/base.xml:2077
1294msgid "Malayalam (enhanced Inscript, with rupee)"
1295msgstr "малаяламска — разширен инскрипт с „₨“"
1296
1297#. Keyboard indicator for Oriya layouts
1298#: rules/base.xml:2087
1299msgid "or"
1300msgstr "Ори"
1301
1302#: rules/base.xml:2088
1303msgid "Oriya"
1304msgstr "орийска"
1305
1306#. Keyboard indicator for Ol Chiki layouts
1307#: rules/base.xml:2100
1308msgid "sat"
1309msgstr "Снт"
1310
1311#: rules/base.xml:2101
1312msgid "Ol Chiki"
1313msgstr "сантали"
1314
1315#. Keyboard indicator for Tamil layouts
1316#: rules/base.xml:2112 rules/base.xml:2123 rules/base.xml:2134
1317#: rules/base.xml:2145 rules/base.xml:2156 rules/base.xml:5421
1318msgid "ta"
1319msgstr "Тмл"
1320
1321#: rules/base.xml:2113
1322msgid "Tamil (TamilNet '99)"
1323msgstr "тамилска — TamilNet '99"
1324
1325#: rules/base.xml:2124
1326msgid "Tamil (TamilNet '99 with Tamil numerals)"
1327msgstr "тамилска — TamilNet '99, с таймилски цифри"
1328
1329#: rules/base.xml:2135
1330msgid "Tamil (TamilNet '99, TAB encoding)"
1331msgstr "тамилска — TamilNet '99, кодиране TAB"
1332
1333#: rules/base.xml:2146
1334msgid "Tamil (TamilNet '99, TSCII encoding)"
1335msgstr "тамилска — TamilNet '99, кодиране TSCII"
1336
1337#: rules/base.xml:2157
1338msgid "Tamil (Inscript)"
1339msgstr "тамилска — инскрипт"
1340
1341#. Keyboard indicator for Telugu layouts
1342#: rules/base.xml:2167 rules/base.xml:2178 rules/base.xml:2189
1343msgid "te"
1344msgstr "Тлг"
1345
1346#: rules/base.xml:2168
1347msgid "Telugu"
1348msgstr "телугу"
1349
1350#: rules/base.xml:2179
1351msgid "Telugu (KaGaPa, phonetic)"
1352msgstr "телугу — фонетична по KaGaPa"
1353
1354#: rules/base.xml:2190
1355msgid "Telugu (Sarala)"
1356msgstr "телугу — фонетична по Sarala"
1357
1358#. Keyboard indicator for Urdu layouts
1359#: rules/base.xml:2200 rules/base.xml:2211 rules/base.xml:2222
1360#: rules/base.xml:5871
1361msgid "ur"
1362msgstr "Урд"
1363
1364#: rules/base.xml:2201
1365msgid "Urdu (phonetic)"
1366msgstr "урду — фонетична"
1367
1368#: rules/base.xml:2212
1369msgid "Urdu (alt. phonetic)"
1370msgstr "урду — фонетична, алтернативна"
1371
1372#: rules/base.xml:2223
1373msgid "Urdu (Windows)"
1374msgstr "урду — Windows"
1375
1376#. Keyboard indicator for Hindi layouts
1377#: rules/base.xml:2233 rules/base.xml:2244 rules/base.xml:2255
1378msgid "hi"
1379msgstr "Хнд"
1380
1381#: rules/base.xml:2234
1382msgid "Hindi (Bolnagri)"
1383msgstr "хинди — Болнагри"
1384
1385#: rules/base.xml:2245
1386msgid "Hindi (Wx)"
1387msgstr "хинди — Wx"
1388
1389#: rules/base.xml:2256
1390msgid "Hindi (KaGaPa, phonetic)"
1391msgstr "хинди — фонетична по KaGaPa"
1392
1393#. Keyboard indicator for Sanskrit layouts
1394#: rules/base.xml:2266
1395msgid "sa"
1396msgstr "Снс"
1397
1398#: rules/base.xml:2267
1399msgid "Sanskrit (KaGaPa, phonetic)"
1400msgstr "санскритска — фонетична по KaGaPa"
1401
1402#. Keyboard indicator for Marathi layouts
1403#: rules/base.xml:2277 rules/base.extras.xml:1297
1404msgid "mr"
1405msgstr "Мрт"
1406
1407#: rules/base.xml:2278
1408msgid "Marathi (KaGaPa, phonetic)"
1409msgstr "марати — фонетична по KaGaPa"
1410
1411#: rules/base.xml:2289
1412msgid "English (India, with rupee)"
1413msgstr "английска — индийска, с „₨“"
1414
1415#: rules/base.xml:2298
1416msgid "iipa"
1417msgstr "ИнФ"
1418
1419#: rules/base.xml:2299
1420msgid "Indic IPA (IIPA)"
1421msgstr "индийска — фонетична по IPA"
1422
1423#: rules/base.xml:2309
1424msgid "ins"
1425msgstr "ИнС"
1426
1427#: rules/base.xml:2310
1428msgid "मराठी इन्स्क्रिप्ट"
1429msgstr "индийска — InScript"
1430
1431#. Keyboard indicator for Bosnian layouts
1432#: rules/base.xml:2322
1433msgid "bs"
1434msgstr "Бсн"
1435
1436#: rules/base.xml:2323
1437msgid "Bosnian"
1438msgstr "босненска"
1439
1440#: rules/base.xml:2332
1441msgid "Bosnian (with guillemets)"
1442msgstr "босненска — с „«»“"
1443
1444#: rules/base.xml:2338
1445msgid "Bosnian (with Bosnian digraphs)"
1446msgstr "босненска — с босненски диграфи"
1447
1448#: rules/base.xml:2344
1449msgid "Bosnian (US, with Bosnian digraphs)"
1450msgstr "босненска — американска, с босненски диграфи"
1451
1452#: rules/base.xml:2350
1453msgid "Bosnian (US)"
1454msgstr "босненска — американска"
1455
1456#. Keyboard indicator for Portuguese layouts
1457#: rules/base.xml:2359 rules/base.xml:4674 rules/base.extras.xml:798
1458#: rules/base.extras.xml:1040
1459msgid "pt"
1460msgstr "Прт"
1461
1462#: rules/base.xml:2360 rules/base.extras.xml:799
1463msgid "Portuguese (Brazil)"
1464msgstr "португалска — бразилска"
1465
1466#: rules/base.xml:2369
1467msgid "Portuguese (Brazil, no dead keys)"
1468msgstr "португалска — бразилска, без мъртви клавиши"
1469
1470#: rules/base.xml:2375
1471msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
1472msgstr "португалска — бразилска, дворак"
1473
1474#: rules/base.xml:2381
1475msgid "Portuguese (Brazil, Nativo)"
1476msgstr "португалска — бразилска, нативна"
1477
1478#: rules/base.xml:2387
1479msgid "Portuguese (Brazil, Nativo for US keyboards)"
1480msgstr "португалска — бразилска, нативна за САЩ"
1481
1482#: rules/base.xml:2393
1483msgid "Esperanto (Brazil, Nativo)"
1484msgstr "есперантска — бразилска, нативна"
1485
1486#: rules/base.xml:2402
1487msgid "Portuguese (Brazil, IBM/Lenovo ThinkPad)"
1488msgstr "португалска — бразилска, IBM/Lenovo ThinkPad"
1489
1490#. Keyboard indicator for Bulgarian layouts
1491#: rules/base.xml:2411
1492msgid "bg"
1493msgstr "Бъл"
1494
1495#: rules/base.xml:2412
1496msgid "Bulgarian"
1497msgstr "българска"
1498
1499#: rules/base.xml:2421
1500msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
1501msgstr "българска — традиционна фонетична"
1502
1503#: rules/base.xml:2427
1504msgid "Bulgarian (new phonetic)"
1505msgstr "българска — нова фонетична"
1506
1507#: rules/base.xml:2433
1508msgid "Bulgarian (enhanced)"
1509msgstr "българска — подобрена"
1510
1511#: rules/base.xml:2441 rules/base.xml:2448 rules/base.xml:2458
1512#: rules/base.xml:2468 rules/base.xml:2478
1513msgid "kab"
1514msgstr "Кбл"
1515
1516#: rules/base.xml:2442
1517msgid "Kabylian (azerty layout, no dead keys)"
1518msgstr "кабилска — azerty, без мъртви клавиши"
1519
1520#: rules/base.xml:2449
1521msgid "Kabylian (azerty layout, with dead keys)"
1522msgstr "кабилска — azerty, с мъртви клавиши"
1523
1524#: rules/base.xml:2459
1525msgid "Kabylian (qwerty-gb layout, with dead keys)"
1526msgstr "кабилска — qwerty-gb, с мъртви клавиши"
1527
1528#: rules/base.xml:2469
1529msgid "Kabylian (qwerty-us layout, with dead keys)"
1530msgstr "кабилска — qwerty-us, с мъртви клавиши"
1531
1532#: rules/base.xml:2479
1533msgid "Kabylian (Algeria, Tifinagh)"
1534msgstr "кабилска — алжирска, за тифинах"
1535
1536#: rules/base.xml:2489
1537msgid "Arabic (Algeria)"
1538msgstr "арабска — алжирска"
1539
1540#: rules/base.xml:2502
1541msgid "Arabic (Morocco)"
1542msgstr "арабска — мароканска"
1543
1544#. Keyboard indicator for French layouts
1545#: rules/base.xml:2509 rules/base.xml:2716 rules/base.xml:2727
1546#: rules/base.xml:2735 rules/base.xml:2785 rules/base.xml:3311
1547#: rules/base.xml:3541 rules/base.xml:5275 rules/base.xml:5286
1548#: rules/base.xml:5297 rules/base.xml:5308 rules/base.xml:6106
1549#: rules/base.extras.xml:63 rules/base.extras.xml:924
1550msgid "fr"
1551msgstr "Фрн"
1552
1553#: rules/base.xml:2510
1554msgid "French (Morocco)"
1555msgstr "френска — мароканска"
1556
1557#. Keyboard indicator for Berber layouts
1558#: rules/base.xml:2520 rules/base.xml:2531 rules/base.xml:2542
1559#: rules/base.xml:2553 rules/base.xml:2564 rules/base.xml:2575
1560msgid "ber"
1561msgstr "Брб"
1562
1563#: rules/base.xml:2521
1564msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
1565msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
1566
1567#: rules/base.xml:2532
1568msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alt.)"
1569msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
1570
1571#: rules/base.xml:2543
1572msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic, alt.)"
1573msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
1574
1575#: rules/base.xml:2554
1576msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
1577msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
1578
1579#: rules/base.xml:2565
1580msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
1581msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
1582
1583#: rules/base.xml:2576
1584msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
1585msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
1586
1587#. Keyboard indicator for Cameroon layouts
1588#: rules/base.xml:2588 rules/base.extras.xml:1266
1589msgid "cm"
1590msgstr "Кмр"
1591
1592#: rules/base.xml:2589 rules/base.extras.xml:1267
1593msgid "English (Cameroon)"
1594msgstr "английска — камерунска"
1595
1596#: rules/base.xml:2598
1597msgid "French (Cameroon)"
1598msgstr "френска — камерунска"
1599
1600#: rules/base.xml:2607
1601msgid "Cameroon Multilingual (QWERTY, intl.)"
1602msgstr "камерунска — многоезична, qwerty"
1603
1604#: rules/base.xml:2644
1605msgid "Cameroon (AZERTY, intl.)"
1606msgstr "камерунска — azerty, многоезична"
1607
1608#: rules/base.xml:2681
1609msgid "Cameroon (Dvorak, intl.)"
1610msgstr "камерунска — дворак, многоезична"
1611
1612#: rules/base.xml:2687 rules/base.extras.xml:1273
1613msgid "Mmuock"
1614msgstr "муок"
1615
1616#. Keyboard indicator for Burmese layouts
1617#: rules/base.xml:2696
1618msgid "my"
1619msgstr "Брм"
1620
1621#: rules/base.xml:2697
1622msgid "Burmese"
1623msgstr "бурманска"
1624
1625#: rules/base.xml:2706
1626msgid "zg"
1627msgstr "Здж"
1628
1629#: rules/base.xml:2707
1630msgid "Burmese Zawgyi"
1631msgstr "бурманска — Zawgyi"
1632
1633#: rules/base.xml:2717 rules/base.extras.xml:64
1634msgid "French (Canada)"
1635msgstr "френска — канадска"
1636
1637#: rules/base.xml:2728
1638msgid "French (Canada, Dvorak)"
1639msgstr "френска — канадска, дворак"
1640
1641#: rules/base.xml:2736
1642msgid "French (Canada, legacy)"
1643msgstr "френска — канадска, остаряла"
1644
1645#: rules/base.xml:2742
1646msgid "Canadian (intl.)"
1647msgstr "канадска — многоезична"
1648
1649#: rules/base.xml:2748
1650msgid "Canadian (intl., 1st part)"
1651msgstr "канадска — многоезична, първа част"
1652
1653#: rules/base.xml:2754
1654msgid "Canadian (intl., 2nd part)"
1655msgstr "канадска — многоезична, втора част"
1656
1657#. Keyboard indicator for Inuktikut layouts
1658#: rules/base.xml:2761
1659msgid "ike"
1660msgstr "Еск"
1661
1662#: rules/base.xml:2762
1663msgid "Inuktitut"
1664msgstr "ескимоска"
1665
1666#: rules/base.xml:2773
1667msgid "English (Canada)"
1668msgstr "английска — канадска"
1669
1670#: rules/base.xml:2786
1671msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
1672msgstr "френска — конгоанска"
1673
1674#. Keyboard indicator for Chinese layouts
1675#. Keyboard indicator for Taiwanese layouts
1676#: rules/base.xml:2797 rules/base.xml:5579
1677msgid "zh"
1678msgstr "Ктс"
1679
1680#: rules/base.xml:2798
1681msgid "Chinese"
1682msgstr "китайска"
1683
1684#: rules/base.xml:2808
1685msgid "Mongolian (Bichig)"
1686msgstr "монголска — бичиг"
1687
1688#: rules/base.xml:2817
1689msgid "Mongolian (Todo)"
1690msgstr "монголска — тод"
1691
1692#: rules/base.xml:2826
1693msgid "Mongolian (Xibe)"
1694msgstr "монголска — шиве"
1695
1696#: rules/base.xml:2835
1697msgid "Mongolian (Manchu)"
1698msgstr "монголска — манджурска"
1699
1700#: rules/base.xml:2844
1701msgid "Mongolian (Galik)"
1702msgstr "монголска — галик"
1703
1704#: rules/base.xml:2853
1705msgid "Mongolian (Todo Galik)"
1706msgstr "монголска — тод галик"
1707
1708#: rules/base.xml:2862
1709msgid "Mongolian (Manchu Galik)"
1710msgstr "монголска — манджурски галик"
1711
1712#: rules/base.xml:2872
1713msgid "Tibetan"
1714msgstr "тибетска"
1715
1716#: rules/base.xml:2881
1717msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
1718msgstr "тибетска — с цифри от ASCII"
1719
1720#: rules/base.xml:2890
1721msgid "ug"
1722msgstr "Угр"
1723
1724#: rules/base.xml:2891
1725msgid "Uyghur"
1726msgstr "уйгурска"
1727
1728#: rules/base.xml:2900
1729msgid "Hanyu Pinyin (with AltGr dead keys)"
1730msgstr "ханю пинин — с мъртви клавиши чрез AltGr"
1731
1732#. Keyboard indicator for Croatian layouts
1733#: rules/base.xml:2912
1734msgid "hr"
1735msgstr "Хрв"
1736
1737#: rules/base.xml:2913
1738msgid "Croatian"
1739msgstr "хърватска"
1740
1741#: rules/base.xml:2922
1742msgid "Croatian (with guillemets)"
1743msgstr "хърватска — с „«»“"
1744
1745#: rules/base.xml:2928
1746msgid "Croatian (with Croatian digraphs)"
1747msgstr "хърватска — с хърватски диграфи"
1748
1749#: rules/base.xml:2934
1750msgid "Croatian (US, with Croatian digraphs)"
1751msgstr "хърватска — американска, с хърватски диграфи"
1752
1753#: rules/base.xml:2940
1754msgid "Croatian (US)"
1755msgstr "хърватска — американска"
1756
1757#. Keyboard indicator for Chech layouts
1758#: rules/base.xml:2949 rules/base.extras.xml:813
1759msgid "cs"
1760msgstr "Чшк"
1761
1762#: rules/base.xml:2950 rules/base.extras.xml:814
1763msgid "Czech"
1764msgstr "чешка"
1765
1766#: rules/base.xml:2959
1767msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
1768msgstr "чешка — с „\\|“"
1769
1770#: rules/base.xml:2965
1771msgid "Czech (QWERTY)"
1772msgstr "чешка — qwerty"
1773
1774#: rules/base.xml:2971
1775msgid "Czech (QWERTY, extended backslash)"
1776msgstr "чешка — qwerty, с „\\“"
1777
1778#: rules/base.xml:2977
1779msgid "Czech (QWERTY, Macintosh)"
1780msgstr "чешка — qwerty, за Macintosh"
1781
1782#: rules/base.xml:2983
1783msgid "Czech (UCW, only accented letters)"
1784msgstr "чешка — UCW, само букви с надредни знаци"
1785
1786#: rules/base.xml:2989
1787msgid "Czech (US, Dvorak, UCW support)"
1788msgstr "чешка — американска, дворак с поддръжка на UCW"
1789
1790#: rules/base.xml:2997
1791msgid "Russian (Czech, phonetic)"
1792msgstr "руска — чешка, фонетична"
1793
1794#. Keyboard indicator for Danish layouts
1795#: rules/base.xml:3009 rules/base.extras.xml:852
1796msgid "da"
1797msgstr "Дтс"
1798
1799#: rules/base.xml:3010 rules/base.extras.xml:853
1800msgid "Danish"
1801msgstr "датска"
1802
1803#: rules/base.xml:3019
1804msgid "Danish (no dead keys)"
1805msgstr "датска — без мъртви клавиши"
1806
1807#: rules/base.xml:3025
1808msgid "Danish (Windows)"
1809msgstr "датска — Windows"
1810
1811#: rules/base.xml:3031
1812msgid "Danish (Macintosh)"
1813msgstr "датска — за Macintosh"
1814
1815#: rules/base.xml:3037
1816msgid "Danish (Macintosh, no dead keys)"
1817msgstr "датска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
1818
1819#: rules/base.xml:3043
1820msgid "Danish (Dvorak)"
1821msgstr "датска — дворак"
1822
1823#. Keyboard indicator for Dutch layouts
1824#: rules/base.xml:3052 rules/base.extras.xml:867
1825msgid "nl"
1826msgstr "Ндр"
1827
1828#: rules/base.xml:3053 rules/base.extras.xml:868
1829msgid "Dutch"
1830msgstr "нидерландска"
1831
1832#: rules/base.xml:3062
1833msgid "Dutch (Sun dead keys)"
1834msgstr "нидерландска — с мъртви клавиши"
1835
1836#: rules/base.xml:3068
1837msgid "Dutch (Macintosh)"
1838msgstr "нидерландска — за Macintosh"
1839
1840#: rules/base.xml:3074
1841msgid "Dutch (standard)"
1842msgstr "нидерландска — стандартна"
1843
1844#. Keyboard indicator for Dzongkha layouts
1845#: rules/base.xml:3083
1846msgid "dz"
1847msgstr "Дзн"
1848
1849#: rules/base.xml:3084
1850msgid "Dzongkha"
1851msgstr "дзонка"
1852
1853#. Keyboard indicator for Estonian layouts
1854#: rules/base.xml:3094 rules/base.extras.xml:882
1855msgid "et"
1856msgstr "Ест"
1857
1858#: rules/base.xml:3095 rules/base.extras.xml:883
1859msgid "Estonian"
1860msgstr "естонска"
1861
1862#: rules/base.xml:3104
1863msgid "Estonian (no dead keys)"
1864msgstr "естонска — без мъртви клавиши"
1865
1866#: rules/base.xml:3110
1867msgid "Estonian (Dvorak)"
1868msgstr "естонска — дворак"
1869
1870#: rules/base.xml:3116
1871msgid "Estonian (US)"
1872msgstr "естонска — американска"
1873
1874#: rules/base.xml:3126 rules/base.extras.xml:237
1875msgid "Persian"
1876msgstr "персийска"
1877
1878#: rules/base.xml:3135
1879msgid "Persian (with Persian keypad)"
1880msgstr "персийска — с персийска цифрова клавиатура"
1881
1882#. Keyboard indicator for Kurdish layouts
1883#: rules/base.xml:3142 rules/base.xml:3153 rules/base.xml:3164
1884#: rules/base.xml:3175 rules/base.xml:3200 rules/base.xml:3211
1885#: rules/base.xml:3222 rules/base.xml:3233 rules/base.xml:5356
1886#: rules/base.xml:5367 rules/base.xml:5378 rules/base.xml:5505
1887#: rules/base.xml:5516 rules/base.xml:5527
1888msgid "ku"
1889msgstr "Крд"
1890
1891#: rules/base.xml:3143
1892msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
1893msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1894
1895#: rules/base.xml:3154
1896msgid "Kurdish (Iran, F)"
1897msgstr "кюрдска — иранска, „F“ горе-вляво"
1898
1899#: rules/base.xml:3165
1900msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
1901msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1902
1903#: rules/base.xml:3176
1904msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
1905msgstr "кюрдска — иранска, арабски и латински букви"
1906
1907#: rules/base.xml:3189
1908msgid "Iraqi"
1909msgstr "иракска"
1910
1911#: rules/base.xml:3201
1912msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
1913msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1914
1915#: rules/base.xml:3212
1916msgid "Kurdish (Iraq, F)"
1917msgstr "кюрдска — иракска, „F“ горе-вляво"
1918
1919#: rules/base.xml:3223
1920msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
1921msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1922
1923#: rules/base.xml:3234
1924msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
1925msgstr "кюрдска — иракска, арабски и латински букви"
1926
1927#. Keyboard indicator for Faroese layouts
1928#: rules/base.xml:3246
1929msgid "fo"
1930msgstr "Фрр"
1931
1932#: rules/base.xml:3247
1933msgid "Faroese"
1934msgstr "фарьорска"
1935
1936#: rules/base.xml:3256
1937msgid "Faroese (no dead keys)"
1938msgstr "фарьорска — без мъртви клавиши"
1939
1940#. Keyboard indicator for Finnish layouts
1941#: rules/base.xml:3265 rules/base.extras.xml:897
1942msgid "fi"
1943msgstr "Фнл"
1944
1945#: rules/base.xml:3266 rules/base.extras.xml:898
1946msgid "Finnish"
1947msgstr "финландска"
1948
1949#: rules/base.xml:3275
1950msgid "Finnish (Windows)"
1951msgstr "финландска — Windows"
1952
1953#: rules/base.xml:3281
1954msgid "Finnish (classic)"
1955msgstr "финландска — класическа"
1956
1957#: rules/base.xml:3287
1958msgid "Finnish (classic, no dead keys)"
1959msgstr "финландска — класическа, без мъртви клавиши"
1960
1961#: rules/base.xml:3293
1962msgid "Northern Saami (Finland)"
1963msgstr "северносамска — финландска"
1964
1965#: rules/base.xml:3302
1966msgid "Finnish (Macintosh)"
1967msgstr "финландска — за Macintosh"
1968
1969#: rules/base.xml:3312 rules/base.extras.xml:925
1970msgid "French"
1971msgstr "френска"
1972
1973#: rules/base.xml:3321
1974msgid "French (no dead keys)"
1975msgstr "френска — без мъртви клавиши"
1976
1977#: rules/base.xml:3327
1978msgid "French (Sun dead keys)"
1979msgstr "френска — с мъртви клавиши"
1980
1981#: rules/base.xml:3333
1982msgid "French (alt.)"
1983msgstr "френска — алтернативна"
1984
1985#: rules/base.xml:3339
1986msgid "French (alt., Latin-9 only)"
1987msgstr "френска — само латиница по Latin-9, алтернативна"
1988
1989#: rules/base.xml:3345
1990msgid "French (alt., no dead keys)"
1991msgstr "френска — без мъртви клавиши, алтернативна"
1992
1993#: rules/base.xml:3351
1994msgid "French (alt., Sun dead keys)"
1995msgstr "френска — с мъртви клавиши, алтернативна"
1996
1997#: rules/base.xml:3357
1998msgid "French (legacy, alt.)"
1999msgstr "френска — остаряла, алтернативна"
2000
2001#: rules/base.xml:3363
2002msgid "French (legacy, alt., no dead keys)"
2003msgstr "френска — остаряла, без мъртви клавиши, алтернативна"
2004
2005#: rules/base.xml:3369
2006msgid "French (legacy, alt., Sun dead keys)"
2007msgstr "френска — остаряла, с мъртви клавиши, алтернативна"
2008
2009#: rules/base.xml:3375
2010msgid "French (BEPO)"
2011msgstr "френска — bépo"
2012
2013#: rules/base.xml:3381
2014msgid "French (BEPO, Latin-9 only)"
2015msgstr "френска — bépo, само латиница по Latin-9"
2016
2017#: rules/base.xml:3387
2018msgid "French (BEPO, AFNOR)"
2019msgstr "френска — bépo, afnor"
2020
2021#: rules/base.xml:3393
2022msgid "French (Dvorak)"
2023msgstr "френска — дворак"
2024
2025#: rules/base.xml:3399
2026msgid "French (Macintosh)"
2027msgstr "френска — за Macintosh"
2028
2029#: rules/base.xml:3405
2030msgid "French (AZERTY)"
2031msgstr "френска — azerty"
2032
2033#: rules/base.xml:3411
2034msgid "French (AZERTY, AFNOR)"
2035msgstr "френска — azerty, afnor"
2036
2037#: rules/base.xml:3417
2038msgid "French (Breton)"
2039msgstr "френска — бретонска"
2040
2041#: rules/base.xml:3423
2042msgid "Occitan"
2043msgstr "провансалска"
2044
2045#: rules/base.xml:3432
2046msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
2047msgstr "грузинска — френска, azerty на Цкапо"
2048
2049#: rules/base.xml:3441
2050msgid "French (US)"
2051msgstr "френска —  американска"
2052
2053#: rules/base.xml:3451
2054msgid "English (Ghana)"
2055msgstr "английска — ганайска"
2056
2057#: rules/base.xml:3460
2058msgid "English (Ghana, multilingual)"
2059msgstr "английска — ганайска, многоезична"
2060
2061#. Keyboard indicator for Akan layouts
2062#: rules/base.xml:3467
2063msgid "ak"
2064msgstr "Акн"
2065
2066#: rules/base.xml:3468
2067msgid "Akan"
2068msgstr "аканска"
2069
2070#. Keyboard indicator for Ewe layouts
2071#: rules/base.xml:3478
2072msgid "ee"
2073msgstr "Еве"
2074
2075#: rules/base.xml:3479
2076msgid "Ewe"
2077msgstr "еве"
2078
2079#. Keyboard indicator for Fula layouts
2080#: rules/base.xml:3489
2081msgid "ff"
2082msgstr "Фла"
2083
2084#: rules/base.xml:3490
2085msgid "Fula"
2086msgstr "фула"
2087
2088#. Keyboard indicator for Ga layouts
2089#: rules/base.xml:3500
2090msgid "gaa"
2091msgstr "Га "
2092
2093#: rules/base.xml:3501
2094msgid "Ga"
2095msgstr "га"
2096
2097#. Keyboard indicator for Hausa layouts
2098#: rules/base.xml:3511 rules/base.xml:6005
2099msgid "ha"
2100msgstr "Хск"
2101
2102#: rules/base.xml:3512
2103msgid "Hausa (Ghana)"
2104msgstr "хауска — ганайска"
2105
2106#. Keyboard indicator for Avatime layouts
2107#: rules/base.xml:3522
2108msgid "avn"
2109msgstr "Авт"
2110
2111#: rules/base.xml:3523
2112msgid "Avatime"
2113msgstr "аватимска"
2114
2115#: rules/base.xml:3532
2116msgid "English (Ghana, GILLBT)"
2117msgstr "английска — ганайска, GILLBT"
2118
2119#: rules/base.xml:3542
2120msgid "French (Guinea)"
2121msgstr "френска — гвинейска"
2122
2123#. Keyboard indicator for Georgian layouts
2124#: rules/base.xml:3553
2125msgid "ka"
2126msgstr "Грз"
2127
2128#: rules/base.xml:3554
2129msgid "Georgian"
2130msgstr "грузинска"
2131
2132#: rules/base.xml:3563
2133msgid "Georgian (ergonomic)"
2134msgstr "грузинска — ергономична"
2135
2136#: rules/base.xml:3569
2137msgid "Georgian (MESS)"
2138msgstr "грузинска — MESS"
2139
2140#: rules/base.xml:3577
2141msgid "Russian (Georgia)"
2142msgstr "руска — грузинска"
2143
2144#: rules/base.xml:3586
2145msgid "Ossetian (Georgia)"
2146msgstr "осетинска — грузинска"
2147
2148#: rules/base.xml:3599 rules/base.extras.xml:96
2149msgid "German"
2150msgstr "немска"
2151
2152#: rules/base.xml:3608
2153msgid "German (dead acute)"
2154msgstr "немска — с мъртво „´“"
2155
2156#: rules/base.xml:3614
2157msgid "German (dead grave acute)"
2158msgstr "немска — с мъртво „`“"
2159
2160#: rules/base.xml:3620
2161msgid "German (no dead keys)"
2162msgstr "немска — без мъртви клавиши"
2163
2164#: rules/base.xml:3626
2165msgid "German (E1)"
2166msgstr "немска — E1"
2167
2168#: rules/base.xml:3632
2169msgid "German (E2)"
2170msgstr "немска — E2"
2171
2172#: rules/base.xml:3638
2173msgid "German (T3)"
2174msgstr "немска — T3"
2175
2176#: rules/base.xml:3644
2177msgid "German (US)"
2178msgstr "немска — американска"
2179
2180#: rules/base.xml:3650
2181msgid "Romanian (Germany)"
2182msgstr "румънска — немска"
2183
2184#: rules/base.xml:3659
2185msgid "Romanian (Germany, no dead keys)"
2186msgstr "румънска — немска, без мъртви клавиши"
2187
2188#: rules/base.xml:3668
2189msgid "German (Dvorak)"
2190msgstr "немска — дворак"
2191
2192#: rules/base.xml:3674
2193msgid "German (Sun dead keys)"
2194msgstr "немска — с мъртви клавиши"
2195
2196#: rules/base.xml:3680
2197msgid "German (Neo 2)"
2198msgstr "немска — Neo 2"
2199
2200#: rules/base.xml:3686
2201msgid "German (Macintosh)"
2202msgstr "немска — за Macintosh"
2203
2204#: rules/base.xml:3692
2205msgid "German (Macintosh, no dead keys)"
2206msgstr "немска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2207
2208#: rules/base.xml:3698
2209msgid "Lower Sorbian"
2210msgstr "долно сорбска"
2211
2212#: rules/base.xml:3707
2213msgid "Lower Sorbian (QWERTZ)"
2214msgstr "долно сорбска — qwertz"
2215
2216#: rules/base.xml:3716
2217msgid "German (QWERTY)"
2218msgstr "немска — qwerty"
2219
2220#: rules/base.xml:3722
2221msgid "Turkish (Germany)"
2222msgstr "турска — германска"
2223
2224#: rules/base.xml:3733
2225msgid "Russian (Germany, phonetic)"
2226msgstr "руска — германска, фонетична"
2227
2228#: rules/base.xml:3742
2229msgid "German (dead tilde)"
2230msgstr "немска — с мъртва „~“"
2231
2232#. Keyboard indicator for Greek layouts
2233#: rules/base.xml:3751 rules/base.extras.xml:951
2234msgid "gr"
2235msgstr "Грц"
2236
2237#: rules/base.xml:3752 rules/base.extras.xml:952
2238msgid "Greek"
2239msgstr "гръцка"
2240
2241#: rules/base.xml:3761
2242msgid "Greek (simple)"
2243msgstr "гръцка — опростена"
2244
2245#: rules/base.xml:3767
2246msgid "Greek (extended)"
2247msgstr "гръцка — разширена"
2248
2249#: rules/base.xml:3773
2250msgid "Greek (no dead keys)"
2251msgstr "гръцка — без мъртви клавиши"
2252
2253#: rules/base.xml:3779
2254msgid "Greek (polytonic)"
2255msgstr "гръцка — политонична"
2256
2257#. Keyboard indicator for Hungarian layouts
2258#: rules/base.xml:3788
2259msgid "hu"
2260msgstr "Унг"
2261
2262#: rules/base.xml:3789 rules/base.extras.xml:213
2263msgid "Hungarian"
2264msgstr "унгарска"
2265
2266#: rules/base.xml:3798
2267msgid "Hungarian (standard)"
2268msgstr "унгарска — стандартна"
2269
2270#: rules/base.xml:3804
2271msgid "Hungarian (no dead keys)"
2272msgstr "унгарска — без мъртви клавиши"
2273
2274#: rules/base.xml:3810
2275msgid "Hungarian (QWERTY)"
2276msgstr "унгарска — qwerty"
2277
2278#: rules/base.xml:3816
2279msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, dead keys)"
2280msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, с мъртви клавиши"
2281
2282#: rules/base.xml:3822
2283msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, no dead keys)"
2284msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, без мъртви клавиши"
2285
2286#: rules/base.xml:3828
2287msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, dead keys)"
2288msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, с мъртви клавиши"
2289
2290#: rules/base.xml:3834
2291msgid "Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, no dead keys)"
2292msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, без мъртви клавиши"
2293
2294#: rules/base.xml:3840
2295msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, dead keys)"
2296msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, с мъртви клавиши"
2297
2298#: rules/base.xml:3846
2299msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, no dead keys)"
2300msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, без мъртви клавиши"
2301
2302#: rules/base.xml:3852
2303msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, dead keys)"
2304msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, с мъртви клавиши"
2305
2306#: rules/base.xml:3858
2307msgid "Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, no dead keys)"
2308msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, без мъртви клавиши"
2309
2310#: rules/base.xml:3864
2311msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, dead keys)"
2312msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, с мъртви клавиши"
2313
2314#: rules/base.xml:3870
2315msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, no dead keys)"
2316msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, без мъртви клавиши"
2317
2318#: rules/base.xml:3876
2319msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, dead keys)"
2320msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, с мъртви клавиши"
2321
2322#: rules/base.xml:3882
2323msgid "Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, no dead keys)"
2324msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, без мъртви клавиши"
2325
2326#: rules/base.xml:3888
2327msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, dead keys)"
2328msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, с мъртви клавиши"
2329
2330#: rules/base.xml:3894
2331msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, no dead keys)"
2332msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, без мъртви клавиши"
2333
2334#: rules/base.xml:3900
2335msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, dead keys)"
2336msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, с мъртви клавиши"
2337
2338#: rules/base.xml:3906
2339msgid "Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, no dead keys)"
2340msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, без мъртви клавиши"
2341
2342#. Keyboard indicator for Icelandic layouts
2343#: rules/base.xml:3915
2344msgid "is"
2345msgstr "Исл"
2346
2347#: rules/base.xml:3916
2348msgid "Icelandic"
2349msgstr "исландска"
2350
2351#: rules/base.xml:3925
2352msgid "Icelandic (Sun dead keys)"
2353msgstr "исландска — с мъртви клавиши"
2354
2355#: rules/base.xml:3931
2356msgid "Icelandic (no dead keys)"
2357msgstr "исландска — без мъртви клавиши"
2358
2359#: rules/base.xml:3937
2360msgid "Icelandic (Macintosh, legacy)"
2361msgstr "исландска — за Macintosh, остаряла"
2362
2363#: rules/base.xml:3943
2364msgid "Icelandic (Macintosh)"
2365msgstr "исландска — за Macintosh"
2366
2367#: rules/base.xml:3949
2368msgid "Icelandic (Dvorak)"
2369msgstr "исландска — дворак"
2370
2371#. Keyboard indicator for Hebrew layouts
2372#: rules/base.xml:3958 rules/base.extras.xml:729
2373msgid "he"
2374msgstr "Ивр"
2375
2376#: rules/base.xml:3959 rules/base.extras.xml:730
2377msgid "Hebrew"
2378msgstr "иврит"
2379
2380#: rules/base.xml:3968
2381msgid "Hebrew (lyx)"
2382msgstr "иврит — LyX"
2383
2384#: rules/base.xml:3974
2385msgid "Hebrew (phonetic)"
2386msgstr "иврит — фонетична"
2387
2388#: rules/base.xml:3980
2389msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
2390msgstr "иврит — библейска, Тиро"
2391
2392#. Keyboard indicator for Italian layouts
2393#: rules/base.xml:3989 rules/base.extras.xml:972
2394msgid "it"
2395msgstr "Итл"
2396
2397#: rules/base.xml:3990 rules/base.extras.xml:973
2398msgid "Italian"
2399msgstr "италианска"
2400
2401#: rules/base.xml:3999
2402msgid "Italian (no dead keys)"
2403msgstr "италианска — без мъртви клавиши"
2404
2405#: rules/base.xml:4005
2406msgid "Italian (Windows)"
2407msgstr "италианска — Windows"
2408
2409#: rules/base.xml:4011
2410msgid "Italian (Macintosh)"
2411msgstr "италианска — за Macintosh"
2412
2413#: rules/base.xml:4017
2414msgid "Italian (US)"
2415msgstr "италианска — американска"
2416
2417#: rules/base.xml:4023
2418msgid "Georgian (Italy)"
2419msgstr "грузинска — италианска"
2420
2421#: rules/base.xml:4032
2422msgid "Italian (IBM 142)"
2423msgstr "италианска — IBM 142"
2424
2425#: rules/base.xml:4038
2426msgid "Italian (intl., with dead keys)"
2427msgstr "италианска — многоезична, с мъртви клавиши"
2428
2429#: rules/base.xml:4054
2430msgid "Sicilian"
2431msgstr "сицилианска"
2432
2433#: rules/base.xml:4064
2434msgid "Friulian (Italy)"
2435msgstr "фриулска — италианска"
2436
2437#. Keyboard indicator for Japaneses
2438#: rules/base.xml:4076 rules/base.xml:5811 rules/base.extras.xml:998
2439msgid "ja"
2440msgstr "Япн"
2441
2442#: rules/base.xml:4077 rules/base.extras.xml:999
2443msgid "Japanese"
2444msgstr "японска"
2445
2446#: rules/base.xml:4086
2447msgid "Japanese (Kana)"
2448msgstr "японска — кана"
2449
2450#: rules/base.xml:4092
2451msgid "Japanese (Kana 86)"
2452msgstr "японска — кана 86"
2453
2454#: rules/base.xml:4098
2455msgid "Japanese (OADG 109A)"
2456msgstr "японска — OADG 109A"
2457
2458#: rules/base.xml:4104
2459msgid "Japanese (Macintosh)"
2460msgstr "японска — за Macintosh"
2461
2462#: rules/base.xml:4110
2463msgid "Japanese (Dvorak)"
2464msgstr "японска — дворак"
2465
2466#. Keyboard indicator for Kyrgyz layouts
2467#. Keyboard indicator for Kikuyu layouts
2468#: rules/base.xml:4119 rules/base.xml:6190
2469msgid "ki"
2470msgstr "Крг"
2471
2472#: rules/base.xml:4120
2473msgid "Kyrgyz"
2474msgstr "киргистанска"
2475
2476#: rules/base.xml:4129
2477msgid "Kyrgyz (phonetic)"
2478msgstr "киргистанска — фонетична"
2479
2480#. Keyboard indicator for Khmer layouts
2481#: rules/base.xml:4138
2482msgid "km"
2483msgstr "Кхм"
2484
2485#: rules/base.xml:4139
2486msgid "Khmer (Cambodia)"
2487msgstr "кхмерска — камбоджанска"
2488
2489#. Keyboard indicator for Kazakh layouts
2490#: rules/base.xml:4150
2491msgid "kk"
2492msgstr "Кзх"
2493
2494#: rules/base.xml:4151
2495msgid "Kazakh"
2496msgstr "казахска"
2497
2498#: rules/base.xml:4162
2499msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
2500msgstr "руска — казахстанска, за казахски"
2501
2502#: rules/base.xml:4172
2503msgid "Kazakh (with Russian)"
2504msgstr "казахска с руски букви"
2505
2506#: rules/base.xml:4182
2507msgid "Kazakh (extended)"
2508msgstr "казахска — разширена"
2509
2510#: rules/base.xml:4191
2511msgid "Kazakh (Latin)"
2512msgstr "казахска — латиница"
2513
2514#. Keyboard indicator for Lao layouts
2515#: rules/base.xml:4203
2516msgid "lo"
2517msgstr "Лск"
2518
2519#: rules/base.xml:4204
2520msgid "Lao"
2521msgstr "лаоска"
2522
2523#: rules/base.xml:4213
2524msgid "Lao (STEA)"
2525msgstr "лаоска — STEA"
2526
2527#. Keyboard indicator for Spanish layouts
2528#: rules/base.xml:4225 rules/base.xml:5083 rules/base.extras.xml:1082
2529msgid "es"
2530msgstr "Исп"
2531
2532#: rules/base.xml:4226
2533msgid "Spanish (Latin American)"
2534msgstr "испанска — латиноамериканска"
2535
2536#: rules/base.xml:4258
2537msgid "Spanish (Latin American, no dead keys)"
2538msgstr "испанска — латиноамериканска, без мъртви клавиши"
2539
2540#: rules/base.xml:4264
2541msgid "Spanish (Latin American, dead tilde)"
2542msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртва „~“"
2543
2544#: rules/base.xml:4270
2545msgid "Spanish (Latin American, Sun dead keys)"
2546msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртви клавиши"
2547
2548#: rules/base.xml:4276
2549msgid "Spanish (Latin American, Dvorak)"
2550msgstr "испанска — латиноамериканска, дворак"
2551
2552#: rules/base.xml:4282
2553msgid "Spanish (Latin American, Colemak)"
2554msgstr "испанска — латиноамериканска, коулмак"
2555
2556#: rules/base.xml:4288
2557msgid "Spanish (Latin American, Colemak for gaming)"
2558msgstr "испанска — латиноамериканска, коулмак за игри"
2559
2560#. Keyboard indicator for Lithuanian layouts
2561#: rules/base.xml:4297 rules/base.extras.xml:257
2562msgid "lt"
2563msgstr "Лит"
2564
2565#: rules/base.xml:4298 rules/base.extras.xml:258
2566msgid "Lithuanian"
2567msgstr "литовска"
2568
2569#: rules/base.xml:4307
2570msgid "Lithuanian (standard)"
2571msgstr "литовска — стандартна"
2572
2573#: rules/base.xml:4313
2574msgid "Lithuanian (US)"
2575msgstr "литовска —  американска"
2576
2577#: rules/base.xml:4319
2578msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
2579msgstr "литовска — IBM LST 1205-92"
2580
2581#: rules/base.xml:4325
2582msgid "Lithuanian (LEKP)"
2583msgstr "литовска — LEKP"
2584
2585#: rules/base.xml:4331
2586msgid "Lithuanian (LEKPa)"
2587msgstr "литовска — LEKPa"
2588
2589#: rules/base.xml:4337
2590msgid "Samogitian"
2591msgstr "жемайтийска"
2592
2593#. Keyboard indicator for Latvian layouts
2594#: rules/base.xml:4349 rules/base.extras.xml:281
2595msgid "lv"
2596msgstr "Лат"
2597
2598#: rules/base.xml:4350 rules/base.extras.xml:282
2599msgid "Latvian"
2600msgstr "латвийска"
2601
2602#: rules/base.xml:4359
2603msgid "Latvian (apostrophe)"
2604msgstr "латвийска — с „'“"
2605
2606#: rules/base.xml:4365
2607msgid "Latvian (tilde)"
2608msgstr "латвийска — с „~“"
2609
2610#: rules/base.xml:4371
2611msgid "Latvian (F)"
2612msgstr "латвийска — „F“ горе-вляво"
2613
2614#: rules/base.xml:4377
2615msgid "Latvian (modern)"
2616msgstr "латвийска — модерна"
2617
2618#: rules/base.xml:4383
2619msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
2620msgstr "латвийска — ергономична, ūgjrmv"
2621
2622#: rules/base.xml:4389
2623msgid "Latvian (adapted)"
2624msgstr "латвийска — адаптирана"
2625
2626#. Keyboard indicator for Maori layouts
2627#: rules/base.xml:4398
2628msgid "mi"
2629msgstr "Мрс"
2630
2631#: rules/base.xml:4399
2632msgid "Maori"
2633msgstr "маорска"
2634
2635#. Keyboard indicator for Montenegrin layouts
2636#. Keyboard indicator for Serbian layouts
2637#: rules/base.xml:4410 rules/base.xml:4963 rules/base.extras.xml:564
2638msgid "sr"
2639msgstr "Срб"
2640
2641#: rules/base.xml:4411
2642msgid "Montenegrin"
2643msgstr "черногорска"
2644
2645#: rules/base.xml:4420
2646msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
2647msgstr "черногорска — кирилица"
2648
2649#: rules/base.xml:4426
2650msgid "Montenegrin (Cyrillic, ZE and ZHE swapped)"
2651msgstr "черногорска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2652
2653#: rules/base.xml:4432
2654msgid "Montenegrin (Latin, Unicode)"
2655msgstr "черногорска — латиница, Уникод"
2656
2657#: rules/base.xml:4438
2658msgid "Montenegrin (Latin, QWERTY)"
2659msgstr "черногорска — латиница, qwerty"
2660
2661#: rules/base.xml:4444
2662msgid "Montenegrin (Latin, Unicode, QWERTY)"
2663msgstr "черногорска — латиница, Уникод, qwerty"
2664
2665#: rules/base.xml:4450
2666msgid "Montenegrin (Cyrillic, with guillemets)"
2667msgstr "черногорска — кирилица, с „«»“"
2668
2669#: rules/base.xml:4456
2670msgid "Montenegrin (Latin, with guillemets)"
2671msgstr "черногорска — латиница, с „«»“"
2672
2673#. Keyboard indicator for Macedonian layouts
2674#: rules/base.xml:4465
2675msgid "mk"
2676msgstr "Мкд"
2677
2678#: rules/base.xml:4466
2679msgid "Macedonian"
2680msgstr "македонска"
2681
2682#: rules/base.xml:4475
2683msgid "Macedonian (no dead keys)"
2684msgstr "македонска — без мъртви клавиши"
2685
2686#. Keyboard indicator for Maltese layouts
2687#: rules/base.xml:4484
2688msgid "mt"
2689msgstr "Млт"
2690
2691#: rules/base.xml:4485
2692msgid "Maltese"
2693msgstr "малтийска"
2694
2695#: rules/base.xml:4494
2696msgid "Maltese (US)"
2697msgstr "малтийска — американска"
2698
2699#: rules/base.xml:4500
2700msgid "Maltese (US layout with AltGr overrides)"
2701msgstr "малтийска — американска, AltGr"
2702
2703#: rules/base.xml:4506
2704msgid "Maltese (UK, with AltGr overrides)"
2705msgstr "малтийска — великобританска, AltGr"
2706
2707#. Keyboard indicator for Mongolian layouts
2708#: rules/base.xml:4515
2709msgid "mn"
2710msgstr "Мнг"
2711
2712#: rules/base.xml:4516
2713msgid "Mongolian"
2714msgstr "монголска"
2715
2716#. Keyboard indicator for Norwegian layouts
2717#: rules/base.xml:4527 rules/base.extras.xml:1025
2718msgid "no"
2719msgstr "Нрв"
2720
2721#: rules/base.xml:4528 rules/base.extras.xml:1026
2722msgid "Norwegian"
2723msgstr "норвежка"
2724
2725#: rules/base.xml:4539
2726msgid "Norwegian (no dead keys)"
2727msgstr "норвежка — без мъртви клавиши"
2728
2729#: rules/base.xml:4545
2730msgid "Norwegian (Windows)"
2731msgstr "норвежка — Windows"
2732
2733#: rules/base.xml:4551
2734msgid "Norwegian (Dvorak)"
2735msgstr "норвежка — дворак"
2736
2737#: rules/base.xml:4557
2738msgid "Northern Saami (Norway)"
2739msgstr "северносамска — норвежка"
2740
2741#: rules/base.xml:4566
2742msgid "Northern Saami (Norway, no dead keys)"
2743msgstr "северносамска — норвежка, без мъртви клавиши"
2744
2745#: rules/base.xml:4575
2746msgid "Norwegian (Macintosh)"
2747msgstr "норвежка — за Macintosh"
2748
2749#: rules/base.xml:4581
2750msgid "Norwegian (Macintosh, no dead keys)"
2751msgstr "норвежка — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2752
2753#: rules/base.xml:4587
2754msgid "Norwegian (Colemak)"
2755msgstr "норвежка — коулмак"
2756
2757#. Keyboard indicator for Polish layouts
2758#: rules/base.xml:4596 rules/base.xml:5735 rules/base.extras.xml:494
2759msgid "pl"
2760msgstr "Плс"
2761
2762#: rules/base.xml:4597 rules/base.extras.xml:495
2763msgid "Polish"
2764msgstr "полска"
2765
2766#: rules/base.xml:4606
2767msgid "Polish (legacy)"
2768msgstr "полска — остаряла"
2769
2770#: rules/base.xml:4612
2771msgid "Polish (QWERTZ)"
2772msgstr "полска — qwertz"
2773
2774#: rules/base.xml:4618
2775msgid "Polish (Dvorak)"
2776msgstr "полска — дворак"
2777
2778#: rules/base.xml:4624
2779msgid "Polish (Dvorak, with Polish quotes on quotemark key)"
2780msgstr "полска — дворак, «„”» при «'\"»"
2781
2782#: rules/base.xml:4630
2783msgid "Polish (Dvorak, with Polish quotes on key 1)"
2784msgstr "полска — дворак, «„”» при «1»"
2785
2786#: rules/base.xml:4636
2787msgid "Kashubian"
2788msgstr "кашубска"
2789
2790#: rules/base.xml:4645
2791msgid "Silesian"
2792msgstr "силезка"
2793
2794#: rules/base.xml:4656
2795msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
2796msgstr "руска — полска, фонетична, дворак"
2797
2798#: rules/base.xml:4665
2799msgid "Polish (programmer Dvorak)"
2800msgstr "полска — дворак за програмисти"
2801
2802#: rules/base.xml:4675 rules/base.extras.xml:1041
2803msgid "Portuguese"
2804msgstr "португалска"
2805
2806#: rules/base.xml:4684
2807msgid "Portuguese (no dead keys)"
2808msgstr "португалска — без мъртви клавиши"
2809
2810#: rules/base.xml:4690
2811msgid "Portuguese (Sun dead keys)"
2812msgstr "португалска — с мъртви клавиши"
2813
2814#: rules/base.xml:4696
2815msgid "Portuguese (Macintosh)"
2816msgstr "португалска — за Macintosh"
2817
2818#: rules/base.xml:4702
2819msgid "Portuguese (Macintosh, no dead keys)"
2820msgstr "португалска — за Macintosh, без мъртви клавиши"
2821
2822#: rules/base.xml:4708
2823msgid "Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)"
2824msgstr "португалска — за Macintosh, с мъртви клавиши"
2825
2826#: rules/base.xml:4714
2827msgid "Portuguese (Nativo)"
2828msgstr "португалска — нативна"
2829
2830#: rules/base.xml:4720
2831msgid "Portuguese (Nativo for US keyboards)"
2832msgstr "португалска — нативна за САЩ"
2833
2834#: rules/base.xml:4726
2835msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
2836msgstr "есперантска — португалска, нативна"
2837
2838#. Keyboard indicator for Romanian layouts
2839#: rules/base.xml:4738 rules/base.extras.xml:530
2840msgid "ro"
2841msgstr "Рмн"
2842
2843#: rules/base.xml:4739 rules/base.extras.xml:531
2844msgid "Romanian"
2845msgstr "румънска"
2846
2847#: rules/base.xml:4748
2848msgid "Romanian (cedilla)"
2849msgstr "румънска — букви с „¸“"
2850
2851#: rules/base.xml:4754
2852msgid "Romanian (standard)"
2853msgstr "румънска — стандартна"
2854
2855#: rules/base.xml:4760
2856msgid "Romanian (standard cedilla)"
2857msgstr "румънска — стандартна, букви с „¸“"
2858
2859#: rules/base.xml:4766
2860msgid "Romanian (Windows)"
2861msgstr "румънска — Windows"
2862
2863#: rules/base.xml:4776 rules/base.extras.xml:583
2864msgid "Russian"
2865msgstr "руска"
2866
2867#: rules/base.xml:4785
2868msgid "Russian (phonetic)"
2869msgstr "руска — фонетична"
2870
2871#: rules/base.xml:4791
2872msgid "Russian (phonetic, Windows)"
2873msgstr "руска — фонетична, Windows"
2874
2875#: rules/base.xml:4797
2876msgid "Russian (phonetic, YAZHERTY)"
2877msgstr "руска — фонетична, yazherty"
2878
2879#: rules/base.xml:4803
2880msgid "Russian (typewriter)"
2881msgstr "руска — за пишеща машина"
2882
2883#: rules/base.xml:4809
2884msgid "Russian (legacy)"
2885msgstr "руска — остаряла"
2886
2887#: rules/base.xml:4815
2888msgid "Russian (typewriter, legacy)"
2889msgstr "руска — за пишеща машина, остаряла"
2890
2891#: rules/base.xml:4821
2892msgid "Tatar"
2893msgstr "татарска"
2894
2895#: rules/base.xml:4830
2896msgid "Ossetian (legacy)"
2897msgstr "осетинска — остаряла"
2898
2899#: rules/base.xml:4839
2900msgid "Ossetian (Windows)"
2901msgstr "осетинска — Windows"
2902
2903#: rules/base.xml:4848
2904msgid "Chuvash"
2905msgstr "чувашка"
2906
2907#: rules/base.xml:4857
2908msgid "Chuvash (Latin)"
2909msgstr "чувашка — латиница"
2910
2911#: rules/base.xml:4866
2912msgid "Udmurt"
2913msgstr "удмуртска"
2914
2915#: rules/base.xml:4875
2916msgid "Komi"
2917msgstr "комска"
2918
2919#: rules/base.xml:4884
2920msgid "Yakut"
2921msgstr "якутска"
2922
2923#: rules/base.xml:4893
2924msgid "Kalmyk"
2925msgstr "калмикска"
2926
2927#: rules/base.xml:4902
2928msgid "Russian (DOS)"
2929msgstr "руска — DOS"
2930
2931#: rules/base.xml:4908
2932msgid "Russian (Macintosh)"
2933msgstr "руска — за Macintosh"
2934
2935#: rules/base.xml:4914
2936msgid "Serbian (Russia)"
2937msgstr "сръбска — руска"
2938
2939#: rules/base.xml:4924
2940msgid "Bashkirian"
2941msgstr "башкирска"
2942
2943#: rules/base.xml:4933
2944msgid "Mari"
2945msgstr "марийска"
2946
2947#: rules/base.xml:4942
2948msgid "Russian (phonetic, AZERTY)"
2949msgstr "руска — фонетична, azerty"
2950
2951#: rules/base.xml:4948
2952msgid "Russian (phonetic, Dvorak)"
2953msgstr "руска — фонетична, дворак"
2954
2955#: rules/base.xml:4954
2956msgid "Russian (phonetic, French)"
2957msgstr "руска — фонетична, френска"
2958
2959#: rules/base.xml:4964 rules/base.extras.xml:565
2960msgid "Serbian"
2961msgstr "сръбска"
2962
2963#: rules/base.xml:4973
2964msgid "Serbian (Cyrillic, ZE and ZHE swapped)"
2965msgstr "сръбска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2966
2967#: rules/base.xml:4979
2968msgid "Serbian (Latin)"
2969msgstr "сръбска — латиница"
2970
2971#: rules/base.xml:4985
2972msgid "Serbian (Latin, Unicode)"
2973msgstr "сръбска — латиница, Уникод"
2974
2975#: rules/base.xml:4991
2976msgid "Serbian (Latin, QWERTY)"
2977msgstr "сръбска — латиница, qwerty"
2978
2979#: rules/base.xml:4997
2980msgid "Serbian (Latin, Unicode, QWERTY)"
2981msgstr "сръбска — латиница, Уникод, qwerty"
2982
2983#: rules/base.xml:5003
2984msgid "Serbian (Cyrillic, with guillemets)"
2985msgstr "сръбска — кирилица, с „«»“"
2986
2987#: rules/base.xml:5009
2988msgid "Serbian (Latin, with guillemets)"
2989msgstr "сръбска — латиница, с „«»“"
2990
2991#: rules/base.xml:5015
2992msgid "Pannonian Rusyn"
2993msgstr "панонска русинска"
2994
2995# словенска
2996#. Keyboard indicator for Slovenian layouts
2997#: rules/base.xml:5027
2998msgid "sl"
2999msgstr "Слн"
3000
3001#: rules/base.xml:5028
3002msgid "Slovenian"
3003msgstr "словенска"
3004
3005#: rules/base.xml:5037
3006msgid "Slovenian (with guillemets)"
3007msgstr "словенска — с „«»“"
3008
3009#: rules/base.xml:5043
3010msgid "Slovenian (US)"
3011msgstr "словенска —  американска"
3012
3013# словашка
3014#. Keyboard indicator for Slovak layouts
3015#: rules/base.xml:5052 rules/base.extras.xml:1061
3016msgid "sk"
3017msgstr "Слш"
3018
3019#: rules/base.xml:5053 rules/base.extras.xml:1062
3020msgid "Slovak"
3021msgstr "словашка"
3022
3023#: rules/base.xml:5062
3024msgid "Slovak (extended backslash)"
3025msgstr "словашка — с „\\“"
3026
3027#: rules/base.xml:5068
3028msgid "Slovak (QWERTY)"
3029msgstr "словашка — qwerty"
3030
3031#: rules/base.xml:5074
3032msgid "Slovak (QWERTY, extended backslash)"
3033msgstr "словашка — qwerty, с „\\“"
3034
3035#: rules/base.xml:5084 rules/base.extras.xml:1083
3036msgid "Spanish"
3037msgstr "испанска"
3038
3039#: rules/base.xml:5093
3040msgid "Spanish (no dead keys)"
3041msgstr "испанска — без мъртви клавиши"
3042
3043#: rules/base.xml:5099
3044msgid "Spanish (Windows)"
3045msgstr "испанска — Windows"
3046
3047#: rules/base.xml:5105
3048msgid "Spanish (dead tilde)"
3049msgstr "испанска — с мъртва „~“"
3050
3051#: rules/base.xml:5111
3052msgid "Spanish (Sun dead keys)"
3053msgstr "испанска — с мъртви клавиши"
3054
3055#: rules/base.xml:5117
3056msgid "Spanish (Dvorak)"
3057msgstr "испанска — дворак"
3058
3059#: rules/base.xml:5123
3060msgid "ast"
3061msgstr "Аст"
3062
3063#: rules/base.xml:5124
3064msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and L)"
3065msgstr "астурска — испанска, с „Ḥ“ и „Ḷ“"
3066
3067#: rules/base.xml:5133
3068msgid "ca"
3069msgstr "Ктл"
3070
3071#: rules/base.xml:5134
3072msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
3073msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
3074
3075#: rules/base.xml:5143
3076msgid "Spanish (Macintosh)"
3077msgstr "испанска — за Macintosh"
3078
3079#. Keyboard indicator for Swedish layouts
3080#: rules/base.xml:5152 rules/base.extras.xml:1097
3081msgid "sv"
3082msgstr "Швд"
3083
3084#: rules/base.xml:5153 rules/base.extras.xml:1098
3085msgid "Swedish"
3086msgstr "шведска"
3087
3088#: rules/base.xml:5162
3089msgid "Swedish (no dead keys)"
3090msgstr "шведска — без мъртви клавиши"
3091
3092#: rules/base.xml:5168
3093msgid "Swedish (Dvorak)"
3094msgstr "шведска — дворак"
3095
3096#: rules/base.xml:5176
3097msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
3098msgstr "руска — шведска, фонетична"
3099
3100#: rules/base.xml:5187
3101msgid "Russian (Sweden, phonetic, no dead keys)"
3102msgstr "руска — шведска, фонетична, без мъртви клавиши"
3103
3104#: rules/base.xml:5196
3105msgid "Northern Saami (Sweden)"
3106msgstr "северносамска — шведска"
3107
3108#: rules/base.xml:5205
3109msgid "Swedish (Macintosh)"
3110msgstr "шведска — за Macintosh"
3111
3112#: rules/base.xml:5211
3113msgid "Swedish (Svdvorak)"
3114msgstr "шведска — шведски дворак"
3115
3116#: rules/base.xml:5217
3117msgid "Swedish (Dvorak, intl.)"
3118msgstr "шведска — дворак, многоезична"
3119
3120#: rules/base.xml:5223
3121msgid "Swedish (US)"
3122msgstr "шведска — американска"
3123
3124#: rules/base.xml:5229
3125msgid "Swedish Sign Language"
3126msgstr "шведска — жестомимична"
3127
3128#: rules/base.xml:5242 rules/base.extras.xml:1128
3129msgid "German (Switzerland)"
3130msgstr "немска — швейцарска"
3131
3132#: rules/base.xml:5252
3133msgid "German (Switzerland, legacy)"
3134msgstr "немска — швейцарска, остаряла"
3135
3136#: rules/base.xml:5260
3137msgid "German (Switzerland, no dead keys)"
3138msgstr "немска — швейцарска, без мъртви клавиши"
3139
3140#: rules/base.xml:5268
3141msgid "German (Switzerland, Sun dead keys)"
3142msgstr "немска — швейцарска, с мъртви клавиши"
3143
3144#: rules/base.xml:5276
3145msgid "French (Switzerland)"
3146msgstr "френска — швейцарска"
3147
3148#: rules/base.xml:5287
3149msgid "French (Switzerland, no dead keys)"
3150msgstr "френска — швейцарска, без мъртви клавиши"
3151
3152#: rules/base.xml:5298
3153msgid "French (Switzerland, Sun dead keys)"
3154msgstr "френска — швейцарска, с мъртви клавиши"
3155
3156#: rules/base.xml:5309
3157msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
3158msgstr "френска — швейцарска, за Macintosh"
3159
3160#: rules/base.xml:5320
3161msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
3162msgstr "немска — швейцарска, за Macintosh"
3163
3164#: rules/base.xml:5330
3165msgid "Arabic (Syria)"
3166msgstr "арабска — сирийска"
3167
3168#. Keyboard indicator for Syriac layouts
3169#: rules/base.xml:5340 rules/base.xml:5348
3170msgid "syc"
3171msgstr "Срк"
3172
3173#: rules/base.xml:5341
3174msgid "Syriac"
3175msgstr "сириакска"
3176
3177#: rules/base.xml:5349
3178msgid "Syriac (phonetic)"
3179msgstr "сириакска — фонетична"
3180
3181#: rules/base.xml:5357
3182msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
3183msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво"
3184
3185#: rules/base.xml:5368
3186msgid "Kurdish (Syria, F)"
3187msgstr "кюрдска — сирийска, „F“ горе-вляво"
3188
3189#: rules/base.xml:5379
3190msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
3191msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3192
3193#. Keyboard indicator for Tajik layouts
3194#: rules/base.xml:5391
3195msgid "tg"
3196msgstr "Тдж"
3197
3198#: rules/base.xml:5392
3199msgid "Tajik"
3200msgstr "таджикска"
3201
3202#: rules/base.xml:5401
3203msgid "Tajik (legacy)"
3204msgstr "таджикска — остаряла"
3205
3206#. Keyboard indicator for Sinhala layouts
3207#: rules/base.xml:5410
3208msgid "si"
3209msgstr "Снх"
3210
3211#: rules/base.xml:5411
3212msgid "Sinhala (phonetic)"
3213msgstr "синхала — фонетична"
3214
3215#: rules/base.xml:5422
3216msgid "Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99)"
3217msgstr "тамилска — шриланкска, TamilNet '99"
3218
3219#: rules/base.xml:5431
3220msgid "Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99, TAB encoding)"
3221msgstr "тамилска — шриланкска, TamilNet '99, кодиране TAB"
3222
3223#. Keyboard indicator for US layouts
3224#: rules/base.xml:5441
3225msgid "us"
3226msgstr "Амр"
3227
3228#: rules/base.xml:5442
3229msgid "Sinhala (US)"
3230msgstr "синхала — американска"
3231
3232#. Keyboard indicator for Thai layouts
3233#: rules/base.xml:5451
3234msgid "th"
3235msgstr "Тск"
3236
3237#: rules/base.xml:5452
3238msgid "Thai"
3239msgstr "тайландска"
3240
3241#: rules/base.xml:5461
3242msgid "Thai (TIS-820.2538)"
3243msgstr "тайландска — TIS-820.2538"
3244
3245#: rules/base.xml:5467
3246msgid "Thai (Pattachote)"
3247msgstr "тайландска — патачотска"
3248
3249#. Keyboard indicator for Turkish layouts
3250#: rules/base.xml:5476 rules/base.extras.xml:1148
3251msgid "tr"
3252msgstr "Трс"
3253
3254#: rules/base.xml:5477 rules/base.extras.xml:1149
3255msgid "Turkish"
3256msgstr "турска"
3257
3258#: rules/base.xml:5486
3259msgid "Turkish (F)"
3260msgstr "турска — „F“ горе-вляво"
3261
3262#: rules/base.xml:5492
3263msgid "Turkish (Alt-Q)"
3264msgstr "турска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3265
3266#: rules/base.xml:5498
3267msgid "Turkish (Sun dead keys)"
3268msgstr "турска — с мъртви клавиши"
3269
3270#: rules/base.xml:5506
3271msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
3272msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво"
3273
3274#: rules/base.xml:5517
3275msgid "Kurdish (Turkey, F)"
3276msgstr "кюрдска — турска, „F“ горе-вляво"
3277
3278#: rules/base.xml:5528
3279msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
3280msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3281
3282#: rules/base.xml:5537
3283msgid "Turkish (intl., with dead keys)"
3284msgstr "турска — многоезична, с мъртви клавиши"
3285
3286#. Keyboard indicator for Crimean Tatar layouts
3287#: rules/base.xml:5544 rules/base.xml:5555 rules/base.xml:5566
3288#: rules/base.extras.xml:540
3289msgid "crh"
3290msgstr "Ттр"
3291
3292#: rules/base.xml:5545
3293msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
3294msgstr "кримско татарска — турска, „Q“ горе-вляво"
3295
3296#: rules/base.xml:5556
3297msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
3298msgstr "кримско татарска — турска, „F“ горе-вляво"
3299
3300#: rules/base.xml:5567
3301msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
3302msgstr "кримско татарска — турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3303
3304#: rules/base.xml:5580
3305msgid "Taiwanese"
3306msgstr "тайванска"
3307
3308#: rules/base.xml:5589
3309msgid "Taiwanese (indigenous)"
3310msgstr "тайванска — туземна"
3311
3312#. Keyboard indicator for Saisiyat layouts
3313#: rules/base.xml:5614
3314msgid "xsy"
3315msgstr "Сст"
3316
3317#: rules/base.xml:5615
3318msgid "Saisiyat (Taiwan)"
3319msgstr "сайсиятска — тайванска"
3320
3321#. Keyboard indicator for Ukranian layouts
3322#: rules/base.xml:5627 rules/base.extras.xml:1169
3323msgid "uk"
3324msgstr "Укр"
3325
3326#: rules/base.xml:5628 rules/base.extras.xml:1170
3327msgid "Ukrainian"
3328msgstr "украинска"
3329
3330#: rules/base.xml:5637
3331msgid "Ukrainian (phonetic)"
3332msgstr "украинска — фонетична"
3333
3334#: rules/base.xml:5643
3335msgid "Ukrainian (typewriter)"
3336msgstr "украинска — за пишеща машина"
3337
3338#: rules/base.xml:5649
3339msgid "Ukrainian (Windows)"
3340msgstr "украинска — Windows"
3341
3342#: rules/base.xml:5655
3343msgid "Ukrainian (legacy)"
3344msgstr "украинска — остаряла"
3345
3346#: rules/base.xml:5661
3347msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
3348msgstr "украинска — републикански стандарт"
3349
3350#: rules/base.xml:5667
3351msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
3352msgstr "руска — украинска, републикански стандарт"
3353
3354#: rules/base.xml:5673
3355msgid "Ukrainian (homophonic)"
3356msgstr "украинска — еднозвучна, алтернативна"
3357
3358#: rules/base.xml:5683 rules/base.extras.xml:1185
3359msgid "English (UK)"
3360msgstr "английска — великобританска"
3361
3362#: rules/base.xml:5692
3363msgid "English (UK, extended, Windows)"
3364msgstr "английска — великобританска, разширена, Windows"
3365
3366#: rules/base.xml:5698
3367msgid "English (UK, intl., with dead keys)"
3368msgstr "английска — великобританска, многоезична, с мъртви клавиши"
3369
3370#: rules/base.xml:5704
3371msgid "English (UK, Dvorak)"
3372msgstr "английска — великобританска, дворак"
3373
3374#: rules/base.xml:5710
3375msgid "English (UK, Dvorak, with UK punctuation)"
3376msgstr "английска — великобританска, с пунктуация на Обединеното кралство, дворак"
3377
3378#: rules/base.xml:5716
3379msgid "English (UK, Macintosh)"
3380msgstr "английска — великобританска, за Macintosh"
3381
3382#: rules/base.xml:5722
3383msgid "English (UK, Macintosh, intl.)"
3384msgstr "английска — великобританска, за Macintosh, многоезична"
3385
3386#: rules/base.xml:5728
3387msgid "English (UK, Colemak)"
3388msgstr "английска — великобританска, коулмак"
3389
3390#: rules/base.xml:5736
3391msgid "Polish (British keyboard)"
3392msgstr "полска — великобританска"
3393
3394#: rules/base.xml:5749
3395msgid "Uzbek"
3396msgstr "узбекска"
3397
3398#: rules/base.xml:5758
3399msgid "Uzbek (Latin)"
3400msgstr "узбекска — латиница"
3401
3402#. Keyboard indicator for Vietnamese layouts
3403#: rules/base.xml:5767 rules/base.extras.xml:1215
3404msgid "vi"
3405msgstr "Втн"
3406
3407#: rules/base.xml:5768 rules/base.extras.xml:1216
3408msgid "Vietnamese"
3409msgstr "виетнамска"
3410
3411#: rules/base.xml:5777
3412msgid "Vietnamese (US)"
3413msgstr "виетнамска — американска"
3414
3415#: rules/base.xml:5783
3416msgid "Vietnamese (French)"
3417msgstr "виетнамска — френска"
3418
3419#. Keyboard indicator for Korean layouts
3420#: rules/base.xml:5792 rules/base.extras.xml:1199
3421msgid "ko"
3422msgstr "Крс"
3423
3424#: rules/base.xml:5793 rules/base.extras.xml:1200
3425msgid "Korean"
3426msgstr "корейска"
3427
3428#: rules/base.xml:5802
3429msgid "Korean (101/104-key compatible)"
3430msgstr "корейска — съвместима със 101/104 клавиша"
3431
3432#: rules/base.xml:5812
3433msgid "Japanese (PC-98)"
3434msgstr "японска — PC-98xx"
3435
3436#. Keyboard indicator for Irish layouts
3437#: rules/base.xml:5825
3438msgid "ie"
3439msgstr "Ирл"
3440
3441#: rules/base.xml:5826
3442msgid "Irish"
3443msgstr "ирландска"
3444
3445#: rules/base.xml:5835
3446msgid "CloGaelach"
3447msgstr "келтска латиница"
3448
3449#: rules/base.xml:5844
3450msgid "Irish (UnicodeExpert)"
3451msgstr "ирландска — експертна за Уникод"
3452
3453#: rules/base.xml:5850
3454msgid "Ogham"
3455msgstr "огамска"
3456
3457#: rules/base.xml:5859
3458msgid "Ogham (IS434)"
3459msgstr "огамска — IS434"
3460
3461#: rules/base.xml:5872
3462msgid "Urdu (Pakistan)"
3463msgstr "урду — пакистанска"
3464
3465#: rules/base.xml:5881
3466msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
3467msgstr "урду — пакистанска, CRULP"
3468
3469#: rules/base.xml:5887
3470msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
3471msgstr "урду — пакистанска, NLA"
3472
3473#: rules/base.xml:5894
3474msgid "Arabic (Pakistan)"
3475msgstr "арабска — пакистанска"
3476
3477#. Keyboard indicator for Sindhi layouts
3478#: rules/base.xml:5904
3479msgid "sd"
3480msgstr "Снд"
3481
3482#: rules/base.xml:5905
3483msgid "Sindhi"
3484msgstr "синдхи"
3485
3486#. Keyboard indicator for Dhivehi layouts
3487#: rules/base.xml:5917
3488msgid "dv"
3489msgstr "Две"
3490
3491#: rules/base.xml:5918
3492msgid "Dhivehi"
3493msgstr "дивеи"
3494
3495#: rules/base.xml:5930
3496msgid "English (South Africa)"
3497msgstr "английска — южноафриканска"
3498
3499#. Keyboard indicator for Esperanto layouts
3500#: rules/base.xml:5940
3501msgid "eo"
3502msgstr "Есп"
3503
3504#: rules/base.xml:5941
3505msgid "Esperanto"
3506msgstr "есперантска"
3507
3508#: rules/base.xml:5950
3509msgid "Esperanto (legacy)"
3510msgstr "есперантска — остаряла"
3511
3512#. Keyboard indicator for Nepali layouts
3513#: rules/base.xml:5959
3514msgid "ne"
3515msgstr "Нпл"
3516
3517#: rules/base.xml:5960
3518msgid "Nepali"
3519msgstr "непалска"
3520
3521#: rules/base.xml:5973
3522msgid "English (Nigeria)"
3523msgstr "английска — нигерийска"
3524
3525#. Keyboard indicator for Igbo layouts
3526#: rules/base.xml:5983
3527msgid "ig"
3528msgstr "Игб"
3529
3530#: rules/base.xml:5984
3531msgid "Igbo"
3532msgstr "игбо"
3533
3534#. Keyboard indicator for Yoruba layouts
3535#: rules/base.xml:5994
3536msgid "yo"
3537msgstr "Йрб"
3538
3539#: rules/base.xml:5995
3540msgid "Yoruba"
3541msgstr "йоруба"
3542
3543#: rules/base.xml:6006
3544msgid "Hausa (Nigeria)"
3545msgstr "хауска — нигерийска"
3546
3547#. Keyboard indicator for Amharic layouts
3548#: rules/base.xml:6018
3549msgid "am"
3550msgstr "Амх"
3551
3552#: rules/base.xml:6019
3553msgid "Amharic"
3554msgstr "амхарска"
3555
3556#. Keyboard indicator for Wolof layouts
3557#: rules/base.xml:6030
3558msgid "wo"
3559msgstr "Улф"
3560
3561#: rules/base.xml:6031
3562msgid "Wolof"
3563msgstr "Уолоф"
3564
3565#. Keyboard indicator for Braille layouts
3566#: rules/base.xml:6042
3567msgid "brl"
3568msgstr "Брл"
3569
3570#: rules/base.xml:6043
3571msgid "Braille"
3572msgstr "брайл"
3573
3574#: rules/base.xml:6049
3575msgid "Braille (left-handed)"
3576msgstr "брайл — левичари"
3577
3578#: rules/base.xml:6055
3579msgid "Braille (left-handed inverted thumb)"
3580msgstr "брайл — левичари, обърнат палец"
3581
3582#: rules/base.xml:6061
3583msgid "Braille (right-handed)"
3584msgstr "брайл — десничари"
3585
3586#: rules/base.xml:6067
3587msgid "Braille (right-handed inverted thumb)"
3588msgstr "брайл — десничари, обърнат палец"
3589
3590#. Keyboard indicator for Turkmen layouts
3591#: rules/base.xml:6076
3592msgid "tk"
3593msgstr "Трк"
3594
3595#: rules/base.xml:6077
3596msgid "Turkmen"
3597msgstr "тюркменска"
3598
3599#: rules/base.xml:6086
3600msgid "Turkmen (Alt-Q)"
3601msgstr "тюркменска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3602
3603#. Keyboard indicator for Bambara layouts
3604#: rules/base.xml:6095
3605msgid "bm"
3606msgstr "Бмб"
3607
3608#: rules/base.xml:6096
3609msgid "Bambara"
3610msgstr "бамбарска"
3611
3612#: rules/base.xml:6107
3613msgid "French (Mali, alt.)"
3614msgstr "френска — малийска, алтернативна"
3615
3616#: rules/base.xml:6118
3617msgid "English (Mali, US, Macintosh)"
3618msgstr "английска — малийска, американска, за Macintosh"
3619
3620#: rules/base.xml:6129
3621msgid "English (Mali, US, intl.)"
3622msgstr "английска — малийска, американска, многоезична, за Macintosh"
3623
3624#. Keyboard indicator for Swahili layouts
3625#: rules/base.xml:6141 rules/base.xml:6179
3626msgid "sw"
3627msgstr "Схл"
3628
3629#: rules/base.xml:6142
3630msgid "Swahili (Tanzania)"
3631msgstr "суахили — танзанийска"
3632
3633#: rules/base.xml:6151
3634msgid "fr-tg"
3635msgstr "ФрТ"
3636
3637#: rules/base.xml:6152
3638msgid "French (Togo)"
3639msgstr "френска — Того"
3640
3641#: rules/base.xml:6180
3642msgid "Swahili (Kenya)"
3643msgstr "суахили — кенийска"
3644
3645#: rules/base.xml:6191
3646msgid "Kikuyu"
3647msgstr "кикуйска"
3648
3649#. Keyboard indicator for Tswana layouts
3650#: rules/base.xml:6203
3651msgid "tn"
3652msgstr "Тсн"
3653
3654#: rules/base.xml:6204
3655msgid "Tswana"
3656msgstr "тсуанска"
3657
3658#. Keyboard indicator for Filipino layouts
3659#: rules/base.xml:6214
3660msgid "ph"
3661msgstr "Флп"
3662
3663#: rules/base.xml:6215
3664msgid "Filipino"
3665msgstr "филипинска"
3666
3667#: rules/base.xml:6234
3668msgid "Filipino (QWERTY, Baybayin)"
3669msgstr "филипинска — qwerty, байбаин"
3670
3671#: rules/base.xml:6252
3672msgid "Filipino (Capewell-Dvorak, Latin)"
3673msgstr "филипинска — дворак на Кейпуел, латиница"
3674
3675#: rules/base.xml:6258
3676msgid "Filipino (Capewell-Dvorak, Baybayin)"
3677msgstr "филипинска — дворак на Кейпуел, байбаин"
3678
3679#: rules/base.xml:6276
3680msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006, Latin)"
3681msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел, латиница"
3682
3683#: rules/base.xml:6282
3684msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006, Baybayin)"
3685msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел, байбаин"
3686
3687#: rules/base.xml:6300
3688msgid "Filipino (Colemak, Latin)"
3689msgstr "филипинска — коулмак, латиница"
3690
3691#: rules/base.xml:6306
3692msgid "Filipino (Colemak, Baybayin)"
3693msgstr "филипинска — коулмак, байбаин"
3694
3695#: rules/base.xml:6324
3696msgid "Filipino (Dvorak, Latin)"
3697msgstr "филипинска — дворак, латиница"
3698
3699#: rules/base.xml:6330
3700msgid "Filipino (Dvorak, Baybayin)"
3701msgstr "филипинска — дворак, байбаин"
3702
3703#: rules/base.xml:6350
3704msgid "md"
3705msgstr "Млд"
3706
3707#: rules/base.xml:6351
3708msgid "Moldavian"
3709msgstr "молдовска"
3710
3711#: rules/base.xml:6360
3712msgid "gag"
3713msgstr "Ггз"
3714
3715#: rules/base.xml:6361
3716msgid "Moldavian (Gagauz)"
3717msgstr "молдовска — гагаузка"
3718
3719#: rules/base.xml:6372
3720msgid "id"
3721msgstr "Инз"
3722
3723#: rules/base.xml:6373
3724msgid "Indonesian (Arab Melayu, phonetic)"
3725msgstr "индонезийска — арабска, малайска, фонетична"
3726
3727#: rules/base.xml:6388
3728msgid "Indonesian (Arab Melayu, extended phonetic)"
3729msgstr "индонезийска — арабска, малайска, разширена фонетична"
3730
3731#: rules/base.xml:6396
3732msgid "jv"
3733msgstr "явн"
3734
3735#: rules/base.xml:6397
3736msgid "Indonesian (Javanese)"
3737msgstr "индонезийска — яванска"
3738
3739#: rules/base.xml:6407
3740msgid "ms"
3741msgstr "Млс"
3742
3743#: rules/base.xml:6408
3744msgid "Malay (Jawi, Arabic Keyboard)"
3745msgstr "малайска — яванска, арабска"
3746
3747#: rules/base.xml:6423
3748msgid "Malay (Jawi, phonetic)"
3749msgstr "малайска — яванска, фонетична"
3750
3751#: rules/base.xml:6434
3752msgid "Switching to another layout"
3753msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
3754
3755#: rules/base.xml:6439
3756msgid "Right Alt (while pressed)"
3757msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
3758
3759#: rules/base.xml:6445
3760msgid "Left Alt (while pressed)"
3761msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
3762
3763#: rules/base.xml:6451
3764msgid "Left Win (while pressed)"
3765msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
3766
3767#: rules/base.xml:6457
3768msgid "Right Win (while pressed)"
3769msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
3770
3771#: rules/base.xml:6463
3772msgid "Any Win (while pressed)"
3773msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
3774
3775#: rules/base.xml:6469
3776msgid "Menu (while pressed), Shift+Menu for Menu"
3777msgstr "Menu (докато е натиснат), Shift+Menu замества Menu"
3778
3779#: rules/base.xml:6475
3780msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock for the original Caps Lock action"
3781msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
3782
3783#: rules/base.xml:6481
3784msgid "Right Ctrl (while pressed)"
3785msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
3786
3787#: rules/base.xml:6487 rules/base.xml:6724 rules/base.xml:7212
3788msgid "Right Alt"
3789msgstr "Десният Alt"
3790
3791#: rules/base.xml:6493 rules/base.xml:6718
3792msgid "Left Alt"
3793msgstr "Левият Alt"
3794
3795#: rules/base.xml:6499 rules/base.xml:6748 rules/base.xml:6875
3796#: rules/base.xml:7278
3797msgid "Caps Lock"
3798msgstr "Caps Lock"
3799
3800#: rules/base.xml:6505
3801msgid "Shift+Caps Lock"
3802msgstr "Shift+Caps Lock"
3803
3804#: rules/base.xml:6511
3805msgid "Caps Lock to first layout; Shift+Caps Lock to last layout"
3806msgstr "Caps Lock към първата подредба, Shift+Caps Lock към последната"
3807
3808#: rules/base.xml:6517
3809msgid "Left Win to first layout; Right Win/Menu to last layout"
3810msgstr "Левият Win към първата подредба, десният Win/Menu към последната"
3811
3812#: rules/base.xml:6523
3813msgid "Left Ctrl to first layout; Right Ctrl to last layout"
3814msgstr "Левият Ctrl към първата подредба, десният Ctrl към последната"
3815
3816#: rules/base.xml:6529
3817msgid "Alt+Caps Lock"
3818msgstr "Alt+Caps Lock"
3819
3820#: rules/base.xml:6535
3821msgid "Both Shift together"
3822msgstr "Двата Shift-а заедно"
3823
3824#: rules/base.xml:6541
3825msgid "Both Alt together"
3826msgstr "Двата Alt-а заедно"
3827
3828#: rules/base.xml:6547
3829msgid "Both Ctrl together"
3830msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
3831
3832#: rules/base.xml:6553
3833msgid "Ctrl+Shift"
3834msgstr "Ctrl+Shift"
3835
3836#: rules/base.xml:6559
3837msgid "Left Ctrl+Left Shift"
3838msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
3839
3840#: rules/base.xml:6565
3841msgid "Right Ctrl+Right Shift"
3842msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
3843
3844#: rules/base.xml:6571
3845msgid "Alt+Ctrl"
3846msgstr "Alt+Ctrl"
3847
3848#: rules/base.xml:6577
3849msgid "Alt+Shift"
3850msgstr "Alt+Shift"
3851
3852#: rules/base.xml:6583
3853msgid "Left Alt+Left Shift"
3854msgstr "Левият Alt+левият Shift"
3855
3856#: rules/base.xml:6589
3857msgid "Alt+Space"
3858msgstr "Alt+Space"
3859
3860#: rules/base.xml:6595 rules/base.xml:6688 rules/base.xml:7242
3861msgid "Menu"
3862msgstr "Menu"
3863
3864#: rules/base.xml:6601 rules/base.xml:6700 rules/base.xml:7218
3865msgid "Left Win"
3866msgstr "Левият Win"
3867
3868#: rules/base.xml:6607
3869msgid "Win+Space"
3870msgstr "Win+Интервал"
3871
3872#: rules/base.xml:6613 rules/base.xml:6706 rules/base.xml:7230
3873msgid "Right Win"
3874msgstr "Десният Win"
3875
3876#: rules/base.xml:6619
3877msgid "Left Shift"
3878msgstr "Левият Shift"
3879
3880#: rules/base.xml:6625
3881msgid "Right Shift"
3882msgstr "Десният Shift"
3883
3884#: rules/base.xml:6631 rules/base.xml:7254
3885msgid "Left Ctrl"
3886msgstr "Левият Ctrl"
3887
3888#: rules/base.xml:6637 rules/base.xml:6682 rules/base.xml:7266
3889msgid "Right Ctrl"
3890msgstr "Десният Ctrl"
3891
3892#: rules/base.xml:6643 rules/base.xml:6881 rules/base.xml:7314
3893msgid "Scroll Lock"
3894msgstr "Scroll Lock"
3895
3896#: rules/base.xml:6649
3897msgid "Left Ctrl+Left Win to first layout; Right Ctrl+Menu to second layout"
3898msgstr "Левият Ctrl+левият Win към първата подредба, десният Ctrl+Menu към последната"
3899
3900#: rules/base.xml:6655
3901msgid "Left Ctrl+Left Win"
3902msgstr "Левият Ctrl+левият Win"
3903
3904#: rules/base.xml:6663
3905msgid "Key to choose the 2rd level"
3906msgstr "Клавиш за избор 2-то ниво"
3907
3908#: rules/base.xml:6668 rules/base.xml:6760 rules/base.xml:7290
3909msgid "The \"&lt; &gt;\" key"
3910msgstr "Клавиш „&lt;&gt;“"
3911
3912#: rules/base.xml:6677 rules/base.extras.xml:1313
3913msgid "Key to choose the 3rd level"
3914msgstr "Клавиш за избор 3-то ниво"
3915
3916#: rules/base.xml:6694
3917msgid "Any Win"
3918msgstr "Всеки Win"
3919
3920#: rules/base.xml:6712
3921msgid "Any Alt"
3922msgstr "Всеки Alt"
3923
3924#: rules/base.xml:6730
3925msgid "Right Alt; Shift+Right Alt as Compose"
3926msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Compose"
3927
3928#: rules/base.xml:6736
3929msgid "Right Alt never chooses 3rd level"
3930msgstr "Десният Alt никога не избира 3-то ниво"
3931
3932#: rules/base.xml:6742
3933msgid "Enter on keypad"
3934msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
3935
3936#: rules/base.xml:6754
3937msgid "Backslash"
3938msgstr "Обратно наклонена черта"
3939
3940#: rules/base.xml:6766
3941msgid "Caps Lock; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd-level chooser"
3942msgstr "Caps Lock избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то ниво"
3943
3944#: rules/base.xml:6772
3945msgid "Backslash; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd level chooser"
3946msgstr "„\\“ избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то ниво"
3947
3948#: rules/base.xml:6778
3949msgid "The \"&lt; &gt;\" key; acts as onetime lock when pressed together with another 3rd level chooser"
3950msgstr "„&lt;&gt;“ избира 3-то ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за 3-то ниво"
3951
3952#: rules/base.xml:6786
3953msgid "Ctrl position"
3954msgstr "Положение на Ctrl"
3955
3956#: rules/base.xml:6791
3957msgid "Caps Lock as Ctrl"
3958msgstr "Caps Lock е Ctrl"
3959
3960#: rules/base.xml:6797
3961msgid "Left Ctrl as Meta"
3962msgstr "Левият Ctrl е Meta"
3963
3964#: rules/base.xml:6803
3965msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
3966msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
3967
3968#: rules/base.xml:6809
3969msgid "Caps Lock as Ctrl, Ctrl as Hyper"
3970msgstr "Caps Lock е Ctrl, Ctrl е Hyper"
3971
3972#: rules/base.xml:6815
3973msgid "To the left of \"A\""
3974msgstr "Вляво от „A“"
3975
3976#: rules/base.xml:6821
3977msgid "At the bottom left"
3978msgstr "Долу вляво"
3979
3980#: rules/base.xml:6827
3981msgid "Right Ctrl as Right Alt"
3982msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
3983
3984#: rules/base.xml:6833
3985msgid "Menu as Right Ctrl"
3986msgstr "Menu е десният Ctrl"
3987
3988#: rules/base.xml:6839
3989msgid "Swap Left Alt with Left Ctrl"
3990msgstr "Размяна на левия Alt с левия Ctrl"
3991
3992#: rules/base.xml:6845
3993msgid "Swap Left Win with Left Ctrl"
3994msgstr "Размяна на левия Win с левия Ctrl"
3995
3996#: rules/base.xml:6850
3997msgid "Swap Right Win with Right Ctrl"
3998msgstr "Размяна на десния Win с десния Ctrl"
3999
4000#: rules/base.xml:6856
4001msgid "Left Alt as Ctrl, Left Ctrl as Win, Left Win as Left Alt"
4002msgstr "Левият Alt е Ctrl, левият Ctrl е Win, левият Win е Alt"
4003
4004#: rules/base.xml:6864
4005msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
4006msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
4007
4008#: rules/base.xml:6869
4009msgid "Num Lock"
4010msgstr "Num Lock"
4011
4012#: rules/base.xml:6889
4013msgid "Use keyboard LED to indicate modifiers"
4014msgstr "Индикация на модификаторите чрез клавиатурен светодиод"
4015
4016#: rules/base.xml:6894
4017msgid "Compose"
4018msgstr "Compose"
4019
4020#: rules/base.xml:6902
4021msgid "Layout of numeric keypad"
4022msgstr "Подредба на цифровата клавиатура"
4023
4024#: rules/base.xml:6907
4025msgid "Legacy"
4026msgstr "остаряла"
4027
4028#: rules/base.xml:6913
4029msgid "Unicode arrows and math operators"
4030msgstr "Стрелки и математически операции от Уникод"
4031
4032#: rules/base.xml:6919
4033msgid "Unicode arrows and math operators on default level"
4034msgstr "Стрелки и математически операции от Уникод на стандартното ниво"
4035
4036#: rules/base.xml:6925
4037msgid "Legacy Wang 724"
4038msgstr "Остаряла Wang 724"
4039
4040#: rules/base.xml:6931
4041msgid "Wang 724 keypad with Unicode arrows and math operators"
4042msgstr "Цифрова клавиатура — Wang 724, със стрелки и математически операции от Уникод"
4043
4044#: rules/base.xml:6937
4045msgid "Wang 724 keypad with Unicode arrows and math operators on default level"
4046msgstr "Цифрова клавиатура Wang 724, със стрелки и математически операции от Уникод на стандартното ниво"
4047
4048#: rules/base.xml:6943
4049msgid "Hexadecimal"
4050msgstr "шестнадесетична"
4051
4052#: rules/base.xml:6949
4053msgid "Phone and ATM style"
4054msgstr "Телефон, банкомат"
4055
4056#: rules/base.xml:6958
4057msgid "Numeric keypad Delete behavior"
4058msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
4059
4060#: rules/base.xml:6964
4061msgid "Legacy key with dot"
4062msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
4063
4064#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
4065#: rules/base.xml:6971
4066msgid "Legacy key with comma"
4067msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
4068
4069#: rules/base.xml:6977
4070msgid "Four-level key with dot"
4071msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
4072
4073#: rules/base.xml:6983
4074msgid "Four-level key with dot, Latin-9 only"
4075msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница по Latin-9"
4076
4077#: rules/base.xml:6989
4078msgid "Four-level key with comma"
4079msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
4080
4081#: rules/base.xml:6995
4082msgid "Four-level key with momayyez"
4083msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
4084
4085#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
4086#. The description needs to be rewritten
4087#: rules/base.xml:7003
4088msgid "Four-level key with abstract separators"
4089msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
4090
4091#: rules/base.xml:7009
4092msgid "Semicolon on third level"
4093msgstr "„;“ на 3-то ниво"
4094
4095#: rules/base.xml:7019
4096msgid "Caps Lock behavior"
4097msgstr "Поведение на Caps Lock"
4098
4099#: rules/base.xml:7024
4100msgid "Caps Lock uses internal capitalization; Shift \"pauses\" Caps Lock"
4101msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно спира Caps Lock"
4102
4103#: rules/base.xml:7030
4104msgid "Caps Lock uses internal capitalization; Shift does not affect Caps Lock"
4105msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
4106
4107#: rules/base.xml:7036
4108msgid "Caps Lock acts as Shift with locking; Shift \"pauses\" Caps Lock"
4109msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно спира Caps Lock"
4110
4111#: rules/base.xml:7042
4112msgid "Caps Lock acts as Shift with locking; Shift does not affect Caps Lock"
4113msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
4114
4115#: rules/base.xml:7048
4116msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
4117msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
4118
4119#: rules/base.xml:7054
4120msgid "Caps Lock toggles Shift Lock (affects all keys)"
4121msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift (за всички клавиши)"
4122
4123#: rules/base.xml:7060
4124msgid "Swap Esc and Caps Lock"
4125msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
4126
4127#: rules/base.xml:7066
4128msgid "Make Caps Lock an additional Esc"
4129msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
4130
4131#: rules/base.xml:7072
4132msgid "Make Caps Lock an additional Esc, but Shift + Caps Lock is the regular Caps Lock"
4133msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc, Shift+Caps Lock замества Caps Lock"
4134
4135#: rules/base.xml:7078
4136msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
4137msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
4138
4139#: rules/base.xml:7084
4140msgid "Make Caps Lock an additional Super"
4141msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
4142
4143#: rules/base.xml:7090
4144msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
4145msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
4146
4147#: rules/base.xml:7096
4148msgid "Make Caps Lock an additional Menu key"
4149msgstr "Caps Lock е допълнителен Menu"
4150
4151#: rules/base.xml:7102
4152msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
4153msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
4154
4155#: rules/base.xml:7108
4156msgid "Caps Lock is also a Ctrl"
4157msgstr "Caps Lock е допълнителен Ctrl"
4158
4159#: rules/base.xml:7114
4160msgid "Caps Lock is disabled"
4161msgstr "Caps Lock е изключен"
4162
4163#: rules/base.xml:7122
4164msgid "Alt and Win behavior"
4165msgstr "Поведение на Alt и Win"
4166
4167#: rules/base.xml:7127
4168msgid "Add the standard behavior to Menu key"
4169msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
4170
4171#: rules/base.xml:7133
4172msgid "Menu is mapped to Win"
4173msgstr "Menu е Win"
4174
4175#: rules/base.xml:7139
4176msgid "Alt and Meta are on Alt"
4177msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
4178
4179#: rules/base.xml:7145
4180msgid "Alt is mapped to Win and the usual Alt"
4181msgstr "И двата Win-а са Alt (както и клавишите Alt)"
4182
4183#: rules/base.xml:7151
4184msgid "Ctrl is mapped to Win and the usual Ctrl"
4185msgstr "И двата Win-а са Ctrl (както и клавишите Ctrl)"
4186
4187#: rules/base.xml:7157
4188msgid "Ctrl is mapped to Alt, Alt to Win"
4189msgstr "И двата Alt-а са Ctrl, Win е Alt"
4190
4191#: rules/base.xml:7163
4192msgid "Meta is mapped to Win"
4193msgstr "И двата Win-а са Meta"
4194
4195#: rules/base.xml:7169
4196msgid "Meta is mapped to Left Win"
4197msgstr "Левият Win е Meta"
4198
4199#: rules/base.xml:7175
4200msgid "Hyper is mapped to Win"
4201msgstr "И двата Win-а са Hyper"
4202
4203#: rules/base.xml:7181
4204msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
4205msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
4206
4207#: rules/base.xml:7187
4208msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
4209msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
4210
4211#: rules/base.xml:7193
4212msgid "Alt is swapped with Win"
4213msgstr "Alt е разменен с Win"
4214
4215#: rules/base.xml:7199
4216msgid "Win is mapped to PrtSc and the usual Win"
4217msgstr "PrtSc е Win (както и клавишите Win)"
4218
4219#: rules/base.xml:7207
4220msgid "Position of Compose key"
4221msgstr "Положение на Compose"
4222
4223#: rules/base.xml:7224
4224msgid "3rd level of Left Win"
4225msgstr "Левият Win на 3-то ниво"
4226
4227#: rules/base.xml:7236
4228msgid "3rd level of Right Win"
4229msgstr "Десният Win на 3-то ниво"
4230
4231#: rules/base.xml:7248
4232msgid "3rd level of Menu"
4233msgstr "Menu на 3-то ниво"
4234
4235#: rules/base.xml:7260
4236msgid "3rd level of Left Ctrl"
4237msgstr "Левият Ctrl на 3-то ниво"
4238
4239#: rules/base.xml:7272
4240msgid "3rd level of Right Ctrl"
4241msgstr "Десният Ctrl на 3-то ниво"
4242
4243#: rules/base.xml:7284
4244msgid "3rd level of Caps Lock"
4245msgstr "Caps Lock на 3-то ниво"
4246
4247#: rules/base.xml:7296
4248msgid "3rd level of the \"&lt; &gt;\" key"
4249msgstr "3-то ниво на „&lt;&gt;“"
4250
4251#: rules/base.xml:7302
4252msgid "Pause"
4253msgstr "Pause"
4254
4255#: rules/base.xml:7308
4256msgid "PrtSc"
4257msgstr "PrtSc"
4258
4259#: rules/base.xml:7321
4260msgid "Compatibility options"
4261msgstr "Настройки за съвместимост"
4262
4263#: rules/base.xml:7326
4264msgid "Default numeric keypad keys"
4265msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
4266
4267#: rules/base.xml:7332
4268msgid "Numeric keypad always enters digits (as in macOS)"
4269msgstr "Цифровата клавиатура генерира само цифри (като в Mac OS)"
4270
4271#: rules/base.xml:7338
4272msgid "Num Lock on: digits; Shift for arrows. Num Lock off: arrows (as in Windows)"
4273msgstr "Включен NumLock — цифри, Shift преминава към стрелки. Изключен Numlock — само стрелки (като в Windows)"
4274
4275#: rules/base.xml:7344
4276msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
4277msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира 3-то ниво"
4278
4279#: rules/base.xml:7350
4280msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
4281msgstr "Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
4282
4283#: rules/base.xml:7356
4284msgid "Apple Aluminium emulates Pause, PrtSc, Scroll Lock"
4285msgstr "Apple Aluminium — симулиране на клавиши за PC (Pause, PrtSc, Scroll Lock)"
4286
4287#: rules/base.xml:7362
4288msgid "Shift cancels Caps Lock"
4289msgstr "Shift отменя Caps Lock"
4290
4291#: rules/base.xml:7368
4292msgid "Enable extra typographic characters"
4293msgstr "Допълнителни типографски знаци"
4294
4295#: rules/base.xml:7374
4296msgid "Enable APL overlay characters"
4297msgstr "Комбиниране на знаци в APL"
4298
4299#: rules/base.xml:7380
4300msgid "Both Shift together enable Caps Lock"
4301msgstr "Двата Shift-а заедно включват Caps Lock"
4302
4303#: rules/base.xml:7386
4304msgid "Both Shift together enable Caps Lock; one Shift key disables it"
4305msgstr "Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
4306
4307#: rules/base.xml:7392
4308msgid "Both Shift together enable Shift Lock"
4309msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Shift Lock"
4310
4311#: rules/base.xml:7398
4312msgid "Shift + Num Lock enables PointerKeys"
4313msgstr "Shift+Num Lock превключват клавишите за придвижване"
4314
4315#: rules/base.xml:7404
4316msgid "Allow breaking grabs with keyboard actions (warning: security risk)"
4317msgstr "Позволяване на клавиатурно прекъсване на прихващането на устройствата (внимание: намалява сигурността)"
4318
4319#: rules/base.xml:7410
4320msgid "Allow grab and window tree logging"
4321msgstr "Журнални съобщения за дървото и прихващането на прозорците"
4322
4323#: rules/base.xml:7418
4324msgid "Currency signs"
4325msgstr "Знаци за валута"
4326
4327#: rules/base.xml:7423
4328msgid "Euro on E"
4329msgstr "„€“ при „E“"
4330
4331#: rules/base.xml:7429
4332msgid "Euro on 2"
4333msgstr "„€“ при „2“"
4334
4335#: rules/base.xml:7435
4336msgid "Euro on 4"
4337msgstr "„€“ при „4“"
4338
4339#: rules/base.xml:7441
4340msgid "Euro on 5"
4341msgstr "„€“ при „5“"
4342
4343#: rules/base.xml:7447
4344msgid "Rupee on 4"
4345msgstr "„₨“ при „4“"
4346
4347#: rules/base.xml:7454
4348msgid "Key to choose 5th level"
4349msgstr "Клавиш за избор 5-то ниво"
4350
4351#: rules/base.xml:7459
4352msgid "The \"&lt; &gt;\" key chooses 5th level"
4353msgstr "„&lt;&gt;“ избира 5-то ниво"
4354
4355#: rules/base.xml:7465
4356msgid "Right Alt chooses 5th level"
4357msgstr "Десният Alt избира 5-то ниво"
4358
4359#: rules/base.xml:7471
4360msgid "The \"&lt; &gt;\" key chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4361msgstr "„&lt;&gt;“ избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4362
4363#: rules/base.xml:7477
4364msgid "Right Alt chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4365msgstr "Десният Alt избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4366
4367#: rules/base.xml:7483
4368msgid "Left Win chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4369msgstr "Левият Win избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4370
4371#: rules/base.xml:7489
4372msgid "Right Win chooses 5th level and acts as a one-time lock if pressed with another 5th level chooser"
4373msgstr "Десният Win избира 5-то ниво и го заключва заедно с друг клавиш за 5-о ниво"
4374
4375#: rules/base.xml:7535
4376msgid "Non-breaking space input"
4377msgstr "Интервал без разделяне"
4378
4379#: rules/base.xml:7540
4380msgid "Usual space at any level"
4381msgstr "Нормален интервал на всички нива"
4382
4383#: rules/base.xml:7546
4384msgid "Non-breaking space at the 2nd level"
4385msgstr "Интервал без разделяне на 2-то ниво"
4386
4387#: rules/base.xml:7552
4388msgid "Non-breaking space at the 3rd level"
4389msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво"
4390
4391#: rules/base.xml:7558
4392msgid "Non-breaking space at the 3rd level, nothing at the 4th level"
4393msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво и нищо на 4-то ниво"
4394
4395#: rules/base.xml:7564
4396msgid "Non-breaking space at the 3rd level, thin non-breaking space at the 4th level"
4397msgstr "Интервал без разделяне на 3-то ниво и тесен интервал без разделяне на 4-то ниво"
4398
4399#: rules/base.xml:7570
4400msgid "Non-breaking space at the 4th level"
4401msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво"
4402
4403#: rules/base.xml:7576
4404msgid "Non-breaking space at the 4th level, thin non-breaking space at the 6th level"
4405msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво и тесен интервал без разделяне на 6-о ниво"
4406
4407#: rules/base.xml:7582
4408msgid "Non-breaking space at the 4th level, thin non-breaking space at the 6th level (via Ctrl+Shift)"
4409msgstr "Интервал без разделяне на 4-то ниво и тесен интервал без разделяне на 6-о ниво (с Ctrl+Shift)"
4410
4411#: rules/base.xml:7588
4412msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level"
4413msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво"
4414
4415#: rules/base.xml:7594
4416msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, zero-width joiner at the 3rd level"
4417msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво и съединител с нулева широчина на 3-то ниво"
4418
4419#: rules/base.xml:7600
4420msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, zero-width joiner at the 3rd level, non-breaking space at the 4th level"
4421msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, съединител с нулева широчина на 3-то ниво и интервал без разделяне на 4-то ниво"
4422
4423#: rules/base.xml:7606
4424msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level"
4425msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво и интервал без разделяне на 3-то ниво"
4426
4427#: rules/base.xml:7612
4428msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, nothing at the 4th level"
4429msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то ниво и нищо на 4-то ниво"
4430
4431#: rules/base.xml:7618
4432msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, zero-width joiner at the 4th level"
4433msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то ниво и съединител с нулева широчина на 4-то ниво"
4434
4435#: rules/base.xml:7624
4436msgid "Zero-width non-joiner at the 2nd level, non-breaking space at the 3rd level, thin non-breaking space at the 4th level"
4437msgstr "Разделител с нулева широчина на 2-ро ниво, интервал без разделяне на 3-то ниво и тесен интервал без разделяне на 4-то ниво"
4438
4439#: rules/base.xml:7630
4440msgid "Zero-width non-joiner at the 3rd level, zero-width joiner at the 4th level"
4441msgstr "Разделител с нулева широчина на 3-то ниво и съединител с нулева широчина на 4-то ниво"
4442
4443#: rules/base.xml:7637
4444msgid "Japanese keyboard options"
4445msgstr "Настройки за японска клавиатура"
4446
4447#: rules/base.xml:7642
4448msgid "Kana Lock key is locking"
4449msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
4450
4451#: rules/base.xml:7648
4452msgid "NICOLA-F style Backspace"
4453msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
4454
4455#: rules/base.xml:7654
4456msgid "Make Zenkaku Hankaku an additional Esc"
4457msgstr "„全角/半角“ (Zenkaku Hankaku) е допълнителен Esc"
4458
4459#: rules/base.xml:7661
4460msgid "Korean Hangul/Hanja keys"
4461msgstr "Клавиши за корейски хангъл/ханча"
4462
4463#: rules/base.xml:7666
4464msgid "Make right Alt a Hangul key"
4465msgstr "Десният Alt е хангъл"
4466
4467#: rules/base.xml:7672
4468msgid "Make right Ctrl a Hangul key"
4469msgstr "Десният Ctrl е хангъл"
4470
4471#: rules/base.xml:7678
4472msgid "Make right Alt a Hanja key"
4473msgstr "Десният Alt е ханча"
4474
4475#: rules/base.xml:7684
4476msgid "Make right Ctrl a Hanja key"
4477msgstr "Десният Ctrl е ханча"
4478
4479#: rules/base.xml:7691
4480msgid "Esperanto letters with superscripts"
4481msgstr "Букви на Esperanto с ударения"
4482
4483#: rules/base.xml:7696
4484msgid "At the corresponding key in a QWERTY layout"
4485msgstr "При съответния клавиш в qwerty"
4486
4487#: rules/base.xml:7702
4488msgid "At the corresponding key in a Dvorak layout"
4489msgstr "При съответния клавиш в дворак"
4490
4491#: rules/base.xml:7708
4492msgid "At the corresponding key in a Colemak layout"
4493msgstr "При съответния клавиш в коулмак"
4494
4495#: rules/base.xml:7715
4496msgid "Old Solaris keycodes compatibility"
4497msgstr "Съвместимост със старите кодове на клавиши в Solaris"
4498
4499#: rules/base.xml:7720
4500msgid "Sun key compatibility"
4501msgstr "Съвместимост с клавишите на Sun"
4502
4503#: rules/base.xml:7727
4504msgid "Key sequence to kill the X server"
4505msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
4506
4507#: rules/base.xml:7732
4508msgid "Ctrl+Alt+Backspace"
4509msgstr "Ctrl+Alt+Backspace"
4510
4511#: rules/base.extras.xml:9
4512msgid "apl"
4513msgstr "APL"
4514
4515#: rules/base.extras.xml:10
4516msgid "APL"
4517msgstr "APL"
4518
4519#: rules/base.extras.xml:19
4520msgid "dlg"
4521msgstr "Dya"
4522
4523#: rules/base.extras.xml:20
4524msgid "APL symbols (Dyalog APL)"
4525msgstr "Знаци в APL (Dyalog APL)"
4526
4527#: rules/base.extras.xml:26
4528msgid "sax"
4529msgstr "Скс"
4530
4531#: rules/base.extras.xml:27
4532msgid "APL symbols (SAX, Sharp APL for Unix)"
4533msgstr "Знаци в APL (SAX, Sharp APL за Unix)"
4534
4535#: rules/base.extras.xml:33
4536msgid "ufd"
4537msgstr "Обд"
4538
4539#: rules/base.extras.xml:34
4540msgid "APL symbols (unified)"
4541msgstr "Знаци в APL symbols (всички)"
4542
4543#: rules/base.extras.xml:40
4544msgid "apl2"
4545msgstr "apl2"
4546
4547#: rules/base.extras.xml:41
4548msgid "APL symbols (IBM APL2)"
4549msgstr "Знаци в APL (IBM APL2)"
4550
4551#: rules/base.extras.xml:47
4552msgid "aplII"
4553msgstr "aplII"
4554
4555#: rules/base.extras.xml:48
4556msgid "APL symbols (Manugistics APL*PLUS II)"
4557msgstr "Знаци в APL — Manugistics APL*PLUS II"
4558
4559#: rules/base.extras.xml:54
4560msgid "aplx"
4561msgstr "aplx"
4562
4563#: rules/base.extras.xml:55
4564msgid "APL symbols (APLX unified)"
4565msgstr "Знаци на клавишите в APL — всичко в APLX"
4566
4567#: rules/base.extras.xml:73
4568msgid "kut"
4569msgstr "Ктн"
4570
4571#: rules/base.extras.xml:74
4572msgid "Kutenai"
4573msgstr "кутенейска"
4574
4575#: rules/base.extras.xml:80
4576msgid "shs"
4577msgstr "Шкп"
4578
4579#: rules/base.extras.xml:81
4580msgid "Secwepemctsin"
4581msgstr "шъкуъпмъктчин"
4582
4583#: rules/base.extras.xml:87
4584msgid "Multilingual (Canada, Sun Type 6/7)"
4585msgstr "многоезична — канадска, на Sun вид 6/7"
4586
4587#: rules/base.extras.xml:105
4588msgid "German (with Hungarian letters, no dead keys)"
4589msgstr "немска — унгарски букви, без мъртви клавиши"
4590
4591#: rules/base.extras.xml:115
4592msgid "Polish (Germany, no dead keys)"
4593msgstr "полска — немска, без мъртви клавиши"
4594
4595#: rules/base.extras.xml:125
4596msgid "German (Sun Type 6/7)"
4597msgstr "немска — на Sun, вид 6/7"
4598
4599#: rules/base.extras.xml:131
4600msgid "German (Aus der Neo-Welt)"
4601msgstr "немска — от новия свят"
4602
4603#: rules/base.extras.xml:137
4604msgid "German (KOY)"
4605msgstr "немска — KOY"
4606
4607#: rules/base.extras.xml:143
4608msgid "German (Bone)"
4609msgstr "немска — Боне"
4610
4611#: rules/base.extras.xml:149
4612msgid "German (Bone, eszett in the home row)"
4613msgstr "немска — Боне, „ß“ на средния ред"
4614
4615#: rules/base.extras.xml:155
4616msgid "German (Neo, QWERTZ)"
4617msgstr "немска — Neo, qwertz"
4618
4619#: rules/base.extras.xml:161
4620msgid "German (Neo, QWERTY)"
4621msgstr "немска — Neo, qwerty"
4622
4623#: rules/base.extras.xml:169
4624msgid "Russian (Germany, recommended)"
4625msgstr "руска — германска, препоръчана"
4626
4627#: rules/base.extras.xml:180
4628msgid "Russian (Germany, transliteration)"
4629msgstr "руска — германска, транслитерирана"
4630
4631#: rules/base.extras.xml:189
4632msgid "de_lld"
4633msgstr "НЛд"
4634
4635#: rules/base.extras.xml:190
4636msgid "German (Ladin)"
4637msgstr "немска — ладински"
4638
4639#: rules/base.extras.xml:202
4640msgid "ⲕⲏⲙⲉ"
4641msgstr "кпт"
4642
4643#: rules/base.extras.xml:203
4644msgid "Coptic"
4645msgstr "коптска"
4646
4647#: rules/base.extras.xml:219
4648msgid "oldhun"
4649msgstr "УнР"
4650
4651#: rules/base.extras.xml:220
4652msgid "Old Hungarian"
4653msgstr "унгарска — руни"
4654
4655#: rules/base.extras.xml:226
4656msgid "ohu_lig"
4657msgstr "УнЛ"
4658
4659#: rules/base.extras.xml:227
4660msgid "Old Hungarian (for ligatures)"
4661msgstr "унгарска — лигатури за руни"
4662
4663#: rules/base.extras.xml:246
4664msgid "Avestan"
4665msgstr "авестийска"
4666
4667#: rules/base.extras.xml:267
4668msgid "Lithuanian (Dvorak)"
4669msgstr "литовска — дворак"
4670
4671#: rules/base.extras.xml:273
4672msgid "Lithuanian (Sun Type 6/7)"
4673msgstr "литовска — на Sun, вид 6/7"
4674
4675#: rules/base.extras.xml:291
4676msgid "Latvian (Dvorak)"
4677msgstr "латвийска — дворак"
4678
4679#: rules/base.extras.xml:297
4680msgid "Latvian (Dvorak, with Y)"
4681msgstr "латвийска — американска, с „Y“"
4682
4683#: rules/base.extras.xml:303
4684msgid "Latvian (Dvorak, with minus)"
4685msgstr "латвийска — американска, дворак, с „-“"
4686
4687#: rules/base.extras.xml:309
4688msgid "Latvian (programmer Dvorak)"
4689msgstr "латвийска — дворак за програмисти"
4690
4691#: rules/base.extras.xml:315
4692msgid "Latvian (programmer Dvorak, with Y)"
4693msgstr "латвийска — дворак за програмисти, с „Y“"
4694
4695#: rules/base.extras.xml:321
4696msgid "Latvian (programmer Dvorak, with minus)"
4697msgstr "латвийска — дворак за програмисти, с „-“"
4698
4699#: rules/base.extras.xml:327
4700msgid "Latvian (Colemak)"
4701msgstr "латвийска — коулмак"
4702
4703#: rules/base.extras.xml:333
4704msgid "Latvian (Colemak, with apostrophe)"
4705msgstr "латвийска — коулмак, с „'“"
4706
4707#: rules/base.extras.xml:339
4708msgid "Latvian (Sun Type 6/7)"
4709msgstr "латвийска — на Sun, вид 6/7"
4710
4711#: rules/base.extras.xml:357
4712msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining)"
4713msgstr "английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
4714
4715#: rules/base.extras.xml:363
4716msgid "English (US, intl., AltGr Unicode combining, alt.)"
4717msgstr "английска — американска, многоезична, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
4718
4719#: rules/base.extras.xml:369
4720msgid "Atsina"
4721msgstr " ацинска"
4722
4723#: rules/base.extras.xml:376
4724msgid "Coeur d'Alene Salish"
4725msgstr "селиш на кор дален"
4726
4727#: rules/base.extras.xml:385
4728msgid "Czech Slovak and German (US)"
4729msgstr "чешка словашка и немска — американска"
4730
4731#: rules/base.extras.xml:397
4732msgid "English (Drix)"
4733msgstr "английска — дрикс"
4734
4735#: rules/base.extras.xml:403
4736msgid "German, Swedish and Finnish (US)"
4737msgstr "немска, шведска и финландска — американска"
4738
4739#: rules/base.extras.xml:415
4740msgid "English (US, IBM Arabic 238_L)"
4741msgstr "английска — американска, арабска на IBM 238_L"
4742
4743#: rules/base.extras.xml:421
4744msgid "English (US, Sun Type 6/7)"
4745msgstr "английска — американска, на Sun, вид 6/7"
4746
4747#: rules/base.extras.xml:427
4748msgid "English (Carpalx)"
4749msgstr "английска — Карпал Екс"
4750
4751#: rules/base.extras.xml:433
4752msgid "English (Carpalx, intl., with dead keys)"
4753msgstr "английска — Карпал Екс, многоезична, с мъртви клавиши"
4754
4755#: rules/base.extras.xml:439
4756msgid "English (Carpalx, intl., with AltGr dead keys)"
4757msgstr "английска — Карпал Екс, многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
4758
4759#: rules/base.extras.xml:445
4760msgid "English (Carpalx, full optimization)"
4761msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации"
4762
4763#: rules/base.extras.xml:451
4764msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with dead keys)"
4765msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши"
4766
4767#: rules/base.extras.xml:457
4768msgid "English (Carpalx, full optimization, intl., with AltGr dead keys)"
4769msgstr "английска — Карпал Екс, всички оптимизации, многоезична, с мъртви клавиши чрез AltGr"
4770
4771#: rules/base.extras.xml:463
4772msgid "English (3l)"
4773msgstr "английска — 3l"
4774
4775#: rules/base.extras.xml:469
4776msgid "English (3l, Chromebook)"
4777msgstr "английска — 3l, за Chromebook"
4778
4779#: rules/base.extras.xml:475
4780msgid "English (3l, emacs)"
4781msgstr "английска — 3l, emacs"
4782
4783#: rules/base.extras.xml:481
4784msgid "Sicilian (US keyboard)"
4785msgstr "сицилианска — американска"
4786
4787#: rules/base.extras.xml:504
4788msgid "Polish (intl., with dead keys)"
4789msgstr "полска — многоезична, с мъртви клавиши"
4790
4791#: rules/base.extras.xml:510
4792msgid "Polish (Colemak)"
4793msgstr "полска — коулмак"
4794
4795#: rules/base.extras.xml:516
4796msgid "Polish (Sun Type 6/7)"
4797msgstr "полска — на Sun, вид 6/7"
4798
4799#: rules/base.extras.xml:522
4800msgid "Polish (Glagolica)"
4801msgstr "полска — глаголица"
4802
4803#: rules/base.extras.xml:541
4804msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
4805msgstr "кримски татарски — „Q“ горе-вляво, Добруджа-Q"
4806
4807#: rules/base.extras.xml:550
4808msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
4809msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
4810
4811#: rules/base.extras.xml:556
4812msgid "Romanian (Sun Type 6/7)"
4813msgstr "румънска — на Sun, вид 6/7"
4814
4815#: rules/base.extras.xml:574
4816msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
4817msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо мъртви клавиши"
4818
4819#: rules/base.extras.xml:589
4820msgid "Church Slavonic"
4821msgstr "църковнославянска"
4822
4823#: rules/base.extras.xml:599
4824msgid "Russian (with Ukrainian-Belorussian layout)"
4825msgstr "руска — с украинско-белоруска подредба"
4826
4827#: rules/base.extras.xml:610
4828msgid "Russian (Rulemak, phonetic Colemak)"
4829msgstr "руска — Рулмак, фонетична, коулмак"
4830
4831#: rules/base.extras.xml:616
4832msgid "Russian (phonetic Macintosh)"
4833msgstr "руска — фонетична, за Macintosh"
4834
4835#: rules/base.extras.xml:622
4836msgid "Russian (Sun Type 6/7)"
4837msgstr "руска — на Sun, вид 6/7"
4838
4839#: rules/base.extras.xml:628
4840msgid "Russian (with US punctuation)"
4841msgstr "руска — с американска пунктуация"
4842
4843#: rules/base.extras.xml:635
4844msgid "Russian (Polyglot and Reactionary)"
4845msgstr "руска — многоезична, реакционeрска"
4846
4847#: rules/base.extras.xml:721
4848msgid "Armenian (OLPC, phonetic)"
4849msgstr "арменска — фонетична, OLPC"
4850
4851#: rules/base.extras.xml:739
4852msgid "Hebrew (Biblical, SIL phonetic)"
4853msgstr "иврит — библейска, Сил, фонетична"
4854
4855#: rules/base.extras.xml:757
4856msgid "Arabic (Sun Type 6/7)"
4857msgstr "арабска — на Sun, вид 6/7"
4858
4859#: rules/base.extras.xml:763
4860msgid "Arabic (Arabic numerals, extensions in the 4th level)"
4861msgstr "арабска — стандартни арабски цифри, разширения на 4-то ниво"
4862
4863#: rules/base.extras.xml:769
4864msgid "Arabic (Eastern Arabic numerals, extensions in the 4th level)"
4865msgstr "арабска — източноарабски цифри, разширения на 4-то ниво"
4866
4867#: rules/base.extras.xml:775
4868msgid "Ugaritic instead of Arabic"
4869msgstr "угаритски вместо арабски"
4870
4871#: rules/base.extras.xml:790
4872msgid "Belgian (Sun Type 6/7)"
4873msgstr "белгийска — на Sun, вид 6/7"
4874
4875#: rules/base.extras.xml:805
4876msgid "Portuguese (Brazil, Sun Type 6/7)"
4877msgstr "португалска — бразилска, на Sun, вид 6/7"
4878
4879#: rules/base.extras.xml:820
4880msgid "Czech (Sun Type 6/7)"
4881msgstr "чешка — на Sun, вид 6/7"
4882
4883#: rules/base.extras.xml:826
4884msgid "Czech (programming)"
4885msgstr "чешка — програмиране"
4886
4887#: rules/base.extras.xml:832
4888msgid "Czech (typographic)"
4889msgstr "чешка — типографски знаци"
4890
4891#: rules/base.extras.xml:838
4892msgid "Czech (coder)"
4893msgstr "чешка — кодиране"
4894
4895#: rules/base.extras.xml:844
4896msgid "Czech (programming, typographic)"
4897msgstr "чешка — програмиране, типографски знаци"
4898
4899#: rules/base.extras.xml:859
4900msgid "Danish (Sun Type 6/7)"
4901msgstr "датска — на Sun, вид 6/7"
4902
4903#: rules/base.extras.xml:874
4904msgid "Dutch (Sun Type 6/7)"
4905msgstr "холандска — на Sun, вид 6/7"
4906
4907#: rules/base.extras.xml:889
4908msgid "Estonian (Sun Type 6/7)"
4909msgstr "естонска — на Sun, вид 6/7"
4910
4911#: rules/base.extras.xml:904
4912msgid "Finnish (Sun Type 6/7)"
4913msgstr "финландска — на Sun, вид 6/7"
4914
4915#: rules/base.extras.xml:910
4916msgid "Finnish (DAS)"
4917msgstr "финландска — DAS, дворак"
4918
4919#: rules/base.extras.xml:916
4920msgid "Finnish (Dvorak)"
4921msgstr "финландска — дворак"
4922
4923#: rules/base.extras.xml:931
4924msgid "French (Sun Type 6/7)"
4925msgstr "френска — на Sun, вид 6/7"
4926
4927#: rules/base.extras.xml:937
4928msgid "French (US with dead keys, alt.)"
4929msgstr "френска — американска, с мъртви клавиши, алтернативна"
4930
4931#: rules/base.extras.xml:943
4932msgid "French (US, AZERTY)"
4933msgstr "френска — американска, azerty"
4934
4935#: rules/base.extras.xml:958
4936msgid "Greek (Sun Type 6/7)"
4937msgstr "гръцка — на Sun, вид 6/7"
4938
4939#: rules/base.extras.xml:964
4940msgid "Greek (Colemak)"
4941msgstr "гръцка — коулмак"
4942
4943#: rules/base.extras.xml:979
4944msgid "Italian (Sun Type 6/7)"
4945msgstr "италианска — на Sun, вид 6/7"
4946
4947#: rules/base.extras.xml:985
4948msgid "it_lld"
4949msgstr "ИЛд"
4950
4951#: rules/base.extras.xml:986
4952msgid "Italian (Ladin)"
4953msgstr "италианска — ладински"
4954
4955#: rules/base.extras.xml:1005
4956msgid "Japanese (Sun Type 6)"
4957msgstr "японска — на Sun, вид 6"
4958
4959#: rules/base.extras.xml:1011
4960msgid "Japanese (Sun Type 7, PC-compatible)"
4961msgstr "японска — на Sun, вид 7, съвместима с PC"
4962
4963#: rules/base.extras.xml:1017
4964msgid "Japanese (Sun Type 7, Sun-compatible)"
4965msgstr "японска — на Sun, вид 7, съвместима със Sun"
4966
4967#: rules/base.extras.xml:1032
4968msgid "Norwegian (Sun Type 6/7)"
4969msgstr "норвежка — на Sun, вид 6/7"
4970
4971#: rules/base.extras.xml:1047
4972msgid "Portuguese (Sun Type 6/7)"
4973msgstr "португалска — на Sun, вид 6/7"
4974
4975#: rules/base.extras.xml:1053
4976msgid "Portuguese (Colemak)"
4977msgstr "португалска — коулмак"
4978
4979#: rules/base.extras.xml:1068
4980msgid "Slovak (ACC layout, only accented letters)"
4981msgstr "словашка — ACC, само букви с надредни знаци"
4982
4983#: rules/base.extras.xml:1074
4984msgid "Slovak (Sun Type 6/7)"
4985msgstr "словашка — на Sun, вид 6/7"
4986
4987#: rules/base.extras.xml:1089
4988msgid "Spanish (Sun Type 6/7)"
4989msgstr "испанска — с мъртви клавиши"
4990
4991#: rules/base.extras.xml:1104
4992msgid "Swedish (Dvorak A5)"
4993msgstr "шведска — дворак, A5"
4994
4995#: rules/base.extras.xml:1110
4996msgid "Swedish (Sun Type 6/7)"
4997msgstr "шведска — на Sun, вид 6/7"
4998
4999#: rules/base.extras.xml:1116
5000msgid "Elfdalian (Swedish, with combining ogonek)"
5001msgstr "Елфдалиан — шведска, с комбинращ огонек"
5002
5003#: rules/base.extras.xml:1134
5004msgid "German (Switzerland, Sun Type 6/7)"
5005msgstr "немска — швейцарска, на Sun, вид 6/7"
5006
5007#: rules/base.extras.xml:1140
5008msgid "French (Switzerland, Sun Type 6/7)"
5009msgstr "френска — швейцарска, на Sun, вид 6/7"
5010
5011#: rules/base.extras.xml:1155
5012msgid "Turkish (Sun Type 6/7)"
5013msgstr "турска — на Sun, вид 6/7"
5014
5015#: rules/base.extras.xml:1161
5016msgid "Old Turkic"
5017msgstr "турска — руни"
5018
5019#: rules/base.extras.xml:1176
5020msgid "Ukrainian (Sun Type 6/7)"
5021msgstr "украинска — на Sun, вид 6/7"
5022
5023#: rules/base.extras.xml:1191
5024msgid "English (UK, Sun Type 6/7)"
5025msgstr "английска — великобританска, на Sun, вид 6/7"
5026
5027#: rules/base.extras.xml:1206
5028msgid "Korean (Sun Type 6/7)"
5029msgstr "корейска — на Sun, вид 6/7"
5030
5031#: rules/base.extras.xml:1225
5032msgid "Vietnamese (AÐERTY)"
5033msgstr "виетнамска — ađerty"
5034
5035#: rules/base.extras.xml:1231
5036msgid "Vietnamese (QĐERTY)"
5037msgstr "виетнамска — qđerty"
5038
5039#. Keyboard indicator for European layouts
5040#: rules/base.extras.xml:1240
5041msgid "eu"
5042msgstr "Евр"
5043
5044#: rules/base.extras.xml:1241
5045msgid "EurKEY (US)"
5046msgstr "EurKEY — американска"
5047
5048#. Keyboard layouts for transcription and transliteration systems
5049#: rules/base.extras.xml:1282
5050msgid "International Phonetic Alphabet"
5051msgstr "Международна фонетична азбука"
5052
5053#: rules/base.extras.xml:1298
5054msgid "Modi (KaGaPa phonetic)"
5055msgstr "моди — фонетична по KaGaPa"
5056
5057#: rules/base.extras.xml:1318
5058msgid "Number key 4 when pressed in isolation"
5059msgstr "4 самостоятелно"
5060
5061#: rules/base.extras.xml:1324
5062msgid "Number key 9 when pressed in isolation"
5063msgstr "9 самостоятелно"
5064
5065#: rules/base.extras.xml:1332
5066msgid "Parentheses position"
5067msgstr "Място на „()“"
5068
5069#: rules/base.extras.xml:1337
5070msgid "Swap with square brackets"
5071msgstr "Замяна с „[]“"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.