source: non-gtk/freedesktop/gstreamer-1.16.0.bg.po @ 3319

Last change on this file since 3319 was 3319, checked in by Александър Шопов, 3 years ago

gstreamer: подаден през робота

File size: 60.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gstreamer.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Fondation, Inc.
3# Copyright (C) 2011, 2016, 2017, 2019 Free Software Fondation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011, 2016, 2017, 2019.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gstreamer 1.16.0\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
13"POT-Creation-Date: 2019-04-19 00:15+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2019-09-04 08:49+0200\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
17"Language: bg\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: gst/gst.c:250
25msgid "Print the GStreamer version"
26msgstr "Отпечатване на версията на GStreamer"
27
28#: gst/gst.c:252
29msgid "Make all warnings fatal"
30msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
31
32#: gst/gst.c:256
33msgid "Print available debug categories and exit"
34msgstr "Отпечатване на наличните категории за изчистване на грешки и изход"
35
36#: gst/gst.c:260
37msgid ""
38"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
39msgstr ""
40"Стандартното ниво за изчистване на грешки — от 1 (само грешки) до 9 (всичко) "
41"или 0 — без никакви съобщения за изчистване на грешки"
42
43#: gst/gst.c:262
44msgid "LEVEL"
45msgstr "НИВО"
46
47#: gst/gst.c:264
48msgid ""
49"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
50"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
51msgstr ""
52"Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва "
53"конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните "
54"категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
55
56#: gst/gst.c:267
57msgid "LIST"
58msgstr "СПИСЪК"
59
60#: gst/gst.c:269
61msgid "Disable colored debugging output"
62msgstr "Без оцветяване на съобщенията за изчистване на грешки"
63
64#: gst/gst.c:273
65msgid ""
66"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
67"auto, unix"
68msgstr ""
69"Смяна на режима на оцветяване на съобщенията за изчистване на грешки. "
70"Възможните стойности са: „off“ (изключване), „on“ (включване), "
71"„disable“ (спиране), „auto“ (автоматично), „unix“ (стандартно за unix)"
72
73#: gst/gst.c:277
74msgid "Disable debugging"
75msgstr "Без съобщения за изчистване на грешки"
76
77#: gst/gst.c:281
78msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
79msgstr "Включване на подробни съобщения при зареждане на приставка"
80
81#: gst/gst.c:285
82msgid "Colon-separated paths containing plugins"
83msgstr "Пътища с приставки, разделени с двоеточие"
84
85#: gst/gst.c:285
86msgid "PATHS"
87msgstr "ПЪТИЩА"
88
89#: gst/gst.c:288
90msgid ""
91"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
92"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
93msgstr ""
94"Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително "
95"заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата "
96"GST_PPLUGIN_PATH"
97
98#: gst/gst.c:290
99msgid "PLUGINS"
100msgstr "ПРИСТАВКИ"
101
102#: gst/gst.c:293
103msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
104msgstr ""
105"Без прихващане на сегментационни грешки по времето на зареждане на приставка"
106
107#: gst/gst.c:298
108msgid "Disable updating the registry"
109msgstr "Без прочитане на регистъра"
110
111#: gst/gst.c:303
112msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
113msgstr "Без стартиране на спомагателен процес при изчитането на регистъра"
114
115#: gst/gst.c:308
116msgid "GStreamer Options"
117msgstr "Настройки на GStreamer"
118
119#: gst/gst.c:309
120msgid "Show GStreamer Options"
121msgstr "Показване на опциите на GStreamer"
122
123#: gst/gst.c:1012
124msgid "Unknown option"
125msgstr "Непозната опция"
126
127#: gst/gsterror.c:130
128msgid "GStreamer encountered a general core library error."
129msgstr "GStreamer получи обща грешка в основна библиотека."
130
131#: gst/gsterror.c:132 gst/gsterror.c:174 gst/gsterror.c:198 gst/gsterror.c:240
132msgid ""
133"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
134msgstr ""
135"Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код "
136"за грешка на този проблем."
137
138#: gst/gsterror.c:135
139msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
140msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: кодът не е реализиран."
141
142#: gst/gsterror.c:137
143msgid ""
144"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
145"proper error message with the reason for the failure."
146msgstr ""
147"Грешка на GStreamer: неуспешна промяна на състоянието, а някой от елементите "
148"пропусна да подаде съобщение за грешка с причината за това."
149
150#: gst/gsterror.c:140
151msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
152msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем в допълването."
153
154#: gst/gsterror.c:142
155msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
156msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с нишките."
157
158#: gst/gsterror.c:144
159msgid "GStreamer error: negotiation problem."
160msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с договарянето."
161
162#: gst/gsterror.c:146
163msgid "Internal GStreamer error: event problem."
164msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем със събитията."
165
166#: gst/gsterror.c:148
167msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
168msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем при позиционирането."
169
170#: gst/gsterror.c:150
171msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
172msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с възможностите."
173
174#: gst/gsterror.c:152
175msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
176msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с етикетите."
177
178#: gst/gsterror.c:154
179msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
180msgstr "Липсва необходима приставка в тази инсталация на GStreamer"
181
182#: gst/gsterror.c:156
183msgid "GStreamer error: clock problem."
184msgstr "Грешка на GStreamer: проблем с часовника."
185
186#: gst/gsterror.c:158
187msgid ""
188"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
189"disabled."
190msgstr ""
191"Това приложение се опитва да ползва функционалност на GStreamer, която е "
192"изключена."
193
194#: gst/gsterror.c:172
195msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
196msgstr "GStreamer получи обща грешка в помощна библиотека."
197
198#: gst/gsterror.c:177
199msgid "Could not initialize supporting library."
200msgstr "Помощната библиотека не може да бъде инициализирана."
201
202#: gst/gsterror.c:179
203msgid "Could not close supporting library."
204msgstr "Помощната библиотека не може да бъде затворена."
205
206#: gst/gsterror.c:181
207msgid "Could not configure supporting library."
208msgstr "Помощната библиотека не може да бъде настроена."
209
210#: gst/gsterror.c:183
211msgid "Encoding error."
212msgstr "Грешка при кодиране."
213
214#: gst/gsterror.c:196
215msgid "GStreamer encountered a general resource error."
216msgstr "GStreamer получи обща грешка в ресурс."
217
218#: gst/gsterror.c:201
219msgid "Resource not found."
220msgstr "Ресурсът не е открит."
221
222#: gst/gsterror.c:203
223msgid "Resource busy or not available."
224msgstr "Ресурсът е зает или не е достъпен."
225
226#: gst/gsterror.c:205
227msgid "Could not open resource for reading."
228msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене."
229
230#: gst/gsterror.c:207
231msgid "Could not open resource for writing."
232msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за запис."
233
234#: gst/gsterror.c:209
235msgid "Could not open resource for reading and writing."
236msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене и запис."
237
238#: gst/gsterror.c:211
239msgid "Could not close resource."
240msgstr "Ресурсът не може да бъде затворен."
241
242#: gst/gsterror.c:213
243msgid "Could not read from resource."
244msgstr "Не може да се чете от ресурса."
245
246#: gst/gsterror.c:215
247msgid "Could not write to resource."
248msgstr "Не може да се записва в ресурса."
249
250#: gst/gsterror.c:217
251msgid "Could not perform seek on resource."
252msgstr "Не може да се позиционира в ресурса."
253
254#: gst/gsterror.c:219
255msgid "Could not synchronize on resource."
256msgstr "Не може да се синхронизира по ресурса."
257
258#: gst/gsterror.c:221
259msgid "Could not get/set settings from/on resource."
260msgstr "Не може да се получи/зададе настройка от/на ресурса."
261
262#: gst/gsterror.c:223
263msgid "No space left on the resource."
264msgstr "Върху ресурса не е останало свободно място."
265
266#: gst/gsterror.c:225
267msgid "Not authorized to access resource."
268msgstr "Няма права за достъп до ресурса."
269
270#: gst/gsterror.c:238
271msgid "GStreamer encountered a general stream error."
272msgstr "GStreamer получи обща грешка в потока от данни."
273
274#: gst/gsterror.c:243
275msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
276msgstr ""
277"Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за "
278"грешка."
279
280#: gst/gsterror.c:246
281msgid "Could not determine type of stream."
282msgstr "Видът на потока от данни не може да бъде определен."
283
284#: gst/gsterror.c:248
285msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
286msgstr "Потокът от данни не е от вида, който се обработва от елемента."
287
288#: gst/gsterror.c:251
289msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
290msgstr "Няма кодер за обработката на този вид поток от данни."
291
292#: gst/gsterror.c:253
293msgid "Could not decode stream."
294msgstr "Потокът от данни не може да бъде декодиран."
295
296#: gst/gsterror.c:255
297msgid "Could not encode stream."
298msgstr "Потокът от данни не може да бъде кодиран."
299
300#: gst/gsterror.c:257
301msgid "Could not demultiplex stream."
302msgstr "Потокът от данни не може да бъде разделен (демултиплексиран)."
303
304#: gst/gsterror.c:259
305msgid "Could not multiplex stream."
306msgstr "Потокът от данни не може да бъде уплътнен (мултиплексиран)."
307
308#: gst/gsterror.c:261
309msgid "The stream is in the wrong format."
310msgstr "Потокът е с грешен формат."
311
312#: gst/gsterror.c:263
313msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
314msgstr "Потокът е шифриран. Дешифрирането му не се поддържа."
315
316#: gst/gsterror.c:265
317msgid ""
318"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
319"been supplied."
320msgstr ""
321"Потокът е шифриран. Дешифрирането му е невъзможно, защото не е подаден "
322"подходящ ключ."
323
324#: gst/gsterror.c:305
325#, c-format
326msgid "No error message for domain %s."
327msgstr "Няма съобщение за грешка за областта „%s“."
328
329#: gst/gsterror.c:313
330#, c-format
331msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
332msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта „%s“ с код %d."
333
334#: gst/gstpipeline.c:562
335msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
336msgstr "Избраният часовник не може да се използва в конвейер."
337
338#: gst/gstregistry.c:1694
339#, c-format
340msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
341msgstr "Грешка при запазване на кеша на регистъра в „%s“: %s"
342
343#: gst/gsttaglist.c:108
344msgid "title"
345msgstr "заглавие"
346
347#: gst/gsttaglist.c:108
348msgid "commonly used title"
349msgstr "популярно заглавие"
350
351#: gst/gsttaglist.c:111
352msgid "title sortname"
353msgstr "заглавие, ползва се при подреждане"
354
355#: gst/gsttaglist.c:111
356msgid "commonly used title for sorting purposes"
357msgstr "популярно заглавие, ползва се при подреждане"
358
359#: gst/gsttaglist.c:114
360msgid "artist"
361msgstr "изпълнител"
362
363#: gst/gsttaglist.c:115
364msgid "person(s) responsible for the recording"
365msgstr "отговорник/ци за записа"
366
367#: gst/gsttaglist.c:119
368msgid "artist sortname"
369msgstr "име на изпълнител, ползва се при подреждане"
370
371#: gst/gsttaglist.c:120
372msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
373msgstr "отговорник/ци за записа, ползва се при подреждане"
374
375#: gst/gsttaglist.c:123
376msgid "album"
377msgstr "албум"
378
379#: gst/gsttaglist.c:124
380msgid "album containing this data"
381msgstr "албум съдържащ тези данни"
382
383#: gst/gsttaglist.c:127
384msgid "album sortname"
385msgstr "албум, ползва се при подреждане"
386
387#: gst/gsttaglist.c:128
388msgid "album containing this data for sorting purposes"
389msgstr "албум съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
390
391#: gst/gsttaglist.c:131
392msgid "album artist"
393msgstr "изпълнител на албум"
394
395#: gst/gsttaglist.c:132
396msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
397msgstr "изпълнител на целия албум, ползва се при показване"
398
399#: gst/gsttaglist.c:136
400msgid "album artist sortname"
401msgstr "изпълнител на албум, ползва се при подреждане"
402
403#: gst/gsttaglist.c:137
404msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
405msgstr "изпълнител на целия албум, ползва се при подреждане"
406
407#: gst/gsttaglist.c:139
408msgid "date"
409msgstr "дата"
410
411#: gst/gsttaglist.c:139
412msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
413msgstr "дата на създаване на данните (като структура GDate)"
414
415#: gst/gsttaglist.c:141
416msgid "datetime"
417msgstr "момент"
418
419#: gst/gsttaglist.c:142
420msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
421msgstr "момент на създаване на данните (като структура GstDateTime)"
422
423#: gst/gsttaglist.c:146
424msgid "genre"
425msgstr "жанр"
426
427#: gst/gsttaglist.c:147
428msgid "genre this data belongs to"
429msgstr "жанр на тези данни"
430
431#: gst/gsttaglist.c:150
432msgid "comment"
433msgstr "коментар"
434
435#: gst/gsttaglist.c:151
436msgid "free text commenting the data"
437msgstr "свободен текст относно данните"
438
439#: gst/gsttaglist.c:154
440msgid "extended comment"
441msgstr "допълнителен коментар"
442
443#: gst/gsttaglist.c:155
444msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
445msgstr ""
446"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или "
447"ключ[език]=коментар"
448
449#: gst/gsttaglist.c:159
450msgid "track number"
451msgstr "номер на песента"
452
453#: gst/gsttaglist.c:160
454msgid "track number inside a collection"
455msgstr "номер на песента в колекция"
456
457#: gst/gsttaglist.c:163
458msgid "track count"
459msgstr "брой песни"
460
461#: gst/gsttaglist.c:164
462msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
463msgstr "брой песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
464
465#: gst/gsttaglist.c:168
466msgid "disc number"
467msgstr "номер на диска"
468
469#: gst/gsttaglist.c:169
470msgid "disc number inside a collection"
471msgstr "номер на диска от колекция"
472
473#: gst/gsttaglist.c:172
474msgid "disc count"
475msgstr "брой дискове"
476
477#: gst/gsttaglist.c:173
478msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
479msgstr "брой дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
480
481#: gst/gsttaglist.c:177
482msgid "location"
483msgstr "адрес"
484
485#: gst/gsttaglist.c:177
486msgid ""
487"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
488"is hosted)"
489msgstr ""
490"Произход на медията като адрес (мястото в Интернет, откъдето е оригиналният "
491"файл или поток)"
492
493#: gst/gsttaglist.c:182
494msgid "homepage"
495msgstr "сайт"
496
497#: gst/gsttaglist.c:183
498msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
499msgstr "Страница в Интернет за тази медия (напр. сайт на изпълнител или филм)"
500
501#: gst/gsttaglist.c:186
502msgid "description"
503msgstr "описание"
504
505#: gst/gsttaglist.c:187
506msgid "short text describing the content of the data"
507msgstr "кратък текст — съдържание"
508
509#: gst/gsttaglist.c:190
510msgid "version"
511msgstr "версия"
512
513#: gst/gsttaglist.c:190
514msgid "version of this data"
515msgstr "версия на тези данни"
516
517#: gst/gsttaglist.c:192
518msgid "ISRC"
519msgstr "ISRC"
520
521#: gst/gsttaglist.c:194
522msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
523msgstr "Стандартен, международен код на запис — http://www.ifpi.org/isrc/"
524
525#: gst/gsttaglist.c:198
526msgid "organization"
527msgstr "организация"
528
529#: gst/gsttaglist.c:201
530msgid "copyright"
531msgstr "авторски права"
532
533#: gst/gsttaglist.c:201
534msgid "copyright notice of the data"
535msgstr "означение на авторските права на данните"
536
537#: gst/gsttaglist.c:203
538msgid "copyright uri"
539msgstr "адрес за авторски права"
540
541#: gst/gsttaglist.c:204
542msgid "URI to the copyright notice of the data"
543msgstr "адрес на означението на авторските права на данните"
544
545#: gst/gsttaglist.c:206
546msgid "encoded by"
547msgstr "кодирано от"
548
549#: gst/gsttaglist.c:206
550msgid "name of the encoding person or organization"
551msgstr "име на човека или организацията извършващи кодирането"
552
553#: gst/gsttaglist.c:210
554msgid "contact"
555msgstr "контакт"
556
557#: gst/gsttaglist.c:210
558msgid "contact information"
559msgstr "информация за контакт"
560
561#: gst/gsttaglist.c:212
562msgid "license"
563msgstr "лиценз"
564
565#: gst/gsttaglist.c:212
566msgid "license of data"
567msgstr "лиценз на данните"
568
569#: gst/gsttaglist.c:214
570msgid "license uri"
571msgstr "адрес на лиценза"
572
573#: gst/gsttaglist.c:215
574msgid "URI to the license of the data"
575msgstr "адрес на лиценза на данните"
576
577#: gst/gsttaglist.c:218
578msgid "performer"
579msgstr "изпълнител"
580
581#: gst/gsttaglist.c:219
582msgid "person(s) performing"
583msgstr "кой изпълнява данните"
584
585#: gst/gsttaglist.c:222
586msgid "composer"
587msgstr "композитор"
588
589#: gst/gsttaglist.c:223
590msgid "person(s) who composed the recording"
591msgstr "композитор/и на записа"
592
593#: gst/gsttaglist.c:227
594msgid "conductor"
595msgstr "диригент"
596
597#: gst/gsttaglist.c:228
598msgid "conductor/performer refinement"
599msgstr "информация за диригента или изпълнителя"
600
601#: gst/gsttaglist.c:231
602msgid "duration"
603msgstr "продължителност"
604
605#: gst/gsttaglist.c:231
606msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
607msgstr "продължителност в единици на GStreamer (наносекунди)"
608
609#: gst/gsttaglist.c:234
610msgid "codec"
611msgstr "кодер"
612
613#: gst/gsttaglist.c:235
614msgid "codec the data is stored in"
615msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните"
616
617#: gst/gsttaglist.c:238
618msgid "video codec"
619msgstr "видео кодер"
620
621#: gst/gsttaglist.c:238
622msgid "codec the video data is stored in"
623msgstr "кодер, чрез който са съхранени видео данните"
624
625#: gst/gsttaglist.c:241
626msgid "audio codec"
627msgstr "аудио кодер"
628
629#: gst/gsttaglist.c:241
630msgid "codec the audio data is stored in"
631msgstr "кодер, чрез който са съхранени аудио данните"
632
633#: gst/gsttaglist.c:244
634msgid "subtitle codec"
635msgstr "кодер за субтитрите"
636
637#: gst/gsttaglist.c:244
638msgid "codec the subtitle data is stored in"
639msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните на субтитрите"
640
641#: gst/gsttaglist.c:246
642msgid "container format"
643msgstr "информация за контейнера"
644
645#: gst/gsttaglist.c:247
646msgid "container format the data is stored in"
647msgstr "формат на контейнера, в който са съхранени данните"
648
649#: gst/gsttaglist.c:249
650msgid "bitrate"
651msgstr "скорост на битовете"
652
653#: gst/gsttaglist.c:249
654msgid "exact or average bitrate in bits/s"
655msgstr "точна или усреднена скорост на битовете"
656
657#: gst/gsttaglist.c:251
658msgid "nominal bitrate"
659msgstr "номинална скорост на битовете"
660
661#: gst/gsttaglist.c:251
662msgid "nominal bitrate in bits/s"
663msgstr "номинална скорост на битовете [bits/s]"
664
665#: gst/gsttaglist.c:253
666msgid "minimum bitrate"
667msgstr "минимална скорост на битовете"
668
669#: gst/gsttaglist.c:253
670msgid "minimum bitrate in bits/s"
671msgstr "минимална скорост на битовете [bits/s]"
672
673#: gst/gsttaglist.c:255
674msgid "maximum bitrate"
675msgstr "максимална скорост на битовете"
676
677#: gst/gsttaglist.c:255
678msgid "maximum bitrate in bits/s"
679msgstr "максимална скорост на битовете [bits/s]"
680
681#: gst/gsttaglist.c:258
682msgid "encoder"
683msgstr "кодер"
684
685#: gst/gsttaglist.c:258
686msgid "encoder used to encode this stream"
687msgstr "кодер, чрез който е кодиран този поток"
688
689#: gst/gsttaglist.c:261
690msgid "encoder version"
691msgstr "версия на кодера"
692
693#: gst/gsttaglist.c:262
694msgid "version of the encoder used to encode this stream"
695msgstr "версия на кодера, чрез който е кодиран този поток"
696
697#: gst/gsttaglist.c:264
698msgid "serial"
699msgstr "сер. №"
700
701#: gst/gsttaglist.c:264
702msgid "serial number of track"
703msgstr "сериен номер на песента"
704
705#: gst/gsttaglist.c:266
706msgid "replaygain track gain"
707msgstr "усилване на песента при изпълнение"
708
709#: gst/gsttaglist.c:266
710msgid "track gain in db"
711msgstr "усилване на песента [db]"
712
713#: gst/gsttaglist.c:268
714msgid "replaygain track peak"
715msgstr "максимално усилване на песента при изпълнение"
716
717#: gst/gsttaglist.c:268
718msgid "peak of the track"
719msgstr "максимално усилване на песента"
720
721#: gst/gsttaglist.c:270
722msgid "replaygain album gain"
723msgstr "усилване на албума при изпълнение"
724
725#: gst/gsttaglist.c:270
726msgid "album gain in db"
727msgstr "усилване на албума [db]"
728
729#: gst/gsttaglist.c:272
730msgid "replaygain album peak"
731msgstr "максимално усилване на албума при изпълнение"
732
733#: gst/gsttaglist.c:272
734msgid "peak of the album"
735msgstr "максимално усилване на албума"
736
737#: gst/gsttaglist.c:274
738msgid "replaygain reference level"
739msgstr "еталонно максимално усилване на песента при изпълнение"
740
741#: gst/gsttaglist.c:275
742msgid "reference level of track and album gain values"
743msgstr "еталонно ниво на усилването на песните и албумите"
744
745#: gst/gsttaglist.c:277
746msgid "language code"
747msgstr "езиков код"
748
749#: gst/gsttaglist.c:278
750msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
751msgstr "езиковият код на този поток според ISO-639-1 или ISO-639-2"
752
753#: gst/gsttaglist.c:281
754msgid "language name"
755msgstr "име на езика"
756
757#: gst/gsttaglist.c:282
758msgid "freeform name of the language this stream is in"
759msgstr "свободно име на езика на потока"
760
761#: gst/gsttaglist.c:284
762msgid "image"
763msgstr "изображение"
764
765#: gst/gsttaglist.c:284
766msgid "image related to this stream"
767msgstr "изображение свързано с този поток"
768
769#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
770#: gst/gsttaglist.c:288
771msgid "preview image"
772msgstr "изображение за преглед"
773
774#: gst/gsttaglist.c:288
775msgid "preview image related to this stream"
776msgstr "изображение за преглед свързано с този поток"
777
778#: gst/gsttaglist.c:290
779msgid "attachment"
780msgstr "притурка"
781
782#: gst/gsttaglist.c:290
783msgid "file attached to this stream"
784msgstr "файл прикачен към този поток"
785
786#: gst/gsttaglist.c:293
787msgid "beats per minute"
788msgstr "такта в минута"
789
790#: gst/gsttaglist.c:294
791msgid "number of beats per minute in audio"
792msgstr "брой тактове в минута в аудио"
793
794#: gst/gsttaglist.c:296
795msgid "keywords"
796msgstr "ключови думи"
797
798#: gst/gsttaglist.c:296
799msgid "comma separated keywords describing the content"
800msgstr "ключови думи за съдържанието, разделени със запетаи"
801
802#: gst/gsttaglist.c:299
803msgid "geo location name"
804msgstr "местоположение"
805
806#: gst/gsttaglist.c:300
807msgid ""
808"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
809"produced"
810msgstr "разбираемо описание на мястото на запис или създаване на медията"
811
812#: gst/gsttaglist.c:303
813msgid "geo location latitude"
814msgstr "географска ширина"
815
816#: gst/gsttaglist.c:304
817msgid ""
818"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
819"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
820"southern latitudes)"
821msgstr ""
822"географска ширина на мястото на запис или създаване на медията в градуси "
823"според WGS84 (0 при екватора, отрицателна в южното полукълбо)"
824
825#: gst/gsttaglist.c:308
826msgid "geo location longitude"
827msgstr "географска дължина"
828
829#: gst/gsttaglist.c:309
830msgid ""
831"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
832"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
833"negative values for western longitudes)"
834msgstr ""
835"географска дължина на мястото на запис или създаване на медията в градуси "
836"според WGS84 (0 при Гринуич, Великобритания, отрицателна в западното "
837"полукълбо)"
838
839#: gst/gsttaglist.c:313
840msgid "geo location elevation"
841msgstr "надморска височина"
842
843#: gst/gsttaglist.c:314
844msgid ""
845"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
846"according to WGS84 (zero is average sea level)"
847msgstr ""
848"надморска височина на мястото на запис или създаване на медията в метри "
849"според WGS84 (0 при средното морско равнище)"
850
851#: gst/gsttaglist.c:317
852msgid "geo location country"
853msgstr "държава по координати"
854
855#: gst/gsttaglist.c:318
856msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
857msgstr "държавата на запис или създаване на медията (на английски)"
858
859#: gst/gsttaglist.c:321
860msgid "geo location city"
861msgstr "град по координати"
862
863#: gst/gsttaglist.c:322
864msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
865msgstr "град на запис или създаване на медията (на английски)"
866
867#: gst/gsttaglist.c:325
868msgid "geo location sublocation"
869msgstr "квартал по координати"
870
871#: gst/gsttaglist.c:326
872msgid ""
873"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
874"the neighborhood)"
875msgstr "място в града на запис или създаване на медията (напр. квартал)"
876
877#: gst/gsttaglist.c:329
878msgid "geo location horizontal error"
879msgstr "хоризонтална грешка по координати"
880
881#: gst/gsttaglist.c:330
882msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
883msgstr "очаквана грешка по хоризонтал [m]"
884
885#: gst/gsttaglist.c:333
886msgid "geo location movement speed"
887msgstr "скорост по координати"
888
889#: gst/gsttaglist.c:334
890msgid ""
891"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
892msgstr "скорост на движение на входното устройство при записа [m/s]"
893
894#: gst/gsttaglist.c:337
895msgid "geo location movement direction"
896msgstr "посока на движение по координати"
897
898#: gst/gsttaglist.c:338
899msgid ""
900"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
901"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
902"means the geographic north, and increases clockwise"
903msgstr ""
904"посока на движение на входното устройство при записа. Стойността е в градуси "
905"в десетично представяне. 0 е географският север. Стойността расте по посока "
906"на часовниковата стрелка"
907
908#: gst/gsttaglist.c:343
909msgid "geo location capture direction"
910msgstr "посока на заснемане по координати"
911
912#: gst/gsttaglist.c:344
913msgid ""
914"indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
915"It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
916"geographic north, and increases clockwise"
917msgstr ""
918"посока на входното устройство при записа. Стойността е в градуси в десетично "
919"представяне. 0 е географският север. Стойността расте по посока на "
920"часовниковата стрелка"
921
922#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
923#: gst/gsttaglist.c:350
924msgid "show name"
925msgstr "име на шоу"
926
927#: gst/gsttaglist.c:351
928msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
929msgstr ""
930"Името на телевизионно или Интернет шоу, поредица от серии, от което е медията"
931
932#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
933#: gst/gsttaglist.c:356
934msgid "show sortname"
935msgstr "име на шоу за подреждане"
936
937#: gst/gsttaglist.c:357
938msgid ""
939"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
940msgstr ""
941"Името на телевизионно или Интернет шоу, поредица от серии, от което е "
942"медията, ползва се при подреждане"
943
944#: gst/gsttaglist.c:360
945msgid "episode number"
946msgstr "номер на епизода"
947
948#: gst/gsttaglist.c:361
949msgid "The episode number in the season the media is part of"
950msgstr "Номерът на епизода в поредицата за сезона"
951
952#: gst/gsttaglist.c:364
953msgid "season number"
954msgstr "номер на сезона"
955
956#: gst/gsttaglist.c:365
957msgid "The season number of the show the media is part of"
958msgstr "Номерът на сезона в поредицата, от която е медията"
959
960#: gst/gsttaglist.c:368
961msgid "lyrics"
962msgstr "текст"
963
964#: gst/gsttaglist.c:368
965msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
966msgstr "Текстът на медията, често се използва за песни"
967
968#: gst/gsttaglist.c:371
969msgid "composer sortname"
970msgstr "композитор при подреждане"
971
972#: gst/gsttaglist.c:372
973msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
974msgstr "Композитор/и за записа, ползва се при подреждане"
975
976#: gst/gsttaglist.c:374
977msgid "grouping"
978msgstr "групиране"
979
980#: gst/gsttaglist.c:375
981msgid ""
982"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
983"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
984msgstr ""
985"Сбира в една група произведение, което е от няколко части, напр. частите на "
986"концерт. Това ниво е по-високо от песен, но по-ниско от албум."
987
988#: gst/gsttaglist.c:379
989msgid "user rating"
990msgstr "оценка"
991
992#: gst/gsttaglist.c:380
993msgid ""
994"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
995"this media"
996msgstr ""
997"Оценка според потребителя. По-висока стойност означава по-силно предпочитание"
998
999#: gst/gsttaglist.c:383
1000msgid "device manufacturer"
1001msgstr "производител на устройство"
1002
1003#: gst/gsttaglist.c:384
1004msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
1005msgstr "Производител на устройството, с което е създадена медията"
1006
1007#: gst/gsttaglist.c:386
1008msgid "device model"
1009msgstr "модел на устройство"
1010
1011#: gst/gsttaglist.c:387
1012msgid "Model of the device used to create this media"
1013msgstr "Модел на устройството, с което е създадена медията"
1014
1015#: gst/gsttaglist.c:389
1016msgid "application name"
1017msgstr "име на програма"
1018
1019#: gst/gsttaglist.c:390
1020msgid "Application used to create the media"
1021msgstr "Програмата, с което е създадена медията"
1022
1023#: gst/gsttaglist.c:392
1024msgid "application data"
1025msgstr "данни от програмата"
1026
1027#: gst/gsttaglist.c:393
1028msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
1029msgstr "Произволни данни от програма, поставени в медията"
1030
1031#: gst/gsttaglist.c:395
1032msgid "image orientation"
1033msgstr "ориентация"
1034
1035#: gst/gsttaglist.c:396
1036msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
1037msgstr "Как да се завърти изображението при показване"
1038
1039#: gst/gsttaglist.c:399
1040msgid "publisher"
1041msgstr "издател"
1042
1043#: gst/gsttaglist.c:400
1044msgid "Name of the label or publisher"
1045msgstr "Името на издателя или издателската къща"
1046
1047#: gst/gsttaglist.c:403
1048msgid "interpreted-by"
1049msgstr "интерпретирано от"
1050
1051#: gst/gsttaglist.c:404
1052msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
1053msgstr "Информация за хората създали ремикс или друга интерпретация"
1054
1055#: gst/gsttaglist.c:408
1056msgid "midi-base-note"
1057msgstr "нота за midi"
1058
1059#: gst/gsttaglist.c:408
1060msgid "Midi note number of the audio track."
1061msgstr "Номер на нотата по Midi за песента"
1062
1063#: gst/gsttaglist.c:411
1064msgid "private-data"
1065msgstr "собствени данни"
1066
1067#: gst/gsttaglist.c:411
1068msgid "Private data"
1069msgstr "Собствени данни"
1070
1071#: gst/gsttaglist.c:451
1072msgid ", "
1073msgstr ", "
1074
1075#: gst/gsturi.c:648
1076#, c-format
1077msgid "No URI handler for the %s protocol found"
1078msgstr "Няма модул за обработка на протокола „%s“"
1079
1080#: gst/gsturi.c:823
1081#, c-format
1082msgid "URI scheme '%s' not supported"
1083msgstr "Схемата „%s“ в адреса не се поддържа"
1084
1085#: gst/gstutils.c:2632 tools/gst-launch.c:325
1086#, c-format
1087msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
1088msgstr "ГРЕШКА: от елемент „%s“: %s\n"
1089
1090#: gst/gstutils.c:2634 tools/gst-launch.c:327 tools/gst-launch.c:697
1091#, c-format
1092msgid ""
1093"Additional debug info:\n"
1094"%s\n"
1095msgstr ""
1096"Допълнителна информация за изчистване на грешки:\n"
1097"%s\n"
1098
1099#: gst/parse/grammar.y:216
1100#, c-format
1101msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
1102msgstr "връзка без източник [sink=%s@%p]"
1103
1104#: gst/parse/grammar.y:221
1105#, c-format
1106msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
1107msgstr "връзка без приемник [source=%s@%p]"
1108
1109#: gst/parse/grammar.y:413
1110#, c-format
1111msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
1112msgstr "елементът „2$%s“ няма свойството „1$%s“"
1113
1114#: gst/parse/grammar.y:454
1115#, c-format
1116msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
1117msgstr "свойството „%s“ на елемента „%s“ не може да се зададе да е „%s“"
1118
1119#: gst/parse/grammar.y:507
1120msgid "Delayed linking failed."
1121msgstr "Неуспешно отложено свързване."
1122
1123#: gst/parse/grammar.y:719 gst/parse/grammar.y:724
1124#, c-format
1125msgid "could not link %s to %s, %s can't handle caps %s"
1126msgstr "„%s“ не може да се свърже към „%s“, „%s“ не поддържа „%s“"
1127
1128#: gst/parse/grammar.y:729
1129#, c-format
1130msgid "could not link %s to %s, neither element can handle caps %s"
1131msgstr "„%s“ не може да се свърже към „%s“, никой от тях не поддържа „%s“"
1132
1133#: gst/parse/grammar.y:733
1134#, c-format
1135msgid "could not link %s to %s with caps %s"
1136msgstr "„%s“ не може да се свърже към „%s“ с възможност „%s“"
1137
1138#: gst/parse/grammar.y:739
1139#, c-format
1140msgid "could not link %s to %s"
1141msgstr "„%s“ не може да се свърже към „%s“"
1142
1143#: gst/parse/grammar.y:816
1144#, c-format
1145msgid "no element \"%s\""
1146msgstr "елементът „%s“ липсва"
1147
1148#: gst/parse/grammar.y:877
1149#, c-format
1150msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
1151msgstr "неочакван указател „%s“ — прескача се"
1152
1153#: gst/parse/grammar.y:883
1154#, c-format
1155msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
1156msgstr "неочакван указател за допълване „%s“ — прескача се"
1157
1158#: gst/parse/grammar.y:915 gst/parse/grammar.y:924
1159#, c-format
1160msgid "could not parse caps \"%s\""
1161msgstr "възможностите „%s“ не могат да бъдат анализирани"
1162
1163#: gst/parse/grammar.y:952
1164#, c-format
1165msgid "no sink element for URI \"%s\""
1166msgstr "няма елемент-приемник за адрес „%s“"
1167
1168#: gst/parse/grammar.y:971
1169#, c-format
1170msgid "no source element for URI \"%s\""
1171msgstr "няма елемент-източник за адрес „%s“"
1172
1173#: gst/parse/grammar.y:1061
1174msgid "syntax error"
1175msgstr "синтактична грешка"
1176
1177#: gst/parse/grammar.y:1084
1178#, c-format
1179msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
1180msgstr "указан е празен резервоар „%s“, това е забранено"
1181
1182#: gst/parse/grammar.y:1094
1183#, c-format
1184msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
1185msgstr "няма резервоар на име „%s“, елементите се разпакетират"
1186
1187#: gst/parse/grammar.y:1125
1188msgid "empty pipeline not allowed"
1189msgstr "не е позволен празен конвейер"
1190
1191#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1210
1192msgid "Pipeline construction is invalid, please add queues."
1193msgstr "Неправилно конструиран конвейер. Добавете опашки."
1194
1195#: libs/gst/base/gstbasesink.c:3004
1196msgid "A lot of buffers are being dropped."
1197msgstr "Много буфери се пропускат."
1198
1199#: libs/gst/base/gstbasesink.c:3496
1200msgid "Internal data flow problem."
1201msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."
1202
1203#: libs/gst/base/gstbasesink.c:4222 libs/gst/base/gstbasesrc.c:2708
1204msgid "Internal data flow error."
1205msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
1206
1207#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2638
1208msgid "Internal clock error."
1209msgstr "Вътрешна грешка на часовника."
1210
1211#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2666 plugins/elements/gstdownloadbuffer.c:842
1212#: plugins/elements/gstdownloadbuffer.c:1265
1213msgid "Failed to map buffer."
1214msgstr "Неуспешно поместване на буфера в паметта."
1215
1216#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:128
1217msgid "Filter caps"
1218msgstr "Възможности на филтър"
1219
1220#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:129
1221msgid ""
1222"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
1223"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
1224msgstr ""
1225"Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви). "
1226"Задаването на това свойство поема указател към подадения обект GstCaps."
1227
1228#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:136
1229msgid "Caps Change Mode"
1230msgstr "Режим на смяна на възможностите"
1231
1232#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:137
1233msgid "Filter caps change behaviour"
1234msgstr "Филтриране на поведението на смяна на възможностите"
1235
1236#: plugins/elements/gstdownloadbuffer.c:927 plugins/elements/gstqueue2.c:1792
1237msgid "No Temp directory specified."
1238msgstr "Не е указана временна папка"
1239
1240#: plugins/elements/gstdownloadbuffer.c:933 plugins/elements/gstqueue2.c:1798
1241#, c-format
1242msgid "Could not create temp file \"%s\"."
1243msgstr "Не може да се създаде временният файл „%s“."
1244
1245#: plugins/elements/gstdownloadbuffer.c:941 plugins/elements/gstfilesrc.c:537
1246#: plugins/elements/gstqueue2.c:1806
1247#, c-format
1248msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
1249msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене."
1250
1251#: plugins/elements/gstdownloadbuffer.c:1274 plugins/elements/gstqueue2.c:2225
1252msgid "Error while writing to download file."
1253msgstr "Грешка при запис в сваления файл."
1254
1255#: plugins/elements/gstfilesink.c:404
1256msgid "No file name specified for writing."
1257msgstr "Не е указано име на файл за запис."
1258
1259#: plugins/elements/gstfilesink.c:410
1260#, c-format
1261msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
1262msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис."
1263
1264#: plugins/elements/gstfilesink.c:422 plugins/elements/gstfilesink.c:426
1265#, c-format
1266msgid "Error closing file \"%s\"."
1267msgstr "Грешка при затварянето на файла „%s“."
1268
1269#: plugins/elements/gstfilesink.c:605
1270#, c-format
1271msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
1272msgstr "Грешка при позициониране във файл „%s“."
1273
1274#: plugins/elements/gstfilesink.c:613 plugins/elements/gstfilesink.c:620
1275#: plugins/elements/gstfilesink.c:793 plugins/elements/gstfilesink.c:848
1276#, c-format
1277msgid "Error while writing to file \"%s\"."
1278msgstr "Грешка при запис във файл „%s“."
1279
1280#: plugins/elements/gstfilesrc.c:525
1281msgid "No file name specified for reading."
1282msgstr "Не е указано име на файл за четене."
1283
1284#: plugins/elements/gstfilesrc.c:546
1285#, c-format
1286msgid "Could not get info on \"%s\"."
1287msgstr "Не може да се получи информация за „%s“."
1288
1289#: plugins/elements/gstfilesrc.c:552
1290#, c-format
1291msgid "\"%s\" is a directory."
1292msgstr "„%s“ е папка."
1293
1294#: plugins/elements/gstfilesrc.c:558
1295#, c-format
1296msgid "File \"%s\" is a socket."
1297msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."
1298
1299#: plugins/elements/gstidentity.c:722
1300msgid "Failed after iterations as requested."
1301msgstr "Грешка след заявения брой повторения."
1302
1303#: plugins/elements/gstidentity.c:903
1304msgid "eos-after and error-after can't both be defined."
1305msgstr "Невъзможно е едновременното задаване на „eos-after“ и „error-after“."
1306
1307#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:251
1308msgid "caps"
1309msgstr "възможности"
1310
1311#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:252
1312msgid "detected capabilities in stream"
1313msgstr "засечените възможности на потока"
1314
1315#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:255
1316msgid "minimum"
1317msgstr "минимум"
1318
1319#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:260
1320msgid "force caps"
1321msgstr "принудително прилагане на възможности"
1322
1323#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:261
1324msgid "force caps without doing a typefind"
1325msgstr "принудително прилагане на възможности без търсене на видовете"
1326
1327#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:987
1328#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:1009
1329msgid "Stream doesn't contain enough data."
1330msgstr "Потокът не съдържа достатъчно данни."
1331
1332#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:1129
1333msgid "Stream contains no data."
1334msgstr "Потокът не съдържа никакви данни"
1335
1336#: tools/gst-inspect.c:290
1337#, c-format
1338msgid "%sImplemented Interfaces%s:\n"
1339msgstr "%sРеализирани интерфейси%s:\n"
1340
1341#: tools/gst-inspect.c:400
1342msgid "readable"
1343msgstr "с права за четене"
1344
1345#: tools/gst-inspect.c:405
1346msgid "writable"
1347msgstr "с права за запис"
1348
1349#: tools/gst-inspect.c:410
1350msgid "deprecated"
1351msgstr "изоставен"
1352
1353#: tools/gst-inspect.c:414
1354msgid "controllable"
1355msgstr "може да се контролира"
1356
1357#: tools/gst-inspect.c:420
1358msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
1359msgstr ""
1360"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване), READY (готовност), "
1361"PAUSED (на пауза) или PLAYING (изпълнение)"
1362
1363#: tools/gst-inspect.c:423
1364msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
1365msgstr ""
1366"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване), READY (готовност) "
1367"или PAUSED (на пауза)"
1368
1369#: tools/gst-inspect.c:426
1370msgid "changeable only in NULL or READY state"
1371msgstr ""
1372"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване) или READY (готовност)"
1373
1374#: tools/gst-inspect.c:1131
1375msgid "Blacklisted files:"
1376msgstr "Забранени файлове:"
1377
1378#: tools/gst-inspect.c:1143 tools/gst-inspect.c:1276
1379#, c-format
1380msgid "%sTotal count%s: %s"
1381msgstr "%sОбщ брой%s: %s"
1382
1383#: tools/gst-inspect.c:1145
1384#, c-format
1385msgid "%d blacklisted file"
1386msgid_plural "%d blacklisted files"
1387msgstr[0] "%d забранен файл"
1388msgstr[1] "%d забранени файла"
1389
1390#: tools/gst-inspect.c:1278
1391#, c-format
1392msgid "%d plugin"
1393msgid_plural "%d plugins"
1394msgstr[0] "%d приставка"
1395msgstr[1] "%d приставки"
1396
1397#: tools/gst-inspect.c:1281
1398#, c-format
1399msgid "%d blacklist entry"
1400msgid_plural "%d blacklist entries"
1401msgstr[0] "%d забранен запис"
1402msgstr[1] "%d забранени записа"
1403
1404#: tools/gst-inspect.c:1286
1405#, c-format
1406msgid "%d feature"
1407msgid_plural "%d features"
1408msgstr[0] "%d свойство"
1409msgstr[1] "%d свойства"
1410
1411#: tools/gst-inspect.c:1953
1412msgid "Print all elements"
1413msgstr "Отпечатване на всички елементи"
1414
1415#: tools/gst-inspect.c:1955
1416msgid "Print list of blacklisted files"
1417msgstr "Отпечатване на списъка със забранените файлове"
1418
1419#: tools/gst-inspect.c:1957
1420msgid ""
1421"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
1422"plugins provide.\n"
1423"                                       Useful in connection with external "
1424"automatic plugin installation mechanisms"
1425msgstr ""
1426"Отпечатване на списък с възможностите на указаната приставка или всички "
1427"приставки.\n"
1428"                                       Удобно във връзка с външни механизми "
1429"за автоматично инсталиране на приставки"
1430
1431#: tools/gst-inspect.c:1962
1432msgid "List the plugin contents"
1433msgstr "Отпечатване на съдържанието на приставките"
1434
1435#: tools/gst-inspect.c:1964
1436msgid ""
1437"A slashes ('/') separated list of types of elements (also known as klass) to "
1438"list. (unordered)"
1439msgstr "Списък с разделител наклонена черта („/“) от елементи. (неподреден)"
1440
1441#: tools/gst-inspect.c:1967
1442msgid "Check if the specified element or plugin exists"
1443msgstr "Проверка дали избраният елемент или приставка съществуват"
1444
1445#: tools/gst-inspect.c:1970
1446msgid ""
1447"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
1448"at least the version specified"
1449msgstr ""
1450"При проверката за съществуване на елемент или приставка да се проверява дали "
1451"версията е минимум указаната"
1452
1453#: tools/gst-inspect.c:1974
1454msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
1455msgstr ""
1456"Отпечатване на поддържаните схеми за адреси URI, както и елементите с тяхна "
1457"реализация"
1458
1459#: tools/gst-inspect.c:1979
1460msgid ""
1461"Disable colors in output. You can also achieve the same by "
1462"setting'GST_INSPECT_NO_COLORS' environment variable to any value."
1463msgstr ""
1464"Без цветове на изхода. Това може да се постигне и със задаването на "
1465"произволна стойност на променливата на средата „GST_INSPECT_NO_COLORS“."
1466
1467#: tools/gst-inspect.c:2135
1468#, c-format
1469msgid "Could not load plugin file: %s\n"
1470msgstr "Файлът на приставката не може да бъде зареден: %s\n"
1471
1472#: tools/gst-inspect.c:2141
1473#, c-format
1474msgid "No such element or plugin '%s'\n"
1475msgstr "Няма такъв елемент или приставка „%s“\n"
1476
1477#: tools/gst-launch.c:252
1478msgid "Index statistics"
1479msgstr "Статистика на индекса"
1480
1481#: tools/gst-launch.c:578
1482#, c-format
1483msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
1484msgstr "Получено е съобщение #%u от елемент „%s“ (%s): "
1485
1486#: tools/gst-launch.c:582
1487#, c-format
1488msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
1489msgstr "Получено е съобщение #%u от допълването „%s:%s“ (%s): "
1490
1491#: tools/gst-launch.c:586
1492#, c-format
1493msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
1494msgstr "Получено е съобщение #%u от обект „%s“ (%s): "
1495
1496#: tools/gst-launch.c:590
1497#, c-format
1498msgid "Got message #%u (%s): "
1499msgstr "Получено е съобщение #%u (%s): "
1500
1501#: tools/gst-launch.c:622
1502#, c-format
1503msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
1504msgstr "Получен е EOS (край на потока) от елемент „%s“.\n"
1505
1506#: tools/gst-launch.c:631
1507#, c-format
1508msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
1509msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит около елемент „%s“.\n"
1510
1511#: tools/gst-launch.c:634
1512#, c-format
1513msgid "FOUND TAG      : found by pad \"%s:%s\".\n"
1514msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит около допълването „%s:%s“.\n"
1515
1516#: tools/gst-launch.c:637
1517#, c-format
1518msgid "FOUND TAG      : found by object \"%s\".\n"
1519msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит около обект „%s“.\n"
1520
1521#: tools/gst-launch.c:640
1522msgid "FOUND TAG\n"
1523msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ\n"
1524
1525#: tools/gst-launch.c:655
1526#, c-format
1527msgid "FOUND TOC      : found by element \"%s\".\n"
1528msgstr "ОТКРИТО СЪДЪРЖАНИЕ : открито около елемент „%s“.\n"
1529
1530#: tools/gst-launch.c:658
1531#, c-format
1532msgid "FOUND TOC      : found by object \"%s\".\n"
1533msgstr "ОТКРИТО СЪДЪРЖАНИЕ : открито около обект „%s“.\n"
1534
1535#: tools/gst-launch.c:661
1536msgid "FOUND TOC\n"
1537msgstr "ОТКРИТО СЪДЪРЖАНИЕ\n"
1538
1539#: tools/gst-launch.c:678
1540#, c-format
1541msgid ""
1542"INFO:\n"
1543"%s\n"
1544msgstr ""
1545"ИНФОРМАЦИЯ:\n"
1546"%s\n"
1547
1548#: tools/gst-launch.c:695
1549#, c-format
1550msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
1551msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
1552
1553#: tools/gst-launch.c:730
1554msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
1555msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането…\n"
1556
1557#: tools/gst-launch.c:734
1558msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
1559msgstr "Буфериран, изчаква се завършването…\n"
1560
1561#: tools/gst-launch.c:746
1562msgid "buffering..."
1563msgstr "буфериране…"
1564
1565#: tools/gst-launch.c:757
1566msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
1567msgstr "Буферирането завърши, конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
1568
1569#: tools/gst-launch.c:765
1570msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
1571msgstr "Буфериране, конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
1572
1573#: tools/gst-launch.c:774
1574msgid "Redistribute latency...\n"
1575msgstr "Преразпределяне на латентността…\n"
1576
1577#: tools/gst-launch.c:785
1578#, c-format
1579msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
1580msgstr "Задаване на състоянието на %s по заявка на %s…\n"
1581
1582#: tools/gst-launch.c:801
1583msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
1584msgstr "Прекъсване: Конвейерът се спира…\n"
1585
1586#: tools/gst-launch.c:830
1587#, c-format
1588msgid "Progress: (%s) %s\n"
1589msgstr "Напредък: (%s) %s\n"
1590
1591#: tools/gst-launch.c:843
1592#, c-format
1593msgid "Missing element: %s\n"
1594msgstr "Липсващ елемент: „%s“\n"
1595
1596#: tools/gst-launch.c:857
1597#, c-format
1598msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
1599msgstr "Получен е контекст от елемента „%s“: %s=%s\n"
1600
1601#: tools/gst-launch.c:991
1602msgid "Output tags (also known as metadata)"
1603msgstr "Извеждане на етикетите (метаданните)"
1604
1605#: tools/gst-launch.c:993
1606msgid "Output TOC (chapters and editions)"
1607msgstr "Извеждане на съдържанието (глави и издания)"
1608
1609#: tools/gst-launch.c:995
1610msgid "Output status information and property notifications"
1611msgstr "Извеждане на съобщения за състоянието и промяната на свойства"
1612
1613#: tools/gst-launch.c:997
1614msgid "Do not print any progress information"
1615msgstr "Да не се извежда информация за напредъка"
1616
1617#: tools/gst-launch.c:999
1618msgid "Output messages"
1619msgstr "Изходни съобщения"
1620
1621#: tools/gst-launch.c:1001
1622msgid ""
1623"Do not output status information for the specified property if verbose "
1624"output is enabled (can be used multiple times)"
1625msgstr ""
1626"Без извеждане на информацията за състоянието на указаното свойство, ако е "
1627"включен подробния изход (може да се ползва много пъти)"
1628
1629#: tools/gst-launch.c:1003
1630msgid "PROPERTY-NAME"
1631msgstr "ИМЕ-НА-СВОЙСТВО"
1632
1633#: tools/gst-launch.c:1005
1634msgid "Do not install a fault handler"
1635msgstr "Да не се инсталира модул за обработка на грешки"
1636
1637#: tools/gst-launch.c:1007
1638msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
1639msgstr ""
1640"Принудително извеждане на EOS за източниците преди спирането на конвейера"
1641
1642#: tools/gst-launch.c:1010
1643msgid "Gather and print index statistics"
1644msgstr "Събиране и показване на статистика за индекса"
1645
1646#: tools/gst-launch.c:1077
1647#, c-format
1648msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
1649msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран: %s.\n"
1650
1651#: tools/gst-launch.c:1081
1652msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
1653msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран.\n"
1654
1655#: tools/gst-launch.c:1085
1656#, c-format
1657msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
1658msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: конвейер с грешки: %s\n"
1659
1660#: tools/gst-launch.c:1101
1661msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
1662msgstr "ГРЕШКА: не е открит елемент за конвейер — „pipeline“.\n"
1663
1664#: tools/gst-launch.c:1132 tools/gst-launch.c:1233
1665msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
1666msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
1667
1668#: tools/gst-launch.c:1137
1669msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
1670msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не изпълнява даването на пауза.\n"
1671
1672#: tools/gst-launch.c:1142
1673msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
1674msgstr "Конвейерът работи и не се нуждае от БУФЕРИРАНЕ…\n"
1675
1676#: tools/gst-launch.c:1146
1677msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
1678msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА…\n"
1679
1680#: tools/gst-launch.c:1149 tools/gst-launch.c:1163
1681msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
1682msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да превърти напред.\n"
1683
1684#: tools/gst-launch.c:1156
1685msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
1686msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН…\n"
1687
1688#: tools/gst-launch.c:1169
1689msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
1690msgstr "Конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
1691
1692#: tools/gst-launch.c:1176
1693msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
1694msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да проработи.\n"
1695
1696#: tools/gst-launch.c:1195
1697msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
1698msgstr "Включен е EOS при спиране — извеждане на EOS по конвейера\n"
1699
1700#: tools/gst-launch.c:1199
1701msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
1702msgstr "Включен е EOS при спиране — извеждане на EOS след грешка\n"
1703
1704#: tools/gst-launch.c:1202
1705msgid "Waiting for EOS...\n"
1706msgstr "Изчакване на EOS…\n"
1707
1708#: tools/gst-launch.c:1209
1709msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
1710msgstr "Получен е край на поток: конвейерът се спира…\n"
1711
1712#: tools/gst-launch.c:1213
1713msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
1714msgstr "Прекъсване при изчакване: конвейерът се спира…\n"
1715
1716#: tools/gst-launch.c:1218
1717msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
1718msgstr "Възникна грешка при изчакването на EOS\n"
1719
1720#: tools/gst-launch.c:1229
1721msgid "Execution ended after %"
1722msgstr "Изпълнението завърши след %"
1723
1724#: tools/gst-launch.c:1245
1725msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
1726msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ…\n"
1727
1728#: tools/gst-launch.c:1257
1729msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
1730msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА…\n"
1731
1732#: tools/gst-launch.c:1261
1733msgid "Freeing pipeline ...\n"
1734msgstr "Конвейерът се освобождава…\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.