source: non-gtk/fonts/terms

Last change on this file was 1117, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1245@kochinka: ash | 2007-04-15 21:54:16 +0300
terms: начало на терминологията за шрифтовете.

File size: 4.0 KB
Line 
1Държавна печатница "Георги Димитров" II 40679
2Каталог на шрифтовете и другите наборни материали
3букволеярна
4кегел  - размер
5нонпарел         6 пункта
6петит            8 пункта
7гармонд         10 пункта
8цицер           12 пункта
9мител           14 пункта
10терция          16 пункта
11текст           20 пункта
12два цицера      24 пункта
13дрвоен мител    28 пункта
14три цицера      36 пункта
15четири цицера   48 пункта
16пет цицера      60 пункта
17шест цицера     72 пункта
18
19
20тесни букви     с, у, г
21нормални        н, п, а
22широки          ж, ш, щ
23
24око на буква    дупката
25
26сляп материал - нисък наборен материал (не се отпечатва)
27
28  разделков сляп материал         служи за отделяне на думите ена от друга
29
30    гефирти     квадратчета          нонпарел  6/6
31                                     петит     8/8
32                                     и т.н.
33    халбгефирт  половин квадратчета  нонпарел  6/3
34                                     петит     8/4
35    шпация      по-малките от половин квадратче разделки
36
37  разрядков сляп материал            служи за отделяне на редовете един от друг, запълва празни места
38
39    дурхшуси    дебелина 2, 3, 4 пункта, дължина 2-6 и повече квадрата
40
41    реглети     дебелина 6, 8, 10 пункта, дължина 2-6 и повече квадрата
42
43    щеги        полета, дебелина 1, 2, 3, 4 цицера , дължина 2-6 и повече квадрата
44
45Шрифтовете биват в зависимост от разположението на главните елементи на буквите (вертикалните)
46  - вертикални
47  - наклонени  редовните букви са на принципа на печатните
48  - курсивни   редовните букви са на принципа на ръкописните
49
50Шрифтоете биват в зависимост от ширината
51  - нормални
52  - тесни
53  - широки
54
55Според отношението дебелина на основните щрихи към височината
56  - особено светли
57  - светли
58  - получерни
59  - черни
60  - особено черни
61
62Всички степени на буквите от един шрифт заедно с курсивните, получерните и черни от същия вид (образ)
63образуват гарнитурата на шрифта.  Всички степени на буквите от получерните, черните или курсивните към
64основния шрифт образуват отделен комплект от гарнитурата на шрифта.
65
66Според предназначението си шрифтовете биват
67   тържествени - едри, широки и украсени
68   обикновени - семпли, четливи и икономични (икономичен ще рече, че се хаби малко олово)
69
70аксантирана буква - има ударение или някаква украса отгоре
71
72акцидентен шрифт - по-специален шрифт за разлика от наборния шрифт и заглавния шрифт
73
74рамо на буквата - това, което Йончев нарича греда
75
76Най-популярният шрифт по социалистическо време е латинето
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.