source: non-gtk/firefox/firebug/firebug-tracing.properties @ 2883

Last change on this file since 2883 was 2883, checked in by Александър Шопов, 7 years ago

firebug: подаден през babelzilla

  • Property gtp:remove set to No longer available in babelzilla
File size: 6.5 KB
Line 
1# LOCALIZATION NOTE (Open_Firebug_Tracing, Always_Open_Firebug_Tracing):
2# Firebug tracing console menu items (located in Firebug's menu).
3Open_Firebug_Tracing=Отваряне на трасирането на Firebug
4Always_Open_Firebug_Tracing=Винаги да се отваря трасирането на Firebug
5# LOCALIZATION NOTE (title.Tracing): Title for Firebug tracing console window (verb).
6title.Tracing=Трасиране
7tracing.Show_Scope_Variables=Променливи от обхвата
8tracing.Show_Time=Времена
9tracing.tab.Stack=Стек
10tracing.tab.Exception=Изключение
11tracing.tab.Properties=Свойства
12tracing.tab.Scope=Обхват
13tracing.tab.Response=Отговор
14tracing.tab.Source=Изходен код
15tracing.tab.Interfaces=Интерфейси
16tracing.tab.Object=Обект
17tracing.tab.Event=Събитие
18tracing.cmd.Clear=Изчистване
19tracing.cmd.tip.Clear=Изчистване на всички съобщения
20tracing.cmd.Find=Търсене
21tracing.cmd.tip.Find=Търсене на текст
22tracing.cmd.Bookmark=Отметка
23tracing.cmd.tip.Bookmark=Вмъкване на отметка
24tracing.cmd.Restart=Рестартиране на Firefox
25tracing.cmd.tip.Restart=Рестартиране на Firefox
26tracing.cmd.Exit=Изход
27tracing.cmd.tip.Exit=Изход
28tracing.cmd.Save=Запис на файл
29tracing.cmd.tip.Save=Запис на журналите във файл
30tracing.cmd.Load=Зареждане от файл
31tracing.cmd.tip.Load=Зареждане на журналите от файл
32tracing.cmd.Expand_All=Разширяване на всички
33tracing.cmd.Collapse_All=Затваряне на всички
34tracing.cmd.Tools=Инструменти
35tracing.cmd.tip.Tools=Инструменти
36tracing.cmd.Clear_Browser_Cache=Изчистване на кеша
37tracing.cmd.tip.Clear_Browser_Cache=Изчистване на кеша
38tracing.cmd.Force_Garbage_Collector=Изчистване на паметта (GC)
39tracing.cmd.tip.Force_Garbage_Collector=Изчистване на паметта (GC)
40tracing.cmd.Open_Profile_Directory=Отваряне на папката на профила
41tracing.cmd.tip.Open_Profile_Directory=Отваряне на папката на профила
42tracing.option.A11Y_Description=Проблеми с достъпността
43tracing.option.ACTIVATION_Description=Включване на Firebug
44tracing.option.ACTIVITYOBSERVER_Description=Следене на работата на Firebug
45tracing.option.ANNOTATIONS_Description=Бележки за сайт
46tracing.option.BP_Description=Точки на прекъсване
47tracing.option.CACHE_Description=Кеш на кода
48tracing.option.COMMANDLINE_Description=Команден ред и прозорец
49tracing.option.COMPILATION_UNITS_Description=Части при компилиране на скриптове
50tracing.option.CONSOLE_Description=Панел на конзолата
51tracing.option.CSS_Description=Анализ на CSS
52tracing.option.DISPATCH_Description=Предаване на събития
53tracing.option.DOM_Description=DOM
54tracing.option.DOMPLATE_Description=Създаване чрез шаблон (Domplate)
55tracing.option.EDITOR_Description=Вграден редактор и автоматично дописване
56tracing.option.ERRORLOG_Description=Журнал за грешки от JS, CSS, XML и др.
57tracing.option.ERRORS_Description=Вътрешни грешки на Firebug
58tracing.option.EVAL_Description=Изпълнение на скрипт
59tracing.option.FBS_BP_Description=Точки на прекъсване от Firebug
60tracing.option.FBS_CREATION_Description=Създаване на скриптове от Firebug
61tracing.option.FBS_ERRORS_Description=Грешки от Firebug
62tracing.option.FBS_FINDDEBUGGER_Description=Търсене на функционалност за изчистване на грешки от Firebug
63tracing.option.FBS_FUNCTION_Description=Функционалност от Firebug
64tracing.option.FBS_JSDCONTEXT_Description=Контекст при изчистване на грешки в JavaScript от Firebug
65tracing.option.FBS_SRCUNITS_Description=Изходен код от Firebug
66tracing.option.FBS_STEP_Description=Постъпково изпълнение при изчистване на грешки от Firebug
67tracing.option.FBS_TRACKFILES_Description=Следени файлове от Firebug
68tracing.option.FUNCTION_NAMES_Description=Имена на функции на JavaScript
69tracing.option.HISTORY_Description=История на навигацията във Firebug
70tracing.option.HTML_Description=HTML
71tracing.option.HTTPOBSERVER_Description=Наблюдение на заявки по HTTP
72tracing.option.INFOTIP_Description=Съвет
73tracing.option.INITIALIZE_Description=Инициализация на Firebug
74tracing.option.INSPECT_Description=Инспектор
75tracing.option.JSONVIEWER_Description=Преглед на JSON
76tracing.option.LINETABLE_Description=Таблица с редовете на скриптовете
77tracing.option.LOCALE_Description=Локализация
78tracing.option.LOCATIONS_Description=Източник на код
79tracing.option.NET_Description=Мрежов панел
80tracing.option.NET_EVENTS_Description=Мрежови събития
81tracing.option.OPTIONS_Description=Настройки на Firebug
82tracing.option.PANELS_Description=Панели
83tracing.option.SHORTCUTS_Description=Клавишни комбинации
84tracing.option.SOURCEFILES_Description=Файлове с изходен код на JavaScript
85tracing.option.SPY_Description=Наблюдение на заявки по XMLHttpRequests
86tracing.option.STACK_Description=Стек на извикванията на JavaScript
87tracing.option.STORAGE_Description=Място на запазване на настройките
88tracing.option.SVGVIEWER_Description=Преглед на SVG
89tracing.option.FONTS_Description=Информация и преглед на шрифтове
90tracing.option.TOOLTIP_Description=Подсказка на бутона за стартиране
91tracing.option.TOPLEVEL_Description=JavaScript от най-горно ниво
92tracing.option.UI_LOOP_Description=Потребителски интерфейс за изчистване на грешки в JavaScript
93tracing.option.WINDOWS_Description=Наблюдение на прозорците и подпрозорците на Firebug
94tracing.option.XMLVIEWER_Description=Преглед на XML
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.