source: non-gtk/firefox/firebug/cookies.properties

Last change on this file was 2884, checked in by Александър Шопов, 8 years ago

firebug: подаден през babelzilla

File size: 11.1 KB
Line 
1#
2cookies.Panel=Бисквитки
3panel.tip.cookies=Преглед и промяна на бисквитките
4#
5cookies.Session=Сесия
6#
7#
8cookies.AllowGlobally=Приемане на бисквитки от сайтовете
9cookies.tip.AllowGlobally2=Стандартно действие за бисквитките от всички сайтове — приемане или отхвърляне
10#
11#
12#
13cookies.showCookieEvents=Събития за бисквитките
14cookies.tip.showCookieEvents2=Журнални записи за събитията с бисквитки
15#
16#
17#
18#
19cookies.clearWhenDeny=Изчистване на отхвърлените бисквитки
20#
21#
22#
23cookies.Cut=Изрязване
24cookies.Copy=Копиране
25cookies.CopyAll=Копиране на всичко
26cookies.Paste=Поставяне
27cookies.Delete=Изтриване
28#
29#
30cookies.Clear_Value=Изтриване на стойността
31#
32#
33cookies.Edit=Редактиране
34cookies.Accept=Приемане
35#
36#
37#
38cookies.header.Reset_Header=Стандартни колони
39#
40#
41cookies.Intro=Можете да указвате кои сайтове винаги имат или никога нямат право да\nизползват бисквитки. Въведете точния адрес на сайта, които искате да\nредактирате и натиснете „Отхвърляне“, „Приемане на сесийните“ или „Приемане“.
42cookies.ExceptionsTitle=Изключения — бисквитки
43#
44#
45#
46#
47cookies.modulemanager.description=Наблюдение на бисквитките
48cookies.HostEnable=Включване на панела за бисквитките за „%S“
49cookies.HostDisable=Изключване на панела за бисквитките за „%S“
50cookies.Permissions=Включване или изключване на панела за бисквитките
51cookies.PermissionsIntro=Избор на сайтовете, за които панелът за бисквитките ще е включен
52#
53#
54cookies.SystemPages=Системни страници
55cookies.LocalFiles=Локални страници
56#
57#
58cookies.confirm.removeall=Да се изтрият ли всички бисквитки в списъка?
59#
60#
61cookies.confirm.removeallsession=Да се изтрият ли всички сесийни бисквитки в списъка?
62#
63#
64cookies.confirm.Remove_All_From_Host=Да се изтрият ли всички бисквитки от сайта „%S“?
65#
66#
67cookies.Confirm_cookie_removal=Питане при изтриване
68cookies.tip.Confirm_cookie_removal2=Да се потвърждава ли изтриването на всички бисквитки в журнала
69#
70cookies.removeall.tooltip=Изтриване на всички бисквитки в списъка
71#
72#
73cookies.Remove_Session_Cookies=Изтриване на всички сесийни бисквитки в списъка
74#
75cookies.removeallsession.tooltip=Управление на правата за бисквитки на сайта „%S“
76#
77#
78cookies.createcookie.tooltip=Създаване на нова бисквитка за „%S“
79#
80cookies.createcookie.defaultvalue=Стойност
81#
82#
83#
84cookies.perm.manage.tooltip=Управление на правата за бисквитките на сайта „%S“
85#
86#
87#
88#
89cookies.console.cookiescleared=Всички бисквитки са изтрити
90#
91#
92#
93#
94cookies.console.sessioncookiescleared=Всички сесийни бисквитки са изтрити
95#
96#
97#
98cookies.console.cookiesrejected=Блокирани бисквитки:
99cookies.console.nocookiesreceived=Не са получени никакви бисквитки
100#
101#
102#
103cookies.console.cookie=Бисквитка
104cookies.console.deleted=изтриване
105cookies.console.added=добавяне
106cookies.console.changed=промяна
107cookies.console.cleared=изчистване
108#
109#
110#
111cookies.domain.label=Домейн
112#
113#
114cookies.secure.label=Сигурна бисквитка
115#
116#
117#
118cookies.status.accepted=Приета
119cookies.status.downgraded=Понижена
120cookies.status.flagged=Маркирана
121cookies.status.rejected=Отхвърлена
122#
123#
124#
125cookies.info.valuetab.label=Стойност
126cookies.info.rawdatatab.Raw_Data=Суров вид
127cookies.info.jsontab.JSON=JSON
128cookies.info.xmltab.XML=XML
129#
130#
131#
132#
133#
134cookies.default.session=Стандартно (сесийните бисквитки се приемат)
135cookies.default.thirdPartySession=Стандартно (сесийните бисквитки се приемат)
136cookies.default.thirdParty=Стандартно (всички бисквитки се приемат)
137cookies.default.allow=Стандартно (всички бисквитки се приемат)
138cookies.default.deny=Стандартно (всички бисквитки се отхвърлят)
139cookies.default.warn=Стандартно (предупреждение преди приемането на бисквитка)
140cookies.default.limitThirdParty=Стандартно (отхвърляне на бисквитките от трети страни)
141cookies.host.session=Приемане на сесийните бисквитки от „%S“
142cookies.host.accept=Приемане на бисквитките от „%S“
143cookies.host.reject=Отхвърляне на бисквитките от „%S“
144cookies.host.limitThirdParty=Отхвърляне на бисквитките от трети страни за „%S“
145#
146#
147#
148cookies.edit.invalidname=Неправилно име на бисквитка
149cookies.edit.invalidhost=Неправилен хост на бисквитка
150cookies.edit.invalidpath=Неправилен път за бисквитка
151#
152#
153#
154#
155#
156cookies.header.name=Име
157cookies.header.value=Стойност
158cookies.header.rawValue=Необр. стойност
159cookies.header.domain=Домейн
160cookies.header.size=Размер
161cookies.header.rawSize=Необр. размер
162cookies.header.path=Път
163cookies.header.expires=Давност
164cookies.header.security=Сигурна
165cookies.header.httponly=За HTTP
166cookies.header.maxAge=Макс. възраст
167#
168#
169#
170#
171#
172cookies.header.name.tooltip=Име на бисквитката
173cookies.header.value.tooltip=Присвоена стойност на бисквитката
174cookies.header.rawValue.tooltip=Необработена стойност на бисквитката
175cookies.header.domain.tooltip2=Домейн, за който се отнася бисквитката
176cookies.header.rawSize.tooltip=Необработен размер на бисквитката
177cookies.header.size.tooltip=Размер на бисквитката
178cookies.header.path.tooltip=Път, за който се отнася бисквитката
179cookies.header.expires.tooltip=Време на валидност на бисквитката
180cookies.header.security.tooltip=Дали бисквитката е сигурна или не
181cookies.header.httponly.tooltip=Дали бисквитката е само за HTTP или не
182cookies.header.maxAge.tooltip=Максимално време за съхраняване на бисквитката
183#
184#
185#
186#
187#
188cookies.netinfo.Received_Cookies=Приети бисквитки
189cookies.netinfo.Sent_Cookies=Изпратени бисквитки
190cookies.netinfo.deleted.tooltip=Бисквитки премахнати при заявката
191#
192#
193cookies.Path_Filter=Филтър за пътя
194#
195cookies.menu.Cookies=Бисквитки
196#
197#
198#
199cookies.export.Export_All_Cookies=Изнасяне на всички бисквитки
200cookies.export.Export_All_Cookies_Tooltip2=Изнасяне на всички бисквитки в текстов файл
201cookies.export.Export_For_Site=Изнасяне на всички бисквитки за този сайт
202cookies.export.Export_For_Site_Tooltip2=Изнасяне на бисквитките за „%S“ в текстов файл
203#
204#
205#
206#
207#
208cookies.export.Export_JSON_to_Clipboard=Изнасяне като JSON в буфера за обмен
209cookies.export.Export_Json_For_Clipboard_Tooltip=Изнасяне на бисквитките за „%S“ като JSON в буфера за обмен
210#
211#
212#
213cookies.message.There_is_no_active_page=Никоя страница не е активна
214#
215#
216#
217#
218cookies.Break_On_Cookie=Прекъсване при промяна на бисквитка
219cookies.Disable_Break_On_Cookie=Спиране на прекъсването при промяна на бисквитка
220#
221#
222cookies.Cookie_Breakpoints=Прекъсвания за бисквитки
223#
224#
225#
226#
227cookies.menu.Break_On_Cookie=Прекъсване при бисквитката „%S“
228cookies.menu.tooltip.Break_On_Cookie=Прекъсване при промяна или изтриване на бисквитката „%S“
229#
230#
231cookies.menu.Edit_Breakpoint_Condition=Редактиране на прекъсване
232#
233#
234cookies.Breakpoint_condition_evaluation_fails=Условието за прекъсване не може да се изчисли
235#
236cookies.RemoveAll=Изтриване на бисквитките
237cookies.Create=Създаване на бисквитка
238#
239#
240cookies.Tools=Инструменти
241cookies.ToolsTooltip=Инструменти
242#
243#
244cookies.ViewAll=Управление на бисквитките
245cookies.ViewAllTooltip=Отваряне на управлението на бисквитките
246#
247#
248#
249cookies.ViewExceptions=Права за бисквитки на сайтовете
250cookies.ViewExceptionsTooltip=Списък със сайтовете чиито бисквитки се приемат или отхвърлят
251#
252#
253#
254#
255cookies.Filter=Филтриране
256cookies.FilterTooltip=Задаване на условията за филтриране на списъка с бисквитки
257cookies.filter.byPath=Филтриране по текущия път
258cookies.filter.byPathTooltip=Показване само на бисквитките отговарящи на текущия път
259cookies.filter.showRejectedCookies=И отхвърлените бисквитки
260cookies.filter.showRejectedCookiesTooltip=Показване и на отхвърлените бисквитки
261#
262#
263#
264#
265cookies.edit.title=Редактиране на бисквитка
266cookies.edit.name.label=Име:
267cookies.edit.domain.label=Хост:
268cookies.edit.path.label=Път:
269cookies.edit.expire.label=Давност:
270cookies.edit.value.label=Стойност:
271cookies.edit.secure.label=Сигурна
272cookies.edit.httponly.label=Само за HTTP
273cookies.edit.session.label=Сесийна
274cookies.edit.urlEncode.label=Кодирана стойност
275#
276#
277cookies.console.Cookies=Бисквитки
278cookies.console.Filter_By_Cookies=Филтриране по бисквитки
279#
280#
281firebug.shortcut.removeAllCookies.label=Изтриване на всички бисквитки
282firebug.shortcut.tip.removeAllCookies=Изтриване на всички изброени бисквитки
283cookie.sizeinfo.Size=Размер
284cookie.sizeinfo.Raw_Size=Необработен размер
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.