source: non-gtk/firefox/dojofirebug/dojo.1.1.4.1.bg.properties @ 2539

Last change on this file since 2539 was 2539, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

dojofirebug: подаден през babelzilla

File size: 5.7 KB
Line 
1panel.dojofirebugextensionPanel.title=Dojo
2panel.dojoInformationSidePanel.title=Информация
3panel.connections.title=Връзки
4panel.subscriptions.title=Абонаменти
5#panel.apiDocSidePanel.title=Документация
6panel.widgetProperties.title=Свойства на графичен обект
7panel.onAspectObservers.title=Аспекти
8
9label.Widgets=Всички графични обекти
10label.Connections=Всички връзки
11label.Subscriptions=Всички абонаменти
12label.OnAspectObservers=Всички аспекти
13label.BreakPointPlaceEnable=Включване на прекъсване при свързване или абониране
14label.WidgetsTreeEnabled=Дървовиден изглед на графичните обекти
15label.Refresh=Обновяване
16label.About=Относно
17
18menuitem.breakon.target=Прекъсване при цел [%S]
19menuitem.breakon.event=Прекъсване при събитие [%S]
20menuitem.breakon.connect=Прекъсване при свързване [%S]
21menuitem.breakon.subscribe=Прекъсване при абониране [%S]
22menuitem.breakon.on_aspect=Прекъсване при аспект [%S]
23menuitem.Show_Connections=Показване на връзките
24menuitem.Show_Subscriptions=Показване на абонаментите
25menuitem.Show_OnAspects=Показване на аспектите
26menuitem.Open_Doc_In_New_Tab=Отваряне на документацията за програмисти
27menuitem.Open_Doc_From_RefGuide_In_New_Tab=Отваряне на ръководството
28menuitem.breakon.disabled=изключено
29
30warning.nowidgets.msg1=Няма графични обекти, които да се показват.
31warning.nowidgets.msg2=Ако Dojo е включен на страницата, изберете „Обновяване‟ от менюто на панела.
32warning.newConnectionsMade=Има нови или изтрити връзки на страницата. Информацията не актуална.
33warning.newConnectionsMade.button.update=Обновяване
34warning.newSubscriptionsMade=Има нови или изтрити абонаменти на страницата. Информацията не актуална.
35warning.newSubscriptionsMade.button.update=Обновяване
36warning.newOnAspectMade=Има нови или изтрити аспекти на страницата. Информацията не актуална.
37warning.newOnAspectMade.button.update=Обновяване
38warning.noConnectionsRegistered=Няма никакви връзки за показване.
39warning.noSubscriptionsRegistered=Няма никакви абонаменти за показване.
40warning.noOnAspectsRegistered=Няма никакви абонаменти за показване.
41warning.noConnectionsInfoForTheObject=Няма връзки свързани с този обект.
42warning.noSubscriptionsInfoForTheObject=Абонаменти свързани с този обект.
43warning.noOnAspectsInfoForTheObject=Няма абонаменти свързани с този обект.
44warning.noHTMLInfoForTheObject=Няма информация за HTML свързан с този обект за показване.
45warning.pageNeedToBeReload=Трябва да презаредите страницата, за да се включат всички възможности на разширението.
46warning.pageNeedToBeReload.button=Презареждане на страницата
47warning.manyConnections=Има над %S връзки. Показването на всички може да е бавно…
48warning.manyConnections.button=Показване въпреки това
49warning.manySubscriptions=Има над %S абонамента. Показването на всички може да е бавно…
50warning.manySubscriptions.button=Показване въпреки това
51warning.manyOnAspects=Има над %S аспекта. Показването на всички може да е бавно…
52warning.manyOnAspects.button=Показване въпреки това
53warning.objectIsNotAWidget=Избраното не съдържа графичен обект
54warning.panelsNeedToBeEnabled=За работата на разширението са необходими панелите „%S‟ и „%S‟. Включете ги и презаредете страницата.
55warning.panelsNeedToBeEnabled.button=Добре
56
57dojo.version.label=Версия на Dojo
58dojo.modulesPrefixes.label=Пътища на модулите
59
60about.message=версия %S
61
62title.Listened_by=Слуша се от
63title.Listens_to=Слуша за
64title.Source=Източник
65title.Target=Цел
66title.Obj=Обект
67title.Event=Събитие
68title.Context=Контекст
69title.Method=Метод
70title.Listeners=Слушащи функции
71title.onAspect.Target=Цел
72title.onAspect.Type=Вид
73title.onAspect.Listener=Слушаща функция
74
75title.subscriptionRep.onTopic=Тема
76title.connectionRep.on=При
77title.connectionRep.execute=Изпълнение
78
79conn.count.title=Общ брой връзки
80subs.count.title=Общ брой абонаменти
81OnAspectObserver.count.title=Общ брой аспекти
82widgets.count.title=Общ брой графични обекти в регистъра
83
84detached.tooltip=Графичен обект извън дървото на документа
85
86widget.infoLevelToggle.tooltip=Детайлна информация за графичния обект
87
88window.contextmenuitem.inspect=Изследване в панела на Dojo
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.