source: non-gtk/debian/localepurge.bg.po @ 262

Last change on this file since 262 was 262, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции:

  • Стандартизация на „Заслуги“ (затваря: #6)
  • Българизирани кавички
  • Оправени няколко обърнати словореда

(drivel/extras) Коригирани грешки:

  • Правилен адрес на BTS-а (затваря: #15)
  • Коригирани дублираните ускорители (затваря: #32)
  • „Интернет“ с главна буква (затваря: #34)
  • Променен .desktop (затваря: #46)

(geyes/gnome-applets/help) Компилира се чисто.

(gip/sharp) Пълен превод на версия 1.5.

(synaptic/sharp) Актуализиран превод:

  • „Позволено“ е променено на „Активно“ (затваря: 121)
  • Изглежда #147 съм го оправил в предни ревизии

(tuxpaint/non-gtk) Пълен превод на новата версия.

(localepurge/debian) Добавям го (временно) за всеки случай.

Съгласно договорка със Сашо преди време ще имам грижата сам да подавам
всички преводи на програми, които не са в хранлилището на GNOME.
Оттук нататък ще оставям и низовете, които са obsolete.

--This line, and those below, will be ignored--

A fifth-toe/gtetrinet.HEAD.bg.po
A extras/drivel.drivel-2-0.bg.po
A help/gnome-applets/geyes
A help/gnome-applets/geyes/applets-geyes.HEAD.bg.po
M sharp/gip.bg.po
M sharp/synaptic.bg.po
A non-gtk/tuxpaint.bg.po
A non-gtk/debian/localepurge.bg.po

File size: 7.8 KB
Line 
1#
2#    Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
3#    documentation is worth reading, especially sections dedicated to
4#    this format, e.g. by running:
5#         info -n '(gettext)PO Files'
6#         info -n '(gettext)Header Entry'
7#
8#    Some information specific to po-debconf are available at
9#            /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
10#         or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
11#
12#    Developers do not need to manually edit POT or PO files.
13#
14msgid ""
15msgstr ""
16"Project-Id-Version: localepurge 0.3\n"
17"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
18"POT-Creation-Date: 2005-05-31 14:56+0200\n"
19"PO-Revision-Date: 2005-07-10 23:09+0300\n"
20"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
21"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
22"MIME-Version: 1.0\n"
23"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25
26#. Type: multiselect
27#. Description
28#: ../localepurge.templates:4
29msgid "Selecting locale files"
30msgstr "Избор на локали"
31
32#. Type: multiselect
33#. Description
34#: ../localepurge.templates:4
35msgid ""
36"localepurge will remove all locale files from your system but the ones for "
37"the language codes you select now. Usually two character locales like \"de\" "
38"or \"pt\" rather than \"de_DE\" or \"pt_BR\" contain the major portion of "
39"localizations. So please select both for best support of your national "
40"language settings.  The entries from /etc/locale.gen will be preselected if "
41"no prior configuration has been successfully completed."
42msgstr "localepurge ще премахне всички файлове за локалите от системата, освен тези, които изберете сега. Обикновено локали, съставени от два символа като „de“ или „pt“ съдържат главната част от локализациите в сравнение с „de_DE“ или „pt_BR“. Изберете и двете за оптимална поддръжка на настройките за локалите. Записите от /etc/locale.gen ще бъдат избрани наново, ако няма предишна успешно приключила конфигурация."
43
44#. Type: boolean
45#. Description
46#: ../localepurge.templates:15
47msgid "Really remove all locales?"
48msgstr "Да се премахнат ли всички локали?"
49
50#. Type: boolean
51#. Description
52#: ../localepurge.templates:15
53msgid ""
54"You chose not to keep any locales. This means that all locales will be "
55"removed from your system. Are you sure this really is what you want?"
56msgstr "Избрали сте да не оставяте никакви локали. Това означава, че всички локали ще бъдат премахнати от системата. Сигурни ли сте, че точно това искате?"
57
58#. Type: note
59#. Description
60#: ../localepurge.templates:21
61msgid "localepurge will not take any action"
62msgstr "localepurge няма да предприема никакви действия"
63
64#. Type: note
65#. Description
66#: ../localepurge.templates:21
67msgid ""
68"localepurge will not be useful until you successfully configure it with the "
69"command \"dpkg-reconfigure localepurge\". The configured entries from /etc/"
70"locale.gen of the locales package will then be automagically preselected."
71msgstr "localepurge няма да бъде полезен, докато не го конфигурирате успешно с командата „dpkg-reconfigure localepurge“. Конфигурираните записи в /etc/locale.gen от пакета locales ще бъдат автоматично избрани."
72
73#. Type: boolean
74#. Description
75#: ../localepurge.templates:30
76msgid "Also delete localized man pages?"
77msgstr "Изтриване и на локализираните „man“ страници?"
78
79#. Type: boolean
80#. Description
81#: ../localepurge.templates:30
82msgid ""
83"Based on the same locale information you chose above, localepurge can also "
84"delete superfluous localized man pages."
85msgstr "Съгласно информацията за локалите, която сте избрали, localepurge може и да изтрие ненужните локализирани „man“ страници."
86
87#. Type: boolean
88#. Description
89#: ../localepurge.templates:37
90msgid "Inform about new locales?"
91msgstr "Уведомяване за нови локали?"
92
93#. Type: boolean
94#. Description
95#: ../localepurge.templates:37
96msgid ""
97"If you are content with the selection of locales you chose to keep and don't "
98"want to care about whether to delete or keep newly found locales, just "
99"deselect this option to automatically remove new locales you probably "
100"wouldn't care about anyway. If you select this option, you will be given the "
101"opportunity to decide whether to keep or delete newly introduced locales."
102msgstr "Ако сте сигурни в избора на локалите и не се интересувате дали ще изтривате или пазите нови локали, просто не избирайте тази опция. По този начин новите локали, които така или иначе не Ви интересуват, ще бъдат изтривани автоматично. Ако изберете тази опция, ще имате възможност да решавате дали да запазвате или изтривате новосъздадените локали."
103
104#. Type: boolean
105#. Description
106#: ../localepurge.templates:47
107msgid "Display freed disk space?"
108msgstr "Показване на освободеното дисково пространство?"
109
110#. Type: boolean
111#. Description
112#: ../localepurge.templates:47
113msgid ""
114"localepurge can calculate and display the disk space freed by its operations "
115"and show a saved disk space summary at quitting."
116msgstr "localepurge може да изчисли и покаже дисковото пространство, освободено от операциите, както и обобщение на общото освободено дисково пространство след приключване."
117
118#. Type: boolean
119#. Description
120#: ../localepurge.templates:54
121msgid "Accurate disk space calculation?"
122msgstr "Точно изчисляване на дисковото пространство?"
123
124#. Type: boolean
125#. Description
126#: ../localepurge.templates:54
127msgid ""
128"There are two ways available to calculate freed disk space. One is much "
129"faster than the other but far less accurate if other changes occur on the "
130"filesystem during disc space calculation. The other one works more "
131"accurately and is therefore the preferred choice."
132msgstr "Има два начина за изчисляване на дисковото пространство. Единият е доста по-бърз от другия, но и много по-неточен, когато възникват други промени във файловата система по време на процеса на изчисление. Вторият начин работи много по-точно и следователно е за предпочитане."
133
134#. Type: boolean
135#. Description
136#: ../localepurge.templates:63
137msgid "Display verbose output?"
138msgstr "Показване на подробен изход?"
139
140#. Type: boolean
141#. Description
142#: ../localepurge.templates:63
143msgid ""
144"localepurge may be configured to explicitly show which locale files it "
145"deletes. This possibly causes a lot of screen output."
146msgstr "localepurge може да се настрои изрично да показва кои файлове за локалите изтрива. Това обикновено води до много информация на екрана."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.