source: non-gtk/GNU/make-4.2.1.bg.po @ 3312

Last change on this file since 3312 was 3312, checked in by Александър Шопов, 3 years ago

make: временна версия

File size: 67.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of make po-file.
2# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the bash package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: make 4.2.1\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: bug-make@gnu.org\n"
10"POT-Creation-Date: 2016-06-10 19:03-0400\n"
11"PO-Revision-Date: 2019-07-14 11:32+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
19
20#: ar.c:46
21#, c-format
22msgid "attempt to use unsupported feature: '%s'"
23msgstr "опит за ползване на „%s“, което не се поддържа"
24
25#: ar.c:123
26msgid "touch archive member is not available on VMS"
27msgstr "обновяването на информацията чрез „touch“ на член на архив не се поддържа под VMS"
28
29#: ar.c:147
30#, c-format
31msgid "touch: Archive '%s' does not exist"
32msgstr "„touch“: архивът „%s“ не съществува"
33
34#: ar.c:150
35#, c-format
36msgid "touch: '%s' is not a valid archive"
37msgstr "„touch“: „%s“ не е поддържан архив"
38
39#: ar.c:157
40#, c-format
41msgid "touch: Member '%s' does not exist in '%s'"
42msgstr "„touch“: в „%2$s“ няма член „%1$s“"
43
44#: ar.c:164
45#, c-format
46msgid "touch: Bad return code from ar_member_touch on '%s'"
47msgstr "„touch“: неправилен изходен код от „ar_member_touch“ върху „%s“"
48
49#: arscan.c:130
50#, c-format
51msgid "lbr$set_module() failed to extract module info, status = %d"
52msgstr "„lbr$set_module()“ не може да получи информация за модула, код = %d"
53
54#: arscan.c:236
55#, c-format
56msgid "lbr$ini_control() failed with status = %d"
57msgstr "„lbr$ini_control()“ завърши неуспешно с код = %d"
58
59#: arscan.c:261
60#, c-format
61msgid "unable to open library '%s' to lookup member status %d"
62msgstr "библиотеката „%s“ не може да се отвори за проверката на член, код = %d"
63
64#: arscan.c:965
65#, c-format
66msgid "Member '%s'%s: %ld bytes at %ld (%ld).\n"
67msgstr "Член „%s“%s: %ld байта при %ld (%ld).\n"
68
69#: arscan.c:966
70msgid " (name might be truncated)"
71msgstr " (името може да е отсечено)"
72
73#: arscan.c:968
74#, c-format
75msgid "  Date %s"
76msgstr "  Дата %s"
77
78#: arscan.c:969
79#, c-format
80msgid "  uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
81msgstr "  ИД_П = %d, ИД_Г = %d, режим = 0%o.\n"
82
83#: commands.c:402
84#, c-format
85msgid "Recipe has too many lines (%ud)"
86msgstr "Прекалено много редове в рецептата (%ud)"
87
88#: commands.c:503
89msgid "*** Break.\n"
90msgstr "••• Прекъсване.\n"
91
92#: commands.c:627
93#, c-format
94msgid "*** [%s] Archive member '%s' may be bogus; not deleted"
95msgstr "••• [%s] „%s“ може да е фалшива част от архив — няма да бъде изтрита"
96
97#: commands.c:631
98#, c-format
99msgid "*** Archive member '%s' may be bogus; not deleted"
100msgstr "••• „%s“ може да е фалшива част от архив — няма да бъде изтрита"
101
102#: commands.c:645
103#, c-format
104msgid "*** [%s] Deleting file '%s'"
105msgstr "••• [%s] Изтриване на файл „%s“"
106
107#: commands.c:647
108#, c-format
109msgid "*** Deleting file '%s'"
110msgstr "•••  Изтриване на файл „%s“"
111
112#: commands.c:683
113msgid "#  recipe to execute"
114msgstr "#  рецепта за изпълнение"
115
116#: commands.c:686
117msgid " (built-in):"
118msgstr " (вградено):"
119
120#: commands.c:688
121#, c-format
122msgid " (from '%s', line %lu):\n"
123msgstr " (от „%s“, ред %lu)\n"
124
125#: dir.c:1069
126msgid ""
127"\n"
128"# Directories\n"
129msgstr "\n# Директории\n"
130
131#: dir.c:1081
132#, c-format
133msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
134msgstr "# „%s“: не може да се получи информация чрез „stat“.\n"
135
136#: dir.c:1085
137msgid "# %s (key %s, mtime %I64u): could not be opened.\n"
138msgstr "# %s (ключ %s, време на промяна %I64u): не може да се отвори.\n"
139
140#: dir.c:1090
141#, c-format
142msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): could not be opened.\n"
143msgstr "# %s (устройство %d, i-възел [%d,%d,%d]): не може да се отвори.\n"
144
145#: dir.c:1095
146#, c-format
147msgid "# %s (device %ld, inode %ld): could not be opened.\n"
148msgstr "# %s (устройство %ld, i-възел %ld): не може да се отвори.\n"
149
150#: dir.c:1122
151msgid "# %s (key %s, mtime %I64u): "
152msgstr "# %s (ключ %s, време на промяна %I64u): "
153
154#: dir.c:1127
155#, c-format
156msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): "
157msgstr "# %s (устройство %d, i-възел [%d,%d,%d]): "
158
159#: dir.c:1132
160#, c-format
161msgid "# %s (device %ld, inode %ld): "
162msgstr "# %s (устройство %ld, i-възел %ld): "
163
164#: dir.c:1138 dir.c:1159
165msgid "No"
166msgstr "Няма"
167
168#: dir.c:1141 dir.c:1162
169msgid " files, "
170msgstr " файлове, "
171
172#: dir.c:1143 dir.c:1164
173msgid "no"
174msgstr "няма"
175
176#: dir.c:1146
177msgid " impossibilities"
178msgstr " пречки"
179
180#: dir.c:1150
181msgid " so far."
182msgstr " засега."
183
184#: dir.c:1167
185#, c-format
186msgid " impossibilities in %lu directories.\n"
187msgstr " пречки в %lu директории.\n"
188
189#: expand.c:125
190#, c-format
191msgid "Recursive variable '%s' references itself (eventually)"
192msgstr "Рекурсивната променлива „%s“ сочи себе си (в някой момент)"
193
194#: expand.c:271
195msgid "unterminated variable reference"
196msgstr "незавършен указател към променлива"
197
198#: file.c:278
199#, c-format
200msgid "Recipe was specified for file '%s' at %s:%lu,"
201msgstr "Рецептата е указана за файл „%s“ при %s:%lu,"
202
203#: file.c:283
204#, c-format
205msgid "Recipe for file '%s' was found by implicit rule search,"
206msgstr "Рецептата за файла „%s“ бе открита при търсене на вградените правила."
207
208#: file.c:287
209#, c-format
210msgid "but '%s' is now considered the same file as '%s'."
211msgstr "но сега „%s“ се счита за същия файл като „%s“."
212
213#: file.c:290
214#, c-format
215msgid "Recipe for '%s' will be ignored in favor of the one for '%s'."
216msgstr "Рецептата за „%s“ се прескача, а се ползва тази за „%s“."
217
218#: file.c:310
219#, c-format
220msgid "can't rename single-colon '%s' to double-colon '%s'"
221msgstr "единичното двоеточие „%s“ не може да се преименува на двойно двоеточие „%s“"
222
223#: file.c:316
224#, c-format
225msgid "can't rename double-colon '%s' to single-colon '%s'"
226msgstr "двойното двоеточие „%s“ не може да се преименува на единично двоеточие „%s“"
227
228#: file.c:408
229#, c-format
230msgid "*** Deleting intermediate file '%s'"
231msgstr "••• Изтриване на междинния файл „%s“"
232
233#: file.c:412
234msgid "Removing intermediate files...\n"
235msgstr "Изтриване на междинните файлове…\n"
236
237#: file.c:818
238msgid "Current time"
239msgstr "Текущо време"
240
241#: file.c:822
242#, c-format
243msgid "%s: Timestamp out of range; substituting %s"
244msgstr "%s: времевото клеймо е извън диапазона, замества се с „%s“"
245
246#: file.c:962
247msgid "# Not a target:"
248msgstr "# Не е цел:"
249
250#: file.c:967
251msgid "#  Precious file (prerequisite of .PRECIOUS)."
252msgstr "#  Ценен файл (изискване на „.PRECIOUS“)."
253
254#: file.c:969
255msgid "#  Phony target (prerequisite of .PHONY)."
256msgstr "#  Фалшива цел (изискване на „.PHONY“)."
257
258#: file.c:971
259msgid "#  Command line target."
260msgstr "#  Цел на командния ред."
261
262#: file.c:973
263msgid "#  A default, MAKEFILES, or -include/sinclude makefile."
264msgstr "#  Стандартен, MAKEFILES или -include/sinclude makefile."
265
266#: file.c:975
267msgid "#  Builtin rule"
268msgstr "#  Вградено правило"
269
270#: file.c:977
271msgid "#  Implicit rule search has been done."
272msgstr "#  Търсенето във вградените правила е извършено."
273
274#: file.c:978
275msgid "#  Implicit rule search has not been done."
276msgstr "#  Търсенето във вградените правила не е извършено."
277
278#: file.c:980
279#, c-format
280msgid "#  Implicit/static pattern stem: '%s'\n"
281msgstr "#  Вградена/статична основа на шаблон: „%s“\n"
282
283#: file.c:982
284msgid "#  File is an intermediate prerequisite."
285msgstr "#  Файлът е междинно изискване."
286
287#: file.c:986
288msgid "#  Also makes:"
289msgstr "#  Също изгражда:"
290
291#: file.c:992
292msgid "#  Modification time never checked."
293msgstr "#  Времето на промяна не е проверено."
294
295#: file.c:994
296msgid "#  File does not exist."
297msgstr "#  Файлът не съществува."
298
299#: file.c:996
300msgid "#  File is very old."
301msgstr "#  Файлът е много стар."
302
303#: file.c:1001
304#, c-format
305msgid "#  Last modified %s\n"
306msgstr "#  Последна промяна на „%s“\n"
307
308#: file.c:1004
309msgid "#  File has been updated."
310msgstr "#  Файлът е обновен."
311
312#: file.c:1004
313msgid "#  File has not been updated."
314msgstr "#  Файлът не е обновен."
315
316#: file.c:1008
317msgid "#  Recipe currently running (THIS IS A BUG)."
318msgstr "#  Рецептата в момента се изпълнява (това е ГРЕШКА)."
319
320#: file.c:1011
321msgid "#  Dependencies recipe running (THIS IS A BUG)."
322msgstr "#  Рецептата за зависимостите в момента се изпълнява (това е ГРЕШКА)"
323
324#: file.c:1020
325msgid "#  Successfully updated."
326msgstr "#  Успешно обновено."
327
328#: file.c:1024
329msgid "#  Needs to be updated (-q is set)."
330msgstr "#  Трябва да бъде обновено („-q“ е зададена)."
331
332#: file.c:1027
333msgid "#  Failed to be updated."
334msgstr "#  Неуспешно обновяване."
335
336#: file.c:1032
337msgid "#  Invalid value in 'command_state' member!"
338msgstr "#  Неправилна стойност в член на „command_state“!"
339
340#: file.c:1051
341msgid ""
342"\n"
343"# Files"
344msgstr "\n# Файлове"
345
346#: file.c:1055
347msgid ""
348"\n"
349"# files hash-table stats:\n"
350"# "
351msgstr ""
352"\n"
353"# статистика за речника за файлове:\n"
354"# "
355
356#: file.c:1065
357#, c-format
358msgid "%s: Field '%s' not cached: %s"
359msgstr "%s: полето „%s“ не е кеширано: %s"
360
361#: function.c:790
362msgid "non-numeric first argument to 'word' function"
363msgstr "нечислов първи аргумент към функцията „word“"
364
365#: function.c:795
366msgid "first argument to 'word' function must be greater than 0"
367msgstr "първият аргумент към функцията „word“ трябва да е положително число"
368
369#: function.c:815
370msgid "non-numeric first argument to 'wordlist' function"
371msgstr "нечислов първи аргумент за функцията „wordlist“"
372
373#: function.c:817
374msgid "non-numeric second argument to 'wordlist' function"
375msgstr "нечислов втори аргумент за функцията „wordlist“"
376
377#: function.c:1525
378#, c-format
379msgid "windows32_openpipe: DuplicateHandle(In) failed (e=%ld)\n"
380msgstr "„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(In)“ (e=%ld)\n"
381
382#: function.c:1549
383#, c-format
384msgid "windows32_openpipe: DuplicateHandle(Err) failed (e=%ld)\n"
385msgstr "„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(Out)“ (e=%ld)\n"
386
387#: function.c:1556
388#, c-format
389msgid "CreatePipe() failed (e=%ld)\n"
390msgstr "неуспешно извикване на „CreatePipe()“ failed (e=%ld)\n"
391
392#: function.c:1564
393msgid "windows32_openpipe(): process_init_fd() failed\n"
394msgstr "„windows32_openpipe()“: неуспешно извикване на „process_init_fd()“\n"
395
396#: function.c:1858
397#, c-format
398msgid "Cleaning up temporary batch file %s\n"
399msgstr "Изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“\n"
400
401#: function.c:2215 function.c:2240
402msgid "file: missing filename"
403msgstr "файл: липсва име на файл"
404
405#: function.c:2219 function.c:2250
406#, c-format
407msgid "open: %s: %s"
408msgstr "отваряне: %s: %s"
409
410#: function.c:2227
411#, c-format
412msgid "write: %s: %s"
413msgstr "запазване: %s: %s"
414
415#: function.c:2230 function.c:2267
416#, c-format
417msgid "close: %s: %s"
418msgstr "затваряне: %s: %s"
419
420#: function.c:2243
421msgid "file: too many arguments"
422msgstr "файл: прекалено много аргументи"
423
424#: function.c:2262
425#, c-format
426msgid "read: %s: %s"
427msgstr "четене: %s: %s"
428
429#: function.c:2275
430#, c-format
431msgid "file: invalid file operation: %s"
432msgstr "файл: неправилно действие върху файл: %s"
433
434#: function.c:2390
435#, c-format
436msgid "insufficient number of arguments (%d) to function '%s'"
437msgstr "недостатъчен брой аргументи (%d) към функцията „%s“"
438
439#: function.c:2402
440#, c-format
441msgid "unimplemented on this platform: function '%s'"
442msgstr "без реализация на тази платформа: функция „%s“"
443
444#: function.c:2466
445#, c-format
446msgid "unterminated call to function '%s': missing '%c'"
447msgstr "незавършено извикване на функцията „%s“: липсва „%c“"
448
449#: function.c:2650
450msgid "Empty function name"
451msgstr "Празно име на функция"
452
453#: function.c:2652
454#, c-format
455msgid "Invalid function name: %s"
456msgstr "Грешно име на функция: „%s“"
457
458#: function.c:2654
459#, c-format
460msgid "Function name too long: %s"
461msgstr "Името на функцията е твърде дълго: „%s“"
462
463#: function.c:2657
464#, c-format
465msgid "Invalid minimum argument count (%u) for function %s"
466msgstr "Неправилен минимален брой аргументи (%u) за функцията „%s“"
467
468#: function.c:2660
469#, c-format
470msgid "Invalid maximum argument count (%u) for function %s"
471msgstr "Неправилен максимален брой аргументи (%u) за функцията „%s“"
472
473#: getopt.c:659
474#, c-format
475msgid "%s: option '%s' is ambiguous\n"
476msgstr "%s: опцията „%s“ не е еднозначна\n"
477
478#: getopt.c:683
479#, c-format
480msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
481msgstr "%s: опцията „--%s“ не приема аргумент\n"
482
483#: getopt.c:688
484#, c-format
485msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
486msgstr "%s: опцията „%c%s“ не приема аргумент\n"
487
488#: getopt.c:705 getopt.c:878
489#, c-format
490msgid "%s: option '%s' requires an argument\n"
491msgstr "%s: опцията „%s“ изисква аргумент\n"
492
493#: getopt.c:734
494#, c-format
495msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
496msgstr "%s: непозната опция „--%s“\n"
497
498#: getopt.c:738
499#, c-format
500msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
501msgstr "%s: непозната опция „%c%s“\n"
502
503#: getopt.c:764
504#, c-format
505msgid "%s: illegal option -- %c\n"
506msgstr "%s: непозволена опция — %c\n"
507
508#: getopt.c:767
509#, c-format
510msgid "%s: invalid option -- %c\n"
511msgstr "%s: неправилна опция — „%c“\n"
512
513#: getopt.c:797 getopt.c:927
514#, c-format
515msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
516msgstr "%s: опцията изисква аргумент — %c\n"
517
518#: getopt.c:844
519#, c-format
520msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
521msgstr "%s: опцията „-W %s“ не е еднозначна\n"
522
523#: getopt.c:862
524#, c-format
525msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
526msgstr "%s: опцията „-W %s“ не приема аргумент\n"
527
528#: guile.c:58
529#, c-format
530msgid "guile: Expanding '%s'\n"
531msgstr "guile: заместване на „%s“\n"
532
533#: guile.c:74
534#, c-format
535msgid "guile: Evaluating '%s'\n"
536msgstr "guile: изчисляване на „%s“\n"
537
538#: hash.c:49
539#, c-format
540msgid "can't allocate %lu bytes for hash table: memory exhausted"
541msgstr "не могат да се заделят %lu байта за речник — паметта е изчерпана"
542
543#: hash.c:280
544#, c-format
545msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
546msgstr "Натоварване=%ld/%ld=%.0f%%, "
547
548#: hash.c:282
549#, c-format
550msgid "Rehash=%d, "
551msgstr "Преизграждане на речник=%d, "
552
553#: hash.c:283
554#, c-format
555msgid "Collisions=%ld/%ld=%.0f%%"
556msgstr "Съвпадения=%ld/%ld=%.0f%%"
557
558#: implicit.c:38
559#, c-format
560msgid "Looking for an implicit rule for '%s'.\n"
561msgstr "Търсене на вградено правило за „%s“.\n"
562
563#: implicit.c:54
564#, c-format
565msgid "Looking for archive-member implicit rule for '%s'.\n"
566msgstr "Търсене на вградено правило по член на архив за „%s“.\n"
567
568#: implicit.c:311
569msgid "Avoiding implicit rule recursion.\n"
570msgstr "Избягване на рекурсия във вградените правила.\n"
571
572#: implicit.c:486
573#, c-format
574msgid "Stem too long: '%.*s'.\n"
575msgstr "Твърде дълга основа: „%.*s“.\n"
576
577#: implicit.c:491
578#, c-format
579msgid "Trying pattern rule with stem '%.*s'.\n"
580msgstr "Опит за шаблонно правило с основа „%.*s“.\n"
581
582#: implicit.c:697
583#, c-format
584msgid "Rejecting impossible rule prerequisite '%s'.\n"
585msgstr "Отхвърляне на невъзможно изискване „%s“.\n"
586
587#: implicit.c:698
588#, c-format
589msgid "Rejecting impossible implicit prerequisite '%s'.\n"
590msgstr "Отхвърляне на невъзможно вградено изискване „%s“.\n"
591
592#: implicit.c:711
593#, c-format
594msgid "Trying rule prerequisite '%s'.\n"
595msgstr "Опитване на изискването „%s“.\n"
596
597#: implicit.c:712
598#, c-format
599msgid "Trying implicit prerequisite '%s'.\n"
600msgstr "Опитване на вграденото изискване „%s“.\n"
601
602#: implicit.c:751
603#, c-format
604msgid "Found prerequisite '%s' as VPATH '%s'\n"
605msgstr "Изисканото „%s“ е открито чрез „VPATH“ като „%s“\n"
606
607#: implicit.c:765
608#, c-format
609msgid "Looking for a rule with intermediate file '%s'.\n"
610msgstr "Търсене на правило с междинен файл „%s“.\n"
611
612#: job.c:363
613msgid "Cannot create a temporary file\n"
614msgstr "Не може да се създаде временен файл\n"
615
616#: job.c:485
617msgid " (core dumped)"
618msgstr " (паметта е разтоварена)"
619
620#: job.c:490
621msgid " (ignored)"
622msgstr " (прескачане)"
623
624#: job.c:494 job.c:1828
625msgid "<builtin>"
626msgstr "<вградено>"
627
628#: job.c:510
629#, c-format
630msgid "%s[%s: %s] Error %d%s"
631msgstr "%s[%s: %s] Грешка %d%s"
632
633#: job.c:599
634msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
635msgstr "••• Изчакване на незавършени задачи…"
636
637#: job.c:629
638#, c-format
639msgid "Live child %p (%s) PID %s %s\n"
640msgstr "Незавършил дъщерен процес %p (%s) ИД_ПР %s %s\n"
641
642#: job.c:631 job.c:833 job.c:952 job.c:1583
643msgid " (remote)"
644msgstr " (отдалечено)"
645
646#: job.c:831
647#, c-format
648msgid "Reaping losing child %p PID %s %s\n"
649msgstr "Приключване на изгубилия дъщерен процес %p ИД_ПР %s %s\n"
650
651#: job.c:832
652#, c-format
653msgid "Reaping winning child %p PID %s %s\n"
654msgstr "Приключване на спечелелия дъщерен процес %p ИД_ПР %s %s\n"
655
656#: job.c:839
657#, c-format
658msgid "Cleaning up temp batch file %s\n"
659msgstr "Изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“\n"
660
661#: job.c:845
662#, c-format
663msgid "Cleaning up temp batch file %s failed (%d)\n"
664msgstr "Неуспешно изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“: %d\n"
665
666#: job.c:951
667#, c-format
668msgid "Removing child %p PID %s%s from chain.\n"
669msgstr "Изчистване на дъщерния процес %p PID %s%s от веригата.\n"
670
671#: job.c:1006
672#, c-format
673msgid "Released token for child %p (%s).\n"
674msgstr "Освобождаване на жетона за дъщерен процес %p (%s).\n"
675
676#: job.c:1508 job.c:2201
677#, c-format
678msgid "process_easy() failed to launch process (e=%ld)\n"
679msgstr "„process_easy()“ не успя да стартира процес (e=%ld)\n"
680
681#: job.c:1512 job.c:2205
682#, c-format
683msgid ""
684"\n"
685"Counted %d args in failed launch\n"
686msgstr "\nПри неуспешно стартиране са изброени %d аргумента\n"
687
688#: job.c:1581
689#, c-format
690msgid "Putting child %p (%s) PID %s%s on the chain.\n"
691msgstr "Поставяне на дъщерния процес %p (%s) PID %s%s във веригата.\n"
692
693#: job.c:1811
694#, c-format
695msgid "Obtained token for child %p (%s).\n"
696msgstr "Получен е жетон за дъщерен процес %p (%s).\n"
697
698#: job.c:1838
699#, c-format
700msgid "%s: target '%s' does not exist"
701msgstr "%s: целта „%s“ не съществува"
702
703#: job.c:1841
704#, c-format
705msgid "%s: update target '%s' due to: %s"
706msgstr "%s: обновяване на целта „%s“ заради: %s"
707
708#: job.c:1956
709msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
710msgstr "на тази операционна система не могат да се налагат ограничения за натоварването"
711
712#: job.c:1958
713msgid "cannot enforce load limit: "
714msgstr "ограничението не може да бъде наложено: "
715
716#: job.c:2048
717msgid "no more file handles: could not duplicate stdin\n"
718msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният вход не може да се дублира\n"
719
720#: job.c:2060
721msgid "no more file handles: could not duplicate stdout\n"
722msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният изход не може да се дублира\n"
723
724#: job.c:2074
725msgid "no more file handles: could not duplicate stderr\n"
726msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартната грешка не може да се дублира\n"
727
728#: job.c:2089
729msgid "Could not restore stdin\n"
730msgstr "Стандартният вход не може да се възстанови\n"
731
732#: job.c:2097
733msgid "Could not restore stdout\n"
734msgstr "Стандартният изход не може да се възстанови\n"
735
736#: job.c:2105
737msgid "Could not restore stderr\n"
738msgstr "Стандартната грешка не може да се възстанови\n"
739
740#: job.c:2234
741#, c-format
742msgid "make reaped child pid %s, still waiting for pid %s\n"
743msgstr "„make“ приключи дъщерен процес с идентификатор %s, все още се чака за %s\n"
744
745#: job.c:2275
746#, c-format
747msgid "%s: %s: Command not found\n"
748msgstr "%s: %s: командата не е открита\n"
749
750#: job.c:2277
751#, c-format
752msgid "%s[%u]: %s: Command not found\n"
753msgstr "%s[%u]: %s: командата не е открита\n"
754
755#: job.c:2337
756#, c-format
757msgid "%s: Shell program not found"
758msgstr "%s: обвивката не е открита"
759
760#: job.c:2346
761msgid "spawnvpe: environment space might be exhausted"
762msgstr "spawnvpe: пространството на средата може да е изчерпано"
763
764#: job.c:2584
765#, c-format
766msgid "$SHELL changed (was '%s', now '%s')\n"
767msgstr "Променливата „SHELL“ е променена (бе „%s“, а сега е „%s“)\n"
768
769#: job.c:3022 job.c:3207
770#, c-format
771msgid "Creating temporary batch file %s\n"
772msgstr "Не може да се създаде временен файл за пакетна обработка в „%s“\n"
773
774#: job.c:3030
775msgid ""
776"Batch file contents:\n"
777"\t@echo off\n"
778msgstr ""
779"Съдържание на файл за пакетна обработка:\n"
780"\t@echo off\n"
781
782#: job.c:3219
783#, c-format
784msgid ""
785"Batch file contents:%s\n"
786"\t%s\n"
787msgstr ""
788"Съдържание на файла за пакетна обработка:%s\n"
789"\t%s\n"
790
791#: job.c:3327
792#, c-format
793msgid "%s (line %d) Bad shell context (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
794msgstr "%s (ред %d) неправилен контекст на обвивката (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
795
796#: job.h:43
797msgid "-O[TYPE] (--output-sync[=TYPE]) is not configured for this build."
798msgstr "опцията „-O[ВИД]“/„--output-sync[=ВИД]“ не е зададена за това изграждане"
799
800#: load.c:60
801#, c-format
802msgid "Failed to open global symbol table: %s"
803msgstr "Неуспешно отваряне на глобалната таблица със символи: %s"
804
805#: load.c:97
806#, c-format
807msgid "Loaded object %s is not declared to be GPL compatible"
808msgstr "Зареденият обект „%s“ не е обявен като съвместим с ОПЛ (GPL)"
809
810#: load.c:104
811#, c-format
812msgid "Failed to load symbol %s from %s: %s"
813msgstr "Неуспешно зареждане на символа „%s“ от „%s“: %s"
814
815#: load.c:149
816#, c-format
817msgid "Empty symbol name for load: %s"
818msgstr "Празно име на символ за зареждане: „%s“"
819
820#: load.c:204
821#, c-format
822msgid "Loading symbol %s from %s\n"
823msgstr "Зареждане на символа „%s“ от „%s“\n"
824
825#: load.c:256
826msgid "The 'load' operation is not supported on this platform."
827msgstr "Операцията за зареждане („load“) не се поддържа на тази платформа"
828
829#: main.c:338
830msgid "Options:\n"
831msgstr "Опции:\n"
832
833#: main.c:339
834msgid "  -b, -m                      Ignored for compatibility.\n"
835msgstr "  -b, -m                      прескача се, за съвместимост\n"
836
837#: main.c:341
838msgid "  -B, --always-make           Unconditionally make all targets.\n"
839msgstr "  -B, --always-make           безусловно изграждане на всички цели\n"
840
841#: main.c:343
842msgid ""
843"  -C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY\n"
844"                              Change to DIRECTORY before doing anything.\n"
845msgstr ""
846"  -C ДИРЕКТОРИЯ, --directory=ДИРЕКТОРИЯ\n"
847"                              преминаване към тази ДИРЕКТОРИЯ, преди да се\n"
848"                              прави каквото и да е\n"
849
850#: main.c:346
851msgid "  -d                          Print lots of debugging information.\n"
852msgstr "  -d                          информация за изчистване на грешки\n"
853
854#: main.c:348
855msgid ""
856"  --debug[=FLAGS]             Print various types of debugging information.\n"
857msgstr "  --debug[=ФЛАГОВЕ]           вид информация за изчистване на грешки\n"
858
859#: main.c:350
860msgid ""
861"  -e, --environment-overrides\n"
862"                              Environment variables override makefiles.\n"
863msgstr ""
864"  -e, --environment-overrides\n"
865"                              променливите от средата да са с превес над\n"
866"                              указаното във файловете управляващи изграждането\n"
867
868#: main.c:353
869msgid ""
870"  --eval=STRING               Evaluate STRING as a makefile statement.\n"
871msgstr "  --eval=НИЗ                  изчисляване на НИЗа като израз в makefile\n"
872
873#: main.c:355
874msgid ""
875"  -f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE\n"
876"                              Read FILE as a makefile.\n"
877msgstr ""
878"  -f ФАЙЛ, --file=ФАЙЛ, --makefile=ФАЙЛ\n"
879"                              ползване на ФАЙЛа като makefile\n"
880
881#: main.c:358
882msgid "  -h, --help                  Print this message and exit.\n"
883msgstr "  -h, --help                  извеждане на тази помощ и изход\n"
884
885#: main.c:360
886msgid "  -i, --ignore-errors         Ignore errors from recipes.\n"
887msgstr "  -i, --ignore-errors         незачитане на грешките от рецептите\n"
888
889#: main.c:362
890msgid ""
891"  -I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY\n"
892"                              Search DIRECTORY for included makefiles.\n"
893msgstr ""
894"  -I ДИРЕКТОРИЯ, --include-dir=ДИРЕКТОРИЯ\n"
895"                              търсене на вмъкнатите файлови в ДИРЕКТОРИЯта\n"
896
897#: main.c:365
898msgid ""
899"  -j [N], --jobs[=N]          Allow N jobs at once; infinite jobs with no "
900"arg.\n"
901msgstr ""
902"  -j [БРОЙ], --jobs[=БРОЙ]    ограничаване на задачите до максимум този БРОЙ,\n"
903"                              без аргумент — без ограничения\n"
904
905#: main.c:367
906msgid ""
907"  -k, --keep-going            Keep going when some targets can't be made.\n"
908msgstr ""
909"  -k, --keep-going            продължаване дори и някои от целите не могат\n"
910"                              да се изградят\n"
911
912#: main.c:369
913msgid ""
914"  -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]\n"
915"                              Don't start multiple jobs unless load is below "
916"N.\n"
917msgstr ""
918"  -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]\n"
919"                              множество задачи се стартират, само ако\n"
920"                              натоварването е ≤N\n"
921
922#: main.c:372
923msgid ""
924"  -L, --check-symlink-times   Use the latest mtime between symlinks and "
925"target.\n"
926msgstr ""
927"  -L, --check-symlink-times   използване на минималното време на промяна\n"
928"                              измежду символна връзка и целта ѝ\n"
929
930#: main.c:374
931msgid ""
932"  -n, --just-print, --dry-run, --recon\n"
933"                              Don't actually run any recipe; just print "
934"them.\n"
935msgstr ""
936"  -n, --just-print, --dry-run, --recon\n"
937"                              извеждане на целите без изпълнение\n"
938
939#: main.c:377
940msgid ""
941"  -o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE\n"
942"                              Consider FILE to be very old and don't remake "
943"it.\n"
944msgstr ""
945"  -o ФАЙЛ, --old-file=ФАЙЛ, --assume-old=ФАЙЛ\n"
946"                              без преизграждане на ФАЙЛа, който да се\n"
947"                              счита за много стар\n"
948
949#: main.c:380
950msgid ""
951"  -O[TYPE], --output-sync[=TYPE]\n"
952"                              Synchronize output of parallel jobs by TYPE.\n"
953msgstr ""
954"  -O[ВИД], --output-sync[=ВИД]\n"
955"                              ВИД синхронизация на изхода от паралелните задачи\n"
956
957#: main.c:383
958msgid "  -p, --print-data-base       Print make's internal database.\n"
959msgstr "  -p, --print-data-base       извеждане на вътрешната база от данни на „make“\n"
960
961#: main.c:385
962msgid ""
963"  -q, --question              Run no recipe; exit status says if up to "
964"date.\n"
965msgstr ""
966"  -q, --question              без изпълнение на цели, само изходният код\n"
967"                              да указва дали те са актуални\n"
968
969#: main.c:387
970msgid "  -r, --no-builtin-rules      Disable the built-in implicit rules.\n"
971msgstr "  -r, --no-builtin-rules      изключване на вградените правила\n"
972
973#: main.c:389
974msgid "  -R, --no-builtin-variables  Disable the built-in variable settings.\n"
975msgstr "  -R, --no-builtin-variables  изключване на вграденото задаване на променливи\n"
976
977#: main.c:391
978msgid "  -s, --silent, --quiet       Don't echo recipes.\n"
979msgstr "  -s, --silent, --quiet       без извеждане на рецептите\n"
980
981#: main.c:393
982msgid ""
983"  -S, --no-keep-going, --stop\n"
984"                              Turns off -k.\n"
985msgstr ""
986"  -S, --no-keep-going, --stop\n"
987"                              Изключване на „-k“\n"
988
989#: main.c:396
990msgid "  -t, --touch                 Touch targets instead of remaking them.\n"
991msgstr ""
992"  -t, --touch                 обновяване на информацията чрез „touch“ вместо\n"
993"                              ново изграждане\n"
994
995#: main.c:398
996msgid "  --trace                     Print tracing information.\n"
997msgstr "  --trace                     извеждане на информация за изчистване на грешки\n"
998
999#: main.c:400
1000msgid ""
1001"  -v, --version               Print the version number of make and exit.\n"
1002msgstr "  -v, --version               извеждане на версията и изход\n"
1003
1004#: main.c:402
1005msgid "  -w, --print-directory       Print the current directory.\n"
1006msgstr "  -w, --print-directory       извеждане на текущата директория\n"
1007
1008#: main.c:404
1009msgid ""
1010"  --no-print-directory        Turn off -w, even if it was turned on "
1011"implicitly.\n"
1012msgstr ""
1013"  --no-print-directory        изключване на „-w“, дори ако вградената\n"
1014"                              функционалност я е включила\n"
1015
1016#: main.c:406
1017msgid ""
1018"  -W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE\n"
1019"                              Consider FILE to be infinitely new.\n"
1020msgstr ""
1021"  -W ФАЙЛ, --what-if=ФАЙЛ, --new-file=ФАЙЛ, --assume-new=ФАЙЛ\n"
1022"                              считане на ФАЙЛа за абсолютно нов\n"
1023
1024#: main.c:409
1025msgid ""
1026"  --warn-undefined-variables  Warn when an undefined variable is "
1027"referenced.\n"
1028msgstr ""
1029"  --warn-undefined-variables  предупреждаване при използването\n"
1030"                              на незададена променлива\n"
1031
1032#: main.c:683
1033msgid "empty string invalid as file name"
1034msgstr "задаването на празен низ за име на файл е грешка"
1035
1036#: main.c:766
1037#, c-format
1038msgid "unknown debug level specification '%s'"
1039msgstr "неправилно ниво за изчистване на грешки „%s“"
1040
1041#: main.c:806
1042#, c-format
1043msgid "unknown output-sync type '%s'"
1044msgstr "непознат вид синхронизация „%s“ към опцията „--output-sync“"
1045
1046#: main.c:861
1047#, c-format
1048msgid "%s: Interrupt/Exception caught (code = 0x%lx, addr = 0x%p)\n"
1049msgstr "%s: прихванато прекъсване/изключение (код = 0x%lx, адрес = 0x%p)\n"
1050
1051#: main.c:868
1052#, c-format
1053msgid ""
1054"\n"
1055"Unhandled exception filter called from program %s\n"
1056"ExceptionCode = %lx\n"
1057"ExceptionFlags = %lx\n"
1058"ExceptionAddress = 0x%p\n"
1059msgstr ""
1060"\n"
1061"Филтърът за необработени изключения е извикан от програмата „%s“\n"
1062"Код на изключение = %lx\n"
1063"Флагове на изключение = %lx\n"
1064"Адрес на изключение = 0x%p\n"
1065
1066#: main.c:876
1067#, c-format
1068msgid "Access violation: write operation at address 0x%p\n"
1069msgstr "Нарушение на достъпа: операция за запис на адрес 0x%p\n"
1070
1071#: main.c:877
1072#, c-format
1073msgid "Access violation: read operation at address 0x%p\n"
1074msgstr "Нарушение на достъпа: операция за четене на адрес 0x%p\n"
1075
1076#: main.c:953 main.c:968
1077#, c-format
1078msgid "find_and_set_shell() setting default_shell = %s\n"
1079msgstr "„find_and_set_shell()“ задава стандартна обвивка = %s\n"
1080
1081#: main.c:1021
1082#, c-format
1083msgid "find_and_set_shell() path search set default_shell = %s\n"
1084msgstr "„find_and_set_shell()“ — търсенето в пътя задава стандартна обвивка = %s\n"
1085
1086#: main.c:1538
1087#, c-format
1088msgid "%s is suspending for 30 seconds..."
1089msgstr "„%s“ заспива за 30 сек.…"
1090
1091#: main.c:1540
1092#, c-format
1093msgid "done sleep(30). Continuing.\n"
1094msgstr "паузата от „sleep(30)“ завърши.  Продължаване.\n"
1095
1096#: main.c:1627
1097msgid ""
1098"warning: jobserver unavailable: using -j1.  Add '+' to parent make rule."
1099msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сървърът за задачи не е наличен, ползва се „-j1“.  Добавете „+“ към родителското правило на „make“."
1100
1101#: main.c:1635
1102msgid "warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode."
1103msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в подизграждане е зададено „-jN“.  Режимът на сървър за задачи се изключва."
1104
1105#: main.c:1805
1106msgid "Makefile from standard input specified twice."
1107msgstr "Файлът за изграждане е зададен двукратно на стандартния вход."
1108
1109#: main.c:1843 vmsjobs.c:1252
1110msgid "fopen (temporary file)"
1111msgstr "отваряне („fopen“ на временен файл)"
1112
1113#: main.c:1849
1114msgid "fwrite (temporary file)"
1115msgstr "запис („fwrite“ на временен файл)"
1116
1117#: main.c:2048
1118msgid "Parallel jobs (-j) are not supported on this platform."
1119msgstr "Тази система не поддържа паралелни задачи („-j“)."
1120
1121#: main.c:2049
1122msgid "Resetting to single job (-j1) mode."
1123msgstr "Преминаване към еднозадачен режим (-j1)."
1124
1125#: main.c:2088
1126msgid "Symbolic links not supported: disabling -L."
1127msgstr "Не се поддържат символни връзки: „-L“ се изключва."
1128
1129#: main.c:2170
1130msgid "Updating makefiles....\n"
1131msgstr "Обновяване на управляващите изграждането файлове (makefile)…\n"
1132
1133#: main.c:2195
1134#, c-format
1135msgid "Makefile '%s' might loop; not remaking it.\n"
1136msgstr "Управляващият изграждането файл „%s“ може да зацикли, затова не се пресъздава.\n"
1137
1138#: main.c:2279
1139#, c-format
1140msgid "Failed to remake makefile '%s'."
1141msgstr "Неуспешно пресъздаване на управляващия изграждането файл „%s“"
1142
1143#: main.c:2299
1144#, c-format
1145msgid "Included makefile '%s' was not found."
1146msgstr "Вмъкнатият управляващ изграждането файл „%s“ липсва"
1147
1148#: main.c:2304
1149#, c-format
1150msgid "Makefile '%s' was not found"
1151msgstr "Управляващият изграждането файл „%s“ липсва"
1152
1153#: main.c:2372
1154msgid "Couldn't change back to original directory."
1155msgstr "Невъзможно връщане към първоначалната директория"
1156
1157#: main.c:2380
1158#, c-format
1159msgid "Re-executing[%u]:"
1160msgstr "Изпълнение наново[%u]:"
1161
1162#: main.c:2492
1163msgid "unlink (temporary file): "
1164msgstr "изтриване („unlink“ на временен файл): "
1165
1166#: main.c:2525
1167msgid ".DEFAULT_GOAL contains more than one target"
1168msgstr "Стандартната цел „.DEFAULT_GOAL“ съдържа повече от една цел"
1169
1170#: main.c:2548
1171msgid "No targets specified and no makefile found"
1172msgstr "Не е зададена цел, а и липсва управляващ изграждането файл"
1173
1174#: main.c:2550
1175msgid "No targets"
1176msgstr "Няма цели"
1177
1178#: main.c:2555
1179msgid "Updating goal targets....\n"
1180msgstr "Обновяване на целите…\n"
1181
1182#: main.c:2579
1183msgid "warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete."
1184msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проблем със системния часовник — изграждането може да е непълно."
1185
1186#: main.c:2773
1187#, c-format
1188msgid "Usage: %s [options] [target] ...\n"
1189msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]… [ФАЙЛ]…\n"
1190
1191#: main.c:2779
1192#, c-format
1193msgid ""
1194"\n"
1195"This program built for %s\n"
1196msgstr "\nТази програма е изградена за %s\n"
1197
1198#: main.c:2781
1199#, c-format
1200msgid ""
1201"\n"
1202"This program built for %s (%s)\n"
1203msgstr "\nТази програма е изградена за %s (%s)\n"
1204
1205#: main.c:2784
1206#, c-format
1207msgid "Report bugs to <bug-make@gnu.org>\n"
1208msgstr ""
1209"Съобщавайте за програмни грешки на <bug-make@gnu.org>.\n"
1210"За грешки в българския превод на <dict@fsa-bg.org>.\n"
1211
1212#: main.c:2870
1213#, c-format
1214msgid "the '%s%s' option requires a non-empty string argument"
1215msgstr "опцията „%s%s“ изисква непразен аргумент-низ"
1216
1217#: main.c:2934
1218#, c-format
1219msgid "the '-%c' option requires a positive integer argument"
1220msgstr "опцията „%c“ изисква положителен, целочислен аргумент"
1221
1222#: main.c:3332
1223#, c-format
1224msgid "%sBuilt for %s\n"
1225msgstr "%sИзградена за %s\n"
1226
1227#: main.c:3334
1228#, c-format
1229msgid "%sBuilt for %s (%s)\n"
1230msgstr "%sИзградена за %s (%s)\n"
1231
1232#: main.c:3345
1233#, c-format
1234msgid ""
1235"%sLicense GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
1236"html>\n"
1237"%sThis is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
1238"%sThere is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
1239msgstr ""
1240"%sЛиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията\n"
1241"за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия.\n"
1242"<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
1243"%sТази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте.\n"
1244"%sТя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ доколкото е позволено от закона.\n"
1245
1246#: main.c:3366
1247#, c-format
1248msgid ""
1249"\n"
1250"# Make data base, printed on %s"
1251msgstr "\n# Информация за „make“, отпечатана на %s"
1252
1253#: main.c:3376
1254#, c-format
1255msgid ""
1256"\n"
1257"# Finished Make data base on %s\n"
1258msgstr "\n# Край на информацията за „make“, отпечатана на %s\n"
1259
1260#: misc.c:202
1261#, c-format
1262msgid "Unknown error %d"
1263msgstr "Неизвестна грешка %d"
1264
1265#: misc.c:508
1266#, c-format
1267msgid "%s: user %lu (real %lu), group %lu (real %lu)\n"
1268msgstr "%s: потр. %lu (реално %lu), група %lu (реално %lu)\n"
1269
1270#: misc.c:529
1271msgid "Initialized access"
1272msgstr "Инициализиран достъп"
1273
1274#: misc.c:608
1275msgid "User access"
1276msgstr "Потребителски достъп"
1277
1278#: misc.c:656
1279msgid "Make access"
1280msgstr "Задаване на достъп"
1281
1282#: misc.c:690
1283msgid "Child access"
1284msgstr "Дъщерен процес"
1285
1286#: output.c:104
1287#, c-format
1288msgid "%s: Entering an unknown directory\n"
1289msgstr "%s: влизане в непозната директория\n"
1290
1291#: output.c:106
1292#, c-format
1293msgid "%s: Leaving an unknown directory\n"
1294msgstr "%s: излизане от непозната директория\n"
1295
1296#: output.c:109
1297#, c-format
1298msgid "%s: Entering directory '%s'\n"
1299msgstr "%s: влизане в директория „%s“\n"
1300
1301#: output.c:111
1302#, c-format
1303msgid "%s: Leaving directory '%s'\n"
1304msgstr "%s: излизане от директория „%s“\n"
1305
1306#: output.c:115
1307#, c-format
1308msgid "%s[%u]: Entering an unknown directory\n"
1309msgstr "%s[%u]: влизане в непозната директория\n"
1310
1311#: output.c:117
1312#, c-format
1313msgid "%s[%u]: Leaving an unknown directory\n"
1314msgstr "%s[%u]: излизане от непозната директория\n"
1315
1316#: output.c:120
1317#, c-format
1318msgid "%s[%u]: Entering directory '%s'\n"
1319msgstr "%s[%u]: влизане в директория „%s“\n"
1320
1321#: output.c:122
1322#, c-format
1323msgid "%s[%u]: Leaving directory '%s'\n"
1324msgstr "%s[%u]: излизане от директория „%s“\n"
1325
1326#: output.c:495 output.c:497
1327msgid "write error: stdout"
1328msgstr "грешка при запис: стандартна грешка"
1329
1330#: output.c:677
1331msgid ".  Stop.\n"
1332msgstr ".  Край.\n"
1333
1334#: output.c:711
1335#, c-format
1336msgid "%s%s: %s"
1337msgstr "%s%s: %s"
1338
1339#: output.c:720
1340#, c-format
1341msgid "%s: %s"
1342msgstr "%s: %s"
1343
1344#: posixos.c:69
1345msgid "creating jobs pipe"
1346msgstr "създаване на програмен канал със задачи"
1347
1348#: posixos.c:72 posixos.c:227
1349msgid "duping jobs pipe"
1350msgstr "дублиране на програмен канал със задачи"
1351
1352#: posixos.c:78
1353msgid "init jobserver pipe"
1354msgstr "инициализация на канал за сървър за задачи"
1355
1356#: posixos.c:90
1357#, c-format
1358msgid "internal error: invalid --jobserver-auth string '%s'"
1359msgstr "ВЪТРЕШНА ГРЕШКА: неправилен низ към „--jobserver-auth“: „%s“"
1360
1361#: posixos.c:93
1362#, c-format
1363msgid "Jobserver client (fds %d,%d)\n"
1364msgstr "Клиент за сървър за задачи (fds %d,%d)\n"
1365
1366#: posixos.c:109
1367msgid "jobserver pipeline"
1368msgstr "програмен канал на сървър за задачи"
1369
1370#: posixos.c:154
1371msgid "write jobserver"
1372msgstr "запис на сървър за задачи"
1373
1374#: posixos.c:268
1375msgid "pselect jobs pipe"
1376msgstr "грешка в „pselect“ в канала за задачи"
1377
1378#: posixos.c:279 posixos.c:391
1379msgid "read jobs pipe"
1380msgstr "грешка при четене в канала за задачи"
1381
1382#: read.c:178
1383msgid "Reading makefiles...\n"
1384msgstr "Изчитане на файловете управляващи изграждането…\n"
1385
1386#: read.c:329
1387#, c-format
1388msgid "Reading makefile '%s'"
1389msgstr "Изчитане на файла управляващ изграждането „%s“"
1390
1391#: read.c:331
1392#, c-format
1393msgid " (no default goal)"
1394msgstr " (няма стандартна цел)"
1395
1396#: read.c:333
1397#, c-format
1398msgid " (search path)"
1399msgstr " (търсене в път)"
1400
1401#: read.c:335
1402#, c-format
1403msgid " (don't care)"
1404msgstr " (без значение)"
1405
1406#: read.c:337
1407#, c-format
1408msgid " (no ~ expansion)"
1409msgstr " (без заместване на „~“)"
1410
1411#: read.c:651
1412#, c-format
1413msgid "Skipping UTF-8 BOM in makefile '%s'\n"
1414msgstr "Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) във файла „%s“\n"
1415
1416#: read.c:654
1417#, c-format
1418msgid "Skipping UTF-8 BOM in makefile buffer\n"
1419msgstr "Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) в буфера на файла управляващ изграждането\n"
1420
1421#: read.c:783
1422msgid "invalid syntax in conditional"
1423msgstr "неправилен синтаксис на условен израз"
1424
1425#: read.c:959
1426#, c-format
1427msgid "%s: failed to load"
1428msgstr "%s: не може да се зареди"
1429
1430#: read.c:985
1431msgid "recipe commences before first target"
1432msgstr "рецепта почва преди първата цел"
1433
1434#: read.c:1034
1435msgid "missing rule before recipe"
1436msgstr "липсващо правило преди рецепта"
1437
1438#: read.c:1124
1439msgid "missing separator (did you mean TAB instead of 8 spaces?)"
1440msgstr "липсва разделител (дали не трябва да замените 8 интервала с табулатор?)"
1441
1442#: read.c:1126
1443msgid "missing separator"
1444msgstr "липсва разделител"
1445
1446#: read.c:1262
1447msgid "missing target pattern"
1448msgstr "липсва целеви шаблон"
1449
1450#: read.c:1264
1451msgid "multiple target patterns"
1452msgstr "множество целеви шаблони"
1453
1454#: read.c:1268
1455#, c-format
1456msgid "target pattern contains no '%%'"
1457msgstr "целевият шаблон не съдържа „%%“"
1458
1459#: read.c:1390
1460msgid "missing 'endif'"
1461msgstr "липсващ „endif“"
1462
1463#: read.c:1428 read.c:1473 variable.c:1576
1464msgid "empty variable name"
1465msgstr "празно име на променлива"
1466
1467#: read.c:1463
1468msgid "extraneous text after 'define' directive"
1469msgstr "излишен текст след директива „define“"
1470
1471#: read.c:1488
1472msgid "missing 'endef', unterminated 'define'"
1473msgstr "„endef“ липсва — някоя директива „define“ не е завършена"
1474
1475#: read.c:1516
1476msgid "extraneous text after 'endef' directive"
1477msgstr "излишен текст след директива „endef“"
1478
1479#: read.c:1588
1480#, c-format
1481msgid "extraneous text after '%s' directive"
1482msgstr "излишен текст след директива „%s“"
1483
1484#: read.c:1589
1485#, c-format
1486msgid "extraneous '%s'"
1487msgstr "излишен „%s“"
1488
1489#: read.c:1617
1490msgid "only one 'else' per conditional"
1491msgstr "може да има максимално една директива „else“ за условен израз"
1492
1493#: read.c:1892
1494msgid "Malformed target-specific variable definition"
1495msgstr "Неправилна дефиниция на променлива, зависеща от целта"
1496
1497#: read.c:1950
1498msgid "prerequisites cannot be defined in recipes"
1499msgstr "изискванията не могат да се дефинират в рецептите"
1500
1501#: read.c:2009
1502msgid "mixed implicit and static pattern rules"
1503msgstr "вградените и правилата със статични шаблони са смесени"
1504
1505#: read.c:2032
1506msgid "mixed implicit and normal rules"
1507msgstr "вградените и изричните правила са смесени"
1508
1509#: read.c:2085
1510#, c-format
1511msgid "target '%s' doesn't match the target pattern"
1512msgstr "целта „%s“ не съвпада с целта на шаблона"
1513
1514#: read.c:2100 read.c:2146
1515#, c-format
1516msgid "target file '%s' has both : and :: entries"
1517msgstr "целевият файл „%s“ съдържа записи и с „:“, и с „::“"
1518
1519#: read.c:2106
1520#, c-format
1521msgid "target '%s' given more than once in the same rule"
1522msgstr "целта „%s“ е дадена повече от веднъж в едно правило"
1523
1524#: read.c:2116
1525#, c-format
1526msgid "warning: overriding recipe for target '%s'"
1527msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: заместване на рецептата за целта „%s“"
1528
1529#: read.c:2119
1530#, c-format
1531msgid "warning: ignoring old recipe for target '%s'"
1532msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: старата рецепта за „%s“ се прескача"
1533
1534#: read.c:2223
1535msgid "*** mixed implicit and normal rules: deprecated syntax"
1536msgstr "••• смесване на вградени и обикновени правила: остарял синтаксис"
1537
1538#: read.c:2542
1539msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
1540msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: нулев знак NUL, останалата част на реда се прескача"
1541
1542#: remake.c:226
1543#, c-format
1544msgid "Nothing to be done for '%s'."
1545msgstr "Няма нищо за правене за „%s“."
1546
1547#: remake.c:227
1548#, c-format
1549msgid "'%s' is up to date."
1550msgstr "„%s“ няма нужда да се обновява."
1551
1552#: remake.c:323
1553#, c-format
1554msgid "Pruning file '%s'.\n"
1555msgstr "Окастряне на файл „%s“\n"
1556
1557#: remake.c:406
1558#, c-format
1559msgid "%sNo rule to make target '%s', needed by '%s'%s"
1560msgstr "%sНяма правило за изграждане на целта „%s“, която е необходима на „%s“%s"
1561
1562#: remake.c:416
1563#, c-format
1564msgid "%sNo rule to make target '%s'%s"
1565msgstr "%sНяма правило за изграждане на целта „%s“%s"
1566
1567#: remake.c:442
1568#, c-format
1569msgid "Considering target file '%s'.\n"
1570msgstr "Разглеждане на целевия файл „%s“\n"
1571
1572#: remake.c:449
1573#, c-format
1574msgid "Recently tried and failed to update file '%s'.\n"
1575msgstr "Скорошен неуспешен опит за обновяване на файла „%s“\n"
1576
1577#: remake.c:461
1578#, c-format
1579msgid "File '%s' was considered already.\n"
1580msgstr "Файлът „%s“ вече е разгледан.\n"
1581
1582#: remake.c:471
1583#, c-format
1584msgid "Still updating file '%s'.\n"
1585msgstr "Все още се обновява файл „%s“.\n"
1586
1587#: remake.c:474
1588#, c-format
1589msgid "Finished updating file '%s'.\n"
1590msgstr "Завършване на обновяването на файл „%s“.\n"
1591
1592#: remake.c:503
1593#, c-format
1594msgid "File '%s' does not exist.\n"
1595msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
1596
1597#: remake.c:511
1598#, c-format
1599msgid ""
1600"*** Warning: .LOW_RESOLUTION_TIME file '%s' has a high resolution time stamp"
1601msgstr " ••• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът „.LOW_RESOLUTION_TIME“, указващ ниска разделителна способност на времето „%s“, е с времево клеймо с висока разделителна способност"
1602
1603#: remake.c:524 remake.c:1056
1604#, c-format
1605msgid "Found an implicit rule for '%s'.\n"
1606msgstr "Открито е вградено правило за „%s“.\n"
1607
1608#: remake.c:526 remake.c:1058
1609#, c-format
1610msgid "No implicit rule found for '%s'.\n"
1611msgstr "Не е открито вградено правило за „%s“.\n"
1612
1613#: remake.c:532
1614#, c-format
1615msgid "Using default recipe for '%s'.\n"
1616msgstr "Използване на стандартната рецепта за „%s“.\n"
1617
1618#: remake.c:566 remake.c:1105
1619#, c-format
1620msgid "Circular %s <- %s dependency dropped."
1621msgstr "Цикличната зависимост „%s“ ← „%s“ се прескача."
1622
1623#: remake.c:691
1624#, c-format
1625msgid "Finished prerequisites of target file '%s'.\n"
1626msgstr "Изискванията за целевия файл „%s“ са завършени.\n"
1627
1628#: remake.c:697
1629#, c-format
1630msgid "The prerequisites of '%s' are being made.\n"
1631msgstr "Изискванията на „%s“ се изграждат.\n"
1632
1633#: remake.c:711
1634#, c-format
1635msgid "Giving up on target file '%s'.\n"
1636msgstr "Отказ за изграждане на целевия файл „%s“.\n"
1637
1638#: remake.c:716
1639#, c-format
1640msgid "Target '%s' not remade because of errors."
1641msgstr "Целта „%s“ не е преизградена поради грешки."
1642
1643#: remake.c:768
1644#, c-format
1645msgid "Prerequisite '%s' is order-only for target '%s'.\n"
1646msgstr "Изискването „%s“ е само за последователност за целта „%s“.\n"
1647
1648#: remake.c:773
1649#, c-format
1650msgid "Prerequisite '%s' of target '%s' does not exist.\n"
1651msgstr "Изискването „%s“ на целта „%s“ не съществува.\n"
1652
1653#: remake.c:778
1654#, c-format
1655msgid "Prerequisite '%s' is newer than target '%s'.\n"
1656msgstr "Изискването „%s“ е по-ново от целта „%s“.\n"
1657
1658#: remake.c:781
1659#, c-format
1660msgid "Prerequisite '%s' is older than target '%s'.\n"
1661msgstr "Изискването „%s“ е по-старо от целта „%s“.\n"
1662
1663#: remake.c:799
1664#, c-format
1665msgid "Target '%s' is double-colon and has no prerequisites.\n"
1666msgstr "Целта е „%s“ е „::“ и няма изисквания.\n"
1667
1668#: remake.c:806
1669#, c-format
1670msgid "No recipe for '%s' and no prerequisites actually changed.\n"
1671msgstr "Няма рецепта за „%s“ и никое от изискванията не е променено.\n"
1672
1673#: remake.c:811
1674#, c-format
1675msgid "Making '%s' due to always-make flag.\n"
1676msgstr "„%s“ се изгражда наново поради флаг за изрично преизграждане.\n"
1677
1678#: remake.c:819
1679#, c-format
1680msgid "No need to remake target '%s'"
1681msgstr "Няма нужда за преизграждане на целта „%s“"
1682
1683#: remake.c:821
1684#, c-format
1685msgid "; using VPATH name '%s'"
1686msgstr "; използва се име от „VPATH“ „%s“"
1687
1688#: remake.c:841
1689#, c-format
1690msgid "Must remake target '%s'.\n"
1691msgstr "Целта „%s“ трябва да се преизгради.\n"
1692
1693#: remake.c:847
1694#, c-format
1695msgid "  Ignoring VPATH name '%s'.\n"
1696msgstr "  Прескачане на името от „VPATH“ „%s“.\n"
1697
1698#: remake.c:856
1699#, c-format
1700msgid "Recipe of '%s' is being run.\n"
1701msgstr "Рецептата за „%s“ в момента се изпълнява.\n"
1702
1703#: remake.c:863
1704#, c-format
1705msgid "Failed to remake target file '%s'.\n"
1706msgstr "Неуспешно преизграждане на целевия файл „%s“\n"
1707
1708#: remake.c:866
1709#, c-format
1710msgid "Successfully remade target file '%s'.\n"
1711msgstr "Успешно преизграждане на целевия файл „%s“\n"
1712
1713#: remake.c:869
1714#, c-format
1715msgid "Target file '%s' needs to be remade under -q.\n"
1716msgstr "Целевият файл „%s“ трябва да се преизгради при „-q“.\n"
1717
1718#: remake.c:1064
1719#, c-format
1720msgid "Using default commands for '%s'.\n"
1721msgstr "Използват се стандартни команди за „%s“.\n"
1722
1723#: remake.c:1430
1724#, c-format
1725msgid "Warning: File '%s' has modification time in the future"
1726msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът „%s“ е с време на промяна в бъдещето"
1727
1728#: remake.c:1444
1729#, c-format
1730msgid "Warning: File '%s' has modification time %s s in the future"
1731msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът „%s“ е с време на промяна %s сек. в бъдещето"
1732
1733#: remake.c:1647
1734#, c-format
1735msgid ".LIBPATTERNS element '%s' is not a pattern"
1736msgstr "Елементът „%s“ за „.LIBPATTERNS“ не е шаблон"
1737
1738#: remote-cstms.c:122
1739#, c-format
1740msgid "Customs won't export: %s\n"
1741msgstr "Модулът няма да се изнесе: %s\n"
1742
1743#: rule.c:496
1744msgid ""
1745"\n"
1746"# Implicit Rules"
1747msgstr "\n# Вградени правила"
1748
1749#: rule.c:511
1750msgid ""
1751"\n"
1752"# No implicit rules."
1753msgstr "\n# Няма вградени правила."
1754
1755#: rule.c:514
1756#, c-format
1757msgid ""
1758"\n"
1759"# %u implicit rules, %u"
1760msgstr "\n# %u вградени правила, %u"
1761
1762#: rule.c:523
1763msgid " terminal."
1764msgstr " терминал."
1765
1766#: rule.c:531
1767#, c-format
1768msgid "BUG: num_pattern_rules is wrong!  %u != %u"
1769msgstr "ПРОГРАМНА ГРЕШКА: „num_pattern_rules“ върна неправилен резултат!  %u != %u"
1770
1771#: signame.c:84
1772msgid "unknown signal"
1773msgstr "непознат сигнал"
1774
1775#: signame.c:92
1776msgid "Hangup"
1777msgstr "Прекъсване на връзката"
1778
1779#: signame.c:95
1780msgid "Interrupt"
1781msgstr "Прекъсване"
1782
1783#: signame.c:98
1784msgid "Quit"
1785msgstr "Спиране"
1786
1787#: signame.c:101
1788msgid "Illegal Instruction"
1789msgstr "Неправилна инструкция"
1790
1791#: signame.c:104
1792msgid "Trace/breakpoint trap"
1793msgstr "Прекъсване за трасиране"
1794
1795#: signame.c:109
1796msgid "Aborted"
1797msgstr "Преустановяване"
1798
1799#: signame.c:112
1800msgid "IOT trap"
1801msgstr "Преустановяване (IOT)"
1802
1803#: signame.c:115
1804msgid "EMT trap"
1805msgstr "Емулирана инструкция"
1806
1807#: signame.c:118
1808msgid "Floating point exception"
1809msgstr "Изключение от плаваща запетая"
1810
1811#: signame.c:121
1812msgid "Killed"
1813msgstr "Убит"
1814
1815#: signame.c:124
1816msgid "Bus error"
1817msgstr "Грешка в шината"
1818
1819#: signame.c:127
1820msgid "Segmentation fault"
1821msgstr "Грешка в разделянето"
1822
1823#: signame.c:130
1824msgid "Bad system call"
1825msgstr "Грешно системно извикване"
1826
1827#: signame.c:133
1828msgid "Broken pipe"
1829msgstr "Прекъснат програмен канал"
1830
1831#: signame.c:136
1832msgid "Alarm clock"
1833msgstr "Аларма"
1834
1835#: signame.c:139
1836msgid "Terminated"
1837msgstr "Прекратен"
1838
1839#: signame.c:142
1840msgid "User defined signal 1"
1841msgstr "Потребителски сигнал 1"
1842
1843#: signame.c:145
1844msgid "User defined signal 2"
1845msgstr "Потребителски сигнал 2"
1846
1847#: signame.c:150 signame.c:153
1848msgid "Child exited"
1849msgstr "Преустановен дъщерен процес"
1850
1851#: signame.c:156
1852msgid "Power failure"
1853msgstr "Проблем в захранването"
1854
1855#: signame.c:159
1856msgid "Stopped"
1857msgstr "Спрян"
1858
1859#: signame.c:162
1860msgid "Stopped (tty input)"
1861msgstr "Спиране (вход от tty)"
1862
1863#: signame.c:165
1864msgid "Stopped (tty output)"
1865msgstr "Спиране (изход към tty)"
1866
1867#: signame.c:168
1868msgid "Stopped (signal)"
1869msgstr "Спрян (сигнал)"
1870
1871#: signame.c:171
1872msgid "CPU time limit exceeded"
1873msgstr "Надвишаване на процесорното време"
1874
1875#: signame.c:174
1876msgid "File size limit exceeded"
1877msgstr "Надвишаване на размера на файл"
1878
1879#: signame.c:177
1880msgid "Virtual timer expired"
1881msgstr "Изтекъл виртуален таймер"
1882
1883#: signame.c:180
1884msgid "Profiling timer expired"
1885msgstr "Изтекъл профилиращ таймер"
1886
1887#: signame.c:186
1888msgid "Window changed"
1889msgstr "Преоразмерен прозорец"
1890
1891#: signame.c:189
1892msgid "Continued"
1893msgstr "Продължен"
1894
1895#: signame.c:192
1896msgid "Urgent I/O condition"
1897msgstr "Спешно вх./изх. състояние"
1898
1899#: signame.c:199 signame.c:208
1900msgid "I/O possible"
1901msgstr "Възможен вх./изх."
1902
1903#: signame.c:202
1904msgid "SIGWIND"
1905msgstr "Преоразмерен прозорец"
1906
1907#: signame.c:205
1908msgid "SIGPHONE"
1909msgstr "Промяна на състоянието на линията"
1910
1911#: signame.c:211
1912msgid "Resource lost"
1913msgstr "Загубен ресурс"
1914
1915#: signame.c:214
1916msgid "Danger signal"
1917msgstr "Сигнал за опасност"
1918
1919#: signame.c:217
1920msgid "Information request"
1921msgstr "Заявка за информация"
1922
1923#: signame.c:220
1924msgid "Floating point co-processor not available"
1925msgstr "Липсва копроцесор за числа с плаваща запетая"
1926
1927#: strcache.c:274
1928#, c-format
1929msgid ""
1930"\n"
1931"%s No strcache buffers\n"
1932msgstr "\n%s Няма буфери за „strcache“\n"
1933
1934#: strcache.c:304
1935#, c-format
1936msgid ""
1937"\n"
1938"%s strcache buffers: %lu (%lu) / strings = %lu / storage = %lu B / avg = %lu "
1939"B\n"
1940msgstr "\n%s буфери за кеша за низове: %lu (%lu) / низове = %lu / съхранение = %lu B / средно = %lu B\n"
1941
1942#: strcache.c:308
1943#, c-format
1944msgid ""
1945"%s current buf: size = %hu B / used = %hu B / count = %hu / avg = %hu B\n"
1946msgstr "%s текущ буфер: размер = %hu B / ползвано = %hu B / брой = %hu / средно = %hu B\n"
1947
1948#: strcache.c:319
1949#, c-format
1950msgid "%s other used: total = %lu B / count = %lu / avg = %lu B\n"
1951msgstr "%s други използвани: общо = %lu B / брой = %lu / средно = %lu B\n"
1952
1953#: strcache.c:322
1954#, c-format
1955msgid ""
1956"%s other free: total = %lu B / max = %lu B / min = %lu B / avg = %hu B\n"
1957msgstr "%s други свободни: общо = %lu B / макс. = %lu B / мин. = %lu B / средно = %hu B\n"
1958
1959#: strcache.c:326
1960#, c-format
1961msgid ""
1962"\n"
1963"%s strcache performance: lookups = %lu / hit rate = %lu%%\n"
1964msgstr "\n%s производителност на кеша за низове: търсения = %lu / намирания = %lu%%\n"
1965
1966#: strcache.c:328
1967msgid ""
1968"# hash-table stats:\n"
1969"# "
1970msgstr ""
1971"# статистика на речника:\n"
1972"# "
1973
1974#: variable.c:1629
1975msgid "automatic"
1976msgstr "автоматично"
1977
1978#: variable.c:1632
1979msgid "default"
1980msgstr "стандартно"
1981
1982#: variable.c:1635
1983msgid "environment"
1984msgstr "среда"
1985
1986#: variable.c:1638
1987msgid "makefile"
1988msgstr "файл управляващ изграждането"
1989
1990#: variable.c:1641
1991msgid "environment under -e"
1992msgstr "обкръжението е твърде голямо за „exec“"
1993
1994#: variable.c:1644
1995msgid "command line"
1996msgstr "команден ред"
1997
1998#: variable.c:1647
1999msgid "'override' directive"
2000msgstr "директива „override“"
2001
2002#: variable.c:1658
2003#, c-format
2004msgid " (from '%s', line %lu)"
2005msgstr " (от „%s“, ред %lu)"
2006
2007#: variable.c:1721
2008msgid "# variable set hash-table stats:\n"
2009msgstr "# статистика за множеството на променливите в речника:\n"
2010
2011#: variable.c:1732
2012msgid ""
2013"\n"
2014"# Variables\n"
2015msgstr "\n# Променливи\n"
2016
2017#: variable.c:1736
2018msgid ""
2019"\n"
2020"# Pattern-specific Variable Values"
2021msgstr "\n# Стойности на променливи, зависещи от шаблона"
2022
2023#: variable.c:1750
2024msgid ""
2025"\n"
2026"# No pattern-specific variable values."
2027msgstr "\n# Няма стойности на променливи, зависещи от шаблона"
2028
2029#: variable.c:1752
2030#, c-format
2031msgid ""
2032"\n"
2033"# %u pattern-specific variable values"
2034msgstr "\n# %u стойности на променливи, зависещи от шаблона"
2035
2036#: variable.h:224
2037#, c-format
2038msgid "warning: undefined variable '%.*s'"
2039msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: недефинирана променлива „%.*s“"
2040
2041#: vmsfunctions.c:91
2042#, c-format
2043msgid "sys$search() failed with %d\n"
2044msgstr "„sys$search()“ завърши неуспешно с код %d\n"
2045
2046#: vmsjobs.c:242
2047#, c-format
2048msgid "-warning, you may have to re-enable CTRL-Y handling from DCL.\n"
2049msgstr "- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, вероятно трябва отново да включите управлението на CTRL-Y от „DCL“.\n"
2050
2051#: vmsjobs.c:679
2052#, c-format
2053msgid "BUILTIN CD %s\n"
2054msgstr "ВГРАДЕНА КОМАНДА „CD“ %s\n"
2055
2056#: vmsjobs.c:1228
2057#, c-format
2058msgid "DCL: %s\n"
2059msgstr "„DCL“: %s\n"
2060
2061#: vmsjobs.c:1288
2062#, c-format
2063msgid "Append output to %s\n"
2064msgstr "Добавяне на изхода към „%s“\n"
2065
2066#: vmsjobs.c:1313
2067#, c-format
2068msgid "Append %.*s and cleanup\n"
2069msgstr "Добавяне на %.*s и изчистване\n"
2070
2071#: vmsjobs.c:1326
2072#, c-format
2073msgid "Executing %s instead\n"
2074msgstr "„%s“ се изпълнява вместо\n"
2075
2076#: vpath.c:603
2077msgid ""
2078"\n"
2079"# VPATH Search Paths\n"
2080msgstr "\n# Пътища за търсене „VPATH“\n"
2081
2082#: vpath.c:620
2083msgid "# No 'vpath' search paths."
2084msgstr "# Няма пътища за търсене във „VPATH“"
2085
2086#: vpath.c:622
2087#, c-format
2088msgid ""
2089"\n"
2090"# %u 'vpath' search paths.\n"
2091msgstr "\n# %u пътища за търсене във „VPATH“\n"
2092
2093#: vpath.c:625
2094msgid ""
2095"\n"
2096"# No general ('VPATH' variable) search path."
2097msgstr "\n# Няма общ път (във „VPATH“) за търсене"
2098
2099#: vpath.c:631
2100msgid ""
2101"\n"
2102"# General ('VPATH' variable) search path:\n"
2103"# "
2104msgstr ""
2105"\n"
2106"# Общ път за търсене (във „VPATH“)\n"
2107"# "
2108
2109#: w32/w32os.c:46
2110#, c-format
2111msgid "Jobserver slots limited to %d\n"
2112msgstr "Сървърът за задачи приема максимум %d задания\n"
2113
2114#: w32/w32os.c:62
2115#, c-format
2116msgid "creating jobserver semaphore: (Error %ld: %s)"
2117msgstr "създаване на семафор за сървър за задачи: (грешка %ld: %s)"
2118
2119#: w32/w32os.c:81
2120#, c-format
2121msgid ""
2122"internal error: unable to open jobserver semaphore '%s': (Error %ld: %s)"
2123msgstr "ВЪТРЕШНА ГРЕШКА: семафорът на сървъра за задачи не може да се отвори „%s“: (грешка %ld: %s)"
2124
2125#: w32/w32os.c:84
2126#, c-format
2127msgid "Jobserver client (semaphore %s)\n"
2128msgstr "Клиент на сървър за задачи (семафор %s)\n"
2129
2130#: w32/w32os.c:125
2131#, c-format
2132msgid "release jobserver semaphore: (Error %ld: %s)"
2133msgstr "освобождаване на семафора на сървъра за задачи: (грешка %ld: %s)"
2134
2135#: w32/w32os.c:192
2136#, c-format
2137msgid "semaphore or child process wait: (Error %ld: %s)"
2138msgstr "изчакване на семафор или дъщерен процес: (Грешка %ld: %s)"
2139
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.