source: non-gtk/GNU/gnulib-4.0.0.2567.bg.po @ 3293

Last change on this file since 3293 was 3293, checked in by Александър Шопов, 3 years ago

gnulib: подаден през робота

File size: 36.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of GNU gnulib po-file.
2# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnulib package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: gnulib 4.0.0.2567\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnulib@gnu.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2019-05-18 19:06+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2019-05-19 18:14+0200\n"
11"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
12"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
13"Language: bg\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
19
20#: lib/argmatch.c:134
21#, c-format
22msgid "invalid argument %s for %s"
23msgstr "аргументът „%s“ на опцията „%s“ е неправилен"
24
25#: lib/argmatch.c:135
26#, c-format
27msgid "ambiguous argument %s for %s"
28msgstr "аргументът „%s“ на опцията „%s“ не е еднозначен"
29
30#: lib/argmatch.c:154
31msgid "Valid arguments are:"
32msgstr "Възможните аргументи са:"
33
34#: lib/argp-help.c:148
35#, c-format
36msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
37msgstr "„ARGP_HELP_FMT“: стойността %s е по-малка или равна на %s"
38
39#: lib/argp-help.c:224
40#, c-format
41msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
42msgstr "%.*s: параметърът „ARGP_HELP_FMT“ изисква стойност"
43
44#: lib/argp-help.c:234
45#, c-format
46msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
47msgstr "%.*s: непознат параметър „ARGP_HELP_FMT“"
48
49#: lib/argp-help.c:247
50#, c-format
51msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
52msgstr "Грешки в „ARGP_HELP_FMT“: %s"
53
54#: lib/argp-help.c:1228
55msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
56msgstr "Аргументите, задължителните или незадължителни за дългите опции, са съответно задължителни или незадължителни и за кратките опции."
57
58#: lib/argp-help.c:1617
59msgid "Usage:"
60msgstr "Използване:"
61
62#: lib/argp-help.c:1621
63msgid "  or: "
64msgstr "  или: "
65
66#: lib/argp-help.c:1633
67msgid " [OPTION...]"
68msgstr " [ОПЦИЯ…]"
69
70#: lib/argp-help.c:1660
71#, c-format
72msgid "Try '%s --help' or '%s --usage' for more information.\n"
73msgstr "За повече информация използвайте „%s --help“ или „%s --usage“.\n"
74
75#: lib/argp-help.c:1688
76#, c-format
77msgid "Report bugs to %s.\n"
78msgstr ""
79"Съобщавайте за програмни грешки на %s.\n"
80"За грешки в българския превод на <dict@fsa-bg.org>.\n"
81
82#: lib/argp-help.c:1889 lib/error.c:195
83msgid "Unknown system error"
84msgstr "Неизвестна системна грешка"
85
86#: lib/argp-parse.c:81
87msgid "give this help list"
88msgstr "извеждане на тази справка"
89
90#: lib/argp-parse.c:82
91msgid "give a short usage message"
92msgstr "извеждане на кратко съобщение за използването"
93
94#: lib/argp-parse.c:83
95msgid "NAME"
96msgstr "ИМЕ"
97
98#: lib/argp-parse.c:84
99msgid "set the program name"
100msgstr "задаване на името на програмата"
101
102#: lib/argp-parse.c:85
103msgid "SECS"
104msgstr "СЕКУНДИ"
105
106#: lib/argp-parse.c:86
107msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
108msgstr "спиране за толкова СЕКУНДИ (стандартно е 3600)"
109
110#: lib/argp-parse.c:143
111msgid "print program version"
112msgstr "извеждане на версията на програмата"
113
114#: lib/argp-parse.c:160
115msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
116msgstr "ГРЕШКА: Неизвестна версия!"
117
118#: lib/argp-parse.c:613
119#, c-format
120msgid "%s: Too many arguments\n"
121msgstr "%s: Твърде много аргументи\n"
122
123#: lib/argp-parse.c:759
124msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
125msgstr "ГРЕШКА: Непозната опция, а трябва да се разпознава!"
126
127#: lib/bitset/stats.c:177
128#, c-format
129msgid "%u bitset_allocs, %u freed (%.2f%%).\n"
130msgstr "%u побитови заделяния, освободени са %u (%.2f%%).\n"
131
132#: lib/bitset/stats.c:180
133#, c-format
134msgid "%u bitset_sets, %u cached (%.2f%%)\n"
135msgstr "%u побитови задавания, кеширани са %u (%.2f%%)\n"
136
137#: lib/bitset/stats.c:183
138#, c-format
139msgid "%u bitset_resets, %u cached (%.2f%%)\n"
140msgstr "%u побитови изчиствания, кеширани са %u (%.2f%%)\n"
141
142#: lib/bitset/stats.c:186
143#, c-format
144msgid "%u bitset_tests, %u cached (%.2f%%)\n"
145msgstr "%u побитови проби, кеширани са %u (%.2f%%)\n"
146
147#: lib/bitset/stats.c:190
148#, c-format
149msgid "%u bitset_lists\n"
150msgstr "%u побитови извеждания\n"
151
152#: lib/bitset/stats.c:192
153msgid "count log histogram\n"
154msgstr "логаритмична хистограма по брой\n"
155
156#: lib/bitset/stats.c:195
157msgid "size log histogram\n"
158msgstr "логаритмична хистограма по размер\n"
159
160#: lib/bitset/stats.c:198
161msgid "density histogram\n"
162msgstr "хистограма по плътност\n"
163
164#: lib/bitset/stats.c:210
165#, c-format
166msgid ""
167"Bitset statistics:\n"
168"\n"
169msgstr ""
170"Побитова статистика:\n"
171"\n"
172
173#: lib/bitset/stats.c:213
174#, c-format
175msgid "Accumulated runs = %u\n"
176msgstr "Натрупани изпълнения = %u\n"
177
178#: lib/bitset/stats.c:255 lib/bitset/stats.c:260
179msgid "cannot read stats file"
180msgstr "файлът със статистиките не може да се прочете"
181
182#: lib/bitset/stats.c:257
183#, c-format
184msgid "bad stats file size\n"
185msgstr "неправилен размер на файла със статистиките\n"
186
187#: lib/bitset/stats.c:281 lib/bitset/stats.c:283
188msgid "cannot write stats file"
189msgstr "файлът със статистиките не може да се запише"
190
191#: lib/bitset/stats.c:286
192msgid "cannot open stats file for writing"
193msgstr "файлът със статистиките не може да се отвори за запис"
194
195#: lib/c-stack.c:211 lib/c-stack.c:304
196msgid "program error"
197msgstr "програмна грешка"
198
199#: lib/c-stack.c:212 lib/c-stack.c:305
200msgid "stack overflow"
201msgstr "препълване на стека"
202
203#: lib/clean-temp.c:322
204msgid "cannot find a temporary directory, try setting $TMPDIR"
205msgstr "липсва временна директория, пробвайте да укажете такава в променливата „TMPDIR“"
206
207#: lib/clean-temp.c:336
208#, c-format
209msgid "cannot create a temporary directory using template \"%s\""
210msgstr "не може да се създаде временна директория по шаблона „%s“"
211
212#: lib/clean-temp.c:432
213#, c-format
214msgid "cannot remove temporary file %s"
215msgstr "временният файл „%s“ не може да се изтрие"
216
217#: lib/clean-temp.c:447
218#, c-format
219msgid "cannot remove temporary directory %s"
220msgstr "временната директория „%s“ не може да се изтрие"
221
222#: lib/closein.c:100
223msgid "error closing file"
224msgstr "грешка при затваряне на файл"
225
226#: lib/closeout.c:122
227msgid "write error"
228msgstr "грешка при запис"
229
230#: lib/copy-acl.c:54 lib/copy-file.c:198
231#, c-format
232msgid "preserving permissions for %s"
233msgstr "запазване на правата за „%s“"
234
235#: lib/copy-file.c:175
236#, c-format
237msgid "error while opening %s for reading"
238msgstr "„%s“ не може да се отвори за четене"
239
240#: lib/copy-file.c:179
241#, c-format
242msgid "cannot open backup file %s for writing"
243msgstr "резервният файл „%s“ не може да се отвори за запис"
244
245#: lib/copy-file.c:183
246#, c-format
247msgid "error reading %s"
248msgstr "грешка при четене на „%s“"
249
250#: lib/copy-file.c:187
251#, c-format
252msgid "error writing %s"
253msgstr "грешка при записа на „%s“"
254
255#: lib/copy-file.c:191
256#, c-format
257msgid "error after reading %s"
258msgstr "грешка след четене на „%s“"
259
260#: lib/csharpcomp.c:202 lib/javaversion.c:78
261msgid "fdopen() failed"
262msgstr "неуспешно отваряне с „fdopen()“"
263
264#: lib/csharpcomp.c:443
265msgid "C# compiler not found, try installing mono"
266msgstr "Липсва компилатор за C#, инсталирайте „mono“"
267
268#: lib/csharpexec.c:255
269msgid "C# virtual machine not found, try installing mono"
270msgstr "Липсва виртуална машина за C#, инсталирайте „mono“"
271
272#: lib/dfa.c:970
273msgid "unbalanced ["
274msgstr "„[“ без еш"
275
276#: lib/dfa.c:1091
277msgid "invalid character class"
278msgstr "неправилен клас знаци"
279
280#: lib/dfa.c:1217
281msgid "character class syntax is [[:space:]], not [:space:]"
282msgstr "клас знаци се указва чрез „[[:ИМЕ:]]“, а не „[:ИМЕ:]“"
283
284#: lib/dfa.c:1284
285msgid "unfinished \\ escape"
286msgstr "незавършена екранираща последователност чрез „\\“"
287
288#: lib/dfa.c:1445
289msgid "invalid content of \\{\\}"
290msgstr "неправилно съдържание в „\\{\\}“"
291
292#: lib/dfa.c:1448
293msgid "regular expression too big"
294msgstr "прекалено голям регулярен израз"
295
296#: lib/dfa.c:1863
297msgid "unbalanced ("
298msgstr "„(“ без еш"
299
300#: lib/dfa.c:1981
301msgid "no syntax specified"
302msgstr "не е зададен синтаксис"
303
304#: lib/dfa.c:1992
305msgid "unbalanced )"
306msgstr "„)“ без еш"
307
308#: lib/execute.c:185 lib/execute.c:258 lib/spawn-pipe.c:235
309#: lib/spawn-pipe.c:349 lib/wait-process.c:290 lib/wait-process.c:364
310#, c-format
311msgid "%s subprocess failed"
312msgstr "дъщерният процес „%s“ завърши неуспешно"
313
314#: lib/file-type.c:40
315msgid "regular empty file"
316msgstr "празен, обикновен файл"
317
318#: lib/file-type.c:40
319msgid "regular file"
320msgstr "обикновен файл"
321
322#: lib/file-type.c:43
323msgid "directory"
324msgstr "директория"
325
326#: lib/file-type.c:46
327msgid "symbolic link"
328msgstr "символна връзка"
329
330#: lib/file-type.c:52
331msgid "message queue"
332msgstr "опашка за съобщения"
333
334#: lib/file-type.c:55
335msgid "semaphore"
336msgstr "семафор"
337
338#: lib/file-type.c:58
339msgid "shared memory object"
340msgstr "споделен обект в паметта"
341
342#: lib/file-type.c:61
343msgid "typed memory object"
344msgstr "типов обект в паметта"
345
346#: lib/file-type.c:66
347msgid "block special file"
348msgstr "блоков специален файл"
349
350#: lib/file-type.c:69
351msgid "character special file"
352msgstr "знаков специален сайт"
353
354#: lib/file-type.c:72
355msgid "contiguous data"
356msgstr "последователни данни"
357
358#: lib/file-type.c:75
359msgid "fifo"
360msgstr "програмен канал"
361
362#: lib/file-type.c:78
363msgid "door"
364msgstr "порта"
365
366#: lib/file-type.c:81
367msgid "multiplexed block special file"
368msgstr "мултиплексиран блоков специален файл"
369
370#: lib/file-type.c:84
371msgid "multiplexed character special file"
372msgstr "мултиплексиран знаков специален файл"
373
374#: lib/file-type.c:87
375msgid "multiplexed file"
376msgstr "мултиплексиран файл"
377
378#: lib/file-type.c:90
379msgid "named file"
380msgstr "именован файл"
381
382#: lib/file-type.c:93
383msgid "network special file"
384msgstr "мрежов специален файл"
385
386#: lib/file-type.c:96
387msgid "migrated file with data"
388msgstr "мигриран файл с данни"
389
390#: lib/file-type.c:99
391msgid "migrated file without data"
392msgstr "мигриран файл без данни"
393
394#: lib/file-type.c:102
395msgid "port"
396msgstr "порт"
397
398#: lib/file-type.c:105
399msgid "socket"
400msgstr "гнездо"
401
402#: lib/file-type.c:108
403msgid "whiteout"
404msgstr "припокриващо изтриване"
405
406#: lib/file-type.c:110
407msgid "weird file"
408msgstr "странен файл"
409
410#: lib/gai_strerror.c:57
411msgid "Address family for hostname not supported"
412msgstr "Този вид адреси за името на хоста не се поддържат"
413
414#: lib/gai_strerror.c:58
415msgid "Temporary failure in name resolution"
416msgstr "Временен проблем при намиране на IP-адреса на хост"
417
418#: lib/gai_strerror.c:59
419msgid "Bad value for ai_flags"
420msgstr "Неправилна стойност за „ai_flags“"
421
422#: lib/gai_strerror.c:60
423msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
424msgstr "Окончателен неуспех при намиране на IP-адреса на хост"
425
426#: lib/gai_strerror.c:61
427msgid "ai_family not supported"
428msgstr "посочването на вид адреси („ai_family“) не се поддържа"
429
430#: lib/gai_strerror.c:62
431msgid "Memory allocation failure"
432msgstr "Неуспешно заделяне на памет"
433
434#: lib/gai_strerror.c:63
435msgid "No address associated with hostname"
436msgstr "Няма IP-адрес с посоченото име на хост"
437
438#: lib/gai_strerror.c:64
439msgid "Name or service not known"
440msgstr "Името или услугата са непознати"
441
442#: lib/gai_strerror.c:65
443msgid "Servname not supported for ai_socktype"
444msgstr "Името на услугата не се поддържа за използвания вид гнездо („ai_socktype“)"
445
446#: lib/gai_strerror.c:66
447msgid "ai_socktype not supported"
448msgstr "посочването на вид гнездо („ai_socktype“) не се поддържа"
449
450#: lib/gai_strerror.c:67
451msgid "System error"
452msgstr "Системна грешка"
453
454#: lib/gai_strerror.c:68
455msgid "Argument buffer too small"
456msgstr "Буферът за аргументите е твърде малък"
457
458#: lib/gai_strerror.c:70
459msgid "Processing request in progress"
460msgstr "Заявката е в процес на изпълнение"
461
462#: lib/gai_strerror.c:71
463msgid "Request canceled"
464msgstr "Заявката е отменена"
465
466#: lib/gai_strerror.c:72
467msgid "Request not canceled"
468msgstr "Заявката не е отменена"
469
470#: lib/gai_strerror.c:73
471msgid "All requests done"
472msgstr "Изпълнени са всички заявки"
473
474#: lib/gai_strerror.c:74
475msgid "Interrupted by a signal"
476msgstr "Прекъснат със сигнал"
477
478#: lib/gai_strerror.c:75
479msgid "Parameter string not correctly encoded"
480msgstr "Неправилно кодиран низ на аргумент"
481
482#: lib/gai_strerror.c:87
483msgid "Unknown error"
484msgstr "Неизвестна грешка"
485
486#: lib/getopt.c:278
487#, c-format
488msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous\n"
489msgstr "%s: опцията „%s%s“ не е еднозначна\n"
490
491#: lib/getopt.c:284
492#, c-format
493msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:"
494msgstr "%s: опцията „%s%s“ не е еднозначна.  Възможности:"
495
496#: lib/getopt.c:319
497#, c-format
498msgid "%s: unrecognized option '%s%s'\n"
499msgstr "%s: непозната опция „%s%s“\n"
500
501#: lib/getopt.c:345
502#, c-format
503msgid "%s: option '%s%s' doesn't allow an argument\n"
504msgstr "%s: опцията „%s%s“ се използва без аргументи\n"
505
506#: lib/getopt.c:360
507#, c-format
508msgid "%s: option '%s%s' requires an argument\n"
509msgstr "%s: опцията „%s%s“ изисква аргумент\n"
510
511#: lib/getopt.c:621
512#, c-format
513msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
514msgstr "%s: неправилна опция — „%c“\n"
515
516#: lib/getopt.c:636 lib/getopt.c:682
517#, c-format
518msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
519msgstr "%s: опцията изисква аргумент — „%c“\n"
520
521#: lib/javacomp.c:150 lib/javacomp.c:174 lib/javacomp.c:200
522msgid "invalid source_version argument to compile_java_class"
523msgstr "неправилен аргумент „source_version“ за версията на кода към командата „compile_java_class“"
524
525#: lib/javacomp.c:221 lib/javacomp.c:252
526msgid "invalid target_version argument to compile_java_class"
527msgstr "неправилен аргумент „target_version“ за версията на целта към командата „compile_java_class“"
528
529#: lib/javacomp.c:579
530#, c-format
531msgid "failed to create \"%s\""
532msgstr "„%s“ не може да се създаде"
533
534#: lib/javacomp.c:586
535#, c-format
536msgid "error while writing \"%s\" file"
537msgstr "грешка при записа на „%s“"
538
539#: lib/javacomp.c:2436
540msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
541msgstr "Липсва компилатор за Java, инсталирайте „gcj“ или задайте такъв с променливата „JAVAC“"
542
543#: lib/javaexec.c:417
544msgid "Java virtual machine not found, try installing gij or set $JAVA"
545msgstr "Липсва виртуална машина за Java, инсталирайте „gcj“ или задайте такава с променливата „JAVA“"
546
547#: lib/javaversion.c:86
548#, c-format
549msgid "%s subprocess I/O error"
550msgstr "%s: вх./изх. грешка в дъщерен процес"
551
552#: lib/mkdir-p.c:162
553#, c-format
554msgid "cannot stat %s"
555msgstr "не може да се получи информация със „stat“ за „%s“"
556
557#: lib/mkdir-p.c:190
558#, c-format
559msgid "cannot change permissions of %s"
560msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да се сменят"
561
562#: lib/mkdir-p.c:200
563#, c-format
564msgid "cannot create directory %s"
565msgstr "директорията „%s“ не може да се създаде"
566
567#: lib/obstack.c:338 lib/obstack.c:340 lib/xalloc-die.c:34 lib/xsetenv.c:37
568msgid "memory exhausted"
569msgstr "паметта е изчерпана"
570
571#: lib/openat-die.c:38
572msgid "unable to record current working directory"
573msgstr "текущата работна директория не може да се запише"
574
575#: lib/openat-die.c:57
576msgid "failed to return to initial working directory"
577msgstr "не може да се върне към първоначалната работна директория"
578
579#: lib/pagealign_alloc.c:137
580msgid "Failed to open /dev/zero for read"
581msgstr "„/dev/zero“ не може да се отвори за запис"
582
583#: lib/pipe-filter-gi.c:152
584msgid "creation of reading thread failed"
585msgstr "неуспешно създаване на четяща нишка"
586
587#: lib/pipe-filter-gi.c:257 lib/pipe-filter-ii.c:419
588#, c-format
589msgid "cannot set up nonblocking I/O to %s subprocess"
590msgstr "не може да се зададе вх./изх. без блокиране за подпроцеса „%s“"
591
592#: lib/pipe-filter-gi.c:335 lib/pipe-filter-ii.c:457
593#, c-format
594msgid "communication with %s subprocess failed"
595msgstr "неуспешна комуникация с дъщерния процес „%s“"
596
597#: lib/pipe-filter-gi.c:365 lib/pipe-filter-ii.c:345 lib/pipe-filter-ii.c:502
598#, c-format
599msgid "write to %s subprocess failed"
600msgstr "неуспешен запис към дъщерния процес „%s“"
601
602#: lib/pipe-filter-gi.c:405 lib/pipe-filter-ii.c:366 lib/pipe-filter-ii.c:545
603#, c-format
604msgid "read from %s subprocess failed"
605msgstr "неуспешно четене от дъщерния процес „%s“"
606
607#: lib/pipe-filter-gi.c:458
608#, c-format
609msgid "subprocess %s terminated with exit code %d"
610msgstr "подпроцесът „%s“ завърши с код за състояние %d"
611
612#: lib/pipe-filter-ii.c:313
613msgid "creation of threads failed"
614msgstr "неуспешно създаване н нишки"
615
616#: lib/pipe-filter-ii.c:577
617#, c-format
618msgid "%s subprocess terminated with exit code %d"
619msgstr "подпроцесът на „%s“ завърши с код за състояние %d\""
620
621#. TRANSLATORS:
622#. Get translations for open and closing quotation marks.
623#. The message catalog should translate "`" to a left
624#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
625#. "'".  For example, a French Unicode local should translate
626#. these to U+00AB (LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE
627#. QUOTATION MARK), and U+00BB (RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE
628#. QUOTATION MARK), respectively.
629#.
630#. If the catalog has no translation, we will try to
631#. use Unicode U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
632#. Unicode U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK).  If the
633#. current locale is not Unicode, locale_quoting_style
634#. will quote 'like this', and clocale_quoting_style will
635#. quote "like this".  You should always include translations
636#. for "`" and "'" even if U+2018 and U+2019 are appropriate
637#. for your locale.
638#.
639#. If you don't know what to put here, please see
640#. <https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_marks_in_other_languages>
641#. and use glyphs suitable for your language.
642#: lib/quotearg.c:362
643msgid "`"
644msgstr "„"
645
646#: lib/quotearg.c:363
647msgid "'"
648msgstr "“"
649
650#: lib/regcomp.c:135
651msgid "Success"
652msgstr "Успех"
653
654#: lib/regcomp.c:138
655msgid "No match"
656msgstr "Няма съвпадения"
657
658#: lib/regcomp.c:141
659msgid "Invalid regular expression"
660msgstr "Неправилен регулярен израз"
661
662#: lib/regcomp.c:144
663msgid "Invalid collation character"
664msgstr "Неправилен знак за подредба"
665
666#: lib/regcomp.c:147
667msgid "Invalid character class name"
668msgstr "Неправилно име на клас знаци"
669
670#: lib/regcomp.c:150
671msgid "Trailing backslash"
672msgstr "Самотна „\\“ накрая"
673
674#: lib/regcomp.c:153
675msgid "Invalid back reference"
676msgstr "Неправилна препратка към съвпадение"
677
678#: lib/regcomp.c:156
679msgid "Unmatched [, [^, [:, [., or [="
680msgstr "„[“, „[^“, „[:“, „[.“ или „[=“ без еш"
681
682#: lib/regcomp.c:159
683msgid "Unmatched ( or \\("
684msgstr "„(“ или „\\(“ без еш"
685
686#: lib/regcomp.c:162
687msgid "Unmatched \\{"
688msgstr "„\\{“ без еш"
689
690#: lib/regcomp.c:165
691msgid "Invalid content of \\{\\}"
692msgstr "Неправилно съдържание в „\\{\\}“"
693
694#: lib/regcomp.c:168
695msgid "Invalid range end"
696msgstr "Неправилен край на диапазон"
697
698#: lib/regcomp.c:171
699msgid "Memory exhausted"
700msgstr "Паметта свърши"
701
702#: lib/regcomp.c:174
703msgid "Invalid preceding regular expression"
704msgstr "Предхождащият регулярен израз е неправилен"
705
706#: lib/regcomp.c:177
707msgid "Premature end of regular expression"
708msgstr "Ранен край на регулярен израз"
709
710#: lib/regcomp.c:180
711msgid "Regular expression too big"
712msgstr "Регулярният израз е прекалено голям"
713
714#: lib/regcomp.c:183
715msgid "Unmatched ) or \\)"
716msgstr "„)“ или „\\)“ без еш"
717
718#: lib/regcomp.c:676
719msgid "No previous regular expression"
720msgstr "Няма предхождащ регулярен израз"
721
722# RECHECK
723#. TRANSLATORS: A regular expression testing for an affirmative answer
724#. (english: "yes").  Testing the first character may be sufficient.
725#. Take care to consider upper and lower case.
726#. To enquire the regular expression that your system uses for this
727#. purpose, you can use the command
728#. locale -k LC_MESSAGES | grep '^yesexpr='
729#: lib/rpmatch.c:150
730msgid "^[yY]"
731msgstr "^[yYдДщЩ]"
732
733# RECHECK
734#. TRANSLATORS: A regular expression testing for a negative answer
735#. (english: "no").  Testing the first character may be sufficient.
736#. Take care to consider upper and lower case.
737#. To enquire the regular expression that your system uses for this
738#. purpose, you can use the command
739#. locale -k LC_MESSAGES | grep '^noexpr='
740#: lib/rpmatch.c:163
741msgid "^[nN]"
742msgstr "^[nNнНхХ]"
743
744#: lib/set-acl.c:46
745#, c-format
746msgid "setting permissions for %s"
747msgstr "задаване на права на „%s“"
748
749#: lib/siglist.h:31
750msgid "Hangup"
751msgstr "Прекъсване на връзката"
752
753#: lib/siglist.h:34
754msgid "Interrupt"
755msgstr "Прекъсване"
756
757#: lib/siglist.h:37
758msgid "Quit"
759msgstr "Спиране"
760
761#: lib/siglist.h:40
762msgid "Illegal instruction"
763msgstr "Неправилна инструкция"
764
765#: lib/siglist.h:43
766msgid "Trace/breakpoint trap"
767msgstr "Прекъсване за трасиране"
768
769#: lib/siglist.h:46
770msgid "Aborted"
771msgstr "Преустановяване"
772
773#: lib/siglist.h:49
774msgid "Floating point exception"
775msgstr "Изключение от плаваща запетая"
776
777#: lib/siglist.h:52
778msgid "Killed"
779msgstr "Убит"
780
781#: lib/siglist.h:55
782msgid "Bus error"
783msgstr "Грешка в шината"
784
785#: lib/siglist.h:58
786msgid "Segmentation fault"
787msgstr "Грешка в разделянето"
788
789#: lib/siglist.h:61
790msgid "Broken pipe"
791msgstr "Прекъснат програмен канал"
792
793#: lib/siglist.h:64
794msgid "Alarm clock"
795msgstr "Аларма"
796
797#: lib/siglist.h:67
798msgid "Terminated"
799msgstr "Прекратен"
800
801#: lib/siglist.h:70
802msgid "Urgent I/O condition"
803msgstr "Спешно вх./изх. състояние"
804
805#: lib/siglist.h:73
806msgid "Stopped (signal)"
807msgstr "Спрян (сигнал)"
808
809#: lib/siglist.h:76
810msgid "Stopped"
811msgstr "Спрян"
812
813#: lib/siglist.h:79
814msgid "Continued"
815msgstr "Продължен"
816
817#: lib/siglist.h:82
818msgid "Child exited"
819msgstr "Преустановен дъщерен процес"
820
821#: lib/siglist.h:85
822msgid "Stopped (tty input)"
823msgstr "Спиране (вход от tty)"
824
825#: lib/siglist.h:88
826msgid "Stopped (tty output)"
827msgstr "Спиране (изход към tty)"
828
829#: lib/siglist.h:91
830msgid "I/O possible"
831msgstr "Възможен вх./изх."
832
833#: lib/siglist.h:94
834msgid "CPU time limit exceeded"
835msgstr "Надвишаване на процесорното време"
836
837#: lib/siglist.h:97
838msgid "File size limit exceeded"
839msgstr "Надвишаване на размера на файл"
840
841#: lib/siglist.h:100
842msgid "Virtual timer expired"
843msgstr "Изтекъл виртуален таймер"
844
845#: lib/siglist.h:103
846msgid "Profiling timer expired"
847msgstr "Изтекъл профилиращ таймер"
848
849#: lib/siglist.h:106
850msgid "Window changed"
851msgstr "Преоразмерен прозорец"
852
853#: lib/siglist.h:109
854msgid "User defined signal 1"
855msgstr "Потребителски сигнал 1"
856
857#: lib/siglist.h:112
858msgid "User defined signal 2"
859msgstr "Потребителски сигнал 2"
860
861#: lib/siglist.h:117
862msgid "EMT trap"
863msgstr "Емулирана инструкция"
864
865#: lib/siglist.h:120
866msgid "Bad system call"
867msgstr "Грешно системно извикване"
868
869#: lib/siglist.h:123
870msgid "Stack fault"
871msgstr "Грешка в разделянето"
872
873#: lib/siglist.h:126
874msgid "Information request"
875msgstr "Заявка за информация"
876
877#: lib/siglist.h:128
878msgid "Power failure"
879msgstr "Проблем в захранването"
880
881#: lib/siglist.h:131
882msgid "Resource lost"
883msgstr "Загубен ресурс"
884
885#: lib/sigpipe-die.c:37
886msgid "error writing to a closed pipe or socket"
887msgstr "грешка при запис във вече затворен програмен канал или гнездо"
888
889#: lib/spawn-pipe.c:141 lib/spawn-pipe.c:144 lib/spawn-pipe.c:265
890#: lib/spawn-pipe.c:268
891msgid "cannot create pipe"
892msgstr "не може да се създаде програмен канал"
893
894#: lib/strsignal.c:114
895#, c-format
896msgid "Real-time signal %d"
897msgstr "Сигнал за реално време %d"
898
899#: lib/strsignal.c:118
900#, c-format
901msgid "Unknown signal %d"
902msgstr "Непознат сигнал %d"
903
904#: lib/timevar.c:316
905msgid "Execution times (seconds)"
906msgstr "Време за изпълнение [секунди]"
907
908#: lib/timevar.c:318
909msgid "CPU user"
910msgstr "потребителско време"
911
912#: lib/timevar.c:318
913msgid "CPU system"
914msgstr "системно време"
915
916#: lib/timevar.c:318
917msgid "wall clock"
918msgstr "общо време"
919
920#: lib/unicodeio.c:102
921msgid "iconv function not usable"
922msgstr "функцията „iconv“  е неизползваема"
923
924#: lib/unicodeio.c:104
925msgid "iconv function not available"
926msgstr "функцията „iconv“ е недостъпна"
927
928#: lib/unicodeio.c:111
929msgid "character out of range"
930msgstr "знак извън диапазона"
931
932#: lib/unicodeio.c:181
933#, c-format
934msgid "cannot convert U+%04X to local character set"
935msgstr "„U+%04X“ не може да се конвертира в локалното кодиране"
936
937#: lib/unicodeio.c:183
938#, c-format
939msgid "cannot convert U+%04X to local character set: %s"
940msgstr "„U+%04X“ не може да се конвертира в локалното кодиране: %s"
941
942#: lib/userspec.c:106
943msgid "invalid user"
944msgstr "несъществуващ потребител"
945
946#: lib/userspec.c:107
947msgid "invalid group"
948msgstr "несъществуваща група"
949
950#: lib/userspec.c:108
951msgid "invalid spec"
952msgstr "неправилна спецификация"
953
954#: lib/verror.c:73
955msgid "unable to display error message"
956msgstr "съобщението за грешка не може да се изведе"
957
958#: lib/version-etc.c:73
959#, c-format
960msgid "Packaged by %s (%s)\n"
961msgstr "Пакетирано от %s (%s)\n"
962
963#: lib/version-etc.c:76
964#, c-format
965msgid "Packaged by %s\n"
966msgstr "Пакетирано от %s\n"
967
968#. TRANSLATORS: Translate "(C)" to the copyright symbol
969#. (C-in-a-circle), if this symbol is available in the user's
970#. locale.  Otherwise, do not translate "(C)"; leave it as-is.
971#: lib/version-etc.c:83
972msgid "(C)"
973msgstr "©"
974
975#. TRANSLATORS: The %s placeholder is the web address of the GPL license.
976#: lib/version-etc.c:88
977#, c-format
978msgid ""
979"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <%s>.\n"
980"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
981"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
982msgstr ""
983"Лиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията\n"
984"за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия.\n"
985"<%s>\n"
986"Тази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте.\n"
987"Тя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ доколкото е позволено от закона.\n"
988
989#. TRANSLATORS: %s denotes an author name.
990#: lib/version-etc.c:105
991#, c-format
992msgid "Written by %s.\n"
993msgstr "Създадено от %s.\n"
994
995#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
996#: lib/version-etc.c:109
997#, c-format
998msgid "Written by %s and %s.\n"
999msgstr "Създадено от %s и %s.\n"
1000
1001#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1002#: lib/version-etc.c:113
1003#, c-format
1004msgid "Written by %s, %s, and %s.\n"
1005msgstr "Създадено от %s, %s и %s.\n"
1006
1007#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1008#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1009#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1010#: lib/version-etc.c:120
1011#, c-format
1012msgid ""
1013"Written by %s, %s, %s,\n"
1014"and %s.\n"
1015msgstr ""
1016"Създадено от %s, %s, %s\n"
1017"и %s.\n"
1018
1019#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1020#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1021#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1022#: lib/version-etc.c:127
1023#, c-format
1024msgid ""
1025"Written by %s, %s, %s,\n"
1026"%s, and %s.\n"
1027msgstr ""
1028"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1029"%s и %s.\n"
1030
1031#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1032#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1033#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1034#: lib/version-etc.c:134
1035#, c-format
1036msgid ""
1037"Written by %s, %s, %s,\n"
1038"%s, %s, and %s.\n"
1039msgstr ""
1040"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1041"%s, %s и %s.\n"
1042
1043#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1044#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1045#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1046#: lib/version-etc.c:142
1047#, c-format
1048msgid ""
1049"Written by %s, %s, %s,\n"
1050"%s, %s, %s, and %s.\n"
1051msgstr ""
1052"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1053"%s, %s, %s и %s.\n"
1054
1055#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1056#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1057#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1058#: lib/version-etc.c:150
1059#, c-format
1060msgid ""
1061"Written by %s, %s, %s,\n"
1062"%s, %s, %s, %s,\n"
1063"and %s.\n"
1064msgstr ""
1065"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1066"%s, %s, %s, %s\n"
1067"и %s.\n"
1068
1069#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1070#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1071#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1072#: lib/version-etc.c:159
1073#, c-format
1074msgid ""
1075"Written by %s, %s, %s,\n"
1076"%s, %s, %s, %s,\n"
1077"%s, and %s.\n"
1078msgstr ""
1079"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1080"%s, %s, %s, %s,\n"
1081"%s и %s.\n"
1082
1083#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1084#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1085#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1086#: lib/version-etc.c:170
1087#, c-format
1088msgid ""
1089"Written by %s, %s, %s,\n"
1090"%s, %s, %s, %s,\n"
1091"%s, %s, and others.\n"
1092msgstr ""
1093"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1094"%s, %s, %s, %s,\n"
1095"%s, %s и др.\n"
1096
1097#. TRANSLATORS: The placeholder indicates the bug-reporting address
1098#. for this package.  Please add _another line_ saying
1099#. "Report translation bugs to <...>\n" with the address for translation
1100#. bugs (typically your translation team's web or email address).
1101#: lib/version-etc.c:249
1102#, c-format
1103msgid "Report bugs to: %s\n"
1104msgstr ""
1105"Докладвайте грешки в програмата на адрес: %s\n"
1106"Докладвайте грешки в превода на адрес: <dict@ludost.net>\n"
1107
1108#: lib/version-etc.c:251
1109#, c-format
1110msgid "Report %s bugs to: %s\n"
1111msgstr "Докладвайте грешки в „%s“ на адрес: %s\n"
1112
1113#: lib/version-etc.c:255 lib/version-etc.c:257
1114#, c-format
1115msgid "%s home page: <%s>\n"
1116msgstr "Уеб страница на „%s“: <%s>\n"
1117
1118#: lib/version-etc.c:260
1119#, c-format
1120msgid "General help using GNU software: <%s>\n"
1121msgstr "Обща помощ за програмите на GNU: <%s>\n"
1122
1123#: lib/w32spawn.h:49
1124msgid "_open_osfhandle failed"
1125msgstr "неуспешно изпълнение на „_open_osfhandle“"
1126
1127#: lib/w32spawn.h:90
1128#, c-format
1129msgid "cannot restore fd %d: dup2 failed"
1130msgstr "файловият дескриптор %d не може да се възстанови: неуспешно изпълнение на функцията „dup2“"
1131
1132#: lib/wait-process.c:231 lib/wait-process.c:263 lib/wait-process.c:325
1133#, c-format
1134msgid "%s subprocess"
1135msgstr "дъщерен процес „%s“"
1136
1137#: lib/wait-process.c:282 lib/wait-process.c:354
1138#, c-format
1139msgid "%s subprocess got fatal signal %d"
1140msgstr "дъщерният процес „%s“ получи фатален сигнал %d"
1141
1142#: lib/xbinary-io.c:37
1143msgid "failed to set file descriptor text/binary mode"
1144msgstr "неуспешно задаване на вид на файла като текстов/двоичен"
1145
1146#: lib/xfreopen.c:34
1147msgid "stdin"
1148msgstr "стандартен вход"
1149
1150#: lib/xfreopen.c:35
1151msgid "stdout"
1152msgstr "стандартен изход"
1153
1154#: lib/xfreopen.c:36
1155msgid "stderr"
1156msgstr "стандартна грешка"
1157
1158#: lib/xfreopen.c:37
1159msgid "unknown stream"
1160msgstr "непознат поток"
1161
1162#: lib/xfreopen.c:38
1163#, c-format
1164msgid "failed to reopen %s with mode %s"
1165msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори наново с режим „%s“"
1166
1167#: lib/xmemcoll.c:39
1168msgid "string comparison failed"
1169msgstr "неуспешно сравнение на низове"
1170
1171#: lib/xmemcoll.c:40
1172msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
1173msgstr "Използвайте „LC_ALL='C'“, за да заобиколите този проблем."
1174
1175#: lib/xmemcoll.c:42
1176#, c-format
1177msgid "The strings compared were %s and %s."
1178msgstr "Сравняваните низове бяха %s и %s."
1179
1180#: lib/xprintf.c:50 lib/xprintf.c:76
1181msgid "cannot perform formatted output"
1182msgstr "невъзможно форматиране на изхода"
1183
1184#: lib/xstdopen.c:34
1185msgid "standard file descriptors"
1186msgstr "стандартни файлови дескриптори"
1187
1188#: lib/xstrtol-error.c:63
1189#, c-format
1190msgid "invalid %s%s argument '%s'"
1191msgstr "неправилен аргумент „%3$s“ за опцията „%1$s%2$s“"
1192
1193#: lib/xstrtol-error.c:68
1194#, c-format
1195msgid "invalid suffix in %s%s argument '%s'"
1196msgstr "неправилен суфикс в аргумента „%3$s“ за опцията „%1$s%2$s“"
1197
1198#: lib/xstrtol-error.c:72
1199#, c-format
1200msgid "%s%s argument '%s' too large"
1201msgstr "прекалено дълъг аргумент „%3$s“ за опцията „%1$s%2$s“"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.