source: non-gtk/GNU/gnulib-4.0.0.2412.bg.po @ 3292

Last change on this file since 3292 was 3292, checked in by Александър Шопов, 3 years ago

gnulib: подаден през робота

File size: 36.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of GNU gnulib po-file.
2# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnulib package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: gnulib 4.0.0.2412\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnulib@gnu.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2019-01-27 16:47+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2019-05-15 07:06+0200\n"
11"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
12"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
13"Language: bg\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
19
20#: lib/argmatch.c:134
21#, c-format
22msgid "invalid argument %s for %s"
23msgstr "аргументът „%s“ на опцията „%s“ е неправилен"
24
25#: lib/argmatch.c:135
26#, c-format
27msgid "ambiguous argument %s for %s"
28msgstr "аргументът „%s“ на опцията „%s“ не е еднозначен"
29
30#: lib/argmatch.c:154
31msgid "Valid arguments are:"
32msgstr "Възможните аргументи са:"
33
34#: lib/argp-help.c:148
35#, c-format
36msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
37msgstr "„ARGP_HELP_FMT“: стойността %s е по-малка или равна на %s"
38
39#: lib/argp-help.c:224
40#, c-format
41msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
42msgstr "%.*s: параметърът „ARGP_HELP_FMT“ изисква стойност"
43
44#: lib/argp-help.c:234
45#, c-format
46msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
47msgstr "%.*s: непознат параметър „ARGP_HELP_FMT“"
48
49#: lib/argp-help.c:247
50#, c-format
51msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
52msgstr "Грешки в „ARGP_HELP_FMT“: %s"
53
54#: lib/argp-help.c:1228
55msgid ""
56"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
57"optional for any corresponding short options."
58msgstr ""
59"Аргументите, задължителните или незадължителни за дългите опции, са "
60"съответно задължителни или незадължителни и за кратките опции."
61
62#: lib/argp-help.c:1617
63msgid "Usage:"
64msgstr "Използване:"
65
66#: lib/argp-help.c:1621
67msgid "  or: "
68msgstr "  или: "
69
70#: lib/argp-help.c:1633
71msgid " [OPTION...]"
72msgstr " [ОПЦИЯ…]"
73
74#: lib/argp-help.c:1660
75#, c-format
76msgid "Try '%s --help' or '%s --usage' for more information.\n"
77msgstr "За повече информация използвайте „%s --help“ или „%s --usage“.\n"
78
79#: lib/argp-help.c:1688
80#, c-format
81msgid "Report bugs to %s.\n"
82msgstr ""
83"Съобщавайте за програмни грешки на %s.\n"
84"За грешки в българския превод на <dict@fsa-bg.org>.\n"
85
86#: lib/argp-help.c:1889 lib/error.c:195
87msgid "Unknown system error"
88msgstr "Неизвестна системна грешка"
89
90#: lib/argp-parse.c:81
91msgid "give this help list"
92msgstr "извеждане на тази справка"
93
94#: lib/argp-parse.c:82
95msgid "give a short usage message"
96msgstr "извеждане на кратко съобщение за използването"
97
98#: lib/argp-parse.c:83
99msgid "NAME"
100msgstr "ИМЕ"
101
102#: lib/argp-parse.c:84
103msgid "set the program name"
104msgstr "задаване на името на програмата"
105
106#: lib/argp-parse.c:85
107msgid "SECS"
108msgstr "СЕКУНДИ"
109
110#: lib/argp-parse.c:86
111msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
112msgstr "спиране за толкова СЕКУНДИ (стандартно е 3600)"
113
114#: lib/argp-parse.c:143
115msgid "print program version"
116msgstr "извеждане на версията на програмата"
117
118#: lib/argp-parse.c:160
119msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
120msgstr "ГРЕШКА: Неизвестна версия!"
121
122#: lib/argp-parse.c:613
123#, c-format
124msgid "%s: Too many arguments\n"
125msgstr "%s: Твърде много аргументи\n"
126
127#: lib/argp-parse.c:759
128msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
129msgstr "ГРЕШКА: Непозната опция, а трябва да се разпознава!"
130
131#: lib/bitset/stats.c:177
132#, c-format
133msgid "%u bitset_allocs, %u freed (%.2f%%).\n"
134msgstr "%u побитови заделяния, освободени са %u (%.2f%%).\n"
135
136#: lib/bitset/stats.c:180
137#, c-format
138msgid "%u bitset_sets, %u cached (%.2f%%)\n"
139msgstr "%u побитови задавания, кеширани са %u (%.2f%%)\n"
140
141#: lib/bitset/stats.c:183
142#, c-format
143msgid "%u bitset_resets, %u cached (%.2f%%)\n"
144msgstr "%u побитови изчиствания, кеширани са %u (%.2f%%)\n"
145
146#: lib/bitset/stats.c:186
147#, c-format
148msgid "%u bitset_tests, %u cached (%.2f%%)\n"
149msgstr "%u побитови проби, кеширани са %u (%.2f%%)\n"
150
151#: lib/bitset/stats.c:190
152#, c-format
153msgid "%u bitset_lists\n"
154msgstr "%u побитови извеждания\n"
155
156#: lib/bitset/stats.c:192
157msgid "count log histogram\n"
158msgstr "логаритмична хистограма по брой\n"
159
160#: lib/bitset/stats.c:195
161msgid "size log histogram\n"
162msgstr "логаритмична хистограма по размер\n"
163
164#: lib/bitset/stats.c:198
165msgid "density histogram\n"
166msgstr "хистограма по плътност\n"
167
168#: lib/bitset/stats.c:210
169#, c-format
170msgid ""
171"Bitset statistics:\n"
172"\n"
173msgstr "Побитова статистика:\n\n"
174
175#: lib/bitset/stats.c:213
176#, c-format
177msgid "Accumulated runs = %u\n"
178msgstr "Натрупани изпълнения = %u\n"
179
180#: lib/bitset/stats.c:255 lib/bitset/stats.c:260
181msgid "cannot read stats file"
182msgstr "файлът със статистиките не може да се прочете"
183
184#: lib/bitset/stats.c:257
185#, c-format
186msgid "bad stats file size\n"
187msgstr "неправилен размер на файла със статистиките\n"
188
189#: lib/bitset/stats.c:281 lib/bitset/stats.c:283
190msgid "cannot write stats file"
191msgstr "файлът със статистиките не може да се запише"
192
193#: lib/bitset/stats.c:286
194msgid "cannot open stats file for writing"
195msgstr "файлът със статистиките не може да се отвори за запис"
196
197#: lib/c-stack.c:208 lib/c-stack.c:301
198msgid "program error"
199msgstr "програмна грешка"
200
201#: lib/c-stack.c:209 lib/c-stack.c:302
202msgid "stack overflow"
203msgstr "препълване на стека"
204
205#: lib/clean-temp.c:325
206msgid "cannot find a temporary directory, try setting $TMPDIR"
207msgstr "липсва временна директория, пробвайте да укажете такава в променливата „TMPDIR“"
208
209#: lib/clean-temp.c:339
210#, c-format
211msgid "cannot create a temporary directory using template \"%s\""
212msgstr "не може да се създаде временна директория по шаблона „%s“"
213
214#: lib/clean-temp.c:435
215#, c-format
216msgid "cannot remove temporary file %s"
217msgstr "временният файл „%s“ не може да се изтрие"
218
219#: lib/clean-temp.c:450
220#, c-format
221msgid "cannot remove temporary directory %s"
222msgstr "временната директория „%s“ не може да се изтрие"
223
224#: lib/closein.c:100
225msgid "error closing file"
226msgstr "грешка при затваряне на файл"
227
228#: lib/closeout.c:122
229msgid "write error"
230msgstr "грешка при запис"
231
232#: lib/copy-acl.c:54 lib/copy-file.c:198
233#, c-format
234msgid "preserving permissions for %s"
235msgstr "запазване на правата за „%s“"
236
237#: lib/copy-file.c:175
238#, c-format
239msgid "error while opening %s for reading"
240msgstr "„%s“ не може да се отвори за четене"
241
242#: lib/copy-file.c:179
243#, c-format
244msgid "cannot open backup file %s for writing"
245msgstr "резервният файл „%s“ не може да се отвори за запис"
246
247#: lib/copy-file.c:183
248#, c-format
249msgid "error reading %s"
250msgstr "грешка при четене на „%s“"
251
252#: lib/copy-file.c:187
253#, c-format
254msgid "error writing %s"
255msgstr "грешка при записа на „%s“"
256
257#: lib/copy-file.c:191
258#, c-format
259msgid "error after reading %s"
260msgstr "грешка след четене на „%s“"
261
262#: lib/csharpcomp.c:202 lib/javaversion.c:78
263msgid "fdopen() failed"
264msgstr "неуспешно отваряне с „fdopen()“"
265
266#: lib/csharpcomp.c:443
267msgid "C# compiler not found, try installing mono"
268msgstr "Липсва компилатор за C#, инсталирайте „mono“"
269
270#: lib/csharpexec.c:255
271msgid "C# virtual machine not found, try installing mono"
272msgstr "Липсва виртуална машина за C#, инсталирайте „mono“"
273
274#: lib/dfa.c:970
275msgid "unbalanced ["
276msgstr "„[“ без еш"
277
278#: lib/dfa.c:1091
279msgid "invalid character class"
280msgstr "неправилен клас знаци"
281
282#: lib/dfa.c:1217
283msgid "character class syntax is [[:space:]], not [:space:]"
284msgstr "клас знаци се указва чрез „[[:ИМЕ:]]“, а не „[:ИМЕ:]“"
285
286#: lib/dfa.c:1284
287msgid "unfinished \\ escape"
288msgstr "незавършена екранираща последователност чрез „\\“"
289
290#: lib/dfa.c:1445
291msgid "invalid content of \\{\\}"
292msgstr "неправилно съдържание в „\\{\\}“"
293
294#: lib/dfa.c:1448
295msgid "regular expression too big"
296msgstr "прекалено голям регулярен израз"
297
298#: lib/dfa.c:1863
299msgid "unbalanced ("
300msgstr "„(“ без еш"
301
302#: lib/dfa.c:1981
303msgid "no syntax specified"
304msgstr "не е зададен синтаксис"
305
306#: lib/dfa.c:1992
307msgid "unbalanced )"
308msgstr "„)“ без еш"
309
310#: lib/execute.c:185 lib/execute.c:258 lib/spawn-pipe.c:235
311#: lib/spawn-pipe.c:349 lib/wait-process.c:282 lib/wait-process.c:356
312#, c-format
313msgid "%s subprocess failed"
314msgstr "дъщерният процес „%s“ завърши неуспешно"
315
316#: lib/file-type.c:40
317msgid "regular empty file"
318msgstr "празен, обикновен файл"
319
320#: lib/file-type.c:40
321msgid "regular file"
322msgstr "обикновен файл"
323
324#: lib/file-type.c:43
325msgid "directory"
326msgstr "директория"
327
328#: lib/file-type.c:46
329msgid "symbolic link"
330msgstr "символна връзка"
331
332#: lib/file-type.c:52
333msgid "message queue"
334msgstr "опашка за съобщения"
335
336#: lib/file-type.c:55
337msgid "semaphore"
338msgstr "семафор"
339
340#: lib/file-type.c:58
341msgid "shared memory object"
342msgstr "споделен обект в паметта"
343
344#: lib/file-type.c:61
345msgid "typed memory object"
346msgstr "типов обект в паметта"
347
348#: lib/file-type.c:66
349msgid "block special file"
350msgstr "блоков специален файл"
351
352#: lib/file-type.c:69
353msgid "character special file"
354msgstr "знаков специален сайт"
355
356#: lib/file-type.c:72
357msgid "contiguous data"
358msgstr "последователни данни"
359
360#: lib/file-type.c:75
361msgid "fifo"
362msgstr "програмен канал"
363
364#: lib/file-type.c:78
365msgid "door"
366msgstr "порта"
367
368#: lib/file-type.c:81
369msgid "multiplexed block special file"
370msgstr "мултиплексиран блоков специален файл"
371
372#: lib/file-type.c:84
373msgid "multiplexed character special file"
374msgstr "мултиплексиран знаков специален файл"
375
376#: lib/file-type.c:87
377msgid "multiplexed file"
378msgstr "мултиплексиран файл"
379
380#: lib/file-type.c:90
381msgid "named file"
382msgstr "именован файл"
383
384#: lib/file-type.c:93
385msgid "network special file"
386msgstr "мрежов специален файл"
387
388#: lib/file-type.c:96
389msgid "migrated file with data"
390msgstr "мигриран файл с данни"
391
392#: lib/file-type.c:99
393msgid "migrated file without data"
394msgstr "мигриран файл без данни"
395
396#: lib/file-type.c:102
397msgid "port"
398msgstr "порт"
399
400#: lib/file-type.c:105
401msgid "socket"
402msgstr "гнездо"
403
404#: lib/file-type.c:108
405msgid "whiteout"
406msgstr "припокриващо изтриване"
407
408#: lib/file-type.c:110
409msgid "weird file"
410msgstr "странен файл"
411
412#: lib/gai_strerror.c:57
413msgid "Address family for hostname not supported"
414msgstr "Този вид адреси за името на хоста не се поддържат"
415
416#: lib/gai_strerror.c:58
417msgid "Temporary failure in name resolution"
418msgstr "Временен проблем при намиране на IP-адреса на хост"
419
420#: lib/gai_strerror.c:59
421msgid "Bad value for ai_flags"
422msgstr "Неправилна стойност за „ai_flags“"
423
424#: lib/gai_strerror.c:60
425msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
426msgstr "Окончателен неуспех при намиране на IP-адреса на хост"
427
428#: lib/gai_strerror.c:61
429msgid "ai_family not supported"
430msgstr "посочването на вид адреси („ai_family“) не се поддържа"
431
432#: lib/gai_strerror.c:62
433msgid "Memory allocation failure"
434msgstr "Неуспешно заделяне на памет"
435
436#: lib/gai_strerror.c:63
437msgid "No address associated with hostname"
438msgstr "Няма IP-адрес с посоченото име на хост"
439
440#: lib/gai_strerror.c:64
441msgid "Name or service not known"
442msgstr "Името или услугата са непознати"
443
444#: lib/gai_strerror.c:65
445msgid "Servname not supported for ai_socktype"
446msgstr ""
447"Името на услугата не се поддържа за използвания вид гнездо („ai_socktype“)"
448
449#: lib/gai_strerror.c:66
450msgid "ai_socktype not supported"
451msgstr "посочването на вид гнездо („ai_socktype“) не се поддържа"
452
453#: lib/gai_strerror.c:67
454msgid "System error"
455msgstr "Системна грешка"
456
457#: lib/gai_strerror.c:68
458msgid "Argument buffer too small"
459msgstr "Буферът за аргументите е твърде малък"
460
461#: lib/gai_strerror.c:70
462msgid "Processing request in progress"
463msgstr "Заявката е в процес на изпълнение"
464
465#: lib/gai_strerror.c:71
466msgid "Request canceled"
467msgstr "Заявката е отменена"
468
469#: lib/gai_strerror.c:72
470msgid "Request not canceled"
471msgstr "Заявката не е отменена"
472
473#: lib/gai_strerror.c:73
474msgid "All requests done"
475msgstr "Изпълнени са всички заявки"
476
477#: lib/gai_strerror.c:74
478msgid "Interrupted by a signal"
479msgstr "Прекъснат със сигнал"
480
481#: lib/gai_strerror.c:75
482msgid "Parameter string not correctly encoded"
483msgstr "Неправилно кодиран низ на аргумент"
484
485#: lib/gai_strerror.c:87
486msgid "Unknown error"
487msgstr "Неизвестна грешка"
488
489#: lib/getopt.c:278
490#, c-format
491msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous\n"
492msgstr "%s: опцията „%s%s“ не е еднозначна\n"
493
494#: lib/getopt.c:284
495#, c-format
496msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:"
497msgstr "%s: опцията „%s%s“ не е еднозначна.  Възможности:"
498
499#: lib/getopt.c:319
500#, c-format
501msgid "%s: unrecognized option '%s%s'\n"
502msgstr "%s: непозната опция „%s%s“\n"
503
504#: lib/getopt.c:345
505#, c-format
506msgid "%s: option '%s%s' doesn't allow an argument\n"
507msgstr "%s: опцията „%s%s“ се използва без аргументи\n"
508
509#: lib/getopt.c:360
510#, c-format
511msgid "%s: option '%s%s' requires an argument\n"
512msgstr "%s: опцията „%s%s“ изисква аргумент\n"
513
514#: lib/getopt.c:621
515#, c-format
516msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
517msgstr "%s: неправилна опция — „%c“\n"
518
519#: lib/getopt.c:636 lib/getopt.c:682
520#, c-format
521msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
522msgstr "%s: опцията изисква аргумент — „%c“\n"
523
524#: lib/javacomp.c:150 lib/javacomp.c:174 lib/javacomp.c:200
525msgid "invalid source_version argument to compile_java_class"
526msgstr "неправилен аргумент „source_version“ за версията на кода към командата „compile_java_class“"
527
528#: lib/javacomp.c:221 lib/javacomp.c:252
529msgid "invalid target_version argument to compile_java_class"
530msgstr "неправилен аргумент „target_version“ за версията на целта към командата „compile_java_class“"
531
532#: lib/javacomp.c:579
533#, c-format
534msgid "failed to create \"%s\""
535msgstr "„%s“ не може да се създаде"
536
537#: lib/javacomp.c:586
538#, c-format
539msgid "error while writing \"%s\" file"
540msgstr "грешка при записа на „%s“"
541
542#: lib/javacomp.c:2436
543msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
544msgstr "Липсва компилатор за Java, инсталирайте „gcj“ или задайте такъв с променливата „JAVAC“"
545
546#: lib/javaexec.c:417
547msgid "Java virtual machine not found, try installing gij or set $JAVA"
548msgstr "Липсва виртуална машина за Java, инсталирайте „gcj“ или задайте такава с променливата „JAVA“"
549
550#: lib/javaversion.c:86
551#, c-format
552msgid "%s subprocess I/O error"
553msgstr "%s: вх./изх. грешка в дъщерен процес"
554
555#: lib/mkdir-p.c:162
556#, c-format
557msgid "cannot stat %s"
558msgstr "не може да се получи информация със „stat“ за „%s“"
559
560#: lib/mkdir-p.c:190
561#, c-format
562msgid "cannot change permissions of %s"
563msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да се сменят"
564
565#: lib/mkdir-p.c:200
566#, c-format
567msgid "cannot create directory %s"
568msgstr "директорията „%s“ не може да се създаде"
569
570#: lib/obstack.c:338 lib/obstack.c:340 lib/xalloc-die.c:34 lib/xsetenv.c:37
571msgid "memory exhausted"
572msgstr "паметта е изчерпана"
573
574#: lib/openat-die.c:38
575msgid "unable to record current working directory"
576msgstr "текущата работна директория не може да се запише"
577
578#: lib/openat-die.c:57
579msgid "failed to return to initial working directory"
580msgstr "не може да се върне към първоначалната работна директория"
581
582#: lib/pagealign_alloc.c:137
583msgid "Failed to open /dev/zero for read"
584msgstr "„/dev/zero“ не може да се отвори за запис"
585
586#: lib/pipe-filter-gi.c:152
587msgid "creation of reading thread failed"
588msgstr "неуспешно създаване на четяща нишка"
589
590#: lib/pipe-filter-gi.c:257 lib/pipe-filter-ii.c:419
591#, c-format
592msgid "cannot set up nonblocking I/O to %s subprocess"
593msgstr "не може да се зададе вх./изх. без блокиране за подпроцеса „%s“"
594
595#: lib/pipe-filter-gi.c:335 lib/pipe-filter-ii.c:457
596#, c-format
597msgid "communication with %s subprocess failed"
598msgstr "неуспешна комуникация с дъщерния процес „%s“"
599
600#: lib/pipe-filter-gi.c:365 lib/pipe-filter-ii.c:345 lib/pipe-filter-ii.c:502
601#, c-format
602msgid "write to %s subprocess failed"
603msgstr "неуспешен запис към дъщерния процес „%s“"
604
605#: lib/pipe-filter-gi.c:405 lib/pipe-filter-ii.c:366 lib/pipe-filter-ii.c:545
606#, c-format
607msgid "read from %s subprocess failed"
608msgstr "неуспешно четене от дъщерния процес „%s“"
609
610#: lib/pipe-filter-gi.c:458
611#, c-format
612msgid "subprocess %s terminated with exit code %d"
613msgstr "подпроцесът „%s“ завърши с код за състояние %d"
614
615#: lib/pipe-filter-ii.c:313
616msgid "creation of threads failed"
617msgstr "неуспешно създаване н нишки"
618
619#: lib/pipe-filter-ii.c:577
620#, c-format
621msgid "%s subprocess terminated with exit code %d"
622msgstr "подпроцесът на „%s“ завърши с код за състояние %d\""
623
624#. TRANSLATORS:
625#. Get translations for open and closing quotation marks.
626#. The message catalog should translate "`" to a left
627#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
628#. "'".  For example, a French Unicode local should translate
629#. these to U+00AB (LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE
630#. QUOTATION MARK), and U+00BB (RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE
631#. QUOTATION MARK), respectively.
632#.
633#. If the catalog has no translation, we will try to
634#. use Unicode U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
635#. Unicode U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK).  If the
636#. current locale is not Unicode, locale_quoting_style
637#. will quote 'like this', and clocale_quoting_style will
638#. quote "like this".  You should always include translations
639#. for "`" and "'" even if U+2018 and U+2019 are appropriate
640#. for your locale.
641#.
642#. If you don't know what to put here, please see
643#. <https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_marks_in_other_languages>
644#. and use glyphs suitable for your language.
645#: lib/quotearg.c:362
646msgid "`"
647msgstr "„"
648
649#: lib/quotearg.c:363
650msgid "'"
651msgstr "“"
652
653#: lib/regcomp.c:135
654msgid "Success"
655msgstr "Успех"
656
657#: lib/regcomp.c:138
658msgid "No match"
659msgstr "Няма съвпадения"
660
661#: lib/regcomp.c:141
662msgid "Invalid regular expression"
663msgstr "Неправилен регулярен израз"
664
665#: lib/regcomp.c:144
666msgid "Invalid collation character"
667msgstr "Неправилен знак за подредба"
668
669#: lib/regcomp.c:147
670msgid "Invalid character class name"
671msgstr "Неправилно име на клас знаци"
672
673#: lib/regcomp.c:150
674msgid "Trailing backslash"
675msgstr "Самотна „\\“ накрая"
676
677#: lib/regcomp.c:153
678msgid "Invalid back reference"
679msgstr "Неправилна препратка към съвпадение"
680
681#: lib/regcomp.c:156
682msgid "Unmatched [, [^, [:, [., or [="
683msgstr "„[“, „[^“, „[:“, „[.“ или „[=“ без еш"
684
685#: lib/regcomp.c:159
686msgid "Unmatched ( or \\("
687msgstr "„(“ или „\\(“ без еш"
688
689#: lib/regcomp.c:162
690msgid "Unmatched \\{"
691msgstr "„\\{“ без еш"
692
693#: lib/regcomp.c:165
694msgid "Invalid content of \\{\\}"
695msgstr "Неправилно съдържание в „\\{\\}“"
696
697#: lib/regcomp.c:168
698msgid "Invalid range end"
699msgstr "Неправилен край на диапазон"
700
701#: lib/regcomp.c:171
702msgid "Memory exhausted"
703msgstr "Паметта свърши"
704
705#: lib/regcomp.c:174
706msgid "Invalid preceding regular expression"
707msgstr "Предхождащият регулярен израз е неправилен"
708
709#: lib/regcomp.c:177
710msgid "Premature end of regular expression"
711msgstr "Ранен край на регулярен израз"
712
713#: lib/regcomp.c:180
714msgid "Regular expression too big"
715msgstr "Регулярният израз е прекалено голям"
716
717#: lib/regcomp.c:183
718msgid "Unmatched ) or \\)"
719msgstr "„)“ или „\\)“ без еш"
720
721#: lib/regcomp.c:676
722msgid "No previous regular expression"
723msgstr "Няма предхождащ регулярен израз"
724
725# RECHECK
726#. TRANSLATORS: A regular expression testing for an affirmative answer
727#. (english: "yes").  Testing the first character may be sufficient.
728#. Take care to consider upper and lower case.
729#. To enquire the regular expression that your system uses for this
730#. purpose, you can use the command
731#. locale -k LC_MESSAGES | grep '^yesexpr='
732#: lib/rpmatch.c:150
733msgid "^[yY]"
734msgstr "^[yYдДщЩ]"
735
736# RECHECK
737#. TRANSLATORS: A regular expression testing for a negative answer
738#. (english: "no").  Testing the first character may be sufficient.
739#. Take care to consider upper and lower case.
740#. To enquire the regular expression that your system uses for this
741#. purpose, you can use the command
742#. locale -k LC_MESSAGES | grep '^noexpr='
743#: lib/rpmatch.c:163
744msgid "^[nN]"
745msgstr "^[nNнНхХ]"
746
747#: lib/set-acl.c:46
748#, c-format
749msgid "setting permissions for %s"
750msgstr "задаване на права на „%s“"
751
752#: lib/siglist.h:31
753msgid "Hangup"
754msgstr "Прекъсване на връзката"
755
756#: lib/siglist.h:34
757msgid "Interrupt"
758msgstr "Прекъсване"
759
760#: lib/siglist.h:37
761msgid "Quit"
762msgstr "Спиране"
763
764#: lib/siglist.h:40
765msgid "Illegal instruction"
766msgstr "Неправилна инструкция"
767
768#: lib/siglist.h:43
769msgid "Trace/breakpoint trap"
770msgstr "Прекъсване за трасиране"
771
772#: lib/siglist.h:46
773msgid "Aborted"
774msgstr "Преустановяване"
775
776#: lib/siglist.h:49
777msgid "Floating point exception"
778msgstr "Изключение от плаваща запетая"
779
780#: lib/siglist.h:52
781msgid "Killed"
782msgstr "Убит"
783
784#: lib/siglist.h:55
785msgid "Bus error"
786msgstr "Грешка в шината"
787
788#: lib/siglist.h:58
789msgid "Segmentation fault"
790msgstr "Грешка в разделянето"
791
792#: lib/siglist.h:61
793msgid "Broken pipe"
794msgstr "Прекъснат програмен канал"
795
796#: lib/siglist.h:64
797msgid "Alarm clock"
798msgstr "Аларма"
799
800#: lib/siglist.h:67
801msgid "Terminated"
802msgstr "Прекратен"
803
804#: lib/siglist.h:70
805msgid "Urgent I/O condition"
806msgstr "Спешно вх./изх. състояние"
807
808#: lib/siglist.h:73
809msgid "Stopped (signal)"
810msgstr "Спрян (сигнал)"
811
812#: lib/siglist.h:76
813msgid "Stopped"
814msgstr "Спрян"
815
816#: lib/siglist.h:79
817msgid "Continued"
818msgstr "Продължен"
819
820#: lib/siglist.h:82
821msgid "Child exited"
822msgstr "Преустановен дъщерен процес"
823
824#: lib/siglist.h:85
825msgid "Stopped (tty input)"
826msgstr "Спиране (вход от tty)"
827
828#: lib/siglist.h:88
829msgid "Stopped (tty output)"
830msgstr "Спиране (изход към tty)"
831
832#: lib/siglist.h:91
833msgid "I/O possible"
834msgstr "Възможен вх./изх."
835
836#: lib/siglist.h:94
837msgid "CPU time limit exceeded"
838msgstr "Надвишаване на процесорното време"
839
840#: lib/siglist.h:97
841msgid "File size limit exceeded"
842msgstr "Надвишаване на размера на файл"
843
844#: lib/siglist.h:100
845msgid "Virtual timer expired"
846msgstr "Изтекъл виртуален таймер"
847
848#: lib/siglist.h:103
849msgid "Profiling timer expired"
850msgstr "Изтекъл профилиращ таймер"
851
852#: lib/siglist.h:106
853msgid "Window changed"
854msgstr "Преоразмерен прозорец"
855
856#: lib/siglist.h:109
857msgid "User defined signal 1"
858msgstr "Потребителски сигнал 1"
859
860#: lib/siglist.h:112
861msgid "User defined signal 2"
862msgstr "Потребителски сигнал 2"
863
864#: lib/siglist.h:117
865msgid "EMT trap"
866msgstr "Емулирана инструкция"
867
868#: lib/siglist.h:120
869msgid "Bad system call"
870msgstr "Грешно системно извикване"
871
872#: lib/siglist.h:123
873msgid "Stack fault"
874msgstr "Грешка в разделянето"
875
876#: lib/siglist.h:126
877msgid "Information request"
878msgstr "Заявка за информация"
879
880#: lib/siglist.h:128
881msgid "Power failure"
882msgstr "Проблем в захранването"
883
884#: lib/siglist.h:131
885msgid "Resource lost"
886msgstr "Загубен ресурс"
887
888#: lib/sigpipe-die.c:37
889msgid "error writing to a closed pipe or socket"
890msgstr "грешка при запис във вече затворен програмен канал или гнездо"
891
892#: lib/spawn-pipe.c:141 lib/spawn-pipe.c:144 lib/spawn-pipe.c:265
893#: lib/spawn-pipe.c:268
894msgid "cannot create pipe"
895msgstr "не може да се създаде програмен канал"
896
897#: lib/strsignal.c:114
898#, c-format
899msgid "Real-time signal %d"
900msgstr "Сигнал за реално време %d"
901
902#: lib/strsignal.c:118
903#, c-format
904msgid "Unknown signal %d"
905msgstr "Непознат сигнал %d"
906
907#: lib/timevar.c:316
908msgid "Execution times (seconds)"
909msgstr "Време за изпълнение [секунди]"
910
911#: lib/timevar.c:318
912msgid "CPU user"
913msgstr "потребителско време"
914
915#: lib/timevar.c:318
916msgid "CPU system"
917msgstr "системно време"
918
919#: lib/timevar.c:318
920msgid "wall clock"
921msgstr "общо време"
922
923#: lib/unicodeio.c:102
924msgid "iconv function not usable"
925msgstr "функцията „iconv“  е неизползваема"
926
927#: lib/unicodeio.c:104
928msgid "iconv function not available"
929msgstr "функцията „iconv“ е недостъпна"
930
931#: lib/unicodeio.c:111
932msgid "character out of range"
933msgstr "знак извън диапазона"
934
935#: lib/unicodeio.c:181
936#, c-format
937msgid "cannot convert U+%04X to local character set"
938msgstr "„U+%04X“ не може да се конвертира в локалното кодиране"
939
940#: lib/unicodeio.c:183
941#, c-format
942msgid "cannot convert U+%04X to local character set: %s"
943msgstr "„U+%04X“ не може да се конвертира в локалното кодиране: %s"
944
945#: lib/userspec.c:106
946msgid "invalid user"
947msgstr "несъществуващ потребител"
948
949#: lib/userspec.c:107
950msgid "invalid group"
951msgstr "несъществуваща група"
952
953#: lib/userspec.c:108
954msgid "invalid spec"
955msgstr "неправилна спецификация"
956
957#: lib/verror.c:73
958msgid "unable to display error message"
959msgstr "съобщението за грешка не може да се изведе"
960
961#: lib/version-etc.c:73
962#, c-format
963msgid "Packaged by %s (%s)\n"
964msgstr "Пакетирано от %s (%s)\n"
965
966#: lib/version-etc.c:76
967#, c-format
968msgid "Packaged by %s\n"
969msgstr "Пакетирано от %s\n"
970
971#. TRANSLATORS: Translate "(C)" to the copyright symbol
972#. (C-in-a-circle), if this symbol is available in the user's
973#. locale.  Otherwise, do not translate "(C)"; leave it as-is.
974#: lib/version-etc.c:83
975msgid "(C)"
976msgstr "©"
977
978#: lib/version-etc.c:85
979msgid ""
980"\n"
981"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl."
982"html>.\n"
983"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
984"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
985"\n"
986msgstr ""
987"\n"
988"Лиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от "
989"Фондацията\n"
990"за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна "
991"версия.\n"
992"<https://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
993"Тази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или "
994"променяте.\n"
995"Тя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ доколкото е позволено от закона.\n"
996
997#. TRANSLATORS: %s denotes an author name.
998#: lib/version-etc.c:102
999#, c-format
1000msgid "Written by %s.\n"
1001msgstr "Създадено от %s.\n"
1002
1003#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1004#: lib/version-etc.c:106
1005#, c-format
1006msgid "Written by %s and %s.\n"
1007msgstr "Създадено от %s и %s.\n"
1008
1009#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1010#: lib/version-etc.c:110
1011#, c-format
1012msgid "Written by %s, %s, and %s.\n"
1013msgstr "Създадено от %s, %s и %s.\n"
1014
1015#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1016#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1017#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1018#: lib/version-etc.c:117
1019#, c-format
1020msgid ""
1021"Written by %s, %s, %s,\n"
1022"and %s.\n"
1023msgstr ""
1024"Създадено от %s, %s, %s\n"
1025"и %s.\n"
1026
1027#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1028#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1029#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1030#: lib/version-etc.c:124
1031#, c-format
1032msgid ""
1033"Written by %s, %s, %s,\n"
1034"%s, and %s.\n"
1035msgstr ""
1036"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1037"%s и %s.\n"
1038
1039#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1040#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1041#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1042#: lib/version-etc.c:131
1043#, c-format
1044msgid ""
1045"Written by %s, %s, %s,\n"
1046"%s, %s, and %s.\n"
1047msgstr ""
1048"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1049"%s, %s и %s.\n"
1050
1051#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1052#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1053#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1054#: lib/version-etc.c:139
1055#, c-format
1056msgid ""
1057"Written by %s, %s, %s,\n"
1058"%s, %s, %s, and %s.\n"
1059msgstr ""
1060"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1061"%s, %s, %s и %s.\n"
1062
1063#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1064#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1065#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1066#: lib/version-etc.c:147
1067#, c-format
1068msgid ""
1069"Written by %s, %s, %s,\n"
1070"%s, %s, %s, %s,\n"
1071"and %s.\n"
1072msgstr ""
1073"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1074"%s, %s, %s, %s\n"
1075"и %s.\n"
1076
1077#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1078#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1079#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1080#: lib/version-etc.c:156
1081#, c-format
1082msgid ""
1083"Written by %s, %s, %s,\n"
1084"%s, %s, %s, %s,\n"
1085"%s, and %s.\n"
1086msgstr ""
1087"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1088"%s, %s, %s, %s,\n"
1089"%s и %s.\n"
1090
1091#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
1092#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
1093#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
1094#: lib/version-etc.c:167
1095#, c-format
1096msgid ""
1097"Written by %s, %s, %s,\n"
1098"%s, %s, %s, %s,\n"
1099"%s, %s, and others.\n"
1100msgstr ""
1101"Създадено от %s, %s, %s,\n"
1102"%s, %s, %s, %s,\n"
1103"%s, %s и др.\n"
1104
1105#. TRANSLATORS: The placeholder indicates the bug-reporting address
1106#. for this package.  Please add _another line_ saying
1107#. "Report translation bugs to <...>\n" with the address for translation
1108#. bugs (typically your translation team's web or email address).
1109#: lib/version-etc.c:245
1110#, c-format
1111msgid ""
1112"\n"
1113"Report bugs to: %s\n"
1114msgstr ""
1115"\n"
1116"Докладвайте грешки в програмата на адрес: %s\n"
1117"Докладвайте грешки в превода на адрес: <dict@ludost.net>\n"
1118
1119#: lib/version-etc.c:247
1120#, c-format
1121msgid "Report %s bugs to: %s\n"
1122msgstr "Докладвайте грешки в „%s“ на адрес: %s\n"
1123
1124#: lib/version-etc.c:251
1125#, c-format
1126msgid "%s home page: <%s>\n"
1127msgstr "Уеб страница на „%s“: <%s>\n"
1128
1129#: lib/version-etc.c:253
1130#, c-format
1131msgid "%s home page: <https://www.gnu.org/software/%s/>\n"
1132msgstr "Уеб страница на „%s“: <https://www.gnu.org/software/%s/>\n"
1133
1134#: lib/version-etc.c:256
1135msgid "General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>\n"
1136msgstr "Обща помощ за програмите на GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>\n"
1137
1138#: lib/w32spawn.h:49
1139msgid "_open_osfhandle failed"
1140msgstr "неуспешно изпълнение на „_open_osfhandle“"
1141
1142#: lib/w32spawn.h:90
1143#, c-format
1144msgid "cannot restore fd %d: dup2 failed"
1145msgstr "файловият дескриптор %d не може да се възстанови: неуспешно изпълнение на функцията „dup2“"
1146
1147#: lib/wait-process.c:223 lib/wait-process.c:255 lib/wait-process.c:317
1148#, c-format
1149msgid "%s subprocess"
1150msgstr "дъщерен процес „%s“"
1151
1152#: lib/wait-process.c:274 lib/wait-process.c:346
1153#, c-format
1154msgid "%s subprocess got fatal signal %d"
1155msgstr "дъщерният процес „%s“ получи фатален сигнал %d"
1156
1157#: lib/xbinary-io.c:37
1158msgid "failed to set file descriptor text/binary mode"
1159msgstr "неуспешно задаване на вид на файла като текстов/двоичен"
1160
1161#: lib/xfreopen.c:34
1162msgid "stdin"
1163msgstr "стандартен вход"
1164
1165#: lib/xfreopen.c:35
1166msgid "stdout"
1167msgstr "стандартен изход"
1168
1169#: lib/xfreopen.c:36
1170msgid "stderr"
1171msgstr "стандартна грешка"
1172
1173#: lib/xfreopen.c:37
1174msgid "unknown stream"
1175msgstr "непознат поток"
1176
1177#: lib/xfreopen.c:38
1178#, c-format
1179msgid "failed to reopen %s with mode %s"
1180msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори наново с режим „%s“"
1181
1182#: lib/xmemcoll.c:39
1183msgid "string comparison failed"
1184msgstr "неуспешно сравнение на низове"
1185
1186#: lib/xmemcoll.c:40
1187msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
1188msgstr "Използвайте „LC_ALL='C'“, за да заобиколите този проблем."
1189
1190#: lib/xmemcoll.c:42
1191#, c-format
1192msgid "The strings compared were %s and %s."
1193msgstr "Сравняваните низове бяха %s и %s."
1194
1195#: lib/xprintf.c:50 lib/xprintf.c:76
1196msgid "cannot perform formatted output"
1197msgstr "невъзможно форматиране на изхода"
1198
1199#: lib/xstdopen.c:34
1200msgid "standard file descriptors"
1201msgstr "стандартни файлови дескриптори"
1202
1203#: lib/xstrtol-error.c:63
1204#, c-format
1205msgid "invalid %s%s argument '%s'"
1206msgstr "неправилен аргумент „%3$s“ за опцията „%1$s%2$s“"
1207
1208#: lib/xstrtol-error.c:68
1209#, c-format
1210msgid "invalid suffix in %s%s argument '%s'"
1211msgstr "неправилен суфикс в аргумента „%3$s“ за опцията „%1$s%2$s“"
1212
1213#: lib/xstrtol-error.c:72
1214#, c-format
1215msgid "%s%s argument '%s' too large"
1216msgstr "прекалено дълъг аргумент „%3$s“ за опцията „%1$s%2$s“"
1217
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.